Page 1


Inhoudsopgave Pagina Jaarverslag 2015 Cultuurbedrijf Noordoostpolder . Inleiding

1

. De basis op orde

1

. Resultaat bij de opdrachten

2

. Financieel resultaat

3

. Risico-paragraaf

3

. Bedrijfsplan 2016 – 2018 en Tussentijds Jaarplan 2016

4

. Toekomstparagraaf

4

Bijlagen: 1. Jaarverslag Raad van Toezicht 2. Jaarrekening 3. WNT-verantwoording 4. Controleverklaring de Jong & Laan accountants


Jaarverslag 2015 Cultuurbedrijf Noordoostpolder


Bijlage 1: Jaarverslag Raad van Toezicht


Bijlage 2. Jaarrekening


Stichting Cultuurbedrijf Noordoostpolder, financieel jaarverslag 2015 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Algemene grondslag Dit jaarrapport is opgesteld volgens de grondslag van historische kostprijzen en het baten en lasten stelsel. Bij de opstelling van het jaarrapport zijn, waar mogelijk, de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving RJ 640 "Organisaties zonder winststreven" toegepast. Activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij in de grondslagen een andere waarderingsgrondslag is vermeld. Financiële vaste activa Effecten, die niet tot het einde van de looptijd worden aangehouden, worden gewaardeerd tegen reële waarde. Alle waardeveranderingen worden rechtstreeks in de staat van baten en lasten verwerkt. Indien de reële waarde van effecten niet voldoende betrouwbaar kan worden vastgesteld, vindt waardering plaats tegen de Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen historische kostprijs, verminderd met lineaire afschrijvingen op basis van de verwachte economische levensduur. De waarde van ingebrachte materiële vaste activa wordt bepaald op de geldende economische waarde. Investeringen in materiële vaste activa zijn aanschaffingen die duurzaam dienstbaar zijn aan de exploitatie. Aanschaffingen worden aangemerkt als investering vanaf een bedrag van € 450 exclusief omzetbelasting. Eenmalige herwaardering In het kader van artikel 384 lid 1 BW juncto artikel 362 lid 1 BW is door de stichting een eenmalige herwaardering doorgevoerd van de activa die van de gemeente Noordoostpolder zijn gekocht. Deze activa hebben een hogere waarde, van belang voor het inzicht in de vermogenspositie van Cultuurbedrijf Debiteuren Debiteuren worden gewaardeerd tegen nominale waarde, daar waar nodig onder aftrek van een voorziening voor oninbaarheid. Baten Baten worden verantwoord in de periode waarop deze betrekking hebben. De baten uit conferenties betreffen de vergoedingen van derden voor ingezette conferenties. Subsidies worden verantwoord als baten voorzover de hiervoor overeengekomen prestaties zijn gerealiseerd. Nog te realiseren prestaties en ontvangen voorschotten inzake conferenties en subsidies worden gepassiveerd. Lasten Lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben. Vooruitbetaalde bedragen worden geactiveerd. Afschrijvingen Afschrijvingen op de vaste activa categorieën inventaris en automatisering worden berekend volgens een termijn van 5 jaar vanaf het moment van ingebruikname. Belastingen De Stichting Cultuurbedrijf Noordoostpolder heeft geen winstdoelstelling maar een sociale doelstelling en is op grond van de aard van haar werkzaamheden door de belastingdienst vrijgesteld van vennootschapsbelasting.

Pagina 4

Jaarrekening 2015


Stichting Cultuurbedrijf Noordoostpolder, financieel jaarverslag 2015

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2015 alle bedragen in € ACTIVA VASTE ACTIVA

Boekw. 01-01-15

1. Startinventaris Muzisch Centum Aanschafwaarde Herwaardering Softwarepakket Abecon 2. Startinventaris Museum Schokland Aanschafwaarde Herwaardering 3. Startinventaris Theater 't Voorhuys Inbreng vm. stichting Idem uit vervangingsreserve 4. Inventaris vanaf 01-01-2015 Investeringen boekjaar: Automatisering Huish. inventaris Muziekinstrumenten Lesinventaris Podiuminventaris Museuminventaris

Invest. 2015

Afschr. 2015

Boekw. 31-12-15

1 107.965 64.158

3.156 12.832

104.810 51.326

1 34.189

5.075

29.115

19.320 305.216

47.727

276.809

107 935 101 69.933

32.996 3.225 965 36.682 910 536.836

530.849

32.996 3.225 1.073 37.617 1.010 75.920

Om per 1 januari een consistent inversterings- en afschrijvingsbeleid te kunnen uitvoeren heeft de stichting een aantal aanpassingen in de startbalans per 1 januari 2015 doorgevoerd. Het overzicht is opgesteld conform RJ 212.705. De "oude" inventaris van het Muzisch Centrum en Museum Schokland is overgenomen voor € 1. Vervolgens is deze op detailniveau in het kader van artikel 384 lid 1 juncto artikel362 lid 1 BW geherwaardeerd naar een reële dagwaarde, rekening houdend met marktconforme restwaarden. Het softwarepakket Abecon is overgenomen tegen bedrijfseconomische waarde. Hierop wordt regulier afgeschreven. De inbreng van Theater 't Voorhuys bestond voor € 19.320 uit inventaris waar regulier op werd afgeschreven. De gehanteerde systematiek wordt voortgezet. Theater 't Voorhuys hield voor een groot deel van de activa een vervangingsreserve in stand. Historische aanschafwaarde en afschrijving werden jaarlijks gespecificeerd. Het Cultuurbedrijf heeft de activa als zodanig op de balans geplaatst naar feitelijke dagwaarde per 1 januari 2015. De afschrijving wordt nu via het resultaat gecontinueerd overeenkomstig de historische percentages. De afschrijvingslasten op de startinventaris Muzisch Centrum en Museum Schokland worden gedekt uit een daartoe ingestelde herwaarderingsreserve. Voor de startinventaris van het Theater geldt dat de afschrijvingslasten hiervan gedekt worden uit een daartoe ingestelde bestemmingsreserve. De vanaf 1 januari 2015 aangeschafte activa worden regulier afgeschreven over periodes van 5 of 10 jaar, afhankelijk van de te verwachten gebruiksduur.

31-12-2015 VLOTTENDE ACTIVA 5. Voorraden Winkelvoorraad Voorraad Podiumcadeaukaarten In te wisselen tegoedbonnen

01-01-2015

5.455 870 -610 5.715

6. Debiteuren Debiteuren volgens debiteurenlijst Vordering vm. Theater 't Voorhuys Afrekening frictiekosten Gem. NOP Vordering Gem. NOP ivm. lesgeldinvordering

185.604 39.311 73.266 2.084 300.266

Pagina 5

Jaarrekening 2015

-

457.980 124.648 582.628


Stichting Cultuurbedrijf Noordoostpolder, financieel jaarverslag 2015

31-12-2015 7. Overlopende activa BTW aangifte 4e kwartaal BTW suppletie-aangifte 2015 Nog te factureren bedragen Transitoria

01-01-2015

67 35.312 8.067 1.271

-

44.716

-

Het cultuurbedrijf heeft een samengesteld BTW-regime. Bij het opstellen van deze jaarrekening is vastgesteld dat een aanvullende aangifte over het boekjaar gedaan dient te worden ter hoogte van â‚Ź 35.512. Hierbij zijn voor de berekening van terug te ontvangen voorbelasting de definitieve verhoudingscijfers van belaste versus onbelaste omzet gehanteerd.

LIQUIDE MIDDELEN 8. Kasgelden Kas Kunstuitleen Kas Muzisch Centrum Kas Museum Schokland Hoofdkas Theater Baliekas Theater

2.139 1.875 1.805 2.094 100 8.012

-

748.361 748.361

-

-

9. Bank Rek. Courant Rabobank

Pagina 6

Jaarrekening 2015


Bijlage 3. WNT-verantwoording


Bestuurder Bestuurder

Mw. G. Kroeze-Knol Dhr. P. de Haan

Voorz. RvT Toezichthouder Toezichthouder Toezichthouder Toezichthouder

J.H. Sweers J. Becker L.F. Withaar J. Kempenaar A. Weterings

(in dagen) 365 365 365 365 365

duur van het dienstverband in 2015

duur van het dienstverband in 2015 (in dagen) 200 184

(fte) Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt

omvang van het dienstverban d in het jaar

functie

omvang van het dienstverban d in het jaar (fte)

1.750 1.250 1.250 1.250 1.250

70.866 34.404

beloning

individueel WNTmaximum beloning

26.700 17.800 17.800 17.800 17.800

individueel WNTmaximum

97.534 89.732

idividueel WNTmaximum

belastbare vaste en variabele onkostenvergoedingen

-

belastbare vaste en variabele onkostenvergoedingen

belastbare vaste en variabele onkostenvergoedingen

voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn

voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn

-

3.868

voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn

subtotaal

1.750 1.250 1.250 1.250 1.250

subtotaal

70.866 38.272

subtotaal

70.866 38.272

1.750 1.250 1.250 1.250 1.250

onverschuldigd totaal betaald bedrag bezoldiging

-

onverschuldigd totaal betaald bedrag bezoldiging

-

onverschuldigd totaal betaald bedrag bezoldiging

Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT Er zijn geen functionarissen die in 2015 een bezoldiging boven het individuele WNT-maximum hebben ontvangen . Er zijn in 2015 geen ontslaguitkeringen betaald aan overige functionarissen die op grond van de WNT dienen te worden vermeld, of die in eerdere jaren op grond van de WOPT of de WNT vermeld zijn of hadden moeten worden.

Naam

Jaar waarin dienstverband is beëindigd echte dienstbetrekking

omvang van het dienstverban gewezen top- echte dienstd in het jaar functionaris betrekking (fte) 0,8 Nee Nee 0,8 Nee Ja

Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen

functie

Naam

Toezichthoudende topfunctionarissen

functie

Naam

Leidinggevende topfunctionarissen

Bezoldiging topfunctionarissen

Het bezoldigingsmaximum in 2015 voor Stichting Cultuurbedrijf Noordoostpolder is € 178.000. Het weergegeven individuele WNT-maximum is berekend naar rato van de omvang (en voor topfunctionarissen tevens de duur) van het dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van het dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 fte. Het individuele WNT-maximum voor de leden van Raad van Toezicht bedraagt voor de voorzitter 15% en voor de overige leden 10% van het bezoldigingsmaximum, berekend naar rato van de duur van het dienstverband.

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze volgende op Stichting Cultuurbedrijf Noordoostpolder van toepassing zijnde regelgeving: het algemene WNT-maximum.

WNT-verantwoording 2015 Stichting Cultuurbedrijf Noordoostpolder


Bijlage 4. Controleverklaring de Jong en Laan accountants


Jaarverslag 2015 Cultuurbedrijf Noordoostpolder  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you