Page 1

K VëT E N 1 995 2 9 K ç / 33 Sk

J OH N PAUL J ONES

Z a p o men ut ÿ mot or

ol ov ên éh o Z e p p el i n u

PAT ME T HE NY R OD M OR GE NST EI N S. R. VAU GH AN

Test y:

YA MAH A MAPL E CUST O M I B ANE Z PT 4

DE MUT H

S OUT ë Æ O E F EK T V CE Në 2. 2 9 0 K ç

GODI N MUL TI AC

VI S COU NT R D 7 0 YA MAH A MU 5


Kvalita za rozumnou cenu Kdyæ se çlovêk i j en zbêænê nad touto reklamní

prûpovídkou zamyslí, zj istí æe odporuj e základním

fyzikálním zákonûm; mám na mysli zej ména zákon

zachování hmoty a zákon zachování energie . Buâ se totiæ do nêçeho vloæí hodnê práce a energie a j e to kvalitní −

pak to ale také nêco stoj í, nebo se to odbyde a pak to stoj í

za . . . ro zumnou cenu . I kdyæ − j edna vyj ímka by tu byla,

a to zrovna v oblasti hudby. Pokud si totiæ koupíte CD ,

zaplatíte víceménê pau¿ální çástku bez ohledu na kvalitu díla. Jiné j e to t‡eba u obrazû; Van Gogh stoj í milióny

a spousty vÿtvorû nemaj í cenu ani pêtník − leda tak pro svoj e autory. Vzhledem k tomu, æe hudbu j e moæno na

zvukovÿch nosiçích kopírovat bez új my na obsahu, platíte

vlastnê j en cenu za hmotu, náklady na vÿrobu a nêj aká ta autorská práva, která v¿ak s vlastní kvalitou nemaj í nic spoleçného . Je p‡itom j asné , æe nahrávky Jimiho

Hendrixe maj í asi vêt¿í ho dnotu neæ nap‡íklad techno ,

k j ehoæ vytvo‡ení staçí umêt trochu ovládat poçítaç .

Cena CD diskû zdá se vêt¿inê lidem p‡ehnaná. Mnê , abych se p‡iznal, také , ale v¿echno j e relativní. Jak se totiæ ‡íká − v¿echno ¿patnÿ je pro nêco dobrÿ. Takæe zdánlivá vada,

kterou j e to , æe blábol zaznamenanÿ na audiomedium stoj í stej nê j ako opravdová veledíla, umoæñuj e , æe si kaædÿ z nás , ne zrovna maj etnÿch, mûæe po‡ídit skuteçné skvosty za opravdu ro zumnou cenu.


Sym boly

KYTA RA

B

A S A

JOH N PAU L JON E S Legendárn í baskytarista neménê

legendárn í skupiny Led Zeppel i n se

44

vám p‡edstaví v çlán ku Petera Pavl íka. Dozvíte se mnoho

zajímavostí tÿkajících se jeho B

I

C

ï

K LÅV E S Y

hudebn ího vÿvoje, osobního æivota

a h lavnê jeho nástrojového

vybaven í.

D E C H Y

Z

P

ë

V

Stevie Ray Vaug han

N O TA C E

KA P E LY

22

V dal¿ím díle kytarovÿch velikánû Vítêzslava ¢tefla se rozlouçíme s Stevie Ray Vaughanem. Souçástí çlánku jsou t‡i krátké transktipce a diskografie jak Vaughanovÿch sólovÿch desek, tak nahrávek na kterÿch úçinkoval pouze jako host çi studiovÿ hráç.

T

E

S

T

I

N

F

O

God in M u ltiac

42

Od té doby, co Robert Godin v roce 1 972 zhotovil svojí první kytaru, vyvinula se

R E C E N Z E

26

pat‡í mezi hráçe, kte‡í zaujmou jak rockery, tak jazzmany. Je v¿estrannÿ

a velmi muzikální bubeník. S dal¿ím velmi zajímavÿm profilem

p‡ichází Lubo¿ Hnát. Jeho çlánek obsahuje kromê spousty informací téæ

krátké ukázky notace, nákres a p‡esnÿ popis Morgensteinovy sady.

Maple Custom

36

Demuth

52

La Patrie v Mekku stavby kytar. A dnes je zde zhotoveno roçnê p‡es 50 000 kytar

Jednu z nejlep¿ích sad firmy YAMAHA podrobil testu Lubo¿ Hnát.

Komplexnê pojatÿ test Vladimíra ¢vandy na kytary Godin Multiac vás

Paliçky slovenské firmy DEMUTH jsou dûkazem toho, æe i domácí ( nebo

ruçní prací! Za tím v¿ím je tvo‡ivÿ duch Roberta Godina, kterÿ stále hledá . . .

P O Ç ï T A Ç

Rod Morgenstei n

Rodák z New Yorku Rod Morgenstein

seznámí struçnê i s historií této kanadské firmy.

jen nepatrnê zahraniçní) firma mûæe co do kvality zdatnê konkurovat

nabub‡elÿm nadnárodním kolosûm, a to za cenu nesrovnatelnê vÿhodnêj¿í. Více se dozvíte v testu Lubo¿e Hnáta.

S T U D I O

P R O F I L

Dave Weckl osobnê

Minule slíbenÿ rozhovor Vladimíra

I banez PT 4

Multiefekt japonské firmy, urçenÿ

50

tentokrát pro akustickou kytaru,

4

N O VO TY

Y L L A S

Kytarová i mprovizace

Dal¿í díl seriálu Petra Zemana. m u z i k u s

5 / 9 5

Pechy s Davem Wecklem je tady!

Dru mSHOP

Dal¿í díl p‡ehledu v Çechách

prodávanÿch souprav p‡iná¿í

testoval Ji‡í Charypar.

70

54 58

následující sady: Pearl Prestige Session, Sonor 2000 a 3 000, a Tama Starclassic.


M uzi kus Pat Metheny

16

Pat Metheny nahrával poprvé v devatenácti letech. Tehdy si ho ke

spolupráci p‡izval vibrafonista Gary Burton, kterého mladÿ Pat zaskoçil svou muzikálností, vyspêlou technikou

a ohromující skladatelskou invencí. Více se o tomto vyjímeçném

Inovovaná rubrika recenzí se od nynêj¿ka uæ nebude omezovat jen na

disky, ale zamê‡í se taktéæ na knihy tÿkající se hudby, hudební ¿koly, noty a vÿznamné koncerty. V kvêtnovém çísle se podíváme na

disky Johnna Hiatta, Luâka Hulana, nové album King Crimson, dále na dlouho slibovanou knihu o KISS

kytaristovi dozvíte v profilovém çlánku K. K. Weisse, kterÿ je taktéæ

a koneçnê na exkluzivní publikaci

doplnên kompletní diskografií.

Novoty

6

Nová kniha o Led Zeppelin; Lampová komba MARSHALL a mnoho dal¿ích novinek ze svêta nástrojû.

M uzitip

67

I nformaçn í servis

72

Soutêæ o efekt domácí provenience v hodnotê p‡es dva tisíce korun.

P‡ed rokem se p‡ihlásilo do soutêæe Marlboro Rock-In 520 kapel, letos uæ jen 200. Pûjde− li to takhle dál, mûæeme se brzy doçkat toho, æe po‡adatel bude p‡inucen usilovnê slídit po sklepích

a garáæích, aby si organisovanÿm odchytem zajistil dostatek amatérskÿch kapel.

Z Pau lova zápisn íku

73

KAVR A RYMEJK V praxi to vypadá asi tak, æe kdyæ dojdou nápady tak se prostê natoçí starÿ film nebo stará deska znova a je to − jak

prosté. Æádné bádání − staçí jen pytel se symbolem $ .

Odpovêdna al ias Yl las

75

I nzerce

79

o kytarách. Çtête na str

68

Viscount RD 70

30

MIDI p‡ehrávaç italské firmy testoval Daniel Forró. Pokud vás zajímá p‡ehrávání skladeb ve formátu SMF, odloæte pizzu a çtête.

Yamaha MU 5

32

V zajímavém testu Mikiho Jelínka se doçtete o novém tónovém generátoru.

Dr. M I D I

56

àábelskÿ doktor opustil svoji tradiçní stránku 66.

Teorie a praxe samplerû

Forró, tentokráte pod zcela regulérním po‡adovÿm çíslem 004.

M I D I komun i kace s I BM PC 64

Dal¿í díl populárního seriálu Jana Markoviçe.

Dal¿í sada otázek çtená‡û a odpovêdí redaktorû Soukromá burza muzikantû

#50 a víc vám

Teorie a praxe klávesovÿch nástrojû

46. díl seriálu Daniela Forró

neprozradíme.

62

60

Po úspê¿ném zmatení Jamese Bonda p‡íná¿íme dal¿í díl seriálu Daniela

Urçitê se ale máte na

co tê¿it, to si znaçte.

m u z i k u s

5 / 9 5

¢ éf re d a kto r Dan i e l An d e l Z á st u p c e ¿ éf re d a kto ra Pa u l S c h e n ze r Re d a kç n í ra d a L u b o ¿ H n át − b i c í V l a d i m ír ¢ va n d a − kyt a ry D a n i e l Fo r ró − k l áve sy, s of t D o p i s ovate l é L u b o ¿ A n d r¿t Voj t ê c h E c ke rt Pav l a Fo rst ová J i ‡ í C h a ry p a r M i k i J e l ín e k M oj m ír M o h a p l V l a d i m ír Pe c h a Ad a m R o m á n e k R i c h a rd S c h e u f l e r Pave l S ká l a V ít êz s l av ¢t ef l K . K . We i s s Pet r Z e m a n G ra f i c ká ú p rava Pa u l S c h e n ze r Foto g ra f i e Pet r To l a r, I va n P ro ko p Saz ba M i l a n Svat o ¿ J o s ef D o l a n s kÿ S e kret á ‡ka re d a kc e Pav l ín a J e rs á ková P l a c e n á i n ze rc e I va N ová ková D i st r i b u c e a p ‡e d p l a t n é J o s ef Va l e n t a Ro z ¿ i ‡uj e P N S , KA PA , H I T B OX , p ro d ej n y h u d e b n íc h n á st roj û . P ‡e d p l at n é , o bj e d n áv ky a i n ze rc i vy ‡ i z u j e re d a kc e . Ad re s a re d a kc e M u z i k u s , P ‡ íst av n í 1 8 1 7 0 0 0 P ra h a 7 t e l : (0 2 ) 8 0 8 7 8 0 f ax : (0 2 ) 8 7 6 1 3 0 ç ís l o 5 , V. ro ç n í k O b c h o d n í d i st r i b u c e p ro M o rav u H I T B OX 4 8 6 , 6 6 0 8 6 B r n o t e l /fax : (0 5) 74 5 8 6 1

O b c h o d n í d i st r i b u c e p ro S l ove n s ko I F M M e l o d i a , L az a ret s ká 4 8 1 1 0 8 B rat i s l ava t e l : (0 7 ) 3 6 4 9 6 4 fax : (0 7) 3 6 8 8 1 6 Tisk VA M B ¢t ê c h ov i c e R e g i st ra c e M K Ç R 5 74 2 i n d ex : 4 7 8 9 9 TS : 6 C I SS N 1 2 1 0 − 1 443 N evyæ á d a n é m at e r i á l y a r u ko p i sy n ev ra c ím e . Z a o b s a h ovo u st rá n k u ç l á n k û r u ç í a u t o r. Po d ává n í n ov i n ovÿc h z á s i l e k p ovo l e n o ” e d i t e l stv ím p o ¿t ov n í p ‡e p ravy P ra h a ç . j . 8 7 3/9 3 z d n e 1 7. 3 . 1 9 9 3 Po d áva n i e n ov i n ovÿc h z á s i e l o k p ovo l e n é R i a d i t e l st vo m p o ¿t ovej p re p ravy B rat i s l ava ç . j . 5 0 7 − R P P/9 5 zo d ñ a 24 . 2 . 1 995

5


VZ D U CH OL Oà STÅL E L ETï

B OSS

V mêsíci b‡eznu vy¿la v Londÿnê reedice knihy Led Zeppelin:

Firma

Boss

svojí

koncertech a souçasnê vám dovolí nahlédnout do soukromí

jasnÿm názvem Blues

Lewisem.

Tato

kniha

vás

vezme

na

putování

po

jejich

jednotlivÿch çlenû. Je ilustrována fotografiemi ze v¿ech období kariery

skupiny.

Také

se

zde

dozvíte

o skvêlém

projektu

Page/Plant Unplugged" a na to navazující leto¿ní turné. Tato kniha by nemêla chybêt v knihovnê kaædého fandy skupiny.

nabídku

roz¿í‡ila

In Their Own World, napsaná Paulem Kendallem a Davem

Driver BD− 2. Kytaristi,

blues

není

dost . . .

Pro

tento

rok p‡ipravila

firma

Marshall nêkolik novinek,

z nichæ bych vám chtêl p‡edstavit dvê. Je to celolampové kombo JTM 30 a procesor JFX− 1 .

nikdy

− gv−

− gv−

MARS H AL L

kreslí-

tek o dal¿í krabiçku s

S ANT U CCI T RE BL E B ASS Pro tento nástroj se hodí jedinÿ název, a to basokytara". Dese-

tistrunnÿ nástroj spojuje basovou kytaru a normální elektrickou

kytaru. Ladêní je standartní, a to pro basu E, A, D,G a pro kytaru

JTM 30 je celolampové kombo navazující na zvukovou tradici

firmy Marshall, vybavené moderními ovládacími prvky. Kombo je vyrábêno ve dvou verzích, jeæ se li¿í osazením reproduktory.

je E, A, D, G, H, E. Javorovÿ krk je prûchozí a vyztuæen dvoji-

3 1 0 ( reproduktory 2x1 0" ) . Vÿkon obou verzí je 3 0W a komba

praæcû) . Têlo je z ol¿e ¿iroké 4, 5 centimetrû. Elektronika je ativ-

Mûæete si vybrat mezi JTM 3 1 2 ( reproduktor 1 2" ) nebo JTM jsou

vybavena

efektovou

dvêma

smyçkou

p‡epínatelnÿmi

a D. I.

( galvanicky

kanály,

reverbem,

oddêlenÿm)

speaker

emulatorem. Obê komba jsou vybavena vÿstupem pro p‡ídavnÿ reprobox

JTM

C1 2

vyvinutÿ pro tento typ.

( reproduktor

1 2" ) ,

kterÿ

je

speciálnê

tÿm prutem. Ebonitovÿ hmatník má radius 1 m a dvê oktávy ( 24 ní, napájena baterií. Vypínáním snímaçû lze dosáhnout volby mezi nástroji a nebo hrát na oba spoleçnê. Velmi zajímavá je vá-

ha, která je 3, 90 kg. Hrát mûæete prsty nebo trsátkem, ale prstoklady levé ruky budou jistê p‡inejmen¿ím nezvyklé.

¢I B A

Firma ¢iba, známá svojí nabíd-

kou pouzder a p‡íslu¿enství na hudební

nástroje,

také

nabízí

mobilní podiové a jevi¿tní systémy. Mûæete si objednat pódium,

p‡ehlídkové molo, jevi¿tê çi hledi¿tê pro koncerty, divadlo, vÿsPo prvním kytarovém preampu firmy JMP− 1 , kterÿ bylo moæno

ovládat pomocí MIDI, je zde dal¿í MIDI novinka JFX− 1 , coæ je

digitální MIDI procesor. JFX− 1 je vybaven velmi rychlÿm DSP

( digital signal procesor) 24 bitovÿm çipem, dále 1 6ti bitovÿm Sigma/Delta A/D p‡evodníkem a ferkvençní rozsah je 20Hz aæ

20kHz. Nabídka efektû: chorus/flanger, multi− tap delay, delay a reverb. V kaædém programu, kterÿch je 1 28, mûæete ovládat çty‡i zvolené parametry pomocí MIDI kontrolerû. Pro uæivatele

je vyhrazeno 78 programû ze 1 28 pro vytvá‡ení vlastních

6

zvukû.

Zlatÿ

panel

rackového

tradiçního designu firmy.

efektu

se

neodchyluje

od

tavy atd. Mûæete se rozhodnou mezi

pronájmem

táæ,

koupí.

servis

i zast‡e¿ení.

Vzhle-

dem k tomu, æe firma tyto systémy vyrábí, je schopna zajistit ja-

kékoliv speciální a nestandartní poæadavky.

Mimo

to

roz¿í‡íla

svoji nabídku o kvalitní mikrofonní stojany a dræáky na reprobedny.

− gv− m u zi k u s

nebo

Firma zaji¿ƒuje celkovou mon-

5 / 9 5

− gv−

− gv−


GUYAT ONE T OK Y O S OU N D

BL UE CHI P Firma Blue Chip nám p‡edstavuje novÿ kytarovÿ MIDI p‡evod-

Japonská firma Guya-

ník pod oznaçením AXON NGC 66, kterÿ snímá a p‡evádí sig-

tone tentokrát myslela

prûbêhu celé vlny, odvozuje parametry tónu z prûbêhu brnknu-

harmoniku. A to lam-

nál pomocí nového principu. Proti pûvodnímu zpûsobu snímání

i na hráçe na foukací povÿm kombem The Harpist

Harmonica

Amplifier. Speciálnê vyvinuté kombo o vÿko-

nu 3 0W RMS ( st‡ední hodnota) , osazené desetipalcovÿm

repro-

duktorem, osvêdçenÿmi

lampami

1 2AX7

a váze 1 0kg. Vybavení tí a tím je zaji¿têna vêt¿í rychlost p‡evodu, coæ umoæñuje p‡esnêj¿í a rychlej¿í hru. P‡evodník je vybaven speciálními reæimy,

které umoæñují rozdêlovat jednotlivé zvuky na rûzné çásti kyta-

ry. Zvuky je moæné rozdêlit mezi jednotlivé struny, lze rozdêlit zvukovê hmatník na dvê pûlky, dále je moæné mênit zvuk zmênou polohy úhozu trsátka nebo ‡ídit panoramu a filtr hrou u kobylky nebo u krku. Celkové nastavení têchto parametrû si lze

je stejné jako pro kyta-

rová komba tj. hlasi-

tost, gain, EQ: treble/middle/bass/presence, efektová smyçka

a linkovÿ vÿstup. Kombo by mêlo bÿt nastavitelné pro jakÿkoliv typ mikrofonu a nemêlo by bÿt náchylné na zpêtnou vazbu, kte-

rá jistê velmi trápí nejednoho foukaçká‡e", obzvlá¿tê hraje− li v rockové formaci.

− gv−

uloæit do 1 6 uæivatekskÿch programû a v nabídce máte 64 továrních presetû. Snímaní kytarového signálu, ale musí zajisti standartní snímaç fimy Roland GK− 2A.

− gv−

J ACKS ON

Dal¿í komba do rodin-

ky lamopovÿch apará-

Tato firma, která zaloæila tradici originálního tvaru kytary tzv.

hokejky, nám nabízí pro rok 1 995 nêkoli svÿch novinek. Nava-

zuje na p‡edchozí úspê¿né typy v çele s kytarou Jackson Dinky XL, která byla za‡azena mezi 1 00 nejlep¿ích koupí v prosinco-

vém Guitar Playeru. První je model Dinky RV− S s typickÿm vykládáním krku Sharkfin inlay, ale s otoçenou hlavou a opaçnÿm vykládáním neæ u p‡edchozích modelû. Dal¿í model je

Kelly XL− RV. Rovnêæ s otoçenou hlavou. Ani na basisty nebylo

zapomenuto a mûæeme vám p‡edstavit modely JPB− 7, 8 a 9. Li¿í se mezi sebou hlavnê d‡evem pouæitÿm pro stavbu jejich têla. Tak si mûæete vybrat zvuk nejvíce vyhovující va¿emu stylu. Baskytary jsou vybaveny aktivní elektronikou.

YA MAH A T U B E S E RI ES

− gv−

tû jsou z ‡ady, vystavené

na

Frankfurt-

ském veletrhu firmou Yamaha, nazvaná Tube

Series.

sáhla

Tentokrát

Yamaha

osvêdçenÿch nentech komba od

osadila

reproduktory

Celestion 1 2" ) ,

a

po

kompo-

( 1 0"

lampy

firmy

nebo

vybrala

Sovtek

( 1 2AX7) a hall pouæila

od firmy Accutronics. T‡i typy TU 1 03 0 R, TU 1 240 R a TU

1 28 0 R pokrÿvají svÿmi vÿkony 30, 40 a 8 0W ¿iroké spektrum pouæití. Vybavení je klasické: dva p‡epínatelné kanály, efektová smyçka,

linkovÿ vÿstup a platí çím vy¿¿í vÿkon tím vêt¿í

komfort, ale taky vêt¿í váha 9. 5, 1 3. 0 nebo 1 6. 5kg.

F E N DE R Fender je znaçka známá p‡e-

dev¿ím svojí kytarovou pro-

dukcí. Ménê známá je jejich produkce na poli profesionální

audio

techniky.

Jednou

z novinek je série kompaktních mixáæních pult pod oz-

naçením PX− 2200 Series. Jak napovídá

8

o m u zi k u s

velmi

5 / 9 5

fotografie,

mobilní

pûjde

mixpulty

− gv−


s uplnÿm vybavením a praktickou skladností. V nabídce jsou ve

je to zásluha kvality, nebo spí¿e

s devítipásmovÿm

Jednou z têch jiæ uznávanÿch fi-

verzích 8, 1 2 a 1 6 vstupû, s vestavênÿm digitálním reverbem, equalizerem

a stereofonním

zesilovaçem

2x1 50W nebo 2x300W. Tyto jsou vybaveny dvourychlostními vêtráçky a ochranÿm obvodem Deltacomp

, kterÿ chrání zesi-

TM

lovaçe i reproduktory p‡ed po¿kozením p‡i p‡ebuzení.

− gv−

Kytarové kombo Fender Twin

propagaçní politiky, ukáæe ças.

rem je GMS, kterou p‡edstavujeme na obrázku. Mnoho soup-

rav této firmy jiæ koluje mezi

 ulovenÿmi hráçi a na základê

jejich p‡ipomínek jsou neustále vychytávány drobné mu¿ky.

Amplifier bylo v nabídce fir-

Dal¿í takovou firmou je BRA-

my od doby, co bylo p‡edsta-

DY, u které jsou oceñovány zej-

a vædy

Z hráçû kte‡í hrají na soupravy

veno uprost‡ed padesátÿch let bylo

velmi

ména

oblíbeno

u mnoha hráçû na celém svê-

têchto

tê. Novÿ model Fender Twin

tvo‡í:

konstrukce,

Dal¿í novou firmou je D'AMICO, která vyuæívá pro uchycení

do

tomû patentu RIMS a vyrábí vÿhradnê z javoru. Poslední dnes

reproduktory,

PANY. Ta také vyuæívá RIMS a nabízí ¿irokou ¿kálu javorovÿch

4, 8 nebo 1 6 ohmû, 2x1 2" speciální

Fender

p‡edstavenou firmou je AFRICAN AMERICAN DRUM COM-

dva totoæné kanály s nezávislÿ-

korpusû, ráfkû a povrchû pro vytvo‡ení individuálních sestav.

mi korekcemi, vypínaç gainu v jednom hall,

nap‡íklad

mu, æe to urçitê nejsou amátky.

celolampová RMS

to

cviçí ve svém sklepê není zcela ovê‡eno, ale v¿e nasvêdçuje to-

Souçasnou

1 00W

je

bubny.

kterÿ pouæívá obê. Brady ve studiu a GMS on the road. Na co

modelu, ale je vylep¿en novÿnabídku

firem

malé

Aaron Comess ze Spin Doctors,

Amp zachovává v¿e ze starého mi technologiemi.

poda‡ené

kanále,

Poslední dvê jmenované opêt p‡ibliæuje snímek. Novÿch firem

pruæinovÿ

je daleko více, ale s jejich p‡edstavením poçkám aæ jestli p‡eæijí

efektová smyçka s moæ-

nêjakÿ ças a atak nêkoho známêj¿ího. . .

ností mixu efektu, linkovÿ vÿs-

tup, vÿstup pro externí reproduktor a noæní pedál se t‡emi p‡epínaçi. Tento aparát vám umoæní mít ten správnÿ zvuk.

− gv−

I B ANE Z

Firma YAMAHA si poslední dobou nêjak ¿ramotí reputaci, ne-

jich p‡edstav. Jak jinak si vysvêtlit úprk nêkterÿch têchto hráçû k jinÿm firmám?

efekt, jehoæ úkolem je simuloaparáty.

Co

Za v¿echny p‡íklad veterána studií Johna JR Robinsona, kterÿ

se

na Yamahy nahrál stovky alb s kdekÿm − od Jacksona a Ma-

SIMULA-

podle jeho slov více otev‡ená novátorství ( a hlavnê jeho nápadu

skrÿvá pod oznaçením GUITAR

TOR

AMPLIFIER

VA3

Analogovÿ

VIRTUAL

donnu po Steely Dan a Claptona. Utekl k firmê PEARL, která je

AMP?

vyrábêt malÿ buben 5 x 1 5"

p‡edzesilovaç

podle patentu LUDWIG a jeho

p‡edváleçné verze Black beauty, coæ je vedle Slingerland Ra-

a DSP ( digital signal procesor)

dio King a GRETCH/GLADSTONE jeden z nejslavnêj¿ích −

simulator. V nabídce si mûæete

ne− li vûbec právê on − bubínkû v bubenické historii)

navolit 1 2 typû kytarovÿch ze-

Pearl hodlá chystanÿ prototyp jiæ brzy p‡edstavit ve více ver-

silovaçû. Dále mûæete pouæít nêkterÿ z efektû jako chorus, flan-

zích. To jen potvrzuje, æe v¿e se opravdu vrací zpêt, ke starému,

a vÿstupní sekce vám nabídne p‡íspûsobení pro pouæitÿ zesilo-

se shoduje v tom, æe TEHDY byly lep¿í materiály. A mám− li

ger nebo doubling. Efekt ambience simuluje prostorovÿ zvuk vaç çi mixáæní pult. Kombinace jednotlivÿch parametrû si mû-

æete uloæit do 24 programû. Vstup AUX IN vám umoæní hrát s CD p‡ehrávaçem nebo kazeƒákem. Je zde i automatická chromatická ladiçka a omezovaç ¿umu NOISE REDUCTION.

G MS

− gv−

dobrému a osvêdçenému. JENÆE − vêt¿ina lidí co tomu rozumí bÿt konkrétní, tak zrovna slitina pro Black beauty byla údajnê nejlep¿í pouze p‡ed válkou, o çinelech Zildjian se to ‡íká také,

o d‡evu aƒ na bicí çi kytary se vypráví celé legendy. Takæe shr-

nuto − vêt¿ina firem nyní víceménê kopíruje jiæ jednou vymy¿-

lené a fungující ( d o b ‡ e fungující) a posléze díky stále ¿ílenêji se rozvíjejícímu businessu odvrhnuté jako zastaralé. Otázkou je, zda se da‡í vêrnê pajcnout i materiály, ze kterÿch se vyrábí.

Tato zpráva je pouze jeden malÿ p‡íklad a mezi námi, ona YaV Americe se v poslední

dobê doslova roztrhl pytel s novÿmi

bubenickÿmi

firmami. Jedná se ve vêt¿inê p‡ípadû o zcela malé firmiçky

s

omezenÿm

poçtem zamêstnancû, ale jejich jména se stále více

10

YA MAH A

bo se z‡ejmê nechová k nêkterÿm svÿm propagátorûm podle je-

Firma Ibanez nabízí kytarovÿ

vat kytarové

− lh−

a více zviditelñují, hlavnê zásluhou

hráçû

ze

zná-

mÿch kapel. Do jaké míry m u zi k u s

maha je taky pêknê novátorská, p‡içemæ tento vÿraz dostává

pro mê posledních pár let díky shora uvedenÿm skuteçnostem zcela schizoidní vÿznam. V jedné vêci to ov¿em tak zcela neplatí − v mechanice. Tam skuteçnÿ pokrok ( pomineme− li urçité

vÿhrady ke zbyteçné masivnosti a podobnÿm vêcem) bezesporu

je, ale dûleæitÿ je samotnÿ nástroj a jeho ZVUK. Velmi dûleæitÿm aspektem v tomto sporu je ov¿em také otázka zpûsobu oz-

vuçení, nahrávání a pouæití elektroniky se v¿emi têmi efekty vûbec. Tam totiæ dojdeme okruhem k tomu, æe nêkdy na samotném nástroji ani p‡íli¿ nezáleæí. Coæ d‡íve záleæelo bezvÿhradnê. Bác a je to. I kdyæ i v nahrávání se vrací staré metody! ( Doufám,

æe nebudu lynçován obchodníky a zejména distributory uve5 / 9 5


denÿch firem − ono to stejnê platí pro v¿echny. . . )

No a koneçnê se dostávám k novinkám firmy YAMAHA − jsou

jimi malé bubny podpisové ( Signature) ‡ady − Colaiuta.

model Vinnie

S ON OR / H OH NE R

Dne 25. a 26. b‡ezna se uskuteçnila ve Vy¿kovê p‡edvádêcí vÿ-

stava nástrojû znaçky Sonor a Hohner. Souvislost têchto firem je jednoznaçná; znaçka Sonor byla totiæ Hohnerem p‡ed nedávnem koupena. Na vÿstavê byly k vidêní kromê bicích Sonor,

kytar a bicích Hohner, téæ bicí znaçky Slingerland. Nejvêt¿í pozornost jistê poutala luxusní bicí souprava Designer znaçky Sonor.

4, 5 x 1 4", javor, 30

strun) ,

nové

modely

Dave

Weckl

( 5, 5 a 6, 5 x 1 4", javor) a modely Manu Katché ( 5, 5 a 6, 5 x 1 4",

mosaz, çerné povrchy z niklové slitiny) . V¿echny nové modely ‡ady Recording Custom jsou nyní opat‡eny systémem YESS

( uchycení tomû bez zbyteçného vrtání korpusû) a ‡ada Power V Special má stejnÿ tom holder jako ostatní ‡ady ( skvêlá klasika od Yamahy) ,

trochu pozmênênou konstrukci a high− tension

lugs ( p‡es celou hloubku korpusû) . Dal¿í novinkou je nabídka plexisklovÿch panelû pro oddêlení ( zvukového odizolování) bi-

cích od v¿eho ostatního jak na pódiu, tak ve studiu kdyæ je t‡eba.

Panely mají chromované panty, vÿ¿ku 24 nebo 48 ", p‡ípadnê

dvanácti−

palcové

nástavce.

Celé

se

to

jmenuje

SOUND

Seminᇠpo‡ádanÿ p‡i této p‡íleæitosti vedl ‡editel prestiæní ví-

deñské ¿koly American Institut of Music pan Petr Hudec, zpest‡ením byl koncert Pavla Fajta.

SCREEN a jsou k tomu k dispozici çerné futrály. No, a to je také jádro pudla v cause Robinson −

kdekomu dêlají podpisovej

virbl a jemu ne. . . Dal¿ím dûvodem je drastické omezení seminá‡û, které JR rád.

− lh−

− ps/2−

S OU N DT R ACS

Velmi úspê¿ná ‡ada mixpultû SOLO Logic anglické firmy Soun-

dtracs je stále ve vÿvoji. Jedním z posledních návdavkû je Solo Logic Display Software, bêæící na poçítaçích PC pod Windows.

Je tak moæno bez velkého laborování s rûznÿmi softvéry doko-

ZI L DJI AN

nale vyuæít moænosti vestavêné automatiky mixu Logic. Mimo

bêænÿch ovládacích moæností ( fadery, monitorová a aux sbêrni-

ce) nechybí Midi Activity Meter a Timecode Display. Pro zapo-

Firma Zildjian má nêkolik no-

jení k poçítaçi staçí jakákoli MIDI karta kompatibilní s MPU−

vÿch modelû paliçek, ale pod-

401 . software se nyní dodává automaticky ke kaædému mixu ‡a-

statnou novinkou je nyní jiæ

dy Solo Logic na 3. 5" disketê.

stoprocentnê bezpeçná umêlá ¿piçka

 snap− fit okolí.

díky

dræí

procesu

a neohroæuje

Dále Zildjian p‡edstavil pár no-

vÿch modelû çinelû − 2O" Flat Top Ride ze ‡ady A Custom, 6"

Splash téæe ‡ady a rocke‡i jistê

uvítají novÿ splash ‡ady Z Cus-

tom velikosti 1 2". V¿ecky t‡i çi-

nely jsem vyzkou¿el. Flat top ride

ocení jazzmani

hráçi −

zní jasnê,

a baroví

ale

su¿e

a velmi konkrétnê, bez p‡eznívání.

Velmi dob‡e se na nêj

hraje! Splash 6" je melodicky a svítivê znêjící prcek, zatímco 1 2" Custom Z splash je hlasitÿ,

12

silnÿ a ostrÿ jako b‡itva. dost vysoko.

Zní

− lh− m u zi k u s

5 / 9 5

− ng−


H H B A PAN AS ONI C

Na zákazníka spolu

Panasonic SV− 3 700, o kterém se ‡íká, æe je nejlépe znêjící DAT

magneƒák na svêtê, má svého nového následovníka ( ten dole)

SV− 41 00. Oproti svému p‡edchûdci má " instant start" ( okamæi-

tÿ start) a moænost externí synchronizace. Po‡ídíte− li si jeden z têchto p‡ístrojû do konce

leto¿ního na

firmy

HHB,

které

( 40

hodin

skytnout aæ o 3 0% vy¿¿í vÿkon neæ ne‡ízenÿ. Novinkou firmy Zeck je pêt P. A. systémû odstupñovanÿch dle vÿkonu a poçtu

beden a názvem FOCUS. FOCUS 20 má dvoupásmovÿ procesor a dvê konfigurace o vÿkonu 1 1 00, resp. 1 600 W RMS ( 1 3 50,

resp 2250 W hudební) . T‡ípásmovÿ FOCUS 30 ( na snímku) má

dvê konfigurace 1 8 00W RMS ( 3000W hudební) li¿ící se poçtem çty‡ nebo ¿esti beden ( jedna strana váæí dohromady metrák) . FOCUS

a 2x55kg)

40

je

také

t‡ípásmovÿ a dvê

dvojice

beden ( 2x95

vytlaçí 3500W RMS ( 4000W hudebního vÿkonu) .

K p‡edstavê o rachotu je t‡eba dodat, æe citlivosti jednotlivÿch

ro-

beden v systémech se pohybují od 1 00 − 1 03 dB/W/m.

ku, hledejte na obale kupón

ních pomêrech. Dob‡e sladênÿ procesorovÿ systém dokáæe po-

dvacet

DAT kazet typu 1 22 vám

vÿrobce

zdarma

záznamu) .

za¿le

− ng−

E CH OPL E X

− ng−

Král je mrtev, aƒ æije král! Tato vêta se v poslední dobê nêkoli-

krát vyskytla v rûznÿch çasopisech, mj. u na¿ich kolegû poçíta-

çá‡û, v rûznÿch souvislostech. Pouæijme ji tedy také u t‡í králû

E MU CL ASSI C

Hendrixe, Oberheima a Echoplexe. V ¿edesátÿch letech vyrábêla firma Maestro páskové dozvukové za‡ízení s názvem Echo-

Jak mít doma v¿echny ty perfektnê znêjcí varhany, elektrická

piána, smyçce. mellotrony a syntáky ze 60tÿch, 70tÿch a osmde-

sátÿch let a nevykrást banku? Emu nabízí celou banku ( 51 2 presetû a 8 MB ROM) têch nejpopulárnêj¿ích zvukû z tohoto obdo-

plex, které mj. velmi çasto pouæíval také Jimi Hendrix nebo

Doors. Nyní vyrábí následovníka tohoto p‡ístroje firma Ober-

heim s názvem Echoplex digital Pro. Pochopitelnê motorová bí v novém 1 9" modulu s názvem Classic Keys. Ovládání modulu pêti tlaçítky a datovÿm koleçkem je prÿ tak jednoduché, æe naplñuje sny mnoha hudebníkû − více hrát neæ programovat.

3 2− hlasá polyfonie a 1 6ti kanálovÿ multimód jsou parametry natolik dostateçné. æe se jejich p‡ekroçení p‡i bêæném uæití nástroje vûbec nemusíme bát. Pro hraçiçká‡e samoz‡ejmê nechy-

bí moænost programování a úpravy zvukû ne ménê neæ t‡iceti rûznÿmi parametry, a jak je nejen u EMU jiæ dobrÿm zvykem,

mechanika s páskou, p‡evody a hlavami je vÿrobnê drahá a ne-

spolehlivá, simuluje se tedy v¿e digitálnê. Srdcem je 1 6ti bitovÿ RAM nahrávaç s vzorkovací frekvencí 41 , 5 kHz a 1 2, 5 sekunda-

mi nahrávacího çasu ( pouæitím standardních SIMM pamêƒo-

vÿch blokû lze ças prodlouæit aæ na celÿch 200 sekund) . Pro kytaristy, klávesáky, zbêváky i bubeníky se dodává noæní ovladaç

se sedmi spínaçi. Jako vstupní info nechƒ vám toto staçí − bliæ¿í se dozvíte v testu v nêkterém z p‡í¿tích çísel.

− ng−

dva efektové procesory dodají zvuku ten správnÿ prostor a lesk.

24 parametrû je moæno deseti rûznÿmi ovladaçi ( dynamika, pedály, bendry apod) ovládat v reálném çase.

− ng−

Nêkolikrát jste po nás chtêli poradit p‡ístroj, kterÿ vám z va¿e-

ZE CK F OCUS

ho oblíbeného synƒáku udêlá samohrajku. Zde je novÿ Roland

procesorové do-

neomezuje nijak vnit‡ní pamêƒ, 241 vestavênÿch zvukû a ovlá-

RA 95 Realtime Arranger, kterÿ p‡ipojením p‡es MIDI k prak-

ticky jakémukoli nástroji provede z nêj samohrací p‡ístroj têch

V dne¿ní multi-

jiæ

firem

klasickÿch Rolandovÿch kvalit. Vestavêná disketová mechanika

mnoho

dání jsou prakticky totoæné s nástrojem E 8 6 ( pouæití Music Sty-

nabízí

les card z E8 6 je samoz‡ejmê moæné) . Zajímavá je moænost pou-

kompletní P. A. systémy,

æití

jejíæ

nedílnou

sou-

cesorová

jed-

práci

vÿhod jednoçlennÿch orchestrû. FC− 7 noæ-

ní ovladaç s hlavními

optimální

funkcemi

konco-

usnadñuje

vÿch zesilovaçû a

arangeru

variování

skladby bêhem pro-

reprobeden

v jejich

snímaçe

KP3 4

Acoustic

Keyboard

Pickup

neMIDIovÿ klávesovÿ nástroj ( klavír, hamondky) a pouæívat tak

notka, kontrolující

speciálního

s rozsahem 2 oktávy, kterÿ lze jednodu¿e p‡ipevnit na jakÿkoli

çástí bÿvá pro-

14

R OL AN D R A 95

dukce ( p‡echody, va-

fázo-

riace, zaçátky, ukon-

vÿch, frekvenç-

çení apod.

ních a vÿkonost-

m u zi k u s

5 / 9 5

− ng−


P AT ME T HE NY J I N Å K Y T A R A

K. K. WE IS S

Pat Metheny nahrával poprvé v devate-

otev‡enÿch plání amerického st‡edozápa-

p‡izval vibrafonista Gary Burton, které-

jeho st‡edozápadní lyrika zûstává dodnes

du, odkud pochází. Moæná, æe právê ta

nácti letech. Tehdy si ho ke spolupráci

jeho neosobitêj¿ím p‡íspêvkem jazzu 8 0.

ho mladÿ Pat zaskoçil svou muzikálností,

let. V letech devadesátÿch bychom pak

vyspêlou technikou a ohromující sklada-

mohli Methenyho nejosobitêj¿í p‡ínos vi-

telskou invencí. Psal se rok 1 973 a vlast-

dêt ve fûzi latinskoamerické i jiné etnic-

nê uæ od té doby mûæeme u Methenyho

ké hudby s moderním jazzem.

pozorovat, æe nikdy nep‡estal hledat no-

Pat Metheny se narodil 1 2.

vé moænosti svého osobitého hudebního

1 954 v malém mêsteçku s podivnÿm jmé-

æe nikdy nep‡estal vyhledávat nové spo-

v Missouri.

nem Lee' s Summit nedaleko Kansas City

nové a netradiçní zvuky svého nástroje a

cha byl v té dobê uæ docela zku¿enÿm trum-

vytvá‡el stále nové dimenze svÿch skla-

petistou a já se ho snaæil napodobovat. Mûj

deb. Dnes je Pat Metheny ve svÿch jede-

otec hrál také na trubku a snaæil se udræo-

naçty‡iceti letech jedním z nejuznávanêj-

vat tradici. Já jsem v¿ak pozdêji vymênil

¿ích jazzovÿch muzikantû. Je kytarovÿm

k‡ídlovku za kytaru, protoæe mê chytil rock

virtuosem, skladatelem i experimentáto-

'n' roll. Postupem doby jsem se v¿ak zaçínal

rem v oblasti vyuæití kytarového syntezá-

zajímat o jazz. Mûj bratr mêl doma desky

toru a také digitálního za‡ízení Syncla-

s Milesem Davisem. Zaçal jsem si je pou¿têt

vier, které se na hudební scénê objevilo

a najednou jsem zjistil, æe mê ta hudba úpl-

zaçátkem 8 0. let ( a s jehoæ pomocí byla nahrána

Jacksonova

deska

a k nêmuæ se v polovinê 8 0.

nê dostala. Neæ se ale Pat vydal na hvêzd-

Thriller,

nou dráhu jazzového umêlce, pro¿el vel-

let velice

çasto obracel i dal¿í fanatik hudby Frank Zappa) .

du¿enê lze ‡íci, æe tito kytaristé jen nera-

jád‡it pomocí nêkolika slov − absolutní

vají ve vêt¿í mí‡e svázáni ve ¿katulkách,

Methenyho hudební charakter lze vy-

zanícení pro vêc, naprostá hudební inte-

ligence, nenasytná touha po dokonalosti a obrovské mnoæství energie. I p‡esto, æe je povaæován za jazzového hudebníka,

slaví Metheny se svou hudbou velkÿ úspêch u posluchaçû orientujících se na jiné æánry. Prodeje jeho alb se blíæí poçtûm prodanÿch nosiçû dobrÿch rockovÿch kapel, coæ je v jazzu vêc nevídaná. Obliba

jeho

hudby

spoçívá

hlavnê

v principu hry. Jeho kytara je zkrátka ji-

di opou¿têjí svá æánrová rozpêtí a zûstákteré sami vytvo‡ili.

Metheny naopak

çasto a rád poru¿uje ve¿kerá svazující teritoria a vydává se neprobádanÿmi ces-

tami. Jeho chrakteristické melodické linky pak p‡ená¿ejí posluchaçe do poloh,

kde rozdíl mezi jazzem a rockem mizí.

A o to v souçasném pojetí hudby jde p‡e-

dev¿ím. Pojetí takového druhu p‡ijatel-

ného jazzu pak sebou následnê p‡iná¿í úspêch i slávu.

Methenyho úspêchy jsou spojeny s ev-

ná a vyznaçuje se p‡edev¿ím melodic-

ropskou

kÿch teoretickÿch úvah se dá ‡íci, æe se

svazujících projektû. Pestrost, s jakou se

kÿm stylem, kterÿ lahodí uchu. Bez vels jeho hudbou dokáæe ztotoænit obrovská posluchaçská obec, i p‡esto, æe on hraje jenom to, co se mu líbí a na co má chuƒ.

Methenyho styl hry je t‡eba od stylû Joh-

na McLaughlina, Johna Scofielda, Mika Sterna,

Ralpha

Townera

nebo

Johna

Abercrombieho znaçnê odli¿nÿ. Zjedno-

 Kdyæ mi bylo dvanáct, uçil

jsem se hrát na k‡ídlovku. Mûj star¿í brá-

lupracovníky, s kterÿmi od alba k albu

16

srpna

vyjád‡ení, æe nikdy nep‡estal vynalézat

spoleçností

ECM,

která

se

vædycky snaæila vyvarovat jakÿchkoliv Metheny snaæil p‡istupovat ke svÿm dí-

lûm se mu nakonec vyplatila. Jeho alba nelze v æádném p‡ípadê povaæovat za akademicky chladná çi profesionálnê vykonstruovaná. Vênuje se stejnou mêrou colemanovskému jazzu,

rockovÿm ryt-

mûm, jihoamerické odlehçenosti i lyrice m u zi k u s

5 / 9 5

mi

tvrdÿm

obdobím

barového

muzikanta. Kdyæ dokonçil st‡ední ¿kolu, p‡estêhoval

se

do

Miami,

kde

mêl

v úmyslu pokraçovat ve studiu na University Of Miami. Na místê se v¿ak situace zmênila,

a místo toho,

aby se dále

vzdêlával, stal se z nêho uçitel. Po veçe-

rech vystupoval v okolních jazzovÿch klubech, kde hrál s kdekÿm. Jeho nejçastêj¿ím spoluhráçem byl baskytarista Jaco Pastorius, kterÿ se pozdêji proslavil ve

skupinê Weather Report. V devatenácti letech se Pat vydal z Miami do Bostonu,

kde zaçal uçit na Berklee School Of Music. Hlavním dûvodem, proç jsem se p‡estêhoval,

byl Gary Burton.

Poæádal mê,

abych na této ¿kole vyuçoval a já p‡itom

tajnê doufal, æe mê poæádá, abych si s ním zahrál. V té dobê jsem si nic jiného nep‡ál,

a on to nakonec udêlal. Pat se s Gary Burtonem jazzového

seznámil

festivalu

ve

bêhem

jednoho

Wichitê

v roce

1 973. V té dobê jsem ho obdivoval, znal

jsem v¿echny jeho desky a umêl jsem zahrát vêt¿inu jeho skladeb. Kdyæ jsme se dohodli,


æe s ním budu hrát, bylo vidêt jak je v ¿oku,

s názvem New Chautauqua, kde se ve

mu jazzovému projevu. Je¿tê v tom sa-

tolik vêcí o nêm i o jeho hudbê. Stali se

vané kytary a baskytara. Metheny se ov-

zpêvaçce Joni Mitchell, s kterou absol-

kdyæ poznal osmnáctiletého kluka, kterÿ ví z nás p‡átelé. V lednu 1 974 jsem dorazil do Bostonu a od kvêtna jsem uæ hrál s jeho skupinou.

S Gary Burtonem nahrál Pat Methe-

ny pro ECM t‡i vynikající alba − Ring ( 1 974) , Dreams So Real ( 1 975) a Passen-

gers ( 1 976) . Je¿tê v roce 1 976 se Pat spojil s basistou Jaco Pastoriem a bubeníkem Bobem Mosesem, s kterÿmi pod svÿm jménem nahrál své první album s náz-

vem Bright Size Life. Deska, vydaná sa-

moz‡ejmê u ECM p‡edstavila Methenyho

jako

vyspêlého

instrumentalistu

a jeho okouzlující kompozice plné zvlá¿t-

ních instrumentálních koncepcí uchvátily kritiku i posluchaçe. Na rozdíl od ostatní

produkce

ECM

bylo

v¿ak

toto

album neobvykle svêæí a vyznaçovalo se

p‡ehlednou melodiçností a dravÿm rytmickÿm

spodkem

Skladby

postrádaly

s

çitelnou

nádech

basou.

jakékoliv

komplikovanosti a svÿm soundem pou-

kazovaly na ko‡eny, z kterÿch Metheny têæil − byly zde sly¿et názvuky lidovÿch písní

i latiny.

Kytara

tu

neslouæila

k omráçení, ale k ukázce dokonale zvlád-

nuté techniky. V dobê, kdy se vêt¿ina ky-

taristû, hlavnê z oblasti rocku, vydávala

v¿ech skladbách objevily jen jeho zmixo¿em nedal zlákat ani k samolibému p‡ed-

vádêní, ani k expresionistickému rozletu tak charakteristickému pro instrumentalisty Eicherovy stáje ECM. Album bylo

postaveno na pevnÿch melodickÿch zá-

kladech, kterÿmi se proplétají p‡ímoçará a nêkdy aæ romantická sóla rûznÿch druhû kytar. V Record World Magazine bylo tohle

album

vyhlá¿eno

deskou

roku

a v Down Beatu zvítêzil Pat v kategorii Umêlec zasluhující si zvlá¿tní uznání.

O rok pozdêji vydané album American

Garage, nahrané ve stejné sestavê jako

deska Pat Metheny Group, p‡edvedlo na svou dobu spojení rocku s jazzem formátu neslÿchaného. Lépe ‡eçeno −

album

roc-

kem pouçenÿ bubeník Danny Gottlieb,

osvêdçenÿ

basista

a novÿ Methenyho

Eberhard

objev −

Weber

klávesista

Pak vyrazil na turné se spoluhráçi z alba 8 0/8 1 . O prûbêhu tohoto turné noviná‡ûm ‡ekl: Kdybych hrál jen s takovouhle

skupinou, musel bych se zbláznit. Líbí se mi sice, æe se na pódiu dêje tolik vêcí v impro-

vizacích, ale stra¿nê mi schází skladatelskÿ aspekt. Naproti tomu je moje skupina s Ly-

le, Danem a Markem málo jazzová. Ale to bych nebyl já, kdybych nebyl vêçnê nespo-

kojenÿ. Methenyho p‡ísloveçná nespoko-

jenost je v¿ak pro posluchaçe zárukou stále novÿch a novÿch dobrodruæství.

Stejnê tomu tak bylo i v roce 1 98 1 ,

duetû Maysovÿch kláves a Methenyho

svÿm

nekompromisním

p‡ístupem

ral trochu chladnÿ a akademickÿ svêt jazzu. V té dobê uæ byl také vyhlá¿en nejlep¿ím jazzovÿm kytaristou a pozdêji se stejné cti dostalo i albu American Ga-

rage, které americká kritika ohodnotila

jako nejlep¿í album roku 1 98 0 a v Down Beatu byl Pat dokonce nazván p‡edstavitelem jazzové neo fúze.

Falls Wichita Falls, kytar,

které

plné nádhernÿch

na rozsáhlÿch zvukovÿch

plochách místy aæ ambientního charakte-

ru dotvá‡el známÿ brazilskÿ perkusista

Nana Vasconcelos. Samotná deska byla nominována

ve

dvou

kategoriích

na

Grammy a americkÿ Playboy ji ocenil jako jazzové album roku. Po

rozlehlÿch

zvukovÿch

pasáæích

V listopadu 1 98 0 se na trhu objevilo

p‡i¿lo na ‡adu dal¿í album Pat Metheny

vÿ poçin, kterÿ nahrál s nejvêhlasnêj¿ími

by American Garage) , které dostalo ná-

muzikanty moderního jazzu − tenorsaxo-

V roce 1 977 sestavil Pat vlastní skupi-

rem nahrál album Shadows And Lights.

a zacházením s rockovou tradicí provêt-

ny

cestê prostého, ale ¿ƒavnatého muzicíronu, kde se se¿li vynikající hráçi −

Jaco Pastoriem a Michaelem Brecke-

kdy vy¿lo album As Falls Wichita So

dvojalbum 8 0/8 1 , dal¿í Methenyho sólo-

vání.

voval turné a spolu s ní, Lyle Maysem,

bylo spí¿e rockové neæ jazzové a Methe-

smêrem k hudebnê nároçnÿm kombinacím, vyrazil tenhle opováælivÿ mladík po

mém roce se Pat Metheny p‡ipojil ke

Group ( a vlastnê první skupinové od do-

zev Offramp ( 1 98 2) , a které mêlo opêt

fonisty Michaelem Breckerem a De-

velice æivelnÿ a strhující nádech. Bylo jis-

Hadenem a bubeníkem Jackem De Joh-

lem v tvorbê skupiny, protoæe z nêj po-

wey

Redmanem,

basistou

Charlie

nettem. Album 8 0/8 1 bylo dal¿ím kro-

kem stranou, tentokráte smêrem k çisté-

tÿm p‡elomem a prvním tvûrçím vrchocházejí skladby,

které má skupina na

koncertním repertoáru je¿tê dnes ( p‡e-

Lyle Mays, kterÿ byl pro skupinu nejvêt¿ím p‡ínosem, a jehoæ nasazení a fa-

natismus dokonale korespondovaly s hudebním p‡esvêdçením Pata Methenyho.

První spoleçné album pod názvem Pat Metheny Group vy¿lo v çervnu 1 977

a dostalo název Watercolours. Brilantní

technika,

nápadité

melodie

a

skvêlé

kompoziçní postupy opêt slavily úspêch.

T‡etí album u ECM jen pod názvem skupiny −

Pat Metheny Group ( 1 978 ) p‡i-

neslo zmênu v roli baskytaristy. Ost‡íle-

ného Webera nahradil mladÿ a nadêjnÿ hráç Mark Egan. ùspêch tohoto alba

potvrdil

i

jeho

americkém

raketovÿ

jazzovém

vzestup

v

Lyle

æeb‡íçku.

Mays se také zaçal autorsky podílet na

vêt¿inê repertoáru. Jeho vlastní skladby se zaçaly rozlévat do ¿ir¿ích a harmonic-

ky i rytmicky nároçnêj¿ích ploch, coæ byl vûçi Methenyho p‡ímoçarÿm kompozicím

skvêlÿ

kontrast.

Barevnost

daná

v první fázi çásteçnou improvizací p‡ipo-

míná Weather Report, kte‡í si právê na rozmanité

harmoniçnosti,

zvukové

ba-

revnosti a nároçnosti dávali velmi záleæet.

V dubnu 1 979 vydal Metheny svou

první

çistê

kytarovou

sólovou

17

desku

m u zi k u s

5 / 9 5


dev¿ím Are You Going With Me) . Po zvu-

a jasná koncepce p‡i skládání prûzraç-

jímu optimistickému a hlavnê futuristic-

moænosti vyuæití nejmodernêj¿í techniky.

kové stránce byla deska také odli¿ná. Jekému

zabarvení

dopomohl

Pat

svÿm

novÿm kytarovÿm syntezátorem. Najde-

me tu celou ‡adu odli¿nÿch skladeb − od

nÿch skladeb alba také jasnê naznaçila Metheny poprvé pouæil zázrak moderní techniky − Synclavier. Vÿraznê se na al-

bu podepsali i dva noví çlenové skupiny

úvodní vypjaté a expresivní skladby Bar-

− bubeník Paul Wertico a mladÿ, talen-

hutnê gradující Are You Going With Me,

multiinstrumentalista. Album First Circ-

carole, p‡es zdánlivê poklidnou, ale moaæ po âábelsky stra¿idelnou bajku Au Lait nebo p‡íjemnê popovou melodii Ja-

mes. Jako uæ tradiçnê se i na tomto albu p‡edstavil novÿ baskytarista, kterÿm se stal Steve Rodby,

a kterÿ pozdêji do

vÿvoje skupiny zasáhl markantním zpû-

sobem. Jako host se objevil i Nana Vas-

concelos. Offramp bylo také Metheny-

ho první album, které získalo ocenêní

tovanÿ brazilec Pedro Aznar, zpêvák a le zvítêzilo nakonec v kdejaké anketê

a skupina si samoz‡ejmê odnesla i dal¿í gramofonek p‡i p‡edávání cen Grammy.

V roce 1 98 5 sloæil Metheny s Maysem

hudbu k filmu Falcon And The Snowman, která

se

objevila

soundtracku.

na

stejnojmenném

K nejvêt¿ímu

p‡ekvapení

pat‡ila skladba This Is Not America, kterou nazpíval David Bowie, a z které se

Grammy za nejlep¿í jazzovou nahrávku.

stal pomêrnê úspê¿nÿ hit. Kromê tohoto

rozsáhlé americké turné, z kterého vznik-

sly¿et je¿tê ve filmech Under Fire ( 1 98 3 ) ,

Po vydání alba se skupina rozjela na

la první æivá deska. Dvojalbum dostalo

název Travels ( 1 98 3 ) . Vynikající atmosfé-

ra koncertû, která se blíæila vystoupením

filmu jsme mohli hudbu Pata Methenyho

kde Pat vystupoval jako sólista s London Symphony Orchestra, ve filmech Little

Sister ( 1 98 3) , Fandango ( 1 98 4) , Twice In

spí¿e rockovÿch skupin sebou p‡inesla

A Lifetime ( 1 98 5) a Toys ( 1 992) .

a neuvê‡itelné verze studiovÿch nahrá-

vÿraznÿ úspêch v podobê alba Song X,

li¿

Ornette

i skvêlé vÿkony zûçastnênÿch hudebníkû vek, které se od svÿch originálû sice p‡íneli¿ily,

ale

koncertní podoba

jim

vtiskla nálepku neopakovatelného záæit-

ku a roz¿í‡ila je o dal¿í rozmêr. Metheny byl na konci tohoto roku v Down Beatu

Rok 1 98 6 p‡inesl Methenymu dal¿í

které nahrál se svÿm dávnÿm vzorem kde

Colemanem.

V nahrávkách,

do¿lo k podobnému jisk‡ení,

jako

mezi Methenym a Maysem, doprováze-

jí duo sólistû je¿tê Charlie Haden ( ten

opêt vyhlá¿en kytaristou roku.

ostatnê s Colemanem d‡íve hrával) , Jack

Rejoicing ( 1 98 3 ) nahrál Pat Metheny s

do.

Dal¿í çistê jazzové album s názvem

Charlie Hadenem a Billy Higginsem.

Vynikající úroveñ tohoto æivoçi¿ného tro-

jitého dialogu má na svêdomí p‡edev¿ím

Ornette Coleman, jehoæ skladby tvo‡ily páte‡ celé desky. Metheny vædycky tohoto velikána s velmi nekonvençním p‡ístupem k improvizaci a p‡edstavitele free

jazzu obdivoval a tímto albem mu vzdal hold z nejcennêj¿ích.

Druhÿm p‡elomovÿm albem v karié‡e

Pata Methenyho se stala deska s názvem First Circle, která vy¿la v roce 1 98 4. Na nêm Metheny s Maysem dotáhli svûj originální sound k takové dokonalosti, æe

z její podstaty vlastnê æijí dodnes. Zvlá¿tní fúze rockové dravosti a p‡ímoçarosti,

spojená s bohatê strukturovanÿmi jazzo-

vÿmi instrumentacemi a do detailu propracovanÿmi aranæmá,

do níæ Metheny

s Maysem impozantnê p‡imíchali i ingre-

De Johnette a Colemanûv syn DenarNásledující

album

Still

Life

(Talking) ( 1 98 7) bylo opêt nahráno pod hlaviçkou Pat Metheny Group.

Vliv

brazilské hudební tradice, kterÿ byl po-

prvé jasnê patrnÿ na albu First Circle kulminoval do je¿tê çitelnêj¿í podoby.

Fascinace brazilskou hudbou Methenyho

uchvátila, ale na¿têstí nepohltila. Roçní p‡estávka po koncertním turné pak v roce

1 98 9

p‡ispêla

k tomu,

æe

skupina

nahrála dal¿í p‡elomové album Letter From Home ( 1 98 9) . Toto album je v¿eobecnê povaæováno za jeden z nejzda‡ilej-

¿ích kompoziçních opusû v celé historii

Methenyho skupiny. Tak dokonale a tak netradiçním zpûsobem se doposud na

æádné jiné desce odli¿né hudební vlivy zk‡íæit je¿tê

nepoda‡ilo.

O rok pozdêji

pak p‡i¿la na ‡adu t‡etí deska nahraná pouze v triu ( Metheny, Holland, Hay-

nes) , která dostala název Question And

dience z bohaté tradice brazilské hudby,

Answer. Metheny se tu vypo‡ádal s nêk-

dební scénê posledních let obdoby. Právê

jinak se nahrávání této desky odehrávalo

se promênila v klenot, kterÿ nemá na huna tomto albu vyvrcholilo ono p‡ísloveç-

né sp‡íznêní du¿í a nevysvêtlitelné jisk‡ení mezi obêma hlavními protagonisty.

Sám Metheny k tomu poznamenal: P‡i

p‡ípravê alba jsme se s Lylem dostali na úroveñ, kdy to zaçíná bÿt nejzajímavêj¿í.

V¿echno ¿lo hladce a nemuseli jsme ani tak moc p‡emÿ¿let o obsahu, jako spí¿e o formê.

Kdyæ jsme nahrávali, co se nám líbilo, zaçali se dít opravdu magické vêci.

P‡esná

terÿmi standardy ( Davis, Coleman) , ale pouze v jeho reæii. Album vyniká hlavnê spontánností

a absolutním

nadhledem,

p‡itom není akademicky chladné. Ve¿ke-

ré improvizace se odehrávají na pozadí otev‡eného dialogu a nikdo ze zûçastnênÿch se nesnaæí vyniknout nad ostatní.

Ta sev‡enost uvnit‡ rozletu je opravdu fascinující. Rok 1 992 znamenal v karié‡e

Pata Methenyho dal¿í zvrat a dal¿í vrchol. Nové album, které vydal, dostalo m u zi k u s

5 / 9 5

19


název Secret Story a podle názoru mno-

díky hudbê si kdokoliv a kdekoli mûæe

ná hladkÿ a laskavÿ zvuk stylu George

k nejniternêj¿ím dílûm Pata Methenyho.

za doprovodu téhle skvêlé hudby uná¿et

To You) . Nejvÿraznêj¿ím prvkem alba ale

hÿch pat‡í k nejosobitêj¿ím a zároveñ Jeho vÿpovêâ má formu p‡íbêhu a jako

kaædÿ správnÿ p‡íbêh, má i toto album

jen a jen svou p‡edstavivostí.

Teprve druhé æivé album vy¿lo skupi-

vyvrcholení

nê Pata Methenyho vlastnê aæ po deseti

skuteçnê pestré − sly¿íme zvuky tradiçní

nahrané album z roku 1 993 dostalo ná-

ponska i Brazílie a v¿echny zastoupené

shromáædêné pocházejí z evropského tur-

se mêní podle toho, jaké kultury se pot-

( i skupinou)

svûj úvod,

svou zápletku,

a také závêr. Hudební spektrum zde je

hudby Kambodæe, Indie, Argentiny, Ja-

prvky se mísí, prolínají a vyvíjejí. Barvy kávají, jaké zku¿enosti si p‡edávají a jak

na sebe vzájemnê pûsobí. O Secret Story se i p‡es tvrzení Pata Methenyho nedá jednodu¿e mluvit jako o albu typického

amerického stylu, nedá se o nêm mluvit ani ve smyslu world çi global music. Je

to zkrátka hudba − kosmopolitní a çarokásná.

I

sám

Metheny

mluví

pouze

o hudbê a zdá se, æe takové oznaçení je

albu znát etnické vlivy, zûstává pro mê ta-

hle deska americkou záleæitostí. Jsou zde americké rytmy, jazz a nêco z Aarona Cop-

landa. I kdyæ jsem tu soust‡edil více ne-

americkÿch zvukû, jádro je podle mého názoru

stále

americké.

etnickÿch vÿbojû

Ve

spoçívá

zvládnutí

asi nejvêt¿í

Methenyho kouzlo. Na albu spolupracovala celá ‡ada lidí −

samoz‡ejmê jádro

Pat Metheny Group ( Mays,

Rodby,

Wertico) , ale také sta‡í známí −

Dan

Gottlieb, Nana Vasconcelos a hosté −

Gil Goldstein, Steve Ferrone, veterán Toots

Thielemans,

Will Lee

a dal¿í.

Objevily se v¿ak i nové tvá‡e −

p‡ede-

Travels.

né, a kromê osvêdçenÿch a v¿eobecnê oblíbenÿch

hitû

obsahuje

i çty‡i nové skladby. Zároveñ s tímto al-

bem se objevilo i první dlouhé video sku-

piny s názvem More Travels, které p‡edstavuje skupinu v rûznÿch prost‡edích,

a i kdyæ jsou nahrávky po‡ízené z koncertû, obrazová çást filmu se soust‡eâuje

svou umêleckou vÿpovêdí jen na zkou¿ky.

V roce 1 994 se Pat Metheny spojil

aranæmá

Lubbock,

a

dirigent

kdy p‡edtím jsme spolu nepracovali, ale já

jsem ho vædycky obdivoval. Chtêl jsem, aby se na tomto albu podílel a vê‡il jsem, æe je-

dinê on je tím pravÿm çlovêkem. Mêl jsem

uæ v¿echny çásti alba peçlivê zpracované na

Synclavieru, a kdyby to pak orchestr zahrál tak, jak jsem to mêl na mysli já, bylo by to moæná v po‡ádku a znêlo by to normálnê.

Jenæe já jsem cítil, æe s tím, co jsem sloæil, musí je¿tê nêkdo nêco udêlat. Chtêl jsem, vtiskl

a vlastní tvá‡. A jemu se to poda‡ilo. Jak sám Pat Metheny ‡ekl,

ní záleæitost, musím odpovêdêt, æe jeho

hudbu je pot‡eba stále znovu a znovu poslouchat, aby pochopil celou její ¿í‡i,

hloubku a malebnost, a æe i zdánlivê jed-

noduché vêci nemusí bÿt ve skuteçnosti tak jednoduché, jak vypadají.

rovÿmi

dialogy

vedlo

nêkolik

tÿdnû

americkÿ jazzovÿ æeb‡íçek a dalo jasnou

odpovêâ v¿em, kte‡í v dobê nepochopitelnÿch

hudebních

produktû

zatracují

jazz pro jeho sterilitu. Kromê tohoto alba

se Pat minulÿ rok rozhodl prezentovat svou hudbu i z trochu opaçného pólu.

C O MPL E T E

DI S C O GR AP H Y B RI G HT S IZE LI FE (kvêten 1 976, ECM)

WATERCOLOU RS (çerven 1 977, ECM) PAT M ETH ENY G ROU P

(çervenec 1 978, ECM)

N EW CHAUTAUQUA (d u ben 1 979, ECM)

Jen se svÿmi kytarami nahrál album Ze-

AM E RI CAN GARAG E (ú nor 1 980, ECM)

devêtat‡iceti minut poskytuje asi nejradi-

AS FALLS WI CH ITA, SO FALLS

ro Tolerance For Silence, které na plo¿e

kálnêj¿í nahrávku v oblasti souçasného

jazzu. Metheny v pêti çástech p‡edvádí nefal¿ovanÿ kytarovÿ noise sound, kterÿ

80/81 (l istopad 1 980, ECM)

WI CH ITA FALLS (çerven 1 981 , ECM)

O FFRAM P (d u ben 1 982 , ECM)

hudby, kací‡ské dílo a vÿzva v¿em, kte‡í

Richie. Pat o nêm noviná‡ûm ‡ekl: Ni-

nêkdo

bum nabité opêt plnohodnotnÿmi kyta-

æe v p‡ípadê

Methenyho hudby jde spí¿e o dekorativ-

Jeremy

kterÿ se uæ d‡íve proslavil

skladbám

by nêkdo mohl namítat,

REJO I C I N G (l istopad 1 983, ECM)

Madonna, Barbra Streisand nebo Lionel

mÿm

ho hudbê to platí dvojnásob. A p‡esto, æe

Youth dokonce o této desce poznamenal,

svou prací pro takové hvêzdy, jako jsou

aby

oçekávanÿmi p‡ekvapeními. O Metheny-

Pata

spolupracovníkem

Methenyho na tomto albu byl anglickÿ mistr

beník Bill Stewart. Tohle procítêné al-

( jak uæ v roce

je charakteristickÿ p‡edev¿ím svÿmi ne-

album I Can See Your House From He-

doprovázejí basista Steve Swallow a bu-

ale

TRAVELS

rÿ se pak stal çlenem Methenyho skupiHlavním

kÿm p‡ekvapením,

je vlastní spí¿e americkÿm garáæovÿm

v¿ím perkusista Armando Marcal, kteny.

by Here To Stay nebo We Live Here. Pro

1 950 napsal kritik Whitney Balliett) , jazz

alba

re, kde je v ryzích jazzovÿch nahrávkách

bê rozdílnÿch kultur. P‡estoæe jsou na tomto

vém smyslu tohoto slova potvrzují sklad-

zev The Road To You a skladby na nêm

vydání

val po svêtê a vædycky jsem naslouchal hud-

O rûznorodosti

zûstává jeho melodiçnost, kterou v pramnohé posluchaçe mûæe bÿt album vel-

od

s Johnem Scofieldem a nahráli spolu

nejvÿstiænêj¿í.

Pat noviná‡ûm ‡ekl: Dlouho jsem cesto-

Bensona, jindy je syrová ( The Girls Next

Æivê

letech

alba

asi

dal¿í

Secret

Story je v podstatê p‡íbêhem o lásce:

V¿echno zaçíná setkáním, pak se vzájemnê

více a více poznáváte, zaæijete spolu plno si-

20

vymyslet svûj vlastní p‡íbêh a nechat se

tuací a rozejdete se. Tohle byla moje základní my¿lenka. S tou jsem album tvo‡il.

Nejskvêlej¿í na celé vêci je v¿ak fakt, æe

kapelám.

Thurston

Moore

ze

Sonic

æe je to novÿ milník ve vÿvoji kytarové neustále vyzÿvají k soupe‡ení. Z alba je

cítit vzteklá zaujatost a obrovská chuƒ zkusit si zahrát na kytaru úplnê jinÿm zpûsobem a vzít to tak trochu z opaçné

strany. Metheny tu vrství kytarové tóny prohnané boostery, p‡içemæ vÿsledek je

doslova drtivÿ. Brilantní technika v¿ak zûstává.

Album ocení spí¿e vyznavaçi

kytarového

maximalismu

takovÿch

(2LP /C D/ l ive, kvêten 1 983, ECM)

FI RST C I RCLE (zá‡í 1 984, ECM)

TH E FALCO N AN D TH E SN OWMAN (sou ndtrack, çerven 1 985, EM I Man hattan)

SO N G X (kvêten 1 986, G EFFEN) STI LL LI FE /TALKI N G/

(çerven 1 987, G EFFEN)

LETTE R FROM HO M E

(çerven 1 989, G EFFEN)

jmen, jako je Steve Vai, Frank Zappa, Ji-

QU ESTI O N AN D ANSWER

Young.

SEC RET STO RY (çerven 1 992, G EFFEN)

mi Hendrix, Vernon Reid nebo t‡eba Neil Zatím poslední deska v dlouhé ‡adê

Methenyho dêl je album s názvem We Live Here, která vy¿la zaçátkem roku 1 995.

Má zatím nejpopovêj¿í zvuk ze

v¿ech dosud Methenyho vydanÿch alb a zdá se, æe skupina tak trochu bilancuje

(çerven 1 990, G EFFEN)

TH E ROAD TO YOU

(l ive, çervenec 1 993, G EFFEN)

I CAN SEE YOU R H OUSE FRO M H E RE

(with Joh n Scofield , b‡ezen 1 994, Bl ue Note)

a hodnotí. Metheny s Maysem vycházejí

ZE RO TO LE RAN CE FO R S I LEN CE

a aplikují to v novÿch p‡edstavách, které

WE LIVE H E RE (ú nor 1 995 , G EFFEN)

z toho nejlep¿ího, co kdy spolu vymysleli p‡eci jenom pûsobí trochu vykalkulovanê. Kytara v nêkterÿch pasáæích p‡ipomím u zi k u s

5 / 9 5

(d u ben 1 994, G EFFEN)


ST E VI E R AY VAU GH AN

K Y T A R O V ï

V E L I K Å N I p í¿ e

V ï T ë Z S L AV ¢

2. díl

TEFL

V minulém díle jsme si naçrtli osobnost a se-

bezniçení ortodoxního bluesmana z Lone Star State a opustili jsme ho v okamæiku, kdy se

leym Wirzem z Dallasu s jedním DiMar-

zio snímaçem − . . . je hlasitej a hulvátskej

se svou skupinou opêt ocitá na cestê.

. . .

vie doufal, æe smaæe vzpomínku na Live

çást

su a bylo skuteçnê super, ba, dá se ‡íci je-

Strat, ale mûæe¿ docela dob‡e ‡íct, kdo na

LP In Step bylo album, o kterém Ste-

Alive. Nahráno bylo v L. A. a v Memphiho nejlep¿ím. Skladby Wall Of Denial

a Tightrope byly inspirovány Stevieho

minulÿmi zku¿enostmi, Riviera Paradi-

se jako Lenny a Say What jsou super ukázkou skvêlé kytarové hry ( co na tom,

æe se hodnê kloní k Hendrixovi − to totiæ bylo p‡edmêtem nejçastêj¿ích debat −

jak plytké! ) . Album se stalo zlatÿm, poté

platinovÿm a pak bylo dokonce ovênçeno i cenou Grammy. . . Co tomu ‡íkáte?

Stevieho poslední deska byla spoluprá-

ce s bratrem Jimmiem − LP Family Sty-

David Gilmour jednou prohlásil, kouzla

Fenderû

Stratocasterû

æe

je

v tom, æe . . . p‡ímo to neví¿, æe poslouchá¿ nêj hraje. Osobnê se domnívám, æe se to

netÿká jenom Fenderû ( i kdyæ nad¿ení

ale je faktem, æe pokud David myslel zás-

tupce rûznÿch stylû jako nap‡. Stevie Ray Vaughana, Hendrixe, Blackmorea, Hank Marvina, Buddy Hollyho nebo sebe samého atd. víme, co chtêl ‡íci.

Stevie byl na své kytary opravdu tvrdÿ

technik Rene Martinez o tom mûæe hod-

shodli v kytarovÿch partech − Jimmie byl

roçní a oçekávají od svÿch nástrojû opravdu

kaædÿm tónem ( poslechnête si jeho tvor-

'85 a dêlal jsem s ním aæ do jeho smrti. Ste-

Rockin,

T− Bird

 Powerfull Stuff. . . ) −

Rhythm

nebo

Stevie, kterÿ má

hodnê. Zaçal jsem pracovat se Steviem v r.

vie byl stra¿nê nároçnÿ na tón, kterÿ chtêl dostat z kytary.

Mnoho Stevieho modifikací se stalo le-

stejnê hluboké bluesové ko‡eny jako jeho

gendárními − jeho idolizace Jimi Hendri-

udêlat z kaædého sóla definitivní prohlá-

své kyta‡e LEVORUKÉ tremolo −

bratr, ¿el na druhé stranê vædy za cílem ¿ení. Stevie mohl nekoneçnê improvizo-

vat v jedné oktávê a to po‡ád bez ztráty momentu napêtí, ale nejlep¿í na jeho h‡e

bylo to, jak umêl zahrát jednoduché boogie s otev‡enÿmi akordy.

Neæ se podíváme na jeho nejslavnêj¿í

kytaru, ‡ekneme si o v¿ech, které mêl rád. Tak p‡edev¿ím to byl ' 59 Fender Stratocaster Sunburst s palisandrovÿm hmat-

nê levoruké tremolo omezuje umêlecké

kvality této kytary a brání jí k získání ta-

kové popularity, jakou má nádhernÿ Fen-

der Eric Clapton Stratocaster ( ten je opravdu super! ) . A teâ se

dræte,

xe nap‡. zpûsobila, æe Stevie pouæíval na coæ

p‡iná¿elo urçité problémy − páka visela vlastnê p‡es struny. Stevie poæadoval po‡ádné

promazání v¿ech

çástí tremola

( pouæíval smês grafitu a tuku − tuk udræel grafit na místê) . Tremola mêl vêt¿inou

standartní, znaçkové se v¿emi pêti pruæi-

nami. Místo Fender matic mu jeho technik vy‡ezával matice z kostí . . !

Nyní krátce jeho No. 1 kytara Fender

no ( s têmito strunami vlastnê tu kytaru koupil) . Pro Stevieho se stal fakt pouæívání silnÿch strun takovou obchodní poznávací znaçkou. 99 % kytaristû by nebylo schopno vûbec

jít pro Stevieho odpovídající sílu strun,

protoæe styl hry tohoto velikána vyæadoval specifickÿ p‡ístup k této problematice. Stevie dokázal niçit struny na zaçátku

spolupráce se svÿm kytarovÿm techni-

kem Rene Martinezem v pomêru jedna skladba = jedna odepsaná sada. Martinez

se ov¿em snaæil a tak se p‡es dílçí úspê-

chy 2 − 3 zniçené struny za jedno show dostali ke strunám, které vydræeli aæ 1 7

vystoupení. No jo, ale za jakou cenu! Tak p‡edev¿ím musel Martinez pro kaædou strunu individuálnê ( nejvíce pro e a h )

zminimalizovat hrany úhlû na sedlech a co nejvíce eliminovat styk struny s kovem ( pouæíval kousky izolace! ) −

DOU 2 ¢OKY! Stevie totiæ pouæíval struny síly 01 5, nêkdy dokonce i 01 7! ! ! ( tzn.

æe dál to ¿lo 020, 028, 03 8, 058 − nêkdy i 060 a u E to p‡ehnal jednou aæ na 074! )

lo je Startocaster ' 64 a snímaçe Texas Spe-

kyDunlop −

Stevie vlastnil mnoho kytar, mezi jinÿ-

mi i Gibson ' 58 ES− 33 5, ' 57 Stratocaster a pár levnÿch japonskÿch nástrojû − nejoblíbênêj¿í pro nêj byly ale Straty. Miluji

Fendery. . . prohlásil. Tak nap‡. jednoho má z roku 1 962 s javorovÿm krkem − . . . dos-

tanu z nêj jasnêj¿í tón . . . Dal¿í Strat je ælu-

cial se datují do roku 1 959. Mohutné têlo

v úpravê sunburst dává kyta‡e neskuteç-

to by

je¿tê tak nêjak ¿lo. Ale teâ pozor! P”IJ-

ono. Byl to první Strat, kterého mêl Stevie

v podstatê hybrid. Krk je ze Stratu ' 63, tê-

na Stevieho ostrunêní

zahrát. Jeho technik mêl hodnê práce na-

( ! ) ( viz níæe) .

na

hodnê? Fajn. To ale rozhodnê není v¿ech-

Stevie Ray Vaughan Stratocaster. Je to

rád. Natahoval na nêj struny GHS 01 3

p‡ijdou

Stratocaster mêl nataæené GHS a to sku-

níkem. Stevie ho v obchodê ani nevyzkou¿el, jen na nêj mrknul a vêdêl, æe je to

protoæe

teçnê heavy sílu − 01 3! ”íkáte si, æe je to

nastavení jednotlivÿch komponentû . . . ,

nê povídat: V¿ichni dob‡í kytaristé jsou ná-

 Butt

a mnoha lidem se to nelíbí. Závêrem

k jeho signature modelu lze ‡íci, æe hlav-

feeling, struny, snímaçe, efekty, aparáty,

síme zapojit i kytaristu samotného, jeho

ruhodná také tím, jak se oba bráchové

bu s Fabulous Thunderbirds t‡eba na LP

p‡et‡es jeho struny. Stevieho ' 59 Fender

− u nêj to bylo aæ legendární. Kytarovÿ

spí¿e minimalistickÿ hráç, ¿et‡il doslova

Vyrytá písmena S. R.V. na chránící des-

ce na têle kytary je opêt nápad technika

Davida je pochopitelné) a æe do vêci mu-

le. Tato deska je mimo ten fakt, æe byli p‡i nahrávání oba protagonisté st‡ízliví pozo-

22

tÿ model roçníku ' 64 modifikovanÿ Char-

a to hrál aæ 25 vystoupení mêsíçnê!

( Vÿ¿ka strun na 1 2. praæci − praæce znaçvíce vydræely −

/ 6 4" a u E / 6 4" ) .

5

7

byla u e

Po çase se ustálil na sadê 01 1 , 01 5, 01 9,

nou ‡vavost a spolu s palisandrovÿm

028, 03 8 a 058 − a proç? Tak to je ten dru-

mo pra¿tí do hlavy. Zlatá barva hardwaru

( no aby ne −

hmatníkem a jumbo praæci vás zvuk p‡íbyla nápad Stevieho technika −

v dobê

úprav této kytary byl skoro v¿echen kov na nástroji tak otluçen a rezavÿ, æe zlatá úprava se barvou rzi p‡ímo nabízela. m u zi k u s

5 / 9 5

hÿ ¢OK! Stevie mêl velice citlivé prsty p‡i takovÿch drátech! ) −

a protoæe styl jeho hry a síla strun nedá-

valy jeho prstûm moc moæností, p‡i¿el na originální

‡e¿ení:

po‡ídil

si

speciální,

rychleschnoucí lepidlo ( pouæívalo se ve


Vietnamu pro rychlé zalepení rány, neæ p‡i¿la léka‡ská pomoc) , nanesl si ho na pravé p‡edloktí a je¿tê neæ uschlo, umístil do

Stevi e Ray Va u g h a n : P r i de An d J oy (pozor - p ‡e l aâte o pû l tó n u n íæe)

nêj ¿piçky prstû levé ruky. No a kdyæ to le-

pidlo po‡ádnê uschlo, tak milÿ Stevie odtrhnul levou ruku zárovêñ i s kousky kûæe pra-

vé ruky a mêl na jedno show pokrytÿ kaædÿ poæadovanÿ prst. Na jedno show. . . Pokud

jste

se

vzpamatovali

z ¿oku,

pokraçujeme dál jeho aparáty. Vêt¿inou pouæíval comba Marshall s 2 x 1 2 repro

nebo Fender Vibroverbs − ov¿em dlouho to vædy nevydræelo. Aæ Howard Dumble

z L. A. mu postavil prakticky nezniçitelnÿ zesilovaç,

kterÿ

a dlouho.

pouæíval

velice

rád

Efekty nebyly pro Stevieho hru nikdy

vÿrazné − na scénê pracoval obças s Ibanez

Tube

Screamer

a nêkdy

pro¿lápl

Co u l d n ' t Sta n d T h e Weather (o pêt p ‡el aâte o p û l tó n u n íæe)

i wah− wah, kterÿ pouæíval spí¿e jako clonu zvuku, neæ jako wah pedal.

Pokud chcete hrát podle jeho nahrá-

vek,

nezapomeñte

si

podladit

kytaru

( u vêt¿iny vêcí) ( vykompenzujete tím tah silnÿch strun a vysoké action − tedy kdo by ho chtêl opravdu napodobit. . . ) −

E , b

A , D , G , B, E . Otev‡ené ladêní nemêl b

b

b

b

Stevie moc v lásce − maximálnê si p‡eladil strunu G na A

b

( v závislosti na námi

jiæ uvádêném p‡eladêní pozahu − v podstatê

G

b

na

G)

a zbytek

tedy

nechal

stejnÿ. Stevie hrál trsátkem i prstem, pouæíval i kulatÿ konec trsátka, kterÿ je¿tê

zlomil. Obças hrál i palcem ( chtêl dosáh-

nout zvuku Alberta Kinga) a i klasickÿm zpûsobem ( jako t‡eba Hubert Sumlin) .

Stevieho nejoblíbenêj¿í a nejobvyklej¿í

bêhy se odvíjely od jeho bluesové stupnice, obecnê vyjád‡itelné 1 , 3 4, 5 , 5, 7 . b

b

b

Stevieho styl má ko‡eny v bluesovém

P r i de An d J oy (u káz ka úder û - p ‡e l aâte o pû l tó n u n íæe)

feelingu a vokálním frázování. Stejnê ja-

ko Jimi Hednrix pouæíval své smêsi cítêní rocku, funku a R ' n'

B, çímæ dosáhnul

svého vlastního a rozpoznatelného hudebního vÿrazu.

Stevie se uæ dávno za‡adil do kategorie

hvêzdnÿch kytarovÿch velikánû. Fanou¿ci ho mêli rádi, jeho rockové ¿ílenství,

posedlost kytarou ( jako t‡eba u Keith Ri-

chardse) a zároveñ nadnesené bohémství z nêj udêlaly bez zaprodání se miláçka

publika. Ano, 27. srpen 1 990 ( v East Troy ve Wisconsinu, U. S. A. ) udêlal teçku za æivotní poutí této svérázné osobnosti −

p‡esto mûæeme ‡íci, æe Stevie je opravdová

zá‡ící

bluesové Lightin'

hvêzda

tradice,

Hopkinse

v souhvêzdí

která

se

a T− Bone

texaské

táhne

od

Walkera

p‡es Freddieho Kinga a Alberta Collinse k Jimmy Winterovi a Billy Gibbonsovi.

A kdo ví, kdo dal¿í se vyno‡í ze Státu Osamêlé Hvêzdy. . . ?

Stevie, tvá LP ( spolu s celosvêtovÿm

znovuboomem blues) se tady znovu zaçí-

24

A n a z áv ê r s i to d á m e d o h ro m a d y :

S e s k u p i n o u D o u b l e Tr o u b l e n a t o ç i l : 1 . Te x a s F l o o d ( 1 9 8 3 )

2 . C o u l d n ' t St a n d T h e We at h e r ( 1 9 8 4 )

3 . S o u l To S o u l ( 1 9 8 5 )

4 . L i ve A l i ve ( 1 9 8 6)

5 . I n Step ( 1 9 8 9)

6 . T h e S ky I s C ry i n g ( 1 9 9 1 ) − vy d á n o j i æ p o s m r t n ê

7. I n T h e B e g i n n i n g ( 1 9 9 2 ) − v y d á n o j i æ p o s m r t n ê

A v ÿ b ê r j e h o a kt i v i t , j i m i æ d o d áv a l l e s k u j i n ÿ m h v ê z -

dám :

to k nám nestihl.

3 . Let ' s D a n c e ( 1 9 8 3 − to by l a o p rav d u s íl a s p o l u

Díky, Stevie!

1 . Te x a s Tw i s t e r ( 1 9 8 3 − s J o h n n y m C o p e l a n d e m )

2 . So u lf u l D ress ( 1 9 8 3 − s M a rc i a B a l l e m )

s D av i d e m B ow i e m )

m u zi k u s

5 . Tw i l i g h t T i m e ( 1 9 8 5 − s B e n n i e m W a l l a c e m ) 6 . H ea rt beat ( 1 9 8 5 − s D o n e m J o h n s o n e m )

7. L i v i n g F o r A S o n g ( 1 9 8 5 − s R o y H e a d e m ) 8 . G rav i ty ( 1 9 8 6 − d a l ¿ í b o m b a s J a m e s e m

nají prodávat a to nám na dokreslení tvoji osobnosti musí staçit − prostê ¿koda, æe' s

4 . S t r i ke s L i ke L i g h t n i n g ( 1 9 8 5 − s L o n n i e M a c -

ke m )

5 / 9 5

B ro w n e m )

9 . Fa m o u s B l u e R a i n c o at ( 1 9 8 6 − m e n ¿ í ú l e t

s J e n n i fe r Wa r n e s)

1 0 . B a c k To B e a c h ( 1 9 8 7 − s D i c k D a l e m − v e l i c e

pove d e n é)

1 1 . T h e B l u es G u i t a r B ox ( 1 9 9 0 − j e ¿tê v íc e p ove -

d e n é s Lo n n i e M ac ke m )

1 2 . U n d e r T h e R e d S ky ( 1 9 9 0 − s B o b e m D y l a n e m

− staç í, n e?)

1 3 . Fa m i l y Sty l e ( 1 9 9 0 − s p o l u s b rá c h o u J i m m i e m )


L

UBO¢

H

N ÅT

R OD M OR GE NST EI N Rodák z New Yorku Rod Morgenstei n pat‡í mezi hráçe, kte‡í zauj mou jak rockery, tak jazzmany. Je v¿estran nÿ a vel m i muzikál n í buben ík. Dokázal to ve skupi nách TH E DIXI E DREGS (pozdêj i jenom TH E DREGS) a STEVE MORSE BAN D. V posledn ích letech si také vydêlal nêjaké pen íze s rockovÿm i WINGER, jej ichæ debutového − nyn í plati nového − al ba se prodalo víc neæ v¿ech patnácti desek, které p‡edtím Rod natoçi l dohromady.

26 m u zi k u s

5 / 9 5


 Stále tomu nemûæu vê‡it, ‡íkal p‡ed ça-

moz‡ejmê vydêsilo k smrti, Billy mêl re-

let ho svÿm mohutnÿm náborem dostal

nê çichnul k popu a velkÿm prachûm

show a pak p‡i¿la sobota a hráli jsme

æívá dodnes.

sem Morgenstein, kterÿ si s Winger prvs ním spojenÿch.

 Ale neplánovali jsme to tak, natoçili

jsme prostê ty pravé písniçky v ten pravÿ ças. . .

Jestli chce¿

bÿt milioná‡em,

hudba není to pravé, ani jisté. Stañ se doktorem, nebo právníkem! 

V¿echno zaçalo na Long Islandu, kde

Rod v té dobê æil, kdyæ usly¿el Ringo Starra.

Tehdy mi bylo deset a do¿lo mi, æe

muzika bude mûj æivot.

V jedenácti zaçal studovat bicí soupra-

vu a prostudoval se çasem aæ na univer-

zitu v Miami. Tam se dostal k jazzu a inspiracím jako je Miles Davis a Maha-

vishnu Orchestra. Otev‡ely se mu nes-

çetné nové dve‡e a on toho vyuæil, p‡i-

çemæ rock' n' roll zûstával jeho hlavním

putaci obrovskou. . . No, odehráli jsme pár první koncert veçera. V Roxy je opona

nêjakÿ

na omdlení. . . V první brázdê vidíme tÿp-

dil

zaçli jsme koukat po lidech. No a to bylo ky jako Jaco Pastorius, Stanley Clarke,

Lenny White,

John McLaughlin,

Mi-

Pûvodnê mysleli, æe budou nêco na

zpûsob Allman Brothers Band, ale jejich zábêr byl podstatnê ¿ir¿í.

Mimo bicích studoval Rod i piano, coæ

se projevilo v jeho muzikálním pojetí bu-

têl aby byli zklamaní. No ale dopadlo to

dob‡e, vêt¿inê se to líbilo tak, æe p‡i¿li

¿ové v tenisu) .

Ve studiu mi museli zalepit pusu,

lezlo to do mikrofonû a nikdo nevêdêl,

co je to proboha za zvuky. . . Nejsem æádnej silák a tohle k‡içení mi pomá-

( nap‡.

s

Paulem

 Ztráta stabilní kapely byl tak trochu

a proæil jsem s nimi ‡adu fajn koncerty tavu,

æe kapela je tu nafurt. . .

opak mûæe bÿt tragické! 

dokonce

dali

Objevit

Ale se Steve Morsem se opêt dali po

Peekem vytvo‡ili pro mê nezapomenutel-

jestli by mu ji nepodepsal. Mc Laughlin ji vzal − a políbil ji! 

Na to, æe byli Dixie Dregs instrumen-

ní. A úspê¿nÿ zaçal bÿt osobnê i Rod. Je-

fûzí rocku, jazzu a blues, polyrytmy, nep-

dohromady,

vlastní kapelu.

kdyæ

stavêl

Morse

Spolu s basistou Jerry

né trio Steve Morse Band. To bylo v roce

1 98 4 a po úspê¿ném debutu The Introduction natoçili je¿tê nêkolik alb, Rod se

zaçal uplatñovat stále víc i jako pedagog a víc a víc i jako tzv. clinician. Coæ znamená, æe dêlal seminá‡e − clinics.

K natoçení alba The Introduction se

ravidelnÿm dêlením a v neposlední ‡adê

váæe jedna zajímavost. Kdyæ si pozornê

je¿tê zajímavêj¿í je, æe z 90 % hraje Rod

byly nahrány jinde neæ v¿e ostatní.

zajímavê pouæívanÿmi dvêma ¿lapáky. A s celou plochou chodidel na pedálech! Má tak − kontrolu.

podle vlastních slov −

vêt¿í

Vêt¿inu çasu s Dixie Dregs hrál Mor-

¿el na PREMIER a této firmê zûstal vêrnejlep¿í ‡ady − Resonator, Genista a Signia.

Çinely pouæíval

zpoçátku Zildjian,

potom ‡adu let Paiste cem

p‡eçtete jeho zadní stranu, zjistíte, æe bicí Bicí jsem nahrával sám −

poprvé

v æivotê − a jako první. Jinak jsem byl aæ dosud zvyklÿ, æe ostatní hráli vædy se mnou.

Nicménê,

po

natoçení

bicích,

kdyæ mêlo dojít na kytaru a basu, Steve

odjel na ¿ñûru s Mc Laughlinem, Al Di Meolou a Paco De Luciou. Kdyæ se vrátil, studio

nebylo

k dispozici se

a kon-

osmde-

sátÿch

a tak

to

muselo

Ale

nahrá-

dotoçit jinde. vat

zvlῃ

bicí

mêlo

své relativní

halo hrát líp. V jedné skladbê mi potom

Berrérem

mu vrazil do ruky kytaru a poprosil ho,

se) mêl vædy Mc Laughlina za vzor, tak

nÿ dodnes, st‡ídaje podle pot‡eby její t‡i

k‡ikem a hekáním ( nêco na zpûsob Sele-

¿ñûry

z Little Feat) .

çase

se o nich vêdêt a mluvit, jejich levorukÿ P‡i hraní obtíænÿch pasáæí si pomáhal

Modern

potom do ¿atny si popovídat. Steve ( Mor-

genstein na znaçku ROGERS, potom p‡e-

( ale ne levÿ) bubeník si získával reputaci.

pro

nabitejch let. Má¿ prostê tak nêjak p‡eds-

jevo − ‡ekl v¿em svÿm p‡átelûm a nech-

benické hry.

Dixie Dregs ¿li brzy nahoru a zaçalo

psal

Jeff Beck! Jaco o nás totiæ − jak vy¿lo na-

dal¿ích es. Nehledê na to, æe tam byl taky

ho hra se vyznaçuje vkusnou a rajcovní

s kvalitní muzikou.

uçil,

¿ok. S Dixie Dregs jsem zaçal ode dna

a brzy zaloæili The Dixie Dregs − instru-

které zûstalo nêkolik vÿbornÿch desek

ças

Drummer a p‡íleæitostnê toçil, nebo jez-

vçetnê pár

chael Walden a Tom Scott,

tální kapelou, byli relativnê velmi úspê¿-

mentální jazzrockovou fusion kapelu, po

Po rozpadu Dixie Dregs v roce 1 98 2

a jak jsme tak zaçali a opona ¿la nahoru,

zdrojem energie. Bêhem studia se sezná-

mil se skvêlÿm kytaristou Steve Morsem

Sabian. Çinely této kanadské firmy pou-

mikrofon

a ten k‡ik p‡imíchali do hotové vêci jako vokální doprovod a tak to bylo æertem

prezentováno

na

obalu − jako mûj vokální part.

( Jedná se o skladbu Ice

cakes na albu What If. ) Svêtového

uznání se

kapele i Rodovi dostalo po úspê¿ném koncertu v ROXY v Los Ange-

les. Na tento koncert se p‡i¿la podívat ‡ada ¿piçkovÿch tû.

muzikan-

To bylo fantastic-

kÿ! Ale zaçalo to tak, æe jsme se dozvêdêli, æe máme hrát t‡i veçery s Billy Cob-

hamem! To mê sa-

b i c í:

P re m i e r Reso n ato r, S i g n i a , n e b o G e n i sta vç . m a l é h o b u b n u b l á ny : P re m i e r - m o d e l R H (Ro d M o rg e n ste i n , p ís kovan é ) h a rd ware : P re m i e r 4 0 0 0 , ¿ l ap ky k v. b u b n û m Tam a F l ex i F l ye r çi nely: Sab i an , v¿e ‡ad a AA B r i l l i ant p a l i ç ky : V i c F i rt h S D2 + v l ast n í m o d e l

27


Po p‡edskakování pro kanadské RUSH

 tím nejlep¿ím na co kdy hrál, a hrál na

si vÿbornou a neobyçejnou p‡edkapelu)

cû heavy stylu si zcela jistê zaslouæí svûj

( kte‡í se mimochodem nikdy nebáli vzít v roce 1 98 6 se Rod stal jiæ opravdovou bubenickou hvêzdou.

Díky Neilu Peartovi jej vidêlo tisíce

bubeníkû a to se ihned projevilo v çelních

umístêních

v anketách

çasopisu

Modern Drummer. A právê v té dobê si jej zaçaly p‡edcházet nejrûznêj¿í bube-

nické firmy, takæe mêl moænost vybrat si to

nejzajímavêj¿í.

Rozhodujícím

kri-

tériem pro nêj − podobnê jako pro vêt¿i-

nu hráçû − nebyla kvalita, která je víceménê

podobná,

ale

( jak

sám

‡íká)

nabídka ¿ñûr seminá‡û, ze kterÿch vêt¿i-

na svêtového bubenictva mimo své kapely æije. A Rod je v tomto oboru opravdu úspê¿nÿ, má co nabídnout ( na rozdíl od nêkterÿch, nabízejících pouze své jméno,

nebo v je¿tê hor¿ím p‡ípadê pouze jména têch, se kterÿmi hráli) . Dûkazem nadmíru pádnÿm je jeho instruktáæní video, ny-

ní k mání i u nás! A to je vlastnê hlavní vÿhody. Mohl jsem se vracet a vylep¿o-

vat, mêl jsem na to ças a mohl jsem volit

ty správné zvuky t‡eba aæ na nêkolikátÿ

dûvod proç tento çlánek pí¿u, neboƒ jsem zjistil, æe kupodivu málokdo u nás Roda zná.

A jsme u dal¿ích dûvodû, proç mênit

pokus. Bicí byly natoçeny ve starém di-

 stáj − sponsoring ¿kol, video¿kol a rûz-

a inæenÿr v orchest‡i¿ti pode mnou. Æád-

cí a çinely, jak se nêkdo mûæe celkem

vadle − já na pódiu, zvuka‡i s technikou né sklo mezi námi jako ve studiu. Akustika divadla je zcela odli¿ná a mêli jsme

k dispozici jak track zblízka snímanÿch bicích, tak totálnê ambientní zvuky di-

vadla pro p‡imíchání k tomu. Nemuseli jsme pouæívat æádnÿ digitální delay, samo divadlo bylo delay! 

nÿch sólovÿch projektû, ne tedy lep¿í bi-

v¿ecko. Tento panáçek, jeden z vynález-

çlánek − takæe p‡í¿tê! Ale zpátky k Morgensteinovi − po turné s Rush se Steve Morse

Band

z nejlep¿ích

roze¿li

a pro

svêtovÿch

kytaristû

pilotem ( ! ) a poté, vêrnÿ zákonu muzice

neujde¿, postavil opêt kapelu. V té dobê

ale uæ Rod ( s çerstvou trvalou, novÿmi zuby a pozlacenou mechanikou u bicích) smaæil metal popík s WINGER.

Nicménê − stará parta se opêt poçala

scházet ( kdyæ to nêkomu ¿lo a stále jde,

PROÇ NE?) a v souçasné dobê témê‡ pûvodní sestava Dixie Dregs − DREGS

opêt

FAKT DOB”E,

koncertuje!

protoæe

nyní jako A TO

blues, rocku a swingu se opravdu dá po-

slouchat a nutí çlovêka okamæitê si podupávat. A tak to má bÿt a dob‡e je to i pro Roda,

neboƒ

jenom

v

metal

popíku

a v tom kurevskÿm byznysu by jeho talentu bylo opravdu ¿koda, i kdyæ tomu dával to nêco navíc. . .

Na závêr je¿tê alba, na kterÿch se Rod

Morgenstein

( podle

v nejlep¿ím svêtle :

sebe)

p‡edstavuje

Night Of The Living Dregs ( The Dixie

jedná o pouhopouhÿ fucking business !

Industry Standard ( The Dregs)

Unsung Heroes ( The Dixie Dregs) From The West ( T Lavitz)

sezónu je stará bubenická fosílie, v¿e

The Introduction ( Steve Morse Band)

jiæ na v¿ecko a o v¿em vædy tvrdil, æe je

Winger ( Winger)

p‡eæiv¿í pardál Carmine Appice. Ten hrál

28 m u zi k u s

5 / 9 5

JE

jejich smêsice

Dregs)

Mistrem takovÿch p‡estupû i vícekrát za

hrál

chvíli s Kansas, potom se stal linkovÿm

naivnê domnívat. I kdyæ i tak tomu obças bÿvá. V drtivé vêt¿inê p‡estupû se ale

jeden

High Tension Wires ( Steve Morse Band)


T h e D reg s : D ivi ded We Sta n d (L P U n s u n g H eroes)

T h e D reg s : Asse m b ly L i n e (L P I n d u st ry Sta n d a rd)

Steve M orse Ba n d : C r u i se M i ss i l e

Steve M orse Ba n d : D i sta nt Sta r

Wi n ger: H eaded For A H ea rtb rea k (Wi n ger)

J i m i H e n d r ix: P u rpl e H aze (L P Wi n ger)

Wi n ger: Seve nteen (L P Wi n ger)

29 m u zi k u s

5 / 9 5


VI S COU NT R D− 7 0 MI D I

P ”E HR ÅVA Ç

P‡ehrávaçe SM F/G M skladeb jsou, jak se dalo oçekávat, velkÿm

h item a stále víc firem je za‡azuje do svého vÿrobn ího programu. Podíváme se na italskÿ vÿrobek.

ZÅKLAD N ï PO P IS P‡ístroj o rozmêrech asi 23 0 x 220 x 44

mm budí solidní dojem. Síƒovÿ adaptér je

zvlῃ. Disketová mechanika je vlevo naho‡e, pod ní jsou hlavní ovládací tlaçítka:

REW, FF, STOP, PLAY, PAUSE, REC. Poslední t‡i mají uvnit‡ zabudovanou LED

indikaci stavu. Uprost‡ed naho‡e je malÿ LED displej ze t‡ech znakû, vpravo od nêj dal¿í tlaçítka ve t‡ech ‡adách pod se-

ned skonçí, nová je pomêrnê rychle vyhledána a nastartována.

2. Volba tempa v rozsahu 3 2 aæ 250

bou. Odshora odleva jsou to: dvê tlaçítka

BPM

tlaçítka PROGRAM, ENTER, RANDOM,

Bohuæel se p‡eru¿í na chvíli p‡ehrávání.

PEAT, STANDBY s LED indikací nalevo.

çeného bloku ( dva typy) . Je moæné skoçit

LE a REPEAT mají opêt zabudovanou

nec.

volby skladby, dvê tlaçítka tempa, níæe ERASE,

ve spodní ‡adê SINGLE,

RE-

Tlaçítka PROGRAM, RANDOM, SINGLED indikaci stavu.

F U N KC E A. P‡ehrávání

1 . Volba skladby. Pokud zvolíte sklad-

bu p‡i p‡ehrávání jiné, stará skladba ih-

D. Disketové funkce

4. Opakování celé skladby nebo ozna-

‡ilo

p‡ímo na zaçátek bloku nebo na jeho ko-

5. Funkce Autoplay nastartuje skladby

z diskety ihned po vloæení diskety.

6. Tlaçítko Single zastaví p‡ehrávání po

kaædé

skladbê,

jinak

p‡ehrávána celá disketa.

je

automaticky

7. Funkce Autorewind: po zakonçení

skladby tlaçítkem STOP vrátí na její zaçátek.

se

p‡ehrávaç

8. Start/Stop je moæno ovládat noæním

Automatickÿ po p‡íchodu MIDI dat

nebo manuální.

Moænost programovat jeden ‡etêz

skladeb, kterÿ ale není uloæen na disketu,

kláv. nástroje, bÿvalÿ çlen skupin PROGRES 2

a BRONZ, teoretik a publicista, tlumoçník a p‡ekladatel , majitel nahrávacího studia

30

tesa‡ se nêkdy utne. Poda‡ilo se mi to

druhÿm postupem vyhrazenÿm pro diskety jiæ formátované na jiném systému. 2.

Kopírování

jednotlivÿch

skladeb

z jedné diskety na jinou.

3. Zálohování celé diskety. 4. Mazání jedné skladby. 5. Mazání celé diskety.

6. Ochrana jedné skladby proti smazá-

ní ( a to i v p‡ípadê mazání celé diskety) a vypnutí této ochrany.

ní ( a to i v p‡ípadê mazání jedné skladby) a vypnutí této ochrany.

8. Obsazenÿ prostor na disketê − zob9. Volnÿ prostor na disketê −

se v kilobytech.

zobrazí

Funkce 5. 1 2 aæ 5. 1 4 uvedené v návodu,

ce p‡evíjení ve skladbê a vyhledávání

2. Náhodné po‡adí skladeb. 3.

Je

moæné

naprogramovat

délku

pauzy mezi skladbami ‡etêzu v sekun-

ciální interní formát, kterÿ urychlí operaskladeb, v p‡ístroji, kterÿ jsem testoval,

nebyly je¿tê implementovány ( návod na to upozornil) .

dách ( max 99) .

E. MIDI funkce

ny tak, æe se po kaædé skladbê p‡ehrává-

dá funkci MIDI True Volume/Program

5. Skladby v ‡etêzu mohou bÿt p‡ehrá-

skladbu odprost‡ed, vy¿le do MIDI pos-

4. Skladby v ‡etêzu mohou bÿt p‡ehrá-

ní zastaví a çeká se na manuální pokyn.

ny v náhodném po‡adí. Smysl této funk-

Koníçky, na které nemá moc çasu : elektronika,

‡etêzu −

matematika, jazyky, architektura, historie, literatura.

æe tady nejde nasadit po‡ekadlo I mistr

s tou, pro kterou byl programován. To je

a specialista firmy Yamaha pro území st‡ední a vÿchodní Evropy.

zformátovat

které mají konvertovat skladby na spe-

chytré.

koncertní umêlec, virtuóz na EAHN a improvizátor na

postupem

ale po vytaæení diskety zûstává v pamêti.

Nebude ale pracovat s jinou disketou neæ

renesançní ¿í‡e zájmû − hudební skladatel ,

uvedenÿm

novou nepouæitou disketu a obávám se,

razí se v kilobytech.

C. Programování 1.

1 . Formátování ( bohuæel se mi nepoda-

7. Ochrana v¿ech skladeb proti smazá-

B. Záznam

Daniel Forró (vl. jm. Karel Horkÿ) , Mgr. P‡es dvacet

je totální blábol k niçemu) .

3. P‡evíjení po dobách dop‡edu a zpêt.

pedálem.

let æije v Brnê, ale nic si z toho nedêlá. Çlovêk

6. ”etêz mûæe bÿt p‡ehráván opakova-

nê nebo opakovanê náhodnê ( to poslední

ce nechápu, protoæe ru¿í základní princip deb.

naprogramované po‡adí sklam u zi k u s

5 / 9 5

1 . MIDI Update − tato funkce odpoví-

Change

v Notatoru.

Pokud

startujete

lední zmêny programû a hodnoty kontrolerû, vyskytující se p‡ed místem startu.

Za to si programátor zaslouæí láhev Cinzana.


2. Funkce Soft Thru vám u¿et‡í p‡epo-

jování kabelû. P‡i nahrávání z externího

sekvenceru mûæete poslouchat skladbu na expanderu p‡ipojeném do MIDI OUT,

protoæe signál z MIDI IN prochází do

MIDI OUT. Dal¿í láhev Cinzana a pûl kila frutti di mare. 3.

Moænost synchronizovat nêkolika

zpûsoby RD− 70 − automatické p‡epnutí mezi

interní

a externí

synchronizací,

pouze interní, pouze externí, interní hodiny, ale externí povely START/STOP.

4. S p‡edchozím souvisí volba çasové

základny. Dvê moænosti − dêlení zaloæené na çísle 24, dêlení zaloæené na çísle 30.

mikroprocesoru? Nebo proç mi displej

zoufale pí¿e vyhoâ disketuj bez udání p‡íçiny?

OVLÅDÅN ï P‡íli¿ mnoho funkcí ( to je dob‡e) , p‡íli¿

málo tlaçítek ( to je ¿patnê) . Co z toho

vyplÿvá? Sloæité ovládání, které je¿tê ztêæuje malÿ alfanumerickÿ LED displej.

Není moæné nap‡íklad zadávat skladby jménem. Nêkde se potvrzuje zadání dat tlaçítkem ENTER, jinde RUN.

5. Moænost zapnout vysílání aktivního

ZÅVë R

6. Moænost uloæit 4 bloky SysEx dat,

Tihle

vnímání.

nepoda‡ilo se mi zjistit, jak dlouhé.

nevím,

Pizzu

vozní spolehlivosti, o tom, jak dlouho to

vydræí bez poruchy apod. Ve srovnání

Není napsán nejlépe, bude to pot‡ebovat inteligentního p‡ekladatele znalého p‡ístroje. Pokud znáte italsky, je to o nêco lep¿í, ale anglickÿ návod vznikl oçividnê

v Itálii, takæe místy je ta angliçtina víc románská neæ normálnê. Nap‡íklad nemáte

p‡ístroj vystavovat stresu bêhem transnebo

pouæitíNavíc

je

zde

‡ada

chyb, namátkou: seznam tlaçítek uvádí úplnê jiná ( CLEAR místo ERASE, RND

místo RANDOM, PROG místo PROG-

s YAMAHA MDF− 2, kterÿ znám vÿbornê a kterÿ má ménê funkcí, ale funguje

u mne za nelehkÿch podmínek uæ p‡es rok bez jediného problému, se mi RD−

70 nezdá tak dobrÿ. Pánové od firmy VIS-

COUNT PROFESSIONAL by mêli çastêji jezdit na vÿlety do USA nebo Japonska,

aby z nich tedy byli ti profesionálové.

Ale je to jenom mûj názor. Cena p‡ístroje

u firmy Lídl Music ( které dêkuji za zapûjçení p‡ístroje) je vç. DPH 1 3 900 Kç.

DAN I E L F O RRò

RAM, SET místo ENTER, REPT místo REPEAT) ,

nevím. . .

ní elektroniku. . . A to nevíme nic o pro-

NÅVO D

portu

Italové,

a ¿pagety umêjí docela dob‡e, ale hudeb-

MIDI bylo údajnê vyvinuto

NASA pro vêdecké úçely a od roku 1 98 3

− otvor pro disketu je vp‡edu

SMF má dva typy, tempo jde nastavovat

− noæní pedál Start/Stop

bylo aplikováno na hudební nástroje ( ! ! ! ) ,

pouze v rozsahu 32 aæ 250, çasovÿ interval mezi skladbami v ‡etêzu se progra-

muje souçasnÿm stikem tlaçítka ENTER

− spousta uæiteçnÿch funkcí − MIDI Thru

− funkce MIDI Soft Thru

+ PLAY ( místo ENTER + PAUSE) . Dal¿í nesmysly znep‡íjemñující ovládání: Yes

u nêkterÿch funkcí je na displeji oznaço-

váno jako S ( Si, signore) místo Y. Italskÿ programátor si asi zaæertoval, protoæe ji-

nak jsou zkratky v jazyce silnê p‡ipomínajícím angliçtinu.

Tlaçítka REW a FF

pouæívaná pro zadávání hodnot nemají funkci kontinuální zmêny hodnot p‡i del¿ím dræení. Rovnêæ rychlÿ návod na konci vykazuje ‡adu chyb ( çistê italské vÿra-

− ¿patnÿ návod plnÿ chyb

− málo tlaçítek − p‡ekombinované ovládání

− malÿ displej

− disketa se otáçí stále a chod me-

chaniky není hlukuprostÿ i v zas

taveném stavu, natoæ pak p‡i vyhledávání skladeb

zy v angliçtinê) a nemûæete se jím ‡ídit,

− externí zdroj bez moænosti baterio-

( obrácené po‡adí tisku tlaçítek! ) . Návod

− têæká váha

údaje ( podle hesla uæivatel je blbec ) −

− chybí ukazatel reálného çasu

protoæe se vám aktivovat nêkteré funkce

vûbec neuvádí nêkteré z‡ejmê nedûleæité

jako nap‡íklad základní technickou spe-

cifikaci, velikost bufferu, kapacitu pamê-

vého provozu

− nepochopitelné tlaçítko STANDBY − chybí funkce spojení dvou skladeb za sebe, takæe vznikne jedna

dat,

− chybí moænost záznamu dlouhÿch

hlá¿ení uvedenÿch na konci návodu aj.

− p‡ístroj se dost zah‡ívá, coæ se pro

z Itálie prominou, ale mûæe se vûbec stát

uvnit‡ ( æe by následek stálého otá-

ti

RAM

pro

çty‡i

bloky

SysEx

vysvêtlení p‡íçin té spousty chybovÿch Nêkteré chyby vypadají dêsivê, pánové

u profesionálního za‡ízení nêco jako har-

dwarová chyba, nebo zastavení çinnosti

vÿpisû SysEx dat

jeví i na disketê chvíli zastrçené

çení diskety i v zastaveném stavu?)

m u zi k u s

5 / 9 5

31


YT OAN EMAH A MU 5 GE N E R AT OR ”ada p‡ed n ích vÿrobcû se v posledn í dobê zamê‡uje ved le elektron ickÿch

h udebn ích nástroj û také na stále více æádanou prod ukci tónovÿch generátorû

pro spol upráci s poçítaçi. Nabízej í se buâ v podobê zásuvnÿch karet, nebo jako malé samostatné krabiçky s p‡ísl u¿nÿm komun ikaçn ím rozhran ím. Zatímco

v

poçátcích

multimediálních aplika-

cí jste mohli nejçastêji narazit na velmi zjednodu¿enou verzi FM syn-

tézy ( i na çipech, nepocházejících

p‡ímo

od

Yamahy) , v dne¿ní dobê

nabízejí karty a p‡ídav-

ná za‡ízení stále çastêji tabulkovou

syntézu,

která vêt¿inou znamená lep¿í ( a vzácnê − zweil

i

Kur-

vynikající)

zvuk. Princip takovÿch generátorû je velmi jednoduchÿ

pot‡ebují,

a

je

jediné,

co

obstojnÿ

objem ROM − çím vêt¿í, tím kvalitnêj¿í zvuk.

Malé rozmêry a snaha po

¿iroké

dostupnosti

a tedy nízké cenê p‡ed-

stavují urçitÿ limit, díky nêmuæ mûæeme

v této kategorii stêæí oçekávat lahûdku pro labuænické ucho.

S tímto vêdomím tedy p‡istupuji ke kapesnímu syntetizéru YAMAHA MU 5.

Pat‡í do kategorie stand alone modulû,

te− li je obê najednou, mûæete v dolní ‡a-

çem.

ních modû, z ¿edÿch kláves, popsanÿch

dá se tedy pouæívat i bez spojení s poçítaMalá krabiçka ( 1 8 8 x 1 04 x 3 3 mm) má

v¿echny

ovládací

prvky

displej na horním panelu. LCD

displej

( 1 x1 6

i

kontrolní

alfanumerickÿch

znakû a 1 6 ¿estnáctisegmentovÿch VU

metrû ) má obdobné vlastnosti jako ROLAND Canvas, není ov¿em prosvícenÿ,

takæe jeho çitelnost velmi závisí na intenzitê a úhlu odráæeného svêtla − ¿ím ¿eru uæ z nêj nevyçtete nic.

ve vêt-

V normálním ( Play) reæimu zobrazuje

çíslo partu s çíslem a názvem p‡i‡azené-

ho zvuku. Grafické pole p‡edstavuje MI-

dê ( bílé klávesy) zvolit jeden z editaç-

çíslicemi, je moæno p‡i editaci p‡ímo numericky zadávat poæadované

hodnoty.

Bylo by to elegantní a rychlé, kdyby mêl çlovêk jistotu, æe opravdu stiskne obê tla-

çítka najednou. S æeleznou pravidelností dosedne jedno z nich na kontakt d‡ív a místo p‡ístupu na edit neustále chaotic-

ky transponujete. Jeden knoflík navíc by se urçitê ve¿el, takhle se do editu çlovêk dostane aæ na nêkolikátÿ pokus, dokud to hodnê dob‡e nenacviçí. U Yamah takové zbyteçné zádrhele nebÿvají zvykem.

DI monitor a vyçtete z nêj p‡íjem kláve-

sovÿch dat a sílu úhozu. V reæimu Utility M i ki Jel ínek

Kdysi dávno léka‡. Ta ké fol ka‡ a spo l uza kladatel

D ivad la na o kraj i , kde fu n gova l 1 5 let ja ko herec

z nouze a çím dá l víc i s kladatel . Po rozpu¿tên í

zm ínêného zûsta l na vol né noze. Æiví se d ivadel n í

editovaného

znázornêním.

parametru

i

V¿echno je

snadno ovladatelné.

s

grafickÿm

p‡ehledné

a

K ovládání slouæí t‡i ‡ady p‡íjemnÿch

a fi l movou h ud bou , k veçeru i j íd lem . Od ro ku

gumovÿch tlaçítek.

k h udebn í elektron ice a poçítaçû m . Specia l ista

rozli¿ená ( p‡epínání partû, hodnot para-

1 980, kdy za kou pi l prvn í syntetizér, má bl ízko

fi rmy AKAI D i g ita l pro celÿ státn í útva r i s

32

nebo Part Edit ukáæe název a hodnotu

poh ran içím . Ta ké j i na k je cel kem postiæen : rád

prog ra m uje a çte ¿patnê srozu m itel né kn i hy. Prÿ by to n i kom u nerad i l .

V první jsou tlaçítka kulatá a barevnê

metrû,

Mute

a

Exit) ,

dal¿í dvê

tvo‡í

dvouoktávovou miniklávesnici s dvêma tlaçítky pro rychlou transpozici. Stisknem u zi k u s

5 / 9 5

E D ITAC E V reæimu UTILITY se ovládají parametry pro celÿ nástroj: Master

Tune

upraví

v rozsahu + /− 1 00 centû.

celkové

ladêní

Transpose dêlá to, co má, v rozpêtí + /−

24 pûltónû.

Mute Lock ( On/Off) p‡i p‡ípadném MI-

DI resetu zabrání zru¿ení manuálnê nas-


tavenÿch mutes u jednotlivÿch partû.

metrû ( obálka, LFO aj. ) . MU5 umí p‡ijí-

úhozové rychlosti p‡i pouæívání miniklá-

sekvencí pro TG1 00 a také na nê p‡íslu¿-

Velocity umoæní nastavit fixní hodnotu

vesnice

( která

podle

oçekávání nemá

rychlostní citlivost) .

mat vêt¿inu SysEx Parameter Change

nê reaguje. Jeho zvuk se tedy dá z MIDI

mênit podstatnê více, neæ nabízejí vlastní kontrolní

prvky

( p‡íslu¿né

SysEx formáty najdete v ma-

nuálu, takæe uæivatelé Notatoru

nebo

Cubase

si mohou

editaci sami nadefinovat, aniæ by pot‡ebovali

TG1 00

zdroj dat) .

jako

VST U PY A V¥ST U PY Na pravém boku je stereo minijack spoleçného vÿstupu sluchátka/linka s posuv-

nÿm regulátorem hlasitosti. Tohle komp-

romisní spojení p‡edstavuje jedinÿ zvu-

kovÿ vÿstup. Pro sluchátka je signál dost kvalitní, v zesilovaçi uæ tak docela neuspokojuje.

Na zadní stranê najdeme standardní

MIDI In/Out, vypínaç a zdí‡ku pro p‡i-

pojení externího AC/DC zdroje. Místo zdroje je moæno pouæít ¿est tuækovÿch ba-

terií, ov¿em spí¿e nouzovê, protoæe ani

ZVU K

alkalické p‡íli¿ dlouhÿ provoz nevydræí ( ‡ádovê 2 − 3 hodiny?) .

tor ve standardním zapojení pro PC nebo

osobního

MIDI. Pouæijete ho, pokud vá¿ poçítaç

tézu a −

i kdyæ je to otázka vkusu −

p‡i‡adil

bych ho spí¿e k têm lep¿ím GM nástrojûm, coæ je p‡i jeho ‡ádnê kapesních rozmê-

rech a bakeliƒáckém vzhledu

na pováæenou. Abych se po‡ád neopakoval, svÿm

zcela proti

zvyklostem

jsem

ho

Local control net‡eba rozvádêt, stejnê

tentokrát nenutil p‡ehrávat ten nezapo-

Dump Out dovede odeslat stav celého

tany, ale odhaduji, æe by se p‡i tom v da-

jako Initialize All. nástroje

pro

MIDI

archivaci.

Device

number umoæní p‡i p‡íjmu rozli¿it nêko-

menutelnÿ Die Moldau Friedricha Smevu rozhodnê neztratil.

Jednotlivé barvy jsou çasto na první

lik MU5 mezi sebou.

poslech pozoruhodné, nezap‡ou vzdále-

jednotlivÿch partû. Pro po‡ádek je snad

PART EDIT je reæim pro parametry

staçí jen vyjmenovat: Volume, Pan, MIDI channel, Note Shift ( transpozice partu) , Part Tune ( + /−

1 00 centû) , Pitch Bend

Range ( + /− 24 pûltónû) .

PC2 3 8 400 bitû za vte‡inu proti MIDI standardu 3 1 250 bps) . Datovÿ formát je

shodnÿ s MIDI normou, je to tedy jakési

MIDI bez MIDI. Vedle nêj je çty‡pólovÿ p‡epínaç: p‡i vypnutém MIDI volí jednu

ze t‡í konfigurací vÿstupu pro rûzné konektory

a

kabely

lovÿ multitimbral ( díky tomu, æe kanál není pro part fixnê nastaven, dají se vytvá‡et zvukové vrstvy) , 28 hlasá polyfonie se standardní dynamickou alokací.

Zvukovÿch rejst‡íkû je 1 28 a jejich ob-

sah odpovídá GM normê.

Doplñuje je osm sad pomêrnê kvalit-

ních bicích ( Standard, Room, Rock, Electronic, Analog, Jazz, Brush, Classic) , kte-

vede vyuæít. Nebÿt

nep‡íli¿

¿ƒastného

piána,

dechy,

varhany,

bicí

v¿imne jistého handicapu, zpûsobeného nep‡ítomností modulace.

Dá se to úçinnê vylep¿it cestou p‡es

zvuk YAMAHY MU5 povznesl o dobrou

rozmêry a cenu docela pozoruhodnÿ ná-

stroj, kterÿ závazek spojenÿ s jménem firmy nezklame. Rozhodnê zní podstatnê

lépe, neæ byste p‡i pohledu na tu trpasliçí vizáæ çekali. A to je vlastnê dob‡e, ne?

M I K I JE L ï N E K

latelnému puzení ozvuçit si do sluchátek idylu v lesní ti¿ince, ale p‡i dostateçné

koñské síle z kompjûtru se do beden dostane vcelku slu¿nÿ zvuk, kterÿ se dá uplatnit i na pozadí mnohem draæ¿ích potvor. Moc se to ale zase forzírovat nedá, protoæe −

ouha −

ta krása ponêkud

( a p‡i snaze o po‡ádnou razanci aæ moc)

¿umí. Nástroj tím dost ztrácí na dynami-

ce. Vêçná ¿koda, jinak bychom tu mêli p‡inejmen¿ím velmi obstojné bicí za‡ízení, o jiném nemluvê.

Jako p‡ídavnÿ modul k multimediální-

mu poçítaçi ( pro rûzné prezentace, hry

mentace

multimediálních aplikací, jako je profe-

obsahuje

v¿echny

základní

funkce. Nástroj p‡ijímá i kanálovou tlakovou citlivost a portamento.

P‡ece jen je tu ale navíc vÿznamná

schopnost, která podstatnê zlep¿uje ediZvuková

architektura

MU5 totiæ vychází z TG1 00, kterÿ dovoluje p‡ístup na ‡adu modulaçních para-

linkového

t‡ídu vÿ¿. I tak je to ov¿em s ohledem na

nap‡.

ré lze p‡i‡adit k libovolnému partu ( bez

omezení na MIDI kanál 1 0) . MIDI imple-

PC1

software, kterÿ takovou komunikaci do-

jete, pokud zrovna nepodlehnete neodo-

nic zvlá¿tního nep‡idává: ¿estnáctikaná-

( Macintosh,

a PC2) . V poçítaçi musí bÿt samoz‡ejmê

prstíkû nemajíce, toho asi moc nenahra-

General MIDI: beze zbytku ji naplñuje,

34

dy s vêt¿í propustností ( nap‡. v zapojení

a perkuse) , nároçnêj¿í ucho si ale po çase

Z p‡eskromné pidiklávesnice, dêtskÿch

YAMAHA MU5 je v souladu s normou

moænosti.

nemá MIDI. Mûæe pracovat i rychleji, te-

vÿstupu, staçil by externí efekt, aby se

nemá.

taçní

Macintosh. Slouæí k p‡enosu dat místo

nou p‡íbuznost s nástroji ‡ady SY ( hlav-

efektovÿ procesor. MU5 vlastní efekty

VLAST N OSTI

Vedle je je¿tê 8 pinovÿ miniDIN konek-

Generátor pouæívá AWM syn-

atd. ,

ménê

sionální

uæ pro

− nízká cena

− snadné ovládání

− nadprûmêrné vzorky v ROM − parametry TG1 00

− HOST computer interface

pot‡eby velkÿchj

audio− video)

se

MU5

velmi

dob‡e hodí a za pomêrnê nebolestivÿ ob-

− neosvêtlenÿ displej

vÿkon.

− p‡íli¿ malá " klávesnice"

nos

( 8 78 0,−

Kç)

nabízí docela

slu¿nÿ

Pokud snad nêkdo pouæívá p‡enosnÿ

( laptop) poçítaç s hudebním softwarem, platí to tím víc.

m u zi k u s

5 / 9 5

− ¿um v linkovém vÿstupu − p‡ístup na Edit


YA MAH A M A P L E

C U S T O M

Maple Custom je (kromê masivnêj¿í Power V) jed i nou séri í firmy nabízej ící

malé mu¿le pro napínací ¿rouby a (çásteçnê) odizolované uchycen í tom

tomû. Pat‡í k tomu nej lep¿ímu, co Yamaha System Drums vyrábí.

Ve studiu jsem testoval

Maple Custom o rozmêrech:

1 6 x 22" velkÿ buben 1 6 x 1 8 " kotel

1 4 x 1 6" tom tom 1 2 x 1 4" tom tom

1 0 x 1 2" tom tom

1 0 x 1 0" tom tom 8 x 8"

tom tom

6, 5 x 1 4" malÿ buben Mechanika:

‡etêzová

¿lapka FP 8 1 0, hi hat

HS 8 30, stojan na malÿ buben, dva stojany na

çinely− ¿ibenice, dræák tom tomû na stojanu

WS− 930, dræák tom tomû na velkém bubnu TH− 92W,

singl dræák

pro tom tom CL 920 s adaptérem

pro

p‡i-

pevnêní k çinelovému stojanu.

C E NY základní souprava ( 22", 1 0", 1 2", 1 4" )

− pouze bubny vçetnê tom

64. 320,−

tom

dræáku:

− malÿ buben ( MSD− 01 1 5) : 1 3. 41 0.− − mechanika 1 8. 540.−

( pouze

jeden çin. stojan) :

− kotel 1 8 " : 20. 33 5.−

− tom tom 1 6" : 1 5. 560.− − tom tom 8 " : 9. 8 1 0.−

36

− çinelovÿ stojan: 3. 93 0.−

− stojan pro tom tomy: 4. 8 40.− − dræák s adapterem pro 8 "

tom tom:

1 . 1 1 5.−

velkÿ buben a kotel z deseti vrstev o cel-

MAT E R IÅL

POVRC H OVÅ ù P RAVA

Javorové d‡evo, malÿ buben a tom tomy

Mnohonásobnê lakovanÿ a le¿tênÿ p‡iro-

Celá souprava jako komplet: 1 51 . 8 60.−

ze sedmi vrstev o celkové tlou¿ƒce 7 mm, m u zi k u s

5 / 9 5

kové tlou¿ƒce 1 0 mm.

zenÿ povrch, barevné úpravy. Základní


uchycení YESS to ‡e¿í tak, æe objímky jsou ke korpusûm p‡ichyceny pouze dvê-

ma ¿rouby takovÿm zpûsobem, æe jsou mimo korpus. Tyçka je sev‡ena v patce

a zastaví se p‡ed têlem bubnu. V místê

moæného kontaktu je na korpusech nale-

pen malÿ korkovÿ chrániç. Tyçky jsou o nêco krat¿í, neæ u jinÿch dræákû, takæe na umístêní tom tomû není nic znát. Stejnÿm

i objímky

zpûsobem

pro

jsou

upevnêní

nohou

‡e¿eny kotle,

v kontaktu s korpusem jsou pouze dva ¿rouby, které objímky dræí.

Hlavní tyç dræáku tomû ale prochází

têlem velkého bubnu.

Ráfky: u v¿ech bubnû kromê velkého

a malého jsou vrchní i spodní ráfky z aluminiové

slitiny,

masivnêj¿í

model

Power Hoop o tlou¿ƒce 3 mm. Malÿ bu-

M E C HAN I KA

Moæné je objednat i barvu çervenou,

¢lapka je ‡etêzová, skládací, bez podloæ-

Malÿ buben je ve stejném provedení,

beateru má t‡i polohy, beater je filcovÿ,

Solid Black a Turquoise Maple ( zelená) . modrou atd. , v¿e v úpravê Maple. stejnê tak ráfky velkého bubnu.

Mu¿le pro napínací ¿rouby jsou ve zla-

tém provedení, zbytek v¿eho kovového je chromován.

Vypadá to efektnê.

Kaædÿ

buben má jeden ventilaçní otvor a jeden kovovÿ zlatÿ ¿títek s logem, ke korpusu p‡ipevnênÿ çty‡mi ( na logu se ne¿et‡í)

Masivnêj¿í ráfky mají dobrÿ vliv na

vespod rámu dva za¿piçatêlé ¿rouby, dra-

ladicí klíç.

pák je ovládán z boku ¿lapky. V místê

pouze úhel beateru mûæe nêkdo chtít ji-

dá se ladit pro rûzné úçely a díky speciál-

lepicí prouæek gumy.

Æádnÿ problém,

nÿ, neæ ty t‡i nabízené moænosti.

Hi hat má jednoduché nohy, ‡etêzovÿ

uchycení çinelû je

Stojany na çinely jsou bytelné ¿ibe-

nice se zdvojenÿma nohama,

a vestavênÿm tlumícím okruæím) , p‡ed-

objímky jsou opat‡eny silonovÿmi vloæ-

ní Yamaha transparent bílá s çernÿm logem a 6" otvorem. Malÿ buben

Remo s logem Yamaha Ambassador coa-

ted, spodní Ambassador snare clear Tom tomy a kotel

EVANS CAD/CAM Batter clear, vrchní

i spodní.

LAD I C ï ¢ RO U BY Velkÿ buben jich má 2 x 1 0, spodní çty‡i s malou hlavou, malÿ buben také 2 x 1 0, 8 " tom 2 x 5, 8 " a 1 0" tomy 2 x 6,

1 4" a 1 6" tomy s 1 8 " kotlem 2 x 8 ¿rou-

bû.

Mu¿le jsou velmi malé, kaædá je ke kor-

pusu p‡ichycena pouze jedním ¿roubem

− Nodal point lug mounting design − patent americké firmy Noble a Cooley.

Malÿ buben: byl jiæ samostatnê testo-

fungoval bezvadnê. Je jednoduchÿ, s na-

EVANS CAD/CAM BASS ( s malÿmi ven-

obvodu

ní, hutnÿ kopák.

hatka není tak o¿emetná, jako pro nêkobêæné. Hraje se na to fajn. po

ce EVANS není t‡eba vûbec tlumit. Ideálván ( ç. 6/94) a oproti tomu d‡íve testo-

nastavitelné bodce,

u kraje

Zvuk se mi velmi líbil, má atak a basy,

tovou objímkou se stupnicí, to má celé

ho ¿lapka. Vespod rámu jsou opêt dva

otvory

Dræák pro tom tomy prochází skrz

korpus klasickou masivní patkou.

pêt moæností. ”ekl bych, æe to staçí, hi

tilaçními

koncích je buâ guma, nebo ¿pice. V¿e na

kde svírá ráfek velkého bubnum je samo-

plastové podloæky.

Velkÿ buben

Velkÿ buben: má teleskopické nohy

s transportní a pohotovostní polohou, na

p‡evod, napínání pruæiny se ovládá plas-

B LÅNY

laditelnost i zvuk.

ky, v¿e klasika s jednou pruæinou, úhel

¿roubky.

Ve¿keré çásti, dotÿkající se korpusû, mají

38

ben má ráfky lité, typ die cast.

barvy jsou Black Maple, Natural Maple,

klouby

mají

drobnêj¿í

zuby,

v¿echny

v¿echny

kami.

vanému

mechanismus

struníku

nyní

pínacími ¿rouby po obou stranách a mohutnêj¿í páçkou. Strun je

dvacet a p‡ipevnêny jsou

spletenÿmi ¿ñûrkami, na nichæ by se ¿lo

v pohodê obêsit. . . Spodní ráfek má v mís-

tech kde jsou struny ochranné rámy. Bubínek je

znaçnê citlivÿ, zvoní i práská,

Stojan pro

malÿ

bu-

ben:

model

SS8 3 0,

zdvojené

no-

hy, kloub není

ale

kulovitÿ, je

zoubkû. v‡ení ku

bez

Se-

drapá-

ovládá

vêt¿í plastová matice.

Stojan na

tom má

tomy:

zdvojené

nohy a na vr-

chu vÿsuvné téçko s klasickÿmi dvêma

rim shot je útok na bubínky ( ty u¿ní) , la-

del TH− 92 W s t‡etím otvorem pro dal¿í

mi hezkÿ zvuk cross stick ráfku ( jeden

Yamaha dræáky s kulovÿmi klouby, motom, nebo rameno pro çinel.

Tom tom dræák na velkém bubnu

je stejnÿ model. Tyçky dræákû neprocházejí skrz korpusy bubnû, novÿ zpûsob m u zi k u s

5 / 9 5

dit se dá rûznê, má p‡íjemnou barvu, velkonec paliçky na blánê, druhÿ hraje p‡es ráfek) , zkrátka jak si ho kdo pochystá,

tak ho mûæe mít. Struník trochu bzuçel,

coæ se mi poda‡ilo zredukovat pouze çás-


teçnê,

ale to uæ je druhotnÿ pohlavní

znak malÿch bubnû.

Blána je vybavena snímatelnÿm tlumi-

cím okruæím.

Tom tomy ( vezmeme− li) je odshora

vyæadují ve vy¿¿ích polohách cvik çi tr-

pêlivost, aby neznêly tupê. Obê blány musí bÿt ve správném pomêru, aby se buben otev‡el.

Od 1 4"

dolû je tento

problém díky znaçnému objemu men¿í.

Ve st‡edních polohách není co ‡e¿it a na-

ladí− li se kaædÿ buben ve své ideální st‡ední poloze tak, shodné

( p‡ípadnê

æe obê blány jsou

spodní trochu

víc) ,

dostanete z nich maximum. U této série

to znamená barevnÿ teplÿ tón, rezonanci jako. . . ( bejk) , del¿í sustain, bytelnÿ atak.

V niæ¿ích polohách se zaçnou je¿tê více

prosazovat harmonické basy a dá se pêk-

nê hrát se sustainem pomocí spodních blan. Nap‡íklad p‡i povolenÿch má doz-

vuk chvostík smêrem dolû. P‡i zcela povolenÿch

blanách

( dokud

je¿tê

v¿e

nedrnçí) jsou vêt¿í prûmêry naprosté kaâáky, 1 8 " kotel je p‡ímo perverzní.

Men¿í prûmêry v tom p‡ípadê mají

masitÿ, stále je¿tê znaçnê prûraznÿ zvuk.

Takæe univerzálnost je nasnadê! Speciel-

nê s 8 " jsem se dost vyblbnul. Vzhledem k tomu, æe má na obou stranách lichÿ poçet napínacích ¿roubû ( 5 ) , blána se napí-

ná jinak neæ je bêæné a se zvukem se dají dêlat ptákoviny.

MAPLE CUSTOM je ¿piçková profe-

sionální souprava s barevnÿm muzikál-

ním zvukem dobrého d‡eva, dokonalou

mechanikou a v neposlední ‡adê velmi pêknÿm vzhledem. Æádné podstatné zápory jsem neobjevil a proto se dnes vzbou‡ím proti redakcí poæadovanému zá-

vêru s plusem a mínusem. Nêkteré vêci se prostê çernobíle vidêt nedají. ( Kdybychom se tak odnauçili koukat vûbec, to by bylo ærádlo. . . )

Cena mûæe bÿt krapet p‡epálená, jak

nêkdy u Yamahy bÿvá ( nemusí v tom mít prsty firma sama) , ale odpovídá v tomto p‡ípadê opravdu kvalitê.

Ti, kterÿm se to p‡esto zdá ménê, mají

pravdu − BINGO! Souprava je totiæ zlevnêná,

neboƒ p‡es její çást jsme vidêli

p‡ed nedávnem p‡ehnat se Tommy Ald-

ridge. Malÿ buben je zlevnên dramaticky z 20. 000,− .

Takæe válí− li se vám nêkde zbûhdar-

ma stopadesát papírû. . .

( Teâ jsem musel dostat trefnÿch p‡ez-

dívek ! )

L U B O ¢ H N ÅT

40 m u zi k u s

5 / 9 5


T‡i hod i ny j ízdy autem od Mont-

GODI N MUL TI AC

real u leæí vesn içka La Patrie ve st‡ed u kanadské provi ncie Quebec. Lesy, hory a ‡eky tvo‡í obraz této zasnêné provi ncie. Spojen í s p‡írodou a ¿etrné zacházen í s jej ím i zdroj i je i charakteristickÿm znakem domorodÿch obyvatel. Zdrojem obæivy je pro nê kanadská surovi na çíslo jedna − d‡evo. Ale ne tak docela. Od té doby, co Robert God i n v roce 1 9 72 zhotovi l svoj í prvn í kytaru, vyvi n ula se La Patrie v Mekku stavby kytar. A d nes je zde zhotoveno roçnê p‡es 50 000 kytar ruçn í prací! Za tím v¿ím je tvo‡ivÿ duch Roberta Godi na, kterÿ stále h ledá ...

Nejd‡íve se zastavíme u kytar Acousti-

novÿm hmatníkem. Tím je pocitovê dob-

Vláâa Mi¿ík) . Na têchto kytarách je velmi

ty. Vÿztuænÿ prut umoæñuje nastavení

caster ( nap‡íklad kytara, na kterou hraje

zajímavá konstrukce têla a vy‡e¿ení rezonançních komor. Jsou dvê. Jedna velká,

umístêná pod kobylkou a zaji¿ƒující hlavní rezonanci nástroje a druhá, s první úzkÿm kanálem, ozvuçnÿm

otvorem

spojená

umístêná pod

nad

zakonçením krku. A zde je taky jediné vzduchoakustické spojení s okolním prostorem, na rozdíl od

ozvuçného otvoru u klasickÿch kytar.

Pro lep¿í

rezonanci dále pod kobyl-

kou je vestavêna kovová harfiçka,

skládající se z ty-

çinek vyladênÿch stejnê jako

struny. Tato konstrukce umoæ-

ñuje maximální akustickou rezo-

‡e sladêna jak hra trsátkem, tak hra prs-

prûhybu a doladêní dohmatu podle napêtí pouæitÿch strun. Pro verzi s nylonovÿmi strunami je hmatník o nêco ¿ir¿í, çímæ se blíæí krkûm klasickÿch ¿panêlek. Elektrické

snímání

velmi

vÿ, zvonivÿ, çistÿ a prûraznÿ. Doladêní barvy lze provést t‡ípásmovÿm ekvalizé-

rem s p‡epínatelnÿmi st‡edy na frekven-

cích 8 00 a 1 200 Hz. Nylonka je teplá a p‡irozená natolik, nakolik je to moæné

poæadovat od zesilovací cesty. Která byƒ sebe lep¿í, navodí náladu jakési elektronické nep‡irozenosti. Pomocí ekvalizéru lze nastavit slu¿né mnoæství barev, které

by mêlo pokrÿt vêt¿inu poæadavkû, kladenÿch na tento typ.

Problematiçnost snímání audio signá-

nanci a zároveñ velmi potlaçuje

lu pro MIDI je velmi nároçná, protoæe

zvuku se podílí i æebrování, které

nat s klapkou na klávesnici. Nemoænost

náchylnost ke

zpêtné vazbê. Na

je speciálnê zhotovené pro tuto konstrukci.

Nyní k samotnÿm Multiacûm.

Jsou to dvê elektroakustické kyta-

ry vybavené specialním snímaçem

pro MIDI p‡evodníky a ovládacími

prvky pro standartní propojení se

syntetizery Roland. Rozdíl je v pou-

æitém potahu a v nêkterÿch konstrukçních prvcích. Jeden typ je s nylonovÿmi strunami a druhÿ s kovovÿmi. Têlo

je

v

Acousticasteru.

násob silné a tak zvuk na sucho je silnêj¿í a cítíte

která

projeví

po

nul a jedniçek. Z tohoto dûvodu musí bÿt nejvêt¿í nároky kladeny na perfektní a bezchybné

sejmutí vibrace

struny. Po rozhovoru s panem Rober-

tem Godinem mê nejvíce p‡ekvapil princip snímání. Æádné pieale elektrodynamické jako

u

klasic-

ku, ze které je pak snímáno vÿsledné napêtí. Jaké

taky bylo moje p‡ekvapení,

kdyæ

jsem

od-

¿rouboval zadní kryt ti¿ƒáku,

plnê

doufal

zapojení

ohromného

kterÿ jsem najít,

tam

mizících

v ko-

bylo jen ¿est kablí-

do zesilovaçe. Moæná

ku

z tohoto dûvodu zde

bylce.

není pouæita kovová

harfiçka. Krk je velmi

p‡íjemnê opracován s

malÿm zaoblením a ebem u zi k u s

v¿e musí jít

spoçítat a p‡evést na çíslo ze samÿch

a místo

skrytou

se

nemá ráda nep‡esnosti,

¿ek pod kaædou strunou

kytarám p‡ibliænê dvoj-

sílu,

pot‡eba co nejvíce potlaçit. Digitalizace

p‡ená¿í chvêní na cíveç-

Têlo je ale oproti têmto

p‡ímo

parazitní kmity a frekvence, které je

rofonû. Pruænÿ zlatÿ plí-

je

stejnÿ, jak bylo popsáno

váhy, síly, profilu. . . , zaná¿í do signálu

kÿch dynamickÿch mik-

ska je smrková. Akusprincip

vyrobit zcela p‡esnou strunu z hlediska

snímání,

hagonu a vrchní detickÿ

chování struny nelze ani omylem srov-

zo,

vy‡ezáno

z jednoho bloku ma-

42

pracuje

kvalitnê. Zvuk drátêné verze je atako-

5 / 9 5

Jenæe to je¿tê ne-

v¿em

problémûm

konec. Dal¿í vêcí je nap-


rosté oddêlení signálû jednotlivÿch st-

s p‡edchozím

jenom o dob‡e vy‡e¿ené vedení magne-

vêt¿í problém celé koncepce snímání,

run. U klasického snímaçe GK− 2A jde

tického pole. Zde v¿ak musí bÿt zaji¿tên velmi dobrÿ p‡enos z kobylky na têlo,

aby byl dosaæen akustickÿ zvuk, ale zpêt se mûæe dostat jen tolik zvuku, aby nebyla naru¿ena zpracovatelnost MIDI p‡e-

vodníkem. Je to vy‡e¿eno pomocí vzdu-

chové mezerky mezi snímaçem a jednotlivÿmi kameny,

jeæ mají tvar t‡mínku

a jsou zasazeny do dráæek v kobylce. Musím se p‡iznat, æe nejsem schopen plnê

pochopit na jakém principu toto oddêlení pracuje. Je pravdou, æe p‡i ladêní a silném úhozu docházelo obças k náhodnému p‡epínání ladiçky mezi strunami. Ale p‡i vlastní h‡e

se

toto neprojevovalo.

Myslím, æe toto ‡e¿ení je hlavním p‡íno-

modelem

GR− 50

a

tak

mûæe porovnávat. A zde nastupuje neja to je zpoædêná reakce. Bohuæel, nedo¿lo k æádné vÿraznêj¿í zmênê oproti GR− 50.

Dluæno ‡íci, æe ani takové speciální sní-

mání tuto potíæ neodstranilo. Jde totiæ

spí¿e o fyzikální problém. P‡i nejniæ¿ím

kmitoçtu , kterÿ mûæe kytara vyloudit ( 8 2 Hz) , je doba trvání jedné periody, neæ se zaçne signál opakovat asi 1 2. 2 ms. Te-

dy çím níæe, tím pomaleji. Toto je zpoædêní, které prostê zkrátit nelze. K nêmu se

pak samoz‡ejmê musí p‡içíst ças na vÿpoçet a ças na syntézu zvuku. Také jsme

zjistili, æe záleæí na pouæitém zvuku a æe Pokraçování na stranê 49

sem a asi bylo nejvêt¿ím o‡í¿kem p‡i vÿvoji.

Název snímacího systému je Ri-

chard McClish Multi− string Sensor.

Princip dal¿ího zpracování signálu je

následovnÿ. Vÿstupy jednotlivÿch sníma-

çû jsou zesíleny a odeslány speciálním 1 3− ti æilovÿm kabelem do MIDI p‡evod-

níku. Bêhem zesilování je provedeno od-

boçení signálu jednotlivÿch strun, jejich smíchání, to je prohnáno p‡es ekvalizér a vyvedeno klasickÿm jackovÿm vÿstu-

pem. Na ovládacím panelu mûæete ‡ídit hlasitost MIDI zvuku a hlasitost audio

signálu, jak do MIDI, tak do audio vÿstupu.

P‡i rozhovoru na frankfurtském ve-

letrhu, po nezbytném podpisu na fotografii, se mi pan Godin pochlubil novinkou nejçerstvêj¿í.

Pro dal¿í roz¿í‡ení pouæití têchto kytar

pracuje Godinûv tÿm na çerné sk‡ínce

s názvem RMC Fanout Box Godin. Je to

zcela pasívní p‡epojovaç mezi jednotlivÿmi funkcemi. První z nich se uplatní pro

studiovou práci. Kaædá struna zde má svûj audio vÿstup. Pro stereofonní vÿstup si mûæete navolit pomocí p‡epínaçe,

jaká struna v jakém kanálu bude hrát.

Dále si mûæete p‡ipojit externí volume

pedál. P‡epínáním noæního pedálu mûæete volit mezi dvêma vÿstupy pro dva( ! )

syntetizéry ( v na¿ich podmínkách spí¿e

‡í¿e snû) . Myslím, æe je to velmi efektivní vyuæití moæností, které poskytuje oddêlené snímání strun.

P‡i testování jsem mêl moænost kon-

zultovat kvalitu têchto nástrojû s kytaris-

tou Michalem Pavlíçkem a jazzovÿm ky-

taristou Petrem Zemanem. S Michalem Pavlíçkem jsme se se¿li na jeho chatê, hned

vedle

pensionu

a v p‡íjemném

Na

prost‡edí

klobouçku,

jeho

studia

a nad ¿álkem kávy jsme zkou¿eli, jak to

hraje. Jako zku¿ební syntetizér byl pouæit Roland GR− 1 . Nejprve jsme vyzkou¿eli akustickÿ zvuk. Závêrem bylo, æe je v¿e v po‡ádku, a æe obê kytary hrají slu¿nê.

Potom jsme zkou¿eli syntetické zvuky. Michal

Pavlíçek

velké

43

zku¿enosti m u zi k u s

5 / 9 5


J OH N P AU Bas kyta r i sta?

An o , a l e to ne n í

v¿ec h no . Kro m ê

h ry n a r û z n é kl ávesové

n ást roj e ovl ád a l

j e¿tê basové ped á ly,

a ku st i c ko u t ‡íkrko u

 m a n do l ín o -

kyta r u , el .

ko nt ra bas a n a ko n certec h

P

ETER

P

AVL ïK

z p íva l vo ká ly.

Chtêl po bláznivém americkém turné r.

æe John Baldwin− Paul Jones je jedním

van, Rod Stewart, Jeff Beck, Rolling Sto-

kvûli Madeline Bellové? ( Zpêvaçka, dlou-

první zkou¿ce v¿ech jmenovanÿch v zá‡í

vá, Alma Cogan, Barry Ryan, Lulu, Dave

1 973

od Led Zeppelin opravdu odejít

holetá p‡ítelkynê a kmotra jeho dêtí, které

produkoval

album

Comin

Atcha

a doprovázel jí na basu) . A nebo byl jenom unaven nesçetnÿmi koncerty? V té dobê

vzducholoâ

plula po rockovém ne-

bi 5 let a odehrála jich víc neæ 38 0! ! !

1 968 mu bylo v¿e jasné. Rytmika ¿lapala

jako dob‡e promazanÿ stroj. John Paul

Jones i John Bonham si padli do noty a pohánêli

New Yardbirds

hned nato

a

posléze

vzducho-

loâ z olova nekompromisnê vp‡ed.

nÿm

mentální

skladatelem, rem

a

aranæé-

producentem

v jedné osobê.

S Pagem se sezná-

mil r. 1 966 ve studiu, t. j.

dva

roky

p‡ed

vznikem Led Zepps, prÿ

úplnê

náhodou.

Page mêl çich na mu-

zikanty, a je¿tê neæ poznal Planta a násled-

nê Bonhama, vêdêl,

Herman' s Hermits, The Downliners Sect, Graham

Gouldman

a mnoho

dal¿ích!

Nêkdy i aranæoval smyçce, hrál na piano, varhany, baskytaru. . .

Nejçastêji pouæíval Fender Jazz Bass

a druhé album Led Zeppelin ( obê 1 969) ,

− letos 50! ) , mu vy¿el

muzikantem,

John, The Mindbenders, Del Shannon,

let ( nar. 3. ledna 1 945

ny byl − a je vlastnê

neocenitel-

Berry, The Mighty Avengers, Barry St.

( rok vÿroby 1 961 , v. ç. 74242) . Hraje tr-

v roce

kdy bylo Jonesovi 1 9

dodnes −

nes, The Yardbirds, Dusty Springfieldo-

1 964,

Nejti¿¿í çlen a nej-

vêt¿í Casanova skupi-

44

z têch pravÿch do jeho nové kapely. Po

singl s vlastní instru-

 Baja,

kde

skladbou hrál

¿estistrunnou taru

Tony

na

basky-

( daroval mu

skupiny

Meehan

ji

ze

Shadows) .

V tomto období spolupracoval

jako

hu-

Mostem

na

dební reæisér s Mickiem

nahrávkách takovÿch umêlcû,

jako

nap‡.

Cliff Richard, Donom u zi k u s

5 / 9 5

sátkem i prsty. Kdyæ si poslechnete první nahrávky pro radio BBC anebo pirátské

live nahrávky, nemûæe vám uniknout du-

nivÿ, kulatÿ zvuk, tak charakteristickÿ pro nástroj této znaçky − barvou vûbec nejvíc

podobnÿ

v nêkterÿch

kontrabasu.

písních

( Immigrant

Pozdêji Song,

Houses Of The Holy) si nastavuje i ostrÿ kovovÿ zvuk. Vædy v¿ak podle charakteru skladby. Od roku 1 975 byl vídán hlav-

nê se çty‡strunnÿm Alembicem a pozdêji i s osmistrunnÿm! V zásobê mêl je¿tê

¿estistrunnÿ Alembic, Fender Telecaster Bass 1 952,

Fender Precision Bass jak

çty‡, tak i pêtistrunnÿ −

bezpraæcovÿ,

Gibson Violin Bass, elektrické kontraba-


UL J O N E S sy ( ¿ídla) Arco, Framus Stand− Up Elect-

Po

tragické

stáhl do ústraní. Ve svém domácím stu-

bené baskyta‡e Fender Jazz Bass. Hrál na ni na rûznÿch kulturnêspoleçenskÿch ak-

cích ( Live Aid 1 98 5, svatba Jasona Bonhama 1 990 atd. ) . V¿echny tyto skvosty zesiloval p‡es GMT

mu

Bonhama

podle pot‡eby ve studiích i na koncertech. Vædy se v¿ak rád vracel ke své oblí-

( budiæ

kolegy

v roce

Solid Body Bass. Pouæíval je p‡íleæitostnê

1 98 0

smrti

ric Bass a svou první baskytaru Dallas

a ukonçení çinnosti Led

zemê

lehká)

Zeppelin se

diu v Devonshire kouzlil na klávesovÿch nástrojích a dêlal úpravy klasickÿch skladeb. Na doporuçení Jimmyho Page ho

v roce 1 98 4 oslovil reæisér Michael Winner, aby sloæil a nahrál hudbu pro jeho

600 B se dvêma reprobednami Vega.

Jako

dukuje, programuje a hraje na klávesy pro jeho skupinu The Mission na desce Children ( 1 98 8 )

a plus je¿tê na dvou

pil

Jonesova

singlech. Jako host s nimi párkrát vystoui koncertnê.

dal¿í

práce

zahrnuje kompilaçní album hudby k fil-

mûm pro znaçku Opal ( Music From Films 3 − 1 98 8 ) , kde má jednu vlastní skladbu

a pak aranæmá smyçcû pro Cinderellu na desce Heartbreak Station

( 1 990) .

pagaçní

singl

Dále

je¿tê produkoval pro-

Cervin

King-

dom Come a jiné.

neomylnÿ

Bÿvalí kolegové Pa-

rytmik byl John Paul Jones vædy spolehli-

ge a Plant se po rûz-

‡em pro zbêsilé im-

sech

scházejí

jejich

spolupráce

vÿm a pevnÿm pilíprovizace

nÿch sólovÿch poku-

nevyzpy-

opêt

pracovnê. Vÿsledkem

tatelného Page. Jeho

je

vkusné vedení basu,

 bezolovnatá

ní,

John Paul Jones je

lahûdkové cit

pro

frázová-

No

souhru

s velkÿm a malÿm bubnem,

úæasná

kost −

to v¿echno

a

sa-

název jako jeho píseñ

leh-

na

400,

( pouæíval

‡íct.

dva,

mrzelo. Obdivuju Led

pak typ 21 6) ,

Zeppelin.

skupina a jsem velmi

piano ( Fender Rho-

hrdÿ na to,

des, Yamaha GP 70

udêlali,

co jsme

‡íká

Jones.

 Diamanda Galás je

B) , clavinet Hohner nebo uæ vzpomína-

nou na zakázku vyrobenou mandolíno-

film Scream For Help. Ve dvou písních

dály basovÿch syntezátorû ( Bill Dunne

Jon Anderson. V dal¿í si na kytarové sólo

kytaru. K tomu je¿tê nohama ovládal peCustom, Moog Taurus) . V pomalÿch písních jako nap‡. v Rain Song, v No Quarter,

v blues Since I've Been Loving You nebo snad v nejznámêj¿í ze v¿ech Stairway To

Heaven ani cviçené ucho nepozná absenci baskytary. Kdo uvidí oficiální film The Same

( 1 973,

video

1 98 4) , mûæe si jeho práci nohou v krátkoncertních

zábêrû

pov¿imnout a vychutnat − stejnê tak, jako i hru trsátkem v Black Dog anebo prs-

ty vûbec. Bez technickÿch problémû st‡í-

dal obojí a za pozornost stojí i úçelná hra ukazovákem - bez mindrákû - ve skladbê

Dazed And Confused. Kdyæ uæ jsme u tohoto filmu, nedá mi nep‡ipomenout, æe je

Myslím si,

æe to byla fantastická

C3, Yamaha GX 1 ) ,

sekvencích

Doçetl jsem se

nách, coæ mê trochu

varhany ( Hammond

kÿch

Led

o tom jenom v novi-

typ

Song Remains The

albu

 Byl jsem

tili pot‡ebu mi nêco

kdyæ hrál na Melottron

dost zklamán, æe necí-

Na koncertech odváza

pátém

Zepps.

né atributy jeho hry. práci

æe

projekt nese totoænÿ

jsou nep‡ehlédnuteldêl

( 1 994) .

doxní na tom je,

melodiku a k tomu moz‡ejmost

Quarter

v¿ak mimo hru. Para-

smysl pro

v¿emu

deska

ostudou çeskÿch filmovÿch spoleç-

ností neza‡azení této hudební zajíma-

vosti do distribuce. ( Doporuçuji ke zhlédnutí v¿em baskytaristûm, kytaristûm, bubeníkûm a zpêvákûm. )

mu vypomohl zpêvák ze skupiny Yes − p‡izval Page, a pak je¿tê spoleçnê vymysleli jednu instrumentální skladbu. Texty písní napsala jeho dcera Jacinda. ( Jako soundtrack vy¿lo album u Atlantic Records v dubnu 1 98 5 i kdyæ film skonçil fiaskem. ) Spolupracoval

s

Paulem

vynikající

hudebnice

a já bych právê teâ nechtêl dêlat nic ji-

nÿho. Na jeho nejlep¿ím a nejodváænêj¿ím pelinovském s touto

 postzep-

projektu

 vokální

techniçkou

pyro-

( album

The Sporting Li-

fe, 1 994 − Mu-

te) se podílí

McCartneym ve filmu Give My Regards To Broad Street ( 1 98 4) , kde byl vidêt a sly¿et v jedné z písní.

Podílel se na

t‡ech skladbách Bena E. Kinga. Album neslo název Save The Last Dance For Me ( 1 98 8 ) . Na poæádání zpêváka Wayna

Hus-

45

seyho pro-

m u zi k u s

5 / 9 5


i dlouholetÿ bubeník Elvise Costella −

James

folk,

a uvidíme ho u nás, buâto uæ spoleçnê

John Paul kytarovÿm zpûsobem na no-

dêlali. Dávám p‡ednost prostoru a dyna-

jinÿm, tak to bude urçitê stát za to. A to

Pete Thomas. V tomto silném triu hraje vou

osmistrunnou

baskytaru.

Postavil

mu ji Hugh Manson. Pouæívá ji zapojenou do sterea. Snímaç u krku sune p‡es

basovÿ SWR a snímaç u kobylky p‡es ky-

tarovÿ Fender Twin ( æivê p‡es novÿ Mar-

shall) . − Je to zvuk jako prase, a to nekecám − podotÿká Jones.

V jeho kompozicích je cítit vliv seve-

roafrické a asijské hudby. − Mám velmi

Brown,

vÿchodní

hudba,

v¿echno, co pronikalo do toho, co jsme mice. Kdykoli, kdyæ se mê nêkdo zeptá,

jestli mám nêjakou radu pro mladé hudebníky,

poslouchejte

v¿echno!

Od

Enemy − v¿ichni mají co ‡íct!

V Londÿnê je spousta çernejch hudebníkû.

Kombinují reggae

a techno ve formê kterÿ ‡íkají

prvé v rádiu, je¿tê jako dítê. Bydleli jsme

lách, a bylo zajímavÿ sledovat

jímaç, na kterém se dalo na st‡edních vlnách

naladit

Arabskÿ

St‡edovÿchodní

Rádio. Rád bych vêdêl, proç spousta sku-

pin poslouchá jenom stejnou hudbu, kte-

rou sami produkují. Za dob Led Zeppelin jsme málokdy poslouchali i jiné rockové Na

kapely.

cestách

to byly Joni Mitchell,Clauda Debussyho po Public

 jungle

v Jiæní Anglii a mêl jsem dobrej radiop‡i-

nekecám!

tak vædycky ‡íkám:

rád severoafrickou hudbu a flamengo.

Pravdêpodobnê jsem na ni narazil po-

s ostatními exzepelíny anebo s nêkÿm

music.

v bluebeat

a ve

Hrával ska

jsem

kape-

jamajskou hudbu, která nima skrz

reggae

pronikala.

Nyní

ovlivñuje rychlej beat i techno.

Poçítaçe s têmito rytmickÿmi samply

jsou

bomba.

Çerná

hudba, jako obvykle, ve svêto-

vé popmusic vede. Vædy byli o deset let nap‡ed p‡ed kaædÿm a vædycky budou. Vím, æe

je hodnê rûznejch názorû na rap, ale jejich lekce v produkci,

ve tvorbê zvuku, a v tom jak vzniká, je nep‡ekonatelná! ‡í-

ká p‡ed koncertem s Diamandou Galás v prosinci 1 994.

John Paul Jones hrál 1 9.

ledna

1 995

znovu

s Pagem,

Plantem a Jasonem Bonhamem p‡i uvádêní Led Zeppelin do Sínê slávy. Jestli to nêkdy klapne

D ê kuj e m e b rat i s l avs ké fi r m ê C HAM PAG N E AVANTGAR D E za pos kytn u t í p ráv k uve ‡ej n ê n í

foto g rafi í z kn i hy LE D Z E P P E L I N : A C E LE B RAT I O N .

U káz ka basové ho do p rovo d n éh o pa rt u

ze s kl ad by H ea rtb rea ker (' 6 9)

46 m u zi k u s

5 / 9 5


Dokonçení ze strany 43

rozdíly jsou dost podstatné. Potom jsme

p‡evodníku pro jednotlivé struny,

p‡evodník a p‡ipojili k nêmu klávesovÿ

Je t‡eba se podívat hlavnê na legátovou

zkusili vyuæít GR− 1 jako pouhÿ MIDI

modul Kurzweil 2000. Kompatibilita MI-

DI není p‡ece jenom aæ zase tak dodræo-

vána, protoæe tady komunikace v nêkterÿch p‡ípadech vázla aæ témê‡ k nepouæitelnosti. Jedním z nej-

aby

do¿lo k maximálnímu vyuæití dynamiky.

techniku, kdy vám p‡i ¿patné vyhrávce

styl

hry

jiæ

zcela

p‡ekraçuje moænosti systému.

Nyní se

pustíme

ceru. Hlavnê pro ty

do závêreçného hod-

mêjí hrát na klávesy

z p‡edchozích ‡ádek,

nocení. Jak je vidêt

kte‡í neu-

digitalizování kytary

a p‡esto chtêjí vyuæí-

je velmi sloæitÿ prob-

vat moænosti zvuko-

lém,

vé syntézy. Není to

zdaleka

ale ‡íci, æe v daném

generuje

mnoæství

kterÿ

není vy‡e¿en. Dá se

bez problémû, protokytara

ne-

stádiu vÿvoje ho lze

pot‡ebnÿch informací, které p‡íli¿ zahl-

úspê¿nê pouæívat pro mnoho aplikací.

volenÿmi filtry p‡i nahrávání. Na podiu

je vidêt, æe vêt¿ina problémû je spí¿e na

cují pamêƒ. To ale lze potlaçit správnê nase hráç zkrátka musí nauçit poçítat s ça-

sovÿm posunem. P‡i zkou¿ení s Petrem Zemanem jsme dospêli k podobnÿm zá-

vêrûm. Tentokrát jsme zkou¿eli kytary na Rolandu GR− 09. Ze v¿eho nejlep¿í se

nám zdál mix nylonek a syntetickÿch zvukû. P‡i vhodném pomêru se oba zvuky velmi pêknê doplñovaly a atak çisté kytary skoro úplnê eliminoval zpoædêní. Bêhem testu se ukázalo,

æe çlovêk,

kterÿ chce tyto kytary pouæívat,

musí

zrevidovat svojí techniku hry, protoæe co vám zba¿tí správnê nakou‡enÿ Marshall,

z toho se MIDI p‡evodníku spousta vêcí nelíbí a odmêní se

vám tichem nebo

shlukem tónû. Je nutné si uvêdomit, æe

jste pouze pou¿têç zvukû, generovanÿch syntetizérem a máte vliv jen na spu¿têní,

ukonçení, sílu a ladêní tónu. Obálka, vliv vibráta, barva a skuteçné doznêní je jiæ

v moci ma¿inky. Citlivost na sílu úhozu

je omezena digitalizací na 1 27 hodnot a tak zde vzniká efekt prahové necitlivosti ( jako noise gate) a efekt p‡ebuzení, kde nejsilnêj¿í úhozy jsou o‡ezány.

Zde je

pot‡eba peçlivê nastavit vstupní citlivosti

mátor.

V L A D I M ï R ¢ VA N D A

beglajty ve vy¿¿ích polohách, ale tento

nahrávat do sekven-

velké

zdali za

Pavlíçek zkou¿el zahrát akordové funky

to kytar je moænost

æe

Zatím se vædy poznalo,

v¿ím stojí muzikant, nebo pouhÿ progra-

budou nêkteré tóny ukradeny. Michal

vêt¿ích p‡ínosû têch-

kytaristy,

dêlá.

− komfortní ovládání

− originální akustické ‡e¿ení

− speciální elektrodynamické

kontaktní snímání jednotlivÿch strun, a s tím spojené roz¿í‡ené moænosti vyuæití

− vliv na zmênu hudebního my¿lení − umoænêní práce se sekvencerem

pro kytaristy, kte‡í neumêjí nebo nechtêjí hrát na klávesy

P‡i tomto principu snímání vibrací strun stranê p‡evodníku, neæ v samotném snímání. Godinova firma se velmi dob‡e vy-

po‡ádala s prvním çlánkem ‡etêzu. Jejich koncepce

p‡iná¿í

vysokÿ

uæivatelskÿ

komfort, pouæiji− li poçítaçové termino-

logie. Ve¿keré ovládání je hráçûm velmi

− jediná moænost se‡ízení vÿ¿ky strun pomocí prûhybu krku

− vysoká cena, která vznikne po souçtu s cenou syntetizéru

dob‡e p‡ístupné a na první pohled ani nepoznáte, æe se jedná o MIDI kytaru.

Kaædÿ, kdo si jednou zkusí zahrát na tento typ nástroje, zjistí jaké obrovské vÿra-

zové moænosti jsou v nêm ukryty. Nejen

kytarové prstoklady, ale i technika hry vûbec vná¿í naprosto nové postupy do napodobování jinÿch nástrojû.

Namát-

kou naprosto odli¿né pojetí rozlohy akordû na klavíru, ohÿbání tónû pro nástroje,

které tyto moænosti nemají, kytarové vibráto, rozlaâující tón pouze nahoru, celko-

vê vêt¿í kontakt s tónem neæ u klávesovÿch nástrojû.

Samoz‡ejmê tvorba na-

prosto novÿch zvukû syntézou, která nevyuæívá samplované reálné zvuky a je-

jich následné ovládání. Na druhou stra-

nu, ale je nutno ‡íci, æe je zde skryto nebezpeçí

propadnutí

technokratismu

a potlaçení celého smyslu, proç se toto

M U LTIAC je nejnovêj¿í elektroakustická

kytara vyrábêná a vyvinutá

firmou pana Godina, vybavená

speciálním snímaçem pro MIDI

p‡evodníky. Originální akustické ‡e¿ení, vysokÿ komfort ovládání, moænost pouæití jak kovovÿch,

tak nylonovÿch strun a celkovÿ design ji p‡edurçuje k velmi ¿irokému uplatnêní. Kytary

prodává Praha Music Center.

Cena verze pro kovové struny je 41 . 000,−

Kç a pro nylonové

struny 39. 000,− Kç.

49 m u zi k u s

5 / 9 5


I B ANE Z PT 4 A C O U S T I C E F F E CT S

V malé kartónové, chyt‡e vymy¿lené krabici se skrÿvá je¿tê men¿í multiefektek japonské firmy I banez, tentokrát urçenÿ pro

akustickou kytaru. O vÿrobku tohoto druh u jsem j iæ sly¿el, ale p‡iznám se, æe je to skuteçnê prvn í takto specifikovanÿ multiefekt, kterÿ se m i dostává do ruky.

P‡ekvapuje mê jak svÿmi malÿmi rozmê-

ry ( 1 78 x 266 x 39 mm) , tak svojí váhou 8 00

gramû.

Kromê

své

miniaturnosti

a pêkného estetického vzhledu mê potê¿ila i nabídka efektû: Compressor/Limi-

ter, Tone Shaper ( t‡ípásmovÿ ekvalizér

+ enhancer) , dále stereochorus a digitální reverb. Prostê efekty opravdu skvêle

vyuæitelné p‡edev¿ím pro akustickou ky-

taru. P‡edesílám, æe se tím míní akustic-

ká kytara, která má uvnit‡ zabudovanÿ snímaç a má normální linkovÿ vÿstup.

P‡i pouæití mikrofonu jsou vÿsledky vzh-

ledem k nevhodné impedanci a akustické zpêtné vazbê nevalné! Naopak p‡i urçitém nastavení ( viz návod) se dá z akus-

tické kytary vytáhnout témê‡ country elektrickÿ zvuk a la Telecaster.

PO P I S E F E KT U Multiefekt je uloæen v plastovém çerném

pouzd‡e shora popsanÿch rozmêrû a vá-

hy, které je p‡i¿roubováno na spodním

nosném plechu, podloæeném gumovÿmi ¿punty proti klouzání. Na vrchní desce

a nejniæ¿ími vÿstupními úrovnêmi.

a nad nimi ( viz foto) ovládací panel pro

Input, kterÿ kontroluje velikost vstupní-

pracuje stejnê jako s ‡etêzcem ¿lapko-

bí LEDka signalizující p‡ebuzení vstupu.

nese krabiçka çty‡i noæní spínaçe efektû nastavení poæadovanÿch zvukû. S ním se vÿch efektû.

Compressor/Limiter je uloæen úplnê

vlevo. Má t‡i ovládací knoflíky a t‡ípolo-

hovÿ páçkovÿ p‡epínaç attacku ( nasazení

ho signálu do p‡ístroje. Bohuæel zde chy-

pêknê a vêrnê simuluje zvuk 1 2− tistrun-

Zato stejnê, jako u ostatních t‡í efektû

má Compressor svou LEDku, která signalizuje, zda je efekt v provozu. Tone

Shaper je

vlastnê

t‡ípásmovÿ

ekvalizér pro basy,

nu. Dále je tu ovladaç Level, kterÿ nasta-

tahovÿ potenciometr je Enhancer, kterÿ

vuje vÿstupní signál z kompresoru do

dal¿ích efektû ( kompresor se obvykle za-

‡azuje na zaçátek zvukového ‡etêzce, tedy i v multiefektech) . Nastavení kompre-

se nebo limitace tónu se dêje ovladaçem Compression. Otáçením vlevo limitujete

50

venÿ pro akustickou kytaru, kterÿ vytvá-

tónu) . Má t‡i polohy: hard, mid a soft a slouæí k ovládání dynamické obálky tó-

velikost hlasitosti vÿstupu, otáçením vpravo naopak komprimujete celÿ zvuk,

abyste vyrovnali rozdíl mezi nejvy¿¿ími

Stereo Chorus − klasickÿ chorus, upra-

Poslední ovladaç Compressoru je Master

st‡edy a vÿ¿ky s

regulaçním rozsahem ± 1 2, 8 dB. Çtvrtÿ vylep¿uje barvu zvuku a napomáhá odstranit zpêtnou vazbu bez podstatného

‡í mnoho zajímavÿch efektû a opravdu né kytary. Má dva klasické ovladaçe pro rychlost ( Speed) a ¿í‡ku vlnêní ( Width) .

Digital Reverb − digitální efekt, kterÿ

p‡idává kyta‡e nádhernÿ dozvuk. Jeho

typ a velikost si mûæete nastavit çty‡polohovÿm páçkovÿm p‡epínaçem s polo-

hami Hall, Stage, Room a Plate. Intenzitu

toho kterého hallu si volíte ovladaçem Reverb Mix s rozsahem 0 − 50 % .

Kromê nêj je v reverbové sekci je¿tê ov-

sniæování hlasitosti. Pátÿ tahovÿ poten-

ladaç Master Output, kterÿ ‡ídí celkovou

a slouæí k nastavení hlasitosti z ekvalizé-

vstupní i vÿstupní,

ciometr je trochu odsazen od ostatních ru, potaæmo celkového zvuku. Dá se s úspêchem pouæít p‡i sólové h‡e −

kdyæ

pot‡ebujete skokem zvÿ¿it hlasitost, prostê se¿lápnete pedál pro EQ. m u zi k u s

5 / 9 5

hlasitost vÿstupu z efektu. Obê hlasitosti, jsou nezávislé

na

tom, zda jsou jednotlivé efekty v provozu a fungují i za reæimu bypass.

Zadní panel − nese v¿echny ( tj. çty‡i)


jackové konektory pro vstup, stereo vÿstup, vÿstup na sluchátka a koneçnê i na-

pájecí zdí‡ku pro p‡ipojení adaptéru. Vadí mi jen, æe znaçení je pouze vytlaçené

do umêlé hmoty panelu a je tudíæ v ¿eru znaçnê neçitelné.

ní ( nulové) polohy, nap‡. na kyta‡e a hledat zvuk jen na efektu a kombu.

b) nastavit p‡ibliænê stejné korekce na

v¿ech ekvalizérech, které máte k dispozici. A pak jen jemnê dolaâovat.

Nejvíce se prosadí ten ekvalizér, kterÿ

má nastaven nejvêt¿í zdvih pásem.

Celkovê bych s vÿjimkou vêt¿ího ¿umu

T EST P ” ïST RO J E

zhodnotil p‡ístroj jako velmi vyda‡enÿ

P‡ístroj je dodáván se síƒovÿm adapté-

Zvlá¿tê p‡i cviçení na sluchátka jsem byl

rem a zapíná se pouhÿm zasunutím napájecího jacku do p‡íslu¿né zásuvky. Po

zapnutí se na dvê vte‡iny rozsvítí v¿echny çty‡i LEDky a po jejich zhasnutí je p‡ístroj p‡ipraven k provozu. Bohuæel se

ale také ozve v reproduktoru zesilovaçe

nep‡íjemnÿ ¿um, kterÿ je p‡ímo úmêrnÿ nastavení vÿstupní hlasitosti. Kupodivu

ve sluchátkovém vÿstupu tento ¿um není a poslech na sluchátka je skvêlÿ! Stejnê

a pro akustickou kytaru velmi vhodnÿ. velmi spokojen. Jeho cena je 9. 265 Kç, coæ se mi zdá p‡ijatelné.

pro akustickou kytaru doporuçil, aby si p‡ístroj vyzkou¿el se svojí kytarou a apa-

raturou, kterou bude pouæívat. Já jsem pouæil Epiphone Jeff Baxter s aktivním p‡edzesilovaçem Epiphonic V. Akustickému zvuku nazdar.

J I R K A C H A R Y PA R

tak s Hi− fi zesilovaçem ani s mixem se ¿um nekonal.

Problém je

podle

Kaædopádnê

bych kaædému zájemci o tento multiefekt

mnê

v nevhodné impedanci vstupu komba a

efektu. Zkou¿el jsem Peavey 20 a Fender Twin a oba se chovaly podobnê.

Co se tÿká efektû, musím ‡íci, æe mê je-

jich zvuk opravdu potê¿il. Compressor je

jemnÿ a pracuje p‡íjemnê, ekvalizér je

velmi citlivÿ a opravdu p‡idává, çi ubírá

I BAN EZ PT−4

zvolené frekvence. Jeho spojení s enhan-

Technické údaje:

zdá, æe p‡i vêt¿ím p‡idání Enhance se

Vÿstupní impedance 1 0 kOhm

cerem je dob‡e vymy¿lené, i kdyæ se mi jemnê zvÿ¿í ¿um ve vÿ¿kách. Velice se mi líbil chorus,

kterÿ mêl ve vêt¿inê

rozsahu velmi p‡irozenÿ a p‡íjemnÿ zvuk od

mêkkého

vibráta,

po

krásnou

1 2− strunnou kytaru ( doubling) . P‡i maximálním nastavení obou ovladaçû se zaçne

ozÿvat

syntetickÿ

vibrátovÿ

dvouhlas, jako u pitch shifteru, kterÿ má s akustickou kytarou pramálo spoleçného. P‡ipomíná spí¿ LFO syntezátorû. Záleæí ale jen na va¿em vkusu, kam aæ jste

Vstupní impedance

500 kOhm

Max. vÿstupní úroveñ + 6 dBv Sluchátkovÿ vÿstup 45 mW ( 32 Ohm a vêt¿í)

Digitální konverze 1 6 Bit lineární Vzorkovací frekvence 44, 1 kHz

Napájení − AC adaptér 250 mA Rozmêry 1 78 x 266 x 3 9 mm Váha 8 00 g

ochotni se zkomolením zvuku va¿í kytary jít.

Kaædopádnê nejhezçí efekt je digitální

hall. Jeho çty‡i polohy nabízejí v¿e, co

mûæete v této oblasti pro akustickou kytaru pot‡ebovat. Zní naprosto p‡irozenê a çistê.

Nejvêt¿í problém u p‡ístrojû tohoto typu

je, myslím, nastavení správné barvy zvu-

ku, neboli ekvalizaçní k‡ivky. Je to pomêrnê sloæité, neboƒ poæadovanÿm vÿsledkem

va¿eho

snaæení

by

mêl

bÿt

perfektní akustickÿ zvuk d‡evêné kytary.

− malé rozmêry a váha − skvêlÿ chorus a hall

− compressor a enhancer − jednoduchá obsluha

A teâ si uvêdomte, æe máte kromê ostatních efektû k dispozici vlastnê troje korekce barvy tónu.

Na kyta‡e

( vêt¿ina

elektroakustickÿch nástrojû má p‡edzesi-

lovaç a ekvalizér) , dále na multiefektu a koneçnê i korekce na kombu nebo zesilovaçi. A teâ, kdo se v tom má vyznat. Korekce se rûznê sçítají a odeçítají a zvuk je

stále nêjak nedokonalÿ. Já osobnê bych doporuçil dvê ‡e¿ení:

vy¿¿í ¿um p‡i spojení s kombem

− chybí LEDka p‡ebuzení vstupu

51

a) nastavit alespoñ jedny korekce do st‡edm u zi k u s

5 / 9 5


DE MUT H

Pal içky Demuth jsou d ûkazem toho, æe kdyæ se nêco dêlá poctivê

a se znalostí vêci, byƒ doslova na kolen i, na vÿsledku se to zákon itê musí projevit.

Z Fiìakova ze Slovenska zaslala firma De-

ného d‡eva, ¿típaly se pouze po kouskách

rém konci bude hlaviçka. Poæadavek je,

Jsou velmi kvalitnê zpracované, bez ja-

né paliçky mohou asi vydræet. V¿echny

smêrem ke konci −

muth k posouzení nêkolik párû paliçek. kÿchkoliv stop po soustruhu.

Povrchy

jsou buâ brou¿ené, nebo lakované.

Paliçky jsou z p‡irozenê su¿eného ( ne

v su¿árnê) habru. Firma vyrábí celkem

a vydræely maximum, jaké u nás vyrobe-

byly perfektnê rovné a hrálo se s nimi dob‡e, pohodlnê dræí v rukou a jsou dob‡e vyváæené.

Marián Demuth, kterÿ je vyrábí, má

sedm modelû, kaædÿ mûæe mít t‡i rûzné

v jejich vÿrobê nêkolikaleté zku¿enosti,

a 425mm, prûmêry 1 4, 1 5 a 1 6mm. Jed-

bubeníka Elánu àusa Petrusa.

délky a prûmêry. Délky jsou 405,

41 5

notlivé modely se od sebe li¿í pouze tvarem hlaviçek, ty jsou vædy d‡evêné.

Zaslané paliçky byly z kvalitnê vybra-

zaçal jako dvorní dodavatel pro bÿvalého Postup p‡i vÿrobê je zhruba takovÿto :

aby vlákna mêla co nejp‡ímêj¿í smêr k hlaviçce. Paliçky,

jejichæ konce s hlaviçkami mají vlákna ¿ikmá, nevydræí zpravidla skoro æádnou zátêæ a brzy se ¿típou ve velkÿch kusech,

nebo podélnê lámou. Je− li jeden konec dobrÿ a druhÿ má vlákna ¿ikmá, ten se

¿ikmÿmi bude ta çást paliçky, která spoçívá v ruce.

Mají− li oba konce ¿ikmá vlákna,

ká, æe vÿrobou

vo se na‡eæe na hranolky o rozmêrech x 450mm,

20

¿mejdû si çlo-

x 20

vêk jenom ka-

p‡içemæ

d‡evo je vybíráno s celou

dûleæité

zovat

ti. Nap‡íklad

ideální rovná vlák-

kûrou

na

a smêrem

stále,

ke st‡edu

vysoustruæí hlaviçka, potom se od‡e-

ve

æe délka a konec se zakulatí. Následuje

stromu a vêtve

mají tvrd¿í d‡evo neæ kmeny. Letní d‡evo

ve sku pi nê Hypnotix, p‡edtím v¿a k

na bra l hod nê zku¿eností v kari bské

oblasti . Je vel kÿm obd ivovatelem

52

brou¿ení a p‡ípadnê ruçní lakování.

P‡i objednání je samoz‡ejmê moæné za-

je tvrd¿í neæ jarní d‡evo, má hustêj¿í st-

dat vlastní model vçetnê tvaru hlaviçky

lÿch çárek mezi podélnÿm smêrem vlá-

dat vlastní d‡evo.

rukturu a je i têæ¿í. Pozná se to podle bíken a textury, která má více svêtle¿edé barvy.

Na‡ezané hranolky se osoustruæí na po-

Já ry da Ci m rmana , o nêmæ jen

æadovanÿ prûmêr a délku 450mm.

i skvêlÿm bu ben íkem .

prve podle smêru vláken se urçí, na kte-

má lo kdo ví, æe byl m i moj i né

nevyskytují

Na zvoleném konci se ruçnê

je

spodní çásti

Na bicí h raje od ?? let. Nyn í pûsbob í

se

men¿í ze¿ikmení

na závadu není.

je mêkçí.

LU BO¢ H NÅT

po

Samoz‡ejmê

tvrd¿í pod

tvrd¿í

posu-

osoustruæení.

d‡evo je

D‡evo

jméno. . .

Smêr vláken je

‡adou

vêcí na pamê−

dál Marián

nepokraçuje. ”í-

p‡irozenê vysu¿ené habrové d‡e-

Z obou koncû se od‡eæe asi 5mm a tem u zi k u s

5 / 9 5

a do maximální délky 440mm. Lze i doCeny se pohybují podle nároçnosti mo-

delu od çty‡iceti do padesáti slovenskÿch korun.

Tedy: celková kvalita za na Slovensku slu¿nou, u nás velmi slu¿nou cenu !


D AVE WE CKL OS OB Në Z VL Å ¢ T N ï V L ÅàA P

R E P OR T Å Æ

Z F R A NK F U R T U

ECHA

Urçitê velkÿm lákadlem ( jako kaædÿ rok)

vali, p‡i chorusu po t‡ech minutách sóla

tovÿch hvêzd. SeminᇠAlexe Acuni jsem

mu, nehli ani brvou a Weckl po‡ád kou-

byly seminá‡e a exhibiçní koncerty svê-

nena¿el, Calhounûv pro¿vihl ( potkal jsem ho u stánku Latin Percussion s aæ nep‡í-

jemnê sexy çerno¿kou) , ale Wecklûv koncert jsem si ujít nenechal. Konal se pod

zá¿titou Yamahy v úplnê nabitém malém sále s kapacitou tak 200 lidí. Jednalo se o trio,

kterému

p‡edsedal Mike

Stern.

Opêt ( jako v p‡ípadê Corei v Edenu) to odmítám rozebírat. Tihle pánové nejen æe hrají

brilantnê,

ale

hlavnê

krásnê! ! !

O tom to v¿echno je. Ale to uæ jsem vêdêl a çekal. P‡ekvapila mê pouze komunikace. Aæ na vÿjimky se na sebe vûbec nedíDIALOG − foto Libor Anto¿

Zdá se, æe jsem ho dobêhl.

basy prostê najednou p‡e¿li na double ti-

kal nêkam pod bubny; t‡eba tam mêl rozeçtenou nêjakou zajímavou kníæku. Po koncertê

jsem ho oslovil,

jestli by si

nechtêl pokecat a oçekával, æe mê velmi slu¿nê po¿le do pekel. Neposlal. Tak jsme

se spolu odebrali do aspoñ çásteçnê izolovanÿch prostor Yamahy sledováni Libo-

rem Anto¿em v patách a pohledy technikû a hostesek Yamahy, kte‡í se na nás

mile usmívali. Ten Weckl má ale kamarádû!

Legraçní bylo,

æe jakmile jsme na¿li

jednu volnou ¿atnu, hned jsme vytáhli . . . zkusím to. . .

Tohle urçitê nezahraje!

paliçky

a jali

tlouci.

Kdyæ

svoje

paliçky

mu

dal

do

se

jsem

ruky sa-

moz‡ejmê je hned musel

vyzkou¿et

ravdu

dûkladnê.

a vyædímal

je

op-

Uæ zase ( pokolikáté

uæ, ale tentokrát æi-

vê! ) mê fascinovala

dokonale zvládnutá technika

prstû.

Takæe prvních de-

set minut jsem na

mêsto a chtêl

to rok, ale bohuæel mi to nevyjde. Moæná nap‡esrok.

Asi má¿ dost nabitÿ program.

D.W. : To jo. Koncertuji, natáçím a pí¿u

vlastní vêci.

Jezdíte je¿tê s Michelem Camilem?

D.W. : Byla to spí¿ jen otázka natoçení

spoustu

re. Jak vlastnê vznikla?

se

ho

na

detailû

a nechal si v¿echny

honiçky

ukazovat

pomalu. Skvêlé cvití p‡ed koncertem. by

Znám Tê uæ z dozaçátkû

s Elek-

objevil

v Praze

trik Bandem, ale Ty ses

uæ p‡edtím. . . D.W. :

Jo,

jsem

Deczim

toçil

s Laco

æivou

de-

Poslední deska Randezvous mê fakt be-

D.W. : Celá úplnê æivê. Se¿li jsme se asi

dva dni p‡ed natoçením,

trochu jsme

zkou¿eli, napsali si party a pak to dal¿í den natoçili. Hrát s Michelem a s Anthony

Jacksonem

je

hroznê

inspirativní

i kdyæ nêkdy trochu nároçné, protoæe Camilo cítí velmi zvlá¿tnê rytmus. Kaædÿ to má jiné a právê to je to nejlep¿í, protoæe je

to

vædycky nêco

nového.

Nemûæu

srovnávat Anthonyho Jacksona a Johna Pattitucciho, protoæe oba jsou velké osobnosti, ale kaædÿ z nich trochu jinak.

Jak je to v p‡ípadê tak velké party, jakou

sku v klubu a pak

je All Stars Bigband?

Saxtetem.

Tehdy

¿í je role bubeníka. V p‡ípadê Grusinova

pana profesora Ve-

æe se ne‡e¿í základní problémy a práce

je¿tê studiovku se

54

krásné

desky a p‡íleæitostnÿch koncertû.

çeníçka na rozeh‡áA SAKRA!

Praha je

bych tam jet znovu. Plánoval jsem to ten-

rozhovor zapomnêl a ptal Je to takhle?

Wecklova sada − foto Paul Schenzer

selého.

jsem m u zi k u s

taky

5 / 9 5

poznal

D.W. : Çím vêt¿í je kapela, tím nároçnêj-

Bigbandu jde v¿ak o tak zku¿ené hráçe,


jde rychleji. Taky jsme natáçeli æivê.

A co v p‡ípadê Tribute To The Music of

Gershwin?

D.W. : Taky æivê, ale to uæ byla men¿í

parta?

Co dêlá¿ teâ? Vím, æe si vydal t‡i sólová

cédéçka, hraje¿ ten repertoár taky æivê?

D.W. : Vêt¿inou jsem v tom aæ po u¿i.

Po‡ád se snaæím zlep¿ovat. Postavil jsem

i kapelu z muzikantû, ale je to problém dát ty lidi dohromady, protoæe vêt¿inu roku s nêkÿm jezdí ¿ñûru.

Jak vznikaly tyto vêci. Dêlá¿ je sám?

D.W. : Vêt¿inou ano. Nêkdy je první zají-

mavÿ rytmus a nêkdy mê napadne melodická linka. Poslední cédéçko jsme natáçeli

jednotlivê.

Nejd‡ív bicí, pak basa

a pak

tek.

zby-

Jsi firemní hráç

Yamahy,

jakÿ

Tvûj program lem

veletrhu

Frankfurtu?

je

ko-

ve

D.W. : Zformova-

li jsme trio s Mike Sternem,

p‡eváæ-

nê jsou to jeho vêci.

Po

skonçení

veletrhu jedu do ¢panêlska

a pak

zpêt do Nêmecka, v¿echno

to

jsou

seminá‡e pro Yamahu. na

v Praze?

Jaká je vyhlídka tvûj

seminá‡

D.W. : Byl bych hroznê rád, ale se za‡i-

zováním

jsou

hrozné

problémy.

Kdyæ

jsem tam byl naposled, procházel jsem se

starou çástí mêsta, Karlûv most − krásná stavba, rád bych se tam znovu podíval.

A navíc tam asi po‡ád mám v bance prachy za natoçené desky, mohl pro mê získat!

moæná bys je

A co plánuje¿ do budoucna?

D.W. : Nemám æádné konkrétní p‡edsta-

vy, prostê jen hrát. Rád bych vydal çtvrtou desku, uæ mám nêjakÿ materiál. Taky vydává¿ instruktáæní kazety. . .

D.W. : Teâ zrovna je na trhu první díl in-

struktáæní

kazety

Ultimate

PlayAlong,

která je urçena pro mírnê pokroçilé. Vesmês jsou to skladby s bicími a na druhé stranê kazety bez bicích.

Bude druhÿ díl stejnê têækÿ jako Contem-

porary Drummer + 1 ?

D.W. : Zdaleka ne. To jsem trochu p‡e-

pískl. Jde o velmi nároçnou ¿kolu. Tyhle

kazety nebudou tak zbêsilé, bubeník se

mûæe víc soust‡edit na podstatu dræet rytmus a pracovat s tempem.

Taky ti nedávno vy¿la videokazeta.

D.W. : Natoçili jsme to s Walfredo Reye-

sem Jr. a má taky dva díly. Je to hlavnê

55

o souh‡e bubeníka a perkusisty.

m u zi k u s

5 / 9 5


KLI N I KA d r. M I D I D ANI E L FO RRò

pí¿ e

1 5. díl

1 . V dílU 1 1 jsem popisoval zbyteçnê kr-

( SHIFT + Q) .

ní ladêní, hlavní hlasitost apod. ) , potom

sektoru disket, formátovanÿch na ATARI

æimu ( tzn. ARRANGE reæim je vypnutÿ) ,

osobnê dávám pro GM nástroje resetová-

vodem byl p‡evod skladeb z CUBASE

potom smíchat stopy do jedné.

kolomnÿ

zpûsob

úpravy

bootovacího

ST tak, aby je bylo moæno çíst na PC. Dûpro ATARI na CUBASE WINDOWS. Jde

staçí provést funkce NORMALIZE a FIX,

S údaji o tempu se nakládá takto: je

to pochopitelnê i jednodu¿eji: naformá-

dûleæité mít tento údaj ( P_USER 1 ) na

ry . SNG nebo . ARR z pûvodních ATARI

zmênami tempa, staçí to tak. Doporuçuji

tujte si diskety na PC a zkopírujte soubodisket na PC diskety. Nemêli byste to

provádêt pomocí programû, které formátují cílovou disketu na formát totoænÿ se

zdrojovou disketou ( ve vêt¿inê kopírova-

zaçátku skladby. Pokud nepracujete se

ale pracovat se zmênami tempa, skladba pûsobí æivêji. T‡eba uæ jenom to, æe dáte refrén pop− songu nepatrnê rychleji. . .

V obou p‡ípadech uloæíte skladbu jako

cích programû je moæné vypnout funkci

SMF ( SAVE MIDI FILE) , doporuçuji pro-

provede pomocí kopírky typu RAMDISK

( MS− DOS

formátování cílové diskety) . Nejlépe se to ( nap‡. MAXIDISK) .

2. Je stále celá ‡ada dotazû ohlednê SMF

vést to na disketu formátovanou na PC formát) .

Takto

p‡eçtete ve v¿ech p‡ístrojích.

ji

vyhovuje i zpûsob p‡ehrávání skladeb

ho kanálu. Vyrobíte jej v obou popisova-

v reálném çase − je to k nezaplacení p‡i æivém vystupování, coæ mohu potvrdit.

V¿ichni stále bojujeme se stejnÿmi prob-

lémy. Pokusím se je vytipovat a najít ‡e¿ení.

Formát 0 −

obsahuje víc stop

a na kaædé z nich jsou data jenom jednonÿch programech tak, æe nejprve smíchá-

te stopy ( nebo naçtete skladbu ve formátu SMF 0) a pomocí funkce DEMIX ALL

CHANNELS ( Notator) nebo REMIX ( Cubase) je opêt rozmícháte podle MIDI ka-

nálû. Tento formát nedovedou çíst nêkte-

V praxi se pouæívají t‡i formáty SMF: −

Çistÿ formát 1 −

uloæenou

formátu, MIDI p‡ehrávaçû apod. Je vi-

dêt, æe se SMF ujal a spoustê uæivatelû

v¿echny MIDI kanály

jsou smíchány na jedné stopê. Tento for-

MIDI

MDF− 2) .

p‡ehrávaçe

( nap‡.

YAMAHA

mát znají v¿echny p‡ístroje a software.

− Neçistÿ formát 1 − obsahuje víc stop

toru, proveâte toto:

Tak jsou vyrobeny nêkteré SMF sekven-

Abyste jej získali nap‡. v EMAGIC Notaa)

Pokud

vyuæíváte

Arrange

reæim

( patterny se‡azené za sebou, na konci je

Pattern 0, kterÿ skladbu zastaví) , mêli byste pouæívat jenom sloupec A a je nutno dûslednê dodræovat p‡i‡azení MIDI

kanálû ke stopám ( çíslo stopy = çíslo kanálu) . Pouæívejte jenom prvních 1 6 stop.

Je dobré mít v¿echny stopy normalizo-

a na kaædé z nich jsou data více kanálû.

ce volnê ¿í‡ené. Málokterÿ p‡ístroj mu rozumí −

obvykle je nutné z nêj udêlat

çistÿ SMF 1 . Provede se to tak, æe se nej-

nastavení jednotlivÿch kanálû ( tam já ní kontrolerû, volba banku, volba programu, vÿchozí nastavení kontrolerû 1 , 4, 5, 7, 1 0, 1 1 , 64 aæ 67, 71 aæ 74, 8 4, 8 9 aæ 95,

registrovanÿch a neregistrovanÿch para-

metrû, koleçka ohÿbání vÿ¿ky tónu a tla-

kové citlivosti) . Staçí mít tato data umís-

têna po ticích, tak vyjde nastavení jednoho kanálu zhruba na jednu ¿estnáctinu a stihne se to do zaçátku t‡etího taktu,

kam dávám p‡edklepání ( pokud je pot‡eba) .

Provádím to pro v¿echny kanály,

i kdyæ nehrají − ty, které nehrají, nechávám na rejst‡íku 1 v banku 1 , hlasitost 0,

smêrování uprost‡ed, exprese 0. U kontroleru 7 dávám jako st‡ední hodnotu pro

v¿echny hrající kanály 1 00, pak je re-

zerva i smêrem nahoru. Pro ‡ízení hlasitosti pouæívám ale kontroler 1 1 − má tu

vÿhodu, æe pokud dodateçnê zmêníte základní absolutní hlasitost pomocí kontro-

leru 7, relativní zmêny pomocí kontroleru 1 1 zûstanou stejné. V kaædém p‡ípadê

je dobré pracovat s mikrodynamikou bê-

hem skladby, hudba pûsobí pak mnohem æivêji. Totéæ platí i pro smêrování a modulace. Na moderních GM nástrojích se

dá mênit jednodu¿e pomocí MIDI kontrolerû i barva zvuku ( ladêní a resonance

filtru) , základní çasy obálek a samoz‡ejmê i parametry efektového procesoru −

vyuæívejte toho, vÿsledek stojí za tu námahu!

Pokud si zvyknete toto dêlat v kaædé

prve v¿echny stopy smíchají do jedné

skladbê, máte vædycky jistotu, æe na za-

to stádiu, dostanete SMF 0) a následnê se

a skladba vám bude hrát pokaædé stejnê

( pokud skladbu uloæíte v Notatoru v tomopêt rozmíchají podle MIDI kanálû.

çátku skladby bude tak‡íkajíc uklizeno a s odpovídajícím správnÿm nastavením.

P‡i p‡enosu SMF z jednoho p‡ístroje

vané, tzn. s parametry stopy p‡epoçíta-

V Cubase je nutné v¿echny party, násle-

nebo programu na druhÿ mohou nastat

MALIZE, s kursorem na stopê klávesou

mocí nástroje lepidla do jednoho partu.

Pokud se mi poda‡ilo zjistit, nap‡. Cubase

nÿmi na interní data stopy ( funkce NORN) , a pro jistotu je¿tê s fixovanÿm rytmickÿm rozli¿ením ( funkce FIX, klávesou F) .

Pak se snadno a bez komplikací provede zkopírování

ARRANGE

do

patternu

dující za sebou na jedné stopê spojit poRovnêæ je pot‡eba p‡epoçítat parametry stopy na interní data stopy ( tady se to nazÿvá FREEZE PLAY PARAMETERS) .

ARRANGE

zadat

TO

sloupec,

cílovÿ

ry zaçátku a konce skladby. Po zkopíro-

vání se vypne ARRANGE reæim a pomo-

cí funkce MIXDOWN 1 6 TRACKS smí-

cháte v¿echny stopy do jedné. Pokud máte standardní operaçní pamêƒ 1 MB, je

lep¿í u del¿ích datovê nároçnÿch skladeb vypnout

notaçní

souçást

programu

tempo

( tedy

data

Celkovê bych k pouæívání SMF uvedl,

nastat problémy s kompatibilitou. Nara-

a v tempu 1 20 BPM rûzná ‡ídící data, ja-

Staçí

uloæit

z MASTER TRACK) do SMF.

v prvních dvou taktech ve 4/4 metru

pattern ( ten musí bÿt prázdnÿ! ) a lokáto-

COPY

2. 0 nedovede

æe není úplnê bez problémû. P‡i p‡enosu

u v¿ech skladeb je nutné mít dejme tomu

TERN) .

problémy s interpretací tempovÿch zmên.

æe

Nemusím snad ani zdûrazñovat,

PAT-

( funkce

56

b) Pokud pracujete jenom v Pattern re-

ko zapnutí GM nebo GS reæimu ( po tom-

to eventu je dobré pokraçovat s dal¿ími SysEx daty aæ dejme tomu od t‡etí doby,

protoæe nástroj pot‡ebuje urçitou dobu

na provedení této funkce) , zaslání SysEx dat ( nap‡. data rejst‡íkû, multikombinace, tabulky ladêní, systémová data, hlavm u zi k u s

5 / 9 5

dat z jednoho za‡ízení na jiné mohou zil jsem na podobnÿ problém nap‡íklad p‡i p‡enosu z ATARI ST Notatoru do PC

MS− DOS Cakewalku 4. 0. Cakewalk ne-

dovede vysílat SysEx data p‡ímo ze stopy a má pro nê speciální funkce. Je nutno v¿echna tato data ze stopy vyfiltrovat, Pokraçování na stranê 59


Dr u mS H OP p‡ipravu je

L

UBO¢

H

5

NÅT

P ”E H L E D V T U ZE MS KU P RO DÅVAN¥C H B I C ïC H SO U P RAV (IV)

(V závorce j sou uvedeny vel i kost i j eæ j e moæno p‡i kou p it, nebo o bj ed nat. Rozd íly mez i cena m i

skuteç nÿm i a uvedenÿm i j sou vzh ledem k vÿro b n í l h ûtê çasop i s u moæ né.)

u v¿ech stojanû na tomy a çinely, hi hat H− 8 8 5, ¿lapka P− 8 8 5.

P E ARL

Dræáky tomû kloubové s jednostrannÿm pohybem, bez omezení zoubkováním.

V¿eobecná charakteristika: profesionální souprava

s otev‡enÿm, jasnÿm zvukem, razantním atakem a vêt¿í

P RESTI G E SESSI O N SPX 22 D − 6 DWI

hlasitostí, zvuk a sustain se dají velmi ovlivnit zmênou blan.

( podrobnÿ test v ç. 1 0/94)

Ideální pro rock a funky. ¢piçková, naprosto spolehlivá

Made in Taiwan

mechanika.

Cena: 46. 900.− , pêtimístná SPX 22D− 5I stojí 38. 900.− ( má tomy

Rozmêry: 1 6 x 22", 1 0 x 1 0", 1 0 x 1 2", 1 2 x 1 4", 1 4 x 1 6" a

1 0 x 1 2" a 1 1 x 1 3 ", klasickÿ kotel 1 6 x 1 6" s nohama) .

a 1 6 x 20" velkÿ buben)

Distributor: Praha Music Center, Soukenická 20, Praha l

6 , 5 x 1 4" malÿ buben ( 1 1 x 1 3 ", 1 4 x 1 4", 1 6 x 1 6" tomy

Pêtimístná SPX 20D5I s velkÿm bubnem 20" stojí 3 7. 900.−

Materiál: sedm k‡íæem laminovanÿch vrstev b‡ezového

a mahagonového d‡eva, tlou¿ƒka 7, 5 mm. Stejnê tak ráfky velkého bubnu. Malÿ buben jeocelovÿ.

Povrchová úprava: lakovanÿ p‡írodní povrch vçetnê ráfkû

velkého bubnu, malÿ buben pochromovanÿ. Nabízené barvy: Cherry sunburst, Wine red, Arctic white, Piano black, Coral red, Pacific blue, Matt natural.

Blány: REMO Ambassador clear, malÿ buben coated.

Mechanika napínání blan: mu¿le pro napínací ¿rouby jsou

S ON OR

”ADA 3000 a 2000

Made in Germany

malé, podloæené nylonem, kaædá p‡ichycena ke korpusu dvêma ¿rouby, ráfky ocelové, bêænÿ typ.

Zpûsob uchycení tomû: I. S. S. ( Integrated Suspension System)

− tyçe dræákû nepronikají korpusy, tomy jsou ( vçetnê 1 4 x 1 6" ) uchyceny za ráfky − men¿í prûmêry pomocí dvou, vêt¿í

pomocí t‡í ¿roubû. Dva tom tomy jsou p‡ichyceny na velkém bubnu, dva na stojanu.

Mechanika ( hardware) : profesionální ‡ada, zdvojené nohy

Rozmêry: 3 000: velké bubny 1 6 x 20", 1 6 x 22", 1 6 x 24", tom

tomy 8 x 8 ", 9 x 1 0", 1 0 x 1 2", 1 1 x 1 3 ", 1 2 x 1 4" m, floor tomy 1 6 x 1 6", 1 6 x 1 8 ", malÿ buben 6, 5 x 1 4". 2000: malÿ buben

a tom tomy stejné, velké bubny 1 6 x 20" a 1 6 x 22", floor tomy 1 6 x 1 4" a 1 6 x 1 6".

58

Materiál: 3 000: k‡íæem laminované vrstvy b‡ezového d‡eva −

m u zi k u s

5 / 9 5


velkÿ buben 1 1 vrstev o tlou¿ƒce 8, 5mm, tom tomy a malÿ buben 9 vrstev o tlou¿ƒce 7, 5mm. 2000: 9 vrstev k‡íæem

laminovaného topolového d‡eva, také vçetnê malého bubnu. Ráfky velkÿch bubnû u obou ‡ad d‡evêné.

Povrchová úprava: 3 000: lakovanÿ povrch v barvách bílá,

çerná a p‡írodní− skandinávská b‡íza. 2000: plastová fólie,

T A MA STARC LASSI C P E RFO R M E R SP − 522 −XS

podrobnÿ test v ç. 2/95 Made in Japan

Rozmêry: 1 6 x 22", 1 1 x 1 2", 1 2 x 1 3", 1 6 x 1 6" a 6, 5 x 1 4" malÿ

buben. ( 8 x 8 ", 1 0 x 1 0", 1 3 x 1 4", 1 4 x 1 5", 1 5 x 1 6" tom tomy,

1 4 x 1 4" a 1 6 x 1 8 " floor tomy, 1 6 x 20" a 1 6 x 24" velké bubny. )

Materiál: blíæe nespecifikované tvrd¿í d‡evo, malÿ buben z mo-

sazného plechu. Ráfky velkého bubnu z tvrzeného plastu.Tlou¿ƒka korpusû 8 mm, celkem 9 vrstev.

Povrchová úprava: plastová fólie v barvách Fire storm red,

Pearl white, Gravure marine blue, Jet black, Sunny yellow. Malÿ buben le¿têná mosaz.

Blány: velkÿ buben EVANS GENERA G2, p‡ední TAMA black,

bez otvoru. Malÿ buben EVANS UNO 58 1 000, spodní Resonant 300. Tom tomy a floor tom EVANS GENERA Tom tom a spodní Resonant Tom tom.

Mechanika napínání blan: malé jednoduché mu¿le, napínací

¿rouby u velkého bubnu jsou stejné jako ostatní, tzn. ne typ T.

Ráfky die cast classic ( odlévané) , malÿ buben klasické, ale zesílené − Mighty hoop. barvy bílá, çerná, çervená, modrá, ælutá, v¿echny v lesklém

provedení. Malé bubny a ráfky velkÿch bubnû obou ‡ad jsou barevnê odpovídající.

Blány: 3 000: SONOR XP thin hrací blány, Regular transparent

spodní. Malÿ buben SONOR Regular white coated vrchní,

transparent medium SD spodní. 2000: SONOR EP ( Extended

play) . P‡ední blány velkÿch bubnû u obou ‡ad SONOR Regular black medium, otvor 1 0".

Mechanika napínání blan: systém ve dvou bodech

ukotvenÿch, korpusû se nedotÿkajících váleçkû, p‡es celou hloubku korpusû. Ukotvení váleçkû je na kaædém konci

Zpûsob uchycení tomû: Star cast mounting system − t‡íbodo-

vé uchycení za ráfky, tyçe typu L kloubového dræáku nepronikají têly bubnû, pouze hlavní tyç dræáku prochází korpusem velkého bubnu. Kotel má t‡i nohy.

Mechanika: pouze tom tom holder, jinak moæno objednat nebo

koupit podle p‡ání.

V¿eobecná charakteristika: explozívní nástroj s profesionál-

ním zvukem vhodnÿ pro rock, celková kvalita. Dobrÿ a univerzální malÿ buben. Cena: 3 8. 700.−

Distributor: IFM MELODIA SCHLÖGL v Praze

korpusu k nêmu p‡ipevnêno jedním ¿roubem. V¿e co se dotÿká korpusû je podloæeno umêlou hmotou. Ráfky ocelové, bêænÿ typ. U obou ‡ad v¿e shodné.

Zpûsob uchycení tomû: u obou ‡ad stejné, tom holder typu T,

ozubené klouby, jeho ramena pronikají korpusy velkého bubnu i tom tomû. Floor tomy mají klasické nohy s masivním gumovÿm obutím.

Mechanika: 3 000: mechanika ‡ady 3 000 se zdvojenÿma

nohama, ¿lapka FZ 2093 s ‡etêzovÿm p‡evodem. 2000:

mechanika ‡ady 2000 s jednoduchÿma nohama, stejná ¿lapka. V¿eobecná charakteristika: 3 000: profesionální nástroj

s dynamickÿm explozívním zvukem a rezonancí, s muzikálním

tónem, kvalitní a stabilní mechanika. 2000: kvalitní nástroj pro amatéry i profesionály s jasnÿm, plnÿm a melodickÿm zvukem vÿborné projekce, kvalitní mechanika.

Ceny: od 25 do 55 tisíc za soupravu, podrobnosti nutno

konzultovat s distributorem.

Distributor: MASTER SOUND, Dêdická 66, Vy¿kov Dokonçení ze strany 56

vyslat je znovu p‡ímo do PC a tam je

p‡ipravit pro vysílání tak, jak Cakewalk vyæaduje a umoæñuje. Byly problémy i s p‡enosem neçistého SMF 1 −

kewalku a musel jsem jednotlivé stopy

Buâto tuto extenzi je¿tê p‡ed vstupem do

tom s pomocí bufferu kopírovat a mí-

na MID ( tak ale p‡ijdete o pûvodní po‡a-

uloæit jako SMF 0, p‡enést postupnê a pochat.

Pokud

chcete

p‡enést

soubory

mêl jsem

z MDF− 2 do ATARI ST, zvolíte funkci

v Notatoru ( A z ATARI a B, C, D z ExPor-

ta prázdná, protoæe v adresá‡i nenajdete

smíchána data pro çty‡i MIDI vÿstupy tu) , na kaædém bylo víc MIDI kanálû.

Nepoda‡ilo se to p‡enést p‡ímo do Ca-

LOAD MIDI FILE a divíte se, æe je diske-

æádné soubory, je to tím, æe MDF− 2 dává SMF souborûm koncovky . X01 aæ . X99. m u zi k u s

5 / 9 5

hudebního programu zmêñte v desktopu dí skladeb,

ty budou nadále çteny na

MDF− 2 podle abecedy) ,

nebo vypnête

v dialogovém boxu p‡ipravenou masku extenzí *. MID a napi¿te místo ní *.* Závêr:

mnoho

problémû

je

‡e¿itel-

nÿch, ale nêkdy to chce trochu p‡emÿ¿lení.59


T E ORI E A P R AXE S A MPL E R ª p í¿ e DAN I E L F O RRò

4. díl

Vert i ká l n í kva nt i zace − od eç ítá n í a m pl it udy:

vé zmêny v rozsahu ± 1 V. Dvanáctibito-

lity digitalizace. Toto vyçi¿têní se provádí

Má urçitou koneçnou p‡esnost, rozli¿ení,

káæe rozli¿it 4096 napêƒovÿch hodnot.

Pro kladná napêtí je to 2048 hodnot. Nej-

níku. Kaædÿ jednotlivÿ vzorkovací krok

vÿ p‡evodník uvnit‡ tohoto rozsahu do-

kvantizaci ( Resolution, Quantization) −

ta je reprezentována ¿í‡kou bytu, tedy poçtem bitû a urçuje kvalitu p‡enosu ( odstup

¿umu

a

dynamickÿ

rozsah) .

Osmibitovÿ p‡evodník rozli¿í 256 úrovní,

¿estnáctibitovÿ 65536. Toto çíslo musíme

dêlit dvêma a vyjde nám rozli¿ení pro

vêt¿í zaokrouhlení vznikne, pokud bude hodnota

vstupního

napêtí p‡esnê

up-

rost‡ed mezi dvêma moænÿmi body rastru. Chyba bude asi 244 V. U 1 6− bitové-

ho p‡evodníku by byla chyba uæ jenom asi 1 5, 25 V.

Tato chyba se projeví kvantizaçním ¿u-

kladnou a zápornou pûlvlnu signálu ( pro

mem ( nazÿvá se i granulaçní ¿um − buâ

dvojkové

zkreslení nebo jako kombinace obou) .

8 bitû − 1 28 aæ + 1 28 ) . Záporná çísla se ve soustavê

vyjad‡ují

jako

tzv.

jako bílÿ ¿um, jindy jako harmonické

dvojkovÿ komplement. Z nuly se stane

Kvantizaçní ¿um je modulován základ-

je, zda se jedná o kladné nebo záporné

je hor¿í neæ stálÿ ¿um pásu nebo A− sys-

jedniçka, z jedniçky nula. První bit urçuçíslo. Kladné çíslo zaçíná nulou, záporné

jedniçkou. Uvedu p‡íklad: desítková hodnota 48 se vyjád‡í dvojkovê 001 1 0000. Çíslo − 48 bude 1 1 001 1 1 1 .

V¿echny hodnoty mezi kvantizaçním ras-

trem jsou zaokrouhlovány na nejbliæ¿í niæ¿í hodnotu. Tak dochází ke kvantizaç-

ní chybê ( Quantization Error) . Dejme tomu, æe na vstup ADC p‡ivádíme napêƒo-

ním signálem a mêní svûj charakter, coæ tému.

ní jednoho bitu teoreticky zlep¿í odstup ¿umu o faktor 2, tedy o 6 dB. Z toho vyp-

lÿvá, æe dvojnásobné zvêt¿ení ¿í‡ky slova zlep¿í rozli¿itelnost a odstup ¿umu ¿est-

náctkrát. Bohuæel není moæné realizovat

pod hranicí maximálního vybuzení, zpûsobuje

p‡ece

jenom men¿í dynamiku

a zhor¿enÿ odstup signál/¿um. Proto se

v¿eobecnê pouæívá 1 6− bitová ¿í‡ka slova ( CD− ROM, DAT, profesionální samplery) .

Z teorie samplingu zbÿvá vysvêtlit je¿tê nêkolik pojmû.

teoreti k a pu b l icista , tl u moçn ík a p‡ekladatel ,

60

Kon íçky, na které nemá moc çasu : elektron i ka ,

matemati ka , jazyky, arch ite ktu ra , h istorie, l iteratu ra .

Vzorky vyrobené p‡evzorkováním ( Over-

samples) se pochopitelnê nep‡evádêjí na çísla a neukládají do pamêti, slouæí jenom pro napájení filtru. Stejnÿ postup je moæno aplikovat i v D/A p‡evodníku.

D ith er i n g ladního ¿umu digitálního systému. Para-

se ke vstupnímu signálu p‡imíchá bílÿ ¿um ( Dither) , jehoæ ¿piçková hodnota odpovídá p‡esnê kvantizaçnímu intervalu.

Díky statisticky rovnomêrnému rozdêlení zakryje Dither signál kvantizaçní ¿um,

je totiæ vnímán jako ménê ru¿ivÿ neæ okamæité

a

nepravidelnê

¿piçky kvantizaçního ¿umu.

promênlivé

znamená vzorek urçitÿ del¿í komplexní

buzení 1 4− bitového systému ( 8 6 dB) leæí

maj itel na h rávacího stud ia a specia l ista fi rmy

filtr je potom mûæe úçinnê vyfiltrovat.

ukazuje, æe mezi 1 4− a 1 6− bitovÿm p‡e-

Jiné je to se ¿umem − to, æe hranice vy-

Ya ma ha pro územ í st‡ed n í a vÿchod n í Evropy.

lovinou vzorkovacího kmitoçtu. Digitální

Na závêr bych je¿tê dodal pro ujasnêní

Zku¿enost

p‡evodu, jen pokud nepracuje lineárnê.

bÿva lÿ çlen s ku p i n PRO G RES 2 a B RO NZ ,

rozeznají i neæádoucí frekvence nad po-

vé ADC se pohybují na hranici souçasvodníkem jsou sly¿et rozdíly v kvalitê

na EAH N a i m provizátor na kláv. nástroje,

lost je osmkrát vy¿¿í neæ udávaná. Tak se

doxnê se potlaçení ¿umu provádí tak, æe

tup ¿umu 48 dB, 1 6− bitovÿ 96 dB. P‡idá-

nÿch technickÿch moæností.

h udebn í s kladatel , koncertn í u mêlec, vi rtuóz

znamená, æe skuteçná vzorkovací rych-

ce slova. Osmibitovÿ p‡evodník má ods-

nároky na kvalitu S/H obvodu. Jiæ 22bito-

nedêlá . Çlovêk renesançn í ¿í‡e záj m û −

kû. Nap‡. údaj 8− násobné p‡evzorkování

Je to proces pouæívanÿ k potlaçení zák-

systému jsou samoz‡ejmê závislé na ¿í‡-

s kaædÿm bitem mnohonásobnê stoupají

P‡esdvacet let æije v Brnê, ale n ic si z toho

je rozdêlen je¿tê na nêkolik dal¿ích kro-

Odstup ¿umu a tedy i celková dynamika

libovolnê vysoké bitové rozli¿ení, protoæe

Dan iel Forró (vl . j m . Karel Horkÿ) , M g r.

jiæ na úrovni obvodu S/H v A/D p‡evod-

Oversa m p l i n g − p ‡evzorková n í Je to proces pouæívanÿ pro zlep¿ení kvam u zi k u s

5 / 9 5

terminologie, æe v muzikantském slangu

zvuk − mûæe trvat od desetiny sekundy ( vzorek nêjakého bicího nástroje) po nê-

kolik hodin ( záznam kompletního díla nap‡íklad na pevném disku poçítaçe) .

Ov¿em technicky p‡esnê vzato je jeden vzorek pouze jedno jediné omê‡ení amplitudy p‡i vzorkování, tedy p‡i vzorko-

vacím kmitoçtu 44, 1 kHz çasovÿ úsek o délce 1 /441 00 sec.

Po tomto nezbytném teoretickém úvodu mûæeme pokraçovat v popisu samplerû.


T E ORI E A P R AXE KL ÅVES OV¥ CH N ÅST R OJ ª p í¿ e

D

ANIE L

F

O RRò

4 6. díl Abych nezapomnêl na to hlavní, musím

u vektorové

práce

Vector Play vypnutá. Jinak se p‡epne jed-

namické

né ( ale ne nutné) zapsat do pamêti dvê

tomaticky probíhá pouze ta, která není

vám vysvêtlit základní princip DVS, dyvektorové

syntézy YAMAHA

nástrojû SY− 22/3 5 a TG− 3 3.

Komplexní zvukovou barvu −

rejst‡ík,

program, v terminologii YAMAHY Voi-

ce, mûæete sestavit ze dvou nebo çty‡ elementû zvuku, to je v terminologii fir-

my a vztaæeno k DVS nástrojûm jeden zvukovÿ vzorek ( na SY− 77/99 je konfigu-

race elementu sloæitêj¿í) . Základní úroveñ elementû je programovatelná, takæe

mûæete mít i jedno− nebo t‡íelementové

zvuky, pokud nepot‡ebnÿ element zesla-

bíte na nulu. Vædy polovina elementû vyuæívá AWM vzorky ( vÿbêr ze 1 28 typû,

jedná se o multivzorky) a polovina FM

vzorky ( vÿbêr z 256 typû) . Digitální filtry zde chybêjí, u FM elementû je moæno

mênit dva parametry, které mají vliv na barvu zvuku: LEVEL mêní hloubku mo-

dulace nosiçe ( vy¿¿í hodnota znamená ost‡ej¿í barva) , FEEDBACK zpûsobí, æe

operátor moduluje sám sebe ( to se mûæe

projevit rûznê v závislosti na vzorku, nejçastêji to

znamená,

æe

vy¿¿í hodnota

zpêtné vazby opêt p‡iost‡uje zvuk nebo

jej dêlá kovovêj¿ím çi p‡ibÿvá ¿umová

bezesporu

sekvence pohybu joysticku v reálném ça-

se. Jedna mêní vzájemnÿ pomêr hlasitos-

50 krokû a základní çasovÿ interval mezi

obr. 1 ) .

kroky se dá p‡edem urçit v rozmezí 1 0 aæ 1 60

milisekund.

V kaædé

sekvenci

pûltónech

smêrování ve stereobázi a citlivosti na rychlostní a tlaková data ( hloubka a 1 1

nebo 7 k‡ivek) . Zvuk dotvá‡í i LFO pro

frekvençní a amplitudovou modulaci ( nezávislÿ pro kaædÿ element) s nastavitelnÿm tvarem signálu, zpoædêním nástupu,

rychlostí nabíhání modulace a rychlostí modulace.

Kaædÿ element obsahuje také vlastní generátor obálky pro ‡ízení hlasitosti. Je moæné

nastavit

ças

zpoædêní

obálky

a zapnout jej nebo vypnout individuálnê

pro v¿echny elementy. Obálka má pêt

krokû ( ve kterémkoli se dá dosadit END) ,

jednak relativní pozici joysticku na osách X a Y ( hloubka ± 31 ) , jakoæ i násobit ças

konstantou 1 aæ 254. Teoreticky je tedy moæné v jednom kroku dosáhnout çasu

254x1 60 msec = 40, 64 sekund. Pokud by to tak bylo nastaveno pro v¿ech 50 krokû, bylo by trvání sekvence 3 3, 8 minut.

Ano, tak dlouho a tak pomalu by se mohl promêñovat

zvuk,

neæ

by

skonçila

sekvence. Nabízí se zajímavé pole pro

Pokud bude joystick uprost‡ed, na ose X

experimenty, a také vÿzkumy v oblasti

menty jsou v rovnováze) . Smêrem naho-

muzikoterapeutické,

hypnotické

interpolace

Celá

zvukû.

a

jiné

sekvence

po

smyçce ( REPEAT) .

doprava se odrazí zvy¿ováním hodnoty

sadíte END) nebo se mûæe opakovat ve

mu editace rejst‡íku ( Voice Edit Mode) .

mezi kroky, ve STANDBY reæimu si mû-

lû k − 31 ( element B na maximu) . Pohyb na ose X aæ k + 31 ( C na maximu) , smê-

rem doleva se hodnota X bude promêñovat k − 3 1 ( D na maximu) . Poloha joysticku je vædy urçena koordináty X a Y.

æete pohyb joysticku nacviçit ( automatic-

Na závêr tohoto pokraçování se zmíním

pak kursor p‡esunete na REC a jakmile

vykle vybaveny softwarové editory syn-

ky je zvoleno ‡ízení úrovnê elementû) , zahrajete

klávesu,

zaçne

automaticky

záznam pohybu joysticku. Po vyçerpání v¿ech 50 krokû nebo uvolnêní klávesy záznam

p‡ehrání

skonçí,

nástroj se

vektorové

p‡epne

sekvence

na

( PLAY) ,

které zaçne s dal¿ím stiskem klávesy. Pak je moæné vektor editovat. Stejnÿm zpûsobem se zaznamená i vektorová sekvence pro odladêní elementû.

a úroveñ poklesu 1 a 2, ças doznêní, ¿ká-

nutou klávesu, vznikají zvlá¿tê u poma-

vek) .

ru se bude mênit hodnota osy Y aæ na

+ 31 ( element A na maximu) , smêrem do-

Protoæe

lování çasû ( 8 k‡ivek) a úrovní ( 1 6 k‡i-

i na ose Y bude hodnota 0 ( v¿echny ele-

dohrání skonçí ( kdyæ v urçitém kroku do-

segmentû, programuje se poçáteçní úroveñ, ças a maximální úroveñ nábêhu, ças

jak je pozice kódována ( viz

je

Staçí nastavit základní çasovÿ interval

( po

uvêdomit,

moæné dodateçnê editovat jednak poçet

v rozsahu oktáva dolû aæ oktáva nahoru) ,

transpozice

aktivovaná!

Pro editaci polohy joysticku je nutné si

ladêní elementû. Sekvence mûæe mít aæ

Vektorové sekvence se programují v reæi-

i

na sekvence na manuální ovládání a au-

tí elementû a druhá má vliv na jemné od-

sloæka) . Kromê úrovnê elementû se dá nastavit

62

syntézy

s joystickem. Ke kaædému zvuku je moæ-

zmêny

vektoru

probíhají

po-

lyfonnê, tedy nezávisle pro kaædou stisklej¿ích çasû zajímavá prolínání barev, která zcela opodstatñují absenci filtru.

o jedné zajímavé funkci, kterou jsou ob-

tetizérû, snad æádnÿ nástroj kromê popisované série DVS nástrojû YAMAHA. Jde

o funkci RANDOM, která náhodnê nas-

taví buâ parametry elementu, vektorovou sekvenci pro úroveñ nebo pro odladêní. Jedinÿm stiskem tlaçítka vznikne v podstatê

kompletní

zvuk.

Pravdêpo-

dobnost toho, æe bude zajímavÿ a pouæitelnÿ, je vysoká. V závislosti na zvolené konfiguraci zvuku ( tedy poçtu elementû)

vznikají náhodnê dvou nebo çty‡elementové zvuky. Pokud je programátor unaven pracnÿm programováním, mûæe zís-

kat pár barev i tímto jednoduchÿm zpûsobem.

To by bylo základní nastavení statického

Pokud chcete, aby vám probíhaly auto-

P‡í¿tê si provedeme analÿzu DVS nasta-

nejzajímavêj¿ím a nejtypiçtêj¿ím je

menané v pamêti, je nutné mít tlaçítka

mické vektorové syntézy.

i dynamického

chování

zvuku.

Tím ale

maticky v rejst‡íku obê sekvence zaznam u zi k u s

5 / 9 5

vení, abyste lépe pronikli do tajû dyna-


I BMPC

MI DI K O M U NI K A CE

S P O Çï T A ÇI p í ¿ e JA N M A R KO V I Ç

5.

dí l procházce

sedlat na mlad¿ího konê, abyste nechodi-

MQX− 3 2M. V prvním p‡ípadê jde o lev-

‡eç o MIDI interface pro IBM PC, ale v té

kojeni se základními funkcemi, které od

moc nenahrají æivê, ale pot‡ebují dêlat

Budeme

pokraçovat

v na¿í

HW svêtem MIDI versus PC. Dnes bude klasiçtêj¿í podobê − jako MIDI karty. Jde

o dal¿í vÿrobky minule zmínêné firmy MUSIC QUEST, Inc. − PC MIDI CARD a PC MIDI interface MQX− 32M, které

se staly v poslední dobê velmi oblíbenÿmi ( dále jen PCMC a MQX) .

li s kanónem na vrabce. Pokud jste spo-

svého interface oçekáváte, pak je dosta-

nete. A pokud pat‡íte mezi MIDI ¿ƒoura-

ly, máte se taky naç tê¿it, protoæe takovÿm lidem je urçen zbÿvající obsah diskety s diagnostickÿm a uæivatelskÿm SW.

Mají totiæ ¿iroké moænosti programování SysEx daty, jak sdêluje soubor sysex. txt,

vç. ‡ady p‡íkladû. Nêkteré p‡íkazy ( nap‡.

nálû) jsou dûleæitêj¿í, jiné ménê, ale jak pro koho, nap‡. moænosti ovládání synch-

PCMC:

Jde o kartu poloviçní velikosti,

doplñkem je i redukce CANON −

jejímæ

DIN

konektory MIDI IN a OUT, s implementací MIDI THRU. Instalace je velmi jednoduchá, prostê kartu jen zastrçit do vol-

ného slotu v poçítaçi ( nejprve v¿ak zkont-

ronizace. Çím více obêtujete na investici, tím

více

p‡íkazû

získáte,

protoæe

1 6− ti kanály, nicménê profesionální kvality.

V druhém p‡ípadê

vám interface

MQX− 3 2M nabízí kanálû dvakrát tolik,

kromê toho SMPTE synchronizaci, ale tatíçek musí p‡íslu¿nê p‡itlaçit. . .

vÿrobkû MUSIC QUEST, Inc. Uveâme si

a standardní MIDI kabely ( u PCMC 2,

p‡íklad: −

filtrace zpráv na MIDI IN a OUT,

p‡emapování kanálû pro jednotlivé

nastavení

ligátní test na prûchodnost kanálû a nas-

terface pouze na portu 1 ,

ky své kompatibilitê s MPU− 401 ( UART

p‡es OUT, port 1 , se zvolenou frekvencí

vat více neæ sto hudebních programû.

a udáním çasu na setiny sekundy,

tavit p‡íslu¿nê svûj hudební program. Dí-

i INTELIGENT) s ním mûæete provozoKabely uæ musíte mít, k dispozici jsou vám 1 MIDI IN a 1 MIDI OUT. Na diske-

tê najdete kromê instalaçního souboru také ‡adu prográmkû,

p‡edev¿ím diag-

modu

synchronizace

in-

generování SMPTE çasového signálu

24, 25 nebo 3 0 snímkû drop/non drop − çtení SMPTE signálû,

− dal¿í p‡íkazy, nap‡. pro testování RAM

i ROM pamêti.

nostickÿch, pro ohlídání chodu komunikace. Dále soubory, slouæící jako knihovprogramátory

MIDI

aplikací

a MCI Multi− Client WINDOWS driver.

P ” E D PO KLADY IBM PC AT a vÿ¿e, se sbêrnicí ISA/EISA,

porty,

Pak uæ jen spustit instalaçní program, ob-

AP L I KAC E S P ” ïS L U¢ N¥M SW

MIDI nástroj nebo p‡ístroj, hudební SW u MQX 2 çi 4) .

V¥RO B C E :

MUSIC QUEST, Inc.

ZAP ª J Ç I L :

B. L. A. , s. r.o. , elektronika a servis,

Americká 3 9, 1 20 00 Praha 2 tel/fax 02/2571 1 3

C E NA (bez D P H) :

PC MIDI CARD: 248 0,− Kç

CARD MQX− 32M: 9553,− Kç

C O S E L ïB I L O OBA:

Navíc z krabice velikosti A5 vypadnou

Mûæete

robnÿ

lizovat multimediální aplikace s MIDI

− snadná instalace,

( buâ s poçítaçem DESK TOP,

− tradiçnê perfektní, podrobnÿ manuál.

tiskoviny − 27− ti stránkovÿ, velmi podmanuál,

dále

registraçní

karta

a návratka firmê pro va¿e za‡azení do informaçní sluæby CompuServe.

komponovat

hudbu,

vytvá‡et

aranæmá, tisknout hudební partitury, reahudbou,

æivé hraní a vyuçovat hudbu

stojícím

klasicky na stole, nebo pod ním −

MQX:

tvá‡í se na první pohled nevinnê, podob-

nê jako PCMC, ale uæ na druhÿ pohled nep‡ehlédnete svazek vstupû a vÿstupû

( na klasickém kartovém, CANON konek-

toru je napíchnuta redukce se çty‡mi 20ticm kablíky s konektory IN a OUT hezky napûl) . Vêt¿ina ‡eçeného o PCMC,

na

jen specifickÿm vlastnostem. Jak uæ je jistê

z‡ejmé,

nejvêt¿í

vÿhoda

spoçívá

v moænosti vyuæít 3 2 kanálû MIDI, zvládá− li to ov¿em vá¿ oblíbenÿ SW a samo

sebou nástroj. Jinak budete muset p‡e-

− hojnÿ a perfektní diagnostickÿ a prog ramovací arzenál na disketê,

− vlastní redukce na MIDI kabely,

rozdíl od nás v¿ak na svÿch nohou) , nebo

MQX:

nadstavbou, umoæñující zasunout kartu.

− moænost pouæití dvou rûznÿch MIDI

s

notebookem,

vybavenÿm

zvlá¿tním

MQX vám kromê toho je¿tê umoæní synchronizovat schopnÿm

va¿e

dílo

generovat,

SMPTE signály.

se

nebo

za‡ízením,

p‡ijímat

platí samoz‡ejmê i zde, proto se vênujme

64

studiu. Musí se ov¿em spokojit pouze se

ne

v¿echny jsou urçeny pro celou ¿kálu

rolovat stav p‡epínaçû pro IRQ a adresy) .

pro

muziku do poçítaçe, tedy doma, çi ve

filtrace SysEx zpráv, çi p‡emapování ka-

ST R U Ç N¥ PO P I S

ny

nou alternativu, zvlá¿tê pro ty, kdo toho

− obsluha SMPTE synchronizace,

interface firmy Music Quest Inc.

CO UÆ M É N ë − nemám co dodat, mnê ¿lapaly dob‡e.

AÆ P ª J D ET E D O KRÅM U pro rohlíky, stavte se v BLA na Americké

a dejte ‡eç o PC MIDI CARD, çi kartê m u zi k u s

5 / 9 5


H lavn í vÿhra:

Kytarovÿ efekt EDGE PM −4 (Black box)

od firmy ROCK PARADISE v cenê

2 290,- Kç.

Sponzoruje

Otázka 1 2 AX7 j e ?

A

el e kt r o n ka

B

t r a n zi st or

C

i nt e gr áç Uzávêr ka

8. 6. 1 995

Vÿh ra

M uziti p

Kyt ar ovÿ ef e kt E D G E P M- 4 − Bl ac k b ox. Sd r u æ uj e cel ke m çt y‡i ef e kt y: − Di st orti o n − Par a met ri c kÿ e kval i zér − N oi s e Gat e − Sp e aker si mul at or

Vÿherce z çísla 3/95

M. ¢ƒast n ÿ Pr a h a 1 0 s pr ávn á

s p o n z or uj e

od p ovêâ

A

Roc k Par adi s e

mu zi ti p

s o ut êæí cí h o

8 04

mu zi ti p

t aæe n ÿ

8 05

Vÿhe rci p ‡ed p latite l i , kte rÿ jako jed i nÿ z 2 . 000 ti puj ících

d at u m t ah u

trefi l M UZITI P p ‡esn ê , b laho p ‡ej e m e k získán í m u lti efek-

1 1 . 6. 1 995

tu KAWAI RV 4 v cen ê 29 . 900 , - Kç a dêkuje m e fi rm ê Praha M us i c Cente r, kte rá dan é kol o sponzorovala .

Systém soutêæe

Na s o ut êæ ní m ku p ó n u ze st r an y 7 8 za¿ krt n o ut j e d n u z n a bí ze n ÿc h od p ovê dí. Do o ké n ka MU ZI TI P n a s o ut êæ ní m ku p ó n u ve ps at çi t el n ê l i b ovol n é çí sl o od 1 d o 2 4 01 vçet n ê. Ku p ó n zasl at vÿh radnê nalepenÿ na korespondençn ím l ístku , n ej p ozd êj i d o d at a u závêr ky ( r oz h o d uj í cí j e oti s k p o¿t. r azít ka) n a ad r es u r e d akce. Ze s pr ávn ÿc h o d p ovê dí b u d e vÿh er ce(i ) vybr án n a zákl ad ê h o d n ot y zvan é MU ZI TI P, j eæ vz ni kn ê vzáj e mn ÿ m vyn ás o b e ní m d od at kovÿc h çí s el 1 . a 2. t ah u Sp ort ky u s kut e ç n ê n é h o d n e u ve d e n é h o v r u bri ce d at u m t ah u. Vyh r aj e t e n ( n e b o ti ) , kd oæ s e svÿ m MU ZI TI Pe m n ej ví ce p‡i bl í æí zí s kan é mu » s p ort kové mu « MU ZI TI Pu. • Hl avní ce n y b u d o u u d êl e n y væd y p o u ze p‡e d pl ati t el û m n a¿ e h o ças o pi s u ( n ezál eæí n a d él ce p‡e d pl at n é h o) − mezi p‡e d pl ati t el e s e p oçít á i t e n, kt er ÿ zapl atí p‡e d pl at n é s o u ças n ê s e zasl ání m MU ZI TI Pu. • V¿i c h ni n e p‡e d pl ati t el é, p o ku d s e st an o u vÿh er ci MU ZI TI Pu, o b d r æí j ako ce n u cel or oç ní p‡e d pl at n é. • Po ku d mezi vÿh er ci b u d e ví ce n eæ j e d e n p‡e d pl ati t el , b u d e s e o vê c n o u ce n u l os ovat a ost at ní vÿh er ci −p‡e d pl ati t el é b u d o u mít aut o mati c ky pr odl o u æe n o p‡e d pl at n é o j e d e n r o k o d ko n ce j ej i c h p‡e d pl at n é h o. • Po ku d b u d o u mezi vÿh er ci p o u ze n e p‡e d pl ati t el é, d ost an e vê c n o u ce n u p‡e d pl ati t el s d al ¿í m n ej bl i æ¿í m MU ZI TI Pe m. • Po ku d d al ¿í c h n ej bl i æ¿í c h MU ZI TI Pû b u d e ví ce st ej n ÿc h, b u d e vê c n á ce n a z t ê c ht o vyl os ován a. Ko mpl et ní vÿsl e d ky b u d o u o p êt u ve‡ej n ê n y o b çí sl o.

m u z i k u s

5 / 9 5

67


JOHN HIATT, THE GUILTY DOGS

H IATT COM ES ALIVE AT BU DOKAN? (A & M)

Nenechte se (jako já) napál it tou fotkou na obal u . Pod le n í by se dalo usuzovat, æe uvn it‡ çíhá nêco , co nêjak souvisí s asij skÿm bojo vÿm u m ên ím . Oddech l jse m si , kdyæ jse m zj isti l , æe to CD uvn it‡ je snad je¿tê am eriçtêj¿í neæ ¿pu nt od coca− co ly. CD obsah uje cel ke m patnáct koncertn ích verzí p ísn í J oh na H iatta, které byly po‡ízeny zh ru ba p‡ed roke m na rûznÿch m ístech USA − jak se ‡íká − od Alabamy aæ po New York. J ed n oznaçnê u rçit, co H iatt dêlá za styl je ne m oæné . P‡i padá m i , æe je ho sklad by jsou stej nê rozman ité, jako ze m ê po které koncertuje . Na jeho CD jsou k sly¿en í jak balady si l nê p‡i po m ínaj ící Dylana, tak i klasické vêci ve styl u Ro l l i ng Sto nes nebo písnê, které by m oh ly sm êle soutêæit na h itparádê MC . V¿e m u do m i n uje bl uesovê nak‡áplÿ H iattûv h las, ale nesm ím zapo m e nout an i na kapel u . Nejsou to sice æád n í vi rtuózové, ale svoj i fu n kci doprovod né kapely jsou schopn i zvlád nout uspokoj ivê − snad aæ na kytaristu , kterÿ obças p‡ekraçuje h ran ici bl uesové leæérnosti a stává se fale¿nÿm . Ze v¿ech nah rávek je cítit pohoda a p‡i rozenost − æád né experi m enty, ale osvêdçené tri ky s p‡eh ledem zvlád n uté . J ed i n o u závaænêj¿í vÿtku mám ke zvu ku H iattovy doprovod né kytary, která má od pornê d rátênÿ ovej ¿ñáckÿ zvu k a ten m i k to m u ostatn ím u vû bec nepasuje . Kdo z vás nepovaæuje bl ues a cou ntry za m uzi ku pro fotry , má u m ê bod a v cédéçku o nê mæ je ‡eç, m ûæe získat d û kaz o to m , æe jsou je¿tê l idé, kte‡í mysl í a h raj í normál nê . ADAM RO MÅN EK i nvence

68

proveden í

zvu k

  

   

ILJA KUÇERA ML.

KISS

(L&L)

Kn i ha o KI SS . Koneçnê . Chtêlo by se m i ‡íci koneçnê po letech , pro toæe od doby, kdy se s n í poprvé vyh roæovalo u plyn u lo skuteçnê dost vody. Pod ívej m e se na n i tedy pod robnêj i . Na prvn í po m êrnê poh led zauj m ou çlovêka dvê vêci : kval itnê provede ná obál ka (çekal jse m paperback) , coæ je j istê dobrá vêc, a znaçná útl ost kn i hy; to uæ je m en¿í odvaz . Grafická ú prava nen í n ij ak slavná, ale je ú nosná. Ve¿keré fotog rafie jsou çernob ílé ; kladem je, æe doku m entuj í i m énê znám é rané obdo b í, zápore m , æe kn i ha neobsah uje an i jed n u celostrán kovou fotku a an i u m ístên í sn ím kû nen í vÿtvarnê zrovna nej nápad itêj¿í. Text obsah u je dost, ale skuteçnê dost, p‡eklepû a tiskovÿch chyb . Tol i k k formál n í stránce, a teâ k obsah u . V¿ech ny pod klady této kn i hy po cházej í od çeského fan cl u bu KI SS (nêco v to m smysl u se pí¿e i v p‡ed m l uvê) . Jsou to vesm ês p‡eklady z rûznÿch çasop isû ; ne vædy je jej ich vêrohod nost stopro centn í. Znalec KI SS uæ ví co oddêl it jakoæto myl né, obávám se v¿ak, æe I lj ovi Kuçerovi se to nezda‡i lo . Nap‡íklad : Peter Criss se nenarod i l 20 . 1 2 . 1 947 jak se pí¿e v kn ize, ale 20 . 1 2 . 1 945 a nej m enoval se Peter Crissou la, ale Peter Criscou la, dále t‡eba − uæ nejen pro znalce KI SS − J i m my Page se nepí¿e J i m i Page, Gene Kru pa (jazzovÿ bu ben ík, Crissûv vel kÿ vzor) nen í Ge ne Gru ppa a Pete Townshend z The Who se nej m en uje Townshed . Aƒ uæ to jsou v¿ech no p‡eklepy nebo skuteçné neznalosti , o peçl ivé p‡ípravê to v æád né m p‡ípadê nesvêdçí. Toh le tedy byly záleæitosti vêcné, tud íæ jed noznaçné, to co bude následovat je uæ zhod nocen í su bjektivn í, o nê mæ je m oæ-

m u zi k u s

no po lem izovat. Autor nêkol i krát zm i ñ uje vel kÿ ob d iv KI SS k Ro l l i ng Stones a téæ po dobnost jej ich rané tvorby s touto sku p i nou . H lavn ím vzore m KI SS (a n ij ak se s tím n i kdy netaj i l i) v¿ak byl i vædy Beatles a Led Zeppel i n , a co se tÿká té podobnosti rané tvorby KI SS s nêçím , tak to zcela u rçitê nejsou Ro l l i ng Stones . Téæ odváæné proh lá¿en í tÿkaj ící se só lo vÿch al b , æe v¿ech na çty‡i maj í shod nê ‡e¿enÿ obal a shod nê m i zernou h udebn í ú roveñ , jeví se jako znaçnê sporné − hod nê l id í je totiæ naopak povaæuje za vel m i kval itn í. Nêco podobného posti h lo i al bu m The El der, na které je u po zorñováno pouze z h led iska ko m erçnosti (respektive neko m erçnosti) , p‡içe mæ jeho vÿj ímeçná h u debn í ú roveñ nen í zm ínêna jaksi vû bec . Aby se to jó dorazi lo , je nakonec oznaçeno za chybnÿ krok − no nevím , po‡ád se volá po neko merçnosti a kdyæ koneçnê nêkdo nêco takového udêlá, a to je¿tê na vrchol u slávy, tak se to nakonec oznaçí za chybnÿ krok. O j isté povrch nosti svêdçí i to, æe al bu m Destroyer je naopak vel m i vychval ováno − pravda, p rodalo se ho dost a zpûsob i lo j istÿ prû lo m , to ano, ale h udebnê to n ic zvlá¿tn ího teda nebylo . Stej nê tak m i docela vad í neustálé opakován í toho , æe Ace byl pou l içn í rebel a permanentn í nal itec, p‡içe mæ o jeho kytarové h ‡e, která opravd u vyj ím eçná je, se m oc ne m l uví. Toh le v¿ech no ve m nê vzbuzuje obavu , æe vlastnê nen í jasné ko m u je kn i ha u rçena. Kn i ha o KI SS (a vlastnê o té m ê‡ kterékol iv kapele) se dá buâ napsat style m . . .¿o kuj ící efekty a ¿lehaj ící plam eny doprovázené oh l u¿uj ícím h ‡m ote m vyj ících kytar a d u n ících bu bn û . . . , p‡içe mæ taková pu bl i kace bude zjevnê u rçena pu bescentû m bez h l u b¿ího záj m u o h ud bu , nebo poh lede m ponêkud dospêlej¿ím , kterÿ chápe styl izaci jako pou hÿ povrch n í dopl nêk n utnÿ k sebepro sazen í a povídaçky o rebelech za n ud nou vatu . Tah le kn i ha se v¿ak potácí nêkde u post‡ed , coæ sice m ûæe zpûsob it, æe se zavdêçí v¿em , ale také, boh uæel , æe se t‡e ba nezavdêçí n i ko m u . Abych ale jen nekritizoval , jed na vêc se opravd u zda‡i la, a totiæ závêreçná çást kn i hy, obsah uj ící ko m p letn í d iskog rafi i , vçetnê sól o vÿch poçi n û kaædého ex− çlena, seznam videozáznam û KI SS vçetnê p i rátskÿch a nakonec i sou pis nej znám êj¿ích fan cl u bû KI SS . Celÿ tento odd íl zpracoval çeskÿ fan

5 / 9 5

cl u b KI SS a n utno podotknout, æe odved l práci vel m i dobrou . V d iskog rafi i jsou uvedena data vydán í v¿ech al b a seznam skladeb na n ich obsaæenÿch . Mám jen dvê malé vÿh rady: m oæná stálo za to uvést, æe al bu m Creatu res Of The N i g ht bylo vydáno je¿tê ve verzi s j i nÿm obale m a zm ênênÿm po‡ad ím skladeb , podobnê jako deska Best Of Sol o Al bu ms, kde naopak obal zûstal bez ú prav, ale nêkteré sklad by byly vym ênêny. Je¿tê jed na, ale opravd u malá, nejed notnost: sklad by z al ba U n masked jsou uve deny p‡eházené, tedy v po‡ad í z obal u desky, zatím co u al ba The Elder, kde je na obal u taktéæ j i ná poslou pnost, jsou naopak opsány z desky. To jsou ale skuteçnê d robnosti a n ic ne m ên í na to m , æe tato çást kn i hy je opravd u vÿbornê zpracována. Jak v¿e uzav‡ít? Asi takto : I lj a Ku çera psát u m í, a kn i ha je tím páde m çtivá. Dost chyb ale nasvêd çuje nep‡íl i¿ svêdo m ité tech n ické p‡ípravê (zej m éna kdyæ vezm e m e v úvah u , ko l i k çasu na to byl o) . Kdo o KI SS zatím n ic neví, ten se toho dost dozví, i kdyæ je otázka zdal i zrovna to podstatné . Znalec KI SS si na své nep‡ij de, ale d iskog rafie se m u m ûæe hod it. PAU L S C H E N Z E R proveden í

 

vêrohodnost

 

çtivost

  

LUDëK HULAN

BLU ES FOR YOU

(Melantrich)

Tak ko neçnê zas po d l ou hé do bê jse m nakrm i l svûj CD p‡eh rávaç nêçím po‡ád nÿm . V takové m p‡ípadê se sám od sebe p‡epne na re æi m repeat a bêænÿm zpûsobe m nejde vypnout. M usím vykopnout poj istky a d isk z nêj kle¿têm i vypáçit. Tentokrát to trvalo dost d lou ho , neæ jsem m êl d ûvod k páçen í. B l ues For You je totiæ deska, kte rá se h ned tak neo m rzí. Nah rávky byly po‡ízeny v roce


1 978 , nêko l i k m êsícû p‡ed H u lanovou sm rtí a vzn i kaly proto , aby poslouæi ly jako de m o pro fi rm u CBS . Kro m ê vyn i kaj ící h ry na kontrabas (prsty i smyçce m) p‡edvád í H u lan i dal¿í svoje doved nosti − osobitÿ scat a jed nod uchou zato v¿ak rytm icky precisn í h ru na klavír. ” íkám − l i jed nod uchou , ne mysl ím to han l ivê, protoæe se jed ná o pod ruænÿ doprovod k H u lanovu scatován í. Ve sklad bách , kde h raje na basu m u asistuj í na b icí Vlad i m ír Æiæka, na p iano Ludêk ¢vábenskÿ a na kytaru Anton ín Vi ktora. Kro m ê dvou p‡evzatÿch , jsou v¿ech ny d ílem Luâka H u lana. Oceñ uj i , æe ve dvou p‡ípadech jsou od jed né sklad by uvedeny dvê rûzné verze − sl ovy pedagoga − poskytuj í hod notnÿ stud ij n í materiál . U dobré desky je mysl ím zbyteçné se pou¿têt do sáhod lou hÿch rozbo rû a u pozorñován í na lah ûd ková m ísta. M nê se zdá vhod nêj¿í u po zorn it na h lavn í klad celé desky (vlastnê d isku) . J e j ím ta nedefi no vatel ná energ ie çi fl u id u m , která vyza‡uje ze v¿ech nah rávek Luâka H u lana a která pram en í z toho , æe h rál to co æi l a æe kdyæ h rál , tak æi l nap l no . Proto ten h le ko m pakt doporuçuj i v¿e m m uzi kantû m , kte‡í se právê rozhod uj í zda h rát radêj i m etal nebo g ru nge nebo bl ues . D íky Luâkovi H u lanovi m oæná p‡ij dou na to , æe jsou ved le a æe v m uzice j de o ú p l nê nêco j i ného . A D A M R O MÅN EK invence

proveden í

zvu k

  

    

KING CRIMSON

TH RAK

(Virgin/Monitor) J iæ d lou ho jse m se tak hystericky nedoçkavê netê¿i l na právê vydané al bu m . Po jedenácti leté od m lce se opêt ozval jeden z mÿch Enfant Terri ble Robert Fri pp , aby z popela svÿch sól ovÿch projektû a za po m oci

staronovÿch p‡átel vyk‡esal ve stud i u kamaráda Petera Gabriela nového Karm ínového krále . B ud u proto m oæná troch u zaujatÿm recenzentem , n icm énê novÿ h udebn í útvar s taje m nÿm názve m Th rak m ê oslovi l jed noznaçnê pozitivnê a p‡es jeho m ísty hod nê h lasitá a rozervaná m ísta, jse m jej vyslech l h ned dvakrát a to v p l né h lasitosti . V té totiæ dá d i g itál n í konzerva, údaj nê bez p laybackû nah rané m uzi ky, nejvêt¿í pocit z kri msonovské nejsi l nêj¿í zbranê, st‡ídán í nálad a p‡edev¿ím dynam i ky. Evidentn í jsou názvu ky a jakási zámêrná návaznost na období al b Red a Starles and B i ble B lack. Dokonce i nád hernê zp ívaj ící kytarista Ad rian Belew se m ísty hází do této red styl izace . Fri ppova typ ická st‡íd má, m ísty obrácenê nah raná sóla a typ ickÿ fuzzovitÿ zvu k jeho Gi bsona poznam enává nej m énê po lovi n u skladeb . Jako slad ké poh lazen í na m ê pak zapûsob i l znovu nalezenÿ zvu k symfon izuj ícího veterána − m el lotro n u . Rytm içtí pánové B i l l Bruford a percusi on ista Pat Mastelotto se vy‡ád í té m ê‡ ve v¿ech 1 5 sklad bách , n icm énê nejvíce v te m nê exi b içn í vê ci O ' Boo m . Cel kovou te m nost a d u n ivost dodává písn ím neuvê‡itel ná basa Tony Levi na, ¿koda jen , æe se takh le neu m êla basa nah rávat j iæ v prvn í fázi h istorie tohoto d i nosau ra . Ku pod ivu se za nêj sku p i na dobrovol nê sebereflexivnê vydává j iæ ve t‡etí stej noj m en né sklad bê . J en m i p‡i padá, æe na rozd íl od fosi l n ích zkam enêlÿch kostl ivcû , je tah le partiçka neuvê‡itel nê æivá a setsakra má co ‡íci d ne¿n ím tech na‡û m o çe m æe je h ud ba. Tíæivou a t‡í¿tivou nálad u nêkterÿch skladeb na d isku od lehçuj í je m né balad ické p ísnê, jako m ê osobnê J o h na Len nona p‡i po m ínaj ící Wal ki ng On the Ai r, nebo nejvíc cri mso novská One Ti m e . D íky stálé zm ênê nálad vás toh le al bu m nem ûæe ne chat v kl id u a v¿ech no m ezi Vroo m a Vroo m Vroo m : Coda, coæ jsou názvy prvn í a posled n í vêci , plyne p‡i rozenê jako æivot sám . Aæ se dostan u na klou b i textû m , pochopím j istê nejen u¿i ma, do jakého svêta nás tah le vædy poctivá h ud ba vede . M i n u l ost i souçasnost tvorby h udeb n íkû Ki ng Cri mson je zde gen iál nê propojena vûçi vrtaj ícím h n idopi ch û m , h ledaj ící m ouchy na v¿em , bych m oh l tuto desku s názve m Th rak s kl id nÿm svêdo m ím oznaçit term íne m : svûj vlastn í Crison Crossover . Vel ká uctivost a potê¿en í! J I ” ï C HARYPAR invence

proveden í

zvu k

  

  

TONY BACON

V¢ECH NO O KYTARÅCH (Svojtka a Va¿ut)

Praæské nakladatelství Svojtka a Va¿ut se m ûæe poch l u b it opravdovou pre m iérou . Vydává totoæ v çe¿ti nê encykloped ickou p‡íruçku , prvn í své ho d ru h u u nás, vênovanou h udeb n ím u feno m én u − kyta‡e . Autor této nád herné pu bl i kace, Ang l içan Tony Bacon nás na 1 90 barevnÿch stranách s cel ke m 850 l uxusn ím i fotog rafiem i provází doko nalou sbírkou akustickÿch a elektrickÿch kytar. Ve vyçerpávaj ícím a sku teçnê fu ndované m ko m entá‡i o jej ich vÿvoj i , konstru kçn ích a hern ích vlastnostech i jej ich stavitel ích a slavnÿch h ráçích , sh rn uje kn i ha poznatky o vÿvoj i kytary od 1 5 . století, ze kte rého pochází prvn í dochovanÿ exem p lᇠd ne¿n í kyta‡e podobného nástroje, aæ do roku 1 99 1 , kdy byla tato kn i ha napsána. Sbírka zah rn uje nej prve celÿ vÿvoj klasické akustické kytary, s celou ¿panêlskou kytará‡skou flam encovou ¿ko lou a se j m ény jako Torres çi Ram i rez, aæ do 20 . sto letí. Nechybí zde æád ná z klasickÿch znaçek jako je Marti n , D 'Aq u isto, G i bson a Gu i ld . Nejsou opo m en uty an i souçasné konstru kce Ovation û çi God i n û . Zvlá¿tn í d û raz je zde po loæen na v¿ech ny zpûsoby sn ímán í a zesílen í zvu ku kytary, aƒ uæ akusticky, nap‡. rezonátory, nebo elektricky po m ocí sn ímaçû . Poçínaje t‡icátÿm i léty tohoto století nen í vynechán snad je d i nÿ konstru kçn í pokus o zdokonale n í elektrické kytary. To v¿e ved ly nakonec ke vzn i ku n ízkého masivn ího korpusu nah razuj ícího pûvod n í d utÿ s násled nou m oæností zprû mysl nên í vÿroby têchto nástroj û . Prû kopn ická konstru kçn í j m éna jako Leo Fender, Pau l B i gsby, Les Pau l a dal¿í tu maj í svá nezastu p itel ná m ísta. P‡edev¿ím i nformace o tech n ickÿch a tvarovÿch zdokonalen ích z p‡elo m u 40 . aæ 50 . let, které zásad n ím zpûsobe m ovl ivn i ly souçasnou kytarovou vÿrobu

   m u zi k u s

5 / 9 5

jsou zaj ímavé . Daly totiæ vzn i knout takovÿm nástroj û m jako je Fender B roadcaster çi Stratocaster nebo G i bson Les Pau l . Na jej ich základê jsou konstruovány ve¿keré souçasnê uæívané kytary s masivn ím têle m . N i kde nechybí pod robnÿ vÿklad o h istori i jed notl ivÿch fi re m , znaçek a konstru kçn ích specifi kách jed notl i vÿch slavnÿch m odel û , ale i nereal i zovanÿch prototypû . J e z‡ej m é, æe nejvêt¿í váha je vênovaná vel kÿm a známÿm znaçkám jako G i bson a Fender, ale autor nezapo m íná an i na mál o znám é evropské i japonské fi rmy, havajské kytary a baskytary. U m nohÿch typû jsou uvedeny i tabu l ky datací h istorickÿch nástroj û a jej ich souçástí. Vÿvoj kytary je v kn ize prozatím zakonçen syntezátorovÿm i kytaram i a M I D I kytaram i . Kn i h u z ori g i nál u vel m i sl u¿nê p‡elo æi l O l d ‡ich Janota za od borného doh led u Ond ‡eje Li¿ky. Snad právê proto je v n í skuteçnê m i n i m u m vêcnÿch chyb . Co jed i né by m i na této vskutku zásl uæné a skvêlé encykl o ped i i vad í, æe v n í boh uæel nen í uve dena tak‡ka an i jed i ná tuzemská kytara. Snad tento nedostatek nah rad í p‡i pravovaná pu bl i kace Ond ‡eje Li¿ky o vÿvoj i çeskÿch elektrickÿch kytar. Prozatím máte ale k d ispozici tuto kn i h u o vÿvoj i kytary ve svêtê . Kro m ê uvedeného obsah u je kn i ha opat‡ena p‡eh led nÿm rejst‡íke m , slovn íçke m nej uæívanêj¿ích term ín û a pouæitÿch pram en û . Závêre m chci ‡íci , æe by tato kn i ha nem êla chybêt v kn i hovnê æád ného kytaristy an i laického m i lovn íka toho to nástroje . Za cen u 349 , − Kç stoj í skuteçnê za to ! J I ” ï C HARYPAR Pozn . red . : kn i h u m ûæete objed nat v redakci M uzi kusu − viz str. 78 provedení

  

vêrohodnost

  

çtivost

  

skvêlé

  

prû mêr

 

srágoraslu¿né

slabota

   

69


K YT AR OVÅ I MP R OVI Z ACE p í¿ e

P

ETR

Z

E MAN

1 5. díl Váæení p‡átelé, jak jsem p‡edeslal v minulém çísle, dnes si uvedeme nêkolik p‡íkladû ke cviçení improvizace v církevních stupnicích.

Zaçneme stupnicí dórskou. V¿echny p‡íklady jsou uvedeny v C dur, tzn. ve stupnici D dórské. Tyto p‡íklady je nutné procviçovat

nejen ve v¿ech stupnicích, ale také ve v¿ech prstokladovÿch variantách tak, jak to vyplÿvá z pêti základních tvarû.

70 m u zi k u s

5 / 9 5


Ad a m

Rom á n ek

D I NF OR MAÇNï S E R VI S Tuto rubriku j sem vædy zahaj oval odstavcem s názvem

tomek Michala Pavlíçka, kterÿ se ale svému otci podobá

 Zprávy nezaruçené . Dnes mám náladu p‡ímo rebel-

bohuæel j enom v tom, æe mu na krku visí stej nÿ instru-

zákony, pro tuto stranu mnou ustanovené .

kovi velkou çest nedêlá. Troufám si ‡íct, æe j en málokte-

skou, kterou hodlám ventilovat tak, æe poru¿ím v¿echny Protoæe j sem byl upozornên na moænost soudního posti-

hu za nactiutrhání a nerad bych v soudní p‡i p‡i¿el o svoj i poslední cennost (zlatá 4 vlevo dole) , rozhodl

j sem se v následuj ícím odstavci nej choulostivêj ¿í místa zamlæit zkratkami a na nêkolika místech také ¿achovÿm

ment . Popêvkem, kterÿm se v médiích prezentuj e , tatírÿ j eho vrstevník by nesvedl totéæ co on.

A takhle bych mohl (ale uæ se mi nechce) pokraçovat

dál − t‡eba o L . Vondráçkové , açkoliv ta není p‡ímo dce-

rou té slavné a mohl bych skonçit u, na¿têstí uæ zapomenutého , Standy Procházky.

Proç o tom pí¿u? Nemyslím si samoz‡ej mê , æe j e nêco

písmem. Pro vás , kte‡í ¿achy nehraj ete j sem v¿e podstat-

¿patného na tom, kdyæ dítê se pokou¿í j ít ve stopách

dej te na str. 1 1 dole)

Kdyæ ale talent chybí a j e nahrazován penêzi a slavnÿm

né ukryl pomocí ¿ifrovaného zápisu (de¿ifrovací kód hle-

svÿch slavnÿch rodiçû. Je −li talentované − proç ne .

Tak tedy p‡ed nêkolika mêsíci j sem v M . mêl recenzi na

j ménem, j e to trapné a hlavnê zbyteçné − pro obê strany.

D . B . neumí ZP.A p‡ed nêkolika dny j sem s hrûzou zazna-

Je j aro , pupence puçí, ptactvo vyzpêvuj e a v soutêæi

ry na na¿í hudební scénê byly normální, nezbylo by mi,

letos bude za vrchního dovedu. Bohuæel, oproti loñské-

dêt . Æe v¿ak æij u v zemi hluchounû, v zemi, kde rozdíl

úçastníkû. P‡ed rokem se p‡ihlásilo 5 20 kapel, letos uæ

k. D . E . E . a v ní j sem se právem rozho‡çoval nad tím, æe

menal fakt, æe D . B . x Z . R. ! (zpêvák roku) . Kdyby pomê-

neæ s hanbou prchnout z boj i¿tê a aspoñ dva dny se sty-

Marlboro Rock− In se uæ brzy rozhodne o tom, kdo æe tu

mu

roçníku

tato

soutêæ

zaznamenala

prudkÿ

odliv

mezi konsonancí a disonancí j e vyvaæován penêzi, nej en

j en 20 0 . Pûj de −li to takhle dál, mûæeme se brzy doçkat

svého P. F. (papou¿ka Ferdu) a pevnê vê‡ím, æe p‡í¿tí rok

pích a garáæích, aby si organizovanÿm odchytem zaj istil

æe neprchnu, ale navíc od zít‡ka zaçínám tvrdê cepovat

hrdê rozhlásím do svêta: P. F. x Z . R. !

Dnes , kdy ‡ádí drogy, úpadek duchovních hodnot j e

toho , æe po‡adatel bude p‡inucen usilovnê slídit po skledostatek amatérskÿch kapel do soutêæe .

Proto v¿em rockerûm, kterÿm se do tabákového klání

zrovna dvakrát nechce , doporuçuj i zavças nasadit stu-

vdêçnou látkou pro ná‡ek zatrpklÿch intelektuálû a kon-

peñ utajení ç.II (nebo radêji III) .

se j en têæko odolává, pûsobí na mê velice blahodárnê , æe

A na závêr opêt nêkolik moudrÿch slov od moudrého pá-

j ednoho obzvlῃ nep‡íj emného j evu, kterÿ proslulÿ psy-

ale k divadlu a æe j e pan Wolfe napsal uæ v roce 1 9 3 5 .

zumní spoleçnost vyvíj í na j edince takové tlaky, kterÿm

v muzikantské

obci dochází k postupnému odumírání

cholog nêmeckého pûvodu F.Tauber p‡iléhavê nazval

Das Generatische Spannung (generaçní pnutí, napêtí

mezi generacemi) .

C o mê p‡ivádí k tak optimistickÿm vÿvodûm?

Nap‡. nej novêj ¿í favorit folkové scény, skupina P‡íbuz-

ní. Je aæ doj emné sledovat, j ak nastupuj ící generace hrdê od svÿch otcû p‡ebírá prapor se znakem lásky, spra-

vedlnosti a lesní romantiky. . Dal¿ím p‡íkladem j e çilÿ po-

na. Myslím, æe j e úplnê j edno , æe se nevztahuj í k muzice ,

A posléze , kdyæ , j im profesor vykládal o rytmu, tem-

pu, pausách a rozdêlení çasu, vkládal j im do úst hantÿrku,

kterou

mohli

uæívat

autoritativnê

a zasvêcenê ,

i kdyæ j im autorita i vêdomosti chybêly. Dala se vhodnê kombinovat s 'psychologickÿm æargonem', v kterém se æonglovalo s takovÿmi slovy j ako 'komplexy', ' fixace',

'potlaçované podvêdomí' a podobnê , a ozÿval se v ústech

kteréhokoliv ƒulpase s prázdnou makovicí. Nebezpeçí tohoto pohodlného umêleckého æargonu tkvêlo v tom, æe lidem bez talentu poskytoval ospravedlnêní j ej ich æalost-

né a p‡ízemní existence . . .

. . . Bylo bêæné vyslechnout takovÿto rozhovor:

' Myslím, æe bys tam mêl j ít', prohodí çíslo j edna, 'oprav-

ADAM RO MÅN EK V¿estran nÿ m u lti i nstru mental ista .

Jeho h lavn ím oborem jsou v¿a k

'Ano', praví çíslo dvê tónem j emné neurçité námitky

a povytáhne oboçí, 'ale j á j sem çetl, æe ten kus za nic

klávesy, na které h raje p‡es

nestoj í − kritiky mêl opravdu hrozné . '

h udebn ím vzorem Jon Lord .

ani ve snách nenapadlo , æe by se nêkdo mohl zaj ímat

nepracuje, æiví se pouze psan ím

j edineçnÿ nápad s tou rybou na koleçkách ! To rozhodnê

' ò , hra sama . . . ' míní první s lehkÿm údivem, j ako by ho

patnáct let, a jeho h lavn ím

o hru, ' ov¿em, kus sám j e hroznÿ, ale ta inscenace a ten

Z vrozené skrom nosti n i kde

stoj í za vidêní ! '

pro M uzi kus a p‡íleæitostnÿm i

72

du − myslím, æe by tê to zaj ímalo . '

' Hm,' zabrouká druhÿ a se zamy¿lenÿm vÿrazem si t‡e

natêraçs kÿm i pracem i .

bradu. ' To j e zaj ímavé . Tak to j á tam p‡ece j en pûj du. . . ' . (Thomas Wolfe − Of Time and the River)

m u z i k u s

5 / 9 5


Z P a u l o va z á p i s n ík u

K AVR A RY MEJ K Amerika. Kdysi j sem mêl tuhle zem celkem v oblibê kvû-

li svobodê , demokracii a progresivitê . Ale çasy se mêní.

Dnes mi Amerika p‡ipadá progresivní uæ j en mírou

úpadku, kterÿ se v¿ak proj evuj e naprosto ve v¿em. Kla-

sickou ukázkou j e nedostatek my¿lenek a tvûrçího p‡ís-

tupu, coæ ov¿em vûbec neznamená, æe by to nêkdo ote-

v‡enê p‡iznal a prostê by to , j ak se ‡íká zabalil . Opak

j e pravdou − stále j e navozován doj em obrovsky dyna-

mického vÿvoj e . V praxi to vypadá asi tak, æe kdyæ doj -

dou nápady tak se prostê natoçí starÿ film nebo stará

çitê sleduj te , i kdyæ j ste j inak t‡eba odpûrci televize ; sto-

j í to za to uæ j en kvûli Fitzovÿm post‡ehûm.

Zdá se , æe dnes zûstanu u têch filmû. Dal¿í dovedností,

která se obj evila v poslední dobê na obrazovce byl film Duel. Nemûæu si pomoct, ale opêt se potvrdila teorie, æe sedmdesátá léta byla umêní naklonêna podsdtatnê více .

Ano , ‡íkám umêní, protoæe film Duel, aç divácky atrak-

tivní a komerçnê veleúspê¿nÿ j e skuteçnê umêleckÿm dílem, které se mûæe postavit na roveñ (a t‡eba i vÿ¿)

deska znova a j e to − j ak prosté . Æádné bádání − staçí

v¿ech Felliniûm, Antonioniûm a Kurosawûm. P‡edstavte

efekty,

natoçen

j en pytel se symbolem $ . Ve filmu se udêlaj í poçítaçové desetkrát

mocnêj ¿í vÿbuchy, j iskry

létaj í

na

si ale , pokud ten film znáte , j ak by asi dopadl, kdyby byl dnes .

Bohuæel

se

dêsím,

æe

nezûstane j en

v¿echny strany, obças nêkdo nêkoho kopne do hlavy

u p‡edstav, protoæe nêj akÿ snaæivec urçitê udêlá s vel-

se pak postupuj e víceménê analogicky: nová verze se na-

v¿echno totálnê zazdí.

trifikovaná; v opaçném p‡ípadê se postupuj e obrácenê .

neçnosti dostává nechtênê dal¿í protiváleçnou dimenzi

a rymej k j e hotov (divák obvykle také) . V p‡ípadê desky

toçí anplagd − samoz‡ej mê pokud byla ta pûvodní elek-

kou

slávou

rymej k

v duchu

prvního

odstavce ,

çímæ

A j e¿tê dvakrát o filmu. S eriál M .A. S . H . díky své neko-

Dal¿ím moænÿm ‡e¿ením j e sezvat sadu interpretû (çer-

ve smyslu válka j e zlá . Povaæte : korej ská válka trvala

çit album kavrverzí.

vêli.

Amerika j e stále j e¿tê povaæována za progresivní, zaç-

ravdu pobavit, sleduj te Monty Python's Flying Circus.

stvÿch asi j ako tatarka v polovinê minulého léta) a natoPostup to není zrovna dvakrát duchaplnÿ, ale protoæe

nou v¿ichni ostatní poslu¿nê dêlat totéæ , aniæ by se

vûbec snaæili vidêt, æe j e to odboçení do slepé uliçky.

Nemusel j sem dlouho çekat a obj evil se dal¿í dûkaz vel-

kého amerického úpadku (v¿echno americké totiæ musí

bÿt zásadnê velké) : stala se j ím j akási komedie (proç

v uvozovkách osvêtlím pozdêj i) , kterou j sem víceménê

omylem nedávno zhlédhl v TV (tÿvÿ − abych byl dosta-

teçnê americkÿ) . Principem této komedie , kterou j á st‡edoevropan asi sotva pochopím, bylo v zásadê to , æe

çerno¿i j sou chyt‡í, zásadoví a zábavní, zatímco bêlo¿i

j sou povrchní, neçestní a nevzdêlaní tupci (i kdyæ vlastnê námêt to j e docela zábavnÿ) . Musel j sem se j ít t‡ikrát

nêco málo p‡es dva roky a v¿ichni bêhem té doby ze¿edi-

A ta druhá vêc ? Jedno doporuçení: j estli se chcete op-

Po letech j sem si opêt poslechl Beatles, a nezbÿvá neæ

konstatovat, æe pokud j de o hudební invenci, tak stêæí naj dou nêkdy konkurenci. A j e¿tê j ednu vêc k Beatles :

nevím proç se væilo dêlení na zlé Rolling Stones a hodné Beatles ; pokud j de o hudbu p‡ipadá mi to skoro naopak: alespoñ t‡eba po poslechu skladby Helter Skelter,

která j e dost tvrdá i na dne¿ní pomêry (a to pochází z roku ' 67) .

Téæ po letech j sem zase j ednou p‡eçetl knihu !

Byla

o psychologii. Dûvodem proç o tom vûbec pí¿u j e j eden

fakt na kterÿ j sem tam narazil a kterÿm také uzav‡u

podívat do programu, j estli to opravdu má bÿt komedie .

tento zápisník. Na str. 20 5 se pí¿e Kulturní antropolo-

sovou diskriminací problémy (i kdyæ se to uæ paradoxnê

pro muæe æenská ñadra sexuálnê vzru¿uj ícím podnêtem

Podle programu byla. Vê‡ím sice, æe v Americe maj í s raobrátilo : çernoch, teda pardon − obçan çerné pleti, mûæe

nap‡íklad ve ¿kole podat slab¿í vÿkon, aby dostal stej né

ohodnocení j ako bêloch) , ale proç o tom toçit zrovna ko-

medii opravdu nevím. Kaædopádnê j sem p‡i sledování

tohoto filmu mêl spí¿ chuƒ j ít do koupelny a oholit si hla-

vu, mumlaj íc p‡itom Liverpool, Liverpool .

Tím samoz‡ej mê naráæím na dal¿í TV záleæitost, která

byla pro zmênu naprosto skvêlá, a totiæ seriál Bedna.

Taky byl anglickÿ. Ten dokázal, æe skuteçnê nezáleæí na datu vzniku (byl natoçen v roce 1 9 94) a kvalita se mûæe

obj evit i v tak úpadkové dobê j ako j e ta dne¿ní. Mimo-

chodem také dokázal to , æe skuteçné napêtí vypadá tro-

chu j inak, neæ si p‡edstavuj í t‡eba právê tvûrci zmínê-

nÿch rymej kû − tedy, æe k tomu aby se upoutala diváko-

va pozornost není zrovna nutno vypustit vraha s moto-

rou pilou. Jestli budou tenhle seriál nêkdy opakovat, urm u z i k u s

gové nap‡íklad udávaj í, æe u nêkterÿch kmenû nej sou a záj em o nê se povaæuj e za perverzní. 

Ba ne , nej sme na tom tak ¿patnê , to rad¿i p‡etrpím

nêj akÿ ten kavr nebo rymej k. PAU L SCH ENZER V dêtství n ucen do hod i n

klasic ké kytary, o nêco pozdêj i

do stud ia arch itektu ry. Oboj ího

zanechal kvû l i svoj í zatím

nejstá lej¿í p‡ítel kyn i j ménem Pearl . Po kud netráví ças

zrovna s n í, nebo s nêkterou z têch ménê stálÿch , zabÿvá

se poçítaçem , staroçe¿ti nou , sledován ím seriál u Mag n u m nebo vod íkovou bom bou .

5 / 9 5

73


ODP OVë D N A AL I AS YL L AS YLLAS, ODEPI¢− VÅHÅM!

rus, flanger, delay atp. Napadlo mê jako

dá poznat, jde− li o funkçní závadu. Pro-

ZOOM 9002 a ZOOM 9000? Je

‡e¿ení vyvrátí¿ nebo doporuçí¿, p‡ípadnê

P‡i tvorbê zvukû takto komplikovanÿm

Jakÿ

je

rozdíl

mezi

efekty

moæné p‡ipojit k efektu ZOOM

9002 kromê Remote Control taky noæní p‡epínaç ( je v soupravê çi není) ?

Díky Marek

‡e¿ení Korg A5. Zajímá mê, zda mi toto doporuçí¿ v této cenové relaci nêco jiné-

ho, a v kterÿch çíslech Muzikusu bych mêl hledat testy.

Uæ odepisuji . . .

Dík za radu, Martin

Kombo 8 240 má velmi kvalitní

Tak, nejprve ti musím sdêlit, æe

efektovou smyçku a tak by bylo

a místo

smyçky

ZOOM

9002

nêj je

se

na

nevyrábí

trhu

verze

dobré

toho

lze

vyuæít.

zapojit

Do

této

jakÿkoliv

ZOOM 9002 PRO. Takæe budeme se za-

efekt. Vzhledem k tomu, æe kombo má

Základní rozdíl mezi 9000 a 9002 PRO je

spí¿e efekt, kterÿ nemá kytarové funkce.

bÿvat tímto typem.

v poçtu pamêtí pro zvuky. 9000 má jen 20

uæivatelskÿch

pamêtí

oproti

9002

PRO, která má 40 továrních zvukû a 40 programovatelnÿch.

Dal¿ím

dûleæitÿm

rozdílem mezi têmito typy je rychlost p‡epínání mezi jednotlivÿmi zvuky, kde

9002 PRO je podstatnê rychlej¿í. Hlavní rozdíly v efektovém vybavení jsou: 9002 PRO má lep¿í equalizer a efekt SFX,

9000 nemá kompresor, ale má nêkolik speciálních efektû ( tremolo, step/cry/me-

v preampu dobré zkreslení,

volil bych

A aby jsi nebyl p‡íli¿ vázán strukturou

multiefektu, doporuçil bych ti spí¿e zapojit do smyçky pastiçky podle svého vÿ-

bêru. Nabídka je v dne¿ní dobê velmi dobrá a rozsáhlá.

Samoz‡ejmê má¿− li

pro multiefekt A5 nêjakou slabost, t‡eba se ti líbí jeho efekty, tak je to v po‡ádku. A teâ nêkolik çísel: 5/94, 1 1 /94, 1 2/94, 6/93, 7/93, 8 /93, 1 1 /93, 1 /92, 8 /92, 3/91 a 7/91 .

Milÿ strÿçku Yllasi!

za‡adit 5 souçasnê a 9002 PRO mûæe

majitelû kytarového procesoru

jednotlivÿch efektû a v poçtu editovatel-

FC 21 01 . Mûj problém tkví v tom, æe

moænosti. K 9002 PRO existují dva typy

libovolné zvuky, zmêní se jeho celková

6 efektû. Rozdíl je také v programování nÿch parametrû, kde 9002 PRO má vêt¿í dálkového ovládání, ve formê noæního

ovladaçe, a druhÿ lze p‡ipevnit na kytaru.

Tyto

ovladaçe

v soupravê

nejsou

a musí¿ si je p‡ikoupit. Pro 9000 je noæní ovladaç v soupravê.

DigiTech GSP 21 01 ovládaného

kdyæ na GSP p‡epínám foot controllerem a to na men¿í neæ je.

Stal jsem se ¿ƒastnÿm majitelem komba

Marshall

Valve State 8 240. V çem je prob-

lém? Hledám vhodnÿ efekt, kterÿm by se daly dokreslovat sóla. Jedná se o cho-

Tento

problém nenastává vædy. Na pódiu to potom musím dohánêt volume pedálem. A je to velice nep‡íjemné.

P‡edem dêkuji za kladnou odpovêâ, tvûj

stálÿ obdivovatel

Milÿ strÿcu kytarového

Stal jsem se jedním ze ¿ƒastnÿch

hlasitost,

procesorem je zapojeno tolik komponentû, které ovlivñují hlasitost, æe vzniklé hlasitostní rozdíly jsou opravdu veliké.

Proto tyto procesory mají i nêkolik parametrû,

které slouæí k dosaæení pot‡eb-

nÿch úrovní, aniæ by to mêlo vliv na barvu zvuku. Pro ná¿ p‡ípad je to para-

metr DSP Master Volume, coæ volnê p‡eloæeno znamená hlavní hlasitost. Tento

parametr lze nastavit pro kaædÿ program

jinÿ a pak uloæit do pamêti. Tak a teâ si nêco ‡ekneme o pravidlech pro správné nastavení. Nejprve je nutné si uvêdomit,

æe hlavní hlasitost má omezení a nejde

zesilovat do nekoneçna. Musíme tedy p‡i nastavování vyjít z nejménê hlasitého

zvuku ( tipl bych si, æe to bude çistá kyta-

ra pro beglajty" hrané trsátkem) , kterÿ bude¿ pouæívat. Zde si nastaví¿ parametr hlavní

hlasitosti

skoro

na

maximum

s malou rezervou a na zesilovaçi si nastaví¿ poæadovanou sílu. Pozor na polohu volume pedálu, já bych ho dal na plno.

tal delay, enhancer) a li¿í se v poçtu souçasnê za‡azenÿch efektû. 9000 jich mûæe

to budeme uvaæovat, æe je v¿e v po‡ádku.

Láâa

Milÿ Láâo,

myslím, æe tvûj problém není

zase aæ tak ne‡e¿itelnÿ. Z tvého

popisu se zcela jednoznaçnê ne-

Potom musí¿ p‡epínat jednotlivé zvuky a mênit parametr hlavní hlasitosti tak,

aby pomêry mezi zvuky byly OK. Jestli

jsi zvolil ten nejslab¿í zvuk, pak v¿echny hlavní hlasitosti jsou men¿í neæ ta vÿchozí i kdyæ ve skuteçnosti jsou zvuky hlasitêj¿í. Ale teâ pozor, je t‡eba si uvêdomit,

æe na pomêry mezi jednotlivÿmi zvuky má velkÿ vliv celková hlasitost. Bude¿− li provádêt nastavení doma v paneláku, tak

zjistí¿ na pódiu, æe skoky mezi zvuky jsou veliké a úplnê, jiné neæ jak jsi to sly-

¿el doma. Je to zpûsobeno nárûstem dy-

namiky p‡i nárûstu hlasitosti. Tedy çím

vêt¿í hlasitost, tím jsou vÿraznêj¿í rozdíly mezi zvuky. Z toho pro nás programáto-

ry vyplÿvá: v¿echna nastavení dêlat p‡i takové hlasitosti, jakou budeme hrát.

75 m u zi k u s

5 / 9 5

Muzikus 5/95  
Muzikus 5/95  

Archiv starých muzikusů

Advertisement