Page 1

Zechariah Goh

Lenggang Kangkong/Rasa Sayang SSA A cappella


Lenggang Kangkong, Rasa Sayang arranged for (SSA) A cappella

Zechariah Goh Toh Chai

Playfully q = 100

˙

f u̇

˙

Pe ru sa l

Soprano I

p leggiero . œ. œ. œ ‰ b c &

Leng-gang leng-gang

Soprano II

&b c Ó

‰ œ.

œ.

œ.

f

˙

Leng-gang leng - gang

Alto

P ‰ œ . œ.

&b c

f

œ. u̇

leng-gang leng-gang

SI

S II

&b Ó

&b 3

Œ

F ‰ œ.j œ .

œ.

3 œ œ œ œ œ

œ.

œ.

-

j œ œ œ œ œ œ

Leng - gang Leng-gang Kang-kung te - pi - te

A

&b Œ

F ‰ j œ. œ œ. œ œ. œ . . . Leng-gang leng-gang kang - kung

la -

3

-

All Rights reserved by Zechariah Music 2001 Distributed by Muziksea

kang - kung te - pi - te

la -


&b Π5

SI

F ‰ œJ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

Leng-gang leng - gang kang - kung

S II

& b œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

Leng-gang leng - gang kang - kung

œ œ œ œ œ 3

Kang-kung te - pi - te - la -

j œ œ œ œ œ œ 3

Kang-kung te - pi - te - la -

Pe ru sa l

ga

j œ. œ .

œ J

A

& b œ. ga

& b œ. 7

SI

ga

S II

& b œ. ga

A

& b œ. ga

j œ. œ .

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ œ

Leng-gang leng - gang kang - kung

3 j œ œ œ œ œ œ

Ba - lik da - ri me - nya - bung

j œ œ œ œ œ œ

#œ.

j œ œ œ œ bœ œ

œ.

3

Ba - lik da - ri me - nya - bung 3

Ba - lik da - ri me - nya - bung

-4-

j œ œ 3œ œ œ œ

Kang-kung te - pi - te - la -

3

œ œ œ œ œ œ

Ma-kan - lah

na - si

_ sa - ha -

œ œ

œ œ œ bœ œ œ

œ œ

œ œ œ œ œ œ

3

Ma-kan - lah

Ma-kan - lah

na - si

_ sa - ha -

3

na si

-

sa - ha -


SI

& b œ. ja

œ.

j œ œ œ œ œ œ

œ.

œ bœ

Ba - lik da - ri me - nya - bung

& b œ.

3

ja

Ba - lik da - ri me - nya - bung

œ.

j œ œ œ œ œ œ

œ œ œ

Ma-kan - lah

na - si

œ œ œ

œ œ

Ma-kan - lah

na - si

œ œ sa - ha -

œ œ sa - ha -

Pe ru sa l

S II

j œ œ œ œ œ œ 3

9

A

&b

3

ja

&b 11

SI

Ba - lik da - ri me - nya - bung

f. œ

œ. J

ja

S II

f &b œ

A

ja

œ.

œ.

œ.

œ.

œ. J

Œ

œ.

œ.

œ.

œ.

œ œ œ œ œ œ

Ma-kan - lah

Leng-gang Leng-gang Kang - kung

ja

f &b œ

œ œ

œ.

F ‰ œJ. œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

j ‰ œ.

œ.

œ. œ.

Leng gang leng - gang kang - kung

-5-

œ.

œ.

œ.

Leng-gang leng - gang kang -

Leng-gang leng - gang kang - kung

Ó

na - si _ sa - ha -

Fj ‰ œ. œ .

œ.

Leng-gang leng -

Œ

F œ. œ .

gang


. & b œJ

13

SI

kung

S II

& b œ.

œ.

kang

-

Leng

j œ.

-

œ.

œ.

gang

leng

kung

P j œ.

Leng

œ.

œ.

-

gang

kang

-

œ.

œ.

gang

P œ.

leng

-

-

Pe ru sa l

gang

P œ. J

A

& b œ.

leng

-

. & b œJ

œ.

gang

kang

14

SI

œ.

& b œ.

œ.

gang

A

& b œ.

leng

kang

-

œ.

gang

-

kung

p œ. J

kung

S II

-

Leng

j œ.

Œ

œ.

-

œ.

œ.

gang

leng

kung

œ.

kang

p j œ.

Leng

-

Œ

œ.

kung

-6-

œ.

gang

œ.

œ.

-

gang

kang

-

œ.

œ.

gang

p œ.

leng

œ.

gang

-

-


. & b œJ 15

SI

f ‰ Jœ. œ.

kung

S II

& b œ.

œ. œ.

œ. œ. .

leng-gang leng-gang kang - kung

j‰ œ.

œ.

Œ

œ œœ œ œ

œ.

œ œœ œ œ

kang-kung di-a-tas pa -

œ. œ.

Leng- gang leng-gang kang-kung di-a-tas pa -

fj œ. œ .

Pe ru sa l

gang kang - kung

f œ. œ. J

œ. J

A

& b œ.

œ. œ. Œ

œ.

leng - gang kang-kung

p œ. J

& b œ. 17

SI

ra

S II

&b œ

œ.

œ.

œ.

œ.

Œ

&b œ œœ œ œ

Œ

p œ.

kung di a-tas pa - ra

j œ

œ.

œ.

œ J

œ œœ œ œ

œ.

œ œœ œ œ

Leng- gang leng-gang kang kung

Leng-gang leng-gang kang - kung

ra

A

œ.

œ. œ .

kang-

kang-kung di a-tas pa -

.œp œ. J

œ.

j œ. œ .

œ.

œ.

Leng - gang leng-gang kang-kung di a-tas pa -

œ.

œ.

œ.

Leng - gang leng-gang kang-kung

-7-

j œ

pa -


j œ

& b œ. 19

SI

ra

&b œ

œ

œ

ra

di

a - tas

&b œ

œ

œ

œ

œ

pa

-

-

œ

ri

lah

j œ

ber - sa

-

ma

r œ

ra

ma -

Pe ru sa l

S II

ma

œ

œ

œ

œ

A

ra

di

SI

bang

S II

&b œ

œ

lah

&b œ

sa

pa

œ

-

-

œ

ma

œ

œ

œ

ber - sa

œ

me

ma

-

œ

ra

œ

ma - ri

œ

œ

œ

lah

œ

œ

œ

p œ œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

ber -

œ

me - lan - cong ke Sing - a - pu

œ

-

œ

œ.

p œ œ

Me - lan - cong

ri

A

œ

a - tas

œ

& b œ. 20

œ

Me - lan - cong ke Sing - a

œ

p

œ

œ

pu

-

œ

-

lan - cong Me - lan - cong ke Sing - a - pu

-8-

-


This page is intentionally left blank.

To purchase the score, please visit

www.muziksea.com


& b œ.

Pj œ. œ .

24

SI

& b œ.

œ.

leng-gang leng-gang

P j œ. œ .

œ. œ

leng-gang leng-gang

leng-gang

leng - gang

Œ

leng-gang

j œ. ˙ .

leng - gang

Œ

leng-gang

j œ. ˙ .

p j œ. œ .

œ.

f œ œ

j œ. ˙ .

Ra - sa

Pe ru sa l

S II

œ. œ

p j œ. œ .

A

& b œ.

&b œ 27

SI

P j œ. œ.

œ. œ

œ

œ

sa - yang

S II

&b Ó

œ.

leng-gang leng-gang

œ

F ‰ œœ œ . œ.

eh

p j œ. œ .

œ

Ra - sa

œœ .

œ

œ

sa - yang sa - yang eh

eh

œ

œœ

œ

œ

Œ

Leng-gang leng - gang

A

&b Ó

F ‰ œ. œ.

œ.

leng - gang

œ

Leng-gang leng - gang

- 10 -

œ

‰ œœ œœ . .

œœ .

leng - gang leng -

Œ

œ.

œ.

œ.

leng - gang leng -


&b œ œ œ œ œ œ

œ

ja - uh

œ

ra - sa

‰ œœ .

œœ .

œœ .

29

SI

li - hat no - na

S II

& b œœ

Œ

œ

œ

œ

˙

sa - yang sa - yang eh

p œœ

Œ

leng-gang leng - gang

p

œœ .

œœ .

œœ .

œ.

œ.

œ.

œ

œ

œ

leng-gang leng -

Pe ru sa l

gang

œ

p

A

&b œ

Œ

&b œ

f œ œ œ

gang

31

SI

S II

& b œœ &b œ

gang

œ.

œ.

œ

leng-gang leng - gang

Ra - sa

Œ

gang

A

œ.

Œ

œ

F ‰ œœ œ . œ.

sa

-

yang

œœ .

leng-gang leng -

œ

œ

eh

ra - sa

sa - yang sa - yang

Œ

œœ

œ

œ

leng-gang leng - gang

Œ

F ‰ œ. œ.

œ.

œ

leng-gang leng - gang - 11 -

œœ .

œœ œ.œ .

œ.

œ.

leng-gang leng -

Œ

œ.

leng-gang leng -


&b œ

œ

œ œ

œ

eh

eh

li - hat

no - na

& b œœ

Œ

‰ œœ .

œœ .

33

SI

S II

œ

œ

ra - sa

œ.œ œœ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ.œ œœ.

œœ .

œ.

œ.

sa - yang sa - yang sa - yang

Œ

leng-gang leng - gang

leng-gang leng -

Pe ru sa l

gang

œ

A

&b œ

Œ

p &b œ

œ œ œ œ œ œ œ nœ œ œ

gang

35

SI

S II

œ.

œ.

œ

leng-gang leng - gang

3

3

3

œ.

leng-gang leng -

œ œ bœ œ œ œ œ œ 3

3

eh

Du - a ti - ga ku - cing ber-la - ri

Ma - na - sa - ma ku - cing yang be -

&b œ

œ œ œ œ œ3 œ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ œ œ œ 3 3

p

gang

A

œ.

Œ

&b

p

œ

gang

3

3

Du - a ti - ga ku - cing berber-la la - ri 3

3

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 3

Du - a ti - ga ku - cing berber-la la - ri - 12 -

Ma - na - sa - ma ku - cing yang be 3

œ œ œ œ œ œ œ œ 3

Ma - na - sa - ma ku - cing yang be -


&b œ 37

SI

lang

S II

&b œ

3

Du - a ti - ga bo-leh ku

ca - ri Ma - na sa - ma

œ œ œ œ œ œ œ œ

Du - a ti - ga bo-leh ku

a-bang se - o

-

3

œ œ œ œ œ œ œ œ œ 3

3

3

3

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

3

ca - ri Ma - na sa - ma

a-bang se - o

-

Pe ru sa l

lang

œ œ œ œ œ œ œ œ 3

A

&b

3

œ

lang

&b œ 39

SI

rang

S II

œ œ œ œ œ œ œ œ

Du - a ti - ga bo-leh ku

f œ œ œ

Ra - sa

&b œ

Œ

&b

Œ

rang

A

œ

rang

3

œ œ œ œ œ œ œ œ œ

-

3

ca - ri Ma - na sa - ma

œ

F ‰ œœ œ . œ.

Sa

3

tang

œœ .

a-bang bang se - o

œ

œ

eh

ra - sa

sa - yang sa - yang

Œ

œœ

œ

œ

Leng-gang leng - gang

F œ.

œ.

œ.

œ

leng - gang - leng - gang - 13 -

-

œ

œ

œ

œœ .

œœ œ.œ .

œ.

œ.

leng-gang leng -

Œ

œ.

leng-gang leng -


&b œ

œ

œ œ

œ

eh

eh

li - hat

no - na

& b œœ

Œ

‰ œœ .

œœ .

41

SI

S II

œ œ œ œ œ

œ

ja - uh ra - sa sa - yang

Œ

œ.œ œœ

leng-gang-leng - gang

œ

œ

sa - yang

sa - yang

eh

sa - yang

eh

> œ

> œ

Pe ru sa l

gang

œ

A

&b œ

gang

&b 44

SI

S II

A

Œ

œ.

œ.

œ.

Œ

œ

leng-gang leng - gang

ƒ w

ƒ &b w ƒ &b w

- 14 -

œ

œ

sa - yang

œ >

œ >

sa - yang

˙ >

eh

Profile for muziksea

Lenggang Kangkong/Rasa Sayang [SSA Unaccompanied] (Zechariah Goh)  

Lenggang Kangkong/Rasa Sayang [SSA Unaccompanied] (Zechariah Goh)  

Profile for muziksea
Advertisement