Jaarverslag 2020 - Muziekschool Zeeland

Page 1

JAARVERSLAG 2020 GR de Zeeuwse Muziekschool Muziekschool Zeeland


VOORWOORD Voor je ligt het jaarverslag Muziekschool Zeeland 2020. In veel opzichten is 2020 een bijzonder jaar geweest. Mijn eerste jaar als directeur, de eerste lockdown door Covid-19 in maart. Er leek even lucht te komen, maar de tweede lockdown volgde later dat jaar. We hebben ook gezien wat muziek doet met mensen in deze tijd. De operazangeres op het balkon in Italië en ons eigen ‘Blijf binnen lied’ dat de landelijke pers haalde. Het doorbrak eenzaamheid en zorgde voor verbinding. Het was een bewogen jaar. In razend tempo zijn we overgeschakeld naar online lessen. Het overgrote deel van de cursisten ging hierin mee. Daarnaast hebben we nieuwe vormen van muziekonderwijs ontwikkeld. Deels zal deze ontwikkeling ook verder worden ingezet wanneer we weer fysiek kunnen lesgeven. Ik ben dan ook ongelooflijk trots op mijn team en docenten dat ze zich zo snel hebben aangepast. We ondersteunen hen daarin waar we kunnen want ja, het eist zijn tol. De druk is hoog, volhouden! Daar waar het goed ging in de Academie, zagen we een terugloop van meer dan 50% in het Onderwijs. Maar, wel weer een lichte toename in het Sociaal Domein. De ingezette ontwikkelingen zijn ondanks Covid-19 doorgezet. We hebben een nieuwe naam met een nieuw logo en huisstijl, mede ontwikkeld door een nieuw aangestelde PR-medewerker. Frisser, eigentijdser en passend bij de koers die we zijn gaan varen. Een koers waarin de drie pijlers centraal staan: de Academie, het Onderwijs en het Sociaal Domein. Waarin we gaan voor gemeenten meer aan het roer. Waarin wil je investeren? Wil je de focus leggen op één van de drie pijlers? Vragen die in presentaties voor raadsvergaderingen zijn benoemd en in de bestuurlijke overleggen zijn besproken. De reorganisatie die we hebben ingezet eind 2019 begint in 2020 zichtbaar te worden. We nemen ‘hybride’ docenten aan die in meerdere pijlers inzetbaar zijn en halen ook speciale expertise aan boord. Zo hebben we in 2020 een muziektherapeute aangenomen om onze kennis beter in te zetten in het Sociaal Domein. Ook is in 2020 een heel nieuw team KCE Oosterschelde van start gegaan. Zij zullen de komende jaren het gezicht zijn voor cultuureducatie in de Oosterschelderegio. Langzaam bouwen we aan een muziekecosysteem in Zeeland. We zijn er nog niet, maar ingezette vernieuwingen gaan door in 2021. Zo is de aanloopregeling gehonoreerd in 2020 waardoor we met matching vanuit de bestemmingsreserve een uitgebreid programma in de zorg kunnen opzetten. Daarnaast wordt er in 2021 een eerste stap gezet richting een vooropleiding conservatorium in Zeeland in het programma Brug voor Talent samen met het Conservatorium van Utrecht. Er liggen mooie plannen in het verschiet die ons motto ondersteunen. Een leven lang muziek, Leve de muziek!

Robert Vroegindeweij directeur


JAARVERSLAG 2020

CONTENT VOORWOORD

2

1. BESTUURSVERSLAG

4 6

2. INHOUDELIJK VERSLAG

2.1 ACADEMY

2.2 ONDERWIJS 2.3 SOCIAAL DOMEIN 2.4 KCE OOSTERSCHELDEREGIO 22

3. ORGANISATIE

Web design & development for Company Name

3


ROBERT VROEGINDEWEIJ - DIRECTEUR

LEDEN VAN HET

ALGEMEEN BESTUUR Het bestuur van Muziekschool Zeeland wordt, in overeenstemming met de gemeenschappelijke regeling, gevormd door wethouders van de deelnemende gemeenten. Dat zijn uit de gemeente: Borsele M.C.J. van der Plasse-Nagelkerke Goes C. Pille (penningmeester en lid DB)) Hulst D. van Damme-Fassaert (secretaris en lid DB) Kapelle J.H. Herselman Middelburg C.J. Doorn-Roosenburg (voorzitter en lid DB) Noord-Beveland W.H.J.M. Schenkelaars Reimerswaal C.A. Verburg Schouwen-Duiveland A.M.J. van Burg Tholen F.J.A. Hommel Veere A.J.M. van Halderen t/m maart 2020 opgevolgd door 4 P.A.C. Wisse


BESTUUR

1

BESTUURSVERSLAG

Het algemeen bestuur vergaderde in de maanden januari, april, juni en oktober. In deze vergaderingen zijn de volgende stukken vastgesteld: uittreedsommen voor de gemeenten Sluis en Vlissingen, jaarrekening en jaarverslag 2019, definitieve vaststelling gewijzigde gemeenschappelijke regeling, gewijzigde begroting 2020 en de begroting voor 2021. Daarnaast werd het bestuur tijdens de vergaderingen op de hoogte gebracht van financiële en inhoudelijke organisatieontwikkelingen.

Het dagelijks bestuur overlegde in februari, maart, april, mei, juni, september, november en december. Daarnaast zijn er in januari en februari gesprekken gevoerd met de bestuursleden en betrokken ambtenaren over de specifieke wensen van individuele gemeenten.

Presentaties voor raadsvergaderingen c.q. –commissies We verzorgen met alle plezier een presentatie voor de gemeenteraad of voor raadscommissies als een gemeente dat op prijs stelt. In 2020 hielden we presentaties in Hulst, Borsele, Reimerswaal en Goes. Noodgedwongen stapten we in de loop van het jaar over op online presentaties, wat onverwacht nieuwe mogelijkheden bood. Door een online presentatie konden we namelijk rechtstreeks een kijkje geven in Covid-19-proof lesgeven. Dit door verbinding te maken met een online les die op dat moment aan de gang was.

Ambtelijk overleg In 2020 zijn we gestart met ambtelijke overleggen. Naast de contacten met de begeleidingscommissie ter voorbereiding van de financiële stukken, vinden er ook drie keer per jaar overleggen plaats met de cultuurambtenaren van deelnemende gemeenten. Twee van hen zijn voor de inhoudelijk inbreng lid van de begeleidingscommissie. 5


ACADEMY

INHOUDELIJK

2

VERSLAG

2.1 ACADEMY

Een belangrijke poot van de muziekschool is en blijft de Academy. Daaronder vallen alle muzieklessen die onze leerlingen in de vrije tijd volgen op een van onze leslocaties. ‘s Avonds spelen de meeste ensembles en orkesten, maar ook in de ochtend wordt er lesgegeven en gemusiceerd. Volwassenen komen voor hun wekelijkse les soms al vroeg naar onze vestigingen. Het orkest Muziek Overdag repeteert bijvoorbeeld al om 10.30 uur in de ochtend.

We zien hoe belangrijk muziek is voor mensen van alle leeftijden en de prominente plaats die muziek inneemt. Daarom spreken we nu van de Academy: de plaats waar professionele musici en muziekdocenten hun liefde voor muziek overdragen aan enthousiaste en nieuwsgierige mensen van alle leeftijden, in ambachtelijke maar ook in vernieuwende en verrassende creatieve werkvormen. Van de vroege ochtend tot de late avond: een leven lang muziek.

Lokaal 19 corona-proof ingericht voor lessen met spatschermen

6

Online pianoles van leerling Lois

Corona-proof repetitie seniorenorkest


De Muziekschool Zeeland

begin 2020 In de periode tot aan de zomer van 2020 was een globale indeling van de Academy: •

Cursussen voor ouder en kind

• Instrumentale en vocale ensembles

Cursussen voor kinderen in de

• Cursussen voor speciale doelgroepen

basisschoolleeftijd •

(bijv. Kleurmuziek)

Instrumentale en vocale lessen voor

• Korte instrumentale cursussen

alle leeftijden in individuele vorm of

• Middellange projectmatige cursussen

groepsverband tegen verschillende

(bijv. Operakwartier)

keuzetarieven gekoppeld aan lesduur

• Talentenopleiding

Instrumentale lessen aan leerlingen van

• Theorie- en solfėgecursussen

Zeeuwse muziekverenigingen

• Vooropleiding HBO

Deze activiteiten draaiden, in wisselend volume, goed tot medio maart 2020. Toen sloot de muziekschool voor fysieke lessen door beperkende maatregelen vanwege Covid-19. Instrumentale en vocale lessen werden online gegeven. Dat betekende dat leerlingen via een video- en audioverbinding les kregen van hun docent op hun reguliere lestijd. Dit vergde van alle medewerkers speciale inzet om de technische vaardigheid van Zoom en/of Teams snel eigen te maken. Na een onderbreking van een week werden de lessen al online opgepakt, soms zelfs zonder onderbreking. Daarvoor werden de docenten ook qua werkvormen aangesproken op hun creatieve vaardigheden.

788

t/m 18 jaar

277 18 +

LEERLINGEN INSTRUMENTALE EN VOCALE LESSEN

325

128

LEERLINGEN INSTRUMENTALE LESSEN MUZIEKVERENIGINGEN

LEERLINGEN INSTRUMENTALE EN VOCALE ENSEMBLES

7


ACADEMY

De investeringen in maart en april leidden tot een soepele overgang van fysieke naar online lessen tijdens de tweede lockdown. Daarnaast is de periode van de eerste lockdown gebruikt om de leslokalen corona-proof in te richten. Zelfs tot een volledig aangepaste opstelling voor ensembles tot 25 personen. Zo konden zij in een eigen afgebakende ‘ruimte’ toch samen spelen. Helaas konden cursussen, ensembles, bands en koren tijdens de lockdowns niet doorgaan. Samenspel was technisch niet haalbaar. De vertraging bij online verbindingen vraagt een technische investering bij zowel de zender (de docent) als de ontvanger (de leerling). De instrumentale en vocale ensembles vielen daardoor grotendeels stil, al zijn er mooie producten ontstaan door individuele partijen op te nemen en samen te voegen tot een opname. Zo zijn er zelfs voorspeelavonden georganiseerd. Leerlingen stuurden een zelf opgenomen bijdrage in en die werden tijdens een afgesproken ‘voorspeelavond’ uitgezonden.

Ook muziekschool breed was er tijdens de lockdown behoefte om vanuit de muziekschool aan te moedigen te blijven musiceren. Met René Geelhoed en het project ‘Blijf Binnen’ brachten we een kleine honderd musicerende Zeeuwen samen, maar ook mensen buiten Zeeland (buutendiekers), om mee te doen met een clip als resultaat. We haalden hiermee zelfs de landelijk pers.

Aanloop naar de Academy Muziekschool Zeeland Door, maar ook los van de beperkende maatregelen is in de eerste helft van 2020 de inhoud van het Academy-programma tegen het licht gehouden. De volgende doelen voor de tweede helft van 2020 en de periode daarna zijn gesteld: •

Verbetering van de online lesomgeving: op naar Low Latency (minder of geen vertraging tijdens een internetverbinding)

Innovatie van het cursusaanbod voor de leerlingen in de basisschoolleeftijd

Vocale en instrumentale lessen onderbrengen in een totaalaanbod met aanvullende activiteiten als opnamesessies en orkest- en bandervaring

Realisatie van een eigen orkest in Metropool-stijl, met kleine ensembles op locatie die één of meerdere keren per jaar in zijn geheel repeteren en optreden

Realisatie van MZ-popbands en samen met Pop aan Zee coaching van externe bands

Talentenklas (Talent Academy) financieren vanuit externe gelden

Overbrugging talenten naar vakopleiding verbeteren door het opzetten van een vooropleiding voor een intensievere, persoonlijk gerichte begeleiding van leerlingen die willen doorstromen naar het muziekvakonderwijs

• 8

Innovatie van korte cursussen op pop-gebied


DE ACADEMY MUZIEKSCHOOL ZEELAND eind 2020

Medio december was het volgende gerealiseerd of tenminste in beweging gezet: • • • • •

Efficiënte digitale leeromgeving Doorontwikkeling digitale werkvormen Ontwikkelteams per specialisatie geformeerd Op maat coachingsprogramma’s voor leerlingen met ambitie Start van 3 nieuwe cursussen: Toby en de Verdwenen Instrumenten (groep 1/2), Toekomstmuzikantjes (groep 3/4) en Algemene Muzikale Fun (groep 5/6) Aanvraag Brug voor Talent: samenwerking met Hogeschool voor de Kunsten Utrecht in het kader van een vooropleiding Muziek in Zeeland Cursus voor de jongste kinderen Muziek op Schoot (post-hbo opleiding, twee docenten zijn gecertificeerd) wordt breed aangeboden. In onze vestigingen, maar ook in wijkcentra en is op verkorte wijze uit te voeren op kinderdagverblijven. Een in 2021 te sluiten convenant met Bibliotheek Oosterschelde maakt uitvoering in vestigingen van de bibliotheek ook mogelijk

KLARINET VOORSPEELAVOND

BLIJF BINNEN LIED

9


ACADEMY

Dromen voor Muziekschool Zeeland in de komende jaren Leerlingen die zich inschrijven voor lessen, zullen naast de wekelijkse lessen van een vakdocent ook digitale ondersteuning krijgen. Daardoor zijn er meer contactmomenten tussen docent en leerling. Spelen in het MZ-orkest is vanzelfsprekend. Op locatie, dicht bij huis, kun je in je orkestgroep repeteren. Minstens twee keer per jaar komen de orkestgroepen bij elkaar voor grote optredens. Leerlingen die meer naar de lichte muziek neigen, kunnen meespelen in bands. Voor alle leerlingen is het mogelijk om in de MZ-studio audio- en of videodemo’s op te nemen.

Leerlingen zullen veel beter de weg weten naar beroepsmogelijkheden in de muziek. Op individueel niveau worden ze begeleid in de studiekeuze en voorbereid op een toelatingsexamen voor een conservatorium. De Talent Academy is een topklas waarin de talenten meer mogelijkheden krijgen. MZ-Talents zijn te horen in de Zeeuwse concertzalen, in musea, op scholen en bij instellingen en bedrijven. De Academy speelt in op trends en vraag. Er is plaats voor het ambacht van de muziek die door nieuwe vertolkers altijd jong blijft

TALENTLEERLING VERA BURM IN HET WATERSNOODMUSEUM

10


KENNISMAKEN

VERDIEPEN

PROEVEN

SPECIALISEREN

MUZIEKEDUCATIEVE SCENARIO’S 2.2 ONDERWIJS In 2020 zetten we de ontwikkeling van vernieuwd muziekonderwijs in Zeeland door. Muziek leren en maken, artistiek denken en muzikaal vertalen zijn de kernwaarden van onze vier muziek educatieve scenario’s proeven, kennismaken, verdiepen en specialiseren. De culturele competenties zoals het creatief, analyserend en oplossend vermogen spelen hierbij een belangrijke rol. Niet alleen bij de kinderen, maar ook bij de leerkrachten, schoolleiders en musici. Voor iedereen. Er is hard gewerkt aan de uitbreiding van ons professionele team, de ontwikkeling van nieuwe producten en vernieuwing van bestaande activiteiten waarbij de kernwaarden zijn versterkt en aangevuld. Pilots van nieuwe activiteiten zijn (deels) in gang gezet of stonden op de rol voor uitvoering.

2020 gaat zonder twijfel de boeken in als het Covid-19-jaar. De impact binnen het primair onderwijs is groot. Het was een jaar waarin we veel gestarte projecten, lessen en pilots moesten staken en veel activiteiten niet uit konden voeren. In de eerste lockdown lag de focus voor scholen op het inrichten van het eigen digitale onderwijs. Bij de heropening voor de zomervakantie hielden scholen zich vooral bezig met de kernvakken taal, rekenen, spelling en het inhalen van leerachterstanden. In deze periode werd beperkt toegang verleend aan externen.

Voor het schooljaar 2020-2021 kwam het aantal nieuwe inschrijvingen moeizaam op gang. Scholen waren terughoudend en wachtten de ontwikkelingen rondom covid-19 af. We zagen dit terug in het aantal inschrijvingen dat flink lager ligt dan in voorgaande schooljaren. Na de zomervakantie gingen scholen verschillend om met het hervatten van muziekactiviteiten. 11


ONDERWIJS

Er waren scholen, waar we voor de zomervakantie onze lesactiviteiten moesten staken, die onze muzieklessen en -activiteiten weer toelieten. Maar een groot aantal scholen was huiverig om externen toe te laten. In het najaar kwamen de lessen en projecten op scholen weer stil te liggen. Veel interactieve lesprogramma’s leenden zich niet voor een online voortzetting. Onder meer voor lessen waarbij fysieke ondersteuning en begeleiding van de instrumentale groepslessen noodzakelijk is. Maar ook omdat het verzorgen van groepslessen, cursussen, projecten en samenspel online technisch niet haalbaar bleek.

4.823

19.268

AANTAL LEERLINGEN

TOTAAL LEERLINGEN BEREIK*

Een overzicht van de activiteiten & bereik in 2020 vind je in de bijlage.

Ontwikkelingen Impuls Muziek

Nieuw muziekonderwijs > nieuwe naam

Voor de impuls scholen van de laatste lichting

Als

(2018-2021) is verlenging bij het Fonds

gaan we mee in de ontwikkelingen en nieuwe

Cultuurparticipatie

aangevraagd,

inrichting. Om ons vernieuwde aanbod meer

waardoor deze scholen een extra schooljaar

kracht bij te zetten, past onze huidige naam en

(2021-2022) de tijd hebben voor de verdere

jasje niet meer. Achter de schermen is in 2020

implementatie van de regeling. In 2020

hard gewerkt aan een nieuwe naam, beeldmerk,

zijn met nagenoeg alle impuls scholen

site en applicatie die scholen en ons helpen

ambitiegesprekken gevoerd om te kijken hoe

bij onder meer inschrijvingen en planning. De

we de draad oppakken. Wat er het komend

lancering staat gepland voor het 2e kwartaal

schooljaar (of jaren) nodig is om verder

2021.

(FCP)

te bouwen aan de ingezette ontwikkeling van muziekonderwijs en hoe daarbij het beschikbare budget zo efficiënt mogelijk in te zetten. De gemaakte afspraken worden

onderdeel

van

Muziekschool

Zeeland

26

Aantal verlengde impulsscholen muziek 2020

opgepakt, gepland en uitgevoerd zodra de covid-maatregelen dit toelaten. 12

*Aantal contactmomenten x aantal leerlingen per activiteit


ONDERWIJS

Muziekeducatie Proeftuin & CMK3 De Proeftuin Muziekeducatie is een lokale deelregeling en biedt scholen kansen om muziekonderwijs vorm te geven, te verrijken en toekomstbestendig te maken. De regeling is een opstap naar de subsidiemogelijkheid van Cultuureducatie met kwaliteit 3 (CMK3 20212024) waarin scholen de mogelijkheid krijgen om hun cultuuronderwijs, inclusief muziek, te verdiepen en te verankeren.

Ook voor deze regelingen startten we in 2020 met het voeren van gesprekken met geïnteresseerde scholen. Voor de deelnemende proeftuin scholen zijn in het actieplan activiteiten opgenomen die vallen onder de scenario’s: proeven, kennismaken, verdiepen, specialiseren en experimenteren.

13 11

Proeftuinscholen met ons als samenwerkingspartner (gehonoreerd) Middelburg 3 | Schouwen-Duiveland 5 |Veere 1 scholengroep (9 scholen) | Goes 2 | Vlissingen 2

Actieplannen in ontwikkeling/lopende gesprekken Middelburg 1 | Schouwen-Duiveland 4 | Reimerswaal 3 | Borsele 1 | Goes 1 | Vlissingen 1

De Proeftuin Muziekeducatie is gekoppeld aan ‘Méér Muziek in de Klas Lokaal’ en maakt onderdeel uit van het gesloten MuziekAkkoord. Vanuit dit akkoord kunnen basisscholen in Zeeuws-Vlaanderen aanspraak maken op de MuziekMatch en trekken we samen op met Toonbeeld. In 2020 zijn we gestart met het peilen van geïnteresseerde scholen in Hulst. Inmiddels zijn we met de scholen in een vergevorderd stadium en wordt de laatste hand gelegd aan de actieplannen. In de actieplannen zijn activiteiten opgenomen vanuit de muziekeducatieve scenario’s proeven, kennismaken, verdiepen en specialiseren. Bij de meeste scholen ligt het

7

accent op verdiepen en specialiseren. Het aantal deelnemende scholen binnen ons werkgebied:

MuziekMatch scholen met ons als samenwerkingspartner 13


ONDERWIJS

VANUIT HET ONTWIKKELTEAM VOOR HAAR BREDE WERKGEBIED MET DIVERS GEORIËNTEERDE AFNEMERS IS HET PROJECTBUREAU OOK ACTIEF IN HET ONTWIKKELEN VAN AANBOD. ONZE DOCENTEN ZIJN UITGEDAAGD OM HUN CREATIEVE KENNIS IN TE ZETTEN VOOR HET ONTWIKKELEN VAN PRODUCTEN. ER ZIJN DOCENTENTEAMS AAN DE SLAG GEGAAN MET DE VOLGENDE PROJECTIDEEËN:

PUBLIEK WORDT DEELNEMER ·Het verzorgen van concerten in verzorgingshuizen uitbreiden met eigen creatieve inbreng van bewoners, bezoekers, personeel en vrijwilligers. Toeschouwers worden actieve deelnemers in voorbereiding en uitvoering van de concerten die niet louter uit oude liedjes bestaan. De muziekkeuze van het publiek staat centraal en MZ leerlingen helpen bij het tot stand brengen van de uitvoering.

MUZIEK TEGEN TAALBARRIÈRES Muziek(educatie) inzetten als middel tegen de taalbarrière die vluchtelingen ervaren en voor het bevorderen van sociale aansluiting. In samenwerking met VluchtelingenWerk Zeeland.

COMPOSITIELESSEN Compositielessen voor kinderen vanaf acht jaar. Van songs tot orkestwerken en alles wat daartussen zit.

BAND MAKEN Module voor het maken van een heuse band in combinatie met media en sound. Start in vo en van daaruit naar MZ.

14

MUZIEK VOOR SENIOREN Groepslessen oriëntatie instrumentale muziek voor senioren. Ervaren, luisteren, voelen en van daaruit kennis maken met verschillende instrumenten zonder voorkennis of theoretische ballast. Open opdrachten en interactie maken van muziek een sociaal verbindende factor. Van hieruit richting techniek en theorie met een structurele focus op samenspel.

MUZIEK EN SPORT Klaar voor de start? Muziek! Een vakoverstijgend project muziek en sport voor bovenbouw po. Het Wilhelmus en We are the Champions gekoppeld aan sport.

LEERLINGPORTAAL Interactief leerlingen portaal, peer learning een kern, leerlingen voor leerlingen, leerlingen beheren content. Kennisuitwisseling docenten portaal.

UITMARKT Uitmarkt MZ voor het vo, leerlingen maken kennis met zoveel mogelijk verschillende muziekinstrumenten, keuzevrijheid. MZ fungeert als leverancier van de instrumentale expertise maar ook als koppelaar voor de verenigingen.


PLAYGROUND MUSIC SESSIONS

BUURTMUZIEK

Drie van deze projecten zijn al zover doorontwikkeld dat ze in het programma aanbod van het lopende schooljaar zijn opgenomen. Vanuit deelname aan C@CC is gevraagd om een project mee te ontwikkelen gebaseerd op het maakmuziek idee. Hieruit ontstaat Music Playground Sessions. Het project wordt door de deelnemers goed ontvangen. Aan een follow-up in de vorm van playground sessies doortrekken

Buurtmuziek is een door muziek verbindend project voor de buurt. Iedereen doet mee, van amateur tot professional, van tekstschrijver tot componist, van school tot vereniging. Oud en jong, verbinding tussen generaties. Thema en inhoud komt van de buurtbewoners en MZ ondersteunt en begeleidt met muzikale en creatieve expertise. Feestelijk afgesloten met een buurtfeest en uniek nieuw gemaakt buurtlied.

naar binnen de muren van de verenigingen en de muziekschool in de vorm van Music Playground Sessions Ext. wordt gewerkt.

15


ONDERWIJS

De ontwerpen, met als uitgangspunt maakmuziek, sluiten goed aan bij de wens om het (nieuwe) aanbod in een doorlopende leerlijn te zetten. Door de structurele aanpassing en het maatwerk ontstaat een verdiepingsslag voor deze manier van muziekeducatie. Met documenteren moet de informatie voor alle uitvoerenden en stakeholders een procesverslag en een onderwijskundige verantwoording vormen. Een best practice document in de breedste zin waardoor MaakMuziek en het model Risicovolle Muziekeducatie vanaf dan onlosmakelijk aan elkaar verbonden zijn in alle muziekeducatie maakprojecten.

Met KCE en KEW starten in maart de eerste overleggen voor opname van het aanbod van de muziekschool. Uiteindelijk worden bij KCE weggezet: Ik kan niet slapen, Klaar voor de start? Muziek! en Nulmeting in de klas. En, bij KEW: Help! De meester kan niet zingen, Maak je eigen lied, Nulmeting in de klas en Orkestverhaal. Door Covid-19 ontstaat de behoefte om vanuit het Projectbureau (wordt Muziekfabriek) een muzikaal teken van leven richting de scholen te geven. Er wordt een team samengesteld en daarmee zijn de Muziekprikkels een feit.

In december zijn we gestart met het verder uitwerken van een projectidee voor het vo. Het gaat om een interdisciplinair muziekeducatief project gemaakt met de (ontwerp)modellen Authentieke Kunsteducatie en Risicovolle Muziekeducatie. De eerste afspraken met beoogde partners worden gemaakt, stichting Framer Framed in Amsterdam is de eerste. Het project wordt samen ontwikkeld met KCE en draagt de naam Forgotten History - Srebrenica en er zijn ideeën voor meer zogenoemde Social Impact projecten.

Het Projectbureau heeft veel aandacht voor het bevorderen van de verbinding tussen muziekeducatie binnen school en alle culturele entiteiten buiten school. De hashtag #meermuziekbuitendeklas wordt in formele en informele communicatie gebruikt. De behoefte om dit ook te bekrachtigen, te documenteren zodat het geen idee meer is maar een gebruik leidt tot het oprichten van een kleine groep die zich bezig gaat houden met het schrijven van een Manifest voor Verbinding. Dit document kan als algemene, kunstzinnige vorm, handleiding gezien worden maar vooral ook dienen als inspiratie voor het team verenigingscoördinatoren.

16


ZORG

OUDERENPARTICIPATIE

PREVENTIE

domeinen 2.3 SOCIAAL DOMEIN Ontwikkelingen Sociaal Domein in 2020 Het Sociaal Domein is breed en verkeert in een fase van ontwikkeling. In 2020 lag het accent voornamelijk op het thema ouderenparticipatie. Begin 2020 werden al lopende projecten onder meer voortkomend vanuit het eerdere Radio Geluk 1.0 (Age Friendly Cultural Cities) volgens afspraak uitgevoerd. Daarna kwamen door de Covid-19 pandemie veel geplande activiteiten helaas plotseling tot stilstand. Met veel energie en creativiteit is gezocht naar alternatieven. Muzikale ontmoetingen vonden plaats tussen ouderen in de zorginstellingen en docenten van Muziekschool Zeeland. Zowel in de buitenlucht als via nieuw ontdekte online mogelijkheden.

In het voorjaar van 2020 werd in nauwe samenwerking met Zorggroep Ter Weel gewerkt aan een aanvraag tot subsidie bij het Fonds voor Cultuurparticipatie voor het project Radio Geluk 2.0. Dit in het kader van Samen Cultuurmaken verbreden (de zogenaamde Aanloopregeling). Deze subsidie werd in september toegekend. Planning, organisatie en uitvoering van verschillende onderdelen binnen Radio Geluk 2.0 werden vanaf het laatste kwartaal 2020 vorm gegeven.

Een projectcoördinator Sociaal Domein werd in oktober aangetrokken. Gelijktijdig met het praktisch vormgeven van enkele deelprojecten binnen en buiten Radio Geluk 1.0 en 2.0, is in het laatste kwartaal van 2020 een begin gemaakt met het inventariseren van beschikbare informatie over bestaande pilots, gemaakte afspraken, betrokken medewerkers en contacten. Er is in de voorgaande periode van pionieren met hart en ziel gewerkt aan ontwikkeling. Daar kon in 2020 op voortgebouwd worden. Gezien de daaruit voortvloeiende groei van projecten binnen het Sociaal Domein, werd duidelijk dat deze informatie vastgelegd, gestructureerd 17


SOCIAAL DOMEIN

en gestroomlijnd moest worden. Eind 2020 werd daarom een begin gemaakt met de administratieve borging van deze projecten met het inrichten van informatiestromen en met het in kaart brengen van benodigde aanvullende kennis binnen MZ. In 2021 zullen deze fundamenten onder de pijler Sociaal Domein verder uitgewerkt en verstevigd worden.

De beperkingen van de Covid-19 pandemie hebben veel projecten doorkruist of ‘in de wacht’ gezet. Een onverwacht positieve kant was er ook: ze zorgden voor ontwikkeling van nieuwe vormen om muzikaal contact te maken. Vervangende en nieuwe producten ontstonden: online, streamen en interactief. Dit was en is een zinvol leerproces, zowel voor de ouderen als intern voor de docenten en technische ondersteuning. De meest geschikte onderdelen hiervan zullen ook na de pandemie zeker een rol blijven spelen binnen het Sociaal Domein.

Andere thema’s Andere specifieke doelgroepen zijn in 2020 nog niet bereikt. Denk onder meer aan mensen met een (verstandelijke) beperking, mensen met een chronische of progressieve ziekte, mensen met een psychiatrische aandoening en nieuwkomers.

FRANKY EN GINO SHOW

18

RADIO GELUK TRAILER


Geef Muziek Cadeau 2.0 digitaal

Om te onderzoeken of docenten van MZ een rol kunnen spelen bij verbetering van welzijn bij Parkinson patiënten, is eind 2020 contact gezocht met UCR en Hogeschool Zeeland. Dit als deelproject binnen Radio Geluk 2.0. De eerste gesprekken hebben plaatsgevonden en dit wordt vervolgd in 2021.

Derdejaars studenten van HZ deden onderzoek bij de Kopgroep van Zorggroep Ter Weel naar de preventieve werking van muziek, onder begeleiding van MZ en Ter Weel. Afronding van dit onderzoek vindt plaats in februari 2021.

Binnen het thema ‘eenzaamheid’ is in samenwerking met het Zeeuws Museum een pilot “Oog en Oor” gedaan. Een serie groepsbijeenkomsten waarin beeldende kunst en muziek gecombineerd worden. Na evaluatie is besloten hieraan een vervolg te geven in 2021.

19


KCE

2.4 KCE OOSTERSCHELDEREGIO Het jaar 2020 is een bijzonder jaar geweest voor zowel de scholen als KCE Oosterschelderegio. Door Covid-19 hebben scholen te maken gehad met twee periodes van sluiting, beperkt bezoek van buitenaf en beperkt bezoek aan voorstellingen of programma’s op locatie. Hierdoor zijn veel workshops, voorstellingen en excursies noodgedwongen verplaatst of afgezegd.

KCE heeft in dit jaar bovendien te maken gehad met een grote personeelswisseling. Drie van de vier teamleden hebben een nieuwe functie elders gevonden en een teamlid is met zwangerschapsverlof. Hierdoor moest op zeer korte termijn een nieuw team worden samengesteld. Voordeel hiervan was dat de teamleden op specifieke kwaliteiten konden worden aangenomen, waardoor zij elkaar goed kunnen aanvullen.

Tenslotte is dit jaar twee keer een overstap gemaakt naar een nieuw administratief systeem. Door wegvallen van de ontwikkelaar moest de hele organisatie overstappen op een nieuw administratief systeem, dat onvoldoende rekening bleek te houden met de specifieke behoeften van KCE Oosterschelderegio als intermediair. Daarom is besloten om over te stappen op de KCE Gids, een programma dat specifiek is ontwikkeld voor intermediairs cultuureducatie en goed voorziet in de CRM- en rapportagebehoefte. Door de specifieke kwaliteiten van een teamlid kan de implementatie van het nieuwe systeem in huis gedaan worden.

KCE huisstijl

20

Voorstelling het Boompje

KCE programma boekje 2020-2021


KCE Oosterschelderegio

2020 Dat gezegd hebbende, kan geconstateerd worden dat alle teamleden van KCE Oosterschelderegio hun uiterste best doen om de voortgang van de werkzaamheden te verzekeren.

In cijfers Ondanks het wegvallen van projecten door Covid-19 hebben in 2020 toch nog 11.042 basisschoolleerlingen en 555 leerlingen uit het voortgezet onderwijs uit de Oosterschelde deelgenomen aan het cultuur educatieve programma dat KCE Oosterschelde heeft samengesteld. En 74 leerkrachten en medewerkers uit de cultuursector hebben aan het deskundigheidsprogramma deelgenomen.

Voor het schooljaar 2021-2022 willen wij met onze aangescherpte visie, missie en werkwijze meer scholen, leerlingen en leerkrachten bereiken door CultuurHubs in te stellen en ons specifiek te richten op intakegesprekken, ambitiegesprekken, het creëren van vraaggericht aanbod en het aanbieden van deskundigheidsbevordering. Wij willen door middel van een persoonlijke aanpak en met aandacht voor de specifieke vraagstukken per gemeente onze zichtbaarheid èn ons bereik in de regio te vergroten.

11.042

555

74

BASISSCHOOLLEERLINGEN CULTUUREDUCATIEVE PROGRAMMA

LEERLINGEN VOORTGEZET ONDERWIJS CULTUUREDUCATIEVE PROGRAMMA

LEERKRACHTEN EN MEDEWERKERS DESKUNDIGHEIDSPROGRAMMA

21


ORGANISATIE

3

ORGANISATIE

PERSONEELSBELEID Op 1 januari 2020 is de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking getreden. Dit betekent dat alle medewerkers zijn overgegaan naar een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht. De muziekschool heeft dit per 1 maart 2020 geëffectueerd. Daarnaast is er gewerkt aan een geactualiseerd personeelshandboek. In 2021 is een aandachtspunt het up-to-date houden van het personeelshandboek. In het afgelopen jaar is er binnen P&O in het kader van Covid-19 aandacht besteed aan de zorg en welzijn van de medewerkers en aan het herijken, beschrijven en vaststellen van diverse HR-beleidsonderwerpen o.a. thuiswerkbeleid, etc.

Per 1 januari 2020 is de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) in werking getreden. Doel van deze wet is om de kloof tussen vast en flexwerkers (zzp’ers) te verkleinen en meer zekerheid te bieden aan werknemers. Door de invoer van deze wet wordt de payroll van flexwerkers gelijkgesteld aan die van vaste medewerkers, dat wil zeggen dezelfde arbeidsvoorwaarden, transitievergoeding en dergelijke. Om deze kosten te voorkomen hebben de flexwerkers die al meerdere jaren voor de muziekschool Zeeland werken een aanstelling gekregen van minimaal 4 uur per week.

In 2021 zal het functiehuis op orde stellen een speerpunt zijn. Bij de behandeling van thema’s als hiervoor genoemd, is er samenwerking met de ondernemingsraad om in het beleid en de regelingen een goede balans te vinden tussen werknemers- en organisatiebelangen.

FUNCTIONERINGS- EN BEOORDELINGSGESPREKKEN Voor komend jaar wil de muziekschool starten met de jaarcyclus functionerings- en beoordelingsgesprekken, zoals vermeld staat in het personeelshandboek. In 2020 is daar niet of nauwelijks van terecht gekomen vanwege Covid-19. Met de docenten zijn globaal NJTgesprekken gevoerd. 22


ORGANISATIE

FUNCTIEWAARDERING In 2020 is gebleken, door diverse vragen van medewerkers over hun functie-inhoud en functiewaardering, dat het tijd is om de functiebeschrijvingen te actualiseren. Vanuit cultuurconnectie is gestart met een ontwikkelproces op sectorniveau. Dit betekent dat de ontwikkeling van een gezamenlijk functiewaarderingssysteem voor de sectoren Openbare Bibliotheken en Kunsteducatie met een pilot is gestart. In deze pilots worden functiehuizen van deze organisaties ingedeeld in HR21 (gemeenten). P&O heeft deelgenomen aan deze workshops. In 2021 is het doel dat de muziekschool bij dit functiewaarderingssysteem aansluit en uitwerkt.

VACATURES Dit jaar hebben wij vanwege Covid-19 online sollicitatiegesprekken gevoerd. Dit was heel bijzonder maar tegelijk ook een eyeopener voor de toekomst om dit te continueren. Wij hebben hierdoor goede medewerkers kunnen binnenhalen o.a. projectmedewerkers, medewerkers KCE, muziek docenten etc. In 2021 zullen wij online en live sollicitatiegesprekken voeren.

WAT FEITEN OP EEN RIJ: AANTAL FTE IN DIENST PER 31 DECEMBER 2020

33,7 FTE

MAN/VROUW VERHOUDING

50/50

GEMIDDELDE LEEFTIJD

50 JAAR

GEMIDDELD AANTAL JAREN IN DIENST

13

IN DIENST GEDURENDE 2020

14

UIT DIENST GEDURENDE 2020

4

DEELNAME GENERATIEPACT IN 2020

2

FLEXIBEL (INHUUR, ZZP’ERS) GEDURENDE 2020

47, WAARVAN 17 VOOR KCE OOSTERSCHELDEREGIO

VRIJWILLIGERS INGEZET IN HET KADER VAN UITVOERING VAN DE COVID-19 MAATREGELEN

7

23


7,5%*

3,7%

5

VERZUIMPERCENTAGE

VERZUIMPERCENTAGE EXCL. LANGDURIG VERZUIM

*MEDEWERKERS LANGDURIG (> 6 MAANDEN) ZIEK

ZIEKTEVERZUIM OPLEIDINGEN De muziekschool is een voortdurend lerende organisatie. Wij leggen onze kennis en expertise steeds beter vast, zodat deze ook toegankelijk is voor anderen. Afgelopen jaar is gestart met het werken in Teams en online kennisbijeenkomsten. In 2021 is deskundigheidsbevordering van medewerkers een speerpunt.

ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN De muziekschool zet zich in op een klimaat waarin aandacht is voor vitaliteit en welzijn. Dit jaar hebben medewerkers tips en trucs gekregen over hoe je voor jezelf kunt zorgen als er sprake is van werkdruk bij thuiswerk. Daarnaast zijn er vanuit de muziekschool voorzieningen getroffen om een goede thuiswerkplek te creëren. Tevens is er Covid-19-beleid opgesteld om de veiligheid van de medewerkers te kunnen waarborgen. Hiervoor zijn er op diverse locaties vrijwillige gastvrouwen en heer ingezet.

RISICO-INVENTARISATIE EN –EVALUATIE (RI&E) Er is een start gemaakt met de RI&E. Op diverse locaties hebben leden van de arbo-commissie een rondgang gemaakt. Een aantal werkplekken is onderzocht. Dit gaf aanleiding tot het aanpassen van een aantal beeldschermplekken. Door Covid-19 moest dit helaas on hold worden gezet. In 2021 zal de RI&E verder worden opgepakt.

BEDRIJFSHULPVERLENING Dit jaar hebben de bedrijfshulpverleners i.v.m. Covid-19 geen training gehad. Online was dit uiteraard niet mogelijk. In 2021 hopen wij dit te kunnen herstarten.

24


INCLUSIEF EN DIVERS Muziekschool Zeeland hecht eraan een inclusieve en diverse muziekschool te zijn waar medewerkers welkom zijn ongeacht afkomst, geslacht, achtergrond of andere kenmerken. Samen zijn wij verantwoordelijk voor een leer- en werkomgeving waar iedereen gezien en gekend wordt en waar talenten worden benut. In 2020 is er één medewerker vanuit deze doelgroep gestart. In 2021 is het doel om dit te verruimen.

PR & COMMUNICATIE In 2020 lag de focus vooral op externe communicatie met de lancering van een nieuwe naam, logo en huisstijl voor Muziekschool Zeeland. Het draaide veelal om de (her)profilering waar voor het eerst in de bestaansgeschiedenis van de muziekschool een medewerker PR & Communicatie voor is aangetrokken.

2020 stond ook in het teken van de coronaperikelen en alle consequenties die daarbij kwamen kijken. Het vergde veel aanpassingsvermogen van de medewerkers om snel een nieuwe manier van werken eigen te maken, waarbij de lessen grotendeels online werden verzorgd. Niet alleen voor de online lessen zijn er nieuwe ICT-middelen ingezet. Ook voor de interne communicatie is ingestoken op korte online bijeenkomsten via Zoom om elkaar van nieuwe ontwikkelingen op de hoogte te houden en er is een online platform met Microsoft Teams ingericht waarmee medewerkers snel kunnen worden geïnformeerd.

Voor de externe communicatie is er een nieuwe boost gegeven aan de Social Media. Naast facebook , YouTube en Twitter worden activiteiten en informatie nu ook gedeeld via Instagram en LinkedIn. Doel voor 2021 is dat door onder meer wekelijkse berichten het aantal volgers groeit. Eind 2020 waren er:

VOLGERS •

448 volgers op Instagram

2454 volgers Facebook

135 volgers op LinkedIn

222 volgers op Twitter

25


promo video muziek school zeeland

promo video sinterklaas

talenten concert 2020

Daarnaast wordt er in 2021 ingezet op verbetering van de websites van de verschillende pijlers van de GR de Zeeuwse Muziekschool. Met een goede geautomatiseerde verbinding naar de administratieve registratiesystemen en tegelijkertijd een eenvoudige werking in een huisstijl passend bij de doelgroep. Daarmee willen we niet alleen ons externe bereik vergroten, maar ook onze interne informatie registratie verbeteren. 26