Page 1

ANDRZEJ/KINEFORMY PAWŁOWSKI

GENESIS/

GENESIS/CINEFORMS MUZEUM UMĚNÍ OLOMOUC � MUZEUM MODERNÍHO UMĚNÍ OLOMOUC MUSEUM OF ART � MUSEUM OF MODERN ART � / �� / ���� — � / � / ���� Octobre � / ���� — January � / ����


GENESIS, I–�, A Země byla pustá a prázdná / And the earth was without form, and void

Výstavou Andrzej Pawłowski, Genesis / Kineformy se rozšiřuje doposud představená činnost olomouckého Muzea umění v rámci střední Evropy. Krátkodobé výstavní projekty maďarského (SEFO III. – Maďarsko, 2010), slovenského umění (SEFO IV. – Slovensko, 2011) či přehlídky maďarských (Vasarely, 2007–2008) či polských umělců (Abakanowicz, 2011) přiblížily domácímu publiku především zahraniční akviziční činnost muzea na pečlivě vybraných exponátech. Výstava Andrzej Pawłowski Genesis / Kineformy tentokrát doplňuje a rozšiřuje pohled na experimentální počátky polského umění po druhé světové válce, které výrazným způsobem ovlivnilo jak podobu autorského filmového výrazu, videoartu a fotografie, tak i akčního a konceptuálního umění ve střední a východní Evropě. Výstava reflektuje dva póly tvorby Andrzeje Pawłowského, všestranného umělce, pedagoga, teoretika svázaného celoživotně s Krakovem, který v Polsku patří k představitelům tzv. neoavantgardy. V první části je to jeho fotografická tvorba, koncentrovaná do cyklu Genesis, sevřeného konceptuálního souboru fotografií, který má své významné postavení v historii polské fotografie. Druhá část výstavy Kineformy pak představuje dokumentaci jeho činnosti v oblasti filmového média na ukázkách dvou průběžně promítaných filmů Kineformy, 1957 (6.45) a Tam i tu, 1958 (6.21) – z alba Antologia polskiej animacji eksperymentalnej.


GENESIS, I–�, Buď klenba uprostřed vod / Let there be a firmament in the midst of the waters

By the exhibition of Andrzej Pawłowski, Genesis / Cineforms, the Olomouc Museum of Art extends its activity covering Central Europe. Short-term exhibitions of Hungarian (SEFO III – Hungary, 2010), Slovak art (SEGFOT IV – Slovakia, 2011) or the show of Hungarian (Vasarely, 2007–2008) or Polish artists (Abakanowicz, 2011) presented to the visitors mainly the foreign acquisitions of the Museum, in several careful selected exhibits. This exhibition of Andrzej Pawłowski’s, Genesis / Cineforms extends the view of experimental beginnings of postwar Polish art, which in a significant way influenced author films, video-art, photography as well as action art and conceptual art in Central and Eastern Europe. The exhibition presents two poles of the work of Andrzej Pawłowski, a versatile artist, teacher, and theoretician, who spent all his life in Cracow, and who is one of the representatives of the neo-avant-garde in Poland. The first part contains his photography, concentrated in the Genesis cycle, a compact conceptual set of photographs, which has an important place in the history of Polish photography. The second part of the Cineforms exhibition consists of the documentation of his activity in film, on samples of two films shown concurrently, Cineforms 1957 (6.45) and Here and there, 1958 (6.21) – from the album Antologia polskiej animacji eksperymentalnej.


ANDRZEJ PAWŁOWSKI / GENESIS / 1967 V roce 1967 vytvořil Andrzej Pawłowski fotografický cyklus Genesis (do roku 1977 pod názvem Ruce), považovaný v historii polské fotografie ke stěžejním dílům druhé poloviny 20. století. V tomto cyklu byl autorovi výchozím bodem pro interpretaci obrazů text první kapitoly biblické knihy Genesis (První knihy Mojžíšovy). Struktuře této kapitoly Bible, jež byla od středověku zapisována v jedenatřiceti verších, odpovídá třicet jedna fotografií, a k jednotlivým fotografiím byly přiřazeny názvy citující jednotlivé verše. Cyklus Genesis využívá fotografické obrazy rukou objevujících se v různých konfiguracích na pozadí nebe. V Genesis byly ruce zaznamenány fotoaparátem na kinofilm s výrazně širokoúhlým objektivem, který dával velkou hloubku ostrosti a specifickou deformaci perspektivy. Díky tomu ruce natažené před objektiv na oblačném nebi získávají výraz a expresivitu. Základní význam má však v této práci to, jak byl uchopen problém vztahu umění vůči sacrum. Andrzej Pawłowski to v oné době udělal natolik výjimečným a zároveň univerzálním způsobem, že jeho poselství zůstává přesvědčivé i dnes. V podstatě tyto obrazy nemusejí být ani tak spojovány se stvořením, jehož aktérem je sám Bůh – vnější síla, a jež je vnímáno jakýmsi „pozorovatelem“, jako spíše se snahou člověka o evokaci nebo napodobení posvátné síly kreace. Andrzeji Pawłowskému se podařilo stvořit dílo, které splňuje zásady umělecké autonomie, postulované avantgardou, a zároveň bere Adam Svoboda, 2002 zcela vážně svou návaznost na Bibli.

GENESIS, I–��, Zazelenej se země zelení / Let the earth brought forth grass


GENESIS, I–��, A bylo jitro, den čtvrtý / And the morning was the fourth day

GENESIS, I–��, A stvořil veliké netvory / And the created great whabes

In 1967 Andrzej Pawłowski made the photographical cycle Genesis (until 1977 entitled Hands) in history of Polish photography considered to be crucial works of the 2nd half of the 20th century. Developing this cycle the author has used the first part of the biblical Book of Genesis as the clue for interpretation of his images. Thirty-one photos of the work correspond to thirty-one verses of that part of the book. Each photo is entitled with relevant citation of the particular verse. The cycle of Genesis makes use of photographic images of the hand show in various positions against the background of the sky. In Genesis, the hands were photographed with a 35 mm camera with wideangle lens, which could give a large focus and a specific deformation of perspektive.


GENESIS, I–��, A bylo jitro, den pátý / And the morning was fifth day

GENESIS, I–��, Na muže a ženu je rozdělil / Male and female created he them

Thanks to this the hands presented in front of the lens are drawn expressively and clearly against a background of the partially clouded sky. The problem of relation between art and sacrum is, however, of basic importance. At the time Andrzej Pawłowski solved it in an extraordinary and universal way. Today his message is still convincing. In fact, the pictures can be associated not only with the act of creation by God understood as an external power, but rather with man´s effort when trying to recall or imitate the holy power of creation. Andrzej Pawłowski managed to create the work of art which meets principles of artistic autonomy developed by the avant-garde, at the same time treating the biblical referAdam Svoboda, 2002 ence seriously.


Nikdo nedokáže porozumět lépe, než vy, umělci, geniální tvůrcové krásy, čím bylo pathos, s jakým Bůh na úsvitu stvoření přikládal k dílu své ruce. Jan Pavel II., List k umělcům, 1999

No-one can better understand than you – artists, brilliant creators of beauty, the pathos with which God at the Dawn of Creation set to work. John Paul II: Letter to Artists, 1999

ANDRZEJ PAWŁOWSKI GENESIS / KINEFORMY GENESIS / CINEFORMS

Muzeum umění Olomouc – Muzeum moderního umění Olomouc Museum of Art – Museum of Modern Art 9. 10. 2013 – 5. 1. 2014 October 9, 2013 – January 5, 2014 kurátorky / curators Anežka Šimková, Štěpánka Bieleszová exponáty / exhibits rodina Pawłowských, Krakov / Pawłowski family, Cracow grafická úprava / graphic layout Petr Šmalec překlad / translation Jaroslav Peprník, Jan Jeništa multimédia / multimedia Kamil Zajíček realizace / realisation výstavní oddělení / part of exhibition poděkování / acknowledgements Jan Březina, europoslanec, Olomouc / Member of the European Parliament Rodina Pawłowských, Krakov / Pawłowski family, Cracow partneři / partners

mediální partneři / media partners

na titulní straně / on the front page GENESIS, I–��, A umístil je na nebeskou klenbu / And he set them in the firmament of the heaven GENESIS, I–��, Učinil Bůh divokou zvěř / God made the beast of the earth Tam i tu / Here and there, 1958 | Kineformy / Cineforms, 1957


ANDRZEJ PAWŁOWSKI / KINEFORMY Filmové dílo Andrzeje Pawłowského čerpá z radikálních pokusů meziválečných avantgard, jeho práce logicky navazují na umělecké experimenty se světlem László Moholy-Nagyho, Man Raye nebo Alexandra Rodčenka. Pawłowski usiloval o čistý světelný záznam reality, zbavený nánosu složitých interpretací a obsahů spojovaných s tradičním zobrazováním předmětů. Již v polovině padesátých let minulého století začal využívat prvek přenosného dynamického světla. Pohyb a směr světelných paprsků reguloval čočkami, zrcadlovými plochami. Vytvářel nové virtuální světy, nečekané prostory. Jeho kreativní práce se světlem zahrnul Tadeusz Kantor do vystoupení alternativního divadla Cricot2. Intuitivní a improvizovaná vystoupení se světelnými experimenty Pawłowski posléze zaznamenával na filmový pás. Výsledkem byly tzv. kineformy – kinetické divadelní formy, sled proměn abstraktních a dynamických tvarů, přibližující se organickému pohybu známého z přírody. Podobně jako další průkopníci kinetického umění jako byli Naum Gabo, Alexander Calder nebo Jean Tinguely, usiloval i Pawłowski o vytvoření nezávislého uměleckého obrazu, který by měl kvality živého organismu, schopného přenosu niterných obrazových zpráv. Světelné projekce tvarů logicky dotvářela hudba. Pawłovského představení, směřující k navození elementárních pocitů zrození, smrti, ztráty dechu či orientace v prostoru, doprovázely zvuky přírodních živlů, křik zvířat nebo i Bachova hudba.

Tam i tu / Here and there


ANDRZEJ PAWŁOWSKI / CINEFORMS The films of Andrzej Pawłowski are inspired by radical interwar avant-gardes. His works continue the artistic experiments with light by László Moholy-Nagy, Man Ray and Alexander Rodchenko. Pawłowski aimed at a pure light record of reality, without the additional layer of complicated interpretation and contents linked with traditional representation of objects. As early as in the middle of the 1950s he began to use the element of transmittable dynamic light. The motion and the direction of light rays were regulated by lens, mirror surfaces. He created a new virtual world, an unexpected space. His creative work with light inspired the painter Tadeusz Kantor, who included his experiments with light in the performances of his alternative theatre Cricot 2. The intuitive and improvised performances experimenting with light were recorded by Pawłowski on film. The result was the so-called cineform – kinetic theatre forms, sequence of transformations of abstract and dynamic forms, approaching the organic movement known from nature. Like the other pioneers of kinetic art, Naum Gabo, Alexander Calder or Jean Tinguely, Pawłowski tried to achieve an independent artistic picture having the qualities of a live organism, and capable of transfer of mental pictures. The light projections of shapes were logically completed with music. Pawłowski’s performances aimed at evoking of elementary feelings of birth, death, loss of breath or orientation in space, were accompanied by sounds of natural elements, animal cries, and even Bach’s music.

Kineformy / Cineforms


t f

s e

m.

e

-

s

Andrzej Pawłowski, 1984

ANDRZEJ PAWŁOWSKI (20. června 1925 Wadowice – 16. ledna 1986 Krakov) Malíř, sochař, fotograf, teoretik, pedagog. Jeho život a dílo jsou spojeny především s Krakovem, kde od roku 1945 studoval sochařství a architekturu na Akademii výtvarných umění (Akademia Sztuk Pięknych). V oboru malby byl žákem, později i asistentem Tadeusze Kantora. Absolvoval v roce 1950 na Fakultě interiérové architektury. Na začátku 60. let založil na krakovské Akademii Fakultu průmyslového návrhářství, v polském kontextu vynikající „pionýrskou“ školu designu, kde zastával do roku 1986 funkci profesora i děkana. Patřil k zakladatelům a hlavním představitelům tzv. Krakovské skupiny (Grupa Krakowska, od roku 1957), byl členem Sdružení průmyslových návrhářů, Svazu polských výtvarných umělců, Svazu polských fotografů i Mezinárodní rady Sdružení průmyslového návrhářství. Jeho


tvůrčí aktivity zahrnovaly návrhy pro průmysl, úpravy interiérů, realizaci četných výstav, filmů, práci pedagogickou, výzkumnou, vědeckou a teoretickou. Experimentoval také s loutkovým divadlem využívajícím efektů světla např. s použitím zrcadel, epidiaskopu. S projektem kineformy (pohyblivé improvizované nasvětlené obrazy dodatečně zfilmované), se svými fotogramy a fotografiemi dosáhl ve své době i mezinárodních úspěchů. V roce 1967 vytvořil proslulý fotografický cyklus Genesis. Jeho schopnosti propojovat různé oblasti užitého a tzv. čistého umění spolu s teoretickým myšlením řadí Andrzeje Pawłowského k nejvěrnějším pokračovatelům předválečné avantgardy.

ANDRZEJ PAWŁOWSKI (20 June 1925 Wadowice – 16 January 1986 Cracow) Painter, sculptor, photographer, theorist, teacher. His life and work are mainly linked with Cracow, where he began to study, in 1945, sculpture and architecture at the Academy of Visual Arts (Akademia Sztuk Pieknych). In painting he was a pupil of and later assistant to Tadeusz Kantor. He graduated in 1950 at the Faculty of Interior Architecture. At the beginning of the 1960s he founded at the Academy the Faculty of Industrial Design, an outstanding “pioneering” school of Polish design, and stayed there as Professor and Dean until 1986. He was one of the founders and principal representatives of the Cracow group (Grupa Krakowska, since 1957), a member of the Association of Industrial Designers, the Union of Polish Visual Artists, the Union of Polish Photographers, and the International Council of the Association of Industrial Design. His creative activity included designs for industry, adaptations of interiors, numerous exhibitions, films, teaching, research, scholarly and theoretical work. He also experimented with the puppet theatre making use of light effects e.g. mirrors, epidiascope. His project of cineform (movable improvised lit pictures additionally filmed), his phonograms and photographs achieved international acclaim in his day. In 1967 he produced the photographic cycle Genesis. His talent for linking various areas of applied and pure art, together with his theoretical thinking rank Andrzej Pawłowski among the most faithful continuers of the prewar avant-garde.


Arcidiecézní muzeum Olomouc | Václavské nám. �, ��� �� Olomouc Muzeum moderního umění | Denisova �� | ��� �� Olomouc Vstupné: Základní: �� Kč | Snížené: �� Kč Vstupenka platí pro Arcidiecézní muzeum i Muzeum moderního umění a je platná v den zakoupení | Otevírací doba: denně kromě pondělí | �� –�� hodin

Arcidiecézní muzeum Kroměříž | Sněmovní nám. � | ��� �� Kroměříž Vstupné | Otevírací doba: Řídí se aktuálním ceníkem a návštěvním řádem Arcibiskupského zámku a zahrad v Kroměříži | www.azz.cz

Informace: info@olmuart.cz | tel: ��� ��� ��� | www.olmuart.cz

Andrzej Pawłowski | Genesis / Kineformy  

Jeden z nejvýznamnějších počinů polské fotografie druhé poloviny 20. století – takové renomé provází cyklus Genesis Andrzeje Pawłowského (19...

Andrzej Pawłowski | Genesis / Kineformy  

Jeden z nejvýznamnějších počinů polské fotografie druhé poloviny 20. století – takové renomé provází cyklus Genesis Andrzeje Pawłowského (19...

Advertisement