Page 1

Regulamin Gminnego Konkursu Historycznego „Tak żyć, jak żyłem, warto było… Pobyt I Brygady Legionów w Kętach – Kęty przystanek na drodze ku niepodległości” o Puchar Burmistrza Gminy Kęty

„Od lat najmłodszych myślałem o służeniu Polsce, marzyłem o Jej wielkości. Ja z tą myślą nie rozstawałem się nigdy – i zawsze myślę, że tak żyć, jak żyłem, warto było. Warto było ten ból i to zmęczenie przezwyciężać tak, jak je przezwyciężałem.” Marszałek Józef Piłsudski (05.12.1867 – 12.05.1935)


§I ORGANIZATORZY 1. Szkoła Podstawowa nr 1 im. św. Jana Kantego w Kętach. 2. Muzeum im. Aleksandra Kłosińskiego w Kętach. § II PATRONAT HONOROWY 1. Burmistrz Gminy Kęty. § III CELE KONKURSU 1. Popularyzacja wśród dzieci i młodzieży postaci i idei Marszałka Józefa Piłsudskiego, jego działalności niepodległościowej i państwotwórczej. 2. Pogłębienie wiedzy o historii regionu, pobycie I Brygady Legionów w naszym mieście i okolicznych wioskach oraz podkreślenie znaczenia Kęt jako „przystanku na drodze ku niepodległości”. 3. Kultywowanie pamięci, popularyzowanie życia i czynów Twórcy Niepodległości Polski Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz w oparciu o Jego wzorzec osobowy kształtowanie postaw patriotycznych wśród młodego pokolenia. 4. Podnoszenie poziomu wiedzy historycznej. 5. Tworzenie możliwości do współzawodnictwa uczniów szkół podstawowych. 6. Uczczenie 100-tej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. § IV HARMONOGRAM ZADAŃ KONKURSOWYCH 1. Konkurs składa się z dwóch oddzielnych części. 2. I etap - szkoły wyłaniają drużynę składającą się z 3 osób, osoby te będą reprezentować szkołę podczas testu wiedzy. 3. II etap - reprezentacje szkół rozwiązują indywidualnie test wiedzy o Józefie Piłsudskim (zakres chronologiczny i tematyczny konkursu obejmuje: „Pobyt I Brygady Legionów w Kętach”, życie i działalność Józefa Piłsudskiego ze szczególnym uwzględnieniem lata 1914 - 1918, szlak bojowy I Brygady, udział kęczan w Legionach Polskich). Test zawiera pytania zamknięte i otwarte.


§V UCZESTNICY 1. Konkurs jest adresowany do uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych z terenu gminy Kęty oraz okolic tj. Bujakowa, Czańca, Kobiernic, Kóz, Osieka i Wilamowic. 2. Przystąpienie uczniów do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu. 3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie karty zgłoszenia do 30.04.2018r. (wg załączonego wzoru) na adres: sp1@edukacja.kety.pl 4. Każda szkoła może zgłosić do Konkursu maksymalnie 3 osoby reprezentujące szkołę podczas testu wiedzy o Józefie Piłsudskim. 5. Komisja Konkursu: Przewodniczącym Konkursu jest przedstawiciel Muzeum w Kętach. Ponadto w Komisji zasiadają nauczyciele historii niezwiązani bezpośrednio z uczniami biorącymi udział w Konkursie. 6. Komisja opracowuje pytania do testy wiedzy. 7. Test pisemny konkursu odbędzie 30.10.2018r. o godz. 9.00 w Szkole Podstawowej nr 1 im. św. Jana Kantego w Kętach (sala audiowizualna). 8. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu konkursu po zakończeniu testu. 9. W przypadku uzyskania przez kilku uczniów takiej samej ilości punktów odbędzie się runda dodatkowa. Uczniowie będą odpowiadać ustnie przed Komisją na 3 wylosowane pytania z tego samego zakresu, co test pisemny. 10. Nagrody dla laureatów: najlepsza drużyna otrzyma Puchar Burmistrza Gminy Kęty, kategoria indywidualna I, II i III miejsce – dyplomy i nagrody książkowe, wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy za udział. 11. Wręczenie nagród dla laureatów konkursu odbędzie się podczas akademii z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości połączonej z koncertem pieśni patriotycznej „Śpiewam Tobie Polsko” w dniu 9.11.2018r. w Szkole Podstawowej nr 1 im. św. Jana Kantego w Kętach. § VI NAGRODY Organizatorzy przewidują Puchar, nagrody książkowe oraz pamiątkowe dyplomy.


§ VII UWAGI KOŃCOWE 1. O sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyduje Organizator Konkursu. 2. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie i publikowanie danych osobowych. 3. Organizatorowi

przysługuje

prawo

do wprowadzania

zmian w

niniejszym

Regulaminie. 4. Opiekunowie zobowiązani są do dostarczenia do sekretariatu Szkoły Podstawowej nr 1 im. św. Jana Kantego w Kętach wypełnionych załączników nr 2 i 3 (może być w dniu konkursu). 5. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej szkoły oraz muzeum. 6. Szczegółowy zakres materiału oraz bibliografię szkoły otrzymają po zgłoszeniu się do konkursu.

Załączniki do regulaminu: 1. Kwestionariusz zgłoszeniowy. 2. Oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) uczniów biorących udział w konkursie. 3. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku.


Załącznik nr 1

KWESTIONARIUSZ ZGŁOSZENIOWY

do Gminnego Konkursu Historycznego „Tak żyć, jak żyłem, warto było…Pobyt I Brygady Legionów w Kętach – Kęty przystanek na drodze ku niepodległości”.

Nazwa szkoły i adres szkoły:

Telefon szkoły: e-mail szkoły: 1. ………………………………………………………. Przewidywana liczba uczestników konkursu: (imiona i nazwiska)

2. ………………………………………………………. 3. ……………………………………………………….

Imię i nazwiskowi nauczyciela – koordynatora konkursu:

Telefon kontaktowy, e-mail:


Załącznik nr 2

Oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) uczniów biorących udział w konkursie Oświadczam, iż zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka .......................................……………………….. ucznia ...................................................... do celów związanych z jego udziałem w roku 2018 w Gminnym Konkursie Historycznym „Tak żyć, jak żyłem, warto było… Pobyt I Brygady Legionów w Kętach – Kęty przystanek na drodze ku niepodległości” dla uczniów szkół podstawowych.

…......................................................................... podpis rodzica (opiekuna prawnego)

Załącznik nr 3 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku W związku z udziałem mojego dziecka w roku 2018 w Gminnym Konkursie Historycznym „Tak żyć, jak żyłem, warto było… Pobyt I Brygady Legionów w Kętach – Kęty przystanek na drodze ku niepodległości” dla uczniów szkół podstawowych wyrażam zgodę na przetwarzanie wizerunku mojego dziecka do celów związanych z promocją konkursu. Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż fotografie lub nagrania wykonane podczas konkursu mogą być zamieszczone na stronach internetowych Gminy Kęty, Muzeum w Kętach oraz Szkoły Podstawowej nr 1 im. św. Jana Kantego w Kętach, a także wykorzystane w materiałach promocyjnych.

…......................................................................... podpis rodzica (opiekuna prawnego)

Gminny konkurs historyczny „tak żyć, jak żyłem, warto było… pobyt i brygady legionów w kętach – kęty  

Regulamin konkursu

Gminny konkurs historyczny „tak żyć, jak żyłem, warto było… pobyt i brygady legionów w kętach – kęty  

Regulamin konkursu

Advertisement