Page 1

JAK ŽILI MĚŠŤANÉ VE STŘEDOVĚKÉ PRAZE

raha středověká

pracovní listy pro děti

Na Poříčí 52, Praha 8–Florenc tel.: 224 816 772 www.muzeumprahy.cz

K Kde měšťané žili?

1.

Středověké město bylo centrem obchodu a řemeslné výroby. Jeho hranice tvořily městské hradby, uvnitř nichž se rozkládala síť ulic a náměstí s měšťanskými domy, tržišti a kostely. Doplň bílé místo v listu podle mapy v expozici. Původní název: ........................................................... TRH Víš, jak se náměstí jmenuje dnes? ........................................................... NÁMĚSTÍ

Měšťané a samospráva

2.

Nejbohatší obchodníci a řemeslníci jako nejvýše postavení měšťané zasedali v městské radě a řídili politický a hospodářský život města. Odznakem samosprávného města byla mimo jiné i jeho pečeť. Domaluj pečeť Starého Města pražského. Hledej pečeť v expozici.

Kde měšťané bydleli? K

3

Pozemky na kterých stály měšťanské domy, byly od 14. století velmi úzké. Tomu odpovídaly i úzké a protáhlé půdorysy domů, Pozemky, které byly průčelím obráceny do ulice, zatímco na jejich zadní straně bylo hospodářské zázemí, dílny a zahrady.

Vyber gotický dům a zakroužkuj.

Při výběru ti možná pomůže informace, že pro gotický stavební sloh byl typický tzv. lomený oblouk.

A

B

C

Jak měšťané pracovali?

Na konci 13. století se řemeslníci ve městech začali sdružovat do tzv. cechů. Cechy jako ochranářské organizace pečovaly o své členy a jejich rodiny a bděly nad pevným počtem řemeslníků stejné specializace tak, aby byli všichni schopni se uživit. Najdi uprostřed expozice pokladnici cechu staroměstských řezníků a zjisti z čeho je vyrobena. Zaškrtni správnou odpověď:

 kov, dřevo  kost, dřevo  dřevo, kámen

>

Doplň názvy středověkých řemesel: Hledej na panelu Středověká řemesla.

4

K čemu sloužila pokladnice staroměstských řezníků? Zaškrtni správnou odpověď:

 k uschování uloupeného pokladu  k uschování peněz a důležitých listin  k uschování řeznického nářadí

N . Ž . . I . U K AV . . . . C I M . Y . . Ř . K . . . . I

5

Měšťané a obchod S domácími výrobky i dovezeným zbožím se obchodovalo na tržištích nebo přímo v domech kupců a řemeslníků

Víš, že od počátku 14. století se razily a jako platidlo používaly pražské groše? Z čeho je vyrobený pražský groš? Najdi groš v expozici a zaškrtni správnou odpověď:

 stříbro  cín  zlato Kolik grošů se vejde do jedné kopy? ........................... grošů

kopa = 60 ks loket (pražský) = 60 cm (zaokr.) píď = 20 cm (zaokr.) palec = 2,5 cm (zaokr.)


Měšťané v kuchyni

6

Základem stravy zůstávaly obilniny, vepřové maso a některé dovážené potraviny. Nejchudší vrstvy obyvatel jedly obilné kaše, noky s mákem, mléčné pokrmy, hrách, zelí, převažovala jídla vařená, pekl se hlavně chléb a ve svátek koláče. Běžným nápojem bylo pivo. Víc o kuchyni najdeš v našem dětském muzeu v přízemí.

Z čeho jedli měšťané kaši? Vyber správný předmět:

A

 A ze zásobnice  B z misky  C z poháru

B

C

Najdi předměty v expozici a zjisti z čeho jsou vyrobené:

A .................................................................. B .................................................................. C ..................................................................

Měšťané a náboženství

Náboženství bylo součástí každodenního života obyvatel středověkého města. Místem náboženských obřadů a oslav církevních svátků byly křesťanské kostely a chrámy. Jejich výzdobu tvořily obrazy s biblickými motivy a sochy světců.

7

Víš jaký je rozdíl mezi pietou a madonou s Ježíškem? Najdi pietu a madonu v expozici. Pieta i madona jsou si podobné a přesto je mezi nimi rozdíl. Poznáš rozdíl? Napiš svoji odpověď: ................................................................................ ................................................................................ ................................................................................ ................................................................................ ................................................................................ ................................................................................. ................................................................................

Jak se měšťané vzdělávali

8

Děti měšťanů mohly od 13. století chodit do městských škol, které se dělily na nižší, na 2-3 roky, a vyšší, na 5 let. V nižších školách se učilo čtení, psaní, latinská gramatika a náboženství. Nejvyšší vzdělání poskytovala univerzita. Kdo je zobrazen na pečeti Zakládací listiny Karlovy univerzity? Najdi v expozici Zakládací listinu a napiš jméno zakladatele:

………………………………………………………………………………………… Kdy byla založena Karlova univerzita? Najdi v expozici Zakládací listinu a zaškrtni správnou odpověď:

 30. ledna 1402  12. září 1620  7. dubna 1348

Jak se měšťané oblékali?

A

9

B

Jednoduché košile, tuniky a suknice byly od začátku středověku základem oblečení žen i mužů ze všech vrstev obyvatelstva. Teprve počátkem 14. století se začaly nosit oděvy obepínající tělo a zhotovené podle nejrůznějších střihů? Najdi a zakroužkuj pána a paní v gotickém oděvu:

C

D

E

F

Dokážeš zařadit i ostatní oděvy? Zakroužkuj správné označení:

románský sloh gotický sloh barokní sloh

A B C D E F A B C D E F A BC D E F

Měšťané a hry

Také lidé ve středověku, podobně jako my dnes, si zpestřovali svůj život různými zábavami a hrami. Víš, že již Karel IV. vydal zákaz, že „ ...v městech pražských je zakázáno hrát v krčmách karty a vrchcáby a ožebračovat tak sebe i svoji rodinu a výtržnosti po nocích tropit...“? Hledej v expozici. Co je okarína?

 nádoba na bylinný lektvar  foukací hudební nástroj  slánka

K čemu sloužil herní kámen? Na začátku expozice najdi herní kámen a zaškrtni správnou odpověď:

 k lisování hracích karet  k deskovým středověkým hrám  k vrhu kamenem

Pracovní listy připravily Ivana Pernicová a Mirka Šmolíková Výtvarný návrh: akad. mal. Margita Žáčková, akad. mal. Jindřich Žáček © Kresby: akad. mal. Margita Žáčková, akad. mal. Jindřich Žáček, Magda Fábiková © Muzeum hlavního města Prahy 2012 Tisk:

Jaký je součet všech stran u falešné kostky, když každá strana = 4?

 24  13  18

10

Středověká Praha  

pracovní list

Středověká Praha  

pracovní list

Advertisement