ICOM Novice Slovenija I ICOM News Slovenia 2019

Page 1

ISSUE 01 December 2019

IZDAJA 01 december 2019


03 NAGOVOR / EDITORIAL

05 NAGRADA ICOM SLOVENIJA / ICOM SLOVENIA AWARD

06 MEDNARODNI MUZEJSKI DAN / INTERNATIONAL MUSEUM DAY

Predsedstvo ICOM Slovenija za obdobje 2017-2020: Predsednica Kaja Širok Podpredsednica Alenka Černelič Krošelj Člani izvršnega odbora Aleksandra Berberih Slana, Estera Cerar, Blaž Vurnik Člani nadzornega odbora Nataša Kolar, Jože Rataj, Jana Šubic Prislan Člani etične komisije Andreja Breznik, Marjeta Mikuž, Sabina Povšič, Verena Vidrih Perko

11

Člani komisije za dodeljevanje

RE-ORG IZOBRAŽEVALNI

mednarodnih konferencah ICOM

PROGRAM / RE-ORG EDUCATIONAL PROGRAMME

finančnih sredstev za udeležbo na Tanja Roženbergar, Petra Stipančič, Elizabeta Petruša Štrukelj

12 POLETNA ŠOLA MUZEOLOGIJE / SUMMER SCHOOL OF MUSEOLOGY 2019

13 ICOM KYOTO / ICOM KYOTO

22 NOVO PREDSEDSTVO ICOM SEE / NEW ICOM SEE CHAIRMANSHIP

23 OBCNI ZBOR - KONGRES / GENERAL ASSEMBLY CONGRESS

ICOM Slovenia Chairmanship for 2017-2020: President Kaja Širok Vice-president Alenka Černelič Krošelj Executive Committee members Aleksandra Berberih Slana, Estera Cerar, Blaž Vurnik Members of the Supervisory Board Nataša Kolar, Jože Rataj, Jana Šubic Prislan Members of the ethics commission Andreja Breznik, Marjeta Mikuž, Sabina Povšič, Verena Vidrih Perko Members of the Commission for the allocation of financial resources for participation in international conferences Tanja Roženbergar, Petra Stipančič, Elizabeta Petruša Štrukelj


NAGOVOR

/ EDITORIAL

Drage članice, dragi člani, leto 2019 je bilo za naše društvo posebno leto. S svojim obiskom ob mednarodnem dnevu muzejev nas je počastila predsednica ICOM, ga. Suay Aksoy. Ob tej priložnosti je obiskala slovenske muzeje, se družila s slovenskimi muzealci in na muzejski ploščadi skupaj z dekanom Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, prof. dr. Romanom Kuharjem, odprla tradicionalno razstavo državnih muzejev. Tema letošnjega leta je bila Muzeji kot kulturna središča: Prihodnost tradicije. Aktivno so dogodek z različnimi programi obeležili muzeji po vsej Sloveniji. Ob visokem obisku smo predsednici predstavili mednarodne projekte naših muzejev, aktivne vpetosti članov v mednarodne komiteje ter skupaj prišli do zaključka, da so naši muzeji sodobni centri kulturne produkcije, nosilci pozitivnih vrednot in aktivni soustvarjalci naše družbe. Z mislijo na mlajše generacije smo v letošnjem letu pristopili k soorganizaciji Mednarodne poletne šole muzeologije v Kopru in Piranu, ki jo že trinajsto leto zapored organizira Fakulteta za humanistične študije Univerze na Primorskem. Naši člani so udeležencem predstavili dobre prakse mednarodnih projektov in dolgoročne učinke mednarodnih sodelovanj. O pozitivnih učinkih slednjih bi verjetno imel veliko povedati dolgoletni prijatelj ICOM-a Slovenija in strokovnjak za konzervacijo Veljo Džikić (CIK, Beograd), ki skupaj z mag. Jano Šubic Prislan prinaša v naše muzeje nova znanja in urejene depoje. O dolgotrajnih pozitivnih učinkih RE-ORG bomo verjetno lahko razpravljali še desetletje, a že zdaj je jasno, da so takšna znanja še kako potrebna in dobrodošla. Za 2019 razpisano delavnico smo namreč zapolnili v nekaj urah, dolga čakalna vrsta interesentov pa potrjuje potrebe po novih delavnicah v 2020. Več o letošnji delavnici in drugih projektih društva sledi v prispevkih kolegic in kolegov. Večji del prispevkov pa namenjamo poročilom iz 25. generalne konference ICOM, ki je potekala med 1. in 7. septembrom 2019 v Kyotu na Japonskem. Slednjo si bomo poleg gostoljubja in čudovite pokrajine zapomnili po žgočih diskusijah o novi muzejski definiciji ter deseturni seji, ki ni zadovoljila nikogar. O definiciji in njeni problematiki smo obveščali v poletnih novičnikih, kjer smo vas tudi pozvali, da nam pošljete svoje pripombe in dopolnitve definicije. Ker dela na novi definiciji še ni konec, vse člane vabimo, da se pridružijo razpravi ter aktivno sodelujejo na okrogli mizi, ki jo želimo organizirati marca naslednje leto. Definicija o poslanstvu muzejev predstavlja hrbtenico delovanja ICOM-a, ponuja skupen okvir delovanja muzejev, forum za razprave in platformo za obeleževanja, praznovanja ter razvoj pomena dediščine po svetu. Zato je pomembno, da pri tem sodelujemo ICOM NEWS SLOVENIA 2019

vsi člani in delimo svoja mnenja o tem, kakšne muzeje si želimo v prihodnosti. Na koncu mi dovolite, da čestitam letošnjima dobitnicama nagrade ICOM Slovenija za promocijo mednarodnega mreženja slovenske muzejske misli in dela, mag. Damjani Fortunat Černilogar s sodelavci za projekt promocije cerkve Sv. Duha v Javorci in dr. Bojani Piškur s sodelavci za projekt Južna ozvezdja: poetike neuvrščenih. Čestitke gredo tudi novim in ponovnim članom svetov mednarodnih odborov ter članom, ki so prevzeli vajeti mednarodnih odborov: dr. Ireni Žmuc so člani potrdili drugi mandat na čelu komiteja ICR, mag. Ralf Čeplak Mencin je pričel prvi mandat na čelu ICME, Alenka Černelič Krošelj pa je prevzela vodenje regionalne alianse ICOM SEE. Vsem želim veliko poguma in dobre volje, mednarodnih uspehov, zanimivih projektov in dobrih sodelavcev. Želim vam miren božič in srečno novo leto, vidimo se v 2020. Dr. Kaja Širok Predsednica ICOM Slovenija

Dear members, 2019 was a special year for our association. The president of ICOM, Ms Suay Aksoy, visited on this year’s International Museum Day. She visited Slovene museums, socialised with Slovene museum professionals, and, together with the dean of the Faculty of Arts, Dr Roman Kuhar, opened the traditional group exhibition of state-owned museums. This year’s topic was Museums as Cultural Hubs: The Future of Tradition. Museums across the country participated in the event. On the occasion of her visit, the president of ICOM was presented international projects and committees in which Slovenian museums and museum professionals participate in, leading us to conclude that Slovene museums are, indeed, centres of cultural production, foster positive values, and have an active role in co-creating the Slovene society. Having younger generations in mind, we co-organised the International Summer School of Museology in Koper and Piran with Faculty of Humanities of the University of Primorska that has been organising the event for the past thirteen years. Our members presented examples of good practices from international projects and long-term benefits of international cooperation. The latter, Veljo Džikić (CIK Beograd), a long-time friend 3 —


NAGOVOR

/ EDITORIAL

of ICOM Slovenia and expert in conservation, could probably discuss at length, as he and MA Jana Šubic Prislan are responsible for the influx of knowledge and well-organised depots in our museums. Long-term benefits of RE-ORG will likely be discussed for another decade, but it is already clear that such knowledge is needed and very much welcome, as is evident by the 2019 workshop that was sold-out in a few hours, while a long waiting-list shows the need for another workshop to be held in 2020. More on this year’s workshop and our other projects follows in our colleagues’ contributions, however, much of this issue focuses on reports from the 25th ICOM General Conference that was held between 1 and 7 September 2019 in Kyoto, Japan. The latter will be remembered for our hosts’ hospitality, beautiful landscape, and for the heated discussions on the new definition of museums, as well as the ten-hour-long session on the topic that left everyone dissatisfied. We have reported on the problematic of the definition in our summer newsletters when we asked you to send in your remarks and supplements. As work on the new definition is not over yet, we ask all our members to join in the discussion and attend the round table that is going to be held next year in March. The definition on a museum’s mission is the backbone of ICOM’s agenda as it offers a common framework for the operation of museums, a forum for discussions, and a platform for remembrance, celebrations, and evolution of heritage around the world. Therefore, it is important that all members participate and share opinions on what kind of museums we want in the future. Allow me to congratulate this year’s recipients of the ICOM Slovenia Award for the international networking of Slovenian museum thought and work, MA Damjana Fortunat Černilogar and colleagues for the promotional project of the Church of the Holy Spirit (cerkev Sv. Duha) in Javorca and Dr Bojana Piškur and colleagues for the project Southern Constellations: The Poetics of the Non-Aligned. I would also like to congratulate all new and existing board members of international committees and members that were elected heads of international boards: Dr Irena Žmuc, elected head of the ICR committee for a second term; MA Ralf Čeplak Mencin, elected chair of the ICME committee; Alenka Černelič Krošelj, elected head of the ICOM SEE Alliance. I wish everyone a lot of courage and good will, international successes, interesting projects, and good coworkers. Merry Christmas and a happy new year! See you in 2020! Dr Kaja Širok Chair of ICOM Slovenia

— 4

ICOM NEWS SLOVENIJA 2019


NAGRADA ICOM SLOVENIJA 2019

/ ICOM SLOVENIA AWARD 2019

Nagrada ICOM Slovenija 2019

ICOM Slovenia Award 2019

Za mednarodno mreženje slovenske muzejske misli in dela

For the international networking of Slovenian museum thought and work

Nagrada za mednarodno prepoznavne projekte: Nagrada se podeljuje posameznikom, skupini ali organizacijam, ki z mednarodnim sodelovanjem, medinstitucionalnim povezovanjem, participativnostjo in vzajemnimi projekti na mednarodni ravni vzpostavljajo dialog in promovirajo razvoj in pomen muzejev kot institucij ter prinašajo nove ideje in prispevajo k razvoju zavesti. Nagrado za delo na mednarodnem področju za projekt Javorca prejmeta avtorja projekta mag. Damjana Fortunat Černilogar in Marko Grego, Tolminski muzej.

The Award for internationally recognizable projects: The Award is granted to individuals, groups or organisations that foster dialogue on the international level through international and inter-institutional cooperation, participation and collaborative projects that promote development and the role of museums as institutions, and thus contribute new ideas and raise awareness. The Award went to the Tolmin Museum for the project JAVORCA by MA Damjana Fortunat Černilogar and Marko Grego.

Nagrada za promoviranje vsakoletne izbrane ICOM-ove teme: Nagrada se podeljuje posameznikom, skupini ali organizacijam, ki s pripravo razstav, projektov, dogodkov in prireditev na temo Mednarodnega muzejskega dne vzpodbujajo kreativni razmislek o razpisani temi in s tem odražajo aktualno in angažirano stanje muzejskih institucij v svetu. Nagrado za promoviranje vsakoletne izbrane ICOM-ove teme za projekt Južna ozvezdja: poetike neuvrščenih prejme avtorica projekta dr. Bojana Piškur, Moderna galerija.

ICOM NEWS SLOVENIA 2019

The Award for promoting the annual selected ICOM theme: The Award is granted to individuals, groups or organizations that, through the preparation of exhibitions, projects, and events on the topic of the International Museum Day, encourage creative reflection on the given topic, and thus reflect the current and engaged state of the museums in the world. The Award went to the Museum of Modern Art for the project Southern Constellations: The Poetics of the NonAligned by Dr Bojana Piškur.

5 —


MEDNARODNI MUZEJSKI DAN 2019

MUZEJI KOT KULTURNA SREDIŠČA: prihodnost tradicije

/ INTERNATIONAL MUSEUM DAY 2019

ližati svoje delo ter vsebine z osredotočenjem na letošnjo temo. Fotografije za razstavo so prispevali: MG+MSUM (Moderna galerija in Muzej sodobne umetnosti Metelkova), Muzej krščanstva na Slovenskem, Muzej novejše zgodovine Slovenije, Muzej za arhitekturo in oblikovanje, Narodna galerija, Narodni muzej Slovenije, Prirodoslovni muzej Slovenije, Slovenska kinoteka, Slovenski etnografski muzej, Slovenski gledališki inštitut – Gledališki muzej, Slovenski šolski muzej, Tehniški muzej Slovenije in Vojaški muzej slovenske vojske.

M

e d n a ro dni m u zej s ki d an j e bil v l e t u 2 0 19 p o s v eč en t em i M u ze ji k o t k ult ur na središč a . Pr ihodn o s t t r a d ici je. So d e l o v anj e p r i obele že va n j u M e d naro d ne g a m u zej s kega d n e vs a k o l e t o r as t e. Le t a 20 1 8 j e pov e za l p re k o 4 0 .0 0 0 m uzej s ki h i ns t itucij v k ar 1 5 8 d r ž a v ah s v et a.

Vloga muzejev v družbi se spreminja. Muzeji se v svojih prizadevanjih, da bi postali bolj interaktivni, usmerjajo k občinstvu in v skupnost, postali so prilagodljivi in mobilni. Postali so kulturna središča, ki delujejo kot platforme, kjer se ustvarjalnost združuje z znanjem in kjer lahko obiskovalci soustvarjajo, komunicirajo in delijo svoja mnenja. Pri ohranjanju svojih primarnih nalog – zbiranju, skrbi za dediščino, komunikaciji, raziskovanju, postavljanju razstav – so muzeji preoblikovali svoje prakse dela z namenom, da bi se približali skupnostim. Danes postavljajo vprašanja ter iščejo inovativne načine reševanja sodobnih družbenih vprašanj in konfliktov. Z lokalnim delovanjem lahko muzeji tudi zagovarjajo in blažijo globalne probleme, pri čemer se proaktivno spopadajo z izzivi današnje družbe. Kot institucije v središču družbe imajo muzeji moč vzpostaviti dialog med kulturami, zgraditi mostove miru in sožitja ter opredeliti trajnostno prihodnost. Muzeji vedno bolj postajajo kulturna središča: ponujajo nove načine interpretacije zbirk, njihove zgodovine in zapuščine: predvsem pa negujejo in ustvarjajo tradicije, ki bodo imele nov pomen za prihodnje generacije in za vedno bolj raznoliko sodobno občinstvo na globalni ravni. Ta preobrazba muzejev postavlja vprašanje ter razmislek o vrednosti muzejev in etiki dela v muzejski stroki, saj so muzeji hkrati osrednja točka skupnosti in sestavni del globalne mreže, ki ponuja platformo za prenos potreb in pogledov lokalnih skupnosti v globalni kontekst. Državni muzeji Slovenije so mednarodni muzejski dan obeležili s sedaj že tradicionalno postavitvijo skupne razstave na muzejski ploščadi na Metelkovi, kjer so obiskovalcem želeli prib— 6

ICOM NEWS SLOVENIJA 2019


MEDNARODNI MUZEJSKI DAN 2019

MUSEUMS AS CULTURAL HUBS: The future of tradition

E

ach year a theme is selected, which is at the heart of societal concerns. 2019 focused on Museums as Cultural Hubs: The future of tradition. Participation in Inter national Museum Day is growing among museums all over the world. In 2018, more than 40,000 museums participated in the event in as many as 158 countries.

The role of museums in society is changing. Museums keep reinventing themselves in their quest to become more interactive, audience-focused, community-oriented, flexible, adaptable, and mobile agents. They have become cultural hubs functioning as platforms where creativity combines with knowledge and where visitors can also co-create, share, and interact. While preserving their primary missions – collecting, conservation, communication, research, exhibition – museums have transformed their practices to remain closer to the communities they serve. Today they look for innovative ways to tackle contemporary social issues and conflicts. By acting locally, museums can also advocate and mitigate global problems, as they strive to meet the challenges of today’s society proactively. As institutions in the heart of society, museums have the power to establish dialogue between cultures, to build bridges of peace, and to define a sustainable future. As museums increasingly grow into their roles as cultural hubs, they are also exploring new ways to honour their collections, their histories, and their legacies, creating traditions that will have new meanings for future generations and relevance for an increasingly diverse contemporary audience on a global scale. This transformation which will have a profound impact on museum theory and practice, also forces us to rethink the value of museums and to question the ethical boundaries that define the very nature of our work as museum professionals. At once a focal point for the community and an integral part of a global network, museums offer a platform for transferring local ICOM NEWS SLOVENIA 2019

/ INTERNATIONAL MUSEUM DAY 2019

communities’ needs and views into a global context. Under the auspice of ICOM Slovenia, state-owned museums celebrate International Museum Day with a group exhibition. The focus of this year’s exhibition, an event that has now become a tradition, was the IMD main topic. Photos for the exhibition were contributed by: Military Museum of Slovenian Armed Forces, MG+MSUM (Museum of Modern Art and Museum of Contemporary Art Metelkova), Museum of Architecture and Design, National Gallery of Slovenia, National Museum of Contemporary History, National Museum of Slovenia, Slovene Cinematheque, Slovene Ethnographic Museum, Slovene Museum of Christianity, Slovenian Museum of Natural History, Slovenian School Museum, Slovenian Theatre Institute – Theatre museum and Technical Museum of Slovenia.

www.icom-slovenia.si

maj 2019

MEDNARODNI MUZEJSKI DAN Muzeji kot kulturna središca Prihodnost tradicije

@ICOM_Slo

@ICOM:SLO

Koordinacija razstave: Muzej novejše zgodovine Slovenije (dr. Kaja Širok, Urška Purg); Oblikovanje razstave: Kolektiv DVA Exhibition coordination: National Museum of Contemporary History (Dr Kaja Širok, Urška Purg) Exhibition design: Kolektiv DVA

7 —


MEDNARODNI MUZEJSKI DAN 2019

/ INTERNATIONAL MUSEUM DAY 2019

SLOVENSKA KINOTEKA Slovenian Cinematheque

100 LET FRANCETA ŠTIGLICA 100 YEARS OF FRANCE ŠTIGLIC

/ Ob stoti obletnici rojstva Franceta Štiglica (1919–1993) smo se projekta »100 let Franceta Štiglica«. Obširen projekt z vrsto različnih dejavnosti in prireditev širom Slovenije je posvečen življenju in delu enega politik odigral tudi pionirsko vlogo pri nastajanju slovenskega

Stota obletnica njegovega rojstva predstavlja edinstveno priložnost za ponovno, podrobnejše preučevanje njegovega

For the 100th anniversary of the birth of France Štiglic (1919–1993), the Slovenian Cinematheque, the Slovenian Film Centre and the Slovene Film Archives of the Archives of the Republic of Slovenia joined forces in the organization and realization of the project »100 Years of France Štiglic«. The extensive project that includes a variety of activities and events across Slovenia is dedicated to the life and work

SLOVENSKI GLEDALIŠKI INŠTITUT – GLEDALIŠKI MUZEJ Slovenian Theatre Institute – Theatre Museum

in Slovenia. The 100th anniversary of his birth provides a unique oeuvre, the time and place in which he worked, as well as

Sonosilca projekta:

Slovenska Kinoteka

Quo vadis homo? Od kod prihajamo, kdo smo, kam gremo – igralci na odru življenja? Vstopite v naš prostor. Obiščite Prostor v prostoru, pregledno razstavo o gledališki

Na svoji zemlji (1948). Photo: Director France Štiglic (behind camera) on the shooting of the On Our Own Land (1948).

/ Slovenian Cinematheque

septembra 2019 v Narodni galeriji). Quo vadis homo? Where do we come from, what are we, where are we going – the actors on the stage of life? This is an invitation to enter our space. Visit The space within the space, the comprehensive exhibition of the art of theatre scenography in Slovenia (until 8 September 2019 in the National Gallery of Slovenia).

SLOVENSKA KINOTEKA Slovenian Cinematheque

RETROSPEKTIVA JEAN RENOIR JEAN RENOIR RETROSPECTIVE Milan Butina, scenski osnutek (gvaš, papir, 34 x 49 cm; foto: Tomo Jeseničnik; SLOGI – Gledališki muzej) za neizvedeno predstavo Fran Levstik in Bratko Kreft: Tugomer, 1962. Milan Butina, stage design sketch (gouache, paper, 34 x 49 cm; photo: Tomo Jeseničnik; SLOGI – Theatre Museum) for the unrealized performance Fran Levstik & Bratko Kreft: Tugomer, 1962.

/ Septembra in oktobra v dvorani Slovenske kinoteke scenarista, igralca, producenta in pisatelja Jeana Renoirja. Eden od nespornih velikanov sedme umetnosti, impresionist, naturalist in žanrski mojster z izjemno bogato kulturno vednostjo in s pronicljivim socialnim čutom, je v svojem opusu s »čudežnim« očesom pogledal tako v zakladnico svetovne literature kot tudi v svet okrog sebe. Presežek stvaritev Jeana Renoirja je v tem, da so hkrati Toni (1935), Zločin gospoda Langa (Le crime de Monsieur Lange, 1936), Izlet (Partie de campagne, 1936), Na dnu (Les bas-fonds, 1936), Velika iluzija (La grande illusion, 1937) in seveda Pravilo igre (La Règle du jeu, 1939),

Gledališki muzej Slovenije

/ Slovene Theatre Museum

prepoznavali tudi kot fascinantno navezo med teatraličnostjo

In September and October, a retrospective of movies by the French director, screenwriter, actor, producer and writer Jean Renoir will take place in the Slovenian Cinematheque. Without doubt one of the giants of the seventh art, the impressionist, naturalist and genre master with a vast knowledge of culture and an acute sense for social injustice, used his »magical« eye to look both inside the treasury of world literature and at the world around him.

MUZEJ KRŠČANSTVA NA SLOVENSKEM Slovene Museum of Christianity

The surplus of Jean Renoir’s works stems from the fact that time. Already in the thirties, with movies like Toni (1935), The Crime of Monsieur Lange (Le crime de Monsieur Lange, 1936), A Day in the Country (Partie de campagne, 1936), The Lower Depths (Les bas-fonds, 1936), Grand Illusion (La grande illusion, 1937) and of course The Rules of the Game (La Règle du jeu, 1939), he established new fascinating link between theatricality and the emerging modernist cinema.

Muzej krščanstva na Slovenskem s svojimi razstavami in pedagoško dejavnostjo predstavlja čudovite srednjeveške iluminirane rokopise, nastale na Slovenskem, ter obuja že stoletja pozabljeno znanje knjižnih slikarjev in pisarjev.

Pravilo igre (1939) Photo: Jean Renoir (in the middle) in The Rule of the Game (1939)

Slovenska Kinoteka

/ Slovenian Cinematheque

With its exhibitions and workshops, the Slovene Museum of Christianity presents wonderful medieval illuminated manuscripts, created in Slovenia, and passes along the forgotten knowledge of illuminators and scribes.

SLOVENSKI ŠOLSKI MUZEJ Slovenian School Museum

Ostajamo pri tablici. Izvor šolske tablice sega že v čas okoli 3.500 let pred Kristusom, ko so Sumerci v Mezopotamiji piktograme vrezovali in vtiskovali v vlažne glinene tablice. Učenci v rimskem času so pisali na voščene tablice, šolarji kasnejših generacij na skrilaste, sodoben čas pa nam je prinesel elektronske. Kam nas bo popeljala prihodnost še ne vemo, s tablicami iz preteklosti pa se lahko srečate v Slovenskem šolskem muzeju.

Foto: Tadej Trnovšek Photo: Tadej Trnovšek

Muzej krščanstva na slovenskem

We are sticking with tablets. The origin of the school slates dates back to about 3,500 years before Christ, when the Sumerians in Mesopotamia carved and stamped the pictograms into damp clay tablets. Pupils in Roman times wrote on wax tablets, pupils of later generations to slates, and modern times brought us electronic. We do not know where the future will lead us, but You can meet with tablets from the past in Slovenian School Museum.

TEHNIŠKI MUZEJ SLOVENIJE Technical Museum of Slovenia

Zadnja ročna telefonska centrala v Sloveniji je prenehala delovati septembra 1987 na pošti v Jakobskem dolu v Slovenskih goricah. Na ogled je v Muzeju pošte in telekomunikacij, ki deluje v okviru Tehniškega muzeja Slovenije.

Foto: Urška Boljkovac, Gregor Gobec Photo: Urška Boljkovac, Gregor Gobec

Slovenski šolski muzej

/ Slovene Museum of Christianity

/ Slovenian School Museum

The last manual telephone exchange in Slovenia – at the in September 1987. On display at the Museum of Post and Telecommunications in Polhov Gradec, which is a part of the Technical Museum of Slovenia.

TEHNIŠKI MUZEJ SLOVENIJE Technical Museum of Slovenia

Elektro oddelek Tehniškega muzeja Slovenije obsega zelo široko področje, pomemben del pa zavzema energetika. Stikalna plošča male hidroelektrarne Bistra iz nove stalne razstave »Pozor elektrika!«. The Electrical Engineering Department of the Technical Museum of Slovenia holds a wide remit and an important part is dedicated to energy. A switchboard from the small hydropower station in Bistra from the new permanent exhibition “Attention, Electricity!”.

Foto: Dragan Arrigler Photo: Dragan Arrigler

Tehniški muzej Slovenije

Foto: Dragan Arrigler Photo: Dragan Arrigler

Tehniški muzej Slovenije

— 8

/ Technical Museum of Slovenia

ICOM NEWS SLOVENIJA 2019

/ Technical Museum of Slovenia


MEDNARODNI MUZEJSKI DAN 2019

/ INTERNATIONAL MUSEUM DAY 2019

MUZEJ SODOBNE UMETNOSTI METELKOVA Museum of Contemporary Art Metelkova

Naeem Mohaiemen

/ Dve srečanji in pogreb, 2017 Two Meetings and a Funeral, 2017 88 minut, trije kanali 88’, three channels Z dovoljenjem umetnika in Experimenter (Indija) courtesy of the artist and Experimenter (India)

MODERNA GALERIJA Museum of Modern Art

Delo je na ogled na razstavi Južna ozvezdja: poetike neuvrščenih v Muzeju sodobne umetnosti Metelkova, +MSUM, Maistrova 3, Ljubljana, do 10. septembra 2019. Work is on view at the exhibition Southern Constellations: The Poetics of the Non-Aligned at the Museum of Contemporary Art Metelkova, +MSUM, Maistrova 3, Ljubljana until 10 September 2019. Foto: Dejan Habicht, Moderna galerija, Ljubljana Photo: Dejan Habicht, Moderna galerija, Ljubljana

MG + MSUM

/ MG + MSUM

MUZEJ ZA ARHITEKTURO IN OBLIKOVANJE The Museum of Architecture and Design Pogled na mednarodno pregledno razstavo Na robu: vizualna umetnost v Kraljevini Jugoslaviji (1929–1941) na ogled v Moderni galeriji, MG+, Cankarjeva 15, Ljubljana, do 15. septembra 2019. A view of the international survey exhibition On the Brink: The Visual Arts in the Kingdom of Yugoslavia (1929–1941) at the Moderna galerija (Museum of Modern Art), MG+, Cankarjeva 15, Ljubljana until 15 September 2019.

PRENAVLJAMO!!!, 18. 4. - 20. 10. 2019 WE ARE RENOVATING!!!, 18. 4. - 20. 10. 2019

/ Razstava skozi nabor preteklih in sodobnih projektov izpostavlja pomen sodelovanja, potrebnega za to, da hiše, ki so preživele prvotno rabo, lahko zaživijo nova življenja. Razstava predstavlja prenovljene zgradbe v Sloveniji, ki so nepogrešljiv del zgodovine mest in naselij ter nosilec lokalne ali celo nacionalne identitete. Dejstvo, da so danes ohranjene in žive, je rezultat skupnega dela mnogovrstnih poklicev, predvsem pa arhitektov in konservatorjev.

Foto: Dejan Habicht, Moderna galerija, Ljubljana Photo: Dejan Habicht, Moderna galerija, Ljubljana

MG + MSUM

The exhibition uses a set of past and present projects to highlight the importance of the cooperation needed to ensure that houses that have survived their original use can start living a new life. The exhibition presents renovated buildings in Slovenia, which are an indispensable part of the history of cities and towns and are the cornerstones of local or even national identity. That fact that these buildings are preserved and alive today is the result of the joint work of multiple professions, and especially of architects and conservators.

MUZEJ ZA ARHITEKTURO IN OBLIKOVANJE The Museum of Architecture and Design

Minoritska cerkev, Maribor Foto: Boris Tušek Minorite Church, Maribor Photo: Boris Tušek

Muzej za arhitekturo in oblikovanje

/ MG + MSUM

BIO 26 — SKUPNO ZNANJE, 14. 11. 2019 - 9. 2. 2020 BIO 26 — COMMON KNOWLEDGE, 14. 11. 2019 - 9. 2. 2020

/ Museum of Architecture and Design

/ V ospredju tokratnega bienala je eden največjih izzivov našega časa – tema informacij in splošne krize na področju njihovega širjenja in uporabe. BIO 26, pod vodstvom kustosa Thomasa Geislerja, želi zbrati najboljše ideje, ki raziskujejo načine, kako se ustvarjalno spopasti s to težavo oziroma se nanjo odzvati ter predlagati rešitve in alternative našemu trenutnemu ravnanju z informacijami in znanjem. Concerned with the widespread crisis in information 26th edition of BIO will explore ways in which we can creatively take charge and react to it. The biennial, curated by Thomas Geisler, will propose experiments and present alternatives to the ways we currently deal with information.

NARODNA GALERIJA National Gallery of Slovenia

< KVIZI, IZZIVI IN NALOGE QUIZZES, CHALLENGES, TASKS

Muzej za arhitekturo in oblikovanje

/ Museum of Architecture and Design

< OBOGATENA RESNIČNOST AUGMENTED REALITY

NARODNA GALERIJA National Gallery of Slovenia

BREZPLAČNA APLIKACIJA NEXTO FREE APPLICATION NEXTO 1. Prenesi na Download at 2. Izberi destinacijo Narodna galerija Choose National Gallery of Slovenia

Narodna galerija

INTERAKTIVNE ZGODBE NARODNE GALERIJE INTERACTIVE STORIES OF NATIONAL GALLERY OF SLOVENIA

/ National Gallery od Slovenia

/ Mobilni vodnik po Narodni galeriji obiskovalcem omogočajo interaktivno in multimedijsko izkušnjo, s katero umetnine oddaljenega prostora in časa spoznajo na sodoben, sproščen in poglobljen način. Mobile guide through the National Gallery

MUZEJ NOVEJŠE ZGODOVINE SLOVENIJE National Museum of Contemporary History

multimedia experience, where they get to know older works of art in a modern, relaxed and in-depth way.

POGLED Z VIŠINE NA PRIZORIŠČE SMUČARSKIH SKOKOV NA GALETOVEM SPECTATORS OF THE SKI JUMPING COMPETITION ON GALETOVO

/ Ljubljana-Šiška, okrog 1962 Foto: Edi Šelhaus Hrani Muzej novejše zgodovine Slovenije Razstava Edi Šelhaus. Retrospektiva na ogled do 29. septembra 2019. Ljubljana-Šiška, around 1962 Photo: Edi Šelhaus Kept by the National Museum of Contemporary History Exhibition: Edi Šelhaus. Retrospective on display until 29 September 2019.

Narodna galerija

/ National Gallery od Slovenia

< TRADICIJA ZA S SEBOJ TAKE AWAY TRADITION

/ Foto: Sarah Poženel, Muzej novejše zgodovine Slovenije Photo: Sarah Poženel, National Museum of Contemporary History

Muzej novejše zgodovine Slovenije

/ National Museum of Contemporary History

ICOM NEWS SLOVENIA 2019

9 —


MEDNARODNI MUZEJSKI DAN 2019

/ INTERNATIONAL MUSEUM DAY 2019

PRIRODOSLOVNI MUZEJ SLOVENIJE Slovenian Museum of Natural History

ZOISOVA ZBIRKA V PRIRODOSLOVNEM MUZEJU SLOVENIJE ZOIS’ COLLECTION IN THE SLOVENIAN MUSEUM OF NATURAL HISTORY

/ S predavanji in delavnicami opozarjamo na 200. letnico smrti Žige Zoisa, prvotnega lastnika ustanovne zbirke prvega muzeja na Slovenskem (1821). V luči 200-letne tradicije se sprašujemo, ali se naravoslovnemu muzealstvu obetajo boljši časi.

SLOVENSKI ETNOGRAFSKI MUZEJ Slovene Ethnographic Museum

With a series of lectures and workshops we wish to call attention to the 200th anniversary of the death of Žiga Zois, original owner of the in Slovenia (1821). In the light of the 200th-year tradition we are wondering whether better times are in store for our natural science museology.

Razstava BOSI. OBUTI. SEZUTI. november 2019 – november 2020 Exhibition MY FEET. MY SHOES. MY WAY. November 2019 – November 2020

Photo: Ciril Mlinar Cic

Prirodoslovni muzej Slovenije

/ Slovenian Museum of Natural History

/ O sobivanju nog in obuval, o njihovih spremenljivih funkcijah in pomenih v različnih časovnih presekih in družbeno-kulturnih okoljih ter v organizaciji naših individualnih mikro svetov. About the coexistence of feet and footwear, their changing functions and meanings in environments, and in the organisation of our individual micro-worlds.

SLOVENSKI ETNOGRAFSKI MUZEJ Slovene Ethnographic Museum

Razstava BOSI. OBUTI. SEZUTI. november 2019 – november 2020 Exhibition MY FEET. MY SHOES. MY WAY. November 2019 – November 2020

Foto: Jure Rus, Janja Žagar; oblikovanje: Eda Pavletič Photo: Jure Rus, Janja Žagar; design: Eda Pavletič

Slovenski etnografski muzej

/ Slovene Ethnographic Museum

/ Medsebojno srečevanje, ogledovanje, presojanje in druženje vključuje tudi dinamično sobivanje človeških nog in obuval. Obuvala so sčasoma pridobila širok nabor oblik, funkcij in pomenov. Kako opazujemo noge in obuvala? Kako izbiramo svoja obuvala in jih uporabljamo? Kako jih izkušamo »od znotraj«? Zakaj nekatera zavržemo in ohranimo druga?

VOJAŠKI MUZEJ SLOVENSKE VOJSKE Military Museum of Slovenian Armed Forces

Encountering each other, scrutinising, judging, socialising involves the dynamic coexistence of people’s feet and footwear. Over time, footwear has acquired a wide range of shapes, functions and meanings. How do we observe feet and footwear? How do we choose our shoes and use them? How do we experience them ‘from within’? Why do we discard some and keep others?

V SLUŽBI MIRU: Republika Slovenija v mirovnih operacijah in misijah Marec 2019 – Junij 2020 IN THE SERVICE OF PEACE: The Republic of Slovenia in the peacekeeping operations and misions

Foto: Jure Rus, Janja Žagar; oblikovanje: Eda Pavletič Photo: Jure Rus, Janja Žagar; design: Eda Pavletič

/

Slovenski etnografski muzej

Republika Slovenija in Slovenska vojska sta svoje pripadnike prvič napotili v mirovno operacijo in misijo 14. maja 1997. Prvi so bili na humanitarno operacijo Alba v Albaniji napoteni zdravstvena enota Slovenske vojske in štirje častniki za povezavo, od takrat naprej pa se je število pripadnic in pripadnikov Slovenske vojske povečevalo. Februarja 2007 je Slovenska vojska prvič v svoji zgodovini v operacijo napotila enoto bataljona, ki je prevzela lastno območje odgovornosti in poveljevala pripadnikom tuje vojske, članice zveze Nato. Slovenska vojska danes sodeluje v mednarodnih operacijah in misijah na Kosovu in v Afganistanu, v Bosni in Hercegovini, Libanonu, Siriji, Somaliji, Srbiji, Makedoniji in Maliju.

/ Slovene Ethnographic Museum

The Republic of Slovenia and the Slovenian Armed Forces,

send a medical unit of the Slovenian Armed Forces and

VOJAŠKI MUZEJ SLOVENSKE VOJSKE Military Museum of Slovenian Armed Forces

operation in Albania, and since then the number of members of the Slovenian Armed Forces was increasing. time in its history sent a unit of the battalion to the operation, which assumed its own area of responsibility and commanded member of a foreign army, a NATO member. The Slovenian Armed Forces are today in international operations and missions in Kosovo and Afghanistan, Bosnia and Herzegovina, Lebanon, Syria, Somalia, Serbia, Macedonia and Mali.

Zanimivo je spremljati vojne in vojaške motive na likovnih upodobitvah, če sledimo razvoju slikarstva v preteklosti. Obstajali so že v mezopotamski kulturi, starem Egiptu in antični Grčiji. Following the development of historical painting in the past, it is interesting to observe the occurrence of war and military motifs in painting. They were present as early as in the time of Mesopotamia, and ancient Egypt and Greece.

Foto: Matjaž Česnik Photo: Matjaž Česnik

Vojaški muzej Slovenske vojske / Military Museum of the Slovenian Armed Forces

NARODNI MUZEJ SLOVENIJE – METELKOVA National Museum of Slovenia – Metelkova

Rožanec, Sabotin, 1916-1917, olje na platnu, zbirka slik Vojaškega muzeja Slovenske vojske. Foto: Matjaž Česnik Sabotin, 1916-1917, Rožanec, oil painting, Collection of paintings of MM of the SAF. Photo: Matjaž Česnik

Prihajajoča razstava koptskih tkanin povezuje slikovite predmete izpred več stoletij, mojstrstvo strokovnjakov danes in ustvarjalnost mladih za prihodnost.

Vojaški muzej Slovenske vojske / Military Museum of the Slovenian Armed Forces

The upcoming exhibition of Coptic fabrics brings together picturesque objects from centuries ago, the mastery of museum experts today, and the creativity of young people for the future.

NARODNI MUZEJ SLOVENIJE National Museum of Slovenia

Konservatorsko-restavratorska delavnica za tekstil, Pokrajinski muzej Ptuj Ormož. Študentke Katedre za oblikovanje tekstilij in oblačil Naravoslovnotehniške fakultete UL. Textile Conservation Workshop, Ptuj Ormož Regional Museum. Students from the Textile and Fashion Design Department of the Faculty of Natural Sciences and Engineering, University of Ljubljana.

Znamenita situla z Vač na razstavi v palači na Muzejski 1 v Ljubljani in na naših osebnih dokumentih.

Foto: Blaž Gutman Photo: Blaž Gutman

The famous Vače situla is on display in the museum at Muzejska 1 in Slovenian documents.

Narodni muzej Slovenije

Situla z Vač, 5. stol. pr. Kr., Narodni muzej Slovenije Foto: Blaž Gutman The Vače Situla, 5th century BC, National Museum of Slovenia Photo: Blaž Gutman

Narodni muzej Slovenije

— 10

/ National Museum of Slovenia

ICOM NEWS SLOVENIJA 2019

/ National Museum of Slovenia


RE — ORG EDUCATIONAL PROGRAMME

/ RE - ORG EDUCATIONAL PROGRAMME

Metodologija RE-ORG v Application of the RE-ORG Muzeju novejše zgodovine Methodology at the NaSlovenije tional Museum of Contemporary History Jana Šubic Prislan, Veljko Džikić, Marko Ličina

Jana Šubic Prislan, Veljko Džikić, Marko Ličina

Tudi v letu 2019 je ICOM Slovenija v sodelovanju z alianso ICOM SEE, ICCROM-om in Skupnostjo muzejev Slovenije nadaljeval z regionalnim izobraževanjem RE-ORG, ki je potekalo v dveh sklopih v Muzeju novejše zgodovine Slovenije v Ljubljani. Udeležencem iz muzeja gostitelja so se pridružili kolegi kustosi in konservatorji-restavratorji iz Slovenskega etnografskega muzeja, Tehniškega muzeja Slovenije, Narodnega muzeja, Muzeja za arhitekturo in oblikovanje, Gledališkega muzeja SLOGI, Muzeja Narodne osvoboditve Maribor, Mestnega muzeja Ljubljana, Muzejev Radovljiške občine in Loškega muzeja Škofja Loka. Pod vodstvom mentorjev Veljka Džikića (Center za preventivno konservacijo Beograd) in Jane Šubic Prislan (Goriški muzej Nova Gorica) so v spomladanski fazi teoretično spoznali metodologijo RE-ORG in naredili načrt reorganizacije enega od prostorov v depoju, kjer muzej hrani dele zbirk partizanskih delavnic, vojaške opreme, orožja in sanitete. Načrt je predvidel tudi delno razbremenitev depoja, zato so zaposleni muzeja v poletnih mesecih iz prostora odstranili predmete, ki ne sodijo v zbirke, oziroma prepeljali dele zbirk v nadomestne prostore v Državne depoje v Pivki. Odstranili so tudi staro, poškodovano in neustrezno pohištvo. Prostor so nato očistili in prebelili, na novo osvetlili in namestili novo pohištvo – regalne police. V depo so bili nameščeni tudi očiščeni in popravljeni starejši kovinski omari ter pet manjših predalnikov. V jesenski fazi je celotna ekipa do konca izpeljala načrtovano reorganizacijo: preostali predmeti so bili urejeni in dokumentirani, prepakirani ter nameščeni na police po novem sistemu lokalizacije. Zbirke bodo tako primerno zaščitene, urejene, pregledne in dostopne. Udeleženci pa bodo dobre prakse lahko prenesli na urejanje in reorganizacijo svojih zbirk ter znanje in izkušnje delili s kolegi.

In 2019, ICOM Slovenia in partnership with ICOM SEE, ICCROM, and several Slovenian museums continued with the regional RE-ORG workshops that took place at the National Museum of Contemporary History, Ljubljana, in two parts. Participants from the host museum were joined by fellow curators and conservator-restorers from the Slovene Ethnographic Museum, the Technical Museum of Slovenia, the National Museum of Slovenia, the Museum of Architecture and Design, the SLOGI Theatre Museum, the Museum of National Liberation Maribor, the City Museum of Ljubljana, the Radovljica Municipality Museums, and the Škofja Loka Museum. During the spring workshop, under the guidance of Veljko Džikić (Central Institute for Conservation Belgrade) and Jana Šubic Prislan (Goriška Museum Nova Gorica), participants acquainted themselves with the theory of the RE-ORG methodology and drew up a plan for the reorganisation of one of the areas in the museum depot where parts of Partisan workshops, military equipment, arms, and medical supplies were stored. According to the plan, parts of the depot were to be emptied, hence the objects that did not belong to the collections were removed and parts of collections were relocated to substitute storage area at state-owned depots in Pivka. Old, damaged, and unsuitable furniture was also removed. The space was then tidied up and repainted and new lighting and furniture (shelving units) were installed. Two restored old metal cabinets and five chests of drawers were brought back to the depot. During the autumn phase of the programme, the team concluded the reorganisation: objects that remained in the museum were organised, documented, repackaged, and stored according to the new location system. This will ensure that the collections remain adequately protected, organised, and functional. Participants will be able to use the acquired knowledge to re-organise their collections and share what they have learnt with their colleagues.

ICOM NEWS SLOVENIA 2019

11 —


POLETNA ŠOLA MUZEOLOGIJE

/ SUMMER SCHOOL OF MUSEOLOGY 2019

13. Mednarodna poletna šola muzeologije

M Prej / Before

Potem / After

ed 27. in 31. majem 2019 je v Kopru in Piranu potekala 13. Mednarodna šola muzeologije, v sodelovanju s Fakulteto za humanistične študije Univerze na Primorskem, Forumom slovanskih kultur, ICOM Slovenija ter Centrom za kreativnost (Muzej za arhitekturo in oblikovanje). Tema Mednarodne poletne šole muzeologije se je osredotočila na Mednarodni muzejski dan 2019 z ICOM-ovo temo Muzeji kot kulturna središča: Prihodnost tradicije. Doprinos ICOM Slovenija je bilo sodelovanje pri zasnovi programa, kjer so naši člani udeležencem predstavili dobre prakse mednarodnih projektov in dolgoročne učinke mednarodnih sodelovanj kot procesa, v katerem muzeji postajajo kulturna središča.

13th International Summer School of Museology

B Na fotografiji: Skupinska fotografija udeležencev izobraževanja RE-ORG. In the photograph: Group photo of RE-ORG workshop participants.

— 12

etween 27 and 31 May 2019, the 13th International Summer School of Museology was held in Koper and Piran in cooperation with the Faculty of Humanities, University of Primorska, the Forum of Slavic Cultures, ICOM Slovenia and the Centre for Creativity (Museum of Architecture and Design). The topic of the Summer School focused on the 2019 International Museum Day, as defined by ICOM, tackling the new roles of museums as active actors in communities – Museums as Cultural Hubs: The future of tradition. ICOM Slovenia‘s members assisted in designing the programme and presented examples of good practices of international projects with their long-term effects as processes that transform museums into cultural hubs.

ICOM NEWS SLOVENIJA 2019


ICOM KYOTO

/ ICOM KYOTO

25. Generalna konferenca 25th ICOM General ICOM, Kyoto, Japonska Conference, Kyoto, Japan Med 1. in 7. septembrom 2019 je v Kyotu na Japonskem potekala 25. generalna konferenca ICOM. Konference se je udeležila 14-članska delegacija predstavnikov slovenskih muzejev, ki delujejo v okviru ICOM Slovenija. Odličnost slovenskega muzealstva potrjujejo mednarodna sodelovanja, predavanja in predstavitve dobrih praks slovenskih udeležencev ter moderiranje in oblikovanje panelov slovenskih strokovnjakov znotraj mednarodnih komitejev. V sklopu konference so potekale volitve v mednarodne muzejske komiteje za naslednje triletje. Dr. Irena Žmuc je bila ponovno potrjena za predsednico ICOM ICR (ICOM mednarodni komite za regionalne muzeje), mag. Ralf Čeplak Mencin je bil izvoljen za predsednika ICOM ICME (ICOM mednarodnega komiteja za etnografske muzeje), v odbore mednarodnih komitejev so bili sprejeti še: Natalija Polenec (ICOM CIMUSET – mednarodni komite za tehniške muzeje), dr. Breda Činč Juhant (ICOM NATHIST – mednarodni komite za prirodoslovne muzeje), dr. Andreja Rihter (ICOM ICOMAM – mednarodni komite za vojaške muzeje) in dr. Kaja Širok (ICOM IC-MEMO – mednarodni komite za memorialne muzeje). Programsko bogato konferenco so dopolnjevali kulturni dogodki in ogledi muzejev po Kyotu s širšo okolico. Vrhunec konference je predstavljal 5-urni posvet o sprejemu nove definicije muzejev. Sporazumno je bila odločitev o sprejemu nove definicije preložena na junij 2020. Naslednja generalna konferenca bo leta 2022 v Pragi na Češkem.

ICOM NEWS SLOVENIA 2019

The 25th ICOM General Conference took place between 1 and 7 September 2019 in Kyoto, Japan. A 14-member committee of representatives from Slovene museums, working under the auspice of ICOM Slovenia, attended. Their international cooperation, lectures, presentations of good practices, moderating events, and elections into various panels of international committees are proof of the excellent work done by Slovene museum professionals. At the conference, elections into international museum committees for the next three years took place. Dr Irena Žmuc was re-elected president of ICOM ICR (International Committee for regional museums), MA Ralf Čeplak Mencin was elected president of ICOM ICME (International Committee for Museums and Collections of Ethnography), with several others elected into international committees: Natalija Polenec (ICOM CIMUSET – International Committee for Museums and Collections of Science and Technology), Dr Breda Činč Juhant (ICOM NATHIST – International Council of Museums Committee for Museums and Collections of Natural History), Dr Andreja Rihter (ICOM ICOMAM – International Committee for Museums and Collections of Arms and Military History), and Dr Kaja Širok (ICOM IC-MEMO – International Committee of Memorial Museums in Remembrance of the Victims of Public Crimes). The conference’s varied programme included public events, guided tours of museums and of the city with surrounding areas. The conference culminated in the 5-hour long deliberation on the adaption of a new definition of museums. By common accord, the decision to postpone the vote until June 2020 was made. The next General Conference will be held in 2022 in Prague, Czech Republic.

13 —


ICOM KYOTO

/ ICOM KYOTO

ICOM CIMUSET: Glasovi tradicij za trajnostno prihodnost Natalija Polenec Letošnja konferenca v Kyotu je bila res nekaj posebnega. Doživeti organizacijo konference, na kateri je aktivno udeleženih več kot 4.500 muzealcev z vsega sveta, je svojevrstna izkušnja. Konferenca je bila izjemno dobro organizirana in naši gostitelji so resnično presegli naša pričakovanja. Tokratno konferenco si bomo poleg zanimivih predavanj (Kengo Kuma, Sebastião Salgado, Cai Guo-Qiang) zapomnili po celotedenski vroči razpravi o novi definiciji muzejev, ki je na zaključnem zasedanju nismo sprejeli, saj jo je po mnenju večine udeležencev potrebno še bolj skrbno pretehtati in oblikovati. Tudi v komiteju CIMUSET je bilo precej časa namenjeno tej tematiki. Konferenca CIMUSET je potekala v znamenju teme Glasovi tradicij za trajnostno prihodnost. Dotaknili smo se novih konceptov in vloge muzejev, trajnostne dediščine, vključenosti javnosti in trajnostnih muzejev, v sklopu katerega sem predstavila trajnostne vidike Tehniškega muzeja Slovenije Trajnostni muzej – Izzivi in priložnosti Tehniškega muzeja Slovenije (Sustainable »Hardware and Software« of Museums – Challenges and Opportunities for the Technical Museum of Slovenia (TMS)). Gostitelji (CIMUSET JPN) so nas v sklopu konference peljali v Nagoyo, kjer smo si ogledali Mestni muzej znanosti v Nagoyi in Toyotin Spominski muzej industrije in tehnologije. Priznam, da nas je slednji navdušil. Tovarniški muzej predstavlja proizvodnjo, razvoj in inovacije tekstilnih strojev in razvoj proizvodnje vozil. Večina strojev je delujoča, za kar mora skrbeti izjemno število vzdrževalcev, ki se lotijo dela takoj, ko muzej zapre svoja vrata. Tako kot v drugih komitejih, smo tudi v CIMUSET-u izvolili novo predsedstvo. Večina članov je ostala (tudi jaz nadaljujem delo kot zakladnik), pridružili pa so se nam tudi nekateri novi obrazi. Naslednjo konferenco CIMUSET bo gostil Teheran, za leto 2021 pa še zbiramo kandidature.

— 14

Na fotografiji: CIMUSET na skupščini In the photograph: CIMUSET at the assembly

ICOM CIMUSET: Voices of Traditions for Sustainable Future Natalija Polenec This year’s conference in Kyoto was really extraordinary. To experience the organisation of a conference with more than 4,500 participating museum professionals from across the globe is a truly unique experience. The conference was exceptionally well organised and our hosts have really outdone themselves. This conference will be remembered for compelling keynote speeches (by Kengo Kuma, Sebastião Salgado, and Cai GuoQiang) and for a heated week-long debate on the new definition of museums that was not adopted at the final sitting as it, according to the majority of those in attendance, needs further contemplation and deliberation. Quite some time was dedicated to this issue at the CIMUSET committee meeting as well. The theme for the CIMUSET conference was Voices of Traditions for a Sustainable Future. We touched upon new concepts and the role of museums, sustainable heritage, inclusivity, and sustainable museums. During the discussion on the latter, I presented aspects of sustainability of the Technical Museum of Slovenia (Sustainable »Hardware and Software« of Museums – Challenges and Opportunities for the Technical Museum of Slovenia (TMS)). Within our annual conference, our hosts (CIMUSET JPN) ICOM NEWS SLOVENIJA 2019


ICOM KYOTO

/ ICOM KYOTO

took us to Nagoya where we toured the City Science Museum and the Toyota Commemorative Museum of Industry and Technology. I must admit that we were enthralled by the latter. At the factory museum, the production, development, and innovations in textile and automotive industries are presented. The majority of the machines are operational. These are maintained by many maintenance workers, who set to work as soon as the museum closes its doors. As in other committees, the CIMUSET elected a new board. Most of the board remain the same (I continue my tenure as treasurer), but we were also joined by some new faces. Next CIMUSET conference will be held in Teheran, while candidates for 2021 are still being considered.

ICOM COMCOL: Muzeji kot središča sodobnega zbiranja: prihodnost zbiranja tradicij Tanja Roženbergar V okviru letošnje generalne konference ICOM-a v Kyotu je potekala tudi redna letna konferenca ICOM-ovega komiteja za zbiralne strategije COMCOL, ki sicer sodi med mlajše komiteje in velja za enega izmed najbolj aktivnih, dinamičnih, sodobnih in aktualnih komitejev. K sodelovanju je povabil komite za dokumentacijo CIDOC, s katerim ga veže trajno sodelovanje predvsem na področju dokumentiranja zbirk ter komite za egipčansko dediščino CIPEG, ki je s COMCOL-om sodeloval prvič, a prav gotovo ne zadnjič. Skupni strokovni razmislek je namreč ponovno potrdil nujnost razumevanja COMCOL-ovih principov v muzejstvu, ne glede na to, s katero vrste dediščine in muzejskih zbirk se ukvarjamo. Program COMCOL-ove konference je odpiral aktualna vprašanja o tem, kakšna je prihodnost zbiranja v globalnem svetu, o načinih in modelih sodelovanja s skupnostmi, o ciljih zbiranja t.i. prenovljenih muzejev oz. zbirk, tudi tistih, ki so daleč proč – v metriki časa in prostora, o novih in neobremenjenih kvalifikacijah razumevanja sveta. Izpostavljeni so bili poudarki o dostopnosti zbirk ter modelih medsebojne izmenjave, delitve, različnih odnosih do muzejskega gradiva in novih načinih predstavitve. Številčne prezentacije kolegic in kolegov iz celega sveta so pokazale zanimive primere dobrih praks, ki širijo nekdaj postavljene meje in presegajo razumevanje zbirk kot nedotakljivih in nedostopnih zakladnic ter ponujajo enostavne in izvedljive rešitve. Primer odprtih depojev, kjer je gradivo zdruICOM NEWS SLOVENIA 2019

ženo po izbranih pojmih in ne le po gradivu, je komunikativen model, razumljiv in dostopen širši muzejski publiki. Predstavljeni so bili uspešni strateški načrti zbiranja, ki vključujejo predvsem sodelovanja s skupnostmi in vzpostavljajo t.i. demokratični model zbiranja gradiva. Slednji omogoča in širi krog tistih, ki odločajo o tem, kaj – in zakaj – ohranjamo kot dediščino. Tudi programi dopolnjevanja zbirk ter digitalne obravnave, ki jih uvajajo muzeji, oz. njihovi posebni oddelki za zbiralne strategije, so pokazali na mnoge uspešne in razvojne rešitve. Kot slovenska predstavnica v COMCOL-u in članica izvršnega odbora sem v pripravi in izvedbi te konference aktivno sodelovala. Moderiranje panela, ki smo ga oblikovali s komitejem CIPEG in sva ga izpeljali s kolegico iz CIPEG-a, je bil strokovno velik izziv, a uspešen, saj smo prepletli in nadgradili različna strokovna področja. V pripravljeni prezentaciji sem na konkretnem primeru Slovenskega etnografskega muzeja analizirala različne modele sodelovanja s posamezniki, skupinami in skupnostmi ter pomen teh sodelovanj za razumevanje in dopolnjevanje zbranega gradiva oz. zbirk. Kot primere sem izpostavila sodelovanje muzeja s skupinami migrantov, ki smo ga izvedli predvsem v času velike migrantske krize 2015/2016, sodelovanja z različnimi etničnimi skupinami v Sloveniji in v tujini, in model razstave, ki ga za tovrstna sodelovanja Slovenski etnografski muzej ponuja tudi drugim muzejem v Sloveniji, nato sodelovanje s skupnostjo LGBTQ+ in nekatere druge.

ICOM COMCOL: Museums as Hubs for Contemporary Collecting: The Future of Collecting Traditions Tanja Roženbergar As a part of this year‘s ICOM General Conference in Kyoto, annual COMCOL (ICOM International Committee for Collecting) conference was held. COMCOL is one of the more recently established committees and is considered one of the most active, dynamic, current, and up-to-date ones. It partnered with CIDOC (ICOM International Committee for Documentation) and CIPEG, committee for Egyptian heritage, with which it partnered for the first, and most certainly not the last, time, while it has had a long working relationship with the latter. At the joint expert meeting, the necessity of understanding the COMCOL 15 —


ICOM KYOTO

museum guidelines, regardless of the type of heritage and museum collections was once again brought to the forefront. The COMCOL conference programme focused on current issues regarding the future of collecting in the globalised world, the ways and models of working with communities, collection goals of the so-called reinvented museums and collections, even those that are far away in time and location, and about new ways of understanding the world without impediments. Numerous presentations by colleagues from around the globe showed interesting examples of good practices that broaden our understanding of collections as untouchable and inaccessible treasuries, while offering simple and viable solutions. The case of open depots where objects are stored according to theme not only by type is a communicative model, understandable and accessible to the wider public. Successful strategies for collecting that incorporate collaboration with communities and form the so-called democratic model of collecting were presented. The latter, for example, broadens the group that decides what and why will be preserved as heritage. Programmes of supplementing collections and digital tools being implemented by museums, or, more accurately, collection strategies departments, have also showcased numerous successful development solutions. As the Slovene representative at COMCOL and a member of the executive board, I was actively engaged in organising the conference. Taking the chair of the panel alongside the colleague from CIPEG, with which we partnered in organising it, was a great professional challenge that proved very rewarding, as we managed to extend our discussion into several professional fields. I presented my analysis of different models of collaboration with individuals, groups, and communities and the importance of these collaborations for the understanding of museum objects and supplementing of collections, based on the example of the Slovene Ethnographic Museum. I highlighted museum’s collaboration with migrant groups during the 2015/2016 migrant crisis, collaborations with various ethnic groups in Slovenia and abroad, and an exhibition model offered by the museum in service of such collaborations to other Slovene museums; furthermore, collaborations with the LGBTQ+ community and several others.

/ ICOM KYOTO

ICOM ICME: Raznolikost in univerzalnost Ralf Čeplak Mencin Letošnja 25. generalna konferenca ICOM v Kyotu na Japonskem je privabila več kot 4.500 udeleženk in udeležencev. S temami kot so izzivi povezani z regionalnim razvojem, multikulturalizem, klimatske spremembe, revščina, mednarodni konflikti, naravne katastrofe, človekove pravice, vse v luči globalnih političnih in socio-ekonomskih sprememb, je bila poudarjena nujnost, da se tudi muzeji aktivno vključijo v prizadevanja za trajnostno in miroljubno prihodnost. Poleg izvrstnih plenarnih zasedanj, nagovorov, smo lahko poslušali tudi o problematiki naravnih katastrof in muzejev ter razumevanju azijske umetnosti v muzejih (kar je bilo še posebej poučno za področje mojega dela). Sodeloval sem na 52. ICME (Mednarodni komite etnografskih zbirk in muzejev) letni konferenci z naslovom Raznolikost in univerzalnost (Diversity and Universality), ki so jo odlikovali izvrstni govorci, različni paneli in pa tudi strokovna ekskurzija v Narodni muzej etnologije (Minpaku), v Osaki skupaj s CIMCIM-om (Mednarodni komite muzejev in zbirk glasbil). Vtisov s konference je ogromno in verjetno jih bom predeloval še mesece ali leta, a vrhunec mi je vsekakor pomenila izvolitev na mesto predsednika ICME-ja.

Na fotografiji: novi odbor ICME, izvoljen za obdobje 2019-2021: Agnes Aljas, Estonia, Ralf Čeplak Mencin, Slovenija, Rema Zeynalova, Azerbaijan. Foto: Leif Pareli. In the photograph: Newly-elected members to the ICME board for the 2019-2021 period: Agnes Aljas, Estonia, Ralf Čeplak Mencin, Slovenia, Rema Zeynalova, Azerbaijan. Photo: Leif Pareli.

— 16

ICOM NEWS SLOVENIJA 2019


ICOM KYOTO

/ ICOM KYOTO

ICOM ICME: Diversity and Universality Ralf Čeplak Mencin This year’s 25th ICOM General Conference in Kyoto, Japan, was attended by more than 4,500 participants. With topics such as challenges of regional development, multiculturalism, climate change, poverty, international conflicts, natural disasters, and human rights – all in light of global political and socio-economic changes, it focused on the urgency for museums to actively partake in the effort to create a sustainable and peaceful future. In addition to the compelling plenary sessions and keynote addresses, we were privy to excellent discussions about natural disasters and museums, as well as interpretations of Asian art in museums (the latter being of special interest in regard to my field of expertise). I took part in the 52nd annual ICME (International Committee for Museums and Collections of Ethnography) conference, entitled Diversity and Universality, which was distinguished by brilliant speakers, various panels, as well as an CIMCIM-lead (International Committee for Museums and Collections of Instruments and Music) excursion to the National Museum of Ethnology (Minpaku) in Osaka. I came home full of impressions and will need months, if not years, to process it all, but the highlight of it all is undoubtedly my election to the position of the President of ICME.

ICOM NEWS SLOVENIA 2019

ICOM ICMEMO: Zgodovinska dediščina v muzejih in njena pomembnost danes Kaja Širok Mednarodni odbor spominskih muzejev v spomin na žrtve javnih zločinov je na generalni konferenci v Kyotu obravnaval teme, povezane z zgodovino 20. stoletja in dediščino druge svetovne vojne. V prvem tematskem sklopu, ki je potekal v sodelovanju s FIHRM (Zvezo mednarodnih muzejev za človekove pravice), smo razglabljali o tem, kako se muzeji soočajo z zgodbami iz nekdanjih kolonialnih ozemelj Japonske in kako jih pripovedujejo. Drugi dan konference smo posvetili temi Prisotnost odsotnosti: praznina, ki nastaja v prostorih spominjanja. Ta panel sem moderirala, razdelili smo ga v sklop predavanj in sklop kratkih predstavitvenih tekstov članov, ki se konference niso udeležili. V okviru zadnjega sklopa sem predstavila tekst Vilje Lukan iz Tržiškega muzeja o Ljubelju/Loiblu kot kraju (ne) spominjanja. Tretji dan posveta smo namenili fenomenu popularnosti dnevnika Ane Frank na Japonskem, Ana Frank: mostovi med Amsterdamom in Kyotom. Aktivno sem sodelovala s predstavitvijo Ana Frank in zidovi okoli nas. Projekti za mlade Muzeja novejše zgodovine Slovenije. Isti dan sem v okviru panela FIHRM, imenovanega Globalno mreženje, skupaj s kolegico Kathrin Pabst (ICOM Norveška) predstavila štiriletni projekt I-ON. Identiteta na prepihu, ki ga financira program Creative Europe. Naslednji dan smo si ogledali Memorialni muzej miru v Hiroshimi, kjer smo nadaljevali predavanja in sodelovali na javnosti odprtem simpoziju Relikvije, ostanki in naracije iz točke nič. Obisk muzeja je vključeval poglobljeno razpravo o vpeljani naraciji muzeja in načinih spominjanja tragedije v Hirošhimi. Dogodkom druge svetovne vojne in povojnemu času je namenjen tudi Muzej repatriacije Maizuru, ki smo ga obiskali peti dan konference. Celotna naracija se je osredotočala na vlogo žrtve in želje, da se tragedije, kot jo je doživela Japonska, ne ponovijo več, pri tem pa je iz naracije izpadlo celotno obdobje druge svetovne vojne in zločini, ki jih je Vzhajajoče cesarstvo povzročilo v okupiranih ozemljih. Temo smo poglobljeno nadaljevali v okviru pokonferenčnega dogajanja na otoku Okinawa, 17 —


ICOM KYOTO

kjer smo se posvečali temi spomina na drugo svetovno vojno. V okviru dvodnevnega obiska otoka smo si ogledali tudi grad Shuri, ki je bil zgrajen v 14. stoletju in je deloval kot kraljevi dvor krajevine Ryuku. Bil je večkrat poškodovan in v bitki pri Okinawi med drugo svetovno vojno bombardiran. Po vojni so ga obnovili in leta 2000 je bil registriran na spisek Unescove svetovne dediščine. Mesec po našem obisku, v noči iz 30. na 31. oktober 2019 je grad zajel požar, ki je popolnoma uničil glavno stavbo in za vedno požgal muzealije, ki jih je grad hranil. Tragedija gradu Shuri nas, tako kot Notre-Dame, opominja na neprecenljivo vrednost hranjena kulturne dediščine ter praznine, ki nastane, ko slednja za vedno izgine.

ICOM ICMEMO: Historical Heritage in Museums and its Relevance Today

/ ICOM KYOTO

posium open to the public, entitled Relics, Remains and Narratives from Ground Zero were held. The visit to the museum included an in-depth discussion on the narrative introduced by the museum and ways of remembering the tragedy in Hiroshima. The Maizuru Reparation Memorial Museum, which we visited on the fifth day of the conference, also focuses on the events of the World War II and the post-war period. The presented narrative focuses on victimhood and the desire that the tragedies as suffered by the Japanese do not happen again, while completely ignoring the World War II and atrocities committed by the Empire in the occupied territories. This topic was further explored in the post-conference programme on the Okinawa island, where the discussion was centred on the topic of memory of the World War II. During the two-day visit to the island, we toured Shuri Castle. Built in the 14th century, it was the palace of the Rykukyu Kingdom. It was damaged several times and heavily bombarded during the Battle of Okinawa. It was renovated after the war and designated as a UNESCO World Heritage Site in 2000. A month after our visit, in the night on 31 October 2019, a fire broke out, completely destroying the main building with all museum objects in it. The tragedy of the Shuri Castle, just like Notre Dame, reminds us of the immense value of safeguarding cultural heritage and the void left in wake of its destruction.

Kaja Širok At the International Committee of Memorial Museums in Remembrance of the Victims of Public Crimes meeting at the General Conference in Kyoto topics connected to the history of the 20th century and the heritage of World War II were discussed. In the first session, a joint session with FIHRM (Federation of International Human Rights Museums), we discussed how museums deal with the narratives from former colonial territories of Imperial Japan and how these are presented. The second day of the conference was dedicated to The Presence of Absence: The void that evokes loss in spaces of remembrance. I took the chair of this panel, which was divided into two parts, lectures and short presentations of texts by members that were unable to attend. During the latter, I presented a paper by Vilja Lukan of the Tržič Museum on Ljubelj/Loibl as a place of (no-) remembrance. The third day of the conference was dedicated to the phenomenon of popularity of the Anne Frank’s Diary in Japan, Anne Frank House: Building Cultural Bridges from Amsterdam to Kyoto, during which I presented Anne Frank and Walls around Us. National Museum of Contemporary History’s Projects for Younger Visitors. On the same day, at the FIHRM panel Global Networks, colleague Kathrin Pabst (ICOM Norway) and I presented the 4-year project I-ON, Identity on the Line, funded by the Creative Europe Programme. On the following day, we toured the Hiroshima Peace Memorial Museum where lectures and a sym— 18

Na fotografiji: Kaja Širok. predsednica ICOM Slovenija in Aleksandra Berberih Slana, članica izvršnega odbora ICOM Slovenija. In the photograph: Kaja Širok, chair of ICOM Slovenia and Aleksandra Berberih Slana, ICOM Slovenia Executive Committee member.

ICOM NEWS SLOVENIJA 2019


ICOM KYOTO

/ ICOM KYOTO

ICOM ICDAD: Prihodnost tradicije v vzhodni in zahodni umetnosti Maja Lozar Štamcar Pri matičnem komiteju ICDAD, ki ga sestavljamo kustosi in direktorji muzejskih zbirk uporabne umetnosti in oblikovanja, sem na temo Prihodnost tradicije v vzhodni in zahodni umetnosti in v okviru podsklopa Medkulturni vplivi na dekorativne umetnosti: japonizmi in šinoazerije v evropskih interierjih predstavila referat Percepcija japonske umetnosti v baročnem in secesijskem oblikovanju interjerjev v Sloveniji. Predstavila sem japonsko izvozno kabinetno omarico s podstavkom iz druge polovice 17. stoletja, ki jo hranijo na gradu Snežnik, po japonskem vzoru izdelano kabinetno omarico, izdelano v Evropi, španski steni, ki ju je pred letom 1900 v modernem japonizirajočem slogu poslikala Ivana Kobilca, ter poslikane senčnike za luči, ki jih je leta 1937 Ajdovčan Walter Bianchi razstavljal na svetovni razstavi v Parizu. Na občnem zboru ICDAD-a smo se odločili, da se drugo leto sestanemo v Lizboni, leta 2022 pa ponovno v okviru generalne konference, ki bo v Pragi. Dosedanja predsednica ICDAD, direktorica umetnoobrtnega muzeja v Pragi, je povabila članstvo na oktobrske e-volitve svežih odbornikov.

ICOM ICDAD: The Future of Tradition in The Arts, East and West Maja Lozar Štamcar At the ICDAD Committee (comprised of curators and directors of museum collections of decorative art and design) meeting, I presented a paper The Perception of Japanese Art in Baroque as well as Art Nouveau and Art Deco Interior Decoration in Slovenia on the topic of The Future of Tradition in The ICOM NEWS SLOVENIA 2019

Arts, East and West. In the presentation, I discussed an imported Japanese chest of drawers with pedestal from the 17th century, kept at Snežnik castle, a Japanese-style chest of drawers made in Europe, two folding-screens decorated by Ivana Kobilca in a modern Japonesque style prior to 1900, and decorated lampshades that were exhibited at the Paris World’s Fair in 1937 by Walter Bianchi from Ajdovščina. At the ICDAD general assembly, we agreed that next year we convene in Lisbon, and in 2022 again at the General Conference, which is to be held in Prague. The sitting president of ICDAD, the director of the Museum of Decorative Arts in Prague, invited all members to participate in the October e-elections of new board members.

Na fotografiji: Poslovilna zahvala Melissi Rinne za organizacijo programa ogledov v Kjotu in Heleni Königsmarkovi za predsedovanje odboru ICDAD v zadnjem obdobju. In the photograph: A farewell address to Melissa Rinne for the organisation of guided tours in Kyoto and Helena Königsmark for her work as sitting president of the ICDAD board.

ICOM NATHIST: Prirodoslovni muzeji: Povezava med naravo in kulturo Breda Činč Juhant Sodelovanje v ICOM NATHIST (odbor za naravoslovne muzeje in zbirke) je za Prirodoslovni muzej Slovenije zelo dragoceno. Omogoča vpogled v aktualne muzeološke izzive s področja naravoslovja, za kar v Sloveniji nimamo kompetentnih sogovornikov. Japonska je dežela, ki se pogosto sooča naravnimi nesrečami. Ta del je bil na konferenci izjemno slikovit, upravljanje z zbirkami v izrednih razmerah pa je za naš muzej zelo aktualno, saj so naše zbirke že dvajset let na začasni lokaciji, kjer jim ne omogočamo trajnega varnega hranjenja pod ustreznimi klimatskimi razmerami. Bila sem pobudnica lanskega sprejetja 19 —


ICOM KYOTO

/ ICOM KYOTO

Ramatganske izjave (ICOM NATHIST izraža veliko skrb za naravoslovne zbirke, ki se soočajo z naraščajočimi tveganji, in poziva financerje, da prepoznajo vrednost tega bogastva in mu zagotovijo trajno zaščito), hkrati pa sem geologinja, zato mi je bilo zaupano moderiranje sklopa predavanj Obvladovanje naravnih nesreč (Disaster manegement). Zanimivi so bili primeri preventivnih ukrepov, ozaveščanja javnosti in odpravljanja posledic. V okviru generalne konference so potekale tudi volitve v mednarodne odbore, kjer sem bila ponovno izvoljena za članico vodstva ICOM NATHIST.

ICOM NATHIST: Natural History Museums: A Nexus Between Nature and Culture Breda Činč Juhant Being part of the ICOM NATHIST (Committee for Museums and Collections of Natural History) is of great importance for the Slovenian Museum of Natural History. It provides an insight into the challenges in contemporary museology in the field of natural history – a field in which professional discourse is lacking in Slovenia. Japan is a country in which natural disasters are frequent, so this part of the conference was very illustrative. Collections management in emergency situations is a pressing issue at our museum as for the past twenty years, our collections have been kept at a temporary location, at which we were unable to provide permanent, safe, and climate-controlled storage. I started the initiative that lead to the Ramat Gan Statement being issued last year (ICOM NATHIST vehemently expresses its concerns for the preservation of natural history collections exposed to risks and implores the funders to acknowledge their value and ensure permanent safe-keeping), and, being a geologist, I was entrusted with moderating the series of lectures entitled Disaster management. Preventive measures, raising public awareness, and disaster relief. At the conference elections into international boards took place, and I was re-elected as a board member of ICOM NATHIST.

— 20

Na fotografiji: Po cunamiju poškodovana škatla z žuželkami. Foto: Breda Činč Juhant In the photograph: Bug box damaged after a tsunami. Photo: Breda Činč Juhant Na fotografiji: Očiščena in restavrirana škatla z žuželkami, ki jo je leta 2011 poškodoval cunami. Foto: Breda Činč Juhant. In the photograph: Cleaned and restored bug box that was damaged in a 2011 tsunami. Photo: Breda Činč Juhant

ICOM NEWS SLOVENIJA 2019


ICOM KYOTO

/ ICOM KYOTO

ICOM ICR: Regionalni muzeji spodbujajo trajnostno rabo kulturne in naravne dediščine

ICOM ICR: Regional museums encouraging sustainable use of cultural and natural heritage

Alenka Černelič Krošelj

Alenka Černelič Krošelj

Letošnja ICOM-ova generalna konferenca je bila moja druga generalna konferenca. Po izkušnji iz Milana sem bila dovolj pogumna, da sem se na konferenco v Kyoto prijavila tudi s prispevkom, saj je bila tema tesno povezana z mojim delom in izkušnjami Posavskega muzeja Brežice. Moj matični komite je ICR (regionalni muzeji), v okviru katerega sem predstavila prispevek Posavski muzej Brežice: partner trajnostnega razvoja v osi kultura-gospodarstvo-kakovost življenja. Izvedba osrednje naloge moje udeležbe že na prvi dan mi je omogočila tudi aktivno spoznavanje dela drugih komitejev ter spremljanje več različnih tem, čeprav sem večino časa preživela s kolegi ICR. S ponosom sem sodelovala tudi na »zboru članov« ICR, kjer smo ponovno izvolili dr. Ireno Žmuc za predsednico. Konferenca je bila priložnost za spoznavanje dela različnih komitejev, za brskanje po pestrem programu in premišljanje, v kateri prostor bi se bilo najbolje prestaviti, za mreženje s predstavniki sorodnih ustanov in sorodnih projektov ter tudi priložnost za povezovanje slovenske delegacije, ki se je podpirala, vsak dan srečevala ter izmenjavala vtise. Posebno pomembno se mi je zdelo aktivno sodelovanje v dogodkih zadnjega dne konference, ko smo izvedeli rezultate volitev, pozdravili novo-staro predsednico ICOM Suay Aksoy ter člane upravnega odbora, spremljali pestro diskusijo o novi definiciji muzejev ter o načinih odločanja, sprejemali resolucije in bili del pomembnih prelomnic v našem profesionalnem življenju.

This year’s General Conference was the second ICOM General Conference I attended. Following the Milan one, I felt brave enough to submit a presentation proposal. Its topic was closely connected to my field of expertise and experiences at the Posavje Museum Brežice. My presentation The Posavje Museum Brežice: A Partner in the Sustainable Development of the Culture-Tourism-Economy-Quality of Life Axis was part of the ICR Committee (regional museums). Having completed my primary goal on the first day of the conference, I was able to dedicate my time to acquainting myself with work of other committees and topics, despite the fact that I spent most of my time with my ICR colleagues. I am proud to have participated at the ICR members’ meet-up, where Dr Irena Žmuc was re-elected president. The conference was an opportunity to familiarise yourself with the work of various committees, discovering the varied programme and contemplating where to go next; to network with colleagues working in similar institutions and on similar projects, and for bonding of the Slovene delegation, which was mutually supportive, had daily meet-ups, and was exchanging impressions. Participating in the events of the last day of the conference, I think was particularly important. We found out about the election results, greeted the re-elected ICOM president, Suay Aksoy, and executive board members, followed a lively discussion on the new definition of museums and decision-making processes, adopted resolutions, and took part in events instrumental for our professional growth.

ICOM NEWS SLOVENIA 2019

21 —


NOVO PREDSEDSTVO ICOM SEE

/ NEW ICOM SEE CHAIRMANSHIP

Novo predsedstvo ICOM SEE

New ICOM SEE chairmanship

Med 17. in 20. oktobrom 2019 je v Zagrebu potekala konferenca Nesnovna dediščina, izziv za upravljanje in strategijo zbiranja (Intangible Heritage, a Challenge for Management and Collection Policy), ki jo je organiziral ICOM SEE v sodelovanju z društvi ICOM Hrvaška, ICOM Slovenija, INTERCOM, COMCOL in hrvaškimi muzeji. V okviru konference so potekale tudi volitve v regionalno alianso ICOM SEE (ICOM South East Europe) za obdobje 20192022. Nova predsednica ICOM SEE je postala Alenka Černelič Krošelj, podpredsednica ICOM Slovenija in direktorica Posavskega muzeja Brežice, ki je na mestu predsednice regionalne alianse nasledila Goranko Horjan. Alenki čestitamo za uspešno kandidaturo in ji želimo uspešen mandat vodenja mednarodne alianse ICOM SEE.

The Intangible Heritage, a Challenge for Management and Collection Policy conference was held in Zagreb between 17 and 20 October 2019. The conference was organised by ICOM SEE in partnership with ICOM Croatia, ICOM Slovenia, INTERCOM, COMCOL, and Croatian museums. During the conference elections to the Regional Alliance of ICOM SEE (ICOM South-East Europe) for the 2019 – 2022 period were held. Alenka Černelič Krošelj, vice-chair of ICOM Slovenia and director of Posavje Museum Brežice, was elected chair, replacing Goranka Horjan. We would like to congratulate Ms Černelič Krošelj. We wish her success in her new office as the chair of ICOM SEE.

Na fotografiji: ga. Goranka Horjan (predsednica v odhajanju), ga. Alenka Černelič Krošelj

Na fotografiji: konferenca Nesnovna dediščina, izziv za upravljanje in strategijo zbiranj,

(nova predsednica ICOM SEE) in g. Slavko Spasić (podpredsednik ICOM SEE).

Zagreb, 17.-20. oktober 2019.

In the photograph: Ms Goranka Horjan (outgoing chair), Ms Alenka Černelič Krošelj

In the photograph: Intangible Heritage, a Challenge for Management and Collection

(newly-elected chair of ICOM SEE), and Mr Slavko Spasić (vice chair of ICOM SEE).

Policy conference, Zagreb, 17 – 20 October 2019.

22 —

ICOM NEWS SLOVENIA 2019


OBCNI ZBOR - KONGRES

/ GENERAL ASSEMBLY - CONGRESS

Pomembni datumi 2020

Important dates 2020

9. marec 2020

9 March 2020

18. maj 2020

18 May 2020

24.-26. september 2020

24 – 26 September 2020

I. Razdelek: skupna tema: Muzeji v zgodbah raznolikosti in vključevanja/Muzeji v zgodbah problematične dediščine in odpiranja zgodb javnosti: kaja.sirok@muzej-nz.si;

Segment I: General topic: Museums in Narratives of Diversity and Inclusion/Museums in Narratives of Contested Heritage and Sharing stories with public: kaja.sirok@muzej-nz.si

II. Razdelek: pedagoška/PR tema: Muzeji kot prostori dialoga. Novi pristopi in dobre prakse: blaz.vurnik@mgml.si;

Segment II: Pedagogy and PR: Museums as Spaces of Dialogue. New Approaches and Good Practices: blaz.vurnik@mgml.si

III. Razdelek: konservatorsko-restavratorski pogled: Muzejske zbirke in preventivna konservacija. Depoji kot prostor srečevanja vseh strokovnih delavcev muzeja: novi pristopi in dobre prakse: jana.subic@gmail.com.

Segment III: Conservation and restoration: Museum Collections and Pre-emptive Conservation. Museum Depots as Meeting Places of All Museum Professionals: New Approaches and Good Practices: jana.subic@gmail.com

Pošto označite z naslovom zadeve: Kongres muzealcev + priimek referenta

Submit your presentation proposals with the subject line: Kongres muzealcev and the name of the speaker.

V ponedeljek, 9. marca 2020, bo sklican občni zbor, na katerem bomo izvolili predsedstvo in komisije za obdobje 2020-2023. Obenem pa bomo odprli diskusijo na temo nove ICOM-ove definicije muzejev.

Mednarodni muzejski dan na temo: Muzeji za raznolikost in vključenost

On Monday, 9 March 2020, a general assembly will be held and the elections of the board and committees for the period of the next three years will take place, along with the discussion on the new definition of museums as proposed by ICOM.

International Museum Day: Museums for Diversity and Inclusion

V letu 2020 vse tri krovne muzejske institucije organiziramo III. kongres muzealcev na temo Muzeji za raznolikost in vključenost (Museums for Diversity and Inclusion), ki bo letos v Mariboru med 24. in 26. septembrom 2020. Gostil nas bo Muzej narodne osvoboditve Maribor. Vabimo vas, da pošljete predloge prispevkov z naslovom in izvlečkom v obsegu do 200 besed in vašimi osebnimi podatki (ime, priimek, znanstveni/strokovni naziv, ustanova, e-naslov, telefon, članstvo v društvu) najkasneje do srede, 20. januarja 2020, po elektronski pošti na naslove:

ICOM NEWS SLOVENIA 2019

In 2020 all three museum umbrella organisations are preparing the 3rd Congress of Museum Professionals on the topic of Museums for Diversity and Inclusion. It will be held in Maribor between 24 and 26 September 2020, with the Museum of National Liberation Maribor as our host. Please email your presentation proposals with the title of the presentation, a short abstract (up to 200 words) and your contact information (name, title, affiliation, email, phone number, membership information). Submissions deadline is 20 January 2020.

23 —


26. generalna konferenca ICOM Praga

ISSUE 01 December 2019

IZDAJA 01 december 2019

22.-28. avgust 2022

22 – 28 August 2022

26th ICOM General Conference Prague

Izdal ICOM Mednarodni muzejski svet, zanj dr. Kaja Širok; uredila Urška Purg; oblikovala Urška Bavčar; natisnil Aero print, Ljubljana, Slovenija 2019. Published by ICOM Slovene National Committee, represented by Dr Kaja Širok; Edited by Urška Purg; Design by Urška Bavčar; Printed by Aero print, Ljubljana, Slovenia 2019.