Page 203

ČAZMA - crkva Sv. Marije Magdalene, 1238. obnovljena oko 1700. - kap. Sv. Ane - kap. Prečasnog srca Marijina, ela., Dereza - kap. Prečasnog srca Marijina, Grabovnica

Sv. Marija Snježna Bogorodica s Djetetom u naručju, koja stoji na polumjesecu i iz koje izbijaju zlatne zrake (apokaliptična vizija «žene odjevene u sunce», Otk 12,1: - Apokalipsa, pod br. 14) i koja je okružena vijencem ruža kao – mandorlom. (Leksikon ikonograije liturgike i simbolike zapadnog kršćanstva; str. 168., Zagreb 1985.)

GORNJI MIKLOUŠ - crkva Sv. Nikole B., 1789. - kap. Sv. Martina IVANSKA - crkva Sv. Ivana Krstitelja - kap. Sv. Antuna BEREK - kap. Sv. Mihovila UR IC - kap. Sv. Jurja KRIŽIĆ - kap. Sv. Križa PALJEVINE - crkva Presvijetlog Tro jstva SAMARICA - crkva Sv. Katarine,1721. - kap. Sv. Florijana DONJA PETRIČKA - kap. Sv. Ilije GORNJA GAREŠNICA - kap. Sv. Valentina GORNJA PETRIČKA - crkva Sv. Petra i Presvijetlog Trojstva ŠIMLJANIK - kap. Sv. Šimuna ŠTEFANJE - crkva Sv. Stjepana Prvomučenika, 1242., obnovljena 1782. - crkva Sv. Ignacija Lojola - crkva Sv. Florijan, kap. (Daskatica) - kap. Srca Marijina, (Donja Šušnjara) - kap. Srca Isusova i Sv.Križa, (Laminac) - kap. Sv. Petra i Pavla, (Narta) - kap. Gospe Karmelske - kap. Sv. Benedikta

204

Sv. Marija Snjezna

Sv. fabijan

Sveti Fabijan bio je rimski biskup i papa od godine 236. do 250. To je doba kada su carske vlasti organizirale velike progone kršćana. Njihov je broj unatoč tome rastao. Fabijan je zaslužan za reorganizaciju rimske crkvene zajednice: podijelio ju je na sedam okruga i povjerio sedmorici đakona. akoni su imali notare, zapisničare, koji su brižno skupljali i bilježili podatke, napose o kršćanima-mučenicima. Usto su se brinuli za to da svi mučenici budu dostojno pokopani u podzemnim grobljima, katakombama. Kad je 249. nastupio novi car Decije, novom je žestinom nastavio zatirati kršćanstvo. Prvi je uhićen papa Fabijan. Po kratkom postupku usudio ga je sam car. Osuda je izvršena 20. siječnja 250.: odsječena mu je glava. Pokopan je u Kalistovim katakombama. Nejgov kameni sarkofag otkriven je godine 1915. Fabijanovo štovanje proteglo se kroz sva ta stoljeće. Slikari ga prikazuju u biskupskom ornatu s mačem i golubom. Fabijan spada u «zimske svece», dolazi pri kraju zime – 20. siječnja (uvijek zajedno sa Sebastijanom). Sv. Sebastijan

Zbornik Moslavine IX - X  

Izdanje 2006. / 2007.

Zbornik Moslavine IX - X  

Izdanje 2006. / 2007.

Advertisement