Kutina prije Kutine

Page 1

ISBN 978-953-7135-24-9

KUTINA PRIJE KUTINE

ARHEOLOŠKO NALAZIŠTE KUTINSKA LIPA


MUZEJ MOSLAVINE KUTINA

Ana Bobovec

Arheološko nalazište Kutinska Lipa Kutina prije Kutine

Arheological site Kutinska Lipa Kutina before Kutina

Kutina, MMIX.


Arheološko nalazište Kutinska lipa

Iz plana grada Turističke zajednice Kutine / From city plan of Kutina tourist board II


III


Do sada je mjesto zvano Crkvište i Fratrica ("na Lipi") bilo poznato samo kao lokalitet na kome su još davne 1892.g. nađeni ostaci iz rimskog doba. Recentna arheološka istraživanja potvrdila su da se ovdje zaista radi o mjestu gdje se odvijao život u razdoblju rimske dominacije ovim prostorima – putnoj stanici, a možda i većem naselju – Varianis, koje je ucrtano u pojedine zemljovide nastale prema antičkim izvorima. U tom smislu Kutinu spominje Ivan Kukuljević Sakcinski u svojoj raspravi "Panonija rimska" (1873.g.). Time se "postanak" današnje Kutine pomiče tisućljeće u prošlost (ako uzmemo godinu 1253. kada se Kutina prvi puta spominje u povijesnim izvorima).

Kutina – zemljopisni smještaj / Kutina – geographic situation IV


Until recently, the place called Crkvište and/or Fratrica ("Na Lipi") was known only as a locality where as long ago as 1892, the remains from the Roman period were found. Recent archaeological excavations have confirmed that this was really the place where people lived during the period of Roman domination in this region – travel station or perhaps a larger settlement – Varianis, which was included in some maps made according to Ancient sources. In these terms Kutina is mentioned by Ivan Kukuljević Sakcinski in his thesis, The Roman Pannonia (1873). Thus the origins of today’s Kutina were shifted a millennium back into the past (as compared to 1253 – the year when Kutina was mentioned for the first time in a historic document).

Varianis – sustav antičkih cesta (prema M. Slukan Altić,2003.) / Varianis – System of Roman roads (according to M. Slukan Altić,2003.) V


Iz rasprave „Panonija rimska“ I. Kukuljevića Sakcinskog (1873.) / From study called „Panonija Rimska“ (I. Kukuljević Sakcinski, 1873.) VI


Crkva Majke Božje Snježne – pogled s lokaliteta / Church of Saint Mary of the Snow – view from locality VII


Šire područje današnje Moslavine bilo je uklopljeno u sustav velike rimske imperije krajem 1. stoljeća naše ere, nakon pacifikacije ilirskih (panonskih) plemena koja su živjela na ovim prostorima. Nešto kasnije prostor Moslavine ulazi u sastav provincije Gornje Panonije (Panonia Superior), čiji je glavni grad bila Siscija. Stari rimski pisci ovo područje u svojim djelima spominju malo (ili nimalo), tako da se u rasvjetljavanju toga razdoblja možemo osloniti jedino na materijalne ostatke prikupljene arheološkim iskopavanjima. Za ovaj lokalitet vezana je i narodna predaja o srednjovjekovnoj crkvi ili samostanu (toponimi Crkvište i Fratrica), koje su porušili Osmanlije, a građevni materijal kasnije je korišten za gradnju crkve na mjestu današnje crkve Majke Božje Snježne i to tako da je prenošen "živim lancem", iz ruke u ruku. Za sada možemo gotovo sa sigurnošću reći da ova predaja ima uporište u povijesnim činjenicama, samo što je građevni materijal za gradnju crkve uziman s rimskih ruševina.

VIII


The wider area of the present day Kutina was a part of the great Roman Empire at the end of 1st century A.D., after the pacification of the Illyrian (Pannonian) tribes that lived in these parts. A little later it was included in the province of Upper Pannonia (Pannonia Superior), with the capital Siscia. Ancient Roman authors mentioned this region very rarely or never in their works, so the material remains, found in archaeological excavations, were the only help in shedding light to this period. There is a legend connected to this site about a medieval church or a monastery hence the toponyms Crkvište and Fratrica), that was pulled down by the Turks. The material was later used for the construction of a church at location of the present-day church of St. Mary of Snow, carried by life chain, from hand to hand. (For the time being, we can be almost certain to say that this legend is based on historical facts, only the construction material for the building of the church was taken from Roman ruins). IX


Brončani ukras rimskih kola – nalaz iz 1892.g. / Bronze ornament of Roman cart – find from 1892.

Od vremena kada je arheološko nalazište uglavnom bilo na obradivoj površini (oranice i livade – rudina), situacija na terenu se potpuno promijenila. Čitavo područje je urbanizirano, a nalazište samim tim u najvećoj mjeri uništeno. Ostali su samo ostaci čvrstih struktura ispod zemlje, a na rijetkim oranicama nakon svakog oranja možemo naći pokretni arheološki materijal – materijalne ostatke različitih segmenata javnog i privatnog života ondašnjih žitelja ovoga mjesta. Rekognosciranjem terena 1892.g., koje je obavio kutinski mjernik Despot Teodorčević (povjerenik Arheološkog muzeja u Zagrebu) otkriveni su arheološki ostaci na relativno prostranom području. Na temelju viđenog, zaključeno je da se ovdje moglo raditi o "pravom rimskom gradu". Nađeno je i nešto pokretnog arheološkog materijala, no najznačajniji nalaz iz toga razdoblja je brončani ukras rimskih kola, slučajno nađen na zemljištu Đure Grubiše. X


Since the time when the archaeological site was for the most part on arable land (fields and meadows), the situation has completely changed. The whole area has been urbanized and thus the site has been for the most part destroyed. What was left, were only remains of hard structures under the ground; archaeological material may still be found after each ploughing. The recognition of the site in 1892, conducted by the Kutina geodesist Despot Teodorčević (commissioner of Archaeological Museum in Zagreb) revealed archaeological remains in a comparatively large area. Thus it was concluded that this may have been a "real Roman city". Some movable archaeological material was found too, but the most important find from that period is a bronze ornament of a Roman cart, that just happened to be found on the estate of Đuro Grubiša.

Pokretni arheološki materijal / Movable archaeological material XI


Ante Glavičić, istraživač prošlosti Kutine i Moslavine/ Ante Glavičić, researcher history of Kutina and Moslavina.

Iz terenskog dnevnika Višnje Plemić(1972.)/ From field registry to Višnja Plemić (1972.)

Potom o arheološkom nalazištu na Kutinskoj lipi nema nikakvih podataka sve do 1956.g., kada ga u jednom svom članku spominje povjesničar Ante Glavičić, koji se u godinama prije osnivanja Muzeja Moslavine (1960.g.) bavio i arheologijom. Godine 1972. i 1973. također su izvršeni očevidi terena, te je ponovo uočeno postojanje nalaza iz rimskog doba. XII


After that, there were no data about the site until as late as 1956, when it was mentioned in the article of a historian, Ante Glavičić, who had been pursuing archaeology and studying the old past of Kutina and its surroundings even before the Moslavina Museum was founded in 1960. In 1972 and 1973, some inspections of the site were carried out and some finds from the Roman times were also found.

Katastarska čestica br.1987/9 – ostaci temelja (1994.)/ Cadastral plot no. 1987/9 – The fundations remains (1994.) XIII


Ostaci čvrstih podzemnih struktura – temelja objekata, nađeni su na pojedinim parcelama prilikom gradnji kuća. Na parceli gdje su izvršena arheološka istraživanja, uočen je, prilikom izvođenja zemljanih radova za plinske instalacije 1994.g., raster temelja. Tu parcelu (katastarska čestica br. 1987/9), 2005.g. otkupio je Grad Kutina od prijašnjeg vlasnika, upravo u svrhu arheoloških istraživanja. Pokretni arheološki materijal, nađen prilikom povremenih rekognosciranja terena (osobito na katastarskoj čestici br. 1984.) pohranjen je u Muzeju Moslavine u Kutini, kao i predmeti pojedinih vlasnika okućnica (Sopina, Cerovečki V. i Bohatka).

Katastarska čestica br. 2027/6. – arheološki materijal / Cadastral plot no. 2027/6 – archaeological material XIV


The remains of hard structures – foundations of buildings, were found at certain stretches of land during the construction of houses. The remains of the foundations were found on the lot were archaeological excavations had been done, in the course of earthen works for gas installations in 1994. This lot (land lot No. 1987/9) was bought from the previous owner by the City of Kutina for archaeological investigations. Movable archaeological material, found in the course of occasional site recognitions (particularly so on land lot No. 1984), were stored in the Moslavina Museum in Kutina, together with the artifacts given away by some croft owners (Sopina, V. Cerovečki and Bohatka).

Arheološki materijal (pokloni obitelji Cerovečki V., Sopina i Bohatka) / Archaeological material (donation of families: Cerovečki V., Sopina and Bohatka) XV


Sustavna arheološka istraživanja na Kutinskoj lipi započela su 2004.g. georadarskim mjerenjima upravo na katastarskoj čestici br. 1984. (vlasnika B. Belaka). Dobivenim rezultatima upozoreno je na znatan arheološki potencijal ovoga nalazišta, što je i potvrđeno kasnijim iskopavanjima i pronalaskom ostataka čvrstih podzemnih struktura.

Kč.br. 1984. – oranica obitelji Belak - georadarsko istraživanje 2004.g. / Cadastral plot no. 1984. – arable of family Belak – georadar research 2004. XVI


Methodical archaeological investigations at Kutinska Lipa started by georadar measuring right on the land lot No. 1984 (owner B. Belak). The obtained results were the proof of significant archaeological potential of this site, which was confirmed by later excavations and the remains of hard underground structures.

Geoarheo 2004. – iz izvještaja o georadarskom istraživanju / B Geoarheo 2004. - From report regarding georadar research XVII


Početna istraživanja klasičnim fizičkim iskopom obavljena su uz pomoć više međunarodnih volonterskih skupina, a osim grada Kutine, ovaj projekt financijski podržava i Ministarstvo kulture RH. U tijeku je otkup još jedne parcele (k.č. br. 1985/1) na kojoj je utvrđeno postojanje arheoloških ostataka. Samo nalazište upisano je u Registar kulturnih dobara RH, a brigu o konzervatorskim zahvatima i budućoj prezentaciji nalazišta vodi Konzervatorski odjel u Sisku Ministarstva kulture.

Katastarska čestica br. 1985/1 (oranica Slavice Kožić) – istraživanje 2004. / Cadastral plot no. 1985/1 (arable of Slavica Kožić) - research 2004. XVIII


Fotografije na str. 19; 21¸i 22 – istraživanja 2005. i 2006. – članovi međunarodnih volonterskih skupina / Photographs on pages 19. 21. and 22. – researches 2005., 2006. – members of interational volonteer's groups.

The initial investigations by means of classical excavations were conducted with help of several international groups. In addition to the City of Kutina, this project is financially supported by the Croatian Ministry of Culture. Buying up of another land lot (land lot Nr. 1985/1) is underway, where the existence of archaeological remains was established. The site itself has been entered into the Register of Cultural Heritage of Republic of Croatia and the conservation and the future presentation of the site will be done by Conservation Department of the Croatian Ministry of Culture in Sisak. XIX


Na Kutinskoj lipi - arheološkom nalazištu iz rimskog doba, radili su i volonteri, koje je okupio Kulturni centar mladih (pod vodstvom Andrije Rudića). Sudionici Međunarodnog volonterskog radnog kampa došli su iz različitih europskih zemalja: Bugarske, Poljske, Francuske, Turske, Velike Britanije, Irske, Njemačke, Ukrajine, Španjolske, Švedske, Estonije, Srbije, Finske, Italije, ali i iz daleke Južne Koreje, te SAD-a. Cilj je bio okupljanje djece i mladih Kutine oko kreativnih radionica, u vrijeme kada prestaju školske obveze. Jedna od aktivnosti bilo je i arheološko iskopavanje. Volonteri koji su sudjelovali u iskopavanjima, prije svega su privukli medije i skrenuli pozornost javnosti na činjenicu da je na području Kutine postojalo rimsko naselje. To je pak, dokaz kontinuiteta naseljenosti našega grada i potvrda da su kroz Moslavinu prolazili važni rimski putovi.

Iz dnevika sudionika istraživanja / From registry to actor researches. XX


At Kutinska lipa – an archaeological site from Roman period, volontaires worked and they have been gathered by Youth Cultural Centar (under management of Andrija Rudić). Participants of International volunteers working camp came from various europian countries (Bulgaria, Poland, France, Turkey, Great Britain, Ireland, Germany, Ukraine, Spain, Sweden, Estonia, Serbia, Finland, Italy), but also from distant South Korea and United States. The goal was gathering of children and youth from Kutina around creative workshops, in time when school obligations end. One of the activites was archaeological excavations. Volontaires who participated in excavations attracted media and drove attention of public on a fact that there was a Roman settlement in the area of Kutina. That is an evidence of settlement continuity of our city and confirmation that importnat Roman rutes passed across Moslavina. XXI


Sustavna arheološka istraživanja na Kutinskoj lipi vršena su u kraćim godišnjim kampanjama 2006. – 2009.g. Osim rastera temelja (koji su vrlo oštećeni), nađen je i vrlo brojan i raznolik pokretni arheološki materijal. Prevladavaju ulomci i elementi vanjske i unutrašnje arhitekture objek(a)ta, ali i mnogobrojni predmeti različite namjene, koji su bili dio svakodnevice žitelja ovoga mjesta.

XXII


Systematic archaeological excavations at Kutinska Lipa were carried out in short-lasting yearly campaigns in 2006 through 2009. Next to the foundation raster (partially destroyed by road construction), a numerous and varied movable archaeological material was found. Prevailing are fragments and parts of inner and outer architecture of building(s), as well as numerous objects for different purposes, which were a part of the everyday life of the inhabitants of this settlement.

Izrada terenske dokumentacije / Making of field documetation XXIII


Kč.br. 1987/9 - Istraživanje 2006. / Cadastral plot 1987/9 - Research 2006. XXIV


Istra탑ivanje 2007. / Research 2007. XXV


Arheološki lokalitet Kutinska lipa (recenzija) Bogatstvo istražene arheološke baštine Sisačko-moslavačke županije skriveno je u nizu stručnih radova te u depoima raznih muzeja. Samo zalaganjem i izuzetnim trudom arheologa koji rade u muzejskim institucijama prezentiran je dio te skrivene arheološke baštine. Kustosica arheologinja Ana Bobovec Muzeja Moslavine Kutina sustavno vodi brigu o arheološkim lokalitetima Moslavine, provodi istraživanja te zbrinjava pokretni arheološki materijal, organizira predavanja, izložbe, sudjeluje u akcijama turističke zajednice i udruga što znatno doprinosi prezentaciji arheološke baštine. Značaj arheološkog lokaliteta Kutinska lipa prepoznat je još u 19. stoljeću. Arheološka istraživanja na lokalitetu koje provodi prof. Ana Bobovec započela su 2005. g. Istraživanjima su otkriveni ostaci koji upućuju kako se na ovoj lokaciji nalazilo manje naselje na trasi antičke ceste. Otkrićem ovog lokaliteta upotpunjena je arheološka karta antičkih nalazišta Hrvatske. Značaj arheološkog lokaliteta Kutinska lipa prepoznalo je i Ministarstvo kulture te su sufinancirana arheološka istraživanja i konzervacija nalazišta. Time su stvoreni preduvjeti za prezentaciju lokaliteta i uključivanje u turističku ponudu Grada Kutine i Sisačko moslavačke županije. Prezentacija lokaliteta in situ te ova publikacija velik su doprinos arheološkoj struci i doprinos podizanju svijesti o bogatstvu i potrebi očuvanja arheološke baštine kraja u kojem živimo.

Ulomci predmeta od keramike, bronce, olova, stakla i kosti / Fragments of ceramics, bronze, leads, glass and bones. XXVI


novac / coins

Kutinska Lipa archaeological site The wealth of the investigated archaeological heritage of the Sisak-Moslavina County has been hidden in a number of research papers and in storages of various museums. Owing to extraordinary efforts and commitment of archaeologists working at museums, a part of the hidden archaeological collection is now being presented. Ana Bobovec, archaeologist and curator of the Moslavina Museum, takes constant and systematic care of the Moslavina archaeological sites. She carries out excavations and provides for the moveable archaeological material, organizes lectures, exhibitions and takes part in campaigns led by the tourist board and associations. All this is a valuable contribution to the presentation of archaeological heritage. The significance of the Kutinska Lipa archaeological site was recognized as early as the 19th century. Archaeological excavations at the locality, carried out by Ms Bobovec started in 2005. The remains revealed in the excavations suggest that there used to be a rather small settlement on the route of the ancient Roman road. The discovery of this locality contributed to completing the archaeological map of ancient Roman sites of Croatia. The significance of Kutinska Lipa archaeological site was recognized by the Ministry of Culture which co-financed the archaeological investigations and site conservation. The locality presentation in situ and this publication make a great contribution to archaeological profession and to boost the awareness of wealth and the need for preservation of archaeological heritage of our region. XXVII


Kč.br. 1987/9 - Istraživanje 2008. / Cadastral plot 1987/9 - Research 2008. XXVIII


Kč.br. 1985/1 - Istraživanje 2009. / Cadastral plot 1985/1 - Research 2009. XXIX


Crte탑i: konstrukcija od opeke; kanalizacijski odvod / Drawings: Construction of bricks; sewage drain XXX


Bibliografija / Bibliografy ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

KUKULJEVIĆ Sakcinski, Ivan: Panonija Rimska, Zagreb 1873. (str. 126) Viestnik hrvatskog arheološkog društva, Nova serija, br.1, Zagreb 1895. (Izvještaj Despota Teodorčevića iz 1892.g.), str. 208; 209. BRUNŠMID, Josip: Antikni figuralni bronsani predmeti u Hrvatskom narodnom muzeju u Zagrebu, VHAD, n.s. XIII-XIV., 1913./14., Zagreb, str. 244. Moslavački list br. 12 (15.VIII. 1956.), Kutina (članakAnte Glavičoća: iz prošlosti Kutine) Registar arheoloških nalaza i nalazišta Sjeverozapadne Hrvatske, Bjelovar 1997. (Kutinska Lipa – str. 88 pod brojem 220.) BOBOVEC, Ana: Arheološka topografija područja grada Kutine, Zbornik Moslavine IV, Kutina 1998. (str. 14;15.) BOBOVEC, Ana: Tragom arheoloških nalazišta Moslavine, u: Monografija: Kutina, povijesnokulturni pregled s identitetom današnjice, Kutina 2002. (kutinska lipa, str.73; 74.) BOBOVEC, Ana: Vodič kroz stalni izložbeni postav arheološke zbirke MMK, Kutina 2003 (Kutinska lipa, str. 39; 40.) BOBOVEC, ANA: Rimsko arheološko nalazište Kutinska lipa u Kutini, Obavijesti HAD-a br. 1, god XXXVII/2005. (str. 98 – 103.) Hrvatski arheološki godišnjak, Zagreb ( Br. 2/2005.; 3/2006.; 4/2007.). Nasljeđe, povijesne, prirodne i kulturne znamenitosti Moslavine i zapadne Slavonije, Kutina, 2006. (Kutinska lipa, str. 6) BOBOVEC, Ana: Kutinska lipa, Kutina – arheološko nalazište iz rimskog razdoblja, Zbornik Moslavine br. IX – X; Kutina 2006./2007. (Str. 151 - 162.)

Učenici osnovnih škola - terenska nastava / Elementary school students – field class XXXI


Impresum: Nakladnik/Publisher Muzej Moslavine Kutina

Oblikovanje/Design Ana Bobovec

Za nakladnika/For the publisher Slavica Moslavac

Računalna obrada Željko Stublija

Autorica/Author Ana Bobovec

Crteži/Drawings Mladen Mitar

Recenzija/Rewiev Ivana Miletić Čakširan

Restauracija novca Zdenka Dukat

Prijevod/Translation by Olga Friščić Jasmina Uroda

Tisak/Print by Tiskara "Gratis" Kutina

Korektura/Patch Jasmina Uroda Dubravko Vidiček Fotografije/Photographs Dubravko Vidiček Ana Bobovec

Arheološko nalazište iz rimskog razdoblja Kutinska lipa u Kutini ušlo je u strateški okvir programa "Kutina – zdravi grad", kao destinacija koja bi mogla biti zanimljiva u turističkoj prezentaciji Kutine i šireg područja Moslavine.

Naklada 500 Financijska podrška / Financial support Županija Sisačko-moslavačka Vlastita sredstva

Kutinska Lipa, the archaeological site dating from the Roman period in Kutina was included in the program Kutina – the Healthy City as a possibly interesting destination in the tourist presentation of Kutina and the wider Moslavina region.

ISBN 978-953-7135-24-9 XXXII


ISBN 978-953-7135-24-9

KUTINA PRIJE KUTINE

ARHEOLOŠKO NALAZIŠTE KUTINSKA LIPA