Page 1

informatie aan vrijwilligers Organisatie/ jeugdhuis Naam Adres Telefoonnummer E-mailadres Website-adres

1

Jeugdhuis ’t Mutkse vzw Schapenweg 2, 1020 Laken 02/262.28.58 mutske@skynet.be http://mutske.vgc.be

structuur

Vzw Ons jeugdhuis heeft de juridische structuur van een vereniging zonder winstoogmerk (vzw) De naam van de vzw is Jeugdhuis ’t Mutkse vzw Adres maatschappelijke zetel: Schapenweg 2, 1020 Laken. De Raad van Bestuur van de vzw bestaat uit de volgende personen: Bavo Teerlynck – Grimbergen Charles Van Deun – Vilvoorde Frank Vanderhulst – Strombeek Jan Courtmans – Vilvoorde Lana Verstappen – Grimbergen Quinten Vaessen – Vilvoorde Nele Anciaux – Vilvoorde Tom Debosscher - Grimbergen

2

Doelstelling van het jeugdhuis

De doelstellingen van het jeugdhuis zijn: 't Mutske is en blijft in de eerste plaats een gezellige ontmoetingsplaats voor jongeren vanaf 16 jaar uit de Mutsaardwijk en omstreken. 6 maal per week kunnen jongeren in 't Mutske terecht om samen de middag of avond op een gezellige manier door te brengen. Daarnaast tracht 't Mutske diezelfde jongeren te stimuleren om deel te nemen aan tal van activiteiten. De instuifruimte is de centrale plaats van waaruit een heel assortiment activiteiten in en buiten het jeugdhuis worden georganiseerd. Deze activiteiten worden samen met de jongeren van onze Actieve Werkgroep gepland en uitgewerkt. Hierdoor kunnen we rechtstreeks inspelen op de noden en verlangens van ons doelpubliek. Deze activiteiten situeren zich zowel op recreatief, sportief, cultureel, vormend als informatief vlak. De jongeren uit de werkgroepen worden bij wijze verplicht niet alleen recreatieve activiteiten te programmeren, maar eveneens vormende en culturele. In de instuifruimte is er een ideeënbus aanwezig. Iedereen kan langs deze weg zijn wensen kenbaar maken. Sinds december 1996 heeft 't Mutske een vaste beroepskracht in dienst. Toch blijft het stimuleren van vrijwilligerswerk nog steeds een belangrijke doelstelling in 't Mutske. Het takenpakket van de beroepskracht bevat in wezen geen taken die noodzakelijk zijn om het jeugdhuis draaiende te houden : Het


jeugdhuis openhouden, de boekhouding, drank bestellen bij de brouwer, enz. zijn allemaal taken die worden verdeeld onder vrijwillige leden. Het jeugdhuis moet kunnen blijven draaien zonder beroepskracht. Tot slot blijft in 't Mutske informatieverlening een belangrijke doelstelling. In het informatierek in de instuifruimte liggen heel wat folders en brochures van verschillende (jeugd)organisaties. Daarnaast wordt om de 2 maanden een infoavond georganiseerd. De onderwerpen sluiten meestal kort aan bij de leefwereld van de jongeren, zoals internet, info-drugsavond, roken, ...

3

Activiteiten waarvoor vrijwilligers worden ingeschakeld:

Vrijwilligers in ons jeugdhuis voeren één of meerdere van de volgende activiteiten: - tappen - plannen, voorbereiden, begeleiden van en deelnemen aan activiteiten - participatie aan één van de bestaande werkgroepen - financieel beheer - knutselen, herstellingswerken, ...

4

Verzekeringen

De vrijwilligers in het jeugdhuis worden voldoende verzekerd. Het jeugdhuis heeft hiertoe volgende verzekeringen afgesloten: 4.1.

Verplichte verzekeringen

4.1.1. burgerlijke aansprakelijkheid Het jeugdhuis heeft de verplichte verzekering burgerlijke aansprakelijkheid afgesloten. Deze dekt de burgerlijke aansprakelijkheid van de organisatie en de vrijwilligers, uitgezonderd de contractuele aansprakelijkheid.. Waarborgen: ....... De maxima bedragen zijn de volgende: …………………………………….

Maatschappij + polisnummer: Uitzonderingen: Volgende zaken zijn binnen deze polis niet verzekerd: ....

4.1.2. Verzekering objectieve aansprakelijkheid voor brand en ontploffing (jeugdhuizen groter dan 50 m²) Waarborgen.... Maatschappij + polisnummer Uitzonderingen Volgende zaken zijn binnen deze polis niet verzekerd:


4.2. Vrijblijvende verzekeringen Het jeugdhuis heeft bijkomend onderstaande verzekeringen afgesloten: Soort verzekering .......................... ............... Waarborgen Maatschappij + polisnummer Uitzonderingen Volgende zaken zijn binnen deze polis niet verzekerd:

4.3. Wijzigingen in de afgesloten verzekeringen De wijzigingen aan de verzekeringscontracten met betrekking tot de franchise en de maximale tussenkomst door de verzekering worden door de organisatie aan de vrijwilligers meegedeeld. Ook het afsluiten van een tijdelijke verzekering wordt via dit kanaal meegedeeld. Dit gebeurt via dit kanaal

5. Onkostenvergoedingen Het jeugdhuis heeft enkele mogelijkheden om vrijwilligers te vergoeden. Géén enkele van de mogelijkheden is verplicht. Het is een vrije keuze van het jeugdhuis om al dan niet een onkostenvergoeding te voorzien. Dit zijn de verschillende mogelijkheden:

5.1. Vrijwilligersvergoedingen Het jeugdhuis betaalt geen enkele vergoeding voor de vrijwilligersactiviteiten.

5.2.

Vergoedingen voor gemaakte kosten

Het jeugdhuis betaalt de reële kosten, mits overhandiging van de juiste bewijsstukken, in volgende gevallen: - er geen geodkopere manieren ter beschikking waren - de kosten gemaakt zijn voor en in opdracht van het jeugdhuis (goedkeuring Raad Van Bestuur) - vervoerskosten (openbaar vervoer of auto) - verblijfskosten - telefoonkosten (ook voor gesprekken die van huis uit gevoerd werden) - kosten voor opleidingen en cursussen Een kostenvergoeding op basis van bewijsstukken en een forfaitaire kostenvergoeding zijn niet combineerbaar. Het jeugdhuis stelt een standaard onkostennota ter beschikking. Hierop vult de vrijwilliger in welke kosten, eigen aan het jeugdhuis, hij/zij gedaan heeft, en om welke reden. Het betaalbewijs (ticket, factuur, …) wordt aan de onkostennota geniet. Vervoersonkosten worden genoteerd op een apart document, met vermelding van: datum, beginpunt en eindpunt, reden van verplaatsing en het aantal werkelijk afgelegde kilometer. De kilometervergoeding bedraagt 0.13 € per kilometer. De kilometervergoeding kan niet gecombineerd worden met een vrijwilligersvergoeding als de wettelijke maxima in een boekingsjaar overschreden zijn.


5.3.

Vergoedingen in natura

Het jeugdhuis geeft vergoedingen ‘in natura’ bvb. door middel van een etentje, een boekenbon, bioscooptickets, drankkaart… Deze vergoedingen worden gegeven in volgende gevallen: (bijvoorbeeld) - gratis drank tijdens de tapshiften - korting bij verschillende activiteiten - … De vergoeding in natura kan niet worden gecombineerd met een kilometervergoeding of een vrijwilligersvergoeding. De totale waarde van vergoeding in natura kan per boekingsjaar niet hoger zijn dan € 1116,71 (01/01/2006)

5.4.

Tussenkomst in het volgen van kadervorming

Vrijwilligers kunnen na akkoord van de raad van bestuur een kadervormingscursus volgen. Het jeugdhuis betaalt de volledige kosten terug. of Het jeugdhuis betaalt X % van de kosten terug

6. Toepassing van artikel 458 Strafwet Indien het jeugdhuis de functie ‘Hulpverlening’ heeft uitgebouwd Het jeugdhuis wijst de vrijwilliger op zijn geheimhoudingsplicht bij de uitoefening van het vrijwilligerswerk. Een vrijwilliger is aansprakelijk indien hij, uit hoofde van zijn staat, zaken bekendmaakt: - waarvan mag worden aangenomen dat deze zaken feitelijk onbekend zijn - die onbekend moeten blijven omdat de betrokkene dit vraagt of omdat er anders morele of materiële schade zou kunnen ontstaan. De schending van het beroepsgeheim is een strafrechtelijk misdrijf en wordt als volgt gestraft (artikel 458 Strafwet): “Geneesheren, heelkundigen, officieren van gezondheid, apothekers, vroedvrouwen en alle andere personen die uit hoofde van hun staat of beroep kennis dragen van geheimen die hun zijn toevertrouwd, en deze bekendmaken buiten het geval dat zij geroepen worden om in rechte (of voor een parlementaire onderzoekscommissie) getuigenis af te leggen en buiten het geval dat de wet hen verplicht die geheimen bekend te maken, worden gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden en met geldboete van 100 tot 500 frank.”

http://www.mutske.be/webpic/infoplicht  
http://www.mutske.be/webpic/infoplicht  

http://www.mutske.be/webpic/infoplicht.pdf

Advertisement