SANDBOX PERFORMANCE FESTIVAL - BUDAPEST 2021

Page 1


SANDBOX -SCREENING with Carina Erdmann (DE) & Wedontknowyet (BE)

HU We Don’t know Yet. Érdekes látni, hogyan csavarodnak össze életfonalak, gabalyodnak egymásba, szakadnak el, karcolják egymást akaratlanul. Hogyan épül fel organikusan és szinte szimbiotikusan egy fesztivál programja, hogyan tákolódnak össze töredékes, mégis összecsengő motívumaikon keresztül - mint akár a különálló homokszemek - a fesztivál hideg, kopott, porszagú falainak félhomályában az egyes alkotások. A Sandbox kapcsolódó eseményeként két, performatív elemekkel játszó videómunka finom szálasulással épül be 2 napos fesztivál programjába. A performansz, a happening, és az akció hagyományainak kiterjesztése visszatérő elem a fesztivál programjában, ez a kiterjesztés, a transzformáció és médiumok közötti audiovizuális párbeszéd mindkét videóra jellemző - a Hang pókhálóként beszövi a teret, a ritmus pedig egyenlő szeletekre osztja fel a látványt, a néző pedig borzong, mert valójában azonosulni képtelen, de látja az alakot, látja a mozgást és a hang (vagy narráció) által a videómunka tudományos-fantasztikus bűvkörébe kerül. Ezt a látványt zaklatott és sima, katatón és egzaltált hangés kép villanások alkotják mind a német Carina Erdmann mind pedig a belga művész kollektíva, a Wedontknowyet videójában egyaránt. A vágások, a VHS szalag használata, a kép-a-képben technika elidegenítő gesztusa, a megfigyelés/megfigyelve levés érzését erősíti fel a nézőben, a Jövőbe helyezett narráció pedig a sci-fi elemivel játszik és ez okból mindkét videó izgalmas párbeszédet teremt az előadásokkal.


SANDBOX -SCREENING with Carina Erdmann (DE) & Wedontknowyet (BE)

ENG We Don’t Know Yet. It is interesting to see how the threads of life are twisted together, tangled together, torn, being scratched unintentionally. How the program of a festival is structured organically and almost symbiotically, how, through their fragmentary yet cohesive motifs - like even separate grains of sand - the individual works start to coexist in the dimness of the cold, worn, dusty walls of the festival. As a related event at Sandbox, two video works with performative elements will be incorporated into the 2-day festival program with fine threading. The extension of the traditions of performance, happening, and action is a recurring element in the festival program, this extension, transformation, and audiovisual dialogue between the media are characteristic of both videos - and the viewers shudder because they are actually unable to identify with it, but they can see the figure, they can see the movements, and, inevitably by sound (or narration) they fall into the science-fictionary magic of video works. This very spectacle in the video is made up of troubled and smooth, catatonic and exalted flashes of sound and image - both in video of the German artist Carina Erdmann and in the video called Constant Workshop Grid, made by the Belgian artist collective, Wedontknowyet. The cuts, the use of VHS tape, the alienating gesture of picture-in-picture technique, the feeling of observation / being observed are enhanced in the viewer. Being the narration placed in the Future - it plays with(in) the sci-fi elements and both videos create an exciting dialogue with the performances.


Carina Erdmann Rotary Split, 25:27 min. 2020

HU Carina Erdmann jelenleg párhuzamosan dolgozik Berlinben és Brüsszelben, többek között multimédiás művészként, PhD kutatóként és mentorként a LUCA School of Arts C-Mine Inter-Actions szakán, a „Meaningful Play” kutatócsoportban. A „DISTANT BODIES AND ACCOMPLICES - A játékos és az avatar közötti interakció újragondolása a távoli LARPing segítségével” című kutatási projektje az élő performansz és az online (számítógépes)játék hibridizációját kutatja. A Zürichi Művészeti Egyetem Common School keretében kutatja a „CONSPIRATORIAL BLEED - Exercises in Collective Worlding” témát. Ő a 0ct0p0s.net a kollektív és interaktív narrációt kutató oldal társalapítója. 2031. Ahol egykor a berlini Stadtschloss épült, elpusztult és újjáépült, ma egy sivatag nézi gúnyosan az utolsóként fennmardt embert - egy embert, aki kétségbeesetten kiált a múltbéli címerállatért. A sas megjelenik, de már nem a szolgája. Ehelyett egy homokkő-madár énekel - saját, a Schloss homlokzata elől való felszabaduló repüléséről, önmaga ellen fordítva ezáltal az elnyomás logikáját. A ROTARY SPIT a jövőben játszódik,annak reményében, hogy megbékéljék a múlttal, mindezt kitalált és valós dokumentumok egymásra rétegezésével teszi. Új terek jelennek meg, amelyekben a lázadás fantáziáinak versenyezniük kell a természeti világ anyagiasságával. Ahol egyvalaki romjai valaki másnak a várát jelentik. A szélhámosok szerepében a forradalom gyermekei jelennek meg, nevetés révén dekonstruálva a hatalmi struktúrákat, sajtként olvasztva meg a Schloss-t. Miközben megemésztik az előző generációk porát, a gyerekek üres talajon találják magukat. Abban a reményben, hogy elkerüljék a építés-összeomlás ördögi körét, lakóhelyük az átmeneti idő. Nem-e lehetséges, hogy jövőképük csupán egy kritikai játék a gondolatokkal?


Carina Erdmann Rotary Split, 25:27 min. 2020

ENG Carina Erdmann is based in Berlin and Brussels. She works as multimedia artist, PhD researcher, and mentor at the Inter-Actions department at LUCA School of Arts C-Mine in the Research Cluster “Meaningful Play.” Her research project “DISTANT BODIES AND ACCOMPLICES – Rethinking the interaction between player and avatar through remote LARPing” explores the hybridization of live performance and online gaming. In the framework of the School of Commons at the Zurich University of the Arts, she researches “CONSPIRATORIAL BLEED – Exercises in Collective Worlding.” She is the cofounder of 0ct0p0s.net, a research site for collective and interactive narration. 2031. Where once the Berlin Stadtschloss was built, destroyed and rebuilt, today the desert sneers at the last man standing who desperately calls out for his old heraldic animal. The eagle appears, but no longer as his servant. Instead, the Sandstone bird sings about its freeing flight away from the facade of the Schloss, thereby turning the logic of oppression against itself. ROTARY SPIT takes place in the future to come to terms with the past. By layering fictional and documentary material on top of each other, new spaces emerge, in which fantasies of revolt must compete with the materiality of the natural world. Where someone’s ruin is someone else’s castle. In the role of the trickster appear the children of the revolution, who deconstruct power structures through laughter and melt the Schloss like cheese. As they digest the dust of previous generations, the children find themselves on an empty ground. Hoping to escape the vicious cycle of build up and the breakdown, they dwell in the in between. Is their vision of the future merely a critical play with thoughts?


WEDONTKNOWYET Constant Workshop Grid, 36:35 min. Mission, 5:46 min.

HU A WEDONTKNOWYET egy művészi duó: Oscar Cassamajor és Loucka Fiagan, két fiatal brüsszeli művész közös intellektuális és művészi lélekzése; amely hol a performanszot, hol érzéki és immerzív installációkat, hol pedig szavakat vagy táncot használ médiumként. A két művész állandó dinamikus állapotként jellemzi a közös és egyéni munkásságukat, sőt, ők maguk is egy állandóan változásban lévő és ellentmondásokkal teli anyagként értelmezhetőek, miközben kénytelenek egy olyan rendszerben élni, amely nem tükrözi belső énjüket. Ezek a folyamatos ellentétek alapvető inspirációs (és öndefiníciós) forrásként szolgálnak és érhetőek tetten munkájukban. A WDKY személyes, lehetséges jövőképekről való fantáziálásra hívja a nézőt. A Jövő ötleteinek leltárazásával képlékeny mennyiségű perspektívából: különböző kombinációk és lehetséges eredmények keverékében.

ENG Oscar Cassamajor and Loucka Fiagan, two artists from Brussels, form WEDONTKNOWYET. WDKY is an artistic duo using performances, immersive installations, words and dance as media. The two artists characterize their work as being in a constant state of dynamic. They see themselves too as constantly going through changes and dealing with contradictions whereas being forced to inhabit a system which does not reflect their inner selves. WDKY will invite you to fantasize about your own possible futures. With an archive of ideas for the future; from a fluid amount of perspective in a mix of various combinations and possible outcomes.


CSÜTÖRTÖK / THURSDAY 09/23

18:30 KAPUNYITÁS / OPENING

19:00 BENJAMIN JANZEN, LUCA SKARUPKE (DE) Inside The Jelly Basin nagybőgő: AJTAI PÉTER (HU)

20:00 SZILÁGYI RUDOLF (HU) Gravitációs hajtómű


BENJAMIN JANZEN, LUCA SKARUPKE Inside The Jelly Basin NAGYBŐGŐ/DOUBLE BASS: AJTAI PÉTER HU A performansz arra tesz kísérletet, hogy Hatsune Miku-t, a sztárrá avanzsálódott első japán vocaloidot beoltsa egy medúza életciklusába. Ezen a gesztuson keresztül Janzen azt vizsgálja, miként mosódik egybe a természetes és a digitális e két öntudatlan életforma metamorfózisában. A Donna Haraway ihlette performansz: „a Zselé-medencében hogyan lett Mikuból medúza” egy hibridizációs kísérlet: Hatsune Miku népszerű animációs karaktert egy medúza metamorf életciklusába injektálni. A medúzák az első bonyolult élőlények voltak ezen a bolygón és alkalmazkodó képességüknek köszönhetően feltehetőleg az utolsók is lesznek, azon kevés élőlények közé tartozva, amelyek profitálnak az egyre emelkedő hőmérsékletből és szennyezett tengerekből. Az előadás a természetből (és digitális valóságból is) ismert terjeszkedési mechanizmus különböző módozataira összpontosít, amelyek meglepően hasonlóak egymáshoz viralitásukban. A medúzák életmódja, hasonlóan az interneten terjedő animációkhoz, sikeres koncepciónak számítanak (a viralitás szempontjából) a nagyrészt emberi tevékenység által kialakított, formált és deformált (lásd klímaváltozás) rendszerekben. Mindkét ‘életformára’ jellemző a folyamatos többszöröződés és módosulás (cloning and modification), amely egyedenként kontrollálható folyamat ugyan, de maga a terjedés folyamata teljes egészében sosem. ENG The performance is a trial to inject the animated idolstar Hatsune Miku into the lifecycle of a jellyfish. In the metamorphosis of these two unconscious forms of life the border between natural and digital start to blur. Inspired by Donna Haraway, “inside the jelly basin- how Miku became a jellyfish” is an attempt to inject the animated idol star Hatsune Miku into the metamorphic life cycle of a jellyfish. Jellyfish were one of the first complex creatures on this planet and could also be among the last as they benefit from rising temperatures and polluted seas. The performance focuses on the different dissemination mechanisms, which are surprisingly similar in their virality. Both jellyfish and the animations on the Internet are successful concepts in systems that were largely shaped by human activity. Both are in a permanent process of cloning and modification, which can be controlled individually but not as a whole.


SZILÁGYI RUDOLF Gravitációs hajtómű HU Az antigravitáció olyan tér, ami a gravitáció jellegével ellentétes hatású, antigravitációs térben a tömegek között taszító erő lép fel. A jelenség leírása főleg tudományos-fantasztikus művekben fordul elő. A tudomány és technika mai állása szerint a jelenség nem kimutatható, de kétségkívül szerepet játszott az Ősrobbanás után a Világegyetem felfúvódásában és annak tágulására jelenleg is gyorsító hatással van.” .... A „gravitációs hajtómű”, megnyitja a teret, átjárhatóvá teszi a téridő négy dimenzióját. A negyedik dimenzió az idő. Az időutazás a mostani performanszban, a félelmek legyőzésére és a szeretet közvetítésére fókuszál, amelyet rituális szertartás keretén belül élhetjük át.

Gravity drive ENG Anti-gravity has the opposite effect of the nature of gravity, a repulsive force occurs between masses in an anti-gravity field. The description of the phenomenon occurs mainly in science fiction works. According to the current state of science and technology, the phenomenon is only hypothetical, but it undoubtedly played a role in the inflation of the Universe after the Big Bang and is currently accelerating its expansion. .... The “gravitational drive” opens space, makes passageways through the four dimensions of spacetime.The fourth dimension is time.In the current performance, the time travel is an instrument to overcome fears and conveying love, which we can experience within the framework of a ritual ceremony.


PÉNTEK / FRIDAY 09/24

18:30 KAPUNYITÁS / OPENING

19:00 SANDRA LAKIĆEVIĆ (RS) Lag

19:30 FARKAS GERGŐ DÁVID, CSERNOVSZKY MÁRTON, CSERNA ENDRE (HU) Deep Fake

20:30 EJTECH (HU-MX) feat LÉVAI VIOLA (HU) Exoskeletal


SANDRA LAKIĆEVIĆ Lag HU Sandra Lakićević minden művében közös szál az ellentétek között húzódó állandó konfliktus, legyen az a személyes és egyetemes, megőrzött és elfelejtett vagy akár az írott és eltörölt emlékek örök konfliktusa. Ez talán a legjobban magán a törlés gesztusán keresztül ragadható meg, ami egy mindig visszatérő elem a műveiben. Az egykor jelenlévő elbeszélések (ki)törlésével azt vizsgálja, hogy emlékeink és múltbeli elbeszéléseink milyen mértékben alakítják a jelenlegi felfogásunkat, valamint azt ahogy a jelent magát érzékeljük. A művészkönyvek készítésétől kezdve a performanszon át a videó installációkig Lakicevic kreatív módszerét leggyakrabban az ismétlés gesztusa határozza meg. Bár könyörtelen, nem an�nyira az erőfeszítésről tanúskodik, mint inkább a médium átalakulását, valamint az emlékezet és az idő fogalmát hangsúlyozza.

ENG A common thread in all of Sandra Lakićević’s works is the perpetual conflict of personal and universal, remembered and forgotten, written and erased. This is perhaps best reflected in the act of erasing as an ever recurring element in her practice. By erasing the narratives that once were there, she investigates to what extent our memories and past narratives form our present perception, as well as our perception of the present. From artist’s books to performance to video installations, her creative method is often defined by repetition. Although unrelenting, it is not a testament to her effort so much as it is meant to emphasize the transformation of the medium and the notions of memory and time.


FARKAS GERGŐ DÁVID, CSERNA ENDRE, CSERNOVSZKY MÁRTON Deep Fake HU A Deep Fake események sorozata, amelyek hamis erőkön és a hamisság erején spekulálnak, valamint egy olyan alternatív evolúcióról álmodoznak, amelyben a használatot együttélés váltja fel. A darab megkérdőjelezi a szóló forma megszokottan monokratikus rendszerét és egy decentralizált, de autonóm, élő és lélegző entitássá változtatja a teret, míg az emberi testet egy ingerek és érzetek által irányított készülékként megközelítve kutat élőt és élettelent, létezőt és nem létezőt, valamint az ezeket a dichotómiákat (re)produkáló struktúrákat.

ENG Deep Fake invites you to a series of events speculating upon the force of the unoriginal and an alternative evolution where consuming is erased by coexistence. The piece challenges the monocracy of the solo by gently directing the spectator’s attention to the decentralized performance of sound, light, and object, turning the space into a living and breathing entity. By approaching the body as an apparatus driven by impulses and emotions, Deep Fake investigates the collapsing borders between living and inorganic, existing and unreal with the structures that secretly (re)produce these binaries. On the verge of my new ever-fluctuating body, at the junction of clouds of stimuli & steams of emotions, at the times of virulent dances - where do I stand politically & lustfully?

What do I see? Phantasmagory or Harmony? I do not have to answer all these spams from the monarchs of Distant Voids, or do I? What if they need my help for real? New prophecies retold and expanded figured largely in town. No one is capable of stopping them from gaining more. Hm. A mythic time


EJTECH (KÁRPÁTI JUDIT ESZTER, ESTEBAN DE LA TORRE) feat

LÉVAI VIOLA Exoskeletal HU A testet evolúciós hardverként feltáró közös előadás egy érzékeny architektúrájú operatív (vér)edény - a környezetével való érintkezésre lett tervezve. A pánpszichizmus térbeli gesztusokkal való simogatásának hibrid zümmögése a bőrön túl válik egyre érzékelhetőbbé. Mi vagyunk-e a test(ünk), van-e (a fizikai értelembe vett, a lélektől különálló) testünk egyáltalán?

ENG A joint performance exploring the body as evolutionary hardware; an operational vessel of sentient architecture designed to interface with its environment. By caressing panpsychism via spatial gestures, the hum of the hybrid emerges beyond the skin. Are we a body, or do we have a body?


SZOMBAT / SATURDAY 09/25

17:30 KAPUNYITÁS / OPENING

18:00 HOLLOW (HU) Summit I. turnus 18:30 HOLLOW (HU) Summit II. turnus

19:30 AD0/APTIVE (AT) Scroll&School

20:20 SISSY FUSS (UK) Raven’s Reprise


HOLLOW Summit

HU A Summit című immerzív performansz sötét jövők elérkezését vizionálja. A fiktív találkozót, amelynek a résztvevői egy a földi életkörülményeket radikálisan felülíró, bolygószintű eseményre készülődnek, a csoport 2019-ben, a világjárvány kitörése előtt rendezte meg először. A temetésre emlékeztető gyűlés, ahol a melankólia virálisan terjed, a közönséget az örök gyász földjére invitálja. Az ismeretlennel szembeni félelmek leküzdéseképp az elkerülhetetlen végbe vezető út felgyorsítását ajánlja fel. Hollow ebben a darabban különféle apparátusokat használ, hogy felépítsen egy látszólag disztópikus világot, ahol a nyugtalanság ködös és sötét fantáziák áradatába csöpögve oldódik fel. A tánc, a zene és a kiterjesztett valóság eszközeit kombinálva nyitja meg a kaput a jelenlévők világa és a találkozó virtuális helyszínét benépesítő szenvedő testek valósága között. Mit taníthat nekünk, ami már tönkrement? – az efféle kérdéseket az előadás nyitva hagyja. Ahelyett, hogy elérnénk a célt, ahol minden megfejtésre kerül, a Summit résztvevőire a még meg nem történt dolgok árnyéka vetül, miközben a spekuláció végtelen loopjaiban merülnek el. Az “Eljövendő Eseményt” bénultan várva, egy olyan táj kontúrjai sejlenek fel közöttük, ahova a jelen uralkodó rendszerei vezethetnek el minket. Alkotók és előadók: Szeri Viktor, Páll Tamás, Muskovics Gyula Zene: Molnár András & Marquetant Tamás


HOLLOW Summit

ENG Summit is an immersive performance speculating about dark future scenarios. It was first staged in 2019, before the outbreak of the coronavirus pandemic, foreshadowing the obscure conditions of a planetary event that radically changes life on Earth. Resembling a funeral where melancholia goes viral, it invites the audience for a trip to the land of eternal mourning. As a way of overcoming our fear of the unknown, Summit offers the acceleration of the journey to the inevitable end. In this piece the Hungarian collective Hollow uses multiple apparatuses to stage a seemingly dystopian reality where drops of unease plunge into the stream of hazy and dark fantasies. They combine dance and role-play with sound and augmented reality to build a gateway between the worlds of those present and the struggling bodies populating the fictional environment of the gathering. What can be learned from the wretched? – the performance leaves such questions open. Instead of reaching the end where the answers could be found, it immerses the audience in the never-ending loop of speculations about what is yet to come. Paralyzed in the process of waiting for the “Future Event” the participants are confronted with the contours of a place where the dominant regimes of the present could lead us. Created and performed by Viktor Szeri, Tamás Páll, and Gyula Muskovics Sound: András Molnár & Tamás Marquetant


AD0/APTIVE (DANIEL HÜTTLER, JANINA WEIßENGRUBER) Scroll&School HU Teendők egy kényszerű, termelés-leállással - azaz erőltetett nem-produktivitással - töltött napon: kérünk, hogy elevenítsd fel egy régi szokást; valami olyan tevékenységet, ami már kikopott a mindennapjaidból, de még részleteiben vissza tudod idézni! Az Adver_frenzy, mialatt a korlátlan szórakozás megvalósítását tűzi ki céljául, gazdasági tőkévé alakítja az időt és mindeközben bepillantást enged a ki-, be- és körbe csatornázott pszichózis, az intézményesített skizofrénia feneketlen pöcegödrébe. A SCROLL/SCHOOL keretein belül arra invitálunk, hogy kövess minket lépésről lépésre és merülj mélyre; át az ujjaid hegyén villogó, muffin-alakú lyukakon.Az AdO/Aptive egy olyan narratívát hozott létre, amely követi az értelmetlenül szkrollozó és (képernyő)érintgető játék-app fogyasztás szokását.

ENG What to do during a day of forced unproductivity: do something you sometimes used to do before, but now you don’t do anymore, at least you remember some parts of it. In the Adver_frenzy that pursues limitless entertainment through time capitalization, we have gotten a glimpse of the bottomless pit of canalized psychosis and institutionalized schizophrenia. In SCROLL/SCHOOL, we invite you to follow our steps and dive deep into the flashing cupcake holes at the tips of your fingers. AdO/Aptive has invented a narrative following the meaningless scroll and touch of acquisition gaming apps.


SISSY FUSS (George Finlay Ramsay,Rudi Zygadlo) Raven’s Reprise HU „Ahogy a Világ beveti & összetúrja ágyát eszébe jut mondani valami okosat majd hagyja azt kimondatlanul” George Finlay Ramsay és Rudi Zygadlo zeneszerző első alkalommal mutatják be közösen sound pome [sic] ’Raven’s Reprise’ című darabjukat,és teszik mindezt a Sandbox fesztivál (koromsötétjének) keretein belül. Mint egy rádiójáték- csak gyorsabb és hangosabb. A szájban verbális tornagyakorlatok lejtenek ellentmondásos táncot a rágógumival, fajok közötti szexhez hasonlóképp a Wallmart parkolójában, akárcsak egy ökölharc a Morley’s chicken shopban, instagram mémekké oldódott ősi mítoszokkal. Ihletve a Csendes-óceán északi részének csalfa eredet-mítoszai és a koronavírus-járvány által, Raven a 2020-as évek tájain utazik keresztül és közben gyermekből tinédzserré, tinédzserből felnőtté alakul át - és harcol. Harcol az ellenségével, Fatberg lorddal (aki bűzlik a gyanútól akárcsak Trump vagy BoJo). Kihalt fajokkal bandázik egy tengerparti üdülőhelyen és közben egy jobb Világról sző saját terveket. Raven a Csendes-óceán számos északi kultúrájában egy csalfa isten. Metamorf, groteszk és pimasz, Raven éles és okos nyelve fényt és értelmet olt a Világba. Ez a Raven Utazásáról szóló pome [sic] a mesteri mítosz-mesélő, Qquuna Qiighaway-i Skaay Haida elbeszélésén alapul, melyet körútján John Swanton antropológus örökített meg 1900-ban. Premier: NTS radio A ‚Raven’s Reprise / Bad Rhythm’ a Stay Awake Tapes oldalán fog megjelenni kazettán.


SISSY FUSS (George Finlay Ramsay,Rudi Zygadlo) Raven’s Reprise ENG ‘as the wurld makes & unmakes her bed thinks of something clever to say then leaves it unsaid’

Artist George Finlay Ramsay & composer Rudi Zygadlo present live for the first time ever the sound pome [sic] ‘Raven’s Reprise’, to be performed in pitch black. Like a radio play but faster and louder. Verbal gymnastics & contrapuntal bubblegum do a dance with interspecies sex in Wallmart parking lots, punch-ups in Morley’s chicken shops & ancient myths dissolved into instagram memes. Inspired by the trickster origin myths of Northern Pacific cultures & the Coronavirus pandemic. Raven travels through the landscape of the 2020s, transforming herself, from toddler to teen to adult, battling her nemesis Lord Fatberg (who smells suspiciously like Trump & BoJo), hanging out with extinct species at a seaside resort & re-making the wurld to her better designs. Raven is a trickster god in many northern Pacific cultures. Metamorphic, scatological and irreverent, Raven makes & illuminates this world with creative wit. This pome [sic] is inspired by Raven Travelling as told by the masterful Haida myth-teller Skaay of the Qquuna Qiighaway to the anthropologist John Swanton in 1900. Premiered on NTS radio. Release ‘Raven’s Reprise / Bad Rhythm’ forthcoming on Stay Awake Tapes.


TÁMOGATÓK: Summa Artium, Ferencvárosi Önkormányzat, KultDesk Alapítvány, mmmnmnm, MyMuseum, MOME, Műhely Alapítvány, FKSE, Mogul Audio

KÜLÖN KÖSZÖNET: Bagi Attila, Bokor Péter, Csiszár Mátyás, Barok Andrea, Gyulai Gábor, Krasz Ádám, Márton Péter, Molnár Fábián, Szendrő Veronika, Triff Adorján, Zarándy Gergely