__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

PENGKOMPUTERAN BAHASA DAN SASTERA: KEARAHPENGURUSAN MAKLUMAT BERSEPADU oleh Nur'Aini Abu Bakar ejauh rnanakab maklumat kebabasa-

San tersebar dan bagaimanakab kita dapat rnernberikan perkhidmatan maklumat yang terbaik kepada pengguna? Persoalan ini sebenarnya merupakan satu isu yang kerap dihadapi oleb sesebuah negara apabila terdapat sesuatu perkernbangan dalarn negara. Sebagai contoh sis tern pendidikan dan dasar bahasa negara menekankan kepe~ting­ an hahasa Malaysia dalam segala urusan. Ini secara tidak langsung mengakibatkan keperluan mernpelajari babasa di kalangan masyarakat. DBP sebagai sehuah institusi kebahasaan dan kesusasteraan negara telab menyediakan sebuah perpustakaan untuk keperluan rujukan dalam persoalan bahasa dan sastera. Kini ia dinaikkan taraf sebagai sebuah Pusat Dokumentasi Bahasa dan Sastera Melayu. Pencapaian ini merupakan satu perkara yang rnenggalakkan dalam mengatasi masalah 'keperluan mengetahui' di kalangsamb ke him 3


KANDUNGAN

DARIPADA

EDITOR

"Rakyat Malaysia adalah di an tara yang paling ban yak menggunakan komputer di rantau ini. Untuk berkembang maju, kita perJu mempunyai pengetahuan menggunakan komputer. "Kita mesti bersungguh-sungguh melahirkan sebuah masyarakat Malaysia yang kaya daripada segi maklumat". Demikianlah an tara ucapan Y.A.B. Dato' Seri Mahathir, Perdana Menteri pada sidang pertama Majlis Perdagangan Malaysia, 28 Februari 1991. Profesor Madya Anwar Maarof dari Universiti Teknologi Malaysia ketika menyampaikan kertas kerjanya pada Konvensyen Perpustakaan DBP pada 28 lulai 1991 turut membicarakan masyarakat Malaysia dan teknologi maklumat menjelang tahun 2020: ke arah masyarakat kaya maklumat. Tidak dapat dinafikan bahawa pembangunan sistem maklumat dan fungsi teknologi maklumat dapat meningkatkan keberkesanan pengurusan dalam sesuatu institusi. Untuk ke arah itu, perlu ada kesedaran pengurusan terhadap perkembangan yang dicapai hari ini, matlamat yang hendak dituju, perancangan strategi korporat dan teknologi maklumat, keperluan latihan dan kesedaran pengguna sendiri agar lebih bersedia ke arah itu. Dalam konteks Dewan Bahasa dan PUstaka, khususnya perpustakaan DBP, menetapkan strategi untuk meningkatkan status dan peranannya kepada Pusat Dokumentasi Bahasa dan Kesusasteraan Melayu dalam Rancangan Malaysia ke-6, dengan meningkatkan penggunaan teknologi Moden untuk kerja pengumpulan, penganalisaan dan penyelarasan maklumat bahasa dan kesusasteraan Melayu melalui rangkaian penyebaran maklumat di dalam dan di luar negara. Dengan wujudnya Galeri Penulis pula nanti (yang kini masih dalam pembinaan), khazanah warisan sejarah perkembangan bahasa dan kesusasteraan Melayu serta perkembangan DBP dapat dipamerkan. , Bersesuaian dengan era komputer dan era teknologi maklumat, Mutiara Pustaka pad a kali ini akan memaparkan lebih ban yak maklumat terkini tentang peranan perpustakaan dalam era teknologi maklumat.

2

Pengkomputeran Bahasa dan Sastera: ke arah Pengurusan Maklumat Bersepadu Oleh: Nur'Aini Abu Bakar Pustakawan, Penapis dan Pengguna Oleh: Norma Bachik Sistem Imejan Dokumen Perkhidmatan Canggih Kepada Penye1idik Oleh: Kamariah Abu Samah Hak Pinjaman Awam Oleh: Rohani Rustam Laporan Kursus International Graduate of Information Studies School 1991 Oleh: Che Ros Rahim Laporan 1991 loint LAS/PPM Congress Information Service in the 90's - 2-4 September 1991, Westin Stanford, Singapore 0leh: Kamariah Abu Samah Raja Masittah Raja Arimn Noorawati lalaluddin Suhaimi Hassan Sari Bahasa 0leh: Raja Masittah Raja Arimn Persaudaraan Sahabat Pena Malaysia Oleh: Idros Samsudin Masyarakat..Malaysia dan Teknologi Maklumat Menjelang tahun 2020: Ke arah masyarakat kaya maklumat Oleh: Anuar bin Maarof Gambar-gambar bersejarah

4

5 8

10

14 16

18

21 27

SIDANGREDAKSI Penasihat Editor

Jurutaip Rekaletak Urusan Cetak

Puan Rohani Rustam A. Wahab Harnzah Aizan Mohd. Ali Raja Masittah Raja Arimn Zanariah Abdullah Kamaruzzaman Mat Mokhtar Roslan Zakaria

Mutiara Pustaka diterbitkan tiga kali setahun oleh Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka, Peti S\lI'8t 10803, 50926 Kuala Lumpur. Dicetak oleh Percetakan Dewan Bahasa dan Pustaka, Hulu Kelang, Selangor Darul Ehsan. Mutiara Pustaka pertama kali terbit pada bulan September 1988.


dar; hIm J

an masyarakat. Sebagai sebuah pusat sudah tentulah ia menjadi tumpuan pengguna bahasa dan sastera untuk mendapat)can sebarang maklumat yang berkaitan. Sudah sampai masanya DBP mencari penyelesaian bagaimana mengintegrasikan maklumat-maklumat kebahasaan dan kesusasteraan sarna ada di dalam atau pun di luar DBP supaya maklumatnya dapat dipergunakan dengan sepenuhnya. Dengan cara ini kita akan berupaya mencapai matlamat menjadikan DBP sebagai pusat sumber maklumat yang berguna yang dapat membantu pengguna-pengguna dalam soal jawab kebahasaan dan kesusasteraan. Salah satu cara yang dapat digunakan dalam memaksimakan perkhidmatan maklumat ialah melalui sistem rangkaian' kerjasa~a maklumat (network). 'Networking' ialah suatu sistem yang dapat menghubungkan beberapa bahagian dalam organisasi dengan bahasa lain sarna ada di dalam atau di luar melalui terminal yang dihubungkan dengan komputer utama. Dengan cara ini labatan Bahasa, Sahagian Sastera, Bahagian Perpustakaan dan Bahagian Komputer boleh mernainkan peranan membentuk satu jaringan kerjasama untuk tujuan mernaksirnakan penyebaran maklumat. Apabila ini telah tercapai baharulah kita rnemikirkan bagaimana kita dapat menjawab persoalan yang diajukan oleh pengguna bahasa setiap hari. Dalam keadaan sekarang Bahagian Perpustakaan merupakan tulang belakang kepada sistem penyebaran maklumat dengan menyediakan bah an bacaan dan rujukan dalam bidang ini. Tetapi seringkali juga pengguna-pengguna bertanya soal-soal kebabasaan dan kesusasteraan yang Iebih arif diketahui oleh petugas yang bertugas di bahagian berkenaan. Dengan sebab inilah khidmat bahasa diperlukan di labatan Bahasa yang dipertanggungjawab oleh Bahagian Pelaksanaan Bahasa. Bahagian ini menjawab soalan berkenaan dengan kebahasaan seperti istilah sasaran, bagairnana menggunakan kata yang betul dalam urusan rasmi seperti surat-menyurat, nama sapaan atau pelbagai ragam penggunaan bahasa. ladi maklumat yang diberikan di sini adalah lebih merupakan maklumat fakta tulen. Oleh kerana di Jabatan

Bahasa sendiri terdapat ernpat Bahagian yang rnasing-rnasing rnernpunyai fakta maklumat yang penting dalam kerja harian mereka maka adalah lebih baik jika maklumat terse but dapat diolah dengan sebegitu rupa supaya mudah dirujuk kern bali dan direkodkan untuk menghadapi sebarang kemusykilan bah!isa. Bahagian Peristilahan misalannya telah menjadi ahli Tennnet yang bermaksud Rangkaian Kerjasama Peristilaban Antarabangsa. Sebagai satu rangkaian kerjasama maka dengan sendirinya bermakna ia harus berkerjasarna dalam sistem peristilahan di Malaysia. Antaranya ia menjadi sebagai pusat rujukan bagi segala kegiatan peristilahan yang berlaku di Malaysia, mengadakan latihan, menggalakkan perkembangan ilmu peristilahan dan sebagai-

Sudah SJUnpai m1lS1lnYB DBP melJCJlri penyeJessian bagsimBnB mengintegrasikan mBk/umat-maklumat kebahBSBBn dan kesusasteraan SJUnB adB di dB/am amu J1l1I1 di /UIU DBP SUpllyB mak/umBtnyB dBpst dipergunBksn dengBn sepenubnya. Dengan CIlT8 ini kits dBn berupllya mencapai madamat menjadikan DBP sebagai pusat sumber mak/umat yang berguna yang dapllt membantu pengguna-pengguna da/am soal jllwBb kebahasaan dan kesusasteraan.

nya. lni tidak mungkin tercapai sekiranya data istilah tidak tersusun dalam format yang teratur dan bersistematik seperti yang dicadangkan oleh Tennnet. Pada masa ini penumpuan sedang diberikan kepada bank data istilah. Bank data istilah yang ada sekarang akan dipertingkatican dengan maklumat tambahan yang mempunyai huraian konsep. Oleh itu bagi setiap entri istilah pengguna akan dapat rnernbezakan bidang penggunaannya berdasarkan huraian konsep. Sebagai contoh, Bahagian Peristilahan boleh menyediakan maklumat yang diperlukan bukan sahaja untuk kegunaan kerja tetapi juga untuk keperluan penyelidik, pengguna dan rekod stastitik rnasa depan. Di sini maklumat yang dikenal pasti ialah rnaklumat terminografi, bibliografi dan faktografi istilah. Maklumat terminografi ialah maklumat ten tang istilah seperti

sumber, sasaran, huraian konsep dan mungkin tennasuk genus-species, ilustrasi dan sebagainya. Manakala maklumat bibliografi ialah senarai perbahanan istilah khususnya bahan Mabbim dan buku istilah yang telah diterbitkan oleh DBP dan seterusnya daripada institusi-institusi peristilahan luar DBP. Maklumat faktografi pula ialah data yang berupa fakta tulen tentang pakar bidang, Jawatankuasa Istilah, Mabbim dan institusi. Maklumat ini akan mernbantu dalarn menganalisis data untuk laporan dan penyelidikan. Begitu juga Bahagian Penyelidikan dan Perkamusan mernpunyai maklumat yang bergwla yang sering dipersoalkan oleh penyelidik, pengajar atau petajar bahasa di dalam mahu pun di luar negara. Sudah tentu dengan kerjasama seperti ini perkhidmatan maklumat yang baik dapat dicapai. Apa yang sedang kita hadapi sekarang sebenarnya ialah bagaimana kita dapat mengolah maklumat secara sempurna dan seterusnya berkesan, cepat dan tepat. Mungkin dengan mem~ bentuk fonnat yang khusus untuk bahagian masing-masing keselarasan maklumat an tara bahagian tersebut akan terlaksana dengan sempurna dan dapat dipergunakan dengan sebaiknya. Dengan perkembangan teknologi maklumat yang serna kin canggih dan matlamat wawasan 2020, maka sudah sampai masanya kita menggunakan kesempatan ini untuk merealisasikan sistem penyebaran maklumat bersepadu. Mungkin masalah yang dihadapi ialah kekurangan tenaga pakar dan rnasalah kewangan dalam menggendalikan sistern ini. Namun demikian dari segi .teknologi kita sebenarnya boleh menggunakan peri sian yang direka khas oleh Unesco untuk menyimpan data bibliografi ma~ahan data faktografi sekali pun. Ia bukan sahaja mudah tetapi juga boleh digunakan secara percuma dengan kebenaran bertulis daripada Unesco. Sebelum membentuk suatu sistem bersepadu satu analisis maklumat perlu dilakukan oleh bahagian berkenaan. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui apakah jenis data-data yang dikehendaki, kepentingannya dan tujuannya kepada bahagian tersebut. Ringkasnya apakah input dan output data yang dikehendaki. Apabila data tersebut telah diolah menurut fonnat terten3


tu oleh bahagian yang terlibat ia akan dapat dihubungkan ke dalam sis tern pangkalan data masing-masing yang boleh dicapai oleh bahagian yang memerlukan melalui terminal di bahagian berkenaan. Andainya seseorang ingin mengetahui siapakah penulis yang memenangi hadiah penghargaan sastera dalam tahun tertentu, maka ia tidak perlu pergi ke Bahagian Perpustakaan atau Bahagian Sastera tetapi memadai dengan mengetik papan kekunci komputer di tempatnya berada dan menembusi pangkalan data sastera untuk mendapatkan jawapannya. Apa yang perlu dilakukan hanyalah dengan mengenal pasti jenis data sarna ada data pustaka, data bahasa atau data sastera. lni dapat dilakukan apabila pangkalan data yang dimaksudkan itu telah terbina. Ini bukan sahaja menjimatkan masa pencarian tetapi dapat mengurangkan beban pustakawan. Namun pemikian maklumat yang terbentuk di dalam pangkalan data haruslah mengikut piawai pengurusan maklumat supaya menjamin keselarasannya dan memudahkan pertukaran data. Oleh itu untuk menjamin kesempurnaan sistem terse but, kerjasama daripad a semua bahagian yang terlibat diperlukan. Pers.oalannya sekarang, mahukah kita menghadapi aliran teknologi pengurusan data yang serna kin pesat berkembang atau kita cuma berpuas hati dengan sistem yang ada sekarang ini? Hanya dengan sikap yang positif dan kesungguhan sahaja kita akan dapat menghasilkan persefahaman yang bersepadu dalam merangka sistem pengurusan data yang canggih sesuai dengan matlamat ke arah negara perindustrian menjelang 2020. Untuk ini kita perlu memandang jauh ke hadapan kerana bahasa Malaysia akan • menjadi bahasa yang pasti dihormati di rantau ini kerana perkembangan negara yang menggalakkan dewasa ini. Sudah tentu sektor awam mahupun swasta bersedia untuk mendalami bahasa Malaysia sebagai satu cara untuk berkomunikasi dengan rakyat Malaysia yang megah dengan bahasa mereka. Ini akan menjadi mudah sekiranya OBP mempunyai pangkalan data yang bersepadu yang dapat menjawab kebanyakan masalah bahasa sarna ada ejaan, tatabahasa dan istilah melalui satu sistem yang canggih sesuai dengan perkembangan semasa. 4

Pustakawan, Penapisan dan Pengguna oleh Norma Bachik alam

usaha

membina

koleksi

isu berkenaan supaya apabila timbul kontroversi ten tang isu-isu tersebut wan dipt(rtanggungjawabkan untuk mereka dapat bertindak dengan bijakmemilih bahan-bahan yang benar-benar . sana. Mengikut definisi, penapisan bersesuai untuk perpustakaan yang diterajuinya mengikut fungsi dan pene- maksud penolakan sesebuah buku (atau kanan bidang perpustakaan tersebut. apa juga bahan perpustakaan) oleh Walau bagaimanapun, apabila mem- pihak yang berwewenang di ¡Perpusbuat pemilihan bahan, pustakawan takaan kerana sebab-sebab tertentu kerap kali terjebak ke dalam dilema di seperti bahan tersebut berbau lucah, an tara pemilihan dengan penapisan kandungannya terlalu radikal hingga kerana garis pemisah di antara kedua- membahayakan, bercorak subversif duanya amat tipis. Oi dalam membuat ataupun terlalu kritikal. Penapisan selalunya berlaku dalam pemilihan pasti juga ada unsur-unsur penapisan, sarna ada disedari atau tiga qidang utama iaitu agama, politik dan novel. Dalam bidang politik dan tidak. Tidak dapat dinafikan bahawa me- agama mungkin lebih mudah untuk dimanglah menjadi tugas dan tanggung- ¡ buat penapisan kerana kriterianya adajawab seseorang pustakawan untuk me- lah jelas tetapi dalam soal moral adalah milih bahan-bah an yang bermutu dan sukar sedikit melainkan jika lSI sesuai untuk pengguna-pengguna per- kandungan bahan tersebut benar-benar pustakaannya, tetapi sejauh manakah ia menonjolkan kelucahan tanpa apa-apa harus menggunakan kuasa pemilihan- nilai kesusasteraan pun. Persoalan nya untuk menentukan maklumat yang moral adalah relatif dan penilaiannya bercorak bagaimana yang sesuai sampai bergantung kepada individu. Seta kat ke tangan mereka? Pustakawan juga manakah seorang pustakawan harus harus akur kepada hak asasi individu bertindak menjadi penjaga mOr/il untuk mendapatkan kebebasan intelek- awam? Adakah setiap terbitan yang tual, kebebasan membaca, kebebasan kulit luamya berbau porno tetapi mendapatkan maklumat dan kebebasan mempunyai isi kandungan yang intemenambah ilmu pengetahuan. Sekira- lektual dan bernas dianggap mennya seseorang pustakawan itu tidak jatuhkan moral walaupun pembacanya menggemari seorang penulis atau tidak telah dewasa dan boleh berfikir yang setuju dengan sesuatu teori atau ideo- mana baik dan yang nama buruk? logi sesebuah penerbitan, seharusnya Sesempit itukah fikiran seorang pustaperasaan peribadinya atau citarasa peri- kawan yang tugasnya ialah untuk badinya tidak dijadikan alasan untuk menyebarkan maklumat? Memang sebagai individu yang bertidak memperoleh bahan tersebut. Oia tidak mempunyai hak menyekat akses tanggungjawab, seseorang pustakawan itu seharusnya bijaksana dalam melakpengguna kepada bahan tersebut. Isu kebebasan intelektual dan kebe- sanakan tugasoya yang berkaitan debasan bersuara memang merupakan isu ngan kepentingan orang awam. Walaumenarik yang kompleks dan harus di- pun harus berfikiran luas terbuka tetapi fahami oleh tiap pustakawan yang ter- dia tidak boleh bertindak terlalu liberal libat dalam pembinaan koleksi. Mereka sehingga bertentangan dengan normajuga harus memahami aspek-aspek per- norma yang dianuti oleh masyarakat undangan yang berkaitan dengan isu- yang menerima perkhidmatannya.

D perpustakaan, seseorang pustaka-


SISTEM IMEJAN DOKUMEN Perkhidmatao caoggih kepada peoyelidik oleh Kamariah Abu Samah

erkembangan teknologi komputer

P dan telekomunikasi membolehkan perpustakaan dan institusi lain menye-

barkan maklumat dengan lebih cepat walaupun berjauhan lokasi . Kebanyakan perpustakaan memilih perisian yang bertujuan khusus untuk mengendalikan sis tern pengurusan perpustakaan seperti URICA, VTLS, ATLAS, DOBIS, DYNIX, TECHLIB PLUS, SISPUKOM dan bermacam-macam \agi. Peri sian yang disebutkan hanya dapat menampung data bibliografi sarna ada secara talian terus atau melalui rangkaian jaringan maklumat. Penyelidik biasanya menggunakan data bibliografi sebagai keperluan awal penyelidikannya. Mereka lebih berminat kepada teks penuh yang terdapat di dalam dokumen seperti risalah, artikel akhbar atau majalah, teks ucapan dan dokumen penting.

dalam bentuk dokumen . Yang lebih mengejutkan ialah jangkaan pertambahan dokumen ini sebanyak 95% setahun. Kini perkembangan pesat teknologi maklumat membolehkan dokumen disimpan dalam bentuk elektronik yang memudahkan penyimpanan, pengiqdeksan dan penyebaran maklumatnya. Sis tern yang dikenali dengan pelbagai nama seperti sis tern imejan dokumen, sistem imejan, dan sistem dokumen berelektronik rnenjalankan fungsi yang sarna. Beberapa kebaikan sis tern irnejan dapat dijelaskan melalui perbandingan berikut:

Manual

Sistem Imejao

I.

Dokumen memerlukan ruang simp an an fizikal yang besar.

Menjimatkan ruang storan

2.

Masa yang lama untuk proses dokumen

Prosesan mudah untuk teks dan imej.

3.

Penyusunan dan penyelarasan indeks yang rumit. Had kepada seorang pengguna untuk satu fail.

Pembinaan indeks dan carian yang mudah. Kemudahan untuk ramai pengguna.

Masalah sistem manual

Ada di antara perpustakaan khusus dan akademik menyediakan perkhidmatan mengumpulkan keratan artikel-artikel dalam bidang-bidang khusus untuk rujukan penyelidik. Tetapi, sistem penyimpanan dan perolehan maklumat daripada ma~alah memerlukan masa yang panjang untuk mencari dan menyediakan dokumen bagi penyelidikpenyelidik. Apa yang berlaku di perpustakaan ialah petugas menggunakan hampir 25% daripada masa bekerja uotuk mengendalikan penyelenggaraan dokumen, fail dan surat-menyurat sarna ada menyusun, mengindeks, membuat salinan, mencari dokumen yang diperlukan, edaran atau hantaran telefaks. Keadaan ini berlaku kerana hampir 94% maklumat yang diperlukan adalah

4.

5. Masa yang lama untuk mendapat- Pelbagai pendekatan kan maklumat yang diperlukan.

carian.

6.

Kesulitan untuk mengemaskini fail.

Penyelenggaraan dokumen yang cepat dan mudah.

7.

Dokumen mudah rosak, koyak dan hilang.

Bahan sentiasa ada apabila diperlukan.

8.

Pemprosesan yang berulang di peringkat yang berlainan.

Rangkaian maklumat memudahkan pelbagai akses. 5


Apa yang lebih utama ialah meningkatkan produktiviti dan menjamin perkhidmatan dan penyebaran maklumat yang terkini kepada penyelidik. Di samping itu, sistem imejan adalah pilihan terbaik untuk pemuliharaan dokumen dan maklumat penting perpustakaan. Oleh itu amatlah penting untuk memastikan seluruh koleksi dokumen yang ada dan pertambahannya mampu disimpan di dalam sistem imejan ini sarna ada berasaskan mikro, mini atau kerangka utama. Teknologi yang menggerakkan sistern imejan mengandungi en am komponen utama iaitu: I.

Stesen kerja dengan keupayaan paparan leraian tinggi (high-resolution display).

2.

Pengimbas

3.

Ruang storan imej dan indeks yang besar

4.

Pencetak dengan keupayaan leraian tinggi

5.

Peri sian aplikasi imejan dan pangkalan data indeks untuk mendapat kembali maklumat.

6.

Komunikasi elektronik.

Di antara nama terkemuka di dalam teknologi sistem imejan ialah Electronic Filing System (Fujitsu), FileNet (Olivetti), Infolmage Folder (Unisys), Powervision (ICL) dan AIMS (HewlettPackard) dan WIIS (Wang). Walau bagaimanapun terdapat perbezaan komponen sis tern imejan di 6

antara satu jenama dengan yang lain. Tetapi secara, keseluruhannya ia menjalankan fungsi yang sarna iaitu menyimpan imej dan teks di samping mengindeks, membuat carian dan menyebarkan maklumat. Per!ikaman maklumat

Pengimbas (scanner) adalah alat utama perakaman dan kemasukan dokumen (inputting). Apabila dokumen diimbas, teks dan kandungan dokumen diterjemahkan ke dalam bentuk digital yang dikenali oleh komputer. Untuk membuat pilihan pengimbas adalah bergantung kepada keupayaan mengimbas dokumen helai demi helai atau banyak dokumen serentak secara automatik. Teks atau imej tersimpan di dalam peranti cakera padat WORM (write once read many). Cakera padat ini berupaya menyimpan dari 17,000 imej teks kepada 100,000 imej teks berukuran A4 bergantung kepada saiz sarna ada 5.25 inci atau 12 inci. Jika teks yang tersimpan melebihi 100,000 imej maka perpustakaan akan mempunyai lebih daripada satu cakera padat dan disimpan berasingan. Petugas tentunya mempunyai masalah untuk men genal pasti cakera yang mana mengandungi maklumat yang diperlukan. Untuk mengatasi masalah ini, penggunaan teknologi "juke box" yang boleh menyimpan antara 15 hingga 100 cakera disarankan dan carian maklumat secara automatik boleh dibuat. Oleh itu, maklumat sentiasa dikemaskini dan tersedia apabila diperlukan. Sistem imejan juga menyediakan kemudahan tambahan bergantung kepada perisian yang ditawarkan. Ia boleh menyunting imej artikel seperti membuat salinan dan menggerakkan artikel,

mengganti muka surat artikel dengan artikel lain, selitan artikel di antara muka surat dan menghapus artikel yang tidak diperlukan. Perpustakaan juga mungkin memerlukan peri sian yang dapat membuat penyuntingan imej seperti membesar atau mengecilkan imej, memutar, menterbalikkan imej atau latar hitam putih serta mengganti aksara. Pengindeksan

Indeks adalah keperiuan penting untuk membantu pengguna membuat carian (literature search). Indeks ini juga periu dibina dan dirakam supaya indeks tersebut dapat memberi penjelasan ten tang imej atau artikel yang tersimpan. Kebanyakan sistem imejan membolehkan indeks dibina mengikut keperluan dan kesesuaian perpustakaan dan pengguna. Contoh medan-medan (fields) pengindeksan: 1.

Pengarang/penulis Perkara Tarikh Judul Sumber Jenis dokurnen Kementerian/institusi Jumlah halaman Rujukan Gilid dan halaman) Nama acara Kata kunci Abstrak

Mendapat kembali maklumat

Melalui sistem imejan, cara untuk mendapat kembali maklumat boleh dibuat melalui nama pengarang,judul;akhbar,


tarikh, subjek atau kata kunci (keyword) dan abstrak. Selain itu logik boolean "and, or, not" juga adalah bantuan untuk mendapat kembali maklumat. Kini, satu lagi teknologi muncul membantu carian maklumat mengikut teks bebas. Teknologi ini dikenali dengan OCR (Optical Character Recognition). Imej atau halaman yang diimbas ditukar ke dalam bentuk digital secara automatik dan disimpan di dalam pangkalan¡ data. Melalui kaedah ini sebarang perkataan yang terdapat di dalam dokumen boleh dijadikan arahan untuk carian maklumat. Dengan teknologi tetingkap, (windows) indeks dan imej dapat dipaparkan bersebelahan di an tara satu dengan lain. Pengindeks bukan hanya dapat melihat imej malah pengindeksan juga dapat dibuat dalam masa yang sarna. Sistem imejan bukan sahaja menyediakan kemudahan mencari dan mendapat kembali maklumat, malah, artikel boleh dicetak untuk rujukan dan simpanan pengguna serta penyelidik. Kini perpustakaan mempunyai pelbagai pilihan dan ide untuk meluaskan lagi perkhidmatan kepada penggunanya, khususnya penyelidik. Di samping perpustakaan mengkomputerkan operasi pengurusan perpustakaan, telcnologi imejan yang disepadukan akan memantapkan keseluruhan struktur perkhidmatan sesebuah perpustakaan. Dengan teknologi tetingkap 1m seseorang penyelidik dapat meneliti katalog judul

buku, indeks makalah yang diperlukan dan imej dokumen bersebelahan setiap kali mereka merujuk pangkalan data yang diingini. Perkhidmatan ini sudah tentu akan menjimatkan masa mencari bahan-bah an penyelidikan di samping dapat menumpukan masa untuk menganalisa hasil carian maklumatnya. Dengan perkembangan teknologi komputer, sistem imejan juga boleh diperluaskan dengan penggunaan mul.timedia yang boleh menggabungkan teks, imej, bunyi dan video. Oleh itu amatlah penting bagi perpustakaan dan institusi penyebar maklumat untuk bersedia ke arah peluang untuk menggunakan teknologi baru bagi memperbaiki perkhidmatan khususnya dalam bidang yang amat berkaitan dengan kerja-kerja penyelidikan.

7


HAK PINJAMAN AWAM Rohani Rustam

ara penulis dan penerbit Malaysia sering menyebut tentang Public Lending Rights (PLR) atau Hak Pinjaman Awam yang telah dilaksanakan di beberapa negara maju. Matlamat utama PLR ialah bagi memastikan para penulis menerima sejumlah bayaran bagi buku-buku mereka yang dipinjam oleh pembaca melalui perpustakaan awam. Sebelum kita memperkatakan lebih lanjut lagi ten tang tajuk ini, saya kira ada baiknya kalau kita tinjau apakah yang dimaksudkan dengan PLR, apakah manfaatnya dan bagaimana skim tersebut dilaksanakan.

yang dibuat oleh penerbit hanya 7%. Oleh itu para penulis merasakan mereka berhak menerima bayaran bagi tiaptiap kali buku mereka dipinjamkan oleh perpustakaan awam. Negara-negara yang telahpun melaksanakan PLR di samping I nggeris ialah Denmark, Jerman Barat, Kanada, Israel, Negeri Belanda, Australia, New Zealand dan negara-negara Scandinavia-Finland, Norway dan Sweden. Tidaklah menghairankan bahawa PLR dilaksanakan di negara-negara yang kadar pinjaman buku dari perpustakaan awam amat tinggi.

Latar Belakang Kempen untuk mendapatkan Hak Pinjaman Awam supaya penulis mendapat bayaran daripada pinjaman buku yang dibuat oleh orang awam melalui perpustakaan awam bermula di Inggeris dalam tahun 50-an oleh A.P. Herbert dan John Brophy. Kempen ini diteruskan dalam tahun 70-an oleh Kumpulan Bertindak Bagi Penulis (Writers' Action Group) yang diketuai oleh Brigid Brophy dan Maureen Duffy. Kemuncak kempen ini ialah apabila Akta Hak Pinjaman Awam (Public Lending Rights Act) diluluskan dalam tahun 1979 oleh Parlimen Inggeris. Namun demikian, , hanya dalam tahun 1982 Akta tersebut dapat dilaksanakan. Isu Hak Pinjaman Awam ini begitu hangat diperjuangkan oleh para penulis kerana dalam tahun 50-an berlaku pertumbuhan yang pesat bagi pembangunan perpustakaan awam dan pinjaman bahan-bahan bacaan secara percuma yang diberikan oleh perpustakaan awam m~ningkat tinggi. Mengikut satu kajian yang dibuat, 1/3 buku-buku yang dibaca di Inggeris datangnya dari perpustakaan awam sementara jualan

Perkiraan Untuk PLR Cara perkiraan untuk pembayaran PLR pula berbeza-beza dari satu negara ke satu negara. Negara-negara Scandinavia sehingga hari ini membuat pembayaran yang tertinggi kepada penulis di bawah skim PLR. Negara-negara ini menyifatkan PLR sebagai satu mat-

P

8

lamat sosial dan politik bagi kebajikan rakyat dan galakan kepada perkembangan bahasa dan sastera kebangsaan mereka. Di negara-negara yang berbahasa Inggeris pula, PLR dianggap sebagai bayaran saguhati kepada para penulis kerana penggunaan karyakarya mereka. Berdasarkan matlamat yang telah ditentukan barulah perkiraan untuk pembayaran PLR dibuat. Ada kiraan berdasarkan jumlah pinjaman yang dikeluarkan oleh perpustakaan dalam jangka masa tertentu, yakni beberapa kali satu-satu buku itu dipinjam oleh pembaca. Ada kiraan yang berdasarkan jumlah naskhah yang ada dalam koleksi sesebuah perpustakaan itu tidak mengambil kira sama ada buku itu dipinjamkan kepada pembaca atau tidak. Peruntukan untuk projek PLR ini biasanya datang dari belanjawan kerajaan pusat atau kerajaan negeri mengikut per kapita penduduknya. Negara


Belanda misalnya, membuat perkiraan yang betbeza. Kerajaan menyediakan 1/3 peruntukan sementara 2/3 datang dari yuran ahli perpustakaan. Ada pula negara yang memasukkan para ilustrator dan penterjemah untuk menerima bayaran di bawah skim PLR. Jerman Barat pula memasukkan perpustakaan akademik ke dalam skim PLR. Australia, Jerman Barat dan Negeri Belanda pula membuat pembayaran kepada pen~rbit juga. Kanada mempunyai skim bayaran minima. Pendek kata, formula yang berbeda-beda telah digunakan oleh badan yang melaksanakan PLR ini. Formula tersebut kelihatannya am at kompleks.

maklumat yang tepat tentang buku- buku yang layak didaftarkan. buku yang telah dipinjam oleh pembaca Menurut Sumsion lagi, isu yang diuntuk membolehkan pembayaran PLR tonjolkan dalam kempen PLR ini ialah dibuat kepada penulis-penulis yang ber- dari manakah peruntukan ini akan dikenaan . Pihak Inggeris mempunyai sis- ambil nanti. Para pustakawan bermatitern komputer yang telah disesuaikan matian hendak mempertahankan agar untuk mengumpul data tentang jumlah beban PLR ~dak ditanggung oleh perpinjaman yang telah dibuat oleh penga pustakaan ataupun pelanggan perpusrang-pengarang Australia dan Swedish takaan. Akhirnya persetujuan dicapai yang buku mereka dipinjam oleh peri1- bahawa peruntukan bagi skim. PLR baca Inggeris yang layak menerima akan datang dari belanjawan pusat di PLR. bawah Jabatan Seni dan Perpustakaan Sekarang timbul pula persoalan pe- Tnggeris. nulis-penulis yang bagaimana yang berSesungguhnya sangat rumit untuk hak menerima bayaran PLR? Mengikut melaksanakan PLR ini. Banyak perkara tata kerja yang telah d.itentukan oleh dasar yang harus diselesaikan terlebih pendaftamya bahawa para penulis dahulu. Pertama sekali perlu kita berhendaklah memohon kepada pendaftar tanyakan sarna ada Malaysia dengan supaya buku mereka disenaraikan jumlah perpustakaan awam yang belum Pelaksanaan PLR dalam daftar skim PLR. Pendaftaran ini begitu berkembang serta minat memBagaimana pula dengan pelaksanaan berbeda daripada pendaftaran untuk baca yang masih rendah sudahkah bersedia untuk mewujudkan skim PinjamPLR? Memandangkan Inggeris meng- mendapat perakuan Hakcipta . Tiap-tiap satu edisi buku didaftarkan an Hak Awam atau PLR? Memang ambil masa hampir IO tahun untuk melaksanakan skim ini, mungkin ada baik- berasingan menggunakan nombor ISBN tidak dapat dinafikan bahawa PLR nya kita meneliti kaedah yang telah di- masing-masing. Nama penulis berkena- akan dapat memberi perangsang kegunakan oleh Inggeris. Mengikut John an mesti ada di halaman judul buku pad a para penulis untuk menghasilkan Sumsion, Pendaftar PLR yang pertama yangdidaftarkan. Ini merupakan keper- lebih ban yak buku. Tetapi, sarna ada dilantik dalam tahun 1981, infrastruk- luan utama untuk memastikan pendaf- buku-buku tersebut termasuk dalam tur yang diperlukan terlebih dahulu taran diterima. Banyak lagi perkara golongan buku yang popular atau yang ialah sebuah ruang pejabat yang seder- yang rnungkin dianggap remeh tetapi digemari untuk dibaca akan menentuhana tetapi bebas daripada gangguan penting bagi memastikan kejayaan skim kan sarna ada buku tersebut tidak perkhidmatan perpustakaan awam ini perlu diselesaikan. Umpamanya, membazir jika dimasukkan ke dalam serta bantuan kakitangan perkeranian sarna ada pelukis dan penterjemah skim PLR dari segi pelaksanaannya . Marilah kita sarna-sarna memikirkan dengan perala tan komputer yang se- . boleh mendapat bayaran PLR, dan kalau boleh harus dipersetujui bersama secara terperinci sarna ada skim Pincukupnya mesti ada. Apa yang lebih penting ialah bagai- persen bahagian masing-masing. Atau jaman Hak Awam (PLR) ini sesuai mana untuk mendapatkan data dan perlukah dihadkan jumlah muka surat untuk diwujudkan di negara kita.

9


LAPORAN KURSUS INTERNATIONAL GRADUATE OF INFORMATION STUDIES SCHOOL 1991 oleh Che Ros Rahim

1.

10

Pengenalan Kursus musim panas IGISS pada kali ini telah dihadiri oleh seramai 32 orang peserta yang datang dari pelbagai negara meliputi negaranegara di Afrika, Sri Lanka, Sepanyol, Amerika, Kanada, Arab Saudi, Jerman, Greece, Singapura dan Malaysia. 8agi mereka yang mengambil kursus bagi kedua-dua sesi maka jangkamasa yang diambil ialah selama enam minggu (29 Jun - 10 Ogos). Manakala bagi mereka yang mengambil I sesi sahaja hanya memakan masa selama tiga minggu. Jadi bagi sesi yang pertama, saya merupakan peserta tunggal dari negara Malaysia dan juga dari Asia Tenggara. Sehingga pad a sesi yang kedua barulah berjumpa seorang peserta Malaysia, iaitu dari Perbadanan Perpustakaan Awam Pulau Pi nang dan rakan-rakan dari Singapura dan Thailand. Setibanya di stesyen keretapi Aberystwyth pada petang Sabtu (29 Jun 1991), saya dan beberapa rakan yang sarna-sarna menaiki keretapi (hanya mengenali setelah turun dari keretapi) telah disambut oleh pemandu bas kolej yang siap sedia menunggu para peserta untuk dibawa ke kolej. Dalam pada menunggu barang-barang kami dimasukkan ke dalam bas, saya sempat memerhatikan keadaan sekeliling dan merasa hairan juga kerana suasana dikeliling pada ketika itu am at sunyi, sedangkan stesyen keretapi ini terletak di tengah-tengah pekan Aberystwyth. Sehinggalah saya mengagak-agak sendiri bahawa jam ketika itu menunjukkan pukul 7.25 petang dan kebetulan

adalah hari Sabtu. Ini bermakna hari tidak bekerja dan kedai-kedai kebanyakannya sudah ditutup. Perjalanan dari stesyen keretapi ke kolej/tempat penginapan memakan masa hanya lebih kurang 10 minit. Setiba di tempat pendaftaran kumpulan kami disambut oleh Ketua Asrama. Setelah membuat pendaftaran kami diberi kunci bilik di Clewtr Hall, tempat penginapan para peserta IGISS 1991. Pada hari Ahad (30 Jun 1991), tidak ada apa-apa program yang ditetapkan, jadi para peserta telah berpeluang untuk berkenal-kenalan secara tidak rasmi di an tara satu sama lain. Pada masa inilah saya sempat mengenali para peserta bertanyakan dari negara mana, pekerjaan, tempat bekerja, subjek yang akan diambil dan sebagainya. Dalam pada itu sempat juga saya menguji beberapa orang daripada mereka samada mereka mengenali

negara Malaysia atau sekurangkurang pernah mendengar nama Malaysia. Alhamdulillah, mungkin kerana kebanyakan daripada mereka adalah para pus taka wan (yang boleh dianggap "walking encyclopedia") maka kebanyakan mereka tahu di mana letaknya negara Malaysia dan terdapat seorang dua yang pernah datang ke Malaysia dan Sarawak. Ada juga yang tidak pernah langsung mendengar nama Malaysia. 2.

Kursus Dua subjek yang saya ambil adalah: I. Kursus ILS 547

Komputer dan pengantomasian sistem perpustakaan. II. Kursus ILS 640 'Infonnation management'.

Peserta-peserta Kursus Information Management bersama Mr Donald Mason


Selain daripada dua subjek ini, terdapat beberapa subjek yang ditawarkan seperti audiovisual studies, management of libraries and information services, management and motivation, library development planning dan management of change - the 'system approach'. Para peserta dikehendaki memilih dua subjek sahaja. I.

Kursus ILS 547 : Komputer dan pengautomasian sistem perpustakaao (1 - 20 Julai 1991) Kelas ini terdiri daripada 14 orang peserta yang dikendalikan oleh Lucy A. Tedd seorang pensyarah yang aktif sebagai pengarang dan editor bagi jurnal yang berkaitan dengan pengautomasian perpustakaan. Pada hari pertama kursus, para peserta diminta memperkenaikan diri masing-masing khususnya memberitahu tentang pengetahuan atau pengalaman mengenai komputer di tempat kerja. Didapati bahawa terdapat pelbagai maklumat latar belakang para peserta mengenai komputer. Majoriti daripad a peserta sudah dan akan terlibat dengan perancangan dan pelaksanaan sistem pengkomputeran di perpustakaan masing-masing, walaupun ada di antaranya belum memulakan sebarang sistem. komputer. Jadi, dengan adanya maklumat yang berbagai ini, kursus ini telah dirangka untuk mencapai objektif iaitu untuk menyedarkan para peserta tentang keupayaan komputer dalam pengertian yang umum supaya kami dapat menilai akan ke-

Para peserta kursus sedang berkomputer membuat cairan maklumat di perpustakaan Dept of Informa' iC'n and Library Studies Aberystuyth

baikan dan keburukan penggunaan komputer di perpustakaan. Pendek kata, dalam jangka masa selama tiga minggu yang singkat kursus ini telah cuba menyediakan maklumat dan pendedahan kepada sistem perpustakaan berkomputer dan memberi peluang kepada para peserta mendapatkan pengalaman membuat carian maklumat dari berbagai sistem yang ada. Semasa membuat praktikal, kami telah berpeluang untuk meIakukan: i) Carian maklumat bibliografi mela1ui CD ROM seperti DIALOG (yang mengandungi pengkalan data ERIC, MEDLINE, LISA, British National Bibliographies (BNB), Agribusiness dan lain-lain). ii)

Carian maklumat katalog secara 'online' iaitu OPAC. OPAC digunakan secara meluas di Britian terutama di

perpustakaan awam dan akademik. Dalam hal ini carian online OPAC telah dibuat melalui sistem jaringan JANET (Joint Academic Network) di mana hampir majoriti perpustakaan akademik di Britian menganggotai JANET. JANET bukan sahaja digunakan untuk carian OPAC bahkan berfungsi untuk pinjaman antara perpustakaan melalui British Library Document Supply Centre, carian pengkalan data khusus, mel elektronik dan lain-lain. iii) Penggunaan text retrieval packages untuk menghasilkan indeks (KWIC), membentuk dan mengedit rekod, membantu perkhidmatan maklumat terpilih (SDI) dan juga menjalankan carian maklumat pengkalan data online. Di an tara pakej tersebut ialah CARDBOX-PLUS - contoh di DeII


membuat notis, borang, poster dan partment of Library Science Projek penilaian risalah amat memberi faedah. University College of Wales, Setiap peserta diminta membuat dua untuk menyimpan pengkalan jenis projek iaitu projek individu dan ll. ILS 640 : Information Managament data koleksi alat pandang; projek berkumpulan. Bagi projek indi(22 Julai - 10 Ogos 1991) CAIRS-IMS, BRSjSearch dan vidu, para peserta diminta menulis kerCDS-ISIS. Bilangan penuntut bagi subjek ini tas kerja bagaimana menjalankan carijuga merupakan jumlah yang paan maklumat melalui LISA dan LIling ramai jika dibandingkan deBERTAS (OPAC) dengan membuat ngan subjek yang lain. Subjek ini perbandingan di antara kedua-dua sisLawatan dikendalikan oleh En. Donald tem dari segi prosedur, istilah yang diSebanyak tiga jenis perpustakaan telah gunakan, susah atau senang dan panMason Pengarah IGISS yang juga dilawati sepanjang sesi I ini dalam dangan serta komen terhadap keduamerupakan seorang konsuItan rangka melihat perkembangan sistem dua carian tersebut. pengurusan maklumat. Beliau mekomputer, iaitu Perpustakaan Hugh rupakan tenaga pengajar ¡ veteran Bagi projek berkumpulan, setiap Owen University College of Wales peserta dibahagikan kepada beberapa yang mempunyai pengalaman yang (akademik), Perpustakaan Nasional kumpulan mengikut jenis perpustakaan begitu banyak khususnya dalam Wales (awam) dan Perpustakaan Insti- masing-masing dan membuat persemhal-hal pengurusan sehingga dalam tute of Grassland and Environmental bahan untuk membincangkan kepersetiap sesi para peserta seolah-olah Research (khusus). dihiburkan dengan peibagai cerita luan-keperluan (kakitangan perpustamenarik yang melibatkan hal-hal Dalam ketiga-tiga lawatan ini, para kaan dan pengguna) sekiranya sesuatu dan masalah manusia dan hubungpeserta telah dibawa melihat daripada sistem perpustakaan berkomputer ingin annya dengan aspek pengurusan segi sejarah dan perkembangan bebera- dilaksanakan. pa kemudahan sis tern komputer di perman usia dan juga maklumat. Secara terperincinya, para pepustakaan berkenaan seperti LIBER- Faedab T AS (sistem komputer yang menyediaserta telah diajar berkenaan perkaraI. Berjaya mendedahkan jenis-jenis kan akses online dalam ban yak aspek perkara berikut: sistem komputer yang amat penting perpustakaan di University College of kepada para peserta. Wales termasuk perpustakaan DILS; I. Pengurusan secara umum. URICA di National Library of Wales 2. Kedua-dua projek dan kerja praktidan BRS/Search Catalogue dan pengkal banyak membantu peserta me2. Teori pengurusan. gunaan desktop publishing yang amat mikirkan baik atau buruknya sismemberi faedah kepada perkhidmatan tern perpustakaan berkomputer penyelidikan di IGER. 3. Gejala-gejala dalam pengurusdan memberi pengalarnan kepada an maklumat seperti analisa Perpustakaan Department of Library peserta rnencuba menggunak~n maklumat, penentuan sumber Science (DILS), UCW juga merupakan sistern yang ada tanpa me rasa takut maklumat, analisa masalah salah sebuah perpustakaan yang memterutama kepada mereka yang tidan lain-lain. punyai sistem komputer yang baik dak pernah menyentuh komputer. walaupun sistem ini bermula lebih kurang sepuluh tahun. Dalam ban yak 3. Sesi lawatan juga arnat memberi 4. Peranan Pengurus rnaklumat hal para peserta telah mendapat banyak faedah kerana dapat melihat kernaseperti rnerancang, mengumpul pengetahuan dan pendedahan kepada maklumat, mengarah, hal ehjuan atau sebaliknya sesebuah persistem berkomputer pengkatalogan, wal kakitangan, menyelaras, pustakaan. Di Perpustakaan IGER, sirkulasi, OPAC, CD-ROM dan lainmelapor dan menyedia perundemontrasi'desktop publishing' unlain di perpustakaan ini. tuk kerja-kerja penerbitan seperti tukkan. 12


5. Pengurusan maklumat yang melibatkan perancangan, lojistik, pengawalan dan dorongan. 6. Hubungan maklumat dan pengetahuan. 7. Kegunaan maklumat dan cara mengumpul maklumat. 8. Perkhidmatan maklumat daripada segi keperluan atau 'needs' pengguna. 9. Lokasi organisasi dalam hubungannya dengan ali ran maklumat. 10. Pengurusan kakitangan yang melibatkan pengambilan, temuduga, latihan dan lain-lain. 11. Stail pengurusan.

pat kerja peserta, lokasi perpustakaan dan lokasi peserta dalam carta perpustakaan masing-masing. Manakala projek yang kedua ialah menerangkan objektif perpustakaan masing-masing dan rancangan-rancangan untuk kemajuan perkhidmatan dalam masa lima tahun. Lawatan Sambil Belajar ,

Pad a tahun ini lawatan sambi I belajar IGISS tidak diadakan seperti tahuntahun sebelumnya. Karni hanya dibawa melawat Oxford dan Stratford selama 3 hari sebelum sesi kedua dimulakan. Walau bagaimanapun, kami telah berpeluang melawat Blackwell (khususnya melihat perkhidmatan-perkhidmatan mereka kepada perpustakaan di seluruh dunia), Bodleian Library Oxford, kolejkolej di Oxford dan tidak ketinggalan warisan Shakespeare di Stratford.

12. Membuat anggaran. Sijil dan transkrip Kajian kes

Sesuatu penyertaan kursus menjadi lebih bermakna dengan pengurniaan sijil dan transkrip. Saya telah mengikuti kursus inii secara kredit di mana setiap projek yang dibuat telah diberikan penilaian berdasarkan gred.

Boleh dikatakan hampir setiap bari para peserta membuat kajian kes dalam masa lebih kurang setengah jam. Pensyarah akan memberikan satu kes untuk diselesaikan dan diperbincangkan secara berkumpulan. Kes-kes yang diutarakan berdasarkan teori yang dipe- Kesimpulan lajari. Cara ini amat memberi kesan yang baik kepada kami kerana keba- Kursus ini telah berjaya mendedahkan nyakan kes merupakan perkara-per- kepada saya tentang perkara-perkara kara yang biasa berlaku dalam dunia baru yang berkaitan dengan kedua-dua subjek. Para pustakawan yang masih pekerjaan khususnya pus taka wan. belurn mengikuti kursus di sini digalakkan supaya pergi jika berpeluang Projek Penilaian kerana dengan cara inilah sahaja kita Setiap peserta diberi dua projek bertulis dapat menimba pengetahuan dan yang melibatkan carta organisasiftem- pengalaman.

Lawatan ke Oxford Bodleian Library. Pintu masuk menuju Divinity SchooL

Walau bagaimanapun kita tidak boleh mengharapkan bahawa kita akan belajar dan mengetahui seratus peratus ten tang sesuatu subjek yang diambil itu kerana jangkamasa selama enam minggu adalah satu jangkamasa yang pendek bagi kita untuk mempelajari sem ua aspek secara terperinci . 13


LAPORAN 1991 JOINT LAS/PPM CONGRESS INFORMATION SERVICES IN THE 90'S 2 - 4HB SEPTEMBER 1991, WESTIN STAMFORD, SINGAPORE oleh:

Kamariah Abu Samah Raja Masittah Raja Ariffin Noorawati lalaluddin Suhaimi Hassan ongres selama tiga hari ini telah diK hadiri oleh hampir tiga ratus orang delegasi dari Malaysia, Singapura, Indonesia, Filipina, Australia, Bangladesh, Brunei, Hong Kong, Thailand, United Kingdom dan United States. Perkembangan dan kemajuan teknologi pengurusan dan pendokumentasian maklumat secara berkomputerdi Singapura adalah jauh lebih canggih dan maju dari lain-lain negara di Asia Tenggara. Sistem rangkaian perpustakaan kebangsaannya, SILAS, telah digunakan oleh enam puluh (60) buah perpustakaan dan mendapat sokongan padu kerajaan Singapura. SILAS menggunakan kerangka utama IBM dan perisisan WLN ( Western Library Network). Di samping SILAS, kebanyakan perpustakaan mempunyai sistem berkomputernya sendiri dengan pelbagai platfom perkakasan seperti URIeA, VTLS, ATLAS dan lain-lain. Dari segi pendokumentasian berkomputer, kebanyakan institusi telah mengamalkannya seperti DBS (Development Bank of Singapore), MITA (Ministry of Information and the Arts) dan Institue of the Southeast Asian Philosophies dan Singapore Meteorological Services. Sistem pengindeksan dokumen di M IT A telah dibina pad a kerangka utama IBM dan disepadukan dengan sistem imejan pada sistem kerja SUN SPARe. Manakala Singapore Meteorological Services menggunakan sistem 14

EFS dalam pendokumentasian maklumat kaji cuaca . EFS disepadukan dengan kerangka utama Fujitsu dan sistem kerja SPA RC. Kemajuan teknologi maklumat (IT) di Singapura kini tidak menjurus ke arah "internatiolization" (sistem terbuka) tetapi akan menuju ke arah "globalization" dengan sistem imejan dan multimedia sebagai tunggak perakaman dan pengumpulan data organisasi di Singapura . Di samping itu dasar mengutamakan platfom perkakasan untuk tujuan pengkomputeran tidak lagi diama'lkan di Singapura. Sebaliknya, dasar "total solution" pada perisian aplikasi menjadi amalan mereka. Ini bermakna, penentuan penslan aplikasi dalam memenuhi keperluan pengkomputeran aplikasi organisasi lebih diutamakan daripada dasar penentuan platfom perkakasan, iaitu "Total solution" pada satu platfom perkakasan ataupun pada pelbagai perkakasan . Perbincangan kertas kerja kongres bertumpu kepada penelitian, perancangan, persediaan dan pembinaan sikap ke arah kemajuan seiring dengan perkembangan teknologi. Teknologi maklumat akan menjadi tunjang sesebuah organisasi mencapai matlamatnya. Sebanyak dua puluh dua (22) buah kertas kerja dibentang dan dibincangkan oleh para pakar teknologi dan pengurus makliJm~t di bawah tujuh (7) sesi utama: I. Information industry in the 90's 2. Impact of new technology (I) 3. Impact of new technology (II) 4. Quality of information : the critical factors 5. Value of information sevices'

6. 7.

Developments in online information retrival Commercialisation of library information services

Dalam perubahan masa dan teknologi, survival dan kesinambungan korporat kini amat bergantung kepada peningkatan produktiviti korporat melalui pengurusan sumber maklumat yang berkesan, pertambahan hasil keluaran dan perkhidmatan yang berkualiti. Laporan ini meliputi kesan teknologi maklumat kepada pengurusan organ isasi dan manusia, perkhidmatan maklumat dan pengguna yang amat berkaitan sekali dengan program pengkomputeran Pusat Dokumentasi Bahasa dan Sastera, Dewan Bahasa dan Pustaka yang sedang diusahakan. I.

Dasar Maklumat Korporat Dasar ini bergantung kepada objektif korporat, perkhidmatan, persekitaran, pasaran dan wawasan pengurusan. fa bertujuan mendorong organisasi dan individu menggunakan maklumat lebih efektif.

2.

Penyusunan semula organisasi Penyusunan semula akan melibatkan dedikasi pengurus maklumat untuk memperbaiki produktiviti korporat. Penubuhan pasukan petugas meliputi tenaga sokongan teknikal, penganalisa maklumat dan pemberi maklumat (information provider) akan menggalakkan inovasi dan penggunaan teknologi. Berkongsi tanggungjawab di antara sistem pengurusan maklumat dan perkhidmatan mak-


Lawatan ke Fujitsu. Singapore Science Park Singapore

lumat supaya kepentingan korporat dapat dipenuhi. 3.

4.

5.

, )

Kewujudan teknologi Sistem maklumat yang menggunakan teknologi komputer adalah satu-satunya bahan sokongan untuk menganalisa dan menyebarkan maklumat yang berkaitan kepada semua golongan petugas pada tepat pada waktu maklumat diperlukan.

mah; pegawai pemasaran makiumat dan pemimpin dalam bidang ilmu. c. Mernperoleh pengetahuan tentang pangkalan data. pembekal serta kepakaran industri dan teknologi. Memperkenalkan teknologi kepada organisasi korporat akan mempercepatkan proses asimilasi leknologi di kalangan pekerja. Maka. penerimaan, pengiktirafan dan penghargaan dari golongan eksekutif dan lain-lain pekerja kepada pengurus maklumat sebagai sumber inspirasi yang membantu proses membuat keputusan akan lebih positif. Malah pengenalan teknologi juga membantu pelaksanaan struktur si tern maklumat yang dibina.

Rancangan menyepadu dan pelaksanaan sistem maklumat Organisasi harus mempunyai seorang eksekutif yang mempunyai kuasa membuat keputusan dan membantu mempercepatkan proses pelaksanaan sistem maklumat. Program pelaksanaan sistem maklumat harus menyediakan perkhidmatan yang mudah digunakan oleh pengguna dan ISU SEMASA pengurus maklumat di samping Beberapa konsep baru diperkenalkan di menentukan kesediaadaan data dalam era teknologi maklumat: dalaman dan luaran. Komunikasi Executive Information Systems bertujuan: hubungan manusia pula memermengenal pasti keperluan lukan organisasi mendidik dan maklumat eksekutif. melibatkan pengguna di dalam mengenal pasti sumber makproses pelaksanaan sistem maklumat dalaman dan luaran lumat dan teknologi. yang dapat membantu eksePeranan Pengurus Maklumat kutif membuat keputusan. (Pegawai Ikhtisas Perpustakaan) melaksanakan perisian EIS di Pengurus sistem maklumat korsamping membina dan mengporat mempunyai tanggungjawab ubahsuai program komputer untuk: untuk mendapat kern bali a. meneliti kualiti, kesempurnamaklumat. an dan kesediaadaan keselumendapatkan maklumat luarruhan maklumat korporat; an dan memindahkannya ke memainkan peranan menilai dalam EIS untuk memudahhubungan antara maklumat kan carian maklumat dan dalaman dan luaran sesebuah proses membuat keputusan. organisasi. menge an dan mendapat b . Bertindak sebagai penterjemaklum balas eksekutif.

Pengulas Kepakaran diperlukan dari pengurus sistem maklumat untuk mengulas permintaan dan pertanyaan maklumat serta mencadangkan sumber yang terbaik sebagai rujukan. Hakcipta Organisasi harus mengkaji kesan hakcipta terhadap koleksi perpustakaan berelektronik dan carian maklumat yang tiada hadnya. Keadaan akan menjadi rumit apabila wujudnya rangkaian maklumat yang membolehkan mana-mana organisasi dapat bertukar dan memindahkan maklumat serta membuat salinan (reprography) dalam berbagai-bagai bentuk (bercetak dan elektronik). Information mappiQg Kaedah ini digunakan untuk menilai aliran dan koleksi maklumat organisasi keseluruhannya. Maklumat yang dikumpulkan akan melibatkan asset dan sumber maklumat dalaman dan lu~ran. Hasil kaedah ini akan mengulas maklumat organisasi secara terperinci. Pengguna dapat menilai peranan dan perbezaan di antara maklumat yang diperoleh dari sumber yang berasingan. Value added information Satu kaedah yang dapat men entukan penyebaran maklumat yang mempunyai kualiti untuk penyeIidikan dan rujukan penting dalam membuat keputusan.

15


SARI BAHASA Raja Masittah Raja Ariffin

epanjang tahun 1991 (lanuari S Disember) makalah-makalah yang telah tersiar di dalam beberapa buah majalah tempatan dan luar negera telah dikenalpasti untuk diindeks. Di antara majalah-majalah tempatan yang telah diindeks, termasuklah Ilmu dan Budaya, Mastika, Intisari, Basis dan Femina seperti berikut: ALISJAHBANA, S. Takdir Mau menuju ke manakah kebangkitan bahasa daerah? Ilmu dan Budaya. 13(10)11: 800-2. Satu fenomena menarik yang wujud ketika ini ialah perhatian kembali terhadap bahasa daerah seperti bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Minangkabau dan sebagainya. Kebangkitan bahasa-bahasa daerah ini jelas melalui kongres, penerbitan-penerbitan seperti Pikiran Rakyat (Bandung) dan 'Singgalang', Harian Kompas dan lain-lain.

Kecenderungan memilib kata juga merupakan suatu pengertian dalam komunikasi dalam bahasa Indonesia yang menunjukkan kecenderungan fikiran dalam bahasa tersebut kerana bahasa dan penggunanya tidak dapat dipisahkan. Kecenderungan lapisan masyarakat penulis di media Massa (1990) terpengaruh kepada kecenderungan perkembangan kebudayaan dalam tahun-tahun seterusnya. BADUDU,l.S. Kata "beri" yang menarik. Intisari (Indonesia). XXIX No. 337 Og: 150-1. Penjelasan tentang kata 'beri' dan "berikan" beserta contoh-contoh ayat. BADUDU, 1.S. Kata bersaing "telanjur" dan "terlanjur", "telantar" dan "terlantar". Instisari (Indonesia). XXIX No. 339 Ok: 140-1.

ALISJAHIBANA, S. Takdir Peranan bahasa Indonesia dalam modernisasi kebudayaan Indonesia. Ilmu dan Budaya. 13(2)Sp: 975 -80.

Perbincangan berhubung dengan bentuk-bentuk di atas. Menurut penuJis bentuk yang betul ialah 'telantar' dan bukan 'terlantar'.

Standardisasi dan modenisasi bahasa Indonesia amat penting kedudukannya dalam pendidikan sebagai bahasa pengantar bagi setiap mata pelajaran, bidang pentadbiran, ekonomi, pengindustrian dan sebagainya.

BADUDU, 1.S. Masalah bentuk yang menarik "menemui" dan "menemukan". Intisari (Indonesia) XXIX No. 338 Sp: 148 -9.

ASY' ARI, Abu Hasan Hubungan pokok sebutan dalam fikiran bahasa Indonesia. Ilmu dan Budaya. 13(5)Mi: 362 - 70. Huraian ten tang hubungan erat di antara bahasa, fikiran dan kebudayaan.

16

Bentuk ¡"menemui" dan "menemukan" tidak sarna maksudnya, oleh itu tidak boleh ditukar ganti penggunaannya dalam ayat. BADUDU,l.S. Masalah paragraf. Intisari (Indonesia) XXVIII No. 336 JI: 142 -3.

Huraian ringkas ten tang paragraf dan mengapa harus ada paragraf dalam penulisan. BADUOU,l.S. Mengapa "penglepasan"? Intisari (Indonesia). XXX No. 340 No: 139-9. Penjelasan tentang bentuk kata "penglepasan" dan "pelepasan" dengan merujuk kepada Kamus Poewardarminta, Kamus Moh. Zain dan Kamus Pusat Bahasa.

BUOIMAN, Kris Bahasa dan diskriminasi seksual. Basis. XL No. 12, Os: 473 -6. Membicarakan kemampuan bahasa Indonesia merefleksikan hak seksisme melalui istilah, konsep dan label. Perso alan seksisme dalam bahasa Indonesia perlu diteliti lebih jauh secara linguistik. DUNIA, Gazali "Sumbangan STA dalam perkembangan Bahasa Indonesia". Ilmu dan Budaya. 13(5) Fe: 343 -57. Sutan Takdir Alisjahbana (STA) telah melibatkan diri dengan masalah bahasa, melalui buku-buku tatabahasa, ceramah, seminar dan tulisan-tulisannya tersebar melalui akhbar dan risalah dalam dan luar negara, dalam bahasa Indonesia mahupun dalam bahasa Inggeris. Penulis menyarankan agar dibentuk lembaga tetap yang mengumpulkan dan menerbitkan tulisan-tulisan STA


dan meneruskan usaha Pusat Penterjemahan dan memberi STA gelaran "Bapak Bahasa Indonesia". DURASID, Durdje Rekonstruksi protobahasa Barito. Berita ILDEP. Tahun n, No.2 & 3: 5':" 11.

SUDARYANTO Bahasa Jawa: Prospeknya dalam tegangan antara Pesimisme dan optimisme. Basis XL No. 10 Ok: 390 -400.

Perbincangan ten tang prospek bahasa Jawa sebagai bahasa daerah di Indonesia. Beberapa penelitian telah diusahaDisertasi tentang kajian komparatif kan dan didapati dekad 70-an dan satu kelompok kecil bahasa Austrone- 80-an serba tidak menguntungkan persia di Kalimantan dengan penumpuan kembangan bahasa Jawa khususnya kepada rekonstruksi induk bahasa dan dan bahasa daerah di Indonesia pad a hubungan kekerabatannya - termasuk umumnya. Makalah ini telah memaparbahasa Barito dan induk bahasa yang kan tiga perkara yang berkaitan dengan direkonstruksi iaitu protobahasa Barito. temuan-temuan ini. MUST AFFA Suhaimi Di mana peranan bahasa al Quran dalam Wawasan 2020? Mastika. 50(11) No: 15 - 7. Dalam wawasan 2020, bahasa Inggeris diakui penting sebagai bahasa antarabangsa dan bahasa Arab pula penting sebagai bahasa perpaduan ummab, dan pencapaiannya harus seimbang untuk kemajuan duniawi dan kesejahteraan di akhirat.

viti bahasa diadakan dan artikel-artikel tentang bahasa Indonesia dimuatkan melalui media massa. Bersempena dengan bulan bahasa ini, beberapa orang sarjana, pemimpin redaksi Majalah Eksekutif, penulis, Ketua Bidang Perkamusan dan Peristilahan Pusat Pembina dan Pengembangan bahasa, pensyarah, Duta Besar Hungary di Indonesia dan sebagainya memberi saran an tentang komunikasi dan keberkesanan penggunaannya. WIDIASTUTI, Udiati Kronik bahasa dan sastera. Berita ILDEP. Tahun II , No. 2 & 3: 39 -44.

SUHERTUTI Keterkaitan antara berfikir analitik Catatan ringkas tentang bahasa bulan, dengan berfikir kreatif dalam berba- bahasa siaran radio, pelanggar bahasa, hasa. Ilmu dan Budaya. 13(7) Ap: 580 - 8. terjemahan, kurikulum bahasa di sekolah, ensiklopedia kebudayaan Jawa, Kegiatao berfikir adalah konsekuen bahasa daerah dan bahasa Jndonesia.

langsung daripada manusia sebagai makhluk yang bermasalah dan pema- Y ASSIN, Hamdan E. Kasus-kasus bahasa Indonesia. Ilmu salahan merupakan motivasi dasar daridan Budaya. 13(8)Mi: 645 -50. pada semua bentuk dan cara manusia berfikir. Peranan pendidikan untuk amat penting. Melalui pendidikan, Walaupun bahasa Indonesia berusia hampir 62 tahun Uika dikira semenjak potensi-potensi manusia (tennasuk berkemampuan berfikir) dapat dikem- bahasa ini disebut bahasa Indonesia) PWERTEMUAN Ilmiah bahasa dan bangkan secara terprogram. Dalam hal namun bahasa ini masih belum dikuasai sastera. Berita ILDEP. Tabun 11, No.2 ini pertalian di antara berfikir analitis secara baik oleh kebanyakan penggunanya walaupun terdapat lembaga & 3: 45 - 58. dan kreatif amat erato Kedua-dua cara berfikir ini memang tidak dapat dipi- khusus membina dan mengembangkanCatatan ringkas tentang diskusi ilmiah sahkan kerana kreativiti tidak mungkin nya. Di dalam makalah ini dibincangsastera dan filem, konferensi dan mukan hanya empat kasus yang sering berkembang tanpa berfikir kreatif: syawarah Nasional VI, Masyarakat ditemui dalam penggunaannya oleh Linguistik Indonesia, rasionalisme konmasyarakat; iaitu penggunaan kata tra behaviourisme dalam pengajaran UNTUNGLAH ada Bulan Bahasa! "saling" yang tidak tepat, ketidakselabahasa, Kongres I bahasa Jawa. Per- Femina. XX 43, Ok/No: [42 -8]. rasan dalam ayat (keselarasan sinonim temuan Linguistik Lembaga Baha a dengan kesesuaian dan kesepadanan); Atma Jaya Ke-5, dan Pertemuan keba- Bulan Oktober merupakan bulan ba- penyesuaian penulisan kata pungut, dan hasa di Indonesia. Berbagai-bagai akti- pemakaian kata berlebihan. hasaan Media Massa Cetak.

17


PERSAUDARAANSAHABAT PENA MALAYA ldros Samsudin

ewaktu Pakatan Bahasa Melayu Per-

Ssuratan Buku Diraja lohor (P.Bm.

B.D.) sedang giat menjalankan aktivitiaktivitinya setelah dihidupkan kembali buat kali yang ketiga dalam tahun 1934, Pakatan ini ada membuat :hubungan yang erat dengan sebuah pertubuhan Melayu yang terkenal ketika itu yang bernama Persaudaraan Sahabat Pena Malaya (PASPAM) . Penubuhan PASPAM ini berkait rapat dengan sikap kerajaan Inggeris yang tidak mengalakkan orang Melayu menceborkan diri da]am arena politik. Lantaran itu orang-orang Melayu lebih berminat untuk berkecimpong dalam kegiatan-kegiatan yang berbau sosial dan budaya kerana ini sedikit pun tidak menimbulkun ancaman kepada pentadbiran Inggeris di Tanah Melayu. Memandangkan hal ini maka kerajaan Inggeris membenarkan orang-orang Melayu menubuhkan PASPAM. PASPAM ditubuhkan pada 15 April 1934, kerana anjuran yang ban yak diberikan oleh akhbar Saudara yang terbitannya dimulakan oleh Syed Syekh bin Ahmad AI-Hadi di Pulau Pi nang dalam tahun 1928. Sewaktu Syeikh Tahir laialuddin menjadi pengarang Saudara pada Mac 1934, pihak Saudara telah bersetuju dengan cadangan Ariffin Ishak untuk .mengadakan ruangan bagi penulispenulis muda. Mulai 31 Mac 1934, buat pertama kalinya ruangan 'Pak Dollah' telah wujud bagi menarik perhatian pembaca-pembaca. Pak Dollah menerusi ruangan ini, telah mencadangkan supaya para penulis mewujudkan hubungan sesama mereka melalui Sahabat Pena. Dengan cara ini, para penulis dapat merapatkan hubungan dan bertukar-tukar fikiran. Lantaran itu pada 7 April 1934, 'Sahabat Pena ' sebagai 18

sebuah pertubuhan dilahirkan dengan rasminya. Mohd. AI-Khatib (sidang pengarang Saudara) dan Aritlin Ishak merupakan tokoh yang memainkan peranan penting ke arah penubuhan 'Sahabat Pena '. Di antara undang-undang tubur. pertubuhan ini ialah: I.

2.

3.

4.

Mewajibkan ahli-ahlinya memakai lencana rasmi pada setiap masa dan menegur sesama ahli apabila bertemu. Ahli-ahli dikehendaki membaca dan menulis rencanarencana 'untuk dimuatkan di dalam halaman Sahabat Pena serta mengambil bahagian dalam sebarang peraduan yang diadakan. Ahli-ahli haruslah menggalakkan satu sarna lain menu]is dalam ruangan ini. Keahlian terbuka kepada semua. Yuran masuk sebanyak lima puluh sen (tiga puluh sen harga lencana dan dua pu]uh sen harga setem) dan yuran tahunan sebanyak dua puluh sen setahun).

Syed AIwi Al-Hadi (yang menjadi pengarang Saudara pada September 1934) telah menunjukkan minat terhadap kegiatan terse but. Beliau telah menjemput rakan-rakannya seperti Zainal.Abidin B.A. , Syeikh Abdullah Magribi, Nyak Mohd. Amin, C.M. Ibrahim, Syed Abdullah Al-Yahya, Syed Ali Yahya dan beberapa yang lain, untuk sama-sama bergiat dalam Sahabat Pena. Pad a mulanya kegiatan ini dikenali sebagai Persekutuan Pena tetapi kemudiannya ditukar nama kepada Persaudaraan Sahabat Pena Malaya atau ringkasnya PASPAM. Pada peringkat awal, PASPAM telah dikecualikan daripada mendaftar sebagai satu pertubuhan, tetapi memandangkan sambutan yang begitu menggalakkan maka PASPAM terpaksa didaftarkan. Tujuan penubuhan PASPAM ialah: 1. Mendirikan suatu roh perhubungan berkenal-kenalan dan pergaulan dan mempertingkatkan persyarikatan sahabat an tara ahli-ahli. 2. Menggalakkan sekalian ahliahlinya membaca dan mengarang di dalam bahasa dan buku-buku bahasa. 3. Mendirikan satu khutubkhanah.

Ihlam untuk mewujudkan Sahabat Pena di akhbar Saudara bermu]a apabila Ariffin Ishak melihat perkembangan kelab surat menyurat Tuck (Tuck's Correspondence Club) dalam sebuah majalah yang popular di England . Sahabat Pena ini terang-terang mencontorn Liga Teddy Tail untuk kanakPersidangan kebangsaan PASPAM kanak dalam akhbar Inggeris, Daily kali yang pertama telah diadakan pada Mail dan kelas yang serupanya yang II November 1934 di Taiping, Perak. dikelolakan oleh akhbar News Chro- lawatankuasa pertama telah dibentuk nicle yang dianggotai oleh Arimn Ishak. yang terdiri daripada S.M. Zainal Sambutan yang diberikan oleh orang- Abidin sebagai Yang Dipertua, Syed orang Melayu sungguh menggalakkan. AIwi AI-Hadi sebagai setiausaha dan


Syeikh Abdullah Magribi sebagai penasihat umum. Sesuai dengan tujuan pertama penubuhannya, maka keahlian PASPAM telah meningkat dengan pesatnya. Setahun penubuhannya, PASPAM telah berjaya menambahkan keahlian seramai 2,000 orang. Pada tahun 1937, ahlinya bertambah menjadi 9,867 orang dan bertambah menjadi 12,000 orang pad a tahun 1939. Kebanyakan ahli-ahli PASPAM terdiri daripada guru-guru Melayu dan kakitangan kerajaan. Oi samping itu ramai juga masyarakat luar bandar yang turut menganggotai P ASP AM kerana mereka berpeluang berjalan ke kota dan menginap secara percuma di rumah ahli-ahli di seluruh Tanah Melayu. Kesempatan yang baik ini mereka .gunakan bagi menambab pengalaman. Aktiviti seumpama ini menjadi satu keistimewaan PASPAM yang tiada terdapat pada pertubuhanpertubuhan lain. Usaha PASPAM bagi menambahkan keahliannya dipertimbangkan dari masa ke semasa. Syed Alwi AI-Hadi selaku setiausaha PASPAM (1934 1938) telah memainkan peranan penting berkempen di seluruh pelusok tanah air. Oalam usaha menambahkan keahlian ini, PASPAM merasa bertuah kerana beberapa orang yang berpengaruh ketika itu seperti Raja Aman Syah ibu Sultan Sulaiman (Selangor), Tengku Hussin bin Tengku Yahya dan Mohd. Baginda Besar telah ikut serta menganggotai PASPAM. Penglibatan tokohtokoh ini telah menyakinkan masyarakat terhadap perjuangan dan cita-cita PASPAM. Pad a tahun 1936 PASPAM telah menubuhkan cawangannya di Sabab. Daerah sasarannya ialah lesselton (Kota Kinabalu), Sandakan, Tawau

dan Labuan. Ampong bin Kerahu, Cikgu Osman Abu Bakar (berasal dari Kelantan) bertanggungjawab menubuhkan Cawangan PASPAM di Tawau dan Oatuk Zakaria Gun di lesselton. Tawau terpilih sebagai pusat gerakan PASPAM eli Sabah. Sesuai dengan tujuan penubuhan PAS PAM yang ketiga iaitu mendirikan khutubkhanah, maka pada 25 lanuari 1936, bertempat di lalan Datuk Keramat, Pulau Pinang. Khutubkhanah PASPAM telah dibuka dengan rasminya. Antara tahun 1934 hingga 1937 pemimpin PASPAM yang rata-ratanya di Pulau Pinang terdiri daripada orangorang Melayu keturunan Arab dan India Muslim. Ini menyebabkan cawangan-cawangan PASPAM yang terletak di negeri-negeri lain (kebanyakan ahlinya tereliri daripada orang-orang Melayu) tidak mempunyai pengaruh yang kuat dalam PASPAM. Lantaran itu dalam mesyuarat agong PASPAM pada 17 April 1938 yang diadakan di Ipoh, Perak, satu undang-undang baru telah dirangka oleh Hamidon Ismail, wakil PASPAM Cawangan Selangor. Undang-undang baru ini telah memberi kuasa kepada cawangan-cawangan PASPAM untuk menjalankan kegiatan masing-masing. lni merupakan satu pe~ tanda baik terhadap kegiatan PASPAM selanjutnya. Oi samping penggubalan undangundang baru itu, dalam mesyuarat agong 1938juga telah berlaku perombakan dalam pucuk pimpinan PASPAM. lawatan Setiausaha yang disandang oleh Syed Alwi Al-Hadi telah diambil alih oleb Haji Abdul Aziz Syeikh Rahmat. Manakala jawatan Penasihat Umum disandang oleh Zainal Abidin Ahmad (Za'ba).

Oalatn usaha untuk mengembangkan lagi pengaruh dan merapatkan hubungan sesama ahli, pada pertengahan tahun 1938 PASPAM telah menerbitkan sebuah majalah bulanan yang diberi nama PA SPA M. Sementara itu PASPAM Cawangan Singapura telah menerbitkan sebuah majalah kesusasteraan yang bernama Suara Pena (September 1938 hingga lanuari 1939) dan Pancharan Pena (Mei hingga lulai 1939). Selaras dengan tujuan.pentingnya untuk mempertahankan dan mengukuhkan kedudukan bahasa Melayu, maka pada 26 September 1938, PASPAM telah menubuhkan 'Lembaga Bahasa'. Bahnan bin Yusof dilantik sebagai Yang Oipertua. Ahli-ahli yang lain terdiri daripada Tuan Haji lumat (Singapura), Abdul Squkor Ismail (Johor), Haji Mohd. Shah Yusof (Melaka), Abdul Ghafar Mohd. Noor (Negeri Sembilan), Mohd. Semen Bondak (Selangor), lohar Abdullah (perak) dan Mohd. Yusof Abdul Hamid (Pahang). Lembaga Bahasa ini bertujuan urttuk: 1. Mengeluarkan buku-buku adat . Melayu. 2. Membeli karangan daripada ahli PASPAM. 3. Mengatur tarikh-tarikh negeri Melayu. 4. Mengel)Jarkan kamus Melayu. 5. Mengadakan peraduan mengarang. 6. Mengeluarkan buku tahunan PASPAM. 7. Menentukan suatu ejaan yang tetap. 8. Mencipta perkataan Melayu Baru daripada perkataan Inggeris yang kerap digunakan oleh orang-orang Melayu. 19


Lembaga Bahasa ini buat pertama kalinya telah menganjurkan peraduan mengarang pada 25 Mei 1939. Sebanyak lima tajuk te1ah ditetapkan:

I. Dariha1 bercucuk tanam, 2. Dariha1 menternak binatang, 3. Dariha1 jimat cermat, 4. Dari hal orang Melayu dan bahasanya, 5. Penentu-penentu kebahagian atau kecelakaan hidup. Peraduan ini tidak mendapat sambutan yang mengga1akkan berbanding dengan jumlah keanggotaan yang begitu ramai. Cum a tiga pu1uh tujuh karangan sahaja yang diterima daripada dua pu1uh orang ah1i. Peraduan ini menawarkan hadiah sebanyak $15.00 bagi pemenang pertama, $10.00 bagi pemenang kedua dan $5.00 bagi pemenang ketiga. Hadiah pertama telah dimenangi oleh Mohd. Semen Bontak (Kuala Lumpur) dengan rencana yang bertajuk 'Bagaimana Hendak Meluaskan Bahasa Melayu'. Hadiah kedua dimenangi oleh Ahmat Kotot bin Abdul Rahman (Raub, Pahang) dengan rencana berjudul 'Dariha1 Menternak Binatang'. Sementara itu hadiah ketiga dimenangi oleh Mahmud Ahmad (Singapura) dengan rencana yang berjudul 'Darihal Bercucuk Tanam'. Bagi mengeratkan hubungan antara ahli-ahli wanita, PASPAM telah menubuhkan Pertubuhan Lembaga Kaum Ibu pada tahun 1937. Jawatankuasa Pertama Pertubuhan ini terdiri daripada Syarifah Zainia binti Mohd. Zahar Al-Manshor sebagai Yang Dipertua dan Fatimah Ariffin binti Abdul Jalal sebagai Setiausaha. Di samping itu PASPAM (di bawah kelolaan Lembaga Bahasa) te1ah me20

nerbitkan majalah tahunan yang bernama Taman PASPAM. Ke1uaran pertamanya pada tahun 1940 memuatkan rencana-rencana dan laporan dari cawangan-cawangan PASPAM di se1uruh Tanah Melayu. Menurut buku UMNO sepuluh tahun (1946 - 1956) yang dicetak oleh Daud Press, Pulau Pinang, pergerakan PASPAM adalah pada zahirnya untuk mengembangkan bahasa Melayu dan meluaskan persuratan Melayu. Tetapi pad a hakikatnya ia adalah satu pergerakan siasah yang berdasarkan 'Hidup Bahasa, Hiduplah Bangsa'. Mereka terpaksa berlindung di sebalik bahasa dan persuratan memandangkan pemerintah pada masa itu berkeyakinan bahawa siasah adalah suatu ancaman yang sangat ditakuti. Sejak PASPAM ditubuhkan pada tahun 1934, sebanyak tujuh kali mesyuarat agong telah diadakan iaitu pada tahun 1934 di Taiping, Kuala Lumpur (dua kali), 1936 di Pulau Pinang, 1937 di ¡ Singapura, 1938 di Ipoh dan 1939 di Seremban. Kemasukan tentera Jepun ke Tanah Me1ayu dan Singapura pada tahun 1942 telah melumpuhkan sarna sekali kegiatan PASPAM. Pemerintah Jepun telah mengakibatkan perpecahan di ka1angan anggota. Usaha untuk menghidupkan kern bali pertubuhan ini menghadapi kesulitan setelah Inggens kembali berkuasa di Tanah Melayu dan Singapura. Kesulitan ini lebih dirasakan apabila ah1i-ahli sendiri tidak berminat lagi untuk memulih dan me nyusun kembali pertubuhan tersebut. Akhirnya Jaafar Hj. Muhammad atau lebih terkenal dengan nama Jyrny Asmara bersama-sama dua orang ternan lagi telah berikhtiar mencari ,alamat-alamat sahabat supaya mereka

Syed Alwi AI-Hadi

dapat rnembuat perhubungan surat menyurat bagi merapatkan ikatan persaudaraan sesama mereka. Kumpulan persahabatan ini semakin lama semakin membesar, bukan sahaja di kalangan kenalan lama, malah ramai ahli-ahli baru yang ingin turut serta. Hal ini berjalan terus sehingga Jymy Asmara terpaksa memberitahu kerajaan mengenai perkumpulan ini . Pada 25 Ogos 1949, kerajaan bersetuju mengecualikan kumpulan ini daripada pendaftaran. Mereka pun bergerak dengan nama Sahabat Pena. Majalah Hiburan turut memainkan peranan penting sehingga tertubuhnya persatuan ini. Menerusi Sahabat Pena, ahli-ahli merasakan bahawa sudah sarnpai waktunya merreka menubuhkan satu badan baru yang dapat dijadikan medan kegiatan bagi bakat-bakat muda yang berminat dalam penulisan. Maka pada 6 Ogos 1950 bertempat di rumah suadara Mas di ala mat 24H, Henderson Road, Singapura 3, tertu~uhnya sebuah pertubuhan bahasa dan sastera Melayu yang dikenali dengan nama Angkatan Sasterawan 50 CASAS 50).


MASYARAKAT MALAYSIA DAN TEKNOLOGI MAKLUMAT MENJELANG TAHUN 2020: KE ARAH MASYARAKAT KAYA MAKLUMAT Anuar bin M aarof Universiti Teknologi Malaysia PENGENALAN elepas tamatnya perang dunia kedua

Sdabulu, manusia mula merangka sesuatu yang dapat menghasilkan kebaikan daripada tenaga nuklear. Mengikut pendapat para saintis, kalau dapat dikawal tenaga nuklear akan membawa kebaikan kepada man usia. Dengan terciptanya .cara memperoleh tenaga nuklear secara yang terkawal dan seterusnya mampu menjadi tenaga yang dapat menjana kuasa elektrik maka manusia mula berfikir terhadap bermulanya zaman nuklear. Para saintis mula yahn bahawa era nuklear akan membuahkan sumber tenaga yangjauh melebihi dariiJada apa yang diperlukan oleh manusia. Sejarah pula telah membuktikan bahaw~ e~a atau zaman tersebut hanya m~nJ~dl kenyataan pada fikiran para salOtlS barat. Hingga hari ini, tenaga nuklear masih lagi menjadi tenaga yang penuh kontroversi. Manusia masih belum dapat menguasai sepenuhnya kekuatan luar biasa tenaga tersebut. Ia masih menjadi racun yang belum ada penawamya. Apa yang jelas kepada kita hari ini ialah era nuklear tidak timbu!. Yang timbul ialah era komputer dan seterusnya menjadi era maklumat. Dari kehancuran yang dihasilkan oleh born nuklear di Horoshima lahirlah era yang tidak diduga, era teknologi maklumat. Y.A.B. Dato' Seri Dr. Mahathir Mohamad, PerdanaMenteri Malaysia, Wawasan 2020 Pada I Mac yang lalu, Y.A. B. Dato' Seri Dr. Mahathir Mohamad telah

mem-bentangkan kertas keIjanya yang bertajuk 'Malaysia: Langkah ke Hadapan' di persidangan pertama Majlis Perdagangan Malaysia. Kandungan kertas kerja ini lebih dikenali dengan nama panggilannya, Wawasan 2020. Di antara lain kertas kerja tersebut telah menyentuh perkembangan ke arah masyarakat yang kaya maklumat. Menurut Dato' Seri Dr. Mahathir, dalam zaman maklumat, masyarakat Malaysia mesti kaya dengan maklumat. Hari ini tidak ada negara kaya dan maju yang tidak mempunyai maklumat dan negara kurang makJumat adalah negara yang miskin dan tidak membangun. Sekarang, pengetahuan bukan sahaja menjadi asas kuasa tetapi juga kemakmuran. Rakyat Malaysia adalah antara yang paling ramai menggunakan komputer di rantau ini. Pengetahuan komputer adalah satu kemestian jika kita mahu maju dan membangun. Usaha sete(usnya mesti dilaksanakan untuk mewujudkan masyarakat Malaysia yang kaya maklumat. . Konsep arus. perkembangan yang dlkatakan oleh Perdana Menteri dalam kertas kerjanya adalah konsep yang digunakan oleh Alvin Tofler dalam bukunya The Third Wave. Penyelarasan Perancangan Korporat Dengan Perancangan Teknologi Maklumat Fungsi teknologi maklumat ialab untuk meningkatkan keberkesanan pengurusan dalam sesuatu institusi. Dengan itu adalah perlu bagi pihak pengurusan untuk menguasai teknologi maklumat dan bukannya teknologi maklumat menguasai pengurusan. Dalam perkem-

21


bangan penggunaan teknologi mak- perala tan, perisian yang diperlukan, lumat, terdapat keadaan yang tekno- kelajuan rangkaian data yang sesuai logi maklumat tidak memainkan fungsi- dan penempatan kakitangan banyak nya menyokong pengurusan. Ini dise- bergantung kepada struktur (pengurusbabkan tidak terdapat titik pertemuan an) teknologi maklumat yang dirangka. di antara perancangan teknologi de- Kalau ia tidak selari dengan struktur ngan perancangan korporat. lni bererti korporat maka kepakaran teknologi perkembangan korporat tidak menuju serta maklumat yang terjana oleh sistem ke arah yang dituju oleh perkembangan tidak akan terselaras. Pakar teknologi maklumat yang diperlukan tidak di teknologi. Sebagai contoh, terdapat perkem- tempatkan sewajarnya. Maklumat yang bangan institusi-institusi ke arah pengu- diperlukan terpaksa diperoleh daripada rusan yang decentralisasi atau pengu- tempat lain (atau dari cawangan yang rusan teragih. Ini bererti institusi yang terletak di bandar lain). Adalah suatu kemestian di dalam berkenaan telah menurunkan kuasa pengurusan kepada cawangan atau pengurusan tekno.logi maklumat, pebahagian mereka untuk mewujudkan rancangan korporat selari dengan pengurusan yang lebih berkesan. De- perancangan teknologi maklumat unngan struktur pengurusan yang sedemi- tuk menghasilkan satu sistem maklumat kian telah terbukti bahawa keputusan pengurusan yang berkesan. yang melibatkan cawangan dapat dibuat dengan lebih cepat. Dalam perkembangan struktur pengu- Richard Tanner Pascale, Managing On rusan yang sedemikian, teknologi mak- The Edge: lumatjuga perlu dibentuk semula struk- Penyelarasan di antara perancangan turnya agar sarna dengan struktur korporat dengan perancangan teknopengurusan korporat. Kesilapan ini logi adalah penting. Kalau tidak termenyebabkan beberapa institusi, wa- dapat perancangan korporat atau tidak laupun struktur korporatnya berbentuk adanya perancangan teknologi atau teragih tetapi struktur pengurusan tek- kalau ada kedua-dua perancangan ternologi maklumatnya masih berpusat. sebut tetapi tidak diselaraskan, maka Ketidakseimbangan ini menyebabkan keberkesanan pengurusan menggunakepincangan di dalam pengaliran mak- kan maklumat boleh dipersoalkan. lika lumat pengurusan berkenaan. Institusi kesemuanya itu telah dilaksanakan terse but, walaupun menggunakan tek- maka kita perlu menumpukan pannologi maklumat yang terkini dan dangan kita kepada perkara yang canggih tetapi mendapati maklumat penting bagi menentukan kejayaan yang diperlukan oleh pengurusan lam- tersebut berterusan. Richard Tanner Pascale.menyatakan bat atau tidak dapat diperoleh langsung. Keadaan ini menjejaskan kualiti bahawa dalam masa tiga tahun ini, lebih keputusan yang dibuat oleh pihak daripada 25 konsep atau kaedah pengurusan telah diutarakan oleh pakar pengurusannya. Jenis perala tan, saiz dan keupayaan pengurusan Pad a awal tahun enam

22

puluhan 'Decision Trees' dikemukakan. Ini disususli oleh 'Managerial Grid'; Teori X dan Teori Y, 'Brainstorming'; Teori Z, 'Strategic Business Unit'; dan 'Management by Objectives'. Dalam tahun lapan puluhan sahaja terdapat 18 konsep pengurusan dikemukakan. lni termasuklah 'Experience Curve', 'Zero-Base Budgeting', 'Decentralisation', 'Quality Circles', 'Management By Walking Around', 'Management Matrix' dan 'One Minit Manager'. Mengikut Pascale, dalam keadaan pulangan pelaburan yang berkurangan, pengurusan lebih berani untuk menguji idea yang baru. Boleh dikatakan bahawa penunjuk yang jelas yang menentukan pihak pengurusan dalam keadaan gem bar ialah bilangan konsep pengurusan yang cuba diamalkannya. Dalam keadaan tersebut, kesungguhan pengurusan mengamalkan konsep pengurusan adalah jelas tetapi hasilnya jauh dari apa yang dihajatkan. Dalam 24 bulan yang lalu Pascale mendapati ban yak pakar pengurusan mengutarakan pandangan yang bercanggah terhadap fokus yang perlu diberikan oleh pengurusan. Kita mendengar bahawa keuntungan lebih penting daripada pendapatan, kualiti lebih penting daripada keuntungan, manusia lebih penting daripada' keuntungan, pelanggan lebih penting daripada pekerja sendiri, pelanggan besar lebih penting daripada pelanggan kecil dan pertumbuhan adalah lebih penting daripada kejayaan. Tidak hairanlah kalau pencapaian pihak pengurusan kita tidak konsisten. Di Amerika Syarikat, kita dapati 75 peratus syarikat yang mengamalkan 'qualitit circle' dalam tahun


pengurusan yang dapat menguasai ¡ (bukannya mengongkong) percanggahan atau perbezaan pendapat yang timbul dan tidak dapat dielakkan.

kepada paradigma pengurusan kita. Ia kan arah dan matlamat yang dituju. lni menentukan tapak bagi menerokai had- juga menentukan arah perkembangan had yang lama dan menentukan sem- yang mesti dihasilkan oleh pengurusan. padan yang bah.aru. Ketiga ia:Iah perancangan strategi Pengurusan mesti menguasai tenaga korporat. lni ialah perancangan korpoyang dihasilkan oleh 'fit', 'split' dan rat untuk jangka masa lima atau sepu'Transcend' menyedarkan kita 'content'. pengurusan akan musnah luh tahun yang akan datang. Dengan terhadap keperluan untuk memakalau ianya tidak dapat menguasai adanya perancangan ini maka pibak hami tahap kompleksiti yang tingtenaga yang terhasil oleh 'fit', 'split' dan pengurusan faham apa yang perlu digi yang diperlukan oleh pengu'content'. hasilkan oleh aktiviti pengurusan merusan yang mampu membawa Dengan ringkas, pengurusan baharu reka. Perancangan ini lebih terperinci pembaharuan. mesti jelas dengan matlamat institusi daripada matlamat korporat yang termereka. Mereka perlu memahami stra- nyata dalam perkara dua. John Argenti Ketiga, ban yak lagi yang perlu di- tegi institusi dan strategi unitfbahagian memberi panduan bersabit dengan perperkatakan bersabit dengan peranan mereka. Seterusnya, pengurusan perlu kara ini. konflik dalam organisasi. Pengurus selalu bersedia untuk bertindak di luar Keempat ialah perancangan strategi telah biasa dengan idea konflik ,yang garis panduan yang telah sedia ada atau perancangan jangka panjang tekmembina, tetapi masih belum berjaya apabila timbul peluang keemasan yang nologi maklumat. Dengan kefahaman untuk memahami 'permusuhan' yang akan membawa kebaikan kepada insti- tahap penggunaan teknologi dalam timbul di dalam perlumbaan untuk tusi mereka. institusi hari ini bersama perancangan menghasilkan atau mendapatkan sestrategi sistem maklumat akan menUDsuatu dan sedalam mana 'permusuhan' jukkan kemajuan yang perlu dihasilkan tersebut, dan cara bagaimana ia dapat Masyarakat Malaysia Dengan oleh pengurus yang terlibat dengan dikuasai. Permusuhan yang timbul di Teknologi Maklumat teknologi maklurnat. Perancangan ini dalam perlumbaan untuk menjayakan mestilah perancangan dari atas ke sesuatu membawa pembaharuan pada Bagi mewujudkan satu masyarakat bawah dengan beberapa maklumat yang kaya maklumat enam perkara pen- bawahan dikemukakan untuk memdiri mereka yang berkenaan. Keempat dan mungkin yang paling ting perlu diteJiti. pastikan. kedudukan perkara penting. Yang pertama ialah kesedaran pengu- John Rockart dan Richard Nolan mempenting, ialah kita lihat persefahaman yang timbul dari 'fit', 'split' dan fakta rusan terhadap perkembangan yang beri panduan terhadap perkara ini. content yang mengandungi paradoks, telah dicapai sehingga hari ini. Atas Kelima ialah menentukan latihan dan satu cara baharu, pendekatan kesedaran ini adalah diharapkan agar yang perlu disediakan kepada pihak pengurusan di tahap yang lebih tinggi pihak pengurusan sedar di mana titik pengurusan (korporat dan teknologi (Pascale menggunakan terminologi permulaan terhadap perancangan akti- maklumat) agar mereka ini lebih ber'transcendent') diperlukan untuk men- viti pengurusan mereka. Kesedaran ini sedia dapat menghadapi dengan penuh seimbangkan mereka dengan berkesan. mesti meliputi kedudukan yang telah kepercayaan terhadap pelaksanaan Cabaran timbul dalam usaha untuk dicapai di dalam penggunaan teknologi perancangan strategi organisasi. Untuk memaharni kaitan 'fit', 'split' dan maklurnat. Richard Nolan telah men- menggunakan sepenuhnya potensi tekcontent. Usaha kita untuk memastikan jelaskan perkara ini dengan terperinci. nologi maklumat yang canggih memerYang kedua ialah arab atau matlamat lukan pihak pengurusan mengamalkan hubung kait di an tara satu dengan yang lain, dengan cara yang sepakat, kita yang dituju. Wawasan 2020 Perdana teknik pengurusan yang terkini. Ini perlu berhadapan dengan kompleksiti Menteri dan apa yang telah diperkata- ialah kerana perkembangan teknologi yang lebih tinggi. lni membawa kita kan oleh Alvin Tofler jelas menunjuk- maklumat adalah hasil tekanan dari

23


1982 telah memberhentikannya pada tahun 1986. Pascale menyatakan bahawa pada tahun 1982, Thomas J. Peters dan Robert H. Waterman menerbitkan 'In search of Excellence'. Lebih daripada lima juta buku tersebut dijual dan tersenarai dalam 'best-seller' oleh New York Times selama dua tahun. Buku tersebut mengutarakan konsep pengurusan hasil kajian yang terdapat pada empat puluh tiga syarikat yang terkemuka. Semua syarikat tersebut telah menunjukkan keunggulan mereka yang diukur menggunakan enam 'kayu pengukur'. Setiap syarikat pula telah menjadi terkemuka di bidang masingmasing terutamanya dalam inovasi dan keupayaan menyesuaikan diri dengan keadaan persekitarannya. Lima tahun kemudian, menurut Pascale didapati dua-per-tiga daripada syarikat yang disenaraikan sebagai terbaik telah turun tahapnya. Di antaranya, Atari dan A von dalam keadaan tenat. Wang dan DuPont tidak lagi bersinar. Daripada empat puluh tiga, hanya empat belas sahaja yang dapat mengekalkan kedudukan mereka. Dalam setiap syarikat yang gugur, tidak dapat dinafikan bahawa pihak pengurusannya telah berusaha sedaya upaya, , tetapi, mengapakah mereka gagal dalam usaha mereka? Pascale mencadangkan bahawa kita boleh belajar daripada syarikat yang terbaik, tetapi bagaimana cara hendak mempelajari daripada mereka adalah lebih rumit dari yang dijangkakan. Dengan hanya meneliti ciri-ciri mereka yang berjaya adalah sarna keadaannya dengan meneliti orang yang sihat semasa semua jiran di sekeliling rumah-

24

nya menghadapi sakit denggi. Meneliti corak hidup mereka yang terselamat daripada wabak tersebut mungkin menunjukkan beberapa ciri seperti mereka yang terdiri daripada kumpulan yang suka minum susu lembu, atau mereka daripada kumpulan yang telah berumah tangga, atau rnereka yang tidak tinggal sernbahyang. Kesemuanya ini adalah kemungkinan sahaja tetapi apabila ciriciri tersebut diumumkan sebagai kumpulan yang tidak dihinggapi demam denggi maka kita akan mendapati golongan-golongan yang menganggap bahawa dengan mengamalkan ciri-ciri tersebut maka mereka akan terselamat daripada denggi. Pendekatan yang paling baik untuk mengatasi masalah seperti tersebut ialah untuk mengkaji bukan sahaja mereka yang terselamat daripada denggi tetapi juga mereka yang mengidap penyakit denggi. Kajian juga perlu dijalankan untuk menentukan sumber penyakit tersebut. Hanya dengan titik peluh dan penat lelah baharulah dapat dipastikan bahawa penyakit denggi dibawa oleh sejenis kuman yang terdapat pada nyamuk Aides. Hanya dari situ baharulah dapat kita usahakan untuk mengurangkan wabak penyakit dan seterusnya merangka cara untuk membasmi penyakit tersebut. Hanya usaha yang gigih dan kesabaran serta bekerja dengan penuh disiplin akan dapat menjayakan usaha membasmi peI1yakit tersebut daripada muka bumi ini. Tidak ada jalan lintas seperti yang ditunjukkan oleh penulis "In Search of Excellence". Dalam mengemukakan konsep atau corak pengurusan yang baik, tidak hairanlah kalau idea yang datang dengan

mudah juga diketepikan dengan mudah. Pascale seterusnya mencadangkan bahawa usaha untuk meninjau mekanisma yang dapatmenentukan kejayaan dan mempastikan kejayaan tersebut berterusan bergantung kepada keupayaan pengurusan untuk menguasai empat perkara. Pertama, paradigmaJ 'mindset' pihak pengurusan. Buat masa 1m, pihak pengurusan mempunyai paradigma yang masih lagi belum mencukupi. Pihak pengurusan tidak ada segelintir pun asas untuk menyakinkan kita bahawa mereka tahu cara untuk memastikan perjalanan institusi sentiasa dapat dianggotai oleh mereka yang mempunyai azam, ketekunan dan berkeupayaan untuk menyesesuaikan diri dengan perubahan yang berlaku di sekeliling mereka. Kedua, dalam keadaan yang ternyata tadi, adalah penting bagi kita untuk menentukan tempat yang paling baik untuk mula mengenalpasti faktor yang dapat mengatasi keadaan buntu dan dapat memberi nafas baru kepada institusi yang berkenaan. Empat faktor telah dikenalpasti. Bagi memudahkan untuk memahaminya, beliau telah menggunakan nama 'Fit', 'Split', 'Content' dan Trancend. 'Fit' berkaitan dengan organisasi yang konsisten perjalanannya. 'Split' menunjukkan beberapa teknik untuk memecahkan organisasi yang besar kepada unit yang lebih kecil dan membekalkan unit kecil ini dengan identiti serta komitmen yang lebih kenta!' . 'Content' merujuk kepada proses


pihak pengurusan bagi menyediakan kemudahan pengurusan untuk menghadapi keadaan yang semakin mencabar. Richard Tanner Pascale memberi panduan untuk perkara ini. Keenam ialah kesedaran perlu wujud di kalangan pengurusan bahawa teknologi berkembang dengan cepat, jauh lebih cepat dari apa yang mampu difahami oleh man usia. Sebagai contoh, perpustakaan sekarang ini perlu menyimpan bukan sahaja buku, penyebaran maklurnat melalui media bertulis, tetapi juga penyimpanan maklumat berbentuk multimedia. Multimedia merangkumi penggunaan teknologi komputer, CD-ROM, alat komunikasi, video, gam bar dan suara. Perkembangan ini semakin p~sat dalam dua atau tiga tahun kebelakangan ini. masyarakat mesti memikirkan semula terhadap ke~ percayaan yang wujud hari ini bahawa ilmu hanya dapat disebarkan melalui guru dan buku. Video: suara dan komputer memainkan peranan semakin penting di dalam usaha penyebaran maklumat. Hari ini teknologi telah terdapat di pasaran untuk menyalurkan maklumat yang ada dalam ensiklopedia dalam bentuk video suara dan output komputer melalui talian telefon tanpa sebarang bantuan manusia. Kandungan buku istilah dan kamus juga boleh disalurkan kepada yang memerlukannya melalui telefon secara demikian. Penyelarasan perancangan korporat

dengan perancangan teknologi akan dapat menghasilkan pengintegrasian teknologi dalam pengurusan yang berkesan. Penutup

Maklumat adalah hasil daripada pemprosesan data. Pemprosesan data boleh dilakukan dengan menggunakan otak manusia atau teknlogi maklumat. Pengumpulan maklurnat mengikut kurnpulan tertentu menghasilkan ilmu. Bilangan data yang terkumpul di muka bumi ini telah meleblhi keupayaan tenaga otak untuk memprosesnya secara bersepadu. Dengan penyelarasan tekn~logi yang terdapat di muka burni, manusia akan dapat menghasilkan maklumat yang bersih daripada kesilapan hasil daripada kecuaian manusia. Perkembangan teknologi maklumat . semakin jelas menunjukkan bahawa masa depan manusia bergantung kepada keupayaan mereka untuk melihat alam ini sebagai sesuatu yang dihasilkan melalui penyepaduan bagai unsur dan fakta . Kegagalan berfikir sedernikian akan menghasilkan gambaran yang tidak lengkap dan tidak akan dapat memenuhi keperluan penyepaduan. Penghaiang kepada manusia untuk membolehkannya melihat penyepaduan menyeluruh ialah daya berfikir mereka. Sempadan pemikiran manusia

terhad kerana perkara ini. Sebagai contoh, dengan menghadkan tafsiran hadith kepada apa yang dapat dilihat terhadap tingkali laku dan perbuatan Nabi Mu\1amad s.a.w. menghasilkan umat Islam berfikiran yang lebih sempit jika dibandingkan kepada tafsiran yang dibuat merangkumi perbuatan dan tingkah laku yang dapat dilihat beserta sebab Nabi membuatnya. Hari ini, dengan menghadkan sumber ilmu kepada buku tertulis sahaja mengujudkan keadaan yang sarna. Sumber ilmu mestilah merangkurni suara, buku, gambar, video dan berbagai media yang menghasilkan maklumat melalui video dan audio. Tafsiran ilmu juga mesti merangkum semua yang membawa kebaikan dan kemudaratan kepada manusia. Adalah salah kalau kita menghadkan ilmu kepada sesuatu yang hanya membawa kebaikan kepada manusia . Masyarakat Malaysia mestilah mempunyai keberanian untuk membawa perubahan yang diperlukan. Keadaan semakin jelas menunjukkan bahawa untuk mempastikan kita masih boleh bertanding dengan negara lain, kita mestilah melaksanakan revolusi berfikir. Lahirnya Islam memerlukan pertukaran yang drastik terhadap cara berfikir manusia. Masa depan juga memerlukan revolusi berfoor di tahap yang hampir sarna.

25


DEWAN BAHASA DA N PUSTAKA menerbitkan tujulz majalah setiap bulan. Kini majalah-mqjafalz tersebut bofeh didapati dari awaf terbitan dafam bentuk mikrofilem. Dewan Bahasa Dewan Masyarakat Dewan Pelajar Dewan Sastera Dewan Budaya Dewan Siswa Pelita Bahasa

1957 1963 1967 1971 1979 1979 1989

Pesanan boleh dihual terus kepada: Pusat Dokumentasi Bahasa dan Kesusastcraan Mclayu. Dewan Bahasa dan Pustaka, Peti Surat 10803, 50926 Kuala Lumpur, Malaysia. Tel: 03'-'2481011 Harga segelendong: $60.00

~

26

2()2()


Gambar-gambar bersejarah Tarikh: 3 Mac 1967 Hari Jumaat

Hampir 2000 orang dari 120 pertubuhan bahasa, sastera, budaya, pelajar, politik, maktab dan universiti serta orang perseorangan dari seluruh tanahair berhimpun di Balai Budaya DBP kerana membantah usul melu-

luskan rang undang-undang Bahasa Fasal 152 yang bersikap lebih liberal terhadap bahasa Inggeris, Cina dan Tamil. Barisan bertindak bahasa Kebangsaan telah membuat perarakan peristiwa perarakan ini kemudian dikenali sebagai peristiwa keranda 152.

27


Seminar Serantau

••

Profile for mutiarapustakapdm

MP 1992 Jilid 4 Bil. 1  

MP 1992 Jilid 4 Bil. 1  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded