__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

JILID 3 BIL. 1

JULAI 1991

RANCANGAN PENGKOMPUTERAN PUSAT DOKUMENTASI BAHASA & KESUSASTERAAN MELAYU*

ISSN: 0128-1461 Kajian awal projek untuk mengkomputerkan perkhidmatan Perpustakaan DBP telah bermula pada tahun 1983, sebagai menyahut cadangan Lembaga Pengelola DBP supaya ditubuhkan Pusat Data DBP. Kajian awal ini telah ditumpukan kepada pengkomputeran pengkatalogan, perolehan buku, kawalan langganan terbitan bersiri, sirkulasi koleksi dan kawalan stok . Dalam tahun 1988, pengkomputeran Perpustakaan telah dimulakan sebagai projek perintis dengan menggunakan perisian CDS-IS[S yang diperoleh secara percuma dari UNESCO. Dalam tahun 1990, Lembaga Pengelola DBP telah meluluskan Rancangan Penubuhan Pusat Dokumentasi Serantau Bahasa dan Kesusasteraan Melayu untuk dilaksanakan dalam Rancangan Malaysia Keenam (1991 - 1995) DBP. Sehubungan dengan itu kajian yang lebih, terperinci untuk memastikan keperluan pengkomputeran Pusat Dokumentasin Bahasa dan Kesusasteraan Melayu telah dilaksanakan selaras dengan perkembangan dan kemajuan teknologi komputer semasa dalam bidang perpustakaan . Matlamat Pengkomputeran Matlamat utama projek pengkomputeran Pusat Dokumentasi Bahasa dan Kesusasteraan Melayu ialah untuk memodenkan pengurusan pendokumentasian dan penyebaran maklumat yang bersambung ke m.S. 30 & 3/


KANDUNGAN Rancangan Pengkomputeran Perpustakaan DBP

DARIPADA

EDITOR

Hari ini bukan lagi masanya untuk kita membuat alasan sama ada penting atau tidaknya penggunaan komputer di perpustakaan. Tidak siapa pun yang dapat menafikan bahawa sebuah perpustakaan yang menggunakan komputer akan dapat memberikan perkhidmatan yang lebih sistematik, berkesan dan yang penting dapat meningkatkan lagi peranan perpustakaan tersebut. Maka, apabila Perpustakaan DBP sebagai Pusat Pendokumentasian Bahasa dan Kesusasteraan Melayu di rantau ini mengambil langkah menggunakan komputer dalam pengurusan maklumatnya, ini adalah langkah yang wajar. Walaupun rasanya, Perpustakaan DBP seharusnya sudah lama sebelum ini menggunakan komputer dalam sistem pengurusan maklumatnya. Lebih lambat Perpustakaan DBP menggunakan sistem komputer yang baik maka semakin banyak beban dan kesulitan kerja yang harus dilakukan oleh pengurusan Perpustakaan DBP dan seterusnya pengguna akan turut merasakan kesannya. Peningkatan pengguna perpustakaan terutama penyelidikan dan beban tugas yang rumit dan sukar di dalam pengumpulan dan penyebaran maklumat di bidang bahasa, budaya, sastera dan penerbitan. memerlukan satu sistem komputer yang eanggih. Bagi scbuah perpustakaan yang maju dan mengutamakan penyclidikan, penggunaan komputer bukan lagi agenda perbincangan di masa ini. Pcrpustakaan DBP seharusnya sudah melihat kc arah teknologi media maklumat yang lain yang semakin maju dan canggih. Memikirkan penggunaan CD-ROM, laser disc atau media komunikasi lainnya yang dapat membantu dalam kerjasama rangkaian maklumat diantara Perpustakaan DBP dengan Perpustakaan lain di luar negara. Hanya dengan eara ini, para pengguna Perpus, takaan DBP dapat mempertingkatkan pengetahuan. pengalaman dan yang penting maklumat yang terbaru dapat diperoleh dengan segera. Bukankah ini juga wawasan Perdana Menteri kita. ingin melihat rakyatnya maju dari segi keintelektualannya dan tidak tertutup daripada dunia luar. M utiara Pustaka muncul lagi, kali ini dengan rencana-rencana yang lebih menarik. Kami akan cuba menjadikan M utiara Pustaka sebagai buletin yang menjadi penghubung di antara anda dengan koleksi Perpustakaan DBP dan selebihnya menjadi wadah kepada pcrbincangan tentang dunia maklumat.

2

Daripada Editor

2

Koleksi Istimewa

3

Akta Hakcipta 1987 dan pengguna perpustakaan

4

Pamcran Buku dan Ceramah Sastera di Mcdan

6

Dialog Utara-budaya sastera: kelainan dalam kesatuan

8

Index Translationum 37

IO

Buku-buku lerpilih bahasa dan kesusasteraan Melayu terbitan 1990.

II

Sari Bahasa dan Sastera

15

Pakatan Belajar - Mengajar Pengetahuan Bahasa

20

Judul-judul yang laris di pasaran

24

Peraduan Penulisan Sastera 1986-1989.

25

Gambar bersejarah

28

SIDANG

REDAKSI

Penasihat:

Puan Rohani Ruslam

Editor:

A. Wahab Hamzah Aizan Mohd. Ali Raja Masittah Raja Ariffin

Jurutaip:

Zanariah Abdullah

Rekaletak:

Kamaruzaman Mat Mokhtar

Urusan Cetak: Roslan Zakaria Mutiara Pustaka diterbitkan tiga kali setahun oleh Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka. Peti Surat 10803. 50926 Kuala Lumpur. Dicetak oleh Percetakan Dewan Bahasa dan Pustaka. Hulu Kelang. Selangor Darul Eh ..an. Mutiara Pustaka pertama kali terbit pada bulan Septemher 1988.


KOLEKSI ISTIMEWA Aizan Mohd. Ali

akan menemui beberapa faktor yang Manuskrip yang berumur 154 tahun ini berbeza. agak unik kerana ditulis pada kepingankepingan buluh. Kandungan manuskrip ini mengisahkan keturunan awal Manuskrip ini tamat disalin pada 1328H raja-raja Pattani dan sejarahnya. Ta- (bersamaan dengan 1910M). Cerita di rikh yang tercatat ialah 1252H (bersa- dalam hikayat ini lengkap dan merupamaan dengan 1836M) dan didapati lebih kan saduran dari kesusasteraan Arab. awal daripada tarikh versi yang dikaji oleh Prof. A. Teeuw. Hasil kajian beliau telah dibukukan berjudul "The Story of Patani" terbitan Koninklijk Instituut voor Taal-, Land-en Volkenkunde pada tahun 1970. Manuskrip In! tidak terdapat di mana-mana perpustakaan tempatan. Elok sekiranya para penyelidik membuat kajian dan perbandingan dengan versi lain. 'a

Ia bercorak seperti cerita penglipur lara tetapi menekankan pengaruh Islam. Mflnuskrip ini bertulis tangan dan ditulis dengan sistem Jawi yang agak tua juga. Naskhah cetak batu yang terdapat di Perpustakaan Universiti Malaya mungkin berdasarkan versi lain kerana terdapat beberapa perbezaan.

..,

Manuskrip 1m bertarikh 1310H (bersamaan dengan 1892M) dan pa ti disalin 100 tahun yang lalu. Kandungan hikayat ini berbeza daripada kisah Nabi Ayub yang terdapat dalam "Surat alAnbiya". Bagaimanapun, kandungannya penuh dengan pengajaran tentang ajaran-ajaran Islam serta keteguhan iman kepada AlJah. Ada kemungkinan manuskrip ini merupakan satu versi daripada Hikayat Nabi Ayub. Sekiranya satu kajian dibuat para penyelidik

Hikayat Raja-Raja Patlani yang dilulis alas kepingan buluh

3


AKTA HAKCIPTA 1987 ¡D AN PENGGUNA PERPUSTAKAAN Che Ros Rahim Raja Masittah Raja Ariffin

I

Suasana di mahkamah Moot, Universiti Malaya dipenuhi oleh para jemputan yang terdiri daripada pegawai undang-undang, pustakawan, pensyarah dalam bidang yang berkaitan dan para peserta dariapada profesion yang lain. Satu ceramah yang berjudul 'Copyright Act 1987 and its impact on the Institutions of Higher Learning" telah disampaikan oleh Dr. Khaw Lake Tee, seorang pensyarah dari Fakulti Undang-Undang, Universiti Malaya yang pakar dalam bidang harta intelektual. Ceramah tersebut telah diadakan pada jam 2.30 petang pada 31 lanuari 1991. Walaupun terdapat gangguan sementara elektrik disertai dengan cuaca yang tidak begitu menyegarkan namun mereka yang hadir dengan penuh rasa ingin tahu tetap bersabar untuk mendengar ceramah tersebut. Ceramah ini merupakan disertasi Ph.D. beliau tentang perkembangan hakcipta di Malaysia. 'Hakcipta' bukanlah suatu perkara yang baru di Malaysia, tetapi dengan berlakunya beberapa pindaan kepada Akta Hakcipta 1987 yang telah dibentangkan di Dewan Rakyat baru-baru ini, dan apabila Malaysia menjadi ahli Konvensyen Berne yang dikuatkuasakan pada I Oktober 1990, bererti Malaysia tertakluk kepada konvensyen yang telah meletakkan beberapa prinsip yang mesti diakuri. Selain membicarakan permasalahan dalam hal-hal penerbitan diinstitusi pengajian tinggi, apa yang menarik perhatian karni pad a ceramah ini ialah hubungannya dengan proses penyalinan foto yang merupakan suatu fenomena lazim, satu budaya ilmu diinstitusi pengajian tinggi di mana-mana sekali pun. Bahan-bahan bercetak

4

(seperti buku, majalah) dan bukartbuku (seperti video, rnikrofis/ rnikrofilem) sering dibuat salinan dan dijual di kalangan perpustakaan dan di institusi pengajian tinggi yang pada dasarnya adalah melanggar Konvensyen Berne. Tetapi, apa yang ingin d ijelaskan di sini ialah bukan keuntungan yang mereka peroleh hasil daripada penyalinan bahan-bahan tersebut. Bayaran yang dikenakan selama ini adalah berdasarkan kepada kos perkhidmatan penya\inan bahan-bahan tersebut dan dibuat hanya untuk tujuan penyelidikan dan bukan untuk tujuan komersial. lni selaras dengan pindaan di bawah Seksyen 9 baru, sub Seksyen (4) mengizinkan penghasilan semula 'typographical arrangements' bagi suatu edisi yang diterbitkan (Persuratan, hasil seni atau karya-karya muzik) untuk tujuan penyelidikan yang bukan mencari keuntungan, kajian tradisi dan sub Seksyen (5) memberi keistimewaan-keistimewaan yang sarna kepada kerajaan, Arkib Negara atau sebarang Arkib Negeri, Perpustakaan Negara atau sebarang negeri atau perpustakaan awam dan juga institusi-institusi pendidikan, saintifik dan profesion terpilih. Pindaan ini dibuat untuk memberi peluang kepada Malaysia bagi menyetujui Konvensyen Berne untuk perlindungan karya-karya sastera dan hasil seni. Sehubungan dengan ini, kerja-kerja penyalinan foto di Pusat Dokurnentasi Bahasa dan Kesusasteraan Melayu amat giat dijalankan. Kepentingan mesin salinan foto ini amat dirasai oleh pata pengguna sarna ada pengguna daripada dalam mahu pun para penyelidik dari luar DBP. Oleh kerana kebanyakan bahan di

sini penting bagi para penyelidik dan sukar pula diperoleh di tempat lain, maka permintaan untuk mendapatkan ballan dalam bentuk salinan foto sangat menggalakkan. Tambahan pula, penyelidik luar DBP tidak dibenarkan langsung membawa bahan ke1uar untuk difotokopi sendiri. Ini bermakna tidak semua bah an yang ada di dalam koleksi boleh dibuat salinan foto, Pus at Dokumentasi Bahasa dan Kesusasteraan Melayu telah menetapkan bahan-bahan tertentu sahaja boleh dibuat salinan foto. Bahan seperti manuskrip tidak dibenarkan sarna sekali dibuat salin an foto atas sebab-sebab peme1iharaan bahan. Pusat Dokurnentasi Bahasa dan Kesusasteraan Melayu telah mengenakan beberapa syarat dan peraturan tentang penyalinan foto . Di antaranya ialah: 1. Buku-buku yang masih ada di pasaran sarna ada terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka atau yang lain tidak dibenarkan dibuat salinan secara keseluruhan teks. Penyalinan foto dibenarkan bagi beberapa bab atau halaman sahaja. ii. Kandungan fail-fail dokumentasi juga tidak dibenarkan dibuat salinan secara keseluruhan. Para penyelidik harus mernilih tajuktajuk yang penting untuk tujuan ini. Pusat Dokumentasi Bahasa dan Kesusasteraan Melayu terpaksa mengawal aktiviti penyalinan bahan-bahan ini supaya tidak melanggar peraturan"leraturan Akta Hakcipta. SetaJcat ini karni hanya menerima permohonan daripada pengguna-peng-


guna yang ingin membuat salinan foto bagi buku-buku yang sudah habis cetak. (out of print) dan yang tidak lagi terdapat di pasaran. Permintaan seumpama ini akan dipertimbangkan jika bahan tersebut tidak terdapat dalam bentuk mikrofilem atau mikrofis dan setelah benar-benar pasti bahawa terbitan tersebut sukar didapati di mana-mana. Pengawalan seumpama ini terpaksa dibuat untuk memastikan bahawa bahan-bahan yang telah dibuat salinan foto ini tidak disalahgunakan .

Akta Hakcipta Melindungi para penulis

Aktiviti penyalinan foto di Pusat Dokumentasi Bahasa dan Kesusasteraan Melayu terbukti penting dengan jumlah 68,303 salinan foto telah dibuat pada sepanjang tahun 1990 dan sebanyak $2,814.80 telah diperoleh hasil kutipan salinan foto untuk kegunaan peribadi . Kesimpulannya, dapat dikatakan bahawa walaupun kini kita tertakJuk kepada Konvensyen Berne tetapi dengan pindaan-pindaan yang dibuat pada Akta Hakcipta 1987 untuk meJindungi para penulis dan yang berkaitan, perkembangan intelektual tidak terhaJang malahan terus berjalan lancar asalkan tidak menyalahi undangundang yang telah ditetapkan.

GELOMBANG MAKLUMAT APA YANG ANDA BACA?


PAMERAN BUKU DAN CERAMAH SASTERA MALAYSIA DI MEDAN Nik Aman Nik Yusoff

ADA 27 Januari 1991, kami rom bongan seramai 7 orang pegawai Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur tiba di Lapangan Terbang Polonia, Medan, Indonesia. Rombongan Jawatankuasa Kerja Pameran Buku dan Ceramah Sastera Malaysia yang diad akan di Universitas Sumatera Utara Medan ini telah diketuai oleh Encik Rahim Esa. Saya dan Sdr. Zulkefli Abu Bakar mewakili Pusat Dokumentasi Bahasa dan Kesusasteraan Melayu DBP untuk mengadakan pameran korporat dan juga bertugas membuat rakaman video keseluruhan acara yang diadakan sepanjang pameran berlangsung. Urusan dilapangan terbang diusahakan oleh Encik R. Lakshmanan (Timbalan Konsul Malaysia di Medan) dan Encik Malik Yusof. Maklum sajalah alat kelengkapan video dan pameran yang kami bawa bersama memerlukan permit khas dan beratnya boleh tahan juga. Oi Medan rom bongan kami menginap di Hotel Dirga Surya. Urusan bermula dengan satu mesyuarat bersama Jawatankuasa dari Universitas Sumatera Utara (USU) pada 3.00 petang bagi membincangkan soal-

soal persiapan tempat, aturcara, kelengkapan dan segalanya. Say a sempat berkenalan dengan Ketua Perpustakaan USU, Dra. Ramla Sari dan menyampaikan beberapa buah cenderamata kepada beliau dan untuk koleksi Perpustakaan USU. Rombongan kami mendapat kerjasama sepenuhnya dari pihak USU untuk mengadakan pameran ini. 28 Januari 1991, jam 8.30 pagi kami telah dibawa ke Kampus USU untuk mengadakan persiapan pameran. Serarnai 17 orang pelajar dari Malaysia yang sedang belajar di USU turut membantu kami dalam pameran buku tersebut. Satu taklimat ringkas telah diberikan oleh Encik Rahim Esa sebelum kerja-kerja persiapan pameran dimulakan. Tidak ada masalah yang kami hadapi kerana segala keperluan telah disediakan dan kerja-kerja berjalan dengan lancar. Saya dan Sdr. Zulkefli telah dibantu oleh Sdr. Hassan Majid dan Sdr. Jasni serta beberapa orang pelajar Malaysia yang menuntut di USU. Jam 4.00 petang, segalanya sudah selesai. Semen tara itu 20 orang lagi dari Kuala Lumpur telah selamat tiba di Medan untuk menyertai kami, tenna-

Datuk Dr. Usman Awang sedang berceramah

Pameran buku DBP.

P

6

suklah Tuan Haji Shaari, Dato' Dr. Usman Awang, Keris Mas dan Prof. Muhammad Haji Salleh. Upacara perasmian diadakan di Auditorium USU dan sebuah khemah didirikan untuk para undangan. Sambutan yang diberikan sungguh menggalakkan. Sdr. Zulkefli dan Sdr. Adnan, jurufoto DBP telah bersiap sedia dengan kamera masing-masing di bilik Rektor USU, Prof. M. Jusuf Hanafiah kerana semua tamu kehormat akan menandatangani buku pelawat di pejabat beJiau terlebih dahulu. Saya dan Sdr. Zulkefli terpaksa bekerja seperti krew E.N.G. kerana semua peristiwa perlu dirakam. Nanti, kalau tidak cukup 'shots' pasti pening kepala bila tiba waktu mengeditnya. Pameran telah dirasmikan oleh KonsuI Jenderal Malaysia di Medan, Encik Zulkifli Abdul Rahman. Di samping itu, Tuan Haji Shaari Abdullah telah juga menyampaikan ucapan beliau, an tara lain beliau berharap agar pameran dan kerjasama seperti ini akan berkembang hingga ke Acheh, Pontianak dan beberapa bandar lain di Indonesia.

Timbalan Ketua Pengarah II DBP Tuan Hj. Shaari Abdullah memberi penerangan mengenai buku yang dipamerkan.


Sewaktu pameran diadakan, kami Juga menayangkan video Potret Sasterawan Negara dan juga beberapa pita lain termasuk dokumentasi sastera klasik seperti 'Lotah' dan 'Jikey'. Sambutan pameran buku am at menggalaklcan. Para pelajar dan pensyarah USU menunjukkan minat yang mendalam terhadap buku-buleu yang diterbitkan oleh DBP. Apabila saya bertanya lcepada salah seorang pelawat, beliau menyatalcan bahawa keadaan fizileal dan mutu percetakan buku-buku DBP jauh lebih baik berbanding dengan harga yang ditawarkan tetapi malangnya mereka tidak dapat memperoleh buku-buku dari Malaysia dengan semudah itu kerana terIalu banyak 'red tape' yang harus dilalui untulc buku Malaysia masuk ke Indonesia. Pihak DBP pada asalnya hanya membawa buku-buku bahasa dan sastera sahaja untuk dipamerkan sedangkan para pelajar dan pensyarah USU sebilangan besarnya adalah daripada jurusan sains, kejuruteraan dan kedokteran maka mereka mengharapkan agar buku-buku teknikal dipamerkan bersama. Pada sebelah petang, siri Ceramah Sastera bermula. Prof. Muhammad Hj. Salleh dan Sasterawan Negara Dato' Dr. U sman A wang telah menyampaikan ceramah mereka yang bertajuk 'Puisi, Penyair dan Daerahnya'. Sambutan yang diberikan oleh para peIajar dan pensyarah di USU terhadap ceramah para sasterawan dari Malaysia cukup menggalakkan. Mereka tanpa segan silu berebut-rebut mengajukan pelbagai soalan kerana terlalu ingin mengetahui perkembangan sastera di Malaysia. Salah seorang daripada mereka menyatakan bahawa walaupun leota Medan begitu dekat dengan Pulau Pinang tetapi mereka tidak mendapat maklumat yang cukup ten tang perkembangan sastera di Malaysia. Salah seorang wartawan Medan yang saya temui, Pak Hassanuddin, berkata, para peminat sastera Medan akan berminat membeli atau membaca majalah-majalah DBP seperti Dewan Sastera dan Dewan Budaya jika terdapat artikel yang ditulis oleh penulis Indonesia atau terdapat sebarang liputan mengenai penulis dan penyair mereka. Mereka kurang berrninat membaca tentang sastera Malaysia ke-

rana mereka berpendapat bahasa yang digunakan agak sukar difahami dan mungkin mengelirukan. Pada umurnnya, orang Indonesia ini kelihatan begitu serius apabiJa berbincang soal-soal kesusasteraan dan kebudayaan Me1ayu. Mereka lebih bersikap terbuka dalam membicarakan masalahmasalah yang timbul, contohnya masalah mendapatkan novel karya Pramoedya Ananta Toer yang mereka sendiri tidak memperolehnya di Indonesia tetapi mereka mengaku, dapat meminjamnya daripada kawan-kawan dati Malaysia kerana karya Pramoedya Ananta Toer diharamkan di sana. Di samping ceramah daripada sasterawan Malaysia, dua orang tokoh sastera Medan juga turut memberi ceramah iaitu Drs. Z. Pengaduan Lubis, seorang pensyarah Iuar Fakultas Sastera dan Drs. H. Ahmad Samin Siregar, Dekan Fakultas Sastera USU. Pihak USU juga telah memasukkan acara pembacaan puisi oleh para penyair dari Malaysia dan Medan. Dato' Dr.Usman Awang membaca puisi 'Melayu', sebuah puisi yang mungkin baru diciptanya tetapi sungguh menarik, dan Prof. Muhammad mendeklamasikan puisi beliau. Antara pen yair Indonesia yang mendeklamasikan puisi mere lea ialah Pak Z. Pengaduan Lubis, Pak Zatako dan L.K. Ara. Pak Zatako ialah seorang wartawan yang sering datang ke Malaysia dan ke DBP. Beliau juga rnempunyai pe1bagai koleksi buku dan majalah sastera dari Malaysia dan selalu dipinjamkan leepada para pelajar USU yang ingin mengetahui tentang perkembangan sastera Malaysia. Apa yang menarik ten tang acara pembacaan puisi ini ialah para penonton akan menyoal kern bali para pen yair ten tang kandungan puisi yang dibaca dan bagaimana puisi itu boleh dicipta serta logiknya puisi tersebut. Ini agak jarang berlaleu di Malaysia. Sewaletu Sdr. Zulkefli sedang merakamkan ceramah yang terakhir di Auditorium USU, saya sempat juga mengajak Sdr. Adnan ke Perpustakaan USU. Kami ditemani oleh Ibu Efa Rabita dan Ibu Laily iaitu dua orang pegawai yang mewakili Ibu Dra. Ramia Sari, Ketua Pustakawan. Waktu kami tiba perpustakaan sudah hampir ditutup tetapi kami masih sempat dibawa melawat lee seluruh bangunan setinggi empat tingkat itu. Perpustakaan tersebut agak

besar juga dan pembinaannya dibiayai oleh UNESCO. Terdapat lebih kurang' 150,000 judul buleu ditempatkan di dalam perpustakaan ini dan Iebih kurang 100 judul bahan bersiri. Perpustakaan ini menggunakan sistern pengkelasan Dewey dan sis tern pengkatalogan AACR2. Koleksinya dibahagikan rnengikut faleulti yang terdapat di Universitas Sumatera Utara. Kebanyakan koleksi buku perubatan dan kejuruteraan adalah buleu lama leerana masalah kesukaran mengimport buku daripada luar negeri yang dihadapi oleh perpustakaan tersebut. Cadangan untuk mewujudkan Pusat Kajian Malaysia dan menernpatkan koleksi tersebut di Perpustakaan USU mungkin akan mendapat sambutan hangat kerana buku-buku luar negeri agale terkawal kemasukannya lee Indonesia. Sepanjang pameran ini, kami telah . menghadiri dua jamuan makan malam yang diberi oleh Konsul lenderal Malaysia dan DBP untuk rneraikan seluruh jawatankuasa pameran dan ceramah tersebut. Sewaktu berucap di majlis rnakan malarn yang diberi oleh DBP, Tuan Haji ShaaTi Abdullah sernpat menyuarakan hasrat DBP untuk mengadakan lagi pameran seperti ini dan mungkin akan membawa lebih ban yak lagi hasil terbitan DBP masuk ke Indonesia sekiranaya pihak pemerintah memberikan laluan yang lebih mudah terutamanya kepada buku terbitan DBP untuk dipasarkan di Indonesia. Ia juga bertujuan untuk memperkembangkan lagi maklumat ten tang Malaysia di kalangan rakyat Indonesia. Pameran ini telah berakhir dengan rasminya dengan rnajlis oleh Prof. Dr. Bachtiar Agus Salim, Pembantu Rektor I USU. Selesai sahaja majlis penutup, kami terus mengemaskan bahan pameran dan membungleus bahanbahan yang akan dibawa pulang ke Malaysia. Kota Medan bagi saya adalah sebuah leota yang unik. Tidale ban yale bangunan tinggi kerana kata orang Medan, lapangan terbangnya di tengah leota, birnbang lealau rnenimbulkan masalah leepada lalu Hntas udara pula. Pengalarnan di Medan sungguh menarik kerana saya dapat mernerhatikan budaya bangsa serumpun yang ternyata tidak jauh bezanya dan kadang-leadang saya terasa seperti berada di tanah air sendiri.

7


DIALOG UTARA V: BUDAYA SASTERA KELAINAN DALAM KESATUAN Idros Samsudin

D

Utara adalah merupakan satu kegiatan rakyat ke arah pembangunan dan pengembangan budaya sastera serantau yang menghubungkan secara akrab dua wilayah, Utara Semenanjung dan Utara Sumatera, bagi me1ahirkan satu tradisi pertemuan para sasterawan dan budayawan untuk membincangkan persoalan-persoalan sastera budaya yang dihadapi bersama. Halacara memperkenalkan suasana Wilayah setempat kepada para sasterawan dan budayawan luar tentang pembangunan sosio-ekonomi, budaya dan politik, agar kemudiannya dapat dirakamkan di dalam karya-karya mereka. Dialog Utara, gagasan Persatuan Penulis Nasional Malaysia (GAPENA) ini telah berlangsung sebanyak empat kali secara dwitahunan, iaitu: IALOG

Dialog Utara I. (Pulau Pinang, 5-7 Ogos 1982). Dialog Utara II. (Medan, 15-17 Oktober 1984). Dialog Utara III. (Kangar, 9-11 Disember 1986). Dialog Utara IV. (Medan, 9-11 lun 1989). Dialog Utara V, telah diadakan di Alor Setar, Kedah pada 28-30 April 1991. Tema yang dipilih ialah 'Budaya Sastera: kelainan dalam kesatuan'. ' Mengikut tafsiran, tern a ini bermaksud kelainan cuma dibayangi batas geografi dan sejarah bangsa yang memperlihatkan kekuasaan Allah Yang Maha Berkuasa, menjadikan manusia berbeza-beza. Namun dalam kehidupan tradisi, masa kini dan masa akan datang juga dzlam pemikiran budaya sastera, memancarkan kesatuan dua bangsa serumpun.

8

Dialog telah dirasmikan oleh Y AB. Dato' Seri Hj. Osman Haji ArofT, Menteri Besar Kedah Darulaman, di Dewan Persidangan Bangunan Sultan Abdul Halim, Alor Setaro Sememangnya, tempat berlangsungnya Dialog Ke V ini telah mencatatkan sejarah perkembangan kesusasteraan Melayu yang boleh dibanggakan. Dari negeri le1apang Padi inilah lahirnya tokoh-tokoh penulis yang turut mewarnai perkembangan sastera di negara ini. Antara deretan penulis-penulis Kedah yang melibatkan diri secara serius dalam berbagai-bagai genre kesusasteraan akan terlihat nama-nama seperti Sasterawan Negara Dato' Profesor Dr. Hj. Shahnon Ahmad, Tan Sri Dr. Awang Had Salleh, Abdullah Hussein, Dato' Profesor Ismail Hussein, A. Rahmad, Abdul Halim R, Shaari A.B., Azizi Hj. Abdullah, AfTrini Adham, Noorjaya, Shaari Isa, Osman Ayub, Ahmad Hassan, lihaty Abadi, Mohd.

Yusof Hasan, Ismail Othman, Ismail Restu, Dinsman, Mansor Ahmad Saman, Zurinah Hassan, Rosmini Shaari, Zaidin Abadi, Rumaja Malaya, Shaidun Haji Shaari, Ahmad 1. Hussein, lamaluddin D., Zakiah Bahari, Ruhie Isma, Puzi Hadi, Shukri Matt Ali, Zubir Ali, Noordin Hassan, Amela Hashim, M .Z. Halim, Shahidan Md. Noh dan rarnai lagi. Sepanjang Dialog ini berlangsung, sebanyak lapan kertas kerja dan satu pidata umum telah ditampilkan. Di samping itu satu forum yang ahli-ahli panelnya terdiri daripada tokoh-tokoh yang datang dari dua wilayah tadi juga turut diadakan . Pidato umum, bertajuk Bila kita bertemu telah disampaikan oleh Sasterawan Negara Dato' Profesor Haji Shahnon Ahmad. Sementara itu kertaskertas kerja yang dihasilkan ialah Kemelayuan Dalam Fiksi Pengarang Utara Malaysia oleh Damiri Mahmud (Me-

Perasmian oleh YAB Dato' Seri Hj. Osman Hj. Arorr Menteri Besar Kedah Darul Aman .


dan); Permasalahan Sosial Dalam Cerpen-Cerpen Sasterawan Sumatera Utara: Satu Analisis Terhadap Antologi Muara Dua, oleh Abdul Rahman Aziz (Universiti Utara Malaysia); Sekitar Puisi-Puisi Utara Sumatera Dari Kaca Mata Asing, oleh Mohammad Daud Mohamad (Dewan Bahasa dan Pustaka); Kebudayaan Dua Wi/ayah Kedah Dari Perspektif Sosio-Budaya oleh Puan Ku Zam-Zam dan Said Halim Said Nong (Universiti Malaya); Sajak-Sajak Penyair Utara Semenanjung dan Utara Sumatera dalam Titian Laut II dan Muara II, oleh B.Y. Tand (Medan); Ibrahim Sattah Dalam Bidang Utara, oleh Idrus Tintin; Suatu Pembicaraan tentang Cerpen Para Penulis Malaysia Utara dan Penulis Sumatera Utara oleh H. Ahmad Samin Siregar (Universiti Sumatera Utara Medan) dan Kelesuan Sastera di Sumatera Utara oleh Mihar H arahap (M edan). Dato' Profesor Dr. Haji Shah non Ahmad dalam pidato umumnya, antara lain menyentuh, apabila para sasterawan bertemu, apakah yang dipertemukan selain kesusasterawanan masing-masing? ten tang kehalusan dan wawasan kesusasterawanannya, tentang ketajaman dan ketumpulan daya kreativiti, daya sensitiviti dan daya persepsinya, ten tang sumber inspirasi dan kaedah pengorganisasian inspi-

rasi itu, tentang teks-teks yang direka dalam peribadi-peribadi novel, cerpen, puisi dan drama, ten tang pendekatanpendekatan aspirasi dan juga ten tang masyarakat yang bakal menerima teks yang dicipta. Bila para sasterawan bertemu, apakah itu - itu sahaja yang didialogkan? Kesusasterawanan dalam erti kata yang terbelanggu dan kerdil, barangkali berkisar pada pusar yang agak terbatas, yang lebih tertumpu hanya pad a sumber kreativiti, pad a pengorganisasian sumber, pada bahasa yang merupakan jiwa kreativiti dan juga pad a penerimaan hasilan kesusasteraan itu sendiri dalam pe\bagai wajah seperti novel, cerpen, puisi, drama dan sebagainya. Dialog Utara V, apa yang diharap~an oleh penyelenggara dan penaja memang mencapai maksudnya. Sememangnya perhimpunan para sasterawan dan karyawan kali ini lebih hangat dan bersemangat, dan Angkatan Sasterawan Nasional Kedah (ASASI) harus diberikan pujian atas kejayaan tersebut. Usaha yang sebegini, seharusnya diteladani oleh persatuan-persatuan penulis yang lain. Diakhir persidangan, ketetapan telah dibuat dan rata-rata dipersetujui oleh para peserta untuk melantik Acheh sebagai penyelenggara Dialog Utara VI yang bakal diadakan pada 1993.

Di samping menghadiri Dialog Utara V ini, saya mengambil berkesempatan mengadakan perbincangan ringkas dengan beberapa orang sasterawan Kedah dan tokoh-tokoh persatuan penulis di Kedah. Sebagai seorang pustakawan, saya telah menyuarakan beberapa kesukaran untuk mendapatkan maklumat-maklumat dari penulispenulis dan Persatuan Penulis. Pada dasamya mereka bersetuju untuk mengirim maklumat-maklumat penting kepada Pusat Dokumentasi Bahasa dan Kesusasteraan Melayu. Sebanyak 150 borang biodata telah diedarkan kepada para penulis. Sehingga laporan ini ditulis, sebanyak 30 maklumat terkini penulis telah diterima. Ini satu petanda yang baik terhadap janji-janji yang diberikan oleh para penulis sebelum ini. Mengenai Persatuan Penulis pula, beberapa Persatuan Penulis utama ill Kedah dan Perl is seperti Angkatan Sasterawan Nasional Kedah (ASASI), Persatuan Penyair Pinggiran Kedah (PINGGIRAN), Kumpulan Karyawan Rakyat Kedah (KARYA) dan Persatuan Penulis Perlis (3P) telah menyatakan persetujuan mereka untuk cuba mengumpulkan maklumat-maklumat mengenai persatuan masing-masing bagi dikirimkan ke Pusat Dokumentasi Bahasa dan Kesusasteraan Melayu. DBP.

DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA menerbitkan tujuh majalah setiap bulan. Kini majalah-n l'a ul 'r~ but bolch didapati dad awal terbitan dalam bentuk mikrofilem. Dewan Bahasa Dewan Masyarakat Dewan Pelajar Dewan Sastera Dewan Budaya Dewan Siswa Pclita Bahasa

1957 1963 1967 1971 1979 1979 1989

Pesanan boleh dibuat terus kepada: Pusat Dokumentasi Baha a dan Kesusasteraan Melayu, Dewan Bahasa dan Pustaka, Peti Surat 10803, 50926 Kuala Lumpur, Malaysia. Tel: 03-2481011

Harga segelendong: $60.00 9


Index Translationum 37 International Bibliography of Translation 37. Paris: UNESCO, 1989 Che Ros Rahim

C'I ALAH satu daripada surnber rujukan ~enting bagi para penterjemah dan

Maklumat bibliografi adalah seperti ., berikut:

Malaysia disenaraikan. Maklumat dari Malaysia ini telah disediakan oleh Malaysian National Commission for pengarang asal UNESCO. West, Morris Langglo: Arlequim [por] Kesimpulannya, walaupun maklujudul/bahasa yang tempat terbit mat di dalam indeks ini tidak terkini telah diterjemahkan namun ia boleh dijadikan bahan A.B. Pinheiro de Lemos Sao Paulo: rujukan bagi tahun-tahun tertentu jumlah halaman kerana ia diterbitkan secara tahunan. penterjemah Circulo do Livro, 1983. 318 p. tahun terbit penerbit ENG: Harlequim bahasa asal judul asal

penyelidik dalam bidang penerbitan ialah Index translationum. Indeks ini telah diterbitkan oleh pihak UNESCO secara tahunan. Pusat Dokumentasi Bahasa dan KeSllsasteraan Melayu mempunyai indeks yang terkini iaitu nombor 37 yang terbit pada tahun 1989. Melalui indeks ini para pembaca dapat mengetahui karya-karya terjemahan dari satu bahasa ke bahasa yang lain. Indeks nombor 37 ini, walaupun diterbitkan dalam tahun 1989, entri di dalamnya terdiri daripada karya-karya terjemahan terbitan tahun Di dalam indeks ini juga disebutkan 1984 dan sebahagiannya lahun 1983. pihak atau organisasi yang menyediaIndeks yang lebih berbentuk katalog/ kan maklumat ini. Carta statistik juga bibliografi ini mengandungi sejumlah dilampirkan iaitu senarai jumlah buku 52,405 karya terjemahan yang meliputi yang diterjemahkan mengikut negara 52 buah negara. :-dan subjek terjemahan untuk tahun 1984. Susunan Apa yang mendukacitakan ialah di Indeks ini disusun mengikut negara dalam indeks nombor 37 ini tidak ada secara berabjad, perkara (berdasarkan entri bagi negara Malaysia, sedangkan 10 kategori perkara daripada sistem dalam indeks nombor 36 (terbitan 1982 pengkelasan UDC), pengarang dan dan 1983) yang terbit pada tahun 1988 hanya 8 judul karya terjemahan seterusnya.

10 .

Illdeer 'm".~/aliol111111 3'1


BUKU-BUKU BAHASA DAN KESUSASTERAAN MELAYU TERBITAN 1990 (Satu Senarai Terpilih) Wan Salhah Megat Ahmad & Fatimah Zahrin M.Taib

Senarai ringkas ini memuatkan sebanyak 219 judul khusus dalam bidang bahasa dan kesusasteraan Melayu yang diterbitkan dalam tahun 19.90. Judul-judul terpilih berikut telah diperolehi oleh Pusat Dokumentasi Bahasa dan Kesusasteraan Melayu sehingga Mac 1991. Saudara bolehlah meminjam atau merujuk judul-judul tersebut di Pusat Dokumentasi Bahasa dan Kesusasteraan Melayu. BAHASA Istilah & Kamus

Gayo, Jwan. Buku pintar nusantara. Jakarta: Upaya Warga Negara. Hs, Lasa. Kamus istilah perpustakaan. Yogyakarta: Kanisius. Istilah popular. KL: DBP. Istilah sejarah: Bahasa Inggeris-Bahasa Malaysia. Bahasa Malaysia-Bahasa Inggeris. Ed .Ketiga. KL: DBP. Istilah veterinar: Bahasa Inggeris-Bahasa Malaysia; Bahasa Malaysia-Bahasa Inggeris. KL: DBP. Kamus bahasa baku/disusun oleh Maarof Saad. PJ: Pelanduk. Kamus Besar Bahasa Indonesia-Rusia: jil. J, A-L/ reduktur koordinator R.N. Korigodskiy. Moskow: Rusokiy Yazik. Kamus biologi: Jisiologi. KL: DBP. Kamus biologi: histologi dall sitologi. KL: DBP. Kamus biologi: mikrobiologi. KL: DBP. Kamus buku must: Bahasa Malaysia-Inggeris. InggerisBahasa Malaysia. KL: Buku Must. Kamus dwibahasa bergambar .mins. teknologi dan perubatan/terjemahan oleh Abdul Kariem Hj . Mohd.

Arof, Latifah Abdul Latif [dan] Zaini Mohamed Nor. PJ: Fajar Bakti. Kamus Jizik: elektromagnet. keelektrikan dan kemagnetan. KL: DBP. Kamus Jizik opcik. KL: DBP. Kamus KBSR: Bahasa Malaysia-Bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris-Bahasa Malaysia. KL: Fargoes. Kamus lengkap Indonesia-Inggeris . Jakarta: Aksara Binacendekia. Kamus umum untuk sekolah rendah/disusun oleh Nordin Yatim dan Ariah Husain. PJ: Fajar Bakti. Mahyuddin Ramli Kamus kejuruteraan bangunan. KL: DBP. AI-Marbawi, Sheikh Muhammad Idris Abdul Rauf Kamus Idris al-Marbawi: Arab-Melayu. KL: Darulfikir. Ong Liang Kooi Kamus matematik KBSM. KL: Utusan. Suparlan, Yb Kamus iscilah pekerjaan sosial. Yogyakarta: Kanisius Teeuw, A. Indonesisch-Nederlands woordenboek. Dordrecht Holland: Foris. Indonesia

Bahan penyuluhan bahasa di Timor Timur. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Chaer, Abdul Penggunaan preposisi dan konjungsi bahasa Indonesia. Ende Flores: Nusa Indah. Keraf, Gorys. Linguistik bandingan tipologis. Jakarta: Gramedia. Pateda, Mansoer Aspek-aspek psikolinguistik. Ende Flores: Nusa Tndah.

II


Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Soedjito. Surat-menyurat resmi Bahasa Indonesia/Drs. Soedjito dan Drs. Solehan TW. Bandung: Remaja Rosdakarya. Widyamartaya, ASeni menggayakan kalimat; bagaimana mengembangkan, mengefektifkan dan mencitarasakan kalimat. Yogyakarta: Kanisius. Seni menuangkan gagasan. Yogyakarta: Konisius.

KESUSASTERAAN INDONESIA Cerpen Navis, A.A Bianglala. Jakarta: Grafikatama. Nugroho, Yanusa Bulan bugi/ bulat: kumpulan cerpen Jakarta: Grafiti. Siregar, Ras Bintang-bintang: kumpulan cerita pendek. Jakarta: Grafikatama. Harmoni: kumpulan cerita pendek. Jakarta: Grafikatama.

Malaysia Abdullah HussainKamus simpu/an bahasa. Ed. Kedua. KL: DBP. Adibah AminBimbingan bahasa Malaysia S.P.M. KL: Pustaka Cipta. Atan Long.Kata ganda. Ed. KBSM. PJ: Fajar Bakti. Awang Mohamad Amin.Satu kajian khusus penguasaan Bahasa Malaysia peringkat sekolah menengah. KL: DBP. Awang Sariyan.Bahasa Melayu baku dan perancangan bahasa. KL: DBP. Konsep kesalahan bahasa dalam bahasa Melayu. KL: DBP. Carta bahasa Malaysia: tingkatan I, 2, 3 dan peralihan/Hasan Muhammad AIi .. .[dl/.}. PJ: Fajar Bakti. Ceramah Temasik I, Singapura Mac 1990. Perkembangan bahasa Melayu mUfakhir/Nik Safiah Karim. Singapura: [t.p.]. Collins, James T. Bibliografi dialek Melayu di Pulau Borneo. KL: DBP. Hashim Hj. Musa. Sintaksis Bahasa Melayu: suatu huraian berdasarkan rumus struktur frasa. KL: Nusantara. Ibrahim Ismail. Easy conversation in Malay. KL: Golden Books Centre. Malay made simple. KL: Golden Books Centre.

Fiksyen Anggraini. Tali temali cin1a. Jakarta: Gramedia. Mara Gd., S. Misteri keempat wajah Anastasia: buku kedua. Jakarta: Gramedia. Soebadio, Haryati. Getaran-getaran. Jakarta: Djambatan.

Juriah Long. Perkaedahan pengajaran bahasa Malaysia. PJ: Fajar Bakti. Kamarudin Haji Husin Pengajaran dan pembelajaran lisan. KL: DBP. Mohamad YusoffOsman. Bahasa Malaysia: tingkatan 1. PJ: Fajar Bakti. Bahasa Malaysia: tingkatan 2. PJ: Fajar Bakti. Bahasa Malaysia: tingkatan 3. PJ: Fajar Bakti. Pensejarahan bahasa Melayu: beberapa pandangan awal/diselenggarakan oleh Zaiton Ab. Rahman [dan] Zaini Mohamed Zaino KL: DBP. Rajiee Hadi & Kamal Shukri A.S.Daft~r sinonim, antonim dan kata ganda KBSM. KL: AMK Interaksi. Siti Rohani IsmailBegini sayang. Kuala Lumpur: Berita Publishing. Sulaiman MasriPenulisan berita dalam bahasa Melayu. KL: DBP.

12

MALAYSIA Cerpen Bagai camar di lautan; diselenggarakan oleh Othman Puteh. KL: DBP. Berliantina; diselenggarakan oleh Dr. Sharifah Barlian Aidid. KL: Utusan. Bintang di langit lain; diselenggarakan oleh Zam Ismail [dan] Othman Puteh. Kuala Lumpur: DBP. Bumi hijau; diselenggarakan oleh Rajiee Hadi. Shah Alam: Marwilis Kelapa nan sebatang; (diselenggarakan oleh) Ramli Isnin [dan] Razak Mamat. PJ: Masa Enterprise. Mohd. Affandi Hassan Pura bujangga. KL: DBP. Najwa Arifah: antologi cerpen; diselenggarakan oleh Othman Puteh. PJ: Sasbadi. Omar Mamat dll. Dari diari seorang pelajar. P J: Kompas. Mat Percubaan. PJ: Kompas. Puteri Dayana; diselenggarakan oleh Abdul Ahmad. KL: DBP. Rejab F.1. Kurap Si Pandir. KL: Utusan. Sahul Hamid Rakit batang pisang. KL: DBP. Sesudah senja: antologi cerpen. K L: Utusan. Surat dari Kuala Lumpur: antologi cerpen remaja [dan} sajak. KL: Utusan. Surat dari perbatasan; diselenggarakan oleh Talib Samat. KL: Utusan. Tetarnu dari langit; diselenggarakan oleh Hashim Awang [dan] Ramli fsin. Bandar Baru Bangi: Budiman. Wahba Usaha fangga jaya. Ulu Kelang: Progressive Products Supply. Wira Pulau Banggi; diselenggarakan oleh Othman Puteh. KL: Utusan. Drama Anwar Ridhwan Orang-orang kecil. KL: DBP. Chempaka berdarah: Gntologi drama; diselenggarakan oleh A. Rahim Abdullah. PJ.: Sasbadi.


Drama hikmat; diselenggarakan oleh Mana Sikana [dan] Zakaria Arimn. Bangi: Pustaka Karyawan . Jamaluddin Othman Drama klasik: untuk tahun 4. KL: Buku Must. Drama klasik: untuk tahun 5. KL: Buku Must. Drama klasik: untuk tahun 6. KL: Buku Must. Drama moden: untuk tahun 4. KL: Buku Must. Drama moden: untuk tahun 5. KL: Buku Must. Drama moden: untuk tahun 6. KL: Buku Must. Kala Dewata. Drama-drama Kala Dewata. KL: DBP. Mana Sikana. Matinya seorang pahlawan. Bandar Baru Bangi : Pustaka Karyawan . Muhibah Ayob. Drama kanak-kanak. KL: Arenabuku. Ungku Mohd. Zaman Tahir Burung kedidi terbang senja. Segamat: Textbooks Malaysia. Fiksyen

A Ghani Abdullah.Norisa sesat di hutan. Ulu Kelang: Progressive Products Supply. A Ghafar Ibrahim. Yang yang That 's that; diterjemahkan ke dalam bahasa Inggeris oleh Harry Aveling. KL: DBP. Abdul Aziz Ismail. Meniti harapan. KL: Karya Media. Abdul Rahim Awang. Generasi yang hilang. KL: Creative Enterprise. Jejak-jejak songsang. KL: Creative Enterprise. Abdul Talib Hassan. Badai kasih . Shah Alam: Marwilis. Jelaga. KL: Creative Enterprise. Abu Hassan Morad. Pagi yang cerah. Shah Alam: Marwilis. Sejuk-sejuk pantai. KL: DBP. Abu Jais Hj. Mahput. Iko. KL: Utusan. Abu Nairn Kassan. Esok yang dilupakan. KL: DBP. Abu Sadiq. Di perja/anan. KL: Pustaka Antara. Ahmad J. Husein. Perja/anan terakhir. PJ: IBS. Ainol Jamal Mansor. Berakhirnya episod cinta. KL: Utusan. Akmal Hj. Mhd. Zaino Sabrina. KL: 'K' Publishing. Ami Masra. Jendela bahagia. PJ: Kompas. Amin Minhad. Anak Bumi Semantan . KL: DBP. Arenawati. Lingkaran. Kuala Lumpur: DBP. Pantai harapan. KL: 'K' Publishing. Arman Sani. Tuhan sayang kepadaku. PJ: Amiza. Atondra. Abang Sungai Rejang. Ulu Kelang: Progressive Products Supply. Awang Abdullah. Mastura . KL: Pustaka Antara. Azmah Nordin. Kukui. KL: DBP. Pejuang di bawah bayu. PJ: Sasbadi. Che Iamilah A. Rahman. Dan ombak tiba di pantai. KL: 'K' Publishing. Dahlan Maamar. Dukanya bersalut noda. KL: Pena. Ghazali Ngah Azia. Terperangkap di planet Andromeda. PJ: Sasbadi. Hamiza S.B. Duri-duri di hati. Shah Alam: Marwilis. Harun Hj. Salleh. Seorang graduan. KL: DBP. Hasan Ali. Lambaian Pulau Aloha. KL: DBP. Hasanuddin Md. Isa. Gelora kehidupan. KL: Pena.

Hassan Ibrahim. Tikus rahmal. Ed. ke-2 . KL: DBP. Idha. Krisis. KL: Utusan. Jahara Alias. Menanti bahagia. PJ: Flo. Jalil A . Rahman . Angelena. KL: DBP. Jamal Sudin. Cindy. Shah Alam: Marwilis. Jamaliah Alias. Basikal merah. PJ: Flo. Diana. KL: DBP. Impian murni. PJ: Flo. Misteri Bukit Jeram . PI: Flo . Nenek. PJ: Flo. Pak Usu. PJ: Flo. Khadijah Hashim. Alun hidup. KL: 'K' Publishing. Khairuddin Ayip. Jika masih begini. PJ: Fajar Bakti. Lamia. Sura tan takdir. KL: Pena. M.A Rauf. Korban di laut. KL: Utusan. Malim Ghozali PK. Janji Paramaribo. KL: DBP. Malungun. Rahsia di sebalik wajah. KL: Creative Enterprise. Marwilis Hj. Yusof. Buah kering di hujung ranting. Shah Alam: Marwilis. Masby, M.S .Berikan daku sedikit cahay a. KL: Penerbitan Pena. Masniah Kalyubi.Erti sebuah senyuman . KL: Utusan. Mazlan Yassin. Bermalam di muara sungai. Tanjung Malim: Pustaka San Ming. Kisah lama di Tanjung Bakau. Tanjung Malim : Pustaka San Ming. Lorong di /ereng bukit. Tanjung Malim: Pustaka San Ming. Pendamai muda. Tanjung Malim: Pustaka San Ming. Rahsia terpendam. Tanjung Malim: Pustaka San Ming. Mohd. Ismail Sarbini. Air mala abang. PJ: Sasbadi. Md. Ismail Zamzam. Yang resah gelisah. Shah Alam: Marwilis. Mohd. Nor Long. Berian sampai mati. KL: DBP. Namhar Timur. Karamnya kapal ke Irian. KL: DBP. Nastie. S. Kehadiran seorang Janda. KL: Penerbitan Sri Cempaka. Nazar Hashim. Elzira. KL: Pena. Nazel Hashim Mohamad. Hadiah buat Kirni. KL: DBP. Keyakinan . KL: Utusan. Ku curi kasih ibuku. Shah Alam: Marwilis. Norhisham Mustaffa. Renda sutera. Shah Alam: Marwilis. Omar Mamat Menantijalur harapan. PJ: Kompas . Othman Putih Mercup di wajahnya. Shah Alam: Marwilis. Othman Rasul.Ayah belum pulang. Shah Alam: Marwilis. Pak Sako. Sidang serangga. KL: DBP. Rahmaniah Haji Kantan.Percaturan kasih. KL: 'K' Publishing. Ramlah Zailani. Liku semalam. Shah Alam: Marwilis. Roha Roslina. Tangisan di penjara cinta. KL: Pena. Rohaidah Osman. Demi sayangku. KL: Utusan.

13


S. Othman Kelantan. Wajah seorang wanita. KL: OBP. Solehah Hj. Abdul Rashid. Di sini sayang di sana sayang. Shah Alam: Marwilis. Talib Samat.Gores gores kenangan. KL: OBP. Uno, James. Erti pengorbanan. KL: OBP. Zaharah Ibrahim. Lingkaran takdir. KL: 'K' Publishing. Zaidah Haji Baharuddin. Mega di lang it barat. Shah Alam: Marwilis. Zakaria Embi. Kerana Marina. KL: OBP. Zakry Abadi. Patah dahan. Shah Alam : Marwilis. Fiksyen - kajian & kritikan Novel-novel Malaysia dalam kritikan; diselenggarakan oleh Hamzah Hamdani. KL: OBP. Gaya bahasa Keris Mas. Perbincangan gaya bahasa sastera. KL: OBP. Kesusasteraan Islam Ismail Hamid. Asas kesusasteraan Islam. KL: OBP. Surat al-anbiya'. KL: OBP. Kesusasteraan Melayu - bibliografi Ismail Hussein. Bibliografi sastera Melayu tradisi. Edisi baru/ Bangi: Univelsiti Kebangsaan Malaysia. Kesusasteraan Melayu - kajian dan kritikan A.M. Thani. Integrasi sosial dalam kesusasteraan Melayu. KL: OBP. Asmad. Budaya bahasa (II) : kesusasteraan prosa. Melaka: Associated Ecucational Distributors. Kesusasteraan daripada perspektij semiotik; penyelenggara Supardy Muradi. KL: OBP. Mohd. Aff::mdi Hassan. Pendidikan estetika. PJ: [s.n]. Rahman Shaari. Tanggapan bah an dan kaedah pengajaran sastera. Shah Alam: Marwilis. Tema hubungan kaum dalam karya sastera di Malaysia; diselenggarakan oleh A. Rahim Abdullah. KL: OBP. Kesusasteraan ralryat Hikayat Anggun Cik Tunggal; diselenggarakan oleh Hizairi Othman. PJ:' Sasbadi. Ishak Mohammed. Budi ditabur berbalas racun. PJ: Kompas. Manora: cerita rakyat Asia Tenggara; diselenggarakan oleh Nazel Hashim Mohamad. PJ: Sasbadi. Marzhuki Nyak Abdullah. Awang Galok Besar. PJ: Kompas. Proudfoot, I. Concordance to Hikayat Inderaputera: a complete lemmatized concordance with indexes and frequency tables. Canberra: Malay Concordance Project, Australian National University. Puteri Dewi Hairani: cerita rakyat Malaysia; diselenggarakan oleh Othman Puteh. PJ: Sasbadi.

14

Ras, Johannes Jacobus. Hikayat Banjar; penterjemah Siti Hawa Salleh, KL: OBP. Puisi - kajian dan kritikan

Ahmad Kamal Abdullah. Gagasan: esei-eseipuisi Melayu moden. KL: OBP. Baharuddin Ujang. Perkembangan sajak di Sabah. Kota Kinabalu: OBP, Cawangan Sabah.

Puisi Afrini Adham. Ladang cinta. KL: OBP. Aripin Said. Pemain rebana: sebuah kumpulan puisi. KL: Azam. Asmad. Budaya bahasa (I) : puisi. Melaka: Associated Educational Distributors. Di Tengah taman: antologi sajak; diselenggarakan oleh Rahman Shaari. PJ: Sasbadi. Dongeng kembara: 'antologi penyair-penyair Putera; diselenggarakan oleh Jeli Bohari Biha. Kuching: Persatuan Penulis Utara Sarawak. lalan ke hujung taman; diselenggarakan oleh Jasni Matlani. Kota Kinabalu: IPS. Jamaluddin Othman. Koleksi pantun kanak-kanak. KL: Buku Must. Koleksi puisi kanak-kanak. KL: Buku Must. Koleksi syair kanak-kanak. KL: Buku Must. Koleksi teka-teki kanak-kanak. KL: Buku Must. Kurik kundi merah saga: kumpulan pantun lisan Melayu. KL: OBP. Pantun dan syair: puisi Melayu lama; diselenggarakan oleh Mohd. Tajuddin Hj. Abdul Rahman [dan] Othman Puteh. PJ . Sasbadi. Puisi baharu Melayu 1961-1986; diselenggarakan oleh Ahmad Kamal Abdullah [dan] Ahmad Razali Haji Yusof. KL: OBP. Tengku Alias Taib Piramid. KL: OBP. Sasterawan - biografi

Mohd . Yusof Hasan. Sasterawan negara Shahnon Ahmad. KL: OBP. Zurinah Hassan. Sasterawan negara Usman A wang. KL: OBP.

KARY A TERJEMAHAN

Chienniang: cerita-cerita terkemuka dar; negeri China;/ diceritakan semula oleh Lui Yutang. KL: OBP. Flaubert, Gustave. Ny ony a Bovary; diterjemahkan oleh Winarsih Aritin. Jakarta: Pustaka Jaya. Friedericy, H.J.Sang penasihat ; alih bahasa H.B. Jassin. Jakarta: Gratiti. M esjid di Lorong sempit: kumpulan cerila pendek Arab kontemporer; penyunting Mahmoud Manzalaoui, penerjemah Zen Rosdy. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.


Ngor, Haing. Neraka Kamboja. Jakarta: Gramedia. Pritam, Amrita. Antara dua batas; penerjemah Lily Suherly. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Puisi Sanskrit; penterjemah Ajikik. KL: OBP.

Ren Shaozeng. Dewi Putih; penterjemah Rusnah Talib. KL: OBP. Waliullah, Syed Pohon tanpa akar; penerjemah M. Amir Sutaarga. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

¡SARI BAHASA DAN SASTERA Raja Masittah Raja Ariffin

BAHASA A. Aziz Deraman Bahasa Melayu bahasa Mastika. 49 (9) Sp.'90:26.

duma.

Bahasa Melayu penting sebagai bahasa penghubung sejak zaman kegernilangan Melayu; sebagai bahasa perdagangan sejak abad ke 17; berfungsi sebagai alat pengueapan kebudayaan dan kini, bahasa Melayu adalah alat komunikasi penting di alam Melayu. Ahmad Shahril Rajain Meneari ketepatan makna sinonim. Mastika.49 (8) Og. '90: 54-5.

kata

Penjelasan yang dibuat berdasarkan Kamus Umum Bahasa Indonesia, Kamus Modern bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan A Malay - English Dictionary. Oleh kerana KBBI diterbitkan (eetakan I) dalam tahun 1988, bererti karya yang paling mutakhir, jadi ini seharusnya dijadikan pedoman sebagai sumber baku. Be1iau membuat kesimpulan bahawa ungkapan yang benar ialah "tidak semenamena atau tiada semena-mena" yang sarna ertinya dengan "sewenangwenang" dan bukan ungkapan tanpa kata 'tidak' atau 'tiada'.

Pengaruh ragam jurnalistik dalam pemakaian bahasa Indonesia di sekoMakna sinonim telah banyak diberi- lah. Majalah Pembinaan Bahasa Indokan oleh ahli-ahli bahasa. Sinonim nesia. seperti doktor, tabib. bomoh, pawang II (2) In. '90: 69-78. dan dukun ini dianalisis dengan kaedab komponen makna untuk menentukan Bahasa jurnalistik atau bahasa surat penggunaan dan ketepatan maksudnya. khabar merupakan ragam bahasa yang khas. Dalam penulisan, ekonomi Ariffin, E. Zaenal bahasa harus diambilkira, tetapi mesti Sekelumit ten tang pengajaran kali- diterapkan seeara tepat dengan penguamat. Majalah Pembinaan Bahasa saan bahasa yang mendalam. Oalam hal ini, wartawan memainkan peranan yang Indonesia. 11 (2) In. '90: 93-108. penting bagi pembinaan bahasa IndoMakalah ini membiearakan seeara nesia. ringkas atau ayat kalimat dengan berdasarkan pengalaman penulis yang ber- Baryadi, 1. Praptomo Tanggapan untuk O. Edi Subrato tugas sebagai pengajar bahasa Indonesia di STIE Perbanas sejak tahun dan beberapa persoalan linguistik dalam Tata Bahasa Baku Bahasa 1983. Indonesia. Basis. 39 (8) Og. '90: 348-53. Badudu, J.S. Mana yang benar; tidak semenaOi antara perkara-perkara yang dipermena atau semena-mena? Intisari (Indone~ia). 28 (329) Os. '90: bineangkan di dalam makalah ini ialah sikap terhadap buku Tata Bahasa Baku 142-3.

Indonesia (TBBI) , pembaea sasaran dan persoalan morfologi dan sintaksis bahasa Indonesia. Ojabarudi, Slamet Bahasa baku dalam ragam jurnalistik. M ajalah Pembinaan Bahasa Indonesia. 1\ (I) Me. '90: 4-30. Memaparkan berbagai-bagai penyimpangan daripada bahasa Indonesia baku di dalam bahasa jurnalistik dan dalam batas tertentu akan memberikan latar belakang terjadinya penyimpangan itu. Tiga unsur yang disorot dalam perbineangan ini ialah Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, para pendidik dan para wartawan. Elip, Emilianus Konsep 'kurmat" dan "rukun" dalam bahasa Jawa. Basis. 39 (7) JI. '90: 287-94. Makalah ini meninjau hubungan bentuk-bentuk interaksi tata eara kesopanan, bertingkah laku terhadap orang lain dan proses komunikasi dengan menggunakan bahasa, sebagai satu kesatuan dalam interaksi berbahasa pada masyarakat Jawa. Hutomo, Suripan Sadi Peranan bahasa dan sastera Melayu akhir abad XIX di Surabaya. Basis. 39 (10) Ok. '90: 406-19. Penggunaan bahasa Melayu di Surabay a dan daerah sekitarnya (Jawa Timur) di bahagikan kepada dua bahagian; iaitu penggunaan oleh masyarakat seeara meluas kerana kewujudan

IS


percetakan seperti akhbar untuk kepentingan perdagangan dan Bahagian kedua, bahasa Melayu kurang dikenali oleh masyarakat kerana masih setia pad a tradisi tulisan tangan yang lebih ban yak untuk keperluan menulis karya sastera. Ismail Jusoh Perkembangan linguistik. Mastika 49 (6) In. '90: 52-3. Penulis membicarakan secara ringkas perkembangan linguistik yang bermula di India, kira-kira 300 - 500 S.M; dan seterusnya berkembang sehingga abad ke 19. Magdalena, Pamela . Sekilas tentang Kamus besar bahasa

Indonesia. Majalah Pembinaan bahasa Indonesia. 11 (2) In. '90: 109-16. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) (1988) disusun oleh Kumpulan penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Oatanya dikumpulkan oleh pengumpul data, para leksikografi yang terse bar dalam 22 wilayah dan ahli-ahli bahasa yang telah menghasilkan 62,200 entri. Makalah ini mengemukakan secara ringkas entri dan sumbangan KBBI dalam pengajaran bahasa Indonesia. Noritah Sulaiman Bahasa Malaysia di Mahkamah terjejaskah keadilan? Mastika. 49 (I) Ja. '90: 50-3. Pendapat dan pandangan ten tang penggunaan bahasa Malaysia di mahkamah yang dikemukakan oleh Sheikh Othman Sheikh Salim (OBP), Hashim Safin (Naib Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia), A. Rahman Bakar (Ahli Parlimen Marang), Zubir Embong (Ahli Parlimen Kuala , Terengganu) dan Kapt.(B) Mohd. Shahrom Mohamad (Setiausaha Kehormat Persatuan Peguam-Peguam Muslim). Radio berbahasa Jawa di Amsterdam. Intisari (Indonesia). 28 (329) Os. '90: 52-3.

16

Pemancar radio berbahasa Jawa ini ditubuhkan pada I Disember 1986, dikelolakan oleh Perkumpulan Masyarakat Jawa Surinam di Belanda.

Sugihastuti Teori Linguistik Firth sebagai alternatif pemahaman sastera. Basis. 39 (5) Mi '90: 212-5.

Konsep dasar Firth yang berkembang Sneddon, J.N. Direction in Indonesian - language dari Bernstein dapat difaham dan teaching: formal, informal or both? kaitannya dengan pemahaman sastera. Asian Studies Review (Journal of the Hubungkaitnya berkisar kepada bahasa Asian Studies Association of Austra- (yang berfungsi sebagai kod bahasa) dan konteks (yang berkaitan dengan lia). 14 (2) No. '90: 94-100. sastera sebagai sistem kod dalam realiti Ulasan buku Bahasa Tetanggaku: a verbal penyampainya).

National - Functional course in Bahasa Indonesia, oleh Ian J. White, yang Suratidjo, Sukamti Hubungan semantis nama-nama diterbitkan di Melbourne, Australia, 1988. wayang lakon Mahabharata. Basis. 39 (I) Ja. '90: 36-44. Soemanto, Bakdi Menguak fungsi hakiki bahasa . Nama wayang mempunyai hubungan semantik di antara nama dan yang Basis. 39 (7) 11. '90: 309-14. diberi nama, terbukti daripada makna Buku di atas, karangarr Dr. Sudaryanto, nama wayang yang menekankan pad a terbitan tahun 1990 telah diulas secara makna denotif. Makalah ini membiringkas. Buku ini menyajikan tinjauan carakan masalah nama wayang, makna kebahasaan bukan sahaja secara nama wayang dan peranan nama walinguistik tetapi secara falsafah dan yang dalam masyarakat. teologi juga. Subroto, o. Edi Setahun setelah tata bahasa baku SASTERA bahasa Indonesia. Basis. 39 (3) Mc. '90: A. Rahim Abdullah 128-34. Apakah makna "Pertemuan" dalam cerpen-cerpen Abdullah Hussain? Oengan terbitnya Tatabahasa Baku Mastika. 50 (I) Ja. '91: 50-I. Bahasa Indonesia (TB31) dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KB21), Persoalan-persoalan yang membawa pembakuan dalam bidang ejaan, tata makna yang 'significant' terhadap istilah, tata bahasa dan perkamusan kebanyakan karya Abdullah Hussain dapat dilaksanakan. yang mengambil perkataan 'pertemuan' seperti Pertemuan di Brunei, Sudaryanto Pertemuan di Kuching dan lain-lain.

Tala bahasa Baku Bahasa Indonesia: sejarah kehadirannya dan pilihan Stail dan teknik cerpen-cerpen sikap penyambutnya. Basis. 39 (10) Ok. Abdullah Hussain. Mastika. 49 (12) Os. '90: 46-7. '90: 428-34. Kehadiran buku ini tidak dapat lari daripada sejarah kongres dan kemampuan tokoh-tokoh Pusat Bahasa sebagai memenuhi .amanat kongres Bahasa di Sala. Tiga faktor utama yang mempengaruhinya ialah kewibawaan pakar dan buku tata bahasa yang ada, keterbitan pengelolaan penyusunan dan kehidupan penuh dinarnik bahasa Indonesia itu sendiri.

Tulisan ini menyentuh cerpen-cerpen Abdullah Hussain yang termuat di dalam antologi KOla ke kola (OBP, 1977) dan sebuah Pekan Bernama Semporna (OBP, 1982). Abdul Rahman Aziz Tiga kelompok sosial Melayu dalam Rimba Harapan. Maslika. 48 (5) Mi '90: 53-5.


Novel Rimba Harapan menggambarkan kehidupan keluarga-keluarga Melayu di Ketari , Bentong dan Janda Baik dalam dekad 1920-an dan 1930-an. Tiga golongan Melayu yang dimaksudkan ialah golongan tradisional Melayu yang menolak segal a bentuk perubahan; golongan moden yang sedar dan mahu turut serta dalam arus politik, ekonomi dan negara; dan golongan Melayu yang jahil dan malas. Ahmad Shahril Rajain "Seni untuk masyarakat" dalam sajak-sajak Melayu. Mastika. 49 (11) No '90: 50-1. Mengemukakan perkembangan sajaksajak Melayu di Malaysia sejak zaman Abdul1ah Munsyi, diikuti oleh proses modenisasi tahun-tabun 1960-an dan seterusnya berkembang hingga tahuntahun 1970-an. Anugerah Sastera: bila bermula. Mastika. 49 (I) Ja '90: 7. Anugerah Sastera Negara diberikan kepada sasterawan negara yang menulis dalam bahasa Malaysia dan telah memberi sumbangan yang cemerlang dalam perkembangan kesusasteraan tanahair melalui ciptaan yang bermutu tinggi. Anugerah Sastera Negara bermula pada 5 Julai 1979 dengan perlantikan 10 anggota panel penilai untuk melaksanakan tugas ini . Darma, Budi Peri hal studi sastera. Basis. 39 (8) Og '90: 337-48. Pengajian sastera ban yak dipengaruhi oleh pengajian kebahasaan. Kecenderungan ini disebabkan oleh beberapa alasan seperti kemungkinan teknik; hakikat pengajian kebahasaan itu sendiri yang bersifat kognisi yang mempunyai formula yang jelas dan oleh sebab itu pengajian sastera dianggap kurang ilmiah dan dikatakan kurang mempunyai formulasi yang nyata. Pengajian Sastera adalah falsafah sifatnya dan objek falsafah adalah kehidupaan dan objek pengajian sastera adalah karya sastera yang baik. Oleh itu, penghayatan dalam pengajian

sastera adalah penghayatan terhadap Tarian atas kaca adalah sejenis tarian kehidupan melalui karya sastera. Melayu yang terkenal di kalangan masyarakat Minangkabau di Indonesia, Dharmawijaya dan kini masih tcrdapat di Selangor Puisi di Malaysia: masalah pemaha- yang telah diperkenalkan sejak abad ke man dan penghayatan. Mastika. 49 (8) 18 lagi. Teori semiotik melihat kesenian Og ' 90: 42-5. ini sebagai satu daripada sistem kod masyarakat. Namun, budaya dan Umumnya, masyarakat pembaca mu- identiti Melayu ini sudah lenyap ditelan dah menganggap puisi sebagai sesuatu zaman , kalau wujud pun hanya yang berbelit-belit. Ini mendorongkan merupakan satu proses sublimasi timbulnya anggapan di kalangan para (transference). penyair bahawa masyarakat pembaca masih belum berupaya mendekati Kontroversi 'mogok seni' dan ' politik' perkembangan daya fikir mereka dalam sastera? Mastika. 49 (I) Ja '90: 6sebagai pencipta puisi. 7. Hil1, David T. The H .B. Jassin Literary Documentation Centre. Asian Studies Review. 14 (2) No '90: 109-14. Memberi penjelasan ten tang biografi ringkas sejarah koleksi Jassin, masalah kewangan yang dihadapi, dan lain-lain¡ yang berkaitan dengan koleksi ini. Makalah ini disediakan sebagai pengenalan kepada pelajar-pelajar dan penyelidik-penyelidik yang mengambil kesusasteraan Indonesia dan pengajian budaya yang belum lagi mengenali H. B. Jassin. Danandjaja, James. Rona(Indonesia). 3 (7) JI. '89: 60-5.

"Mogok seni" yang dilancarkan oleh Sasterawan Negara , A. Samad Said, bermula pada 23 Julai 1989 berpunca daripada perasaan tidak puas hatinya terhadap birokrasi budaya dan masalah royalti . Lima sasterawan kebanggaan negara. Mastika. 48 (I) Ja. '90: 8-13. Biografi ringkas tentang lima orang sasterawan tanahair yang telah dipilih menerima Anugerah Sastera Negara: Keris Mas (1981), Shah non Ahmad (1982), Usman Awang (1983), A. Samad Said (1985) dan Arena Wati (1987).

Lutfi Abas Sastera Melayu - Indonesia, sastera Wawancara Korsono H. Saputra dunia dan realisme pantun: peningkatdengan Dr. James Danandjaja, an mutu karya sastera masa kini Melayu seorang pakar ilmu folklor pertama - Indonesia dengan kritik generatif. di Indonesia. Karya beliau tentang Bahasa (Brunei). 25 (120) No. '90: 31-7. folklor Indonesia telah memenangi hadiah sebagai buku terbaik tahun Penulis mengemukakan apa yang 1985. dimaksudkan dengan kritik mistik dan kritik generatif dalam karya sastera dan Kamaruddin Ibrahim hubungannya dengan gaya realisme Hendak jadi pengarang? bakat saja pantun yang digunakan di Malaysia tidak cukup. Mastika . 48 (5) Mi '90: 44dan Brunei Darussalam. 6. Selain bakat, adalah lebih baik seseorang karyawan mempunyai pendidikan dalam bidang yang diceburi dan mempelajari ten tang teori-teori baru, pengguanaan bahasa, kesusasteraan dan segala yang berkaitan. - Tarian atas kaca dari aspek semiotik. Maslika. 49 (12) Ds. '90: 48-9.

Matheson, Virginia Pulau Penyengat: Nineteenth Century Islamic Centre of Riau. Archipel. (37) '89: 153-72. Penulis membicarakan sejarah perkembangan Pulau Penyengat yang hanya bermula pada tahun 1804; jurai keturunan Raja Haji yang dihubung-

17


Kesusasteraan Indonesia modern termasuk puisi telah lahir sejak tahun 1920 dan telah berkembang pesat sehingga tahun 1990. Penulis membicarakan empat peri ode yang masing-masing mempunyai ciri-ciri dan konvensyen tersendiri. Pembahagian jangka waktu Mohd. Daud Mohammad: kita harus tersebut ialah: merubah dunia politik sastera kita. Periode Pujangga Baru: 1920Mastika. 49 (9) Sp. '90: 13-5. 1942; Periode Angkatan 45: 1942 - 1955; Periode 1955 - 1970; dan Profesor Mohd. Taib Osman (UniverPeriode 1970 -1990. Periode yang siti Malaya), Profesor Muhamamad dibincangkan ini (1970 - 1990) Haji Salleh (Universiti Kebangsaan dapat digolongkan menjadi lima Malaysia) dan Aziz Deraman (Pengeragam iaitu puisi bergaya mantra, rusi Pusat Manuskrip Melayu, Perpuspuisi bergaya imajisme, puisi lagu, takaan Negara Malaysia) mengalupuisi yang menonjolkan latar alukan rancangan untuk mewujudkan sosial budaya Nusantara (daKerusi Pengajian MeIayu di Eropah erah), dan puisi lirik bergaya bagi mengembangkan lagi kedudukan Angkatan 45. bahasa Melayu di mata dunia. Puisi adalah penawar jiwa luka J.M. - 'Mogok Seni: A. Samad Said - Apa Aziz. Mastika. 49 (10) Ok. '90: 48. kata Usman Awang. Mastika. 48 (I) Ja. Penyair J.M. Aziz menerima anugerah '90: 16-8. sumbangan wang daripada dua buah syarikat swasta dan PENA. Anugerah Penyair Usman Awang kurang bersePENA ini sebagai menghargai sumtuju dengan setengah-setengah pendabangan besarnya terhadap perkempat yang mengatakan keuntungan bangan puisi tanahair. daripada karya penulis dikaut oleh penerbit. Beliau telah memberi be bePyanhabib rapa alasan untuk menjelaskan permasAhmad Razali Haji YusotT: kita alahan ini, dengan berdasarkan penga- lupakan saja tentang istilah. Masfika. lamannya semasa berkhidmat di Dewan 49 (8) Og. '90: 46-7. Bahasa dan Pustaka.

Rahmanto, B. Sum bangan majalah Basis dalam pengembangan kritik sastera. Basis 39 (9) Sp. '90: 369-78.

Dialog kecil yang cuba memnJau Leiden pendapat Sdr. Ahmad Razali .berhu¡bung dengan istilah 'Penulis bukan Melayu' dan penglibatan mereka dalam karya sastera di Malaysia. Di antara Beberapa buah universiti di Barat perkara lain yang dibicarakan ialah seperti Universiti Leiden dan Univer- pewujudan kategori khas atau hadiah siti London (SOAS) telah menunjukkan penghargaan dan bakat-bakat baru minat untuk menubuhkan Kerusi dalam bidang penulisan kreatif. Pengajian Melayu di universiti-universiti berkenaan. lni adalah kerana - Sutung Umar Rs: karya, penulis kesedaran mereka terhadap pentingnya muda dan pengkritik. Mastika . 49 (9) penyelidikan dan kajian mengenai Sp. '90: 42-3. kesusasteraan dan kebudayaan Melayu Untuk menjadi penulis, kita terus di samping pengajian bahasa Indonesia. berusaha menulis dengan lebih konsis-

Sam ad Said akhiri mogok mencari yang jernih. Mastika. 49 (9) Sp. '90: 6-10.

kaitkan dengan Tuhfat - al Nafis dan zaman kegemilangan Pulau Penyengat sebagai pusat pemerintahan diraja yang kadang kala dipanggil 'Pulau Inderasakti', serta kesan sejarah dan struktur komuniti di Pulau Penyengat.

Pengajian Melayu di Eropah atau London? Mastika. 49 (9) Sp. '90: 11-3.

Pradopo, Rachmat Djoko Puisi Indonesia modern peri ode 1970 -1990. Basis (Indonesia) 39 (I) Ja. '90: 22-36.

18

ten tanpa menghiraukan tugas pengkritik. Pengkritik adalah pengantaraan khalayak dan wawancara pengarang yang mempunyai tugas-tugasnya yang tersendiri.

Fokas pembicaraan dalam makalah ini dibatasi pada sejauh mana sumbangan majalah Basis dalam pengembangan kritik sastera di Indonesia pada dekad 70-an dan 80-an. Razali Ahmad Kajian Winstedt tidak sistematik. Mastika. 48 (5) Mi. '90: 42-4. Pendekatan Winstedt di dalam karyanya tidak sistematik dan tidak sesuai dengan pengertian kesusasteraan sebagai pancaran pemikiran dan kehalusan perasaan masyarakat Melayu. Ini adalah kerana Winstedt banyak dipengaruhi oleh latar belakang dan komitmennya sebagai seorang pegawai tadbir yang cuba mendalami kehidupan masyarakat Melayu untuk kepentingan penjajahan. Rendra (Sasterawan Parlente dari Indonesia); susunan Nortijah Hj. Md. Hassan. Bahana (Brunei). 25 (120) No. '90: 49-5\. Rendra sebagai seorang pen yair dan pendeklamatari ulung yang luas pengalaman dan terkenal di Indonesia dan di luar Indonesia. untuk

"Mogok Seni" yang dikatakan sebagai suatu tindakan simbolik untuk menghan tar isyarat kepada pihak-pihak tertentu telah ditamatkan lebih awal daripada yang dijangkakan. Penyair ini seterusnya ingin mencurahkan pengalaman kepada penulis-penulis muda dan berazam untuk menulis sastera serius. Sammio Salleh Sajak-sajak 3V A. Ghafar Ibrahim kurang pengikut. Mastika. 49 (12) Ds. '90: 44. Penulis Ghafar

berpendapat puisi-puisi A. Ibrahim terhasil daripada


keabstrakan daya sensitiviti yang wujud dalam dirinya. Walaupun puisi-puisi 3Vnya tetap maju dan mempunyai pengikutnya tetapi untuk mendapat pengiktirafan di peringkat yang lebih tinggi lagi mungkin sukar. Suryadi AG, Linus Pria dan wanita dalam Indonesia modern. Basis 39 (II) No. '90: 453-60.

PUISI

Biografi ringkas beserta hasil karya sastera khususnya sajak-sajak yang tersiar di dalam Horison. (1973, 1975). Talib Samat Pengaruh pemikiran Sheikh Muhammad Abduh dalam karya-karya Syed Sheikh AI-Hadi. Mastika. 48 (2) Fe. '90: 50-1 48 (3) Mc. "90: 48-98. 48 (5) Mi. "90: 49-50.

Masalah utama yang dikemukakan oleh penulis ialah aspek seks dalam Pemikiran dan tulisan Muhammad kehidupan puisi Indonesia moden. Abduh seperti yang terungkap di dalam Pengajian tentang seks dalam prosa karya-karyanya (buku, makalah dan Indonesia yang melibatkan pengarang syarahan) telah meninggalkan kesan dan karyanya, tidak pernah menghasil- yang mendalam di kalangan umat Islam kan kesimpulan yang sarna dengan di seluruh dunia. Saranan dan dasarpengajian mengenai seks dalam puisi dasar pembaharuan Islam yang dipeIndonesia yang melibatkan penyair dan lopori oleh Sheikh Muhammad Abduh telah diperluaskan oleh Syed Sheikh AIkaryanya. Hadi dan angkatan kaum muda. - Yuswadi Saliyo: Penyair arsitektur dari Bandung. Basis. 39 (7) JI. '90: 295-308.

Wahba Samad Said hurai sebab sebenar

'mogok seni' - saya rasa terhina. Mastika. 48 (1) Ja. '90: 14-6. Sasterawan Negara, A. Samad Said menyuarakan rasa hatinya mengapa beliau melancarkan 'mogok seni' melalui satu temuramahnya dengan Wahba. Wasono, Sunu Ciri romantik dalam sajak-sajak M. Yamin. M aja/ah Pembinaan Bahasa Indonesia. 11 (I) Mc. '90: 31-48. Menunjukkan sejumlah ciri romantik pad a sajak-sajak Muhamamad Yamin yang mempunyai penulisan gaya¡ romantis jauh lebih awal daripada tokoh-tokoh seangkatan dengannya. Sajak-sajaknya memperlihatkan hubungannya dengan konsep tanah, air dan menggambarkan pemujaan alam yang indah dengan gunung, sungai, lembah, bukit, hutan dan pantai.

19


/

PAKATAN BELAJAR MENGAJAR PENGETAHUAN BAHASA Idros Samsudin

K

ELAHIRAN pertubuhan bahasa dan sastera Melayu sebelum Perang Ounia Kedua mempunyai hubungan yang erat dengan sejarah pergerakan kebangsaan di kalangan orang Melayu. Kesedaran untuk berpesatuan wujud akibat daripada kelemahan yang dirasakan oleh segelintir cendekiawan Melayu yang telah mend apat pendidikan tinggi. Golongan utama yang sering dikaitkan ialah golongan pelajar yang pulang dari Timur Tengah seperti Syed Syekh al-Hadi, Syekh Muhammad Tahir, lalaluddin alAzhar, Haji Muhammad Said dan lainlain yang terpengaruh dengan pandangan fikiran yang mereka perolehi sewaktu menuntut di sana.

Lantaran itu pada tahun 1888 tertubuhlah sebuah persatuan yang dikenali dengan nama Pakatan Belajar Mengajar Pengetahuan Bahasa (P.B. M.P.B.). Gagasan menubuhkan pakatan ini dimulakan oleh VB. Oatuk Abdul Rahman bin Andak (Oatuk Seri Amar Oiraja), hasil daripada lawatan beliau ke Britain. Beliau amat tertarik melihat pertubuhan yang sedemikian yang terdapat di sana. Sekembalinya ke tanah air, beliau telah mengambil daya usaha untuk menubuhkan sebuah persatuan yang khusus untuk memperjuangkan bahasa dan sastera Melayu. Tujuan utama penubuhan Pakatan ialah untuk memelihara dan menjadikan bahasa Melayu sebagai satu bahasa yang lengkap dan setaraf Int

20

dengan bahasa-bahasa moden lain di dunia. Di samping itu Pakatan juga berusaha menggalakkan penggunaan bahasa Melayu dalam segala bidang pentadbiran supaya bahasa Melayu tetap merupakan satu bahasa yang terus hidup dan berkembang di dunia ini . Oleh yang demikian dapatJah dianggap bahawa fungsi Pakatan ialah sebagai sebuah badan pembinaan dan pengembangan bahasa Melayu. Pakatan ini juga mempunyai tugas dalam mengkaji dan mempelajari tatabahasa dan menterjemahkan perk ataan-perkataan yang difikirkan penting dalam soal pentadbiran. lusteru itu banyak perkataan yang masih digunakan hingga hari ini seperti setiausaha, pejabaf, bomba, kerja raya, warta, jurucakap, jadual waktu dan timba/an yang disesuaikan dengan perkataanperkataan Inggeris adalah hasil usaha Pakatan. Pakatan ini telah menjadikan tulisan jawi sebagai tulisan rasmi dalam segal a urusan surat-menyurat dan menggesa jabatan-jabatan lain untuk turut menggunakannya. Hasil daripada gesaan ini, segala rekod-rekod pembicaraan mahkamah di negeri 10hor menggunakan tulisan jawi, begitu juga kerja-kerja menulis pelan di la-batao Ukur. Setelah bergerak beberapa tahun, Pakatan telah mengalami detik-detik kelumpuhan. Ini adalah berpunca daripada tiadanya kerjasama antara pegawai-pegawai dan ahli jawatankuasa.

Buku ketetapan ejaan Melayu adalah antara buku bahasa yang dihasilkan olch PBMPB.

Enam belas tahun kemudian, beberapa orang pegawai kerajaan yang benar-benar berminat dalam bidang bahasa dan sastera telah mengadakan perbincangan sehingga hiduplah kembali Pakatan ini pada 3 lanuari 1904. Malangnya penubuhan kali yang kedua ini juga mengalami kegagalan. Pada 7 April 1934, Pakatan ini telah dihidupkan kembali. Kali ini tokoh-tokoh yang memegang teraju terdiri daripada Oato' Abdullah bin Abdul Rahman sebagai yang Oipertua, Major Oato' Haji Muhammad Said bin Sulaiman dan Oato' Awang bin Omar sebagai NaibNaib Yang Oipertua dan Major Musa bin Yusof sebagai Setiausaha. Pada 14 April 1935, D.Y.M.M. Sultan lohor, Sultan Ibrahim Ibni Sultan Abu Bakar telah berkenan menganugerakan taraf "Oiraja' kepada Pakatan. Lantaran itu nama Pakatan ditukar kepada Pakalan Bahasa Me/ayu Persuratan Buku Diraja lohor, sebagai terjemahan kepada ungkapan Inggeris "The Royal Society of Malay Literature of 10hor'. O.Y.M.M. Maha Sultan juga telah berkenan menjadi penaung dan turut menyumbangkan derma peribadi sebanyak $2,000 setiap tahun.


merencanaKan kegiatan-kegiatan kebahasaan pad a peringkat negara. >1~C...r..... \; )J\S'"f~1 (!I),

'Y...J 'r. ~

...._

(

JI

~.~ -

.... -:"'h .!.41-Jf

J'J'

YI~ v~I','

'/v,' ....... :..,l•• (1 ..~ ."lil.:;'J .4"I~J

..\,

.,,,.,,;t{.

-·.:P1:/' ,(01) I" t,,u~ :r~' .j1.I,t J,. ,,' i.I ~I b\1 ~. ,v~. 'o$,~GI)' .I,I.,I'J"J \/1,IJ·1d ·14-1.:.\1 IIIIJJ.l'I,~~,I}I, ••ptf\f\."

."oJ·

/1.(1) ..rl~;;,·,·/"rll;:'..11- (I) t ,II,. ,).1 JI~ .,.~'.'I,I-'''I~)· .11. (,Il~. j~1

,-,=,1

./''1 J.'.' 11.1 bol• .:,0,\, .". ,:,..1( ".'1 JII, ~)l./I, ........ (4) ,.,N r.' vP/4" II'\\/,1.4. -:.A. t,,, •.'•.:.,'..... v.- ",I,-

Major Dato' Hj. Mohd. Said menaikkan semula PBMPB.

Sewaktu mengumiakan gelaran "Diraja', D.Y.M.M. Sultan Ibrahim ada menyatakan: " Bahawasanya adalah kila tclah menerima suaW pengucapan daripada yang dipcrcayai iaitu Dato' Abdullah bin Abdul Rahman. Major Dato' Haji Muhammad Said bin Haji Sulaiman dan Dato' Awang bin Omar yang mcrcka itu tclah membangkitkan scmula Pakatan yang dinamakan P.B.M.P.B. dalam lohor dengan mcmpunyai cawangan di tcmpaltcmpat lain bagi maksud memelihara dan mcmaju bahasa Melayu dan tulisannya bcrkcadaan yang hewl dan pcrsckolahan dan mcrcka itu mempcrhajati akan penaungan kila supaya apa-apa yang diambil susah mcrcka mcnzahirkan setelah diperbahaskan dalam pcrsidangan bagl Pakatan itu akan diakui dan dipakai oalam lohor" .

Kegiatan-kegiatan Pakatan boleh dikatakan mencapai kemucak dalam tahun-tahun tiga dan empat puluhan.

...J~y!I.(D)

'{j" .1.- o.!I.Jt_.,I_·tJ.r

. .,1.5'} ' "

.."u<'-,,' 0 1, .1.:.).. .,.I·.... .!oI1

Salah satu kandungan dari Buku KATAN .

Dari segi keanggotaan, didapati lebih 200 orang mendaftarkan diri, yang terdiri daripada mereka dari negeri lohor dan beberapa dari luar negeri lohor. Antara tokoh-tokoh luar yang menganggotainya termasuklah Zainal Abidin' (pulau Pinang), Abdul Rahim Kajai (Singapura), Ahmad Nawawi (Perak) dan Jaafar Lampok (Kelantan). Sehingga kedatangan lepun ke Tanah Melayu dalam tahun 1942, Pakatan telah mengadakan pelbagai kegiatan kebahasaan, termasuk penghasilan buku-buku mengenai bahasa, sejarah, riwayat perjalanan dan kamus, serta mengadakan ceramah dan perjumpaanperjumpaan. Segala kegiatan Int terhenti dengan kemasukan Jepun. Walaupun pelbagai usaha telah diadakan untuk menghidupkan ,kembali pakatan - pad a tahun-tahun lima puluhan, namun tempo kegiatannya berkurangan. Ini adalah berpunca daripada kewujudkan be.b erapa persatuan lain dan penubuhan Dewan Bahasa dan Pustaka yang khusus untuk

Sepanjang kegiatannya, Pakatan telah menjalankan tiga kegiatan utama iaitu penghasilan buku, pembentukan istilah dan ceramahjperbiJ)cangan, Kegiatan yang paling menonjol ialah penghasilan buku. Pada peringkat awal penubuhan Pakatan ini, kegiatannya tertumpu kepada usaha mengasuh ahli-ahli dalam soal bahasa. Melalui perjumpaanperjumpaan yang diadakan seminggu sekali, ahli-ahli berbincang dan mengambil beberapa keputusan mengenai berbagai aspek bahasa, seperti penggunaan perkataan-perkataan tertentu dan ejaan. Konsep 'belajar' dan 'mengajar' yang terkandung dalam nama Pakatan ini telah diamalkan dengan jayanya. Kegiatan menghasilkan buku dalam tahun-tahun tiga puluhan adalah hasil usaha Dato' Haji Muhammad Said bin Sulaiman serta beberapa orang ahli lawatankuasa yang lain. Tujuan utama penerbitan buku adalah untuk menyebark an maklumat-maklumat mengenai berbagai-bagai aspek bahasa dan persuratan Melayu, serta menglsl kekosongan bahan-bahan bacaan khususnya dalam bahasa Melayu. Bukubuku yang dihasilkan oleh Pakatan merupakan buku-buku dalam Sin Peredar (majalah) serta beberapa buah buku lain. Majalah Peredar telah berjaya diterbitkan sebanyak 25 keluaran. Edaran majalah ini meliputi ahli-ahli dan sekolah-sekolah Melayu. Peredar angka satu hingga dua puluh lima itu mengandungi nukilan-nukilan berhubung dengan sejarah dalam dan luar negeri, ilmu alam, agama dan bahasa. Antara tahun-tahun 1936-1947, Pakatan· telah berjaya menerbitkan sebanyak 15 buah buku bahasa dan menterjemah sebuah buku bahasa Melayu ke bahasa Inggeris.

21


JADUAL I I

BfL

~A\lA

BL'Kl'

PE~ERBfT

TAt I l.'K

KA~nlj~GA~

I.

Buku Katan

Ahmadiah

1936

Kamus Melayu mengandungi lebih 10,000 perkataan.

2.

Jalan Bahasa Melayu

Ahmadiah

1937

Tatabahasa.

3.

Panduan Hejaan

Ahmadiah

1937

Peraturan menu lis dengan huruf jawi

4.

Guguskatan Sanskrit Melayu

Ahmadiah

1938

Oaftar kata.

5.

Guguskatan Inggeris Melayu

Ahmadiah

1938

Oaftar kala .

6.

Guguskatan Jawa - Melayu

Ahmadiah

1939

Oaftar kata.

7.

Penokoh dan Penambah Oalam Bahasa Melayu

Ahmadiah

1939

Penggunaan Imbuhan

8.

Guguskatan Arab - Melayu

Ahmadiah

1939

Oaftar kata.

9.

Perkataan

Lembaga Melayu

1939

Gugusan kata berganda serta simpulan bahasa

10.

Guguskatan Parsi, Portugis, Tamil dan Loghat Kedah

Ahmadiah

1940

Oaftar kala .

II.

Tanda-tanda bagi perhentian

Ahmadiah

1940

Huraian tanda baca.

12.

Perihal Rangkapan Gurindam da Seumpamanya

Ahmadiah

1940

Huraian tanda baca.

13.

Perian Bahasa

Ahmadiah

1940

Berbagai aspek bahasa hiasan.

14.

Perihal Menulis Surat Kiriman

Ahmadiah

1940

Peraturan-peraturan mengenai surat kiriman .

15.

Buku Ketetapan Hejaan Melayu

Lembaga Melayu

1941

Senarai perkataan yang dieja mengikut peraturan ejaan yang dipersetujui.

16.

Manual of Malay Language and Grammar

Ahmadiah

1947

Terjemahan dari buku Jalan Bahasa Melayu .

.

22

L


Oi samping itu terdapat sejumlah 18 buah buku yang telah diusahakan yang meliputi bidang-bidang lain.

JADUAL II

BII.

;\:A;\IA Bl 'l\l '

PF.;\:[RBIT

r uu';x

Ahmadiah

1935

Peraturan-peraturan.

Ahmadiah

1937

Senarai Pendapat Abdullah dan lainlain mengenai bahasa .

Ahmadiah

1938

Laporan perjalanan

Ahmadiah

1938

Buku Sejarah Manusia. Adat dan istiadat Melayu, terutama di Johor. Sejarah ringkas dan huraian mengenai Straits Settlement dan beberapa daerah lain. Sejarah dan huraian mengenai Negeri-Negeri Bersekutu. Sejarah dan huraian mengenai negeri-negeri tidak Bersekutu, dengan penekanan kepada Johor. Ringkasan Sejarah Melau edisi Sheila bear. Huraian bandar London . Huraian sejarah .

1\ . \;\:Dl~G . \;X

Ahmadiah

1938

6.

Perlembagaan Pakatan Perkataan Abdullah bin Ab. Kadir Munsyi dan lain-lain Pemergian ke London Tawarikh dan manusia. Peri hal Adat Melayu Malaya I

Ahmadiah

1939

7.

Malaya II

Ahmadiah

1939

8.

Malaya III

Ahmadiah

1939

9.

Sejarah Melayu Diringkaskan

Ahmadiah

1939

Peri hal London Hikayat Semenanjung Tanah Melayu Bangkok, kepada Negeri Siam

Ahmadiah Ahmadiah

1939 1939

Ahmadiah

1939

13.

Peri hal Tanah Jawa

Ahmad ia h

1939

14.

Perihal Istiadat Bmaan Pejabat-pejabat Kerajaan Johor Perihal Pakalan Ini Dari Mula Ditubuhkan Hingga 1940 Teriti (Treaty) Johor

Ahmadia h

1940

hmadiah

1940

Laporan . .

Ahmadiah

1941

SheIkh AI\\; Shahab Sheikh Alwi Shahab

1942

Kumpulan perjanjian kerajaan Johor dengan pihak-pihak lain . Masyarakat Jepun .

1942

Sejarah Jepun

I.

2.

3. 4. 5.

10. II.

12.

15.

16. 17. 18.

Semangat Nippon yang sebenarnya Ringkasan Tawarikh Jepun

Huraian mengenai bandar Bangkok dan perjalanan dari Malaya ke sana . Kesah pclayaran ke Jawa serta huraian terhadap beberapa buah bandar utama. Adat i tiadat tatkala meletakkan batu asas.

23


JUDUL-JUDUL YANG LARIS DI PASARAN Rohani Rustam

AHUKAH anda bahawa buku karya A. Samad Said yang berjudul Salina merupakan judul yang menjadi 'bestseller' di Malaysia dalam genre karya kreatif? Maklumat ini berdasarkan satu survey yang dibuat oleh Asian Cultural Centre for Unesco, Tokyo barn-barn ini. Hasil kajiselidik tersebut, disiarkan di dalam buletin A sian/ Pacific Book Development v.21, no.4, 1991. Salina pertama kali diterbitkan da1am tahun 1961 dan te1ah diulang cetak sebanyak enam ka1i. Jumlah naskhah yang dicetak keseluruhannya ialah 26,000 naskhah. Penerbit buku ini ialah Dewan Bahasa dan Pustaka. Buku ini juga telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggeris, bahasa Jepun dan bahasa Mandarin. Di Indonesia pula, karya St. Takdir Alisyabana berjudul Layar Terkembang adalah 'bestseller' dari negara tersebut, dan telah diterbitkan oleh Balai Pustaka buat pertama kalinya dalam tahun 1937. Judul ini telah diulang cetak sejumlah 19 kali dan jumlah naskhah keseluruhannya ialah 154,000. Terbitan dari penerbit Kodansha (Tokyo) berjudul Totto Chan: The Little Girl at the Window merupakan 'bestseller' yang sungguh tidak disangka sarna sekali. Karya Tetsuko Kuroyanagi ini telah mendapat sambutan yang luar dugaan oleh penerbitnya. Sehingga kini, jumlah naskhah yang telah terbit termasuk terjemahan ialah 7,000,000. Buku yang menceritakan tentang gadis kecil bernama Totto Chan yang bersekolah di Tomoe Gakuen dan tentang keadaan serta suasana persekolahan yang bebas dan tenang yang dialami oleh Totto Chan itu, telah

T

24

telah dipilih daripada 7,000 ilustrasi yang dihasilkan oleh ilustrator yang terkenai, Chihiro Iwasaki. Jenis rupa taip juga diberikan perhatian. Editor dan penulis telah memilih huruf bulat yang difikirkan sesuai untuk pembaca muda. Buku ini ditulis untuk semua golongan, tetapi 80% daripada pembacanya ialah wan ita dan ibu yang membacakanya kepada anak-anak mereka. Kemudian, kaum bapa membacanya setelah buku tersebut diperkatakan dengan meluasnya oleh media massa dan di majlis jamuan makan. Diikuti dengan pembaca muda dari sekolah rendah juga membacanya. Buku ini telah diterjemahkan ke dalam berbagai-bagai bahasa, seperti Inggeris, Rusia, Yugoslavia, Turki, Arab, Mandarin, Korea, Thai, Tagalog, Salina telah diulang cetak sebanyak enam kali Sepanyol, Malaysia dan Indonesia. Di Malaysia, buku ini diterbitkan oleh memikat hati pembacanya. Dewan Bahasa dan Pus taka, dengan Mengikut editor buku tersebut Keiko judul, Tollo Chan: Gadis Kecil di Iwamoto, secara kebetulan beliau Jendela. bertemu dengan penulisnya, Tetsuko Cerita ini merupakan autobiografi Kuroyanagi di rumah seorang kawan penulis semasa beliau bersekolah di dan Tetsuko telah menceritakan Tomoe Gakuen. Buku inijuga telah metentang cerita yang sedang ditulisnya nimbulkan pelbagai persoa1an tentang sungguhpun tidak ada sesiapa yang sistem persekolahan yang amat ketat di meminta dia berbuat demikian. Setelah Jepun. membaca satu bab cerita tersebut, Keiko meminta agar penulis menerusPenulisnya ialah bin tang tv yang kan ceritanya. Editor tersebut kemu- terkenal yang sering dilihat di kaca tv dian memberitahu majikannya bahawa dalam rancangan kanak-kanak. Fakta dia hendak menerbitkan buku tersebut. ini dan juga peranan promosi yang Pada mulanya hanya 20,000 naskhah dimainkan oleh tv telah membantu dicetak. Dua orang sahaja yang mem- menjadikan buku ini b"estseller di Jepun. punyai kepercayaan bahawa buku Tetapi di negeri-negeri lain, buku ini tersebut akan menjadi 'bestseller' - pe- dibaca kerana ceritanya yang menarik nUlisnya dan anak kepada ilustrator dan sangat digemari oleh pembaca buku tersebut. Ilustrasi yang sesuai muda.


PERADUAN PENULISAN SASTERA 1986 - 1989 Fatimah Zahrin M. Taib

1986 I.

2. Hadiah Sastera Utusan Melayu - Public Bank (kedua)

Peraduan Menulis Cerpen dan Sajak Remaja anjuran DBP. Pemenang

Pemenang

Cerpen:

Cerpen Oewasa I. Bahrin Ramly - Dunia orang tua 2. Baharuddin CO. - Duka tidak memanjang 3. Mohd. Ishak Hj. Abdul Rahman - Penantian 4. Mohd. Salleh Rahmad - Ranjau

I.

Alina Idris - Subang berlian bermata zamrud merah

2. Rahimi Zahari - Batu-batu di laman (Diterbitkan ole!? D BP dalam tahun 1987)

Hadiah khas untuk bukan Melayu 1. 2.

Amerjil Singh - Siswa::.ah Majid Lee Cheong Beng - Tamu pembunuh

Cerpen Remaja Hadiah utama: I. Khairuddin Abdulalah - Terasing 2. Aishah Omar - Caloll suami 3. Hilmi Rindu - Deritaku untukmu 4. Lokman Abdullah - Semoga kau mengerti 5. Ahmad J. Husein - Dalam menanti I::.rael

3.

Pertandingan Menulis Cerpen (Pestarama Kebudayaan Maktab-Maktab Perguruaan Se-Malaysia, Maktab Perguruan Lembah Pantai, Kuala Lumpur). Pemenang Ibrahim Talib - Harapan setinggan tua

4.

Peraduan Cerpen Jelita Pemenang Rahmat Ghazali - Moyang, abang dan sebuah rebana

Sajak: 1. 2.

3. 4. 5. 6.

Ahmad Sarju - Hakikat Shamsuddin Puteh - Hikmat sebualz kehancuran Abd. Aziz Harun - Sebuah usia bernama tua adala!? malam yang terpegun Lee Gwo Yinn - Tukang solek Abdullah Tahir Bayang Nor Aizah Aziz - Kubang Jawi Satu

Hadiah khas untuk bukan Melayu: I. 2. 3.

Lee Kiok Chih - Tempat jatul! Chu E. Liang - Warna Tan Loo Chye - Untuk nenek

5.

Peraduan Menulis Novel Dewasa, anjuran OBP Cawangan Sabah. Pemenang I.

6.

Hadiah Sastera Malaysia Pemenang Cerpen I.

Karya-karya pemenang hadiah sastera ini telah dibukukan di dalam dua buah antologi dan diterbitkan dalam tahun 1987. I. 2.

Penantian (cerpen umum) Terasing (cerpen remaja dan sajak)

Abdul Manaff Ahmad Zainie - Alunge; (hadiah kedua) .

Anwar Ridhwan - Sangkar (terbitan DBP, 1986)

Novel I.

A. Samad Said - Hujan pagi (terbitan DBP, 1987)

25


Drama panjang

Pemenang

I. 2.

Khairuddin Ayip - Sayang di sayang (diterbitkan oleh DBP, 1988)

Nordin Hassan - Anak Tanjung Anwar Nor Arai - Tuk Selampit 8.

1987 I.

Peraduan Menulis Cerpen Remaja, anjuran bersarna Mingguan Famili dengan Marwilis Publisher & Distributor

Hadiah Sastera berunsur Islam, anjuran DBP dan Yayasan Pelajaran Islam Pemenang (Hadiah khas) Cerpen I.

Pemenang

Abdullah Hussein - Ca/zaya langit (diterbitkan oleh Penamas, 1987)

Fadzilah Abdul Majid - Dendam

I.

Novel 2.

Pertandingan Cerpen Remaja Hari Guru Wilayah Persekutuan

I. 2.

Pemenang

3.

I. Asmah Ahmad Tahir - Belalang 2. Shahariman Ahmad - Kain biru sekolah 3. Norma Tompang - Kasih sayang (Diterbitkan di dalam antologi Hadiah Terakhir terbitan DBP, 1988) 3.

9.

J. 2.

Azizi Haji Abdullah- Wi Siow Siew Sing - Tien An (Penulis bukan Melayu) 3. Siti Maimoonah Mohd. Kusnan - Dilema (Penu1is muda terbaik) (Diterbitkan di dalam Sayembara VII Cerpen Hadiah Esso - Gapena, 1988)

Pemenang

4.

Jumaat Lakuba

Peraduan Penulisan Hadiah Cerpen Malayan Banking-DBP

5.

Eh Deng Eh Chik - Tal Sia lal bertuah

Peraduan Menulis Sastera Kreatif ke VIII (Novel Remaja), anjuran DBP Cawangan Sarawak. Pemenang I.

10.

Hadiah Sastera Utusan Melayu - Public Bank Pemenang

Pemenang 1.

Hadiah Cerpen Esso - Gapena VII Pemenang

Sayembara Penulisan dan Pembacaan Puisi berunsur Islam (bersempena Maal Hijrah (1408)

I.

Azizi Haji Abdullah - A syraq Hasan Mohd. Ali - Nurul Hidayat (diterbitkan oleh DBP, 1988) Hasanuddin Md. Isa - Mereka yang tertawan

Cerpen (dewasa) Hadiah utama: I. 2. 3. 4.

Zakaria Embi - Taman

Saidy Ali - Pak Soh jadi muda semula Siti Aishah Murad - Pada kunjungan pertama Zanariah Wan Abd. Rahman - Sural dari Ana Mokjamos - Proles

Hadiah khas bukan Melayu 6.

Hadiah Sastera Siswa

I. 2. 3.

Pemenang Puisi I.

Nor Saida Sadhana Abd. Kadir

Kebebasan

Cerpen I. Wan Shahriza Wan Abd. Rahman Sebuah den dam yang bermakna (Karya-karya ini dibukukan di dalam antologi Ku lepaskan resah sepi, terbitan DBP). 7.

26

Siow Siew Sing - Sural dari Suweto Chai Loon Guan - Ayah Jackson Swatan - Perempuan tua mengendong anak

Peraduan menulis novel kanak-kanak. anjuran Bahagian Penerbitan Am, DBP.

(Diterbitkan oleh Utusan Publication, 1988 di dalam antologi cerpen berjudul Surat daripada Ana) Cerpen (Remaja) Hadiah utama: 1. 2. 3.

Nas Kamal - Gadis keretapi Ghazali Ngah Azia - Kasih sayang Shah Anas Hukuman


4. 5.

Nurul Sulina - Meniti pengorbanaJl Mohd . Rashidi Mohd . Yusof remajanya untuk Tini

Sajak (Remaja)

Dunia

Hadiah utama: I. 2.

Sajak 1. 2. 3. 4. 5. 6.

M. Ashikin Jakarta Salimad Malaya - Sungai Lembing A. Rahim Abdullah - Solitaire Abdullah Tahir - Nostalgia Intan Mariam Shahnaz - Den Kek Sini Abd. Kipli Ali - Mahasiswa Menganggur

3. 4. 5. 6.

Sabar Bohari - Darah menga/ir merah Maimunah Mohd. Ali - Kuala Juru Sungai Semilang Rejab F.r. .- Kebenaran Suwanlerd Pro Poul - Biarkan aku lena di sini Nawawee Mohamad Sebidang tikar mengkuang Abdullah Tahir - Penjara terbuka

Hadiah khas bukan Melayu

Hadiah khas untuk penulis bukan Melayu

Selina S.F. Lee - Barangkali aku yang ter/alu mengenang 2. Lee Kim Hui - Khabar buat ibu tua 3. Cheng Poh Hock - Tukang ukir (Diterbitkan dengan judul Kasih sayang, oleh Utusan Publication, 1988).

\. 2. 3.

I.

Cheng Poh Hock - Bahasa Malaysia Sreedaran - Penyair malam Chai Loon Guan - Perjalanan in;

(Mira Nabi/a: antologi cerpen RemajajSajak Hadiah Sastera Utusan Melayu - Public Bank, diterbitkan oleh Utusan Publication, 1988). Hadiah galakan

I. 2. 3.

1988

1.

Radiah Sastera Utusan Melayu - Public Bank

Maaruf Mahmud - Wira di bumi l'l!arisan Gunawan Mahmood - Langit merah di ibu kota Adam Mohd. Noor - Pahlawan Perang Parang Panjang

Pemenang Cerpen (Dewasa) Hadiah utama: I. Othman Puteh - Dalok Pam 2. Siti Aishah Murad - Jari Jemari 3. Suriati Ghazali - Sumarni 4. Zahari Affandi - Anak gemala

1989 I.

Sayembara Penulisan Kreatif UKM

Pemenang Puisi \. 2.

(Sumarni; antologi cerpen Hadiah Sastera Utusan Melayu - Public Bank, diterbitkan oleh Utusan Publication, 1988)

Azahar Ali - Monumen diri Hasani Ha~him - Kelika memilih puisi bualmu

Cerpen Hadiah khas bukan Melayu I. 2.

Lee Cheong Beng - Kerbau janran Siow Siew Sing Kepuasan dan Badai Semalam

I.

2.

Abdul Azizi Ibrahim - Pe/arian

Peraduan Cerpen Jelita - Sheaffer, anjuran Berita Publishing.

Cerpen (Remaja) Pemenang

Hadiah utama:

I. I. 2. 3. 4. 5.

Ghazali Abdul Rashid Kasih ibu Nurul Mubin Siraj Demi adik-adik Zaidin Abadi - Mira Nabila Saidon Haji Shaari Su adik kakak Mohd. Ismail Sarbini - Jalidah Hidayari nama untukmu

3.

Hizairi Othman - Pesan pada angin

Hadiah Drama Esso - Gapena Ke II

Pemenang I.

Zakaria Ariffin - Penlas opera (Hadiah saguhati)

27


Gambar-Gambar Bersejarah dari koleksi pusat dokumentasi

.Bahasa &

Sastera DBP Bangunan DBP dari majalah Mutiara Ogos 1962.

Pementasan drama pertama oleh Badan Budaya Dewan Bahasa dan Pustaka. "Tamu Bukit Kenny" karya Datuk Dr. Usman Awang; arahan Baha Zain pada 1967. Pelakon: (Dari kiri) Mohd. Noor Azam, Salleh Hj. Yusuf dan Maarof Sa'ad.


Berdoa selepas pelancaran Ejaan Baru Bersama Malaysia- Indonesia pada 160gos 1972.

Kakitangan awal DBP (1956) di Bukit TimbaJan, Johor Bahru, bersama pengarahnya yang pertama Prof. Ditaja Ungku Abd. Aziz dan isterinya Puan Azah Aziz. Kelihatan Keris Mas berdiri no. 3 dari kanan.


~amhunKan

dari ms. ]

begitu banyak untuk memenuhi keperKoleksi Pusat Dokumentasi Bahasa dan Kesusasluan para penyelidikan bahasa dan sastera Melayu termasuk keperluan penerteraan Melayu pada mas a ini berjumlah 505,631 bitan, ensiklopedia serta perkembangan dan pembinaan semasa dalam teknologi judul dan dijangka meningkat kepada 928,160 mengumpul, menyimpan dan mendapat kern bali maklurnat. judul seperti jadual di bawah, dan koleksi semasa Untuk mencapai matlamat tersebut, keutarnaan akan diberikan kepada keratan akhbar, majalah dan foto yang perlu pengkomputeran: i. Sistem pendokumentasian kedidokumentasikan berjumlah sebanyak 953,800 ratan akhbar, majalah, risalah, surat-menyurat dan buku cenhelai dan dijangka meningkat kepada deramata; 11. Sistem bersepadu pengurusan 1.009,200 ¡helai. perpustakaan berkomputer (pengkatalogan/pengelasan, perolehan/langganan, sirkulasi/kawalan stok; dan raan Melayu juga memberi khidmat mentasi Bahasa dan Kesusasteraan 111. Sistern Katalog Awam Talian perpustakaan kepada 6,000 pengguna Melayu, sistem kerja semasa perlu diTerns (OPAC). setahun. lumlah tersebut dijangka gantikan dengan sistem kerja berkommeningkat kepada 8,000 pengguna se- puter yang lebih moden dan canggih. Keperluan Pengkomputeran Pelbagai perisian pengurusan pertahun dengan tertubuhnya Pusat DokuKoleksi Pusat Ookurnentasi Bahasa mentasi Bahasa dan Kesusasteraan pustakaan seperti OCLN, WLN, dan Kesusasteraan Melayu pada masa Melayu. DOLBIS, ORAQLE, VTLS dan 1m berjumlah 505,631 judul dan Untuk memenuhi keperluan pengu- ATLAS telah diteliti dan dikaji kesedijangka meningkat kepada 928,160 rusan pembinaan dan pendokumen- suaiannya dalam memenuhi keperluan judul seperti jadual di bawah, dan ko- tasian koleksi serta perkhidmatan per- pemodenan Pusat Ookumentasi Bahasa leksi semasa keratan akhbar, majalah pustakaan seperti di atas, pemodenan dan Kesusasteraan Melayu. Hasil daridan foto yang perlu didokumentasikan Pusat Ookumentasi Bahasa dan pada penelitian dan kajian tersebut. diberjumlah sebanyak 953,800 helai dan Kesusasteraan Melayu adalah diper- dapati satu perisian sahaja yang sesuai dijangka meningkat kepada 1,009,200 lukan. digunakan kerana: helai. Untuk memenuhi matlamat pengI. perisian tersebut dibina pada Di samping menguruskan pembinaan komputeran dan menampung keperplatfom komputer kerangka dan pendokumentasian koleksi, Pusat luan beban kerja pembinaan dan penutama FACOM M-760/4, moOokumentasi Bahasa dan Kesusaste- dokumentasian koleksi Pus at Dokudel komputer yang digunakan oleh OBP; ii. perisian-perisian pengurusan J oi Kole m perpustakaan yang lain memer(Judu\) lukan perkakasan komputer selain daripada perkakasan Buku/Monograf 28,330 118,131 FACOM M-760/4; (kos perkaTerbitan Berkala 2,207 3,023 kasan dapat dijimatkan); dan Mikrofis 3,740 7,240 iii. kemudahan-kemudahan berKeratan Akhbar 208,775 504,300 komputer yang disediakan Mikrofilem 1,926 4426 dapat memenuhi keperluan peVideo 308 433 ngurusan Perpustakaan. Foto 224,050 245,550 Pembinaan dan pendokuFilem (16mm) 15 35 mentasian koleksi semasa PuManuskrip 234 376 sat Dokumentasi Bahasa dan Selaid 34,430 39,930 Kesusasteraan Melayu dijangRisalahjCenderamata 1,616 4,716 ka akan dapat disempurnakan dalam ternpoh tiga (3) tahun. lumlah 928,160 505,631

30


Sudah menjadi pengetahuan umum faedah yang akan diperoleh dengan menggunakan alat komputer. Namun demikian, dalam konteks Perpustakaan DBP, faedah yang ketara ialah: 1.

11.

iii.

iv.

dalam dan luar negeri; dan Pendedahan, penyebaran serta peningkatan pengetahuan tentang bahasa dan kesusasteraan Me\ayu di peringkat antaramelcilui kawalan bibbangsa Perolehan dan pembinaan liografi. maklumat bahasa dan kesusasDi amping itu, sistem pengkomputeraan Melayu yang lebih terteran ini juga bertujuan untuk: atur, cepat dan berkesan; 1. Memenuhi keperluan makluPenggunaan sumber, penghamat dalam bidang bahasa, silan maklumat dan kawalan budaya, penerbitan dan sastera pendokumentasian yang ber~ bagi Bahagian Ensiklopedia, mutu; Bahagian Pembinaan dan PePenyebaran maklumat bahasa ngembangan Sastera dan Badan kesusasteraan Melayu hagian-bahagian yang berkaityang lebih meluas, berrnutu an; dan canggih; ii . Memenuhi keperluan penyelidikan Bahasa Sastera; dan Perolehan kemudahan penyeIII. Memenuhi keperJuan maklulidikan bagi maklumat bahasa mat penerbitan berbahasa dan kesusasteraan Melayu Melayu . untuk para penyelidik dari v.

Penggunaan teknologi komputer dalam pemodenan Pusat Dokumentasi Bahasa dan Kesusasteraan Melayu akan menjadikan DBP sebuah pusat sumber maklumat bagi penyelidikan budaya, bahasa dan kesusasteraan Melayu yang dapat memenuhi keperluan maklumat dalam dan luar negeri. Projek pengkomputeran ini sesungguhnya akan memenuhi wawasan 2020 yang dimajukan oleh YAB Dato' Seri Dr. Mahathir Mohammad <supaya negara Malaysia menjadi negara yang kaya dengan maklumat.

*

Pelikan kerlas kerja unluk Lembaga Pengelola bagi Rancangan Pengkompuleran Pusat Dokumentasi Bahasa dan Kesusasteraan Melayu DBP ..

31


• N~~q~<l I}<t ~7~Jtr N~ S~SI}s.7h.

NJ?ISJ?<lA' q ~S~~i ~~ LV~~J}~ q~Q · OqN~q "'~"'''''''

~..,~

~ "'~"'.h_ - -.,~~

N l''.k

..

?l

Iff

NVISV.LN3WIl)fOON3d nIrIUP.J.;J..~

JIrU!lUiJ!!"~

Profile for mutiarapustakapdm

MP 1991 Jilid 3 Bil. 1  

MP 1991 Jilid 3 Bil. 1  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded