Page 1


Περιεχόμενα Åditorial ÊÜñôåò

8

Õðåýèõíïò ¸êäïóçò

12 16 20 24-26

Η αυτοεκπληρούμενη προφητεία

Παιδική Παχυσαρκία

PC time: Οδηγίες για αρχάριους

Μόνο για άνδρες Υπάρχουν UFO;

7 Καλλιστεία Πελοπόννησος 200

Καλοκαιρινοί Έρωτες

σηνίας ÓõíÝíôåõîç: Μητροπολίτης Μεσ

28

Γυμναστήριο

Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας

32

36 40

30-31

Ðáíáãéþôçò Ìðáìðáñïýôóçò (ðñωôï-must-ïñáò) •

Must-ïñéá ç παιχνιδιάρα ìáò Êáôåñßíá Âßãêïõ

ï σκιτσογράφος μας Σωτήρης Βαρελάς

ç óõíåíôåõîáôæïý ìáò Ìáñßíá Äéïíõóïðïýëïõ

ç ôçò äßáéôáò-äéáôñïöÞò Áöñïäßôç ËïõêÜêïõ

O K.O.K.άκιας μας Παναγιώτης Βούρος

Ο Hacker μας Τάκης Γεωργιτσέας

ï âéâëéïöÜãïò Êùí/íïò Ëõìðåñüðïõëïò

34-35 38-39 42-43 46

Βιβλιοπαρουσίαση

Νεός φοιτητής στην πόλη Επιτραπέζια

Με μια Vespa στα Βαλκάνια

ελθόν Art Cafe: Πέρασε πιά στο παρ Τα mustήρια

44

Sudocu

Æþäéá (...από την ανάποδη)

ΤΕ *ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙ

eo-club, a sport, óôá vid ëáìÜôáò, óôï alm Êá ò õ ÊáëáìÜôáò, ôç ìï ïõ ÄÞ õ íôñ ôï êÝ .Ð. ôïõ Óå üëá ôá cafe ôáíôßíïò, óôï Ê.Å íó Êù ò ðüëçò ìáò éï ôç Þñ ßá ùô ÷å äï ter, óôï êïìì ìÜôáò, óôá îåíï ëá Êá É ÔÅ άσετε. óôï Hondos-Cen õ ôï τεβ é κα õ êá να το õ Ðáíåðéóôçìßï agazine.gr) και óôï êõëéêåßï ôï μας (www.mustm e sit ο στ ε είτ ή μπορείτε να μπ

www.mustmagazine.gr

ÏÑÉÆÙÍ Åêäüôñéá Óôáõñïýëá ÑåíôæåðÝñç-Ìé÷áëÜêïõ ÅìðïñéêÞ Äéåýèõíóç: Ó. Ðáíáãéùôοðïύëïõ

6-7 10 14 18-19 22

Éäéïêôçóßá

ãéá ôá øõ÷ïëïãéêÜ ìáò Ðáíáãéþôá Ðáðáãåùñãßïõ

ç ôùí óåîïõáëéêþí ÓôÝëëá (Ó.È)

ìåëëïíôïëüãïé Ðõèßá

äéáöçìéóôéêü ôìÞìá ¢íôæõ Ìðïýñá

creative team TypoPrint Graphic Art Studio Ôçë: 27210 21295 • Ó÷åôéêÜ ìå ôï ðåñéå÷üìåíï ôïõ ðåñéïäéêïý åðéôñÝðåôáé ç åðáíáäçìïóßåõóç ôùí êåéìÝíùí ÷ùñßò Üäåéá ðñùôï-must-ïñá (Ýôóé êáé áëëéþò êáé íá ëÝãáìå üôé áðáãïñåýåôáé êáíåßò äå èá åñ÷üôáí íá æçôÞóåé Üäåéá). • ÅðéêïéíùíÞóôå ìáæß ìáò: Ê. Ãåùñãïýëç 1. ÊáëáìÜôá ÔÇË 27210-22099/97996 FAX:27210-97987 Email: info@mustmagazine.gr


www.mustmagazine.gr


editorial το προηγούμενο (πρώτο) τεύχος είχα γράψει ότι η βασική ιδέα και ζητούμενο είναι η θετική σκέψη! Δυστυχώς, όμως, αναγκάζομαι να βγω ψεύτης. Όσο θετική σκέψη και διάθεση να διαθέτει κάποιος, δε γίνεται να πω ότι τα πράγματα είναι καλά! Ο λόγος που είναι τόση μαύρη η διάθεσή μου είναι οι πυρκαγιές και αυτό που άφησαν πίσω τους. Η Μεσσηνία βίωσε και βιώνει έναν εφιάλτη! Το ποιος φταίει και γιατί έγινε δε με απασχολούν, γιατί έτσι και αλλιώς ξέρω ότι τα δυο αυτά ερωτήματα θα μείνουν αναπάντητα. Λέγαμε όλοι εδώ και μέρες, τι τυχεροί που είμαστε που γλίτωσε ο Τα<γετος κ.λπ. κ.λπ.! Τελικά, όλοι προβλέψαμε λάθος! Όσοι είχαν περάσει, έστω μια φορά, από το δρόμο Καλαμάτας-Σπάρτης, θα ήξεραν τι εστί Τα<γετος! Όλοι ανοίγαμε το παράθυρο για να αναπνεύσουμε οξυγόνο! Θυμάμαι χαρακτηριστικά τα ψηλά δέντρα που είχαν γλιτώσει λίγο πιο πάνω από την Αρτεμισία από την φωτιά του ’98… Πάνε και αυτά, όπως πάνε όλα! Τώρα πια ο Τα<γετος είναι ένα μαύρο βουνό! Κάπου άκουσα ότι αν μπορούσαμε να συγκρίνουμε τη ζημιά του ΤαBγέτου με τον Παρθενώνα, θα λέγαμε ότι καταστράφηκε ο Παρθενώνας. Επίσης, με εξόργισε η καταστροφή της αρχαίας Ολυμπίας. Τη σεβάστηκαν οι Τούρκοι, οι Γερμανοί, οι Ιταλοί, οι Ρωμαίοι. Δεν την είχε αγγίξει κανείς γενικά και καταφέραμε να την τελειώσουμε το 2007. Πρέπει όμως σιγά σιγά να αποδεχτούμε την κατάσταση και να προχωρήσουμε παρακάτω! Σίγουρα δε θα ξαναδούμε τα μεγάλα πεύκα, αλλά τουλάχιστον ας κάνουμε μια αρχή για να τα δουν τα παιδιά μας. Ακόμα κάτι που παρατήρησα και μου έδωσε κουράγιο ήταν η στάση κάποιων εθελοντών! Αποδείχτηκε ότι δεν είμαστε τόσο παρτάκηδες, ότι τελικά η ψυχή του Έλληνα υπάρχει! Απλά δε λειτουργεί τόσο συχνά! Πολλά άτομα μου έλεγαν θέλω να βοηθήσω, θέλω να κάνω κάτι. Ας οργανωθούμε λίγο καλύτερα, ας γίνουμε μέλη σε μια εθελοντική ομάδα! Ας πάψουμε σε μερικά θέματα να έχουμε την αρχή: «δίνω για να πάρω» ή το κλασικό «ας καούν, μωρέ, τι με νοιάζει»! Γιατί τελικά όλους μας αφορά! Όλοι, λοιπόν, να βοηθήσουμε σε μια ενδεχόμενη αναδάσωση, ας δώσουμε ό,τι μπορούμε στους πυρόπληκτους! Ας ας ας ας ας, πολλά ας μπορούμε να κάνουμε αρκεί να το θέλουμε!

Σ

Με εκτίμηση, Παναγιώτης Μπαμπαρούτσης babarou@mustmagazine.gr


ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ

Η αυτοεκπληρούμενη

προφητεία Παναγιώτα Παπαγεωργίου: Ψυχολόγος

10

Έχετε ξανακούσει γι’ αυτήν; Σίγουρα πάντως την έχετε εφαρμόσει! Είναι μία αρνητική πρόβλεψη που κάνουμε εμείς οι ίδιοι για το δικό μας μέλλον. να είδος αυθυποβολής (πλύση εγκεφάλου στο ίδιο μας το μυαλό) για αρνητικά μελλοντικά αποτελέσματα. Το αντίθετό της είναι η θετική σκέψη, η οποία μας προετοιμάζει να περιμένουμε θετικές εξελίξεις. Όπως λέμε: «Καλομελέτα κι έρχεται»! Η αυτοεκπληρούμενη προφητεία είναι ένα είδος μαντείας, ένας χρησμός, όπου εμείς οι ίδιοι παίζουμε και το ρόλο του μάντη και το ρόλο του «θύματος»! Είναι καταπληκτικό το πώς μας μεταμορφώνει η αυτοεκπληρούμενη προφητεία. Φανταστείτε μία κοπέλα που ετοιμάζεται για ένα πάρτυ, αλλά έχει μεγάλο άγχος επειδή εκεί θα συναντήσει ένα αγόρι που της αρέσει πολύ. Σκέφτεται λοιπόν: «Ούτε που θα γυρίσει να με κοιτάξει!». Εν τω μεταξύ, ετοιμάζεται, ντύνεται, χτενίζεται, βάφεται και σκέφτεται διάφορες παραλλαγές της προφητείας: «ούτε που θα γυρίσει να με κοιτάξει». Όταν φτάνει στο πάρτυ, έχει ήδη καταLδρώσει, έχει πάρει ένα παράξενο επιθετικό ύφος και της φταίνε όλα. Με αυτόν τον τρόπο και χωρίς να το καταλαβαίνει, γίνεται κάπως απωθητική. Φυσικά, είναι καλοντυμένη και καλοχτενισμένη, αλλά τι μ’ αυτό; Το αγόρι που την ενδιαφέρει, την πλησιάζει και της

Έ

προτείνει να της φέρει ένα ποτό. Εκείνη αντιδρά κάπως μίζερα και η βραδιά τελειώνει χωρίς εκείνος να την ξανακοιτάξει. Ποιος φταίει; Ίσως τα κορίτσια, λόγω κοινωνικών παραγόντων, να είναι πιο επιρρεπή σ’ αυτό το «σπορ» απ’ ό,τι τα αγόρια. Συνήθως τα κορίτσια νιώθουν την άχρηστη ανάγκη να υποβιβάζουν τον εαυτό τους και τις δυνατότητές τους πριν καλά καλά του δώσουν μια αληθινή ευκαιρία. Λένε ας πούμε: «Εμένα κανείς δε θα με κοιτάξει!». Αυτό είναι μεγάλο ψέμα. Κάθε υπερβολή που περιέχει απόλυτες λέξεις, όπως το «κανείς», το «ποτέ», το «πάντα», δεν έχει σχέση με την πραγματικότητα. Όλες οι απόλυτες λέξεις προέρχονται από το κομμάτι της προσωπικότητας, που ονομάζεται Γονέας. Έτσι και ένα κορίτσι που λέει «Κανείς δε θα με κοιτάξει» δεν αναφέρεται σε ένα πραγματικό γεγονός. Οι αυτοεκπληρούμενες προφητείες είναι σενάρια που στήνει ο Γονέας μέσα μας, ιδιαίτερα αν είναι από εκείνους που τους αρέσουν οι κακίες! Βέβαια, όλα διορθώνονται και αντισταθμίζονται με άσκηση στη θετική σκέψη σε καθημερινή βάση!


12

ÄÉÁÔÑÏÖÇ

Λουκάκου Αφροδίτη: Κλινικός Διαιτολόγος - Διατροφολόγος

Παιδική Παχυσαρκία

www.mustmagazine.gr

H μάστιγα των αναπτυγμένων χωρών ναμφισβήτητα όλοι θέλουμε η χώρα μας να έχει διακρίσεις στην Ευρώπη. Τι γίνεται, όμως, όταν οι πρωτιές αφορούν στα ποσοστά παιδικής παχυσαρκίας; Δυστυχώς, οι στατιστικές δείχνουν ότι η «επιδημία» της παιδικής παχυσαρκίας έφτασε και στη χώρα μας. Τις τελευταίες δεκαετίες τα ποσοστά συνεχώς αυξάνονται, φέρνοντάς μας στις πρώτες θέσεις ανάμεσα στα ευρωπαLκά κράτη. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, η παχυσαρκία αποτελεί μία από τις τρεις σημαντικότερες αιτίες θανάτου για τους κατοίκους των "αναπτυγμένων χωρών" του Δυτικού Κόσμου. Αιτίες που μπορεί να οδηγήσουν στην παχυσαρκία είναι η αυξημένη πρόσληψη θερμίδων, η υπερκατανάλωση τροφών με υψηλή περιεκτικότητα λιπαρών και ζάχαρης, η μειωμένη φυσική δραστηριότητα, ψυχολογικοί παράγοντες, ορμονικές διαταραχές και σε μικρότερο ποσοστό κάποια γενετική προδιάθεση. Η λύση στο πρόβλημα της παχυσαρκίας είναι σύνθετη και δύσκολη και κυρίως όταν αφορά παιδικές ηλικίες, απαιτεί ακόμα μεγαλύτερη ευαισθησία. Είναι μάταιο να προσπαθούμε να πιέσουμε ή να πείσουμε τα παιδιά να μην τρώνε πολύ. Όπως, επίσης, δεν πρέπει να συνδέουμε το φαγητό με τιμωρία ή επιβράβευση. Είναι πιο αποτελεσματικό να αλλάξουν οι συνήθειες όλης της οικογένειας. Αυτό σημαίνει ότι οι γονείς θα πρέπει να είναι σωστά ενημερωμένοι και να γνωρίζουν

Α

ότι η αντιμετώπιση πρέπει να ξεκινά από μικρή ηλικία. Βέβαια, οι αλλαγές στη διατροφή πρέπει να γίνονται σταδιακά, ώστε να προλαβαίνει το παιδί να προσαρμόζεται. Οι γονείς οφείλουν πάντα να ενθαρρύνουν και να στηρίζουν τα παιδιά, χωρίς να τους δημιουργούν τύψεις και ενοχές για την εμφάνισή τους. Επειδή, όμως, η παχυσαρκία δεν είναι μόνο αποτέλεσμα της κακής διατροφής, αλλά και της περιορισμένης άσκησης, θα πρέπει να ωθήσουν τα παιδιά να γίνουν πιο δραστήρια. Η αντιμετώπιση της παιδικής παχυσαρκίας περιλαμβάνει την υιοθέτηση σωστών διατροφικών συνηθειών, την αύξηση και εντατικοποίηση της φυσικής δραστηριότητας, την αλλαγή της συμπεριφοράς και την ψυχολογική στήριξη, με πρωταρχικό στόχο τη διατήρηση του σωματικού βάρους. Ένα παιδί μπορεί να αδυνατίσει αν όσο ψηλώνει καταφέρνει να διατηρήσει το σωματικό του βάρος σταθερό. Η μεγάλη και απότομη απώλεια βάρους στα παιδιά είναι επικίνδυνη καθώς μπορεί να προκαλέσει απώλεια μυικής μάζας, μειωμένη πρόσληψη βιταμινών, εμφάνιση διατροφικών διαταραχών ή ακόμα και να επηρεάσει τη σωματική τους ανάπτυξη. Κατά συνέπεια, οι στερητικές, υποθερμιδικές δίαιτες όχι μόνο απαγορεύονται, αλλά μπορεί να είναι και καταστροφικές. Ένα παχύσαρκο παιδί έχει 1/3 μεγαλύτερες πιθανότητες να γίνει παχύσαρκος ενήλικας και για αυτό θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τη "μάστιγα" αυτή έγκαιρα και δυναμικά.


14

PC ΤΙΜΕ

PC time Τάκης Γεωργιτσέας

Σε όλους έχει συμβεί κάποια στιγμή να «κολλήσει» το pc τους

www.mustmagazine.gr

πιτέλους, ξεκινάω τη δική μου στήλη, την οποία πήρα μετά από πολύωρη οντισιόν με τον εκδότη (5 λεπτά περίπου). Σε αυτή θα υπάρχουν κάποιες χρήσιμες πληροφορίες για να κάνουν πιο εύκολη τη σχέση σας με τους υπολογιστές. Επειδή οι περισσότεροι από εσάς χρησιμοποιούν Win XP (δυστυχώς), θα σας δώσω κάποιες απλές συμβουλές που ελπίζω να σας λύσουν τα χέρια… Σε όλους θα έχει συμβεί κάποια στιγμή (σε εμένα συμβαίνει συνέχεια) να «κολλήσει» το pc τους, είτε επειδή είναι παλιό είτε επειδή έχει φορτωθεί με πολλές ανοιχτές εφαρμογές (δε φταίει ο χρήστης, τα windows φταίνε γι’ αυτό). Εκείνη, λοιπόν, τη στιγμή που τίποτα δεν κινείται και έχει παγώσει η οθόνη, κρατήστε πατημένα από το πληκτρολόγιο τα πλήκτρα Alt + Ctrl + Delete και θα εμφανιστεί το παράθυρο Διαχείρισης Εργασιών των Windows. Στην καρτέλα «εφαρμογές» φαίνονται οι εργασίες οι οποίες είναι ανοιχτές. Δίπλα από το όνομα κάθε εργασίας είναι η κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Όταν είναι «Σε λειτουργία», δεν υπάρχει πρόβλημα. Όταν, όμως, εμφανίζει «Δεν αποκρίνεται», τότε καλό θα είναι να κάνουμε δεξί κλικ πάνω της και να πατήσουμε «Τέλος Διεργασίας». Κάτι ακόμα πολύ εκνευριστικό είναι όταν πολλοί από εμάς, λόγω στραβομάρας, δε βρίσκουμε πού είναι ο δείκτης του ποντικιού. Ωστόσο, υπάρχει μία ρύθμιση για να εντοπιστεί εύκολα. Ανοίξτε τον Πίνακα Ελέγχου και κάντε κλικ στο εικονίδιο Ποντίκι. Στο παράθυρο κάντε κλικ στην καρτέλα Επιλογή

Ε

δείκτη και βάλτε τικ στο κουτάκι «Εμφάνιση της θέσης του δείκτη όταν πατάω Ctrl». Αυτά για τώρα, γιατί με πιέζει ο εκδότης να μη γράφω πολλά. Την επόμενη φορά θα έχουμε περισσότερες συμβουλές (ελπίζω). Ό,τι απορίες έχετε πάνω στους υπολογιστές, στείλτε mail στο pctime@mustmagazine.gr


16

ÓÕÌÂÏÕËÅÓ ÏÌÏÑÖÉÁÓ

Μόνο για άνδρες Τα Hondos Center συμβουλεύουν Hondos Center

Το ενυδατικό after shave Αν μέχρι σήμερα δείχνατε αδυναμία μόνο στα ρευστά after shave, ίσως ήρθε η στιγμή να «καλοπιάσετε» την επιδερμίδα του προσώπου σας με αυτά σε μορφή γαλακτώματος ή balm.

Oι κρέμες προσώπου «στοχευμένης» δράσης Μπορεί να έχετε λιπαρή επιδερμίδα με τάση για ακμή και σπυράκια, ίσως να έχουν αρχίσει να εμφανίζονται οι πρώτες ρυτίδες, συχνά το βλέμμα σας είναι κουρασμένο με μαύρους κύκλους ή σακούλες Επιλέξτε το κατάλληλο για την κάθε περίπτωση προLόν και χρησιμοποιήστε το σε καθημερινή βάση.

Το σωστό αποσμητικό Ανάλογα με το πόσο έντονη είναι η εφίδρωσή σας, αν έχετε πιο ευαίσθητη επιδερμίδα ή φοράτε σκουρόχρωμα ρούχα και φυσικά δεν επιθυμείτε το αποσμητικό σας να αφήνει τα ίχνη του, δεν έχετε παρά να βρείτε αυτό που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες σας.

Η σειρά μπάνιου του αγαπημένου σας αρώματος Αφορμή για επιπλέον απόλαυση, τα προLόντα που συνοδεύουν το αγαπημένο σας άρωμα έχουν και ένα ακόμη πλεονέκτημα: αυξάνουν τη διάρκεια του αρώματος που φοράτε, διατηρώντας την επιδερμίδα του σώματος διακριτικά αρωματισμένη για πολλές ώρες. Την επόμενη, λοιπόν, φορά που θα αγοράσετε το άρωμά σας, αναζητήστε το αποσμητικό και το αφρόλουτρο που μπορεί να διαθέτει στην γκάμα του, έτσι ώστε www.mustmagazine.gr

να έχετε το αναμενόμενο αποτέλεσμα.

Ένα σαμπουάν για βαθύ καθαρισμό Σκόνη, λιπαρότητα, υπολείμματα από τα προLόντα στάιλινγκ. Ένα ειδικό για βαθύ καθαρισμό σαμπουάν δε θα πρέπει να απουσιάζει από το μπάνιο σας, όχι απαραίτητα για να το χρησιμοποιείτε κάθε φορά που λούζεστε, αλλά περίπου 4 φορές το μήνα. Θα κάνει τα μαλλιά σας να δείχνουν πιο λαμπερά από ποτέ.

Η λευκαντική οδοντόκρεμα και το στοματικό διάλυμα Ο καφές, το τσάι, το κάπνισμα και οι χρωστικές των τροφών επικάθονται στην επιφάνεια των δοντιών αλλά και διεισδύουν βαθύτερα όταν υπάρχουν ρωγμές στην επιφάνειά τους, προσδίδοντάς τους μία υποκίτρινη απόχρωση. Όσο για το στοματικό διάλυμα; Εκτός από τη δροσερή και ευχάριστη αναπνοή που προσφέρει, προστατεύει αποδεδειγμένα από την πλάκα και την ουλίτιδα εξασφαλίζοντάς σας γερά δόντια!

Η κρέμα απολέπισης Χάρη στους «μαγικούς» κόκκους που περιέχει απομακρύνει τα νεκρά κύτταρα, αποτρέπει την ανάπτυξη των τριχών εσωτερικά μειώνοντας τα σπυράκια που μπορεί να δημιουργηθούν, τονώνει και αναζωογονεί την επιδερμίδα, χαρίζοντάς της απαλή και λεία υφή. Σχεδόν όλες οι ανδρικές σειρές περιποίησης περιλαμβάνουν στην γκάμα τους κάποιο προLόν απολέπισης, που αν το χρησιμοποιείτε μία φορά την εβδομάδα θα σας εξασφαλίσει όλες τις ευεργετικές του ιδιότητες.


20

ΚΑΛΛΙΣΤΕΙΑ

Καλλιστεία Πελοπόννησος 2007

Μια μερική

άποψη

Ο πρωτο-must-ο ρας τρελάθηκε ...μετά φταίνε οι βιαστές λένε!

Πού ‘ναι ο Τάσος Ρούσσος να δει τον αρχηγό;

Ο Ρακιτζής παντού και πάντα

ι σαν Ο μεσιέ με το μπλε είχε κάτ νε, ρωχ έσπ , κού βοσ το ρόλο του φώναζε, τρελαινόταν

Κάποιες έκ αναν πασαρέ λα κάποιες άλ λες μέσα στ , ενώ η μούρη τους σαβούρ ωναν μακαρο νάδα

Σκηνικό-διάλογος που είδα αλλά δεν έβγαλα φωτό (παίζουν και οι μηνύσεις). Την ώρα που περίμεναν οι κοπέλες να βγουν με τα μαγιό, σκάει πατέρας τρελαμένος και βουτά την κόρη από το μαλλί! Πατέρας: Πού πας μωρή **λα έτσι; Κόρη-διαγωνιζόμενη: Έλα, ρε μπαμπά, ένα απλό μαγιό παραλίας είναι! Πατέρας: Τι μαγιό παραλίας, μωρή; Όλο το στήθος (άλλη λέξη είπε) έξω είναι Η κόρη κουνά το κεφάλι Πατέρας: Θα τα πούμε σπίτι! Και τότε η κόρη συνεχίζει για να βγει Τι περίμενες, κύριε πατέρα; οι κελεμπίες κόπηκαν στα καλλιστεία.

www.mustmagazine.gr


ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΙ ΕΡΩΤΕΣ

Στελλα Θ.

22

Καλοκαιρινοί έρωτες

Λίγες μέρες μακριά από την πραγματικότητα υρνώντας από τις διακοπές μας, στην προσπάθειά μας να τακτοποιήσουμε τις τρεις βαλίτσες που είχαμε πάρει μαζί μας για τις συνολικά επτά μέρες που φύγαμε, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να μην μπορούμε να σταματήσουμε να σκεφτόμαστε …τον ηλιοκαμένο κούκλο που γνωρίσαμε!!!!!! Η αλήθεια είναι πως τόσο οι μέρες όσο και οι νύχτες των διακοπών μας ενδείκνυνται για μικρές ή μεγάλες περιπέτειες. Κάτι η καλή διάθεση, κάτι τα ποτά και τα σφηνάκια που τη χαλαρώνουν ακόμη περισσότερο, νιώθουμε πιο ερωτεύσιμες. Σίγουρα έχουμε περισσότερη διάθεση να ερωτευτούμε και να μας ερωτευτούν…Έτσι, λοιπόν, χαλαρώνουμε τις άμυνές μας και αφήνουμε χώρο στους άλλους να μας προσεγγίσουν! Το αποτέλεσμα είναι να περάσουμε λίγες μέρες μακριά από την πραγματικότητα και… κοντά σε έναν άγνωστο, που παρ’ όλα αυτά νιώθουμε ότι τον ξέρουμε καιρό! Κάποια στιγμή, όμως, μεταξύ της αναγραφόμενης ημερομηνίας στο εισιτήριο της επιστροφής και των τελευταίων 10 ευρώ στο πορτοφόλι μας, συνειδητοποιούμε ότι θα πρέπει να επανέλθουμε στην καθημερινότητά μας. Όσο δύσκολο κι αν είναι, όσο σκληρά κι αν αντισταθούμε, είναι αναπόφευκτο πως ό,τι έγινε στο νησί… μένει εκεί. Δεν πρέπει, όμως, να στενοχωριόμαστε, διότι και καλά περάσαμε και τις μπαταρίες μας γεμίσαμε, όπως λέει και μια φίλη μου. Το φθινόπωρο που πλησιάζει δε σημαίνει το τέλος του καλοκαιριού και της διασκέδασης, αλλά την αρχή ενός τέλειου χειμώνα. Δε θα αφήσουμε καμία βραδιά του ανεκμετάλλευτη αλλά θα επισκεφτούμε όλα τα ξενυχτάδικα με τις φίλες μας και θα περάσουμε εξίσου καλά!

Γ

Καλό μας χειμώνα! www.mustmagazine.gr


24

ÓÕÍÅÍÔÅÕÎÇ

Διευκρινίζουμε ότι η συνέντευξη δόθηκε πριν τις καταστροφικές φωτιές που έπληξαν το νομό μας

Ένας διαφορετικός καθηγ ητ ής Ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας Επιμέλεια: Μαρίνα Διονυσοπούλου ποτε σκεφτόμαστε ανθρώπους που βρίσκονται στο χώρο της Εκκλησίας, στο μυαλό μας έχουμε την εικόνα ανθρώπων απόμακρων, αυστηρών, που μιλούν με ξύλινο λόγο και έχουν την αίσθηση της ανωτερότητας σε σχέση με όλους τους υπολοίπους. Στη συνέντευξή μας, όμως, αυτή γνωρίσαμε το Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Μεσσηνίας και όλα τα παραπάνω αναιρέθηκαν λόγω της προσωπικότητας, του λόγου αλλά και της ευχάριστης διάθεσής του.

Ό

Το περιβόητο άρθρο 6 που διατάραξε το χώρο της Παιδείας ήταν τόσο τρομερό; Κοιτάξτε, θεωρώ ότι πλέον η Παιδεία και, μάλιστα, η τριτοβάθμια εκπαίδευση δεν μπορεί να αποτελεί αποκλειστικό προνόμιο κάποιων κρατικών φορέων, καθώς η εξέλιξη και των επιστημών και της έρευνας απαιτεί ένα άνοιγμα. Ήδη αυτό το άνοιγμα έχει γίνει στο χώρο της Ευρώπης, έχει γίνει στο χώρο της Αμερικής και η Ελλάδα δεν μπορεί πάντα να είναι ουραγός. Θα πρέπει κάποια στιγμή να ανοίξει και αυτή τα φτερά της και να ενταχθεί μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Καταλαβαίνω ότι υπάρχουν ορισμένες επιφυλάξεις για το θέμα, ότι θα ενισχυθούν δηλαδή τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, ενώ τα κρατικά πα-

www.mustmagazine.gr

νεπιστήμια δε θα έχουν την ίδια δυνατότητα. Θεωρώ, όμως, ότι ο νέος νόμος πλαίσιο για τα ΑΕΙ δίνει τη δυνατότητα και στα κρατικά πανεπιστήμια να μπουν στο χώρο του ανταγωνισμού και εν όψει μάλιστα της ψήφισης του νέου πλαισίου για την αξιολόγηση των πανεπιστημιακών, αυτό στο τέλος θα επιβληθεί. Τι πρέπει να κάνετε εσείς ως λειτουργοί και ως μέλη των κρατικών πανεπιστήμιων και της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης; Θα πρέπει να βλέπουμε τη δική μας δράση και παρουσία είτε στο επίπεδο το εκπαιδευτικό είτε στο επίπεδο το ερευνητικό σε ανα-

φορά προς το ίδρυμα το οποίο υπηρετούμε και όχι ως ένα έργο που αφορά αποκλειστικά εμάς τους ίδιους. Αυτό είναι λίγο δύσκολο να γίνει, διότι η μέχρι τώρα νοοτροπία καλλιεργούσε αυτή την απομόνωση στην έρευνα. Ευτυχώς ήδη στα κρατικά πανεπιστήμια έχουν αναπτυχτεί τέτοιες σχέσεις σε επίπεδο έρευνας και υπάρχει ήδη μια εμπειρία, που θα πρέπει να εξελιχθεί και να αναπτυχτεί και σε όλα σχεδόν τα επίπεδα των κρατικών πανεπιστήμιων. Εάν, λοιπόν, τα κρατικά πανεπιστήμια καταφέρουν να μπουν μέσα από μια τέτοια προοπτική ανταγωνιστικότητας, δε θα έχουν να φοβηθούν τίποτα από την


ÓÕÍÅÍÔÅÕÎÇ

25

ύπαρξη ή τη δημιουργία/λειτουργία των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Ποια η άποψή σας για τη βάση εισαγωγής του 10; Κατ’ αρχήν, η χρήση του αριθμού 10 δεν είναι στην απόλυτη διάστασή της, το ποια θα είναι η βάση εισαγωγής εξαρτάται από πάρα πολλούς παράγοντες. Η βάση 10 είναι ένα σχετικός αριθμός, που σημαίνει ότι εκφράζει κάποιες προBποθέσεις, αν αυτές οι προBποθέσεις αξιολογούνται με το 9 θα είναι βάση το 9, αν οι προBποθέσεις και οι όροι αυτοί αξιολογούνται ως 15, θα είναι η βάση το 15. Πρώτο στοιχείο: Θα πρέπει να της βάσης 10. ξεπεράσουμε το ταμπού του 10. Δεύτερο στοιχείο: Νομίζω ότι η Ακούτε μουσική; Βλέπετε τηλεόραση; εφαρμογή αυτής της αρχής, δηΑσχολείστε με το internet, γενικά με λαδή να υπάρχει μια βάση εισατην τεχνολογία; γωγής στα πανεπιστήμια, πρέπει Ακούω μουσική, και νομίζω ότι η να ομολογήσουμε ότι απαιτεί να υπάρχουν κάποιες προBποθέσεις μουσική που ακούει ο κάθε άνστη δευτεροβάθμια και πρωτο- θρωπος είναι αυτή που τον εκφράζει. Μ’ αρέσει πολύ η κλασική βάθμια Παιδεία. Τρίτο στοιχείο: Δεν αξιολογείται μουσική, βλέπω τηλεόραση, παρακολουθώ εκπαιδευη τριτοβάθμια εκπαίτικά προγράμματα, δευση μόνο με το αν προγράμματα που θα υπάρχει η βάση 10 Πρέπει αφορούν στον πολιτιή οποιαδήποτε άλλη σμό και την έρευνα. βάση εισαγωγής των να πάψουμε Πιστεύω ότι η σύγφοιτητών. Η τριτοβάθνα θεωρούμε μια εκπαίδευση και μάχρονη τεχνολογία, το λιστα στην ερευνητική internet και ό,τι υπάρότι είμαστε της διάσταση, αξιολοχει σ’ αυτό το χώρο στην εποχή γείται από τα στοιχεία πρέπει να μπει μέσα του μεσαίωνα εκείνα τα οποία δίδοστην Εκκλησία... Πρένται από τον αριθμό πει να πάψουμε να θετων εξερχόμενων φοιωρούμε ότι είμαστε τητών και την ποιότητα αυτών. στην εποχή του μεσαίωνα και του Και ένα τέταρτο στοιχείο: Σήσχολαστικισμού, πρέπει να ανοίμερα μιλάμε για αγορά εργασίας ξουμε τους ορίζοντες της κοινωκαι απαιτούν τουλάχιστον κάποιοι νίας μας. Θεωρώ δε ότι ένα νέο παράγοντες όλα τα τμήματα των τρόπο και ένα νέο μέσο κατήχηπανεπιστημίων να έχουν και αυτή σης θα πρέπει να αποτελέσουν τη συνάφεια. Μα αυτή η συνάκαι η τηλεόραση και το ραδιόφεια δεν είναι πάντα εφικτή, προφωνο και το internet και οποιαδήπαντός στην Ελλάδα, διότι ακόμα ποτε άλλη μορφή επικοινωνίας είδεν έχει αναπτυχτεί αυτός ο παναι δυνατόν. ράλληλος δρόμος, τι θα γίνει με τη σχέση παιδείας και αγοράς ερΤον τελευταίο καιρό ήρθαν στο φως της γασίας. δημοσιότητας κάποια σκάνδαλα που ξέΈτσι, λοιπόν, αντιλαμβάνομαι την υιοθέτηση ή τη θεσμοθέτηση σπασαν στους κόλπους της Εκκλησίας.

Αυτά συντέλεσαν στην απομάκρυνση του κόσμου από το χώρο της Εκκλησίας και διατάραξαν την αξιοπιστία που αναφέρατε πριν; Δε διατάραξαν την αξιοπιστία, δεν είναι αυτό το ζήτημα. Αν και δεν είναι της παρούσης να συζητήσουμε γιατί εμφανίστηκαν τα σκάνδαλα και τι εξυπηρετούσαν και σε τι επιδίωκαν, πρέπει να μην ξεχνάμε κάτι, ότι μέσα στο χώρο της Εκκλησίας είμαστε όλοι αμαρτωλοί, είμαστε άνθρωποι και όλοι έχουμε αδυναμίες. Πρέπει, όμως, συγχρόνως να ξέρουμε ότι μέσα στην Εκκλησία έχουμε και μια προοπτική να γίνουμε «άγιοι» και ότι ο χώρος της Εκκλησίας είναι χώρος άσκησης και ασκείται κανείς στο να μάθει να σέβεται τον εαυτό του και να μάθει να σέβεται σωστά και τον απέναντί του. Απ’ ό,τι φαίνεται, τον πρώτο καιρό υπήρξε μια αμφισβήτηση της Εκκλησίας και ίσως προς τα εκεί επεδίωκαν να οδηγήσουν αυτή την κατάσταση τα σκάνδαλα. Μετά από αυτά, νομίζω ότι όσο περνάει ο καιρός όλοι και οι πλέον κακόπιστοι κριτικοί αντιλαμβάνονται ότι, τελικά, έκτιζαν πάνω στην άμμο, ότι δεν μπόρεσαν να πλήξουν ή να πετύχουν αυτό που επιδίωκαν. Είναι γεγονός

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2007


26

ÓÕÍÅÍÔÅÕÎÇ

ότι η Εκκλησία πρέπει να κάνει ένα μεγάλο αγώνα αυτή τη στιγμή για να αποκαταστήσει το τρωθέν κύρος, κυρίως, της αξιοπιστίας της. Δε νομίζω ότι στο τέλος θα κλονιστεί ή θα διασαλευτεί τίποτα. Τα ΜΜΕ τι μερίδιο ευθύνης έχουν; Δε θα έπρεπε την ερώτηση αυτή να την κάνετε σε μένα, θα έπρεπε να την κάνετε σε δημοσιογράφους, αλλά θα απαντήσω. Κοιτάξτε τα ΜΜΕ έχουν ένα σκοπό, μια λειτουργία, την ενημέρωση. Δυστυχώς, όμως, έχουν λίγο αποκλίνει από αυτό που ονομάζεται ενημέρωση. Έτσι οδηγούν πολλές φορές χωρίς να ξέρουν ούτε προBποθέσεις, ούτε αρχές, ούτε να έχουν τις δυνατότητες να ασκούν κριτική. Αυτή πολλές φορές ηχεί ευχάριστα σε όλους αυτούς οι οποίοι ηθελημένα ή αθέλητα έχουν μια αρνητική στάση απέναντι στην Εκκλησία. Περνούν κάποια μηνύματα, αλλά πιστεύω ότι μια τέτοιου είδους δημοσιογραφία και μια τέτοια χρήση των μέσων δεν αντέχει στο διάλογο. Έτσι, λοιπόν, αυτό που εγώ πιστεύω, είναι όταν κανείς έχει ένα σωστό δημοσιογραφικό ήθος, ακόμα και ένα γεγονός, ένα περιστατικό δημοσιογραφικό μπορεί να το κρατήσει με σοβαρότητα στο επίπεδο της ενημέρωσης, χωρίς να φτάσει στη σκανδαλολογία. Έχετε σκεφτεί τρόπους προσέγγισης των νέων; Δε νομίζω ότι οι νέοι ζητούν πολλά πράγματα από εμάς. Πιστεύω ότι μια απλότητα και ένας τρόπος επικοινωνίας μέσα σε ένα χώρο που μπορεί να είναι κοινός για τον κληρικό και το νέο άνθρωπο και που δεν υπάρχει δυνατότητα παραμόρφωσης αυτής της σχέσεως, φτάνει για να εκκεντριστεί ο νέος και να έρθει να συζητήσει μαζί σου. Ο προβληματισμός μου είναι εάν

www.mustmagazine.gr

σήμερα η γλώσσα που χρησιμοποιούμε είναι μια γλώσσα που γίνεται κατανοητή από τους νέους ανθρώπους και συγχρόνως διδάσκει ή είναι μια γλώσσα ξύλινη. Δεν είναι θέμα δημοτικής ή καθαρεύουσας. Πρέπει οι όροι και τα νοήματα που δίνουμε στους νέους και που σε εμάς έχουν κάποιο υπόστρωμα, ένα περιεχόμενο, να τα αντιλαμβάνονται οι νέοι με το ίδιο νόημα. Αυτό που έχω αντιληφθεί τουλάχιστον από τις συζητήσεις με νέους ανθρώπους είναι ότι μιλάμε την ίδια γλώσσα, αλλά δεν εννοούμε τα ίδια πράγματα. Οι νέοι νομίζω ότι ξεπέρασαν πλέον την περίοδο της αντίδρασης προς καθετί θεσμικό ή κατεστημένο, βρίσκονται σε ένα στάδιο αναζήτησης πνευματικής, καταλαβαίνουν ότι πολλά υποκατάστατα πνευματικά σήμερα τους έχουν απογοητεύσει και ότι αν βρεθεί ένας άνθρωπος, μπορεί να διαλεχτεί μαζί τους και να τους δεχτεί έτσι όπως είναι. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, καθένας έρχεται στην Εκκλησία όπως είναι. Τότε θα δει ο νέος άνθρωπος ότι η Εκκλησία τού δίνει τις δυνατότητες να ανοίξουν οι ορίζοντές του. Θα δει ότι καθετί που δεν τον οδηγεί στην αμαρτία και στην πτώση, στην αλλοίωση και την πα-

ραμόρφωση της σχέσης με τους άλλους ανθρώπους και με το Θεό δεν είναι απορριπτέο από την Εκκλησία, είναι αποδεκτό. Το γραφείο σας είναι ανοιχτό για ένα νέο; Για όλους είναι ανοιχτό, προπαντός για τους νέους ανθρώπους. Δε θέλω, όμως, να βλέπουν ότι η σχέση του επισκόπου με τους νέους ή με τους ανθρώπους είναι κάτω από την προοπτική ενός γραφείου ή μιας διοικητικής θέσεως. Δε μου αρέσει αυτό το πράγμα, μου αρέσει να υπάρχει μια αμεσότητα σχέσεων, να αρχίσει ο ένας να γνωρίζει τον άλλον και αυτή η σχέση να γίνει γνωστή, δηλαδή να κατανοήσει ο ένας τον άλλο και να τον αποδεχτεί και έτσι ο διάλογος αναπτύσσεται με ένα πολύ φυσιολογικό τρόπο. Το βράδυ θα σας δούμε έξω; Γιατί δε βγαίνω βράδυ εγώ; Βγαίνω, δεν μπορώ 12 η ώρα το βράδυ να κυκλοφορήσω, αλλά τα απογεύματα ή τις βραδινές ώρες κυκλοφορώ. Νομίζω ότι ο χειμώνας θα είναι καλύτερος, διότι οι κλειστοί χώροι θα βοηθούν σε μια επικοινωνία.


28

ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ

Το Γυμναστήριο Άδωνις συμβουλεύει:

Ασκήσεις με αποτέλεσμα Ένα πλήρες και ολοκληρωμένο πρόγραμμα άσκησης θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τρεις παραμέτρους

Αεροβική προπόνηση Οι αεροβικές ασκήσεις αφορούν σε πολλούς μυς ταυτόχρονα και περιλαμβάνουν προσπάθειες μεγάλης διάρκειας και μικρής έντασης. Τέτοιες δραστηριότητες είναι το τρέξιμο και το κολύμπι. Στόχος της αεροβικής προπόνησης είναι η αύξηση της αντοχής και η καλύτερη λειτουργία του αναπνευστικού συστήματος και της καρδιάς. Αύξηση της δύναμης Αυτή επιτυγχάνεται με βάρη και ειδικά μηχανήματα. Η μυLκή ενδυνάμωση είναι απαραίτητη για την καλύτερη λειτουργία του μυοσκελετικού συστήματος. Ασκήσεις ευλυγισίας Τέτοιες ασκήσεις περιλαμβάνουν διάφορα www.mustmagazine.gr

αεροβικά προγράμματα που συνδυάζουν γυμναστική με χορό και βοηθούν στην επίτευξη μιας αισθητικής ισορροπίας και αρμονίας στις κινήσεις. Θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι ένας άνθρωπος που γυμνάζεται συστηματικά έχει αυξημένες ανάγκες σε θρεπτικά στοιχεία, τα οποία, εάν εκλείψουν από τη διατροφή του, είναι ικανά να αχρηστεύσουν στην κυριολεξία τα διάφορα προπονητικά προγράμματα. Η πληρότητα των θρεπτικών συστατικών που παρέχονται από τις τροφές και η επαρκής θερμιδική κάλυψη είναι στοιχεία απαραίτητα ώστε ο αθλούμενος να πλησιάσει τους στόχους που θέτει. Ο γυμναστής λοιπόν βλέπει τον κάθε αθλούμενο (αρχάριο, προχωρημένο, αθλητή) ως μια μεμονωμένη περίπτωση και, σε συνεργασία με το διαιτολόγο, δημιουργεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα γυμναστικής, το οποίο θα στηρίζεται σε σωστή διατροφή. Μόνο έτσι θα έχουμε εγγυημένα αποτελέσματα χωρίς δυσάρεστες επιπλοκές (καταβολικές καταστάσεις, υπερκόπωση, μυLκές θλάσεις κ.λπ.). Χωρίς κάποια από αυτές τις παραμέτρους και το σχεδιασμό ενός ρεαλιστικού προγράμματος προπόνησης, θα ελλοχεύει πάντα ο κίνδυνος των τραυματισμών και των δυσάρεστων επιπλοκών τους.


30

Κ.Ο.Κ.

Παναγιώτης Βούρος

ΤΟ ΦΕΤΙΝΟ ΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

www.mustmagazine.gr

Γλυκό κουταλιού ή Κ.Ο.Κ.; Συμπατριώτες, χαιρετώ! σο μπορώ ακόμα, πριν μπει πρόστιμο και στο ανοιχτό παράθυρο που επιτρέπει το μαύρισμα στο αριστερό χεράκι του δύσμοιρου οδηγού. Περί νέου Κ.Ο.Κ. ο λόγος και μην μπερδεύεστε! Μόνο γλυκός δεν είναι, αφού το όνομα περήφανα αντηχεί, η χάρη όμως λείπει. Το κρίσιμο ζήτημα στις περιπτώσεις που μια καινούρια νομοθετική ρύθμιση, όπως ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας, μπαίνει στη ζωή μας και καθορίζει ειδικότερα πεδία συμπεριφοράς, είναι το γιατί. Θεωρίες και αναλύσεις δε λύνουν όλες τις απορίες, προωθούν όμως τη σκέψη μας και μας προσφέρουν απλόχερα ένα ισχυρό εχέγγυο επιχειρηματολογίας. Ο Cesare Becaria, εις εκ των θεμελιωτών της νομικής σκέψης, διατύπωσε εν αγνοία του το σημερινό άλλοθι του υπουργείου Μεταφορών με τη γνωστή σε ολίγους, είναι η αλήθεια, θεωρία: «Η μείωση του εγκλήματος επιτυγχάνεται με την αύξηση της πιθανότητας σύλληψης των ενόχων». Δεν είναι η πρώτη φορά, λοιπόν, που τα τελευταία χρόνια δρακόντεια μέτρα στους δρόμους μάς καθιστούν, για εισπρακτικούς λόγους (η μεγιστοποίηση της πιθανότητας που λέγαμε), ακούσιους παραβάτες. Όλα τα προηγούμενα, σε συνδυασμό με ότι στην Ελλαδάρα μας νόμος είναι ο λόγος του οργάνου (προς Θεού δεν αναφέρομαι σε όλους, για να είμαστε ξεκάθα-

Ό

ροι), παραγκώνισαν σε ισόβια λήθη σκέψεις, και πολύ περισσότερο κινήσεις, για βελτίωση, ας πούμε, του οδικού δικτύου ή για την πιθανή εισαγωγή του μαθήματος της οδικής αγωγής στα σχολεία κ.τ.λ. Η καταστροφολογία, από την άλλη, και η μόνιμη άρνηση δε βοήθησαν ποτέ κανέναν. Γι’ αυτό κι εμείς, ρίχνοντας ψηλά το νόμισμα, το προσγειώνουμε με την αντίθετη όψη και σκύβουμε να το περιεργαστούμε. Ναι! Το πρόστιμο όταν δε φοράμε ζώνη πήγε από τα 166 στα 350€. Ναι! Η χρήση κινητού τηλεφώνου χωρίς κατάθεση του οβολού μας για αγορά τεχνολογικών εξαρτημάτων που αφήνουν ελεύθερα τα χέρια μας, κοστολογείται πια 100€. Ναι! Η κίνηση στη λωρίδα έκτακτης ανάγκης θα αφαιρεί από την έτσι κι αλλιώς τα-


Κ.Ο.Κ

λαιπωρημένη τσέπη μας 200€. Ναι! Τα γερά ποτήρια θα αποταμιεύουν τα χρήματα που μέχρι πρότινος έδιναν στις λουλουδούδες για να εξοικονομούν τα 700€ που χρειάζονται, αν φυσικά δεν είναι ήδη υπότροποι (τετραψήφιους δε γράφω γιατί ζαλίζομαι). Ναι! Οι ιππότες της ασφάλτου θα μετρούν στους ιππότες της Τροχαίας 350€ αντί 166 για υπερβάσεις των ορίων ταχύτητας, που με τη σειρά τους βέβαια αυξήθηκαν στα 130 km/h στους αυτοκινητόδρομους. Μέσα σ’ όλα τα «ναι» που επιλεκτικά αναφέραμε, υπάρχουν δεκάδες ακόμα που ο νέος Κ.Ο.Κ. απαριθμεί και αριθμοποιεί λεπτομερώς. ΑΝΑΣΑ για ένα ευτράπελο από φίλο που λόγω εκτεταμένης δημοσιότητας επιτρέπει τη χρήση μόνο του ονόματος και όχι του επωνύμου. Περνάει, λοιπόν, μια ζεστή μέρα του Αυγούστου ο Αντώνης μας μια αφύλακτη σιδηροδρομική διάβαση και τον τρατάρει η τροχαία, σταθμευμένη λίγα μέτρα παρακάτω, γλυκό του κουταλιού αξίας 700€ (το ίδιο δώρο με την αντίστοιχη προηγούμενη διάταξη ήταν σαφώς φθηνότερο - 167€). Όσοι, με λίγα λόγια, μάγκες, μαζί κι ο Αντώνης, στενοχωρήθηκαν στο ρεμπέτικο παρελθόν μας που τους πάτησε το τρένο, σε ανάλογη περίπτωση σήμερα θα έλεγαν κι ευχαριστώ. Τα μέτρα, ωστόσο, του νέου Κ.Ο.Κ., είτε το πιστεύετε είτε όχι, κυρίες και κύριοι, βγάζουν λαβράκι, μέχρι σήμερα τουλάχιστον. 64.659 παραβάσεις στο διάστημα Ιουνίου-Ιουλίου 2007 αντί για 96.793 την ίδια χρονική περίοδο πέρυσι στο λεκανο-

31

πέδιο της Αττικής, όπου και εντοπίζονται οι περισσότερες παρασπονδίες. Μήπως, τελικά, κι ο Έλληνας φοβέρα θέλει; Το σίγουρο είναι ότι η μακροχρόνια ορθή εφαρμογή των μέτρων θα οδηγήσει σε διαμόρφωση συνείδησης και όλοι μας θα μεταμορφωθούμε σε οδηγούς από κινούμενοι δολοφόνοι ή αυτόχειρες, στο μέλλον. Εμείς, αυτοί, οι άλλοι κι όλοι μαζί παρέα θα δώσουμε τη λύση σε ό,τι μας δυσχεραίνει, όχι αφού μας κοστίσει ένα μηνιάτικο η κάθε αμαρτία μας σε ένα μέσο που, άλλωστε, δεν πρέπει να λησμονούμε ότι φτιάχτηκε για να μας μεταφέρει. Μπορεί, φυσικά, το μισό μηνιάτικο να το σώσουμε αν τρέξουμε μέσα σε 10 ημέρες για την αποπληρωμή του προστίμου κι έτσι το άλλο μισό χαμογελαστά να το καταθέσουμε για φως, νερό, τηλέφωνο κ.λ.π. Θα μπορούσα να γεμίσω πολλές σελίδες ακόμα για τα μέτρα πρόληψης που απουσιάζουν, για τη βελτίωση των προδιαγραφών κατασκευής των δρόμων, για τα δίκια και τα άδικά σας. Οι λέξεις, όμως, και οι υποθέσεις δε μας κάνουν οδηγούς αλλά φιλοσόφους και αυτή η συμπεριφορά δεν ποινικοποιείται μέσω του νέου Κ.Ο.Κ. Αυτά τα ολίγα από εμένα, παίδες. Τα δικά σας πολύτιμα σχόλια ή αντίθετες απόψεις είναι πάντα ευπρόσδεκτα στο e-mail του περιοδικού μας. Πώς σας φαίνεται ο νέος Κ.Ο.Κ.; Η ερώτηση που ταράζει τη λογική μας προβληματίζοντας είναι η καλύτερη απάντηση. ΜΕ ΤΙΜΗ, ή και δωρεάν αν μου τα πάρει η Τροχαία λόγω παράβασης του νέου Κ.Ο.Κ. μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος άρθρου. ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2007


ÂÉÂËÉÏ 32

ÂÉÂËÉÏ

Θα πεθάνεις ρε

Δεσμοί σώματος

Το χτύπημα του Αετού

Το αδιαφιλονίκητο ταλέντο του τον εκτόξευσε στα ύψη με όχι και τόσο ομαλή προσγείωση στην πεζή πραγματικότητα που του επιφύλαξε η μοίρα. Παιδικά χρόνια γεμάτα πληγές, σαν ματωμένο γόνατο, η μεταγραφή στη Χέρτα της Γερμανίας, ο έρωτας και η επιστροφή στην Αθήνα. «Είναι ένα μυθιστόρημα χαρακτήρων, μια ηθογραφία ανθρώπων που σκιαγραφεί τη δύναμή τους και την πτώση τους», αναφέρει στις “Εικόνες” ο συγγραφέας.

Μοιάζει μελό, αλλά δεν είναι. Αυτή η ιστορία δε θα προλάβει να ιδρώσει, πόσο μάλλον να μουχλιάσει. Δε ρωτάω τίποτα, δε ρωτάει τίποτα, εξάλλου σε ποια γλώσσα να μιλήσουμε; Κι αν κάνουμε λάθος, δεν πειράζει. Δε γίνεται να ωριμάζεις χωρίς λάθη, χωρίς μνήμη, χωρίς διορθώσεις. Η αμαρτία φέρνει εμπειρία και η εμπειρία σοφία. Δεσμοί σώματος. Όχι αίματος, όχι ψυχής. Κι όμως, δεσμοί που κάνουν το αίμα να κοχλάζει και την ψυχή να πετάει.

Εγώ θα σου πω πώς θα πεθάνεις… Ο Άλεξ Ράιντερ, πράκτορας της ΜΙ-6, περνάει λίγες μέρες χαλάρωσης στη Νότια Γαλλία με τη φίλη του, Σαμπίνα. Ώσπου μια ξαφνική επίθεση εναντίον των ανθρώπων που τον φιλοξενούν τον γυρνάει πίσω, στο σκληρό κόσμο της βίας και του μυστηρίου. Ο Άλεξ είναι αποφασισμένος να ανακαλύψει με κάθε θυσία ποιος κρύβεται πίσω από την τρομοκρατική επίθεση και να ξεσκεπάσει ένα μυστικό, το οποίο δε θα μπορούσε ποτέ να σκεφτεί κανείς …

Εκδόσεις: Λιβάνη Συγγραφέας: Μένιος Σακελλαρόπουλος

Εκδόσεις: Ψυχογιός Συγγραφέας: Μπελίκα Κουμπαρέλη

Εκδόσεις: Ψυχογιός Συγγραφέας: Άντονι Χόρθουιτς

Αριζόνα Υπάρχουν στιγμές που η επαρχία θυμίζει άνυδρη έρημο. Με κάκτους και φίδια φαρμακερά. Με ξηρασία και μοναξιά. Σε μια τέτοια έρημο μεγαλώνει η ηρωίδα του βιβλίου, προσπαθώντας να επιβιώσει σε ένα καθεστώς αφόρητης καταπίεσης. Ακούγοντας όμως κοσμοπολίτικες αφηγήσεις για τον έρωτα και τα πλούτη, για τη ζωή έξω από το στενό της περιβάλλον, αρχίζει και έλκεται από την ιδέα της απόδρασης: έτσι, μια μέρα εγκαταλείπει το σπίτι της για να αναζητήσει το άπιαστο όνειρο. Εκδόσεις: Καστανιώτη Συγγραφέας: Μπέσση Λιβανού ÅðéìÝëåéá: Βιβλιοπωλείο “Ëõìðåñüðïõëïò” www.mustmagazine.gr


34

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Νέος φοιτητής στην πόλη; Σε ενδιαφέρει!!! Καλαμάτα: μια πόλη περίπου 68.000 κατοίκων. Συνδυάζει αρμονικά βουνό και θάλασσα (μπλιαχ, κλισέ έκφραση). Ο αριθμός των φοιτητών αυτή τη στιγμή είναι 4.000 (δεν τους μέτρησα κιόλας). Θα προσπαθήσω μέσα σε λίγες γραμμές να σας παρουσιάσω τη νέα σας πόλη! Για τους παλιούς (φοιτητές) η πόλη χωρίζεται σε παραλία και κέντρο, ανάλογα δηλαδή με το μέρος που έχουν νοικιάσει σπίτι. Η δική μου περιγραφή θα ξεκινήσει από βόρεια! Στο υψηλότερο σημείο της πόλης βρίσκεται το κάστρο της Καλαμάτας, δεν είναι επισκέψιμο για το κοινό (ως αρχαιολογικός χώρος). Εκεί το καλοκαίρι γίνονται πολλές εκδηλώσεις (π.χ. Φεστιβάλ Χορού, παραστάσεις κ.λπ.).

www.mustmagazine.gr

Κατεβαίνοντας συναντάμε την εκκλησία της υπαπαντής. Είναι η πολιούχος της Καλαμάτας και γιορτάζεται στις 2 Φεβρουαρίου (αργία). Όπως οδεύεις προς τα κάτω, αν το πάρεις όλο δεξιά και αφού περάσεις μια γέφυρα (ποτάμι Νέδοντα), φτάνεις στο ΚΤΕΛ. Από εκεί μπορείς να πάρεις το λεωφορείο και να κάνεις ένα tour σε όλη σχεδόν τη Μεσσηνία, την Αθήνα, την Πάτρα, τα Γιάννενα, αλλά ακόμα και τη Θεσσαλονίκη. Επιστρέφουμε τώρα στην αρχική μας διαδρομή, δηλαδή κάτω από την Υπαπαντή και συνεχίζουμε! Λίγα μέτρα πιο κάτω συναντούμε τη νυχτερινή ζωή της Καλαμάτας, πληθώρα μπαρ, κλαμπ και ουζάδικων. Όλα τα παραπάνω αποτελούν τα στέκια των φοιτητών. Ανάμεσα σε όλα αυτά υπάρχει και η εκκλησία των Αγίων Αποστόλων. Από εκεί ξεκίνησε η Επανάσταση του 1821. Προχωράμε, λοιπόν, ωπ ένας μεγάλος δρόμος! Λέγεται Αριστομένους, αυτός ο δρόμος και οι κάθετοι και παράλληλοί του αποτελούν το εμπορικό τετράγωνο της Καλαμάτας. Επίσης, στο δρόμο αυτό θα συναντήσεις το Κ.Ε.Π. του Δήμου (πετάξου να ζητήσεις ένα χαρτάκι! Έχουν τα πάντα)- εκεί θα βρεις και το must! Έπειτα συναντάμε το Δημαρχείο (στο αριστερό σου χέρι υπάρχει μια στοά (Λόντου), εκεί υπάρχουν δυο καφετέριες και ένα μπαρ. Συνεχίζουμε νότια. Πιάσαμε πλατεία! Εκεί βλέπεις και το περιβόητο σιντριβάνι, που αποτέλεσε κάτι σαν το γεφύρι της


ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Άρτας (χρόνος κατασκευής του). Αν ψάξεις λίγο την περιοχή θα ανακαλύψεις clubs εκεί γύρω. Αν πάρεις το δρόμο δεξιά (Φραντζή) θα βγεις στον Ο.Σ.Ε. Από εκεί παίρνεις το τρενάκι και πας ΤΕΙ (ιδανική διαδρομή). Κατά τ’ άλλα, μην το προτιμήσεις γιατί βρισκόμαστε στην εποχή του «μουντζούρη». Ξαναπιάνουμε την Αριστομένους! Συναντάς δυο μεγάλα κτίρια, το πρώτο είναι το Δικαστικό Μέγαρο, και μετά της Νομαρχίας (εκεί υπάρχει και το δεύτερο ΚΕΠ της πόλης). Έπειτα συναντάς ένα τεράστιο πάρκο, γνωστό ως πάρκο του ΟΣΕ. Στρίψε αριστερά! Ωραία! Βλέπεις δεξιά σου το κτίριο του ΙΚΑ (αχρείαστο να ’ναι).

35

Προχώρα. Ένας άλλος μεγάλος δρόμος! Η οδός Φαρών (ο δρόμος με τα dvdάδικα). Στρίψε δεξιά. Ωραία! Στο τέλος του δρόμου συναντάς την Οδό Ναυρίνου, ένας δρόμος με πολλά καφέ, ταβέρνες, παγωτατζίδικα, ουζερί, clubs και ένα τεράστιο πεζοδρόμιο (είναι το μεγαλύτερο της Πελοποννήσου). Θα ήταν βέβαια μεγάλη μου παράλειψη να ξεχάσω τον παράδεισο των φοιτητών, τι άλλο; Το jumbo! Βρίσκεται αριστερά από το τέλος της Φαρών! Εκεί ρώτα! Μην τα θες όλα στο στόμα! Αν τελικά καταφέρεις να βρεις το jumbo, να ξέρεις ότι πίσω από αυτό υπάρχουν

πολλές ταβέρνες, ιταλικά μαγαζιά κ.λπ. (περιοχή Μαρίνας). Μέσω του Αστικού ΚΤΕΛ μπορείς να διασχίσεις όλη σχεδόν την Καλαμάτα, να πας στο ΤΕΙ και στο ΑΕΙ (αν και θα σε αφήσει λίγο πιο μακριά). Και τώρα πράγματα που πρέπει να ξέρεις ότι μπορείς να κάνεις στη Καλαμάτα. Να παίξεις σε γήπεδα 5Χ5,7Χ7,9Χ9 Να παίξεις bowling Να πας cinema Να γραφτείς σε συνδέσμους μεγάλων ομάδων Να βρεις θεατρική ομάδα Να ασχοληθείς με την κολύμβηση και την ιστιοπλοyα Να βρεις ομάδα για να αθληθείς κάθε είδους (μη ζητήσεις κάτι τρελό τώρα). Καλή διαμονή και καλή αρχή, νέοι φοιτητές. ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2007


36

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ

Κατερίνα Βίγκου

Είσαι για επιτραπέζιο;

www.mustmagazine.gr

Ξεχάστε την αντίληψη ότι τα επιτραπέζια τα παιχνίδια είναι χαμένος χρόνος υμάστε κάθε φορά που αλλάζει ο χρόνος που είμαστε όλο υποσχέσεις; Τη νέα χρονιά θα γραφτώ γυμναστήριο, θα μάθω ισπανικά, θα κάνω δίαιτα, θα ζητήσω προαγωγή και, και, και! Ε, τι θα λέγατε φέτος το νέο έτος να αρχίσει από το Σεπτέμβρη; Έχει και αυτός ο μήνας, όπως και ο Γενάρης, μία αρχή και ένα τέλος άλλωστε: αρχή σχολικού έτουςτέλος διακοπών! Είμαι σίγουρη ότι τώρα όλοι έχετε στο μυαλό σας αμέτρητες καινούριες αρχές που θέλετε να κάνετε… αφήστε όμως λίγο χώρο και για κάτι πραγματικά πρωτότυπο, που δεν κουράζει ψυχικά, ούτε σωματικά, έχει μόνο θετικά, το απολαμβάνετε, το κάνετε μαζί με φίλους και δεν είναι παράνομο… Ακούγεται πολύ καλό για να είναι αληθινό; Κι όμως, είναι κάτι πολύ απλό… επιτραπέζια παιχνίδια! Όπως κάποιοι πίστευαν ότι η τηλεόραση θα «σκότωνε» το ραδιόφωνο, έτσι πίστευαν ότι και τα επιτραπέζια παιχνίδια θα εξαφανιστούν με την εμφάνιση των video games! Κι όμως αυτά επέζησαν! Αυτό συνέβη γιατί έχουν να μας προσφέρουν πολύ περισσότερα από τα video gamesμιλάμε για αληθινή ψυχαγωγία! Ξεχάστε την αντίληψη ότι τα παιχνίδια είναι χαμένος χρόνος, τα έχουμε ανάγκη! Όσο ψεύτικος και αν είναι ο μικρόκοσμος στον οποίο μας εισάγουν, δεν είναι μόνο ψυχαγωγικά και απελευθερωτικά, αλλά αποτελούν ανεκτίμητα εργαλεία αυτογνωσίας, που φέρνουν τους ανθρώπους ξανά σε

Θ

επαφή με τον κόσμο της ανέμελης ψυχαγωγίας! Από αυτό το Σεπτέμβρη, λοιπόν, διοργανώστε τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα μία βραδιά «on-the-table-games» (χα!χα!)! Και είμαι σίγουρη ότι θα εθιστείτε σε αυτή τη συνήθεια-μη φοβάστε αυτός ο εθισμός μόνο να σας ωφελήσει μπορεί! Το «Παν μέτρον άριστον», ισχύει πάντα όμως έτσι; Γνωρίζω προσωπικά, άλλωστε, κάποιον που τσακώνεται καθημερινά με την κοπέλα του, γιατί πηγαίνει με τις ώρες στον κολλητό του και παίζουν Stratego! Δεν μπορούμε να μετρήσουμε πόσο ωφελούνται όσοι παίζουν παιχνίδια αλλά να τι μας διδάσκουν: • Στα παιχνίδια ο καθένας παίζει με τη σειρά του και σέβεται τη σειρά του αντιπάλου! Αυτή η βασική αρχή των παιχνιδιών είναι απαραίτητη και για ανθρώπινες σχέσεις! • Πολλές αμερικανικές εταιρίες παραγγέλνουν ειδικά σχεδιασμένα παιχνίδια για την εκπαίδευση του προσωπικού τους! • Παντοδύναμοι στρατηγοί διδάσκονται από τα παιχνίδια, μάλιστα η απόδοσή τους σε αυτά μπορεί να σημαίνει νίκη ή συντριβή στο πεδίο της μάχης! • Τα παιχνίδια μας εισάγουν ξανά στον κόσμο της προσποίησης και της παιδικότητας, θυμίζοντάς μας τη χαρά της απόλυτης και ανόθευτης διασκέδασης, αλλά και της σπαρταριστής εφευρετικότητας!


STUDIO F

39

Με μια Vespa στα Βαλκάνια "Oh. Jeff I love you too, but..."

μία φράση που ταξίδεψε στα Βαλκάνια ι Studio-F, κατά κόσμoν Τάσος Βαμβακάς και Γιάννης Κόσσυβας, έκαναν κάτι που για τους περισσότερους ακούγεται τρελό! Με τη vespa τους έφτασαν μέχρι την Αδριατική! Ναι, καλά διαβάσατε! Τους συναντήσαμε και μάθαμε για αυτό τους το εγχείρημα, που κράτησε συνολικά 19 μέρες! Διέσχισαν κάτι παραπάνω από 3.000 χλμ.!

Ο

Πού ακριβώς πήγατε; Πήγαμε με πλοίο από την Πάτρα στη Βενετία, ενώ κατεβήκαμε όλη την Αδριατική μέχρι και το Μαυροβούνιο. Τελικός προορισμός ήταν το Kotor και από εκεί η Σερβία.

Το vespaki σας τι έκανε; Τα πάντα με επιτυχία.

Δηλαδή, ούτε μια φορά δεν το πήγατε στο γιατρό; Ε, όχι, είχαμε κάποια προβληματάκια, αλλά ξεπεράστηκαν εύκολα! Ούτε μια μέρα δεν ξεφύγαμε από τον αρχικό μας στόχο.

Απρόοπτα είχαμε; Δεν είχαμε κανένα μεγάλο απρόοπτο!

Παιδιά, αυτή την τρέλα τη σκεφτόσασταν

καιρό ή ήταν μια απόφαση της στιγμής; Ήταν μια ιδέα που πλανιόταν γενικώς, θέλαμε να πάμε σε αυτά τα μέρη, γιατί ξέραμε ότι ήταν μια φανταστική διαδρομή.

Θα το ξανακάνατε; Το ίδιο όχι! Και με τον ίδιο τρόπο όχι.

Δηλαδή, το μετανιώσατε; Όχι, σε καμία περίπτωση. Απλά πιστεύουμε ότι πρέπει να κλείνεις ένα ένα τα θέματα και τους προορισμούς σου!

Δηλαδή, θα σας ξαναδούμε να γυρνάτε; Ναι, ψάχνουμε τον προορισμό μας!

Τι σας άρεσε στα μέρη που πήγατε; Τα πάντα, έχει φοβέρες καστροπολιτείες η Αδριατική, ένα ταξίδι που τον προτείνουμε στον καθέναν, γιατί είναι στη γειτονιά μας και είναι φανταστικά. Οι άνθρωποι ήταν πολύ φιλόξενοι, ενώ έχουν μια διάχυτη τρέλα που θυμίζει εποχές από την Ελλάδα που έχουν περάσει!

Τι να περιμένουμε τώρα από εσάς; Θα βγάλουμε ένα λεύκωμα με το ταξίδι, ενώ θα γίνει και βιντεοπροβολή του ταξιδιού! ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2007


40

ARTCAFE

Art cafe τέλος... Πέρασε πιά στο παρελθόν

ο art ήταν ένα μαγαζί που δεν ήταν ούτε trendy ούτε δήθεν. Ένα μαγαζί με προσωπικότητα. Δε σε ενδιέφερε τι θα φορέσεις και ήξερες ότι εκεί δε θα σε «θάψουν». Ακόμα κι αν πήγαινες για καφέ μόνος σου, δε θα σε κοιτούσαν με απορία. Στην τελική, ήξερες ότι εκεί θα συναντούσες κάποιον γνωστό και θα μπορούσες να καθίσεις μαζί του. Εγώ και η παρέα μου, όπως και πολλές παρέες, είχαμε κλείσει

Τ

www.mustmagazine.gr

10ωρα εκεί. Εκεί ήπιαμε τον πρώτο καφέ, εκεί κάναμε το πρώτο μας τσιγάρο, εκεί μάθαμε την μπύρα, εκεί κάναμε κοπάνα! Κι όταν όλοι έφυγαν για να σπουδάσουν, ήξεραν ότι όταν κατέβουν Καλαμάτα θα πάνε ξανά στο art!

Πριν καιρό, όμως, μάθαμε ότι θα έκλεινε. Δεν περίμενα ποτέ ότι τόσα άτομα θα στεναχωριούνταν. Το περίεργο είναι ότι στεναχωρήθηκαν και άτομα που «έκραζαν» το art (γι’ αυτούς ήταν ένα μαγαζί που μάζευε παρακμιακούς τύπους!) Ο λόγος που τελικά δημοσιεύεται αυτό το άρθρο είναι γιατί πολλοί δέθηκαν μαζί του. Επίσης πολλοί μου ζήτησαν να γράψω κάτι, έτσι το θεώρησα υποχρέωση αλλά και ανάγκη.


42

ΤΑ MUSTΗΡΙΑ

www.mustmagazine.gr


ΤΑ MUSTΗΡΙΑ

43

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2007


SUDOKU 44

ÐÁÉ×ÍÉÄÉÁ

1

1 5

6

7

8

9

7

4

6

5

2 8

4

2

8 9

6 1

2 7

2

8

9

2 9

1

3

5

3

8

1

6

4

7 9

8 6

1

2

5

4

8

1

3

5

7

9

9

1

3

5

7

4

6

8

1

8 4 3

1

9

6 5

3

5

3

1

6

3

6 4

7

2 1 5

1

6 3

5

8

4

3

9

7 1 3

www.mustmagazine.gr

9 8

4

7

5

1

9

7


46

ÆÙÄÉÁ

Τα ζώδια από την ...ανάποδη Κριοί

Λέοντες

Είστε συντηρητικοί άνθρωποι. Αυτό σημαίνει πως είστε χέστηδες και κότες. Φοβάστε την ίδια σας τη σκιά και δεν έχετε ποτέ γκόμενο/γκόμενα γιατί φοβάστε να την πλησιάσετε. Χρησιμοποιείτε μόνο Windows γιατί φοβάστε να βάλετε Linux. Κανένας Κριός δεν έκανε ποτέ κάτι το σημαντικό. Καλύτερα για όλους θα ήταν να ΑΥΤΟΚΤΟΝΗΣΕΤΕ.

Τοξότες

Είστε γεννημένοι ηγέτες. Βέβαια αυτό το νομίζετε μόνο εσείς. Ο Χίτλερ ήταν Λέων. Είστε ματαιόδοξοι και δεν ανέχεστε την αντικειμενική κριτική. Προσπαθείτε να επιβάλλετε τα πιστεύω σας με απολυταρχικό τρόπο. Οι περισσότεροι Λέοντες έχουν σαν χόμπι το σεξ με ζώα.

Είστε ο κλασσικός αισιόδοξος. Έχετε μια ανεμελιά η οποία οφείλεται στο γεγονός πως είστε παντελώς άχρηστοι και ατάλαντοι. Οι περισσότεροι Τοξότες είναι αλκοολικοί. Ο Πατακός ήταν Τοξότης.Είστε εκνευριστικά χαρούμενοι και όλοι θέλουν να σας σπάσουν στο ξύλο. Δε θυμάστε αν έχετε σεξουαλική ζωή (λόγω των μεγάλων ποσοτήτων αλκοόλ).

Ταύροι Έχετε μεγάλη υπομονή. Είστε χαζοί και γι' αυτό επιμένετε πάντοτε στις απόψεις σας. Δεν καταλαβένετε πότε είναι καιρός να το βουλώσετε. Τρώτε χοντρά κολλήματα και σας κοροCδεύουν όλοι. Είστε γενικά φαιδρά και αξιολύπητα άτομα, που νομίζουν ότι ξέρουν τα πάντα.

Δίδυμοι

Παρθένοι Είστε πολύ συστηματικοί τύποι. Επίσης είστε ρεμάλια και τεμπέληδες. Σάς αρέσει πάρα πολύ να ξύνετε τα ......α σας όλη μέρα. Είστε εξπέρ στο να φορτώνετε τη δουλειά σας στους άλλους. Έχετε την τάση να σας πιάνει ο ύπνος την ώρα του σεξ. Ιδανικά επαγγέλματα: Σεκιουριτάς, Δοκιμαστής Στρωμάτων, Νταβατζής/Τσατσά. Αγαπημένο Σπορ: Το Ξυστό.

Ζυγοί

Αιγόκεροι Είστε άτομα με ανεπτυγμένη την αίσθηση της περιπέτειας. Σας αρέσει να σκαλίζετε τη μύτη σας. Είστε αναιδείς και φαντασμένοι. Προσπαθείτε να δώσετε την εντύπωση ανθρώπου με καλλιέργεια, ενώ είστε μπουρτζόβλαχοι.

Υδροχόοι

Είστε κλασσικοί διανοούμενοι. Είστε διπρόσωπα γουρούνια και σας μισούν όλοι. Είστε τσιγκούνηδες και δεν έχετε πραγματικούς φίλους. Έχετε μια τάση στο παθητικό σοδομισμό και την αιμομιξία. Λέτε αρλούμπες και αλλάζετε άποψη κάθε 3 δευτερόλεπτα.

Είστε καλλιτεχνικοί τύποι. Δεν επικοινωνείτε καθόλου με την πραγματικότητα. Δεν πρόκειται ποτέ να κερδίσετε πολλά χρήματα γιατί είστε ανίκανοι και σπάταλοι. Οι άντρες Ζυγοί είναι τα καλύτερα υποψήφια θύματα για λοβοτομή. Στο σεξ οι επιδόσεις των Ζυγών είναι για γέλια. Διάσημος Ζυγός: Σάκης Ρουβάς.

Οι Υδροχόοι είναι φοβερά δημιουργικοί και εφευρετικοί. Σπάνε τα .....α όλων, με τις περίεργες ιδέες τους. Είναι μανιακοί αλλά και αμφισεξουαλικοί. Οι περισσότεροι Υδροχόοι βρίσκονται στα ψυχιατρεία.

Καρκίνοι

Σκορπιοί

Ιχθείς

Έχετε μεγάλη κατανόηση για τα προβλήματα των άλλων. Αυτό σας κάνει τέλεια κορόιδα. Είστε κλαψιάριδες και αναποφάσιστοι. Είστε ολότελα άχρηστοι και δεν μπορείτε να πετύχετε τίποτα χωρίς βοήθεια. Οι περισσότεροι Καρκίνοι καταλήγουν στη φυλακή αν και είναι αθώοι.

Το παίζετε πονηροί και προσπαθείτε με δόλια μέσα να ανεβείτε επαγγελματικά. Είστε αναίσθητοι και πρόκειται να φτάσετε ψηλά γιατί είστε γλυφτρόνεια και τους έχετε όλους γραμμένους. Οι γυναίκες Σκορπιοί κάνουν συνήθως καριέρα ως Dominatrix, ενώ οι άντρες ως δήμιοι.

Είστε ένα πολύ ευαίσθητο ζώδιο. Αυτό σημαίνει ότι είστε αδερφές! Γκρινιάζετε συνεχώς και περιμένετε τα πάντα από τους άλλους, χωρίς να προσφέρετε τίποτα. Είστε νευρωτικοί και τεμπέληδες. Οι γυναίκες Ιχθείς είναι κατίνες και δεν μπορούν να βρούν άντρα με τίποτα.

www.mustmagazine.gr


MUST MAGAZINE ΤΕΥΧΟΣ 2  

Σεπτέμβριος 2007 Συνεχίζουμε, οι φωτιές κατέκαψαν το νομό μας, κεντρικό μας πρόσωπο, ο καθηγητής πανεπιστημίου και μητροπολίτης Μεσσηνίας...

MUST MAGAZINE ΤΕΥΧΟΣ 2  

Σεπτέμβριος 2007 Συνεχίζουμε, οι φωτιές κατέκαψαν το νομό μας, κεντρικό μας πρόσωπο, ο καθηγητής πανεπιστημίου και μητροπολίτης Μεσσηνίας...