Page 1


Misja Jednostki Misją Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej jest kształcenie wysoko wykwalifikowanych i twórczych specjalistów na potrzeby gospodarki opartej na wiedzy oraz prowadzenie najwyższej jakości badań naukowych z zakresu elektrotechniki, informatyki, energetyki, mechatroniki, elektrotechnologii, automatyki, inżynierii materiałowej i biomedycznej, elektroniki oraz telekomunikacji, przyczyniających się do rozwoju innowacyjnej gospodarki i wzrostu poziomu kształcenia. Dążymy by Wydział Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej był jednostką, która:  prowadzi kształcenie na europejskim poziomie dostosowane do potrzeb rynku pracy,  w pełni wykorzystuje swój potencjał naukowy, badawczy, posiadaną infrastrukturę i zasoby ludzkie do realizacji prac naukowo-badawczych oraz naukowo - wdrożeniowych na wysokim poziomie,  ma strukturę organizacyjną optymalnie dostosowaną do wykonywania zadań,  dysponuje w pełni zintegrowanym systemem informatycznym, wspomagającym proces kształcenia, zarządzania oraz rozwoju naukowego we wszystkich obszarach działalności,  ma profesjonalną, sprawnie działającą administrację,  posiada obiektywny system oceniania i wynagradzania pracowników oraz zadaniowy system finansowania jednostek organizacyjnych,  wypełnia społeczną misję Uczelni wspierając rozwój kultury studenckiej, sportu akademickiego, przedsiębiorczość studentów oraz rozwój innowacji w regionie,  łączy działania rozwojowe z poszanowaniem tradycji akademickich.

Władze Wydziału Dziekan Wydziału Elektrotechniki i Informatyki prof. dr hab. inż. Henryka Danuta Stryczewska tel. 81538 4287 fax. 81538 4646 e-mail: we.dziekan@pollub.pl Prodziekan ds. Nauki dr hab. inż. Wojciech Jarzyna, prof. Politechniki Lubelskiej tel. 81538 4288 e-mail: we.prodziekan.n@pollub.pl Prodziekan ds. studenckich na kierunku Elektrotechnika dr inż. Paweł Artur Mazurek tel. 81538 4288 e-mail: we.prodziekan.e@pollub.pl Prodziekan ds. studenckich na kierunku Informatyka dr inż. Marek Miłosz tel. 81538 4288 e-mail: we.prodziekan.i@pollub.pl


Podstawowe informacje o jednostce Wydział Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej w 2014 roku obchodzi jubileusz 50-lecia działalności. Jednostka powstała w 11. roku działalności ówczesnej Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej, jako jej drugi wydział. Obecnie w strukturze organizacyjnej wydziału funkcjonują trzy instytuty oraz sześć katedr: o Instytut Elektroniki i Technik Informacyjnych o Instytut Informatyki o Instytut Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii o Katedra Automatyki i Metrologii o Katedra Inżynierii Komputerowej i Elektrycznej o Katedra Matematyki o Katedra Napędów i Maszyn Elektrycznych o Katedra Sieci Elektrycznych i Zabezpieczeń o Katedra Urządzeń Elektrycznych i Techniki Wysokich Napięć

Jednostki organizacyjne Wydziału prowadzą badania w tematyce elektrotechniki, energetyki, optoelektroniki, techniki światłowodowej, techniki zimnej plazmy w ochronie środowiska, wykorzystania nadprzewodnictwa w elektrotechnice, techniki implantacji jonowej w elektrotechnologii, badania właściwości elektrycznych materiałów pochodzenia roślinnego. Wiele oryginalnych badań naukowych prowadzonych jest z wykorzystaniem unikalnego wyposażenia aparaturowego laboratoriów poszczególnych jednostek Wydziału. Badania prowadzone są we współpracy z partnerami krajowymi i zagranicznymi. Poziom prowadzonych badań oraz stan kadry naukowej pozwolił Wydziałowi uzyskać prawa nadawania stopnia naukowego doktora i doktora habilitowanego oraz uruchomić studia doktoranckie.

W okresie 50 lat działalności Wydział wydał 8731 dyplomów inżyniera i magistra inżyniera, w tym 7715 w dyscyplinie elektrotechnika i 1016 w dyscyplinie informatyka. Od czasu uzyskania praw doktoryzowania w 1978 roku wypromowano 106 doktorów nauk technicznych, a od momentu uzyskania pełni praw akademickich w 2000 roku – 15. doktorów w dyscyplinie elektrotechnika uzyskało stopnie naukowe doktora habilitowanego. Wydział prowadzi kształcenie dla ponad 1100 studentów na kierunkach Elektrotechnika, Informatyka i wspólnie z Wydziałem Mechanicznym na kierunkach Mechatronika oraz Inżynieria Biomedyczna. Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w grupie jednostek obszaru Nauki Ścisłe i Inżynierskie w ocenie parametrycznej Wydział uzyskał kategorię A.

Wydział Elektrotechniki i Informatyki ul. Nadbystrzycka 38 A, 20-618 Lublin tel. +48 81538 4287, fax. +48 81538 4646 http://weii.pollub.pl we.sekretariat@pollub.pl


Struktura jednostki

Profil dydaktyczny

Zakład Elektroniki i Fizyki Technicznej Zakład Diagnostyki i Analizy Pomiarów Zakład Teleinformatyki i Diagnostyki Medycznej Zakład Optoelektroniki i Sieci Teleinformatycznych

W działalności dydaktycznej Instytut prowadzi wszystkie formy zajęć dla studentów kierunków Elektrotechnika, Informatyka, Mechatronika i Inżynieria Biomedyczna. Są to zajęcia z zakresu: • elektroniki, energo-, opto- i mikroelektroniki • układów i systemów elektronicznych • techniki cyfrowej • sensoryki i przetwarzania sygnałów • czujników optoelektronicznych • systemów czasu rzeczywistego • modelowania i analizy systemów dyskretnych • mikrosystemów MEMS • mechatroniki w systemach bezpieczeństwa i nadzoru • techniki mikroprocesorowej • mikrokontrolerów i systemów wbudowanych • architektury komputerów • sieci komputerowych i IP • administrowania sieciami komputerowymi • multimediów • teleinformatyki • mobilności i multimediów w sieciach IP • programowania systemowego • systemów operacyjnych na platformach mobilnych • sztucznej inteligencji i algorytmów genetycznych • techniki światłowodowej • telekomunikacji • techniki obrazowania medycznego • elektronicznej aparatury medycznej • podstaw rezonansu magnetycznego • fizyki • energetyki jądrowej

Profil badań i usług Instytut Elektroniki i Technik Informacyjnych prowadzi prace i badania w obszarach:  monitorowanie i diagnostyka procesu spalania, przede wszystkim z zastosowaniem metod optycznych,  adaptacyjne systemy sterowania procesem spalania,  aktywne i pasywne optyczne analizatory gazów,  przetwarzanie sygnałów pomiarowych za pomocą transformaty curvelet i falkowej, a także z użyciem algorytmów sztucznej inteligencji,  analiza i kompresja obrazów w zastosowaniach do diagnostyki przemysłowej,  tomografia optyczna i ultradźwiękowa,  diagnostyka medyczna,  implementacja cyfrowych metod przetwarzania sygnałów w układach mikrosterowników,  zastosowanie siatek Bragga do wyznaczania profili naprężeń i temperatury,  czujniki i układy optoelektroniczne do zastosowań przemysłowych  analiza wpływu sygnałów zakłócających na tor telemetryczny,  zagadnienia syntezy sieci komputerowych,  optyczne sieci telekomunikacyjne.

Instytut Elektroniki i Technik Informacyjnych

ul. Nadbystrzycka 38A tel./fax +48 81538 4309 http://ieti.pollub.pl elnika@elektron.pol.lublin.pl, ieti@pollub.pl


Struktura jednostki

Profil dydaktyczny

Zakład Programowania i Grafiki Komputerowej Zakład Podstaw Informatyki i Analizy Numerycznej Zakład Inżynierii Oprogramowania i Systemów Baz Danych Zakład Ochrony Informacji

Instytut Informatyki realizuje dydaktykę Informatyki dla Wydziału Elektrotechniki i Informatyki na kierunkach: Informatyka, Inżynieria Biomedyczna, Mechatronika i Elektrotechnika. Zajęcia prowadzone przez pracowników Instytutu pozwalają nabyć niezbędną wiedzę m.in. z dziedziny: • współczesnych języków programowania, • technologii mobilnych, • technologii internetowych, • współczesnych baz danych, • algorytmów i metod numerycznych, • modelowania oprogramowania, • zarządzania projektami informatycznymi, • użyteczności i jakości oprogramowania, • bezpieczeństwa informacji, • akwizycji i przetwarzania obrazów.

Profil badań i usług Działalność naukowa Instytutu koncentruje się na problematyce:  ukrywania informacji w sygnale dźwiękowym,  rejestracji i analizy ruchu,  przetwarzania obrazów,  interfejsów człowiek-komputer,  analizy danych spektrometrycznych,  metody elementów brzegowych i jej zastosowań,  systemów analitycznych wspomagających funkcjonowanie przedsiębiorstw,  użyteczności i jakości oprogramowania, klasy ERP,  inżynierii sterowanej modelami. Oferta Instytutu dla przemysłu obejmuje:  opracowanie strategii informatyzacji przedsiębiorstw,  planowanie przedsięwzięć informatycznych, w tym aspekty budowy sieci komputerowych i bezpieczeństwa informacji,  wykonanie ekspertyz systemów i narzędzi informatycznych,  konsultacje z zakresu metod numerycznych i metod optymalizacji,  projektowanie, implementację i wdrażanie systemów informatycznych,  doradztwo i nadzór nad przedsięwzięciami informatycznymi, w tym audyt i ocenę jakości,  realizację szkoleń z zakresu informatyki,  analizę i optymalizację procesów biznesowych,  projektowanie i implementację systemów zarządzania wiedzą i workflow,  wdrażanie nowoczesnych rozwiązań: systemów logowania przy użyciu kart inteligentnych, systemów archiwizacji danych i systemów multimedialnych.

Instytut Informatyki

ul. Nadbystrzycka 36B tel. +48 81525 2046 fax. +48 81538 4349 http://cs.pollub.pl inst-inf@pollub.pl


Struktura jednostki

Profil dydaktyczny

Zakład Elektrotechniki Teoretycznej Zakład Technik Komputerowych w Elektrotechnice Zakład Elektrotechnologii Zakład Elektrochemii

W działalności dydaktycznej Instytut prowadzi zajęcia dla studentów kierunków Elektrotechnika, Informatyka, Mechatronika i Inżynieria Biomedyczna z obszarów:

 teorii obwodów - na I, II i III stopniu  podstaw elektrotechniki Działalność naukowa Instytutu koncentruje się  teorii pola elektromagnetycznego  teorii sygnałów na problematyce:  technik informacyjnych  zastosowań nadprzewodników;  kompatybilności elektromagnetycznej  technologii plazmowych w biotechnologii,  oddziaływań środowiskowych i EMC medycynie, rolnictwie, ochronie środowiska oraz inżynierii materiałowej;  informatyki  kompatybilności elektromagnetycznej urządzeń  komputerowego wspomagania projektowania - badanie emisji i odporności  metod numerycznych elektromagnetycznej urządzeń i instalacji;  chemii fizycznej  urządzeń elektrotermicznych i wykorzystania  elektrochemii energii odnawialnej,  nanocząstek i nanotechnologii  obliczania sprzężonych pól  zaawansowanych technologii pomiarowych elektromagnetycznego i temperatury, i materiałowych w inżynierii biomedycznej  elektrochemii –zjawiska na granicy faz,  komputerowego wspomagania w diagnostyce  wykorzystania właściwości magnetycznych medycznej materiałów w badaniach nieniszczących.  ekologii i ekonomii OZE  odnawialnych źródeł energii

Profil badań i usług

 technologii nadprzewodnikowych i plazmowych w energetyce OZE  technologii wytwarzania biopaliw  mikrokogeneracji energii elektrycznej i ciepła w budynkach  małej energetyki wodnej i wiatrowej  monitoringu i metod ograniczania zakłóceń środowiska  inżynierskich zastosowań informatyki – III stopień  seminarium doktoranckie

Instytut Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii

ul. Nadbystrzycka 38A tel./fax. +48 81538 4289, +48 81538 4643 http://ipee.pollub.pl we.ipee@pollub.pl


Struktura jednostki

Profil dydaktyczny

Laboratorium Pomiarów Wielkości Nieelektrycznych Laboratorium Metrologii Laboratorium Automatyki

W ramach działalności dydaktycznej Katedra realizuje wszystkie formy zajęć na kierunkach Elektrotechnika, Informatyka, Mechatronika i Inżynieria Biomedyczna. Są to zajęcia z zakresu:

Profil badań i usług Działalność naukowa Katedry obejmuje następujące zagadnienia badawcze:  projektowanie i wdrażanie wieloczujnikowych komputerowych systemów pomiarowych wielkości elektrycznych i nieelektrycznych,  implementacja algorytmów przetwarzania danych pomiarowych w przemysłowych układach automatyki,  projektowanie nowych, w warstwie sprzętowej i programowej, przetworników pomiarowych z częstotliwościowym nośnikiem informacji,  pomiary ultra wysokiej próżni,  analizy izotopowe metodą spektrometrii mas,  projektowanie systemów pomiarowych wilgotności względnej.

 podstaw metrologii  metrologii  metrologii wielkości elektrycznych  pomiarów wielkości nieelektrycznych  podstaw elektroniki i metrologii  automatyki i regulacji automatycznej  komputerowych systemów pomiarowych  sterowania cyfrowego i sterowników PLC  mikrokontrolerów i mikrosensorów inteligentnych  podstaw automatyki  teorii i techniki sterowania  sterowników przemysłowych  podstaw automatyzacji  metrologii i przetwarzania sygnałów - studia III stopnia  seminarium doktorskie

Katedra Automatyki i Metrologii

ul. Nadbystrzycka 36A tel./fax. +48 81538 4315, 81538 4315 http://elektron.pol.lublin.pl/users/kam we.kaim@pollub.pl


Profil badań i usług

Profil dydaktyczny

Tematyka badań naukowych Katedry Inżynierii Komputerowej i Elektrycznej koncentruje się wokół:

W ramach realizowanego na Uczelni toku studiów, wykładowcy Katedry prowadzą zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych na macierzystym Wydziale Elektrotechniki i Informatyki oraz na wydziałach Budownictwa i Architektury, Inżynierii Środowiska oraz Podstaw Techniki. Zajęcia dydaktyczne prowadzone są w ramach takich przedmiotów jak:

 problemów użytkowania oraz projektowania inteligentnych instalacji i systemów elektrycznych,  zastosowania graficznego środowiska do programowania urządzeń pomiarowych w długotrwałej akwizycji danych z procesów magazynowania materiałów biologicznych,  badań wpływu pola elektrycznego na właściwości elektryczne materiałów pochodzenia organicznego,  wykorzystania metod cyfrowego przetwarzania obrazów do analizy zdjęć i sekwencji wideo w systemach diagnostycznych, systemach kontrolno-pomiarowych oraz systemach wspomagania decyzji,  zastosowania elektrotechnologii we wspomaganiu procesów przetwarzania produktów spożywczych,  badań i diagnostyki wyposażenia elektrycznego i elektronicznego pojazdów samochodowych,  wykorzystania pola elektrycznego w przemyśle rolno-spożywczym, (urządzenia suszarnicze i odpylające),  wykorzystania przetworników piezoelektrycznych do badania właściwości mechanicznych nasion,  badań i ocen możliwości zintegrowanych i autonomicznych systemów alarmowych realizujących funkcje systemów sterowania i nadzoru w chronionych obiektach.

 inteligentne instalacje elektryczne  programowanie w środowisku graficznym  systemy sterowania i nadzoru  układy elektroniczne pojazdów  projektowanie i symulacja układów elektronicznych  elektrotechnika z elementami automatyki. Katedra Inżynierii Komputerowej i Elektrycznej wspólnie z Katedrą Automatyki i Metrologii opracowała i prowadzi zajęcia na specjalności „Inteligentne technologie w elektrotechnice” (ITwE). Komercyjnie prowadzone są studia podyplomowe „Systemy sterowania i nadzoru w budynkach”. Program studiów obejmuje zagadnienia dotyczące szeroko pojętych systemów automatyki budynkowej realizującej funkcje inteligentnych instalacji elektrycznych, systemów automatyki urządzeń i systemów alarmowych.

Katedra Inżynierii Komputerowej i Elektrycznej

ul. Nadbystrzycka 38A tel./fax. +48 81538 4299 http://elektron.pol.lublin.pl/users/keo we.kike@pollub.pl


Profil badań

Profil dydaktyczny

Badania naukowe Katedry Matematyki skoncentrowane są na zastosowaniach analizy funkcjonalnej, rachunku prawdopodobieństwa i statystyki, w szczególności dotyczą:

Katedra Matematyki prowadzi zajęcia dydaktyczne dla studentów kierunków Elektrotechnika, Informatyka, Mechatronika oraz Matematyka. Wykładane przedmioty:

 zastosowania teorii półgrup operatorów do opisu procesów stochastycznych, głównie modelujących procesy biologiczne,  zagadnień transportu w ośrodkach losowych,  twierdzeń granicznych rachunku prawdopodobieństwa dla pól losowych,  własności rozkładów dyskretnych ze zniekształceniem i deformacją,  zastosowania uporządkowanych zmiennych losowych w zagadnieniach estymacyjnych i charakteryzacyjnych.

      

wstęp do matematyki funkcje elementarne matematyka analiza matematyczna z algebrą analiza funkcjonalna matematyka dyskretna metody probabilistyczne i statystyka.

Katedra prowadzi wykłady w języku angielskim dla studentów uczestniczących w programie LLP-Erasmus:  Calculus  Algebra Konferencje naukowe i współpraca  Discrete mathematics międzynarodowa  Introduction to probability and stochastics Katedra Matematyki wspólnie z Instytutem  Basic applied mathematics and mathematical modeling in biology Matematycznym PAN jest organizatorem  Stochastic processes in engineering systems. cyklicznej, międzynarodowej konferencji Semigroups of Operators: Theory and Applications. Dotychczas odbyły się 2 konferencje - w roku 2009 (Nałęczów) i 2013 (Będlewo), gromadząc najwybitniejszych specjalistów z całego świata. Od 2009 roku Katedra Matematyki prowadzi współpracę z Uniwersytetem Wiedeńskim realizując projekt Probabilistyczne i statystyczne problemy w genetyce.

Katedra Matematyki ul. Nadbystrzycka 44 tel. +48 81538 4118 http://math.pollub.pl we.km@pollub.pl


Profil dydaktyczny

Struktura jednostki

Katedra prowadzi wszystkie formy zajęć dla studentów kierunków Elektrotechnika, Mechatronika i Informatyka oraz dla doktorantów w Profil badań i usług dyscyplinie elektrotechnika. Działalność naukowo-badawcza Katedry obejmuje zagadnienia Wykładane przedmioty to: związane z rozwiązywaniem problemów głównie o charakterze  maszyny elektryczne utylitarnym. Składają się na nie między innymi następujące  napęd elektryczny  elektromechaniczne systemy napędowe tematy:  mikroprocesorowe sterowanie układów  układy sterowania napędów elektrycznych napędowych i energoelektronicznych układów przekształtnikowych współpracujących z odnawialnymi źródłami energii:  modelowanie i symulacja komputerowa o regulacja i sterowanie przekształtnika  energooszczędne układy energoelektronicznego generatora fotowoltaicznego ze elektromaszynowe względu na wymagania sieci smart grid  napęd przekształtnikowy w przemyśle o współpraca z siecią elektroenergetyczną układów  przetwarzanie i użytkowanie energii fotowoltaicznych elektrycznej o praca autonomiczna układów fotowoltaicznych  elektryczne maszyny specjalne, o energoelektroniczne przekształtniki generatorów  systemy automatycznej regulacji elektrowni wiatrowych spełniające wymagania układów elektromaszynowych przetrwania zapadów o poprawa jakości pracy zespołów elektromaszynowych ze  układy napędowe w systemie energii odnawialnej względu na parametry mechaniczne i elektryczne  mechanika  układy napędowe dźwigów osobowych:  przetwarzanie i użytkowanie energii o sterowniki dźwigów osobowych elektrycznej. o energooszczędne układy drzwi kabinowych o układy zasilania awaryjnego dźwigów osobowych  układy sterowania napędów elektrycznych współpracujących z zasobnikami energii elektrycznej: o konstrukcja i napęd elektryczny lekkiego elektrycznego pojazdu samochodowego o współpraca z zasobnikami energii elektrycznej wybranych napędów elektrycznych  energooszczędne układy elektromaszynowe: o sterowanie maszyn indukcyjnych zapewniające pracę z wysoką sprawnością  układy sterowania maszyn synchronicznych reluktancyjnych oraz maszyn z magnesami trwałymi. Laboratorium maszyn elektrycznych Laboratorium napędów elektrycznych Laboratorium projektowania i symulacji komputerowych

Katedra Napędów i Maszyn Elektrycznych

ul. Nadbystrzycka 38A tel./fax. +48 81538 4338 http://knme.pollub.pl we.knme@pollub.pl


Struktura jednostki

Profil dydaktyczny

Laboratorium zabezpieczeń przekaźnikowych Laboratorium komputerowej analizy systemów elektroenergetycznych Laboratorium instalacji i oświetlenia elektrycznego Laboratorium jakości energii elektrycznej

W działalności dydaktycznej Katedra prowadzi wszystkie formy zajęć na studiach I i II stopnia na kierunku Elektrotechnika. Na studiach II stopnia zajęcia prowadzone są w ramach specjalności Elektroenergetyka. Realizacja zajęć:  elektroenergetyka  instalacje i oświetlenie elektryczne  bezpieczeństwo użytkowania urządzeń  sieci elektroenergetyczne  zakłócenia w układach elektroenergetycznych  ekonomika i systemy rozliczeń w energetyce  eksploatacja i pomiary w elektroenergetyce  teletechnika w energetyce  jakość energii elektrycznej  elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa,  elektrociepłownie i energetyka rozproszona  komputerowa analiza SEE.

Profil badań i usług

Problematyka zadań badawczych realizowanych w Katedrze wynika ze współpracy z jednostkami sektora energetycznego. Obejmuje zagadnienia modelowania sieci elektroenergetycznych, analizę i optymalizację parametrów ich pracy, ocenę niezawodności i bezpieczeństwa użytkowania oraz jakości energii. Ważniejsze projekty badawcze realizowane w Katedrze:  Projekt badawczo-rozwojowy N R01 0021 06 pt. "Układ optymalnej regulacji mocy farm wiatrowych w warunkach ograniczonych możliwości przesyłowych sieci elektroenergetycznych". Projekt finansowany z NCBiR.  Analiza wariantowa możliwości przyłączeniowych oraz wpływu na pracę sieci zamkniętej w obszarze KSE planowanej elektrowni jądrowej. Zamawiający PGE EJ 1.  Projekt realizowany na zamówienie firmy Tauron Dystrybucja S.A. obejmujący trzy grupy zagadnień: o wyznaczanie parametrów elektrycznych linii napowietrznych 110kV o obliczanie oddziaływań torów równoległych linii 110 kV o obliczanie nastawień zabezpieczeń pól 110 kV i SN.  Nowa koncepcja algorytmów zabezpieczeń od poślizgu biegunów generatorów synchronicznych. Praca zrealizowana w roku 2013 na zamówienie Centrum Badawczego ABB Sp. z o.o.  Identyfikacja miejsc w sieci przesyłowej Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., w których występuje ryzyko uszkodzenia urządzeń wytwórców energii elektrycznej w wyniku błędnych zadziałań lub uszkodzeń urządzeń PSE S.A. Praca zrealizowana w 2013 na zamówienie PSE S.A. Istotnym obszarem w działalności badawczo-usługowej Katedry jest wykonywanie na zlecenie podmiotów gospodarczych ekspertyz dotyczących przyłączania farm wiatrowych do systemu elektroenergetycznego.

Katedra Sieci Elektrycznych i Zabezpieczeń

ul. Nadbystrzycka 38A tel. +48 81538 4360 fax. +48 81538 4319 http://elektron.pol.lublin.pl/kseiz ksiz@pollub.pl


Struktura jednostki

Profil dydaktyczny

Zespół Technik Jonowych Zespół Urządzeń Elektrycznych Zespół Nanomateriałów Zespół Diagnostyki Transformatorów

Katedra prowadzi na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia na kierunku Elektrotechnika wykłady, ćwiczenia, laboratoria, zajęcia projektowe i seminaria z przedmiotów:

Profil badań i usług Problematyka zadań badawczych realizowanych w Katedrze obejmuje:  opracowanie i wykonanie nowych urządzeń i sposobu formowania pokryć metodą jednowiązkowego dynamicznego mieszania jonowego,  opracowanie nowych urządzeń i sposobów kontroli temperatury styków i spadku napięcia na zestyku, energii łuku elektrycznego oraz szybkości degradacji powłok ochronnych styków,  badanie mechanizmów skokowego przenoszenia ładunków w półprzewodnikach oraz opracowanie nowych sposobów praktycznego zastosowania właściwości tych materiałów,  opracowanie, wytwarzanie, badanie i zastosowanie nowych nanomateriałow stop ferromagnetycznydielektryk,  badania właściwości elektrycznych izolacji papierowoolejowej transformatorów energetycznych oraz opracowanie nowych sposobów wyznaczania zawartości wilgoci,  badania właściwości cieplnych aparatów elektrycznych, przewodów i szynoprzewodów.

 geometria i grafika inżynierska  inżynieria materiałowa  technika wysokich napięć  urządzenia elektryczne. W ramach specjalności magisterskiej „Projektowanie urządzeń elektrycznych” Katedra prowadzi zajęcia:  aparatura łączeniowa  stacje elektroenergetyczne  zastosowanie AutoCAD-a w projektowaniu  kosztorysowanie wspomagane komputerowo  wysokonapięciowe układy izolacyjne  komputerowe projektowanie układów izolacyjnych  ochrona przeciwprzepięciowa.

Katedra Urządzeń Elektrycznych i Techniki Wysokich Napięć ul. Nadbystrzycka 38A tel./fax. +48-81 538 4575 http://www.kueitwn.pollub.pl we.kueitwn@pollub.pl


Studia Podyplomowe Wydział Elektrotechniki i Informatyki oferuje studia podyplomowe na następujących kierunkach: o Administrowanie sieciami komputerowymi o Telekomunikacja światłowodowa o Systemy sterowania i nadzoru w budynkach o Współczesne technologie informatyczne. Tworzenie aplikacji mobilnych o Technologie energii odnawialnej o Projektowanie i eksploatacja energooszczędnych systemów automatyki przemysłowej Nazwa Studiów Podyplomowych Zakres tematyczny

Liczba semestrów Wymagania Rekrutacja Koszt studiów Dane kontaktowe Nazwa Studiów Podyplomowych Zakres tematyczny

Liczba semestrów Wymagania Rekrutacja Koszt studiów Dane kontaktowe

Administrowanie Sieciami Komputerowymi - Sieci IP - Podstawy administrowania systemem Windows - Podstawy administrowania systemem Linux - Routing w sieciach IP - Konfiguracja urządzeń sieciowych - Usługi w sieciach LAN - Usługi w sieciach TCP/IP - Diagnostyka sieci komputerowych - Sieci dostępowe - Serwery usług sieciowych - Bezpieczeństwo sieci komputerowych 2 (ok. 220 godzin zajęć) Podstawowa znajomość obsługi komputera oraz dowolnego systemu operacyjnego Nabór wolny, wymagany dyplom ukończenia studiów wyższych. Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych całkowity, obejmujący 2 semestry: 3700zł Instytut Elektroniki i Technik Informacyjnych

Telekomunikacja Światłowodowa - Sieci telekomunikacyjne - Podstawy Teleinformatyki - Bezpieczeństwo sieci teleinformatycznych - Usługi w sieciach teleinformatycznych - Zarządzanie systemami informatycznymi - Światłowody i kable światłowodowe - Telekomunikacyjne sieci rozległe - Modulacje sygnałów i techniki zwielokrotnienia - Metrologia światłowodowa - Elementy sieci optoelektronicznych - Kodowanie informacji 2 (ok. 220 godzin zajęć) Podstawowa znajomość obsługi komputera Nabór wolny, wymagany dyplom ukończenia studiów wyższych. Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych całkowity, obejmujący 2 semestry: 3700zł Instytut Elektroniki i Technik Informacyjnych


Nazwa Studiów Podyplomowych Zakres tematyczny

Technologie Energii Odnawialnych

Dane kontaktowe

- Odnawialne źródła energii i ogniwa generujące energię elektryczną - Technologie i urządzenia energetyki wiatrowej - Technologie i urządzenia energetyki wodnej - Technologie i układy energii słonecznej i geotermalnej - Pozyskiwanie, przetwarzanie oraz produkcja biomasy i biogazu - Elektrotechnologie sprzężone z OZE - Kompatybilność OZE z systemem energetycznym - Instalacje elektryczne układów z odnawialnymi źródłami energii - Laboratorium i projektowanie instalacji fotowoltaicznych i wiatrowych - Laboratorium i projektowanie układów grzejnych z pompami ciepła - Instalacje z kolektorami słonecznymi - Ekologiczne, ekonomiczne i prawne zagadnienia OZE - Laboratorium na obiekcie OZE (zajęcia w terenie) 2 (ok. 215 godzin zajęć) Podstawowa wiedza z zakresu elektrotechniki i energetyki Nabór wolny, wymagany dyplom ukończenia studiów wyższych. Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Studia bezpłatne w ramach projektu ze wsparciem unijnym, Edycje komercyjne – koszt zależny od liczby słuchaczy (informacje w instytucie) Instytut Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii

Nazwa Studiów Podyplomowych

Projektowanie i Eksploatacja Energooszczędnych Systemów Automatyki Przemysłowej

Zakres tematyczny

Elektropneumatyczne układy automatyki przemysłowej Programowanie sterowników PLC Sterowanie nadrzędne i wizualizacja procesów przemysłowych Czujniki, przetworniki pomiarowe i systemy akwizycji danych Kompatybilność elektromagnetyczna urządzeń i instalacji Opracowanie dokumentacji technicznej dla systemów automatyki Przemysłowe układy bezpieczeństwa Struktury, sterowanie i projektowanie energooszczędnych przemysłowych układów elektromechanicznych Serwonapędy i roboty przemysłowe 2 (ok. 210 godzin zajęć) Podstawowa wiedza z zakresu elektrotechniki i mechaniki Nabór wolny, wymagany dyplom ukończenia studiów wyższych. Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Studia bezpłatne w ramach projektu ze wsparciem unijnym, Edycje komercyjne – koszt zależny od liczby słuchaczy (informacje w katedrze) Katedra Napędów i Maszyn Elektrycznych

Liczba semestrów Wymagania Rekrutacja Koszt studiów

Liczba semestrów Wymagania Rekrutacja Koszt studiów Dane kontaktowe


Nazwa Studiów Podyplomowych Zakres tematyczny

Liczba semestrów Wymagania Rekrutacja Koszt studiów Dane kontaktowe Nazwa Studiów Podyplomowych Zakres tematyczny

Liczba semestrów Wymagania Rekrutacja Koszt studiów Dane kontaktowe

Systemy Sterowania i Nadzoru w Budynkach - Instalacje elektryczne w budynkach - Oświetlenie elektryczne - Systemy ogrzewania i wentylacji w budynkach - Wprowadzenie do technik zabezpieczenia mienia - Inteligentne instalacje elektryczne - Systemy sygnalizacji włamania i napadu - Sterowniki programowalne i systemy wbudowane - Systemy monitoringu wizyjnego, kontroli dostępu i systemy biometryczne - Systemy komunikacji i przesyłu informacji - Mikrokontrolery w układach sterowania 2 (ok. 210 godzin zajęć) Podstawowa wiedza z zakresu elektrotechniki Nabór wolny, wymagany dyplom ukończenia studiów wyższych. Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych (informacje w katedrze) Katedra Inżynierii Komputerowej i Elektrycznej Współczesne Technologie Informatyczne – Tworzenie Aplikacji Mobilnych - Urządzenia i technologie mobilne - Programowanie obiektowe – C#, programowanie obiektowe – Java - Programowanie obiektowe – Objective C - Podstawy technologii baz danych - Projektowanie systemów mobilnych - Tworzenie mobilnych aplikacji internetowych - Bazy danych w technologiach mobilnych - Programowanie aplikacji dla systemu Android, Ios, Windows Phone - GIS i GPS w aplikacjach mobilnych 2 (ok. 220 godzin zajęć) Podstawowa wiedza z zakresu informatyki Nabór wolny, wymagany dyplom ukończenia studiów wyższych. Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Studia bezpłatne w ramach projektu ze wsparciem unijnym, Edycje komercyjne – koszt uzależniony od liczby słuchaczy (informacje w instytucie) Instytut Informatyki

Nazwa Kursu CCNA (CISCO Certified Network Associate) Zakres tematyczny - Sieci komputerowe LAN, WAN - Konfiguracja przełączników sieciowych, konfiguracja routerów - Zarządzanie sieciami komputerowymi - Zarządzanie oprogramowaniem urządzeń sieciowych Liczba semestrów 2 ( 280 godzin zajęć) Wymagania Podstawowa znajomość obsługi komputera Rekrutacja Nabór wolny. Kursanci uzyskują certyfikaty ukończenia kursu oraz zniżkę na egzamin certyfikujący 200-120 CCNA organizowany przez Pearson VUE Koszt kursu 1600 zł Dane kontaktowe Instytut Elektroniki i Technik Informacyjnych cisco@pollub.pl


Oferta dla biznesu Politechnika Lubelska i Wydział Elektrotechniki i Informatyki oferuje usługi w formie badań, analiz, ekspertyz oraz szkoleń, skierowane do przedsiębiorców, placówek oświatowych, naukowych oraz administracji publicznej. Zachęcamy do współpracy przy planowaniu projektów badawczych, wdrażaniu nowych technologii czy wspólnym aplikowaniu o dofinansowanie w ramach projektów wspieranych ze środków Unii Europejskiej. Prowadzimy doradztwo, a także oferuje pomoc w zakresie certyfikacji innowacyjnego charakteru produktu. Zachęcamy do wprowadzania usprawnień w Państwa przedsiębiorstwach poprzez zamawianie prac inżynierskich, magisterskich lub doktorskich.

Oferujemy możliwość nawiązania współpracy z młodymi, kreatywnymi osobami, przygotowanymi teoretycznie i praktycznie do świadczenia usług w zakresie elektrotechniki, informatyki mechatroniki i inżynierii biomedycznej.


Centrum Elektroniki, Automatyki i Teleinformatyki Na wydziale Elektrotechniki i Informatyki powstaje Centrum Elektroniki, Automatyki i Teleinformatyki, w którym utworzone zostaną następujące laboratoria: • Laboratorium Zaawansowanych Układów Elektronicznych • Laboratorium Sterowania Procesów Technologicznych • Laboratorium Transmisji Optycznej i Bezprzewodowej • Laboratorium Komputerowych Systemów Diagnostyki i Sterowania Procesów Cieplnych • Laboratorium Optoelektroniki i Technologii Laserowych • Laboratorium Automatyki Mikrosieci • Laboratorium Jakości Energii • Laboratorium Nanomateriałów i Aparatury Łączeniowej • Laboratorium Automatyki i Napędów Przemysłowych.

• system sterowania procesem współspalania paliw konwencjonalnych z biopaliwami przy dużym ich udziale, • realizacja prac badawczo-rozwojowych z zakresu energetycznego wykorzystania odpadów komunalnych, osadów pofermentacyjnych, itp. • badania i aplikacje rozwiązań w innych procesach technologicznych.

Laboratorium Optoelektroniki i Technologii Laserowych: • opracowanie i badanie czujników optoelektronicznych do pomiarów m.in. przemieszczeń, drgań, temperatur, ciśnień, naprężeń występujących m.in. w przemyśle, energetyce, budownictwie, medycynie, w systemach ochrony obiektów, monitorowaniu zagrożeń, analizie ruchu ulicznego, itp. Zakres działań poszczególnych laboratoriów można skrótowo • badanie elementów optoelektronicznych do zdalnego zasilania przedstawić w następujący sposób: telekomunikacyjnych układów elektronicznych • opracowanie i badanie laserowych przyrządów pomiarowych Laboratorium Zaawansowanych Układów (analizatory gazów, przepływomierze, itp.) Elektronicznych: • • • •

dedykowane rozwiązania układów sterowania w przemyśle układy sterowania w technice motoryzacyjnej i lotniczej układy monitorowania płomienia projektowanie i badania mikrostruktur i mikrosystemów.

Laboratorium Automatyki Mikrosieci: • innowacje technologiczne związane z powstawaniem mikrosieci i sieci hybrydowych opartych na odnawialnych źródłach energii, uzupełnianych przez energetykę konwencjonalną, • opracowywanie nowoczesnych układów zabezpieczeniowych Laboratorium Sterowania Procesów Technologicznych: i algorytmów współpracy mikrogeneracji z sieciami • projektowanie, modelowanie, symulacja i wykonawstwo elektroenergetycznymi. układów pomiarowo-sterujących • projektowanie i integracja układów automatyki przemysłowej Laboratorium Jakości Energii: i wizualizacji procesów technologicznych, opartych o różne • przeprowadzanie w miejscu odbioru (lub produkcji) energii platformy sprzętowe i środowiska programistyczne elektrycznej kompleksowej oceny jej jakości (kształt napięcia, • prowadzenie prac badawczo-rozwojowych, modelowanie dynamika, odkształcenia wywołane wyższymi harmonicznymi, matematyczne procesów technologicznych, opracowywanie odkształcenia związane z pobieranym prądem), oprogramowania użytkowego. • rozwiązywanie problemów poprawy jakości energii elektrycznej, Laboratorium Transmisji Optycznej i Bezprzewodowej: • wypracowywanie standardów projektowych i wniosków pod adresem instytucji kształtujących stan prawny w obszarze • badanie przełączników optycznych i możliwości ich elektroenergetyki z tego zakresu. wykorzystania we współczesnych sieciach teleinformatycznych • badania dyspersji polaryzacyjnej w teleinformatycznych Laboratorium Nanomateriałów i Aparatury Łączeniowej: • wytwarzanie i badanie właściwości elektrycznych, sieciach optycznych magnetycznych, optycznych, mechanicznych nanomateriałów • badania i projektowanie nowoczesnych sieci dostępowych i nanostruktur, i telemetrycznych zasilanych optycznie • badania rekonfigurowalnych sieci teleinformatycznych – • wytwarzanie i badanie elementów łączeniowych wytwarzanych z wykorzystaniem nanomateriałów, pasywnych i aktywnych • badania w zakresie najnowszych rozwiązań technologicznych • nowoczesne sieci bezprzewodowe (w tym optyczne) w dziedzinie systemów sterowania, monitorowania pracy Laboratorium Komputerowych Systemów Diagnostyki i diagnostyki zespołów aparatury łączeniowej niskiego napięcia. i Sterowania Procesów Cieplnych: • systemy monitorujące pracę palników (na paliwo gazowe, ciekłe Laboratorium Automatyki i Napędów Przemysłowych: oraz biopaliwa) w celu prawidłowego prowadzenia procesu oraz • opracowywanie nowych metod sterowania układami napędowymi ze szczególnym uwzględnieniem minimalizacji zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa ilości zużywanej energii, • systemy diagnostyczne procesu spalania uwzględniające • badanie algorytmów sterowania układów napędowych nowoczesne urządzenia monitorujące w wybranych aplikacjach przemysłowych. • nowoczesne systemy sterowania procesami cieplnymi, w tym oparte o algorytmy sztucznej inteligencji oraz wykorzystujące optoelektroniczne systemy monitorująco-diagnostyczne


CoE ASPPECT CENTRUM DOSKONAŁOŚCI ZASTOSOWAN TECHNOLOGII NADPRZEWODNIKOWYCH I PLAZMOWYCH W ENERGETYCE Lublin, ul. Nadbystrzycka 36a, Tel. +48 815384291 Koordynator i Dyrektor projektu: Prof. dr hab. inż. Tadeusz Janowski Menadżer Centrum: Prof. dr hab. inż. Henryka Danuta Stryczewska Realizatorzy: pracownicy Instytutu Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii Politechniki Lubelskiej oraz Pracowni Technologii Nadprzewodnikowych Instytutu Elektrotechniki w Warszawie Geneza W ramach 5 Programu Ramowego Unii Europejskiej Instytut Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii uzyskał w 2003 roku status Centrum Doskonałości Zastosowań Technologii Nadprzewodnikowych i Plazmowych w Energetyce CoE ASPPECT.

Cele Centrum ASPPECT Intensyfikacja badań naukowych i upowszechnianie ich wyników przez organizację konferencji, warsztatów i seminariów naukowych: Konferencja międzynarodowa “Electromagnetic Devices and Processes in Environment Protection” ELMECO; Seminarium “Applications of Superconductors" AoS; organizacja pokazów w ramach Dni Otwartych PL i Lubelskiego Festiwalu Nauki; organizacja studiów doktoranckich i podyplomowych. Profil działalności

Laboratorium Zastosowań Nadprzewodników – prowadzenie badań nad wykorzystaniem nadprzewodników LTS i HTS w silnoprądowych urządzeniach nadprzewodnikowych: elektromagnesy wytwarzające pola magnetyczne o indukcji do 6T, o gradiencie do 45T/m; separatory magnetyczne OGMS o wydajności 13÷200 m 3/h i jakości separacji ponad 92%; transformator z uzwojeniami nadprzewodnikowymi, wysokosprawny i ograniczający prądy zwarcia; ogranicznik prądów zwarcia dla sieci SN 6kV/600 A i zasobnik energii SMES o energii 30kJ. Badania są realizowane w ramach projektów MNiSW, NCN i NCBiR. Wyniki badań są prezentowane na konferencjach międzynarodowych (ASC, EUCAS, MT) i publikowane w renomowanych czasopismach np. IEEE Transactions on Applied Superconductivity, Institute of Physics Conferences Series. Laboratorium Technologii Plazmowych – badania generatorów Elektromagnes SMES’a ozonu, plazmy nietermicznej wykorzystywanych w procesach unieszkodliwiania zanieczyszczeń stałych, ciekłych i gazowych oraz w procesach sterylizacji i dezynfekcji, stosowanych w biotechnologiach, medycynie, obróbce wody pitnej, dezodoryzacji i unieszkodliwianiu ścieków. Laboratorium Odnawialnych Energii - wykorzystanie ogniw fotowoltaicznych do zasilaniu generatorów ozonu oraz współpracy systemów fotowoltaicznych, kolektorów cieczowych i pomp ciepła z wybranymi odbiornikami energii elektrycznej i systemem elektroenergetycznym, a także badania układów mikrokogeneracyjnych energii elektrycznej i cieplnej z biogazu, instalowanych w mieszkaniach. Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej – badania metod ograniczenia zakłóceń akustycznych i elektromagnetycznych, przewodzonych i emitowanych przez urządzenia oraz instalacje elektryczne.


Studia Doktoranckie Wydział Elektrotechniki i Informatyki oferuje stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie w dyscyplinie ELEKTROTECHNIKA.

Czteroletnie studia doktoranckie stwarzają warunki do uzyskania stopnia naukowego doktora nauk technicznych. Uczestnicy tych studiów prowadzą badania pod kierunkiem kadry profesorskiej wydziału. Badania doktorantów finansowane są z podstawowej działalności naukowej wydziału, z dotacji celowej dla doktorantów bądź uzyskanych w wyniku postępowań konkursowych środków zewnętrznych. Wyniki swoich prac badawczych prezentują na konferencjach naukowych, warsztatach doktoranckich i w czasopismach naukowych. W ramach praktyk zawodowych doktoranci prowadzą zajęcia dydaktyczne ze studentami. Ponadto doktoranci mają prawo do: • uczestniczenia w wymianie międzynarodowej, m.in. Socrates i Marie Curie • aplikowania o wsparcie finansowe poprzez różnego rodzaju stypendia, m.in. doktoranckie, projakościowe, naukowe, marszałkowskie i socjalne • aplikowania o projekty badawcze NCBiR, NCN oraz projekty finansowane ze środków europejskich • aktywnego uczestnictwa w inicjatywach środowiska naukowego, w tym Lubelskiego Festiwalu Nauki

Rekrutacja na studia doktoranckie ma charakter konkursowy. Zasady i tryb przyjęć ogłaszany jest na stronach internetowych Wydziału http://weii.pollub.pl/pl/doktoranci i Uczelni http://www.doktoranci.pollub.pl. Jednym z podstawowych wymagań rekrutacyjnych jest uzyskanie zgody profesora bądź doktora habilitowanego zatrudnionego na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki oraz kierownika katedry lub instytutu na prowadzenie badań w wybranej specjalności.


Informator 50 lat WEII