Page 1

Certyfikacja instalatorów OZE

Ośrodek szkoleniowy z akredytacją Urzędu Dozoru Technicznego


Spis treści CSR - Corporate Social Responsibility Wstęp do OZE Przegląd odnawialnych źródeł energii Energia wiatru Energia promieniowania słonecznego Energia aerotermalna i hydrotermalna Energia geotermalna Energia fal, prądów i pływów morskich Energia spadku rzek Energia pozyskiwana z biomasy Energia pozyskiwana z biogazu Wsparcie energetyki odnawialnej Szkolenia i certyfikacja instalatorów OZE Systemy fotowoltaiczne Słoneczne systemy grzewcze Pompy ciepła Elektrownie wiatrowe

2

www.elpro.lublin.pl

4 5 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 37 44 50 54


‘‘

‘‘Podnosimy poziom kultury technicznej w zakresie odnawialnych źródeł energii, zgodnie z koncepcją społecznej odpowiedzialności biznesu.’’

Pozostałe szkolenia w ELPRO Sp z o.o. Uprawnienia energetyczne Pomiary ochronne w instalacjach elektrycznych ArCADia TERMO - ocena energetyczna budynków Norma PRO - kosztorysowanie robót budowlanych AutoCAD - komputerowe wspomaganie projektowania Autodesk 3ds Max - modelowanie 3D i wizualizacje Autodesk Inventor - projektowanie elementów mechanicznych Autodesk Revit - projektowanie i konstrukcja budynków Autodesk Robot Structural Analysis - analiza wytrzymałościowa Autodesk AutoCAD Civil 3D - inżynieria lądowa i wodna Adobe Photoshop CC - grafika rastrowa Co nas wyróżnia?

58 59 60 60 61 62 63 64 64 65 65 66 67

3


Społeczna odpowiedzialność biznesu

CSR - Corporate Social Responsibility Ośrodek Kształcenia Zawodowego ELPRO Spółka z o.o. funkcjonuje na rynku usług szkoleniowych już kilkanaście lat. Od początku istnienia priorytetem naszych działań jest zapewnienie wysokiego poziomu świadczonych usług. Ustawiczne wdrażanie innowacyjnych rozwiązań oraz wychodzenie naprzeciw potrzebom klientów, pozwala nam realizować założone cele i efektywnie popularyzować ideę Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR). W naszym przypadku realizacja polityki CSR polega na tworzeniu optymalnych warunków pracy oraz zapewnieniu odpowiednich standardów kształcenia uczestnikom szkoleń. Podejmujemy również szereg działań biznesowych o charakterze społecznym w branży energetycznej i budowlanej. Jednym z najbliższych i jednocześnie kluczowych wyzwań stojących przed firmą ELPRO i utworzonym w jej strukturach Centrum OZE, jest uświadomienie społeczności akademickiej, projektantom i inwestorom roli jaką odgrywają odnawialne źródła energii i umiejętne korzystanie z narzędzi komputerowego wspomagania w realizacji procesów inwestycyjnych. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych powoduje, że wzrasta świadomość wpływu przyjmowanych rozwiązań technicznych na środowisko naturalne i otoczenie, w którym funkcjonujemy. Niniejszy informator zawiera kompendium wiedzy o OZE i możliwościach ich wykorzystania oraz przedstawia pakiet usług szkoleniowych firmy ELPRO Sp. z o.o., dedykowanych dla specjalistów z tej dziedziny. Wyrażamy nadzieję, że treści zawarte w informatorze spowodują wzrost świadomości czytelników: Każdy z nas poprzez swoje działania wpływa na otoczenie i warunki, w których pracujemy i żyjemy.

4

www.elpro.lublin.pl


Odnawialne Źródła Energii 55


SYNERGIA TECHNOLOGII I ENERGII

Wstęp do OZE Wzrost światowej populacji przy ograniczonych i zmniejszających się zasobach tradycyjnych paliw kopalnych, spowodował w ostatnich latach konieczność rozwoju technologii umożliwiających szerokie wykorzystanie niekonwencjonalnych źródeł energii. Poszukiwania zostały ukierunkowane na wykorzystanie źródeł powszechnie znanych, lecz dotychczas niestosowanych w energetyce na dużą skalę, czyli Odnawialnych Źródeł Energii (OZE). Cechą charakterystyczną OZE jest brak powstawania deficytu ich zasobów w środowisku, nawet podczas długotrwałego czerpania korzyści. Przeciwieństwem pod tym względem są powszechnie wykorzystywane źródła nieodnawialne (konwencjonalne), do których zaliczane są najbardziej popularne surowce energetyczne: węgiel, ropa naftowa, gaz ziemny i uran. Powszechne obecnie dążenie do wykorzystywania odnawialnych źródeł energii jest efektem, nie tylko rosnącej świadomości ekologicznej społeczeństwa, ale również koniecznością wynikającą z wyczerpywania się zasobów źródeł konwencjonalnych. Wartością dodaną takiego stanu rzeczy jest pozytywny wpływ OZE na środowisko naturalne i zdrowie ludzkie. W świetle obowiązującego prawa za odnawialne źródła energii uznawane są: energia wiatru, promieniowania słonecznego, geotermalna, aerotermalna, hydrotermalna, fal, prądów i pływów morskich, spadku rzek oraz energia pozyskiwana z biomasy i biogazu.

6

www.elpro.lublin.pl


Wstęp do odnawialnych źródeł energii

Zarówno w Polsce, jak i na całym świecie, OZE przeżywają gwałtowny rozwój. Oprócz wspomnianych wcześniej aspektów ograniczonej dostępności surowców energetycznych i rosnącej wśród społeczeństwa świadomości ekologicznej, za popularność OZE odpowiadają takie czynniki jak proekologiczna polityka państw (w tym system dopłat i inne mechanizmy wsparcia – np. polski program Prosument) oraz zobowiązania międzynarodowe (w przypadku państw Unii Europejskiej, jest to konieczność spełnienia odpowiednich dyrektyw oraz traktatów międzynarodowych, jak np. protokół z Kioto). Nie do przecenienia jest również fakt pozytywnego wpływu inwestycji w źródła odnawialne na krajowe i europejskie bezpieczeństwo energetyczne. Z wymienionych wyżej powodów szybki rozwój OZE ma być kontynuowany również w kolejnych latach, o czym świadczą liczne prognozy i co potwierdza aktualnie obowiązujące ustawodawstwo. Jednym z podstawowych aktów prawnych, mającym kluczowy wpływ na rozwój OZE jest Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28WE, która zobowiązuje wszystkie państwa członkowskie, w tym Polskę, do osiągnięcia w roku 2020 odpowiedniego udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto (dla Polski cel ten wynosi 15%). Zgodnie z przyjętym przez Radę Ministrów Krajowym Planem Działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych, wspomniany cel ma zostać osiągnięty poprzez wzrost wykorzystywania OZE w następujących sektorach gospodarki: elektroenergetyka, transport, ciepłownictwo i chłodnictwo.

7


SYNERGIA TECHNOLOGII I ENERGII

Krajowy cel na rok 2020 dotyczący wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych z podziałem na sektory (ŹRÓDŁO: KRAJOWY PLAN DZIAŁANIA W ZAKRESIE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH)

2010

2020

20% 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% OZE

8

www.elpro.lublin.pl

Ciepłownictwo i ichłodnictwo

Elektroenergetyka

Transport


Wstęp do odnawialnych źródeł energii

Prognozy światowego zużycia energii pochodzącej z odnawialnych źródeł przewidują, że już w roku 2050 ilość energii wyprodukowanej z niekonwencjonalnych źródeł zrówna się z ilością energii wyprodukowanej z paliw kopalnych, a w kolejnych latach energia z OZE będzie pokrywać większość światowego zapotrzebowania na energię.

2000

2010

2020

2030

2040

2050

Roczne zużycie energii [EJ/rok]

2100

Pozostałe odnawialne Słoneczne systemy grzewcze Elektrownie słoneczne Wiatr Biomasa i biogaz Woda Energia jądrowa Gaz ziemny Węgiel Ropa naftowa

(ŹRÓDŁO: SOLARWIRTSCHAFT.DE)

9


SYNERGIA TECHNOLOGII I ENERGII

Jedną z kluczowych kwestii dla osiągnięcia zakładanych przez Polskę celów jest zapewnienie dostępności wysoko wykwalifikowanej kadry, zajmującej się wykonywaniem instalacji odnawialnych źródeł energii – certyfikowanych instalatorów OZE. Certyfikacja jest gwarancją posiadania przez instalatora odpowiednich kwalifikacji i umiejętności, jak również potwierdzeniem spełniania przez niego wszystkich wymagań prawnych. Posiadanie certyfikatu wiąże się również z licznymi korzyściami dla samego instalatora, m.in. z takimi jak możliwość wykonywania inwestycji finansowanych lub kredytowanych ze środków publicznych (większość inwestycji w OZE), jak również instalacji OZE przyłączanych do sieci elektroenergetycznej (wymagania operatorów systemu elektroenergetycznego). Status certyfikowanego instalatora można uzyskać poprzez ukończenie szkolenia w zakresie określonego źródła energii w Akredytowanym Ośrodku Szkoleniowym i złożenie z wynikiem pozytywnym państwowego egzaminu kwalifikacyjnego, przeprowadzonego przez komisję egzaminacyjną powołaną przez Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego. Certyfikacji podlegają następujące odnawialne źródła energii: systemy fotowoltaiczne, pompy ciepła, płytkie systemy geotermalne, kotły i piece na biomasę, słoneczne systemy grzewcze (kolektory słoneczne). Ukończenie szkolenia podstawowego oraz uzyskanie certyfikatu powinno być obowiązkowymi punktami rozwoju kariery każdego specjalisty z dziedziny odnawialnych źródeł energii. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom ustawodawcy i podmiotów zainteresowanych inwestycjami w odnawialne źródła energii oraz osób czujących społeczną i środowiskową odpowiedzialność, firma ELPRO Sp. z o.o., zakładając Centrum OZE przygotowała dla Państwa bogatą ofertę szkoleń z zakresu tzw. zielonej energii. Więcej informacji na ich temat zostało zamieszczone w dalszej części niniejszego opracowania.

10

www.elpro.lublin.pl


Wstęp do odnawialnych źródeł energii

Szczególnie ważny z punktu widzenia instalatorów OZE jest prognozowany wzrost liczby prosumentów – podmiotów jednocześnie konsumujących i produkujących energię we własnej instalacji OZE. Liczba prosumentów, obecnie wynosząca niewiele ponad 0,5 mln podmiotów, w roku 2020 ma wzrosnąć aż do 2,5 mln. Powoduje to, że obecni i przyszli instalatorzy, zaledwie w przeciągu 6 lat, będą mieli do wykonania około 2 mln nowych instalacji OZE! (ŹRÓDŁO: INSTYTUT ENERGETYKI ODNAWIALNEJ) 2 500 000

Liczba prosumentów

2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 0 2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Pompy ciepła

Kolektory słoneczne

Małe elektrownie wiatrowe

Kotły na biomasę

Mikro CHP biogaz i biopłyny

PV

11


12

www.elpro.lublin.pl


Przegląd odnawialnych źródeł energii W niniejszym rozdziale informatora przedstawiony został przegląd odnawialnych źródeł energii wraz z możliwościami ich wykorzystania. Zgodnie z ustawą Prawo energetyczne, do odnawialnych źródeł energii należą: Energia wiatru Energia promieniowania słonecznego Energia aerotermalna Energia geotermalna Energia hydrotermalna Energia fal, prądów i pływów morskich Energia spadku rzek Energia pozyskiwana z biomasy i biogazu

13


SYNERGIA TECHNOLOGII I ENERGII

14 14

www.elpro.lublin.pl


Przegląd odnawialnych źródeł energii

Energia wiatru Energia wiatru jest jednym z pierwszych rodzajów energii, której wykorzystywanie zostało opanowane przez człowieka. W przeszłości znalazła ona swoje zastosowanie w wiatrakach nawadniających, młynach wiatrowych i jako napęd statków żaglowych. Za energię wiatru przyjmuje się energię kinetyczną przemieszczających się mas powietrza, których ruch spowodowany jest różnicą ciśnienia atmosferycznego pomiędzy danymi obszarami lub różnicami w ukształtowaniu ich powierzchni. Całkowita moc wiatrów wiejących na Ziemi jest szacowana na 900 TW, co wielokrotnie przekracza sumaryczne zapotrzebowanie ludzkości na moc, wynoszące aktualnie 15-18 TW. Obecnie energia wiatru wykorzystywana jest w znacznym stopniu do produkcji energii elektrycznej za pomocą turbin wiatrowych w elektrowniach, a także tradycyjnie jako energia mechaniczna w pompach wiatrowych oraz źródło napędu jachtów żaglowych.

15


SYNERGIA TECHNOLOGII I ENERGII

16 16

www.elpro.lublin.pl


Przegląd odnawialnych źródeł energii

Energia promieniowania słonecznego Energia słoneczna, podobnie jak energia wiatru, była wykorzystywana przez człowieka od samego początku, m.in. do suszenia płodów rolnych i ogrzewania wody. Promieniowanie słoneczne jest to strumień fal elektromagnetycznych i cząstek elementarnych, docierający ze Słońca do Ziemi. Całkowita moc promieniowania słonecznego, docierającego do powierzchni Ziemi jest szacowana na 86 000 TW, co przekracza zapotrzebowanie ludzkości na moc aż 5000 razy. Energia słoneczna stanowi praktycznie nieskończone i największe źródło energii na Ziemi, a całe zasoby paliw konwencjonalnych, istniejących obecnie na naszej planecie, odpowiadają energii docierającej ze Słońca w ciągu jedynie 56 dni. Obecnie energia promieniowania słonecznego jest wykorzystywana do produkcji energii elektrycznej w elektrowniach słonecznych różnego typu (rozróżnia się elektrownie fotowoltaiczne i heliotermiczne oraz wieże słoneczne). Zamiana energii promieniowania słonecznego na energię cieplną wody lub powietrza, odbywa się dzięki konwersji fototermicznej w urządzeniach zwanych kolektorami słonecznymi. Możliwe jest również wykorzystanie konwersji fotochemicznej (tzw. sztucznej fotosyntezy), w której energią docelową jest energia chemiczna oraz termolizy wody pod wpływem promieniowania słonecznego – obie te formy z racji licznych trudności nie są jednak obecnie wykorzystywane na szeroką skalę.

17


SYNERGIA TECHNOLOGII I ENERGII

18 18

www.elpro.lublin.pl


Przegląd odnawialnych źródeł energii

Energia aerotermalna i hydrotermalna Energia aerotermalna to energia o charakterze nieantropogenicznym (powstała bez udziału człowieka), magazynowana w postaci ciepła w powietrzu. Energia hydrotermalna jest jej odpowiednikiem skumulowanym w postaci ciepła w wodach powierzchniowych. Oba te rodzaje energii znajdują podobne zastosowanie - przede wszystkim są to pompy ciepła, wymuszające przepływ ciepła z obszaru o niższej temperaturze do obszaru o temperaturze wyższej (odwrotnie niż w przypadku procesu naturalnego). Proces ten jest możliwy dzięki dostarczeniu zewnętrznej energii mechanicznej (pompy sprężarkowe) lub energii cieplnej (pompy absorpcyjne). Pompy ciepła wykorzystywane są we wszelkiego rodzaju chłodziarkach, zamrażarkach i klimatyzatorach oraz do ogrzewania i chłodzenia pomieszczeń lub wody ciepłem pobranym z otoczenia (z powietrza w przypadku energii aerotermalnej lub ze zbiorników wodnych w przypadku energii hydrotermalnej).

19


SYNERGIA TECHNOLOGII I ENERGII

20 20

www.elpro.lublin.pl


Przegląd odnawialnych źródeł energii

Energia geotermalna Energią geotermalną nazywana jest energia o charakterze nieantropogenicznym, skumulowana w postaci ciepła pod powierzchnią ziemi. Energia pobierana jest z głębi Ziemi poprzez specjalne odwierty, do których wtłaczana jest zimna woda. Następnie, po wymianie ciepła z podziemnymi skałami, odbierana jest jako para wodna lub gorąca woda. Całkowita moc energii geotermalnej szacowana jest na 32 TW, co dwukrotnie przekracza obecne zapotrzebowanie ludzkości. W odróżnieniu od energii aerotermalnej i hydrotermalnej, energia geotermalna znalazła dużo szersze zastosowanie w różnych aspektach działalności człowieka. Energia ta wykorzystywana jest do bezpośredniego ogrzewania pomieszczeń lub wody użytkowej, w pompach ciepła (w sposób analogiczny do energii aerotermalnej i hydrotermalnej), a także do produkcji energii elektrycznej w elektrowniach geotermicznych. Produkcja możliwa jest jednak wyłącznie w przypadku źródeł szczególnie gorących, umożliwiających zamianę dostarczonej do źródła wody w parę wodną.

21


SYNERGIA TECHNOLOGII I ENERGII

22 22

www.elpro.lublin.pl


Przegląd odnawialnych źródeł energii

Energia fal, prądów i pływów morskich Energię fal, prądów i pływów morskich łączą wspólne źródła pochodzenia – są to morza i oceany. Całkowitą moc możliwą do dostarczenia przez fale, prądy i pływy szacuje się na 10,2 TW, co stanowi ponad połowę całkowitego zapotrzebowania mocy na świecie. Największy udział w tej mocy przypada energii kinetycznej prądów morskich, których moc oceniana jest na 7 TW. Moc możliwa do uzyskania z energii falowania szacowana jest na 3 TW, a z energii pływów morskich jedynie na 0,2 TW. Fale morskie powstają najczęściej na skutek tarcia wiatru o powierzchnię wody, spotyka się jednak również fale spowodowane przez inne czynniki, takie jak fale sejsmiczne czy fale baryczne. Prądy morskie występują głównie w oceanach i spowodowane są występowaniem wiatrów stałych oraz różnic temperatur i zasolenia poszczególnych obszarów danego akwenu. Natomiast pływy, to zjawisko regularnego podnoszenia się i opadania poziomu wody w oceanie, spowodowane wzajemnym oddziaływaniem sił grawitacyjnych Słońca i Księżyca. Pływy generowane są również przez siłę odśrodkową wywołaną ruchem obrotowym Ziemi. Najbardziej bezpieczną i poznaną postacią energii pochodzenia morskiego i oceanicznego jest energia pływów, wykorzystywana przede wszystkim do produkcji energii elektrycznej w elektrowniach pływowych. Natomiast prace nad wykorzystaniem energii falowania i energii prądów morskich znajdują się w fazie badawczo-rozwojowej.

23


SYNERGIA TECHNOLOGII I ENERGII

24 24

www.elpro.lublin.pl


Przegląd odnawialnych źródeł energii

Energia spadku rzek Energia spadku rzek (hydroenergia), zgodnie z definicją to energia spadku śródlądowych wód powierzchniowych, z wyłączeniem energii uzyskiwanej z pracy pompowej w elektrowniach szczytowo-pompowych. Całkowity potencjał mocy możliwej do uzyskania ze spadku wszystkich rzek jest szacowany na 7,2 TW, co stanowi prawie połowę sumarycznego zapotrzebowania na moc całej ludzkości. Energia spadku rzek jest wykorzystywana przez człowieka od bardzo dawna, jest to również pierwsze źródło odnawialne wykorzystane do produkcji energii elektrycznej. Przed wynalezieniem maszyn elektrycznych, hydroenergia była powszechnie wykorzystywana m.in. do zasialania różnego rodzaju urządzeń w zakładach przemysłowych, takich jak młyny i tartaki. Obecnie największy udział w wykorzystaniu energii spadku rzek ma produkcja energii elektrycznej w elektrowniach wodnych.

25


SYNERGIA TECHNOLOGII I ENERGII

26 26

www.elpro.lublin.pl


Przegląd odnawialnych źródeł energii

Energia pozyskiwana z biomasy Biomasą określa się stałe lub ciekłe substancje pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, powstające głównie z produktów, odpadów i pozostałości z produkcji rolnej i leśnej, które ulegają biodegradacji. Wytworzone z biomasy płyny wykorzystywane do celów energetycznych nazywane są biopłynami i biopaliwami. Biomasą jest więc masa materii zawarta w organizmach żywych, zarówno w roślinach (fitomasa), zwierzętach (zoomasa), jak i w mikroorganizmach (biomasa mikroorganizmów). Energię biomasy pozyskuje się w procesie spalania, którego efektem jest wytwarzanie ciepła wykorzystywanego do ogrzewania pomieszczeń i wody lub do produkcji energii elektrycznej.

27


SYNERGIA TECHNOLOGII I ENERGII

28 28

www.elpro.lublin.pl


Przegląd odnawialnych źródeł energii

Energia pozyskiwana z biogazu Biogazem nazywamy gaz uzyskiwany z biomasy, w szczególności podczas przeróbki odpadów zwierzęcych lub roślinnych oraz w oczyszczalniach ścieków i składowiskach odpadów. Biogaz jest gazem palnym, będącym produktem fermentacji anaerobowej (metanowej) związków pochodzenia organicznego. Składa się głównie z metanu, dwutlenku węgla i domieszki innych gazów, takich jak siarkowodór czy tlenek węgla. Biogaz znajduje zastosowanie jako paliwo ekologiczne do stacjonarnych i niestacjonarnych generatorów prądu elektrycznego oraz źródło energii do ogrzewania wody i pomieszczeń. Po uszlachetnieniu może również stanowić paliwo do napędu silników i być alternatywą dla gazu ziemnego, stosowanego w gospodarstwach domowych i przemyśle. Instalację służącą celowej produkcji i konwersji biogazu na inny rodzaj energii nazywamy biogazownią.

29


SYNERGIA TECHNOLOGII I ENERGII

Wsparcie energetyki odnawialnej Rozwój energetyki odnawialnej zgodnie z koncepcją ekologicznego wytwarzania energii oraz szeroko pojętej ochrony środowiska i społeczeństwa przed negatywnymi skutkami wykorzystywania paliw kopalnych, jest obecnie stymulowany, a niekiedy wręcz wymuszany przez obowiązujące przepisy i regulacje prawne. Taka sytuacja sprzyja podejmowaniu różnego rodzaju przedsięwzięć w obszarze wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Formami wsparcia energetyki odnawialnej w Polsce w szczególności są: PROGRAM PROSUMENT – priorytetowy program umożliwiający dofinansowanie (do 40% wartości) i/lub kredytowanie (nawet do 100% wartości) inwestycji w OZE. Środki mogą być przeznaczone na zakup i montaż nowych instalacji do produkcji energii elektrycznej lub ciepła dla potrzeb zasilania budynków zamieszkania jedno- i wielorodzinnego, w tym na wymianę istniejących instalacji na bardziej efektywne energetycznie i przyjazne środowisku. Budżet programu na lata 2014-2020 wynosi 600 mln zł i daje możliwość zawierania umów kredytowych do 2018 roku. SPRZEDAŻ NADMIARU WYTWORZONEJ ENERGII DO SIECI – operatorzy systemu elektroenergetycznego i ciepłowniczego mają ustawowy obowiązek zakupu nawet 100% energii elektrycznej i cieplnej wytworzonej w instalacjach OZE przyłączonych do sieci.

30

www.elpro.lublin.pl


Przegląd odnawialnych źródeł energii

ŚWIADECTWA POCHODZENIA (ZIELONE CERTYFIKATY) – dokument potwierdzający wytworzenie energii elektrycznej w źródłach odnawialnych. Świadectwa pochodzenia skupywane są przez operatorów systemu elektroenergetycznego w celu potwierdzenia spełnienia obowiązku umorzenia wymaganej ilości świadectw w Urzędzie Regulacji Energetycznej.

ZWOLNIENIE Z OPŁAT ZA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI DLA MIKRO- I MAŁYCH INSTALACJI – w przypadku mikroinstalacji opłata nie jest pobierana, a w przypadku małych wynosi 50% opłaty standardowej. UŁATWIENIA PRAWNE – w przypadku sprzedaży energii wytworzonej w mikroinstalacjach OZE, nie ma konieczności prowadzenia działalności gospodarczej oraz uzyskania koncesji. Ponadto wytwórcy przysługuje zwolnienie z różnego rodzaju opłat skarbowych. NOWY SYSTEM AUKCYJNY – rozwiązanie wprowadzone równolegle do systemu Zielonych Certyfikatów. Dla podmiotów, które wygrają aukcję na sprzedaż energii z OZE przewiduje ono gwarancję jej zakupu po stałej cenie przez kolejnych 15 lat. W celu dodatkowego wsparcia instalacji o mocy zainstalowanej poniżej 1 MW, będą organizowane odrębne aukacje. WYMAGANIA DLA BUDYNKÓW – min. 13% zapotrzebowania na energię nowopowstających lub poddawanych modernizacji budynków, będzie musiało być pokryte ze źródeł odnawialnych.

31


SYNERGIA TECHNOLOGII I ENERGII

32 32

www.elpro.lublin.pl


Szkolenia i certyfikacja instalatorów OZE

Szkolenia i certyfikacja instalatorów OZE Certyfikat instalatora OZE jest oficjalnym, państwowym dokumentem potwierdzającym posiadanie przez jego właściciela kwalifikacji do instalowania odnawialnych źródeł energii. Ustawa Prawo energetyczne przewiduje możliwość otrzymania certyfikatu instalatora OZE dla następujących źródeł odnawialnych: Kotłów i pieców na biomasę Systemów fotowoltaicznych Słonecznych systemów grzewczych Pomp ciepła Płytkich systemów geotermalnych Dla każdego z wymienionych źródeł przewidziano odrębny certyfikat, którego wydanie jest poprzedzone dedykowanym dla danego źródła szkoleniem podstawowym oraz egzaminem państwowym przeprowadzanym przez Urząd Dozoru Technicznego. Certyfikaty instalatora OZE wydawane są na 5 lat. Po upływie tego okresu istnieje możliwość ich przedłużenia na kolejnych 5 lat, pod warunkiem ukończenia szkolenia przypominającego i udokumentowania wykonania co najmniej 3 instalacji danego rodzaju. Szkolenia zarówno podstawowe, jak i przypominające, muszą być realizowane przez ośrodki szkoleniowe z akredytacją UDT i kończyć się zdobyciem certyfikatu potwierdzającego jego ukończenie.”

33


SYNERGIA TECHNOLOGII I ENERGII

Uzyskanie certyfikatu instalatora odnawialnych źródeł energii to: Zwiększenie wiedzy i umiejętności Gwarancja wysokiej jakości usług Wyróżnienie na tle konkurencji Potwierdzenie spełniania wymagań prawnych Uznanie kwalifikacji we wszystkich krajach UE Uprawnienia do przyłączania instalacji OZE do sieci energetyki zawodowej Możliwość wykonywania inwestycji finansowanych ze środków publicznych Obecność w rejestrze certyfikowanych instalatorów

34

www.elpro.lublin.pl


Szkolenia i certyfikacja instalatorów OZE

Procedura certyfikacji

1

Ukończenie szkolenia podstawowego właściwego dla danego źródła energii w Akredytowanym Ośrodku Szkoleniowym Zgłoszenie w UDT udziału w egzaminie na instalatora odnawialnych źródeł energii

3

Przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje instalatora OZE Złożenie wniosku o wydanie certyfikatu

5

2 4

Otrzymanie certyfikatu właściwego dla danego źródła energii Rozpoczęcie wykonywania instalacji jako certyfikowany instalator OZE

6 35


SYNERGIA TECHNOLOGII I ENERGII

Ośrodek Kształcenia Zawodowego ELPRO Sp. z o.o. w ramach utworzonego Centrum OZE oferuje Państwu szkolenia podstawowe i przypominające w zakresie następujących rodzajów odnawialnych źródeł energii: Systemy fotowoltaiczne Słoneczne systemy grzewcze Pompy ciepła Dodatkowo prowadzimy szkolenia OZE w zakresie: Elektrownie wiatrowe Programy wszystkich realizowanych przez firmę szkoleń podstawowych i przypominających, są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki w sprawie warunków i trybu wydawania certyfikatów oraz akredytowania organizatorów szkoleń w zakresie odnawialnych źródeł energii (Dz.U.2014.505). Ich ukończenie daje możliwość przystąpienia do egzaminu kwalifikacyjnego na certyfikowanego instalatora OZE. 

36

www.elpro.lublin.pl


Szkolenia i certyfikacja instalator贸w OZE

Systemy fotowoltaiczne 37 37


SYNERGIA TECHNOLOGII I ENERGII

Systemy fotowoltaiczne Funkcjonowanie systemów fotowoltaicznych, będących najpopularniejszym rodzajem elektrowni słonecznych, opiera się na konwersji energii promieniowania słonecznego na energię elektryczną przy wykorzystaniu zjawiska fotowoltaicznego. Zjawisko to polega na powstawaniu siły elektromotorycznej w niejednorodnym półprzewodniku (głównie krzemie) pod wpływem promieniowania słonecznego. Standardowy system fotowoltaiczny składa się z paneli słonecznych, złożonych z wielu ogniw fotowoltaicznych, inwertera DC/AC oraz baterii akumulatorów z regulatorem ładowania. Systemy fotowoltaiczne znajdują obecnie szerokie zastosowanie w:

38

Elektroenergetyce słonecznej indywidualnej i zawodowej Elektronice użytkowej Samochodach z napędem hybrydowym i elektrycznym Technice kosmicznej Układach zasilania automatyki przemysłowej i pomiarowej.

www.elpro.lublin.pl


Szkolenia i certyfikacja instalatorów OZE

Szkolenie Program szkolenia z zakresu systemów fotowoltaicznych w naszym Centrum obejmuje zagadnienia:

Certyfikacja instalatorów OZE Ekonomiczne i prawne aspekty stosowania systemów fotowoltaicznych Elementy instalacji fotowoltaicznej Budowa i zasada działania Zasady projektowania Systemy autonomiczne – praca wyspowa Przyłączanie do sieci elektroenergetycznej Montaż i uruchomienie instalacji Eksploatacja i serwisowanie Wpływ warunków środowiskowych na wydajność systemu

39


SYNERGIA TECHNOLOGII I ENERGII

FOTOWOLTAIKA – ZESTAW DEMONSTRACYJNY Zestaw umożliwia uczestnikom szkoleń zapoznanie się z budową kompletnego systemu fotowoltaicznego w skali laboratoryjnej i przeprowadzanie szczegółowych analiz jego poszczególnych elementów. Zakres realizowanego materiału: Połączenie szeregowe i równoległe ogniw słonecznych Pomiar parametrów ogniwa i modułu Wpływ natężenia promieniowania i temperatury na parametry ogniwa Charakterystyki ogniw i modułów fotowoltaicznych Autonomiczny fotowoltaiczny system energetyczny (off-grid) Regulatory wykorzystywane w systemach fotowoltaicznych Badanie wyszukiwacza punktu mocy maksymalnej (MPP-tracker) Budowa i zasada działania inwertera Wizualizacja parametrów za pomocą programu Data Logger

40

www.elpro.lublin.pl


Szkolenia i certyfikacja instalatorów OZE

FOTOWOLTAIKA – ZESTAW PROFESJONALNY Zestaw jest odwzorowaniem rzeczywistej instalacji fotowoltaicznej i umożliwia zaawansowane doświadczenia z zakresu fotowoltaiki, jak również rozbudowane ćwiczenia praktyczne. Zakres realizowanego materiału: Zapoznanie z rzeczywistymi podzespołami systemu fotowoltaicznego Montaż i demontaż systemu Badanie właściwości panelu fotowoltaicznego, wyznaczanie charakterystyk pracy Pomiar parametrów pracy panelu fotowoltaicznego Wpływ położenia panelu na produkcję energii elektrycznej Efektywność i wydajność panelu fotowoltaicznego Dobór i zasady współpracy z akumulatorami Podłączanie i synchronizacja systemu fotowoltaicznego z siecią elektroenergetyczną Uruchamianie systemu autonomicznego (off-grid) i przyłączonego do sieci (on-grid) Archiwizacja danych i zarządzanie systemem z wykorzystaniem oprogramowania komputerowego

41


SYNERGIA TECHNOLOGII I ENERGII

SYSTEMY FOTOWOLTAICZNE – INSTALACJA RZECZYWISTA Instalacja umożliwia przeprowadzanie praktycznych doświadczeń i większości zadań montażowo-regulacyjnych, wykonywanych przez instalatora w warunkach zbliżonych do rzeczywistych. Zakres realizowanego materiału: Łączenie modułów fotowoltaicznych Dobór elementów i konfiguracja systemu fotowoltaicznego Narzędzia i wyposażenie instalatora Analiza typowych błędów montażowych Montaż na rzeczywistych konstrukcjach wsporczych Instalacja odgromowa, uziemiająca i ograniczania przepięć Bieżące utrzymanie systemów fotowoltaicznych

42

www.elpro.lublin.pl


Szkolenia i certyfikacja instalator贸w OZE

43 43


SYNERGIA TECHNOLOGII I ENERGII

Słoneczne systemy grzewcze Działanie słonecznych systemów grzewczych opiera się na kolektorach słonecznych, będących urządzeniami do konwersji energii promieniowania słonecznego na energię cieplną z wykorzystaniem nośnika ciepła, którym może być ciecz ( glikol lub woda), gaz (np. powietrze) albo próżnia. Zasada działania kolektora słonecznego polega na nagrzewaniu poprzez promieniowanie słoneczne nośnika ciepła znajdującego się w kolektorze. Standardowa instalacja do podgrzewania wody użytkowej składa się z kolektorów słonecznych, pompy obiegowej, regulatora systemu (sterowania) oraz wymiennika ciepła. Słoneczne systemy grzewcze są wykorzystywane w układach: Podgrzewania wody użytkowej Podgrzewania wody basenowej Wspomagania centralnego ogrzewania Chłodzenia budynków Ciepła technologicznego

44

www.elpro.lublin.pl


Szkolenia i certyfikacja instalatorów OZE

Szkolenie Szkolenie z zakresu słonecznych systemów grzewczych jest prowadzone we własnym Laboratorium OZE, wyposażonym w profesjonalny sprzęt, niezbędny do zrealizowania programu, spełaniającego wymagania UDT dla uzysaknia statusu Certyfikowanego Instalatora OZE. Certyfikacja instalatorów OZE Ekonomiczne i prawne aspekty stosowania słonecznych systemów grzewczych Teoretyczne podstawy funkcjonowania Kolektory słoneczne – rodzaje, budowa i zasada działania Wydajność kolektorów słonecznych Rodzaje słonecznych systemów grzewczych Magazynowanie energii słonecznej Zasady projektowania Montaż i uruchomienie instalacji Eksploatacja i serwisowanie

45


SYNERGIA TECHNOLOGII I ENERGII

KOLEKTOR SŁONECZNY – ZESTAW DEMONSTRACYJNY Zestaw służy do demonstracji zasady działania, właściwości i możliwości technicznego wykorzystania przekształcenia energii słonecznej w cieplną. Zawiera wszystkie urządzenia potrzebne do przeprowadzania doświadczeń z zakresu absorpcji, przepływu i promieniowania cieplnego oraz do budowy kompletnego systemu grzewczego, składającego się z kolektora słonecznego z obiegiem termosyfonowym, pompowym i wymiennikiem ciepła. Zakres realizowanego materiału: Budowa i zasada działania kolektora słonecznego Rodzaje kolektorów Nośniki ciepła wykorzystywane w słonecznych systemach grzewczych Magazynowanie energii słonecznej Wykorzystanie kolektorów słonecznych do produkcji energii elektrycznej (Moduł Peltiera) Wpływ temperatury na moc systemu

46

www.elpro.lublin.pl


Szkolenia i certyfikacja instalator贸w OZE

ZESTAW DEMONSTRACYJNY

47


SYNERGIA TECHNOLOGII I ENERGII

SŁONECZNE SYSTEMY GRZEWCZE – INSTALACJA RZECZYWISTA Instalacja umożliwia przeprowadzanie praktycznych doświadczeń i większości zadań montażowo-regulacyjnych, wykonywanych przez instalatora w warunkach zbliżonych do rzeczywistych. Zakres realizowanego materiału: Zasada działania słonecznych systemów grzewczych Rodzaje instalacji w zależności od przeznaczenia Dobór elementów i konfiguracja słonecznego systemu grzewczego Narzędzia i wyposażenie instalatora Analiza typowych błędów montażowych Montaż na rzeczywistych konstrukcjach wsporczych Regulacja parametrów systemu Bieżące utrzymanie słonecznych systemów grzewczych

48

www.elpro.lublin.pl


Szkolenia i certyfikacja instalator贸w OZE

49 49


SYNERGIA TECHNOLOGII I ENERGII

Pompy ciepła Pompy ciepła są to urządzenia wymuszające przepływ ciepła z obszaru o niższej temperaturze do obszaru o temperaturze wyższej (odwrotnie niż w przypadku procesu naturalnego). Proces ten jest możliwy dzięki dostarczeniu zewnętrznej energii mechanicznej lub cieplnej. Źródłem ciepła dla takiej pompy może być energia geotermalna (z wnętrza Ziemi), aerotermalna (z powietrza) i hydrotermalna (z wód powierzchniowych). Standardowa instalacja pompy ciepła składa się z parownika umieszczonego w dolnym źródle ciepła, sprężarki, skraplacza umieszczonego w górnym źródle ciepła (np. w pomieszczeniu) oraz zaworu rozprężnego (dławiącego), umożliwiającego pracę w układzie zamkniętym. Pompy ciepła znalazły zastosowanie w: Ogrzewaniu pomieszczeń ciepłem pobranym z otoczenia Ogrzewaniu wody użytkowej Chłodzeniu pomieszczeń (w systemach klimatyzacji) Gospodarstwach domowych (w chłodziarkach i zamrażarkach) Przetwórstwie spożywczym (w chłodniach, zamrażalniach i fabrykach lodu)

50

www.elpro.lublin.pl


Szkolenia i certyfikacja instalatorów OZE

Szkolenie Szkolenie certyfikujące dla osób wykonujących instalacje pomp ciepła jest prowadzone w Laboratorium OZE wyposażonym w rzeczywistą instalację pompy ciepła typu powietrze/woda, spełniającą wymagania UDT.

Certyfikacja instalatorów OZE Ekonomiczne i prawne aspekty stosowania pomp ciepła Elementy instalacji pompy ciepła Budowa i zasada działania Rodzaje i charakterystyka źródeł dolnych Pompy ciepła w instalacjach ogrzewania i chłodzenia Zasady projektowania Montaż i uruchomienie instalacji Eksploatacja i serwisowanie Wpływ warunków środowiskowych na wydajność instalacji

51


SYNERGIA TECHNOLOGII I ENERGII

POMPA CIEPŁA – ZESTAW DEMONSTRACYJNY Zestaw umożliwia demonstrację zasady działania i budowy pompy ciepła. Stanowi on funkcjonalny model urządzenia z rewersyjnym układem ziębniczym, który może pracować w kilku trybach: woda/woda, powietrze/woda, woda/powietrze i powietrze/powietrze. Zakres realizowanego materiału: Budowa i zasada działania pompy ciepła Elementy systemu Wykorzystywane nośniki ciepła Rodzaje obiegów w instalacji pompy Monitorowanie pracy systemu

52

www.elpro.lublin.pl


Szkolenia i certyfikacja instalatorów OZE

POMPA CIEPŁA – INSTALACJA RZECZYWISTA Instalacja umożliwia przeprowadzanie praktycznych doświadczeń i większości zadań montażowo-regulacyjnych wykonywanych przez instalatora w warunkach zbliżonych do rzeczywistych. Zakres realizowanego materiału: Montaż, regulacja i sprawdzenie elementów instalacji pompy ciepła Płukanie, napełnianie i odpowietrzanie systemu Uruchomienie instalacji i czynności rozruchowe Prace kontrolno-pomiarowe Przekazanie instalacji do użytku Bieżące utrzymanie i modernizacja instalacji pompy ciepła

53


SYNERGIA TECHNOLOGII I ENERGII

54 54

www.elpro.lublin.pl


Szkolenia i certyfikacja instalatorów OZE

Elektrownie wiatrowe Elektrownią wiatrową nazywany jest zbiór urządzeń służących do konwersji energii kinetycznej wiatru na energię elektryczną. Przetwarzanie energii ma miejsce w turbinie wiatrowej o poziomej bądź pionowej osi obrotu. Standardowa elektrownia wiatrowa składa się z turbiny wiatrowej, sterownika z prostownikiem, inwertera DC/AC oraz baterii akumulatorów do magazynowania energii. Elektrownie wiatrowe wykorzystywane są obecnie w: Elektroenergetyce zawodowej (zarówno na lądzie, jak i morzu) Elektroenergetyce indywidualnej (przydomowe elektrownie wiatrowe) Zasilaniu urządzeń sygnalizacyjnych i nawigacyjnych Zasilaniu urządzeń oddalonych od sieci elektroenergetycznej Ogrzewaniu elektrycznym budynków i wody użytkowej

55


SYNERGIA TECHNOLOGII I ENERGII

Szkolenie Szkolenie z zakresu elektrowni wiatrowych realizowane w Centrum OZE, swoim zakresem obejmuje następujące zagadnienia teoretyczne i praktyczne:

Wprowadzenie w problematykę wykorzystania energii wiatru Rozwiązania konstrukcyjne elektrowni wiatrowych Zasada działania i parametry elektrowni wiatrowych Rodzaje i charakterystyki turbin wiatrowych Elektrownie wiatrowe w zastosowaniach indywidualnych Zasady doboru elementów elektrowni wiatrowej Obliczanie bilansu energetycznego turbiny wiatrowej Wizualizacja parametrów za pomocą programu Data Logger

Szkolenie prowadzone jest w Laboratorium, wyposażonym w profesjonalny zestaw ćwiczeniowy.

56

www.elpro.lublin.pl


Szkolenia i certyfikacja instalatorów OZE

ENERGIA WIATRU – ZESTAW DEMONSTRACYJNY Zestaw umożliwia przeprowadzenie wielu praktycznych eksperymentów w dziedzinie wykorzystania energii wiatru z elementami fizyki, a także poznania zasad funkcjonowania różnych rodzajów turbin wiatrowych oraz sporządzania ich bilansu energetycznego. Zakres realizowanego materiału: Budowa i zasada działania elektrowni wiatrowych Elementy systemu Rodzaje, budowa i charakterystyka turbin wiatrowych Wpływ regulacji mechanicznych na parametry generacyjne Wpływ obciążenia turbiny na wartość generowanego napięcia Bilans energetyczny turbiny wiatrowej

57


SYNERGIA TECHNOLOGII I ENERGII

Pozostałe szkolenia ELPRO Sp. z o.o. 58 58

www.elpro.lublin.pl


Pozostałe szkolenia ELPRO Sp. z o.o.

Poza szkoleniami z zakresu odnawialnych źródeł energii Ośrodek Kształcenia Zawodowego ELPRO Sp. z o.o. posiada także bogatą ofertę innych szkoleń specjalistycznych, realizowanych na terenie całej Polski, które zostały przedstawione w dalszej części informatora. W celu zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi szkoleń oraz proponowanymi terminami, zapraszamy na stronę internetową www.elpro.lublin.pl

Uprawnienia energetyczne Grupa 1 – urządzenia, instalacje i sieci elektryczne Grupa 2 – urządzenia, instalacje i sieci cieplne Grupa 3 – urządzenia, instalacje i sieci gazowe Szkolenie umożliwia uzyskanie państwowych uprawnień do eksploatacji „E” i dozoru „D” urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych, cieplnych oraz gazowych. Celem szkolenia jest zapoznanie jego uczestników z aktualnie obowiązującymi przepisami oraz rozwiązaniami technicznymi, stosowanymi przy montażu i eksploatacji różnego typu urządzeń energetycznych, umożliwiającymi spełnienie ciągle rosnących wymagań w zakresie funkcjonalności i bezpieczeństwa. Szkolenie zakończone jest egzaminem przed państwową Komisją Kwalifikacyjną, w wyniku którego słuchacze uzyskują potrzebne im Świadectwa kwalifikacyjne, umożliwiające wykonywanie zawodu we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

59


SYNERGIA TECHNOLOGII I ENERGII

Pomiary ochronne

w instalacjach elektrycznych Szkolenie praktyczne dedykowane dla osób zajmujących się oceną stanu technicznego instalacji elektrycznych w ramach obowiązkowych przeglądów okresowych budynków. Zajęcia polegają na samodzielnym wykonaniu wszystkich przewidzianych normą PN-EN 61557 pomiarów, z wykorzystaniem wielofunkcyjnego miernika parametrów instalacji Sonel MPI 520 i modelu instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym, tj.: impedancji pętli zwarcia w obwodach z i bez wyłączników RCD, parametrów wyłączników RCD, rezystancji izolacji, rezystancji uziemienia, ciągłości połączeń ochronnych i wyrównawczych.

ArCADia TERMO –

ocena energetyczna budynków

Szkolenie pozwala nabyć praktyczne umiejętności w zakresie oceny energetycznej budynków, m.in. opracowywania charakterystyk energetycznych, sporządzania analiz ekonomicznych i środowiskowych efektywności energetycznej oraz wykonywania świadectw energetycznych z wykorzystaniem oprogramowania ArCADia Termo. Po omówieniu wszystkich funkcjonalności programu, Uczestnicy opracowują kompletną charakterystykę energetyczną przykładowego budynku, a następnie na jej podstawie sporządzają świadectwo energetyczne.

60

www.elpro.lublin.pl


Pozostałe szkolenia ELPRO Sp. z o.o.

Norma PRO –

kosztorysowanie robót budowlanych Norma PRO to najpopularniejszy w branży budowlanej system kosztorysowania, posiadający wiele funkcji i narzędzi, które pozwalają na tworzenie kalkulacji finansowych i kosztorysów o dowolnym stopniu złożoności, zgodnie z normami obowiązującymi w Polsce i całej Unii Europejskiej. Celem szkolenia jest poznanie zasad kalkulacji kosztorysowej i obowiązujących w tym zakresie przepisów oraz przygotowanie do samodzielnego sporządzania kosztorysów z wykorzystaniem programu Norma PRO. Szkolenie składa się z dwóch części: Teoretycznej – przedstawiane są podstawy prawne kosztorysowania i zasady sporządzania kosztorysów. Omawiane są podstawowe pojęcia, metody sporządzania i rodzaje kosztorysów, zasady kalkulowania cen, stawek i narzutów do kosztorysu, tworzenia analiz i kalkulacji indywidualnych. Uczestnicy szkolenia zostaną również zapoznani z podziałem robót budowlanych za pomocą kodów CPV, zawartością specyfikacji technicznych i programów funkcjonalno-użytkowych. Jednym z ważniejszych modułów części teoretycznej jest omówienie zagadnienia tworzenia przedmiarów i obmiarów robót. Zajęć praktycznych – zdobyta w pierwszej części szkolenia wiedza teoretyczna wykorzystywana jest do tworzenia różnego rodzaju kosztorysów oraz przedmiarów robót z wykorzystaniem programu NormaPRO. Zajęcia obejmują między innymi ćwiczenia z zakresu wstawiania kosztów transportu i pracy rusztowań, dodawania materiałów, tworzenia zestawień RMS i wydruku kosztorysów.

61


SYNERGIA TECHNOLOGII I ENERGII

AutoCAD –

komputerowe wspomaganie projektowania Ośrodek Kształcenia Zawodowego ELPRO Sp. z o.o. posiada status Autoryzowanego Centrum Szkoleniowego i Certyfikacyjnego Autodesk. Każdy z Uczestników po zakończeniu szkolenia otrzymuje honorowany na całym świecie certyfikat Autodesk odpowiedni do rodzaju szkolenia. Szkolenia realizowane są na następujących poziomach: POZIOM PODSTAWOWY – program szkolenia obejmuje zagadnienia tworzenia, edycji i modyfikacji obiektów 2D, opisywania rysunków (tekst, wymiarowanie, wielolinie odniesienia) oraz metod wydruku rysunków. POZIOM ZAAWANSOWANY – szkolenie ugruntowuje umiejętności zdobyte na poziomie podstawowym i poszerza je o zagadnienia zaawansowanych funkcji edycji obiektów, m.in. takich jak: tworzenie i edycja bloków dynamicznych, wyodrębnianie danych i opracowywanie zestawień materiałów, dołączanie innych rysunków i praca z odnośnikami zewnętrznymi, personalizacja interfejsu użytkownika oraz zaawansowane sposoby przygotowywania wydruków. POZIOM PODSTAWOWY I ZAAWANSOWANY – realizuje materiał wchodzący w zakres programów z dwóch poziomów - podstawowego i zaawansowanego - w ramach jednego szkolenia. MODELOWANIE 3D – szkolenie pozwala na nabycie umiejętności w zakresie tworzenia, modyfikacji i realistycznego przedstawienia dowolnych obiektów przestrzennych. Program obejmuje ćwiczenia z zakresu zaawansowanych funkcji odwzorowania obiektów 3D, w tym tworzenia, edycji i przypisywania materiałów, dodawania i ustawiania świateł oraz przygotowywania scen fotorealistycznych.

62

www.elpro.lublin.pl


Pozostałe szkolenia ELPRO Sp. z o.o.

Autodesk 3ds Max –

modelowanie 3D i wizualizacje Oprogramowanie dedykowane do modelowania i wizualizacji obiektów 3D, według opinii zdecydowanej większości specjalistów, najbardziej efektywne w tym zakresie. Umożliwia wydajne oraz zintegrowane modelowanie, animację, renderowanie i compositing 3D. Autodesk 3ds Max zawiera zestaw specjalistycznych narzędzi zarówno dla architektów, konstruktorów, projektantów z branż instalacyjnych i specjalistów do spraw wizualizacji, jak i dla twórców gier, autorów animacji, czy grafików komputerowych. Szkolenia realizowane są na trzech stopniach zaawansowania:

POZIOM PODSTAWOWY Zapoznanie się z możliwościami programu 3ds Max, konfiguracja programu, przestrzeń 3D, podstawowe narzędzia, modelowanie brył, nakładanie materiałów, oświetlenie, ustawienia świateł.

POZIOM ZAAWANSOWANY Praktyczne zastosowania programu 3ds Max do zaawansowanego modelowania i wizualizacji komputerowej, kompozycja statyczna i dynamiczna.

WIZUALIZACJE Animacja komputerowa: ustawienia kamer, animacja postaci i materiałów.

63


SYNERGIA TECHNOLOGII I ENERGII

Autodesk Inventor –

projektowanie elementów mechanicznych Oprogramowanie przeznaczone dla konstruktorów i inżynierów mechaników, którym zależy na usprawnieniu projektowania, skróceniu czasu wprowadzania nowych produktów na rynek i utrzymaniu przewagi konkurencyjnej. Autodesk Inventor dostarcza najszybszych metod pracy i narzędzi do trójwymiarowego projektowania elementów mechanicznych, tworzenia rysunków CAD, prezentacji projektowych, projektowania systemów trasowanych, przebiegów kabli i wiązek oraz form wtryskowych. Oferowane przez nas szkolenia prowadzone są na poziomie podstawowym i zaawansowanym, a każde z nich kończy się uzyskaniem Certyfikatu Autodesk.

Autodesk Revit –

projektowanie i konstrukcja budynków Autodesk Revit jest innowacyjnym programem, wykorzystującym technologię BIM, przeznaczonym głównie dla architektów, projektantów wnętrz i urbanistów. Funkcjonuje zgodnie z logiką projektowania architektonicznego. Oprogramowanie Autodesk Revit oferuje: narzędzia do projektowania koncepcyjnego, dwukierunkowe powiązania, parametryczne komponenty, Revit Building Maker, harmonogramy, detalowanie i wizualizację.

64

www.elpro.lublin.pl


Pozostałe szkolenia ELPRO Sp. z o.o.

Autodesk Robot Structural Analysis – analiza wytrzymałościowa

Program przeznaczony dla projektowania konstrukcji budowlanych, mostowych i określania dynamiki budowli. Autodesk Robot Structural Analysis wspomaga projektantów konstrukcji stalowych, żelbetowych i drewnianych, wykonuje obliczenia wytrzymałościowe wg Eurokodów i innych norm konstrukcyjnych. Program daje możliwość trójwymiarowego modelowania konstrukcji, dzięki czemu większość obciążeń przykłada się jako powierzchniowe i można w ten sposób uniknąć pomyłek związanych ze żmudnym procesem zbierania obciążeń przekazywanych jako reakcje od innych elementów.

Autodesk AutoCAD Civil 3D – inżynieria lądowa i wodna

Program będący specjalną wersją oprogramowania AutoCAD dla projektantów infrastruktury z zakresu inżynierii lądowej i wodnej, urbanistów oraz geodetów. Autodesk AutoCAD Civil 3D przeznaczony jest między innymi do projektowania i modernizacji dróg, infrastruktury podziemnej i melioracji. Zachowuje pełną kompatybilność z poszczególnymi wersjami programu AutoCAD.

65


SYNERGIA TECHNOLOGII I ENERGII

Adobe Photoshop CC – grafika rastrowa

Photoshop jest jednym z najbardziej znanych programów do tworzenia i edycji grafiki rastrowej. Rozbudowane możliwości uczyniły go niezbędnym narzędziem codziennej pracy specjalistów z zakresu multimediów. Począwszy od fotografów, projektantów stron internetowych czy materiałów reklamowych, a kończąc na indywidualnych użytkownikach wykorzystujących program do zabawy z obrazem.

Proponowane przez nas szkolenia przeznaczone są dla osób, które pragną rozpocząć swoją przygodę z Photoshopem (poziom podstawowy) lub usystematyzować posiadaną wiedzę z zakresu obsługi programu (poziom zaawansowany).

66 66

www.elpro.lublin.pl


Pozostałe szkolenia ELPRO Sp. z o.o.

Co nas wyróżnia? Centrum Odnawialnych Źródeł Energii Akredytacja Urzędu Dozoru Technicznego Autoryzowane Centrum Szkoleniowe Autodesk Autoryzowane Centrum Certyfikacyjne Autodesk Akredytacja Kuratorium Oświaty Standard Usługi Szkoleniowej PIFS Certyfikat Programu Rzetelna Firma System Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 Przynależność do Polskiej Izby Firm Szkoleniowych Wpis do ogólnopolskiego Rejestru Firm Szkoleniowych

67


ODDZIAŁ WARSZAWA ul. Mińska 63A, 03-828 Warszawa tel.: 22 247 29 07 e-mail: biuro.warszawa@elpro.lublin.pl

CENTRALA LUBLIN ul. Stefczyka 32, 20-151 Lublin tel.: 81 740 65 06 e-mail: biuro@elpro.lublin.pl

www.elpro.lublin.pl

Certyfikacja instalatorów OZE  
Certyfikacja instalatorów OZE  
Advertisement