Page 1

Mustafa KARACA des gn, consultancy, project manager www.mustafakaraca.xyz


Modüler bölme duvar uygulamacılarının karşılaştıkları sorunların başında bölme duvar tekl fi steme şekl ve ver len tekl fi çözme sorunları veya buna benzer problemler çıkmaktadır. İlk defa modüler bölme duvar yaptıracak şveren/yüklen c ve taahhüt yapan firmalar, satınalma grublarından gelen soruların bazıları; “200m2 bölme duvar yaptıracağız, ne tutar ?” Modüler bölme duvar s stemler , alçıpan, gazbeton, tuğla v.s. g b yapı duvarlarından değ ld r. Modüler bölme duvar s stem , kend ç nde b r s stem n kurgulanarak b r b r ne entegrasyonundan meydana gelen b r s stem tamlamasıdır. S stem n ç ne b r parçanın g rmes veya çıkması fiyatı çok farklı kılmaktadır. Bu nedenlerden dolayı proje üzer nden ölçü, yer nde ölçü ve detaylar olmadan fiyat çıkarılamaz, yoksa hayal ve üstün körü fiyat çıkarılmış olur k , bunu yapan firma konunun c dd yet nden uzak veya bu şler n firması değ ld r. Örneğ n 2 mt boyunda 100 mt uzunluğundak b r ölçü 200 m2 yaparken, 3 mt boyunda 66,5 mt uzunluğunda b r alanda 200 m2 yapmakta, ama farklı fiyat çıkab lmekted r. “B z 200m2 dem şt k ama, verd ğ n z tekl ftek ölçülerde 210m2 çıkmakta, n ç n fazla yazılıyor ?” Ver len tekl fler modülasyon üzer nden ver ld ğ nden, m2 le kıyaslanamaz, bazı tekl flerde görülen m2 sutünu, nakl ye ve montaj hesaplarında kullanıldığından dolayı sadece üret c firmayı lg lend r r. “Bölme duvarın ç ndek kapıları n ç n ayrı yazıyorsunuz, b z onu toplam m2 n n ç ne dah l etm şt k ?” Modüler bölme duvar b r s stem kurgusu ç nde, modüllerden meydana geld ğ nden dolayı kapılarda b rer modüldür. Bu sebebden dolayı ayrı b rer modül olarak tekl fte yazılırlar. Bu ve bunun g b soruların cevapları aşağıdak açıklamaların yardımı le çözülmeye ve aşılmaya çalışılmıştır. Modüler bölme duvarın fiyatında, değ ş mlere sebeb olan etkenler başlıca şunlardır; 1- Modüler bölme duvarın boyu (yüksekl ğ ) 2- Kullanılan profil n boya ve farklı boya çeş tler n n özell ğ . 3- Kullanılan camın kalınlığı ve özell kler (temperl ,lam ne vs) 4- Kullanılan ahşabın özell ğ (melam n,lam nat,doğal kaplama, lam natın özell kler (yerl / thal, kalınlık, çeş tl l k), ahşabın sunta veya MDF olması) 5- Kullanılan kapı kanatlarının özell kler (cam kanat (kalınlığı ve özell ğ ), ahşap kanat (melam n/lam nat/doğal kap. lam nat farklı özell kler ve çeş tler ) 6- Kapı kanadında kullanılan aksesuar çeş tler ve özell kler . 7- Extra yapılması stenen özel laveler ( çeş tl yalıtım özell kler g b )


Altta görülen modüler bölme duvar tekl fi, hemen hemen tüm bölme duvar uygulaması yapanların kullandığı b r şaplon örneğ olup firmalar arası ufak farklılık gösterm ş olsada genel anlayış ve anlatım aynıdır. Ş md bu tekl f şaplonunu ayrıntılı b r şek lde nceleyel m.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

K

L M N O P R

s Notlar: Anlatımlarımızda ve açıklamalarımızda genel standart konu

ve detaylar baz alınarak açıklamar yapılmış olup, özel konu ve detaylar konumuzun dışında olup, adı üstünde özel anlatıma girmektedir,lütfen teknik danışmanınızla veya uygulamacı firma proje yöneticinizle görüşünüz.


A

MODÜL İÇ YAPISI (TAŞIYICI İÇ KARGAS) YALITIM BANDI

TAVAN PROFİLİ İÇ DİKME PROFİLİ YALITIM BANDI

PANEL VE CAM ÇER. TUTUCU YAYLAR YALITIM SÜNGERİ YATAY TAŞIYICI PROFİLLER ANA TAŞIYICI İÇ DİKME PROFİLLERİ

YATAY PROFİLLERİ SABİTLEME AYAKLARI

PANEL VE CAM ÇERÇEVE TUTUCU YAYLAR

SABİTLEME AYAKLARI

SABİTLEME AYAKLARI YALITIM BANDI

YALITIM SÜNGERİ ZEMİN PROFİLİ

YATAY YAŞIYICI PROFİLLER

YALITIM BANDI

Teklif şablonunda görülen temsili görüntü modülünün iç yapısı ve detayları bu şekilde olup verilen modül fiyatının içine dahildir.


MODÜL TAM GÖRÜNÜMÜ TAVAN PROFİLİ CAMLI PANEL

Çeşitli varyasyonlarda da örneğin; 3 band veya 5 band gibi, tüm panellerin ahşap veya cam olması gibi, en ve boy ölçülerin farklı olması gibi, değişimler modül tabirini etkilemez. Modül tabiri bu ve bunun çeşitli varyasyonlarıdır. Modül içinde kullanılan ahşap ve cam özellikleri, profillerin boyası gibi detaylar teklif şartnamesinde belirtilen notlara göre fiyat çıkarılır veya sözleşme ye açıklayıcı imalat detayları yazılır.

TAŞIYICI İÇ DİKME PROFİLİ

En ve boy ölçüleri tasarım aşamasında netleştirilir ki, her istenilen en ve boy ölçüsünde imalat yapmak ne yazık ki çok zor olduğu gibi, mümkünde değildir. Örneğin 8 cm eninde camlı modül veya 5mt eninde modül gibi. Tasarım yapılırken mimari ve teknik ölçülerin el verdiği, mantıklı ve makul kabul edilebilen ölçülerin olmasına dikkat edilir.

AHŞAP PANEL

ZEMİN PROFİLİ


B C D E

Modülün detaylarını kısaltarak yazılır k , görüntüyle b rleş nce konu anlaşılır.

F G H I K L M N O P

Bell ölçü grupları altında bulunan modüller n adet sayılarını göster r.

R S

Modülün genel üret m detayları kısa ve öz b r şek lde anlatılmaya çalışılır. Modüller n en ölçüler n n bell ölçü aralıklarında gruplanmıştır. Örneğ n 22 cm en nde modülle, 28cm en ndek modül, 30 cm l k modül altında toplanmıştır. 44 cm en ndek modül le 57 cm en ndek modül, 60 cm l k modül altında toplanmıştır. Kısacası ölçüler ç nde b r alt grup ölçüsünden, b r üst grup ölçüye kadar olan aralık ölçüler üst grup ölçüsü ç nde alınır. Modülün boyu genelde tek t p olarak alınır, ama farklı ölçü varsa bell ölçü aralıkları le gruplanarak alınır ve buna göre fiyatlandırılır.

Genelde uygulayıcı firmayı lg lend ren, montaj, nakl ye/hamal ye ve montaj süreler n n hesaplanmasında kullanılır. Modülün b r m (adet) fiyatıdır. Modülün b r m fiyatı le adet çarpımından çıkan toplam fiyat tutarıdır. B r sonrak sayfadak tekn k ç z me bakınız. B r sonrak sayfadak tekn k ç z me bakınız. B r sonrak sayfadak tekn k ç z me bakınız. B r sonrak sayfadak tekn k ç z me bakınız. Kapı kasası modülüne uygun kapı kanadı, adet bazında yazılır. Kapı kanadının c ns ve özell kler tekn k şartnamede veya satış sözleşmes nde bel rt lm şt r. Kapıda kullanılan kol, k l t+barel, g yot n, kapı kapatıcı g b aksesuarların marka, model g b detayları tekn k şartnamede veya satış sözleşmes nde bel rt len ürünler adet bazında burada yazılır. İmalatı yapılan ürünler n nakl ye/hamal ye ve montaj tutarının yazıldığı satırdır. Tekl fte bel rt len ş n toplam mal yet n n çıkarıldığı genel alandır.


K

KAPI KASASI MODÜLÜ Tavan Profili Tavan Profili Camlı Üst Başlık

Dolu (ahşap) Üst Başlık

Kapı Kasası

Kapı Kasası

Kapı kasası modülleri çizimde görüldüğü gibi farklı olsada, kapı modülü olarak yazılır. Kapı kasası tek bir modüldür ve adet bazında hesaplanır. Kapı Kasası Modülü

Bir teklif formu içinde değişik farklı modüller veya farklı ölçülerde bulunan modüller ayrı ayrı yazılarak fiyatlandırılır. Kapı kanadı ayrı fiyatlandırılır ki, farklı çeşitlilikte kanatlar farklı fiyatlandırılır. Kapı kasası modülüne bazı firmalar menteşe dahil ederken, bazıları menteşe dahil etmezler, bu durumda kapı aksesuarları içinde gösterilerek menteşe fiyatı verilir.


L

DUVAR BAŞLANGIÇ/DUVAR BİTİŞ PROFİLİ

TAVAN PROFİLİ

DUVAR BAŞLANGIÇ PROFİLİ

TAŞIYICI İÇ DİKME PROFİLİ

ZEMİN PROFİLİ

DUVAR BAŞLANGIÇ PROFİLİ

Moduler bölme duvarların, harici duvarlarla birleşim temasında kullanılan, modül başlangıç veya sonlama profilidir. Adet bazında hesaplanır, boy olarak bölme duvar boyu baz alınır.


M

0

90 KÖŞE DÖNÜŞ PROFİLİ Köşe Dönüş Profili

Zemin Profili

Taşıyıcı İç Dikme Profili

Zemin Profili

Köşe tam dönüşlerinde kullanılan, sistemin ek bir parçası olan profildir. Teklife adet bazında yazılır, boyu duvar boyu ile aynı boy ölçüsündedir.


N Harici Duvar

BANDRESTER (BAZA) PROFİLİ Taşıyıcı İç Dikme Profili Bandrester Profili

Kapı Modülü

Sistem ile enteğre olan genelde kapı yanında elektrik tesisat ve elektrik anahtarlarının sabitlenmesinde kullanılır ki, bunun yanında duvar içi elektrik kablolarının bölme duvar içinden taşınmasında da kullanıldığı gibi, harici duvar önlerinde, T birleşim detaylarında kullanılır. Teklife adet bazında yazılır, burda ki adet duvar içinde önlü arkalı takım şeklinde algılanır. Eni 10-15 cm arasında değişiklik gösterir, boyları bölme duvar boyu ile aynıdır.


Bu genellemeler n dışında, har c ve çeş tl detay çözümler nde kullanılan, değ ş k t p, L t p , H t p , tasarım ve detaya özgü özel profiller olab l r. Bunlar ayrı ayrı fiyatlandırılarak tekl fe yazılır. Konunun başında aktardığım g b özel detay çözümler farklı fiyat çıkmasına etkend r. Uygulamanın zorluğu, profiller n farklılığı, malzemen n çeş t ve tem n g b , profiller n eloksal le boyalı olması, camların 4mm le 6mm olması, ahşap detaylarının farklı olması g b nedenler fiyatı farklı kılmaktadır. Örneğ n konunun dışından bakıldığında “ahşap değ l m ?” den len b r detay, kend ç nde o kadar fazla unsur barındırır k ; Suntamı ?, MDF m ?, Suntalam se, kaç mm kalınlık ?, 1.grup mu ?, 2. grup mu ?. MDF se , kalınlık kaç mm ?. Lam nat olacaksa yerl m / thal m ?, lam nat sunta üzer m ?, MDF üzer m ?, lam nat kalınlığı kaç mm ?, özel lam nat çeş d se ölçüsü tasarıma uygun mu ?, evet bas t g b görünen b r sorunun altından çıkan o kadar detay sorusu var k (doğal kaplama ve lake olaylarına g rmed m) bunlar farklı farklı fiyat oluşmasının ana nedenler ve sebebler d r. Üret c veya uygulayıcı firmaların bunun g b kıstasları baz alarak kend ler ne a t çıkarmış oldukları b r fiyat l stes vardır. B r proje ç n tüm firmalar aynı fiyatı vermek g b b r zorunluluğu olmadığı g b , tüm tekl fler nde aynı olması mümkün değ ld r. “A firması şu fiyatı verd , s z n ç n bu fiyatı ver yorsunuz ?” “A firması aynı malzemeye bunu verd , s z n k n ç n pahalı ?” “Oda ahşap, buda ahşap bu kadar fiyat farkı olur mu ?” bu ve buna benzer soruların cevabı üsttek anal z ç nde ver lmeye ve anlatılmaya çalışıldı.

Mustafa KARACA Tasarım, Danışmanlık, Proje Yönetimi

nfo@mustafakaraca.xyz

Derzli sistem teklif analizi 1  

Modüler Bölme, Modüler Bölme Sistemleri, Bölücü duvar, Mobilya duvar

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you