Page 1

PORTFOLIO ACHIMA

NIAEWPHUENG


R E S U M E’

ACHIMA

NIAEWPHUENG ÍѨ¨ÔÁÒ à˹Õ่ÂǼÖ้§ (¡Õ¿)

Date of birth Contact Me

Education

11 µØÅÒ¤Á 2534 @26;ÒÏ·àÁ¹µ àÅ¢·Õ่ 111 «.ÅÒ´¾ÃŒÒÇ 26 ¶.ÅÒ´¾ÃŒÒÇ ¨ÍÁ¾Å ¨µØ¨Ñ¡Ã 10900 086-330-3927 achima.give@gmail.com ¨º¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ»ÃÔÞÒµÃÕ à¡ÕÂϵԹÔÂÁÍѹ´Ñº2 ¤³ÐÈÔÅ»¡ÃÃÁÈÒʵÏ ÊÒ¢Ò¹Ôà·È¹ÈÔÅ»Š àÍ¡¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÏ¡ÃÒ¿¡ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅѺÙþÒ

WORK EXPERIENCE Intern Graphic Designer - Looker Magazine

2012

º.¤¹·Ó˹ѧÊ×Í ¨Ó¡Ñ´ 2014

(2 Years) Motion Graphic Designer (Motion Graphice + Graphice Editorial)

-

2016

º. Work actually ¨Ó¡Ñ´ (Present) Motion Graphic Designer º. The i angel work ¨Ó¡Ñ´

2018

PROGRAM SKILL

%

97 95 %

AFTER EFFECT ILLUSTRATOR

PHOTOGRAPHY VIDEO EDIT EDITORAIL CREATIVE

ENGLISH

100 % 63 %

77 % 19

%

89 %

PERSONAL SKILL MOTION 2D GRAPHICE DESIGN

ÀÒÉÒä·Â

83 %

PHOTOSHOP INDESIGN PREMIERE MAYA

LANGUAGES SKILL

97 % 99 % 79

%

77 % 70 % 80 %

INTERESTS Art&Desige Music

Travels Reading

Cinema Photography


P O R T F O L I O

PRINTING & GRAPHIC DESIGN


PRINT - CALENDAR

2015


P O R T F O L I O

CALENDAR ปฏิทินตั้งโต๊ะ 2559 : การประปานครหลวง CONCEPT : การประปานครหลวง ร่วมด้วยช่วยชาติ EVERY DROP COUNTS STARTS TODAY ปฏิทินรณรงค์ช่วยกันประหยัดน้ำด้วยวิธีง่ายๆ รอบๆ ตัวเรา ในชุดมีของแถมเป็น สติ๊กเกอร์รณรงค์ และโปสเตอร์ปฏิทินติดผนังขนาดใหญ่


2015

CALENDAR & DIARY

ปฏิทินไดอารี่ 2559 : การประปานครหลวง CONCEPT : การประปานครหลวง ร่วมด้วยช่วยชาติ EVERY DROP COUNTS STARTS TODAY

PRINT - CALENDAR

ปฏิทินรณรงค์ช่วยกันประหยัดน้ำด้วยวิธีง่ายๆ รอบๆ ตัวเรา ในชุดมีของแถมเป็น สติ๊กเกอร์รณรงค์ และโปสเตอร์ปฏิทินติดผนังขนาดใหญ่


P O R T F O L I O


PRINT - CALENDAR

2015


P O R T F O L I O

CALENDAR ปฏิทินไดอารี่ 2559 : บางจากปิโตรเลียม (BCP) CONCEPT : BCP NEXT CHAPTER BEGINS ผลงานสร้างสรรค์ภาพถ่าย MINIATURE ของทีมเวิร์ค แอคชวลลี่ และถ่ายภาพโดย ช่างภาพ MINIATURE ชื่อดัง


2015

CALENDAR & DIARY ปฏิทินไดอารี่ 2559 : บางจากปิโตรเลียม (BCP) CONCEPT : BCP NEXT CHAPTER BEGINS

PRINT - CALENDAR

ผลงานสร้างสรรค์ภาพถ่าย MINIATURE ของทีมเวิร์ค แอคชวลลี่ และถ่ายภาพโดย ช่างภาพ MINIATURE ชื่อดัง


P O R T F O L I O


2015

ANNUAL REPORT & SUSTAINABILITY REPORT งานออกแบบรายงานประจำปี และรายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 2558 : ธนาคารกสิกรไทย CONCEPT : GREEN DNA

PRINT - LAYOUT DESIGN

งานออกแบบสิ่งพิมพ์ ที่มีการนำข้อมูลแบบสติถิมาออกแบบ ในรูปแบบ Infographic


P O R T F O L I O


PRINT - BROCHURE

2016


P O R T F O L I O

BROCHURE แผ่นพับ : ส่วนเทคนิคหล่อลื่น ฝ่ายการตลาด ในประเทศและเทคนิคหล่อลื่น บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ออกแบบกรบวนการผลิตน้ำตาลให้ออกมาในรูปแบบ Infographic


2017

BROCHURE

PRINT - BROCHURE

บริษัท : THE I ANGEL WORK


P O R T F O L I O

BACK DROP & ROLL UP บริษัท : THE I ANGEL WORK


DESIGN - LOGO DESIGN

2018

LOGO

LOGO DESIGN : ZPIDERS ZPIDERS คือ การค้นหาและรวบรวมข้อมูลด้านการตลาด ที่กระจัดกระจาย คัดกรอง และเชื่อมโยง จนได้ข้อมูลการตลาด


P O R T F O L I O


P O R T F O L I O

MULTIMEDIA


UI - APPLICATION

2017

UI DESIGN

UI : APPLICATION DIRECTORY APPLICATION ที่ สร้าง ขึ้นมาเพื่อชุมชนของคุณโดยเฉพาะ คอยแจ้งข่าวสาร กิจกรรมต่าง ๆ ภายในชุมชนของคุณ หรือบริษัท ทั้งยังสามารถลดขั้นตอนในการส่งคำร้อง ขอความช่วยเหลือต่าง ๆ ตั้งแต่เรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ


P O R T F O L I O


2014

AUGMENTED REALITY PROJECT : ME by TMB

MULTIMEDIA - AUGMENTED REALITY

CAMPAIGN โฆษณาบนสิ่งพิมพ์ ที่เพิ่มความพิเศษ ด้วยการใช้เทคโนโลยี AR ในการเข้าชม website


P O R T F O L I O


2014

AUGMENTED REALITY PROJECT : ธนาคารธนชาต

MULTIMEDIA - AUGMENTED REALITY

CAMPAIGN ปฏิทินที่เพิ่มความพิเศษ ด้วยการใช้เทคโนโลยี AR ในการเข้าชม VIDEO Motion Sketch


P O R T F O L I O


P O R T F O L I O

MOTION GRAPHIC


2017

MOTION GRAPHIC VDO PROMOTE : ALLICATION DIRECTIEY

VIDEO - MOTION GRAPHIC

REVIEW แอปพลิเคชันสำหรับสำหรับชุมชน ที่เป็น community มีฟังชัน ฉุกเฉิน ค้นหาร้านค้า chatในรูปแบบ ANIMATION 2D


P O R T F O L I O


2 0 15

STPOP MOTION GRAPHIC VDO ECARD : THAI SEC

VIDEO - MOTION GRAPHIC

STOP MOTION ที่เล่าเรื่องราวจาก PAPER MODEL ผสมกับ MOTION GRAPHIC 2D


P O R T F O L I O


2017

MOTION GRAPHIC FACEBOOK CONTENT : THE I ANGEL WORK PAGE REVIEW แอปพลิเคชันสำหรับค้นหาห้อง ในรูปแบบ ANIMATION 2D

VIDEO - MOTION GRAPHIC

FLUSH - TOILET FINDER & MAP


P O R T F O L I O


2017

MOTION GRAPHIC FACEBOOK CONTENT : THE I ANGEL WORK PAGE REVIEW แอปพลิเคชันสำหรับค้นหาคู่เดท TINDER ในรูปแบบ ANIMATION 2D

VIDEO - MOTION GRAPHIC

TINDER MATCH, CHAT & MEET NEW PEOPLE


P O R T F O L I O


Graphic design & Motion graphic Portfolio 2014 -2018  
Graphic design & Motion graphic Portfolio 2014 -2018  
Advertisement