Page 1

C

M

Y

CM

MY

CY CMY

K


REVISTA31_CAT v1-5_revistamussap 11/12/12 14:49 Página 2

Editorial

Mussap, el valor de la proximitat

En aquesta edició d’Entre Persones, voldria fer una re-

I, efectivament, Mussap també és de casa. La mútua

flexió sobre el valor de la proximitat. No hem d’obli-

acaba de complir els vuitanta anys amb una trajectò-

dar, precisament, que són les persones les qui fan un

ria en la qual ha mantingut intacta la seva indepen-

poble i un país. També, són les persones i els seus

dència econòmica, i sempre ha restat al costat dels

sentiments els qui fan canviar les tendències i també

seus mutualistes i mediadors. Mussap ha prioritzat el

els valors.

tracte entre persones, cercant la proximitat, la conciliació, l’acord i l’equitat. I, gràcies a la seva xarxa de

Avui, moltes persones del nostre país veuen com el

mediadors, ha aconseguit mantenir i potenciar aques-

seu dia a dia no té un color clar i la perspectiva de fu-

ta ferma voluntat de servei.

tur no els omple d’il·lusió. La realitat del nostre entorn és preocupant: precarietat i manca d’oportuni-

L’entitat ha defugit objectius especulatius envers les

tats laborals, augment de l’atur, falta de confiança en

persones. Tot el contrari, les seves innovacions en pro-

la capacitat de la classe política per trobar solucions,

ductes o en serveis han estat motivades pel desig de

falta de referents morals... Tot això està incidint en les

trobar el punt de protecció i assistència més adequat a

persones, en la seva necessària autoestima i, en con-

les necessitats sempre canviants de les persones.

seqüència, en les seves actituds quotidianes. Mussap també percep aquesta necessitat creixent de Davant de totes aquestes incerteses, tothom tendeix

consumir productes propers i de qualitat mitjançant la

a cercar de nou la família, els amics, els companys,

seva xarxa de mediació. Representada pel Consell

tot allò que faci sentir humanitat, calor, acolliment,

Consultiu de la Mediació de Mussap, les nostres reu-

solidaritat. Augmenten dia a dia les trobades familiars

nions periòdiques fan possible que coneguem el pols

i amb els amics de tota la vida. Tothom retroba el

social dels mutualistes i actuem sempre per oferir

gust pel petit comerç de carrer, el plaer de parlar amb

tranquil·litat i esperança en el futur.

el botiguer i la satisfacció de donar suport al seu negoci, perquè és de casa, perquè és a prop, perquè ens

Amics, confieu en nosaltres. Perquè la nostra trajectò-

fa sentir solidaris... Avui, la necessitat de restablir i re-

ria de vuitanta anys ens avala i perquè som els de casa.

forçar lligams i relacions té una força creixent. Aquest sentiment de tornar a les coses properes es fa

Lluís Cañabate Ripollès

extensiu a tot allò que és bo i és d’aquí: botigues,

Director general de Mussap

empreses, productes, serveis..., tot allò que ens fa sentir que és de casa. Podem veure persones preguntant l’origen de tal o qual producte, per comprar i donar suport a allò que és nostre. No és un rebuig a tot el que ens ve de fora, sinó una necessitat de reafirmació, de col·laborar amb aquelles entitats, empreses i persones que comparteixen amb nosaltres aquesta nova percepció de les coses.

Revista Entre Persones. Edita: Grup Mussap, Via Laietana, 20 · 08003 Barcelona · Tel. 932 956 300 · Fax 932 956 314 · e-mail: mussap@mussap.net Consell de redacció: Ramon Verdaguer, Germán Reverter, Marc Carrasco i David Sanclemente. Direcció i coordinació de producció: DS Comunicació. Equip de redacció: David Sanclemente, Rosa Querol i Mercè Moreno. Assessorament Lingüístic: Elisabet Kamal. Disseny i maquetació: Estudi Guillem Vidal. Impressió: F&P Institut Gràfic S. A. Entre Persones no comparteix necessàriament les opinions signades pels seus col·laboradors. Prohibida la reproducció total o parcial de la publicació, per qualsevol mitjà, sense autorització de l’editor.


REVISTA31_CAT v1-5_revistamussap 11/12/12 14:50 Página 3

Mussap

Assegurances innovadores, a mida i en un temps rècord, la gran aposta de Mussap Mussap és capaç de desenvolupar un nou producte i posar-lo al mercat en tan sols un mes. Per què aquesta necessitat? Com és possible generar un nou producte en un termini tan curt de temps? Vocació, voluntat i capacitat són les claus que permeten alinear tota l’organització per fer-ho possible.

C

Com tota la mediació ja sap molt bé, Mussap destaca, al sector, per l’agilitat innovadora i la flexibilitat. Dos atributs que no només li permeten avançar-se en el mercat, sinó també crear assegurances a la mida de determinats col·lectius, amb el resultat de l’obertura de noves vetes de negoci per als mediadors, que, d’aquesta manera, poden oferir productes únics i sense competència.

des de la inspiració que porta a la idea inicial fins que es posa al mercat. Benvinguts a la rebotiga de Mussap.

Mussap és capaç de desenvolupar un nou producte i treure’l al mercat en tan sols un mes. Fer factible aquesta agilitat només és possible per mitjà de l’alineació de tota l’organització en pro d’aquest objectiu. En paraules de Ramon Verdaguer, director d’Organització de Mussap, “l’agilitat és una conseqüència de la nostra vocació, voluntat i capacitat”.

1. Escoltar el mercat La idea inicial que constitueix l’embrió d’un nou producte pot sorgir tant des de l’estructura de Mussap com des de la mediació. “Molts dels productes es desenvolupen a partir de les idees dels nostres mediadors”, assegura Xavier Gili, director comercial de Mussap. Mussap escolta, atén i analitza totes les idees de nous productes que proposa la mediació, bé a títol individual, bé per mitjà del Consell Consultiu de la Mediació. “Els mediadors són el nostre sistema d’escoltar el mercat: són els més propers a les necessitats dels mutualistes i el seu coneixement constitueix per a Mussap un capital excepcional que no es pot desestimar”, afegeix Gili.

Com és possible crear una assegurança innovadora en tan sols un mes? Com sorgeixen les noves idees de producte? De quina manera es creen les assegurances a Mussap? En aquest reportatge coneixerem tots els engranatges de la creació d’un producte Mussap,

Mussap rep i avalua més de 50 propostes de nous productes a l’any que arriben per part de la mediació. Aquesta col·laboració resulta especialment valuosa quan es tracta de desenvolupar assegurances a mida per a determinats col·lectius, cosa que constitueix un

Mascota & Vetersalut, Xenon o Bicigrino són productes que van proposar els mediadors i que es van treure al mercat en un temps rècord.

“La nostra dimensió ens permet desenvolupar productes de manera més àgil que les grans asseguradores” element d’alt valor diferencial al sector i genera noves vetes de negoci a les quals cap altra asseguradora és capaç de donar resposta. “En aquest punt s’estableix una sinergia molt eficaç que permet als mediadors obrir nous mercats a molt curt termini”, explica el director comercial de la mútua. Només a partir d’aquesta fórmula, pràcticament única al sector, ha estat possible crear assegurances exclusives i personalitzades com Bicigrino, Mascota&Vetersalut o Xenon, desenvolupades a partir de la proposta dels mediadors i posades al mercat en un temps rècord. 2. Crear el ‘vestit a mida’ Un cop la idea passa pel sedàs del Departament Comercial, el Departament de Diversos, o el d’Autos, defineixen l’estructura del producte amb totes les cobertures necessàries. “Volem aconseguir un producte el màxim d’atractiu possible per als mutualistes, estudiant a fons quines necessitats poden tenir i de quina manera les podem cobrir”, explica Montserrat Piñol, responsable de Diversos. Això implica una anàlisi en profunditat del mercat i de les necessitats dels assegurats per crear un producte que doni resposta. En paraules de Piñol, “es tracta de dissenyar un vestit a mida”. En aquest punt, la intervenció dels mediadors també és essencial. “Els mediadors també participen en l’elaboració de garanties, sempre els consultem i ens deixem assessorar”, subratlla Piñol.

mussap

3


REVISTA31_CAT v1-5_revistamussap 11/12/12 14:50 Página 4

Mussap

litzar les assegurances de la mútua per internet a cost zero. Mussap personalitza tant la pantalla d’accés com la resta de la plataforma i la documentació amb el logotip del mediador que el sol·licita. Gràcies a aquesta possibilitat, “els mediadors que no tenen capacitat d’inversió en tecnologia pròpia poden, igualment, comercialitzar assegurances on-line, una opció cada cop més demandada”, assegura Joan Maggi, responsable d’Informàtica i Comunicacions. L’atractiu d’aquesta proposta fa que, cada mes, nous mediadors sol·licitin la plataforma de venda on-line personalitzada.

Mascota HV&C

3. La definició del preu Amb el vestit dissenyat, el Departament Actuarial entra en escena per quantificar el cost de les cobertures, la qual cosa no sempre és una feina fàcil. “Si estem parlant de subproductes, o de productes personalitzats, ens és relativament senzill, perquè ja tenim experiència i casuística, però quan es tracta d’un producte totalment innovador l’esforç és ingent”, assegura David Canals, responsable de l’àrea. Determinar els costos d’una assegurança innovadora suposa recol·lectar dades estadístiques de diferents fonts sobre el col·lectiu al qual va dirigit i processar-les per fer una aproximació de les freqüències d’ús que pot tenir cada cobertura.

4. Plataforma tecnològica de comercialització És el moment de muntar l’estructura de comercialització. Joan Maggi, director del Departament d’Informàtica i Comunicacions, és el responsable d’aquesta part del procés, que implica desenvolupar la plataforma tecnològica que permeti als mediadors contractar les noves pòlisses de manera telemàtica.

Quan ja s’ha fet l’estimació de costos, el Departament Actuarial defineix una proposta de preu i la contrasta amb el mercat. “El context del mercat ens guia per determinar el preu final, que ha de ser atractiu per als mutualistes i, alhora, sostenible per a Mussap”, argumenta Canals.

La notable inversió que ha fet Mussap els últims anys a la seva plataforma tecnològica, a més de permetre una agilitat extraordinària en la posada al mercat de nous productes, es tradueix en una gran capacitat de personalització per als mediadors, que poden comercia-

La infraestructura tecnològica de Mussap faculta l’entitat per desenvolupar de manera extraordinàriament àgil aquesta part del procés. “Tenim tots els productes parametritzats i, com que l’estructura de cadascun és molt similar, som capaços de crear la plataforma de comercialització en dues setmanes”, afirma Maggi.

Especialització i personalització, l’estratègia diferenciadora de Mussap Les grans multinacionals asseguradores poden posar al mercat productes estàndards per al gran públic a preus molt competitius, gràcies al seu gran volum; així i tot, les seves estructures burocràtiques alenteixen el procés d’innovació. “En canvi, la nostra estratègia és buscar l’especialització i la personalització, identificant nous col·lectius i necessitats no cobertes per a ells, i, com que la nostra dimensió ens ho permet, desenvolupar-los amb la màxima agilitat”, indica Ramon Verdaguer, director d’Organització de Mussap.

4 entrepersones

Especialització, personalització i agilitat són crucials per captar nous clients i ajuden la mediació a continuar obrint-se camí en un sector que es mou cada vegada més per preu. Verdaguer està convençut que aquesta és una aposta guanyadora, perquè “avui en dia, els mediadors volen productes personalitzats i, quan es tracta de grans asseguradores, no troben cap facilitat”.

5. El llançament El Departament de Màrqueting, dirigit per Marc Carrasco, s’ocupa de l’última baula de la cadena: el llançament i la comercialització de la nova assegurança. “En primer lloc, la nostra tasca és eminentment creativa: hem de buscar un nom i una imatge per al producte, que l’identifiquin, que siguin atractius i alhora coherents amb la imatge de Mussap”, exposa Carrasco. Un cop creada la imatge, s’ha de definir de quina manera es ven. Això suposa analitzar en profunditat el producte i el públic al qual es dirigeix per determinar quins missatges són els més adequats per donar-lo a conèixer. En el cas de productes innovadors, també cal formar els mediadors sobre les cobertures, una tasca que es fa per mitjà de sessions presencials i d’e-learning al Campus On Line de Mussap. L’última part del procés és la planificació de campanyes, promocionals o purament publicitàries, la qual cosa “és una via per donar a conèixer el producte als clients potencials i donar suport a la tasca de comercialització dels mediadors”, remarca el director de Màrqueting.


REVISTA31_CAT v1-5_revistamussap 11/12/12 14:50 Página 5

Mussap

Productes a mida únics al mercat Mussap desenvolupa assegurances a la mida de diferents col·lectius, adaptant les cobertures de qualsevol de les seves assegurances bàsiques per crear un nou producte. Per ferho, i a petició del mediador o el col·lectiu interessat, l’entitat crea subproductes complets que exclouen les cobertures no necessàries, o n’inclouen d’altres d’específiques per a l’activitat o el patrimoni que s’ha de cobrir, adaptant-se, d’aquesta manera, harmònicament a qualsevol necessitat de protecció i generant vies de negoci interessants per als mediadors.

sonalitzats atenen les necessitats específiques de dos col·lectius diferenciats importants. Mascota&Vetersalut és una pòlissa desenvolupada de manera exclusiva per als clients dels més de trenta centres veterinaris adscrits a la xarxa Vetersalut, i incorpora cobertures seleccionades per la xarxa mateix. Per la seva banda, Mascota HV&C és una modalitat d’assegurança per a clíniques i hospitals veterinaris a què es poden acollir els clients per completar la protecció de la mascota amb cobertures per a totes les proves diagnòstiques i les intervencions quirúrgiques, cobertures per accident, eutanàsia i incineració.

Bicigrino i Bicisegur Es tracta de dos subproductes de Mussapnet Bicicleta per atendre dos col·lectius específics. Mascota&Cia, Mascota&Vetersalut i Mascota HV&C Mascota&Cia, una assegurança per a animals de companyia, va dirigida a propietaris de mascotes d’entre 6 mesos i 7 anys. Creada el 2009, ofereix cobertures destinades a proporcionar tranquil·litat en cas d’accident o malaltia de l’animal: assistència sanitària, cobertura de despeses de sacrifici, enterrament o incineració, robatori o pèrdua i servei d’assistència telefònica especialitzada 24 h. La pòlissa, pionera en el seu moment, està molt ben valorada, actualment, per la mediació, ja que està ajudant a crear nous mercats.

D’altra banda, Bicisegur és un producte creat a la mida de les necessitats d’un important segment de clients d’un dels mediadors de Mussap. Incorpora les cobertures necessàries per a un ús segur de la bicicleta en qualsevol entorn i, com Bicigrino, gaudeix de la màxima flexibilitat.

Bicigrino és una assegurança dirigida als pelegrins ciclistes que fan el Camí de Sant Jaume amb aquest mitjà de transport. Garanteix que es pugui gaudir de l’activitat cicloturista amb tota la tranquil·litat, perquè dóna assistència tant a la persona com a la bicicleta per mitjà d’un conjunt complet de cobertures i serveis. És un producte extremadament flexible, perquè es modela a mida de cada necessitat, ja que parteix d’una cobertura bàsica d’assistència en viatge que es pot completar amb fins a set cobertures opcionals. S’ha desenvolupat en col·laboració amb el portal web El Camino de Santiago en bicicleta (www.Bicigrino.com).

Xenon, assegurança d’automòbils Xenon és el quart producte de la gamma d’assegurances d’automòbil de Mussap, i un paradigma de la filosofia d’orientació als clients i als mediadors, una característica diferenciadora de l’entitat. Dissenyat a instàncies del Consell Consultiu de la Mediació, atén les necessitats d’un mercat que demanda preus molt ajustats i ofereix una gamma de cobertures superior a la majoria de productes d’aquest segment econòmic. Per dissenyar aquesta assegurança, Mussap ha revisat totes les cobertures dels seus productes d’automòbil, eliminant-ne els detalls secundaris, cosa que ha permès reduir-ne el cost sense afectar la qualitat de les prestacions. La pòlissa resultant presenta poques diferències respecte a les altres assegurances de l’entitat, per la qual cosa és un producte excel·lent, per la relació qualitat - preu.

Mascota&Vetersalut i Mascota HV&C són fills de Mascota&Cia. Aquests dos productes per-

mussap

5


REVISTA31_CAT v1-5_revistamussap 11/12/12 14:50 Página 6

E n t re v i s t a

“Voldria dir al col·lectiu de mediadors, que com jo estimen la seva professió, que cal prendre part activa en la defensa del nostre espai professional” Joan Carles León Miró - Mediador d’Assegurances i Llicenciat en Dret

E

n primer lloc, ens agradaria saber el seu parer sobre les causes que han portat el nostre país a la situació actual. Actualment, estem travessant uns moments molt complicats, fruit de les polítiques aplicades i d’una total falta de control per part de l’Administració. Entrar a l’euro va comportar que les entitats financeres poguessin aconseguir grans quantitats de diners a un preu molt barat, cosa que es va traduir en una rebaixa dels tipus d’interès en les seves operacions creditícies i, per tant, en una important reducció dels seus marges de negoci. Això, per si mateix, no era un problema que afectés el país, sinó tot el contrari. Però l’ambició insaciable dels banquers per guanyar diners de manera fàcil, una part de la classe política imputada en incomptables casos de corrupció, i la inexistència o la ineficàcia del control per part dels supervisors ens han portat a la crisi actual. Una combinació explosiva de factors en què només hi faltava el detonador, que va sorgir per part del sector immobiliari. Si parléssim de responsables, qui assenyalaria? El sistema financer és el pilar principal de qualsevol economia per garantir que tot funcioni. Les empreses i els comerços, les economies familiars, el creixement econòmic, l’ocupació, tot s’hi recolza en ell. Però una cosa tan important per al benestar i la prosperitat d’un país la dirigeixen uns banquers preocupats només pels beneficis especulatius i buits de tota ètica. Ells, amb el vistiplau dels polítics que ens han governat els darrers anys, crec que en són els principals culpables. I, si parlem del sector assegurador, on és el problema? Les asseguradores havien aconseguit, els darrers anys, sanejar els comptes i acumular, majoritàriament, uns marges de solvència envejables. Ara bé, la incidència de la banca en el sector assegurador, cada vegada més important, ja sigui per mitjà de les seves asseguradores o bé operant com a mediadora, ha portat el sector a una degradació constant de productes i serveis, traslladant als consumi-

6 entrepersones

dors la percepció que l’única diferència que hi ha és el preu. Ells han creat –amb el vistiplau dels polítics i les seves lleis– la figura del simple venedor d’assegurances, amb la qual hem de competir nosaltres, els autèntics assessors professionals. Però el que ens preguntem és com es pot competir, si no es respecten els principis bàsics d’igualtat i la protecció correcta dels consumidors, que són els objectius principals de qualsevol llei. El que sí que puc dir als meus col·legues és que, si centrem les nostres estratègies de venda només a aconseguir més bons preus per als nostres clients, perdrem l’essència i la finalitat de la nostra activitat, ser assessors i especialistes, i ens convertirem en simples cercadors. Ens ha parlat de dos tipus de distribuïdors, els mediadors professionals i els bancs i les caixes, que defineix com a simples venedors. Com pensen competir amb la banca? Els coneixements i l’experiència que tenim els mediadors ens han de servir per combatre les envestides dels simples distribuïdors d’assegurances, que centren les seves estratègies de venda en actuacions que, al

“La banca ha creat –amb el vistiplau dels polítics i les seves lleis– la figura del simple venedor d’assegurances, amb la qual hem de competir els mediadors, autèntics assessors professionals.”

meu entendre, no solament freguen la il·legalitat, sinó que queden fora de tota ètica. Hem de deixar de lamentar-nos i ens hem de posar a treballar per aconseguir un canvi en la regulació legal que permeti exercir l’activitat de mediació d’assegurances amb unes normes que garanteixin la igualtat de condicions dels diferents operadors, que evitin l’intrusisme i, en especial, que protegeixin els consumidors de l’engany i de les coaccions.


REVISTA31_CAT v1-5_revistamussap 11/12/12 14:50 Página 7

En la situació actual de descrèdit que pateixen els bancs i les caixes, on creu que rau la clau del seu èxit en la distribució d’assegurances? Realment, és sorprenent veure com uns dels principals responsables de la crisi actual que pateix el nostre país, els bancs i les caixes, són els que estan incrementant les carteres d’assegurances. La resposta de l’èxit que estan tenint en la distribució d’assegurances la coneixement tots, i em permeto detallar unes causes que els mediadors professionals coneixem prou bé. Parlo de: - Aprofitar-se de les necessitats de crèdit per vendre totes les assegurances possibles, sense entrar a valorar si s’ajusten a les necessitats dels clients i privant-los del dret d’escollir. - Establir les condicions d’un crèdit o d’un dipòsit a canvi de la subscripció d’assegurances. - Aprofitar-se de les dades que els clients els han facilitat per gestionar operacions financeres i, fent servir la informació que les asseguradores i els mediadors els hem fet arribar quan hem carregat un rebut, avançar-se i traslladar als clients propostes d’assegurances que ells no han demanat. - Traspassar carteres de manera massiva a altres asseguradores o vendre una part del negoci d’assegurances sense coneixement ni consentiment dels clients, amb l’únic afany d’obtenir diners fàcils. - Fer servir els seus recursos humans en la venda d’assegurances sense que disposin dels coneixements més mínims i elementals sobre els productes i les seves regulacions legals. Resulta incomprensible que tot això es permeti, però és que, a més, els qui haurien de posar ordre en el mercat ens parlen, als mediadors, de les obligacions de formació, assessorament adequat, ofertes motivades, transparència, bones pràctiques... Aquestes directrius, encaminades a professionalitzar el nostre sector, són sempre positives per a nosaltres i els consumidors, però el seu incompliment per part de la banca crea un greuge comparatiu i ens fa competir-hi en desigualtat de condicions. Com es pot eradicar aquesta mala praxis de bancs i caixes i caminar cap a la igualtat de condicions dins de l’activitat de la mediació d’assegurances? Hem de concentrar les nostres reivindicacions. Els col·legis professionals i les asso-

ciacions que ens representen han posat de manifest la problemàtica que pateix la mediació de manera tímida, cadascú pel seu cantó i amb una estratègia errònia, com demostren els nuls resultats obtinguts. Cal tenir en compte que la solució no està a les mans ni dels organismes supervisors del sector ni dels estaments judicials. Han de ser els polítics que ens governen i ens legislen els qui –pressionats per nosaltres– posin ordre al desgavell que pateix l’activitat de la mediació. Vull posar com a exemple que s’hauria de seguir el model del Canadà, on els mediadors professionals intervenen en un 73% del total de les assegurances que es distribueixen. El seu èxit es deu al fet que disposen d’una associació o una federació que és l’única veu que representa tot el col·lectiu, i que ha aconseguit una llei que regula l’activitat de manera més justa i transparent, i que eradica les desigualtats entre els diferents canals de distribució. Fent pinya han sabut treure dels polítics lleis justes i basades en els principis d’igualtat entre competidors (mediadors i banca), tot preservant els drets dels consumidors i la llibertat d’escollir, garantint, d’aquesta manera, un assessorament correcte i evitant actuacions coactives. La banca té dret a operar en el mercat de la distribució d’assegurances, si bé s’hauria de desvincular del negoci financer. Podria obrir oficines centrades en el negoci de la distribució d’assegurances, igual que nosaltres, i això generaria nous llocs de treball i professionalitzaria els seus empleats. Quin pensa que és el camí que cal seguir per aconseguir el que els mediadors creuen just? Els mediadors professionals ens hem de mobilitzar per traslladar a la societat un missatge clar que nosaltres també estem patint les conseqüències de les actuacions dels bancs i les caixes. La seva manera de fer –fora de tota lògica, ètica i control– ha portat el nostre país, i moltes de les persones que hi viuen, a una situació d’empobriment, tant de la classe mitjana com dels més desfavorits, i només ha beneficiat els rics. Esperem que els nostres col·legis i associacions deixin de concentrar els esforços a rivalitzar entre ells per captar associats i, d’una vegada per totes, actuïn de manera conjunta en una sola direcció. Per això, m’agradaria dir a les associacions i als meus col·legues de professió que potser ja és hora de treure a passejar el nostre cavall de batalla per defensar la mediació professional.

“Esperem que els nostres col·legis i associacions concentrin els esforços i actuïn de manera conjunta, en una sola direcció.” I, deixant de banda la problemàtica de la mediació, quines serien les solucions per sortir de la greu crisi econòmica que estem patint? La situació econòmica del nostre país és realment complexa i de solució difícil, a curt i mità termini. El que no podem esperar és que els nostres polítics aportin una sortida als greus problemes que estem patint en tots els àmbits. Hem de ser intel·ligents i tenir clar que el remei està en mans de totes i cadascuna de les persones, a títol individual. Hem de concentrar els esforços a potenciar el consum intern, els productes de casa nostra, i que els nostres sectors industrial i de serveis busquin noves fórmules per potenciar les exportacions. És una solució ben senzilla, que frenaria la desaparició contínua de les nostres pimes i comerços i crearia ocupació.

mussap

7


REVISTA31_CAT v1-5_revistamussap 11/12/12 14:50 Página 8

Dia a dia

Mussap Assistència Llar: el millor servei d’assistència tècnica a domicili

Mussap defensa el model tradicional tot i la deriva del sector cap al ‘ low cost’

E

l context econòmic actual porta la major part de ciutadans a triar els productes i els serveis essencialment en funció del preu. En el sector assegurador, això ha conduït a un nou model low cost, basat en la venda on-line i en la prestació de serveis mitjançant el call center. Aquest model aconsegueix ajustar preus en detriment de la qualitat de protecció i del servei i reverteix en una pèrdua de pes del mediador, que veu retallada la seva funció d’expert i es converteix en un mer distribuïdor d’assegurances.

a incorporació recent del nou servei de danys elèctrics per sobretensió arrodoneix les prestacions de Mussap Assistència Llar i perfecciona l’excel·lent assistència a la llar que proporciona la mútua.

L

Efectivament, Mussap Assistència Llar és un dels millors serveis, i dels més extensos, d’assistència tècnica a domicili del país. Preparat per resoldre amb rapidesa, eficàcia i garantia qualsevol problema derivat d’un sinistre o una altra eventualitat, proporciona a domicili els millors professionals de cada especialitat i evita maldecaps als mutualistes. Davant de qualsevol sinistre a l’habitatge o el comerç, val la pena aconsellar sempre als

mutualistes que contactin amb Mussap Assistència Llar. Això agilitzarà el procés de reparació i, a més, s’estalviaran tràmits burocràtics molestos, com el comunicat o el peritatge. Els mutualistes guanyaran comoditat i aconseguiran un retorn més ràpid a l’activitat habitual sense avançar cap pagament, mentre que els mediadors resoldran el sinistre amb menys esforç i sense complicacions. Per recordar les interessants prestacions de Mussap Assistència Llar, la mútua ha editat un nou fullet informatiu, juntament amb un imant de nevera que indica els números de telèfon d’assistència: 902 430 470 i 934 968 808.

La xarxa de tallers concertats, ara més a mà gràcies al localitzador web

E

ls mutualistes que hagin de reparar el vehicle després d’un sinistre podran, des d’ara, localitzar de manera molt més còmoda i fàcil el taller concertat que sigui més a prop de casa seva. Gràcies a l’aplicació que ha desenvolupat Mussap, trobar el taller més proper serà tan fàcil com introduir el codi postal del domicili a la pàgina web.

Per tal d’accedir a aquesta aplicació, els usuaris només han d’entrar a www.mussap.net, accedir a la secció Assistència / Tallers i seleccionar l’opció Recerca de tallers. Després

8 entrepersones

d’introduir el codi postal o la població, sortirà un llistat de tallers propers, amb l’adreça i la seva localització a Google Maps. Els assegurats també tenen l’opció de trobar un taller determinat introduint-ne el nom o el codi. Fàcil, ràpid i còmode. Amb més de 1.000 tallers distribuïts per tota la geografia nacional, els mutualistes sempre tenen a prop un taller concertat Mussap, que, entre altres avantatges, els garanteix un servei de primera qualitat, agilitat en la reparació i un vehicle de substitució.

En aquest escenari, Mussap es distingeix per mantenir el seu model tradicional de venda, que no s’ha vist alterat en absolut per la deriva del sector cap al low cost. Ferma defensora dels valors tradicionals, la mútua ha pogut trobar fórmules que li permetin mantenir la competitivitat sense renunciar al tracte personal amb la mediació i els seus mutualistes. Els mediadors de Mussap poden estar tranquils: a la mútua sempre comptaran amb un interlocutor disposat a escoltar les seves peticions i, davant dels assegurats, mantindran la funció d’assessors experts en assegurances. Mussap, quarta entitat per marge de solvència I tot plegat amb l'aval de solvència de Mussap que, segons l'últim estudi de la revista Actualitat Asseguradora, segueix encapçalant –en quart lloc- el rànquing d'entitats asseguradores espanyoles per resultats marge de solvència / marge de solvència de negoci total.


REVISTA31_CAT v1-5_revistamussap 11/12/12 15:37 Página 9

Dia a dia

Mussap regala un collar a tots els fans de Mascota&Cia

El tercer concurs fotogràfic d’estiu ja té guanyadors

H

as vist una bicicleta, aquestes vacances? Aquest ha estat l’eslògan del concurs fotogràfic d’estiu de Mussap, que, per tercer any consecutiu, s’ha dut a terme per mitjà de la seva pàgina de Facebook, i ha superat l’èxit dels dos anteriors. Aquest any, més de 150 participants han pres part en la convocatòria, presentant fotos de tots els racons del món amb la bicicleta com a protagonista. La fotografia Amsterdam, presentada per Loli Martínez, de Pontevedra, ha estat votada pel jurat com la millor entre les vint més valorades pels fans de Facebook i s’ha adjudicat un iPad i un val de 200 euros per a

un producte Mussap, que la guanyadora invertirà en una assegurança d’automòbil.

Javea, del mutualista Carlos Font, de Segorbe, ha obtingut el segon premi entre les vint fotografies més votades, consistent en un val per valor de 100 euros, que el guanyador també farà servir per a l’assegurança del cotxe. Per la seva banda, Antonio Soria, de Sòria, ha guanyat el premi a la millor fotografia –votada exclusivament pel jurat– amb la imatge Gijón, amb què ha aconseguit un iPad i un val de 200 euros, que el propietari invertirà en l’assegurança d’habitatge Doble Sostre.

A

mb l’objectiu de promocionar el producte Mascota&Cia, Mussap ha llançat una nova promoció per als seus admiradors de Facebook: tothom qui publiqui a www.facebook.com/mascotacia una fotografia del seu gos o gat se l’obsequiarà amb un collar per a l’animal de companyia.

Loli Martínez Antonio Soria Carlos Font

L’APNAE rep un any més el suport de Mussap dins del seu ampli programa de RSC

L’

Associació d’Amics del Parc Natural Aiguamolls de l’Empordà (APNAE), una entitat sense ànim de lucre que treballa per a la conservació d’aquesta zona pantanosa del nord-est de Catalunya, ha rebut, un any més, el suport econòmic de Mussap, que s’emmarca en el seu programa de reparació de llunes trencades.

cions estables amb la Fundació Esclerosi Múltiple, que treballa per millorar la qualitat de vida de les persones afectades per aquesta malaltia degenerativa; la Fundació BCN Formació Professional, per a la promoció i el desenvolupament de la Formació Professional a Barcelona, i Som-riures sense Fronteres, entitat dedicada a millorar l’estat anímic de nens afectats per llargues malalties.

Per cada vidre trencat que reparin els assegurats, la mútua destina una quantitat econòmica a aquesta ONG, aconseguint, d’aquesta manera, el doble objectiu de sensibilitzar els mutualistes per evitar residus contaminants i de contribuir de manera directa a la conservació d’aquest espai natural. El programa per al foment de la reparació de llunes trencades ja ha arribat al dotzè any i forma part del compromís social de Mussap, que es manifesta en un ampli pla de Responsabilitat Social Corporativa. Dins d’aquest programa, Mussap manté col·labora-

Per participar-hi, només s’ha d’accedir a l’adreça web esmentada anteriorment, fer-se’n fan fent clic a M’agrada, entrar a l’aplicació per mitjà del botó Participar i carregar una fotografia de la mascota, gos o gat. Tots els participants rebran a casa seva un collar i podran triar entre dos models, segons la mida de l’animal. L’acció promocional està sent un èxit i, en el moment de tancar aquesta edició, ja tenia més de 900 participants, una xifra que es preveu que s’incrementarà de manera sensible fins que s’acabi el termini de presentació de fotografies, el 31 de desembre. La iniciativa busca, a més, dinamitzar la presència de Mussap a les xarxes socials, conquerint nous fans que puguin ser mutualistes potencials. Amb aquest objectiu, l’aplicació permet que els admiradors comparteixin la promoció amb els amics i atreguin nous internautes al perfil de Mussap.

Foto: Joan Martí Xarxet Comú.

mussap

9


REVISTA31_CAT v1-5_revistamussap 11/12/12 14:50 Página 10

L’ o b s e r v a t o r i

Vedats de caça o vedats de vigilància permanent? Joan Castelltort i Boada Advocat - Bufet Jurídic Castelltort & Ayllon Advocats

De vegades hem d’apel·lar a la ironia per donar sentit a les coses. El cas dels vedats de caça i els accidents de trànsit és un dels que cal mirar-se amb comprensió i... bon humor. Perquè, us imagineu demanar a un porc senglar que miri a dreta i esquerra abans de travessar la carretera?

E

ls darrers anys, hi ha hagut un augment considerable dels accidents de trànsit provocats per espècies cinegètiques –habitualment, porcs senglars i, també, algun cop, cabirols–, un fet que ha generat una gran sensibilitat social i ha tingut conseqüències jurídiques: una mateixa llei –Llei de caça 1/1970, de 4 d’abril, reformada l’any 2005– s’interpreta, avui en dia, amb més rigor, per part dels tribunals, cosa que afecta directament les societats de caça que gestionen els vedats de caça.

“El Xino”

La modificació del 2005 canvia el règim de responsabilitat objectiva vigent des del 1970 (gairebé a cada accident li correspon la seva indemnització), en la mesura que sembla establir un règim de responsabilitat per negligència (només hi hauria indemnització si hi ha, almenys, una mínima culpa). No obstant això, a efectes pràctics, la reforma de la llei no modifica de manera tan substancial com podria semblar la regulació anterior. La Llei 17/05, de 10 de juliol, regula concretament la responsabilitat en accidents de trànsit per atropellament d’espècies cinegètiques. Estableix que el responsable serà el conductor del vehicle quan es pugui imputar incompliment de les normes de circulació.

10 entrepersones

No obstant això, aquest extrem resulta difícil d’acreditar, ja que poques vegades hi ha testimonis dels fets que puguin avalar que el conductor circulava complint la normativa de circulació o al contrari, i l’autoinculpació dels senglars és força infreqüent, ja que, tal com és sabut, són mentiders de mena. A més, la força actuant –Mossos d’Esquadra, Policia Local– cada vegada porta a terme menys estudis de velocitat que puguin determinar la velocitat a la qual circulava un vehicle.

lància i conservació per evitar danys previsibles per irrupció d’espècies cinegètiques a la via pública procedents del terreny acotat. No obstant això, la llei no concreta cap tipus de mesura de vigilància i conservació, deixant al criteri del jutjador les condicions que es requereixen per apreciar una gestió diligent del terreny acotat.

Els caçadors són, ara per ara, l’única mesura que existeix per establir un cert control a la superpoblació de porcs senglars

N’hi ha prou demanant la sol·licitud de batudes fora de temporada? S’ha d’haver sol·licitat el permís per tancar tot el perímetre? Els senyals d’animals salvatges en llibertat també s’ha de demanar o ja hi hauran pensat els de la Direcció General de Carreteres? I si el jutjador reclama la col·locació de dispositius sonors i lluminosos? De quina mena de dispositius es tracta? Un semàfor en vermell per a senglars? No s’acaba aquí: actualment, hi ha jutges que fan referència als repel·lents olfactius, la creació de rases que dificultin l’accés dels animals a la via, la instal·lació de barreres… i un ampli ventall de mesures més. Qui garanteix que, un cop satisfets tots aquests requisits, els magistrats no en necessitaran més?

Així “l’incompliment per part del conductor de les normes de circulació” (art. 33 de la Llei de caça) queda a mercè de l’honestedat del mateix conductor / reclamant, que hauria de ser qui confessés un incompliment del codi de circulació, encara que, teòricament, no sigui així. Per tant, els danys personals i patrimonials, en aquests sinistres, segons estableix la Disposició addicional novena , només serien exigibles als titulars dels aprofitaments cinegètics o, en el seu defecte, als propietaris dels terrenys, quan l’accident sigui acció directa de l’acció de caçar o d’una falta de diligència del terreny acotat. Gestió i senyalització dels vedats de caça Aquest és el quid de la qüestió: quan es considera que existeix una falta de diligència en la gestió del vedat? Els tribunals exigeixen als vedats de caça l’adopció de mesures de vigi-

De la mateixa manera, aquesta falta de concreció genera inseguretat jurídica a les societats de caçadors. Quan podran estar segures d’haver pres totes les mesures necessàries?

El porc senglar, una plaga? Hem de tenir en compte que hi ha espècies –com el porc senglar– que, els darrers anys, s’han repoblat tant que, en alguns llocs, ja es consideren una plaga. A banda dels nombrosos accidents de circulació que provoquen aquestes bestioles, també hem de tenir presents els quantiosos danys que causen als conreus. Els caçadors, amb les batudes que porten a terme, són, ara per ara, l’única mesura que existeix per establir un cert control a la superpoblació d’aquesta espècie.


REVISTA31_CAT v1-5_revistamussap 11/12/12 14:50 Página 11

Els tribunals exigeixen als vedats de caça l'adopció de mesures de vigilància i conservació per evitar danys previsibles per irrupció d'espècies cinegètiques a la via pública

D’altra banda, la tendència actual, per part dels tribunals, és la de condemnar, quasi sempre, les societats de caçadors –o els propietaris de les zones acotades– per accidents de circulació a causa de l’atropellament d’un porc senglar, i el fet que es produeixi en moments en què no s’està caçant tampoc no comporta un eximent de la seva culpa. L’augment inevitable de primes d’assegurança Tenint en compte això, és normal que les asseguradores cada vegada augmentin més les primes per les cobertures de responsabilitat civil de les associacions que han patit reiteradament sinistres d’aquestes característiques, fins al punt que a algunes ja els sigui complicat ferhi front. Si, ara, l’augment de població dels porcs senglars ja s’ha convertit en una autènti-

ca plaga, no volem ni imaginar-nos què passaria si els caçadors, farts de patir aquesta situació, en què se’ls fa responsables de tot, deixessin d’anar a caçar. Potser els legisladors que fan les lleis i els tribunals que en personalitzen les interpretacions hauran de pensar en noves mesures preventives dels accidents: porcs senglars amb corretja, conills ensinistrats, cérvols amb xip de telecontrol i, per què no, potser una sèrie de retrats amb testes coronades –com a trofeu cinegètic– als límits dels vedats també provocaria la fugida en massa de qualsevol animal, potes ajudeu-me! A la pràctica, els tribunals han augmentat el rigor de la interpretació legal per poder acreditar que el vedat ha dut a terme totes les dili-

gències de prevenció per evitar l’accident de trànsit amb espècies cinegètiques, fins al punt que sempre es pot demanar alguna cosa més. Podríem parlar d’una vigilància constant i permanent del terreny acotat? Potser establir un examen per treure’s el títol de senglar, en què aquest animal reconegués els límits del seu vedat? Això és totalment impracticable, a la pràctica... Per això, el millor és agafar-s’ho amb una mica d’ironia, ja que el que està passant no respon a la lògica més elemental. Si volem viure i gaudir d’un entorn natural, del qual els animals salvatges formen part, hem de tenir en compte que això, per si mateix, comporta un risc que hem d’acceptar.

mussap

11


C

No busqui més!

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

Mútua d’Assegurances i Reassegurances a P.F.

Número 31 · Desembre 2012

A Mussap té tot el que necessita…

Revista informativa del grup Mussap

Mussap, assegurances innovadores, a mida i en temps rècord

• Tracte directe i personalitzat • Productes innovadors i a mida • Xarxa assistencial d’alta qualitat • Solvència i qualitat certificada

Mussap Assistència Llar: el millor servei d'assistència a domicili Entrevista a J.C. León: “Els mediadors hem de prendre part activa en la defensa del nostre espai professional” Xenon, Bicigrino i Mascota HV&C, productes a mida únics al mercat

www.mussap.net Compromesos amb la mediació Mussap recolza i confia plenament en el mediador com a la figura idònia per a comercialitzar els seus productes i assessorar cada client. No deixi passar l’oportunitat de col·laborar amb nosaltres. Sol·liciti la visita d’un comercial perquè li exposi els productes i serveis que podem oferir-li. Posi’s en contacte amb nosaltres: mussap@mussap.net - Tel. 93

295 63 20

Feliç 2013! Que la pau i l’esperit del mutualisme us acompanyi durant tot l’any.

Previsora A G R O - I N D U S T R I A L

Mútua d’Assegurances i Reassegurances a P.F. Mútua d’Assegurances i Reassegurances a P.F.

Revista Entre Persones desembre 2012  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you