__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

NR1

BIG

iBGStar

life

SLOW

Ratujmy oscypka!


Niezb´dna na ból brzucha w domu i w podró˝y

Likwiduje bóle brzucha. Działa, bo rozkurcza! • kolka jelitowa • kolka wàtrobowa • kolka nerkowa • ból p´cherza moczowego • ból menstruacyjny NO-SPA®, 40 mg tabletki; ka˝da tabletka zawiera 40 mg chlorowodorku drotaweryny. Substancje pomocnicze: laktoza jednowodna. Wskazania do stosowania: Stany skurczowe mi´Êni gładkich zwiàzane z chorobami dróg ˝ółciowych: kamicà dróg ˝ółciowych, zapaleniem p´cherzyka ˝ółciowego, zapaleniem okołop´cherzykowym, zapaleniem przewodów ˝ółciowych, zapaleniem brodawki Vatera; stany skurczowe mi´Êni gładkich dróg moczowych: kamica nerkowa, kamica moczowodowa, zapalenie miedniczek nerkowych, zapalenie p´cherza moczowego, bolesne parcie na mocz. Jako leczenie wspomagajàce mo˝e zostaç u˝yta bezpiecznie i z po˝àdanym skutkiem: w stanach skurczowych mi´Êni gładkich przewodu pokarmowego: chorobie wrzodowej ˝ołàdka i dwunastnicy, zapaleniu ˝ołàdka, zapaleniu jelit, zapaleniu okr´˝nicy, stanach skurczowych wpustu i odêwiernika ˝ołàdka, zespole dra˝liwego jelita grubego, zaparciach na tle spastycznym i wzd´ciach jelit, zapaleniu trzustki; w schorzeniach ginekologicznych: bolesnym miesiàczkowaniu; w napi´ciowych bólach głowy. Dawkowanie i sposób podawania: DoroÊli: dawka dobowa: 120 do 240 mg w 2-3 dawkach podzielonych. Dzieci: nie stosowaç u dzieci poni˝ej 3. roku ˝ycia. Dzieci od 3. roku ˝ycia do 6 lat: dawka dobowa wynosi 40-120 mg w 2-3 dawkach podzielonych, powy˝ej 6 lat: dawka dobowa wynosi 80-200 mg w 2-5 dawkach podzielonych. Przeciwwskazania: Nadwra˝liwoÊç na substancj´ czynnà lub któràkolwiek substancj´ pomocniczà produktu. Ci´˝ka niewydolnoÊç wàtroby, nerek i serca. Blok przedsionkowo-komorowy II i III stopnia. Nie stosowaç u dzieci poni˝ej 3. roku ˝ycia. Specjalne ostrze˝enia i Êrodki ostro˝noÊci dotyczàce stosowania: Ze wzgl´du na zawartoÊç laktozy produkt leczniczy mo˝e powodowaç dolegliwoÊci ze strony przewodu pokarmowego u pacjentów z nietolerancjà laktozy. Produkt nie powinien byç stosowany u pacjentów z rzadko wyst´pujàcà dziedzicznà nietolerancjà galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub z zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy. Produkt nale˝y stosowaç ostro˝nie u pacjentów z niedociÊnieniem. Produkt nale˝y stosowaç ostro˝nie u dzieci, poniewa˝ nie przeprowadzono badaƒ dotyczàcych działania drotaweryny w tej grupie pacjentów. Nale˝y zachowaç ostro˝noÊç podczas stosowania drotaweryny u kobiet w cià˝y. Nie nale˝y stosowaç drotaweryny w okresie porodu. Działania niepo˝àdane: Badania kliniczne wykazały, ˝e stosowanie drotaweryny mo˝e wywoływaç nast´pujàce objawy, rzadko (≥1/10 000, <1/1000): nudnoÊci, zaparcie, ból głowy, zawroty głowy, bezsennoÊç, kołatanie serca, niedociÊnienie t´tnicze. OTC – produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza. Przed przepisaniem nale˝y zapoznaç si´ z pełnà informacjà o leku. Podmiot odpowiedzialny: Sanofi-Aventis Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa, tel. 22 280 00 00. Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu wydane przez Ministra Zdrowia nr: 4377. PL.DROT.10.11.02.

Przed uĝyciem zapoznaj siÚ z ulotkÈ, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczÈce dziaïañ niepoĝÈdanych i dawkowanie oraz informacje dotyczÈce stosowania produktu leczniczego, bÈdě skonsultuj siÚ z lekarzem lub farmaceutÈ, gdyĝ kaĝdy lek niewïaĂciwie stosowany zagraĝa Twojemu ĝyciu lub zdrowiu.


OPRACOWAナ、:

10

M R arysia

omatowska


ROZMAWIAŁA:

E P

milia rzybył

11


W CZYM TKWI TAJEMNICA REGENERACJI WÑTROBY Essentiale® Forte Przed terapià

«

Uszkodzenie wàtroby mo˝e prowadziç do jej martwicy, stłuszczenia, marskoÊci lub bliznowacenia

Nikt nie buduje domu na wàtłych fundamentach. Ta sama zasada odnosi si´ do odbudowy wàtroby. Regenerujàc wàtrob´, warto dostarczaç naszemu organizmowi najlepszych budulców.

Gdy wàtroba daje o sobie znaç Stres, nieodpowiednia dieta i substancje toksyczne sà dzisiaj głównymi przyczynami problemów z wàtrobà. Intensywny ból, ucisk lub uczucie rozpierania w okolicy wàtroby, wzd´cia, problemy z trawieniem, zaparcia, nudnoÊci, dolegliwoÊci pojawiajàce si´ po ci´˝kostrawnych potrawach, alkoholu, papierosach, codzienne uczucie zm´czenia i znu˝enia to sygnały wysyłane przez naszà wàtrob´, których nie nale˝y bagatelizowaç.

Firma farmaceutyczna Sanofi-Aventis zainicjowała badania nad czàsteczkami fosfolipidów, chcàc wykorzystaç ich dobroczynne działanie w procesie regeneracji wàtroby. Stworzyła preparat Essentiale® Forte, w którym znajdujà si´ najwy˝szej jakoÊci fosfolipidy. Uzyskiwane sà z niemodyfikowanych genetycznie ziaren soi. Dowodem ich jakoÊci jest fakt, ˝e do produkcji jednej kapsułki wykorzystuje si´ a˝ 1,4 kg tych ziaren!

ESSENTIALE® FORT E – WYBÓR LEKARZ Y SPECJALISTÓW W POLSCE*!

JAKOÂå. SKUTECZN

OÂå

Po terapii Odbudowane struktury komórek wàtroby

Fosfolipidy i regeneracja Na szcz´Êcie wàtroba ma du˝e zdolnoÊci regeneracyjne. Aby przyspieszyç ten proces, trzeba jej pomóc. Jednym ze skutecznych sposobów odbudowania wàtroby jest dostarczenie do organizmu fosfolipidów. Wbudowujà si´ one w błony komórkowe wàtroby, usuwajàc uszkodzenia i ubytki1. W ten sposób stajà si´ integralnà cz´Êcià Twojego organizmu. Dlatego tak wa˝ne jest, aby fosfolipidy były najwy˝szej jakoÊci, bo to ich działanie sprawi, ˝e wàtroba zacznie sprawnie funkcjonowaç, a dolegliwoÊci minà.

TERAPIA WÑTROBY – ULGA OD DOLEGLIWOÂCI NA DŁUGI CZAS PL.EPL.10.05.03

* IMS DataView, Medical Database Q1/10; A05B Hepatic Proct Lipotropics/Proj. Rx. 1. Kuntz E., Kuntz H.D. Hepatology, 3rd edition. Springer Medizin Verlag Heidelberg, 2008.

Informacja o leku: Essentiale® Forte 300 mg kapsułki; 1 kapsułka zawiera: fosfolipidy z nasion sojowych zawierajàce (3-sn-fosfatydylo)cholin´ 300 mg. Wskazania do stosowania: preparat Essentiale® Forte jest roÊlinnym lekiem stosowanym w chorobach wàtroby. Poprawia subiektywne dolegliwoÊci, takie jak brak apetytu, uczucie ucisku w nadbrzuszu spowodowane toksyczno-˝ywieniowymi uszkodzeniami wàtroby i przewlekłym zapaleniem wàtroby. Przeciwwskazania: nadwra˝liwoÊç na którykolwiek składnik preparatu. Podmiot odpowiedzialny: A. Nattermann & Cie. GmbH, Nattermannalee 1, D-50829 Cologne, Niemcy. Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu wydane przez Ministra Zdrowia nr: R/2647. Informacji w Polsce udziela: Sanofi-Aventis. Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa, tel. 22 280 00 00. www.sanofi-aventis.pl

Przed u˝yciem zapoznaj si´ z ulotkà, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczàce dzia∏aƒ niepo˝àdanych i dawkowanie oraz informacje dotyczàce stosowania produktu leczniczego, bàdê skonsultuj si´ z lekarzem lub farmaceutà, gdy˝ ka˝dy lek niew∏aÊciwie stosowany zagra˝a Twojemu ˝yciu lub zdrowiu.


CZARNA słodzona


TEKST:

E P

milia rzybył


ból gïowy gorÈczka migrena

bóle zÚbów

ból krzyĝa

Podwójna siïa w walce z bólem

Aby Ăwiat znowu nabraï

kolorów

Opis produktu: Ibalgin®: 1 tabletka powlekana zawiera 200 mg ibuprofenu (Ibuprofenum). Ibalgin® Maxi: 1 tabletka powlekana zawiera 400 mg ibuprofenu (Ibuprofenum). Wskazania do stosowania: Bóle róĝnego pochodzenia o nasileniu sïabym do umiarkowanego: bóle gïowy (m.in. ból napiÚciowy i migrena), bóle zÚbów, bóle okolicy lÚděwiowo-krzyĝowej, bóle towarzyszÈce grypie i przeziÚbieniu. GorÈczka róĝnego pochodzenia, m.in. w przebiegu grypy, przeziÚbienia lub innych chorób zakaěnych. Bolesne miesiÈczkowanie. Preparat jest przeznaczony do stosowania doraěnego. Przeciwwskazania: Preparat jest przeciwwskazany u pacjentów: z nadwraĝliwoĂciÈ na ibuprofen lub którÈkolwiek substancjÚ pomocniczÈ preparatu oraz na inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ); u których po zastosowaniu kwasu acetylosalicylowego lub innych leków z grupy NLPZ wystÚpowaïy objawy alergii w postaci nieĝytu nosa, pokrzywki lub skurczu oskrzeli w wywiadzie; z czynnÈ chorobÈ wrzodowÈ ĝoïÈdka i (lub) dwunastnicy, perforacjÈ lub krwawieniem, równieĝ zwiÈzanymi ze stosowaniem leków z grupy NLPZ; stosujÈcych jednoczeĂnie inne leki z grupy NLPZ, w tym inhibitory COX-2 (zwiÚkszone ryzyko wystÈpienia dziaïañ niepoĝÈdanych); w III trymestrze ciÈĝy; ze skazÈ krwotocznÈ; z ciÚĝkÈ niewydolnoĂciÈ wÈtroby, nerek lub serca. Podmiot odpowiedzialny posiadajÈcy pozwolenie na dopuszczenie do obrotu: Zentiva a.s., U Kabelovny 130, Dolní MÕcholupy, 102 37 Praga 10, Republika Czeska. Pozwolenie MZ na dopuszczenie do obrotu nr: 12820. PL.IBG.10.01.12

Informacji w Polsce udziela: Sano-Aventis Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa, tel. 22 280 00 00.

Przed uĝyciem zapoznaj siÚ z ulotkÈ, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczÈce dziaïañ niepoĝÈdanych i dawkowanie oraz informacje dotyczÈce stosowania produktu leczniczego, bÈdě skonsultuj siÚ z lekarzem lub farmaceutÈ, gdyĝ kaĝdy lek niewïaĂciwie stosowany zagraĝa Twojemu ĝyciu lub zdrowiu.


REKLAMA (PRODUKTY S-A LUB REKLAMY PR)

Profile for MUSQO Content Marketing Agency

Gorzka Czekolada nr 1  

Magazyn lifestylowy Gorzka Czokolada, diabetologia, zdrowie, cukrzyca, style życia, dietetyka, kultura, nowości

Gorzka Czekolada nr 1  

Magazyn lifestylowy Gorzka Czokolada, diabetologia, zdrowie, cukrzyca, style życia, dietetyka, kultura, nowości

Profile for musqo
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded