__MAIN_TEXT__

Page 1

NR1

BIG

iBGStar

life

SLOW

Ratujmy oscypka!


Niezb´dna na ból brzucha w domu i w podró˝y

Likwiduje bóle brzucha. Działa, bo rozkurcza! • kolka jelitowa • kolka wàtrobowa • kolka nerkowa • ból p´cherza moczowego • ból menstruacyjny NO-SPA®, 40 mg tabletki; ka˝da tabletka zawiera 40 mg chlorowodorku drotaweryny. Substancje pomocnicze: laktoza jednowodna. Wskazania do stosowania: Stany skurczowe mi´Êni gładkich zwiàzane z chorobami dróg ˝ółciowych: kamicà dróg ˝ółciowych, zapaleniem p´cherzyka ˝ółciowego, zapaleniem okołop´cherzykowym, zapaleniem przewodów ˝ółciowych, zapaleniem brodawki Vatera; stany skurczowe mi´Êni gładkich dróg moczowych: kamica nerkowa, kamica moczowodowa, zapalenie miedniczek nerkowych, zapalenie p´cherza moczowego, bolesne parcie na mocz. Jako leczenie wspomagajàce mo˝e zostaç u˝yta bezpiecznie i z po˝àdanym skutkiem: w stanach skurczowych mi´Êni gładkich przewodu pokarmowego: chorobie wrzodowej ˝ołàdka i dwunastnicy, zapaleniu ˝ołàdka, zapaleniu jelit, zapaleniu okr´˝nicy, stanach skurczowych wpustu i odêwiernika ˝ołàdka, zespole dra˝liwego jelita grubego, zaparciach na tle spastycznym i wzd´ciach jelit, zapaleniu trzustki; w schorzeniach ginekologicznych: bolesnym miesiàczkowaniu; w napi´ciowych bólach głowy. Dawkowanie i sposób podawania: DoroÊli: dawka dobowa: 120 do 240 mg w 2-3 dawkach podzielonych. Dzieci: nie stosowaç u dzieci poni˝ej 3. roku ˝ycia. Dzieci od 3. roku ˝ycia do 6 lat: dawka dobowa wynosi 40-120 mg w 2-3 dawkach podzielonych, powy˝ej 6 lat: dawka dobowa wynosi 80-200 mg w 2-5 dawkach podzielonych. Przeciwwskazania: Nadwra˝liwoÊç na substancj´ czynnà lub któràkolwiek substancj´ pomocniczà produktu. Ci´˝ka niewydolnoÊç wàtroby, nerek i serca. Blok przedsionkowo-komorowy II i III stopnia. Nie stosowaç u dzieci poni˝ej 3. roku ˝ycia. Specjalne ostrze˝enia i Êrodki ostro˝noÊci dotyczàce stosowania: Ze wzgl´du na zawartoÊç laktozy produkt leczniczy mo˝e powodowaç dolegliwoÊci ze strony przewodu pokarmowego u pacjentów z nietolerancjà laktozy. Produkt nie powinien byç stosowany u pacjentów z rzadko wyst´pujàcà dziedzicznà nietolerancjà galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub z zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy. Produkt nale˝y stosowaç ostro˝nie u pacjentów z niedociÊnieniem. Produkt nale˝y stosowaç ostro˝nie u dzieci, poniewa˝ nie przeprowadzono badaƒ dotyczàcych działania drotaweryny w tej grupie pacjentów. Nale˝y zachowaç ostro˝noÊç podczas stosowania drotaweryny u kobiet w cià˝y. Nie nale˝y stosowaç drotaweryny w okresie porodu. Działania niepo˝àdane: Badania kliniczne wykazały, ˝e stosowanie drotaweryny mo˝e wywoływaç nast´pujàce objawy, rzadko (≥1/10 000, <1/1000): nudnoÊci, zaparcie, ból głowy, zawroty głowy, bezsennoÊç, kołatanie serca, niedociÊnienie t´tnicze. OTC – produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza. Przed przepisaniem nale˝y zapoznaç si´ z pełnà informacjà o leku. Podmiot odpowiedzialny: Sanofi-Aventis Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa, tel. 22 280 00 00. Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu wydane przez Ministra Zdrowia nr: 4377. PL.DROT.10.11.02.

Przed uĝyciem zapoznaj siÚ z ulotkÈ, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczÈce dziaïañ niepoĝÈdanych i dawkowanie oraz informacje dotyczÈce stosowania produktu leczniczego, bÈdě skonsultuj siÚ z lekarzem lub farmaceutÈ, gdyĝ kaĝdy lek niewïaĂciwie stosowany zagraĝa Twojemu ĝyciu lub zdrowiu.


OPRACOWAナ、:

10

M R arysia

omatowska


ROZMAWIAŁA:

E P

milia rzybył

11


W CZYM TKWI TAJEMNICA REGENERACJI WÑTROBY Essentiale® Forte Przed terapià

«

Uszkodzenie wàtroby mo˝e prowadziç do jej martwicy, stłuszczenia, marskoÊci lub bliznowacenia

Nikt nie buduje domu na wàtłych fundamentach. Ta sama zasada odnosi si´ do odbudowy wàtroby. Regenerujàc wàtrob´, warto dostarczaç naszemu organizmowi najlepszych budulców.

Gdy wàtroba daje o sobie znaç Stres, nieodpowiednia dieta i substancje toksyczne sà dzisiaj głównymi przyczynami problemów z wàtrobà. Intensywny ból, ucisk lub uczucie rozpierania w okolicy wàtroby, wzd´cia, problemy z trawieniem, zaparcia, nudnoÊci, dolegliwoÊci pojawiajàce si´ po ci´˝kostrawnych potrawach, alkoholu, papierosach, codzienne uczucie zm´czenia i znu˝enia to sygnały wysyłane przez naszà wàtrob´, których nie nale˝y bagatelizowaç.

Firma farmaceutyczna Sanofi-Aventis zainicjowała badania nad czàsteczkami fosfolipidów, chcàc wykorzystaç ich dobroczynne działanie w procesie regeneracji wàtroby. Stworzyła preparat Essentiale® Forte, w którym znajdujà si´ najwy˝szej jakoÊci fosfolipidy. Uzyskiwane sà z niemodyfikowanych genetycznie ziaren soi. Dowodem ich jakoÊci jest fakt, ˝e do produkcji jednej kapsułki wykorzystuje si´ a˝ 1,4 kg tych ziaren!

ESSENTIALE® FORT E – WYBÓR LEKARZ Y SPECJALISTÓW W POLSCE*!

JAKOÂå. SKUTECZN

OÂå

Po terapii Odbudowane struktury komórek wàtroby

Fosfolipidy i regeneracja Na szcz´Êcie wàtroba ma du˝e zdolnoÊci regeneracyjne. Aby przyspieszyç ten proces, trzeba jej pomóc. Jednym ze skutecznych sposobów odbudowania wàtroby jest dostarczenie do organizmu fosfolipidów. Wbudowujà si´ one w błony komórkowe wàtroby, usuwajàc uszkodzenia i ubytki1. W ten sposób stajà si´ integralnà cz´Êcià Twojego organizmu. Dlatego tak wa˝ne jest, aby fosfolipidy były najwy˝szej jakoÊci, bo to ich działanie sprawi, ˝e wàtroba zacznie sprawnie funkcjonowaç, a dolegliwoÊci minà.

TERAPIA WÑTROBY – ULGA OD DOLEGLIWOÂCI NA DŁUGI CZAS PL.EPL.10.05.03

* IMS DataView, Medical Database Q1/10; A05B Hepatic Proct Lipotropics/Proj. Rx. 1. Kuntz E., Kuntz H.D. Hepatology, 3rd edition. Springer Medizin Verlag Heidelberg, 2008.

Informacja o leku: Essentiale® Forte 300 mg kapsułki; 1 kapsułka zawiera: fosfolipidy z nasion sojowych zawierajàce (3-sn-fosfatydylo)cholin´ 300 mg. Wskazania do stosowania: preparat Essentiale® Forte jest roÊlinnym lekiem stosowanym w chorobach wàtroby. Poprawia subiektywne dolegliwoÊci, takie jak brak apetytu, uczucie ucisku w nadbrzuszu spowodowane toksyczno-˝ywieniowymi uszkodzeniami wàtroby i przewlekłym zapaleniem wàtroby. Przeciwwskazania: nadwra˝liwoÊç na którykolwiek składnik preparatu. Podmiot odpowiedzialny: A. Nattermann & Cie. GmbH, Nattermannalee 1, D-50829 Cologne, Niemcy. Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu wydane przez Ministra Zdrowia nr: R/2647. Informacji w Polsce udziela: Sanofi-Aventis. Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa, tel. 22 280 00 00. www.sanofi-aventis.pl

Przed u˝yciem zapoznaj si´ z ulotkà, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczàce dzia∏aƒ niepo˝àdanych i dawkowanie oraz informacje dotyczàce stosowania produktu leczniczego, bàdê skonsultuj si´ z lekarzem lub farmaceutà, gdy˝ ka˝dy lek niew∏aÊciwie stosowany zagra˝a Twojemu ˝yciu lub zdrowiu.


CZARNA słodzona


TEKST:

E P

milia rzybył


ból gïowy gorÈczka migrena

bóle zÚbów

ból krzyĝa

Podwójna siïa w walce z bólem

Aby Ăwiat znowu nabraï

kolorów

Opis produktu: Ibalgin®: 1 tabletka powlekana zawiera 200 mg ibuprofenu (Ibuprofenum). Ibalgin® Maxi: 1 tabletka powlekana zawiera 400 mg ibuprofenu (Ibuprofenum). Wskazania do stosowania: Bóle róĝnego pochodzenia o nasileniu sïabym do umiarkowanego: bóle gïowy (m.in. ból napiÚciowy i migrena), bóle zÚbów, bóle okolicy lÚděwiowo-krzyĝowej, bóle towarzyszÈce grypie i przeziÚbieniu. GorÈczka róĝnego pochodzenia, m.in. w przebiegu grypy, przeziÚbienia lub innych chorób zakaěnych. Bolesne miesiÈczkowanie. Preparat jest przeznaczony do stosowania doraěnego. Przeciwwskazania: Preparat jest przeciwwskazany u pacjentów: z nadwraĝliwoĂciÈ na ibuprofen lub którÈkolwiek substancjÚ pomocniczÈ preparatu oraz na inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ); u których po zastosowaniu kwasu acetylosalicylowego lub innych leków z grupy NLPZ wystÚpowaïy objawy alergii w postaci nieĝytu nosa, pokrzywki lub skurczu oskrzeli w wywiadzie; z czynnÈ chorobÈ wrzodowÈ ĝoïÈdka i (lub) dwunastnicy, perforacjÈ lub krwawieniem, równieĝ zwiÈzanymi ze stosowaniem leków z grupy NLPZ; stosujÈcych jednoczeĂnie inne leki z grupy NLPZ, w tym inhibitory COX-2 (zwiÚkszone ryzyko wystÈpienia dziaïañ niepoĝÈdanych); w III trymestrze ciÈĝy; ze skazÈ krwotocznÈ; z ciÚĝkÈ niewydolnoĂciÈ wÈtroby, nerek lub serca. Podmiot odpowiedzialny posiadajÈcy pozwolenie na dopuszczenie do obrotu: Zentiva a.s., U Kabelovny 130, Dolní MÕcholupy, 102 37 Praga 10, Republika Czeska. Pozwolenie MZ na dopuszczenie do obrotu nr: 12820. PL.IBG.10.01.12

Informacji w Polsce udziela: Sano-Aventis Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa, tel. 22 280 00 00.

Przed uĝyciem zapoznaj siÚ z ulotkÈ, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczÈce dziaïañ niepoĝÈdanych i dawkowanie oraz informacje dotyczÈce stosowania produktu leczniczego, bÈdě skonsultuj siÚ z lekarzem lub farmaceutÈ, gdyĝ kaĝdy lek niewïaĂciwie stosowany zagraĝa Twojemu ĝyciu lub zdrowiu.


REKLAMA (PRODUKTY S-A LUB REKLAMY PR)

Profile for MUSQO Content Marketing Agency

/czeko  

http://musqo.pl/docs/czeko.pdf

/czeko  

http://musqo.pl/docs/czeko.pdf

Profile for musqo
Advertisement