Page 1

Efterår og vinter 2017

Nr. 45

Musikudgivelser til

grundskolen kirken musikskolen ungdomsuddannelserne børnehaven private hjem

rabranet ... % 0 5 lemme

d til me ide 10 s

50 %

til MIX-a rabat b on nen ter ... side 14

dansksangd

Undervisnin

igital.dk

gsportal til fa get musik for 0.-6. klass e, s. 3

admin@dansksang.dk

• dansksang.dk • Tlf. 5070 2667


Magasinet

Om forlaget ...

Fem musikforlæggere møder Musiklærerforeningen på Rødding Højskole (fv) Merete (sekretariatet i Sakskøbing), Ebbe (afd. for ophavsret), Søren (ansvh. red.), Stefan (bladredaktør) og Anders (digital projektleder)

Forlagets digitale undervisningsportal dansksangdigital.dk er nu blevet så stor, at den fra 1. november 2017 sælges som I DANSK SANG MAGASINET NR. 45 præsenteres efterårets

selvstændigt produkt. Dansksangdigital.dk som samlet un-

nyheder 2017 fra Dansk Sang, Musiklærerforeningens forlag.

dervisningsportal bliver dermed noget dyrere, men prisen

8 nye spændende og alsidige undervisningsmaterialer med

modsvarer de investeringer og forbedringer på portalen, som

afsæt i musikundervisning er nu klar på hylderne. Materialerne

vi hver dag arbejder på. Vi er glade for al den feedback og

repræsenterer stor alsidighed i relation til målgruppe og meto-

brugervenlighed, som vi har fået i hele portalens opstartsfa-

devalg samt brug af både analoge og digitale virkemidler. Alle

se, hvor hele portalen har været en ekstra del af vores MIX

materialer er som sædvanlig dybt funderet i praksis og derfor

Abonnement. Den velkendte ’Sangbank’, hvor eleverne kan

lige til at bruge i hverdagens musikundervisning. De fleste ma-

synge sammen med ’Syng-med’-videoer, vil fortsat indgå i

terialer indeholder supplerende lydfiler, som kan afspilles der,

forlagets MIX Abonnement og indeholder nu endnu flere titler,

hvor du streamer din musik (fx Spotify, Soundcloud, YouSee

som også tæller populære kunstnere som Kim Larsen, Lars

m.fl.).

Lilholt m.fl. Prisen for MIX Abonnementet er uændret.

2

dansksang.dk • admin@dansksang.dk • Tlf. 5070 2667


Om forlaget ...

Magasinet

Undervisningsportalen dansksangdigital.dk Dansksangdigital.dk er en fagportal, som omfatter aktiviteter til hele den obligatoriske musikundervisning i grundskolen (1.6. klasse) samt børnehaveklassen. På portalen findes aktiviteter indenfor områderne: Sang, dans, spil og lyt, og portalen udvides og udvikles løbende, så opdaterede undervisningsmaterialer altid er tilgængelige. På dansksangdigital.dk findes lydfiler, videoer, fagtekster og beskrivelser, der hjælper både lærer og elever i retning af en alsidig musikundervisning. Til portalen hører en sangbank, hvor der er mere end 230 sange, som er lige til at anvende i klassen eller til fælles morgensamlinger. Her er der bl.a. ’Syng med’-videoer, hvor sangtekst

MÅLGRUPPEINDEKS Børnehave og SFO 4 Skolen 4-13 Skole/kirke 8-11 Musikskolen 12-13

og akkompagnement er sat sammen til fællessang.

Webshop

Adgang til portalen kan fås enten via Dansk Sang, eller

På dansksang.dk har man mulighed for at søge på titler, em-

ved kontakt til Gyldendal, hvor et abonnement kan sidestilles

ner og forfattere/komponister. I mange tilfælde er det muligt

med deres øvrige portaler. Hvis skolen har en kommuneaftale

både at se og høre lydeksempler, inden man køber. I redak-

med Gyldendal, er det muligt at tilknytte Dansk Sang til den

tionen arbejder vi i øjeblikket med en ny webshop, som vi

eksisterende aftale.

glæder os meget til at lancere. Her vil bl.a. søgemulighederne

Læs mere om køb af dansksangdigital.dk hos Gyldendal på

og betalingsmodulet have fået et løft.

portaler.gyldendal.dk Læs mere om køb af dansksangdigital.dk via Dansk Sang

Digitale materialer

på dansksang.dk

Stadig flere af Dansk Sangs produkter er digitale i form af læringsforløb, DVD’er, CD’er, PDF- eller MP3-filer, instruktionsfilm

MIX Abonnement

samt især lydfiler til streaming. Ofte vil en udgivelse fortsat være en kombination af noget

Dansk Sangs MIX Abonnement er et enkelt og let gennem-

analogt og noget digitalt. Det kan fx være en bog med tilhø-

skueligt abonnement, som består af 4 selvvalgte bøger fra

rende lydfiler til stream. De forskellige ressourcer er tydeligt

GAVELISTEN og Sangbanken på dansksangdigital.dk.

angivet på tilhørende produktbeskrivelser. Opstår der tvivl

MIX-abonnenter kan tilkøbe udvalgte nye bøger i klas-

om produkters egentlige sammensætning, så tag kontakt til

sesæt med 50% i rabat fra KLASSEKASSEN. Herudover kan

admin@dansksang.dk / 50702667.

MIX-abonnenter tilkøbe et eksemplar af alle lagerførte bøger og oktober udsendes mail med link og login-oplysninger til

50 % i rabat til medlemmer af ­Musiklærerforeningen

MIX-modulet, hvor både GAVEKASSEN, KLASSEKASSEN og RO-

Dansk Sang, Musiklærerforeningens forlag har i mange år

DEKASSEN nemt betjenes med få krydser. MIX Abonnement

været drevet som en aktiv og sund virksomhed. Dette skyl-

koster 600,- pr. halvår (+moms og forsendelse).

des ikke mindst Musiklærerforeningen, hvor medlemmerne

MIX Abonnement kan købes året rundt på dansksang.dk

til stadighed bidrager med erfaringsudveksling og feedback.

eller ved henvendelse direkte til admin@dansksang.dk

Medlemmer af Musiklærerforeningen, som også er forlagets

Læs mere om MIX Abonnement med bøger og sangbank

ejere, tilbydes derfor fortsat 50% i rabat på Dansk Sangs

på s. 14.

lagerførte bogudgivelser. Læs mere på side 10.

fra dansksang.dk med 50% i rabat fra RODEKASSEN. I maj

dansksang.dk • admin@dansksang.dk • Tlf. 5070 2667

3


d roroF

præsenterer

S t i n e M ic h el

l e h ci M e n i tS f A Stine Michels bedste børnesange 2

St i n e M ic hel

Stine Michels bedste børnesange 2 indeholde musikfortællinger: r atter et udpluk af sange fra Stines Mosekonen brygger tre (nomineret til Årets Ønskeegen (2009) Danske Børneudg og Himmelhøj (nominer ivelse 2006), et til Årets Danske Bogen indeholde r tekster, noder og Børneudgivelse 2012). henvisninger til indspilnin ger af musikken – via QR-koder. Stine Michel har i mange år turneret med sit Eventyro Snart skal det lyde, rkester og er blevet Ønskeegens sang kendt for sine sange, og Kyssesyge Sylvia. bl.a.

… af Stine Michel

I 2016 modtog hun Carl Prisen som Årets komponist Juryen udtalte: “Det for børn. er svært at kompone re god børnemusik, reagerer instinktivt for man kan ikke og helt uden filter snyde børn. De på sang og musik. og glædelige budskabe Derfor er det godt r til de mindste gennem at formidle både Michel.” alvorlige netop sang og musik. Det lykkes fornemt for Stine Udtalelser fra koncerta rrangører: ”Tekst og musik nåede en højere enhed og budskabe Nordjyllands Amt t nåede virkelig ud til eleverne.” ”Kvaliteten af musikken var til 12.” Ringkøbing

Udvalg af sange fra Stine Michels tre musikfortællinger, Mosekonen brygger, Ønskeegen og

r n e sa ng e

Himmelhøj. De seneste tolv år har Stine Michel turneret med sit Eventyrorkester og optrådt Amt

med sange som Rumlerikkes rumlesang, Kællingetjørnen samt Æbleolga. I 2016 modtog hun ”Koncerten var en Viborg Amt

fantastisk stor oplevelse

også for de voksne.”

”Sjældent har jeg Historiern

Carl Prisen som årets komponist for børn.

2

oplevet noget så professionelt og hjertevarmt, – helt e, rytmerne, samspille i børne-øjenhøjde. t mellem musikern Stine og Eventyro e og kontakten til rkester! Bliv ved alle os på gulvet. og ved. Vi har så Wauvv ... Faaborg-Midtfyn meget brug for jer Bibliotekerne og det I giver os.” Læs mere på www.stin emichel.dk

St i n e M ic h e ls be dst e b r n e s a ng e 2

B-IT-1242 B-IT-1265

Bog med internetunderstøttelse. Mulighed for at lytte til sangene. Kr. 160,- (200,-) • 1265-B-IT • ISBN 978-87-7178-039-0

ISBN 978-87-7178

-039-0

9

1265-B-IT_Stine

788771

780390

MichelsBed2_OM

SLAG.indd 1

09/10/2017 16.42

S t i n e M ic h e l s Vi vil udb e d s t e bØr n e sa ng e 2 … af Helle Henning og Martin Granum

.etsfindes eræen k masse nid enye ræsange v enmed retilhørende g gej eopgaver. lliv ,nrab Sange for børn og bigband. I udgivelsen Sangene er sjove at synge og lette at lære omkring klaveret i musiktimerne. Alle sangene er ind-

rav ud sivH

Sange af Helle Henning & Martin Granum

VI VIL UD San ge for børn og bigband

gnerd ellil ne ad ,retrecnok enim fa ne retfe nenecs fa netnak åp reddis geJ ge sammen med et stort orkester. Der er opgaver med fokus på sangskrivning, musikalsk analyse raoghgenerel egil ivmusikforståelse. ,enretnem urtsni ella åp reggik go ellits råts naH .gim lit neh remmok Målgruppen er 8-13-årige. Det faglige mål er, at børnene får forståelse ellætrofstruktur, enjøbyggesten snah nog ukdynamik. ;dro te regis nah ta nedu ,dit gnal råg reD .åp tellips forrmusikkens rBog eda l einternetunderstøttelse. nretnemurtsni mo ellætrof ta rof tedets I .tegon tevelpo rah nah ta ,gim med rKr.e200,ngil (250,-) mos • ,1267-B-IT kcolbd•oISBN ow978-87-7178-041-3 nim lit neh nah råg tgitgisroF .gis lit egus vles mah gej lit nerut råg retfereD .relims nah go ,enrekkat revo regyrts rednæh snaH .ørf ne .né retfe né åp rekkyrt noitartnecnok etsrøts dem nah mos ,rekkolk edevraf ed ed åp res go egnæl negi nah råts retfe tdiL .reppoket mos erots ås revilb enenjØ .gis arf dyl vag røf mos ,retnemurtsni spillet i både færdige lytteversioner og versioner kun med bigband, så børnene kan prøve at syn1265-B-IT_StineMichelsBed2_INDMAD.indd 1

09/10/2017 16.50

Indeholder:

noder og akkord er, lydfiler og spændende opgaver

1267-B-IT_ViVilUd_OMSLAG.i

ndd 3

13/10/2017 11.14

.nah regrøps ?trojg I rah nadrovH – .gej reravs ?ud reknæt davH – go tdil reddis geJ ?enedro go enrenot ella teval I rah nadrovh ,åstla ,aJ – :gej regis ås ,eravs laks gej nadrovh ,åp reknæt

Det er på tide

A1 Det’ på tide, drenge – og så pi’r

4

I ska’ ha’ at vide hvem vi er Har I hørt et bigband før?

A4 Der er nog’t I endnu ikk’ har set.neisatnaf

regurb iV –

Det er nemlig guitar og trompet dansksang.dk • admin@dansksang.dk • Tlf. 5070 2667 De kan spille sammen her

.gis rof merf rerrits go ,negnerd regis ,neisatnaF –


præsenterer

Dansk Musik

Dansk i Musik Ordklasser for fuld musik

Ordklasser for fuld

musik

Dansk i Musik er et bud

på, hvordan man kan arbejde med i indskolingen og ordklasserne i danskpå mellemtrinnet og . Dansk i Musik er elleve sange om ordklasserne. musikundervisningen

… af Thomas Larsen

Dansk i Musik

er bevægelseslege . Med bevægelseslege , kroppen kan være der passer til sangene, giver Dansk med i arbejdet i Musik et bud med ordklasserne. på, hvordan

Ordklasser for fuld musik. 11 sange om ordklasserne, og et bud på hvordan man kan arbejde tværDansk i Musik er samme

nspil. Som musiklærer kender man det sikkert Man farer rundt for at hjælpe elevern alt for godt, når der står samme osv. Dansk i Musik nspil på e med toner, tempo, er et bud på, at fingersætning, greb, skemaet: sammenspil ikke sveddryppende rytmer, noder endda, for: nødvendigvis behøve r at være så ✔ alle sangene er hver især bygget op af igen i både vers, omkvæd, mellem fire akkorder, som spilles om og ✔ når eleverne spil osv. om scanner QR-ko derne til sangen smartphone, bliver e og instruktionsvi de på den måde deoerne med deres deres egen lærer. SMART! Sangene, bevæge lseslegene og samme nspilsvideoerne findes på www.o rdklasser.dk Thomas Larsen er dansk- og musikl ærer i folkeskolen.

fagligt med ordklasserne i dansk- og musikundervisningen i indskolingen og på mellemtrinnet.

Med bevægelseslege, der passer til sangene, gives et bud på, hvordan kroppen kan være med i

arbejdet med ordklasserne. Materialet giver adgang til en flot hjemmeside med tilhørende instruk-

B-IT-1269

ISBN 978-87-71

78-043-7

tionsvideoer og oplæg til enkel sammenspil. Materialet indeholder desuden QR-koder, hvor mobi9

1269-B-IT_DanskIMusik_

788771

Thomas Larsen

780437

OMSLAG.ind

d 2-3

len bliver en slags lærer. Dette giver læreren mere tid til at komme rundt – i stedet for at fare rundt.

11/10/2017

11.06

Bog med internetunderstøttelse. Mulighed for at lytte til sangene og for at se instruktions­videoer. Kr. 200,- (250,-) • 1269-B-IT • ISBN 978-87-7178-043-7

ordklasser.dk

Talord

Am - Em - F - G

qaa z=[qp ]e

Musik og tekst: Thomas Larsen

A‹

& c

E‹

œ œ œ œ œ œ œ œ

1. Tal - ord er

tal

u - den tal.

A‹

&

œ œ œ

Før - ste gang A‹

& ™™ œ ™ Na

j œ œ

na

j œ œ

œ

en og

F

Ja,

j œ œ

Ϫ

na

na

før - ste gang F

œ na

Ϫ na

2.

œ

G

j

œ

skal vi til et tal - ords - bal.

œ Œ Œ ‰ œj œ œ œ

E‹

na

Nu

E‹

j

en.

œ

F

œ Œ Œ ‰ œj œ œ œ œ œj œ

j œ œ na

j œ œ

œ

en og

j

en.

Œ Ó

G

œ

Œ Ó

G

na

Ϫ

na

j

œ

œ œ

na

& w

D‹

Musik og tekst: Copyrigh t © 2017 Dansk Sang, Musiklærerforeningens forlag

&b C œ

œ

Musik og tekst: Thomas Larsen

C

œ

œ

er

mit

Œ

˙

navn.

&b œ œ œ œ œ tyk

el - ler

Œ

œ œ œ œ œ

tynd,

grim el - ler

&b œ œ œ œ œ blind el - ler

døv.

j ™™ œ œ ™

œ œ Men

i

&b ˙

Ó

4. Talord er tal uden tal. Nu skal vi til et talordsbal. Fjerde gang fir’ og fir’. Ja, fjerde gang fir’ og fir’. Na na na …

Œ

2. Fastelavn er mit navn. Jeg kan vær’ modig eller fej, bange eller sej, stor eller lille, vild eller stille . Men i morgen vil jeg allerhelst være mig. Men i morgen vil jeg allerhelst være mig.

8 Dansk i Musik • ISBN 978-87-71

78-043-7 • © 2017 Dansk

Sang, Musiklærerforeninge

ns forlag

vil

jeg

Œ

el - ler sløv,

C

œ œ œ al - ler - helst

j œ œ

væ - re

œ

j

mig.

C

œ œ ™™

1. Fastelavn er mit navn. Jeg kan vær’ tyk eller tynd, grim eller køn, hurtig eller sløv, blind eller døv. Men i morgen vil jeg allerhelst være mig. Men i morgen vil jeg allerhelst være mig.

Det er talord, når man staver tallene, fx en, to, tre, fjerde, femte og sjette. Derfor er talord tal uden tal.

œ œ œ œ œ œ

2.

Men i

3. Talord er tal uden tal. Nu skal vi til et talordsbal. Tredje gang tre og tre. Ja, tredje gang tre og tre. Na na na …

œ vær'

hur - tig

j œ œ™

mor - gen

C

Ó

Œ

køn,

D‹

1.

œ

kan

C

C

œ

Jeg

D‹

1. Talord er tal uden tal. Nu skal vi til et talordsbal. Første gang en og en. Ja, første gang en og en. Na na na …

Talord – numeralier

C

˙

1. Fa - ste - lavn

na.

2. Talord er tal uden tal. Nu skal vi til et talordsbal. Anden gang to og to. Ja, anden gang to og to. Na na na …

Dm - C - Bb - C

Bemærk, at tillægsordene i 2. og 3 synges tilnærmelsesvis efter nodern. vers e.

™™

na,

G

Tillægsord

1.

œ

Musik og tekst: Copyrigh t © 2017 Dansk Sang, Musiklærerforenin gens forlag

3. Fastelavn er mit navn. Jeg kan vær’ lav eller høj, frisk eller sløj, sur eller sød, levende eller død. Men i morgen vil jeg allerhelst være mig. Men i morgen vil jeg allerhelst være mig.

1269-B-IT_DanskIMusik_INDM

AD.indd 8 11/10/2017 11.04

Tillægsord – adjektiver Tillægsord er noget, man kan være. Tillægsord beskriver navne ord og stedord. Til fastelavn kan man fx være en pirat, men skal piraten være modig eller fej, bange eller sej? Dansk i Musik • ISBN 978-87-71

78-043-7 • © 2017 Dansk

Sang, Musiklærerforeninge

ns forlag

15

1269-B-IT_DanskIMusik_INDM

AD.indd 15 11/10/2017 11.04

dansksang.dk • admin@dansksang.dk • Tlf. 5070 2667

5


ælk . t, fi 4. N ned en i ba re man ue mse d ad e n hø vinte på et p r det ri a g 2. N rtøj j. Vi h radis. tig vin ue ter, uler gem r der is i l time a vis. byrinte Vi fe t under på dam V i kr r til d jer alle sne’n. men, som avler r præsenterer en e sam und a l l r re e t til a å gå n. men, t ku er for i små t r små ’ gå. unn fald det run elle er m d 5. Je r, kke g tr ed e t i tætt o lig k e t r k , b m det ump lyng lum e d pStavspil , ogerSang 2 . Vi g frost i aldrig e å å nde der og k r med r. r sne Akustisk sammenspil mellemtrin f ter Vi le olde lå rosne h høj. i skove r . g æ n med nde … af ,Stefan Teilmann LaubvNielsen i ve er i de sn r nvo e for b når d, at de n hvide j. det ove n v Akustisk sammenspil for mellemtrinnet med xylofoner, klokkespil og percussion. Disse instrumenter i v n il n bli’r ter, tie Teks t: C n tø. dø, opy righ e fy lydløs rummer mange musikalske t ©muligheder, og anvendt rigtigt er de fulde af varme, humor samt rytmisk Dan sla rr sk S Te ang , u kst: vejr etræ’r nge To siklæ . og melodisk liv, der appellerer til Mbørn og rerfo – rb en voksne. Bogens 9 sange er i forskellige stilarter. renin

Stefan Teilmann Laub

Nielsen

Stavspil Og Sang 2 Akustisk sammen spil mellemtrin

Bun

k

gen

s

forla g Der er børnesange, afrikansk og latinamerikansk inspirerede sange, traditionelle sange og salmer.

1245-B_SOS2_OM

SLAG.indd 1

10/10/2017 15.27

Klokkespil og xylofoner har en hovedrolle, og de fleste sange har en 2.-stemme. Bogen gennemgår metoder til indstudering vha. imitation, notation eller gehør. Kr. 192,- (240,-) • 1245-B-IT • ISBN 978-87-7178-018-5

Tema

° ## 4 ‰ 4 œ & ¢

œ

nœ #œ

Œ

her!

=

Vers

° ## Xylofon & ¢

ng, M usik

5

D6

A7

D6

œ

œ

Ó

œ

œ

œ

œ

rfore

ning

ens fo

rlag

A7

D6

Ó

Œ

œ

œ

œ

œ

œ J

œ

der vil ha' voks - ne

Vi

=

° ## ˙ & 9

-

pel

Ó

ap

53

œ œ œ

Sø - de som små

œ œ 1

0/10

der

15.2

13

Omkvæd

Œ

En sur

Men

kos - ter to - fem

Œ

œ œ œ #œ œ

halv - an - den kron'

ci - tron

Œ

Œ j ‰ j œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ - ner. tæl - le de -res kro H‹

° ## œ Œ & œ œ œ œ œ œ œ œ ¢ re som ci - tro - ner, dem, der er su -

de ka' gå hjem

nspil mellemtrin •

SOS 2 – Akustisk samme

38

10/10/2017 15.18

0

œ œ œ #œ œ

F©7

29

Œ ‰ œj

D

Ó œ œ œ œ œ ogœ -halv - fjerds.

=

° ## ¢&

A7

Œ Œ ‰ œj œ œ œ

/201- ner, ap - pel - si 7

grin!

H‹

A7

G

-

sen

∑ G

sin!

° ## œ & ¢

-

vok

sin,

-

w

˙

˙

w

˙

## œ Œ Xylofon & œ ¢

Xylofon

er men Mang mang wilo og danse. Arrange til at hjælpe med r alle skal synge frigøre læreren lessamlinger, hvo e en god ement, hvilket kan agn tet også vær omp rakk men forlag nge lære arra uden Dansk Sang, Musiklærerforeningens 978-87-7178-018-5 © 2017 Derfor kan sen. sammenspil mellemtrin • ISBN dan r, basxylofoner, – Akustisk og 2 SOS fone en sse. Med xylo indsatser i sang )kla trins ostillem for en (me percussion kan husorkesteropgave erst) og masser af særlig ebas (se s. 42, ned er ikke lavet en klokkespil, evt. børn og danses. Der es klap syng fx 29 der s D.indd med ang2_INDMA e, men bineret sløjf-StavspilOgS natet spilles i1245-B_SOS ske grundtrin kom g wilo; men de etni dans til Mang man t. vil være velegne ation; men tuderes via imit det hurtigt inds llen. tet er kort, kan Da arrangemen . til klokkespilsro bl.a d, ighe mul også en brug af noder er

A7 D6 Œ Œ ‰ j œ œ œ œ œ œ œ ° ## œ œ . œ & flæk - ker på tværs œ œ œ œ œ œ gri - ner, ¢ som græs - kar der

Klokkespil

gnet til fx fælMang mang wienloafrikansk-inspireret kanon, der er vele e tet kan stå alen

- pel Vi vil ha' en ap

A7

D6

Ó

Œ

œ œ œ Œ nœœ œ œœ œ œœ œ

∑ A7

A7

D6

A7

œ

œ nœ #œ

∑ D6

lære

n Petersen Musik og tekst: Marti L. Nielsen Arr.: Stefan T.

griner

Vi vil ha’ voksne, der

‰ œj Må-

og

ht © komponist og

Musik og tekst: Copyrig

018-5 © 2017 Dansk

ISBN 978-87-7178-

forfatter

eningens forlag Sang, Musiklærerfor

10/10/2017 15.18

38 ng2_INDMAD.indd

ilOgSa

1245-B_SOS-Stavsp

nspil SOS 2 – Akustisk samme

mellemtrin • ISBN

978-87-7178-018-5

© 2017 Dansk Sang,

ns forlag

25

Musiklærerforeninge

10/10/2017 15.17

25 ng2_INDMAD.indd

ilOgSa

1245-B_SOS-Stavsp

6

dansksang.dk • admin@dansksang.dk • Tlf. 5070 2667


MIX Abonnement Magasinet

Dansk Musik Dansk i Musik er et bud på,

musikundervisningen

Ordklasser for fuld

+

e

LETTE KORSATSER FOR BØRN

Manner Peschcke -Køedt Kirsten Juul Seidenfad og en

VI VIL UD

SANG, DANS OG SPIL FOR BØRN 5-8 ÅR

Stefan Teilmann

Sange for børn og bigband

Som musiklærer kender man det sikkert alt for godt, når der står Man farer rundt for at hjælpe eleverne med sammenspil på skemaet: toner, osv. Dansk i Musik er et bud på, at sammenspil tempo, fingersætning, greb, rytmer, noder sveddryppende endda, ikke nødvendigvis behøver at være så for: ✔ alle sangene er hver især bygget op af fire akkorder, som spilles igen i både vers, omkvæd, om og om mellemspil osv. ✔ når eleverne scanner QR-koderne til sangene smartphone, bliver og instruktionsvide de på den måde deres oerne med deres egen lærer. SMART! Sangene, bevægelseslegene og sammenspilsvid eoerne findes på www.ordklasser. dk Thomas Larsen er dansk- og musiklærer i folkeskolen.

Laub Nielsen

Stavspil Og Sang 2

• Gode ideer til klaverakko mpagnementerne • Grundig becifrings vejledning

Akustisk sammenspil mellemtrin

788771

780437

or ik er

Thomas Larsen

1269-B-IT_DanskIMusik_OMS

LAG.indd 2-3

11/10/2017 11.06

Indeholder:

noder og akkorder, lydfiler og spændende opgaver

Digital sangbank

ng

1249-B-IT_LigeIOeSyngerKor

_OMSLAG.indd

3

Sy

= kr. 600,(+ moms og forsendelse)

B-IT-1269

ISBN 978-87-7178-043-7

9

!!

bøger e i r gf val

Sange af Helle Henning & Martin Granum

hvordan man kan arbejde med ordklasserne i i indskolingen og på dansk- og mellemtrinnet.

Dansk i Musik er elleve sange om ordklasserne. Dansk

i Musik er bevægelseslege. Med bevægelseslege, der passer til sangene, giver Dansk i Musik kroppen kan være med et bud på, hvordan i arbejdet med ordklasserne. Dansk i Musik er sammenspil.

musik

Fi r

Som MIX-abonnent får man:

10/10/2017 13.55

1267-B-IT_ViVilUd_OMSLAG.

indd 3

13/10/2017 11.14

1245-B_SOS2_OMSLAG.indd

1

10/10/2017 15.27

+ flere særlige rabatmuligheder

5 grunde til at tegne et MIX Abonnement på skolen

 Medindflydelse på valget af bøger  Adgang for hele skolen til sangbanken på dansksangdigital.dk

 Mulighed for tilkøb af lagerførte bøger med 50% i rabat*

 Mulighed for mængderabat på 50 % på udvalgte nye titler

 Særlige gaver i forbindelse med messer og events

Læs mere og bestil på dansksang.dk

* (kun et eksemplar af hver bog og kun i forbindelse med bogpakken)

www.dansksang.dk • master@dansksang.dk • Tlf. 5070 2667

dansksang.dk admin@dansksang.dk Tlf. 5070 2667

7


Go’ morgen, og ha’ nu en dejlig dag q = 120

# & # 44 &

##

&

##

&

##

&

##

&

##

&

##

&

##

&

##

Intro

j œ

D

œ

G

œ

œ œ œ

mor - gen F

#

œ

œ

œ

til

e

Œ

˙

ner

j œ

œ

som D

œ

#

œ

œ

vi

D

œ

œ

vi

mel

Œ

Œ

œ

œ œ œ

Bm

œ

˙

duf - ten

til

#

er

ven A

-

œ

j œ

œ

alt

ner

til

ly

œ œ œ vi

#

og

me

œ

œ -

œ

en

-

set

œ œ

ken - der

og

til

lo

œ

œ

-

di

Gm

˙

#

For

-

en,

œ

les

-

œ.

ska

her

j œ

-

bets

luf - ten.

#

œ œ œ

mor - gen

til

A

œ

godt

œ

kan

j œ

Go' /a

œ

vi

œ

˙

œ

som

A7

œ

-

œ

œ

ny?

œ

i

œ

Bm

-

œ

hver

på dem,

D

og F

œ

-

ser

±

œ œ

Go'

/g

œ

fæl

‰ œj

Œ

˙

#

œ

D/f

œ

j œ

Go'

œ

œ

œ

i

Œ

D

G

œ

œ œ œ

det,

œ

A

˙

mor - gen

hil 3

˙

D

œ

G

der kom - met

mor - gen

E

#

/c

œ

œ œ

af

j œ

/a

li - vets ma - gi.

san - gen

œ

œ

œ

Go'

mor - gen

#

A11

j œ

‰ /c

œ

Vi

œ

lem

ly. A

œ

her.

œ

-

i

Œ

må - ske

œ

œ

œ

œ

Bm

Go' A7

D

œ

j œ

en.

˙

j œ

˙

œ

mø - des

F

A

œ

˙

-

œ

syn - ger

D

œ

G

œ

D

er

gi

# Gm

œ

A

ken - der,

œ

œ

-

Vi E/g

œ

A

œ

-

/f

œ

œ œ

sær. G

D

Musik og tekst: Linda Vilhelmsen

#

œ œ

sma - gen og

œ

li'.

j œ

Go'

Musik og tekst: Copyright © 2017 Dansk Sang, Musiklærerforeningens forlag

Sange om livet, døden, troen og håbet · ISBN 978-87-7178-035-2 · © 2017 Dansk Sang, Musiklærerforeningens forlag

8

dansksang.dk • admin@dansksang.dk • Tlf. 5070 2667


præsenterer

# & # œ A

/c

œ œ œ

mor - gen

&

##

&

##

&

##

˙

vi

-7

œ

œ

vi

skal

D

œ

dej

-

œ

lig

œ

sig'

œ

œ

œ

œ œ œ

œ

œ

œ

og

ha'

nu

en

dej

j œ

G

œ

œ

Œ

-7

˙

œ

œ

vi

œ

skal

A7

œ

sig'

no't,

som

vi

D

œ

œ

Go'

D/a

til

œ

og

vel.

Gm

dag

˙

/c

re,

mor - gen

-

j œ

A

-

D

far

œ

G

Go' A7

œ

skal

j œ

selv. D/a

D

œ œ

til no't,

Œ

D

#

œ

far

-

dag

œ

og

ha'

Œ

œ

os

œ

œ

œ

D

af

Gm

lig

mor - gen

œ œ

kan

œ

-

#

til

œ

nu

œ

en

Ó

vel.

Musik og tekst: Copyright © 2017 Dansk Sang, Musiklærerforeningens forlag

Go’ morgen til energien. Go’ morgen til hver især. Vi mødes i sangen og melodien, som vi synger her. Vi hilser på dem, som vi kender, måske er der kommet en ny? For her er vi mellem venner i fællesskabets ly.

Go`morgen til lyset og luften. Go’ morgen til livets magi. Go’ morgen til smagen og duften af alt det, vi kender og godt kan li’. Go’ morgen til no’t, vi skal lære, og no’t, som vi kan af os selv.

||: Go’ morgen og ha’ nu en dejlig dag til vi skal sig’ farvel :||

Sange om livet, døden, troen og håbet

Sange om livet, døden, troen og håbet indeholde synger om sammen r 12 sange, der kredser med børn. Det er om emner, vi ikke emner, som rammer f.eks. at døden er så ofte dybt ind i det, at et livsvilkår, at livet være menneske, er fuldt af forvandlin kraft og at æstetiske ger, at vi er en del oplevelse af naturens som tro, håb og kærlighed r er individuelle. Og så er der selvfølgelig – omend formidlet i børnehøjde. Desuden de helt store emner jeg så ofte har savnet ved dåb og navngivn har den dåbssang , inger, fundet sin rette platform. Sangene er valgt ud fra det kriterium , at de skulle egne Men de er også valgt sig til ud fra, at sangene skulle have et indhold, såvel skole- som kirkebrug. dialog med børn der lægger op til om nogle af livets samtale og store emner – også de svære. At skrive sange for børn har været det men også et stort mest meningsfulde, ansvar. For der er jeg har beskæftig ikke noget som de et mig med, sig i vores hukomme sange, vi lærer som lse og præger os. børn, der fæstner ”Du sige. Sange for børn skal handle om noget bli’r, hvad du synger”, kunne man med rette vedkommende. De efterlade barnet skal kunne mærkes med håb og tillid og altid til sig selv og til andre. Sange om livet, døden, troen og håbet egner sig godt som både for en stor aldersspr fællessange og korsange edning, og de er inden anvendelige inden forskellige former for for sammenspil. Jeg håber, at disse 12 sange – gamle såvel som nye – finder de vil bidrage til vej til mange børns at indgyde tillid, hjerter, og at tro, respekt, håb og kærlig omsorg der krydser deres for dem, vej i livet.

12 af Linda Vilhelmsens bedste sange for skole og kirke … af Linda Vilhelmsen

Sange om livet, dø den, troen og håbet – 12 af Linda Vilhelm

sens bedste sange for skole og kirke

Melodiøse sange om emner, vi ikke så ofte synger om med børn. Det er emner, der rammer dybt ind i det at være menneske, fx at døden er et livsvilkår, at livet er fuld af forvandlinger, at vi er en del af Linda Vilhelmsen

naturens kraft, at æstetiske oplevelser er individuelle, troens og håbets og kærlighedens veje og vildveje og livskraftens stærke energi.

Bogen giver gennem QR-kode Streaming og downloadog link adgang til indspilninger af sangene. af musikken er også mulig gennem gængse musiktjen ester.

Sangene er velegnede til alle aldersklasser og dækker bredt genremæssigt. Bog med internetunderstøttelse. Mulighed for at lytte til sangene.

B-IT-1261 ISBN 978-87-7178-

035-2

9

1261_B-IT_Sang

788771

780352

eOmLivetD_OMS

LAG.indd 2-3

Kr. 120,- (150,-) • 1261-B-IT • ISBN 978-87-7178-035-2

Linda Vilhelmsen

11/10/2017 14.10

Sange om livet, døden, troen og håbet · ISBN 978-87-7178-035-2 · © 2017 Dansk Sang, Musiklærerforeningens forlag

dansksang.dk • admin@dansksang.dk • Tlf. 5070 2667

9


Bliv medlem af Musiklærerforeningen Som personligt medlem af Musiklærerforeningen opnår du indflydelse, faglighed og fællesskab via en række konkrete fordele: ◆ Medlemsbladet Dansk Sang 6 gange pr. år ◆ 50% rabat på alle lagerførte bøger* ◆ Kursustilbud ◆ Indflydelse på skole- og uddannelsespolitiske spørgsmål ◆ Info om lokalforeningen ◆ Medindflydelse på forlag og udgivelser ◆ Særlige gaver i forbindelse med messer og events

50

i rabat til personl% ige medlemmer af Musiklærerfore ningen

Læs mere om ra batten på dansksang.dk *Kun ét eksemp lar af hver bog.

Meld dig ind på musiklaererforeningen.dk og modtag dit første blad i løbet af få dage. Et medlemskab koster årligt ca. 450,- (afhængig af lokalforening medlemskab for pensionister og musikstuderende koster ca. 150,- årligt.

Uundværlig i norsk og

Dansk Sang MAX

... skolesangens kanon

Dansk Sang MAX findes i 3 versioner

Meld dig ind på www.musiklaererforeningen.dk og modtag dit første blad Melodibogen i løbet af få dage. Indbundet bog noder, Et medlemskab koster årligt ca. 450,(afhængig af med lokalforening) - medbecifringer og 1. vers lemskab for pensionister og musikstuderende koster ca. 150,- årligt. under noderne. Alle vers i tekstblokke. Kr. 288,- (360,-). 1132-B ISBN 978-87-7612-866-1

Sangbo gen inde 490 san ge – 393 holder danske 97 uden og landske

Klaverspiralen Som Melodibogen, men i et større format og med spiralryg. Kr. 448,- (560,-). 1133-B-S ISBN 978-87-7612-867-8 Tekstbogen Indbundet bog med alle vers i tekstblokke. Uden noder. Kr. 128,- (160,-) 1134-B. ISBN 978-87-7612-868-5

50% 10

læs mere på dansksang.dk admin@dansksang.dk Tlf. 5070 2667

dansksang.dk • admin@dansksang.dk • Tlf. 5070 2667


præsenterer Maria Elizabeth Hersin g

Vintersange og Jules almer

Vintersange og Julesalmer

Denne samling af sangbare

og iørefaldende sange og salmer egner sig til korsang og fællessang. Maria Elizabeth Hersing er uddannet samt Manhattan School ved Det Jydske Musikkonservatorium of Music i New York hvorfra hun har en Master’s degree. Maria er aktiv sanger, sangskriver og klassisk guitarist, og hendes blevet flittigt spillet sange er på radioen i Danmark og resten af Skandinav Hendes albums streames ien. og downloades i seks forskellige lande. Følg Maria Elizabeth Hersing på www.mar iaelizabeth.dk

… af Maria Elizabeth Hersing

Denne samling af 9 salmer og sange egner sig til korsang og fællessang i og uden for

Åh, jeg længes Åh, jeg længes Melodien blev skrevet til salmen Alle vegne hvor jeg vanker som del af et projekt om

skolen. Sangene er enkle og stemningsskabende i vintermånederne. Enkelte af sangene

Vintersange og Julesalmer

er allerede udgivet på cd’er og digitale platforme.

Kr. 112,- (140,-) • 1266-B • ISBN 978-87-7178-040-6

Brorson, som ikke blev ført videre. Teksten blev senere skrevet i samarbejde med Melodien blev skrevet til salmen Alle vegne hvor jeg vanker som del af et projekt om Sys Bjerre. Det var tanken at skrive om Jul og sne og som prikken over i’et begyndte der Brorson, som ikke blev ført videre. Teksten blev senere skrevet i samarbejde med pludselig at dale store snefnug ned udenfor vinduet, mens teksten blev skrevet. Sys Bjerre. Det var tanken at skrive om Jul og sne og som prikken over i’et begyndte der pludselig at dale store snefnug ned udenfor vinduet, mens teksten blev skrevet. Mit hjerte vil jeg give B-1266

ISBN 978-87-7178-

040-6

9

1266_B-IT_Vinte

rsangeOgJulesa

C

q = 75

11/10/2017 13.32

A‹

D‹

Em

1. Mit hjerte vil jeg give

G

Fmaj7

G

Musik: Maria Elizabeth Hersing

3. Med julerosens blomster Tekst: Maria Elizabeth Hersing & Sys Bjerre Som ledestjernen står I cirklen af genkomster Vi mindes år for år At intet kan os kue At intet slår os ned

C

A‹

D‹

F

G

4 D‹ & 4 C œ œ œ œF œ Cœ œ A‹ œ œ Gœ œ Cœ œ A‹ œ D‹ œ œF œ Gœ C œ œ œ œœ œ & œ œ œ œ œ 4 ˙ ™ ˙ œ œ œ & 4 œ -nen œ - geœ tun œ jegœœ œhåœ œ- ber œ - ber 1. Reg vil hø œ siœ - lerœ mens œ Atœ œ deœ man œ - geœ drå œ Snart œ - ske œ - reœ opœ må œ œ œ œ œ œ &

Som duen daler ned

Musik: Maria Elizabeth Hersing Tekst: Maria Elizabeth Hersing & Sys Bjerre

C

E‹

Fmaj7

C

Em

Er kommet for at blive

G

Fadd9

1. Mit

hjer - te

vil

jeg

C

E‹

le - ne

&

C

œ

ham

Som

du - en

da - ler

Fadd9

ned

G

1. Reg ber œ si œ -œ lerœ mens F œ- nen œ B¨˙ ™ jeg hå œ - ˙™ at bli - ve

Med min tak - nem

A‹

& œ

for

vir

-

ker

E‹

der

kom

œ

lig -

Em

Er

Som

G

vin - ter - fro - sten

3. vers al coda Ø Fm

G

til

G

œ

˙™

-7

F œ

A‹

œ

œ

Alene virker smerten

E‹

1. Regnen siler mens jeg håber C F C

him - lens Fm

kær - lig G

& œ

hed.

For

ju - le - ly - sets

C

Am Dm G C håber siler mens jeg œ1. Regnen œ

him - lens

œ

w

Musik og tekst: Copyright © 2017 Dansk Sang, Musiklærerforeningens

At de mange tunge dråber Am Dm G C kær - lig -

A -

-7

Men

C

œ

forlag

hed.

Am Dm tunge F G At de mange dråber

œ

F

Åh, jeg

3 4 Gœ ™ 3 ™ 4 læn œ

C

j œ œ œ j œges efœ - terœ Em

Men ham der kom til verden Fm

G

C

Har helet vores sår

-

læn - ges ef - ter

2. Solen gemmer sig bag skyen ˙ œ gråt ind sig overbag byen 2. Det Solenergemmer skyen Et kuldegys Detuend’ligt er gråt ind over byen Åh jeg længes efter lys Et uend’ligt kuldegys Åh, jeglænges længesefter efterlys lys Åh jeg

lu - e

er

Åh, jeg længes efter lys 3. Alt er koldt, alt er i dvale nu min 3. Hvor Alt er er koldt, alt ersommersvale? i dvale Åh, jeg længes efter sne Frosten gør min krop så stiv F B2.bJeg kan mærke luften Hvor er nu min sommersvale? Når jeg cykler af sted C /b /a /g Åh, jeg længes livså stiv Åh, jeg G længes efter sne Hele vej’n til skolen Frosten gør minefter krop Bakke op og ned Åh, jeg G længes efter sne Åh, jeg Blomster, biler på min Åh, vej C træer /b /aog /g jeg længes længes efter efter liv liv

1266_B-IT_VintersangeOgJulesalmer_I

978-87-7178-040-6 · © 2017 Dansk

Sang, Musiklærerforeningens forlag

NDMAD.indd 22

11/10/2017 13.13

Vintersange og Julesalmer · ISBN

Smiler mens de vinker lidt til mig

Åh, jeg længes efter sne

Det’ en go’ dag Med sange og tid og kærlighed Bli’r det en go’ dag Og du er min ven Vil du vær’ med? Ja, du er min ven Så vil du være med?

Fm

G

/bC

Er himlens kærlighed

Ó/a Ó

/g

Musik og tekst: Maria Elizabeth Hersing Tekst: Copyright © 2017 Dansk Sang, Musiklærerforeningens forlag

2. Mit hjerte vil jeg åbne Som solen bryder frem Og gemme lidt på håbene For er kommet©hjem Musik og tekst: jeg Copyright 2017 Dansk Sang, Musiklærerforeningens forlag Måske en velkendt længsel Kan stadig banke på Men Copyright væk er hjertets Musik og tekst: ©fængsel 2017 Dansk Sang, Musiklærerforeningens forlag Der er ej lås og slå

Snart vil høre op måske Vintersange og Julesalmer · ISBN

G G7

For Julelysets lue

4 C 4 4 ˙ 4 sne ˙

Am Dm F G F B b måske Snart vil høre op

22

Em

For Julelysets lue

Am

7

hård

sår.

Am

5 4 5 4

Er himlens kærlighed Atœ de man ge Ftun - geG drå G - ber Snart - re /gop må - ske G -Som C vil /b hø /a Am vinterfrosten hård Em

hed.

œ ges œ efœ - ter œ sne w Åh, jeg læn ver - den Har - he - let vo - res

Coda Ø F

& œ

-

F

smer - ten

G

Med min taknemmelighed

5 & 4 F œ ˙ œ œ œ B¨œ œ œ œ œ œ œœ œœ 5 œ œ œ ˙™ œ œ œ & 4 Åh, jeg læn œ œ œ ges ef ter sne Åh, jeg œ œ œ œ œ œ œ œ Ó œŒ ™™ œ ˙ œ

kom - met

gi - ve

E‹

œ

C

q = 75

h = 30

F

780406

ndd 2-3

Musik: Maria Elizabeth Hersing Tekst: Maria Elizabeth Hersing & Sys Bjerre

Jeg skrev en ny melodi til Carl Nielsen /Brorson salmen Mit hjerte altid vanker i forbindelse med medvirken i Carl Nielsen jubilæet i Odense koncertsal 2015. Senere blev der tilføjet en ny tekst, som blev skrevet i samarbejde med Sys Bjerre en tidlig efterårs morgen med udsigt til marker, solopgang og duer. Vi forsøgte at tage udgangspunkt i den oprindelige tekst.

C

788771

lmer_OMSLAG.i

sne

4. Sneen hvirvler rundt i vinden lægger sig på kinden 4. Mens Sneen den hvirvler rundt i vinden Og som påsig enpå fugl Mens denfrakke lægger kinden Åh, jeg længes efter Jul Og som frakke på en fugl Åh, Åh, jeg jeg længes længes efter efter Jul Jul

Åh, jeg længes efter Jul 5. Tanken flyver over landet andet 5. Længes Tanken efter flyvermer’ overog landet Hvilken stjerne viser vej? Længes efter mer’ og andet Åh, jeg længes Hvilken stjerneefter viserdig vej? Åh, jeg længes længesefter efterdig dig Åh, jeg

978-87-7178-040-6 · © 2017 Dansk

Åh, jeg længes efter liv

Sang, Musiklærerforeningens forlag

Åh, jeg længes efter dig

23

1266_B-IT_VintersangeOgJulesalmer_

INDMAD.indd 23 11/10/2017 13.13

3. Det er hvidt derude Synger vi igen End’lig kan vi lege Rundt i sneen Det er mørkt og koldt når hjem vi går Men december elsker vi jo for: ||: Det’ en go’ Jul Med sange og tid og kærlighed Bli’r det en go’ Jul Og du er min ven Vil du vær’ med? Ja, du er min ven Så vil du være med? :|| Vintersange og Julesalmer ·Musik ISBN 978-87-7178-040-6 · © 2017 Dansk Sang, Musiklærerforeningens forlag og tekst: Maria Elizabeth Hersing

25

dansksang.dkVintersange • admin@dansksang.dk • Tlf. 5070 2667 og Julesalmer · ISBN 978-87-7178-040-6 · © 2017 Dansk Sang, Musiklærerforeningens forlag

25

11


præsenterer

LET TE KOR SATSER FOR BØR N

Musik: Kirsten Juul Seidenfaden Bjarne List Nissen g korarr.: Kirsten Juul Seidenfaden og

Manner Peschcke-K øedt og Kirsten Juul Seide nfaden

SANG, DAN S OG SPI L FOR BØR N 5-8 ÅR

Lige i øret synger E¨/f i kor F … af Manner Peschcke Køedt og Kirsten Juul Seidenfaden

≈ r œKorœmed œ œkrop,œ bfantasi œ œ œog™ spil. œ œ korsatser for børn i alderen 7-12 år. Sange om forår, efterår, jul, œ Lette œ hverdag, venskaber, skole, ønsker og håb. Sange med mulighed for at skræddersy satserne til - ret Hold da op! - ger ud pŒ vej Jeg kig koret, og sange som går lige i øret. - ting10 dejlige nyskrevne sange, 7 små fine også nyskrevne opDe reg - ner pŒ mig det g¿r in - gen

• Gode ideer til rakko mpagneme • Grundig becifrklave nterne ingsv ejledning

varmningssange og diverse øvelser/lege til korbrug. E¨/f F Bog med internetunderstøttelse. Mulighed for at streame sangene.

≈ r œ

r ™ œ œ œ œ œ œ bœ œ

n

Kr. 224,- (280,-) • 1249-B-IT • ISBN 978-87-7178-022-2

F

œ œ œ œ œ œ

œ råret er på vej Efte

œ

Ef - ter 4 -F Œ - retE¨/f er ≈ Mel. & b 4 œ œ œ œ bœ œ ™ Pop q = 90

œ bœ ˙

œ

1. Sko - le - tas - ken pΠ2. Bla - de fal - der ned

F7

C‹7 &b

Mel.

F

ŒŒ

E¨/f

Œ

œ

F

vejE¨/f

‰™

F

Jeg kig De reg - ner pŒ

r œ

G‹7

JegŒ

det gjord' det os' jeg m¾r - ker pŒ F

B¨/c

Ó

Œ b&œb ˙ œ œ œ œ œ œ œ œœ œœ œ œœ œ œ œ bœ Mel.

D‹7

hΠ- ber

jeg

at det skyn - der sig

- der Ósig HŒ - ber atœ det skyn œ ˙

2. st. ¢

&b Œ

G‹7

œ œ œ œ

œ œ

og det bl¾ - ser ned

B¨/c B¨‹

Mel.

el - sker ef - ter - Œr

Œr Det kom - mer ba - re Det 2. st. ¢

ro - der i

r œ

Musik: Kirsten Juul Seidenfaden List Nissen Tekst: Kirsten Juul Seidenfaden og Bjarne

Jeg

HŒ - ber at det skyn - der sig B¨/c

œ œ œ œ ‰ j œ œ œ œ œ ef - ter Œr

‰ ™ œr œ œ œ œ œ œ œ Det ro - der i

Efteråret er på vej Åh jeg håber at det skynder sig Jeg elsker efterår Det roder i mit hår Det kommer bare år efter år

Efteråret er på vej Åh jeg håber at det skynder sig Jeg elsker efterår Det roder i mit hår Det kommer bare år efter år

vej

Œ bœ œ œ œ œ œ œ œ G‹7

D7

Am7

‰™

Œ

˙

mig

& b œ œ œ œ œ œ œœ ‰ j œ œ œ œb œ œ ˙ œ œ œœ œ œ œ œ œ & ˙ ef - ter Œr B¨²

°

œ œ œ œ œ œ F7

C‹7

Jeg Jeg

i gŒr min kind

Ef - ter - Π- ret er

°

h

œ

œ

For det er tid at gå Jeg kigger ud på vejret Hold da op! Det blæser udenfor Det gjord' det os’ i går Jeg lyner jakken til og si’r farvel

≈ r œ

≈ r œ œ œ œ bœ œ ™ œ œ

si'r far - vel si - ger ÓJahÓ

og og

A/c©

E¨/f

2. Blade falder ned Og de bli’r ved og ved De regner på mig det gør ingenting Jeg elsker al den vind jeg mærker på min kind Jeg lyner jakken ned og siger ”Jah”

1. Skoletasken på

mig det g¿r in - gen - ting

F

E¨/f

Det bl¾ - ser u - den - for den vind Jeg el - sker al

ly - ner jak - ken til ly - ner jak - ken ned

Sy

E¨/f

F

For det er tid at gŒ Og de bliÕr ved og ved

/a

B¨/c

MSLAG.indd 3

10/10/2017 13.55

r ™ ≈ œr œ œ œ œ œ b œ œ œ ™ œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ - ger ud pŒ vej - ret Hold da op!

œ œ œ™ œ œ œ œ &b œ œ œ œ œ

Mel.

OeSyngerKor_O

Musik: Kirsten Juul Seidenfaden en og Bjarne List Nissen Tekst og korarr.: Kirsten Juul Seidenfad

‰™ r œ œ œ œ bœ œ ™ œ œ

F

- der sig

1249-B-IT_LigeI

Jeg Jeg

i gŒr min kind

det gjord' det os' jeg m¾r - ker pŒ

kor ri e g

Det kom - mer ba - re Œr

mit hŒr

Œ

mit hŒr

œ œ œ œ œ œ œ œ kom - mer ba - re Œr ef - ter Œr

œ &œb ˙ œ œÓ œ œ ∑ œ œ

Œ

E¨/f

Mel.

°

j Ó

œ œ 2. st. & b kom -¢mer ba - re Œr ef - ter Œr ™

nt

Forslag til klaverakkompagneme scn.my/1249b11

F

forlag Dansk Sang, Musiklærerforeningens Musik og tekst: Copyright © 2017 Musiklærerforeningens forlag 978-87-7178-022-2 • Dansk Sang,

Lige i øret synger i kor © 2017• ISBN

46

11/10/2017 09.27 D.indd 46

1249-B-IT_LigeIOeSyngerKor_INDMA

j œœ œœ œ œ b œœ œ œ œ

4 & b 4 œœ ™™ œ™ ? b 44 w

{

E¨/f

˙˙ ˙ w

b ˙˙ ˙

forlag Dansk Sang, Musiklærerforeningens Musik og tekst: Copyright © 2017 Musiklærerforeningens forlag 978-87-7178-022-2 • Dansk Sang, Lige i øret synger i kor © 2017• ISBN

Prøv en lytter

47

11/10/2017 09.27 D.indd 47

1249-B-IT_LigeIOeSyngerKor_INDMA

scn.my/1249b11

forlag Dansk Sang, Musiklærerforeningens Musik og tekst: Copyright © 2017 Musiklærerforeningens forlag Sang, Dansk • -2 8-022 7-717 or © 2017• ISBN 978-8

12

11/10/2017 09.27

dansksang.dk • admin@dansksang.dk • Tlf. 5070 2667


Ud i det blå

i det blå

at spille 4

Sammenspil for mellemtri uden brug af trommesæ net 3.-7. klasse, t.

lemspil

Go’ musik ... ... let at spille 4

Go’ musik ... let

± œ ..

præsenterer Denne udgivelse , Go’ musik – let at spille 4, er som navnet antyder den 4. sammens pilsbog fra Anders Møller med En sammenspilsbog tekster af Mette Møller. fuld af sange i forskellige sværhedsgrader med god energi og med tekster, som er skrevet i øjenhøjde med mellemtrinet. børn på

Go’ musik - let at spille 4

˚ F± œœSammenspil sange om børns œœ forœ mellemtrinnet 3.-7. klasse, uden brugœ . af trommesæt. ˚ Skønne w . œ œ moderne hverdag med alt, hvad det indebærer, lige fra søskendebøvl, oprydning på værelw œ œœ mm dumm œ œ du mm set, lus og tilmferieønsker. Gennemført metodik, som sikrer et effektivt og højt œ aktivitetsniww Dumm meddunoder mm og becifringer. veau. Bas og guitar er noteret med tablatur og resten Alle bedummm cifringer er afbilledet bagest er let modificerbare, hvilket giver F ± i bogen. Alle arrangementer C± læreren optimal mulighed for at styre progression og sværhedsgrad. Ó for at lytte til sangene og for at se små F ± œ œ Bogœ medœ internetunderstøttelse. œ œ œ Œ Mulighed l-hjel- men instruktionsvideoer. œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ den er spændt på. Kr. 192,- (240,-) • 1259-B-IT • ISBN 978-87-7178-033-8 Ve - jen

Musik: Anders M øller Tekst: Mette Møl ler

Alle arrangementer er Dette giver musiklær noteret med noder og tabulatur, men eren rig mulighed er for at håndtere progressilet modificerbare. on og sværheds Fremgangsmåden grad. for arbejdet med sangene er detaljeret og klæder musiklær beskrevet i bogens eren rigtigt godt på i forhold til indøvning indledning af sangene. Sammenspil kan ofte være en hård nød at knække med og umiddelbare interesse for musik mange børn i klasserne kan til tider være køreplan for processe . Elevernes gejst svær at oprethold n. Bogen her giver e uden en 100% klare redskaber til klar dette. Anders Møller benytter sig af en 3-trinsrak et, som er nøje beskreve t i bogens indlednin 1: Lad eleverne g. lære sangen udenad. 2: Når eleverne kan sangen udenad, så lærer alle at spille 3: Når sangen fungerer rytmeinstrumenter – med læreren på ne. – så introduceres klaver og eleverne bas, keyboards og på guitar i nævnte rækkefølgrytmeinstrumenter og sang e. QR-koder i bogen henviser til små forklarende film og til indspillede versioner Brugere af Go’ musik af sangene. – let at spille skriver bl.a. om systemet : Overraskende, hvor nemt det egentlig kan gøres. Fantastisk med den 3-trinsraket. Det giver SÅ meget mening! Det swinger MEGA fedt! Skønt med en klar opbygning. Mine elever Utroligt velopbyg get undervisningssyste elsker det. m Rigtig god fornøjelse Anders Møller

… af Anders Møller

..

SEL ! ADVEATRPÅ BØRN

“ “ “ “ “

TE S T

B-IT-1259

ISBN 978-87-7178

-033-8

9

788771

Anders Møller

.indd 1

G7

œ œ œ œ œ œ œ œ Œ Ó C± & 44 œœ ..

Vers

F

&

±

&

Π&

&

œ œ œ œ œ Dumm

Vers

C

5

&

dumm

±

Dm7

9

F

dummm

œ œ œ œ œ œ œ œ om m& in krop.

± 13

C7

Ó

F

&

&

20

œ œ œ œ œ œ œ œ

˙

œ œ œ œ œ œ œ œ

Ly - set tæn - der G7sus4

& œ œ œ œ œ œ œ œ ger

So 24

~~~~~~~~ ˙ .

-

sig rundt

Gm7

& œ˚ œ .

& 44

ers

Ó

ge.

len F

±

˙

˙ w ~~~~~~~~~~~~ .

veeee

-

eeeej.

-

Œ

±

Ó

Œ

C

œ.

dumm

œ

œœ

dummm

i

C

±

œ œ 7œ Em

œ œ Œ mig. Omkvæd

Åhh

Œ

œ

œ

Ó

˚

Em7

mig. Omkvæd

œ.

˙

œ

œ

Œ

˚

œ

A7

œ œ œ

våg - ner op.

œ

œ

Œ

4

Œ4 Ó

G7

A7

D m7±

3

T A B 3

F

Œ

F

Dm7

Dm7

1

Dumm

C

44

1

vi - ser mig

˚

ww

F

C

Em.. 7

±

Œ

œ

Ó

5

G7

œ

Dm7

# F± & 44 Œ 1.Ó U - ret œ #

hopper rundt i en hæk. 1 de er gemt væk. Lyset tænder livet omkring mig. Jeg kan mærke G7 varmen, der smyger sig rundt om min krop.

5Åhh

Ly - set tæn - der

F 21

T A B

G

ter sig op.

3Egern

Œ

det25

A7 T A B

G

±

1

1

var - men, der smy -

-

C

Fug - le - ne ven-d er til - ba -

12

1259-B-IT_GOm

& ‰ œ

13

-

Œ

Ó

på mit cyÅhh ja. -

3

œ

kel - styr,

der, mens so

D

-

C

C

C

Form: Intro

8

1. vers

omkvæd

2. vers

omkvæd

3. vers

omkvæd

D

Fug

-

T A B

om min krop.

5

G/b

dd 12

sker

i

træ

-

C

er - nes top

D

.

-

ver

i

4 4

dag.

F

3

ge.

±

mig

1

B b7

œ œ ‰ œj Gœ 7‰ œj œ

G

1

1

veeee

-

Musiksta og tekst: mør - ket har - Copyrig dig sit tag. Dansk ht © 2017

D

omkvæd

eeeej.

Sang, Musiklærerforen

F 25

T A B

1

±

.

So

ingens forlag

3. vers

G

omkvæd -

- ne

ter på outro træk.

Go’ musik – let at spille 4 © 2017 • 978-87-7178-033

D

og blæ - ser som

-

Em

vi - ser mig jœ jœ œ ‰ œ

-8 • Dansk Sang, Musiklærerforen

7

7

i

D

ingens forlag

3

det fjer

-

.

1

±

œ

1

.

44 1

7 3

li - vet om - kring

Omkvæd

3

j 5

5

5

.

5

j

.

.

3

i

1

1

Åhh

ja.

.

j 5

mig.

0

1

0

.

våg - ner

j 0

op.

A7

0

7

3

3

5

5

j

.

7

j

. 5 Dm7

6 8 5.

dd 8

Strå - ler - ne

de

2. vers

ter

sig op.

5

7

.

3

-

G7

3

3

ven - der

vi - ser mig

.

5

4 4

3

til - ba

-

G7

5

ger sig rundt

j

Gm7

G7

3

j 3

j

G7sus 4 7

.

3

om

C7

3

ge.

B b7

1

1

1

veeee

-

eeeej.

1

Akkord til sang

09/10/2017 16.00

me - ren væk,

Uden sang Prøv en lytter

-8 • Dansk Sang, Musiklærerforen

ingens forlag

09/10/2017 16.00

dansksang.dk • admin@dansksang.dk • Tlf. 5070 2667

-

er gemt væk.

outro

scn.my/1259b1

5

3

sko - ven de pyn

kan mær - ke var-men , der smy

Dm7

0

3

F

Dm7

9 5

.

7

G

scn.my/1259b7

blå.

± j . Akkorder til sangene 5 5 3 5 . 1 Da - gens

09/10/2017 16.00 Jeg

0

1

Åhh ja j Fugl . en det

C 9

j

. 0

5

i

G7sus 4

7

±

3

1

F

ud

Træ - er - ne

j

3

dummm

j

Dm7

5

3

5

3

Fug - le - ne

1

3

dumm

Ve - jen før - er

3

ne.

Em7

Em7

len

j

.

C 9

3

G7 7

j

-

1

hæk.

±

±

j

±

en

5

plig - ter

7

Ly - set tæn - der

T A B

86 œ œ œ œ œ œ Strå - ler .

1

j

j

Dm7

17

forlag

3

C7

3

7

5

5

Dumm

G7

vis - kes ud

.

21

-

j

5

den er spændt på.

F

5

F

E - gern hop - per rundt i

-8 • Dansk Sang, Musiklærerforen ingens

ger sig rundt

Gm7

le - ne ven - der til - ba

Fug - le - ne flyg

len gi'r op.

.

C 9

G

3

dummm

j

.

• Pas på, 13sangen ikke kommer til at gå F for hurtigt. Husk at holde godt ro på. T A 5 5 • Husk at bruge 5 B 3 Boysentingen på Guitar 1.

G7

3

5

Go’ musik – let at spille 4 © 2017 • 978-87-7178-033

usik4_INDMAD.in

omkvæd

1

-

G7

nat - ten går o

2. vers

-

5

œ œ œ œ œ œ

tilbage …

G

5

By - en

blå”

G7

1

er gemt væk.

5

5

D86 m. 7

œ ‰ œj œ

. 3

j œ jœ Fug -∑ le - ne ‰ œj ve œ ‰nœ de œ . r til - ba -

og blæ - ser som - me - ren væk.

Musik og tekst: Co pyright © 2017 Dansk Sang, Musik lærerforeningens forlag

T A B

3

ter sig op.

Go’ musik – let at spille 4 © 2017 • 978-87-7178-033

Dm7

# jœ jœ j œ Med j œ sang & ‰ œ œ ‰ œ œ ‰ œ œ ‰ œ œ

17

3

-

F

G7sus 4

5

j

va r - men, der smy ± ±

sko - ven de pyn

Da - gens plig - ter de

±

Dm7

9

jœ jœ jœ jœ jœ œ ‰ œ œ ‰ œ œ ‰ œ œ ‰ œ œ ‰ œ œ ‰ œ

Vin-den den ru

G7

• Omkvædet af Ud i det blå kan være lidt tricky at tælle. Vær helt skarp på at tælle til 4 igen på takt 28. 3

Dm7

dumm

1. Cy - kel - hjel - men

G7sus 4

œ œ œ œ œ jœ ‰ œj œ ‰ œj œ ‰ œj œ ‰ œ œ ‰ œj œ ‰ œj œ vers omkvæd

usik4_INDMAD.in

Uden sang

T A B

1

det blå.

1259-B-IT_GOm Jeg kan mær - keusik4_IN DMAD.indd 9 var-men , der smy

œ ‰ œj œ i grønt.

Fuglene vender

D

Bla - de - ne fal

ja. 3 Fugle Solen vågner op.

ne- vender tilbage. li - vet om kring mig.

i

5

3

C 9

Tips og gode ideer til ”Ud i det

Dm7 ikke tiden der går. G7 Vinden rykker rundt i mit hår. Midt på vejen snus C G er 0et pindsvin. C 5 D 0 Cykle r bare vid’re og våg - ner op. 3 nyder at alting Strå - ler - ne vi er skønt. - ser

len

jœ œ œ œ œ# ‰ œ j œ œ 1.œ & œ œ Form œ :‰ Intro 9

Træ - er - ne

C

j

5

Dumm

5

3

Stråle rne viser mig vej. Omk væd Em7

1

D

i

±

Vers

1

Ud i det blå

5

Bladene falder

F Em7 rin - ger, og morg' Ænser - nen gryr, A7

So

Omkvæd G7

Ó

Ó

±

±

5

D m7

2 Standser for at se på en ko. Den kan C blive vedGmed at glo. 1 0 Svalerne de spille Åhh r en trille.0 ja. Markerne er pleje t og klæ’r sig

D

C

4 4 3.

T A B

3

Jeg ± kan mær - ke ±

Dagens pligter1 E - gern hop-per rundt i en hæk.

T A B 5

F

q = 118

. .

1

Ænse Vinde Midt p j Cyk le . nyde ± r

Ud i det blå

Bas 2

Intro/mellemspil

1

dummm

Ve - jen fø - rer ud

3 spændt på. Vejen fører ud i det blå. Byen viskes ud i det fjerne. F Træerne i skove n de pynter sig op.

±

17

±

Dm7

By - en vis - kes1 Cykelhjelmen ud i det fjer den - ne. er

T A B 3

tilbage …

1

dumm

3

1

G7

9

13

Anders Møller Tekst: Mette Møller Arr.: Anders Møller

œ œ œ œ œ œ œ œ

3

spændt - nepå.

Musik: Anders Møller Tekst: Mette Møller

i grønt.

3

Fug - le - ne ven-d er til - ba -

Møller Tekst: Copyright © 2017 Dansk Musiklærerforeningens Sang, forlag

Ænser ikke tiden der går. Vinden rykker rundt i mit hår. Midt på vejen snus er et pindsvin. Cykler bare vid’re og nyder at alting er skønt. Musik:

Åhh ja. Fuglene vender

2 Stan Den Sval Mark

Tekst: Mette

de er ge±mt væk.

3

G7 86 œ œ œ œ œ œ 1. Cy - kel-hjel - men Strå den -erler

5

Ud i det blå

G7

œ œ œ œ œ dumm œ œ dummm

Åhh ja. Fuglene vender tilbage

2 Standser for at se på en ko. Den kan blive ved med at glo. Svalerne de spille r en trille. Markerne er pleje t og klæ’r sig

var - men, der smy -

Dm7

3

Skyggerne bli’r lange og grå. Der er ikke mer’ jeg skal nå. Dagen lukker ned og forsvinder. Selvom her er stille så bobler det inden i mig.

Åhh ja. Fuglene vender tilbage. Solen vågner op. Strålerne viser mig vej.

3

Dm7

scn.my/1259b1

T A B

CJeg kan mær - ke

Vers

œ œ œ

G7 86 œ œ œ œ œ œ C 44 œ # j Strå - ler - ne

Med sang

Ó

œ œ œ œ œ œ œ œ

T A B 5

vi - ser mig

Œ

det blå.

Œ

de er gemt væk.

Dumm

våg - ner op.

våg - ner op.

ja.

Em7

ja.

œ œ œ

Ó

G7

3 Vinker til en dreng i en bil. Glemmer alt om brøker og stil. Blomsterduft, der rammer min næse . Cyklen vender hjem ad jeg tænker på dig.

Egern hopper rundt i en hæk. Dagens pligter de er gemt væk. Lyset tænder livet omkring mig. Jeg kan mærke varmen, der smyger sig rundt om min krop.

Dm7

q = 118

& œ œ œ œ bli'r tændt œ œ œ œLyg-ten Dm7

i

±

œ

Intro/mellemspil

Ó

Åhh Em7

5

Jeg kan mær - ke

F

G7sus4

Bas 1 Ó

œ œ Œ

Œ

œ

de er gemt væk.

Dm7

dummm

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ Træ-er - ne i sko-ve n de pyn - ter sig op. C± ± F œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ Ó

Ó

ja.Vers

œ œ œ œ œ

Da-gens plig-ter

Åh Fug Sol Strå

Ud i det blå

1 Cykelhjelmen den er spændt på. Vejen fører ud i det blå. Byen viskes ud i det fjerne. Træerne i skove n de pynter sig op.

..

ww

Da- gens pl± ig -ter ±

len

det blå.

-

dumm

±

œœ

Dm7

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ q œ= 122 Œ Introœ: som œ takt 13-18 Træ-e

Åhh

œœ

œ œ œ œ œ œ œ œ

G7

G7sus4

Musik og tekst: Dansk Sang, Musiklæ Copyright © 2017 rerforeningens forlag

eeeej.

1259-B-IT_GOm

±

Dm7

G7

œ

len

-

œ œ œ œ œ œ œ œ Ve - jen

Ó

œ.

C

Da-gens plig-ter

˙

eeeej.

r - ne i sko-ven de pyn

Em7

˙

Œ

±

-

fø - rer ud

˙

om min krop.

So

B b7

28

-

C7

F

So

˙ w ~~~~~~~~~~~~ .

Dumm

œ

li - vet om - kring

G7

˙

F

œ

E-gern hop-per rundt i en hæk.

Œ

±

mig. ± ˚ kvæd .. m œœO œœ œ

- ne. F

Ó

F

28 Ud 7 i detB bblå

œ œ Œ Ó

±

Dm7

17

˙

C

œ œ C7

veeee

F

om min krop.

ge.

G7

By - en vis-kes ud i det fjer

sig rundt

& œ˚ œ .

±

œ

li - vet om - kring

G7

Gm7

& 44

Ó

˚

Ve - jen fø - rer ud

œ œ œ œ œ œ œ œ

G7sus4

ww

den er spændt på.

F

& œ œ œ œ œ œ œ œ ger

24

Œ

- ne.

œ œ œ œ œ œ œ œ

œœ

Dumm

±

œ

E-gern hop-per rundt i en hæk.

G7

±

˙

œ œ œ œ œ œ œ œ

1. Cy- kel-hjel-men

rundt

œœ

Ó

±

Ly - set tæn - der

Ud i det blå li - ve t om - kring ˚ œœ œœ

F

G7

Dm7

17

± œœ ..

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ Ó

C

Ó

det blå.

G 7s us 4

F

ww

dummm

By - en vis-kes ud i det fjer

13

œ œ œ œ œ œ C± & 44 œœ ..

dumm

09/10/2017 15.31

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ œ œ Træ -er - ne i sk o-ven de pyn ter sig op. C± F± œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ Ó

œœ

el-men den er spænd t på.

Dm7

9

20

G7

±

˚ œœ œœ

œ œ œ œ œ œ œ œ 1. Cy- kel-hj

œ

q = 112 Intro/mellemspil

C

5

- ne.

hop-per rundt i en hæk.

tæn - der

Dumm

i

D m7

q = 112 Intro/mellemspil

œ œ œ œ œ œ

fø - rer ud

Ud i det blå

E D Ly Je sm

780338

1259-B-IT_GoMusik4_OMSLAG

vis- kes ud i det fjer

1 C V B T

scn.my/1259b7

13


MIX Abonnement – både det digitale og det analoge Dansk Sangs MIX Abonnement er et enkelt og let gennemskueligt abonnement, som består af 4 selvvalgte bøger fra GAVELISTEN og den store sangbank på dansksangdigital.dk med mere end 230 sange. Dansksangdigital.dk er forlagets digitale undervisningsportal, som udbygges løbende i dialog med brugere og kommuner. To gange om året modtager MIX-abonnenterne en nyhedspakke med 4 bøger fra GAVELISTEN samt adgang til sangbanken på dansksangdigital.dk. ◆ MIX-abonnenter kan tilkøbe udvalgte nye bøger i klassesæt med 50% i rabat fra KLASSEKASSEN ◆ MIX-abonnenter kan tilkøbe et eksemplar af alle lagerførte bøger fra dansksang.dk med 50% i rabat fra RODEKASSEN ◆ Alle udgivelser er testet grundigt i praksis ◆ Alle materialer er i et gedigent, smukt og brugsrigtigt design ◆ Et MIX Abonnement kan opsiges til enhver tid og med øjeblikkelig virkning I maj og oktober udsendes mail med login-oplysninger til forlagets MIX-modul, hvor både GAVEKASSEN, KLASSEKASSEN og RODEKASSEN nemt betjenes med få krydser. MIX Abonnement kan købes året rundt på dansksang.dk eller ved henvendelse direkte til admin@dansksang.dk ... Udlevering af kode tager kun et øjeblik.

Dansk Musik Dansk i Musik er et bud på,

musikundervisningen

Ordklasser for fuld

om ordklasserne.

+

øger b e i gfr val

e

LETTE KORSATSER FOR BØRN

Manner Peschcke -Køedt Kirsten Juul Seidenfad og en

VI VIL UD

SANG, DANS OG SPIL FOR BØRN 5-8 ÅR

Stefan Teilmann

Sange for børn og bigband

Som musiklærer kender man det sikkert alt for godt, når der står Man farer rundt for at hjælpe eleverne med sammenspil på skemaet: toner, osv. Dansk i Musik er et bud på, at sammenspil tempo, fingersætning, greb, rytmer, noder sveddryppende endda, ikke nødvendigvis behøver at være så for: ✔ alle sangene er hver især bygget op af fire akkorder, som spilles igen i både vers, omkvæd, om og om mellemspil osv. ✔ når eleverne scanner QR-koderne til sangene smartphone, bliver og instruktionsvide de på den måde deres oerne med deres egen lærer. SMART! Sangene, bevægelseslegene og sammenspilsvid eoerne findes på www.ordklasser. dk Thomas Larsen er dansk- og musiklærer i folkeskolen.

Laub Nielsen

Stavspil Og Sang 2

• Gode ideer til klaverakko mpagnementerne • Grundig becifrings vejledning

Akustisk sammenspil mellemtrin

788771

780437

or ik er

Thomas Larsen

1269-B-IT_DanskIMusik_OMS

LAG.indd 2-3

11/10/2017 11.06

Indeholder:

noder og akkorder, lydfiler og spændende opgaver

Digital sangbank

ng

1249-B-IT_LigeIOeSyngerKor

_OMSLAG.indd

3

Sy

= kr. 600,(+ moms og forsendelse)

B-IT-1269

ISBN 978-87-7178-043-7

9

!!

Sange af Helle Henning & Martin Granum

hvordan man kan arbejde med ordklasserne i i indskolingen og på dansk- og mellemtrinnet.

Dansk i Musik er elleve sange Dansk

i Musik er bevægelseslege. Med bevægelseslege, der passer til sangene, giver Dansk i Musik kroppen kan være med et bud på, hvordan i arbejdet med ordklasserne. Dansk i Musik er sammenspil.

musik

Fi r

Som MIX-abonnent får man:

10/10/2017 13.55

1267-B-IT_ViVilUd_OMSLAG.

indd 3

13/10/2017 11.14

1245-B_SOS2_OMSLAG.indd

1

10/10/2017 15.27

+ flere særlige rabatmuligheder

14

dansksang.dk • admin@dansksang.dk • Tlf. 5070 2667


MIX Abonnement – både det digitale og det analoge Smut forbi MIX-modulet på mix.dansksang.dk og sæt dine 4 krydser. Hvis du som MIX-abonnent ikke melder tilbage med valget af de fire bøger inden 3 uger efter udlevering af login-oplysninger, får du foruden adgang til sangbanken på dansksangdigital.dk følgende 4 bøger:

Dansk Musik

Dansk i Musik ... af Thomas Larsen Ordklasser for fuld musik

Vi vil ud ... af Helle Henning & Martin Granum

Sange af Helle Henning & Martin Granum

VI VIL UD

e med ordklasserne i dansk- og net.

Sange for børn og bigband

i Musik et bud på, hvordan

LETTE KORSATSER FOR BØRN

år der står sammenspil på skemaet: po, fingersætning, greb, rytmer, noder dvendigvis behøver at være så

Lige i øret synger i kor ... af Manner Peschcke-Køedt og Kirsten Juul Seidenfaden

SANG, DANS OG SPIL FOR BØRN 5-8 ÅR

Manner Peschcke-Køedt og Kirsten Juul Seidenfaden

r, som spilles om og om

nstruktionsvideoerne med deres er. SMART!

ndes på www.ordklasser.dk

B-IT-1269 ISBN 978-87-7178-043-7

9

788771

Thomas Larsen

780437

Stavspil Og Sang ... af Stefan Teilmann Laub Nielsen

Stefan Teilmann Laub Nielsen Indeholder:

11/10/2017 11.06

noder og akkorder, lydfiler og spændende opgaver

Stavspil Og Sang 2

Vælg dine bøger direkte i MIX-modulet. Se en lille introduk­ tionsvideo.

Akustisk sammenspil mellemtrin

• Gode ideer til klaverakkompagnementerne • Grundig becifringsvejledning 1267-B-IT_ViVilUd_OMSLAG.indd 3

13/10/2017 11.14

r

o ik er ng

Sy 1249-B-IT_LigeIOeSyngerKor_OMSLAG.indd 3

10/10/2017 13.55

Link: scn.my/17mix 1245-B_SOS2_OMSLAG.indd 1

10/10/2017 15.27

Øvrige bøger fra gavelisten:

ne udgivelse, Go’ musik – let at spille 4, er navnet antyder den 4. sammenspilsbog nders Møller med tekster af Mette Møller. ammenspilsbog fuld af sange i forskellige hedsgrader med god energi og med er, som er skrevet i øjenhøjde med børn på emtrinet.

Sange om livet, døden, troen og håbet indeholder 12 sange, der kredser om emner, vi ikke så ofte

som tro, håb og kærlighed – omend formidlet i børnehøjde. Desuden har den dåbssang, jeg så ofte har savnet ved dåb og navngivninger, fundet sin rette platform.

Sangene er valgt ud fra det kriterium, at de skulle egne sig til såvel skole- som kirkebrug.

at spille rytmeinstrumenterne. Men de er også valgt ud fra, at sangene skulle have et indhold, der lægger op til samtale og og eleverne på rytmeinstrumenter og sang dialog med børn om nogle af livets store emner – også de svære. ævnte rækkefølge.

og til indspillede versioner af sangene.

s. meget mening!

TE S T

Sange om livet, døden, troen og håbet egner sig godt som både fællessange og korsange inden for en stor aldersspredning, og de er anvendelige inden for forskellige former for sammenspil.

er det.

Jeg håber, at disse 12 sange – gamle såvel som nye – finder vej til mange børns hjerter, og at de vil bidrage til at indgyde tillid, tro, respekt, håb og kærlig omsorg for dem, der krydser deres vej i livet. B-IT-1259

ISBN 978-87-7178-033-8

9

788771

Linda Vilhelmsen

for skole og kirke

Peter Mikkelsen og Ken Dolva

Stine Michel har i mange år turneret med sit Eventyrorkester og er blevet kendt for sine sange, bl.a. Snart skal det lyde, Ønskeegens sang og Kyssesyge Sylvia.

Denne samling af sangbare og iørefaldende sange og salmer egner sig til korsang og fællessang.

I 2016 modtog hun Carl Prisen som Årets komponist for børn. Juryen udtalte: “Det er svært at komponere god børnemusik, for man kan ikke snyde børn. De reagerer instinktivt og helt uden filter på sang og musik. Derfor er det godt at formidle både alvorlige og glædelige budskaber til de mindste gennem netop sang og musik. Det lykkes fornemt for Stine Michel.”

Maria Elizabeth Hersing er uddannet ved Det Jydske Musikkonservatorium samt Manhattan School of Music i New York hvorfra hun har en Master’s degree.

Udtalelser fra koncertarrangører: ”Tekst og musik nåede en højere enhed og budskabet nåede virkelig ud til eleverne.” Nordjyllands Amt

”Kvaliteten af musikken var til 12.” Ringkøbing Amt

”Koncerten var en fantastisk stor oplevelse også for de voksne.” Viborg Amt

Sammenspil med QR-koder 3

Syng og spil med 5. og 6. klasse

Metodik til musik, der gør det enkelt for læreren at lave en musikundervisning, hvor man kommer godt rundt om kompetencemålene. Nye aktiviteter og velafprøvede sange, der har vist sig som successer, fremstår i forenklede arrangementer, lige til at spille på mellemtrinet.

Vintersange og Julesalmer

Maria er aktiv sanger, sangskriver og klassisk guitarist, og hendes sange er blevet flittigt spillet på radioen i Danmark og resten af Skandinavien. Hendes albums streames og downloades i seks forskellige lande. Følg Maria Elizabeth Hersing på www.mariaelizabeth.dk

Jesper Gilbert Jespersen. Kursusinstruktør. Musiker. Har undervist i folkeskole, højskole, friskole, musikskole og på musikkurser. Kor- og musikstævner for børn.

”Sjældent har jeg oplevet noget så professionelt og hjertevarmt, – helt i børne-øjenhøjde. Historierne, rytmerne, samspillet mellem musikerne og kontakten til alle os på gulvet. Wauvv ... Stine og Eventyrorkester! Bliv ved og ved. Vi har så meget brug for jer og det I giver os.” Faaborg-Midtfyn Bibliotekerne

Læs mere på www.stinemichel.dk

780338

Maria Elizabeth Hersing

Vintersange og Julesalmer

sange

r n e sa ng e 2

systemet:

L! RSÅ EBØRN ADVA ET P

At skrive sange for børn har været det mest meningsfulde, jeg har beskæftiget mig med, men også et stort ansvar. For der er ikke noget som de sange, vi lærer som børn, der fæstner sig i vores hukommelse og præger os. ”Du bli’r, hvad du synger”, kunne man med rette sige. Sange for børn skal handle om noget vedkommende. De skal kunne mærkes og altid efterlade barnet med håb og tillid til sig selv og til andre.

Stine Michels bedste børnesange 2 indeholder atter et udpluk af sange fra Stines tre musikfortællinger: Mosekonen brygger (nomineret til Årets Danske Børneudgivelse 2006), Ønskeegen (2009) og Himmelhøj (nomineret til Årets Danske Børneudgivelse 2012). – 12 af Linda Vilhelmsens bedste Bogen indeholder tekster, noder og henvisninger til indspilninger af musikken – via QR-koder.

B-IT-1242

St i n e M ic h e l s be d st e b r n e sa ng e 2

B-IT-1265 ISBN 978-87-7178-039-0

Anders Møller 9

788771

Syng og spil-serien fås ved henvendelse til forlaget. Tlf. 5070 2667. www.dansksang.dk

1261_B-IT_SangeOmLivetD_OMSLAG.indd 2-3

Jesper Gilbert Jespersen

B-IT-1261

B-1266

ISBN 978-87-7178-035-2

ISBN 978-87-7178-040-6

780352

9

1266_B-IT_VintersangeOgJulesalmer_OMSLAG.indd 2-3

788771

Syng og spil på øret 1 + cd Sange med 2 akkorder (D og A7) Syng og spil på øret 2 + cd Bygger videre med G-dur og 3 akkorder Vejledning til 1 og 2 Metodik med spilleanvisninger og forslag til undervisning Syng og spil 3 - med noder + cd Sange som man lærer at spille efter noder til + metodik

Syng og spil Rock og rytmer + cd Numre til sang og rytmisk sammenspil med kor Syng og spil mer’ på øret + cd Flere enkle sanghits, der virker (D, G, A7 m.m.) Syng og spil Korkester + cd En- og flerstemmige sange til klassen, kor og orkester Syng og spil med de store + cd Ideer til musik med 5.-6. klasse, bl.a. musical Syng og spil selv + cd Hvert barn øver selv på eget niveau frem mod fælles sammenspil Syng og spil – let og sjovt med cd Enkle sange til sammenspil med kor og niveaudelt progression Syng og spil med på noderne med cd Det lille nodekursus. Sange til timens ritualer. Lærernes idesider

Bogen er 3. del af en trilogi til musik i den nye skole.

iT

Syng og spil-serien:

Syng og spil med blokfløjte + cd Sange med fløjtearrangementer, lette og lidt sværere stemmer

Med links til instruktionsfilm

09/10/2017 16.42

me

Syng og spil 4 Lav numre med noder + cd Spil til sange efter noder. Lav og arranger numre + metodik

Lette numre (3.-6. klasse)

Kompetencemål og evaluering Rubrics er en moderne form for individuel målfastsættelse og evaluering, hvor det enkelte barn opnår maksimalt læringsudbytte ved i samarbejde med læreren at sætte sine egne mål.

1265-B-IT_StineMichelsBed2_OMSLAG.indd 1

788771

Syng og spild 5. og 6. klasse

QR-koder QR-koder giver eleverne direkte adgang til at øve til sangene fra smartphones og tablets i undervisningen, træningstiden og derhjemme.

780390

Linda Vilhelmsen 9

Musikalsk skaben Mange slags aktiviteter: Prøv kollektiv lydimprovisation eller at skrive sange på bestilling. Bliv inspireret til at lave ”fremmedartet” musik eller brug opskriften på at lave et hit: ”Vores nummer”. Lær om tekstskrivning, akkorder, rundgange, solospil, form, arrangement. Eller at lave musik på iPad med GarageBand. Musikforståelse Oplæg til at lave foredrag eller gruppearbejde omkring emner fra musikkens ældre og nyere historie. Det lille nodekursus introducerer musikkens grundlæggende notationssystem. Lærernes idesider til klasserumsledelse, aflytning af et nummer og sider til særligt interesserede elever om at spille på tangenter, guitar, bas og fløjte.

09/10/2017 15.31

Bogen giver gennem QR-kode og link adgang til indspilninger af sangene. Streaming og download af musikken er også mulig gennem gængse musiktjenester.

Musikudøvelse Sange og aktiviteter til opvarmning, kor, bevægelse og rytmer. Spillesange med niveaudelt progression, så hver elev spiller på sit eget niveau og stimuleres til selv at gå videre. Enkel visuel selvinstruerende notation. Passende udfordringer til den enkelte. Alle bidrager på det niveau, de er. Læreren lettes i indstuderingen, imens eleverne arbejder og hjælper hinanden. Læreren er fri til at støtte, hvor der er mest behov. Undervisningsdifferentiering med en hel klasse i praksis, hvor alle lærer noget nyt på forskellige instrumentgrupper samtidig.

Syng og spil med 5. og 6. klasse

med mange børn i klasserne. Elevernessynger gejst om sammen med børn. Det er emner, som rammer dybt ind i det, at være menneske, e svær at opretholde uden en 100% klar f.eks. at døden er et livsvilkår, at livet er fuldt af forvandlinger, at vi er en del af naturens kaber til dette. kraft og at æstetiske oplevelser er individuelle. Og så er der selvfølgelig de helt store emner

r nøje beskrevet i bogens indledning.

St i n e M ic h e l

Sange om livet, døden, troen og håbet

ur, men er let modificerbare. re progression og sværhedsgrad.

aljeret beskrevet i bogens indledning ndøvning af sangene.

S t i n e M ic h e l

Go’ musik ... ... let at spille 4

Go’ musik ... let at spille 4

menspil for mellemtrinet 3.-7. klasse, brug af trommesæt.

Syng og spil med 1. og 2. klasse med cd og QR-koder Metodik til musik med kompetencemål m.m.

QR-koder i bogen giver adgang til indspilninger på internettet.

Syng og spil med 3. og 4. klasse med QR-koder Metodik til musik med kompetencemål m.m.

780406

Syng og spil med 5. og 6. klasse med QR-koder Metodik til musik med kompetencemål m.m.

11/10/2017 14.10

Af samme forfatter: Nisse Grandprix + cd Munter julemusical, som kan spilles af store og små

11/10/2017 13.32

B-IT-1246 ISBN 978-87-7178-019-2 1241-B-IT_SAMMENSPIL-QR-3_OMSLAG.indd 1

18/04/17 10.33

1246-B_SyngOgSpil_5og6_OMSLAG.indd 1

10/04/17 08.24

Sådan gør du! 1. Søg mix.dansksang.dk 2. Indtast brugernavn og adgangskode (DSA-login). Jeres kodeord til sangbanken på dansksangdigital.dk og MIX-modulet kan anvendes af alle skolens musikundervisere. Spørgsmål kan rettes til admin@dansksang.dk eller tlf. 50702667. 3. Udfyld svarkuponen ONLINE. Spørgsmål kan rettes til admin@dansksang.dk eller tlf. 50702667.

dansksang.dk • admin@dansksang.dk • Tlf. 5070 2667

15


dansksangdigital.dk Undervisningsportal til faget musik Dans Spil

Lyt Bestil e t 30 da g prøvea bonnem es ent på admin@ dansks ang.dk

Syng

dansksangdigital.dk ◆ Mere end 230 sange i Sangbanken, som løbende udvides. ◆ Aktiviteter til musikundervisningen i 0.-6. klasse med afsæt i Fælles Mål. ◆ Masser af instruktionsvideoer, vejledninger og lydfiler. Køb adgang til dansksangdigital.dk via Gyldendals fagportaler eller på dansksang.dk dansksang.dk admin@dansksang.dk Tlf. 5070 2667

Dansk sang magasin 45 efterår 2017