Page 1

O

M E D

O

O

M E D

O

M E D

O

M E D

M E D

O

M E D

E D

O

O

O

O

EM

O

M E D

M E D

M E D

O

M E D

O

O

 EM

D

M E D

M E D

1

D


2




 หนึ่งปีหลังน�้ำท่วมใหญ่ที่แหวก ประกาศิต เอาอยู่ ของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ท� ำ ใ ห ้ ที่ ร า บ ลุ ่ ม ภ า ค ก ล า ง กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล กลาย เป็นทะเลสาบอยู่ร่วม 3 เดือน มาวันนี้ บรรยากาศท� ำ ท่ า จะกลั บ เข้ า สู ่ ค วาม วิตกกังวลเหมือน 1 ปีที่แล้วอีกครั้ง ไล่มาตั้งแต่ล�ำปาง สุโขทัย ทยอยจม เป็นลูกโซ่ แล้วมวลน�้ำก็จะลงใต้มา เรื่อยๆ พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี กรุงเทพฯ เตรียมรับมือ เท่าที่ตรวจสอบ รัฐบาลยืนยันว่าครั้งนี้เอาอยู่แน่นอน ไม่ ต้องยกของขึ้นที่สูง เพราะปริมาณน�้ำ น้อยกว่าปีที่แล้ว น�้ำที่ท่วมถือเป็นการ ท่วมปกติ ซึ่งไม่แน่ใจว่าน�้ำท่วมศาลา กลางสุโขทัยสูง 1 เมตรนั้น เป็นการ ท่วมปกติหรือไม่ แต่เท่าที่ตรวจสอบปีที่ แล้วก็ท่วม ส�ำหรับคน กทม. อาจไม่ต้องกลัว อะไรกันนัก เพราะน�้ำเหนือโดยรวมอาจ ไม่มากเท่าปีที่แล้ว แต่น�้ำลายนักการ เมืองไม่น้อยกว่าปีก่อนเลย มีการปะทะ คารมกันตลอด ระหว่าง กรุงเทพมหานคร ภายใต้การก�ำกับของ พรรคประชาธิปัตย์ กับรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ภายใต้การก�ำกับของนักโทษหนีคุก อยู่ ตลอดเวลา ปัญหาใหญ่อาจไม่ได้อยู่ที่จะจัดการ บริหารน�้ำในปีนี้อย่างไร แต่อยู่ที่นักการ เมืองจะเลิกใช้ภัยธรรมชาติเพื่อหาเสียง

กับประชาชนหรือไม่ 1 ปีที่ผ่านมา รัฐบาลมิได้มีมาตรการแก้ไขปัญหาน�้ำ อย่างเป็นระบบ และแทบไม่มีอะไรจับ ต้องได้ ขณะที่ภาคเอกชน และท้องถิ่น ต่างหาวิธีป้องกันตัวเอง แบบต่างคน ต่างท�ำ โดยมีรัฐบาลยืนเชียร์อยู่ห่างๆ เขตเศรษฐกิจจังหวัดสุโขทัยถึงได้จมน�้ำ เฉลี่ย 1 เมตรอีกครั้ง และหากไล่มาตั้งแต่ปากน�้ำโพจนถึง กรุงเทพฯ นอกจากหาผลงานของ รัฐบาลให้เป็นที่ประจักษ์ไม่ได้แล้ว ยัง พบว่าปัญหาเดิมยังไม่ได้รับการแก้ไข ประชาชนในหลายพื้นที่ยังไม่ได้รับค่า ชดเชย บางพื้นที่ได้แค่ครึ่งเดียว ทั้งที่ เวลาผ่านไปแล้วถึง 1 ปีเต็ม ปัญหานี้ใช่ ว่ารัฐบาลจะไม่รู้ แต่เพราะไม่ใส่ใจ นอกจากงบประมาณและโครงการที่ หวานหอม รัฐบาลยิ่งลักษณ์ ใส่ใจกับปัญหาอะไร บ้าง หากไล่เรียงดูแล้ว ตัวผู้น�ำประเทศ ถนัดโชว์ภาพพจน์ตัวเองมากที่สุด ต้อง สวยถึงจะออกงานได้ ส่วนบริวารก็ง่วน กั บ การหาทางช่ ว ยนั ก โทษหนี คุ ก กลั บ ประเทศ แม้ช่วงนี้จะเพลาๆ ไปบ้าง แต่ก็ อยู่ระหว่างเตรียมการ มีประเด็นน่าสนใจตรงที่ นายโภคิน พลกุล ในฐานะประธานคณะท�ำงาน พรรคร่วมรัฐบาล เพื่อศึกษาการแก้ไข เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 เปิด ผลรับฟังความเห็นจากประชาชน เต็ม

ที่ปรึกษา

วินัย สะมะอูน, ภักดี มะแอ, อาศิส พิทักษ์คุมพล, วินัย สะมะอูน, ภักดี มะแอ, อาศิส พิทักษ์คุมพล, วินัย สะมะอูน

บรรณาธิการบริหาร

ปากเต็มค�ำว่า “เบื้องต้นจากที่ได้ลงไป ส�ำรวจให้ความรู้ประชาชน เรื่องการ แก้ไขรัฐธรรมนูญ พบว่า ประชาชนส่วน ใหญ่ ไ ม่ รู ้ เ รื่ อ งการแก้ ไ ขรั ฐ ธรรมนู ญ และไม่ รู ้ จ ะได้ ป ระโยชน์ อ ะไรจากการ แก้ไขรัฐธรรมนูญ” ซึ่งชัดเจนว่าประชาชนไม่ใส่ใจ และไม่ คิดว่าจะได้ประโยชน์อะไรจากการแก้ไข รัฐธรรมนูญในครั้งนี้ แต่ที่น่าสนใจกว่า นั้นคือ นายโภคินพูดว่า “ดังนั้น จึงต้อง ไปรณรงค์ท�ำความเข้ าใจว่ าการแก้ไข รัฐธรรมนูญจะได้ประโยชน์อะไร เพราะ รัฐธรรมนูญ 50 ไม่เป็นธรรมและไม่ เป็นประชาธิปไตย” การแก้ไขปัญหาน�้ำก็ไม่ต่างจาก การแก้ไขรัฐธรรมนูญ ที่รัฐบาล พยายามเอาอยู่ เพื่อประโยชน์ของตัว เองเป็นหลัก โดยไม่สนใจประชาชน และ นี่ อ าจเป็ น แค่ ค� ำ กล่ า วหาที่ เ ลื่ อ นลอย หากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนได้ รับการดูแลอย่างทั่วถึงและฉับไว แต่วัน นี้ประชาชนยังต้องทวงถามว่า ผ่านไป 1 ปีเต็มแล้ว เงินช่วยเหลือน�้ำท่วมอยู่ ที่ไหน.

บรรณาธิการ

บรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา อนิวรรตน์ พักตร์จันทร์

พิมพ์ที่ ดีไซน์แอนด์พริ้นติ้ง จ�ำกัด

อนิวรรตน์ พักตร์จันทร์

กองบรรณาธิการ

อิบรอฮิม มะซะเล็ง, เมธี สหัยไทยรัฐ, ปรกรณ์ สาหล�ำ, ราญานี ธนาไพบูรณ์

คอลัมนิสต์

อิบรอฮิม มะซะเล็ง, เมธี สหัยไทยรัฐ, ปรกรณ์ สาหล�ำ

ติดต่อโฆษณา

บริษัท มุสลิม เวิลด์ ชาแนล 1433 จ�ำกัด

97/361 ถนนโพธิ์แก้ว แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240

กราฟิคดีไซน์ /ออกแบบ

อิบรอฮิม มะซะเล็ง, เมธี สหัยไทยรัฐ,



โทร.. 02-509 9947-50

3


เกษตรโลกเกษตรไทย ข่าวสารฮาลาลไทย ช่องทางท�ำกิน Politics Focus มองการเมือง เหนือค�ำบรรยาย

06 Cover Story ติดตามเรื่องจากปก ฉบับนี้น�ำเสนอประวัติของ ท่าน อาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี ตั้งแต่ วัยเด็ก จนกระทั่งด�ำรงต�ำแหน่งฯ

4

..............................................................

25 29 32 36 38

เมนูสุดอหร่อยและขึ้นชื่อ ระดับโลก ”ต้มย�ำกุ้ง” ผักไห่ อยุทธยา เลื่องลือไกล แวะ ชิมกันหน่อย ไม่ไกลจาก กรุงเทพฯ แค่ 15 นาทีถึง

สวนรวมพรรณไม้ป่า 60 พรรษา ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ พื้นที่กว่า 100 ไร่ ที่สุดใต้ แดนสยาม สุไหงปาดี จ.นราธิวาส ประเทศไทย

40 48 50 52 56

Technology Update

ฮิตาชิโชว์เทคโนโลยีใหม่ ล่าสุด ที่ท�ำให้ผู้บริโภค สามารถควบคุมอุปกรณ์ได้ เพียงแค่คิด เรียกมันว่า หมวกอ่านความคิด........

MWC TV -Programes ทางน�ำชีวิต สุขภาพดีไม่มีซื้อขาย ศุกร์สัญจร ภารกิจจุฬาราชมนตรี

10 Life Style Variety ภาพบรรยากาศงานเดินแฟชั่นเสื้อผ้ามุสลิมที่ ประเทศมาเลย์เซียที่ผ่านมาเมื่อต้นเดินตุลาคม 2555 ณ โรงแรมวอล์อโรสดอร์



......................................................................................................................................................

ติดตามสถานการณ์ในลิเบีย หลังทูตสหรัฐเสียชีวิตจาก การชุมนุมและยิงระเบิด เข้าไปในสถานทูตอเมริกา บานปลายใหญ่ทั่วโลก....

ท่องเที่ยวแดนไทย

27

..............................................................

Muslim World ชิมริมทาง

23

..........................................................................................

18

..........................................................................................

12

......................................................................................................................................................



31 เรื่องเล่าต่างแดน ฮิตาชิโชว์เทคโนโลยีใหม่ ล่าสุด ที่ท�ำให้ผู้บริโภค สามารถควบคุมอุปกรณ์ได้ เพียงแค่คิด เรียกมันว่า หมวกอ่านความคิด........

60

ไอแบงค์

28 ค�ำพ่อสอน เล่มนี้ของน�ำเสนอท่านที่ท�ำงานภายใต้พระราช ด�ำรัสของในหลวงตลอดมา และได้เป็นผู้ที่สอน ทฤษฎีนี้ให้รุ่นต่อไปอย่างไม่หวงแหน




5


 

“ท่านที่เคารพรักทั้งหลาย บัดนี้ข้าพเจ้า ได้ รั บ เลื อ กให้ เ ป็ น ผู ้ น� ำ ของพวกท่ า น และไม่ ใ ช่ ว ่า ข้า พเจ้า จะดี ที่ สุ ด ไปกว่า พวกท่าน ดังนั้นหากข้าพเจ้ากระท�ำใน สิ่งที่ถูกต้อง แล้ว ขอให้ท่าน ทั้งหลาย ได้โปรดให้ความช่วยเหลือแก่ข้าพเจ้า ด้วย และหากข้าพเจ้ากระท�ำในสิ่งที่ ไม่ถูกต้องขอให้ท่านทั้งหลายได้ช่วยกัน แก้ไข ให้ข้าพเจ้าได้กระท�ำในสิ่งที่ถูก ต้อง ......ตราบใดที่ข้าพเจ้ายังเชื่อฟัง ในอัลลอฮ์ (ซ.บ.) และร่อซูล (ศ.ล.) ของพระองค์ก็ขอให้ท่านโปรดเชื่อฟัง ข้าพเจ้า และหากข้าพเจ้าไม่เชื่อฟังใน อัลลอฮ์ (ซ.บ.) และร่อซูล (ศ.ล.) ของ พระองค์ ดังนั้น พวกท่านก็ไม่มีความ จ�ำเป็นใด ๆที่จะต้องเชื่อฟังข้าพเจ้า”





6




อาศิส พิทักษ์คุมพล เกิดเมื่อ

วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2490 ที่ต�ำบลหัว เขา อ�ำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา โดย สืบเชื้อสายมาจาก สุลต่าน สุลัยมาน ชาห์ ผู้ส�ำเร็จราชการเมืองสงขลาในรัช สมั ย สมเด็ จ พระเจ้ า ทรงธรรมถึ ง รั ช ส มั ย ส ม เ ด็ จ พ ร ะ เ จ ้ า ป ร า ส า ท ทอง[ต้องการอ้างอิง] ท่านเป็นบุตรของ นายมะแอ(ฮัจญีอิสมาแอล) กับ นาง น๊ะ (อามีนะห์) เบ็ญสะอีด สมรสกับ นางรอปีอ๊ะ พิทักษ์คุมพล มีบุตรธิดา 4 คน ท่านศึกษาสายสามัญในระดับประถม ศึกษาที่โรงเรียนบ้านหัวเขา ต�ำบลหัว เขา อ�ำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา และ ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่โรงเรียน สงเคราะห์ประชา อ�ำเภอเมือง จังหวัด สงขลา ส�ำหรับสายศาสนานั้นท่าน ศึกษาที่ปอเนาะอัลนาซอนีย๊ะ อ�ำเภอ จะนะ จังหวัดสงขลา และที่ปอเนาะตุ ยง(ปั จ จุ บั น คื อ โรงเรี ย นสกุ ล ศาสน์ อิสลาม) อ�ำเภอหนองจิก จังหวัด ปัตตานี

หลังจากนายประเสริฐ มะหะหมัดได้รับ การโปรดเกล้าฯให้เป็นจุฬาราชมนตรี ได้เสนอชื่อท่านเพื่อโปรดเกล้าฯให้เป็น กรรมกลางอิ ส ลามแห่ ง ประเทศไทย และได้มอบหมายให้ดูแลงานวิชาการ ร่วมกับนายวินัย สะมะอุน ต่อมาใน ปี พ.ศ. 2530 ประธานกรรมการ อิ ส ล า ม ป ร ะ จ� ำ จั ง ห วั ด ส ง ข ล า ไ ด ้ ถึงแก่กรรม คณะกรรมการอิสลาม ประจ� ำ จั ง หวั ด สงขลาได้ มี ม ติ เ ป็ น เอกฉันท์ให้ท่านเป็นประธานกรรมการ อิสลามประจ�ำจังหวัดสงขลา และ ได้ รั บ เลื อ กให้ ด� ำ รงต� ำ แหน่ ง นี้ ม าโดย ตลอด และเมื่อพระราชบัญญัติการ บริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. 2540 ได้ประกาศใช้ โดยก�ำหนด ให้ ค ณะกรรมการกลางอิ ส ลามแห่ ง ประเทศไทยประกอบด้วยกรรมการผู้ ที่เป็นผู้แทนของแต่ละจังหวัด ซึ่งท่าน ก็ ไ ด้ รั บ การเลื อ กให้ เ ป็ น ผู ้ แ ทนคณะ กรรมการอิสลามประจ�ำจังหวัดสงขลา ในคณะกรรมการกลางอิ ส ลามแห่ ง ประเทศไทย โดยเคยด�ำรงต�ำแหน่งรอง เลขาธิการและรองประธานกรรมการ กลางอิสลามแห่งประเทศไทย ในชุด ที่มีนายสวาสดิ์ สุมาลยศักดิ์ อดีต จุฬาราชมนตรี เป็นประธานกรรมการ ในปี พ.ศ. 2539 ท่านได้รับแต่ง ตั้งให้เป็นสมาชิกวุฒิสภาสัดส่วนผู้น�ำ ศาสนาอิสลาม นอกจากนั้นแล้วยัง เป็ น ที่ ป รึ ก ษากระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ในการจั ด ท� ำ หลั ก สู ต รอิ ส ลามศึ ก ษา เพื่อใช้ในสถานศึกษาจังหวัดชายแดน ภาคใต้ รวมถึงพันต�ำรวจโททักษิณ ชิ น วั ต รได้ แ ต่ ง ตั้ ง ให้ เ ป็ น กรรมการ อิ ส ระเพื่ อ ความสมานฉั น ท์ แ ห่ ง ชาติ (กอส.) เพื่อศึกษาปัญหาความไม่



สงบในจั ง หวั ด ชายแดนภาตใต้ แ ละ เสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 ได้รับลงคะแนนเสียงเป็นอันดับ 1 จาก กรรมการอิ ส ลามประจ� ำ จั ง หวั ด ทั่ ว ประเทศให้ด�ำรงต�ำแหน่งจุฬาราชมนตรี ตามพระราชบัญญัติการบริหารองค์กร ศาสนาอิสลาม พ.ศ. 2540 [3] ซึ่ง นับโดยเป็นคนที่ 2 ต่อจากนายสวาสดิ์ สุมาลยศักดิ์ และได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้เป็นจุฬาราชมนตรีคนที่ 18 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2553

7


 

ผู้ชุมนุมตูนิเซียต้านหนังหมิ่นอิสลามจู่โจมสถานทูตมะกัน-อียิปต์ก็ปะทะเดือด “เอเจนซี/เอเอฟพี - กลุ่มผู้ชุมนุมต่อต้านภาพยนตร์ดูหมิ่นศาสนาอิสลาม จู่โจมเข้าไปยังสถาน ทูตสหรัฐฯประจ�ำตูนิเซียเมื่อวันศุกร์(14) ทุบท�ำลายข้าวของและจุดไฟเผาโรงเรียนอเมริกันแห่ง หนึ่งที่อยู่ใกล้เคียง ก่อนปะทะกับต�ำรวจบริเวณด้านนอก ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 2 ราย บาดเจ็บ 28 คน ขณะที่สถานการณ์ในอียิปต์ ก็ดุเดือดไม่แพ้กัน จนต�ำรวจต้องใช้แก๊สน�้ำตาเข้าระงับเหตุ” กลุ่มผู ้ ชุ ม นุ ม ต่ อ ต้ า นภาพยนตร์ดูหมิ่นศาสนาอิสลาม เดินขบวนประท้วงจนเกิดการปะทะกับต�ำรวจและบาง ส่วนจู่โจมเข้าไปยังสถานทูตสหรัฐฯประจ�ำตูนิเซียเมื่อวัน ศุกร์(14) ผู้สื่อข่าวรอยเตอร์รายงานว่าผู้ประท้วงจ�ำนวนหนึ่ง จัดการปีนข้ามก�ำแพงเข้าไปในสถานทูตสหรัฐฯประจ�ำ กรุงตูนีส หลังจากจุดไฟเผารถยนต์หลายคันที่จอดอยู่ รอบนอก หนึ่งในนั้นทุ่มคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งออกนอก หน้าต่าง ส่วนคนอื่นก็ทุบท�ำลายกระจกและจุดไฟเผาตน ไม้ที่อยู่ภายในเขตล้อมรั้ว ขณะเดียวกันก็พบเห็นกลุ่ม ควันลอยออกมาจากตัวอาคาร ทั้งนี้ส�ำนักข่าวทีเอพี รายงานข่าวเพิ่มเติมว่าผู้ประท้วงอีกส่วนยังก่อเหตุวางเพลิงโรงเรียนอเมริกันแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ใกล้เคียง รวมทั้งขโมยแล็ปท็อปและคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตหลายเครื่อง อย่างไรก็ตามเคราะห์ดีที่ตอนนั้นโรงเรียนแห่งนี้ปิดการเรียนการ สอน จึงไม่มีใครได้รับอันตรายใดๆ

8




เหตุประท้วงครั้งนี้เริ่มต้นขึ้นหลังเสร็จสิ้นพิธีสวดมนต์ในวันศุกร์(14) จากเสียงเรียกร้องบนเฟซบุ๊กของกลุ่มนักเคลื่อนไหว อิสลามิสต์และมันได้รับการขานรับอย่างรวดเร็วจากผู้คน ขณะที่เจ้าหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุขบอกว่ามีผู้เสียชีวิต 2 ราย และบาดเจ็บ 29 คนจากเหตุปะทะ อย่างไรก็ตามยังไม่มีรายละเอียดของคนที่เสียชีวิต โดยรู้แต่เพียงว่ามีต�ำรวจอยู่ในบรรดาผู้ ที่ได้รับบาดเจ็บด้วย ส่วนที่อียิปต์ ก็เกิดเหตุปะทะกันระหว่างต�ำรวจกับผู้ประท้วงที่โกรธเคืองต่อภาพยนตร์ต่อต้านอิสลาม ใกล้สถานทูตสหรัฐฯ จนมีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายคน ขณะเดียวกันก็มีรายงานว่าผู้ชุมนุมจ�ำนวนหนึ่งยังบุกเข้าไปในค่ายกองก�ำลังรักษาสันติภาพ นานาชาติแถบคาบสมุทรไซไนด้วย ก่อนหน้านี้เหตุเผชิญหน้าบรรเทาลงช่วงสั้นๆ หลังต�ำรวจจัดท�ำแนวก�ำแพงคอนกรีตปิดกั้นถนนเส้นหนึ่งที่มุ่งหน้าสู่ที่ตั้งของ สถานทูตสหรัฐฯ ทว่าจากนั้นผู้ประท้วงก็เปลี่ยนไปใช้ถนนอีกเส้น จนเกิดการปะทะกับต�ำรวจที่ถูกส่งเข้าตั้งแถวป้องกัน โดยผู้ ชุมนุมขว้างปาหินเข้าใส่ ส่วนเจ้าหน้าที่ก็ตอบโต้ด้วยแก๊สน�้ำตา ผู้สื่อข่าวเอเอฟพีรายงานว่าเหตุปะทะระหว่างต�ำรวจและผู้ประท้วงยังคงด�ำเนินไปอย่างประปรายแม้ล่วงเลยเข้าสู่ช่วงค�่ำ แล้ว ขณะที่จุดเกิดเหตุอยู่ใกล้โรงแรมหรูหลายแห่งและติดกับจตุรัสตอห์รีร์ ส่วนความเคลื่อนไหวอีกด้านหนึ่ง ท�ำเนียบขาวเมื่อวัน ศุกร์(14) เผยว่าได้ติดต่อไปยังยูทิวบ์และร้องขอให้ ทบทวนการเผยแพร่ภาพยนตร์ต่อต้านอิสลาม ที่จุด ชนวนจลาจลและโจมตีที่ตั้งทางการทูตหลายแห่งของ สหรัฐฯในโลกอาหรับ ทอม เวียเตอร์ โฆษกของสภาความมั่นคงแห่ง ชาติระบุว่าเจ้าหน้าที่ได้ติดต่อไปยังยูทิวบ์แล้ว และขอให้ ทบทวนดูว่ามันละเมิดข้อก�ำหนดในการให้บริการหรือไม่ ถ้อยแถลงจากท�ำเนียบขาวมีขึ้นในเวลาไล่เลี่ยกับที่ ศพของชาวอเมริกัน 4 ราย ในนั้นรวมถึง คริส สตีเฟนส์ เอกอัครราชทูตสหรัฐฯประจ�ำลิเบีย ที่เสียชีวิตจากเหตุ จู่โจมสถานกงสุลในกรุงเบงกาซี ถูกล�ำเลียงถึงสหรัฐฯ แล้วในวันศุกร์(14) ด้วยเครื่องบินซี 17 ของกองทัพ ขอบคุณ ผู้จัดการออนไลน์



9




นิยามค�ำว่า “เพชร”

ค�ำว่า เพชร ในภาษาไทย มาจาก (วชฺร) ในภาษาสันสกฤต หมายถึง สายฟ้า หรือ อัญมณีชนิดนี้ก็ได้ ส่วนในภาษาอังกฤษ “diamond” มีรากศัพท์มาจากภาษา กรีกโบราณ เพชรเป็นผลึกโปร่งใสของ อะตอมคาร์บอนที่จับยึดกับแบบรูป พีระมิด (sp3) ตกผลึกกลายเป็นโครง ข่ายเพชรที่เป็นการแปรผันของโครงสร้าง ลูกบาศก์แบบเฟซเซ็นเตอร์ (face centered cubic)

งบประมาณการซื้อเพชร

หากเรามีงบประมาณส�ำหรับเพชร เม็ดกลางขนาดเล็ก แหวนเพชรสวยๆ มากมาย แหวนทอง จี้เพชร ต่างหูเพชร แหวนแต่งงาน แหวนหมั้น แหวนทองเค ราคาพิเศษสุดๆ เลือกซื้อแหวนเพชร

คุณค่าของเพชร

ต่างหูหยกวงแหวนสีเขียวสวย 2 เม็ด ฝังบนตัวเรือนล้อมด้วยเพชร รวม142เม็ด1.12cกะรัต ตัวเรือนทองค�ำ หนัก11.80กรัม สวยงามมากๆค่ะ ใส่ เป็นจี้และต่างหูได้ค่ะ คุ้มสุดๆ ... แหวนคู่ แหวนทองค�ำขาว.

10

“ซอบีระห์ เจมส์”

โชว์อลังการเพชรฉลองครบรอบ 5 ปี “ซอบีระหฟ์ เจมส์” จัดงานเลี้ยงใหญ่ ปิด ภัตตาคารสินธร เลี้ยงขอบคุณลูกค้า พร้อม เปิดตัวเพชร มูลค่าหลายร้อยล้าน เตรียม ขยายช่องทางจัดจ�ำหน่ายเพิ่มขึ้น เน้นงาน แสดงสินค้า เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2555 ร้านซอบี ระหฟ์ เจมส์ ได้จัดงานเลี้ยงขอบคุณลูกค้าและ เปิ ด ตั ว เพชรมู ล ค่ า หลายร้ อ ยล้ า นบาท ณ ภัตตาคารสินธร โดย คุณซอบีระห์ อูยุบ ผู้ บริหารร้านซอบีระหฟ์ เจมส์ เปิดเผยว่า ร้าน ซอบีระหฟ์ เจมส์ ได้เปิดให้บริการลูกค้าที่สนใจ ด้านเพชร ภายในบริเวณภัตตาคารสินธร ส เต็คเฮาส์ มาประมาณ 2 ปี ได้รับการตอบรับ จากลูกค้าเป็นอย่างดี มียอดขายประมาณ 10 ล้านบาท ทั้งนี้ เพื่อเป็นการตอบแทนลูกค้าที่ให้การ ส นั บ ส นุ น ด ้ ว ย ดี ต ล อ ด ม า



........................ทางร้ า นจึ ง ได้ จั ด งานเลี้ ย ง ................เพื่อเป็นการขอบคุณลูกค้า โดยได้เชิญ ลูกค้าที่เคยใช้บริการและบุคคลที่สนใจเรื่องเพชรมา ร่วมงานประมาณ 1,000 คน


“ ซอบีระห์ เจมส์ ได้เปิดให้บริการมาประมาณ 5 ปี โดยในระยะแรกขายลูกค้าแบบตัวต่อตัว ซึ่งได้รับ การตอบรับที่ดี จึงตัดสินใจมาเปิดร้านที่ภัตตาคารสิธร เพราะเห็นว่า มีลูกค้าใช้บริการเยอะ ซึ่งก็ไม่ผิด หวังมีลูกค้าให้ความสนใจเพชรในร้านเป็นอย่างดีจึงเห็นว่า การที่ลูกค้าไว้วางใจร้านซอบีระห์ เจมส์ ซึ่ง เป็นร้านที่เพิ่งเปิดใหม่ จึงต้องการตอบแทนลูกค้าที่ให้การสนับสนุนมาด้วยดี” ขณะเดียวกัน ในงานเลี้ยงขอบคุณทาง ร้ า นได้ ร ่ ว มกั บ พั น ธมิ ต รธุ ร กิ จ ได้ เ นรมิ ต พื้นที่ภายในภัตตาคารสินธร จัดแสดง เพชรมูลค่าหลายร้อยล้านบาท และได้จัด กิจกรรมประมูลเพชร เพื่อน�ำรายได้มอบ ให้องค์กรการกุศลต่างๆ ไปช่วยเหลือเด็ก ก�ำพร้า อาทิ มูลนิธิศรัทธาชนเพื่อการ ศึกษาและเด็กก�ำพร้า มูลนิธิเพื่อศูนย์กลาง อิสลามแห่งประเทศไทย ปอเนาะบ้านตาล กองทุนการศึกษาสุเหร่าเขียว บางบัวทอง เป็นต้น

ในโอกาสนี้ ร้านซอบีระหฟ์ เจมส์ ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้การสนับสนุนด้วยดีตลอดมา และขอบคุณสื่อมวลชนทุกแขนงที่ได้น�ำเสนอข่าวสารมาด้วยดี.....



11






แนะน�ำ ร้านอาหาร โดย บก.ขอชิม ร้านอาหารอิสลาม ริมถนน คลองเก้า ร้านสู้แค่หมดอยู่บน ถนนเลียบคลองเก้าครับ แต่ ส่วนใหญ่เรามักจะใช้เส้นทาง เข้าที่เชื่อมต่อจากถนนนิมิตร ใหม่ ก็เอาเป็นว่าหาถนนนิมิตร ใหม่ให้เจอก่อน ต่อจากนั้นก็ หาถนนหรือซอยแยกที่เข้าไป สน.นิมิตรใหม่ซึ่งก็เป็นเส้นทาง เดียวกันที่จะพาเราไปหาร้าน มะตะบะ-สู้แค่หมดได้ครับ การเป็นผู้ให้ ของ คุณสุทธิ วา ไม่ได้จบแค่การขายอาหาร ราคาถูกเท่านั้น แต่ทุกคนที่มา กินอาหารที่ร้าน สามารถที่ จะไปสอยมะพร้าว เก็บชมพู่ มะม่วง กล้วย กินฟรีได้เลย

ร้านอาหารตามสั่ง ทุกอย่าง 10 บาท ในภาวะที่ค่าครองชีพสูง สินค้าเครื่องใช้ไม้สอย อาหาร การกิน ถีบตัวสูงขึ้น ในทางกลับกันรายได้ไม่ได้เพิ่มขึ้น ตามค่าครองชีพ ปัญหาตามมาก คือ ข้าวยากหมาก แพง แต่ในเวลาทีมืดมนย่อมมีแสงสว่าง เมื่อมีแม่ค้าที่ ยึดคติ ความสุขที่เกิดจากการเป็นผู้ให้ เปิดร้านอาหาร ที่มีชื่อว่า “ร้าน 10 บาท สู้แค่หมด” นางสุทธิวา วงค์นุ้ย เล่าว่า ที่มาของร้าน 10 บาท สู้แค่ หมด เกิดขึ้นมาจากตนเองและครอบครัว เป็นนับถือ ศาสนาอิสลาม ซึ่งยึดมั่นในแนวทางหลักค�ำสอนของ ศาสนามาตลอด

ติดต่อร้านนี้ นางสุทธิวา วงค์นุ้ย เจ้าของร้าน

โทร. 02-988-6992

12

และหนึ่งในค�ำสอนที่คนอิสลามยึดถือปฏิบัติอย่าง เคร่งครัดมาตลอด คือ การเป็นผู้ให้ ดังนั้น การ ประกอบอาชีพอะไร ก็ยึดแนวทางค�ำสอนมาใช้ด้วย แต่ที่มาของร้านจริงๆ ส่วนหนึ่งเหมือนกับชื่อร้าน “สู้แค่หมด” หมดในที่นี้คือ หมดหนี้สิน








“โดยส่วนตัวมะมีความสุขมากกับการท�ำ อาชีพตรงนี้ แม้ว่ารายได้จะไม่มากเหมือน ในอดีต แต่มีความสุขที่เราได้เดินตาม แนวทางของศาสนาอิสลาม เราไม่ได้ใช้ เล่ห์กล หลอกลวงใคร ในราคาเท่านี้ และ รสชาติแบบนี้ ถ้าพอใจเขาก็จะกลับมากินอีก และ มะก็จะให้ลูกค้าได้คิดเงินเอง และบอกเรา ว่าทอนเงินเท่าไหร่ เราจะไม่ไปคิด หรือ ถ้ากินแล้วไม่จ่ายเงินเราก็ไม่ว่า เพราะถ้า เราไปทวงและเขาเกิดอายขึ้นมา ก็จะโกรธ และไม่กลับมากินอีก สู้เราไม่ทวงและให้เขาได้กลับไปคิด เอง และสุดท้ายก็กลับมากินอีก และยอม จะจ่ายเงิน ค่าอาหาร การเป็นผู้ให้ ของ คุณสุทธิวา ไม่ได้จบ แค่การขายอาหารราคาถูกเท่านั้น แต่ทุก คนที่มากินอาหารที่ร้าน สามารถที่จะไป สอยมะพร้าว เก็บชมพู่ มะม่วง กล้วย กิน ฟรีได้เลย เพราะด้วยความที่ร้านของเธออยู่ ภายในบ้าน ซึ่งโดยรอบจะปลูกผัก ผลไม้ ไว้จ�ำนวนมาก ถ้าใครอยากจะเก็บ หรือ อยากจะกินอะไรก็ได้ตามใจชอบ เธอบอก ว่า ทุกวันนี้มีความสุข ที่เห็นคนที่แวะเวียน

เข้ามา เหมือนมาแวะพักบ้านญาติ และ ท�ำอาหารกินกัน เพราะส่วนใหญ่ลูกค้าก็ จะเป็นคนต่างถิ่น ที่มาตั้งใจจะมา ก็รู้สึก ดี เราก็เต็มที่และเต็มใจพร้อมจะท�ำสิ่งดี ดี ให้ทุกคนได้กินกัน อาหารตามสั่ง เช่น ผัดกระเพรา ไก่ กระเทียม ผัดซีอิ้ว ราดหน้า ก๋วยเตี๋ยว ไก่ เป็ด เนื้อ และโรตีมะตะบะ ทุกอย่างจาน ละ 10 บาท ยกเว้นมีไข่ดาว หรือ ต้องการเพิ่ม แบบพิเศษ ขายในราคาจานละ 20 บาท วันหนึ่งขายได้ไม่ต�่ำกว่า 100 จาน ถ้า เป็นวันเสาร์ - อาทิตย์ มากกว่า 100 จาน ลูกค้าส่วนใหญ่จะมาจากที่ต่างๆ คนในพื้นที่มีบ้าง ประมาณ 10%



13






108-1009 (ร้อยแปด-พันเก้า) (วันจันทร์ - พฤหัสบดี เวลา 09.00 - 10.00 น.) ศิลปินและผู้ผลิตรายการ “ซูเปอร์สตาร์ ที่สุดแห่งดาว” ซึ่งเป็นรายการทีวีเรียลลิตี้อันดับหนึ่งที่น�ำดารานักแสดง 14 คน มาใช้ชีวิตร่วมกันและแข่งขันการร้อง เต้น เล่น แสดง ถ่ายทอดสด

คนมหัศจรรย์ (วันจันทร์ - พฤหัสบดี เวลา 09.00 - 10.00 น.) ศิลปินและผู้ผลิตรายการ “ซูเปอร์สตาร์ ที่สุดแห่งดาว” ซึ่งเป็นรายการทีวีเรียลลิตี้อันดับหนึ่งที่น�ำดารานักแสดง 14 คน มาใช้ชีวิตร่วมกันและแข่งขันการร้อง เต้น เล่น แสดง ถ่ายทอดสด ออกอากาศทางช่อง 9 โรงเรียนมีวัตถุประสงค์ที่จะมอบโอกาสการ แสดงให้กับนักเรียน ไม่ว่าจะเป็น การแสดงบนเวที การแสดงออก ทีวีผ่านรายการทีวีของโรงเรียน การประกวดแข่งขัน หรือกิจกรรม

มุสลิมออนทัวร์ Muslim On Tour

(วันจันทร์ - พฤหัสบดี เวลา 09.00 - 10.00 น.) ศิลปินและผู้ผลิตรายการ “ซูเปอร์สตาร์ ที่สุดแห่งดาว” ซึ่งเป็นรายการทีวีเรียลลิตี้อันดับหนึ่งที่น�ำดารานักแสดง 14 คน มาใช้ชีวิตร่วมกันและแข่งขันการร้อง เต้น เล่น แสดง ถ่ายทอดสด

Museum in Thailand (วันจันทร์ - พฤหัสบดี เวลา 09.00 - 10.00 น.) หมอโจเจ้าเก่าแวะมาเยี่ยมครับ แหม ได้เปิดหูเปิดตา ตาสว่างตามที่ตั้งชื่อ กระทู้จริงครับเยาวชนต�่ำกว่า13 ต้องได้รับค�ำแนะน�ำก่อนนะครับ ดูเพื่อ เป็นความรู้ว่า วงการมายา อะไรๆ ก็คือภาพมายานะครับ ชาวไทยทุกคน ดูไปจะได้ปล่อยวางลงได้บ้างและหันมารักกัน เลิกทะเลาะกันเองนะครับ หากเครียดมากๆก็มาเปิดเน็ต ดูคลิปตลกๆดู MV สวยๆ เพลงเพราะๆจะ ดีกว่ามานั่งจมกับปัญหา...........

14








ตามรอยคนเก่ง (วันจันทร์ - พฤหัสบดี เวลา 09.00 - 10.00 น.) ศิลปินและผู้ผลิตรายการ “ซูเปอร์สตาร์ ที่สุดแห่งดาว” ซึ่งเป็นรายการทีวีเรียลลิตี้อันดับหนึ่งที่น�ำดารานักแสดง 14 คน มาใช้ชีวิตร่วมกันและแข่งขันการร้อง เต้น เล่น แสดง ถ่ายทอดสด ออกอากาศทางช่อง 9 โรงเรียนมีวัตถุประสงค์ที่จะมอบโอกาสกา รอื่นๆ ทั้งนี้เพื่อสร้างให้นักเรียนม

กัมปงโฟกัส (Kampong Focus)

ชิมริมทาง (วันจันทร์ - พฤหัสบดี เวลา 09.00 - 10.00 น.) ศิลปินและผู้ผลิตรายการ “ซูเปอร์สตาร์ ที่สุดแห่งดาว” ซึ่งเป็นรายการทีวีเรียลลิตี้อันดับหนึ่งที่น�ำดารานักแสดง 14 คน มาใช้ชีวิตร่วมกันและแข่งขันการร้อง เต้น เล่น แสดง ถ่ายทอดสด ออกอากาศทางช่อง 9 โรงเรียนมีวัตถุประสงค์ที่จะมอบโอกาสกา รอื่นๆ ทั้งนี้เพื่อสร้างให้นักเรียนม

(วันจันทร์ - พฤหัสบดี เวลา 09.00 - 10.00 น.) ศิลปินและผู้ผลิตรายการ “ซูเปอร์สตาร์ ที่สุดแห่งดาว” ซึ่งเป็นรายการทีวีเรียลลิตี้อันดับหนึ่งที่น�ำดารานักแสดง 14 คน มาใช้ชีวิตร่วมกันและแข่งขันการร้อง เต้น เล่น แสดง ถ่ายทอดสด ออกอากาศทางช่อง 9 โรงเรียนมีวัตถุประสงค์ที่จะมอบโอกาสการ แสดงให้กับนักเรียน ไม่ว่าจะเป็น การแสดงบนเวที การแสดงออก ทีวีผ่านรายการทีวีของโรงเรียน การประกวดแข่งขัน หรือกิจกรรม อื่นๆ ทั้งนี้เพื่อสร้างให้นักเรียนมีความเป็นผู้น�ำและมีความเชื่อมั่น ในตนเอง เราเชื่อว่า การเรียนดนตรี สามารถสร้างเด็กให้โตขึ้นเป็น ผู้ใหญ่ที่ประสบความส�ำเร็จในชีวิตได้ ดังนั้นโรงเรียนซูเปอร์สตาร์ ติดตามชมรายการทีวี ที่จะให้ความรู้เกี่ยวกับผิวพรรณแบบเจาะ ลึก ตั้งแต่การดูแลผิวขั้นพื้นฐาน ไปจนถึงการดูแลแบบผู้เชี่ยวชาญ ด้านผิวพรรณ ได้ทางช่อง Dr. TV (ด็อกเตอร์ ทีวี) ช่อง Dr. TV (ด็อกเตอร์ ทีวี) ที่น�ำเสนอรายการเกี่ยวกับ สุขภาพ เปิดตัวรายการ สกิน วาไรตี้ (Skin Variety) ในรูปแบ บทอร์คโชว์ เพื่อคนใส่ใจผิวพรรณ ทุกเพศ ทุกวัย ที่น�ำเสนอความรู้ พร้อมเคล็ด (ไม่) ลับในการดูแลผิวพรรณอย่างถูกวิธี......



15






ครัวมุสลิมเวิลด์

สุขภาพดี ไม่มีซื้อขาย

(วันจันทร์ - พฤหัสบดี เวลา 09.00 - 10.00 น.) ศิลปินและผู้ผลิตรายการ “ซูเปอร์สตาร์ ที่สุดแห่งดาว” ซึ่งเป็นรายการทีวีเรียลลิตี้อันดับหนึ่งที่น�ำดารานักแสดง 14 คน มาใช้ชีวิตร่วมกันและแข่งขันการร้อง เต้น เล่น แสดง ถ่ายทอดสด ออกอากาศทางช่อง 9 โรงเรียนมีวัตถุประสงค์ที่จะมอบโอกาสกา รอื่นๆ ทั้งนี้เพื่อสร้างให้นักเรียนม

(วันจันทร์ - พฤหัสบดี เวลา 09.00 - 10.00 น.) ศิลปินและผู้ผลิตรายการ “ซูเปอร์สตาร์ ที่สุดแห่งดาว” ซึ่งเป็นรายการทีวีเรียลลิตี้อันดับหนึ่งที่น�ำดารานักแสดง 14 คน มาใช้ชีวิตร่วมกันและแข่งขันการร้อง เต้น เล่น แสดง ถ่ายทอด สดออกอากาศทางช่อง 9 โรงเรียนมีวัตถุประสงค์ที่จะมอบ โอกาสการอื่นๆ ทั้งนี้เพื่อสร้างให้นักเรียนม

ถนนชีวิต

ความรู้คู่ครอบครัว

(วันจันทร์ - พฤหัสบดี เวลา 09.00 - 10.00 น.) ศิลปินและผู้ผลิตรายการ “ซูเปอร์สตาร์ ที่สุดแห่งดาว” ซึ่งเป็นรายการทีวีเรียลลิตี้อันดับหนึ่งที่น�ำดารานักแสดง 14 คน มาใช้ชีวิตร่วมกันและแข่งขันการร้อง เต้น เล่น แสดง ถ่ายทอดสด ออกอากาศทางช่อง 9 โรงเรียนมีวัตถุประสงค์ที่จะมอบโอกาสกา รอื่นๆ ทั้งนี้เพื่อสร้างให้นักเรียนม

(วันจันทร์ - พฤหัสบดี เวลา 09.00 - 10.00 น.) เรื่องราววุ่นๆของ 4 พี่น้องที่มีบุคลิกแตกต่างกันสุด ขั้ว เรื่องราวมีอยู่ว่า ป๊ะป๋าบันเทิง (อาเคน วิสรรค์ ฉัตรรังสิกุล) พิธีกรและเจ้าของรายการโทรทัศน์ที่ชื่อว่า บันเทิงไทม์ ซึ่งมีลูก ทั้งหมด 4 คนคือ บัญชี (เหมี่ยว ปวันรัตน์) บรรเลง (เสนาลิง สมเกียรติ จันทร์พราหมณ์) บรรพบุรุษ (ฝันดี จรรยาธนากร)

16








ความรู้คู่อัลกุรอาน (วันจันทร์ - พฤหัสบดี เวลา 09.00 - 10.00 น.) ศิลปินและผู้ผลิตรายการ “ซูเปอร์สตาร์ ที่สุดแห่งดาว” ซึ่งเป็นรายการทีวีเรียลลิตี้อันดับหนึ่งที่น�ำดารานักแสดง 14 คนมา ใช้ชีวิตร่วมกันและแข่งขันการร้อง เต้น เล่น แสดง ถ่ายทอดสดออกอากาศทางช่อง 9 โรงเรียนมีวัตถุประสงค์ที่จะมอบโอกาสการอื่นๆ ทั้งนี้เพื่อสร้างให้นักเรียนม หลายคนโยนความผิดให้กับความรู้ในศาสนาที่อ่อนด้อย

วิถีเกษตร

สวัสดีกัมปง

(วันจันทร์ - พฤหัสบดี เวลา 09.00 - 10.00 น.) เรื่องราววุ่นๆของ 4 พี่น้องที่มีบุคลิกแตกต่างกันสุด ขั้ว เรื่องราวมีอยู่ว่า ป๊ะป๋าบันเทิง (อาเคน วิสรรค์ ฉัตรรังสิกุล) พิธีกรและเจ้าของรายการโทรทัศน์ที่ชื่อว่า บันเทิงไทม์ ซึ่งมีลูก ทั้งหมด 4 คนคือ บัญชี (เหมี่ยว ปวันรัตน์) บรรเลง (เสนาลิง สมเกียรติ จันทร์พราหมณ์) บรรพบุรุษ (ฝันดี จรรยาธนากร)

(วันจันทร์ - พฤหัสบดี เวลา 09.00 - 10.00 น.) เรื่องราววุ่นๆของ 4 พี่น้องที่มีบุคลิกแตกต่างกันสุด ขั้ว เรื่องราวมีอยู่ว่า ป๊ะป๋าบันเทิง (อาเคน วิสรรค์ ฉัตรรังสิกุล) พิธีกรและเจ้าของรายการโทรทัศน์ที่ชื่อว่า บันเทิงไทม์ ซึ่งมีลูก ทั้งหมด 4 คนคือ บัญชี (เหมี่ยว ปวันรัตน์) บรรเลง (เสนาลิง สมเกียรติ จันทร์พราหมณ์) บรรพบุรุษ (ฝันดี จรรยาธนากร)



17






ช่องทางท�ำกิน

ซุปเปอร์ ซ๊อคเคอร์ (Super Soccer) (วันจันทร์ - พฤหัสบดี เวลา 09.00 - 10.00 น.) ศิลปินและผู้ผลิตรายการ “ซูเปอร์สตาร์ ที่สุดแห่งดาว” ซึ่งเป็นรายการทีวีเรียลลิตี้อันดับหนึ่งที่น�ำดารานักแสดง 14 คน มาใช้ชีวิตร่วมกันและแข่งขันการร้อง เต้น เล่น แสดง ถ่ายทอดสด

(วันจันทร์ - พฤหัสบดี เวลา 09.00 - 10.00 น.) ศิลปินและผู้ผลิตรายการ “ซูเปอร์สตาร์ ที่สุดแห่งดาว” ซึ่งเป็นรายการทีวีเรียลลิตี้อันดับหนึ่งที่น�ำดารานักแสดง 14 คน มาใช้ชีวิตร่วมกันและแข่งขันการร้อง เต้น เล่น แสดง ถ่ายทอดสด

“รักเธอ” ประเทศไทย

หนอนหนังสือ

(วันจันทร์ - พฤหัสบดี เวลา 09.00 - 10.00 น.) ศิลปินและผู้ผลิตรายการ “ซูเปอร์สตาร์ ที่สุดแห่งดาว” ซึ่งเป็นรายการทีวีเรียลลิตี้อันดับหนึ่งที่น�ำดารานักแสดง 14 คน มาใช้ชีวิตร่วมกันและแข่งขันการร้อง เต้น เล่น แสดง ถ่ายทอดสด

(วันจันทร์ - พฤหัสบดี เวลา 09.00 - 10.00 น.) ศิลปินและผู้ผลิตรายการ “ซูเปอร์สตาร์ ที่สุดแห่งดาว” ซึ่งเป็นรายการทีวีเรียลลิตี้อันดับหนึ่งที่น�ำดารานักแสดง 14 คน มาใช้ชีวิตร่วมกันและแข่งขันการร้อง เต้น เล่น แสดง ถ่ายทอดสด

แม่มือใหม่ (วันจันทร์ - พฤหัสบดี เวลา 09.00 - 10.00 น.) หมอโจเจ้าเก่าแวะมาเยี่ยมครับ แหม ได้เปิดหูเปิดตา ตาสว่างตามที่ตั้งชื่อ กระทู้จริงครับเยาวชนต�่ำกว่า13 ต้องได้รับค�ำแนะน�ำก่อนนะครับ ดูเพื่อ เป็นความรู้ว่า วงการมายา อะไรๆ ก็คือภาพมายานะครับ ชาวไทยทุกคน ดูไปจะได้ปล่อยวางลงได้บ้างและหันมารักกัน เลิกทะเลาะกันเองนะครับ หากเครียดมากๆก็มาเปิดเน็ต ดูคลิปตลกๆดู MV สวยๆ เพลงเพราะๆจะ ดีกว่ามานั่งจมกับปัญหา...........

18






 ซันเดย์คิทเช่น (Sun Kitchen) (วันจันทร์ - พฤหัสบดี เวลา 09.00 - 10.00 น.) หมอโจเจ้าเก่าแวะมาเยี่ยมครับ แหม ได้เปิดหูเปิดตา ตาสว่างตามที่ตั้งชื่อ กระทู้จริงครับเยาวชนต�่ำกว่า13 ต้องได้รับค�ำแนะน�ำก่อนนะครับ ดูเพื่อ เป็นความรู้ว่า วงการมายา อะไรๆ ก็คือภาพมายานะครับ ชาวไทยทุกคน ดูไปจะได้ปล่อยวางลงได้บ้างและหันมารักกัน เลิกทะเลาะกันเองนะครับ หากเครียดมากๆก็มาเปิดเน็ต ดูคลิปตลกๆดู MV สวยๆ เพลงเพราะๆจะ ดีกว่ามานั่งจมกับปัญหา...........

ฟ้าใสที่ปลายด้ามขวาน (วันจันทร์ - พฤหัสบดี เวลา 09.00 - 10.00 น.) หมอโจเจ้าเก่าแวะมาเยี่ยมครับ แหม ได้เปิดหูเปิดตา ตาสว่างตามที่ตั้งชื่อ กระทู้จริงครับเยาวชนต�่ำกว่า13 ต้องได้รับค�ำแนะน�ำก่อนนะครับ ดูเพื่อ เป็นความรู้ว่า วงการมายา อะไรๆ ก็คือภาพมายานะครับ ชาวไทยทุกคน ดูไปจะได้ปล่อยวางลงได้บ้างและหันมารักกัน เลิกทะเลาะกันเองนะครับ หากเครียดมากๆก็มาเปิดเน็ต ดูคลิปตลกๆดู MV สวยๆ เพลงเพราะๆจะ ดีกว่ามานั่งจมกับปัญหา...........

อิสลามยามเช้า (Good Morning Islam) (วันจันทร์ - พฤหัสบดี เวลา 09.00 - 10.00 น.) หมอโจเจ้าเก่าแวะมาเยี่ยมครับ แหม ได้เปิดหูเปิดตา ตาสว่างตามที่ตั้งชื่อ กระทู้จริงครับเยาวชนต�่ำกว่า13 ต้องได้รับค�ำแนะน�ำก่อนนะครับ ดูเพื่อ เป็นความรู้ว่า วงการมายา อะไรๆ ก็คือภาพมายานะครับ ชาวไทยทุกคน ดูไปจะได้ปล่อยวางลงได้บ้างและหันมารักกัน เลิกทะเลาะกันเองนะครับ หากเครียดมากๆก็มาเปิดเน็ต ดูคลิปตลกๆดู MV สวยๆ เพลงเพราะๆจะ ดีกว่ามานั่งจมกับปัญหา...........

เส้นทางฮาลาล (วันจันทร์ - พฤหัสบดี เวลา 09.00 - 10.00 น.) หมอโจเจ้าเก่าแวะมาเยี่ยมครับ แหม ได้เปิดหูเปิดตา ตาสว่างตามที่ตั้งชื่อ กระทู้จริงครับเยาวชนต�่ำกว่า13 ต้องได้รับค�ำแนะน�ำก่อนนะครับ ดูเพื่อ เป็นความรู้ว่า วงการมายา อะไรๆ ก็คือภาพมายานะครับ ชาวไทยทุกคน ดูไปจะได้ปล่อยวางลงได้บ้างและหันมารักกัน เลิกทะเลาะกันเองนะครับ หากเครียดมากๆก็มาเปิดเน็ต ดูคลิปตลกๆดู MV สวยๆ เพลงเพราะๆจะ ดีกว่ามานั่งจมกับปัญหา...........



19






ไม้ในเมือง (วันจันทร์ - พฤหัสบดี เวลา 09.00 - 10.00 น.) ศิลปินและผู้ผลิตรายการ “ซูเปอร์สตาร์ ที่สุดแห่งดาว” ซึ่งเป็นรายการทีวีเรียลลิตี้อันดับหนึ่งที่น�ำดารานักแสดง 14 คน มาใช้ชีวิตร่วมกันและแข่งขันการร้อง เต้น เล่น แสดง ถ่ายทอดสด

ซุปเปอร์สตาร์ อะกาดิมี่ (วันจันทร์ - พฤหัสบดี เวลา 09.00 - 10.00 น.) ศิลปินและผู้ผลิตรายการ “ซูเปอร์สตาร์ ที่สุดแห่งดาว” ซึ่งเป็นรายการทีวีเรียลลิตี้อันดับหนึ่งที่น�ำดารานักแสดง 14 คน มาใช้ชีวิตร่วมกันและแข่งขันการร้อง เต้น เล่น แสดง ถ่ายทอดสด ออกอากาศทางช่อง 9 โรงเรียนมีวัตถุประสงค์ที่จะมอบโอกาสการ แสดงให้กับนักเรียน ไม่ว่าจะเป็น การแสดงบนเวที การแสดงออก ทีวีผ่านรายการทีวีของโรงเรียน การประกวดแข่งขัน หรือกิจกรรม

สาระ Satz

(วันจันทร์ - พฤหัสบดี เวลา 09.00 - 10.00 น.) ศิลปินและผู้ผลิตรายการ “ซูเปอร์สตาร์ ที่สุดแห่งดาว” ซึ่งเป็นรายการทีวีเรียลลิตี้อันดับหนึ่งที่น�ำดารานักแสดง 14 คน มาใช้ชีวิตร่วมกันและแข่งขันการร้อง เต้น เล่น แสดง ถ่ายทอดสด

หนูน้อย...จ�ำไม? (วันจันทร์ - พฤหัสบดี เวลา 09.00 - 10.00 น.) หมอโจเจ้าเก่าแวะมาเยี่ยมครับ แหม ได้เปิดหูเปิดตา ตาสว่างตามที่ตั้งชื่อ กระทู้จริงครับเยาวชนต�่ำกว่า13 ต้องได้รับค�ำแนะน�ำก่อนนะครับ ดูเพื่อ เป็นความรู้ว่า วงการมายา อะไรๆ ก็คือภาพมายานะครับ ชาวไทยทุกคน ดูไปจะได้ปล่อยวางลงได้บ้างและหันมารักกัน เลิกทะเลาะกันเองนะครับ หากเครียดมากๆก็มาเปิดเน็ต ดูคลิปตลกๆดู MV สวยๆ เพลงเพราะๆจะ ดีกว่ามานั่งจมกับปัญหา...........

20




www.mwc1433.co.th

มุสลิม เวิลด์ ชาแนว สื่อสากล เพื่อคนทั่วโลก ได้ดังนี้ ความถี่สัญญาณในการออกอากาศ Thaicom-5 : ระบบ C-Band Frequency : 03838 Symbol Rate : 04100 Polarization : V จาน PSI สามารถรับชมได้ที่ช่อง 127 ช่อง Thaistation mwc เตรียมพบกับผังรายการเต็มรูปแบบ 24 ได้ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2555 เป็นต้น ไป

ติดต่อโฆษณา : บริษัท มุสลิม เวิลด์ ชาแนล 1433 จ�ำกัด 97/361 ถนนโพธิ์แก้ว แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240

โทร.. 02-509 9947-50, 02-509 9952-53, 02-509 9960-63 

21






เที่ยว

“ตลาดน�้ำคลองแห” ตลาดน�้ำแห่งแรก ของภาคใต้

ตลาดน�้ำคลองแห

อ�ำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เป็น ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของภาคใต้ ทางด้าน ทิศเหนือของเมืองหาดใหญ่ ติดกับเทศบาล เมืองคลองแห ต�ำบลคลองแห และที่นี่เอง ในปัจจุบันก�ำลังกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ ส�ำคัญแห่งใหม่ของหาดใหญ่ นั่นคือ “ตลาดน�้ำคลองแห”

ตลาดน�้ำคลองแหเปิดตัวเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2551 ในชื่อ “ตลาดน�้ำ คลองแห วัฒนศิลป์ถิ่นใต้” เป็นตลาด น�้ำแห่งแรกของภาคใต้ ถึงวันนี้ จัดได้ว่า เป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมแห่งหนึ่ง ของภาคใต้ ตลาดน�้ำคลองแห อยู่ในเขตเทศบาล เมืองคลองแห อ�ำเภอหาดใหญ่ ความ ยาวของตลาดประมาณ 200 เมตร

คลองเตยกับคลองอู่ตะเภา ที่ตื้นเขิน ไปชั่วระยะเวลาหนึ่ง ให้กลับมาเป็น คลองสะอาด กว้างขวาง เพียงพอ รองรับเรือจ�ำนวนมาก ด้วยเวลาเพียงไม่ถึง 1 ปี ตลาด น�้ำคลองแห นับว่าประสบความ ส�ำเร็จอย่างมาก มีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นใน ชุมชน เช่น รูปแบบของตลาดน�้ำ

ตลาดน�้ำแห่งนี้เกิดจากความร่วมแรง ร่วมใจของชาวคลองแห มีเทศบาลเมือง คลองแหเป็นแกน น�ำโดยนายอภิชาติ สังขาชาติ นายกเทศมนตรี มีแนวความ คิดที่จะฟื้นสภาพคลองแหขึ้นมาใหม่ ให้ เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมแห่ง ใหม่ของภาคใต้

ตั้งอยู่ริมฝั่งคลองตรงข้ามกับวัดคลอง แห เป็นตลาดน�้ำเชิงวัฒนธรรมแห่งแรก และแห่งเดียวของภาคใต้ ผสมผสาน ระหว่ า งตลาดที่ จ� ำ หน่ า ยสิ น ค้ า ในเรื อ และตลาดโบราณจ� ำ หน่ า ยสิ น ค้ า บน บก จุดส�ำคัญคือการฟื้นฟูคลองแห ซึ่ง เป็นล�ำคลองสายเล็กๆ เชื่อมระหว่าง

การแต่งกายของพ่อค้าแม่ค้าที่ ร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรม ด้วยการ แต่งกายด้วยชุดไทยพื้นบ้าน การ อนุ รั ก ษ์ ธ รรมชาติ ด ้ ว ยการใช้ วั ส ดุ จากธรรมชาติบรรจุสินค้า เช่น ใช้ กระบอกไม้ไผ่บรรจุน�้ำ ใช้กระทง ใบตอง และกะลามะพร้าวเป็น

22




ภาชนะใส่อาหาร เรือจ�ำหน่ายสินค้า จนถึงขณะนี้มีทั้ง สิ้น 89 ล�ำ ร้านค้าของตลาดโบราณอีก 232 ร้าน ส่วนใหญ่จ�ำหน่ายอาหารคาว หวาน และอาหารพื้นบ้าน เช่น เถ้าคั่ว ข้าวย�ำปักษ์ใต้ ขนมจีน ฯลฯ ส่วนขนมก็ เช่น ขนมมด ขนมด้วง ขนมโค ขนมไทย แทบทุกชนิด และขนมพื้นบ้านภาคใต้ ทุก อย่ า งสามารถหาทานได้ ที่ ต ลาดน�้ ำ แห่ ง นี้ ไม่เพียงเท่านั้น ยังมีสินค้าพื้นบ้าน จาก ภูมิปัญญาท้องถิ่นอีกมากมาย ให้เลือกซื้อ หา หลายอย่างมีเฉพาะที่นี่เท่านั้น ส�ำหรับ เวลาเปิดให้บริการคือ วันศุกร์ เสาร์ และ อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 16.00 น. ถึง 22.00 น. ตลาดน�้ำคลองแหในวันนี้ นอกจากจะ มีนักท่องเที่ยวในจังหวัดแล้ว ยังมีผู้คนจาก จังหวัดใกล้เคียง เช่น พัทลุง ปัตตานี สตูล ฯลฯ รวมถึงนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย และสิงคโปร์ มาเที่ยวชม-ซื้อสินค้ากัน เนืองแน่นทุกวันที่เปิดขาย จุดส�ำคัญของ การก�ำเนิดตลาดน�้ำแห่งนี้ คือ การฟื้นฟู คลองแห ซึ่งเป็นล�ำคลองสายเล็กๆ เชื่อม ระหว่างคลองเตยกับคลองอู่ตะเภา ที่ตื้น เขินไปชั่วระยะเวลาหนึ่ง ให้กลับมาเป็น คลองสะอาด กว้างขวาง และเพียงพอ ส�ำหรับการรองรับเรือจ�ำนวนมาก

สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็น มีเวลาลองมาสัมผัสตลาดน�้ำแดนใต้ด้วยตัวเองทุกสุดสัปดาห์ “ตลาดน�้ำคลองแห” อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดสงขลา โดยตลาดน�้ำนั้นตั้งอยู่ที่ท่าน�้ำวัด คลองแห ต�ำบลคลองแห นอกตัวเมืองหาดใหญ่ไปเล็กน้อย เป็นตลาดน�้ำแห่งแรกและแห่งเดียวของภาคใต้ การเดินทาง ตลาดน�้ำคลองแหตั้งอยู่ทางด้านทิศเหนือของตัวเมืองหาดใหญ่ จากหาดใหญ่สามารถเข้าถึงตลาดน�้ำได้สองทาง ทาง แรก เข้าทางถนนนิพัทธ์สงเคราะห์ 5 หรืออีกเส้นทางหนึ่ง ใช้ถนนลพบุรีราเมศวร์ (ทาง 414) และใช้เส้นทางที่จะไปสงขลา จะเห็นป้าย ทางเข้าตลาดน�้ำคลองแห ให้กลับรถเข้าตลาดน�้ำ อ�ำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โทร. 0 7423 1055, 0 7423 8518, 0 7424 3747



23






แต่ละชีวิต จะได้ลิ้มรสแห่งความตาย ท่านพี่น้องทุกท่านพึงย�ำเกรงอัลลอฮฺ เถิด เพราะการเกรงกลัวอัลลอฮฺ นั้นเป็นเสบียงที่ดียิ่งส�ำหรับเราทั้งในโลกนี้และ ในโลกอาคิเราะฮฺ ท่านพี่น้องที่รัก ในเรื่องของความตายและสิ่งที่เราจะได้รับหลังจากความตาย ตลอดจนสภาพของคนที่ตายแล้ว เป็นอย่างไร ทุกวันนี้ผู้ที่รู้จักอัลลอฮฺ ยังไม่ได้ให้ความส�ำคัญเท่าที่ควรกับอาคิเราะฮฺ เพราะอาจจะเข้าใจเอาเองว่าเรื่องนี้ไม่ได้ อยู่ในโลกนี้ แล้วก็อีกนานกว่าที่คนๆนั้นจะได้เจอ เขาจึงสนใจกับโลกนี้ซึ่งไม่ใช่บ้านที่เราจะอยู่โดยตลอดไป โลกนี้ก็เหมือนกับ บ้านชั่วคราวซึ่งเปรียบเสมือนการเดินทาง การเดินทางนั้นไม่ว่าจะเป็นการเดินทางที่ใช้เวลามากหรือใช้เวลาน้อย ก็แน่นอนว่า เราจะต้องอยากกลับไปบ้านเหลือเกิน เราอยู่ในโลกนี้ก็เช่นเดียวกัน เราอยู่ในฃ่วงเวลาของการเดินทางซึ่งจะต้องกลับบ้าน ภูมิล�ำเนาของเราไม่ใช่โลกนี้ แต่ คือโลกหน้า อิสลามถือว่าความเป็นและความตายนั้นล้วนเป็นบทเรียนแก่มนุษย์ทั้งสิ้น ดังที่อัลลอฮฺได้ตรัสไว้ในซูเราะฮฺที่ 67อายะฮฺที่ 2 ว่า

ْ ْ ْ ْ َّ ً‫ا‬ ‫﴾سورة الملك‬٢﴿ ‫ال ِذي َخ َل َق ال َم ْو َت َوال َح َي َاة ِل َي ْب ُل َو ُك ْم َأ� ُّي ُك ْم َأ� ْح َس ُن َع َمل ۚ َو ُه َو ال َع ِز ُيز ال َغ ُف ُور‬ “พระองค์ผู้ได้ทรงบังเกิดความตายและความเป็น เพื่อจะได้ทดสอบสูเจ้าว่าใครในหมู่สูเจ้าที่ท�ำงานได้ดียิ่ง และพระองค์นั้นเป็นผู้ทรงเดชานุภาพ และเป็นผู้ทรงอภัยเสมอ”

24




การมีชีวิตในโลกนี้ อยู่ในการทดสอบ ดุนยาเป็นโลกแห่งการเพาะปลูกส่วนอาคิเราะฮฺเป็นบ้านแห่งเดียวที่เราจะเก็บ เกี่ยว เราปลูกสิ่งที่ดีๆไว้เราก็เก็บเกี่ยวสิ่งที่ดีๆ ถ้าเราปลูกสิ่งที่ไม่ดีไว้เราก็เก็บเกี่ยวผลในสิ่งที่ไม่ดี ในโลกนี้เราจึงมีหน้าที่ที่จะ ต้องปฏิบัติ อัลลอฮฺ ได้ชี้แจงความดีในปรโลก ดังที่พระองค์ตรัสความว่า

‫ْآ‬ ‫أ‬ ْ َ ُ ُْ َْ ‫﴾سورة العلى‬١٧﴿ ‫﴾ َوال ِخ َر ُة َخ ْي ٌر َو َأ� ْب َق ٰى‬١٦﴿ ‫ون ال َح َي َاة ُّالد ْن َيا‬ ‫بل تؤ ِثر‬

“ ไม่ใช่หรอก เขาเลือกเอาชีวิตความเป็นอยู่ในโลกนี้เท่านั้นทั้งๆที่อาคิเราะฮฺนั้นเป็นสิ่งที่ดีกว่าและยั่งยืนกว่า” ท่านพี่น้องที่เคารพครับถ้าเราค�ำนึงถึงดุนยานี้และไม่ลืมอาคิเราะฮฺด้วยก็นับว่าเป็นชัยชนะทั้งในโลกนี้และโลกอาคิ เราะฮฺ อัลกุรอ่านได้ส่งเสริมไว้ดังที่มีใจความว่า

َ‫اك َّالل ُـه َّالد َار ْآالخ َر َة ۖ َو اَل ت‬ َۖ ‫نس َن ِص َيب َك ِم َن ُّالد ْن َيا ۖ َو َأ� ْح ِسن َك َما َأ� ْح َس َن َّالل ُـه إ َل ْيك‬ َ ‫َو ْاب َتغ ِف َيما آ� َت‬ َ ِ ِ ِ ‫َأ‬ ْ َ‫ا‬ ْ ْ َ َ ْ ْ َ َ‫َ ا‬ ‫﴾سورة القصص‬٧٧﴿ ‫ض ۖ ِإ َّن َّالل َـه ل ُي ِح ُّب ال ُم ْف ِس ِد َين‬ ِ ‫ول تب ِغ الف َساد ِفي الر‬

“เจ้าจงแสวงหาสิ่งที่อัลลอฮฺ ได้ให้แก่เจ้าไว้ในอาคิเราะฮฺและจงอย่าได้ลืมส่วนของเจ้าในโลกดุนยา” คือให้เรามีฐานะในโลกดุนยานี้ โดยไม่ได้ให้เราเป็นประชาชาติชั้นสองในโลกนี้ ไม่ได้ต้องการให้เราตกต�่ำ ส�ำหรับ คนที่รู้ผิดรู้ถูกแต่เขาก็ยังฝ่าฝืน ก็มีค�ำเตือนไว้ในโอการของอัลลอฮฺ มีใจความว่า

‫ْآ‬ ‫أ‬ ْ َ ُ ُْ َْ ‫﴾سورة العلى‬٧١﴿ ‫﴾ َوال ِخ َر ُة َخ ْي ٌر َو َأ� ْب َق ٰى‬٦١﴿ ‫ون ال َح َي َاة ُّالد ْن َيا‬ ‫بل تؤ ِثر‬

“ ไม่ใช่หรอกเขาเลือกเอาชีวิตความเป็นอยู่ในโลกนี้เท่านั้นทั้งๆที่อาคิเราะฮฺนั้นเป็นสิ่งที่ดีกว่าและยั่งยืนกว่า” ท่านพี่น้องครับส่วนผู้ที่มีความเกรงกลัวพระผู้เป็นเจ้าของเขา เขาจะยับยั้งจิตใจไม่ให้เป็นไปตามอ�ำนาจฝ่ายต�่ำ แท้จริงสวรรค์นั้นเป็นที่อยู่ของเขา นี่ก็เป็นการเตือนให้รู้ว่าอาคิเราะฮฺนั้นมีการตอบแทนทั้งความดีและความไม่ดี ความดีคือ สิ่งที่อิสลามได้ระบุไว้ว่าความดีนั้นคืออะไร ในทัศนะของอัลลอฮฺ ท่านร่อซูล ได้สอนเราไว้ว่า “คนหนึ่งคนใดในพวกท่านอย่าได้ปรารถนาความตายเมื่อได้ประสบกับความเดือดร้อน แต่จงพูดว่าข้าแต่อัลลอฮฺ หากการมีชีวิตอยู่ของข้าพระองค์เป็นการดีกับข้าพระองค์ ก็โปรดทรงให้ข้าพระองค์มีชีวิตอยู่ต่อไป แต่ถ้าหากว่าพระองค์ทรง เห็นว่าการจากไปของข้าพระองค์เป็นการดีแก่ข้าพระองค์ ก็ขอให้พระองค์ให้ข้าพระองค์ได้สิ้นชีวิตด้วยเถิด” เป็นการขอต่ออัลลอฮฺในการให้พระองค์ทรงเลือกให้เรา จะให้เราตายหรือให้เรามีชีวิตอยู่ ฮะดีษนี้รายงานโดย อิหม่ามมุสลิม และยังมีอีกฮะดีษหนึ่งที่ให้เราขอต่ออัลลอฮฺ “ ขอให้อัลลอฮฺ ให้การมีชีวิตของเรานั้นเป็นการเพิ่มพูนความดีให้แก่เรา และโปรดให้ความตายของเรานั้นเป็น ความสะดวกสบายและเป็นความสงบแก่เรา” ส่วนการตายสบายที่เราพูดถึงก็หมายความว่าตายแล้วไปอยู่ในความโปรดปรานของอัลลอฮฺ คนที่ฆ่าตัวตายก็เท่ากับ เป็นการตายในสภาพที่เขาไม่ได้เป็นมุสลิม และต้องเข้านรกไม่ใช่เป็นการตายที่สบาย การฆ่าตัวตายไม่ว่าจะเป็นการ กระท�ำด้วยวิธีไหนก็ตามจะท�ำให้เขาต้องไปถูกทรมานในนรกด้วยวิธีนั้นตลอดไป ทุกคนไม่ว่าจะอยู่ในระดับใดก็ตามจะต้อง ประสบกับความตายอันนี้เป็นเรื่องที่แน่นอนเหลือเกิน อัลลอฮฺ ได้ตรัสไว้ในซูเราะฮฺที่สามอายะฮฺที่185ว่า

ْ ْ ْ ْ َ ُّ ُ ۗ ‫س َذا� ِئ َق ُة ال َم ْو ِت ۗ َو ِإ َّن َما ُت َو َّف ْو َن ُأ� ُجو َر ُك ْم َي ْو َم ال ِق َي َام ِة ۖ َف َمن ُز ْح ِز َح َع ِن َّالن ِار َو ُأ� ْد ِخ َل ال َج َّن َة َف َق ْد َف َاز‬ ٍ ‫كل نف‬ ْ ْ َّ‫ا‬ ‫آ‬ ‫﴾سورة �ل عمران‬٥٨١﴿‫َو َما ال َح َي ُاة ُّالد ْن َيا ِإل َم َت ُاع ال ُغ ُر ِور‬



25


“แต่ละชีวิตนั้น จะได้ลิ้มรสแห่งความตาย และแท้จริงที่พวกเจ้าจะได้รับรางวัลของพวกเจ้าโดยครบถ้วนนั้น คือวัน ปรโลกแล้วผู้ใดที่ถูกให้ห่างไกลจากไฟนรก และถูกให้เข้าสวรรค์แล้วไซร้ แน่นอน เขาก็ชนะแล้ว และชีวิตความเป็นอยู่แห่งโลก นี้นั้น มิใช่อะไรอื่นนอกจากสิ่งอ�ำนวยประโยชน์แห่งการหลอกลวง เท่านั้น” อัลลอฮฺตรัสว่า

ً‫ُ ْ َ َ ُ ُّ ْ َ َ ٌ َ ْآ َ ُ َ ْ ٌ ّ َ َّ َ ٰ َ اَ ُ ْ َ ُ َ ا‬ ‫﴾سورة النساء‬٧٧﴿‫ون َف ِتيل‬ ‫قل متاع الدنيا ق ِليل وال ِخرة خير ِلم ِن اتقى ول تظلم‬

“สิ่งที่อ�ำนวยประโยชน์ใดดุนยานี้มีเพียงเล็กน้อยเท่านั้น และอาคิเราะฮฺนั้นเป็นสิ่งที่ดียิ่งส�ำหรับผู้ที่ย�ำเกรงแล้วเขา จะไม่ถูกอธรรมแม้แต่น้อย” ท่านนบี ยังได้สอนเราไว้อีกว่า “จงหาโอกาสที่มีสภาพห้าอย่างก่อนที่จะมีสภาพห้าอย่างดังต่อไปนี้ ท่านทั้งหลายจงหาโอกาสท�ำความดีขณะที่ท่าน ทั้งหลายก�ำลังมีเงินทองก่อนที่จะยากจน ท่านทั้งหลายจงหาโอกาสท�ำความดีขณะที่ท่านทั้งหลายยังเป็นหนุ่มมีก�ำลังวังชา อย่างดีก่อนที่จะแก่ชราลง ท่านทั้งหลายจงหาโอกาสท�ำความดีขณะที่ท่านทั้งหลายยังมีสุขภาพที่ดีอยู่ แข็งแรง ก่อนที่จะ เจ็บไข้ได้ป่วยลง ท่านทั้งหลายจงหาโอกาสท�ำความดีในขณะที่ท่านยังมีเวลาว่างก่อนที่จะไม่ว่าง ท่านทั้งหลายจงหาโอกาส ท�ำความดีในขณะที่ท่านมีชีวิตอยู่ก่อนที่ท่านทั้งหลายจะจากโลกนี้ไป” ท่านพี่น้องครับเมื่อท่านได้ทราบดังนี้แล้วควรเตรียมพร้อมไม่มีการผัดวันประกันพรุ่ง เป็นการเพิ่มพลังให้เรามุ่งหน้า ไม่ให้เราถอยหลัง พึงสังวรและเตือนตัวเองไว้ว่าลูกหลานของอาดัมนั้นจะต้องกลับไปและถูกสอบสวน ฮะดีษที่กล่าวมา ทั้งหมดนี้รายงานโดยติรมีซีย์ แล้วท่านนบีมุฮัมมัด ยังสอนเราไว้อีกว่า “สองเท้าของลูกหลานของอาดัมจะไม่เคลื่อนย้ายไปจากที่ นอกจากเขาจะถูกสอบสวนถึงสี่ประการด้วยกัน นั่นก็ คือการถามถึงอายุว่าที่เขามีอายุยืนยาวอยู่นั้นได้ใช้อายุนั้นไปอย่างไร และถามถึงตอนหนุ่มสาวของเขาว่าได้ใช้ไปในหนทางใด และจะถูกสอบถามถึงทรัพย์สมบัติของเขาว่าได้มาจากไหนและใช้ไปในทางใดบ้าง แล้วเขาได้ท�ำอะไรบ้างในความรู้ที่เขาได้ไป เรียนรู้มา” ฮะดีษนี้เตือนให้เรารู้ว่าแม้แต่การอนุมัติเงินทองที่หามาได้เองซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของเราแต่ก็ต้องรับผิดชอบด้วย ต้องหามาด้วยวิธีที่ฮะล้าล และใช้ไปในหนทางที่ถูกต้อง จะปฏิเสธว่าไม่ได้เรียนรู้แล้วก็ไม่ต้องรับผิดชอบไม่ได้ ไม่เรียนรู้ก็ เป็นความผิด รู้แล้วไม่ท�ำตามวิชาที่ร�่ำเรียนมาก็เป็นความผิดอีกเช่นเดียวกัน อิสลามให้เราเรียนรู้เพื่อปฏิบัติ เป็นการตระ เตรียมเพื่อโลกหน้า อัลลอฮฺ ตรัสความว่า

‫ُ ّ َ َّ َ َ َ ُ ْ َ َ ُ ُّ ْ َ َ َ ْ َ ُ َ َّ آ‬ ‫ون ِم َن ال ِذ َين � َم ُنوا‬ ‫ز ِين ِلل ِذين �كفروا الحياة الدنيا ويسخر‬ َ ‫َو َّال ِذ َين َّات َق ْوا َف ْو َق ُه ْم َي ْو َم ْال ِق َي َام ِة ۗ َو َّالل ُـه َي ْر ُز ُق َمن َي َش ُاء ب‬ ْ َ ‫﴾سورة البقرة‬٢١٢﴿‫اب‬ ‫س‬ ‫ح‬ ‫ر‬ ‫ي‬ ‫غ‬ ِ ٍ ِ ِ “ชีวิตความเป็นอยู่ในดุนยาได้ถูกประดับประดาให้สวยงาม แต่บรรดาผู้ที่ปฏิเสธการศรัทธาและเขาเหล่านั้นจะเย้ย หยันบรรดาผู้ที่ศรัทธา และบรรดาผู้ที่ย�ำเกรงอัลลอฮฺ นั้นจะมีฐานะเหนือพวกเขาในวันกิยามะฮฺ และอัลลอฮฺ นั้นจะประทาน ปัจจัยยังชีพแก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์โดยมิอาจที่จะค�ำนวนได้” (อัลบะกอเราะฮฺ: 212) ในวันอาคิเราะฮฺมนุษย์จะพบกับทุกสงิ่ ทุกอย่าง ไม่มก ี ารหลอกลวง อัลลอฮฺได ้แจ ้งกับท่าน นบี ว่า “เจ ้าจะได ้เห็นบรรดาผู ้ทีท ่ �ำความผิดก ้มศรี ษะลงไปยังพระเจ ้าของพวกเขาพลางกล่าวว่า โอ ้พระเจ ้าของเรา เรา เห็นแล ้ว เราได ้ยินแล ้ว โปรดให ้เรากลับไปมีชวี ต ิ ใหม่ได ้ไหม

26




ท่านพี่น้องที่เคารพ เรื่องความตายและเรื่องปรโลกเป็นสิ่งที่เร้นลับ เราไม่สามารถน�ำมาพูดได้ถ้าไม่มีหลักฐานจา กอัลกุรอ่านและวจนะของท่านร่อซูล เราจะรู้เรื่องนี้ก็จากหลักฐานของอัลกุรอ่านและหลักฐานจากฮะดีษของท่านนบีมุฮัมมัด ได้กล่าวไว้ ขอให้เราศรัทธาว่าที่ท่านร่อซูล ได้บอกเรามานั้นเป็นความจริง ในซูเราะฮฺที่ 41 อายะฮฺที่30-31 อัลลอฮฺ ตรัสไว้ ว่า

َ ‫ِإ َّن َّال ِذ َين َق ُالوا َر ُّب َنا َّالل ُـه ُث َّم ْاس َت َق ُاموا َت َت َن َّز ُل َع َل ْيه ُم ْال َمل ِاَئ َك ُة َأ� اَّل َت َخ ُافوا َو اَل َت ْح َزُنوا َو َأ� ْب ِش ُروا ب ْال َج َّن ِة َّال ِتي ُك ُنت ْم ُت َوع ُد‬ ‫ون‬ ِ ِ ْ‫﴾ َن ْح ُن َأ� ْو ِل َي ُاؤ ُك ْم ِفي ْال َح َي ِاة ُّالد ْن َيا َو ِفي ْآال ِخ َر ِة ۖ َو َل ُك ْم ِف َيها َما َت ْش َت ِهي َأ� ُنف ُس ُكم‬٣٠﴿ َ ‫َو َل ُك ْم ِف َيها َما َت َّد ُع‬ ‫﴾ سورة فصلت‬٣١﴿ ‫ون‬ “แท้จริงบรรดาผู้ที่กล่าวว่าพระเจ้าของเรานั้นคืออัลลอฮฺ และเขาได้ด�ำรงไว้ซึ่งการกล่าวของเขาในขณะที่เขาตาย บรรดามลาอีกะฮฺจะลงมาแล้วบอกพวกเขาว่า พวกท่านทั้งหลายอย่ากลัว อย่าได้เสียใจ และจงภูมิใจกับสวรรค์ที่ได้ถูก เตรียมไว้ส�ำหรับพวกท่าน และเรานั้นเป็นมิตรของพวกท่านทั้งในดุนยาและ อาคิเราะฮฺ และในวันปรโลกนั้นพวกท่านจะได้ รับสิ่งทั้งหลายที่ท่านปรารถนา และในสวนสวรรค์ท่านจะได้รับตามที่ท่านทั้งหลายได้เรียกร้อง” ท่านพี่น้องที่เคารพครับมีหลายฮะดีษรายงานว่ามีอยู่สามประการที่มลาอีกะฮฺจะกล่าวค�ำข้างต้นนี้คือ 1. เมื่อมลาอีกะฮฺจะมารับวิญญาณขณะที่พวกเราจะตาย 2. เมื่อมลาอีกะฮฺสอบถามเราในกุโบร ทั้งหมด

3. วันกิยามะฮฺ เมื่อวันฟื้นคืนชีพมาถึงก็นับเป็นรางวัลให้เรามั่นใจว่า ถ้าเราท�ำความดีไม่ต้องกลัวอะไรต่างๆ

วันแรกแห่งการตายและถูกฝังนั้นถือว่าอยู่ในอาลัมบัรซัค รอการฟื้นจนกระทั่งถึงวันฟื้นคืนชีพ ฮะดีษนี้มีรายงานโดย ท่านอุซมานอิบนุอัฟฟานว่ากุโบรนั้นจะเป็นสถานที่แรกแห่งวันปรโลกและเป็นเขตที่เราก้าวไปสู่โลกอาคิเราะฮฺ ในซูเราะ ฮฺอัลบะกอเราะฮฺอายะฮฺที่254 อัลลอฮฺ ตรัสว่า

َّ‫ا‬ َ‫ا‬ َ‫ا‬ ‫َّ آ‬ ‫ۗ َيا َأ� ُّي َها ال ِذ َين � َم ُنوا َأ� ِنف ُقوا ِم َّما َر َز ْق َن ُاكم ّ ِمن َق ْب ِل َأ�ن َي ْأ� ِت َي َي ْو ٌم ل َب ْي ٌع ِف ِيه َول ُخ َّل ٌة َول َش َف َاع ٌة‬ َّ ‫ون ُه ُم‬ َ ‫الظا ِل ُم‬ َ ‫َو ْال َك ِاف ُر‬ ‫﴾ سورة البقرة‬٢٥٤﴿ ‫ون‬ “ผู้ศรัทธาทั้งหลายจงบริจาคส่วนหนึ่งจากที่เราได้ประทานปัจจัยยังชีพให้แก่พวกเจ้า ก่อนที่วันหนึ่งจะมายังพวกเจ้า ซึ่งเป็นวันที่ไม่มีการแลกเปลี่ยน ไม่มีมิตรภาพต่อกัน ไม่มีการขอความช่วยเหลือจากผู้ใด และบรรดาผู้ที่ปฏิเสธการศรัทธาก็ คือผู้ที่อธรรมต่อตัวเองนั่นเอง” ในซูเราะฮฺยูนุสอายะฮฺที่ 49 อัลลอฮฺ ตรัสว่า

َّ‫ا‬ َ‫ا‬ َ‫ا‬ ‫َّ آ‬ ‫ۗ َيا َأ� ُّي َها ال ِذ َين � َم ُنوا َأ� ِنف ُقوا ِم َّما َر َز ْق َن ُاكم ّ ِمن َق ْب ِل َأ�ن َي ْأ� ِت َي َي ْو ٌم ل َب ْي ٌع ِف ِيه َول ُخ َّل ٌة َول َش َف َاع ٌة‬ “เมื่อความตายมาถึงเขาไม่สามารถที่จะขอเลื่อนออกไปได้ หรือว่าเลื่อนให้เร็วขึ้นมาได้ พระด�ำรัสของอัลลอฮฺ ได้ กล่าวว่า เมื่อก�ำหนดวาระแห่งความตายของพวกเขาได้มาถึง พวกเขาไม่สามารถเลื่อนเวลาออกไปให้ช้าแม้เพียงสักชั่วโมง เดียว หรือจะรีบเร่งให้ถึงก่อนก็ไม่ได้” ส่วนหนึ่งจากคุตบะฮฺวันศุกร์โดย คอเต็บ อับดุสสลาม เพชรทองค�ำ



27




28



àÊÃÕ¾ÈÔ Ø·¸ì àµÁÕÂÒàÇÊ 


Ç‹Ò·Õ輌ÊÙ ÁѤêԧµÓá˹‹§

¼ÙŒÇÒ‹ ÃÒª¡ÒáÃا෾ÁËÒ¹¤Ã ในวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2555 พล.ต.อ.เสรีพิศุทธิ์ ได้เปิดตัวแสดงเจตนาที่จะลงรับสมัครเลือกตั้งเป็น ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในต้นปี พ.ศ. 2556 ที่โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล ใน นาม "กลุ่มพลังกรุงเทพ" พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เกิดเมื่อวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2491 ที่จังหวัดธนบุรี เป็นบุตร นายชื้น และ นางอรุณ มีชื่อ เล่นว่า “ตู่” สมรสกับ นางพัสวีศิริ (สกุล เดิม เทพชาตรี) มีบุตรด้วยกัน 3 คน คือ น.ส.ศศิภาพิมพ์ , นายทรรศน์พนธ์ และ น.ส.ทัศนาวัลย์ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เป็นหนึ่งใน ข้าราชการต�ำรวจและทหารที่เคยดื่มน�้ำ พิพัฒน์สัตยา และถวายสัตย์ปฏิญาณตน ต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง คือ องค์พระ แก้วมรกต ต่อหน้าพระพักตร์พระบาท สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย เดช พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ จบศึกษาระดับมัธยม

ต้นจากโรงเรียนทวีธาภิเศก จากนั้นจึงได้ ศึกษาต่อที่โรงเรียนเตรียมทหาร (รุ่นที่ 8) รุ่นเดียวกับ พล.อ.อภิชาต เพ็ญกิตติ, พล.อ.กิตติพงษ์ เกษโกวิท, พล.อ.สมเจ ตน์ บุญถนอม พล.ร.อ.วีรพล วรานนท์ ร.น. , พล.อ.อ. อาคม กาญจนหิรัญ และพล.ต.อ.ปรุง บุญผดุง โรงเรียนนาย ร้อยต�ำรวจ (รุ่นที่ 24) เคยรับราชการ อยู่ที่อ�ำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ช่วง พ.ศ. 2515-2524 ได้ต่อสู้ปราบปราม ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์อย่างเด็ดเดี่ยว กล้าหาญ จนบ้านเมืองบังเกิดความสงบ เรียบร้อย และได้รับการยกย่องว่าเป็น “วีรบุรุษนาแก” ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียาเวส ได้



รับการโปรดเกล้าให้ด�ำรงต�ำแหน่ง ผู้ บัญชาการต�ำรวจแห่งชาติ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2550 เมื่อต้นปี พ.ศ.2551 ภาย หลังพรรคพลัีงประชาชนชนะการ เลือกตั้ง นายสมัคร สุนทรเวช ด�ำรง ต�ำแหน่งนายกรัฐมนตรี พ.ต.อ.ทินกร มั่งคั่ง อดีตนายเวร ที่ถูก พล.ต.อ.เสรี พิศุทธ์ฯ ปลดออกจากราชการ ลงนาม หนังสือร้องเรียนถึงนายสมัครฯ ซึ่ง ส�ำนักนายกรัฐมนตรีได้ลงรับหนังสือ ร้องเรียนทั้ง 3 ฉบับ ไว้พร้อมกันในวัน ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2551 อมา วันที่ 8 เมษายน ปี เดียวกัน นายสมัครฯ ก็ได้ออกค�ำสั่ง

29


พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เกิดเมื่อวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2491 ที่จังหวัดธนบุรี เป็นบุตร นายชื้น และ นางอรุณ มีชื่อ เล่นว่า “ตู่” สมรสกับ นางพัสวีศิริ (สกุล เดิม เทพชาตรี) มีบุตรด้วยกัน 3 คน คือ น.ส.ศศิภาพิมพ์ , นายทรรศน์พนธ์ และ น.ส.ทัศนาวัลย์ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เป็นหนึ่งใน ข้าราชการต�ำรวจและทหารที่เคยดื่มน�้ำ พิพัฒน์สัตยา และถวายสัตย์ปฏิญาณ ตนต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง คือ องค์พระแก้วมรกต ต่อหน้าพระพักตร์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดช พระบรมวงศานุวงศ์ ทุกพระองค์ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ จบ ศึกษาระดับมัธยม เมื่อต้นปี พ.ศ.2551 ภายหลังพรรคพลัีงประชาชนชนะการ เลือกตั้ง นายสมัคร สุนทรเวช ด�ำรง ต�ำแหน่งนายกรัฐมนตรี พ.ต.อ.ทินกร มั่งคั่ง อดีตนายเวร ที่ถูก พล.ต.อ.เสรี พิศุทธ์ฯ ปลดออกจากราชการ ลงนาม หนังสือร้องเรียนถึงนายสมัครฯ ซึ่ง ส�ำนักนายกรัฐมนตรีได้ลงรับหนังสือ ร้องเรียนทั้ง 3 ฉบับ ไว้พร้อมกันในวัน ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2551 และ ใน วันรุ่งขึ้น นายสมัคร ก็ได้ออกค�ำสั่งแต่ง ตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้าย

30

แรง ต่อ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ฯ ทันที โดยข้ามขั้นตอน ไม่ท�ำการสืบสวน ข้อเท็จจริงตามกฎหมายเสียก่อน และในวันเดียวกันนั้นก็ได้ออกค�ำสั่ง ให้ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ฯ ไปปฏิบัติ ราชการส�ำนัักนายกรัฐมนตรี โดยให้ พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองผู้ บัญชาการต�ำรวจแห่งชาติ เป็นผู้รักษา ราชการแทน [2][3] ต่อมา วันที่ 8 เมษายน ปีเดียวกัน นายสมัครฯ ก็ได้ออกค�ำสั่ง ส�ำนัก นายกรัฐมนตรี ที่ 73/2551 ให้ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียาเวส ออก จากราชการไว้ก่อน โดยที่ยังไม่ทันได้

สั่งให้ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ฯ ออกจาก ราชการไว้ก่อน เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2553 และในที่สุดนายสมัครฯ ก็ถูกพลัง ประชาชนขับไล่ ยึดท�ำเนียบรัฐบาล จนไม่มีที่ท�ำการ ถูกปลดออกจาก ต�ำแหน่งนายกรัฐมนตรี และถึงแก่ กรรมด้วยโรคมะเร็งในวัยที่ยังไม่ สมควร ส่วน พล.ต.อ.พัชรวาทฯ ก็ ถูกนายอภิสิทธิ์ฯ มีค�ำสั่งส�ำนักนายก รัฐมนตรี ที่ 228/2552 ลงวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2552 ลงโทษปลดออก จากราชการ และยังตกเป็นจ�ำเลยใน คดีที่ถูก พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ฯ ฟ้องอีก

เริ่มท�ำการสอบสวนใดๆ ทั้งสิ้น และ แต่งตั้ง พล.ต.อ.พัชรวาทฯ ด�ำรง ต�ำแหน่ง ผบ.ตร. แทน หลังจากนั้น ในวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2552 พล.ต.อ.เสรีพิศุทธิ์ ได้ ท�ำการแถลงข่าวที่โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร์ ถึงเรื่องที่ถูกปลดออก จากต�ำแหน่งโดยกล่าวว่าตนถูกกลั่น แกล้ง ไม่ได้รับความเป็นธรรม[4] ต่อมาเมื่อนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ด�ำรงต�ำแหน่งนายกรัฐมนตรี ก็ได้สั่ง ให้ยุติการสอบสวน และยกเลิกค�ำ

หลายคดี ในวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2555 พล.ต.อ.เสรีพิศุทธิ์ ได้เปิดตัว แสดงเจตนาที่จะลงรับสมัครเลือก ตั้งเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในต้นปี พ.ศ. 2556 ที่โรงแรมอินเตอร์คอน ติเนนตัล ในนาม “กลุ่มพลังกรุงเทพ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ มีภาพลักษณ์เป็น นายต�ำรวจมือปราบที่ซื่อตรง ได้ฉายา ว่า “มือปราบตงฉิน” ผู้มีอ�ำนาจใน หลายรัฐบาลมักเลือก พล.ต.อ.เสรี พิศุทธ์ ให้เข้ามาสืบสวนสอบสวนคดี




ในวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2555 พล.ต.อ.เสรีพิศุทธิ์ ได้เปิดตัวแสดงเจตนาที่จะลงรับสมัครเลือกตั้งเป็นผู้ว่าราชการ กรุงเทพมหานคร ในการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในต้นปี พ.ศ. 2556 ที่โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล ในนาม “กลุ่มพลังกรุงเทพ” เมื่อต้นปี พ.ศ.2551 ภายหลังพรรค พลัีงประชาชนชนะการเลือกตั้ง นาย สมัคร สุนทรเวช ด�ำรงต�ำแหน่งนายก รัฐมนตรี พ.ต.อ.ทินกร มั่งคั่ง อดีต นายเวร ที่ถูก พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ฯ ปลดออกจากราชการ ลงนามหนังสือ ร้องเรียนถึงนายสมัครฯ ซึ่งส�ำนัก นายกรัฐมนตรีได้ลงรับหนังสือร้อง เรียนทั้ง 3 ฉบับ ไว้พร้อมกันในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2551 และ ใน วันรุ่งขึ้น นายสมัคร ก็ได้ออกค�ำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัย ร้ายแรง ต่อ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ฯ ทันที โดยข้ามขั้นตอน ไม่ท�ำการ สืบสวนข้อเท็จจริงตามกฎหมายเสีย ก่อน และในวันเดียวกันนั้นก็ได้ออก ค�ำสั่งให้ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ฯ ไป

ปฏิบัติราชการส�ำนัักนายกรัฐมนตรี โดย ให้ พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รอง ผู้บัญชาการต�ำรวจแห่งชาติ เป็นผู้รักษา ราชการแทน และในที่สุดนายสมัครฯ ก็ถูกพลังประชาชนขับไล่ ยึดท�ำเนียบ รัฐบาลจนไม่มีที่ท�ำการ ถูกปลดออก จากต�ำแหน่งนายกรัฐมนตรี และถึงแก่ กรรมด้วยโรคมะเร็งในวัยที่ยังไม่สมควร ส่วน พล.ต.อ.พัชรวาทฯ ก็ถูกนายอภิ สิทธิ์ฯ มีค�ำสั่งส�ำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 228/2552 ลงวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2552 ลงโทษปลดออกจากราชการ และ ยังตกเป็นจ�ำเลยในคดีที่ถูก พล.ต.อ.เสรี ปฏิบัติราชการส�ำนัักนายกรัฐมนตรี โดย พิศุทธ์ฯ ฟ้องอีกหลายคดี ให้ พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รอง ผู้บัญชาการต�ำรวจแห่งชาติ เป็นผู้รักษา ราชการแทน



31


โทรศัพท์มือถือ กับเทคโนโลยีสมัยใหม่





Weather Cell Phone Concept : แนวคิดเพื่อบอกสภาพดินฟ้าอากาศ แนวคิดมือถือโทรศัพท์มือถือบอก สภาพดินฟ้าอากาศ (Weather Cell Phone Concept) มี แนวคิดและจุดเด่นตรงตัวเครื่องท�ำจากวัสดุ โปร่งใส ขนาดบางเฉียบ หน้าจอสามารถแสดงผลได้เต็มพื้นที่ ตัวเครื่อง ใช้ระบบสัมผัสในการควบคุมการท�ำงาน สามารถตรวจวัดสภาพอากาศในปัจจุบันแล้วแสดงผล บนตัวเครื่องได้

Projector Cell Phone Concept: แนวคิดมือถือติดโปรเจคเตอร์ แนวคิดมือถือโทรศัพท์มือถือที่ต้องการเป็นมากกว่ามือถือธรรมดา เป็นแนวคิดสมาร์ทโฟนขนาดบางเฉียบ ติดโปรเจคเตอร์หรือเครื่อง ฉายภาพ (Projector Concept) ไว้ตรงกลางของตัวเครื่องรอยต่อ ระหว่างจอแสดง ผลที่สามารถหมุนขึ้นได้กับแผงปุ่มกด ผู้ใช้สามารถส่ง ภาพในโทรศัพท์ออกไปยังฉากหรือผนังเพื่อรับชมภาพในขนาดใหญ่ ได้

32




Alarm Clock Cell Phone Concept: แนวคิดมือถือกับนาฬิกา ปลุก ตั้งโต๊ะ แนวคิด โทรศัพท์มือถือนาฬิกาปลุกตั้งโต๊ะ Sony Ericsson รูปทรง คล้ายนาฬิกาปลุกตั้งโต๊ะ มองเห็นเวลาชัดเจน ด้วยรูปแบบ นาฬิกา ดิจิตอลขนาด ใหญ่ มีเครื่องเล่น Walkman, ติดกล้อง ถ่ายรูป และใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ขนาด AAA 2 ก้อน

Flexible Cell Phone Concept: แนวคิดโทรศัพท์มือถือ ก�ำไลข้อมือแนวคิดโทรศัพท์มือถือก�ำไลข้อมือ หรือนาฬิกา โดยตัวเครื่องท�ำมาจากวัสดุที่มีความ ยืดหยุ่นสูง สามารถโค้งงอ ยึดปลายทั้งสองเข้าหา กัน ใช้เป็นก�ำไลข้อมือ พกพาไปไหนได้สะดวกมาก ขึ้น

Ear Cell Phone Concept: แนวคิดโทรศัพท์มือถือหู ฟังล่องหนแนวคิดโทรศัพท์มือถือหูฟัง ล่องหนหรือที่เรียกว่า “Ilshat Garipov” ออกแบบให้มีขนาดบางเฉียบ มีลักษณะคล้ายคลิปหนีบ ดึงส่วนยื่นออกมาเกี่ยวกับช่องหู คล้ายหูฟัง วัสดุประกอบตัวเครื่องแต่ละชั้นใช้โพลิเมอร์ สอดแทรกด้วยชิ้นส่วน อิเล็กทรอนิกส์ และเซ็นเซอร์จ�ำนวนมากสามารถตรวจจับผิวหน้าสัมผัสกับตัวเครื่องเปลี่ยนสี พื้น ผิวโทรศัพท์ให้เหมือนกับบริเวณที่ส่วมใสอยู่ ดูผ่านๆ แล้วเหมือนกับโทรศัพท์ล่องหนได้ ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก : http://taxmis.blogspot.com/2012/02/blog-post.html



33


34






35


36






37


38




นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา



39






 โครงการอันเนื่อง มาจากพระราชด�ำริ จังหวัดนราธวาส

40

โครงการฟาร์มตัวอย่าง ตามพระราชด�ำริ บ้านโคกปาฆาบือซา เป็นโครงการ ฟาร์มตัวอย่างตามพระราชด�ำริสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เมื่อครั้ง เสด็จฯแปรพระราชฐานไปประทับแรม ณ พระต�ำหนักทักษิณราชนิเวศน์ เมื่อปี พ.ศ. 2543 และมีพระราชประสงค์ที่จะช่วยเหลือเกษตรกรผู้ยากไร้ที่ขาดความ รู้ความเข้าใจในเกษตรกรรม เช่น การปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์ การประมง การ พัฒนาที่ดิน และว่างงาน ซึ่งมีภูมิล�ำเนาอยู่ในจังหวัดนราธิวาสให้มีความสนใจใน การประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้ พร้อมทั้งให้จังหวัดนราธิวาส รับผิดชอบจัดหา ที่ดินสาธารณประโยชน์ เพื่อใช้เป็นสถานที่จัดตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ จังหวัดนราธิวาส และส�ำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระ ราชด�ำริ (ส�ำนักงาน กปร.) ได้สนองพระราชด�ำริจัดหาที่ดินที่บริเวณโคกปาฆาบือ ซา บ้านโคกสยา หมู่ที่ 8 ต�ำบล กะลุวอเหนือ อ�ำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส จ�ำนวน 205 ไร่ เป็นสถานที่จัดตั้งโครงการฯ และคัดเลือกราษฎรเข้าฝึกอาชีพ ใน ฟาร์มตัวอย่าง จ�ำนวน 116 คน แยกเข้าประจ�ำตามสถานฝึก 6 สถานี ประกอบ ด้วยปศุสัตว์ ส่งเสริมการเกษตร วิชาการเกษตร ป่าไม้ ประมง และพัฒนาที่ดิน และ ส่วนราชการต่าง ๆ ของจังหวัดนราธิวาส ร่วมด�ำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ได้ เริ่มเข้าฝึกอาชีพ ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2543 เป็นต้นมา วัตถุประสงค์ในการจัดสร้างฟาร์มตัวอย่างแห่งนี้ขึ้นมาก็เพื่อเป็นแหล่งผลิต อาหารของราษฎรในจังหวัดนราธิวาส เป็นสถานที่ศึกษาและพัฒนาอาชีพทางการ เกษตรในทุกด้าน เป็นสถานที่ฝึกอบรม สาธิต และให้ความรู้แก่ราษฎรในการ ประกอบอาชีพด้านการเกษตร เป็นสถานที่จ้างแรงงานของราษฎรในพื้นที่ที่ไม่มีงาน ท�ำ




ภายในโครงการมีการท�ำการเกษตรมากมายหลาย รายการด้ ว ยกั น และที่ ก� ำ ลั ง โดดเด่ น และเกิ ด ความสนใจใน การเข้ามาศึกษาเพื่อเอาความรู้ไปปฏิบัติใช้เองของเกษตรกร ในพื้นที่เพื่อการเพาะปลูกเชิงพาณิชย์ก็คือมะละกอเรดเลดี้ ด้วยเป็นมะละกอที่นิยมรับประทานของประชาชนในพื้นที่และ ประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซีย โดยเฉพาะผลมีขนาดพอ เหมาะ ที่มีน�้ำหนักต่อผลประมาณ 600 กรัม มีรสหวานใน ผลสุกประมาณ 12-14 องศาบริกส์ นํ้าหนักผล 350 กรัม มะละกอพันธุ์นี้จะมีลักษณะใบมี 7 แฉกใหญ่ ใบกว้าง 50-60 ซม. ยาว 45-50 ซม. ก้านใบสีเขียวปนม่วงยาว 70-75 ซม. ระยะเวลาปลูกประมาณ 8 เดือน ก็จะเริ่มเก็บเกี่ยวผลได้ ให้ ผลผลิต 30-35 กิโลกรัมต่อต้นในระยะ 18 เดือน และค่อน ข้างทนต่อโรคใบด่าง ระยะปลูกคือ 4x3 เมตร หรือ 3x3 เมตร หรือ 2.5x3 เมตร ขุดหลุมปลูกเป็นรูปสี่เหลี่ยมให้ขอบหลุม ห่างจากหลักกลางประมาณ 25 ซม. และขุดลึก 50 ซม. เอา ดินขึ้นไว้บนปากหลุม

ใส่ปุ๋ยคอกในหลุมประมาณ 1 พลั่วหรือครึ่งบุ้งกี๋ลงบนดิน ที่ขุดขึ้นมา คลุกเคล้าดินกับปุ๋ยให้เข้ากันดี แล้วใช้จอบกลบดิน ลงหลุมให้เสมอปากหลุม มะละกอจะมีผลเก็บเกี่ยวได้เมื่ออายุ 7-8 เดือน และจะให้ผลแก่ทยอยกันไปเรื่อย ๆ มีอายุยืนยาว มากน้อยขึ้นอยู่กับการดูแลรักษา ยิ่งอายุมากต�ำแหน่งของผล จะอยู่สูงขึ้นไปมาก ท�ำให้ไม่สะดวกในการเก็บเกี่ยวผล การ ปลูกมะละกอในฟาร์มตัวอย่างฯแห่งนี้จะเก็บเกี่ยวผลจนอายุ ประมาณ 1-2 ปี จากนั้นก็ปรับปรุงดินแล้วปลูกใหม่ ทั้งนี้การดูแลใบให้เป็นอย่างดีเพื่อป้องกันมิให้ใบติดโรค โดยใช้ยาเส้นละลายในน�้ำ แล้วฉีดพ่นสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ช่วย ให้ราหรือเชื้อโรคใต้ใบหายไปได้และป้องกันการเกิดเชื้อโรคดัง กล่าว นอกจากนี้ช่วยให้ใบสวยงามยิ่งขึ้น

ปกติผลผลิตมะละกอจะได้ 3-4 ตันต่อไร่ ถ้าใช้ระยะ ปลูก 4x4 เมตร แต่ถ้าปลูกให้ถี่ขึ้นจะได้ผลผลิตสูงขึ้น มะละกอในภาคใต้ไม่มีปัญหาเรื่องน�้ำด้วยเป็นพื้นที่ฝน 8 แดด 4 ของปีจึงสามารถให้ผลผลิตได้ตลอดทั้งปี.

ที่มา : http://www.dailynews.co.th/agriculture/155072



41






“ภูเก็ตอันดามันฮาลาล เพื่อการท่องเที่ยวปี 2555” เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2555 เวลา 15.00น. ณ โรงแรมเดอะรอยัล พาราไดส์ ป่าตอง จ.ภูเก็ต ได้มี การแถลงข่าวจัดงาน“ภูเก็ตอันดามัน ฮาลาล เพื่อการท่องเที่ยวปี 2555” โดยมีนายสรธรรม จินดา รองนายก องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด ภู เ ก็ ต ดร.สมหมาย ปรีชาศิลป์ รองผู้ว่า ราชการจังหวัดภูเก็ต รศ.ดร.อิส มาแอ อาลี ประธานฝ่ายกิจการฮา ลาล คณะกรรมการกลางอิสลามแห่ง ประเทศไทย นายสมาน อาดัม ผู้ แทนคณะกรรมการกลางอิสลามแห่ง ประเทศไทย นายสุชาติ สุวรรณดี ผู้ ช่วยเลขาคณะกรรมการจัดงาน นาย คทาวุธ เลาะหมุด ผู้ช่วยเลขาคณะ กรรมการจัดงาน นายซัยนูรดีน นิมา คณะกรรมการจัดงานร่วมแถลงข่ าว การจัดงานภูเก็ตอันดามันฮาลาล เพื่อ การท่องเที่ยว โดยมี คณะผู้บริหาร อบจ.ภูเก็ต สมาชิกสภา ข้าราชการ

42

เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย องค์กรพันธมิตร เช่น กรมการท่อง เที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและ กีฬา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส� ำ นั ก งานสิ น ค้ า เกษตรและอาหาร แห่งชาติ กระทรวงการเกษตรและ สหกรณ์ ภูเก็ตแฟนตาซี แขกผู้มี เกียรติและสื่อมวลชนเข้าร่วม

ด้านนายสรธรรม จินดา รองนายก องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด ภู เ ก็ ต ได้ ก ล่ า วถึ ง องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว น จั ง หวั ด ภู เ ก็ ต ได้ จั ด งบประมาณเพื่ อ ส่ ง เสริ ม กิ จ การด้ า นประเพณี แ ละ วัฒนธรรมของพี่น้องมุสลิมอาทิเช่น



งานฮิจเราะฮ์ศักราช งานสุนัต หมู่ งานการอ�ำนวยความสะดวก ของผู ้ ป ระกอบพิ ธี ฮั จ ย์ แ ละโดย เฉพาะอย่างยิ่ง งานด้านฮาลาล ที่ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัด ภูเก็ตได้สนับสนุนงบประมาณให้ มีการจัดงานมาอย่างต่อเนื่องปีนี้ เป็นที่ 4 โดยได้ร่วมกับทางส�ำนัก จุฬาราชมนตรีและคณะกรรมการ กลางอิสลามแห่งประเทศไทย ซึ่ง ในปีนี้แนวการจัดเน้นเพื่อส่งเสริม งานด้านการท่องเที่ยวภายใต้ชื่อ งาน ภูเก็ตอันดามันฮาลาล เพื่อ การท่องเที่ยว ประจ�ำปี 2555 มุ่ง เน้ น ฮาลาลส่ ง เสริ ม เพื่ อ กิ จ การ ท่ อ งเที่ ย วเป็ น ปี แ รกแบ่ ง การจั ด งานเป็น 2 กิจกรรม คือ กิจกรรม แ ร ก เ ป ็ น ก า ร จั ด สั ม ม น า แ ล ะ นิทรรศการ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 5-6 กันยายน 2555 ณ โรงแรม เดอะรอยัล พาราไดส์ ป่าตอง


จังหวัดภูเก็ต โดยมีองค์กรรับรองฮาลาล จากประเทศต่างๆ 20ประเทศทั่วโลก สถานเอกอั ค รราชทู ต ประเทศมุ ส ลิ ม ในประเทศไทย สมาคมการท่องเที่ยว สภาหอการค้า องค์กรส่งเสริมการท่อง เที่ยวทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะ ในกลุ่มประเทศมุสลิมทั่วโลก ประมาณ 300 คนเข้าร่วมสัมมนา ในพิธีเปิดการ สัมมนาได้เรียนนายกรัฐมนตรี นางสาว ยิ่งลักษณ์ ชินวัตรเป็นประธานในพิธีเปิด และบรรยายพิเศษในหัวข้อบทบาทของ ภาครั ฐ ต่ อ นโยบายครั ว ไทยสู ่ ค รั ว โลก และ ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ เลขาธิการ อาเซียน ปาฐกถาพิเศษในหัวข้ออาเซียน กับศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเพื่อชาว มุสลิม ดร.อิสมาแอ กล่าวถึงการจัด งานฮาลาลจังหวัดภูเก็ตว่า ด้วยส�ำนัก จุฬาราชมนตรี องค์การบริหารส่วน จังหวัดภูเก็ต และส�ำนักงานคณะ กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ได้จัดท�ำโครงการ “ภูเก็ตอันดามันฮา ลาล เพื่อการท่องเที่ยวปี 2555” เพื่อ เป็ น การส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย วของ จังหวัดภูเก็ต โดยการน�ำเอาวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม ของชาวมุสลิมมาเป็นสื่อในการน�ำเสนอ เรื่ อ งราวแห่ ง วิ ถี ชี วิ ต ของมุ ส ลิ ม ให้ แ ก่

เยาวชนรุ่นหลัง สัมมนา ซึ่งถือได้ว่า นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต คณะผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและเป็นองค์การ บริ ห ารส่ ว นท้ อ งถิ่ น แรกของไทยที่ ด�ำเนินงานด้านส่งเสริมกิจการเกี่ยวกับ ฮาลาลเป็นเผยแพร่กิจการฮาลาลของ ประเทศไทยต่อชาวโลกซึ่งจะส่งผลดีต่อ การส่งเสริมการท่องเที่ยวและนโยบาย ครัวไทยสู่ครัวโลกด้วยอีกทางหนึ่ง



43


44






45


46



Muslimvoicemagazine  
Muslimvoicemagazine  
Advertisement