Page 1

หนังสือพิมพ์ มุสลิมไทยโพสต์ : คมความคิด เกาะติดสถานการณ์ อ่านมุสลิมไทยโพสต์

ปี ท่ี 6 ฉบับที่ 58 | Tel. 081-854-5026 , 02-116-8134-5 e-mail : news.muslimthaipost@gmail.com Website : www.muslimthaipost.com FB Fanpage : www.facebook.com/muslimthaipost

ก จ แ

ี ร ฟ


LIFE STYLE ดินแดนแห่งความสร้างสรรค์อันไร้ขีดจำ�กัด

Unlimited Creativity

ช่างชุ่ย

การ์ตูนเรื่องอิหม่ามมานิตกับปศุสัตว์ฮาลาล ตอน โครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลด้านปศุสัตว์ (ต

“ก็ภาครัฐอ เข้า ร่วมกับ กลางอิ ส ลา ไทยตรวจส และร้ า นขา มาตรฐานฮา อย่างเรากิน อีกด้วย นาย ไปท่ อ งจะไ ปลอดภัย ม

“วันนี้เหล่าออเจ้าได้ชื่นชอบพ่อหมื่น กับแม่การะเกดได้ต่อเนื่องใน บุพเพสันนิวาส ภาค 2 และขณะนี้รัฐบาลจะมีการส่งเสริมให้มีการสร้าง ละครอิงประวัติศาสตร์อีก เพื่อเป็นองค์ความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรม” “อิ ห ม่ า มครั บ แล้ ว เรื่ อ ง อาหารฮาลาลที่เรากินกัน อยู่รัฐบาลได้ส่งเสริมอะไร บ้างมั๊ยครับ”

อิหม่ามมานิต นายรอบรู้

“รัฐบาลเขามีการส่งเสริมอยู่นะรอบรู้ เอ็งเคยได้ยนิ แผนยุทธศาสตร์การส่งเสริม และพั ฒ นาศั ก ยภาพธุ ร กิ จ สิ น ค้ า และ บริการฮาลาล ท�าต่อเนือ่ งตัง้ แต่ปี 2559 ถึงปี 2563 ในแผนนี้ได้พูดถึง ปศุสัตว์ ฮาลาลหรือเรียกเต็มๆ ว่าโครงการพัฒนา และส่ ง เสริ มอุ ต สาหกรรมฮาลาลด้ า น ปศุสัตว์ด้วยนะ”

การ์ตูนเรื่องอิหม่ามมานิตกับปศุสัตว์ฮาลาล ตอน โครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลด้านปศุสัตว์ (ต “วันก่อนโรงเชือดแถวบ้านผมไปขอใบอนุญาตประกอบกิจการ ฆ่าสัตว์กับกรมปศุสัตว์แล้ว แต่บางที่ก็ไม่ยอมไป ได้ยินบางคน บอกว่าไม่ต้องท�าก็ได้ ยุ่งยากและไม่จ�าเป็นจริงหรือเปล่าครับ”

“เจอเจ้าทีไรมีแต่เรื่องให้คิดและตอบทุกที เอามีอะไรว่ามา”

“ไม่จริงเลยนายรอบรู้ การท�าโรงเชือดสัตว์หรือขายเน ต้องขออนุญาตก่อนเพราะมีกฎหมายก�าหนดถ้าไม่ท มีโทษปรับหรือติดคุกได้เลยนะ เรื่องนี้เรื่องใหญ่เอ็ง เตือนชาวบ้านเร็ว”

“อิหม่ามครับ ผมมีเรื่องจะถามซักหน่อย”

อิหม่ามมานิต

2

นายรอบรู้

หนังสือพิมพ์ มุสลิมไทยโพสต์ | ปีที่ 6 ฉบับที่ 58

ส�ำนักข่าวมุสลิมไทย www.muslimthaipost.com เว็บไซต์มุสลิมที่มีผู้เข้าชมมากที่สุด


NOTHING IS USELESS:

ไม่มีอะไรไร้ค่า ถ้าใช้ความคิดสร้างสรรค์

ศุสัตว์ (ตอนที่ ๑) “ก็ภาครัฐอย่างกรมปศุสัตว์ เข้ า ร่ ว มกั บ คณะกรรมการ กลางอิ ส ลามแห่ ง ประเทศ ไทยตรวจสอบโรงเชือดสัตว์ และร้ า นขายเนื้ อ สั ต ว์ ใ ห้ ไ ด้ มาตรฐานฮาลาลเพื่อคนไทย อย่างเรากินกัน แถมส่งออก อีกด้วย นายเอาวลีเด็ดของฉัน ไปท่ อ งจะได้ จ�า ได้ ปศุ สั ต ว์ ปลอดภัย มั่นใจฮาลาล”

ศุสัตว์ (ตอนที่ ๒)

อดสัตว์หรือขายเนือ้ สัตว์ มายก�าหนดถ้าไม่ท�าตาม รื่องนี้เรื่องใหญ่เอ็งรีบไป

“นายไปที่ส�านักงานปศุสัตว์ใกล้บ้าน หรือจะตรงไปที่ กลุ่มพัฒนาสินค้าปศุสัตว์ฮาลาลส�านักพัฒนาระบบ และรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์กรมปศุสัตว์แต่ถ้า ชอบแบบ 4.0 นายก็เข้าเว็บไซต์กรมปศุสัตว์เลย”

มหัศจรรย์ผลงานศิลปะ ใช้ชวี ติ อย่างสร้างสรรค์ บนพืน้ ทีศ่ ลิ ปะ 11 ไร่ พร้อมเครือ่ งบินล�ำเบ้อเริม่ เทิม่ “ช่างชุย่ ” เป็นไอเดียของคุณ ลิม้ สมชัย ส่งวัฒนา ผู้ก่อตั้ง แบรนด์ แ ฟชั่ น FlyNow ที่อยากสร้าง พื้นที่ว่างเปล่าให้กลายเป็น ดินแดนแห่งความ สร้างสรรค์อนั ไร้ขดี จ�ำกัด (Unlimited Creativity) เป็นพื้นที่ๆ เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ที่ใช้ความคิด สร้างสรรค์ ท�ำมาหากิน ภายใต้ความหลงใหล แรงบันดาลใจ ความรู้ และงานศิลปะ “ช่างชุย่ ” แบ่งออกเป็น 3 โซน คือ ร่างกาย สมอง และ หัวใจ ความสร้างสรรค์ ไ ม่ อ าจขาดส่วนใดส่วน หนึ่งได้ ทุกพื้นที่ จึ งมี ความส�ำ คัญแตกต่างและ โดดเด่นไม่ซ�้ำกัน สามารถให้ คุ ณ เลื อ กพื้ นที่ท�ำ มาหากินได้ตรงกับรสนิยม สิ นค้า และทักษะ สะท้อนความเป็นตัวตนได้อย่างลงตัว

ภายใต้ร่มเงาแห่งธรรมชาติความร่มรื่นและกลิ่น อายแห่งศิลปะ “ช่างชุย่ ” เน้นแนวคิดงานออกแบบ ที่หยิบจับวัสดุ เก่าเก็บ วัสดุเหลือใช้ อาทิ หน้าต่าง ไม้สกั วงกบหน้าต่าง ประตูไม้สกั กระจกเก่าบาน ยักษ์ของห้างสรรพสินค้า ขวดน�้ำหอมแบรนด์ ดังจากทั่วโลก ฯลฯ มาเรียงร้อยในมุมมองใหม่ จนกลายเป็ น งานศิ ล ปะที่ พ ร้ อ มจะสะกดทุ ก สายตา และสามารถใช้งานได้จริง เรียกได้ว่า ไม่ ว ่ า จะหยิ บ จั บ อะไรก็ ดู มี ค ่ า มี ค วามหมาย สามารถสื่อออกมาให้เห็นเป็นผลงานศิลปะผสม ผสานกันได้อย่างลงตัว เมื่อความคิดสร้างสรรค์ ท�ำงาน ทุกสิ่งจะกลับมีคุณค่า ทุกตารางนิ้วของ ”ช่างชุย่ ” จึงกลายเป็นจุดตัดของ...ความสุข แรง บันดาลใจ และปัญญา

New Destination for New Gen:

ช่างชุ่ยหมุด หมายของคนรุ่นใหม่ ที่หลีกหนีความซ�้ำซากเปิดรับแรงบันดาลใจ เรื่องราวที่ผลัดเปลี่ยนมาน�ำเสนออย่ า งไม่หยุดนิ่ ง ความหลงใหลของผู้ส ร้างสรรค์ที่พร้อม ส่งต่อแก่ผู้มาเยือน บวกกับกิจกรรมที่หลากหลาย ทั้งงานศิลป์ อาหาร สังสรรค์ บันเทิง พักผ่อน มี เกมสนุกๆ เสียงเพลงเบาๆ ที่รอให้คุณเข้ามาสัมผัสและเข้ามาเรียนรู้ได้ตลอดเวลา ใครจะรู้ว่า..ใน วันหนึ่งผู้มาเสพย์อาจจะกลายเป็นผู้สร้างในรุ่นต่อๆ ไป

“โห อีหม่ามเท่ห์จัง ผมอยาก รูแ้ บบละเอียดเลยจะหาดูเรือ่ ง ปศุสัตว์ฮาลาลได้ที่ไหนบ้าง ครับ”

“อืม เอ็งรีบไป เดี๋ยวทางนี้ข้าจะช่วย ประกาศเสียงตามสายอีกทีนะรอบรู”้

“โอ้โห คนที่เรารักอยู่ในอันตราย ผมต้อง รีบไปบอกที่บ้านผมก่อนเลยช้าไม่ได้แล้ว ไปละครับอิหม่าม”

“ช่างชุ่ย” Art Gallery / Theatre / Cinema / Co-working Space / Cafe&Restaurant / Design Studio / Exotic Garden / Vintage Barber / Private Museum / Thailand Showcase / Music Store / Book Store / Tea House / Creative Shop / Fashion / Street food / Market

ส�ำนักข่าวมุสลิมไทย www.muslimthaipost.com เว็บไซต์มุสลิมที่มีผู้เข้าชมมากที่สุด

หนังสือพิมพ์ มุสลิมไทยโพสต์ | ปีที่ 6 ฉบับที่ 58

3


4

หนังสือพิมพ์ มุสลิมไทยโพสต์ | ปีที่ 6 ฉบับที่ 58

ส�ำนักข่าวมุสลิมไทย www.muslimthaipost.com เว็บไซต์มุสลิมที่มีผู้เข้าชมมากที่สุด


บริษทั ลาชูเล่ คอสเมติคส์ (ประเทศไทย) จ�ำกดั ได้ด�ำเนินธุรกิจโดยยึดหลักคุณภาพคู่คุณภาพ และความถูกต้อง ตาม กฎจรรยาบรรณของสมาคมการขายตรงไทย TDSA ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแล ของสมาพันธ์การขายตรงโลก WFDSA จนท�ำให้บริษัทได้รับรางวัลโครงการ ส่งเสริมจรรยาบรรณโลกระดับทองค�ำ Gold Award โดยมี ร.ต.ต.ดร. สุรเชษฐ์ เชื้ อ ศรี ประธานกรรมการ เป็ น ผู ้ รั บ มอบจาก พล.ต.ต.ประสิทธิ์ เฉลิมวุฒิศักดิ์ เลขาธิการคณะกรรมการคุ ้ ม ครองผู ้ บ ริ โ ภค และในครั้งนี้ทางบริษัทร่วมแสดงความยินดีกับรางวัลนักธุรกิจขายตรง ดีเด่นประจ�ำปี 2018 ที่ได้รับรางวัลอันทรง เกียรติจากสมาคมขายตรงไทย รางวั ล แห่ ง เกี ย รติ ย ศและ ความภาคภูมิใจ TDSA Award 2018 >> คุณรัศมีแข แสนบุราณ ,คุณศิวกร โรจน์รตั น์ไพฑูรย์ >> คุณการีหม๊ะ เจ๊ะด๊ะ >> Ms.SOPHEAP PROEUNG โดยมี ร.ต.ต.ดร.สุรเชษฐ์ เชื้อศรี ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคุณ ดุษศิดา ภาคาเดช กรรมการผู้จัดการ และคุณนัสรุล บูรณพาส ผอ.ฝ่ายขาย และ การตลาด บริษัทลาชูเล่ คอสเมติคส์(ประเทศไทย)จ�ำกัด และนักธุรกิจ ลาชูเล่ ร่วมแสดงความยินดี ณ ห้อง รอยัลจูบิลี่ อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

ประธานที่ ปรึกษา : ประเสริฐ มัสซารี บรรณาธิการอ�ำนวยการ : ฉัตรชัย ตะวันธรงค์ บรรณาธิการบริหาร : อรุณ วิทยานนท์ ฝ่ ายการตลาด : ทอจันทร์ นเรศจักรพันธ์ พิมลวรรณ โพธิ์บุรพ ี าณิช กองบรรณาธิการ : ปรางชมพู ยะรังวงษ์ มนัสวี ทับเสน แปล : สุธิรา วิยกาญจน์ ประสานงาน : ปาริชาต ฟิ นดี้ อาร์ตไดเร็คเตอร์ : สุกญ ั ญา พุทประเสริฐ สายตรงโฆษณา :

088-843-4999

บรรณาธิการผูพ้ ิมพ์ผโู้ ฆษณา : บัญญัติ ทิพย์หมัด เจ้าของ : บริษทั เอ็มเน็ต โซลูชั ่น จ�ำกัด 39/74 ซอยเคหะร่มเกล้า 82 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240 โทร : 02-116-8134-5 โทรสาร : 02-116-8136 Email : news.muslimthaipost@gmail.com Website : www.muslimthaipost.com FB : muslimthaipost พิมพ์ที่ : บริษทั แจ็ส เพอ-พริ้ น จ�ำกัด

สมัครสมาชิก

มุสลิมไทยโพสต์

เป็นประจ�ำทุกเดือน

ช�ำระเงินโดย : โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขทีบญ ั ชี 140-2-39431-0 ชือ่ บัญชี บริษทั เอ็มเน็ต โซลูชนั่ จ�ำกัด หรือ ช�ำระเงินเป็นเงินสด ณ บริษทั เอ็มเน็ต โซลูชนั่ จ�ำกัด 39/74 ซอยเคหะร่มเกล้า 82 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240 สอบถามการสมัครสมาชิก หรือ ติดต่อโฆษณา โทร. 088-843-4999 , 02-116-8134-5 E mail :

news.muslimthaipost@ gmail.com

บ้านสถาพร เสริมแกร่งลุยตลาดอสังหา ภายใต้แบรนด์ใหม่สดุ ทันสมัย "สถาพร เอสเตท" (SATHAPORN ESTATE) พร้อม ขยายไลน์รกุ ตลาดบ้านและคอนโด ตัง้ เป้า 5 ปี โต 11,500 ล้านบาท เมือ่ วันที่ 25 มิ.ย.ทีผ่ า่ นมา นาย สุนทร สถาพร กรรมการผูจ้ ดั การ สถาพร เอสเตท (SATHAPORN ESTATE) เปิด เผยว่า บริษทั ฯ เตรียมรุกตลาดอสังหา อย่างเต็มรูปแบบ ภายใต้ชอื่ สถาพร เอส เตท (SATHAPORN ESTATE) ทีม่ งุ่ เน้น คุณภาพ และบริการ มีการออกแบบและ พัฒนาโครงการทีท่ นั สมัยใส่ใจสิง่ แวดล้อม สอดคล้องกับการใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่ โดยมีกลยุทธ์สำ� คัญในการขับเคลือ่ นธุรกิจ นัน่ คือ “Revitalize” ซึง่ หมายถึงการ เสริมความแข็งแกร่งเพื่อรองรับการรุก ธุรกิจ อย่ า งมี ศั ก ยภาพ เริม่ ตัง้ แต่การ พัฒนา Product ภายใต้ Brand ใหม่ ทีถ่ กู ออกแบบมาในแนวคิด “For The Nature Of Life” เราจึงพัฒนาเพือ่ ชีวติ อยูค่ ธู่ รรมชาติอย่างยัง่ ยืน

สถาบันอาหารปลื้มรวมกลุ่ม SME เครือข่ายมะพร้าวและกล้วยล้น 2,300 ราย

สถาบันอาหาร เผยความคืบหน้าโครงการสนับสนุนเครือ ข่าย SME ปี 2561 ในกลุ่มอุตสาหกรรมมะพร้ า วและกล้วย จัดกิจกรรมพั ฒ นาศั ก ยภาพในการด�ำเนินธุรกิจผู้ประกอบการ 2,300 ราย ครบ 17 กลุม่ เครื อ ข่ า ยแล้ ว พร้อ มคั ด เลือกคณะ กรรมการและผูป้ ระสานงานเครื อ ข่ า ย(CDA) จ�ำนวน 51 คน จั ด ท� ำ แผนยุ ท ธศาสตร์พฒ ั นาเครือข่าย สร้างความเข้มแข็งครบ วงจร หวังยกระดับคุณภาพและมู ล ค่ า ผลิ ต ภั ณฑ์อตุ สาหกรรม แปรรูปสินค้าเกษตรของไทย ให้เป็น ที่ ยอมรั บและกระจายไปใน วงกว้างทัง้ ตลาดในประเทศและต่างประเทศต่อไป

ส�ำหรับผูส้ นใจ สามารถติดตามความเคลือ่ น ไหวของ SATHAPORN ESTATE หรือ สอบถามเพิม่ เติมได้ที่ โทร. 02 990 8930 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www. sathaporn.com และทางเฟซบุก๊ แฟนเพจ www.facebook.com/sathapornestate

เมสเซ่ แฟรงเฟิรต์ จับมือ เวิลด์เด็กซ์ จี.อี.ซี ผนึกภาครัฐ-เอกชน ชูความส�ำคญ ั เทคโนโลยีความปลอดภัยครบวงจรเพื่อ การพัฒนาเมืองอัจฉริยะในงานซีเคียวเทคฟอรัม่ กรุงเทพฯ

ซึ่งจะเป็นเวทีนานาชาติด้านระบบรักษาความ ผูจ้ ดั งาน ได้แก่ คุณเรจินา่ ไส รองผูจ้ ดั การ ปลอดภั ย ที่ ส มบู ร ณ์ แ บบและครบวงจรทั้ ง ทัว่ ไป เมสเซ่ แฟรงค์ เ ฟร์ ต นิวเอร่า บิสซิเนส เทคโนโลยีระบบรักษาความปลอดภัย การป้องกัน มีเดีย และคุณศิระพัฒน์ เกตุธารา ผูอ้ ำ� นวยการฝ่าย อัคคีภยั ภัยพิบตั ิ สมาร์ทโฮม และความปลอดภัย พัฒนาธุ ร กิ จ บริ ษั ท เวิ ล ด์ เ ด็ ก ซ์ จี . อี . ซี . จ�ำกัด ระบบสารสนเทศภายในงานได้รับเกียรติจาก โดยร่วมแถลงถึงศักยภาพของประเทศไทยกับการ คุณทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการ เป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีด้านระบบรักษาความ กรุงเทพมหานคร เป็นประธานในงานแถลงข่าว ปลอดภัย สมาร์ทโฮม และการป้องกันอัคคีภยั ของ เมือ่ วันที่ 15 มิ.ย. เมสเซ่ แฟรงค์เฟิรต์ นิวเอร่า บิสซิ พร้อมแสดงปาฐกถาพิเศษ ร่วมด้วย ดร.ณัฐพล อาเซียน เนส มีเดียร่วมกับ เวิลด์เด็กซ์ จี.อี.ซี จัดกิจกรรมซีเคียวเท็ค ฟอรัม่ - นิมมานพัชรินทร์ ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานส่งเสริม งานซี เ คี ย วเทค ไทยแลนด์ 2018 จัด กรุงเทพฯ ดึงภาครั ฐ และเอกชนร่ ว มชู ค วามส� ำ คั ญ ของการน�ำ เศรษฐกิจดิจิทัล พร้อมทั้งผู้บริหารจากบริษทั โดยบริษัท เมสเซ่ เมสเซ่ แฟรงค์ เ ฟิ ร ์ ต นิว เอร่า บิสิเนส มีเดีย จ�ำกัด และบริษั ท เทคโนโลยี ค วามปลอดภัยเพือ่ การพั ฒ นาเมื อ งอั จ ฉริ ย ะ เมือง เ วิ ล ด ์ เด็กซ์ จี.อี.ซี.จ�ำกัด ดูรายละเอียดเพิม่ เติมได้ ปลอดภัย ยกระดับคุณภาพชีวติ ของประชาชนตอบโจทย์นโยบาย ที่ www.secutechthailand com หรือติดต่อ 02ของรัฐบาลในการน�ำประเทศไทยสูไ่ ทยแลนด์ 4.0 พร้อมประกาศ 664-6488 อีเมล์ rungnapha@worldexgroup. จัดงาน ซีเคียวเทค ไทยแลนด์ 2018 ภายใต้แนวคิด Smart com, marian@worldexgroup.com City Safe City ระหว่างวันที่ 8-10 พฤศจิกายน 2561 ณ ฮอลล์ 103-104 ศูนย์นทิ รรศการและการประชุมไบเทค บางนา 35. มัสยิดกมาลุลอิสลาม (ทรายกองดิน) 27. ธนาคารอิสลามฯ สาขาจะบังติกอ จ.ปัตตานี 17. มัสยิดนูรลุ อิสลาม (บ้านป่า) 10. ห้องอาหาร เดอะ แกลเลอรี่ The Gallery จุดแจกหนังสือพิมพ์ มัสยิด

1. มูลนิธเิ พือ่ ศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย 2. มัสยิดอัสลาม (คลองกุม่ ) 3. มัสยิดยามีอลุ้ มุบตาดี (เสรีไทยซอย 6) 4. มัสยิดดารุล้ อาบีดนี (สุเหร่าแดง) 5. มัสยิดริดวานุน้ อิสลาม (รามค�ำแหง 81) 6. มัสยิดมิฟตาฮุน้ ยีนาน (ล�ำเจียก) 7. มัสยิดยะมีอนุ้ อิสลาม (บางมะเขือ) 8. มัสยิดดารุล๊ มุหซ์ นี นี (บ้านดอน) 9. มัสยิดอัล้ คอยรียะห์ (มัสยิดนวลน้อย) 10. มัสยิดดารุล้ อะมาน พญาไท 11. มัสยิดยามิอลุ้ มุตตะกีน ล�ำสาลี 12. มัสยิดดารุลอีบาดะห์ (สวนสน) 13. มัสยิดยามิอลุ้ อิสลาม (คลองตัน) 14. มัสยิดยามีอลุ นาดียะห์ (ล�ำกะโหลก) 15. มัสยิดซะห์รอ่ ตุล้ อิสลาม (ดอกไม้) 16. มัสยิดอิมารอตุด๊ ดีน

18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.

มัสยิดเราเฏาะ มัสยิดอันวารุลอับร๊อต มัสยิดย่ามีอะห์ (กีบหมู) มัสยิดฟาลาฮ (คลองเก้า) มูลนิธสิ นั ติชน มัสยิดดารุลอาบิดนิ (ตรอกจันทน์) มัสยิดอ้ามาน่าตุล้ อิสลาม (ศาลาลอย) มัสยิดย่ามีลลุ้ อิสลาม (จระเข้ขบ) มัสยิดอัลอ้าลาวี (บ้านม้าล่าง) มัสยิดเราะห์มา่ ตลอิสลาม (สวนหลวง ร.9) มัสยิดดารุล้ มูนรี (บ้านม้าบน) มัสยิดยามีอลุ้ อิบาดะห์ (บ้านทางควาย) มัสยิดนูรลุ้ อิบาดะห์ มัสยิดนูรลุ้ อิสลาม (วังใหญ่) มัสยิดย่ามีอะห์ (คลองหนึง่ กีบหมู) มัสยิดบางอุทศิ มัสยิดอัลมาดานี

36. 37. 38. 39. 40. 41. 42.

ร้านสวีทเมมโมรี่ นราธิวาส มัสยิดอัลยุซรอ (สุเหร่าซีรอ) มัสยิดอัสสละพียะฮ์ (ถนนตก) มัสยิดกลาง จ.ปัตตานี มัสยิดกลาง จ.นราธิวาส มัสยิดรายอ สายบุรี มัสยิดกลางจังหวัดสตูล

สินสิ า เพลส บางซือ่ 11. ร้านไก่ยา่ งจีระพันธ์ พระราม9 12. ร้านไก่ยา่ งจีระพันธ์ ถนนเกษตร-นวมินทร์ 13. ครัวสวัสดี รีสอร์ทบางพลัด 14. ศูนย์อาหารฮาลาล ราม59 15. ห้องอาหารบารากัต โรงแรมอัลมีรอซ 16. Ibtisam Halal Cuisine 17. ร้านกาแฟชาวดอย อ.เมือง จ.ปัตตานี ร้านอาหาร/โรงแรม ฯลฯ 18. ร้าน Owly Café & Co อ.เมือง จ.ปัตตานี 1. ห้องอาหารโซเฟีย 19. ราม21 เพลส 2. ร้านมุมพัก 20. พีพาร์คเรสซิเด้นท์ พระราม9 3. ร้านสูแ้ ค่หมด 21. มุสลิมโฮม รามค�ำแหง 4. สวนอาหารจันทร์เสีย้ ว 22. โรงแรมอัลมีรอซ 5. ร้านข้าวหุง 23. โรงแรมรีเจ้นท์ 6. ร้านนมน่าทิม่ เคหะร่มเกล้า 24. รีสอร์ทบางพลัด 7. ร้านเสต็กคลอง 9 25. ธนาคารอิสลามฯ สาขาปัตตานี จ.ปัตตานี 8. ร้านสเต็กบังพร 9. The Villa halal จุดพักรถมอเตอร์เวย์ขาออกไปชลบุรี 26. ธนาคารอิสลามฯ สาขาบิก๊ ซี จ.ปัตตานี

ส�ำนักข่าวมุสลิมไทย www.muslimthaipost.com เว็บไซต์มุสลิมที่มีผู้เข้าชมมากที่สุด

หนังสือพิมพ์ มุสลิมไทยโพสต์ | ปีที่ 6 ฉบับที่ 58

28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36.

ร้านจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ใบไม้สที อง อ.เมือง จ.นราธิวาส ห้องละหมาด สวนยาม โรงแรม ซีเอส ปัตตานี สหกรณ์ ออมทรัพย์ ษะกอฟะฮ กระบี่ ร้านอาหารมุสลิมควิซนี ร้าน ชบาโรตี แอนด์ คอฟฟี่ ปัตตานี บริษทั ขนส่งปัตตานี จ�ำกดั ศาลากลางจังหวัดสตูล ร้านสวีทเมมโมรี่ นราธิวาส"

งาน Event

งานมหกรรมท่องเทีย่ วชายแดนใต้ สนามกีฬาหัวหมาก งานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย งานรอมฏอนซิตี้ ศูนย์กลางอิสลามฯ งานอีดลิ แฟร์ ศูนย์กลางอิสลามฯ งานมุสลิมไทยแฟร์ สนามกีฬาหัวหมาก ฯลฯ

5


MOVEMENT แวดวงมุสลิมไทย เก็บภาพ ชาวไทยมุสลิมยะลากว่า 2,000 ร่วมละหมาด “วันฮารีรายอ”

6

หนังสือพิมพ์ มุสลิมไทยโพสต์ | ปีที่ 6 ฉบับที่ 58

ชาวไทยมุสลิม จ.ยะลา กว่า 2,000 คน ที่ สนามศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา เข้าร่วม ประกอบพิธลี ะหมาด ทีส่ นามศูนย์เยาวชนเทศบาล นครยะลา เนื่องในวันตรุษอีดิลฟิตรี หรือ วัน ฮารี ร ายอ อี ดิ ล ฟิ ตรี ฮศ.1439 ซึ่ง เป็นวัน เฉลิ ม ฉลองของพี่ น้ อ งชาวมุ ส ลิ ม ทั่ ว โลก ตรงกับวันขึ้น 1 ค่ำ� เดือนเชาวาล เดือน 10 ตามปฏิทินอิสลาม ซึ่งเป็นวันออกบวช หลัง จากสิ้นสุดช่วงเดือนรอมฎอน สำ�หรับวันฮารี รายอ เป็นวันรื่นเริงประจำ�ปี ชาวมุสลิมจะไป เยี่ยมเยียนพ่อแม่ ญาติพี่น้อง เพื่อนบ้าน เพื่อ อภัยต่อกันในสิ่งที่ผ่านมา เป็นวันที่ทุกคนมี ความสุขมาก มุสลิมจะมีการประกอบพิธีกรรม ไทยพร้ อ มเพรี ย งกั น ทั่ วโลกในวั น อี ดี ล ฟิ ต รี มุ ส ลิ ม ทุ ก คนจะต้ อ งจ่ า ยซะกาตฟิ ต เราะห์ บริจาคท า น แ ก ่ ค น ย า ก จ นอนาถา และใน

วันฮารีรายอพี่น้องชาวไทยมุสลิม จะเดินทาง กลับภูมิสำ�เนาของตน มาร่วมประกอบพิธีกรรม ทางศาสนาโดยพร้อมเพรียงกัน ได้พบปะสังสรรค์ กับเพื่อน ญาติพี่น้อง เพื่อจะได้ขออภัยต่อกัน ที่มา: www.pptvhd36.com

ส�ำนักข่าวมุสลิมไทย www.muslimthaipost.com เว็บไซต์มุสลิมที่มีผู้เข้าชมมากที่สุด


ประกันภัย มิตซุยฯ ส่งมอบหมวกนิรภัย ส�ำหรับเด็กในงานพิธี วันไหว้ครู ณ โรงเรียน วัดสันติวหิ าร จ.สระบุรี

ไอแบงก์ ต้อนรับเทศกาลอีฎลิ ฟิตริ ฮ.ศ.1439 ให้ผลตอบแทน เงินฝากสูงสุด 1.90%* ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) จัดโครงการเงิน รับฝากประจำ�พิเศษ ต้อนรับ อีดิลฟิตริ ฮ.ศ.1439 เป็นเงิน รับฝากประจำ� ตามหลักวะกาละฮ์แบบมีระยะเวลาการรับ ฝาก 4 เดือน, 7 เดือน , 12 เดือน และ 15 เดือน โดย จ่ายผลตอบแทนทุกเดือน ซึ่งคาดว่าจะได้รับในอัตราสูงสุด ถึง 1.90% เพียงเปิดบัญชี / ฝากเพิ่ม ขั้นต่ำ� 10,000 บาท และฝากเพิ่มได้ไม่จำ�กัดจำ�นวนครั้ง วงเงินสูงสุดไม่เกิน 20 ล้านบาท/ราย สามารถเปิดบัญชีร่วมและบัญชีเพื่อได้ ตั้งแต่ วันที่ 18 มิถุนายน ถึง 31 กรกฎาคม 2561 ติดต่อสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center Ibank 1302

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา บริษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ จำ�กัด สาขา ประเทศไทย โดย นางสาวกาญจณ์กิตติ์ พัฒนสุทธิกุล ผู้อำ�นวยการฝ่ายวางแผนองค์กร ร่วม กับ มูลนิธิเมาไม่ขับเข้าร่วมงานพิธีวันไหว้ครู และส่งมอบหมวกนิรภัยสำ�หรับเด็ก จำ�นวน 115 ใบ ให้กับ โรงเรียนวัดสันติวิหาร (ขันธสาประชานุเคราะห์) ในเขตพื้นที่จังหวัดสระบุรี เพื่อรณรงค์และส่งเสริมให้เด็กนักเรียนสวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่รถจักรยานยนต์ โดยพิธี จัดขึ้น ณ บริเวณลานเอนกประสงค์โรงเรียนวัดสันติวิหาร

สถานทูตมาเลเซียโปรโมท ‘มูซงั คิง’ ราชาแห่ง ทุเรียนมาเลเซียในงาน DURIAN FIESTA 2018 กรุงเทพ 2 มิถุนายน 2561: สถานเอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำ�ประเทศไทยร่วมกับ กระทรวงเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรของมาเลเซียโปรโมท “มูซังคิง” ทุเรียนอันดับ หนึ่งของประเทศมาเลเซียในงาน Durian Fiesta 2018 โดยมี ฯพณฯ ดาโต๊ะ โจจี้ ซามู เอ็ล เอ็ม ซี ซามูเอ็ล เอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำ�ประเทศไทย และ ฯพณฯ ดาโต๊ะ โม ฮัมมัด ซัลเลห์ ฮัดดิน ฮัสซัน รองเลขาธิการด้านนโยบาย กระทรวงเกษตรและอุตสาหกรรม การเกษตรมาเลเซีย ร่วมเป็นประธานเปิดงานเมื่อวันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้องนิทรรศการ สถานทูตมาเลเซีย การจัดงานครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่เป็นการส่งเสริมการขายทุเรียนของประเทศมาเลเซียที่จัด ขึ้นที่กรุงเทพฯ ภายในงาน นอกจากมีการเลี้ยงอาหารค่ำ�ด้วยอาหารมาเลเซียต้นตำ�รับและ การแจกจ่ายทุเรียนมูซังคิงให้ผู้ร่วมงานได้ชิมแล้ว ยังมีผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารจาก ประเทศมาเลเซียอีก 6 แบรนด์มานำ�เสนอผลิตภัณฑ์มากมาย เช่น เค้กจากซาราวัค ช็อคโก แลต เครื่องแกงซัมบาล และขนมกรุบกรอบ

ส�ำนักข่าวมุสลิมไทย www.muslimthaipost.com เว็บไซต์มุสลิมที่มีผู้เข้าชมมากที่สุด

หนังสือพิมพ์ มุสลิมไทยโพสต์ | ปีที่ 6 ฉบับที่ 58

7

ทุเรียนมูซังคิงส์กลายเป็นทุเรียนที่ราคาแพงที่สุดในตลาด ราคาต่อกิโลกรัมสามารถสูงถึงหลาย พันบาท ขึ้นอยู่กับฤดูกาลและความต้องการของตลาด ทุเรียนสายพันธุ์นี้ได้รับความนิยมมาก ในประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ ฮ่องกง และจีน โดยเฉพาะประเทศจีนถือเป็นตลาดใหญ่และมี ความต้องการสูงมาก รัฐบาลมาเลเซียได้สนับสนุนให้เกษตรกรปลูกทุเรียนมากขึ้นเพื่อเพิ่มการ ผลิตต่อปีถึง 303,000 ตัน

ทุเรียนสายพันธุ์มูซังคิงส์ (Musang King) ของมาเลเซีย มีขนาดผลไม่ใหญ่มาก น้ำ�หนักผล เฉลี่ย 1.5-2.5 กิโลกรัม เนื้อเนียน สีแหลืองเข้ม รสชาติหวานมัน และมีกลิ่นเฉพาะตัว มี แหล่งเพาะปลูกมากที่สุดในเกาะบอเนียว และในรัฐเคดาร์พื้นที่ติดกับ อ.สะเดา จ.สงขลา อีก ส่วนหนึ่งอยู่แถบชายแดนไทย-มาเเลเซีย ติดกับ อ.เบตง จ.ยะลาของไทยด้วย


HALAL FOCUS

ประกาศฝ่ายกิจการฮาลาล สำ�นักคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย เรื่อง ยกเลิกหนังสือสำ�คัญให้ใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาล (ฉบับที่ 6/2561)

แวดวงฮาลาล

1. 2. 3. 4. 5. 6.

ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์

แกงอินเดีย แกงหัวหอม และแกงมะเขือเทศ ตรา RANG MAHAL แผ่นแป้งอเนกประสงค์ ตราเทสโก้ ปลาเส้นปรุงรส ตรากินดะ เครื่องดื่มว่านหางจระเข้ ตราน้ำ�หนึ่ง เครื่องดื่มว่านหางจระเข้ ตรามาดาม อโล และตรา CONCEDE ผลไม้อบแห้ง ตราสแนคไอเดียส์

ประกาศฝ่ายกิจการฮาล สำ�นักคณะกรรมการกลางอิสลามแห เรื่อง ยกเลิกหนังสือสำ�คัญให้ใช้เครื่องห (ฉบับที่ 7/2561) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์

ข้าวสารหอมมะลิ ตราข้าวดุสิต น้ำ�เม็ดแมงลัก, น้ำ�ว่านหางจระเข้ และน้ำ�เสาวรส น้ำ�ว่านหางจระเข้ ตรา ZAIN ไก่แปรรูป VALIO, DOMINO’S, APOLLO BR ไก่แปรรูป บจก. ฉวีวรรณ อินเตอร์เนชั่นแนล ฟ ครัวฮาลาล โรงแรมมาริไทม์ ปาร์ค รีสอร์ท แอน รังนกพร้อมดื่มสำ�เร็จรูป ลูกอมรังนก บจก. ไออร BLACK BEAN SAUCE “GOLDEN TURTLE

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 11 เมษายน 2561 นายสมาน อาดัม รองประธานฝ่ายกิจการฮาลาล ปฏิบัติหน้าที่แทน

8

หนังสือพิมพ์ มุสลิมไทยโพสต์ | ปีที่ 6 ฉบับที่ 58

ส�ำนักข่าวมุสลิมไทย www.muslimthaipost.com เว็บไซต์มุสลิมที่มีผู้เข้าชมมากที่สุด

รอง


ศฝ่ายกิจการฮาลาล รกลางอิสลามแห่งประเทศไทย คัญให้ใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาล บับที่ 7/2561)

ต ะเข้ และน้ำ�เสาวรส ตรา FINN, ตรา CHIA DRINK

นักวิทยาศาสตร์ปากีสถาน ร่วมอบรมด้านห้องปฏิบัติการ วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

S, APOLLO BRAND เตอร์เนชั่นแนล ฟู๊ดส์ ปาร์ค รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดกระบี่ มรังนก บจก. ไออรุณ OLDEN TURTLE CHEF” BRAND จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 27 เมษายน 2561 นายสมาน อาดัม รองประธานฝ่ายกิจการฮาลาล ปฏิบัติหน้าที่แทน

นักวิทยาศาสตร์ปากีสถานขอเข้าอบรมด้านห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ฮาลาล เป็นเวลา 6 วัน นักวิทยาศาสตร์ปากีสถานเข้ารับการอบรมด้านห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ฮาลาล ที่ศูนย์ วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 21 - 27 มิถุนายน 2561 คณาจารย์นักวิจัยจาก UVAS หรือ University of Veterinary & Animal Sciences Lahore ปากีสถาน จำ�นวน 9 คน โดยจำ�นวนนี้เป็น ระดับปริญญาเอกด้านวิทยาศาสตร์ 8 คน เข้าร่วม “โครงการอบรมระยะสั้นการพัฒนาความ รู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาล และเผยแพร่องค์ความรู้กระบวนการนิติวิทยาศาสตร์ ในห้องปฏิบัติการ ศูนย์วิทยศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” โดยได้รับเกียรติจากเลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย พล.ต.ต.สุรินทร์ ปาลาเร่ มาเป็นประธานในพิธีอบรม ในการนี้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพวิทยาศาสตร์ฮาลาล ประเทศไทยคือศูนย์กลางด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลของโลก

ตราฮาลาล แบบเข้าใจง่าย 4 สิ่งห้ามทานของชาวมุสลิม ตราฮาลาล เป็นเครื่องหมายที่แสดงถึงสินค้า ที่ชาวมุสลิมสามารถทานได้ โดยไม่ขัดต่อหลัก ศาสนาอิสลาม รับรองโดย คณะกรรมการ กลางอิสลามแห่งประเทศไทย ฮาลาล เป็นคำ�ในภาษาอาหรับ แปลว่า “อนุมัติ” เมื่อนำ�มาใช้ในทางศาสนาจะหมาย ถึง สิ่งที่ศาสนาอนุมัติ เช่น อนุมัติให้กิน อนุมัติให้ดื่ม อนุมัติให้ทำ� อนุมัติให้ใช้สอย ซึ่งจะมีความหมายตรงข้ามกับคำ�ว่า “ฮา รอม” ที่แปลว่าห้าม สิ่งห้ามทาน มีอะไรบ้าง? • ซากสัตว์ หรือสัตว์ที่ตายเองโดยไม่ ได้ถูกเชือด โดยมองว่าการตายเองเป็นสิ่งน่า รังเกียจ หรือเป็นอันตรายในกรณีที่การตาย เกิดจากโรคระบาด • เลือด เหตุผลคือเลือดคือสิ่งน่า รังเกียจต่อความรู้สึกของมนุษย์ และเป็น อันตรายต่อสุขภาพ • เนื้อหมู โดยมองว่าหมูชอบอยู่ในที่ สกปรก มีสิ่งปฏิกูล ไม่เหมาะสำ�หรับนำ�มาใช้ บริโภค • สัตว์ถูกเชือด ที่ไม่ได้กล่าวนาม “พระอัลเลาะห์” ข้อห้ามนี้ถือเป็นเรื่องเกี่ยว กับศรัทธา เพื่อให้การปฏิบัติศาสนกิจเป็นไป โดยบริสุทธิ์ รวมไปถึงการเชือดที่ขัดต่อหลัก ศาสนาอิสลาม เช่น การรัดคอ การตีจนตาย การตกจากที่สูง ก็เป็นข้อห้ามเช่นกัน นอกจากสัตว์ 4 จำ�พวก ที่ห้ามทานแล้ว ฮา ลาลยังมีหลักในการปฏิบัติเกี่ยวกับอาหาร ดังนี้

ส�ำนักข่าวมุสลิมไทย www.muslimthaipost.com เว็บไซต์มุสลิมที่มีผู้เข้าชมมากที่สุด

• สัตว์ที่นำ�มาประกอบอาหาร ต้องผ่าน กระบวนการเชือดที่ถูกต้องตามหลักอิสลาม • วิธีการได้มาของอาหารต้องถูกต้อง คือไม่ใช่การลักขโมยหรือได้มาโดยมิชอบ • ต้องเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ สะอาด และไม่มีสิ่งเจือปนจากสิ่งสกปรก • อุปกรณ์ ภาชนะบรรจุอาหาร และ สถานที่ในการผลิตต้องสะอาด แต่ในความเป็นจริง แม้ว่าอาหารบางอย่าง ไม่ใช่สิ่งห้ามทาน แต่หากขั้นตอนการประกอบ อาหารผิดหลักศาสนา เช่น ใช้ภาชนะประกอบ อาหารรวมกัน โดยไม่แยกเนื้อหมูต่างหาก ชาว มุสลิมก็ไม่สามารถทานได้ ดังจะเห็นได้จากชาว มุสลิมที่เคร่งครัดส่วนใหญ่ จะไม่ไปทานอาหาร ในร้านที่ไม่ใช่ร้านอิสลามโดยเฉพาะ ยกตัวอย่างกรณีเคสของร้าน KFC ที่รับไก่ จากผู้ผลิตฮาลาล แต่ KFC กลับไม่ได้รับการ รับรองฮาลาล เนื่องจากมีสูตรลับที่เปิดเผย ไม่ได้ ทำ�ให้ฝ่ายรับรองไม่สามารถตรวจสอบ และออกเครื่องหมายฮาลาลให้ได้ ซึ่งก็มีชาว มุสลิมบางคนเลือกที่จะไม่ทานไก่จากร้าน KFC เพราะไม่มั่นใจในกระบวนการประกอบอาหาร เป็นต้น ที่มา : www.thaipoultrybiz.com

หนังสือพิมพ์ มุสลิมไทยโพสต์ | ปีที่ 6 ฉบับที่ 58

9


NEWS ข่าวทั่วไป ศอ.บต. เตรียมเปิดประตูสู่ ความสวยงามแห่งวัฒนธรรม ในงาน TARIMA KRESEK มัสยิดกรือเซะ จ.ปัตตานี

10

ศู น ย์ อำ�นวยการบริ ห ารจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ เตรี ย มเปิ ด ประตู ส ู ่ ค วาม สวยงามแห่ ง วั ฒ นธรรม ในงาน TARIMA KRESEK มัส ยิดกรือเซะ จังหวัดปัตตานี ดึงนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ เที่ยว ชมจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามเส้นทางฮา ลาลทัวร์ลิซึม วันที่ 27 มิถุนายน 2561 ที่ ผ่านมา ณ ห้องประชุมเจริญจิตต์ ณ สงขลา ศูนย์อำ�นวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาค ใต้ อำ�เภอเมือง จังหวัดยะลา นายไกรศร วิ ศิษฎ์วงศ์ รองเลขาธิการศูนย์อำ�นวยการ บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานการประชุมการจัดแถลงข่าว ใน วันที่ 23 กรกฎาคม พร้อมจัดกิจกรรม TARIMA KRESEK ในวั น ที ่ 29-30 กรกฎาคม 2561 ณ มัสยิดกรือเซะ ซึ่งเป็น

หนังสือพิมพ์ มุสลิมไทยโพสต์ | ปีที่ 6 ฉบับที่ 58

มัสยิดเก่าแก่ มีเรื่องเล่าที่นักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศให้ความสนใจ โดยการจัดกิจกรรมใน ครั้งนี้ เพื่อสร้างพื้นที่กรือเซะเป็นหมุดแรกของการท่องเที่ยวเชิงฮาลาล หรือ “ฮาลาล ทัวร์ลิซึม” ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ นายราชิต ระเด่นอาหมัด ผู้จัดงาน TARIMA KRESEK กล่าวว่า TARIMA KRESEK หมาย ถึง การกลับสู่ถิ่นกำ�เนิด เนื่องจากมัสยิดกรือเซะมีชื่อเสียงด้านความเก่าแก่ สวยงาม และมีเรื่องเล่าที่น่า สนใจชวนให้นักท่องเที่ยวมาถ่ายรูป การจัดงานในครั้งนี้ นักท่องเที่ยวจะได้รับความรู้เกี่ยวกับความเป็นมา ของชุมชนกรือเซะในอีกมิติหนึ่ง ซึ่งอดีตเคยเป็นเมืองท่า เป็นพื้นที่ที่พ่อค้าต่างประเทศเข้ามาทำ�การค้าขาย มีวัฒนธรรม อัตลักษณ์ที่โดดเด่น และเป็นเมืองที่มีความเจริญรุ่งเรืองซึ่งเป็นผลมาจนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้ TARIMA KRESEK จะเป็นความทรงจำ�ใหม่ที่สวยงามของมัสยิดกรือเซะ แทนภาพจำ�เกี่ยว กับเหตุการณ์ความรุนแรงที่เคยเกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 จะมีการจัดแถลงข่าว อย่างเป็นทางการ ที่ท่าเรือสะพานยาว ใกล้กับฮวงซุ้ยเจ้าแม่ลิ้มก่อเหนี่ยว ตำ�บลตันหยงลุโละ อำ�เภอเมือง จังหวัดปัตตานี ด้วย ด้าน นายธีรวิทย์ เฑียรฆโรจน์ ผู้อำ�นวยการสำ�นักสนับสนุนการผลิตและธุรกิจฮาลาลจังหวัด ชายแดนภาคใต้ ศอ.บต. กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการรีแบรนด์ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในมิติ การท่องเที่ยว โดยปักหมุดให้มัสยิด หรือเซะเป็นจุดแรกของการท่องเที่ยวเชิงฮาลาล พร้อมเชื่อมโยงสู่พื้นที่ ใกล้เคียงในจังหวัดปัตตานีและจังหวัดอี่น ๆ อาทิ การเที่ยวชมเมืองปัตตานี ชุมชนบาราโหม วังยะหริ่ง หรือ ล่องเรือชมป่าโกงกาง ที่ตำ�บลบางปู จังหวัดปัตตานี เป็นต้น เมื่อเกิดเสียงสะท้อนและการตอบรับที่ดีจากนัก ท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชม ก็จะเกิดอาชีพและรายได้สู่ชุมชน TARIMA KRESEK เป็นการต้อนรับการกลับมา ของมัสยิดและชุมชนกรือเซะ จัดขึ้นเพื่อสร้างภาพจำ�ให้ตราตรึงในใจพี่น้องจังหวัดชายแดนภาคใต้ และนัก ท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศแทนภาพเหตุการณ์ความรุนแรง ที่มา : ThaiNews

ส�ำนักข่าวมุสลิมไทย www.muslimthaipost.com เว็บไซต์มุสลิมที่มีผู้เข้าชมมากที่สุด


ร่วมสมทบทุนก่อสร้างโรงเรียนอ่านกุรอานหลังใหม่ให้เด็กกำ�พร้าในชุมชนเชาว ลานวลจิตรกับ “ครูฮับเซาะห์”

และได้พดู คุยกันมาตลอด มะเป็นครูสอนอัลกุรอ่าน สอนให้กับเด็กๆ เด็กยากจน กำ�พร้า ไม่มีพ่อแม่ ได้รับรู้สิ่งที่มะทำ�กับเด็กๆ เหล่านี้….จนทำ�ให้ รู้สึกรักมะ รักในความดี รักในความที่มะมีใจ ให้กับเด็กๆ มีหัวใจให้กับเด็กๆ อย่างที่สุด ทั้งที่ มะมีชีวิตที่สบาย บ้านที่บาห์เรนอยู่ติดทะเล มี เรือยอช แต่มะเลือกที่จะไม่ทิ้งเด็กๆ เหล่านี้ไป อยู่ที่นั่น มะบอกว่า “มะทิ้งเด็กๆ พวกนี้ไม่ลง” มะต้องดูแลอะไรเด็กๆ บ้าง . . . ?? มะสอนอัลกุอา่ นทีบ่ า้ นอ่านกรุอานชุมชน เชาวลานวลจิตร ให้เงินช่วยเหลือกับเด็กที่กำ�พร้า เด็กยากจน ทุกๆ วัน มะจะแจกขนม แจกเงิน ให้ กับเด็กๆ ไม่ใช่แค่เฉพาะรอมฎอน และในเดือน รอมฎอนมะก็ทำ�อาหารให้ละศีลอดด้วย ทุกวันนี้มี เด็กที่โรงเรียนทั้งหมด 60 คน กำ�พร้า 20 พ่อ มะ คือคำ�ที่เราใช้เรียก ครูฮับเซาะห์ แม่ติดคุก 10 พ่อแม่เลิกกัน 10 นอกนั้นก็ยากจน ก้อพิทักษ์ เราได้เจอกับมะฮับเซาะห์ที่บาห์เรน สถานที ่ ต ั้ง —- ซอยเอกมัย 30 (ซอยนวลจิ ต ร)

บ้ า น อ่ า น ก รุ อ า น ชุ ม ช น เ ช า ว ล า น ว ล จิ ต ร โรงเรียนหลังใหม่ก่อสร้างได้เพียงโครงสร้างและ หลังคา แต่ไม่มีฝา เพราะงบไม่เพียงพอ มะบอก ว่าทำ�ไปเรื่อยๆ “มะไม่ได้อะไรจากสิ่งที่มะทำ� มะบอก ว่ามะมีความสุขมาก มะไม่หวังอะไรในโลกนี้” ครู ฮับเซาะห์กล่าว ท่ า นสามารถบริ จ าคเงิ น เพื่ อ การซอ ดาเกาะห์ญารียะห์ใ ห้ เ ด็ ก กำ�พร้ า และเป็ นทุ นใน การก่ อ สร้ า งโรงเรี ย นบ้ า นอ่ า นกุ ร อานให้ แ ล้ ว เสร็จโดยผ่านบัญชี ของครูฮับเซาะห์ได้โดยตรง เลขที่บัญชี 0632799896 ธนาคารกสิกรไทย นางกาญจนา ก้อพิทักษ์ เราไม่จำ�กัดว่าต้องเท่าไหร่ จะ 20 บาท 30 บาท รวมๆ กัน ก็ได้เยอะแล้ว เราอยาก ให้มะมีกำ�ลังใจสู้ต่อไป ญะซากั้ลลอฮฺคอยรอน ขอ เอกองค์อัลลอฮฺ (ซบ.) ตอบแทนคุณงามความดี ของท่าน

หลานสุลต่านปาตานี องค์สุดท้าย เสียชีวิตแล้ว

อินนาลิ้ลลา วะอินนา อิลัยฮิ รอญิอูน แท้จริงเราเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์ เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2561 เติงกูรอกียะฮฺ บินตี เติงกูมูหัมมัดนูรดีน เด่นอุดม (Tengku Rakiah Binti Tengku Muhammad Nurdeen Deng Udom) ได้ถึงแก่อนิจกรรมแล้วอย่างสงบ ด้วยโรคเนื้อ งอกในสมอง เมื่อเวลา 01.15 น. ของวันจันทร์ที่ 25 มิ.ย. 2561 สิริอายุ 96 ปีที่กรุงเทพมหานคร เติงกูรอกียะฮฺ แต่งงานกับตึงกูอับดุลเราะมาน เด่นอุดม มีบตรธิดารวมห้าคน ท่านมีศักดิ์เป็น นัดดา (หลาน) ในซุลต่าน เติงกูอับดุลกาเดร์ กามารุดดีน ชาห์ (Tengku Abdul Qadir Kamaruddin Shah) กษัตริย์แห่งรัฐปาตานีองค์สุดท้าย ในราชวงศ์กลันตัน และนัดดาในเจ้าเมืองญาลอ อังกูสุไล มาน บิน อังกู ซอและฮฺ (Raja Jala Angku Sulaiman bin Angku Solih) และท่านมีศักดิ์เป็นลูกพี่ ลูกน้องกับ DYMM Tengku Budriah binti Tengku Ismail Putra อดีตสมเด็จพระราชินี ในสมเด็จ พระราชาธิบดีองค์ที่ 3 แห่งสหพันธรัฐมาเลเซียจากรัฐเปอร์ลิส และ Tengku Ahmad Ridhauddeen อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มาเลเซีย ถือได้ว่าท่านเป็นญาติผู้ใหญ่ที่มีศักดิ์และอาวุโสสูงสุดที่ พำ�นักอยู่ในประเทศไทย ตึงกูอาลี บุตรชายคนโตกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า ญาติได้นำ�ศพกลับมายังจังหวัดยะลาโดยสายการ ไทยแอร์และมีกำ�หนดละหมาดญานาซะฮฺ วันนี้ ที่มัสยิดบ้านเปาะเส้ง (ก่อนสามแยกบ้านเนียง) รอย ต่อ อ.ยะหา จ.ยะลา ในเวลา 21.00 น.

ปั้นมวยไทยพุทธ-มุสลิม ต้านภัยยาเสพติด ย้อนไปเมื่อ 40 กว่าปีที่ผ่านมา เด็ ก มุ ส ลิ ม คนหนึ่ ง ได้ เ ข้ า รั บ การชกมวยจน เ ป็ น อ า ชี พ แ ล ะ เ ป็ น นั ก ม ว ย ดั ง ขึ้ น ช ก เ ว ที มวยมาตรฐานในชื่อ”มุสลิม ฮ.มหาชัย” หลั ง จากเลิ ก ชกมวยไปแล้ ว ก็ ใ ช้ ศิ ล ปะแม่ ไ ม้ มวยไทยที่อยู่ในสายเลือดหันไปทำ�อาชีพทำ�มวย จนได้สร้างศูนย์ส่งเสริมมวยไทยบ้านบึงเตย อยู่ เขตหนองจอก โดยเจ้าตัวตั้งปณิธานเพื่อหวังดึง เยาวชนให้ห่างไกลยาเสพติด และส่งเสริมนักมวย ให้สู่ความเป็นเลิศ อนุสรณ์ วารุณ วัย 55 ปีหรือมุสลิม ฮ.มหาชัย บอกว่า ช่วงแรกๆ ก่อนเปิดศูนย์ มวยไทยก็ได้ฝึกลูกทั้ง 5 คน ชกมวยเพื่อหวัง จะให้ห่างไกลยาเสพติดห่างจากเกม จนกระทั่ง ลูกชายที่ฝึกมวยก็ประสบความสำ�เร็จสามารถได้ แชมป์3เส้น”เวทีมวยภูธร” มุสลิม ฮ.มหาชัย”เล่า อดีตในฟัง “จากนั้ น ผมก็ คิ ด ถึ ง เด็ ก เยาวชนคน อื่นๆ ที่อาศัยอยู่ในชุมชนเพราะกลัวว่าจะไปติด ยาเสพคิดหรือเกม จึงขอเอาตัวเป็นจิตอาสาช่วย เด็กเยาวชนที่มีอยู่ในพื้นที่โดยประสานผู้นำ�ชุมชน โต๊ ะ อิ ห ม่ า มผู้ นำ � ทางศาสนาชุ ม ชนบ้ า นบึ ง เตย ไทยพุทธมุสลิม อายุเท่าไหร่ก็ได้ให้มาฝึกมวยหลัง จากเลิกเรียน ซึ่งก็ได้รับความสนใจจากพ่อแม่ผู้ ปกครองนักเรียน ปัจจุบันมีเด็กเยาวชนจำ�นวน 34 คน มาฝึกที่ศูนย์ซึ่งเปิดอยู่ในชุมชนบ้านบึง เตย” ยอดมวยมุ ส ลิ ม น้ำ�ใจงามคนนี้ ยั ง บอก ด้วยว่าในระหว่างที่ฝึกมวยก็จะดูว่าใครพอจะชก ในรายการมวยได้บ้างก็จะส่งเข้าชกตามรายการ มวยทั่ ว ๆไปซึ่ ง ที่ ผ่ า นมาก็ ส ามารถสร้ า งชื่ อ ให้ ศูนย์ได้หลายคนอาทิ พญาหงษ์ พญานาค ธนู ทอง เจริญศักดิ์ ที่ค่ายมวยใหญ่ๆ มาติดต่อรับ ไปสนับสนุนให้ขึ้นเวทีชกต่อบางคนชกในศึกเพชร ยินดีสมัยเสี่ยเน้าจัดก็มี ส�ำนักข่าวมุสลิมไทย www.muslimthaipost.com เว็บไซต์มุสลิมที่มีผู้เข้าชมมากที่สุด

“โดยผมมีเงื่อนไขว่าค่ายมวยไหนที่รับ นั ก มวยไปก็ ต้ อ งส่ ง เสริ ม ด้ า นการศึ ก ษาและให้ ค่าตัวนักมวย โดยที่ผมนั่นไม่มีการขายมวยมา เกี่ยวข้อง เห็นว่าเด็กมีโอกาสสู่ความเป็นเลิศ อาชีพมวยผมก็ยินดี” มุสลิมกล่าว ในตอนท้าย อนุสรณ์หรือมุสลิมยังบอก ด้วยว่าครอบครัวใครที่สนใจส่งลูกหลานมาเรียน ยินดีต้อนรับทั้งไทยพุทธ-มุสลิมไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ และใครอยากติ ด ต่ อไปชกก็ มี ตั้ ง แต่ รุ่ น น้ำ� หนั ก 20กิโลกรัม - 75กิโลกรัม ขณะที่ผู้สนับสนุน สุภาพ นามโสม เจ้า ของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มชูกำ�ลัง เคมบิงไวท์ สำ�หรับ ชาวมุสลิมกล่าวว่า สาเหตุที่เข้ามาสนับสนุนศูนย์ ฝึกมวยไทยบ้านบึงเตยก็เพื่อให้เด็กห่างไกลยาเสพ ติดไม่อยากให้เด็กติดเกมจึงได้เข้ามาสนับสนุน ขณะที่ มุสลิมน้อย ศักดิ์วารุณ ดช.สรอรรถ วารุณ อายุ 15 ปี ลูกชายมุสลิม ฮ.มหาชัย กล่าวว่า ฝึกมวยช่วงแรกๆ ไม่คิดว่าจะได้ชก อย่างจริงจังแต่พอชกไปเรื่อยๆ ซึ่งพ่อก็เป็นครู มวยด้วยก็เลยชอบและได้ตั้งใจฝึกซ้อมจน ตอน นี้ได้เข็มขัดแชมป์3เส้นเวทีมวยภูธร และตั้ง ความหวั ง ว่ า อยากได้ แ ชมป์ เ วที ม วยมาตรฐาน ก็ นั บ ว่ า เป็ น ศู น ย์ ฝึ ก มวยที่ ดี แ ละขอ ยกย่อง “มุสลิม ฮ.มหาชัย “หรือครูสรณ์ อนุสรณ์ วารุณ อดีตนักมวยจิตอาสาโดยแท้จริง ที่มา : www.smmsport.com

หนังสือพิมพ์ มุสลิมไทยโพสต์ | ปีที่ 6 ฉบับที่ 58

11


VARIETY นานาสาระ

Pineapple ผลไม้หลายตา หรือสับปะรด

สับปะรด เป็นผลไม้ทม่ี เี อกลักษณ์ทไ่ี ม่เหมือนผลไม้ทว่ั ไป ซึ่ง ลักษณะเด่นของสับปะรดที่เรารู้กันว่ามีตารอบผล จริงๆแล้วเป็นดอก เล็กๆ ของสับปะรด และตรงหัวที่มีใบซ้อนๆกันจะบ่งบอกให้ทราบว่า สามารถเก็บผลของสับปะรดได้ โดยสับปะรดเป็นผลไม้ที่ปลูกได้แม้ ในพื้นที่แห้งแล้งและมีน้ำ�น้อย และจะโตเต็มที่ในเวลาประมาณ 18 เดือน สามารถรับประทานได้ทั้งแบบสดหรือนำ�ไปทำ�เป็นผลไม้แปรรูป เช่น สับปะรดกวน แยมสับปะรด สับปะรถเชื่อม และอื่นๆอีกมาก มาย

สรรพคุณของบักนัด,มะนัด,ย่านัด หรือสับปะรด ภาษากลาง เรียกว่า สับปะรด ภาษาอีสาน เรียกว่า บักนัด ภาษาเหนือ เรียกว่า มะนัด ภาษาใต้ เรียกว่า ย่านัด

สับปะรด ผลไม้มหัศจรรย์ที่มีสรรพคุณช่วยในการ ย่อยอาหาร ลดริ้วรอย ชะลอวัย ทำ�ให้ผิวขาว บำ�รุงสายตา บำ�รุงสมอง ป้องกันเบาหวาน มะเร็ง เก๊าต์ ลดอักเสบปวดกล้ามเนื้อ ปวดประจำ�เดือน ฯลฯ และยังมีประโยชน์ในการให้พลังงาน,คาร์โบไฮเดรต,โปรตีน,วิตามินบี,วิตามินซี,ธาตุแคลเซียม,ธาตุเหล็ก ธาตุ,แมกนีเซียม,ธาตุแมงกานีส,ธาตุฟอสฟอรัส ฯลฯ แกร่างกายของเราอีกด้วย แกนสับปะรดที่หลายคนมองข้าม หลายคนอาจจะบอกว่าแข็งแต่รู้ไหมว่านั้นแหละคือส่วนสำ�คัญ ของสับปะรด เป็นสิ่งที่มีคุณค่าและมีใยอาหารสูงที่สุด

กรมควบคุมโรค เตือนผู้ปกครองระวัง“โรคมือ เท้า ปาก” ในบุตรหลาน หลังครึ่งปีพบผู้ป่วยกว่า 1.6 หมื่นคน ส่วนใหญ่เป็นเด็กเล็กอายุ 1-3 ปี เน้นสังเกตอาการอย่างใกล้ชิด กรมควบคุมโรค เตือนประชาชน ระวังโรคมือ เท้า ปาก ในครึ่งปีแรกพบ ผู้ป่วยจำ�นวนกว่า 1.6 หมื่นคน เป็นเด็ก เล็กอายุ 1-3 ปี มากถึงร้อยละ 68 เน้น สังเกตอาการบุตรหลานอย่างใกล้ชิด หมั่นทำ�ความสะอาดของใช้ของเล่นถ้า เด็กป่วยให้หยุดรักษาตัวอยู่ที่บ้านจนก ว่าจะหาย หากมีอาการ ซึม อ่อนแรง ชักกระตุก มือสั่น เดินเซ หอบ อาเจียน ให้รีบพบแพทย์ทันที เพราะอาจติด เชื้อชนิ ด รุ น แรง ถึ ง ขั ้ น เสียชีวิตได้ วันนี้ (27 มิถุนายน 2561) นาย แพทย์อัษฎางค์ รวยอาจิณ รองอธิบดี และโฆษกกรมควบคุมโรค กล่าวถึง สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก ว่ามักพบ โรคนี้ในช่วงหน้าฝน เด็กที่ป่วยจะแส 12

ดงอาการป่วย เริ่มด้วยมีไข้ต่ำ�ๆ อ่อนเพลีย ต่อมา 1-2 วัน มีอาการ เจ็บปาก เนื่องจากมีตุ่มแดงที่ลิ้น เหงือก และกระพุ้งแก้ม ต่อมาจะ แตกออกเป็นแผลหลุมตื้นๆ และมีตุ่ม หรือผื่นบริเวณฝ่ามือ นิ้วมือ ฝ่าเท้า และอาจพบที่ก้นด้วย โดยข้อมูลจาก สำ�นักระบาดวิทยา ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 25 มิถุนายน 2561 พบ ผู้ป่วยจำ�นวน 18,579 ราย ไม่มีผู้เสีย ชีวิต ผู้ป่วยส่วนใหญ่ซึ่งเกินครึ่งเป็นก ลุ่มเด็กเล็กอายุ 1-3 ปี (12,602 ราย) คิดเป็นร้อยละ 68 ของผู้ป่วยทั้งหมด นายแพทย์อัษฎางค์ กล่าวอีกว่า ขอ เน้ น ย้ำ� ผู้ ป กครองสั ง เกตอาการของ บุตรหลาน หากพบว่าบุตรหลานมี หนังสือพิมพ์ มุสลิมไทยโพสต์ | ปีที่ 6 ฉบับที่ 58

อาการข้างต้น ให้พิจารณาหยุดเรียน และรักษาจนหาย และควรแจ้งให้ทาง โรงเรียนและศูนย์เด็กเล็กทราบ เพื่อ ทำ�การค้ น หาเด็ ก ที่ อ าจป่ ว ยเพิ่ ม เติ ม ทั้งนี้ หากอาการไม่ดีขึ้น หรือ มีไข้ขึ้น สูง ซึมลง เดินเซ ชัก เกร็ง หายใจหอบ เหนื่อย อาเจียนมาก ต้องรีบไปพบ แพทย์ ทั น ที เ พราะอาจติ ด เชื้ อโรคมื อ เท้า ปากชนิดรุนแรง ถึงขั้นเสียชีวิตได้ การป้องกันการรับเชื้อโรคมือเท้าปาก สามารถทำ�ได้ ดังนี้ 1.สอนให้บุตร หลานรักษาความสะอาด โดยการ ล้างมือบ่อยๆด้วยน้ำ�และสบู่ ทั้งก่อน รั บ ประทานอาหารและหลั ง จากเข้ า ห้องน้ำ� 2.หลีกเลี่ยงการนำ�เด็กเล็กไป ในสถานที่ที่มีคนแออัดเช่น ห้างสรรพ

สินค้า โรงภาพยนตร์สนามเด็กเล่น ตลาด ควรอยู่ในที่มีอากาศถ่ายเทได้ สะดวก 3.ดูแลรักษาสุขอนามัยที่ดีให้ ถูกสุขลักษณะของสถานที่ อุปกรณ์ เครื่องใช้ให้สะอาด อย่างสม่ำ�เสมอ อาทิ ภาชนะใส่อาหาร ห้องน้ำ� ห้อง ส้วม ของเล่นต่างๆ ด้วยน้ำ�ยาฆ่าเชื้อ โรคหากประชาชนมีข้อสงสัยสามารถ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน กรมควบคุมโรค โทร.1422

ข้อมูลจาก : สำ�นั กโรคติ ด ต่ อ ทั่ ว ไป/สำ�นั ก สื่ อ สารความ เสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค โทรศัพท์ 0-2590-3857 / วันที่ 27 มิถุนายน 2561

ส�ำนักข่าวมุสลิมไทย www.muslimthaipost.com เว็บไซต์มุสลิมที่มีผู้เข้าชมมากที่สุด


COVER STORY เจาะประเด็นข่าว

งานแสดงสิ น ค้ า และการประชุ ม สั ม มนา นานาชาติด้านฮาลาล ปี 2561 (World HAPEX 2018)

สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญร่วมงานแสดงสินค้าและการประชุมสัมมนา นานาชาติด้านฮาลาล ปี 2561 (World HAPEX 2018) ระหว่างวันที่ 12 - 15 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิ ท ยาลั ยสงขลานครินทร์ อำ�เภอหาดใหญ่ จังหวั ด สงขลา เพื่อยกระดั บ ความสามารถ และ สร้างโอกาสให้ผู้ผลิตสินค้า และบริการฮาลาลไทย สู่ตลาดฮาลาลโลก รวมทั้งส่งเสริมความรู้และงาน วิจัยด้านฮาลาลทั้งสินค้าและบริการของไทยให้เป็น ที่ยอมรับตามมาตรฐานสากล ให้ เ กิ ด การพัฒนา สินค้าและบริการฮาลาลโดยเฉพาะในพืน้ ทีห่ า้ จังหวัด ชายแดนภาคใต้ ด้วยการนำ�องค์ความรู้ฮาลาลใน ด้านการวิจัย และนวัต กรรมต่าง ๆ มาบูรณาการ ให้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม สร้างโอกาสให้ประชากรมุสลิมในพื้นที่มีรายได้เพิ่ม ขึ้นจากการผลิต และจำ�หน่ายสินค้าบริการด้านฮา ลาลต่อไป การจั ด งานแสดงสิ น ค้ า และการประชุ ม สัมมนานานาชาติ ด ้ า นฮาลาล ปี 2561ครั ้ ง นี้ ถือว่าเป็นการจัดงานครั้งที่ 8 ของสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยกำ�หนดแนวคิด ในการจัดงานครั้งนี้ว่า :

Conference on Halal Innovation in Products and Services 2018” , การเสวนา “การแพทย์ โดยวิถีฮาลาล”การทอล์คโชว์ หัวข้อ “SMEs HALAL” , การทอล์คโชว์ หัวข้อ “สตรี...ผู้เป็นแรง ขั บ เคลื่ อ นหลั ง ม่ า น”กิ จ กรรมทางวิ ช าการของ โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม, การประกวด เมนูอาหารสเต็กแพะการแข่งขัน Amazing ชาชัก แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4 และกิจกรรมนิทรรศการ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมผ่านงานวิจัย โดยศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีประจำ�ภูมิภาคภาคใต้

การส่งเสริม SMEs ฮาลาล ผ่านงานวิจัยและนวัตกรรม (Promoting Halal SMEs through Research & Innovation) ภายในงานพบกั บ กิ จ กรรมที่ น่ า สนใจ มากมายทั้ ง การแสดงและจำ�หน่ า ยสิ น ค้ า และ บริการฮาลาล ทั้งในและต่างประเทศ การลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานฮา ลาล (MOU) , การสัมมนา “การท่องเที่ยวฮาลาล วัฒนธรรม การเดินทางและความสวยงามของการ เดินทาง (HALAL TOURISM ROUTE) ” โดย คุณจ๊อบ นิธิ สมุทรโคจร และทีมงานสมาพันธ์ การท่องเที่ยว , การประชุมเพื่อระดมความคิดเห็น หัวข้อ “นักวิจัยชุมชน HABIC”, การประชุมเพื่อ ระดมความคิดเห็น หัวข้อ “ มาตรฐานฮาลาลเพื่อ การจัดประชุมวิชาการและงานแสดงสินค้าฯ , การ เสวนา หัวข้อ “ธุรกิจฮาลาล ธุรกิจคุณธรรม” , การ ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “ International ส�ำนักข่าวมุสลิมไทย www.muslimthaipost.com เว็บไซต์มุสลิมที่มีผู้เข้าชมมากที่สุด

ประโยชน์ที่ได้รับ -ทำ�ให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือทั้งในและ ระหว่ า งประเทศนำ�ไปสู่ ก ารทำ�งานร่ ว มกั นในการ พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศชาติ -ทำ�ให้ประชาชนในพื้นที่ห้าจังหวัดชายแดน ภาคใต้มีความรู ้ ค วามเข้ าใจเกี่ยวกับงานวิจัย และ นวัตกรรมด้านฮาลาลมากขึ้น -ทำ�ให้เกิดศูนย์กลางการผลิตสินค้าบริโภค อุปโภค และบริการฮาลาลในห้าจังหวัดชายแดนภาค ใต้ -ทำ�ให้ประชาชนในพื้นที่ห้าจังหวัดชายแดน ภาคใต้ เ กิ ด ความตื่ น ตั ว และกระตุ้ นในการใช้ จ่ า ย สินค้า และบริการฮาลาลมากยิ่งขึ้น -ทำ�ให้เกิดการสร้างงานของประชาชนในพื้น ที่ห้าจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีรายได้เพิ่มขึ้นจาก การ ผลิต จำ�หน่ายและบริการฮาลาล งาน WORLD HAPEX 2018 สถานที่จัดงาน ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลอง สิริราชสมบัติ ครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลา นครินทร์ ระยะเวลาจัดงาน 4 วัน (ระหว่างวันที่ 1215 กรกฎาคม 2561) -งานประชุมและสัมมนานานาชาติ เริ่ม ตั้งแต่ 8.30 น. -งานแสดงสินค้า ระหว่าง 11.00 – 21.00 น. พิธีเปิด วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น. โดย นสพ.ธนิตย์ เอนกวิทย์ รองปลัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผูร้ บั ผิดชอบการจัดงาน สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ข้อมูลติดต่อเพิ่มเติม สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โทร. 089-017-4236, 093-579-6186 Website : halalinst.psu.ac.th/hapex หรือที่ Facebook : World HAPEX

หนังสือพิมพ์ มุสลิมไทยโพสต์ | ปีที่ 6 ฉบับที่ 58

13


IN BRIEF ข่าวต่าวประเทศ

ประธานาธิบดีอาเซอร์ไบจัน เปิดมัสยิดแห่งใหม่ในเมืองหลวงบากู ประธานาธิบดีอิลฮาม อาลิเยฟ (Ilham Aliyev) เป็ น ประธานในพิ ธี เ ปิ ด ส่ ว นต่ อ ขยายของมั ส ยิ ด ฮั จ ญี ญะว๊าด ในเขตยาซามาล (Yazamal) เมืองหลวงบากู เมื่อ วันที่ 12 เมษายน ที่ผ่านมา โดยเขาได้กล่าวถึงตัวอย่างอัน ดีของความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาล กับศาสนาแห่งชาติ อาคารมัสยิดแห่งใหม่สร้างตามแบบสถาปัตยกรรม ของอาเซอร์ไบจัน โดยมีหออะซาน รวมทั้งการตกแต่ง ภายในเป็นแบบประเพณีนิยมของชาติ และว่ามัสยิดอื่นๆ ที่เปิดขึ้นมาแล้วบางแห่งไม่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี ดังนั้น ท่านจึงสั่งให้มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่ทำ�ให้มัสยิดมี ความเด่น เช่น การสร้างสวนสาธารณะขนาดใหญ่ และถนน ทีอ่ อกแบบ อย่างสวยงาม

14

หนังสือพิมพ์ มุสลิมไทยโพสต์ | ปีที่ 6 ฉบับที่ 58

ประธานาธิบดีอิลฮาม ยังกล่าวว่า ที่ผ่านมา รัฐบาล ได้บูรณะมัสยิดเก่าที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ อาทิ มัสยิด อัจดาร์บี มัสยิดชามาฆี ญุมมะ ซึ่งเป็นมัสยิดที่เก่าแก่ในเขต คอเคซัส สร้างในปี 743 และยังได้สร้างมัสยิดใหม่ๆ ขึ้น อาทิ มัสยิดบีบีเฮย์บัต มัสยิดเทซีปีร์ อนึ่ง การเลือกตั้งตำ�แหน่งประธานาธิบดีแห่งอาเซ อร์ไบจัน เพิ่งเสร็จสิ้นไปเมื่อวันที่ 11 เมษายน และการทำ�พิธี เปิดมัสยิดครัง้ นี้ เป็นงานแรกหลังจากทีเ่ ขาเข้ารับตำ�แหน่งใหม่ ที่มา : www.en.trend.az

ส�ำนักข่าวมุสลิมไทย www.muslimthaipost.com เว็บไซต์มุสลิมที่มีผู้เข้าชมมากที่สุด


การประกาศเปิดสวนสนุกเป็นส่วนหนึ่งใน กรอบวิสัยทัศน์ 2030 ของราชอาณาจักรซาอุ ฯ ในส่วนของการสร้างความบันเทิง และเศรษฐกิจอัน หลากหลาย ทั้งนี้ เป็นครั้งแรกที่บริษัท Six Flags ได้เข้ามาดำ�เนินกิจการในราชอาณาจักรซาอุ ฯ และ คาดว่าจะทำ�ให้เยาวชนชาวซาอุ ฯ จำ�นวนมากมีงาน ทำ�ในตำ�แหน่งต่างๆ จิม รีด-แอนเดอร์สัน ประธานคระ กรรมการบริหารบริษัท กล่าวว่า ตามข้อตกลงดัง กล่าวกำ�หนดให้มีการสร้างสวนสนุกขึ้น 3 แห่ง ใน ริยาดฮ์ เจดดะฮ์ และในเมืองทีเ่ ป็นรีสอร์ทแห่งใดแห่ง หน่วยงานด้านการลงทุนชองซาอุ ฯ (Saudi หนึง่ บนฝัง่ ทะเลแดงทางตะวันตกของราชอาณาจักร ฯ Arabia’s General Investment Fund) ลงนามในสัญญากับ โดยสวนสนุ ก แต่ ล ะแห่ ง จะใช้ ง บในการก่ อ สร้ า ง บริษัท Six Flags ซึ่งเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงระดับโลก ในการ ระหว่าง 300 – 500 ล้านดอลล่าร์ ออกแบบและพัฒนาสวนสนุกในราชอาณาจักรซาอุ ฯ โดย ที่มา : www.english.alarabiya.net คาดว่า สวนสนุกแห่งแรกมีกำ�หนดเปิดที่กรุงริยาดฮ์ ในปี 2020

ซาอุ ฯ เซ็นสัญญาสร้างสวนสนุก 3 แห่งในราชอาณาจักร

พรรคการเมืองมาเลย์ เล็งเสนอกฎหมายเปิด กุรอ่านให้วัวฟัง เชื่อทำ�ให้เนื้อมีคุณภาพดี พรรค Pan-Malaysian Islam ในรัฐกลันตันริเริ่มความ คิดในการเสนอกฎหมาย ให้ฟาร์มเลี้ยงวัวเปิดอัล-กุรอ่านให้วัวฟัง เชื่อว่าจะได้รับการสนับสนุนจากเกษตรกรในพื้นที่ให้ปฏิบัติไปก่อน จนกว่าจะมีการบัญญัติให้เป็นกฎหมาย ทั่งนี้ เป็นมาตรการในการ พัฒนาคุณภาพของเนื้อวัว เนื่องจากเชื่อว่า เมื่อได้ฟังอัลกุรอ่าน วัว จะรู้สึกผ่อนคลายและสงบ สือ่ Channel NewsAsia ได้อา้ งคำ�กล่าวของ เจะ อับดัลลาฮ์ สมาชิกสภาปกครองท้องถิ่น ซึ่งเป็นผู้ดูแลกิจการด้านการเกษตร ของรัฐบาลท้องถิ่น ซึ่งพรรค Pan-Malaysian Islamic (PAS) เป็น พรรคที่มีอิทธิพลในรัฐกลันตัน และรับผิดชอบในการออกกฎหมาย ต่างๆ ที่มา : www.sputniknews.com

เปิดมัสยิดแห่งแรก ในเมืองลิ้งเค่น ประเทศอังกฤษ หลั ง จากที่ มุ ส ลิ ม ในเมื อ งลิ้ ง เค่ น (Lincoln) ต้องละหมาดในสถานที่ที่เคยเป็น โบสถ์เก่า และละหมาดวันศุกร์ทศี่ นู ย์ประชาคม แกรนด์สแตนด์ มาตั้งแต่ปี 1981 บัดนี้ พวก เขาได้มีสถานที่ที่สร้างขึ้นเพื่อจุดประสงค์โดย เฉพาะอาคารดังกล่าวมีทั้งที่ละหมาด ห้อง สมุด ห้องอาบน้ำ�และจัดเตรียมมัยยิต และ สถานที่สำ�หรับจัดกิจกรรมชุมชน อาคาร ดังกล่าวตั้งอยู่บนถนนดิกสัน (Dixon Street) สร้างโดยใช้เงินที่รวบรวมจากการบริจาค และ การจัดงานการกุศลเกือบ 2 ล้านปอนด์ แทนเวียร์ อะหมัด ประธานสมาคม อิสลามแห่งลิ้งเค่น กล่าวว่า สถานที่นี้จะช่วย ให้คนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมกันสร้างความเข้าใจ ระหว่างศรัทธา และพหุวัฒนธรรมของชุมชน และเขารู้สึกขอบคุณชุมชนมุสลิมสำ�หรับความ กรุณาในการช่วยบริจาค ซึ่งหากปราศจากการ สนับสนุนนี้แล้วความสำ�เร็จก็ไม่อาจเกิดขึ้นได้ ทั้งนี้ ครอบครัวมุสลิมในท้องถิ่นจำ�นวนมาก

ช่วยบริจาคเงินครอบครัวละหลายพันปอนด์ เขายังกล่าวขอบคุณแก่ชาวเมืองลิ้งเค่น สภา เมือง ตำ�รวจ ผู้นำ�ศาสนา และองค์กรต่างๆ ซึ่ง มีบทบาทสำ�คัญในการช่วยผลักดันโครงการนี้ ประธานสมาคมอิสลามแห่งลิง้ เค่น กล่าวว่า สาเหตุที่ต้องการสถานที่ที่มีขนาดใหญ่ เนื่อง จากประชากรมุสลิมมีจำ�นวนเพิ่มมากขึ้นอย่าง รวดเร็ว และชุมชนมุสลิมมีความรู้สึกว่าควร จะมีสถานที่ที่เป็นของตนเอง เพื่อใช้สำ�หรับ ประกอบศาสนกิจได้ตามต้องการ เมืองลิ้งเค่น เป็นส่วนหนึ่งของเขตลิ้งเค่นเช่อร์ (Lincolnshire) ทางตอนเหนือของกรุงลอนดอน เป็น เมืองเก่าตั้งแต่สมัยโรมันเรืองอำ�นาจ เป็นที่ตั้ง ของมหาวิหาร Lincoln Cathedral ซึ่งสร้าง แบบสถาปัตยกรรมโกธิค และปราสาทลิ้งเค่น (Lincoln Castle) ยุคนอร์แมน ที่มีอายุเก่าแก่ ตั้งแต่ศตวรรษที่ 11 ที่มา : www.bbc.com

ใครจะรู้ หินแกรนิตปูพื้นถนนในปารีส มาจากเมืองนัจรานใน ราชอาณาจักรซาอุ ฯ

ถนนชองเซลิเซ่ ซึ่งเป็นที่ตั้งของประตูชัยแห่งปารีส เป็นหนึ่งในย่านที่มีชื่อเสียงที่สุด ของฝรั่งเศสมาช้านาน โดยมีนักท่องเที่ยวไปเยือนเป็นจำ�นวนมากทุกปี แต่จะมีใครทราบถึงความ สัมพันธ์ระหว่างราชอาณาจักรซาอุ ฯ กับประเทศฝรั่งเศสที่มีมานานกว่า 25 ปี ที่มีประจักษ์ พยานอยู่ในย่านนี้ด้วย เมื่อเร็วๆ นี้ ซุลตอน ชอว์ลี ปลัดกระทรวงความมั่งคั่งด้านแร่ธาตุ พลังงานและ อุตสาหกรรม แห่งราชอาณาจักรซาอุ ฯ ได้เปิดเผยว่า บางส่วนของถนนชองเซลิเซ่ นี้ ปูด้วยหิน แกรนิตที่มาจากราชอาณาจักรซาอุ ฯ โดยเป็นหินสีน้ำ�ตาลที่มาจากเมืองนัจราน เขายังอธิบายว่า หินแกรนิตสีน้ำ�ตาลนี้สกัดมาจากเหมืองแร่ชองกระทรวง ฯ ในเขตอัสการ์ และอากีฟะฮ์ ในเมือง นัจราน เมื่อกว่า 25 ปีมาแล้ว ถนนความยาว 2 กิโลเมตรนี้ เชื่อมต่อกับที่ตั้งร้านค้า และร้าน อาหารที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก ที่มา : www.english.alarabiya.net ส�ำนักข่าวมุสลิมไทย www.muslimthaipost.com เว็บไซต์มุสลิมที่มีผู้เข้าชมมากที่สุด

หนังสือพิมพ์ มุสลิมไทยโพสต์ | ปีที่ 6 ฉบับที่ 58

15


IN BRIEF ข่าวต่าวประเทศ ฝ่ายบริหารรัฐซาบาห์ เตรียมสร้าง มัสยิดใหม่มูลค่า 10 ล้านริงกิต

16

ตัน สรี มูซา อามาน มุขมนตรีรัฐซาบาห์ กล่าว ว่า ฝ่ายปกครองรัฐมีหน้าที่รับผิดชอบในการสร้างมัสยิด ใหม่ เพื่อให้เกิดความสะดวกสบายแก่ประชาชนในพื้นที่ มัสยิดแห่งใหม่จะสร้างขึ้นที่เขต Taman Merpati มี มูลค่า 10 ล้านริงกิตมาเลเซีย หรือประมาณ 80.7 ล้าน บาท คาดว่ามัสยิดจะสร้างเสร็จภายในเวลาประมาณ 21 เดือน โดยมีการออกแบบตามความนิยมในท้องถิ่น ตั ว มั ส ยิ ด สามารถจุ ผู้ ม าประกอบศาสนกิ จได้ ป ระมาณ 2,000 คน ทั้งนี้ ตัน สรี มูซา ยังกล่าวว่า คณะกรรมการ มัสยิดอัตตักวา ในเขต Taman Merpati ได้เรียกร้องมา นานแล้วว่า สมควรสร้างมัสยิดขึ้นอีกแห่งหนึ่ง เนื่องจาก มัสยิดอัตตักวาไม่สามารถรองรับศรัทธาชนได้อย่างพอ เพียง ตัน สรี มูซา เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งของ พรรค รัฐบาล Barisan Nasional (BN) ประจำ�พื้นที่ Sungai Sibuga ในการเลือกตั้งทั่วไปครั้งที่ 14 ในมาเลเซีย ที่มา : www.bernama.com

หนังสือพิมพ์ มุสลิมไทยโพสต์ | ปีที่ 6 ฉบับที่ 58

อินเดียฮิญาบไบเกอร์ แหวกม่านประเพณีจำ�กัดสตรี เธอมี ชื่ อ เสี ย งเป็ น ที่ รู้ จั กในสั ง คมคนดั ง ของ นิวเดลี ประเทศอินเดีย ในฐานะผู้ชื่นชอบในการขับขี่ รถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ โรช-นี มิสบะฮ์ (Roshni Misbah) นักศึกษาวัย 22 ปี ทำ�ให้ผู้คนมองเธออย่างไม่

ส�ำนักข่าวมุสลิมไทย www.muslimthaipost.com เว็บไซต์มุสลิมที่มีผู้เข้าชมมากที่สุด


เชื่อสายตา เพราะพวกเขาไม่คุ้นชินกับการที่จะได้เห็นหญิง คลุมฮิญาบขี่มอเตอร์ไซค์คันใหญ่ มิสบะฮ์มาจากครอบครัว ชาวอินเดียที่ค่อนข้างจะหัวเก่า แต่เธอไม่เห็นว่า การคลุม ฮิญาบขี่บิ๊กไบค์ เป็นความขัดแย้ง หรือทำ�ให้เธอมีความเป็น มุสลิมน้อยลงกว่าเดิม เมื่อเพื่อน หรือญาติๆ ของครอบครัว ตั้งคำ�ถามถึง การดำ�เนินชีวิตของโรช-นี พ่อของเธอมักจะออกมาปกป้อง เธอ เนื่องจากเขาเองก็เป็นนักขี่บิ๊กไบค์เหมือนกันโรช-นี เป็น สมาชิกกลุ่มขี่บิ๊กไบค์หลายกลุ่ม ซึ่งพวกเขาช่วยกันรณรงค์ใน เรื่องการขับขี่ปลอดภัย วัยรุ่นหลายคน มองโรช-นีจนเหลียว หลัง และยกให้เธอเป็นแบบอย่าง และแรงบันดาลใจ โรช-นี เป็นนักศึกษาอยู่ในสถาบัน ญาเมี๊ยะ มิล เลีย อิสลามมิอะ (Jamia Millia Islamia) เธอขี่บิ๊กไบค์ มานานประมาณ 1 ปี และเธอยังเคยเดินทางทั่วประเทศ อินเดียโดยขับขี่บิ๊กไบค์ที่ผลิตในอินเดีย ซึ่งเป็นบิ๊กไบค์ยี่ห้อ ใหม่ที่ผลิตขึ้นครั้งแรกในโลก ที่มา : www.english.alarabiya.net

นายกออสเตรียพบองค์กรมุสลิมชี้แจง กรณีห้ามเยาวชนคลุมศีรษะ

หลังการพบปะกับ อิบรอฮีม ออลกุน ประธานองค์กร ศาสนาอิสลามแห่งออสเตรีย (IGGO) และ คาร์ล่า อามินา บัคฮาจาตี ผู้แทนฝ่ายสตรีขององค์กร ฯ นายกรัฐมนตรี ออสเตรีย เซบาสเตียน เคอร์ซ ได้ออกมาย้ำ�จุดยืนของรัฐบาล ว่า ต้องการให้นำ�มาตรการห้ามคลุมศีรษะ มาใช้กับนักเรียน ระดับอนุบาล และประถมศึกษาในออสเตรีย ในเรื่องนี้ อิบรอฮีม ออลกุน กล่าวว่า มุสลิมใน ออสเตรียจะดำ�เนินการต่อต้านอย่างถูกกฎหมาย และว่า ผ้าคลุมศีรษะไม่ใช่สัญลักษณ์ทางการเมือง แต่เป็นเรื่องที่ เกี่ยวข้องกับศาสนา และมุสลิมมีสิทธิ์เลือกที่จะคลุมแล้วแต่ ความพอใจ ไม่มีการบังคับหรือกดดัน และครอบครัวมุสลิม ส่วนมากก็ไม่ได้ให้เด็กเล็กๆ คลุมศีรษะในโรงเรียนอยู่แล้ว ทั้งนี้ องค์กรศาสนาอิสลามแห่งออสเตรีย หวั่นเกรงว่า การห้ า มดั ง กล่ า วจะขยายไปยั ง นั ก เรี ย นระดั บ มั ธ ยมและ มหาวิทยาลัย ในอนาคต

รัฐบาลใหม่ของออสเตรีย ประกอบไปด้วยพรรค ขวาจัด Freedom Party และพรรคกลาง-ขวา Austrian People’s Party ซึ่งมีจุดมุ่งหมายที่จะเสนอร่างกฎหมาย ห้าม เยาวชนมุสลิมในโรงเรียนอนุบาลและโรงเรียนประถมสวม ผ้าคลุมศีรษะ โดยให้เหตุผลว่า การสวมผ้าคลุมศีรษะไม่ใช่ วัฒนธรรมหลักของออสเตรีย ในการเลือกตั้งที่มีขึ้นเมือตุลาคม ปีที่ผ่านมา ทั้งสอง พรรครณรงค์หาเสียง ด้วยการชูนโยบายต่อต้านการหลั่งไหล เข้ามายังยุโรปของผู้อพยพ ออสเตรียให้การรับรองศาสนาอิสลาม ว่าเป็นหนึ่ง ในศาสนาหลักของชาติตั้งแต่ปี 1912 สหพันธ์อิสลามแห่ง เวียนนา เปิดเผยตัวเลขประชากรมุสลิมในออสเตรียว่ามี ประมาณ 600,000 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 7 ของจำ�นวน ประชากรทั้งประเทศ ที่มา : www.aa.com.tr

อังกฤษตั้งอดีตนาย ธนาคารมุสลิมเป็น รัฐมนตรีกิจการภายใน นายกรัฐมนตรีเทเรซ่า เมย์ ของอังกฤษประกาศแต่งตั้ง นายซายิด จาวิด เชื้อสาย ปากีสถาน ขึ้นเป็นรัฐมนตรีกิจการภายในประเทศ เมื่อวันที่ 30 เมษายน หลังจาก Amber Rudd ลาออกจากตำ�แหน่ง นายจาวิด วัย 48 ปี เป็น ส.ส.สังกัดพรรคอนุรักษ์นิยม (British Conservative Party) เคยดำ�รงตำ�แหน่งรัฐมนตรีรับผิดชอบกิจการชุมชน ก่อนหน้าเข้าวงการการเมือง เขา เคยเป็นกรรมการผู้จัดการธนาคาร Deutsche Bank ที่มา : www.english.alarabiya.net

นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นเยือนมัสยิด หลวงชี้คซัยยิด

อะบู ดาบี – นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ชินโสะ อาเบะ และภรรยา เดินทางเยือนมัสยิด หลวงชี้คซัยยิด ในอะบูดาบี โดยมี ดร.สุลตอน บิน อะฮ์มัด สุลตอน อัล-จาเบอร์ รัฐมนตรีต่าง ประเทศ นายคอลิด ออมรอน อัล-อะมารี เอกอัครราชทูตพิเศษผู้มีอำ�นาจเต็มประจำ�ประเทศ ญี่ปุ่น นายคันจิ ฟูจิกิ เอกอัครราชทูตญีปุ่นประจำ�สหอาหรับเอมิเรตส์ พร้อมคณะ ร่วมในการ เยือนอย่างเป็นทางการครั้งนี้ด้วย ทั้งนี้ มีการนำ�ชมสถานที่รอบที่ฝังศพชี้ค ซัยยิด ผู้ล่วงลับ และบรรยายสรุปถึงคุณ งามความดี และความเป็นผู้นำ�ของบิดาผู้ก่อตั้งประเทศ หลังจากนั้น มีการบรรยายสรุปเกี่ยว กับสถาปัตยกรรมอิสลาม วัฒนธรรม ประวัติความเป็นมาของมัสยิดหลวง ซึ่งมีบทบาทสำ�คัญใน การส่งเสริมการเชื่อมโยงระหว่างวัฒนธรรมอันหลากหลาย รวมทั้งเสริมสร้างให้มีการเคารพใน ศรัทธาอื่น การอยู่ร่วมกันอย่างอดทน และสันติระหว่างประชาคมโลก ที่มา : www.wam.ae ส�ำนักข่าวมุสลิมไทย www.muslimthaipost.com เว็บไซต์มุสลิมที่มีผู้เข้าชมมากที่สุด

หนังสือพิมพ์ มุสลิมไทยโพสต์ | ปีที่ 6 ฉบับที่ 58

17


FOOD & TRAVEL ข้าวหุง ร้านอาหารฮาลาล บริการอาหารไทยโบราณ +ฟิวชั่น ข้าวหมกสามสี แกงมัสมั่น แกงดาลจา ซุปเนื้อ และครัวไทย ซอยราษฎร์พัฒนา 23 กรุงเทพฯ โทร.084 046 488

18

หนังสือพิมพ์ มุสลิมไทยโพสต์ | ปีที่ 6 ฉบับที่ 58

ส�ำนักข่าวมุสลิมไทย www.muslimthaipost.com เว็บไซต์มุสลิมที่มีผู้เข้าชมมากที่สุด


FOOD & TRAVEL

สเต็กบังพรอ่อนนุช55/2 ระหว่างซอย อ่อนนุช55/1-55/2(ตรงข้ามศูนย์โตโยต้า) บริการสเต็กฮาลาล พร้อมบรรยากาศร้านแบบโบราณ. เป็นกันเองมีน้ำ�ชาสูตรเด็ดไว้บริการฟรี โทร 0897604430 ส�ำนักข่าวมุสลิมไทย www.muslimthaipost.com เว็บไซต์มุสลิมที่มีผู้เข้าชมมากที่สุด

หนังสือพิมพ์ มุสลิมไทยโพสต์ | ปีที่ 6 ฉบับที่ 58

19


RELIGIOUS ARTICLES บทความศาสนา

การนมาซ กับ การพั ฒ นาจิ ต วิ ญ ญาณ การนมาซ กับ

การพัฒนาจิตวิญญาณ

บทความโดย: บaรรจง บินกาซัน

ในตอนเป็นวัยรุ่น ผมได้ยินคำ�ถาม มากมายจากเพื่อนต่างศาสนิกที่มักสงสัยใน การปฏิบัติศาสนกิจของผม เช่น ทำ�ไมผม ต้องนมาซ? นมาซแล้วได้อะไร? ด้วยปัญญาที่มีอยู่น้อยนิดในวัยรุ่น ผมตอบเพื่อน ไปแค่เพียงว่า “ผมเป็นมุสลิมและอิสลามกำ�หนดให้ผมต้อง นมาซ ถ้าผมไม่นมาซ ผมก็ไม่ต่างอะไรจากผู้ที่มิใช่มุสลิม” ผมตอบแค่นั้นจริงๆ แต่เรื่องนมาซแล้วได้อะไร ผมไม่อาจ ตอบเพื่อนได้ในตอนนั้น เพราะผมยังไม่มีวุฒิภาวะเพียงพอ จะตอบเพื่อนว่านมาซแล้วได้เงินทอง มันก็ไม่ใช่ จะตอบว่า นมาซแล้วเรียนเก่ง ผมก็สอบสู้เพื่อนไม่ได้ สรุปแล้ว ผม ไม่ได้อะไรจริงๆ จากการนมาซนอกจากความเป็นมุสลิม

ตอบแทนจากพระองค์ มันก็ทำ�ให้เราทำ�ดีต่อไปโดยไม่สนใจ ใยดีต่อการตอบแทนของมนุษย์ เพราะมนุษย์จะมั่งคั่งร่ำ�รวย เพียงใดก็ไม่สามารถให้ได้เท่ากับพระเจ้า คิดได้อย่างนี้ อย่าง น้อยที่สุดก็ได้ความสุขจากการทำ�ดีแล้ว ยิ่งคิดก็ยิ่งเห็นคุณค่าของการนมาซยิ่งขึ้น ในฐานะ เป็นมนุษย์ที่ชีวิตประกอบด้วยร่างกายและวิญญาณ ชีวิตจะ สมบูรณ์ได้ก็ต่อเมื่อร่างกายและวิญญาณได้รับการตอบสนอง อย่างสมดุล ถ้าร่างกายต้องการอาหาร วิญญาณก็ต้องการ เช่นกัน ถ้าร่างกายต้องการการพักผ่อน วิญญาณก็ต้องการ เช่นกัน ถ้าร่างกายต้องการการออกกำ�ลังเพื่อสุขภาพที่แข็ง แรง วิญญาณก็ต้องการเช่นกัน

การนมาซจึงให้บทเรียนแก่ผมว่าถ้าผมจะทำ�ดีอะไร สักอย่างหรือกับใครบางคน ผมจะไม่หวังการตอบแทนใดๆ จากมนุษย์ เพราะมนุษย์อาจทำ�ให้ผมผิดหวังได้ และถ้าเรา รู้สึกผิดหวังกับใคร เราจะไม่ทำ�ดีกับคนผู้นั้นซึ่งส่งผลให้การทำ� ดีของเราไม่ยั่งยืน แต่ถ้าหากเราทำ�เพื่อพระเจ้าและหวังการ

20

การได้ ห ยุ ด พั ก ร้ อ นทำ�ให้ เ ราลื ม เรื่ อ งงานประจำ�ที่ น่าเบื่อหน่ายและรู้สึกกระปรี้กระเปร่าเมื่อกลับมาทำ�งานใหม่ การนมาซในเวลากลางวันและตอนบ่ายที่ใช้เวลาครั้งละไม่ เกิน 15 นาทีก็เป็นช่วงเวลาที่จิตวิญญาณได้พักผ่อนและกลับ สดชื่นขึ้นอีกครั้งหนึ่ง เหนื่อยล้าหรือเครียดมาครึ่งวัน หลังจาก กินอาหารกลางวัน การชำ�ระล้างร่างกายเพื่อเตรียมตัวนมาซ ทำ�ให้ร่างกายรู้สึกสดชื่นขึ้นมาฉับพลัน เมื่อเข้าสู่การนมาซ ผมต้องตัดทุกสิ่งที่อีรุงตุงนังอยู่ในสมองออกไปเพื่อทุ่มเทสมาธิ ทั้งหมดให้แก่การนมาซ สมองจึงรู้สึกโล่งไปชั่วขณะเหมือนได้ พักร้อน ผมได้รับเงินเดือนจากการทำ�งานให้บริษัท แต่ผมไม่ เคยก้มกราบเจ้าของบริษัทแม้จะเคารพนับถือเพียงใดก็ตาม แต่ผมก้มกราบพระเจ้าทุกวันในการนมาซทุกวันโดยไม่ได้รับ อะไรตอบแทนในรูปของวัตถุ เจ้าของบริษัทซึ่งมิได้เป็นมุสลิม เข้าใจวิถีชีวิตของผมดีและไว้ใจผมเป็นพิเศษจากการที่เห็นผม นมาซอย่างสม่ำ�เสมอ

เมื่อเติบใหญ่มีภูมิปัญญาและรู้จักคิดมากขึ้น ผมจึง รู้ว่าการนมาซให้อะไรแก่ผมมากมายซึ่งผมอยากจะตอบเพื่อน คนนั้น แต่น่าเสียดายที่เราต่างต้องแยกย้ายกันไปตามวิถีของ แต่ละคน เราจึงไม่ได้พบกัน และพบกันไม่ได้ด้วยเนื่องจาก เพื่อนผู้นั้นลาจากโลกนี้ไปแล้ว แม้ผมไม่ได้รับอะไรตอบแทนจากการนมาซในรูปวัตถุ เหมือนกับการทำ�งาน ผมก็ยังทำ�นมาซวันละห้าเวลาอยู่จน กระทั่งทุกวันนี้ หากไม่ได้นมาซเวลาaใดจะรู้สึกไม่สบายใจถึง ขั้นรู้สึกผิด แต่การนมาซโดยไม่ได้รับaอะไรตอบแทนนั่นแหละ ทำ�ให้ผมได้รับอะไรมากมาย อย่างน้อยที่สุด การนมาซสอนผม รู้จักความบริสุทธิ์ใจ เพราะเมื่อเริ่มต้นนมาซ ผมต้องตั้งเจตนา เสียก่อนว่าผมนมาซเพราะพระองค์สั่งให้ผมนมาซและผมทำ� นมาซเพื่อพระองค์

ต่างๆ จึงต้องมีเวลาพักกลางวัน ต้องมีวันหยุดประจำ�สัปดาห์ และวันหยุดพักร้อนให้พนักงาน

ร่างกายต้องการอาหารวันละ 3 เวลา แต่ถ้าร่างกาย ไม่มีวิญญาณ ร่างกายก็ไม่มีโอกาสได้กินอีกต่อไป มองจากจุดนี้ แล้ว วิญญาณจึงมีความสำ�คัญกว่า ดังนั้น พระเจ้าจึงได้สั่งบ่าว ของพระองค์ให้นมาซเพื่อเป็นการให้อาหารทางจิตวิญญาณวัน ละ 5 เวลา เมื่อจิตวิญญาณเข้มแข็ง สุขภาพร่างกายก็จะดีไปเอง นั่นคือเหตุผลที่ว่าทำ�ไมทุกวันนี้การแพทย์สมัยใหม่จึงแนะนำ� ให้ ค นไข้ ส วดมนต์ อ ธิ ษ ฐานเพื่ อ เป็ น การฟื้ น ฟู สุ ข ภาพด้ ว ย มนุษย์ทุกคนต่างต้องทำ�งาน แต่มนุษย์มิใช่เครื่องจักร มนุ ษ ย์ จำ�เป็ น ต้ อ งมี ช่ ว งเวลาพั ก เพื่ อให้ ร่ า งกายคลายความ เหนื่อยล้าและมีสภาพสดชื่นเพื่อที่จะได้กลับมาทำ�งานอย่างมี ประสิทธิภาพอีกครั้งหนึ่ง นั่นคือเหตุผลที่ว่าทำ�ไมหน่วยงาน

หนังสือพิมพ์ มุสลิมไทยโพสต์ | ปีที่ 6 ฉบับที่ 58

ถ้าร่างกายต้องการการออกกำ�ลังเพื่อสุขภาพที่แข็ง แรงและร่างกายที่แข็งแกร่ง วิญญาณก็เช่นกัน การนมาซทุก วันเป็นเสมือนกับการออกกำ�ลังทางด้านจิตวิญญาณ มันทำ�ให้ จิตใจแข็งแกร่งซึ่งจำ�เป็นสำ�หรับการเอาชนะตัวตนที่ต้องการ ความสนุกสนานทางโลก บ่อยครั้งที่รายการแข่งขันฟุตบอล หรือมวยคู่สำ�คัญในตอนค่ำ�ตรึงคนให้อยู่หน้าจอโทรทัศน์ แต่ สำ�หรับผม กีฬาจะสนุกสนานเร้าใจอย่างไร มันไม่สามารถดึง ผมออกจากการนมาซได้เลย ในอิสลามมีคำ�สอนว่า “สุดยอดของความศรัทธาคือ การญิฮาด (การต่อสู้ในหนทางของพระเจ้า) และการญิฮาด ที่ยิ่งใหญ่คือการต่อสู้กับจิตใจของตัวเอง” ถ้าไม่นมาซ ก็ยาก ที่จะต่อสู้และเอาชนะความต้องการของอารมณ์ได้

ส�ำนักข่าวมุสลิมไทย www.muslimthaipost.com เว็บไซต์มุสลิมที่มีผู้เข้าชมมากที่สุด


งาน

“วันมุสลิมไชยา” รวมน้ำ�ใจสู่มัสยิดฮิดายะห์ พุมเรียง

ดร.ธงชัย ปิติเศรษฐ ประธานคณะกรรมการ จัดงาน วันมุสลิมไชยา รวมน้ำ�ใจสู่มัสยิดฮิดา ยะห์ (สุเหร่าล่าง) งานจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 16-17 มิถุนายน 2561 ที่โรงเรียนวัดโพธาราม ต.พุมเรียง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อหารายได้ก่อสร้าง มัสยิดฮิดายะห์ซึ่งเป็นมัสยิดแห่งแรกของพุมเรียง มีอายุกว่า 300 ปี แต่เดิมก่อสร้างด้วยไม้ ต่อมาได้ ก่อสร้างด้วยปูนผสมกับไม้ ต่อมาได้ชำ�รุดทรุดโทรม เป็นโครงสร้างเก่าที่ไม่แข็งแรงนัก ประกอบกับสัป บุรุษมาละหมาดกันเพิ่มขึ้น ในการนี้ใช้งบประมาณ ก่อสร้าง 10 ล้านบาท และอนาคต รองรับสัปบุรุษ ได้ประมาณ 400-500 คน ภายในงานได้ รั บ ความร่ ว มมื อ จากมั ส ยิ ด ต่างๆ ร่วมออกร้านค้ากันอย่างมากมาย พร้อมกัน นั้นศูนย์วิทยาศาตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ได้ร่วมอบรมสัมมนาคณะ กรรมการมัสยิดและผู้สนใจในเรื่องมาตรฐานฮาลาล กว่า 200 คนอีกด้วย พร้อมกันนั้นได้รับเกียรติจาก อ.ชารีฟ ศรีเจริญ อิหม่ามเฟาซัน หลังปูเต๊ะ ดาโต๊ะ กามาลุดดีน บินอิสมาแอล (มาเลเซีย) ร่วมบรรยาย และดำ�เนินกิจกรรมภายในงาน ในการนี้ คุณสมพร หลงจิ ประธานฝ่าย ประชาสัมพันธ์ และคุณบัญญัติ ทิพย์หมัด ประธาน ฝ่ายจัดหาทุน และบุคลากรอื่น ได้ร่วมพลังอย่าง แข็งขันเพื่อให้การก่อสร้างบ้านของอัลลอฮ์บรรลุผล สำ�หรับอย่างดีเยี่ยม และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า มัสยิด แห่งนี้จะสร้างคุณธรรมอันดีงาม ฟื้นฟูอิสลาม ให้ พุ ม เรี ย งเฟื่ อ งฟู เ หมื อ นในอดี ต ที่ ผ่ า นมาได้ อ ย่ า ง แน่นอน อินชาอัลลอฮ์

ส�ำนักข่าวมุสลิมไทย www.muslimthaipost.com เว็บไซต์มุสลิมที่มีผู้เข้าชมมากที่สุด

หนังสือพิมพ์ มุสลิมไทยโพสต์ | ปีที่ 6 ฉบับที่ 58

21


FOOD & TRAVEL Chaba Roti & Coffee ปัตตานี ร้านชบา โรตี แอนด์ คอฟฟี่ ตั้งอยู่ที่ ตำ�บลบานา อำ�เภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000 พบกับโรตีหลากหลายเมนู อาทิ โรตีโฮลวีท โรตีชาโคล กาแฟและ ชาชักรสกลมกล่อม โทร.062 225 5185

การ์ตูนเรื่องอิหม่ามมานิตกับปศุสัตว์ฮาลาล ตอน ส่งออกฮาลาล (ตอนที่ ๒)

“ขยันเชียวรอบรู้ ออกแบบผลิตภัณฑ์ไปถึงไหนแล้ว”

“ก�าลังจะมาบอกเรื่องนี้อยู่ พอดีเลยรอบรู้”

“ถ้าจะขายสินค้าให้ได้เยอะขึน้ ให้ผบู้ ริโภคมัน่ ใจในความ และถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลาม จะต้องไปขอยืน่ การ ฮาลาลได้ ที่ส�านักงานคณะกรรมการอิสลามประจ�าจังห คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และจะมีเ ประเมินผลิตภัณฑ์ และเมือ่ ผ่านก็จะได้ตราฮาลาลในผลิต การขอรับรองเพื่อการส่งออกต้องยื่นขอที่กรมปศุสัตว์”

“ใกล้เสร็จแล้วครับอิหม่าม แล้วขัน้ ตอนต่อไปผมต้องท�า อย่างไรครับ”

อิหม่ามมานิต

นายรอบรู้

การ์ตูนเรื่องอิหม่ามมานิตกับปศุสัตว์ฮาลาล ตอน ประโยชน์ของโครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลด “สวัสดีครับอิหม่าม ผมดีใจมากเลยที่อิหม่าม มาเยี่ยมชมโรงงานผม” “วันนี้เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์มา ตรวจโรงงานแถว ๆ นี้ ฉันก็ เลยพาเจ้าหน้าทีม่ าเยีย่ มชม ด้วย และดูความส�าเร็จของ นายนั่นแหละ”

นายรอบรู้

22

อิหม่ามมานิต

“ต้องขอบคุณกรมปศุสัตว์นะครับ ที่ให้ความรู้ และความเข้าใจในการเข้าสูโ่ ครงการพัฒนาและ ส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลด้านปศุสัตว์ ซึ่งได้ รับประโยชน์มากเลยทีเดียวจากโครงการนี้ และ ต้องขอบคุณอิหม่ามทีค่ อยให้คา� ปรึกษาในทุก ๆ เรื่องครับ”

“เป็นหน้าที่ของพวกเราในการที่จะส่งเสริมให้ผ การอุตสาหกรรมฮาลาลด้านปศุสตั ว์ ไม่วา่ จะเป โรงช�าแหละ และสถานที่จ�าหน่ายเนื้อสัตว์ รับรองฮาลาล ผูบ้ ริโภคก็จะมีความเชือ่ มัน่ ในกา เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ฮาลาล”

เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์

หนังสือพิมพ์ มุสลิมไทยโพสต์ | ปีที่ 6 ฉบับที่ 58

ส�ำนักข่าวมุสลิมไทย www.muslimthaipost.com เว็บไซต์มุสลิมที่มีผู้เข้าชมมากที่สุด


โภคมัน่ ใจในความสะอาดปลอดภัย ะต้องไปขอยืน่ การรับรองผลิตภัณฑ์ สลามประจ�าจังหวัดหรือส�านักงาน ทศไทย และจะมีเจ้าหน้าที่มาตรวจ ด้ตราฮาลาลในผลิตภัณฑ์นนั้ ๆ ส่วน อที่กรมปศุสัตว์”

FOOD & TRAVEL

“รอบรูอ้ ย่าลืมนะว่า อาหารทีม่ ตี ราฮาลาลผูบ้ ริโภค ทั้ ง มุ ส ลิ ม และไม่ ใช่ มุ ส ลิ ม จะได้ บ ริ โ ภคอาหารที่ สะอาดปลอดภัย โก ทู อินเตอร์ไปเลยนะรอบรู้ อย่างนี้ครัวไทยจะได้ไปสู่ครัวโลก บายรอบรู้แล้ว”

“ได้เลยครับอิหม่าม”

มฮาลาลด้านปศุสัตว์ (ปศุสัตว์ฮาลาล)

รที่จะส่งเสริมให้ผู้ประกอบ ปศุสตั ว์ ไม่วา่ จะเป็นโรงเชือด หน่ายเนื้อสัตว์ ได้รับการ ความเชือ่ มัน่ ในการเลือกซือ้ ตว์ฮาลาล”

“ผมฝากไว้ด ้ว ยนะครับ เกี่ ย วกั บ โครงการนี้ หากมีผู้สนใจที่จะเข้า ร่วมโครงการสามารถสอบถามได้ที่ ส�านักงานปศุสตั ว์จงั หวัด หรือกลุม่ พัฒนาสินค้าปศุสัตว์ฮาลาล ส�านัก พัฒนาระบบและรับรองมาตรฐาน สินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ โทร.026534444 ต่อ 3153

“ใช่แล้วครับ การเข้าร่วม โครงการนี้ ยั ง เป็ น การ เพิ่มโอกาสทางการตลาด และช่องทางการจ�าหน่าย เนื้อสัตว์ฮาลาลเพิ่มมาก ขึ้น สร้างความมั่นคงทาง เศรษฐกิจและสังคม”

มุสลิมโฮม 2 ห้องพักรายวัน

สะอาด สะดวก สบาย ปลอดภัย และอบอุ่น ซอยรามคำ�แหง 59 ถนนรามคำ�แหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 โทร. 02 318 6020

ส�ำนักข่าวมุสลิมไทย www.muslimthaipost.com เว็บไซต์มุสลิมที่มีผู้เข้าชมมากที่สุด

หนังสือพิมพ์ มุสลิมไทยโพสต์ | ปีที่ 6 ฉบับที่ 58

23


Muslim Thai Post No.58  

MuslimThaiPost It is a free Muslim newspaper. Thailand's number one established in 2011, affiliated with the Muslim News Agency. Targeted on...

Muslim Thai Post No.58  

MuslimThaiPost It is a free Muslim newspaper. Thailand's number one established in 2011, affiliated with the Muslim News Agency. Targeted on...

Advertisement