Page 1

หนังสือพิมพ์ มุสลิมไทยโพสต์ : คมความคิด เกาะติดสถานการณ์ อ่านมุสลิมไทยโพสต์

ปีท่ี 6 ฉบับที่ 57 | Tel. 081-854-5026 ,02-116-8134-5 E-mail : news.muslimthaipost@gmail.com Website : www.muslimthaipost.com FB Fanpage : www.facebook.com/muslimthaipost

w w w . mu s l i m t h a i pos t. c om

ทัพบุฮาลาล กเมืองทอง

Halal Town งานตลาดน้ำ� สุดอลังการ เมืองทองธานี อ่านต่อหน้า 7


2

หนังสือพิมพ์ มุสลิมไทยโพสต์ | ปีที่ 6 ฉบับที่ 57

สำ�นักข่าวมุสลิมไทย www.muslimthaipost.com เว็บไซต์มุสลิมที่มีผู้เข้าชมมากที่สุด


สำ�นักข่าวมุสลิมไทย www.muslimthaipost.com เว็บไซต์มุสลิมที่มีผู้เข้าชมมากที่สุด

หนังสือพิมพ์ มุสลิมไทยโพสต์ | ปีที่ 6 ฉบับที่ 57

3


4

หนังสือพิมพ์ มุสลิมไทยโพสต์ | ปีที่ 6 ฉบับที่ 57

สำ�นักข่าวมุสลิมไทย www.muslimthaipost.com เว็บไซต์มุสลิมที่มีผู้เข้าชมมากที่สุด


ยินดีตอ้ นรับสูเ่ ทศกาลเดือนรอมฎอน 2018 พร้อมสว่ นลดพิเศษทีร่ ้านอาหาร เดอะ แกลเลอรี่ สินิสาเพลส โปรโมชัน่ ตัง้ แตว่ ันที่ 15 พฤษภาคม-16 มิถุนายน 2018 รับ สว่ นลด 15% คา่ อาหาร และเครื่องดื่ม เมื่อรับประทานอาหารครบ 500 บาทขึ้นไป ห้องอาหาร เดอะ แกลเลอรี่ ตัง้ อยูบ่ ริเวณชัน้ G ของโรงแรมสินิสาเพลส ริมคลองประปา ฝั่ งขวา ยา่ นบางซื่อ มีเชฟทีม่ ากดว้ ยประสบการณด์ า้ นการทำ�อาหารจากโรงแรมระดับ 5 ดาวหลายแห่งมาประจำ�ทีค่ รัวแห่งนี้ ทีน่ คี่ ุณจะไดร้ ับการบริการทีด่ ีจากพนักงานทีเ่ ป็ น กันเอง มีไมตรีจิตทีด่ ีรักในงานบริการ พร้อมอิม่ อร่อยกับอาหารไทย-ฮาลาล เลิศรส สถานทีต่ งั้ : 494 ถนนริมคลองประปาฝั่ งขวา แขวงบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 เบอร์โทรศัพท์ : 02 556 0241, 02 910 6990, 02 910 3570

แนะนำ�สินค้าใหม่ ขาไก่ตุ๋นซอสเป๋าฮื้อสูตรฮ่องกง ตราบีเคพี

คอลลาเจนมาแลว้ จ้า ตึงๆ เดง้ ๆ นีเ่ ลย ขาไกต่ นุ๋ ซอสเป๋าฮื้อสูตรฮ่องกง ตราบีเคพี ขาไกอ่ วบ อุดมดว้ ยคอลลาเจน แทะเพลิน อร่อยดว้ ยซอสเป๋าฮื้อสูตรตน้ ตำ�รับจากฮ่องกง รับรองทานแลว้ หนา้ ใส เดง้ ลดอายุไปหลายปี

เดินหน้าหนุนเครือข่ายมะพร้าวและกล้วย ปลื้ม SME ทั่วประเทศตอบรับดี

ประธานที่ปรึกษา : ประเสริฐ มัสซารี บรรณาธิการอำ�นวยการ : ฉัตรชัย ตะวันธรงค์ บรรณาธิการบริหาร : อรุณ วิทยานนท์ ฝ่ายการตลาด : ทอจันทร์ นเรศจักรพันธ์ พิมลวรรณ โพธิ์บุรีพานิช กองบรรณาธิการ : ปรางชมพู ยะรังวงษ์ มนัสวี ทับเสน แปล : สุธิรา วิยกาญจน์ ประสานงาน : ปาริชาต ฟินดี้ อาร์ตไดเร็คเตอร์ : สมโภช หามะ สายตรงโฆษณา : 088-843-4999 บรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา : บัญญัติ ทิพย์หมัด เจ้าของ : บริษัท เอ็มเน็ต โซลูช่นั จำ�กัด 39/74 ซอยเคหะร่มเกล้า 82 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240 โทร : 02-116-8134-5 โทรสาร : 02-116-8136 Email :

news.muslimthaipost@gmail.com

Website : www.muslimthaipost.com , FB : muslimthaipost พิมพ์ที่ : บริษัท แจ็ส เพอ-พริ้น จำ�กัด

สมัครสมาชิก

มุสลิมไทยโพสต์

เป็นประจำ�ทุกเดือน

ชำ�ระเงินโดย : โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขทีบ่ ญ ั ชี 140-2-39431-0 ชือ่ บัญชี บริษทั เอ็มเน็ต โซลูชน่ั จำ�กัด หรือ ชำ�ระเงินเป็นเงินสด ณ บริษทั เอ็มเน็ต โซลูชน่ั จำ�กัด 39/74 ซอยเคหะร่มเกล้า 82 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240 สอบถามการสมัครสมาชิก หรือ ติดต่อโฆษณา โทร. 088-843-4999 , 02-116-8134-5 E mail :

news.muslimthaipost@gmail.com

สสว. และสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม เดิน หนา้ โครงการสนับสนุนเครือขา่ ย SME ปี 2561 ใน กลุม่ อุตสาหกรรมมะพรา้ วและกลว้ ย เผยเกษตรกรผู้ ปลูกมะพรา้ วและกลว้ ย ผูป้ ระกอบการภาคการผลิต และแปรรูปทัว่ ประเทศตอบรับดี ขณะนีอ้ ยูร่ ะหวา่ ง ทยอยจั ด ประชุ ม ภาคี เ ครื อ ข่า ยร่ว มกั บ หน่ว ยงาน ทีเ่ กีย่ วขอ้ งในภูมภิ าคตา่ งๆ ประเดิมภาคอีสานที่ จ.หนองคาย เป็ นแหง่ แรก พรอ้ มสง่ ทีมผูเ้ ชีย่ วชาญเตรียมจัดประชุมกลุม่ ในหลายพื้นที่ อบรมพัฒนาศักยภาพการดำ�เนินธุรกิจหลายหลักสูตร เตรียมความพรอ้ มสูก่ ารรวมกลุม่ เครือขา่ ยใหค้ รบตามเป้าหมาย ภายในเดือนมิถนุ ายนนี้ นายยงวุฒิ เสาวพฤกษ์ ผูอ้ �ำ นวยการสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม เผยความคืบ หนา้ การดำ�เนินการโครงการสนับสนุนเครือขา่ ย SME ปี 2561 ในกลุม่ อุตสาหกรรม มะพรา้ วและกลว้ ย ตามทีไ่ ดร้ บั มอบหมายจากสำ�นักงานสง่ เสริมวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดยอ่ ย (สสว.) วา่ ขณะนีไ้ ดเ้ ริม่ ดำ�เนินการคัดเลือกผูป้ ระกอบการเขา้ รว่ ม โครงการจำ�นวน 2,300 ราย เพื่อใหเ้ กิดการรวมกลุม่ 17 เครือขา่ ยตามเป้าหมาย แบง่ เป็ นผูป้ ระกอบการอุตสาหกรรมมะพรา้ ว 1,350 ราย จำ�นวน 10 กลุม่ เครือขา่ ย และ อุตสาหกรรมกลว้ ย 950 ราย จำ�นวน 7 กลุม่ เครือขา่ ย ไดจ้ ดั สง่ ทีมผูเ้ ชีย่ วชาญไปประชุม กลุม่ จัดอบรมพัฒนาศักยภาพการดำ�เนินธุรกิจดา้ นตา่ งๆ อาทิ ผลิตภัณฑแ์ ละบรรจุ ภัณฑ์ มาตรฐานกระบวนการผลิต และแผนการตลาด สนับสนุนการขายผา่ นช่องทางการ ตลาดออนไลน์ และสง่ เสริมการตลาดออฟไลนท์ งั้ ในประเทศและตา่ งประเทศ จัดทำ�แผน พัฒนาระยะสัน้ ระยะกลาง และระยะยาว ใหค้ �ำ ปรึกษาดา้ นการพัฒนากระบวนการผลิต มาตรฐานสินคา้ นำ�สินคา้ ตรวจวิเคราะหห์ อ้ งแล็บ และสนับสนุนสินคา้ ตน้ แบบเพื่อผลิต ในเชิงพาณิชย์

ไอแบงก์ ร่วมเป็นเจ้าภาพเลี้ยงคณะทูตานุทูต ประเทศมุสลิมประจำ�ประเทศไทย เมื่อค่ำ�วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 นายนิพนธ์ ฮะกี มี กรรมการและรักษาการประธานคณะกรรมการ ธนาคาร พรอ้ มดว้ ยนายพรเลิศ ลัธธนันท์ กรรมการ และรั ก ษาการผู้ จั ด การธนาคารอิ ส ลามแห่ ง ประเทศไทย (ไอแบงก)์ ใหเ้ กียรติเขา้ รว่ มงาน เลีย้ งละศีลอด (Iftar Dinner) แกค่ ณะทูตประเทศ มุสลิมประจำ�ประเทศไทย ตลอดจนผูน้ �ำ ศาสนา นัก วิชาการอิสลาม ซึง่ จัดโดยกระทรวงการตา่ งประเทศและมูลนิธเิ พื่อศูนยก์ ลางอิสลามแหง่ ประเทศไทย โดยมี นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล รัฐมนตรีช่วยวา่ การกระทรวงการตา่ งประเทศ ใหเ้ กียรติเป็ นประธาน เพื่อรว่ มสง่ เสริมความสัมพันธอ์ นั ดีระหวา่ งธนาคารกับประชาคม มุสลิม ในช่วงเดือนรอมฎอนเดือนอันประเสริฐ และในโอกาสนี้ นายนิพนธ์ ฮะกีมี ไดม้ อบเงินสนับสนุนรว่ มเป็ นเจา้ ภาพเลีย้ งละศีลอด ในครัง้ นี้ โดยมี นายสามารถ มะลูลมี ประธานมูลนิธเิ พื่อศูนยก์ ลางอิสลามแหง่ ประเทศไทย เป็ นผูร้ บั มอบ ณ มูลนิธเิ พื่อศูนยก์ ลางอิสลามแหง่ ประเทศไทย ถนน รามคำ�แหง เขตสวนหลวง

จุดแจกหนังสือพิมพ์ มัสยิด

1. มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย 2. มัสยิดอัสลาม (คลองกุ่ม) 3. มัสยิดยามีอุ้ลมุบตาดี (เสรีไทยซอย 6) 4. มัสยิดดารุ้ลอาบีดีน (สุเหร่าแดง) 5. มัสยิดริดวานุ้นอิสลาม รามคำ�แหง81 6. มัสยิดมิฟตาฮุ้นยีนาน (ลำ�เจียก) 7. มัสยิดยะมีอุ้นอิสลาม (บางมะเขือ) 8. มัสยิดดารุ๊ลมุห์ซีนีน บ้านดอน 9. มัสยิดอั้ลคอยรียะห์(มัสยิดนวลน้อย) 10. มัสยิดดารุ้ลอะมาน พญาไท 11. มัสยิดยามิอุ้ลมุตตะกีน ลำ�สาลี 12. มัสยิดดารุลอีบาดะห์ (สวนสน) 13. มัสยิดยามิอุ้ลอิสลาม (คลองตัน) 14. มัสยิดยามีอุลนาดียะห์ ลำ�กะโหลก 15. มัสยิดซะห์ร่อตุ้ลอิสลาม ดอกไม้

16. มัสยิดอิมารอตุ๊ดดีน 17. มัสยิดนูรุลอิสลาม (บ้านป่า) 18. มัสยิดเราเฏาะ 19. มัสยิดอันวารุลอับร๊อต 20. มัสยิดย่ามีอะห์ (กีบหมู) 21. มัสยิดฟาลาฮ (คลองเก้า) 22. มูลนิธิสันติชน 23. มัสยิดดารุลอาบิดิน ตรอกจันทน์ 24. มัสยิดอ้ามาน่าตุ้ลอิสลาม (ศาลาลอย) 25. มัสยิดย่ามีลุ้ลอิสลาม จระเข้ขบ 26. มัสยิดอัลอ้าลาวี (บ้านม้าล่าง) 27. มัสยิดเราะห์ม่าตลอิสลาม สวนหลวง ร.9 28. มัสยิดดารุ้ลมูนีร บ้านม้าบน 29. มัสยิดยามีอุ้ลอิบาดะห์ (บ้านทางควาย) 30. มัสยิดนูรุ้ลอิบาดะห์ 31. มัสยิดนูรุ้ลอิสลาม วังใหญ่ 32. มัสยิดย่ามีอะห์ คลองหนึ่ง กีบหมู 33. มัสยิดบางอุทิศ 34. มัสยิดอัลมาดานี

สำ�นักข่าวมุสลิมไทย www.muslimthaipost.com เว็บไซต์มุสลิมที่มีผู้เข้าชมมากที่สุด

35. มัสยิดกมาลุลอิสลาม (ทรายกองดิน) 36. มัสยิดอัลยุซรอ สุเหร่าซีรอ 37. มัสยิดอัสสละพียะฮ์ ถนนตก 38. มัสยิดกลาง จ.ปัตตานี 39. มัสยิดกลาง จ.นราธิวาส 40. มัสยิดรายอ สายบุรี

จุดวางในร้านอาหาร/ โรงแรม ฯลฯ 1. ห้องอาหารโซเฟีย 2. ร้านมุมพัก 3. ร้านสู้แค่หมด 4. สวนอาหาร จันทร์เสี้ยว 5. ร้านข้าวหุง 6. ร้านนมน่าทิ่ม มิสทีนร่มเกล้า 7. ร้านเสต็กคลอง 9 8. ร้านสเต็กบังพร

MOVEMENT แวดวงมุสลิมไทย กฟภ. จับมือเมสเซ่ แฟรงค์เฟิ ร์ตเตรียมจัด งานไทยแลนด์ ไลท์ ติง้ แฟร์ 2018 ภายใต้ แนวคิด The future of light: smart, sustainable, human centric เมื่อเร็วๆ นี้ นายเสริมสกุล คลา้ ยแกว้ (กลาง) ผูว้ า่ การการไฟฟ้า สว่ นภูมภิ าค พรอ้ มดว้ ยมิสเตอร์ สเตฟาน บัวรม์ า่ (ขวาสุด) สมาชิก กรรมการบริหาร เมสเซ่ แฟรงคเ์ ฟิ รต์ กรุป๊ และนางสาวพาขวัญ เจียมจิโรจน์ (ที่ 2 จากขวา) ผูจ้ ดั การทัว่ ไป บริษทั ดิ เอ็กซซ์ บิ สิ จำ�กัด ประกาศความรว่ มมือการจัดงาน “ไทยแลนด์ ไลทต์ งิ้ แฟร์ 2018” (Thailand Lighting Fair 2018) ภายใตแ้ นวคิด The future of light: smart, sustainable, human centric โดยมี นายชัยชาญ อริยภิญโญภาส (ซา้ ยสุด) ประธานเจา้ หนา้ ทีบ่ ริหาร บริษทั เน็กซ์ อินโนเทค จำ�กัด และ นายวุฒชิ ยั วิสตู รานุกลู (ขวาสุด) กรรมการ บริษทั เซรา่ ฟิ ม โซลา่ ร์ ซิสเท็ม (ประเทศไทย) จำ�กัด เขา้ รว่ ม ณ หอ้ ง บอลรูม 2 โรงแรม เรดิสนั บลู พลาซา่ บางกอก งานไทยแลนด์ ไลทต์ งิ้ แฟร์ 2018 (Thailand Lighting Fair 2018) และ ไทยแลนด์ บิลดิง้ แฟร์ 2018 (Thailand Building Fair 2018) กำ�หนดจัดขึน้ ระหวา่ งวันที่ 08-10 พฤศจิกายน 2561 โดยการไฟฟ้า สว่ นภูมภิ าคและเมสเซ่ แฟรงคเ์ ฟิ รต์ ภายใตแ้ นวคิด “The Future of Light: smart, sustainable, human-centric” ณ ศูนยน์ ทิ รรศการ และการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ

ซีพีเอฟ รับรางวัลฮาลาลดีเด่น ประจำ�ปี 2561 ประเภทการพัฒนา ชื่อเสียงของแบรนด์ฮาลาล นายอาศิส พิทกั ษค์ มุ พล จุฬาราชมนตรี ประธานคณะกรรมการกลาง อิสลามแหง่ ประเทศไทย มอบรางวัลฮาลาลดีเดน่ ประจำ�ปี 2561 ประเภทการพัฒนาชือ่ เสียงของแบรนดฮ์ าลาล (HALAL BRAND DEVELOPMENT AWARD) แกบ่ ริษทั เจริญโภคภัณฑอ์ าหาร จำ�กัด (มหาชน) หรือซีพเี อฟ ในฐานะองคก์ รภาคเอกชนทีม่ กี ารพัฒนาชือ่ เสียงของแบรนดฮ์ าลาล ทัง้ ยังมีความเป็นเลิศดา้ นการคิดสรา้ งสรรค์ ในการพัฒนาผลิตภัณฑข์ องบริษทั ในพิธปี ิ ดงานเมาลิดกลางแหง่ ประเทศไทย จัดโดยสำ�นักจุฬาราชมนตรี สำ�นักงานคณะกรรมการ กลางอิสลามแหง่ ประเทศไทย และคณะกรรมการจัดงานเมาลิดกลาง แหง่ ประเทศไทย ฮ.ศ.1439 โดยมอบหมายใหส้ ถาบันมาตรฐานฮา ลาลแหง่ ประเทศไทย แตง่ ตัง้ คณะกรรมการเพือ่ พิจารณาคัดเลือก องคก์ รภาครัฐ ภาคเอกชน และบุคคลทีม่ บี ทบาทสำ�คัญในการสง่ เสริม สนับสนุน และดำ�เนินการพัฒนาธุรกิจและสินคา้ ฮาลาล ทีเ่ ป็นแรงผลัก ดันทำ�ใหป้ ระเทศไทยเป็นอันดับ 1 ใน 10 ของโลก ทีม่ ผี ลิตภัณฑฮ์ า ลาลสง่ ออกไปจำ�หนา่ ยในประเทศตา่ งๆ ณ ศูนยบ์ ริหารกิจการศาสนา อิสลามแหง่ ชาติเฉลิมพระเกียรติ เขตหนองจอก กรุงเทพฯ นายสมพจน์ อินทรกำ�แหง รองกรรมการผูจ้ ดั การ ซีพเี อฟ ในฐานะผู ้ แทนเขา้ รับรางวัล กลา่ ววา่ ขอขอบพระคุณคณะกรรมการทีพ่ จิ ารณา ใหซ้ พี เี อฟไดร้ บั รางวัลนี้ ซึง่ สะทอ้ นใหเ้ ห็นถึงความมุง่ มัน่ ของซีพเี อฟใน การนำ�มาตรฐานฮาลาลมาใชใ้ นการผลิตอาหารและการพัฒนาสินคา้ ฮาลาล โดยผลิตภัณฑอ์ าหารฮาลาลของบริษทั ถูกผลิตขึน้ จากวัตถุดบิ และกรรมวิธกี ารประกอบอาหารฮาลาลทัง้ หมด ตามบัญญัตแิ หง่ ศาสนาอิสลาม และบริษทั ยังคงเดินหนา้ พัฒนาชือ่ เสียงของแบรนดฮ์ า ลาลอยา่ งตอ่ เนือ่ งตอ่ ไป

9. The Villa halal จุดพักรถมอเตอร์เวย์ขาออกไปชลบุรี 10. ห้องอาหาร เดอะ แกลเลอรี่ The Gallery สินิสา เพลส บางซื่อ 11. ร้านไก่ย่างจีระพันธ์ พระราม9 12. ร้านไก่ย่างจีระพันธ์ ถนนเกษตร-นวมินทร์ 13. ครัวสวัสดี รีสอร์ทบางพลัด 14. ศูนย์อาหารฮาลาล ราม59 15. ห้องอาหารบารากัต โรงแรมอัลมีรอซ 16. Ibtisam Halal Cuisine 17. ร้านกาแฟชาวดอย อ.เมือง จ.ปัตตานี 18. ร้าน Owly Café & Co อ.เมือง จ.ปัตตานี 19. ราม21 เพลส 20. พีพาร์คเรสซิเด้นท์ พระราม9 21. มุสลิมโฮม รามคำ�แหง 22. โรงแรมอัลมีรอซ 23. โรงแรมรีเจ้นท์ 24. รีสอร์ทบางพลัด 25. ธนาคารอิสลามฯ สาขาปัตตานี จ.ปัตตานี 26. ธนาคารอิสลามฯ สาขาบิ๊กซี จ.ปัตตานี

หนังสือพิมพ์ มุสลิมไทยโพสต์ | ปีที่ 6 ฉบับที่ 57

27. ธนาคารอิสลามฯ สาขาจะบังติกอ จ.ปัตตานี 28. ร้านจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์ใบไม้สีทอง อ.เมือง จ.นราธิวาส 29. ห้องละหมาด สวนยาม 30. โรงแรม ซีเอส ปัตตานี 31. สหกรณ์ ออมทรัพย์ ษะกอฟะฮ กระบี่ 32. ร้านอาหารมุสลิมควิซีน

งาน Event

งานมหกรรมท่องเที่ยวชายแดนใต้ สนามกีฬาหัวหมาก งานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย งานรอมฏอนซิตี้ ศูนย์กลางอิสลามฯ งานอีดิลแฟร์ ศูนย์กลางอิสลามฯ งานมุสลิมไทยแฟร์ สนามกีฬาหัวหมาก ฯลฯ

5


ประกาศฝ่ายกิจการฮาลาล สำ�นักคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย เรื่อง ยกเลิกหนังสือสำ�คัญให้ใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาล (ฉบับที่ 5/2561)

HALAL FOCUS / NEWS

แวดวงฮาลาล / ขา่ วทั่วไป

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์

ปูอัดเทียม อาหารทะเลแปรรูป ตราคุ้มค่า ตราท็อปส์ ตรา VENTUNA เชือดไก่ตามหลักการศาสนาอิสลามและการชำ�แหละชิ้นส่วนไก่ การชำ�แหละชิ้นส่วนไก่ ตราบ. พูลเพิ่มรุ่งเรือง วัตถุเจือปนอาหาร Brand Germany, ตรา Grunewald ครัวฮาลาลโรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพ ข้าวแต๋น ตรา Thai Riffie Rice, ตรา Zane Thai สารสกัลอินทรีย์ ตราเทวดา ตราบัวทิพย์ ตรทาวีด้า ตราอ๊าแอล-สตาร์ และตราต้นไม้-มงกุฎ ข้าวอบกรอบปรุงรส ตรายูกิ ข้าวหอมมะลิอบกรอบปรุงรส ตรากูลิโกะ WARDAH STAYLAST WATERPROOF LIQUID EYELINER-BROWN เสริมอาหาร ตราชีโน่และตราโอ้โห บิวตี้ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 27 มีนาคม 2561 นายสมาน อาดัม รองประธานฝ่ายกิจการฮาลาล ปฏิบัติหน้าที่แทน

ทำ�ไมอาหารจากญี่ปุ่นต้องฮาลาล โดย: รศ.ดร. วินัย ดะห์ลัน หลายปี มาแลว้ ขา้ ราชการชัน้ ผูใ้ หญก่ ลุม่ หนึ่งเดินทางไปดูงานทีป่ ระเทศ ญีป่ ่ นุ ขณะเยีย่ มชมโรงเชือดสัตวเ์ พื่อจัดเตรียมเนื้อวากิวทีม่ ีช่อื เสียงกอ้ งโลก ของญีป่ ่ นุ ผูจ้ ัดการโรงเชือดแจ้งวา่ การเชือดสัตวใ์ ช้หลักศาสนาอิสลามเพื่อ ให้ไดเ้ นื้อฮาลาล หนึ่งในขา้ ราชการชัน้ ผูใ้ หญ่ กลับมาถามผมทีก่ รุงเทพฯ วา่ ผูเ้ ยีย่ มชมโรงเชือดไมม่ ีมุสลิมเลยสักคน ทัง้ ญีป่ ่ นก็ ุ ไมใ่ ช่ประเทศมุสลิม ทำ�ไมตอ้ งเตรียมเนื้อฮาลาล ผมตอบไปวา่ การเตรียมเนื้อฮาลาลทำ�ให้โรงเชือดสามารถสง่ ผลิตภัณฑข์ ายได้ ทัว่ โลก หากไมท่ ำ�ฮาลาลทางโรงงานจะสูญเสียตลาดนอกประเทศถึงหนึ่งในสาม เป็ นคำ�ตอบทีผ่ มเขา้ ใจวา่ ถูก ตอ้ งมาตลอดแตป่ รากฏวา่ ผิด สามสีป่ ี หลัง มีนักธุรกิจญีป่ ่ นแวะเวี ุ ยนมาเยีย่ มศูนยว์ ิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณม์ หาวิทยาลัย อยูบ่ อ่ ยๆ บางครัง้ เป็ นองคก์ รศาสนาอิสลามจากประเทศญีป่ ่ นและเกาหลี ุ ใต้ ผมดีใจเมื่อรู้วา่ วิทยาศาสตร์ฮาลาลทำ�ให้ คนญีป่ ่ นและเกาหลี ุ ใตม้ นั่ ใจสภาพฮาลาลของเนื้อไกแ่ ละผลิตภัณฑอ์ าหารจากประเทศไทย มาวันนีท้ างญีป่ ่ นุ รวมถึงเกาหลีใตน้ ำ�เขา้ ผลิตภัณฑอ์ าหารจากประเทศไทยมากขึ้น ผลิตภัณฑฮ์ าลาลจากประเทศไทยขายไดด้ ี ขึ้นในสองประเทศ ผมเขา้ ใจวา่ ญีป่ ่ นนำ ุ �วัตถุดิบและผลิตภัณฑฮ์ าลาลจากประเทศไทยแปรรูปเป็ นผลิตภัณฑ์ สง่ ออกจากญีป่ ่ นอี ุ กครัง้ ซึ่งหากฮาลาลทัง้ หมดยอ่ มทำ�ให้ตลาดสง่ ออกเปิ ดกวา้ งขึ้น ทวา่ คำ�ตอบจากนักธุรกิจ ญีป่ ่ นุ รวมทัง้ ในเวลาตอ่ มาเป็ นคำ�ตอบจากนักวิจัยในมหาวิทยาลัยญีป่ ่ นสองสามแห ุ ่งทีไ่ ดร้ ับทุนจากหนว่ ย งาน JICA และ JETRO ของรัฐบาลญีป่ ่ นุ รวมทัง้ เจ้าหนา้ ทีจ่ าก JICA และ JETRO เองทำ�ให้ร้วู า่ สิง่ ทีเ่ คย เขา้ ใจมาตลอดวา่ ถูกตอ้ งนัน้ เอาเขา้ จริงเป็ นความเขา้ ใจทีผ่ ิด คำ�ตอบทีถ่ ูกตอ้ งกลายเป็ นวา่ ประเทศญีป่ ่ นจะเป็ ุ นเจ้าภาพจัดมหกรรมกีฬาโอลิมปิ กฤดูร้อนใน ค.ศ.2020 รัฐบาลญีป่ ่ ุนมุง่ มัน่ วา่ ปี นนั้ ญีป่ ่ นจะมี ุ นักทอ่ งเทีย่ วตา่ งประเทศไมต่ ่ำ�กวา่ 20 ลา้ นคนโดย 20% หรือ 4 ลา้ นคน เป็ นมุสลิม รัฐบาลญีป่ ่ นจึ ุ งให้ความสำ�คัญกับตลาดฮาลาลรวมถึงการทอ่ งเทีย่ วทีเ่ ป็ นมิตรกับมุสลิม (Muslim friendly tourism) มากขึ้น วิธีคิดของคนญีป่ ่ นที ุ น่ า่ ชื่นชมคือคนญีป่ ่ นเชื ุ ่อวา่ หากจะสง่ เสริมฮาลาล คนญีป่ ่ นุ ตอ้ งรู้จักฮาลาลให้ไดก้ อ่ นไมเ่ พียงเทา่ นัน้ ยังตอ้ งบริโภคอาหารฮาลาลดว้ ย ใครไปญีป่ ่ นวั ุ นนีจ้ ึงเจอะเจอร้าน อาหารในญีป่ ่ นมากมายที ุ ป่ ิ ดป้ายวา่ ฮาลาลแมจ้ ะเป็ นร้านอาหารเฉพาะสำ�หรับคนญีป่ ่ นก็ ุ ตาม ผมไปเขา้ ใจวา่ ญีป่ ่ นทำ ุ �ฮาลาลเพื่อคา้ ขาย เพื่อนผมทีเ่ ป็ นศาสตราจารยใ์ นมหาวิทยาลัยญีป่ ่ นบอกว ุ า่ ไปเขา้ ใจ อยา่ งนัน้ อาจเขา้ ขา่ ยดูแคลนคนญีป่ ่ นว ุ า่ หนา้ เลือด วา่ เขา้ ไปนัน่ เขาวา่ ชาติญปี่ ่ นมี ุ วัฒนธรรมวา่ เมื่อเห็นสิง่ ทีต่ น ทำ�หรือบริโภคเป็ นสิง่ ทีด่ ีมีประโยชนก์ ็แนะนำ�ไปให้เพื่อน ดังนัน้ เมื่ออยากขายสินคา้ ฮาลาลก็ตอ้ งบริโภคสินคา้ ฮาลาลของตนเองเสียกอ่ น เมื่อมัน่ ใจวา่ ดีแลว้ จึงแนะนำ�ให้เพื่อนไดบ้ ริโภค ญีป่ ่ นคิ ุ ดอยา่ งนี้ เกาหลีใตอ้ าจจะ คิดเหมือนกัน หากเป็ นเช่นนัน้ จริง ญีป่ ่ นรวมทั ุ ง้ เกาหลีใตอ้ าจกลายเป็ นคูแ่ ขง่ ผูผ้ ลิตอาหารฮาลาลป้อนตลาด โลกทีไ่ ดร้ ับการยอมรับสูงในอนาคต ประเทศไทยตอ้ งระวังการสูญเสียตลาดไวใ้ ห้ดี

UNHCR ร่วมกับ สำ�นักจุฬาราชมนตรี – สภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม แถลงข่าวโครงการ “รอมฎอนนี้เพื่อพี่น้อง” UNHCR รว่ มกับ สำ�นักจุฬาราชมนตรี และสภาเครือขา่ ยช่วยเหลือดา้ น มนุษยธรรม สำ�นักจุฬาราชมนตรี แถลงขา่ วโครงการ “รอมฎอน นีเ้ พื่อพีน่ อ้ ง” สง่ เสริมใหช้ าวไทยมุสลิมทัว่ ประเทศรว่ มบริจาคเงินในเดือนรอมฎอน เพื่อ สง่ ตอ่ ความช่วยเหลือไปยังผูล้ ีภ้ ัยชาวโรฮีนจาทีไ่ มม่ ีโอกาสไดเ้ ฉลิมฉลอง เดือนแหง่ ความศักดิส์ ทิ ธิใ์ นประเทศของตนเอง “คำ�สอนของทุกศาสนามีหลักการดา้ นมนุษยธรรม สง่ เสริมใหช้ ่วยเหลือผูด้ อ้ ยโอกาส โดยไมแ่ บง่ แยกสีผวิ หรือ เชื้อชาติ” คุณอรุณี อัชชะกุลวิสทุ ธิ์ ผูอ้ �ำ นวยการฝ่ายสง่ เสริมความรว่ มมือภาคเอกชนกลา่ ว “ทา่ มกลางวิกฤติผลู้ ภี้ ยั ทีเ่ กิดขึน้ ทัว่ โลก เราตอ้ งการความเป็ นอันหนึง่ อันเดียวกัน ในฐานะเพื่อนมนุษยท์ สี่ ง่ ตอ่ ความช่วยเหลือถึงกันและ กันโดยไมม่ กี �ำ แพงหรือการแบง่ แยก” ปั จจุบนั สถานการณผ์ ลู้ ภี้ ยั ทัว่ โลกอยูใ่ นขัน้ วิกฤติจ�ำ นวน 65.6 ลา้ นคน สูงทีส่ ดุ ตัง้ แตส่ งครามโลกครัง้ ที่ 2 และยัง ไมม่ แี นวโนม้ ทีจ่ ะลดลง

6

หนังสือพิมพ์ มุสลิมไทยโพสต์ | ปีที่ 6 ฉบับที่ 57

“สงคราม ความขัดแยง้ การประหัตประหาร สง่ ผลใหค้ นบริสทุ ธิต์ อ้ งตก อยูใ่ นสถานะลีภ้ ยั ”อาจารยซ์ ากีพิทกั ษค์ มุ พล รองเลขานุการจุฬาราชมนตรี กลา่ ว “ไมม่ ใี ครเลือกเกิดมาเป็ นผูล้ ภี้ ยั ตอ้ งทิง้ ทุกอยา่ งไวข้ า้ งหลัง และ ขออาศัยในประเทศทีไ่ มใ่ ช่บา้ นของตนเอง วิกฤติผลู้ ภี้ ยั จึงเป็ นประเด็นที่ ประชาคมโลกตอ้ งใสใ่ จและรว่ มช่วยเหลือใหพ้ วกเขามีชวี ติ ทีด่ ขี น้ึ ” ในเดือนรอมฎอน ผูล้ ภี้ ยั ชาวโรฮีนจาจำ�นวนมาก ตอ้ งระลึกถึงช่วงเวลานี้ นอกประเทศ นอกจากนีห้ ลังการลีภ้ ยั ทีย่ ากลำ�บาก พวกเขากำ�ลังเผชิญ วิกฤติครัง้ ใหมจ่ ากฤดูมรสุมและดินโคลนถลม่ ในบังคลาเทศ “รอมฎอน เป็ นช่วงเวลาทีช่ าวมุสลิมไดท้ บทวนถึงความยากลำ�บากทีเ่ กิด ขึน้ ในโลก เป็ นโอกาสในการแบง่ ปั นสิง่ ทีเ่ รามีใหแ้ กค่ นดอ้ ยโกาส ยากจน และเปราะบาง” ดร.วิสทุ ธิ์ บิลลา่ เตะ๊ ผูอ้ �ำ นวยการศูนยป์ ระสานงานสำ�นัก จุฬาราชมนตรี กลา่ ว “นอกจากนี้ รอมฎอน คือเวลาอันมีคา่ ทีส่ ง่ เสริม ความสัมพันธใ์ นครอบครัว ชุมชน และช่วยใหเ้ รานึกถึงครอบครัวตา่ งๆ ที่ ไมส่ ามารถอยูก่ บั คนทีพ่ วกเรารักในเดือนแหง่ ความศักดิส์ ทิ ธิน์ ”ี้ โครงการ “รอมฎอน นีเ้ พื่อพีน่ อ้ ง” ไดร้ บั การสนับสนุนจาก คุณปู ไปรยา ลุนดเ์ บิรก์ ในฐานะทูตสันทถวไมตรีของ UNHCR ประเทศไทย “ปูรสู้ กึ เป็ นเกียรติอยา่ งยิง่ ทีไ่ ดเ้ ห็นความรว่ มมือจากทุกศาสนา เพื่อมอบ ความช่วยเหลือดา้ นมนุษยธรรมกับ UNHCR” ปู ไปรยา กลา่ ว “ในเวลา 30 วันทีพ่ นี่ อ้ งชาวมุสลิมอยูใ่ นเดือนรอมฎอน ปูขอเชิญใหท้ กุ ทา่ นรว่ ม บริจาคช่วยเหลือผูล้ ภี้ ยั และขอขอบคุณพีน่ อ้ งชาวมุสลิมในความเมตตาที่ ใหแ้ กผ่ ลู้ ภี้ ยั ดว้ ยคะ่ ” สภาเครือขา่ ยช่วยเหลือดา้ นมนุษยธรรม สำ�นักจุฬาราชมนตรี ยินดีรว่ มมือ และสนับสนุนการทำ�งานของ UNHCR ในภารกิจช่วยเหลือผูล้ ภี้ ยั ในฐานะ องคก์ รภาคีเพื่อมนุษยธรรม โดย UNHCR จะนำ�เงินบริจาคทัง้ หมดไปช่วย ซ่อมแซมทีพ่ ักพิงแกผ่ ลู้ ภี้ ัยชาวโรฮีนจาในประเทศบังคลาเทศทีเ่ สียหาย จากฤดูมรสุมทีก่ �ำ ลังเกิดขึน้ ในขณะนี้ โดยเงินบริจาคจะนำ�ไปถึงมือผูล้ ภี้ ยั ทัง้ ในเดือนรอมฎอนและหลังจากสิน้ สุดรอมฎอนแลว้ โดย UNHCR เนน้ สง่ มอบความช่วยเหลือไปทีก่ ลุม่ เปราะบาง อาทิ เด็กกำ�พรา้ แมเ่ ลีย้ งเดีย่ ว และหญิงหมา้ ย เป็ นตน้ UNHCR ขอขอบคุณ สำ�นักจุฬาราชมนตรี และสภาเครือขา่ ยช่วยเหลือ ดา้ นมนุษยธรรมฯ สำ�หรับความรว่ มมือในการช่วยเหลือ ครอบครัวชาว โรฮิงญา สรา้ งความเปลีย่ นแปลงทีด่ ขี น้ึ ในชีวติ ของพวกเขาโดยเฉพาะใน ช่วงถือศีลอด ขอบคุณ ดร.วิสทุ ธิ์ บิลลา่ เตะ๊ ผูอ้ �ำ นวยการศูนยป์ ระสานงาน สำ�นัก จุฬาราชมนตรีและประธานสภาเครือขา่ ยช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมฯ อาจารยซ์ ากีย์ พิทกั ษค์ มุ พล รองเลขานุการ จุฬาราชมนตรี และคุณไปรยา ลุนดเ์ บิรก์ Praya Lundberg ทูตสันถวไมตรี UNHCR ทีร่ ว่ มเสวนาแสดง เจตนารมณใ์ นการช่วยเหลือเด็กๆและครอบครัวผูล้ ภี้ ยั ไปพรอ้ มกับเรา ขอขอบคุณคุณฐปนีย์ เอียดศรีไชย ทีใ่ หเ้ กียรติเป็ นผูด้ �ำ เนินรายการ รว่ ม ยืนหยัดเพื่อผูล้ ภี้ ยั และสนับสนุนการทำ�งานของ UNHCR เสมอมา คะ่ ขอบคุณ Bacc หอศิลปวัฒนธรรมแหง่ กรุงเทพมหานคร ทีส่ นับสนุนพื้นที่ ในการจัดกิจกรรมเพื่อผูล้ ภี้ ยั และ BrandNowAsia สำ�หรับการสนับสนุน ในการประชาสัมพันธก์ จิ กรรมตอ่ สื่อตา่ งๆ ผูม้ จี ติ ศรัทธา สามารถรว่ มบริจาคไดท้ ี่ ชื่อบัญชี: สภาเครือขา่ ยช่วยเหลือดา้ นมนุษยธรรม สำ�นักจุฬาราชมนตรี เพื่อโรฮิงญาและผูล้ ภี้ ยั ธนาคารอิสลามแหง่ ประเทศไทย (IBank) : 034-108-7440 หรือ www.unhcr.or.th

สำ�นักข่าวมุสลิมไทย www.muslimthaipost.com เว็บไซต์มุสลิมที่มีผู้เข้าชมมากที่สุด


ทับุกพเมือฮาลาล งทอง

Halal Town งานตลาดน้ำ� สุดอลังการ เมืองทองธานี

คุณบัญญัติ ทิพย์หมัด บริษัท ยูเนีย่ น แพน เอ็กซิบิชัน่ ส์ จำ�กัด ผูจ้ ัดงานตลาดน้ำ� ตำ�นานอร่อย

ตอ่ เนื่องกันกวา่ 5 ปี โดยในปี นงี้ านจะเริม่ ขึ้นระหวา่ งวันที่ 7 - 15 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์ แสดงสินคา้ และการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี อาคาร 5- 8 โดยจัดขึ้นยิง่ ใหญก่ วา่ 9 วันเต็ม เป็ นงานทีค่ นไทยทัง้ ประเทศตา่ งเฝ้ารอคอย เพราะเป็ นงานทีไ่ ดร้ วบรวมสินคา้ และบริการไวอ้ ยา่ งมากมาย เลื่องชื่อถึงความโดง่ ดังดา้ นอาหารอร่อย สินคา้ มากมาย และ ทีส่ ำ�คัญอีกสองประการ คือ สินคา้ ราคาประหยัด และมีคนเขา้ ชมงานมากกวา่ 1,000,000 คนในปี ทีผ่ า่ นๆมา โดยในครัง้ นี้ ทางบริษัท ยูเนีย่ น แพน เอ็กซิบิชนั่ ส์ จำ�กัดไดร้ ่วมกับ เอ็มเน็ตออการ์ ( M Net Solution ) เนรมิตโซนอาหาร Halal Food Town รวมทัพผู้ ประกอบการอาหารฮาลาล ภายใตบ้ รรยากาศ ฮาลาลไทยยอ้ นยุค โอกาสนี้ ผูป้ ระกอบ การทีส่ นใจออกบูธ สามารถติดตอ่ ไดท้ เี่ บอร์ 080 284 8000, 080 284 9000, 080 284 7222 จำ�นวนบูธมีจำ�กัด

Union Pan Exhibition (บริษัท ยูเนีย่ น แพน เอ็กซิบิชนั่ ส์ จำ�กัด)

เป็ นบริษัทฯ ทีด่ ำ�เนินธุรกิจดา้ นการจัดงานแสดงสินคา้ ในระดับภาคและระดับประเทศ โดยมีประสบการณย์ าวนานกวา่ 40 ปี เป็ นบริษัทฯ ทีม่ ีช่อื เสียงดา้ นงานแสดงสินคา้ ในลำ�ดับตน้ ๆ ของประเทศไทย ทัง้ นีไ้ ด้ ทีผ่ า่ นการรับรองคุณภาพการจัดงานจาก ISO 9001:2008 และไดร้ ับการรับรองจากสมาคมการแสดงสินคา้ (ไทย) สร้างสรรคง์ าน แสดงสินคา้ ระดับประเทศมากมายกวา่ 200 งาน โดยแตล่ ะประเภทงานเป็ นการผลักดัน ภาคอุตสาหกรรมสินคา้ และบริการอาทิ งานเฟอร์นิเจอร์เอ็กซ์โป, งาน Super Car & Import Car Show, งาน Electronic & Power Grand Sale , งาน The Biggest Fair , งาน Furniture Grand Sale , งาน Home Expo , งานเฟอร์นิเจอร์แฟร์ครัง้ ที่ 40 , งาน Luxury Festival , งานมหกรรมบันเทิงเทีย่ วทัว่ ไทย , งาน Thailand One Stop Shopping Expo งานตลาดน้ำ�ตำ�นานอร่อย นอกจากจะจัดงานแสดงสินคา้ ระดับภูมิภาค ในกรุงเทพแลว้ ปั จจุบัน บริษัทฯ ยังไดข้ ยายการจัดงานแสดงสินคา้ ไปยังภูมิภาคตา่ งๆ ทัว่ ประเทศไทย อาทิ เชียงใหม่ , พัทยา , ขอนแกน่ และหาดใหญเ่ ป็ นตน้ โดยไดร้ ับผลตอบ รับอยา่ งดีเยีย่ มเสมอมา ปั จจุบันมีผเู้ ขา้ ร่วมแสดงสินคา้ มาแลว้ กวา่ 2,000 ราย มีผเู้ ขา้ ชม งานมากถึง 5 ลา้ นคนตลอดทัง้ ปี

Mnet Solution (บริษัท เอ็มเน็ต โซลูชนั่ จำ�กัด)

เป็ นบริษัทที่ รับออร์แกไนซ์ จัดกิจกรรมสง่ เสริมการตลาด และประชาสัมพันธอ์ งคก์ รของ ทา่ น อาทิ งานจัดแสดงและจำ�หนา่ ยสินคา้ , งานออกบูธ, งาน Grand Opening, งานแถลง ขา่ ว, การจัดนิทรรศการ รวมไปถึงรับออกแบบและผลิตโครงสร้างงานอีเวนท์ ในงานตา่ งๆ

พร้อมดว้ ยสถานทีจ่ ัดงานอีเวนท์ งานแสดงสินคา้ ตา่ งๆ ของมุสลิม ไมว่ า่ จะเป็ นสนามราชมังคลากีฬาสถาน (หัวหมาก) มูลนิธิเพื่อศูนยก์ ลางอิสลามแห่งประเทศไทย อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ทุง่ ครุ) หรือภายในห้างสรรพสินคา้ มูลนิธิ และมัสยิดตา่ งๆ ซึ่งมีประสบการณย์ าวนานเกือบ 10 ปี อีกทัง้ ไดส้ ร้างปรากฏการณใ์ หมๆ ่ ในสังคมมุสลิม อยา่ งมากมายไมว่ า่ จะเป็ นการจัดงาน งานมหกรรมทอ่ งเทีย่ วชายแดนใต้ จัดร่วมกับ การทอ่ งเทีย่ วแห่งประเทศไทย สำ�นักงานนราธิวาส งานมุสลิมไทยแฟร์ งานมุสลิมไทยเอ็กซ์โป งานรอมฎอนซิตี้ งานอีดิลแฟร์ งานอลาแกรนดเ์ ซลล์ งานมุสลิมแฟมิลเี่ ดย์ และอื่นๆ อีกมากมาย ทัง้ นีจ้ ะมีงานทีจ่ ัดเป็ นประจำ�ในหนึ่งปี มากกวา่ 5 งานนัน้ เอง พร้อมกันนัน้ ยังมีส่อื ประชาสัมพันธท์ เี่ ป็ นตัวขับเคลื่อนทีส่ ำ�คัญ นัน้ คือ หนังสือพิมพม์ ุสลิมไทยโพสต์ ซึ่งเป็ นหนังสื่อ พิมพท์ ีม่ ีบริการตามจุดตา่ งๆ องคก์ ร หนว่ ยงาน มัสยิด มูลนิธิ นำ�เสนอขา่ วสาร ความเคลื่อนไหว และสาระสำ�คัญทาง ศาสนา ให้กับกลุม่ ผูส้ นใจถึงบา้ น เป็ นหนังสือพิมพท์ บี่ ันทึกเรื่องราว ความทรงจำ�ทีม่ ีคุณคา่ ให้กับสังคมมุสลิมมาตลอด เกือบ 10 ปี อีกทัง้ ทางบริษัทฯ ยังมีบริการในดา้ นการตลาดและการประชาสัมพันธส์ ินคา้ และบริการให้กับผูส้ นใจ ผา่ น ทางช่องทางโซเชียลมีเดีย ไมว่ า่ จะเป็ น Youtube Line Facebook Google+ และอื่นๆ เพื่อสร้างยอดขาย สร้างการรับ รู้ และสร้างความสำ�คัญให้เกิดขึ้นกับกลุม่ ลูกคา้ ทีส่ นใจรับบริการ กลา่ วถึงบริษัทฯ ซึ่งมีความโดดเดน่ ชำ�นาญในการจัดงานอีเวน้ กลุม่ ลูกคา้ ฮาลาล หรือมุสลิมเป็ นสำ�คัญ เพราะมี ประสบการณย์ าวนานในลำ�ดับตน้ ๆ ของพีน่ อ้ งมุสลิม อีกทัง้ มีความถนัดในการใช้เครื่องมือสื่อสาร เพื่อการตลาดและ ประชาสัมพันธ์ ไมว่ า่ จะเป็ น หนังสือพิมพ์ อินเตอร์เน็ต วิทยุ ทีวีมุสลิม และการจัดกิจกรรมตา่ งๆ ณ จุดทีต่ อ้ งการเจาะ กลุม่ เป้าหมายแบบชัดเจน

Halal Food Town ครัง้ แรกในเมืองทองธานี

คุณบัญญัติ ทิพยห์ มัด กรรมการผูจ้ ัดการบริษัทเอ็มเน็ต โซลูชนั่ จำ�กัด เผยวา่ การทีบ่ ริษัท เอ็มเน็ต โซลูชัน่ จำ�กัด เขา้ ร่วมสนับสนุนการจัดงานของ บริษัท ยูเนีย่ น แพน เอ็กซิบิชนั่ ส์ จำ�กัด ร่วมเนรมิตโซน Halal Food Town ในงาน ตลาดน้ำ� ตำ�นานอร่อย ภายใตค้ อนเซ็ปท์ “ อโยธยา เมืองทา่ แห่งอุษาคเนย์ ” ครัง้ ยิง่ ใหญ่ ใจกลางเมือง ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยไดร้ ่วมกับผูป้ ระกอบการอาหารกวา่ 50 ราย นำ�เสนออาหารฮาลาลและบริการทีถ่ ูกตอ้ งตามหลัก การศาสนบัญญัติ ตอ้ งขอขอบคุณทาง ยูเนีย่ นแพน ทีไ่ ดใ้ ห้โอกาสและไวว้ างใจ รวมถึงร่วมผลักดันสนับสนุนผูป้ ระกอบ การอาหารมุสลิมให้ไดม้ ีโอกาสประชาสัมพันธแ์ ละเพิม่ ช่องทางการทำ�ตลาดภายในงานตลาดน้ำ� ตำ�นานอร่อย ครัง้ ที่ ๕ มหกรรมแสดงสินคา้ ประเภทอาหารและเครื่องอุปโภค ทีส่ ุดของงานแสดงสินคา้ ดา้ นอาหารชัน้ นำ�จากผูป้ ระกอบการ และนักธุรกิจดา้ นอาหาร อุตสาหกรรมอาหารนับร้อยจากทุกภาคของประเทศไทย ทีพ่ ร้อมใจเขา้ ร่วมแสดงสินคา้ อยา่ ง คับคัง่ จัดขึ้นอยา่ งยิง่ ใหญ่ พร้อมจำ�ลองเมืองในสมัยอดีต และโซนให้ความรู้ ปั จจุบันผูป้ ระกอบการฮาลาลหรือมุสลิม จำ�เป็ นตอ้ งเพิม่ ช่องทางการตลาดให้มากขึ้น และงานตลาดน้ำ� ตำ�นานอร่อย ครัง้ นี้ มีโอกาสไดใ้ ห้ผปู้ ระกอบการ สามารถเปิ ดช่องทาง ตอ่ ยอดธุรกิจไดอ้ ีกมากมาย เพราะงานนีเ้ ป็ นงานใหญร่ ะดับ ตน้ ๆ ของเมืองไทย ดว้ ยปริมาณผูเ้ ขา้ ชมงานเกือบลา้ นคนนัน้ การออกบูธในครัง้ นี้ จะนำ�พามาซึ่งความสำ�เร็จอยา่ ง แนน่ อน อินชาฯ ร่วมขอดุอาร์กัน

งานตลาดน้ำ� ตำ�นานอร่อย

พื้นทีก่ ารจัดงาน : 7,000 ตารางเมตร จำ�นวนผูป้ ระกอบการ : กวา่ 1,000 ราย จำ�นวนผูเ้ ขา้ ชมงาน : เกือบ 1,000,000 คน (ตลอดงาน 9 วัน) ซึ่งจะเป็ นโอกาสทองของทา่ นทีจ่ ะไดน้ ำ�เสนอผลิตภัณฑอ์ าหารแกผ่ บู้ ริโภค อีกทัง้ ยังช่วยเพิม่ ช่องทางการคา้ และทำ�ให้ ผลิตภัณฑข์ องทา่ นเป็ นทีร่ ้จู ักในประเทศไทยมากขึ้น โดยงานจะเริม่ ขึ้นในวันที่ 7 - 15 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนยแ์ สดงสินคา้ และการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี อาคาร 5-8 สามารถติดตอ่ สอบถามรายละเอียดไดท้ ี่ 080 284 8000, 080 284 9000, 080 284 7222 www.mnetorga.com Facebook: Mnet Orga Line@ ID: @bih9851v

สำ�นักข่าวมุสลิมไทย www.muslimthaipost.com เว็บไซต์มุสลิมที่มีผู้เข้าชมมากที่สุด

หนังสือพิมพ์ มุสลิมไทยโพสต์ | ปีที่ 6 ฉบับที่ 57

7


IN BRIEF ขา่ วตา่ งประเทศ

จีนเตรียมเผยโครงการสร้างสะพานข้ามทะเลยาวที่สุดในโลก เชื่อมฮ่องกง มาเก๊า และแผ่นดินใหญ่

ครั้งแรก ห้างใหญ่มอร์ริสัน ออก ปฏิทินพิเศษเดือนรอมฎอน นับเป็ นครัง้ แรกทีซ่ ุปเปอร์มาร์เก็ตมอร์ริสัน ซึ่งเป็ นห้างขนาดใหญ่ ทีม่ ีสาขาหลายแห่ง ไดอ้ อกปฏิทิน Advent Calendar สำ�หรับ เดือนรอมฎอน ซึ่งเป็ นเดือนที่ 9 ตามปฏิทินอิสลาม โดยมุสลิมทัว่ โลกถือวา่ เดือนนีเ้ ป็ นเดือนทีส่ ำ�คัญ เพราะเป็ นเดือนถือศีลอดและ เป็ นเดือนทีม่ ีการปฏิบัติศาสนกิจอื่นๆ มากมาย ปฏิทินพิเศษ (Advent Calendar) ในตา่ งประเทศมีการทำ�ปฏิทิน ชนิดนีเ้ พื่อเป็ นสัญลักษณข์ องเทศกาลคริสตม์ าส ซึ่งผูใ้ หญม่ ักจะ ซื้อเพื่อมอบให้แกเ่ ด็ก ปฏิทินมักประกอบดว้ ยแผน่ กระดาษ 2 แผน่ ซ้อนทับกัน มีช่องทีท่ ำ�ให้เปิ ดดูไดจ้ ากกระดาษทีอ่ ยูด่ า้ นบน โดยจะ มีตงั้ แตว่ ันที่ 1 ธันวาคม เรื่อยไปจนถึง 24 ธันวาคม โดยแตล่ ะช่อง จะบอกเลา่ ถึงเรื่องราวของพระเยซู หรืออาจจะมีของขวัญซ่อนไว้ ทัง้ นี้ ห้างมอร์ริสัน มีแนวคิดมาจากการทำ�ปฏิทินในช่วงกอ่ น คริสตม์ าส ซึ่งขายดีมาก โดยปฏิทินพิเศษเดือนรอมฎอนดังกลา่ ว จะ ทำ�ช่องสำ�หรับซ่อนช็อคโกแลตไวด้ า้ นใน 30 ช่อง 30 ชิน้ สามารถ ซื้อผา่ นออนไลนไ์ ด้ ในราคาอันละ 2 ปอนด์ ปฏิทินนีผ้ ลิตโดย Beacon Confectionery Ltd. ใน Nuneaton, Warwickshire ประเทศอังกฤษ ลูกคา้ มุสลิมชาวอังกฤษบางคนซื้อปฏิทินนีต้ ุนไวเ้ ป็ นร้อยอัน เพื่อ เอาไวแ้ จกให้ลูก หลาน ในช่วงเดือนรอมฎอนทีจ่ ะมาถึง เป็ นทีน่ า่ สังเกตวา่ ซุปเปอร์มาร์เก็ตทัง้ ในประเทศอังกฤษ และประ เทศอื่นๆ ตา่ งเตรียมกักตุนสินคา้ เครื่องอุปโภค-บริโภค จำ�นวน มาก สำ�หรับเดือนรอมฎอนทีจ่ ะมาถึง ซึ่งเป็ นทีท่ ราบกันดีวา่ ชาว มุสลิมทัว่ โลกมักจะตุนอาหาร และซื้อสิง่ ของอื่นๆ เตรียมไวส้ ำ�หรับ เดือนรอมฎอน เสมอ สำ�หรับห้างมอร์ริสัน มีการเตรียมขา้ วสาร และซอสชนิดพิเศษ รวม ทัง้ ไดจ้ ัดเตรียมสินคา้ พิเศษเฉพาะเดือนรอมฎอนอีกจำ�นวนมาก ทีม่ า : www.express.co.uk

ครั้งแรก ห้างใหญ่ในนิวยอร์คเปิดขายเครื่อง ประดับตกแต่งเพื่อต้อนรับเดือนรอมฎอน นับเป็ นครัง้ แรกทีห่ า้ งคา้ ปลีกขนาด ใหญ่ Party City ทีม่ ชี อ่ื เสียงของ กรุงนิวยอรก์ และมีสาขาประมาณ 850 แหง่ ทัว่ สหรัฐ ฯ เปิ ดขายเครือ่ ง ประดับตกแตง่ บา้ นเพื่อตอ้ นรับเทศ กาลรอมฎอนของมุสลิม ไรอัน เวอโร่ ประธานบริษทั กลา่ ววา่ เขาไดร้ บั ขอ้ มูลเชิงลึกจากทีมงาน รา้ นคา้ ซึง่ มีสว่ นรว่ มอยา่ งใกลช้ ดิ กับลูกคา้ โดยพวกเขากลา่ ววา่ ลูกคา้ มักจะมาถามหาซือ้ ของประดับตกแตง่ เนือ่ งในงานเทศกาล เพราะเขา เห็นวา่ สินคา้ ทีน่ พี่ เิ ศษกวา่ หา้ งอืน่ เครือ่ งประดับตกแตง่ สำ�หรับเทศกาลรอมฎอนของ Party City ออกแบบโดยทีมงานภายในของหา้ ง โดยมีการคิดคน้ แบบใหมๆ่ และ มีการขายผา่ นทางออนไลน์ ซึง่ หลายอยา่ งขายหมดไปอยา่ งรวดเร็ว แตย่ งั มีวางจำ�หนา่ ยในหา้ งทีน่ วิ ยอรก์ ลอส แองเจลิส และชูการแ์ ลนด์ เท็กซัส มุสลิมตา่ งพากันชืน่ ชมในนโยบายของหา้ ง และวา่ เป็นการริเริม่ ทีด่ ี ซึง่ มุสลิมบางครอบครัว นิยมตกแตง่ บา้ นในเดือนรอมฎอน จนถึงเทศ กาลอิดลิ้ ฟิ ตริ ตามแบบอยา่ งทีเ่ คยเป็นมาในประเทศบา้ นเกิดของ บรรพบุรษุ หลายคนเบือ่ หนา่ ยกับการตอ้ งเสียเวลาทำ�เครือ่ งประดับ บา้ นดว้ ยตัวเอง และบางครัง้ การใชเ้ ครือ่ งประดับตกแตง่ ของเทศกาล อืน่ ทีไ่ มใ่ ชข่ องมุสลิมก็ดไู มเ่ หมาะสม ที่ Party City มีขายทัง้ เครือ่ งประดับกระเบือ้ งบนโตะ๊ ป้ายแบนเนอร์ สติก๊ เกอร์ ถุงของขวัญ และลูกโป่ง ทัง้ สีมว่ ง ฟ้า เขียว และสีทอง ทีพ่ มิ พ์ ลวดลายมัสยิด และดาว-เดือนเสีย้ ว หลายคนทราบวา่ การประดับตกแตง่ บา้ นในเทศกาลรอมฎอน และ วันอีดลิ้ ฟิ ตริ ไมใ่ ชเ่ รือ่ งทีจ่ �ำ เป็น แตใ่ นชว่ งหลังๆ มีความนิยมในการ ประดับตกแตง่ บา้ นเพิม่ ขึน้ เนือ่ งจาก ตอ้ งการใหเ้ ยาวชนมีความผูกพัน และเห็นถึงความสำ�คัญของวันหยุดในเทศกาลของมุสลิมดว้ ย ทีม่ า : www.nytimes.com

8

จี น เ ต รี ย ม เ ปิ ด เผยโครงการ สร้างสะพานขา้ ม ทะเลยาวที่สุดใน โลก เพื่อเชื่อม เกาะฮ่องกง มา เกา๊ กับจีนแผน่ ดินใหญ่ โดยมีกำ�หนดสร้าง 7 ปี ความยาว 55 กิโลเมตร เป็ นลักษณะถนนทีม่ ีทางวิง่ 6 เลน โดยตอ้ งลอดอุโมงค์ 4 แห่ง และผา่ นเกาะเทียมทีส่ ร้างโดยมนุษย์ 4 แห่งเช่นกัน โครงการนีม้ ีมูลคา่ หลายพันลา้ นดอลลาร์ และเป็ นการร่วม ทุนระดับนานาชาติ ซึ่งจะมีผเู้ ชีย่ วชาญจากอังกฤษ สหรัฐ ฯ เดนมาร์ก สวิตเซอร์แลนด์ ญีป่ ่ นุ และเนเธอร์แลนด์ มา ร่วมทำ�งานดว้ ย มีรายงานวา่ การสร้างสะพานนีจ้ ะใช้เหล็ก ในการกอ่ สร้างอยา่ งมากมาย ขนาดทีส่ ามารถสร้างหอไอ เฟลไดก้ วา่ 60 หอทีเดียว อยา่ งไรก็ตาม มีเสียงวิพากษว์ ิจารณว์ า่ เป็ นการใช้เงินที่ สิน้ เปลืองเกินความจำ�เป็ น และอาจจะกอ่ ให้เกิดอุบัติเหตุ ทีร่ ้ายแรงขึ้นได้ แตท่ างการจีนไดก้ ลา่ วถึงผลสำ�เร็จของ โครงการเมื่อเสร็จสิน้ และยังไดก้ ลา่ วเชื้อเชิญสื่อตา่ ง ประเทศให้มาทำ�ขา่ ว และสังเกตการณใ์ นพิธีเปิ ดทีย่ ังไม่

ไดก้ ำ�หนดวันทีแ่ นน่ อนดว้ ย เมื่อสะพานสร้างเสร็จ คาดวา่ จะมีรถยนตว์ งิ่ ขา้ มวันละ ประมาณ 40,000 คัน ซึ่งรวมทัง้ รถโดยสารสาธารณะทีจ่ ะ ออกทุก 10 นาที โครงการนีเ้ ป็ น 1 ใน 2 โครงการใหญ่ ทีจ่ ะเปิ ดตัวในภูมิภาคในปี นี้ โดยอีกโครงการหนึ่งคือ รถ โดยสารความเร็วสูงทีเ่ ชื่อมฮ่องกงกับแผน่ ดินใหญจ่ ีน ฮ่องกงเป็ นอดีตเมืองขึ้นของอังกฤษ เพิง่ กลับสูก่ าร ปกครองภายใตป้ ระเทศจีนเมื่อปี 1997 ภายใตค้ ำ�ขวัญ “หนึ่งประเทศ สองระบบ – one country, two systems” ซึ่งจีนรับประกันในเสรีภาพของฮ่องกง รวมทัง้ การแยก ระบบการใช้กฎหมาย แตท่ างการจีนพยายามควบคุม อยา่ งเด็ดขาด มิให้มีการประทว้ งทีส่ นับสนุนประชาธิปไตย ในฮ่องกง ซึ่งมีแนวโนม้ การตอ่ ตา้ นการควบคุมของจีน รุนแรงขึ้น นักวิจารณก์ ลา่ ววา่ โครงการนีเ้ ป็ นเพียงความพยายาม ของจีนทีจ่ ะลบการแบง่ แยกทางพรมแดน ให้เสมือนวา่ ฮ่องกงไมไ่ ดแ้ บง่ แยกจากจีน และรถไฟความเร็วสูงทีจ่ ะ สร้างขึ้น จะเป็ นช่องทางทีช่ าวจีนอพยพจากแผน่ ดินจะเขา้ มายังใจกลางของฮ่องกงไดง้ า่ ยขึ้น โดยไมเ่ พียงแคต่ ิดอยูท่ ี่ ตามพรมแดนดังแตก่ อ่ น ทีม่ า : www.aljazeera.com

บาห์เรนประกาศพบลานน้ำ�มันแห่งใหม่ ใหญ่สุดนับแต่ปี 1932 เมือ่ วันที่ 1 เมษายน ทีผ่ า่ นมา ทางการบาหเ์ รนประกาศการ คน้ พบบอ่ น้ำ�มันและหลุมแกส๊ แหง่ ใหม่ ในเขต Khaleej Al Bahrain Basin ซึง่ อยูน่ อกชายฝั่ งทางตะวันตกของประเทศ สำ�นักขา่ วทางการบาหเ์ รน (BNA) รายงานวา่ การคน้ พบครัง้ นีน้ บั เป็นแหลง่ ทีใ่ หญท่ สี่ ดุ ของบาหเ์ รน นับตัง้ แตป่ ี 1932 ซึง่ เป็นปี ทบี่ าหเ์ รนเริม่ พบบอ่ น้ำ�มันครัง้ แรกในประเทศ ทีผ่ า่ นมา ปริมาณน้ำ�มันสว่ นใหญข่ องบาหเ์ รน ไดม้ าจาก แหลง่ อะบู ซาฟา (Abu Safa) ซึง่ มีการแชรร์ ว่ มพืน้ ทีก่ บั ราช อาณาจักรซาอุ ฯ ทัง้ นี้ BNA ยังระบุวา่ รัฐมนตรีน�้ำ มันของบาหเ์ รน จะจัดการ แถลงขา่ วขึน้ ในวันที่ 4 เมษายน นี้ เพือ่ ใหร้ ายละเอียดเกีย่ วกับ การคน้ พบ รวมทัง้ ผลการวิจยั ถึงขนาด และความสามารถใน การดึงขึน้ มาใช้ ซึง่ คาดวา่ แหลง่ น้ำ�มันแหง่ ใหมน่ จี้ ะมีปริมาณ

น้ำ�มันและกา๊ ซธรรมชาติทมี่ คี วามเขม้ ขน้ สูง และจะทำ�ใหน้ �้ำ มัน สำ�รองของบาเรนหม์ จี �ำ นวนสูงขึน้ ดว้ ย การประกาศครัง้ นี้ ทำ�ขึน้ โดยมกุฎราชกุมาร ซัลมาน บิน ฮา มัด อัล คอลิฟา ซึง่ รัง้ ตำ�แหนง่ ประธานคณะกรรมการระดับสูง ดา้ นความมัน่ คงของทรัพยากรธรรมชาติ และเศรษฐกิจของ บาหเ์ รน รัฐบาลบาหเ์ รน ยืนยันวา่ สำ�นักงานพลังงานและกา๊ ซแหง่ ชาติ ของบาหเ์ รน รว่ มกับภาคเอกชน ไดท้ �ำ การศึกษาแบบจำ�ลอง และการวิเคราะหถ์ งึ การคน้ พบใหมน่ อี้ ยา่ งตอ่ เนือ่ ง โดยมี ความมุง่ หมายในการใหร้ ายละเอียดปริมาณ และมูลคา่ ตลาด สูงสุดของแหลง่ กา๊ ซแหง่ ใหมน่ ี้ ทีม่ า : www.english.alarabiya.net

ชาวภารตะ 28 ล้านคน แห่สมัครงานการรถไฟ งานหนักแต่ค่าแรงเดือนละ 10,500 บาท นับตัง้ แตท่ กี่ ารรถไฟของอินเดียประกาศรับสมัครงานในตำ�แหนง่ ทีว่ า่ งอยู ่ 90,000 ตำ�แหนง่ เมือ่ เดือนกุมภาพันธ์ ทีผ่ า่ นมา จนถึงขณะนีม้ ผี มู ้ าสมัครแลว้ ราว 28 ลา้ นคน โดย ชา่ งเครือ่ งยนต์ และชา่ งซอ่ ม เป็นลักษณะงานทีต่ อ้ งการมาก ทัง้ นี้ Indian Railways เป็นบริษทั ทีม่ ขี นาดใหญต่ ดิ อันดับที่ 10 ของโลก ไดข้ ยายเวลารับสมัครงานออกไปอีก ซึง่ สือ่ Sky News รายงานวา่ เฉพาะใน 5 วันสุดทา้ ย มีผเู ้ ขา้ มาสมัคร ถึง 9 ลา้ นคน อยา่ งไรก็ตาม คา่ ตอบแทนทีก่ �ำ หนดไว้ 300 ดอลลารต์ อ่ เดือน หรือราว 10,500 บาท เป็นอัตราทีต่ �่ำ กวา่ มาตรฐานคา่ แรงขัน้ ต่ำ� ทัว่ โลกอยา่ งมาก โดยคุณสมบัตขิ องผูส้ มัครทีร่ ะบุไวใ้ นเอกสารหนา 57 หนา้ คือ ผูส้ มัครตอ้ งสอบขอ้ เขียนและสัมภาษณ์ ตอ้ งมีอายุระหวา่ ง 18 – 31 ปี ทางบริษทั ตอ้ งการผูช้ ว่ ยขับรถไฟ 26,000 ตำ�แหนง่ สว่ นอีก 63,000 ตำ�แหนง่ เป็นชา่ งทำ�งานทัว่ ไป เชน่ งานเกีย่ วกับโลหะ งานแบกของ เป็นตน้ การรถไฟของอินเดีย ประกาศขยายโครงการมูลคา่ 130 พันลา้ นดอลลาร์ โดยเมือ่ เร็วๆ นีไ้ ดจ้ า้ งแรงงานชาวอินเดีย 1.4 ลา้ นคน และ บริการขนสง่ ประชาชน 8.2 พันลา้ นคนตอ่ ปี ประเทศอินเดียมีประชากรประมาณ 1.3 พันลา้ นคน กำ�ลังเผชิญกับวิกฤติการวา่ งงาน และในการรณรงคห์ าเสียงในปี 2013 นายกรัฐมนตรี นเรนทรา โมดิ ไดใ้ หส้ ญ ั ญาไวว้ า่ จะสรา้ งงานใหช้ าวอินเดียใหไ้ ดร้ าว 10 ลา้ นตำ�แหนง่ ทีม่ า : www.english.alarabiya.net

เด็กน้อยชาวฟิลิปปินส์ซึมซับภาษาอาหรับ แต่ไม่เข้าใจภาษาแม่ เด็กชายชาวฟิ ลปิ ปิ นสว์ ยั 7 ขวบ ซึง่ อาศัยอยูก่ บั มารดาชาว ฟิ ลิปปิ นส์ที่ทำ�งานเป็ นแมบ่ ้าน ในครอบครัวของชาวซาอุ ฯ ที่ เมืองฮาอิล (Hail) สามารถพูด และเขา้ ใจภาษาอาหรับ ในขณะทีไ่ มส่ ามารถสื่อสารกับมารดา ในภาษาตากาล็อก หรือภาษาอังกฤษ แมว้ า่ มารดาจะพยายาม สอนทัง้ 2 ภาษาใหเ้ ขาก็ตาม มารดาชาวฟิ ลปิ ปิ นสเ์ ลา่ วา่ ลูกชายชื่อ “อุสมาน” ซึง่ เป็ นชื่อเดียว กับชื่อของนายจา้ ง และวา่ นายจา้ งมีความเอ็นดู เมตตาลูกชาย

หนังสือพิมพ์ มุสลิมไทยโพสต์ | ปีที่ 6 ฉบับที่ 57

ของนาง และไดด้ แู ลช่วยเหลือดว้ ยความมีมนุษยธรรมและ ตามหลักการศาสนาอิสลาม เด็กชายไดเ้ ลา่ เรียนตามวัย โดยเรียนวิชาเลข วิทยาศาสตร์ และอัล-กุรอาน ทัง้ นี้ บิดาของเด็กชายซึง่ เป็ นชาวฟิ ลปิ ปิ นส์ เคยทำ�งานกับ ครอบครัวนีด้ ว้ ย แตไ่ ดเ้ ปลีย่ นนายจา้ งและยา้ ยไปทำ�งานทาง ตอนใตข้ องราชอาณาจักรซาอุ ฯ บทพิสจู นน์ แี้ สดงใหเ้ ห็นถึงคำ�กลา่ วทีว่ า่ เด็กคือผา้ ขาว หาก เขาเห็นหรือไดย้ นิ ผูใ้ หญท่ �ำ หรือพูดในสิง่ ใด เขาก็จะซึมซับ ไวใ้ นความทรงจำ� ซึง่ จะอยูก่ บั เขาไปตราบนานเทา่ นาน ทีม่ า : www.english.alarabiya.net

สำ�นักข่าวมุสลิมไทย www.muslimthaipost.com เว็บไซต์มุสลิมที่มีผู้เข้าชมมากที่สุด


ผา่ นพน้ ไปคงไวซ้ ่งึ ความอบอุ่น ประทับใจและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จ พระเจ้าอยูห่ ัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทีเ่ สด็จพระราชดำ�เนินทรงเปิ ดงานสำ�คัญแห่ง ปี ของมุสลิมไทย “เมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ฮ.ศ. 1439” หลังจากรับตำ�แหนง่ ประธานจัดงานเมาลิดกลางฯ อยา่ งตอ่ เนื่องถึง 3 ปี (ฮ.ศ.1436-1438) ในปี นี้ (ฮ.ศ.1439) รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผูอ้ ำ�นวยการศูนยว์ ิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณม์ หาวิทยาลัย ยังคงให้การสนับสนุนการจัดงานโดยควบคุมดูแลการจัดนิทรรศการทัง้ 2 ฟากฝั่ งดา้ นหนา้ ของหอ ประชุมใหญ่

ดุจดั่งฝน พร่างพรมใจ

รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผอ.ศูนยว์ ิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณม์ หาวิทยาลัย / ดร.ปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมัน่ คงของมนุษย์

ฝั่ งขวาเป็ นนิทรรศการซึ่งมีวัตถุประสงคท์ จี่ ะเผยแพร่พระราชประวัติดา้ นตา่ ง ๆ ของสมเด็จพระเจ้า อยูห่ ัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ไปยังพสกนิกรมุสลิมอยา่ งกวา้ งขวาง โดยเฉพาะ อยา่ งยิง่ พระอัจฉริยภาพดา้ นการบิน พระปรีชาสามารถดา้ นการรบในยุทธภูมิสำ�คัญ ๆ ในอดีตครัง้ ทีป่ ระเทศไทยถูกภัยคุกคามร้ายแรงจากผูก้ อ่ การร้ายคอมมิวนิสต์ และพระราชกรณียกิจทีแ่ สดงให้ เห็นถึงพระมหากรุณาธิคุณทีท่ รงมีตอ่ พสกนิกรมุสลิมอยา่ งตอ่ เนื่องตลอดมา

นิทรรศการนี้แบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ

เอกอัครา ประชาปลื้มเปรม แสดงถึงพระราช ประวัติสว่ นพระองคน์ ับแตเ่ สด็จพระราชสมภพ ณ พระทีน่ งั่ อัมพรสถาน

SPHERE

เอมองค์รัชทายาท เปรื่องปราดเรียนรู้

แสดงถึงพระราชประวัติดา้ นการศึกษา นับแต่ แรกเริม่ ทีโ่ รงเรียนจิตรลดาจนทรงสำ�เร็จการ ศึกษาจากวิทยาลัยการทหารดันทรูน รวมถึง ทรงเขา้ ร่วมฝึ กใน หลักสูตรพิเศษตา่ ง ๆ ทัง้ ใน ประเทศและตา่ งประเทศ

ฝั่ งซ้ายเป็ นนิทรรศการที่เกี่ยวเนื่องกับการยกระดับระบบการทำ�งานขององค์กรที่เกี่ยวเนื่องกับ กระบวนการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานฮาลาลโดยใช้ระบบอิเล็คโทรนิคส์เขา้ มาช่วยเพื่อสอด รับกับนโยบายของรัฐบาลทีข่ ับเคลื่อนประเทศไทยสูย่ ุค Thailand 4.0 ภายใตช้ ่อื ‘SPHERE’ (System Protocol Halal Electronic Resourse Exchange) ระบบการเชื่อมโยงแลกเปลีย่ น ขอ้ มูลเกีย่ วกับฮาลาลทางอิเล็คโทรนิคระหวา่ งหนว่ ยงานทีเ่ กีย่ วขอ้ ง ผูผ้ ลิตและผูบ้ ริโภค ซึ่งสามารถ อำ�นวยความสะดวก ประหยัดทัง้ เวลา ทรัพยากรและคา่ ใช้จ่าย ทำ�ให้กระบวนการขอมาตรฐาน ฮาลาลเป็ นไปดว้ ยความรวดเร็วยิง่ ขึ้น

พระผู้ปกป้องผองภัย แสดงถึงพระปรีชา สามารถดา้ นการรบในยุทธภูมิสำ�คัญ ๆ อาทิ ยุทธภูมิหมากแขง้ สมรภูมิเดือดทีบ่ า้ นนาจาน ปฏิบัติการกวาดลา้ งทีฐ่ านสมเด็จ ฯลฯ

น้ำ�พระราชหฤทัยสู่ใจไทยมุสลิม แสดง

ถึงพระราชกรณียกิจดา้ นตา่ ง ๆ และพระ มหากรุณาธิคุณทีท่ รงมีตอ่ พสกนิกรมุสลิม หลากหลายมิติอยา่ งตอ่ เนื่องตลอดมา

ทีมงานศูนยว์ ิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณม์ หาวิทยาลัย

จุดที่ 1

แสดงให้เห็นถึง ความสะดวกงา่ ยดายในการ ยื่นขอหรือตอ่ อายุการรับรอง มาตรฐานฮาลาล ดร.ภราดร สุรียพ์ งศ์ ผูช้ ่ วยผูอ้ ำ�นวยการศูนยว์ ิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณม์ หาวิทยาลัย (สำ�นักงานเชียงใหม)่

จุดที่ 4

แสดงถึงเครื่องมือตรวจสอบในห้องแลปของ ศูนยว์ ิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณม์ หาวิทยาลัย ซึ่ง สามารถตรวจสอบไขมัน แอลกอฮอล์ เจลาติน และ DNA

จุดที่ 2

แสดงถึงจุดวิกฤตในกระบวนการผลิตทีส่ มุ่ เสีย่ งตอ่ การปนเปื้ อน ซึ่งระบบนีจ้ ะช่วยให้ ผูต้ รวจสอบ (Auditor) ทำ�งานไดอ้ ยา่ งสะดวกและรวดเร็วทัง้ ยังสามารถสง่ ขอ้ มูลตรงถึงองคก์ รที่ รับรองมาตรฐานฮาลาลไดท้ ันที

จุดที่ 5

สำ�หรับผูบ้ ริโภคทีต่ อ้ งการทราบขา่ วสารขอ้ มูล เกีย่ วกับฮาลาล เพียงโหลด application ‘H App.’ เป็ น แหลง่ รวมเรื่องของฮาลาล มี App. ยอ่ ย ๆ อยูใ่ นนัน้ เช่น Halal Route , Halal Scan ,Smart Halal ฯลฯ

จุดที่ 3

ระบบไดร้ วบรวม สารประกอบตา่ ง ๆ ซึ่งผา่ น การรับรองมาตรฐานฮาลาล โดยจัดเรียงในรูปแบบของ H Number ผูป้ ระกอบการหรือ ผูบ้ ริโภคสามารถตรวจสอบ ไดด้ ว้ ยตนเอง

สำ�นักข่าวมุสลิมไทย www.muslimthaipost.com เว็บไซต์มุสลิมที่มีผู้เข้าชมมากที่สุด

หนังสือพิมพ์ มุสลิมไทยโพสต์ | ปีที่ 6 ฉบับที่ 57

9


เมนูเด็ด

รอมฎอน

เติมรส...เติมรัก...เติมความอร่อย ให้กับทุกเมนูในช่วงเดือนรอมฎอน ดว้ ยผง ปรุงรสเติมทิพ กับรสชาติทหี่ ลากหลายไมว่ า่ จะเป็ น รสเนื้อ รสไก่ รสตม้ ยำ� และ ยังมีน้ำ�กว๋ ยเตีย๋ วกึ่งสำ�เร็จรูปเขม้ ขน้ และน้ำ�มะนาวเติมทิพ อร่อยไดอ้ ยา่ งมัน่ ใจดว้ ยการผา่ นการรับรองมาตรฐานฮาลาล

ผัดเปรี้ยวหวานไก่

นำ�กระทะตัง้ ไฟปานกลาง จากนัน้ ใสน่ ้ำ�มันเล็กนอ้ ย เสร็จแลว้ นำ� กระเทียมทีส่ ับเตรียมไวใ้ สล่ งไป ผัดจนกระเทียมสุกหอมเหลืองสง่ กลิน่ คลุง้ จากนัน้ ใสเ่ นื้อไกล่ งไป แลว้ ผัดจนเนื้อไกส่ ุก เมื่อเนื้อไกใ่ น กระทะสุกแลว้ นำ�สับปะรด แตงกวา หอมใหญ่ พริกหยวก ตน้ หอม และมะเขือเทศใสต่ ามลงไป แลว้ ผัดตอ่ จนสุกทัว่ จากนัน้ ปรุงรสดว้ ย “ผงปรุงรสเติมทิพ รสไก”่ เพื่อให้รสชาติ กลมกลอ่ มยิง่ ขึ้น ใสซ่ อสมะเขือเทศ น้ำ�ตาลทราย และเกลือป่น จากนัน้ ใสน่ ้ำ�เปลา่ ลงไปเล็กนอ้ ย แลว้ ผัดคลุกเคลา้ ให้เขา้ กัน เสร็จแลว้ ตักใสจ่ านพร้อมเสิร์ฟ

ผัดหอยลาย

สตูเนื้อ

นำ�กระทะมาตัง้ ไฟปานกลาง จากนัน้ ใสน่ ้ำ�มันพืชลงไป พอน้ำ�มันเริ่มร้อนใส่พริกกับกระเทียมที่โขลกเตรียมไว้ลง ไปผัดให้พอสง่ กลิน่ หอมคลุง้ จากนัน้ ใสห่ อยลายทีล่ วก เตรียมไว้ ลงผัดคลุกเคลา้ ให้เขา้ กันจนทัว่ จากนัน้ ปรุงรส ดว้ ย “ผงปรุงรสเติมทิพ รสไก”่ เพื่อเพิม่ ความอร่อย ตาม ดว้ ยน้ำ�พริกเผา ใสเ่ ตา้ เจีย้ วลงผัด เติมน้ำ�ตาลทราย แลว้ ผัดให้เขา้ กันอีกครัง้ เมื่อสว่ นผสมทัง้ หมดเดือดไดท้ ีแลว้ ใสใ่ บโหระพา แลว้ ผัดให้เขา้ กันจนสง่ กลิน่ หอม ตักใสจ่ าน พร้อมเสิร์ฟกับขา้ วสวยร้อนๆ

นำ�เนื้อทีห่ นั่ เตรียมไวม้ าหมักดว้ ย เกลือ และ พริกไทย จากนัน้ คลุกเคลา้ ให้ทวั่ กัน แลว้ พักไว้ เริม่ ทำ�น้ำ�สต็อกดว้ ยการตัง้ น้ำ�จนเดือด จากนัน้ ใส่ “ผงปรุงรสเติมทิพ รสเนื้อ” ลงไป แลว้ รอจนกระทัง่ “ผงปรุงรสเติมทิพ รสเนื้อ” ละลายจนเป็ นน้ำ�สต็อก แลว้ ตัง้ พักไว้ จากนัน้ นำ�กระทะตัง้ ไฟ ใสน่ ้ำ�มันพืชลงไปเล็กนอ้ ย แลว้ ใสเ่ นื้อลงทอด ทอดจนให้ไดส้ ีน้ำ�ตาลสวยทัว่ ทุกดา้ น จากนัน้ ใสห่ อมใหญ่ แครอท มันฝรัง่ ผัดจนทัง้ หมด สุกไดท้ ี่ แลว้ ใส่ มะเขือเทศ ซอสมะเขือเทศเขม้ ขน้ คลุกเคลา้ สว่ นผสมทัง้ หมดให้เขา้ กัน แลว้ ใสผ่ งปาปริกา้ ตามลงไป ผัดตอ่ จนสง่ กลิน่ หอมคลุง้ เมื่อทัง้ หมดสุก ไดท้ ดี่ ีแลว้ เทน้ำ�สต็อกทีเ่ ตรียมไวล้ งไป จากนัน้ ใสใ่ บกระวาน และ ไทม์ ปิ ดฝาหมอ้ เพื่อตัง้ เคีย่ วน้ำ�สต็อกจนเกือบแห้งและเนื้อเปื่ อยไดท้ ี่ เสร็จแลว้ ตักใสถ่ ้วยเสิร์ฟ พร้อมกับขา้ วสวยหรือขนมปั ง ก็อร่อยไมแ่ พก้ ัน

คั่วกลิ้งเนื้อ

นำ�กระทะตัง้ ไฟปานกลาง ใสน่ ้ำ�มันลงไป พอน้ำ�มันเริม่ ร้อน ใสเ่ นื้อสับ แลว้ ผัดจนเนื้อเกือบสุก เมื่อเนื้อเริม่ สุก ใสน่ ้ำ�พริกคัว่ กลิง้ กับกะปิ แลว้ ผัดคลุกเคลา้ จนทัง้ หมดเขา้ กัน จากนัน้ ปรุงรสดว้ ยน้ำ�ตาลปี๊ บ น้ำ�ปลา “ผงปรุงรสเติมทิพ รสเนื้อ” เพื่อเพิม่ ความกลมกลอ่ ม แลว้ ผัดให้สว่ น ผสมทัง้ หมดเขา้ กันอีกครัง้ เมื่อเสร็จแลว้ ปิ ดไฟ แลว้ ใสพ่ ริกไทยอ่อน ใบมะกรูดซอย ลงไปผัดให้เขา้ กัน จากนัน้ ตักใสจ่ านพร้อมเสิร์ฟร่วม กับผักเคียง

ยำ�เห็ดเข็มทอง

นำ�น้ำ�เปลา่ ตัง้ ไฟจนเดือด แลว้ นำ�เห็ดเข็มทองลงไปลวกจนสุก ตักขึ้นสะเด็ดน้ำ�พักไว้ จากนัน้ นำ�กุง้ ลงลวกจนสุก ตามดว้ ยเนื้อไก่ สับ แลว้ นำ�ใสภ่ าชนะรอคลุกเคลา้ กับน้ำ�ยำ� ขัน้ ตอนการทำ�น้ำ�ยำ� ใสพ่ ริกขีห้ นูสบั น้ำ�ตาลปี๊ บ “น้ำ�มะนาวเติมทิพ” เพื่อความเปรีย้ วตามแบบฉบับการยำ� เติมน้ำ�ปลา คลุกเคลา้ ให้ สว่ นผสมทัง้ หมดเขา้ กัน จากนัน้ ใสเ่ ห็ดเข็มทอง กุง้ และเนื้อไกส่ ับ ทีล่ วกรอไวแ้ ลว้ ลงไป ตามดว้ ย ใสห่ อมใหญ่ แครอท มะเขือเทศ เสร็จแลว้ คลุกเคลา้ ให้ทวั่ ชิมรสชาติตามความชอบ เมื่อไดร้ สชาติตามตอ้ งการแลว้ โรยตน้ หอม ขึ้นฉ่าย พร้อมกับคนคลุกเคลา้ ให้เขา้ กันอีกครัง้ ตกแตง่ จานดว้ ยผักสวยงามตามชอบ ตักยำ�เห็ดเข็มทองใสจ่ าน พร้อมเสิร์ฟ

ก๋วยเตี๋ยวปากหม้อ

แกงส้มชะอมกุ้ง

นำ�ไขไ่ กต่ อกใสถ่ ้วยแลว้ ตีให้ไขแ่ ดงพอแตก จากนัน้ ใสช่ ะอมทีเ่ ด็ด เตรียมไวล้ งไป แลว้ ตีผสมให้ทงั้ หมดเขา้ กัน จากนัน้ นำ�ไปพักไว้ นำ� กระทะใสน่ ้ำ�มันขึ้นตัง้ ไฟแรง พอน้ำ�มันร้อนไดท้ ี่ ใสไ่ ขช่ ะอมลงไป ทอดจนสุก แลว้ ตักขึ้นสะเด็ดน้ำ�มัน จากนัน้ นำ�มาหัน่ เป็ นชิน้ พอคำ� แลว้ ใสถ่ ้วยรอไว้ นำ�หมอ้ ตัง้ ไฟพร้อมใสน่ ้ำ�เปลา่ นำ�น้ำ�พริกแกงสม้ ทีโ่ ขลกไวล้ งไป คนให้น้ำ�พริกละลาย จากนัน้ รอจนเดือด แลว้ จึงใส่ เนื้อปลาทูนา่ ลงไป พร้อมกับยีเนื้อปลาจนยุย่ ผสมไปกับน้ำ�พริกแกง ทิง้ ไวร้ อจนน้ำ�เดือด ปรุง รสดว้ ย น้ำ�ปลา เกลือ น้ำ�ตาลปี๊ บ น้ำ�มะขามเปี ยก และ “น้ำ�มะนาวเติมทิพ” เพื่อความเปรีย้ ว ตาบแบบฉบับแกงสม้ จากนัน้ ทิง้ ไวร้ อจนเดือดอีกครัง้ เมื่อน้ำ�เดือดไดท้ แี่ ลว้ ใสก่ งุ้ ทีแ่ กะเตรียมไวล้ งไป รอจนกุง้ สุก ปิ ดไฟ แลว้ ตักแกงสม้ ใสถ่ ้วยทีม่ ี ชะอมรอไว้ พร้อมเสิร์ฟคูก่ ับขา้ วสวยร้อนๆ

ต้มยำ�กุ้งแม่น้ำ�

นำ�น้ำ�เปลา่ ขึน้ ตัง้ ไฟปานกลาง รอจนน้ำ�เริม่ เดือด ใส่ “ผงปรุงรส เติมทิพ รสตม้ ยำ�” ลงไป แลว้ รอจน “ผงปรุงรสเติมทิพ รสตม้ ยำ�” ละลาย จากนัน้ ใส่ ขา่ ตะไคร้ ใบมะกรูด น้ำ�กะทิ แลว้ เพิม่ ความ เขม้ ขน้ ดว้ ยการคนใหเ้ ขา้ กัน เมื่อน้ำ�เดือดอีกครัง้ ใสน่ �้ำ พริกเผา จากนัน้ ใสก่ งุ้ แมน่ �้ำ ทีแ่ กะเปลือกเตรียมไวล้ งไป ตามดว้ ยเห็ดฟาง แลว้ รอจนน้ำ�เดือด จากนัน้ ปรุงรสดว้ ยน้ำ�ตาล น้ำ�ปลา พริกขีห้ นู รอจนน้ำ�เดือดอีกครัง้ ปิ ดไฟ แลว้ ใส่ “น้ำ�มะนาวเติมทิพ” เพื่อ ความเปรีย้ วในแบบฉบับตม้ ยำ�ลงไป โรยเกลือเพื่อตัดรสชาติใหก้ ลมกลอ่ มยิง่ ขึน้ เสร็จแลว้ ตักใส่ ถว้ ย โรยหนา้ ดว้ ยผักชี เพื่อเพิม่ ความหอมใหก้ บั ตม้ ยำ�กุง้ ถว้ ยพิเศษถว้ ยนี้

นำ�หมอ้ ตัง้ น้ำ�เปลา่ ดว้ ยไฟปานกลางจนน้ำ�เดือด จากนัน้ ใส่ “น้ำ�กว๋ ยเตีย๋ วกึ่งสำ�เร็จรูปเขม้ ขน้ เติมทิพ” ลงไป แลว้ เคีย่ วจนสว่ นผสมทัง้ หมดเขา้ กัน จากนัน้ ใส่ ปลาหมึกตากแห้ง หัวไชเทา้ หัน่ ทอ่ น แลว้ รอจนน้ำ�เดือดอีกครัง้ เสร็จแลว้ ตัง้ พักไว้ ทำ�ไสป้ ากหมอ้ ตัง้ กระทะดว้ ยไฟปานกลาง ใสน่ ้ำ�มันลงไป แลว้ ใสก่ ระเทียมลง เจียวจนหอมเหลือง จากนัน้ ใสเ่ นื้อสับลงผัดจนเนื้อสุก แลว้ ใสก่ ุง้ แห้ง เกลือ พริกไทยเพื่อความเผ็ดร้อน ซีอิว้ ขาว แลว้ ผัดคลุกเคลา้ จนสว่ นผสมทัง้ หมดเขา้ กัน จาก นัน้ ใสห่ นอ่ ไมล้ งผัดจนสุก เมื่อเสร็จแลว้ นำ�ไปผสมโดยใสไ่ ขล่ งไป แลว้ ตีคนให้ทงั้ หมดเขา้ กัน แลว้ โรยดว้ ยตน้ หอม ผักชี คลุกเคลา้ ตอ่ จนสว่ นผสมทัง้ หมดเขา้ ที่ ทำ� แป้งปากหมอ้ โดยการผสมแป้งขา้ วเจ้าและแป้งมันเขา้ ดว้ ยกัน เติมน้ำ�ตม้ สุกลงไป ตีผสมแป้งจนละลายเป็ นเนื้อเดียวกัน จากนัน้ นำ�หมอ้ นึ่งขึ้นตัง้ ไฟปานกลาง รอจน น้ำ�ในหมอ้ เดือด จากนัน้ ตักแป้งทีผ่ สมเตรียมไวม้ าละเลงลงบนผา้ แลว้ ปิ ดฝาพักไวจ้ นแป้งเป็ นแผน่ เหนียว นำ�ไสท้ ผี่ สมไวต้ ักใสล่ งไป แลว้ ห่อแป้งประกบปิ ดกัน นำ� ปากหมอ้ ทีไ่ ดใ้ สช่ าม แลว้ ตักน้ำ�กว๋ ยเตีย๋ วลงไป จากนัน้ ใส่ ตน้ หอม ผักชี กระเทียมเจียว เสิร์ฟพร้อมเครื่องปรุงรสตามชอบ

กุ้งลวกมะนาว

ก๋วยเตี๋ยวไก่ต้มยำ�

นำ�น้ำ�ใสห่ มอ้ ตัง้ ไฟปานกลาง เมื่อน้ำ�เดือดใสห่ ัวไชเทา้ ลงไป จากนัน้ ใส่ “ผงปรุงรสเติมทิพ รสตม้ ยำ�” ลงไป เคีย่ วรอจน “ผงปรุงรสเติมทิพ รสตม้ ยำ�” ละลาย ใสร่ ากผักชี น้ำ�ตาล เกลือป่น คนผสมให้ทงั้ หมดเขา้ กัน จากนัน้ หรีไ่ ฟอ่อน เสร็จแลว้ ตัง้ พักไว้ ใสน่ ้ำ�เปลา่ ลงกระทะ นำ�เสน้ กว๋ ยเตีย๋ วทีเ่ ตรียมไวล้ งลวกจนสุก นำ� เนื้อไกส่ ับลงลวกจนเนื้อไกส่ ุกแลว้ จัดใสช่ าม ใสน่ ้ำ�มัน กระเทียมเจียว คลุกเคลา้ ให้ทวั่ ทัง้ เสน้ ใสเ่ ตา้ หู้ทอด ตัง้ ฉ่าย และถัว่ ลิสงบด เพิม่ รส จัดจ้านดว้ ย “น้ำ�มะนาวเติมทิพ” น้ำ�ปลา น้ำ�ตาลทราย พริกป่น จากนัน้ ใสน่ ้ำ�กว๋ ยเตีย๋ วทีเ่ ตรียมไว้ โรยหนา้ อีกครัง้ ดว้ ยตน้ หอมและผักชีซอย จัดเสิร์ฟพร้อมเครื่องปรุงและผักเคียงตามชอบ

นำ�น้ำ�ใสก่ ระทะโดยใช้ไฟปานกลาง ใสก่ ุง้ ทีล่ า้ งเตรียมไวล้ งลวก จนกุง้ สุก จากนัน้ นำ�ไปตัง้ พักไว้ ทำ�น้ำ�ราดดว้ ยการใส่ “น้ำ�มะนาวเติมทิพ” เพื่อความจัดจ้าน ในรสชาติ เติมน้ำ�ปลา น้ำ�ตาลปี๊ บแลว้ คนจนน้ำ�ตาลปี๊ บละลาย จากนัน้ ใสก่ ระเทียมไทยสับ รากผักชี และพริกขีห้ นูซอย แลว้ คลุกเคลา้ สว่ นผสมทัง้ หมดให้เขา้ กัน จัดจานเสิร์ฟดว้ ยผักสลัด ตามชอบ แลว้ จัดเรียงกุง้ ลงบนจาน จากนัน้ ตักน้ำ�ยำ�ราดให้ทวั่ ตัวกุง้ โรยหนา้ ตกแตง่ อีกครัง้ ดว้ ยกระเทียมฝานบางและผักชี ยกเสิร์ฟพร้อมผักเคียงตามชอบ

ดูสูตรและวิธีการทำ�เพิม่ เติมไดท้ ี่ www.muslimthaipost.com

10

หนังสือพิมพ์ มุสลิมไทยโพสต์ | ปีที่ 6 ฉบับที่ 57

สำ�นักข่าวมุสลิมไทย www.muslimthaipost.com เว็บไซต์มุสลิมที่มีผู้เข้าชมมากที่สุด


GSB

เมนูเด็ดรอมฎอนผลิตภัณฑ์ เห็ดทอดพันไก่แผ่นรมควัน GSB

นำ�เห็ดเข็มทองและเห็ดออรินจิแช่น้ำ�ทำ�ความสะอาด จากนัน้ สะเด็ด น้ำ�ตัง้ พักไว้ ฉีกเห็ดเข็มทองขนาดพอคำ� จากนัน้ นำ�มาวางไวท้ ี่ “ไก่ แผน่ รมควัน GSB” แลว้ มว้ นไกแ่ ผน่ รมควัน GSB รอบเห็ดเข็มทอง กลัด ดว้ ยไมจ้ มิ้ ฟั น สำ�หรับการทำ�เห็ดออรินจิเริม่ ดว้ ยการนำ�เห็ดออรินจิมา ผา่ ครึ่งตามแนวยาว แลว้ หัน่ เป็ นทอ่ นพอคำ� จากนัน้ นำ�ไกแ่ ผน่ รมควัน มาห่อโดยรอบ กลัดดว้ ยไมจ้ มิ้ ฟั น เมื่อเสร็จแลว้ ทาซอสเทอริยากิให้ ทัว่ เพื่อความหอมและกลมกลอ่ มยิง่ ขึ้น จากนัน้ ตัง้ กระทะดว้ ยไฟปานกลาง ใสน่ ้ำ�มันให้ทว่ ม เมื่อน้ำ�มันเริม่ ร้อนไดท้ ี่ ใสเ่ ห็ดเข็มทอง และเห็ด ออรินจิทีพ่ ัน “ไกแ่ ผน่ รมควัน GSB” ลงไป ทอดจนเหลืองสุกหอมแลว้ นำ�ขึ้นพักไว้ ตกแตง่ จัดจาน ดว้ ยผักสลัดตามชอบ นำ�เห็ดทอดพัน “ไกแ่ ผน่ รมควัน GSB” มาเรียงลงบนจาน เสิร์ฟคูก่ ับน้ำ�จิม้ ซี ฟู้ดหรือน้ำ�จิม้ ลูกชิน้ เพื่อความอร่อยยิง่ ขึ้น

ปอเปี๊ยะไส้ไก่ GSB พร้อมน้ำ�จิ้มรสเด็ด

ผลิตภัณฑ์ GSB ผูผ้ ลิตอาหารแปรรูปจากเนื้อไก่ ประเภทไสก้ รอก ลูกชิน้ ไกย่ อ ไกแ่ ผน่ รมควัน จากการผลิตทีไ่ ดม้ าตรฐานสากล GMP, HACCP, ISO14001, OHSAS18001 และไดร้ ับรองมาตรฐานฮาลาลจากคณะกรรมการกลางแห่งประเทศไทย

ฟูซิลลี่ผัดฮอทดอกเบรคฟัสหนังกรอบ GSB

นำ�มะเขือเทศบด ซอสมะเขือเทศเขม้ ขน้ และซอส มะเขือเทศลงในหมอ้ จากนัน้ ยกขึ้นตัง้ ไฟโดยใช้ไฟอ่อน เตรียมไวก้ อ่ น จากนัน้ นำ�กระทะตัง้ ไฟ ใสน่ ้ำ�มันมะกอก ใสห่ อมหัวใหญล่ งผัดในกระทะจนสง่ กลิน่ หอม จากนัน้ ใสเ่ ซเลอรีล่ งผัดจนสุก แลว้ ใสก่ ระเทียมผัดตอ่ จนหอม ปรุงรสดว้ ยเกลือ พริกไทย เพื่อความเผ็ดร้อน เมื่อผัด ผักในกระทะเสร็จเรียบร้อยแลว้ นำ�ใสห่ มอ้ มะเขือเทศ ทีต่ งั้ ไฟรอไว้ แลว้ คลุกเคลา้ สว่ นผสมทัง้ หมดให้เขา้ กัน จากนัน้ ใสพ่ าร์สลีย่ ์ ใบโหระพา ใบกระวาน คนให้ทงั้ หมดเขา้ กันอีกครัง้ แลว้ ปิ ดฝาเคีย่ วและ คนไปเรื่อยๆ จนทัง้ หมดผสมเขา้ กัน จากนัน้ นำ� “ฮอทดอกเบรคฟั สหนังกรอบ GSB” ลงทอด ในกระทะดว้ ยน้ำ�มันมะกอก ใสเ่ สน้ ฟูซิลลี่ และสว่ นผสมของซอสทีเ่ ตรียมไว้ แลว้ ผัดคลุกเคลา้ ให้เขา้ กัน เมื่อเสร็จแลว้ ตักใสจ่ าน ตกแตง่ ดว้ ยใบโหระพาเพื่อความสวยงามยิง่ ขึ้น

ตัง้ กระทะดว้ ยไฟปานกลาง ใสน่ ้ำ�มันจนทว่ ม เมื่อน้ำ�มันเริม่ ร้อนไดท้ ี่ “นำ�ปอเปี๊ ยะไสไ้ ก่ GSB” ใสล่ งไป ทอดจนสุกเหลืองหอม จากนัน้ นำ�ขึ้นพักไว ้ สำ�หรับสูตรการทำ�น้ำ�จิม้ รสเด็ด มีขนั้ ตอนดังนี้ นำ�น้ำ�จิม้ ไกผ่ สมกับน้ำ�ตาลทราย แลว้ นำ�ตัง้ ไฟอ่อนทิง้ ไวซ้ ักครู่ จากนัน้ ปรุงรสดว้ ยน้ำ�สม้ สายชู แลว้ โรยหนา้ ดว้ ยถัว่ ลิสงบด เติมพริกป่นเล็กนอ้ ย เพื่อให้มีความเผ็ดร้อนยิง่ ขึ้น จัดจานโดยวางผักสลัดรองดา้ นลา่ ง แลว้ จัดวาง “นำ�ปอเปี๊ ยะไสไ้ ก่ GSB” จากนัน้ ตักราดน้ำ�จิม้ รสเด็ด ใสถ่ ้วย แลว้ เสิร์ฟพร้อมผักเคียงหรือเครื่องดื่มตามชอบ

สปาเก็ตตี้ผัดมินิคอกเทลไก่รมควัน GSB

นำ�น้ำ�ใสห่ มอ้ ตัง้ ไฟปานกลาง จากนัน้ นำ�เสน้ สปาเก็ตตีล้ งตม้ ทิง้ ไวจ้ น เสน้ สุก จากนัน้ นำ�เสน้ สะเด็ดน้ำ�ตัง้ พักไว้ ตัง้ กระทะดว้ ยไฟปานกลาง ใสน่ ้ำ�มันมะกอก นำ�กระเทียมลงผัดจนไดก้ ลิน่ หอม ใสพ่ ริกแห้ง “มินิ คอกเทลไกร่ มควัน GSB” เบคอ่ นไก่ ผัดจนสว่ นผสมทัง้ หมดสุกทัว่ เมื่อทัง้ หมดสุกไดท้ ดี่ ีแลว้ นำ�เสน้ สปาเก็ตตีท้ เี่ ตรียมไวล้ งไป คลุกเคลา้ สว่ นผสมทัง้ หมดให้เขา้ กัน ปรุงรสดว้ ยซีอวิ๊ ขาว เกลือ และพริกไทยดำ� ป่น จากนัน้ คลุกเคลา้ ให้เขา้ กัน ใสใ่ บโหระพาเพื่อเพิม่ ความหอม แลว้ คลุกให้เขา้ กันอีกครัง้ เสร็จแลว้ ตักใสจ่ านพร้อมตกแตง่ ดว้ ยผักเคียงตามชอบ

สปาเก็ตตี้คาโบนาร่าไก่ยอดาวลายหินอ่อน GSB

ตัง้ กระทะดว้ ยไฟปานกลาง ใสเ่ นยลงผัดในกระทะจนละลายสง่ กลิน่ หอม จากนัน้ นำ�หัวหอมใหญท่ หี่ นั่ ซอยไวแ้ ลว้ ลงผัด เมื่อหัว หอมใหญเ่ ริม่ สุกไดท้ ี่ ใสแ่ ฮมไกล่ งไปผัดคลุกเคลา้ จนสุก จากนัน้ นำ� “ไกย่ อดาวลายหินอ่อน GSB” ใสล่ งไป ตามดว้ ยนมจืด ผัด คลุกเคลา้ ให้เขา้ กัน จากนัน้ ใสเ่ สน้ สปาเก็ตตีท้ ลี่ วกสุกไวแ้ ลว้ ลง ไป แลว้ ผัดคลุกเคลา้ เสน้ สปาเก็ตตีก้ ับสว่ นผสมตา่ งๆ ให้เขา้ กัน ในระหวา่ งนีค้ อยเติมนมจืดไปดว้ ยเพื่อไมใ่ ห้กระทะแห้งเกินไป เมื่อทุกอยา่ งคละเคลา้ กันดีแลว้ ใสซ่ อสคาโบนาร่าลงไป ผัดจนสว่ นผสมทัง้ หมดเขา้ กันดี เสร็จแลว้ รอกระทะเดือดอีกครัง้ แลว้ ปิ ดไฟ ตักสปาเก็ตตีค้ าโบนาร่า “ไกย่ อดาวลายหินอ่อน GSB” ใสจ่ าน ตกแตง่ โรยหนา้ ดว้ ย “ไกย่ อดาวลายหินอ่อน GSB” ไขล่ วก และจัดวางพาสลียล์ งไปในจานเพื่อ ความสวยงาม

แกงจืดเต้าหู้สอดไส้เนื้อปลา ลูกชิ้นไก่ GSB

นำ�เตา้ หู้ขาวกับแตงกวามาหัน่ แบง่ แลว้ ผา่ ครึ่งเพื่อให้สอดไส้ เขา้ ไปได้ จากนัน้ หัน่ ตน้ หอมและผักชีเป็ นทอ่ น พักไว้ นำ� กระเทียม รากผักชี พริกไทย ทีโ่ ขลกเตรียมไว้ มาคลุกเคลา้ กับ เนื้อปลาอินทรีย์ จากนัน้ นำ�ยัดไสไ้ ปในเตา้ หู้ และแตงกวาทีห่ นั่ เตรียมไว้ นำ�หมอ้ ใสน่ ้ำ�เปลา่ ลงตัง้ ไฟปานกลางแลว้ รอจนเดือด จากนัน้ ใสผ่ งซุปไกล่ งไป ตามดว้ ยเห็ดหอม รอจนน้ำ�เดือดอีกครัง้ ใส่ “ลูกชิน้ ไก่ GSB” และใสเ่ ตา้ หู้กับแตงกวายัดไสต้ ามลงไป จากนัน้ ปรุงรสดว้ ยซีอิว๊ ขาว เกลือป่น รอจนเตา้ หู้และแตงกวาลอยขึ้นมา แสดงวา่ ทัง้ หมดสุกดีแลว้ จากนัน้ ใสต่ น้ หอม ผักชี แครอท เพื่อเพิม่ สีสันให้กับอาหาร เสร็จแลว้ ตักเสิร์ฟใสช่ าม โรยตน้ หอม ผักชี พริกไทย เพื่อเพิม่ ความอร่อยให้กับแกงจืดเตา้ หู้สอดไสเ้ นื้อปลา “ลูกชิน้ ไก่ GSB” ยิง่ ขึ้น

ยำ�ไก่ยอ GSB

นำ� “ไกย่ อ GSB” หัน่ เป็ นทอ่ นขนาดพอคำ� แลว้ นำ�ใสภ่ าชนะ พักไว้ จากนัน้ ซอยขึ้นฉ่าย หอมหัวใหญแ่ ลว้ ใสล่ งในภาชนะ เตรียมไว้ ทำ�น้ำ�ยำ�โดย ใสน่ ้ำ�มะนาว น้ำ�ปลา น้ำ�ตาลปี๊ บ พริกซอยละเอียด หอมดอง น้ำ�หอมดอง คลุกเคลา้ สว่ นผสมทัง้ หมดให้เขา้ กัน ชิม รสชาติความอร่อยตามชอบอีกครัง้ จัดจานดว้ ยการนำ�ผักสลัดปูรองตกแตง่ ดว้ ยผักแกะสลัก นำ�ยำ� “ไกย่ อ GSB” ทีท่ ำ�เสร็จแลว้ ตักใสจ่ าน แลว้ เสิร์ฟพร้อมเครื่องดื่มตามชอบ

ยำ�ขนมจีนไก่ยอสามสี GSB เตรียมสว่ นผสมการยำ� ดว้ ยการหัน่ มะเขือเทศเป็ นสีส่ ว่ น จากนัน้ นำ�ถัว่ ฝั กยาวมาหัน่ เป็ นชิน้ เล็ก และซอยตน้ หอม เสร็จแลว้ ตัง้ รอไว้ จากนัน้ นำ�น้ำ�เปลา่ ใสห่ มอ้ ตัง้ ไฟ ปานกลาง รอจนน้ำ�เดือด แลว้ นำ� “ไกย่ อสามสี GSB” มาลวกจนสุก จากนัน้ นำ�พักไว้ เมื่อไดส้ ว่ นผสมทัง้ หมดแลว้ ทำ�การยำ�โดยใส่ น้ำ�ปลา น้ำ�มะนาว น้ำ�ตาล พริก น้ำ�ปลาร้า คลุกเคลา้ ให้เขา้ กัน ชิมรสชาติ เมื่อไดร้ สชาติตามความตอ้ งการแลว้ ใส่ เสน้ ขนมจีนลงไปแลว้ ผสมคลุกเคลา้ กับน้ำ�ยำ�ให้ทวั่ จากนัน้ ใส่ “ไกย่ อ GSB” มะเขือเทศ ถัว่ ฝั กยาว ตน้ หอมซอย คลุกเคลา้ อีกครัง้ จัดจานพร้อมเสิร์ฟกับผักเคียง หรือหนังปลากรอบ ตามชอบ

ข้าวผัดไก่แดดเดียว GSB ตัง้ กระทะดว้ ยไฟปานกลาง ใสน่ ้ำ�มันลงไป จากนัน้ นำ�กระเทียมลง เจียวจนหอมเหลือง จากนัน้ ใส่ “ไกแ่ ดดเดียว GSB” ลงไป เมื่อ “ไก่ แดดเดียว GSB” เริม่ สุกดีแลว้ ใสข่ า้ วสวย แลว้ ผัดคลุกเคลา้ ให้เขา้ กัน จากนัน้ ปรุงรสดว้ ยน้ำ�ปลา น้ำ�ตาลทราย พริกไทยป่น แลว้ คลุกเคลา้ ให้ทวั่ อีกครัง้ ปิ ดไฟแลว้ ใสผ่ ักชี ตน้ หอมลงไป เตรียมเสิร์ฟดว้ ยการ ตักขา้ วผัดใสจ่ าน วางเคียงดว้ ยแตงกวา มะนาว และไขต่ ม้ เพื่อความ นา่ รับประทานมากยิง่ ขึ้น

GSB สะอาด ปลอดภัย มั่นใจฮาลาล

แกงกะหรี่ไก่จ้มโรตี ิ GSB นำ�หมอ้ ตัง้ ไฟโดยใช้ไฟกลาง ใสก่ ะทิลงไปครึ่งหนึ่ง ตามดว้ ย พริกแกงกะหรี่ ผงกะหรี่ แลว้ คนผัดจนกะทิพริกแกงกะหรี่ แตกมันสง่ กลิน่ หอม เมื่อกะทิแตกมันดีแลว้ ใสเ่ นื้อไกล่ งไป แลว้ รอจนน้ำ�แกงเดือด จากนัน้ ใสม่ ันฝรัง่ หอมใหญ่ และกะทิที่ เหลือลงไป ปรุงรสดว้ ย น้ำ�ตาลปี๊ บ เกลือป่น น้ำ�ปลา ซีอวิ้ ขาว แลว้ คนคลุกเคลา้ ให้เขา้ กัน เมื่อไดร้ สชาติตามตอ้ งการแลว้ ให้ปรับไฟอ่อนลง ปิ ดฝาหมอ้ แลว้ เคีย่ วตอ่ ไป อีกประมาณ 30 นาที จนเนื้อไกน่ มุ่ และสว่ นผสมไดท้ เี่ ขา้ กันดี ในระหวา่ งรอ แกงกะหรีไ่ กเ่ สร็จ นำ�กระทะตัง้ ไฟอ่อน ใสเ่ นยลงไป ละเลงเนยไปจนทัว่ กระทะ จากนัน้ นำ�แผน่ “โรตี GSB” ลงทอด พลิกกลับดา้ นให้แป้ง “โรตี GSB” กรอบสุกทัว่ จากนัน้ จัดจานโดยตักแกง กะหรีใ่ สถ่ ้วย พร้อม “โรตี GSB” เสิร์ฟพร้อมกับอาจาดหรือผักเคียงตามชอบ

ดูสูตรและวิธีการทำ�เพิม่ เติมไดท้ ี่ www.muslimthaipost.com สำ�นักข่าวมุสลิมไทย www.muslimthaipost.com เว็บไซต์มุสลิมที่มีผู้เข้าชมมากที่สุด

หนังสือพิมพ์ มุสลิมไทยโพสต์ | ปีที่ 6 ฉบับที่ 57

11


JEERAPAN CATERING จีระพันธ์ แคทเทอริง่ รับจัดอาหารนอกสถานที่ บุฟเฟต์ โตะ๊ จีน ค็อกเทล คอฟฟี่ เบรค ดว้ ยอาหารฮาลาล 100% การันตีคุณภาพ และรสชาติทเี่ ป็ นเลิศ ดว้ ยชื่อเสียงของร้าน ไกย่ า่ ง จีระพันธ์ ทีม่ ีตำ�นานมามากกวา่ 70 ปี

โทร 081-755-1806, 084-8778-786 www.jeerapancatering.com

12

หนังสือพิมพ์ มุสลิมไทยโพสต์ | ปีที่ 6 ฉบับที่ 57

สำ�นักข่าวมุสลิมไทย www.muslimthaipost.com เว็บไซต์มุสลิมที่มีผู้เข้าชมมากที่สุด


IN BRIEF ขา่ วตา่ งประเทศ

ครั้งแรก การแข่งขันวิ่งที่เปิดเป็นสาธารณะของสตรีในเมืองเจดดะฮ์

มีการจัดวิง่ แขง่ สำ�หรับสตรีครัง้ แรก ในเมืองเจดดะฮ์ ณ เมืองแห่งกีฬาคิง อับดุลเลาะฮ์ (King Abdullah Sports City – KASC) เมื่อวันที่ 30 มีนาคม ทีผ่ า่ นมา ทัง้ นี้ เคย มีการจัดวิง่ แขง่ เฉพาะสตรีข้นึ แลว้ หลายครัง้ ใน 2-3 ปี ที่ ผา่ นมา แตเ่ ป็ นการจำ�กัดเฉพาะตามมหาวิทยาลัย หรือ โรงเรียนตา่ งๆ สว่ นในครัง้ นี้ เป็ นการเปิ ดให้บุคคลทัว่ ๆ ไปสามารถสมัครเขา้ ร่วมได้ และเป็ นการแขง่ วิง่ ในระดับ จังหวัด การแขง่ วิง่ สำ�หรับสตรีทวั่ ไปเมื่อวันที่ 30 ทีผ่ า่ นมา จัด ขึ้นในสภาพแวดลอ้ มทีเ่ ป็ นการแขง่ กีฬาอยา่ งเป็ นทางการ

และผู้เข้าแข่งขันสามารถแต่งกายในชุดกีฬาแบบที่แต่ง กันทัว่ ไป เพราะมีเฉพาะสตรีเทา่ นัน้ ทีส่ ามารถเขา้ ชมเชียร์ ได้ และยังมีการนำ�ผา้ ซาตินสีดำ�ไปปิ ดบังตามรัว้ เพื่อให้เป็ นสว่ นตัวสำ�หรับผูเ้ ขา้ แขง่ ขันดว้ ย การแขง่ ขันครัง้ นีจ้ ัดขึ้นโดย Activity Team and Petromin Corp. และสนับสนุนโดยสมาพันธ์ Saudi Mass Participation Federation โดยมีจุดมุง่ หมายใน การชีแ้ นะให้ชุมชนชาวซาอุ ฯ เห็นความสำ�คัญของการ เลน่ กีฬา และกระตุน้ ให้ประชาชนเขา้ มามีสว่ นร่วมในการ แขง่ ขันทีจ่ ะมีข้นึ ตอ่ ไปในอนาคต มีสตรีเขา้ ร่วมในการแขง่ ขัน 350 คน โดยแบง่ เป็ น 3 กลุม่ ไดแ้ ก่ อายุระหวา่ ง 8 - 13 ปี แขง่ ระยะ 4 กิโลเมตร, อายุระหวา่ ง 14 – 17 ปี แขง่ ระยะ 8 กิโลเมตร และอายุ ระหวา่ ง 18 – 60 ปี แขง่ ระยะ 20 กิโลเมตร อนึ่ง ในวันที่ 6 เมษายน ทีจ่ ะถึงนี้ สนามกีฬาคิงอับดุลอา ซิส และสโมสรอัล เวฮ์ดา จะเป็ นเจ้าภาพจัดการแขง่ วิง่ มาราธอนสำ�หรับสตรีครัง้ แรกในนครมักกะฮ์ โดยไดร้ ับ การอุปถัมภ์จากการกีฬาแห่งชาติ และเจ้าหญิงรีมา บินตฺ บันดาร์ ประธานสหพันธก์ ีฬาชุมชนแห่งซาอุ ฯ ทีม่ า : www.arabnews.com

มกุฎราชกุมาร บิน ซัลมาน เผยกฎหมายมะฮ์รอมเพิ่งใช้มา 39 ปี ในการให้สัมภาษณก์ ับ เจฟฟรี่ โกลดเ์ บิร์ก บรรณาธิการสื่อ The Atlantic ซึ่งตีพิมพเ์ ช้าวัน ที่ 2 เมษายน มกุฎราชกุมาร บิน ซัลมาน แห่ง ราชอาณาจักรซาอุ ฯ กลา่ ววา่ ไมม่ ีความแตกตา่ ง ระหวา่ งหญิง-ชายในอิสลาม และวา่ ประชากรในราช อาณาจักรซาอุ ฯ ครึ่งหนึ่งเป็ นสตรี และสตรีทที่ ำ�งาน ในภาครัฐบาลได้รับค่าตอบแทนในการทำ�งานเท่า เทียมกับเพื่อนร่วมงานทีเ่ ป็ นชาย พระองคย์ ังกลา่ ววา่ ทรงสนับสนุนสตรี เพราะสตรี เป็ นประชากรครึ่งหนึ่งของราชอาณาจักร และวา่ กฎ ระเบี ย บที่ส ร้ า งความเสมอภาคในการจ้ า งงานของ รัฐบาล ไดถ้ ูกภาคเอกชนนำ�ไปใช้ และซาอุ ฯ ไม่ ต้องการแบ่งแยกการปฏิบัติต่อประชากรให้แตกต่าง กัน มกุฎราชกุมาร บิน ซัลมาน ไดก้ ลา่ วถึงกฎหมายที่ เกีย่ วกับผูป้ กครอง หรือ มะฮ์รอม วา่ กฎหมายนีม้ ี ขึ้นหลังปี 1979 (พ.ศ.2522) โดยกฎหมายนีม้ ีขอ้ กำ�หนดหลายอยา่ ง อาทิ สตรีชาวซาอุ ฯ ทีต่ อ้ งการ เดินทางไปทีใ่ ดก็ตาม ตอ้ งไดร้ ับอนุญาตจากญาติ สนิททีเ่ ป็ นผูช้ ายเสียกอ่ น

ทา่ นยังอธิบายวา่ กอ่ นหนา้ นัน้ ซาอุ ฯ มีขนบธรรมเนียม ประเพณี ในสังคม ทีส่ ตรีจะตอ้ งไดร้ ับอนุญาตจากญาติ ผูช้ ายทีใ่ กลช้ ิด หรือมะฮ์รอมในบางกรณี แตไ่ มไ่ ดก้ ำ�หนด ออกเป็ นกฎหมาย และไมใ่ ช่วา่ ซาอุ ฯ จะยอ้ นกลับไปใน สมัยของทา่ นศาสดามุฮัมมัด “ในปี 1960 (2503) สตรีเดินทางไปไหนๆ ได้ โดยไม่ ตอ้ งมีญาติผูช้ ายไปคุม้ ครอง แตก่ ฎหมายมะฮ์รอมเกิด ขึ้นในตอนนี้ และเราตอ้ งการทีจ่ ะเดินหนา้ ตอ่ ไป โดยหา หนทางทีจ่ ะคงเรื่องนีไ้ วเ้ พื่อมิให้เป็ นการทำ�ร้ายครอบครัว หรือทำ�ลายวัฒนธรรมดว้ ย” เมื่อวันที่ 26 กันยายน ปี ทผี่ า่ นมา กษัตริยซ์ ัลมาน ออก พระราชกฤษฎีกาให้สตรีสามารถสอบเพื่อรับใบอนุญาต ขับขีร่ ถยนตไ์ ด้ โดยกฎหมายทีก่ ำ�หนดให้สตรีขับรถไดจ้ ะ มีผลบังคับใช้ในเดือนมิถุนายน ทีจ่ ะถึงนี้ ทีม่ า : www.english.alarabiya.net

โค้ชฟุตบอลหญิงชาวซูดาน ผู้ทำ�ลายกำ�แพงกั้นความเสมอภาค ในขณะที่การมีทีมฟุตบอลหญิงในซูดานยังคงเป็ นความ ฝั นอันแสนไกล ซัลมา อัล มาญิดี ผูห้ ลงใหลในกีฬา ฟาดแขง้ นี้ ลว่ งรู้ถึงวิธีการทีจ่ ะมีสว่ นร่วมในกีฬาแสนรัก นัน่ คือการเป็ นโค้ชสอนฟุตบอลให้กับนักเตะซึ่งเป็ นชาย ทัง้ หมด ซัลมา วัย 27 ปี ไดร้ ับการรับรองจาก FIFA ให้เป็ นสตรี ชาวอาหรั บ และชาวซู ด าน คนแรก ทีอ่ ยูใ่ นตำ�แหนง่ โคช้ ฝึ กสอนให้ กั บ นั ก เตะชาย เมื่ออยู่ในสนามขณะทำ�การ ฝึ กสอนให้กับทีมสโมสร AlAhly Al-Gadaref ทีเ่ มือง Gadaref ทางตะวันออกของ เมืองหลวงคาร์ทูม เธอแตง่ กายในชุดนักกีฬา ทีป่ กปิ ด มิดชิด และยังสวมผา้ คลุมศีรษะสีดำ� บิดาของซัลมาเป็ นตำ�รวจนอกราชการ เธอหลงใหลใน กีฬาฟุตบอลตัง้ แตอ่ ายุได้ 16 ปี เมื่อไดเ้ ฝ้าดูการฝึ กสอน ฟุตบอลทีค่ รูฝึกสอนให้กับนอ้ งชาย และเมื่อเสร็จสิน้ การ ฝึ กสอน เธอมีมักจะไปพูดคุยกับโคช้ ถึงเทคนิคตา่ งๆ สิง่

นีท้ ำ�ให้โคช้ เห็นวา่ เธอมีแวว จึงมอบโอกาสให้เธอในการ มาทำ�งานกับเขา ในเวลาไมน่ าน ซัลมา สามารถฝึ กสอนทีมเยาวชนอายุ ต่ำ�กวา่ 13 และ ต่ำ�กวา่ 16 ของสโมสร Al-Hilal ใน Omdurman ซึ่งเป็ นเมืองคูแ่ ฝดของคาร์ทูม ตัง้ อยูบ่ นฝั่ ง แมน่ ้ำ�ไนล์ ในปี 2015 บีบีซี ประกาศ ชื่อซัลมา เป็ น 1 ในรายชื่อ “100 สตรีผสู้ ร้างแรงบันดาล ใจ” ซึ่งซัลมา ไดเ้ ป็ นโคช้ ฝึ กสอนให้กับทีมสโมสรของ ซูดาน ไดแ้ กท่ ีม Al-Nasr, AlNahda, Nile Halfa และทีม Al-Mourada ในการแขง่ ขัน ลีกที่ 2 ผลปรากฏวา่ ทีม Nile Halfa และทีม Al-Nahda ไดเ้ ป็ นทีมนำ�ในลีก และเธอได้ รับเข็มสัญลักษณร์ ะดับ B ซึ่งหมายความวา่ เธอไดร้ ับการ รับรองให้ฝึกสอนทีมใดก็ไดท้ อี่ ยูใ่ นลีกระดับ 1 ของทวีป แอฟริกา ทีม่ า : www.middle-east-online.com

สำ�นักข่าวมุสลิมไทย www.muslimthaipost.com เว็บไซต์มุสลิมที่มีผู้เข้าชมมากที่สุด

ผู้ฝึกสอนโยคะชาวซาอุ ฯ คนแรก รับรางวัล จากประธานาธิบดีอินเดีย โนอุฟ มาร์วาอี ชาวซาอุ ฯ เป็ นผูฝ้ ึ กสอนโยคะคนแรกทีไ่ ดร้ ับการ รับรอง และยังไดร้ ับรางวัล ปั ทมา ศรี (Padma Shri award) ซึ่งเป็ น รางวัลระดับสูงอันดับที่ 4 ของอินเดีย ทีม่ อบให้แกป่ ระชาชน ทัง้ นี้ เธอ ไดร้ ับมอบรางวัลจากประธานาธิบดี ราม นัธ โควินทร์ ทีบ่ า้ นรับรอง ของประธานาธิบดี ในกรุงนิวเดลี เมื่อวันที่ 20 มีนาคม ทีผ่ า่ นมา โดย มีนายกรัฐมนตรีนเรนทรา โมดี และบุคคลสำ�คัญอื่นๆ ร่วมงานดว้ ย รางวัลดังกลา่ วไดม้ อบให้กับเธอ เนื่องดว้ ยเป็ นผูม้ ีความพยายามใน การเผยแพร่การเลน่ โยคะ ในรูปลักษณข์ องกิจกรรมการเลน่ กีฬา ให้ เป็ นทีน่ ิยมอยา่ งแพร่หลายในราชอาณาจักรซาอุ ฯ จนทำ�ให้ไดร้ ับการ รับรองวา่ ถูกตอ้ งตามกฎหมายในราชอาณาจักร ทัง้ นี้ การทำ�ให้สังคมในซาอุ ฯ ยอมรับการเลน่ โยคะวา่ เป็ นกิจกรรม การออกกำ�ลังกาย ใช้เวลา 2 ปี โดยไดร้ ับการสนับสนุนจากเจ้า หญิงรีมา บินตฺ บันดาร์ ซึ่งเป็ นประธานสมาพันธก์ ีฬาชุมชน แห่งราช อาณาจักรซาอุ ฯ ปั จจุบันมีครูผสู้ อนโยคะในราชอาณาจักรซาอุ ฯ ประมาณ 500 คน สว่ นมากเป็ นสตรี หลังจากทีโ่ นอุฟเริม่ พูดถึงประโยชนข์ องการเลน่ โยคะในสื่อตา่ งๆ และเริม่ สอนมาตัง้ แตป่ ี 2004 ทีม่ า : www.english.alarabiya.net

นักท่องเที่ยวแห่เที่ยวบาห์เรน 3.1 ล้านคนใน 4 เดือนแรกของปีนี้ ชีค้ คอลิด บิน ฮามัด อัล คอลิฟา ผูอ้ ำ�นวยการการทอ่ งเทีย่ วและ นิทรรศการของบาห์เรน เผยวา่ บาห์เรนแสดงศักยภาพดา้ นการทอ่ ง เทีย่ ว จนทำ�ให้มีผมู้ าเยือนถึง 3.1 ลา้ นคน ภายใน 4 เดือนแรกของ ปี 2018 เพิม่ ขึ้นร้อยละ 11.4 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี ที่ ผา่ นมา ชีค้ อัล คอลิฟา ให้สัมภาษณส์ ่อื ในงานนิทรรศการการทอ่ งเทีย่ วอาระ เบีย (Arabian Travel Exhibition) จัดขึ้นทีน่ ครรัฐดูไบ วา่ นักทอ่ ง เทีย่ วใช้เวลาอยูใ่ นบาห์เรนเพิม่ ขึ้นจากเดิม 2.8 คืนเป็ น 3.1 คืน ซึ่ง หมายถึงวา่ นักทอ่ งเทีย่ วไมไ่ ดม้ าเฉพาะในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ เทา่ นัน้ ในสว่ นการใช้จ่ายเงินของนักทอ่ งเทีย่ วก็เพิม่ ขึ้นราวร้อยละ 30 เป็ น เงินจำ�นวน 449 ลา้ นบาห์เรนดินาร์ ซึ่งบง่ ชีใ้ ห้เห็นถึงการขยายตัวใน ดา้ นการทอ่ งเทีย่ วของบาห์เรน เขายังกลา่ ววา่ ตลอด 3 ปี ทผี่ า่ นมา บาห์เรนประสบความสำ�เร็จใน ภาคการทอ่ งเทีย่ ว โดยรายไดป้ ระชาชาติตอ่ หัว เพิม่ ขึ้นจาก 3.5 % เป็ น 6.9 % จากรายไดท้ ไี่ มไ่ ดม้ าจากผลิตภัณฑน์ ้ำ�มัน ซึ่งนับเป็ น ตัวเลขทีส่ ูงกวา่ ประเทศอื่นในภูมิภาคชีค้ อัล คอลิฟา ยังกลา่ ววา่ ปั จจุบันบาห์เรนมีโครงการทีต่ า่ งๆ ทีใ่ กลเ้ ปิ ดตัว อาทิ โรงแรม 15 แห่ง ซึ่งใช้เงินลงทุนมูลคา่ กวา่ 1 หมื่นลา้ นดอลลา่ ร์ โครงการสนาม บินนานาชาติบาห์เรน รวมถึงการเพิม่ จำ�นวนเครื่องบินและเทีย่ วบิน ของสายการบินแห่งชาติ กัลฟ์ แอร์ ยิง่ กวา่ นัน้ ชีค้ อัล คอลิฟา ยังไดเ้ ปิ ดเผยถึงโครงการสร้างศูนย์ นิทรรศการ ทีใ่ หญท่ สี่ ุดในภูมิภาคอาหรับ โดยการกอ่ สร้างจะเริม่ ในปลายปี 2018 รวมทัง้ โครงการพัฒนาอื่นๆ แถบชายฝั่ งทะเลของ บาห์เรนอีกดว้ ย ทีม่ า : www.english.alarabiya.net

หนังสือพิมพ์ มุสลิมไทยโพสต์ | ปีที่ 6 ฉบับที่ 57

13


RELIGIOUS ARTICLES

บทความศาสนา

รอมฎอน

เดือนแหง่ การขัดเกลา พีน่ อ้ งมุสลิมทีเ่ คารพรัก ทา่ นทัง้ หลายจงประพฤติ ปฏิบัติตาม ในสิง่ ทีพ่ ระองค์ อัลลอฮ์ ซุบฮานาฮูวา่ ตา อาลา ทรงใช้ และจงยับยัง้ ละเวน้ ในสิง่ ทีพ่ ระองคท์ รง บัญญัติห้าม ดว้ ยความยำ�เกรงตอ่ พระองค์ อัลลอฮ์ อยา่ งยัง่ ยืนนัน้ ยอ่ มนำ�พาตนเอง ไปสูแ่ นวทางอัน เทีย่ งตรง และเป็ นแนวทางทีม่ ีความปลอดภัยใน ชีวิต ทัง้ ในโลกนีแ้ ละโลกหนา้ อยา่ งแนน่ อน พวกเราจงขอบคุณอัลลอฮ์ (ซ.บ.) ทีพ่ ระองคท์ รง ยืดอายุของเรา จนถึง ณ วันนี้ ซึ่งเราไดร้ ับความ โปรดปรานจากพระองคด์ ว้ ยการถือศีลอด ในเดือน รอมฎอนปี นี้ การใช้ชีวิตในเดือนรอมฎอน อันทรง เกียรตินี้ ทา่ นรอซู้ล (ซ.ล.) เป็ นแบบอยา่ งทีส่ ูงสง่ สำ�หรับเรา ในการปฏิบัติความดี ทา่ นรอซู้ล (ซ.ล.) ไดอ้ บรมสัง่ สอนแกเ่ รา ในทุกๆการกระทำ� เพื่อ ความดีของเราในเดือนรอมฎอน โดยการอ่านอัลกรุ อาน ให้มากๆ เพราะผลบุญสำ�หรับผูท้ อี่ ่านอัลกรุ อานนัน้ จะไดร้ ับบุญกุศลทีม่ หาศาล การถือศีลอดเป็ น อิบาดะห์ ทีเ่ กา่ แกม่ านานแลว้ ตัง้ แตใ่ นสมัยประชาชาติกอ่ นๆ ซึ่งการถือศีลอดนัน้ เป็ นหลักการของศาสนา ไมว่ า่ จะเป็ นศาสนาทีม่ า จากฟากฟ้า อยา่ งเช่น ยาฮูดี และนัสรอนีย์ ความ แตกตา่ งดังกลา่ วนีค้ ือ การตัง้ เจตนาเทา่ นัน้ อัลลอฮฺ (ซ.บ.) ตรัสในอัลกรุอานวา่ “บรรดาผูศ้ รัทธาทัง้ หลาย การถือศีลอดนัน้ ไดถ้ ูก กำ�หนดแกพ่ วกเจ้า เช่ น เดี ย วกับที่ได้ถูกกำ�หนดแก่บรรดาผู้ก่อนหน้า พวกเจ้ามาแลว้ เพื่อวา่ พวกเจ้าจะไดย้ ำ�เกรง” [ซูเราะห์ อัลบากอเราะห์ อายะฮ์ที่ 183] ในอายะฮ์นกี้ ลา่ วถึง เป้าหมายของการถือศีลอด อยา่ งชัดเจน เพื่อให้การตักวานัน้ เกิดขึ้นแกม่ ุสลิมีน เพราะการยำ�เกรงนัน้ จะทำ�ให้คนเป็ นคนดีและ มีเกียรติ เป็ นผูท้ ีพ่ ร้อมทีจ่ ะปกป้องตัวเองจาก การกระทำ � ความผิ ด ต่ อ หลั ก คำ � สอนของอั ล ลอฮฺ (ซ.บ.) การถือศีลอดดังกลา่ ว ยังเป็ นอิบาดะห์

14

บทความจาก www.islammore.com โดย อ.ดาวุด สันติวิไลพร คุตบะห์วันศุกร์ ณ มัสยิดท่าอิฐ

ประเภทหนึ่งทีอ่ ัลลอฮฺทรงโปรดปรานอยา่ งยิง่ ดังคำ�กลา่ ว พระองคอ์ ัลลอฮฺ (ซ.บ.) ทัง้ นีเ้ พื่อเป็ นการฝึ กฝน ของทา่ นรอซูล้ (ซ.ล.) ในหะดีษกุดซีย์ อัลลอฮฺ (ซ.บ.) ตรัสวา่ ให้ มุอฺมนิ มีความอดทนสูง มีความจูงใจในการ แสวงหาความประเสริฐ และให้ความสำ�คัญตอ่ วันอา “ทุกๆอะมา้ ล (การปฏิบัติ) ของลูกหลานอาดัมนัน้ เพื่อตัว คีเราะห์ มากกวา่ การให้ความสำ�คัญ ตอ่ โลกดุนยา เขาเอง เป็ นการให้ความสำ�คัญตอ่ ซุนนะห์ ของทา่ นรอซูล ยกเวน้ การถือศีลอด แทจ้ ริงแลว้ มันเพื่อฉัน (อัลลอฮฺ) และ (ซ.ล.) ดังในหะดีษทีก่ ลา่ ววา่ ฉันจะเป็ นผูต้ อบแทนมัน” (รายงานโดยบุคอรีและมุสลิม) “ใครที่ยืนหยัดอยู่บนการละหมาดในตอนกลางคืน ในเดือนรอมฎอน ในฮาดีษนี้ อัลลอฮฺ (ซ.บ.) ทรงตอบแทนผลบุญแกผ่ ูถ้ ือ ดว้ ยกับการหวังในผลตอบแทนจากอัลลอฮ์ ศีลอด ในขณะเดียวกัน การประกอบอิบาดะห์ทุกอยา่ งของ แนน่ อนเขาจะไดร้ บั การอภัยโทษในความผิดทีผ่ า่ นมา” บา่ วนัน้ พระองคอ์ ัลลอฮฺ (ซ.บ.) ไดท้ รงกำ�หนดผลตอบแทน ไวแ้ ลว้ เพราะวา่ ผูอ้ ่นื ทีน่ อกเหนือจากอัลลอฮฺ (ซ.บ.) นัน้ การอ่านกุรอานในเดือนรอมฎอน ซึ่งเป็ นอิบาดะห์ ไมส่ ามารถให้ผลตอบแทนได้ ทัง้ สิง่ ทีเ่ ป็ นความดี และสิง่ อี ก ประเภทหนึ่ ง ที่มี ผ ลตอบแทนอย่า งใหญ่ห ลวง ทีไ่ มด่ ี ดังนัน้ ผลตอบแทน เฉพาะของผูถ้ ือศีลอดนัน้ เป็ น ตอ่ มุสลิม เพราะวา่ อัลกุรอานถูกประทาน แกท่ า่ น สัญญาณทีบ่ ง่ บอกถึงความมีเกียรติ และความยิง่ ใหญข่ อง รอซูล (ซ.ล.) ในเดือนรอมฎอน ดังคำ�ตรัสของอัลลอฮฺ มัน (การตอบแทนดว้ ยผลบุญ) ดังนัน้ ในฐานะทีเ่ ป็ นมุสลิม (ซ.บ.) ไวค้ วามวา่ ก็ควรมีความจริงจังกับการถือศีลอด “เดื อ นรอมฎอนนั้ น เป็ นเดื อ นที่ อั ล กุ ร อานได้ ถู ก ทา่ นผูฟ้ ั งทีเ่ คารพ สว่ นหนึ่งของประโยชนใ์ นการถือศีลอด ประทานลงมา ในฐานะเป็ นทางนำ�สำ�หรับมนุษย์ มีดังตอ่ ไปนี้ คือ และเป็ นหลักฐานอันชัแจ้ง จำ�แนกระหวา่ งความจริง 1 การถือศีลอด ทำ�ใหค้ วามตอ้ งการทางอารมณล์ ดต่ำ�ลง และความเท็จ " 2. การถือศีลอด ทำ�ให้เกิดความรักใคร่ซ่งึ กันและกัน (ซูเราะห์อัลบากอเราะห์ อายะห์ที่ 185) และมีความเห็นอกเห็นใจระหวา่ งกัน 3. การถือศีลอด ทำ�ให้ผมู้ ีฐานะร่ำ�รวยจะไดช้ ่ วยเหลือผูท้ ี่ ทา่ นผูฟ้ ั งทีเ่ คารพ ทา่ นรอซูล (ซ.ล.) ไดน้ ำ�อัลกุรอาน มาเป็ นสิง่ ทีค่ อยอบรมตัวของทา่ นเอง ในเดือนรอม ยากจนอนาถา 4. การถือศีลอด เป็ นสาเหตุหนึ่งทีท่ ำ�ให้ร่างกายสมบูรณ์ ฎอน อันมีเกียรติ ซึ่งทา่ นเองเป็ นแบบอยา่ งทีด่ ี ใน เรื่องดังกลา่ วนี้ โดยทีท่ า่ นอ่านและศึกษาอัลกุรอาน ดังฮะดีษของทา่ นรอซู้ล (ซ.ล.) ทีไ่ ดก้ ลา่ วไวค้ วามวา่ “จง กับมาลาอิกะฮฺญิบรีล ในทุกๆเดือนรอมฎอน เพราะ วา่ อัลกุรอานนัน้ ถูกประทานลงมาเพื่อนำ�พามนุษย์ ถือศีลอด แลว้ ทา่ นจะสมบูรณ”์ ไปสูห่ นทางทีด่ ี พร้อมกับไดท้ ำ�ให้มนุษยน์ นั้ เป็ นผูท้ ี่ การละหมาดกิยามุลลัยล์ หรือการละหมาด ตะรอวีย์ มีมารยาทอันทรงเกียรติ ตลอดทั้ ง เดื อ นรอมฏอนจะส่ ง ผลดี อ ย่ า งใหญ่ ห ลวงต่ อ โดยสรุปแลว้ ตลอดทัง้ เดือนรอมฎอนนัน้ ถูกบรรจุไป การทำ�ให้คน ๆ หนึ่งเชื่อฟั งคำ�สัง่ ของ อัลลอฮฺ (ซ.บ.) ดว้ ยอามา้ ลทีม่ ีความหมายเป็ นอยา่ งยิง่ ซึ่งจะทำ�ให้ ดว้ ยความสมัครใจและดว้ ยความบริสุทธิใ์ จ การกิ มนุษยเ์ ป็ นคนทีม่ บี คุ ลิกภาพทีด่ ี เป็ นมุสลิมทีม่ เี กียรติ ยามุลลัยล์ เป็ นรูปแบบหนึ่งทีท่ ำ�ให้การอิบาดะห์ ใน และเป็ นบา่ วของพระองคอ์ ลั ลอฮฺ (ซ.บ.) อยา่ งแทจ้ ริง เวลากลางคื น มี วิ ธี ก ารที่ แ น่ น อนที่ ทำ � ให้ ก ารถื อ ศี ล อดมี ความสมบูรณ์ เพื่อวา่ พวกเราจะไดร้ ับการอภัยโทษจาก

หนังสือพิมพ์ มุสลิมไทยโพสต์ | ปีที่ 6 ฉบับที่ 57

สำ�นักข่าวมุสลิมไทย www.muslimthaipost.com เว็บไซต์มุสลิมที่มีผู้เข้าชมมากที่สุด


ARTICLES บทความทั่วไป

ไขข้อสงสัย “สเตร็ปซิล” สรุปมุสลิมทานได้หรือไม่? มุสลิมบางคนฮุกม่ วา่ ฮารอม และไมส่ ามารถซื้อ ยาอม สเตร็ปซิล ได้ เพราะ อา้ งวา่ มีสาร แอลกอฮอล์ ซึง่ ฮารอมกิน การฮุกม่ ดังกลา่ ว มีความผิดพลาด และ แคบเกินไป เพราะเราตอ้ งไปทำ�ความเขา้ ใจกับสาร ทีช่ ่อื วา่ ไดคลอโรเบนซิล แอลกอฮอล์ กอ่ น และคำ� วินจิ ฉัยตา่ งๆ ของบรรดาอุลามะ รายละเอียดตัวยา : ยาเบนซิล แอลกอฮอล์ (Benzyl alcohol) เป็ นสารเคมีทมี่ สี ตู ร โครงสรา้ งเป็ น อะโรมาติก (Aromatic alcohol, สารประกอบ แอลกอฮอลช์ นิดหนึง่ ทีม่ กี ลิน่ หอม) โดยธรรมชาติ สารตัวนีจ้ ะเป็ นของเหลวทีไ่ มม่ สี ี มีกลิน่ หอมออ่ นๆ มีพษิ ต่ำ� สามารถละลายในน้ำ� แอลกอฮอล์ และใน ไดเอทิลอีเทอร์ (Diethyl ether, สารเคมีชนิดหนึง่ ที่ ละเหยและติดไฟได)้ สารเบนซิล แอลกอฮอลถ์ กู พบในพืช ทีข่ น้ึ ตาม ธรรมชาติหลายชนิดอาทิพืชจำ�พวกผลไมต้ า่ งๆใบชา โดยเบนซิล แอลกอฮอลจ์ ะปรากฏอยูใ่ นน้ำ�มันหอม ระเหยของตน้ พืชเช่น ดอกมะลิ ดอกผักตบชวา เป็ นตน้ สำ�หรับประโยชนท์ างอุตสาหกรรมไดม้ กี าร นำ�เบนซิล แอลกอฮอลไ์ ปผลิต เป็ นตัวทำ�ละลาย น้ำ�หมึก เป็ นสว่ นผสมของสี สารเคลือบเงาหรือ แลคเกอร์ (Lacquers) เป็ นสว่ นผสมของสาร ประเภทอีพอกซีเ่ รซิน่ (Epoxy resin, ยางเรซินที่ ทนไฟ) สบูแ่ ละน้ำ�หอม ในดา้ นเภสัชภัณฑไ์ ดน้ �ำ เบน ซิล แอลกอฮอลไ์ ปใช้เป็ นสว่ นผสมของยาฉีด ยา ใช้เฉพาะที่ ดว้ ยมีคณ ุ สมบัตยิ บั ยัง้ การเจริญเติบโต

ของแบคทีเรีย ทำ�ใหผ้ ลิตภัณฑค์ งทนและมีอายุการใช้งานไดน้ าน ระดับหนึง่ ปั จจุบนั เบนซิล แอลกอฮอลย์ งั ใช้เป็ นทีแ่ พรห่ ลายของ อุตสาหกรรมเครื่องสำ�อางอีกดว้ ย บางประเทศไดน้ �ำ เอาเบนซิล แอลกอฮอลท์ เี่ ป็ นสารละลายเขม้ ขน้ 5% มาใช้เป็ นยาฆา่ เหา (Head lice) กับผูใ้ หญแ่ ละเด็กทีม่ อี ายุ 6 เดือนขึน้ ไป ผลขา้ งเคียง ทีพ่ บเห็นกันบอ่ ยจากยานีไ้ ด้ แก่ การแพท้ างผิวหนัง หากเขา้ ตา จะทำ�ใหเ้ กิดการระคายเคืองและอาจกอ่ ใหเ้ กิดอาการทีเ่ รียก วา่ Coneal necrosis (กระจกตาเป็ นแผล) และหา้ มใช้กบั เด็กแรก คลอด/เด็กอายุต�่ำ กวา่ 6 เดือนดว้ ยมีผลตอ่ ระบบทางเดินหายใจ หรือทำ�ใหเ้ กิดภาวะทีเ่ รียกวา่ Gasping syndrome (ผิว หนังแตก เป็ นแผลจากการใช้ยานี้ หายใจติดขัด/หายใจลำ�บาก และชัก) แต่ ยังไมพ่ บรายงานวา่ สารนีก้ ระตุน้ ให้เกิดมะเร็งหรือทำ�ให้ทารกใน ครรภว์ กิ ลรูป/พิการใดๆ สำ�หรับประเทศไทยเรามีผลิตภัณฑป์ ระเภทยาอมแกเ้ จ็บคอทีใ่ ช้ เบนซิล แอลกอฮอลม์ าเป็ นสารสำ�คัญ นอกนัน้ จะถูกใช้เป็ นสาร ยับยัง้ การเจริญเติบโตของแบคทีเรียเสียเป็ นสว่ นมาก (เนื้อหาตัวยาจาก: http://haamor.com) สว่ นฮุกม่ การใช้ยาทีม่ สี ารแอลกอฮอล์ เป็ นสว่ นผสมนัน้ ดังนี้ 1. สามารถเอามารักษาได้ หากแพทย์ แนะนำ� 2. สามารถเอามารักษาได้ หากสว่ นผสมของมันนอ้ ย 3. สามารถเอามารักษาได้ หากไมม่ ตี วั ยาอื่นๆ มาใช้ แทน 4. ตัวแอลกอฮอล์ ไดถ้ กู แปรสภาพ และหมดสภาพของความเป็ น แอลกอฮอล์ หรือ อิสติฮ์ลาก สิง่ นีไ้ ดก้ ลา่ วโดยทา่ น คอฏิป ชัรบีนยี ์ ในตำ�รา มุฆนิยาตุล มุฮตาจ เลม่ ที่ 5 หนา้ ที่ 518 ความวา่ " อุลามะมีทศั นะตา่ งกันในการใช้

เหลา้ ในการรักษาโรค เนื่องจากการแปรสภาพของ มัน อนุญาตใหท้ �ำ การรักษาดว้ ยมันได้ หากไมม่ สี งิ่ อื่นทีส่ ะอาดทีใ่ ช้ทดแทนมันได้ ถึงแมว้ า่ จะเป็ นการ รักษา เพื่อใหห้ ายเร็วก็ตาม แตด่ ว้ ยเงื่อนไขวา่ ตอ้ งได้ รับคำ�แนะนำ�จากแพทยม์ สุ ลิมทีม่ คี วามยุตธิ รรม และ มีความรูใ้ นการรักษาโดยใช้ตวั ยาดังกลา่ ว" ดังนัน้ การกินยาอมสเตร็ปซิลนัน้ สามารถทำ�ได้ เพราะมีตวั ยา ไดคลอโรเบนซิล แอลกอฮอล์ ใน ปริมาณนอ้ ย และมีแอลกอฮอล์ บางชนิด ไมใ่ ช่นายิ ส และไมไ่ ดท้ �ำ ใหม้ นึ เมา เช่น แอลกอฮอล์ ลา้ งแผล เป็ นตน้ แมม้ สี ารเอทิล แตก่ ใ็ ช้เพื่อใช้ฆา่ เชื้อแบคทีเรีย ไมไ่ ดเ้ อามากินเพราะสาเอทิลสูง และมุสลิมไมค่ วรรีบ ฮุกม่ คนอื่นวา่ กำ�ลังอมยาหรือ กินยาทีม่ สี ว่ นผสมของ เหลา้ แอลกอฮอลท์ อี่ ยูใ่ นเหลา้ เป็ นแอลกอฮอล์ ชนิด ใด ซึง่ เราตอ้ งไปหาขอ้ มูลในเรื่องนี้ กอ่ นทำ�การโจมตี คนทีก่ �ำ ลังไอ ทรมานวา่ กำ�ลังกินนายิส และเหลา้ หรือ น้ำ�เมา นัน้ มีสว่ นผสมของ "เอทิลแอลกอฮอล"์ ไมใ่ ช่ได คลอโรเบนซิลแอลกอฮอล์ แตห่ ลายคนก็ยงั เขา้ ใจผิด คิดวา่ แอลกอฮอลท์ ุกชนิดคือเหลา้ ซึ่งเป็ นความ เขา้ ใจผิดและขาดความรูเ้ รือ่ งประเภทของแอลกอฮอล์ ขอขอบคุณขอ้ มูลโดย: Matty Ibnufatim Hamady

อินทผลัม รู้ไว้เถอะประโยชน์เยอะ

หลายทิศทางสว่ นของผลมีลกั ษณะยาวรี ประมาณ 2 เซนติเมตร บางครัง้ ก็มขี นาดยาวถึง 4 เซนติเมตร รสชาติทเี่ ป็ นเอกลักษณข์ องอินทผลัมมีรสหวานฉ่ำ� สามารถกินไดท้ งั้ ผลสด และแบบสุก แบบสุกตอ้ ง ผา่ นกรรมวิธีในการถนอมอาหารกอ่ นซึ่งเป็ นวิธีการ ตากแหง้ จึงจะสามารถเก็บไวร้ บั ทานไดเ้ ป็ นปี ๆ

อินทผลัมกับมุสลิม อินทผลัม มีช่อื สามัญวา่ Dates สว่ นชื่อวิทยาศาสตรค์ อื Phoenix dactylifera, L. สามารถเจริญเติบโตไดใ้ นพื้นทีร่ อ้ นและแหง้ แลง้ แถบทะเลทราย ซึง่ พบมากแถวทวีปตะวันออกกลาง อินทผลัมเป็ นตน้ ไมต้ ระกูลปาลม์ มีความสูงประมาณ 30 เมตร ขนาดลำ�ตน้ วัดไดโ้ ดย รอบ 30-50 เซนติเมตร มีใบเป็ นแบบขนนกประมาณ 40-60 กา้ น ยาวประมาณ 4 เมตร มีใบยอ่ ยเจริญเติบโตพุง่ เป็ นแนวยาวออกไป

ทา่ นรอ่ ซูล (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) เคยละ ศีลอดด้วยอินทผลัมก่อนที่ท่านจะละหมาดมัฆริบ บางรายงานเลา่ วา่ หากไมม่ อี นิ ทผลัมสุกทา่ นจะจิบน้ำ� 2-3 จิบ ดา้ นศาสตรร์ ว่ มสมัยพิสจู นใ์ หป้ ระจักษแ์ ลว้ วา่ อินทผลัมเป็ นอาหารเพื่อสุขภาพ ซึง่ ประกอบไป ดว้ ยน้ำ�ตาล ไขมัน โปรตีนตา่ งๆ และวิตามินทีส่ �ำ คัญ

สำ�นักข่าวมุสลิมไทย www.muslimthaipost.com เว็บไซต์มุสลิมที่มีผู้เข้าชมมากที่สุด

อีกหลายชนิด สิง่ เหลา่ นี้ เป็ นสิง่ ทีท่ า่ นรอ่ ซูล (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) ไดแ้ นะนำ� อิ น ทผลั ม ยั ง มี ส ายใยอาหารอี ก หลายชนิ ด แพทยแ์ ผนปั จจุบนั คน้ พบวา่ อินทผลัมมีสว่ น ช่วยในการป้องกันจากโรคมะเร็งในช่องท้อง อยา่ งมีประสิทธิภาพ อินทผลัมยังเป็ นผลไมท้ ี่ คุณประโยชนด์ า้ นโภชนาการเหนือผลไมน้ านา ชนิด ซึง่ สว่ นประกอบดว้ ย น้ำ�มัน แคลเซียม ซัลเฟอร์ เหล็ก โพเทสเซียม ฟอสฟอรัส แมงกานีส คอพเปอร์ และแมกนีเซียม อาจกลา่ ว ไดว้ า่ อินทผลัมเป็ นผลไมท้ ใี่ หป้ ระโยชนท์ าง อาหาร ชาวอาหรับมักจะกินอินทผลัมรว่ มกับนม โยเกิรต์ หรือขนมปั ง เนยและปลา การรว่ มกัน ดังกลา่ วถือเป็ นการกินอาหารทีเ่ พียงพอสำ�หรับ สมองและรา่ งกาย

หนังสือพิมพ์ มุสลิมไทยโพสต์ | ปีที่ 6 ฉบับที่ 57

15


อากาศ

HEALTH

นานาสาระ

ที่มองไม่เห็น

ศัตรูร้ายแรงทีไ่ มม่ ีเสียง ไมม่ ีกลิน่ แมแ้ ตต่ ายังมองไมเ่ ห็น ซึ่งลอย ปะปนอยูก่ ับอากาศ อาจทำ�ให้ ถึงขัน้ เสียชีวิตได้ สิง่ แปลกปลอมที่ แฝงตัวอยูใ่ นอากาศ คือแบคทีเรีย ไวรัส และปรสิต คุณไมส่ ามารถรู้ ไดเ้ ลยวา่ ร่างกายคนเราทีเ่ มื่อเจอกับมลพิษบางสว่ นแลว้ ไมม่ ีอาการ นัน้ เนื่องจากวา่ ร่างกายของคุณกำ�ลังใช้ภูมิคมุ้ กันบางสว่ นในการขับ ไล่ หรือทำ�ลายผูบ้ กุ รุกในบางสว่ นกอ่ นหนา้ นีอ้ อกไปแลว้

เมื่อหลายพันปี กอ่ น มนุษยไ์ มร่ ้จู ักอันตราย ของ จุลินทรียห์ รือสิง่ มีชีวิตขนาดจิว๋ ทีเ่ ป็ นอันตราย แต่ พอถึงศตวรรษที่ 19 นักวิทยาศาสตร์ก็ยืนยันวา่ จุลินทรียเ์ กีย่ วขอ้ งกับการเกิดโรค ซึ่งทำ�ให้คนเรา สามารถป้องกันตัวเองไดด้ ีข้ึน ตัง้ แตน่ นั้ มา นักวิจัย ทางการแพทย์ก็ ส ามารถขจั ด หรื อ ลดความเสี่ ย ง ของการเกิดโรคติดเชื้อบางอย่างได้แทบจะสิ้นเชิง เช่น ไขท้ รพิษและโปลิโอ แตโ่ รคบางอยา่ ง เช่น ไขเ้ หลืองและไขเ้ ลือดออกก็กลับมาอีก ทำ�ไมเป็ น อยา่ งนัน้ ? ขอพิจารณาปั จจัยเหลา่ นี้ • ทุกปี ผคู้ นหลายลา้ นเดินทางไปทัว่ โลกและมัก จะกลายเป็ นพาหะนำ�โรค ทำ�ใหโ้ รคติดตอ่ ทีอ่ นั ตราย แพรก่ ระจายไป • แบคที เ รี ย บางชนิ ด พั ฒ นาตั ว เองให้ ด้ื อ ยา

ปฏิชีวนะมากขึ้น องคก์ ารอนามัยโลก บอกวา่ “โลกกำ � ลั ง มุ่ ง ไปในทิ ศ ทางของยุ ค หลั ง ยา ปฏิชีวนะ (Post-antibiotic era) ซึ่งเป็ นยุคที่ การติดเชื้อ . . . กลับมาฆา่ เราไดอ้ ีกครัง้ ” • ความไม่ ส งบทางการเมื อ งและความ ยากจนมักจะทำ�ให้รัฐบาลไมค่ อ่ ยสนใจควบคุม การระบาดของโรค • ประชาชนมากมายไมร่ วู้ ธิ ปี ้ องกันการติดเชือ้ ประชาชนควรช่วยรณรงค์และประชาสัมพันธ์ ให้ทุกคนเขา้ ใจในอันตรายที่เกิดขึ้นจากภาวะ มลพิ ษ ในอากาศเพื่ อ หลี ก เลี่ ย งหรื อ หาทาง ป้องกันเมื่อเจอกับมลพิษ

9,900 เพื่อสุขภาพ

การเดินเป็ นการออกกำ�ลังกายทีง่ า่ ยทีส่ ุด เดินวันละ 9,900 กา้ ว ดียังไงมาดูกัน

ประโยชน์ของการเดิน 16

ก้าว

1. เมื่อเดิน 12,000-15,000 กา้ วตอ่ วันจะช่วยควบคุม น้ำ�หนักตัว เพราะทำ�ให้ การเผาผลาญพลังงาน ในร่างกายเพิม่ ขึ้น น้ำ�หนักตัวจึงลดลงและช่วยเสริม สร้างความแข็งแรงของกระดูกและกลา้ มเนื้อ 2. เมื่อเดิน 9,900-10,000 กา้ วตอ่ วัน 3 ครัง้ ตอ่ สัปดาห์ ในอัตราความเร็วทีท่ ำ�ให้หัวใจเตน้ เร็วขึ้น จัดเป็ นการออกกำ�ลังกายแบบแอโรบิกช่วยให้การ ทำ�งานของหัวใจและปอดดีข้นึ ซึ่งอวัยวะทัง้ 2 นี้ มีความสำ�คัญตอ่ เซลลต์ า่ งๆ ทุกสว่ นของร่างกาย จำ�เป็ นต้องได้รับเลือดที่นำ�เอาออกซิเจนมาหล่อ เลีย้ งตลอดเวลา 3. เมื่อเดิน 9,900-10,000 กา้ วตอ่ วัน หรือ 70,000 กา้ วตอ่ สัปดาห์ จะช่วยควบคุมความดันโลหิตไดด้ ี ขึ้นในผูป้ ่ วยทีม่ ีโรคความดันโลหิตสูง เมื่อร่างกาย เราแข็งแรง มีน้ำ�หนักทีส่ ัมพันธก์ ับสว่ นสูง มีการเผา ผลาญพลังงานทีด่ ี ผลทีต่ ามมาคือโอกาสทีจ่ ะเกิด โรคความดันโลหิตสูงก็ลดลง หรือในผูป้ ่ วยทีเ่ ป็ น โรคความดันก็จะสามารถควบคุมความดันได้ดีข้ึน กวา่ ผูท้ ไี่ มอ่ อกกำ�ลังกาย

หนังสือพิมพ์ มุสลิมไทยโพสต์ | ปีที่ 6 ฉบับที่ 57

4. เมื่อเดิน 9,900-10,000 กา้ วตอ่ วัน หรือ 70,000 กา้ วตอ่ สัปดาห์ จะช่วยควบคุมระดับ น้ำ�ตาลในเลือด การเดินทำ�ให้คนปกติ เป็ น เบาหวานไดย้ ากขึ้น สว่ นผูท้ เี่ ป็ นโรคเบาหวาน อยูแ่ ลว้ ก็จะทำ�ให้ควบคุมน้ำ�ตาลไดง้ า่ ยขึ้น ใน ผู้ป่ วยเบาหวานที่ มี ก ารทำ � งานของฮอร์ โ มน อินซูลินลดลงนัน้ พบวา่ การออกกำ�ลังกายอยา่ ง สม่ำ�เสมอจะช่วยให้อนิ ซูลนิ ทำ�งานดีข้นึ ร่างกาย สามารถนำ�น้ำ�ตาลไปใช้งานไดด้ ีข้ึน อันหมาย ถึงสามารถควบคุมเบาหวานไดด้ ีข้ึนนัน่ เอง 5. เมื่อเดิน 9,900-10,000 กา้ วตอ่ วัน หรือ 70,000 กา้ วตอ่ สัปดาห์ จะช่วยเพิม่ ไขมันดีหรือ HDL ทีท่ ำ�หนา้ ทีเ่ ก็บขยะหรือเก็บคราบไขมัน ตามผนังเส้นเลือดไปตับและขับออกทางน้ำ�ดี ดังนัน้ จึงเป็ นการลดไขมันตัวร้ายหรือ LDL โดย ในผูป้ ่ วยที่มีภาวะไขมันสูงอาจจะไมต่ ้องรับกิน ยาหรือใช้ในปริมาณทีล่ ดลง การเดิ น ถื อ เป็ น การออกกำ � ลั ง กายที่ ดี เ ลยที เดียว ไมต่ อ้ งเสียคา่ อุปกรณ์ แคห่ ารองเทา้ ทีใ่ ส่ สบาย เทา่ นีเ้ ราก็มีสุขภาพทีด่ ีได้

สำ�นักข่าวมุสลิมไทย www.muslimthaipost.com เว็บไซต์มุสลิมที่มีผู้เข้าชมมากที่สุด


สำ�นักข่าวมุสลิมไทย www.muslimthaipost.com เว็บไซต์มุสลิมที่มีผู้เข้าชมมากที่สุด

หนังสือพิมพ์ มุสลิมไทยโพสต์ | ปีที่ 6 ฉบับที่ 57

17


ใบไม้ สีทอง

LIFE STYLE

ไลฟสไตล์

(ย่านดาโอ๊ะ) สุดยอดผลิดภัณฑ์เด่นจังหวัด ปี พ.ศ.2549 (Provincial Star OTOP 2006) จากครูสอนหนังสือในหมูบ่ า้ นเล็กๆ ในจังหวัดนราธิวาส ไดม้ โี อกาสมาบอกเลา่ เรื่องราวประสบการณ์ ให้กับผูอ้ ่านมุสลิมไทยโพสต์ เกีย่ วกับการสร้างโอกาสให้กับชุมชนและตนเอง ในยุคโลกาภิวัฒน์ และเป็ นผูท้ คี่ ิดริเริม่ นำ�ใบไมส้ ีทอง (ยา่ นดาโอ๊ะ) มาเป็ นสินคา้ ทีร่ ะลึก “อัสลามมุอะลัยกุม” ผม อาจารยส์ มมาตร์ ดารามัน่ เป็ นชาวนราธิวาส วันนีเ้ ป็ นโอกาสดี ทีท่ าง มุสลิมไทยโพสต์ ให้ผมไดม้ าร่วมแชร์ประสบการณ์ การสร้างโอกาสให้กับชุมชนและตนเอง ซึ่งสิง่ ทีส่ ำ�คัญทีส่ ุดคือตัวตนของเรา ความสำ�เร็จเริม่ ตน้ จากความคิดของเรา ทุกคนมีความคิด มีไอเดีย มีความตัง้ ใจ มีความฝั นทีจ่ ะทำ� อยา่ ปิ ดกัน้ ความคิดความตัง้ ใจของตัวเอง ทุกคนมีโอกาส สิง่ ที่ สำ�คัญคือตอ้ งคิดตา่ งจากคนอื่น ผมซึ่งเป็ นครูในหมูบ่ า้ นเล็กๆ เคยเห็นความยากจนของชาวบา้ น เด็กๆ บางคนไมม่ ีอาหารกลาง วัน ผมจึงเกิดความคิดทีจ่ ะเขา้ ไปพูดคุยกับพอ่ แมเ่ ด็กทีบ่ า้ น เพื่อหารายไดใ้ ห้พอ่ แมเ่ ด็กโดยสร้าง อาชีพ จึงเริม่ โครงการปลูกตน้ ไมใ้ สถ่ ุงขายและนำ�รายไดท้ ไี่ ดจ้ ากการปลูกตน้ ไม้ นำ�เงินมา ซอดา เกาะห์ให้ทางโรงเรียนเพื่อเป็ นทุนคา่ อาหารกลางวันให้กับเด็กๆ “เรื่องของใบไมส้ ีทอง” ก็เป็ นตัวอยา่ งหนึ่งทีเ่ ราไดน้ ำ�พืชพรรณ หรือสิง่ ทีเ่ รามีอยูใ่ นชุมชนมาใช้ ประโยชน์ เพื่อเพิม่ มูลคา่ ให้กับตัวสินคา้ ผมไดอ้ ่านหนังสือเกีย่ วกับการทอ่ งเทีย่ วเพราะเห็นวา่ การ ทอ่ งเทีย่ วประเทศเรามีรายไดเ้ ป็ นอันดับตน้ ๆของประเทศ และ 40% ของรายได้ มาจากการทอ่ ง เทีย่ ว การซื้อของทีร่ ะลึก เลยเป็ นช่องทางหนึ่งทีท่ ำ�ให้เกิดความคิดทีจ่ ะทำ�ของทีร่ ะลึกขาย จากนัน้ “ใบไมส้ ีทอง” ถูกนำ�มาเสนอให้กับกรมพัฒนาชุมชน ในปี 2547 ไดข้ ้ึนทะเบียนเป็ นสินคา้ OTOP ทำ�ให้สินคา้ พื้นบา้ น ทีเ่ คยคิดวา่ จะนำ�มาขายให้นักทอ่ งเทีย่ วถือกำ�เนิดขึ้นทีต่ ลาดสว่ นกลาง และ ตอ้ งขอขอบคุณทา่ นนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ทา่ นมีไอเดียทีส่ ุดเจ๋ง ทีไ่ ดน้ ำ� สินคา้ ของชาวบา้ นและชาวOTOP ขึน้ ไปขายบนเครื่องบิน ซึง่ เป็ นความภาคภูมใิ จของคนไทยทุกภาค เคยมีบางคนพูดวา่ อาจารยจ์ ะขายใบไมแ้ ลว้ ใครจะซื้อ ผมตอบไปวา่ ผมไมไ่ ดข้ ายใบไม้ ผมกำ�ลัง ขายเรื่องราว ผมกำ�ลังขายความอุดมสมบูรณข์ องภาคใต้ ผมกำ�ลังขายความภาคภูมิใจ กำ�ลังขาย ความรู้สึกทีด่ ีๆ ของคนใต้ ผมอยากให้ทุกคนหันมาดูภาคใต้ ในสิง่ ทีด่ ีๆ โดยเฉพาะธรรมชาติ ซึ่ง เป็ นการทอ่ งเทีย่ ว ซึ่งไมน่ า่ เชื่อวา่ สิง่ ทีค่ ิดมาเมื่อ 10 ปี ทีแ่ ลว้ วันนีเ้ ริม่ เห็นชัดเจนขึ้น เพราะทาง รัฐบาลพยายามสง่ เสริมให้เกิดเป็ นการทอ่ งเทีย่ วในชุมชน สิง่ ทีผ่ มอยากจะฝากชุมชนคนภาคใต้ เราอยูใ่ นภูมิประเทศทีอ่ ุดมสมบูรณ์ ทัง้ ธรรมชาติ เรามีภูเขา มีทีร่ าบ สวน และผลไม้ เรามีทุกอยา่ งทีอ่ ุดมสมบูรณ์ ถ้าเราสามารถทีจ่ ะแปรรูปสินคา้ เกษตรบา้ น เรา สามารถทีจ่ ะเพิม่ มูลคา่ สินคา้ นัน้ ไดแ้ นน่ อน นัน่ คือความอุดมสมบูรณ์ ความไมเ่ หมือนของเรา นัน่ เอง คือเรามีสงิ่ ทีท่ อี่ ่นื ไมม่ ี เช่นเดียวกับ ใบไมส้ ีทอง ทีเ่ ป็ นหนึ่งเดียวในโลกทีผ่ มตัง้ สโลแกนไว้ ผลิตภัณฑข์ องทีร่ ะลึก “ใบไมส้ ีทอง” ประดับตกแตง่ ออกแบบ-ผลิตโดย อ.สมมาตร์ ดารามัน่ 188 ถ.พิชิตบำ�รุง ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000 โทร/แฟกซ์ 073-513 581 มือถือ 089-298-3402 Line ID: 089-2983402 https://www.facebook.com/goldenleaf.sommart

18 15

หนังสือพิมพ์ มุสลิมไทยโพสต์ | ปีที่ 6 ฉบับที่ 57

สำ�นักข่าวมุสลิมไทย www.muslimthaipost.com เว็บไซต์มุสลิมที่มีผู้เข้าชมมากที่สุด


FOOD &อาหารและการท TRAVEL อ่ งเที่ยว Owly Cafe'&Co ถ้าวันไหนอยากจิบกาแฟแกว้ อุ่นๆ ในบรรยากาศสบายๆ อบอวล ดว้ ยดนตรีเพราะๆ หรือจะเป็ นเบเกอรีห่ อมๆ อยา่ ลืมนึกถึงเรา Owly Cafe บรรยากาศอบอุ่นจนคุณอยากจะแวะมาทุกวันแนน่ อนคะ่ 18/54 ถนนเจริญประดิษฐ์ ตำ�บลรูสะมิแล อำ�เภอเมืองปั ตตานี จังหวัดปั ตตานี 94000

เปิ ดบริการทุกวัน เวลา 10:00 - 21:00 โทรศัพท:์ 097 349 4999

กาแฟชาวดอย สาขา ปั ตตานี 122/99 หมู่ 8 ถนนนาเกลือ ตำ�บลบานา อำ�เภอเมือง จังหวัดปั ตตานี 94000

โทร. 073 710 995 Facebook: กาแฟชาวดอย สาขา ปั ตตานี

The villa halal ร้านอาหารฮาลาล ทีม่ ีอาหารหลากหลายไวบ้ ริการลูกคา้ ไมว่ า่ จะเป็ น อาหารมุสลิม อาหารไทย อาหารอีสาน รสชาติกลมกลอ่ ม อิม่ อร่อยครบ สูตร อาทิเช่น ขา้ วหมกไก่ แกงเขียวหวาน และเครื่องดื่มอีกมากมาย และ ยังสามารถรับประทานไดท้ ุกเชื้อชาติอีกดว้ ย ... The villa halal เป็ น ร้านอาหารทีเ่ หมาะกับลูกคา้ ทุกทา่ น ไมว่ า่ จะมากันเป็ นครอบครัว การ เปิ ดให้บริการทุกวัน 07.00 - 20.00 น. ใครแวะเวียนไปแถว นัดหมายพบปะกัน The villa halal ยินดีพร้อมให้บริการทุกทา่ น...... มอเตอร์เวย์ (กรุงเทพ-ชลบุรี) ฝั่ งขาออก อยา่ ลืมนึกถึงเรานะคะ ภายในร้าน บรรยากาศชิลล์ ๆ ดูโลง่ โปร่งสบาย มีบริการห้องละหมาด โทร. 099-236-2396 ห้องน้ำ� ทีจ่ อดรถสะดวก

ริสตา้ เฮ้าสแ์ อนดร์ ีสอร์ท ริสตา้ เฮ้าสแ์ อนดร์ ีสอร์ท บริการห้องพัก 18 ห้องเป็ นลักษณะห้องแฝด สไตลร์ ีสอร์ทกึ่งบา้ น ภายในมีแอร์ น้ำ�อุ่น ทีวีให้บริการทุกห้อง ช่วงเช้า มีกาแฟร้อนและอาหารฮาลาลไวบ้ ริการ

สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม โทร. 092 495 9798

สำ�นักข่าวมุสลิมไทย www.muslimthaipost.com เว็บไซต์มุสลิมที่มีผู้เข้าชมมากที่สุด

หนังสือพิมพ์ มุสลิมไทยโพสต์ | ปีที่ 6 ฉบับที่ 57

16 19


859 Baht net

Muslim Thai Post No.57  

MuslimThaiPost It is a free Muslim newspaper. Thailand's number one established in 2011, affiliated with the Muslim News Agency. Targeted on...

Muslim Thai Post No.57  

MuslimThaiPost It is a free Muslim newspaper. Thailand's number one established in 2011, affiliated with the Muslim News Agency. Targeted on...

Advertisement