Page 1

หนังสือพิมพ์ มุสลิมไทยโพสต์ : คมความคิด เกาะติดสถานการณ์ อ่านมุสลิมไทยโพสต์

ปีท่ี 6 ฉบับที่ 55 | Tel. 081-854-5026 ,02-116-8134-5 E-mail : news.muslimthaipost@gmail.com Website : www.muslimthaipost.com FB Fanpage : www.facebook.com/muslimthaipost

w w w . mu s l i m t h a i pos t. c om

Talent ให้ อิสลามนำ�ทางธุรกิจ อ่านต่อหน้า 7


2

หนังสือพิมพ์ มุสลิมไทยโพสต์ | ปีที่ 6 ฉบับที่ 55

สำ�นักข่าวมุสลิมไทย www.muslimthaipost.com เว็บไซต์มุสลิมที่มีผู้เข้าชมมากที่สุด


สำ�นักข่าวมุสลิมไทย www.muslimthaipost.com เว็บไซต์มุสลิมที่มีผู้เข้าชมมากที่สุด

หนังสือพิมพ์ มุสลิมไทยโพสต์ | ปีที่ 6 ฉบับที่ 55

3


4

หนังสือพิมพ์ มุสลิมไทยโพสต์ | ปีที่ 6 ฉบับที่ 55

สำ�นักข่าวมุสลิมไทย www.muslimthaipost.com เว็บไซต์มุสลิมที่มีผู้เข้าชมมากที่สุด


ไอแบงก์ควงเมืองไทยประกันชีวิตและไทยประกันชีวิต จัดงานพิธีมอบรางวัลผู้แนะนำ�ยอดเยี่ยม “โครงการรวมพลังสร้างสรรค์ตะกาฟุล” นายวิทัย รัตนากร กรรมการและรักษาการผูจ้ ัดการ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก)์ เป็ นประธานพิธีมอบรางวัลผูแ้ นะนำ�ยอดเยีย่ ม “โครงการรวมพลัง สร้างสรรคต์ ะกาฟุล” อันเกิดจากการผนึกกำ�ลังระหวา่ งไอแบงกก์ ับพันธมิตรของ ธนาคาร อันไดแ้ ก่ บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทไทยประกัน ชีวิต จำ�กัด (มหาชน) ซึ่งประสบความสำ�เร็จผา่ นการออมเงินในรูปแบบตะกาฟุล (ผลิตภัณฑป์ ระกันชีวิตตามหลักศาสนาอิสลาม) ตลอดปี 2560 ทีผ่ า่ นมา นับเป็ นการ ตอบสนองความตอ้ งการของประชาชนทัง้ ชาวไทยมุสลิมและทุกศาสนิกเป็ นอยา่ งดี ซึ่งภายในงานไดจ้ ัดให้มีการมอบรางวัล The Star รางวัล Double Champion รวมทัง้ โลเ่ กียรติยศ เสื้อสามารถ เงิน รางวัล แกผ่ ชู้ นะการแนะนำ�การออมเงินระยะยาวพร้อมรับความคุม้ ครองชีวิตตามโครงการดังกลา่ ว รวมถึงรางวัลพิเศษ Lucky Draw จำ�นวน 5 รางวัลโดยมี นายสาระ ล่ำ�ซำ� กรรมการผูจ้ ัดการและประธานเจ้าหนา้ ทีบ่ ริหาร บริษัทเมืองไทย ประกันชีวิต จำ�กัด (มหาชน) มอบรางวัลปิ ดโครงการครัง้ ที่ 1 และ นางวรางค์ ไชยวรรณ กรรมการและรองกรรมการ ผูจ้ ัดการใหญอ่ าวุโส บริษัทไทยประกันชีวิต จำ�กัด (มหาชน) มอบรางวัลปิ ดโครงการ ครัง้ ที่ 2 ตลอดจน อ.อรุณ บุญชม ผูช้ ำ�นาญการชะรีอะฮ์ ดร.อณัส อมาตยก์ ุล ประธานทีป่ รึกษาดา้ นชะรีอะฮ์และคณะ ผูบ้ ริหารไอแบงก์ เมืองไทยประกัน ชีวิต และไทยประกันชีวิต ร่วมแสดงความยินดีถึงความสำ�เร็จของโครงการดังกลา่ ว ซึ่งเป็ นไปดว้ ยความชื่นมื่น ณ โรงแรม อัลมีรอซ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆนี้

ประธานที่ปรึกษา : ประเสริฐ มัสซารี บรรณาธิการอำ�นวยการ : ฉัตรชัย ตะวันธรงค์ บรรณาธิการบริหาร : อรุณ วิทยานนท์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด : ทอจันทร์ นเรศจักรพันธ์ กองบรรณาธิการ : ปรางชมพู ยะรังวงษ์ แปล : สุธิรา วิยกาญจน์ ประสานงาน : ปาริชาต ฟินดี้ อาร์ตไดเร็คเตอร์ : สมโภช หามะ สายตรงโฆษณา : ทอจันทร์ นเรศจักรพันธ์ 088-245-2625 บรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา : บัญญัติ ทิพย์หมัด เจ้าของ : บริษัท เอ็มเน็ต โซลูช่นั จำ�กัด 39/74 ซอยเคหะร่มเกล้า 82 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240 โทร : 02-116-8134-5 โทรสาร : 02-116-8136 Email :

news.muslimthaipost@gmail.com

Website : www.muslimthaipost.com , FB : muslimthaipost พิมพ์ที่ : บริษัท แจ็ส เพอ-พริ้น จำ�กัด

สมัครสมาชิก

มุสลิมไทยโพสต์

เป็นประจำ�ทุกเดือน

ชำ�ระเงินโดย : โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขทีบ่ ญ ั ชี 140-2-39431-0 ชือ่ บัญชี บริษทั เอ็มเน็ต โซลูชน่ั จำ�กัด หรือ ชำ�ระเงินเป็นเงินสด ณ บริษทั เอ็มเน็ต โซลูชน่ั จำ�กัด 39/74 ซอยเคหะร่มเกล้า 82 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240 สอบถามการสมัครสมาชิก หรือ ติดต่อโฆษณา โทร. 080-284-8000 , 02-116-8134-5 E mail :

ขอเชิญร่วมสมทบทุนซอดาเกาะห์ญารียะห์ กับ โครงการก่อสร้างอาคารเรียนให้แก่ มัสยิดดารุ่นอับรอร (แครายฝั่งใต้)

ขอเชิญร่วมสมทบทุน (ซอดาเกาะห์ญารียะห์) โครงการกอ่ สร้างอาคาร เรียน (ฟั รฎูอีน) ขนาด 68 เมตร มัสยิดดารุ่นอับรอร (แครายฝั่ งใต)้ ตอนนี้ เสร็จไปแลว้ กวา่ 80 เปอร์เซ็นต์ (สำ�หรับตัวอาคาร) ยังตอ้ งทำ�สว่ นตอ่ ขยาย อีก (โครงการเร่งดว่ น) ขนาด 58 เมตร พร้อมห้องน้ำ� 2 ห้อง ห้องอาบน้ำ� 1 ห้อง เพื่อจัดทำ�เป็ นทีพ่ ักเยาวชนหญิงในช่วงคา่ ยฤดูร้อนในวันที่ 6-22 เม.ย. 61 นี้ โดยใช้งบประมาณสว่ นตอ่ ขยาย ประมาณ 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) สามารถร่ ว มบริ จ าคได้ ท างบั ญ ชี มั ส ยิ ด โดยตรงเพื่ อความโปร่ ง ใส (ทุกทา่ นทีบ่ ริจาคตอ้ งไดร้ ับใบเสร็จนะครับ..) ธนาคาร กรุงไทย สาขา บางน้ำ�เปรีย้ ว ชื่อบัญชี ดารุ่นอับรอร 231-0-08521-9 สอบถามขอ้ มูลเพิม่ เติมไดท้ ี่ : อิหมา่ มฮาริส มังเดชะ โทร.095-183-4370/081-279-7793

โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจ ในมาตรฐานฮาลาลเพื่อการส่งออกไปยัง ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรสต์ (UAE) และกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง (GCC) พล.ต.ต.สุรินทร์ ปาลาเร่ เลขาธิการคณะกรรมการ อิสลามกลางแห่งประเทศไทย ประธานเปิ ดงาน โครงการสร้ า งความรู้ ค วามเข้ า ใจในมาตรฐาน ฮาลาลเพื่อการส่งออกไปยังประเทศสหรัฐอาหรับ เอมิ เ รสต์ ( UAE)และกลุ่ ม ประเทศตะวั น ออกกลาง (GCC) ตอ่ ผูป้ ระกอบการผลิตภัณฑฮ์ าลาลทัว่ ประเทศ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 จัดโดยสำ�นักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยร่วมกับสำ�นักงาน มาตรฐานสินคา้ เกษตรและอาหารแห่งชาติ(มกอช.)โรงแรม อัลมีรอซ กรุงเทพฯ

MOVEMENT แวดวงมุสลิมไทย กันกุล เอ็น เนอร์จี โซลูชนั่ แอนด์ ไลทต์ งิ้ จำ�กัด เป็ นบริษัทที่ผลิตและ จั ด จำ � หน่ า ยอุ ป กรณ์ ส่ อ งสว่ า งประหยั ด พลังงาไฟฟ้ าประเภท LED ทีม่ งุ ่ เนน้ ผลิตภัณฑ์ ทีม่ ีคุณภาพสูง ซึ่ง ผลิตโดยฝี มือคนไทย แ ล ะ ไ ด้ ม า ต ร า ฐ า น สากล (ISO 9001 , ISO 14001 , OHSAS 18001) ขอนำ�เสนอหลอดไฟ “GLO LED BULB (E27)” ขนาด : 3,5,7,9,12 WATT แสง : COOL WHITE, WARM WHITE ประหยัดพลังงานมากกวา่ 88% (เมื่อเทียบกับหลอดไส)้ ไมม่ ีสารปรอทและตะกัว่ ความร้อนต่ำ� อายุการใช้งานยาวนาน และ ปราศจาก UV ซึ่งจัดจำ�หนา่ ยภายใตแ้ บรนด์ “GLO”(โกลว)์ BY GUNKUL สนใจผลิตภัณฑห์ ลอดไฟ LED แบรนด์ “GLO”(โกลว)์ สามารถติดตอ่ ไดท้ ี่ โทร : 02-2425800 และสามารถดูขอ้ มูลเพิม่ เติมไดท้ ี่ WWW.GUNKULLED.COM, WWW.FACEBOOK.COM/GUNKUL.G, WWW.INSTAGRAM.COM/GUNKUL.GROUP

แต่งตั้งประธานจัดงาน เมาลิดกลาง 1439 ตามที่ คณะกรรมการอำ�นวยการงานเมาลิด กลางแห่งประเทศไทย ไดป้ ระชุม ครัง้ ที่ 1/2561 เมื่อวันอังคารที่ 16 มกราคม 2561 ไดข้ อ้ สรุป เป็ นมติให้ นายสมาน อาดัม เป็ นประธานจัดงาน เมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ฮ.ศ.1439

อีดูไพรด์ จัด IISM SUMMER CAMP 2018 ได้ท้งอั ั งกฤษ-ศาสนา ซัมเมอรแ์ คมป์ ทีจ่ ะไดท้ งั้ ภาษาอังกฤษ และความรูอ้ สิ ลาม IISM SUMMER CAMP 2018 คา่ ยภาษาอังกฤษที่ โรงเรียน International Islamic School Malaysia 2 - 23 เมษายน 2561 เรี ย นรู้ ภ าษาอั ง กฤษตามหลั ก สู ต ร Intensive English Program ของ IISM พักผอ่ นกับกิจกรรมทัศนะศึกษาทีก่ วั ลาลัมเปอรเ์ ช่น KLCC, จัตรุ สั เมอเดกา้ , KL Tower พิเศษ ! มีคลาสกิจกรรมสนุกๆ เรียนวา่ ยน้ำ�และยิงธนู (สอนยิงธนูโดย โคช้ ทีมชาติ) และทีส่ �ำ คัญนอ้ งๆ จะไดเ้ รียนวิชาศาสนาอิสลามดว้ ยได้ ละหมาด ศึกษาอัลกุรอาน ตลอดคา่ ย ผูป้ กครองทีอ่ ยากใหป้ ิ ดเทอม นีข้ องบุตรหลานไดเ้ รียนภาษาในรัว้ โรงเรียนอิสลามอินเตอร์ งานนี้ พลาดไมไ่ ด้ ! รับนักเรียนอายุ 10 - 18 ปี ราคา 30,900 บาท (รวมคา่ คอรส์ คา่ ทีพ่ กั คา่ อาหารรถบัสไปกลับหาดใหญ-่ กัวลาลัมเปอร)์ สนใจติดตอ่ อีดไู พรดไ์ ดเ้ ลย 02-3720048, 096-86950000 m.me/edupridecompany

news.muslimthaipost@gmail.com

สำ�นักข่าวมุสลิมไทย www.muslimthaipost.com เว็บไซต์มุสลิมที่มีผู้เข้าชมมากที่สุด

หนังสือพิมพ์ มุสลิมไทยโพสต์ | ปีที่ 6 ฉบับที่ 55

5


ประกาศฝ่ายกิจการฮาลาล สำ�นักคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย เรื่อง ยกเลิกหนังสือสำ�คัญให้ใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาล (ฉบับที่ 1/2561)

HALAL FOCUS / NEWS

แวดวงฮาลาล / ขา่ วทั่วไป

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

ผลิตภัณฑ์ ผงวุ้น (วัตถุเจือปน) ตราปลาบู่ทอง ผลิตภัณฑ์ กาแฟปรุงสำ�เร็จและ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ตราซันคอฟฟี่, ตราไลฟ์เทค, ตราเอเจล คอฟฟี่ พลัส และตราฟิต คอฟฟี่ ผลิตภัณฑ์ ผักรวมทอดกรอบ ตรา NUTRIOZ ผลิตภัณฑ์ เครื่องดื่ม กระทิงสู้ ผลิตภัณฑ์ คีนัวกึ่งสำ�เร็จรูป, ข้าวโพดกึ่งสำ�เร็จรูป ผลิตภัณฑ์ น้ำ�เห็ดรวม ตรา NARHA ผลิตภัณฑ์ ถั่วอัลมอนด์อบเกลือ, เมล็ดมะม่วงหิมพานต์อบเกลือ, ถั่วลิสงอบเกลือ ตราซันไบทส์ ผลิตภัณฑ์ พายเนยสดจิ๋วอบกรอบ รสออริจินอล ตรานกขนม ผลิตภัณฑ์ กล้วยตากเคลือบช็อกโกแลต ตรา BANY BROUN ผลิตภัณฑ์ เสริมอาหาร ตรา CORE 8 รายการ ผลิตภัณฑ์ เสริมอาหาร ตรา CORE 6 รายการ ผลิตภัณฑ์ เสริมอาหาร ตรา เคเอ็ม ผลิตภัณฑ์ เสริมอาหาร ตรา แมงโก้ แมงโก้พลัส ผลิตภัณฑ์ เสริมอาหาร ตรา ฟินส์ ผลิตภัณฑ์ เสริมอาหาร ตรา วันเดอร์ ไลฟ์ ดี-ไวท์ ผลิตภัณฑ์ เสริมอาหาร ตรา กลูต้า อีฟส์ ผลิตภัณฑ์ เสริมอาหาร ตรา มาดามลิซ่า, ตราโซบิ, ตราลิซาร่า ผลิตภัณฑ์ ผงปรุงรสผัดไทย ตรากอสโต ผลิตภัณฑ์ เสริมอาหาร ตรา MARS, ตรา VENUS

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 31 มกราคม 2561 นายสมาน อาดัม รองประธานฝ่ายกิจการฮาลาล ปฏิบัติหน้าที่แทน

‘Indomie’ สัญชาติอินโดนีเซีย เสิร์ฟไกลถึงเมืองมิลาน ประเทศอิตาลี

ฮาลาลเริม่ เขา้ มาจำ�หนา่ ยอยา่ งกวา้ งขวางในเมืองมิลาน สอดคลอ้ งกับ จำ�นวนการเพิม่ ขึ้นของผูอ้ พยพทีม่ าขายแรงงานในเมืองนี้

“หมีอ่ ินโด หรือ Indomie” บะหมีก่ ่งึ สำ�เร็จรูปสัญชาติอินโดนีเซีย มีให้สัง่ แลว้ ในร้านฟาสตฟ์ ้ ดฮาลาล ู ในเมืองมิลาน ประเทศอิตาลี

หมีอ่ ินโด มีช่อื เสียงเป็ นทีร่ ้จู ักอยา่ งแพร่หลายมากมานานแลว้ และคาด วา่ จะสร้างความพึงพอใจให้กับลูกคา้ ของร้านอาหารฟาสตฟ์ ้ ดแห ู ่งนี้ ซึ่ง แตเ่ ดิมเมนูฮิตร้านคืออาหารทีป่ รุงจากไก่ และเบอร์เกอร์

สื่อ Antara รายงานวา่ เจ้าของร้านฟาสตฟ์ ้ ดู Ckn & Ckn ชื่อ โอซามะ เป็ น ชาวอียิปต์ ทีม่ าตัง้ รกรากในเมืองมิลานนานหลายปี และประสบความสำ�เร็จ ในธุรกิจดา้ นอาหารโดยมีสาขาของร้านถึง 7 แห่ง ทัว่ มิลาน ยูเลีย คาร์ตีมี ตัวแทนการตลาดอาหารอินโดนีเซียในมิลาน กลา่ ววา่ อาหาร

ยูเลีย เสริมวา่ ความร่วมมือระหวา่ งบริษัทผูผ้ ลิต กับร้านอาหารในตา่ ง ประเทศ เป็ นสว่ นหนึ่งของภารกิจในการสง่ เสริมอาหารอินโดนีเซียให้ แพร่หลายในตา่ งประเทศ ทีม่ า: www.thejakartapost.com

งานพิธีเปิดป้ายอาคาร มัสยิด ญาเมี๊ยะอฺอัตคัดวา

เลขาฯกอท. มอบระกาศนียบัตร โรงเรียนแสงธรรมมูลนิธิ จะนะ

พิธเี ปิ ดป้ายอาคารมัสยิดญาเมีย๊ ะอฺอตั คัดวา สังคมพหุ วัฒนธรรม เปิ ดป้ายมัสยิด โดยผูแ้ ทนทา่ นจุฬาราชมนตรี อ.ประสาน ศรีเจริญ รองประธานผูท้ รงคุณวุฒิ จุฬาราชมนตรี พล.ต.ต.สุรนิ ทร์ ปาลาเร่ เลขาธิการ กอท. ดร.พินจิ บุญเลิศ ผูว้ า่ ราชการจังหวัดปทุมธานี กอจ.ปทุมธานีและ แขกผูม้ เี กียรติเป็ นจำ�นวนมาก และมีเจา้ อาวาสวัดเจดียห์ อย มารว่ มในพิธเี ปิ ดป้ายดว้ ย เราอยูร่ ว่ มกันอยา่ งมีความสุข บนสังคมพหุวฒ ั นธรรม

เมื่อวันที่ 21 ก.พ. พล.ต.ต.สุรนิ ทร์ ปาลา เร่ เลขาธิการคณะกรรมการอิสลามกลาง แหง่ ประเทศไทย มอบประกาศนียบัตรผู้ สำ�เร็จการศึกษา จากโรงเรียนแสงธรรม มูลนิธิ อำ�เภอจะนะ จังหวัดสงขลา

งานคัดเลือกกอรีเป็นตัวแทน จังหวัดฉะเชิงเทรา คณะกรรมการเมาลิดกลางฯ บางสว่ นเดินทางไปรว่ มงานคัดเลือกกอรีเป็ นตัวแทน จังหวัด ฉะเชิงเทราโดย คอจ.ฉะเชิงเทรา อิหมา่ มมนชัย โซะ๊ เฮง ประธานจัดงาน มี พล.ต.ต.สุรนิ ทร์ ปาลาเร่ เลขาธิการ กอท.ประธานพิธี มีประธานจัดงานเมาลิด เลขางานเมาลิด ฝ่ายกำ�กับเวทีและพิธกี าร ฝ่ายจัดเลีย้ ง ฝ่ายทดสอบกอรี และฝ่ายมวลชนสัมพันธ์ พรอ้ มขา้ ราชการสว่ นของจังหวัดมา รว่ มงาน มีพนี่ อ้ งประชาชนรว่ มงานจำ�นวนมาก มีกจิ กรรมคัดเลือกกอรีทงั้ สองรุน่ มีแขง่ ขัน อนาซีต 8 คณะ เพื่อมาโชวใ์ นงานเมาลิดกลางอิสลามแหง่ ประเทศไทย

6

หนังสือพิมพ์ มุสลิมไทยโพสต์ | ปีที่ 6 ฉบับที่ 55

สำ�นักข่าวมุสลิมไทย www.muslimthaipost.com เว็บไซต์มุสลิมที่มีผู้เข้าชมมากที่สุด


บนพื้นทีเ่ กือบ 1,000 ตารางวา ใจกลางรามคำ�แหง ยา่ นหมูบ่ า้ น นักกีฬา มีบริษัทมุสลิมทีท่ รงพลังในดา้ นการจัดงาน (ออร์ กาไนเซอร์) ตลอดระยะเวลากวา่ 13 ปี ทผี่ า่ นมา ไดส้ ร้างสม ประสบการณ์ และความชำ�นาญอยา่ งนา่ ชื่นชมยิง่ นัก ตอ่ จากนี้ ไปในอนาคตขา้ งหนา้ บริษัทแห่งนีจ้ ะเป็ นขุมกำ�ลังทีส่ ำ�คัญของ สังคมมุสลิม ในการขับเคลื่อนสังคมแห่งการ “ให้” และตัวอยา่ ง การทำ�งานโดยใช้ “อิสลามนำ�ทางธุรกิจ” นัน้ คือ “บริษัททาเลน้ ท์ ครีเอชัน่ จำ�กัด” ซึ่งมี นายอารซู มาทวี เป็ นประธานกรรมการ บริหาร นายพิเชษฐ์ แกว้ บางยาง เป็ นกรรมการผูจ้ ัดการ

งานออร์กาไนเซอร์ คือ? ทำ�ไมต้องมีออร์กาไนเซอร์?

ปั จจุบันการจัดงานใดๆ ก็แลว้ แต่ จะมีการกำ�หนดเป้าหมาย วัตถุประสงคข์ องการจัดงานทีช่ ัดเจนขึ้น แนน่ อนวา่ เจ้าของงาน (ลูกคา้ ) ยอ่ มมีความหวัง ความฝั น วา่ เมื่อจะลงทุน-งบประมาณ จัดงานไปแลว้ นัน้ ใครละทีจ่ ะนำ�พา แนวคิด (Concept) จิตนา การ หรือสร้างความฝั นให้ เหมือนจริงมากทีส่ ุด คำ�ตอบคือ “ออร์กาไนเซอร์” ผูซ้ ่งึ จะตอ้ งดำ�เนินกิจกรรมให้เป็ น ไปตาม “ความตอ้ งการ” ของลูกคา้ โดยการตอ้ งผสมผสานความ เขา้ ใจทีต่ รงกัน ออกมาเป็ นรูปธรรมให้ได”้ กระบวนการหลักๆ ทีส่ ำ�คัญนัน้ คือ ประการแรก ลูกคา้ จำ�เป็ นจะตอ้ ง บอกให้ทราบ ถึง ความคาดหวังหรือสิง่ ทีต่ อ้ งการ ในการจัดงานให้ทราบ และ หนา้ ทีต่ อ่ ไปของออร์กาไนเซอร์ คือเมื่อรับบรีฟ (สรุปงาน) มาส ร้างสรรค์ กำ�หนดรูปแบบการจัดงาน ออกแบบ งานศิลปะ หรือผลิตสื่อทีเ่ กีย่ วขอ้ ง รวมไปถึงการผลิต บริหารจัดงานและ กิจกรรมตา่ งๆ และอาจจะรวมไปถึงทำ�การประชาสัมพันธ์ ให้ เขา้ ถึงกลุม่ เป้าหมาย แนน่ อนวา่ ผลลัพธข์ องออร์กาไนเซอร์ คือ ความพึงพอใจของลูกคา้ และความพึงพอใจดังกลา่ วนีน้ นั้ เป็ น สิง่ ทีส่ ำ�คัญอยา่ งยิง่ “ใคร บริษัทไหน หรือออร์กาไนเซอร์รายใด” ทีส่ ามารถสร้างความทรงจำ�ดีๆ ให้กับลูกคา้ ได้ อยา่ งยิง่ ใหญน่ นั้ จะวัดกันอยา่ งไร คำ�ตอบคือ “ให้ดูจากประสบการณข์ องออร์กาไนเซอร์แตล่ ะราย วา่ มีผลงานมากนอ้ ยขนาดไหน” มีความรู้ มีความเขา้ ใจ มีความ พร้อม และมีคุณธรรมในการบริหารธุรกิจหรือไม่ สิง่ ตา่ งๆ เหลา่ นี้ ไดห้ ลอมรวม ไวใ้ น “ทาเลน้ ท์ ครีเอชัน่ ” ภายใตว้ ัฒนธรรม ขององคก์ ร ทีว่ า่ “ให้ คือการรับทีไ่ มส่ นิ้ สุด”

Talent ให้ อิสลามนำ�ทางธุรกิจ กลุม่ ลูกคา้ ทีส่ ำ�คัญ ดังเช่น HP SISCO ปตท. การไฟฟ้าฝ่ายผลิต ททบ. 5 MCOT MK Restaurant Pioneer รถยนต์ HYUNDAI รถยนต์ ASTON MARTIN ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ธนาคารกสิกรไทย งานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ศูนยว์ ิทยาศาต ร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์ ยาตีมทีวี Central World โรงพยาบาลในเครือกรุงเทพฯ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รวมไปถึงห้างสรรพ สินคา้ ชื่อดังตา่ งๆ หนว่ ยงานของรัฐบาล และการออกโชวแ์ สดงสินคา้ ตา่ งๆทัว่ ประเทศในทุกภาค และอีกมากมาย ทัง้ นี้ ทาเลน้ ท์ ครีเอชัน่ กำ�ลังเดินมุง่ ไปสูก่ ารเป็ นผูจ้ ัดงานหลัก Halal Exhibition อันดับ 1 ของประเทศ (ทัง้ ระบบ) โดยจะครอบคลุม ในสว่ นของ Website, Exhibition, Knowledge, Consult, Certification อีกดว้ ย ดังจะเห็นวา่ ปั จจุบันสื่อหรือขา่ วตา่ งๆ ทีอ่ อกมา มักจะสื่อวา่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปั ตตานี นราธิวาส ยะลา) ไมป่ ลอดภัย แตท่ าเลน้ ท์ ครีเอชัน่ มองวา่ พื้นทีด่ ังกลา่ วปลอดภัย เรา มีเจ้าหนา้ ทีท่ มี่ ีความชำ�นาญในพื้นที่ รู้วัฒนธรรม และขนบประเพณีตา่ งๆ พร้อมกันนัน้ การสร้างงานในกรุงเทพฯ สว่ นกลาง กับใน พื้นทีด่ ังกลา่ วมีความแตกตา่ งกัน ในอดีตทีผ่ า่ นมาบริษัทฯ ไดส้ ร้างงานในพื้นทีด่ ังกลา่ วดว้ ยความแตกตา่ ง ในงานทีค่ ุณภาพ การ ออกแบบทีส่ วยงาม และได้ สร้างความพึงพอใจแกล่ ูกคา้ ตลอดมา

ตัวตนของ ทาเล้นท์ ครีเอชั่น

ปั จจุบันทาเลน้ ท์ เป็ นบริษัทขนาดกลางทีม่ ีความพร้อมในทุกสว่ นของการบริการ โดยตอ่ จากนีไ้ ป ทาเลนทจ์ ะเป็ นบริษัทขนาดกลาง ทีส่ ามารถแขง่ ขันกับบริษัทฯขนาดใหญไ่ ด้ กลา่ วไดว้ า่ บริษัทในลักษณะเดียวกัน ก็มีอยูม่ ากมายในประเทศไทย ซึ่งลว้ นแลว้ แตม่ ี ความสามารถใน ภาคการผลิต การออกแบบ งานออกาไนซ์ สามารถรับจัดงานใหญๆ ่ ไดอ้ ยา่ งไมจ่ ำ�กัด ซึ่งบริษัทฯ อะไรก็แลว้ แต่ ทีม่ ีความพร้อมในเรื่องของเงินทุน ก็สามารถสร้างความสำ�เร็จไดน้ นั้ เอง แตส่ งิ่ ทีท่ าเลน้ ท์ ครีเอชัน่ กำ�ลังกา้ วเดินและมีจุดแข็งเหนือ กวา่ บริษัทอื่นๆทัว่ ไปนัน้ คือ “การทำ�งานบนความดี” มุง่ เนน้ สร้างบุคลากรขึ้นโดยไมไ่ ดท้ ำ�งานบนใบสัง่ ของการทำ�งาน (รอรับแตเ่ งินเดือน) เราสร้างคนดว้ ยจิตสำ�นัก บนความดี บน ความรับผิดชอบ บนศีลธรรม นีค้ ือความแตง่ ตา่ ง เปรียบเหมือนกับ “น้ำ�ทีอ่ ยูใ่ นตุม่ ถ้าตุม่ นัน้ มีรอยรัว่ รอยร้าว ตุม่ น้ำ�ก็เติมไมเ่ ติม” รู้จัก ทาเล้นท์ ครีเอชั่น เมื่อการทำ�งานบนความดี ของศีลธรรม บริษัทก็จะดี บุคลากรดี จิตใจทีด่ ี ก็จะให้งานทีม่ ีคุณภาพทีด่ ี นีค้ ือจุดเดน่ ของการดำ�เนิน เป็ นบริษัทที่เชี่ยวชาญในการจัดแสดงสินค้าและกิจกรรมฮาลา ธุรกิจของทาเลนท ครีเอชัน่ เป็ นธุรกิจทีเ่ ขมแข็ง เราสรางธุรกิจบนความดีงาม การรับรูความดีคือการให และสังคมจะทราบสิง่ ทีท่ า ้ ์ ้ ้ ้ ้ ลอยา่ งมีมาตรฐาน โดยครอบคลุมงานใน 3 สว่ นสำ�คัญนัน้ คือ เลนท ครีเอชัน่ หล ้ อ หลอมขึ น นั น ้ เอง ้ ์ ่ OEI (การจัดงาน : Organizer, การแสดงสินคา้ : Exhibition, การออกแบบภายใน : Interior) โดยมี 4 นโยบายหลักทีส่ ำ�คัญ สร้างคุณค่าสู่สังคม ด้วยพลังแห่งความรู้ ในการดำ�เนินกิจการ ดังนี้ อุดมการณห์ รือเป้าหมายคือ “ให้” เพราะการให้คือการรับทีไ่ มส่ นิ้ สุด ทีผ่ า่ นมาตลอดระยะเวลาทีด่ ำ�เนินกิจการตา่ งๆ ของบริษัทฯ 1. มุง่ เนน้ การสร้างงานทีม่ ีคุณภาพ บริหารจัดการสนับสนุน นัน้ ยืนบนพื้นทีฐ่ านการทำ�งานทีน่ ำ�ผลกำ�ไรจากการประกอบธุรกิจ จำ�นวน 50% เพื่อใช้ในการทำ�งานช่วยเหลือสังคมมาโดยตลอด การทำ�งานเป็ นทีม สง่ มอบงานลูกคา้ ตรงเวลา ไมว่ า่ จะเป็ นงานเกีย่ วกับ ศาสนา องคก์ รหรือมูลนิธิตา่ งๆ ทางบริษัทฯดำ�เนินการช่วยเหลือในทุกๆ ดา้ น ไมว่ า่ จะเป็ นในเรื่องการ 2. ใช้กลยุทธก์ ารให้บริการแบบครบวงจร เพื่อสร้าง สนับสนุนเงินทุน การจัดกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือ ทางดา้ นมนุษยธรรม ช่วยเหลือเด็กกำ�พร้าหรือผูด้ อ้ ยโอกาส กระทำ�มาตลอดระยะ มาตรฐาน เวลาตัง้ แตเ่ ริม่ ตน้ บริษัท 3. บริหารงบประมาณโครงการให้มีประสิทธิภาพ เมื่อมาถึงจุดๆ หนึ่ง ก็มีคำ�ถามวา่ “ทำ�เทา่ ไหร่ถึงจะเหมาะสม จะช่วยเหลือแบบไหนจึงจะดีงาม สนับสนุนอยา่ งไรทีด่ ีทสี่ ุด” กลา่ วได้ 4. สร้างความพึงพอใจให้กับลูกคา้ ทุกๆคน ตการช่วยเหลือสังคมเป็ นไปตามความตอ้ งการ โดยไร้การวางแผน ทีม่ ีระบบ ภายใต้การสร้างวัฒนธรรมขององค์กร คือ การมุ่ง วดัา่ งนัในอดี น้ ปั จจุบันทางบริษัทฯ จึงปรับเปลีย่ นรูปแบบในการช่วยเหลือสังคมโดยมีการยึดแนวทางการช่วยเหลือ ในหลายๆ ดา้ นดังเช่น พัฒนาทางความคิดและสร้างจิตสำ�นึกการพัฒนา ในอดีต อีกทัง้ เพิม่ เติมในสว่ นการสร้างองคค์ วามรู้ (knowledge) ให้กับสังคม ให้กับกลุม่ เป้าหมาย เพื่อสร้างมือลา่ งให้มีความรู้ มี ทาเล้นท์ ครีเอชั่น แบบยั่งยืนบน “ความดีงาม” ความสามารถในการยืนหยัดดว้ ยตน้ เอง โดยบุคลากรไดย้ ึดกรอบการทำ�งาน เพื่อนำ�ไปสูค่ วามสำ�เร็จ ที่ สำ�คัญนัน้ คือ การประสานงานและดำ�เนินการ ภายใตน้ โยบาย อิสลามนำ�ทางธุรกิจ บริษัทฯให้เป็ นไปตามมาตรฐาน ทุกโครงการจะมีการประมวล วันนี้ อะไรคือ สิง่ ที่ ทาเลน้ ท์ ครีเอชัน่ นอ้ มนำ� นัน่ คือการใช้อิสลามนำ�ทางธุรกิจ ปั จจุบันกลุม่ ลูกคา้ แบง่ ไดส้ องสว่ นหลักๆ นัน้ หมาย ผลและจัดทำ�แผนปฏิบัติการตา่ งๆ เช่น การติดตามผลสำ�เร็จ ถึง 80% ตา่ งศาสนิก และ 20% เป็ นมุสลิม สิง่ ทีเ่ อาศาสนานำ�ทาง นัน้ คือ ของงานให้เป็ น ไปตามตัวชีว้ ัด และบรรลุเป้าหมายในทุกมิติ ธุรกิจหรือกิจกรรมทีไ่ ม่ เหมาะสมกับ ศีลธรรมอันดี พร้อมกันนัน้ บริษัทฯ ไดเ้ อาแบบอยา่ ง บุคลิกของทา่ นนบีมูฮำ�หมัด (ซ.ล.) มา อีกทัง้ สนับสนุน แผนพัฒนาองคก์ รและสนับสนุนการปฏิบัติงาน ใช้ในการดำ�เนินธุรกิจ กริยามารยาท ซื่อตรง ตรงไปตรงมา ซื้อสัตย์ ออมนอ้ มถ่อมตน้ มาปรับใช้ในการบริการการทำ�งานและไป ของฝ่ายตา่ งๆ ให้ดีข้นึ ทัง้ นีเ้ พื่อสร้างความสำ�เร็จให้เกิดขึ้นแก่ เผยแผศ่ าสนา ในทุกๆ โอกาสนัน้ เอง งานทีไ่ ดร้ ับความไวว้ างใจ นำ�ไปสูก่ ารสร้างความพึงพอใจ แก่ โดยทัว่ ไปเมื่อทาเลน้ ท์ ครีเอชัน่ ไปนำ�เสนอธุรกิจให้กับลูกคา้ และลูกคา้ เกิดความประทับใจมากทีส่ ุด นอกเหนือจากงานทีม่ ี ลูกคา้ ทุกคน คุณภาพแลว้ นัน้ ปั จจัยสำ�คัญในการช่วยให้ลูกคา้ ตัดสินใจให้โอกาสทาเลน้ ท์ ครีเอชัน่ นัน้ คือ “ให้” เมื่อเราเนน้ เรื่องจริยธรรมเป็ น เป้าหมายทีต่ อ้ งพุง่ ชน ในอีก 3 ปี ขา้ งหนา้ คือ จะมีการมุง่ เนน้ หลัก ทำ�งานบนความดี การทำ�งานก็จะสนุก และมีความสุขไปดว้ ย ในสว่ น การแสดงสินคา้ หรือการผลิตโครงสร้าง เป็ นอัตราสว่ น สิง่ สำ�คัญในการดำ�เนินธุรกิจสำ�หรับมุสลิม คือการเหน็ดเหนื่อยในวันนีเ้ พื่อวันขา้ งหนา้ เพื่อวันอาคีเราะห์ เพื่อพระองคอ์ ัลลอฮ์ 45% ในสว่ นการจัดงานอีเวน้ ท์ 50% และออกแบบภายใน 5% เพราะมุสลิมทุกคนจำ�เป็ นตอ้ งปลอดภัยทัง้ โลกนีแ้ ละโลกหนา้ ถ้าพนักงาน ครอบครัว ทุกคนปลอดภัย เราก็จะสื่อสาร ขอ้ ความนี้ โดยมีการตัง้ เป้ายอดรายรับในปี 2561 ประมาณ 72 ลา้ นบาท ไปยังขา้ งนอกองคก์ ร เพื่อยังประโยชนใ์ ห้กับคนดา้ นนอก ไดร้ ับขอ้ ความดังกลา่ ว ไดม้ ีการขยายตอ่ ไปอยา่ งไมจ่ ำ�กัด เป็ นการสร้าง และจะถึง 100 ลา้ นบาท ภายในปี 63 นัน้ เอง ความปลอดภัยกับสังคมทัว่ ไป นัน้ คือ “ให้” สำ�นักข่าวมุสลิมไทย www.muslimthaipost.com เว็บไซต์มุสลิมที่มีผู้เข้าชมมากที่สุด

หนังสือพิมพ์ มุสลิมไทยโพสต์ | ปีที่ 6 ฉบับที่ 55

7


IN BRIEF ขา่ วตา่ งประเทศ

มัสยิดเก่าแก่ในเมืองหลวงของแอลจีเรีย บูรณะเสร็จพร้อมเปิดใช้งานแล้ว

ภาษาอาหรับจะเป็น 1 ใน 5 ภาษา ที่คนอังกฤษจะ ต้องรู้ในอนาคต ผลการวิจัย ‘Languages for the Future – ภาษาสำ�หรับอนาคต’ จัดทำ�โดย British Council เปิ ดเผยวา่ ในอนาคตหลังจากที่ อังกฤษออกจากการเป็ นสมาชิกสหภาพยุโรปเรียบร้อยแลว้ ชาว อังกฤษมีความจำ�เป็ นต้องศึกษาภาษาที่สำ�คัญเพิ่มเติมจากภาษา แมข่ องตัวเอง นัน่ คือ ภาษาอาหรับ สเปน แมนดาริน (จีนกลาง) ฝรัง่ เศส และเยอรมัน รายงานยังระบุวา่ ชาวอังกฤษเพียง 1 ใน 3 ที่ สามารถสื่อสารในภาษาอื่นๆ อันเนื่องมาจากการสอนภาษาอื่นใน โรงเรียนไมไ่ ดร้ ับการสนับสนุน และวา่ อังกฤษควรจะเปลีย่ นแปลง นโยบายในการพัฒนาการสอนภาษาในประเทศไดแ้ ลว้ รายงานของบริทิช เคานซ์ ิล ยังระบุวา่ 5 ภาษาแรกดังกลา่ ว มี ความสำ�คัญกับความมัง่ คัง่ ของอังกฤษหลัง Brexit (คือการออก จากสมาชิกสหภาพยุโรป) หลังการวิเคราะห์ปัจจัยทางเศรษฐกิจ การเมือง ภูมิศาสตร์ วัฒนธรรมและการศึกษาในวงกวา้ ง สว่ นอีก 5 ภาษาทีม่ ีความสำ�คัญรองลงมา คือ อิตาลี ดัทช์ โปรตุเกส ญีป่ ่ นุ และรัสเซีย ไมเ่ ฉพาะการเปิ ดไมก่ วา้ งให้เรียนภาษาอื่นๆ เพราะแมแ้ ตภ่ าษา อังกฤษเองก็ยังเผชิญกับความตกต่ำ� ตัวเลขอยา่ งเป็ นทางการ ของ Joint Council for Qualifications (สภาความร่วมมือ ในการรับรองคุณภาพ) ระบุวา่ นักเรียนในอังกฤษ เวลส์ และ ไอร์แลนดเ์ หนือ ทีส่ อบวัดระดับภาษาในปี ทผี่ า่ นมา มีคุณภาพลด ลง 7.3 % และในระดับ A ลดลง 1% ในขณะทีก่ ารเชื่อมตอ่ ทัว่ โลกมีความสำ�คัญยิง่ ขึ้นกวา่ เดิม เป็ นเรื่อง นา่ ห่วงทีว่ า่ อังกฤษกำ�ลังประสบกับปั ญหาการขาดแคลนภาษา ซึ่งการขาดทักษะในดา้ นภาษาอังกฤษในปั จจุบัน มีผลทำ�ให้การ ดำ�เนินงานทางการคา้ ระหวา่ งประเทศของอังกฤษถดถอยลง โดย อาจจะสูญเสียรายไดเ้ กือบ 50 พันลา้ นปอนดต์ อ่ ปี เลยทีเดียว ทีม่ า : www.english.alarabiya.net

อำ�เภอคัสบะฮ์ (Casbah district) ในนครแอลเจียร์ เมืองหลวงของ ประเทศแอลจีเรีย เป็ นแหลง่ สำ�คัญทีไ่ ดร้ ับการขึ้นบัญชีมรดกโลก โดยยูเนสโก (UNESCO) ใกลๆ ้ กันคือมัสยิด Ketchaoua Mosque ซึ่งครัง้ หนึ่งในอดีตเคยเป็ นมหาวิหารในศาสนาคริสต์ เมื่อครัง้ ทีแ่ อลจีเรียตกเป็ นอาณานิคมของฝรัง่ เศส หลังจากการปิ ดปรับปรุง บูรณะอยา่ งยาวนานเกือบ 10 ปี บัดนี้ หอคอย และซุม้ ประตูทสี่ งา่ งามถูกจัดตัง้ ขึน้ เพื่อรับบทบาท ใหม่ ในฐานะมัสยิดทีพ่ รอ้ มจะเปิ ดประตูตอ้ นรับศรัทธาชนเป็ นครัง้ แรก โดยรัฐบาลตุรกีเป็ นผูอ้ อกเงินในการบูรณะ ในสมัยทีส่ ัญลักษณข์ องออตโตมานมีอิทธิพลแผข่ ยาย สถานทีแ่ ห่งนีเ้ ป็ นทีร่ ้จู ักในฐานะมหาวิหารโรมันแคธอลิคนักบุญ ฟิ ลิปเป้ (Roman Catholic Saint Philippe Cathedral) มานานกวา่ 100 ปี หลังจากทีฝ่ รัง่ เศสครอบครองแอลจีเรีย จนเปลีย่ นกลับมาเป็ นมัสยิดเมื่อแอลจีเรียไดร้ ับเอกราชดว้ ยการนองเลือด ในปี 1962 มัสยิดปิ ดตัวลงในปี 2008 หลัง จากถูกกาลเวลาทำ�ลายลา้ ง และยังมาโดนภัยธรรมชาติจากแผน่ ดินไหวจนพังเสียหาย ยังมีขอ้ ถกเถียงกันถึง วันเดือนปี ทีม่ ัสยิดแห่งนีถ้ ูกสร้างขึ้นเป็ นครัง้ แรก แตห่ ลักฐานอ้างอิงทีเ่ ชื่อถือไดล้ า่ สุด ระบุวา่ อาจ จะสร้างขึ้นราวปี ค.ศ.1612 (พ.ศ.2155) ในช่วงปลายศตวรรษที่ 18 ฮัสซัน ปาชาร์ สุลตา่ นออตโตมานทีป่ กครองพื้นที่ นี้ ไดเ้ ปลีย่ นแปลงพื้นทีร่ อบๆ จนหมด และตัง้ ให้มัสยิดนีเ้ ป็ นมัสยิดหลวงประจำ�เมือง หลังจากนัน้ ประมาณ 40 ปี เกิด สงคราม และฝรัง่ เศสเขา้ มายึดครองเมืองไวท้ งั้ หมด หลังจากนัน้ ในปี 1832 ฝรัง่ เศสเปลีย่ นมัสยิดนีใ้ ห้เป็ นวิหารใน ศาสนาคริสต์ ในการบูรณะซ่อมแซมครัง้ นี้ มีการคงสภาพเดิมไวเ้ ป็ นสว่ นมาก แมแ้ ตม่ ิมบัรทีส่ ร้างใน ปี 1794 ก็ถูกบูรณะและนำ�กลับ มาติดตัง้ รวมทัง้ รูปใบไมท้ ใี่ ช้เป็ นเครื่องชีท้ ิศกิบลัต ก็ไดร้ ับการทาสีเป็ นสีทองเหมือนเดิม หออะซานทีถ่ ูกผุพังไป ก็มี การนำ�หินทีละกอ้ นจากทางตะวันตกของประเทศ มาสร้างขึ้นใหมใ่ ห้เหมือนเดิม สว่ นห้องโถงละหมาดสามารถจุคนได้ ประมาณ 1,200 คน และนับเป็ นครัง้ แรกทีม่ ีการจัดพื้นทีส่ ำ�หรับสตรีในมัสยิดแห่งนีด้ ว้ ย ทีม่ า : www.middle-east.online.com

มุสลิมอเมริกาจะแซงหน้าชาวยิว ขึ้นอันดับ 2 รองจากชาวคริสต์ภายในปี 2040 รายงานใหมล่ า่ สุดของ สำ�นักสำ�รวจพิว “Pew Research เป็ น 8.1 ลา้ น หรือคิดเป็ นร้อยละ 2.1 ภายในปี 2050 โดย Center” เปิ ดเผยวา่ ในปี 2017 มีชาวมุสลิมในสหรัฐ ฯ 3.45 จำ�นวนมุสลิมในสหรัฐ ฯ เพิม่ ขึ้นในอัตราสว่ นประมาณปี ลา้ นคน คิดเป็นรอ้ ยละ 1.1 ของจำ�นวนประชากรทัง้ ประเทศ ละ 100,000 คน อันเนื่องมาจากจำ�นวนผูอ้ พยพทีเ่ พิม่ ขึ้น และอัตราการให้กำ�เนิดบุตร ปั จจุบันจำ�นวนประชากรอเมริกันทีน่ ับถือศาสนายูดาย มี มากกวา่ มุสลิม และเป็ นกลุม่ ศาสนิกทีถ่ ือวา่ เป็ นอันดับ 2 นับตัง้ แตเ่ มื่อทำ�ประมาณการครัง้ แรก ในการสำ�รวจเมื่อปี รองจากชาวคริสต์ แตค่ าดวา่ ภายในปี 2040 ตัวเลขนีจ้ ะ 2007 ขนาดของประชากรมุสลิมอเมริกันไดข้ ยายขึ้นอยา่ ง เปลีย่ นไป เนื่องจากประชากรมุสลิมอเมริกันมีการขยายตัว รวดเร็ว โดยปั จจุบันชาวคริสตอ์ เมริกันรวมทุกนิกาย คิด มากกวา่ กลุม่ ชาวยิว เป็ นร้อยละ 71 ของจำ�นวนประชากรทัง้ ประเทศ ทีม่ า : www.aljazeera.com ้ ผลวิจัยยังคาดการณว์ า่ จำ�นวนมุสลิมอเมริกันจะเพิม่ ขึน

ชุมชนร่วมบริจาคซื้อที่ดินเพื่อรักษามัสยิดจากการถูกสั่งปิด เพียง 1 เดือนทีเ่ ปิ ดระดมทุน ทางออนไลน์ มีผบู ้ ริจาคเงินเขา้ มาถึง 50,000 ยูโร เพือ่ รักษา มัสยิดอัล ฟุรกอน ทีต่ งั้ อยูใ่ จ กลางเมืองไลมร์ คิ (Limerick city) ไวไ้ มใ่ หถ้ กู ปิ ด ทัง้ นี้ สมาชิกในมัสยิดอัล ฟุรกอน กำ�ลังพยายามระดมทุนเพื่อซื้อสถาน ทีต่ งั้ มัสยิด เลขที่ 41 บนถนน วินดม์ ลิ ล์ ซึง่ มีราคาสูงถึง 750,000 ยูโร ผูบ้ ริหารมัสยิดกลา่ ววา่ มีเงินจากการรับบริจาคเป็ นการภายในแลว้ 200,000 ยูโร และการเปิ ดระดมทุนจากสาธารณะชนทางออนไลน์ มี ผูบ้ ริจาคเขา้ มา 50,000 ยูโร ภายใน 1 เดือน มัสยิดในเมืองไลมร์ ิค มีอับดุลเลาะฮ์ ฮัสซัน เป็ นอิหมา่ ม มีผมู้ า ปฏิบัติศาสนกิจประจำ�วันประมาณ 90 คน และในวันศุกร์ จะเพิม่ เป็ นหลายร้อยคน ซึ่งอิหมา่ มกลา่ วในทีป่ ระชุมวา่ ตอ้ งเร่งรีบในการ หาเงินบริจาคเพื่อรักษาสถานทีแ่ ห่งนีไ้ ว้ เนื่องจากหากตอ้ งยา้ ยไป ยังสถานทีท่ ีไ่ กลกวา่ นี้ จำ�นวนผูม้ ามัสยิดอาจลดลงกวา่ ครึ่ง ยิง่ กวา่ นัน้ ทางผูบ้ ริหารมัสยิดมีโครงการทีจ่ ะขออนุญาตขยายพื้นที่ และ ไดร้ ับการตอ้ นรับอยา่ งดีจากเพื่อนบา้ นทีอ่ ยูใ่ นละแวกนีด้ ว้ ยแลว้ มัสยิดแหง่ นี้ นอกจากจะใช้เป็ นสถานทีป่ ฏิบตั ศิ าสนกิจแลว้ ยังเป็ น สถานทีศ่ กึ ษาอัล-กุรอาน และภาษาอาหรับ สำ�หรับเยาวชน โดยมี การทำ�โครงการตา่ งๆ เพื่อเผยแผ่ และใหค้ วามรูอ้ สิ ลามแกศ่ าสนิ

8

กอื่น และมุสลิม เช่น การจัดนิทรรศการ discover Islsm การจัด พูดคุยเกีย่ วกับศาสนา (ฮาลาเกาะฮ์) และ speaker talks เป็ นตน้ ไลมร์ ิค เป็ นเมืองใหญใ่ นจังหวัด Munster ทางตอนใตข้ อง สาธารณรัฐไอร์แลนด์ เป็ นเมืองเกา่ ขนาดไมใ่ หญ่ ซึ่งมีสถานที่ ทีส่ ร้างขึ้นในยุคกลางเป็ นจำ�นวนมาก เช่น มหาวิหารเซนตแ์ มรี่ และจัตุรัสเซนตจ์ อห์น และทีพ่ ักอาศัยทาวนเ์ ฮ้าสร์ ูปแบบจอร์เจีย ร์ทเี่ รียงรายริมแมน่ ้ำ�แชนนอน รวมทัง้ ปราสาทคิงจอห์น ซึ่งเป็ น หนึ่งในสิง่ กอ่ สร้างยุคศตวรรษที่ 13 ทีม่ ีช่อื เสียงทีส่ ุดแห่งหนึ่ง ของเมือง ทีม่ า : www.limerickleader.ie

ฝ่ายปกครองรัฐ อุตรประเทศให้โรงเรียน สอนศาสนาอิสลาม ลดจำ�นวนวันหยุดสำ�คัญ

หนังสือพิมพ์ มุสลิมไทยโพสต์ | ปีที่ 6 ฉบับที่ 55

วันที่ 3 มกราคม 2561 สื่อ The Times of India รายงาน วา่ ฝ่ายปกครองรัฐอุตรประเทศ สัง่ ใหโ้ รงเรียนสอนศาสนา อิสลามลดจำ�นวนวันหยุดในช่วงเทศกาล อยา่ งไรก็ตาม รายงานระบุวา่ โรงเรียนตา่ งๆ จะยังคงสามารถปิ ดเรียนใน ช่วงเทศกาลวันหยุดของศาสนาอื่น กอ่ นหนา้ นี้ มัดราซะ หรือโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามในรัฐ อุตรประเทศ จะหยุดเฉพาะในเทศกาลของมุสลิม แตเ่ มื่อนา ยอดิตยานาธ ไดข้ น้ึ มาเป็ นรัฐมนตรีในเดือนมีนาคม 2560 ได้สัง่ ให้โรงเรียนสอนศาสนาอิสลามปิ ดในวันสำ�คัญของ ศาสนา พุทธ ศาสนาฮินดู และศาสนาคริสตด์ ว้ ย และยังได้ สัง่ ตัดวันหยุดพิเศษทางศาสนาอิสลาม จาก 10 วาระ เหลือ เพียง 4 วาระ โดยสัง่ ใหห้ ยุดในวาระคลา้ ยวันเกิดของผูน้ �ำ คนสำ�คัญของประเทศแทน อิญาซ อะฮ์เหม็ด ประธานสมาคมพัฒนาครูโรงเรียนสอน ศาสนาอิสลาม กลา่ วแสดงความรูส้ กึ ไมส่ บายใจในการ ตัดสินใจของฝ่ายปกครองรัฐครัง้ นี้ และวา่ มัดราซะเป็ น โรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม ทีต่ อ้ งการใหม้ วี นั หยุดที่ เกีย่ วขอ้ งกับวาระสำ�คัญตา่ งๆ ทางศาสนาอิสลาม ซึง่ ทาง โรงเรียนไมม่ ปี ั ญหาหากทางการจะใหห้ ยุดในวันสำ�คัญของ ศาสนาอื่นดว้ ย แตไ่ มค่ วรจะตัดวันหยุดทีเ่ ป็ นวันสำ�คัญของ ศาสนาอิสลาม เพื่อไปหยุดในวันอื่นแทน ทีม่ า : www.scroll.in

สำ�นักข่าวมุสลิมไทย www.muslimthaipost.com เว็บไซต์มุสลิมที่มีผู้เข้าชมมากที่สุด


JEERAPAN CATERING จีระพันธ์ แคทเทอริง่ รับจัดอาหารนอกสถานที่ บุฟเฟต์ โตะ๊ จีน ค็อกเทล คอฟฟี่ เบรค ดว้ ยอาหารฮาลาล 100% การันตีคุณภาพ และรสชาติทเี่ ป็ นเลิศ ดว้ ยชื่อเสียงของร้าน ไกย่ า่ ง จีระพันธ์ ทีม่ ีตำ�นานมามากกวา่ 70 ปี

โทร 081-755-1806, 084-8778-786 www.jeerapancatering.com

สำ�นักข่าวมุสลิมไทย www.muslimthaipost.com เว็บไซต์มุสลิมที่มีผู้เข้าชมมากที่สุด

หนังสือพิมพ์ มุสลิมไทยโพสต์ | ปีที่ 6 ฉบับที่ 55

9


ประมวลภาพกิจกรรม งานอลา+อุมมะตี 2017 วันที่ 2-4 ธันวาคม 2560

ณ มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย

ตัวแทนมุสลิมไทยโพสต์ มอบเงินส่วนหนึ่งจากการจัดงานให้กลุ่มอุมมะตี

10

อาจารย์ศอดีกีน อับดุลบาลีย์

บังโต-บังตาล ร่วมบรรยายให้ความรู้จากคนทำ�งานศาสนา

การขับร้องอนาชีด โดยนักเรียนจากมัสยิดคลองตัน

การขับร้องอนาชีด โดยนักเรียนจากมัสยิดคลองตัน

หนังสือพิมพ์ มุสลิมไทยโพสต์ | ปีที่ 6 ฉบับที่ 55

อาจารย์อบูบัก ฉิมวิเศษ ร่วมบรรยายศาสนธรรมพิเศษ

ครูอาลี อารีฟ อมีรกลุ่มอุมมะตี ร่วมบรรยายให้ความรู้จากคนทำ�งานศาสนา

อาจารย์บับลี อับดุลเราะห์มาน ร่วมบรรยายศาสนธรรมพิเศษ

อาจารย์มุรีด ทิมะเสน ร่วมบรรยายให้ความรู้จากคนทำ�งานศาสนา

อาจารย์มูฮัมหมัดเฟาซี แยนา

อาจารย์อับดุลลตีฟ ตำ�ราเรียง

กิจกรรม “ภาพเล่าเรื่อง” จากน้องกำ�พร้าวามี่ย์ และโรงเรียนอันวารุ้ลอิสลาม

สำ�นักข่าวมุสลิมไทย www.muslimthaipost.com เว็บไซต์มุสลิมที่มีผู้เข้าชมมากที่สุด


กิจกรรม “ภาพเล่าเรื่อง” จากน้องกำ�พร้าวามี่ย์ และโรงเรียนอันวารุ้ลอิสลาม

บูธกิจกรรมจากกลุ่มอุมมะตี

บูธกิจกรรมจากกลุ่มอุมมะตี

บูธกิจกรรมจากกลุ่มอุมมะตี

บูธกิจกรรมจากกลุ่มอุมมะตี

ร้านอาหารร่วมออกบูธ

ร้านอาหารร่วมออกบูธ

ร้านอาหารร่วมออกบูธ

ร้านอาหารร่วมออกบูธ

ร้านเสื้อผ้าร่วมออกบูธ

บรรยากาศภายในงาน

บรรยากาศภายในงาน

บรรยากาศภายในงาน

บรรยากาศภายในงาน

บรรยากาศภายในงาน

บรรยากาศภายในงาน

บรรยากาศภายในงาน

บริเวณโซนอินดี้

บริเวณโซนอินดี้

เบื้องหลังการถ่ายทอดสดผ่านเฟซบุ๊กมุสลิมไทยโพสต์

เบื้องหลังความสำ�เร็จกับทีมงานอุมมะตี

เบื้องหลังความสำ�เร็จกับทีมงานมุสลิมไทยโพสต์

สำ�นักข่าวมุสลิมไทย www.muslimthaipost.com เว็บไซต์มุสลิมที่มีผู้เข้าชมมากที่สุด

ร้านเสื้อผ้าร่วมออกบูธ

หนังสือพิมพ์ มุสลิมไทยโพสต์ | ปีที่ 6 ฉบับที่ 55

11


วันที่ 14 มีนาคม 2561 ททท.สำ�นักงาน นราธิวาส จัดงานแถลงขา่ วยิง่ ใหญ่ “มหกรรมการ ทอ่ งเทีย่ วชายแดนใต้ ครัง้ ที่ 7” ณ ห้องประชุม ชัน้ 10 ททท. สำ�นักงานใหญ่ ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ ทัง้ นีไ้ ดร้ ับเกียรติจาก นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผูว้ า่ การการทอ่ ง เทีย่ วแห่งประเทศไทย, นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการศูนย์ อำ�นวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต,้ นายอิทธิฤทธิ์ กิง่ เล็ก ประธานสภาอุตสาหกรรมทอ่ งเทีย่ วแห่งประเทศไทย และ นายสามารถ มะลูลีม ประธานมูลนิธิเพื่อศูนยก์ ลางอิสลามแห่งประเทศไทย เขา้ ร่วมแถลงขา่ ว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำ�นักงานนราธิวาส โดยความร่วมมือและสนับสนุน จากองคก์ รมุสลิม หนว่ ยงานภาครัฐ และเอกชนในพื้นทีส่ ามจังหวัดชายแดนภาคใตแ้ ละ ในพื้นทีก่ รุงเทพฯ ไดก้ �ำ หนดจัดงาน “มหกรรมการท่องเทีย่ วชายแดนใต้ ครัง้ ที่ 7” ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม – 1 เมษายน 2561 ณ บริเวณ ลานพลาซ่าอินดอร์สเตเดี้ยม หัวหมาก กรุงเทพฯ เพื่อสร้างภาพลักษณท์ ดี่ ี และกระตุน้ การทอ่ งเทีย่ วในพื้นทีส่ ามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งหากพูดถึง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ หลายคนคงนึกถึงเหตุการณค์ วามไมส่ งบทีเ่ กิดขึ้น ซึ่งมีนอ้ ยคน นักทีจ่ ะรู้วา่ หากไดล้ องมาสัมผัสยังพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใตจ้ ริงๆ ก็จะรู้วา่ ไมไ่ ดน้ า่ กลัวอยา่ งทีค่ ิด กลับเป็ นเมืองทีน่ า่ อยู่ มีแหลง่ ทอ่ งเทีย่ วทีเ่ ต็มไปดว้ ยศิลปวัฒนธรรม ประเพณีทขี่ ้นึ ชื่อ รวมถึงมีอาหาร พื้นเมือง รสชาติอร่อย ซึ่งหาทานไมไ่ ดต้ ามจังหวัดอื่นๆ อีกดว้ ย

ททท.นราธิวาส จัดงานแถลงข่าวยิ่งใหญ่

“มหกรรมการท่องเที่ยวชายแดนใต้ ครั้งที่ 7”

- การออกบูธจัดจำ�หนา่ ยสินคา้ และอาหารพืน้ เมืองทีข่ น้ึ ชือ่ จากสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ - การแสดงทางวัฒนธรรมภาคใตต้ อนลา่ ง มรดก ภูมปิ ั ญญาทอ้ งถิน่ อาทิ การแสดงดีเกร์ ฮูลู การแสดงปั นจักสี ลัก ศิลปะการตอ่ สู้ และการป้องกันตัว การแสดงดนตรีมลายู อัสลี ประกอบการแสดงรำ�รองเง็ง ตารีกปี ั ส และอืน่ ๆ จาก คณะเปอมูดาอัสลี จังหวัดปั ตตานี - บูธชุมชนทอ่ งเทีย่ ว จำ�หนา่ ยสินคา้ ผลิตภัณฑช์ มุ ชนชน - การขายแพคเกจทอ่ งเทีย่ วจากผูป้ ระกอบการธุรกิจ ทอ่ งเทีย่ วในพืน้ ทีส่ ามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ททท.สำ�นักงานนราธิวาส จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยว และผู้สนใจ เที่ยวงาน “มหกรรมท่องเที่ยวชายแดนใต้ ครั้งที่ 7” สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำ�นักงานนราธิวาส โทร. 0 7354 2345-7 ได้ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ หรือที่ www.facebook.com/tatnarathiwat E-mail : tatnara@tat.or.th

อาหารพื้นเมืองในพื้นทีส่ ามจังหวัดชายแดนภาคใต้ นำ�เสนอเมนูติดดาว ไดแ้ กน่ าซิกือราบู นาซิดาแฆ รอ เยาะ ละแซ สะเตขา้ วอัด ตูปะซูตง ไกก่ อและ อาเกาะ ลอปะตีแก โรตี ชาชัก มุรตะบะ และกรือโป๊ะ ห้ามพลาด ทีจ่ ะมาชม ชิม ช็อป ไดใ้ นงานนี้ และกิจกรรมทีน่ า่ สนใจในงานจะประกอบดว้ ย

สำ�นักข่าวมุสลิมไทย www.muslimthaipost.com เว็บไซต์มุสลิมทีมี่ ผู้เข้าชมมากทีสุ่ ด

หนังสือพิมพ์ มุสลิมไทยโพสต์ | ปีที่ 6 ฉบับที่ 55

12


IN BRIEF ข่าวต่างประเทศ

ครั้งแรก ซาอุ ฯ เพิ่มการเรียนโยคะเป็น กิจกรรมด้านการกีฬา รายงานขา่ วจาก India Today ระบุวา่ ซาอุฯ ไดร้ ิเริม่ ยอมรับการเลน่ โยคะอยา่ งเป็ นทางการ โดยไดก้ ำ�หนดให้เป็ นกิจกรรมทางการกีฬา และอนุญาตให้ประชาชนฝึ กเรียน และทำ�การสอนไดโ้ ดยตอ้ งมีการ ขออนุญาตอยา่ งเป็ นทางการ ในปี 2015 สหประชาชาติไดป้ ระกาศให้วันที่ 21 มิถุนายน เป็ นวัน โยคะ หรือ ‘Yoga Day’ ซึ่งคณะผูแ้ ทนดา้ นการทูตของอินเดียในราช อาณาจักรซาอุ ฯ ไดจ้ ัดให้มีการสอนโยคะสำ�หรับผูห้ ญิง ในโรงเรียน ของชาวอินเดียในซาอุ ฯ ดว้ ย Nouf Marwaai ซึ่งรู้จักกันดีในฐานะผูก้ อ่ ตัง้ Arab Yoga ไดร้ ณรงค์ ให้ชาวซาอุฯ ฝึ กโยคะ หลังจากทีอ่ าการเจ็บป่วยของเธอดีข้นึ จากการ เลน่ โยคะ เธอริเริม่ การเรียนการสอนโยคะในซาอุฯ แกค่ นหลายพัน คน ในปี 2005 รวมทัง้ สมาชิกในราชวงศท์ เี่ ป็ นสตรีดว้ ย ทีม่ า : www.english.alarabiya.net

โรงเรียนมุสลิมหญิงร่วมโครงการสมาคมฟุตบอล จัดสัปดาห์นักเตะทีมหญิง นักเรียนโรงเรียนโอลีฟ (Olive School) ในแบล็กเบิร์น และโรงเรียน อิสลามระดับมัธยมปลายสำ�หรับสตรี เตาฮิดลุ้ (TIGHS) ซึ่งอยูใ่ กล้ เคียง ร่วมมือกันยกระดับทักษะในทีมฟุตบอล กอ่ นทีจ่ ะกา้ วออกไป แขง่ ขันในระดับอื่น โดยมีเป้าหมายในการยิงประตูให้แมน่ ยำ� ในการ แขง่ ขันรุ่นมินิ ทัวร์นาเมน้ ท์ ของแตล่ ะโรงเรียน ทัง้ นี้ ไดส้ ร้างความ ร่วมมือกับ FA (สมาคมฟุตบอล) ในงานสัปดาห์ฟุตบอลหญิง ทีโ่ รงเรียนมัธยมปลายเตาฮิดลุ้ นักเรียนในระดับ 7 และ 8 มีโอกาส ในการพัฒนาวิธีเลีย้ งลูกบอล การสง่ ลูก และการยิงประตู ในช่วงพัก กลางวัน ระหวา่ งที่ FA มาจัดการอบรมให้ ซึ่ง เพนนี รอบบ์ รองผู้ อำ�นวยการดา้ นการเรียนรู้ ซึ่งเป็ นครูสอนวิชาพลศึกษาดว้ ย กลา่ ว วา่ นักเรียนมีความกระตือรือร้นอยา่ งมากทีไ่ ดม้ ีสว่ นร่วมเลน่ ในช่วง สัปดาห์ฟุตบอลหญิงนี้ เธอยังกลา่ ววา่ ถึงแมโ้ รงเรียนเตาฮิดลุ้ จะมีทีมฟุตบอลอยูแ่ ลว้ แต่ โปรแกรมของ FA จะช่วยทำ�ให้นักเรียนมีทักษะความเป็ นผูน้ ำ�ในดา้ น กีฬา เพื่อขับเคลื่อนทีมไปขา้ งหนา้ และสร้างความสำ�เร็จตอ่ ไป และ ยังมีโอกาสทีน่ ักเรียนจะนำ�ทักษะเหลา่ นีไ้ ปใช้นอกสนาม เพื่อช่วย จัดการและนำ�ทีมดว้ ย ในขณะเดียวกัน ทีมนักเรียนหญิงระดับ 5 และ 6 ของโรงเรียนโอลีฟ ไดฝ้ ึ กฝนการควบคุมลูก เพื่อเป็ นการเตรียมการลงแขง่ ในทัวร์นาเมน้ ทข์ องโรงเรียนดว้ ย เฮลีย์ วอลช์ ผูอ้ ำ�นวยการดา้ นทักษะความเป็ น ผูน้ ำ� โรงเรียนโอลีฟ กลา่ ววา่ นักเรียนให้ความร่วมมือกับการแขง่ ขัน ฟุตบอลทีจ่ ัดขึ้นในโรงเรียน และเธอรู้สึกถึงความอัศจรรยใ์ จทีเ่ ด็กๆ ทำ�งานร่วมกันเป็ นทีม และแขง่ ขันกันอยา่ งสนุกสนานในระหวา่ งเพื่อน ร่วมห้อง อันทีจ่ ริงทัง้ 2 โรงเรียนอยูภ่ ายใตก้ ารบริหารของ คณะบุคคลเพื่อ การศึกษาเตาฮิดลุ้ (Tauheedul Education Trust) ซึ่งดำ�เนิน การบริหารหลายสถาบันการศึกษา ซึ่งเมื่อเร็วๆ นี้ Tauheedul Education Trust เพิง่ ไดร้ ับการแตง่ ตัง้ ให้เป็ นจุดรวมทีมนักฟุตบอล หญิงในพื้นทีข่ อง FA (FA Girls’ Area Hub) เพื่อร่วมเป็ นเครือขา่ ย ในองคก์ รซึ่งสนับสนุน และสง่ ทีมนักฟุตบอลหญิงไปแขง่ ทัว่ อังกฤษ ซึ่งหนึ่งในหนา้ ทีส่ ำ�คัญ คือ การเขา้ ร่วมในโครงการพัฒนาของ FA เพื่อเร่งเร้าให้เยาวชนสตรีเขา้ มามีส่วนร่วมในกีฬาฟุตบอลให้มากขึ้น โดยสามารถทำ�งานทุกระดับในทีม ไมเ่ ฉพาะแตเ่ ป็ นผูเ้ ลน่ เทา่ นัน้ ทีม่ า : www.asianimage.co.uk

13

ครั้งแรก บาร์บี้ผลิตตุ๊กตาคลุมฮิญาบในชุดนักกีฬาฟันดาบ ทัง้ นี้ ไดม้ กี ารจัดพิธมี อบตุก๊ ตาบารบ์ ี้ เวอรช์ นั่ นักกีฬา ฟั นดาบใหก้ บั อิบติฮาจ ในงานประชุมสุดยอดสตรีทรงเสนห่ ์ (Glamour Women of the Year LIVE Summit) จัดขึน้ ที่ บรูค๊ ลีน กรุงนิวยอรก์ เมือ่ วันที่ 13 พฤศจิกายน ทีผ่ า่ นมา ความมุงหมายในการผลิตตุก๊ ตาบาร์บเี้ วอร์ชนั่ Barbie ่ Shero ก็เพื่อให้การสนับสนุนสตรีทหี่ าญกลา้ ทำ�ลาย อุปสรรคดา้ นตา่ งๆ และเพื่อเป็ นแรงจูงใจให้กับเยาวชน ในรุ่นตอ่ ๆ ไปไดด้ ำ�เนินรอยตาม ซึ่งบาร์บี้ รุ่นนีจ้ ะวาง จำ�หนา่ ยในปี 2018 คงยังจำ�กันไดถ้ ึงสาวมุสลิมนักกีฬาฟั นดาบ ชาวมุสลิมอเมริกัน วัย 31 ปี นาม อิบติฮาจ มุฮัมมัด ซึ่งลงแขง่ ใน อิบติฮาจ กลา่ ววา่ ดว้ ยการเลน่ ตุก๊ ตาบาร์บตี้ งั้ แตเ่ ด็ก กีฬาโอลิมปิ ค 2016 และไดร้ ับรางวัลเหรียญทองแดง ทำ�ให้เธอสามารถจินตนาการ และสร้างความฝั นถึงสิง่ ที่ ซึ่งเป็ นนักกีฬาฟั นดาบคนแรกที่แตงกายแบบฮิญาบลง ตนเองตอ้ งการจะเป็ นในอนาคต และวา่ เธอรู้สึกเต็มตื้น ่ ทีค่ วามผูกพันระหวา่ งเธอกับตุก๊ ตาบาร์บี้ ไดเ้ วียนวนมา สนามแขง ่ บรรจบกันอีกครัง้ และบาร์บใี้ นเวอร์ชนั่ คลุมฮิญาบชุด Mattel ซึ่งเป็ นผูผ้ ลิตตุก๊ ตาบาร์บี้ ไดอ้ อกแบบชุดใหม่ กีฬาฟั นดาบ ซึ่งเป็ นตัวแทนของเธอ จะไดเ้ ป็ นแรงบันดาล ของบาร์บเี้ ป็ นชุดนักกีฬาฟั นดาบ เลียนแบบชุดทีอ่ ิบติ ใจให้กับเยาวชนรุ่นใหมใ่ ห้เดินตามความฝั นของตัวเอง ฮาจสวมลงแขง่ ในปี 2016 ซึ่งเป็ นชุดสีขาว พร้อมถือ ทีม่ า : www.theblaze.com กระบี่ และเครื่องป้องกันใบหนา้ ขณะลงแขง่

ผู้ดำ�เนินงานแบรนด์ Uniqlo ของญี่ปุ่นเผย จะขยายแนวเสื้อผ้ามุสลิมให้แพร่หลาย ในระหวา่ งการประชุม Nikkei Global สรุปคือ ตอ้ งออกแบบให้เป็ นไปตามความนิยมของแตล่ ะ Management Forum จัดขึ้นทีก่ รุงโตเกียว เมื่อวันที่ 7 ทอ้ งถิน่ ทีจ่ ะนำ�เสื้อผา้ แบรนดย์ ูนิโคลไ่ ปวางจำ�หนา่ ย พฤศจิกายน 2560 ไดม้ ีการจัดให้สัมภาษณ์ นาย ทาดาชิ ยานาอิ ประธาน และผูบ้ ริหารบริษัท Fast อยา่ งไรก็ตาม ทาดาชิ ยังคงมีความระมัดระวังไมถ่ ลำ�ลึก Retailing ซึ่งเป็ นบริษัททีต่ งั้ ขึ้นเพื่อดำ�เนินการ และ เขา้ ในในกรอบมากจนเกินไป เขากลา่ ววา่ โยนิโคล่ เป็ น จัดจำ�หนา่ ยเสื้อผา้ แบรนดย์ ูนิโคล่ ซึ่งเขากลา่ ววา่ แบรนดร์ ะดับโลก หากผลิตสินคา้ ทีเ่ อาใจทอ้ งถิน่ มากจน กำ�ลังเพิม่ ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบ เกินไป ก็อาจจะสูญเสียความมีช่อื เสียงในเอกลักษณ์ ที่ โจทยค์ วามตอ้ งการของผูบ้ ริโภค ซึ่งนับวันจะมีความ ทำ�ให้ประสบความสำ�เร็จมาตัง้ แตเ่ ริม่ ตน้ และสุภาพ ้ตองการสวมเสื้อผา้ ทีม่ ีลักษณะปกปิ ด ในแถบเอเชีย ผูบ้ ริโภคจะใช้ขนาดเสื้อผา้ ใกลเ้ คียงกัน เรียบร้อย สว่ นสีทนี่ ิยม และระดับความยาวของกระโปรงอาจจะแตก Fast Retailing ทำ�งานร่วมกับนักออกแบบชาว ตา่ งกันไปตามตลาดตา่ งๆ ซึ่งผลิตภัณฑเ์ สื้อผา้ ยูนิโคล่ อังกฤษ ฮานา ทาจิมา่ (Hana Tajima) ในการผลิต ขายไดท้ วั่ โลก เสื้อผา้ แบบมุสลิม เช่น ฮิญาบสำ�หรับสตรี และเสื้อ แบบมลายู baju สำ�หรับบุรุษ และประธานทาดา Fast Retailing วางแผนจะขยายสาขาในประเทศจีนให้ ชิ กลา่ ววา่ ทางบริษัทมีความตัง้ ใจทีจ่ ะสานตอ่ การ ครบ 1,000 สาขา ภายในปี 2020 ซึ่งจะทำ�ให้จีนเป็ น ประเทศทีม่ ีสาขายูนิโคลต่ งั้ อยูม่ ากทีส่ ุดในโลก จำ�นวน ทำ�งานกับทาจิมา อยางแข็งขัน ่ ่ สาขาในจีนขณะนีม้ ีอยูป่ ระมาณ 500 สาขา สว่ นในญีป่ ่ นุ เขายังกลา่ ววา่ หากตอ้ งการเขา้ ไปขายเสื้อผา้ ใน มีอยู่ 800 สาขา และนา่ จะยังไมเ่ พิม่ จนถึงปี 2020 ประเทศมุสลิมทีเ่ คร่งครัด ก็ตอ้ งออกแบบเสื้อตาม สังคมทีน่ นั่ แตห่ ากตอ้ งการไปขายในอินเดีย ก็ตอ้ ง ทีม่ า : www.asia.nikkei.com ออกแบบให้ ส อดคล้ อ งกั บ ความนิ ย มของชาวฮิ น ดู

ภรรยาฟ้องหย่าสามีเพราะ รักเธอมากกว่าแม่ของตัวเอง ชายชาวซาอุฯ วัย 29 ปี แทบช็อคตายเพราะภรรยา เขาอีกตอ่ ไป และวา่ อาจจะมีสักวันหนึ่งทีส่ ามีจะทอดทิง้ ยอดรักยื่นฟ้องหยา่ เขา โดยทีเ่ ขาไมร่ ้ตู น้ สายปลายเหตุ เธอไปหาผูห้ ญิงคนอื่น เหมือนทีท่ อดทิง้ ครอบครัว และ เนื่องจากเขาเป็ นผู้ที่ทำ�ทุกสิ่งทุกอย่างให้กับเธอตามที่ แมข่ องตัวเองในปั จจุบัน เธอปรารถนา และไมเคยขัดใจเธอเลย แตเธอก็ยังยืน ่ ่ กรานทีจ่ ะหยา่ ฝ่ายหญิงไดค้ ืนสินสอดทีไ่ ดร้ ับ ให้แกส่ ามีทงั้ หมด และผู้ พิพากษาไดย้ ินยอมทำ�การหยา่ ให้ ภรรยาก็ยอมรับวา่ สามีไมเ่ คยปฏิเสธในสิง่ ทีเ่ ธอเรียก ้รอง แตเ่ ธอบอกวา่ ทีเ่ ธอตอ้ งการหยา่ กับเขา เพราะวา่ เรื่องนีเ้ กิดขึ้นทีเ่ มืองบาฮา (Baha) ในราชอาณาจักรซาอุ เขารักเธอยิง่ กวา่ แมข่ องตัวเอง ฯ ซึ่งเป็ นตัวอยา่ งให้เห็นวา่ ผูช้ ายหลายคนหลงเมีย โดย ไมล่ ืมหูลืมตา และยอมทำ�ทุกอยา่ งให้เมียพอใจเพื่อให้ได้ ความรักนิรันดร์ แตน่ ไี่ มใ่ ช่เรื่องทีถ่ ูกตอ้ ง เพราะผูช้ ายตอ้ ง เทิดทูนแม่ และคนในครอบครัวของตัวเองเหนือสิง่ อื่นใด และหญิงผูน้ ีท้ ำ�ถูกทีย่ ืนกรานไมย่ อมใช้ชีวิตอยูก่ ับชายคน นี้ เพราะเขาเป็ นผูท้ ที่ อดทิง้ หญิงผูใ้ ห้กำ�เนิดและเลีย้ งดู เขามาตัง้ เล็กจนเติบใหญ่ เธอกลา่ วกับผูพ้ พิ ากษาวา่ เธอไมอ่ าจไวใ้ จผูช้ ายทีท่ �ำ ทุก อยา่ งเพื่อเมีย แตป่ ฏิเสธการทำ�ใหแ้ มพ่ อใจแมเ้ พียงใน เรื่องเล็กนอ้ ยก็ตาม สว่ นฝ่ายชายเมื่อทราบสาเหตุของการ ทีถ่ กู หยา่ เขาก็บอกกับศาลวา่ เขาไมต่ อ้ งการหยา่ และ เต็มใจจะทำ�ทุกอยา่ งเพื่อใหเ้ ธอคงอยูก่ บั เขา แตเ่ ธอปฏิเสธ ฝ่ายหญิงยอมรับวา่ สามีใช้จ่ายเงินเพื่อเธอมากมาย รวม ทัง้ การพาเธอไปเทีย่ วตา่ งประเทศ และซื้อสิง่ ของตา่ งๆ ให้ตามทีเ่ ธอเรียกร้อง แตเ่ ธอไมต่ อ้ งการใช้ชีวิตร่วมกับ

หนังสือพิมพ์ มุสลิมไทยโพสต์ | ปีที่ 6 ฉบับที่ 55

ทีม่ า : www.saudigazette.com

สำ�นักข่าวมุสลิมไทย www.muslimthaipost.com เว็บไซต์มุสลิมทีมี่ ผู้เข้าชมมากทีสุ่ ด


RELIGIOUS ARTICLES

หนาที่ ้ ของมนุษย ์ บทความจาก www.islammore.com เรียบเรียงโดย อิสมาอีล กอเซ็ม มวลการสรรเสริ ญ เป็ น เอกสิ ท ธิ์ข องอั ล ลอฮฺ ผู้อ ภิ บ าล มนุษย์ อัลลอฮ์ทรงสร้างมนุษยม์ าอยูใ่ นโลกนีเ้ พื่อตอ้ งการให้ มนุษยม์ าเป็ นตัวแทนของพระองค์ เมื่ออัลลอฮ์ไดส้ ร้างทา่ นนบี แหงสากลโลก ่ อาดัม (อะลัยอิสลาม) ขึ้นมาพระองคก์ ็ไดม้ ีคำ�สัง่ ให้เหลา่ บรรดา การทีอ่ ัลลอฮ์ ทรงเลือกมนุษยใ์ ห้มาอาศัยอยูใ่ นโลกใบ มาลาฮิกะฮ์ ทำ�การซุยูดตอ่ อาดัม ดังดำ�รัสของพระองคท์ วี่ า่ นี้ ก็เพื่อตอ้ งการเลือกมนุษยใ์ ห้เป็ นตัวแทน มาดำ�เนิน ชีวิตตามความประสงคข์ องพระองค์ พระองคไ์ ดส้ ร้าง "และจงรำ�ลึกถึง ขณะทีเ่ ราไดก้ ลา่ วแกม่ าลาอิกะฮ์วา่ พวกเจ้าจง มนุษยค์ นแรกมาคือทา่ นนบีอาดัม (อะลัยอิสสลาม) และ ซุยูด แกอ่ าดัมเถิด แลว้ พวกเขาก็ซุยูดกัน นอกจากอิบลีส โดยที่ ไดส้ ร้างคูค่ รองของทา่ นมา คือฮาวา เพื่อมาใช้ชีวิตร่วม มันไมย่ อมซุยูด และแสดงโอหัง และมันจึงไดก้ ลายเป็ นผูส้ ิน้ กับทา่ น และอัลลอฮ์ไดส้ อนทา่ นนบีอาดัม (อะลัยอิส สภาพแห่งการศรัทธา (กาฟิ รฺ)" สลาม) ในทุกๆ เรื่อง สำ�หรับเรื่องนีอ้ ัลลอฮ์ไดต้ รัสไวใ้ น นีค่ ือการแสดงออกซึ่งการฝ่าฝื นของอิบลีสตอ่ อัลลอฮ์ และจาก คัมภีร์อัลกุรอาน การไม่ปฏิบัติตามคำ�สั่งของอัลลอฮ์เป็ นสาเหตุให้มันตกอยู่ใน และจงรำ � ลึ ก ถึ ง ขณะที่ พ ระเจ้ า ของเจ้ า ได้ ต รั ส แก่ สถานะของผูป้ ฏิเสธศรัทธา และตอ้ งเขา้ ไปอยูใ่ นนรกตลอดกาล มาลาอิกะฮ์วา่ “แทจ้ ริงขา้ จะให้มีผแู้ ทนคนหนึ่งในพิภพ” เมื่ออิบลีสทราบถึงสถานะของตัวเองว่ามันต้องเป็ นผู้หนึ่งที่จะ มาลาอิกะฮ์ไดท้ ูลขึ้นวา่ “พระองคจ์ ะทรงให้มีข้นึ ในพิภพ ตอ้ งเขา้ ไปรับโทษในนรก มันก็พยายามทำ�การลอ่ ลวงทา่ นนบี ซึ่งผูท้ บี่ อ่ นทำ�ลาย และกอ่ การนองเลือด ในพิภพกระนัน้ อาดัม (อะลัยอิสสลาม) ให้ทำ�การฝ่าฝื นคำ�สัง่ ของอัลลอฮ์ ดัง หรือ ? ทัง้ ๆ ทีพ่ วกขา้ พระองคใ์ ห้ความบริสุทธิ์ พร้อม ดำ�รัสของพระองคท์ วี่ า่ ดว้ ยการสรรเสริญพระองค์ และเทิดทูนความบริสุทธิใ์ น "และเราไดก้ ลา่ วา่ โอ้ อาดัม ! เจ้าและคูค่ รองของเจ้าจงพำ�นักอยู่ พระองค"์ ในสวนสวรรคน์ ัน้ เถิดและเจ้าทัง้ สองจงบริโภคจากสวนนัน้ อยา่ ง พระองคต์ รัสวา “แทจ้ ริงขา้ รู้ยงิ่ ในสิง่ ทีพ่ วกเจ้าไมร้"ู ่ ่ กวา้ งขวาง ณ ทีท่ เี่ จ้าทัง้ สองปรารถนา และอยา่ เขา้ ใกลต้ น้ ไมต้ น้ "และพระองค์ได้ทรงสอนบรรดานามของทั้งปวงให้แก่ นี้ (มิเช่นนัน้ แลว้ ) เจ้าทัง้ สองจะกลายเป็ นผูอ้ ธรรมแกต่ ัวเอง" อาดัม ภายหลังไดท้ รงแสดงสิง่ เหลา่ นัน้ แกม่ าลาอิกะฮ์ แลว้ ตรัสวา จงบอกบรรดาชื่อของสิง่ เหลานัน้ แกขา้ หาก "ภายหลังจากชัยฎอนไดท้ ำ�ให้ทงั้ สองนัน้ พลัง้ พลาดไป เนื่องจาก ่ ่ ่ ตน้ ไมต้ น้ นัน้ แลว้ ไดท้ ำ�ให้ทงั้ สองออกจากทีท่ เี่ คยพำ�นักอยู่ และ พวกเจ้าเป็ นผูพ้ ูดจริง" เราไดก้ ลา่ ววา่ พวกเจ้าจงออกไป โดยทีบ่ างสว่ นของพวกเจ้า "พวกเขา (บรรดามาลาอิกะฮฺ) ทูลวา่ มหาบริสุทธิ์ ตา่ งเป็ นศัตรูตอ่ กัน และ (สำ�หรับพวกเจ้าในผืนแผน่ ดินนัน้ ) มีที่ พระองคท์ า่ น ไมม่ ีความรู้ใดๆ แกพ่ วกขา้ พระองค์ พำ�นัก และมีสงิ่ อำ�นวยประโยชนจ์ นถึงระยะเวลาหนึ่ง" นอกจากสิง่ ทีพ่ ระองคไดทรงสอนพวกขาพระองคเทานัน้ ์ ์ ้ ้ ่ "ภายหลังอาดัมไดเ้ รียนรู้คำ�วิงวอนจากพระเจ้าของเขา แลว้ แทจ้ ริงพระองคค์ ือผูท้ รงรอบรู้ ผูท้ รงปรีชาญาณ" พระองคอ์ ภัยโทษแกเ่ ขา แทจ้ ริงพระองคค์ ือผูท้ รงอภัยโทษ จากอายะห์ตา่ งๆ ทีก่ ลา่ วมานัน้ เป็ นการบอกให้เห็น ผูท้ รงเมตตาเสมอ" วา่ อัลลอฮ์ มีความประสงคท์ จี่ ะสร้างมนุษยใ์ ห้มาเป็ น ตัวแทนในการนำ�หลักการของพระองคม์ าใช้ในโลกใบนี้ โดยทีอ่ ัลลอฮ์ไดก้ ลา่ วเรื่องนีก้ ับบรรดามาลาอิกะฮ์ และ บรรดามาลาอิกะฮ์ ดว้ ยความรู้ของพวกเขาทีม่ ีจำ�กัด พวกเขาก็แสดงความเห็นในเรื่องนีว้ า่ พระองคอ์ ัลลอฮ์ จะสร้างมนุษยใ์ ห้มาเขน่ ฆา่ ชิงดีชิงเดน่ กันหรือ สุ ด ท้า ยอั ล ลอฮ์ ต้ อ งการให้ บ รรดามาลาอิ ก ะฮ์ ไ ด้ เ ห็ น ถึง ความรอบรู้ของพระองค์ และตอ้ งการให้มาลาอิกะฮ์ ไดร้ ับทราบในบางสิง่ ทีพ่ วกเขาไมร่ ู้ แตอ่ าดัมรู้ ดว้ ยกับ ความรู้ทอี่ ัลลอฮ์ไดม้ อบให้แกอ่ าดัม นีค่ ือตน้ กำ�เนิดของ

นี่คื อ ผลงานของอิ บ ลี ส ที่ค อยหาโอกาสล่อ ลวงท่า นนบี อ าดั ม (อะลัยอิสสลาม) หลังจากทีอ่ ัลลอฮ์ไดท้ รงสาปแช่งและมันตกอยู่ ในสถานะผูป้ ฏิเสธศรัทธา แตค่ วามผิดของอิบลีสในการฝ่าฝื น ตอ่ อัลลอฮ์นนั้ มันเป็ นความผิดทีเ่ จตนาฝ่าฝื นและปฏิเสธ ดื้อดึง ทีจ่ ะฝ่าฝื นคำ�สัง่ ของอัลลอฮ์ เมื่อมันเป็ นผูท้ ถี่ ูกสาปแช่งหลัง จากที่อัลลอฮ์มีคำ�สัง่ ใช้ให้บรรดามาลาอิกะฮ์รวมทัง้ อิบลีสซุยูด ตอ่ อาดัม มาลาอิกะฮ์ทงั้ หมดทำ�การซุยูดตามคำ�สัง่ ของอัลลอฮ์ เหลือเพียงอิบลีสเพียงผูเ้ ดียวที่ไมย่ อมทำ�ตามคำ�สัง่ ของอัลลอฮ์ เพราะความยิง่ ยโสทำ�ให้มันยอมปฏิเสธตอ่ อัลลอฮ์ แตอ่ ิบลีสไม่ ไดห้ ยุดอยูแ่ คน่ นั้

เมื่ออัลลอฮ์ไดใ้ ห้ทา่ นนบีอาดัม และภรรยาของทา่ น ฮาวาให้อยูใ่ นสวนสวรรค์ ให้กินอะไรไดท้ ุกอยา่ งตามใจ ชอบยกเวน้ ตน้ ไมต้ น้ หนึ่ง แตแ่ ลว้ ทา่ นนบีอาดัม ก็ พลัง้ เผลอหลงกลอุบายและการยุแหยข่ องอิบลีส จนเป็ น เหตุให้ทา่ นนบีอาดัมและฮาวาตอ้ งออกจากสวรรค์ หลัง จากนัน้ ทา่ นนบีอาดัมก็สำ�นึกผิด และไดท้ ำ�การขออภัย โทษตอ่ อัลลอฮ์ พระองคก์ ็ไดอ้ ภัยโทษแกท่ า่ นนบีอาดัม เพราะท่านนบีอาดัมไมไ่ ด้ฝ่าฝื นต่ออัลลอฮ์เพราะความ ดื้อดึง แตเ่ ป็ นเพราะความพลัง้ เผลอหลงคำ�ยุแหยข่ อง อิบลีส แตเ่ มื่อทำ�ผิดความทา่ นนบีอาดัมก็สำ�นึกผิด และอัลลอฮ์ได้ให้ท่านนบีอาดัมและฮาวาลงมาใช้ชีวิต ในโลกนีด้ ว้ ยความประสงคข์ องพระองค์ เพื่อตอ้ งการให้ มนุษยไ์ ดม้ าใช้ชีวิตในโลกนี้ และมาทำ�หนา้ ทีอ่ ิบาดะฮ์ ตอ่ พระองค์ ดังคำ�ดำ�รัสของพระองคท์ วี่ า่ "และขา้ มิไดส้ ร้างญิน และมนุษยเ์ พื่ออื่นใด เวน้ แตเ่ พื่อ เคารพภักดีตอ่ ขา้ " หมายความวา่ มาทำ�การเคารพภักดีตอ่ อัลลอฮ์ คือมา ให้เอกภาพต่อพระองค์ในการเคารพภักดีต่อพระองค์ เพียงพระองคเ์ ดียว ไมน่ ำ�สิง่ อื่นมาเทียบเคียงตอ่ อัลลอฮ์ นีค่ ือเป้าหมายสูงสุดของการสร้างมนุษยใ์ ห้มาอยูใ่ นโลก ใบนี้ ดังนัน้ มุสลิมผูศ้ รัทธาตอ้ งตระหนักถึงหนา้ ทีข่ องตัว เองในการใช้ชีวิตบนโลกนี้ อยา่ ไดใ้ ห้การใช้ชีวิตทำ�ให้ เราหลงเพลิดเพลิน จนทำ�ให้ลืมประกอบการงานเพื่อ โลกหนา้ และอยา่ ไดต้ กเป็ นเหยื่อของชัยตอน ทีม่ ันคอย ยุยงเราให้ออกจากแนวทางทีเ่ ทีย่ งตรงของอัลลอฮ์ เพื่อ ให้เราเป็ นผูท้ ขี่ าดทุน ตอ้ งเขา้ นรกไปพร้อมกับเหลา่ พรรคพวกของชัยตอน ขออัลลอฮ์ผทู้ รงสูงสง่ ไดโ้ ปรดปกป้องบรรดามุสลิมให้ รอดพน้ จากความชัว่ ร้ายตา่ งๆ ทีจ่ ะมาทำ�ให้พวกเขา ออกจากแนวทีเ่ ทีย่ งตรงของพระองค.์ ...อามีน

บทความศาสนา สำ�นักข่าวมุสลิมไทย www.muslimthaipost.com เว็บไซต์มุสลิมทีมี่ ผู้เข้าชมมากทีสุ่ ด

หนังสือพิมพ์ มุสลิมไทยโพสต์ | ปีที่ 6 ฉบับที่ 55

14


15

ARTICLE

การเงินอิสลาม Islamic Finance

จุดกำ�เนิดระบบธนาคารอิสลาม (1)

“ทา่ นศาสนฑูตไดส้ าปแช่งผูท้ กี่ ินดอกเบีย้ ผูท้ ใี่ ห้ดอกเบีย้ กับผูท้ กี่ ินดอกเบีย้ ผูท้ บี่ ันทึกดอกเบีย้ ผูท้ เี่ ป็ นพยานทัง้ สอง เกีย่ วกับการกินดอกเบีย้ ” โดยทีท่ า่ นศาสดาไดก้ ลา่ ววา่ “พวกเขาทัง้ หลายจะไดร้ ับบาป เทา่ เทียบกัน” (บันทึกโดยมุสลิม) คำ�สอนนี้เองจุดกำ�เนิดของการคิดค้นระบบธนาคารอิสลาม ขึ้น ในตอนนีเ้ รามาดูกันวา่ ตน้ กำ�เนิดของระบบธนาคาร อิสลามเกิดขึ้นมาไดอ้ ยา่ งไร จุดเริม่ ตน้ ของระบบธนาคารอิสลามเกิดขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1963 ในประเทศอิยิปต์ โดยดร. Dr. Ahmad Elnaggar นักเศรษฐศาสตร์ชาวอียิปตไ์ ดผ้ ลักดันการจัดตัง้ Mit Ghamr Savings Bank ซึ่งเป็ นการทดลองนำ�ระบบการออมทรัพย์ แบบการแบง่ ผลกำ�ไรมาใช้ โดยไดน้ ำ�เงินไปลงทุนในธุรกิจ การคา้ และอุตสาหกรรม การทดลองออมเงินโดยปราศจาก ดอกเบี้ ย ตามหลั ก การศาสนาอิ ส ลามได้ ทำ � ให้ เ กิ ด ความ กา้ วหนา้ ของระบบธนาคารอิสลามอยา่ งมาก หลังจากนัน้ จึง ทำ�ให้เกิดธนาคาร Nazir Social Banks ซึ่งเป็ นธนาคาร ปลอดดอกเบีย้ ทีร่ ัฐบาลอียิปตเ์ ป็ นผูจ้ ัดตัง้ ในปี ค.ศ. 1971 การเกิดธนาคารอิสลามในประเทศอียิปต์ได้สร้างแรงกระตุ้น ให้ มี ก ารจั ด ตั้ง ธนาคารอิ ส ลามในประเทศโลกอาหรั บ อี ก มากมาย ซึ่งตอ่ มาในปี ค.ศ. 1974 Islamic Development Bank ก็ไดถ้ ูกจัดตัง้ ขึ้นโดยองคก์ ารความร่วมมืออิสลาม หรือ OIC (Organization of Islamic Cooperation) ที่ เมืองญิดดะฮ์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย โดยไดน้ ำ�ระบบ ชะรีอะฮ์ หรือกฎหมายของศาสนาอิสลามมาใช้ในการดำ�เนิน งานของธนาคารอยา่ งเต็มรูปแบบ หลังจากทีม่ ีการจัดตัง้ Islamic Development Bank ประเทศมุสลิม อื่น ๆ ก็ไดห้ ันมาใช้ระบบธนาคาร อิสลามมากยิง่ ขึ้น ไมว่ า่ จะเป็ นอิหร่าน ซูดาน ปากีสถาน รวมถึงในเอเชียตะวัน ออกเฉียงใต้ โดยประเทศมาเลเซียเป็ นประเทศแรกทีก่ อ่ ตัง้ ธนาคารอิสลามขึ้นในปี ค.ศ. 1983 ทีม่ ีความกา้ วหนา้ และ ยังเป็ นประเทศแมแ่ บบในการดำ�เนินงานการเงินอิสลามให้ กับประเทศอินโดนีเซีย บรูไน รวมถึงธนาคารอิสลามแห่ง ประเทศไทยอีกดว้ ย

ระดับชาติที่ได้รับอนุมัติจากรัฐบาล ในปี ถัดมามีขอ้ เสนอแนะดังนี้ 1. ธนาคารอิสลามทีม่ ีการ ดำ � เ นิ น ก า ร ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ห ลั ก ชะรีอะฮ์ ควรถูกจัดตัง้ ขึ้น 2. ธนาคารควรจัดตัง้ ในรูปแบบ บริษัทจำ�กัดภายใต้พระราชบัญญัติ บริษทั ค.ศ.1965 ทัง้ นีเ้ พื่อใหส้ ามารถ บริหารงานลักษณะธุรกิจเพื่อแสวงหา กำ�ไร ไมใ่ ช่เป็ นองคก์ รรัฐ 3. จำ�เป็ นตอ้ งออกกฎหมาย เฉพาะคือ พระราชบัญญัติธนาคาร อิสลาม และตอ้ งแกไ้ ขกฎหมายที่ เกีย่ วขอ้ งในลำ�ดับถัดมา 4. Bank Negara Malaysia (แบงกช์ าติ หรือ ธนาคารกลาง มาเลเซีย) ควรเป็ นผูก้ ำ�กับดูแล พระราชบัญญัติธนาคารอิสลาม ค.ศ. ไมเ่ พียงแคป่ ระเทศมุสลิมเทา่ นัน้ ระบบการเงินอิสลามยังได้ แพร่กระจายสูท่ วีปยุโรป และสหรัฐอเมริกา โดยสถาบันการเงิน 1983 5. ธนาคารควรแตง่ ตัง้ คณะทีป่ รึกษาดา้ น ยักษ์ใหญ่ทั้งหลายได้ขยายช่องทางการให้บริการในรูปแบบ ธนาคารอิสลามมากยิง่ ขึ้น โดยเฉพาะอยา่ งยิง่ ประเทศอังกฤษ ศาสนา เพื่อกำ�กับการดำ�เนินงานของธนาคารให้ ทีป่ ั จจุบันมีสถาบันการเงินอิสลาม 22 แหง ถือเป็ นประเทศที่ เป็ นไปตามหลักชะรีอะฮ์ ่ 6. ให้กอ่ ตัง้ ธนาคารอิสลามเพียงแห่งเดียว มีตลาดการเงินอิสลามทีใ่ หญท่ สี่ ุดแห่งหนึ่งของโลก ประเทศ ในแถบทวีปเอเชียอยาง สิงคโปร จีน ญีป่ นุ และศรีลังกา ก็ให ในระยะเริม่ ตน้ สถาบันอื่นอาจไดร้ ับการพิจารณา ์ ้ ่ ่ ให้เปิ ดบริการทางการเงินอิสลามเมื่อเห็นว่าการ ความสนใจระบบธนาคารอิสลามอยา่ งตอ่ เนื่องไมแ่ พก้ ัน ดำ � เนิ น การของธนาคารแห่ ง แรกเป็ นไปอย่ า ง ในปั จจุบันมีสถาบันการเงินอิสลามมากกวา่ 300 แห่งใน 51 ราบรื่นและมีประสิทธิภาพ 7. เสนอให้ธนาคารใช้ช่อื วา่ “Bank Islam ประเทศทัว่ โลก และยังคงมีอัตราการเจริญเติบโตอยา่ งรวดเร็ว เฉลีย่ ร้อยละ 10-15% ตอ่ ปี โดยสำ�นักขา่ วรอยเตอร์รายงาน Malaysia Berhad” วา่ ปี 2012 สินทรัพยใ์ นระบบการเงินอิสลามนา่ จะมีมาก ถึง 1.6 ลา้ นลา้ นดอลลาร์ และยังคงมีแนวโนม้ เติบโตสูงขึ้น รั ฐ บาลรั บ ข้อ เสนอแนะไปดำ � เนิ น การและก่อ ตั้ง เรื่อยๆ ทัง้ นีเ้ ป็ นผลสืบเนื่องจากราคาน้ำ�มันทีเ่ พิม่ สูงขึ้นอยา่ ง ธนาคารอิสลามของประเทศมาเลเซียแห่งแรกขึ้น ตอ่ เนื่อง ทำ�ให้สภาพคลอ่ งสว่ นเกินในระบบมีมาก ในขณะที่ ในวันที่ 1 มีนาคม 1983 ภายใตพ้ ระราชบัญญัติ ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมจากประเทศมหาอำ�นาจทั้งหลาย ธนาคารอิสลาม ค.ศ.1983 ชื่อวา่ ธนาคารอิสลาม ที่มีสถานะทางการเงินที่ค่อนขา้ งผันผวนและสร้างวิกฤติให้กับ มาเลเซีย (Bank Islam Malasia Berhad) เป็ นรูป ระบบเศรษฐกิจโลก จึงทาให้ระบบการเงินอิสลามเป็ นทีน่ ิยม บริษัทจำ�กัด และสง่ ผลให้รัฐบาลผูกขาดธนาคาร อิสลามนานเป็ นเวลา 10 ปี จนกระทัง่ ปี ค.ศ. มากยิง่ ขึ้น 1993 เพิง่ อนุญาตธนาคารพาณิชยใ์ ห้เปิ ดบริการ การกลับมาของระบบการเงินอิสลามหลังจากที่ล่มสลายไปใน “ธนาคารปลอดดอกเบีย้ ” สมัยทีม่ ีการลา่ อาณานิคม การกอ่ ตัง้ ธนาคารอิสลามทีป่ ระเทศ อียิปตใ์ นปี ค.ศ. 1963 นับเป็ นจุดเริม่ ของการปฏิวัติระบบ ภายหลังจากการจัดตั้งธนาคารอิสลามมาเลเซีย ธนาคารอิสลามครัง้ สำ�คัญ และเมื่อกลุมผูนำ�มุสลิมไดหยิบ ระบบการเงิ น อิ ส ลามของประเทศมาเลเซี ย ก็ ไ ด้ ้ ้ ่ ประเด็นการสร้างระบบการเงินอิสลามขึ้นในทีป่ ระชุม OIC พัฒนาขึ้นอยา่ งมากเพื่อรองรับการทำ�ธุรกรรมการ ปี ค.ศ. 1973 การกอ่ ตัง้ ธนาคารพาณิชยอ์ ิสลามก็เผยแผก่ วา้ ง เงินอยา่ งถูกตอ้ งตามหลักอิสลาม ขวางยิง่ ขึ้น กอปรกับภาวะเงินเกินดุลในระบบของประเทศแถบ (อ่านตอ่ ฉบับหนา้ ...) ตะวันออกกลาง ทีม่ าจากราคาน้ำ�มันสูงขึ้นอยา่ งตอ่ เนื่อง และ ผลจากเหตุการณ์ 911 ทีท่ าให้ปีโตรดอลลา่ ร์ตอ้ งหาตลาด วัลลอฮุอะลัม ใหมใ่ นการลงทุน เป็ นโอกาสทีร่ ะบบการเงินอิสลามจะเติบโต ทีม่ า : ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เรียบเรียงโดย Muhammad Azmii Mahamad ขึ้นอยา่ งหลีกเลีย่ งไมไ่ ด้ บทความโดย http://www.การเงินอิสลาม.com ประเทศมาเลเซี ย ถื อ เป็ น ประเทศแรกในแถบภู มิ ภ าคเอเชี ย หรือ http://www.islamicfinancethai.com ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ ที่ไ ด้ ริ เ ริ่ม ก่อ ตั้ง ธนาคารอิ ส ลามโดยมี ม ติ จากทีป่ ระชุมสภาเศรษฐกิจภูมิบุตร (Bumiputra Economic Congress) ในปี ค.ศ. 1980 รัฐบาลสมัย ดร.มหาธีร์ ไดแ้ ตง่ ตัง้ คณะกรรมการกำ�กับแผนงานระดับชาติ เพื่อทำ�การศึกษา และวินิจฉัยถึงความเหมาะสมของการจัดตั้งธนาคารอิสลาม ในหลาย ๆ ดา้ น ซึ่งรายงานของคณะกรรมการกากับแผนงาน

บทความทั่วไป

หนังสือพิมพ์ มุสลิมไทยโพสต์ | ปีที่ 6 ฉบับที่ 55

สำ�นักข่าวมุสลิมไทย www.muslimthaipost.com เว็บไซต์มุสลิมทีมี่ ผู้เข้าชมมากทีสุ่ ด


ARTICLE

Rabies

โรคพิษสุนัขบ้า

(1)

บทความจาก http://haamor.com โดยแพทยห์ ญิง แพทยห์ ญิง สลิล ศิริอุดมภาส วว. พยาธิวิทยากายวิภาค

เลี้ย งในบ้า นชนิ ด อื่ น ๆเป็ น สาเหตุ ข องโรค เนื่องจากมีการควบคุมการให้วัคซีนป้องกัน โรคพิ ษ สุ นั ข บ้ า ในสั ต ว์ เ ลี้ ย งอย่า งเข้ม งวด ไมม่ ีสัตวจ์ รจัด สัตวท์ เี่ ป็ นสาเหตุสว่ นใหญ่ (มากกวา่ 90%) จึงเป็ นสัตวป์ ่ า เช่น แรคคูน สกัง๊ สุนัขจิง้ จอก และทีส่ ำ�คัญคือคา้ งคาว ในขณะที่ ป ระเทศกำ � ลั ง พั ฒ นารวมทั้ ง ประเทศไทย สุนัขยังคงเป็ นสาเหตุทสี่ ำ�คัญ โดย 96% ของผูป้ ่ วยไทยติดเชื้อมาจากสุนัข อีก 3 - 4 % มาจากแมว

โรคพิษสุนัขบ้า (Rabies) เป็ นโรคติดเชื้อไวรัส จากสัตวส์ คู่ น (เรียกวา่ zoonosis) โดยคนถูกกัดจาก สุนัขทีต่ ิดเชื้อไวรัสนี้ โรคนีม้ ีช่อื เรียกอีกอยา่ งวา่ ‘โรค กลัวน้ำ�’ เพราะผูป้ ่ วยจะมีอาการกลัวน้ำ�นัน่ เอง เชื้อไวรัสที่เป็ นสาเหตุของโรคนี้ซ่ึงจะอยูใ่ นน้ำ�ลายของ สัตวท์ ตี่ ิดเชื้อ มีช่อื วา่ Lyssavirus หรือบางทา่ นเรียก วา่ Rabies virus โดยเชื้อจะทำ�ให้เกิดภาวะสมอง อักเสบทัง้ ในคนและสัตว์ แตผ่ ทู้ ตี่ ิดเชื้อไวรัสแลว้ ถ้า ได้ รั บ วั ค ซี น พิ ษ สุ นั ข บ้ า และสารภู มิ คุ้ ม กั น ต้ า นทาน (Immunoglobulin) อยา่ งรวดเร็วเหมาะสมก็จะไมเ่ ป็ น โรค แตถ่ ้าไมไ่ ดก้ ารรักษาดังกลา่ วก็จะป่วยเป็ นโรคพิษ สุนัขบา้ ซึ่งไมม่ ียารักษาและเสียชีวิตในทีส่ ุด องค์การอนามัยโลกรายงานว่าทั่วโลกมีผู้ป่วยเสียชีวิต ดว้ ยโรคพิษสุนัขบา้ 35,000 - 50,000 รายตอ่ ปี ซึ่ง ส่วนใหญ่เกิดในประเทศด้อยพัฒนาและกำ�ลังพัฒนา โดยพบในประเทศอินเดียสูงสุดประมาณ 20,000 ราย ตอ่ ปี ในขณะทีป่ ระเทศทีพ่ ัฒนาแลว้ เช่นในประทศ สหรัฐอเมริกา พบเพียงประมาณ 2 รายตอ่ ปี

โรคพิษสุนัขบ้าติดต่อสู่คนได้อย่างไร? โรคพิษสุนขั บา้ พบไดใ้ นสัตวเ์ ลีย้ งลูกดว้ ยนมหลายชนิด เชน่ - สัตวใ์ นตระกูลสุนัข ทัง้ สุนัขบา้ นและสุนัขป่า (หมาป่า หมาจิง้ จอก หมาใน) - สัตวต์ ระกูลแมว ทัง้ แมวบา้ นและแมวป่า - สัตวใ์ นตระกูลหนู ทัง้ หนูบา้ น หนูนา หนูป่าหลายชนิด - นอกจากนีย้ ังมี คา้ งคาว วัว ควาย แพะ แกะ มา้ ลิง กระรอก พังพอน สกัง๊ ก็เป็ นโรคพิษสุนัขบา้ ไดเ้ ช่นกัน ในประเทศที่ พั ฒ นาแล้ ว แทบไม่พ บว่ า สุ นั ข และสั ต ว์

คนจะติดเชื้อจากสัตวเ์ หลา่ นีไ้ ดโ้ ดย จากการถูกสัตวท์ ีเ่ ป็ นโรคกัดขว่ นหรือ เลียผิวหนังทีม่ ีบาดแผล โดยเชื้อไวรัสจาก น้ำ�ลายของสัตว์ที่มีเชื้อไวรัสพิษสุนัขบ้าอยู่ จะเขา้ สูผ่ ิวหนังทีม่ ีบาดแผล นอกจากนี้ เชื้อ โรคอาจเข้า สู่ ร่ า งกายผ่ า นเยื่ อ บุ ต่ า งๆคื อ ปาก เยื่อบุตา ไดเ้ ช่นกัน - จากการหายใจเอาละอองไอน้ำ�ทีม่ ีเชื้อโรค อยูซ่ ่ึงพบไดน้ อ้ ยมากมาก เช่น การเขา้ ไป ในถ้ำ�ทีม่ ีคา้ งคาวอยูก่ ันเป็ นลา้ นๆตัว หรือเจ้า หนา้ ทีใ่ นห้องแลปทีท่ ำ�งานเกีย่ วขอ้ งกับเชื้อไวรัสชนิดนี้ - มีรายงานวา่ มีผปู้ ่ วยทีต่ ิดเชื้อพิษสุนัขบา้ จากการเปลีย่ นถ่าย กระจกตาประมาณ 8 รายจากทัว่ โลก และจากการเปลีย่ นถ่าย อวัยวะอื่นๆประมาณ 3 ราย ซึ่งอาจเกิดจากผูป้ ่ วยเป็ นโรคพิษ สุนัขบา้ แตไ่ มไ่ ดร้ ับการวินิจฉัยในตอนแรก

้ ษสุนัขบ้าก่อโรคได้อย่างไร? เชือพิ วิธีกอ่ โรคพิษสุนัขบา้ ทัง้ ในคนและในสัตวจ์ ะคลา้ ยกันคือ เมื่อ เชื้อจากน้ำ�ลายสัตวเ์ ขา้ สูร่ ่าง กายทางบาดแผลแลว้ เชื้อไวรัสจะ อยูบ่ ริเวณกลา้ มเนื้อทีใ่ กลบ้ าดแผลนัน้ แบง่ ตัวเพิม่ จำ�นวนมาก ขึ้น แลว้ จึงเดินทางเขา้ สูเ่ สน้ ประสาทสว่ นปลายทีเ่ ลีย้ งกลา้ มเนื้อ นัน้ ๆ จากเสน้ ประสาทสว่ นปลาย เชื้อไวรัสจะเดินทางตอ่ เพื่อไป ยังไขสันหลัง โดยมีอัตราความเร็วในการเดินทางประมาณ 12 24 มิลลิเมตร (มม.) ตอ่ วัน

โรคพิษสุนัขบ้ามีอาการอย่างไร? แบงอาการของผูป้ ่ วยพิษสุนัขบา้ ออกไดเ้ ป็ น 2 ระยะคือ ่ 1. ระยะกอ่ นเขา้ สูส่ มอง (Prodrome) ผูป้ ่ วยจะ มีอาการปวดและชาหรือคันบริเวณรอบๆแผลที่ถูกกัด (โดยทีแ่ ผลอาจจะหายสนิทแลว้ ก็ได)้ ซึ่งเป็ นผลจาก การทีเ่ ชื้อเขา้ สูเ่ ซลลป์ ระสาทไขสันหลัง อาการอื่นๆที่ อาจพบได้ เช่น มีไข้ ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร คลื่นไส้ อาเจียน ทอ้ งเสีย อาการเหลา่ นีจ้ ะเป็ นอยู่ ประมาณ 1 - 7 วันแลว้ เขา้ สูร่ ะยะตอ่ ไป 2. ระยะอาการทางสมอง (Acute neurologic phase) ผูป้ ่ วยจะมีอาการแบง่ ออกไดเ้ ป็ น 2 กลุม่ คือ 2.1 กลุม่ สมองอักเสบ (Encephalitis) พบได้ 80% ของผูป้ ่ วย ซึ่งอาการจะคลา้ ยกับโรคสมองอักเสบ จากเชื้ออื่นๆไดแ้ ก่ มีไข้ สับสน เห็นภาพหลอน อยูน่ งิ่ ไมไ่ ด้ คลุม้ คลัง่ กลา้ ม เนื้อแข็งเกร็งและชัก แตอ่ าการ ทีค่ อ่ นขา้ งจำ�เพาะตอ่ เชื้อพิษสุนัขบา้ คือ น้ำ�ลายฟูมปาก ซึ่ ง เกิ ด จากการที่ ก ล้ า มเนื้ อ ของคอหอยเกิ ด แข็ ง เกร็ ง หดตัวผิดปกติ มีความเจ็บปวดเมื่อจะกลืนอาหารหรือ น้ำ� ผูป้ ่ วยจึงกลัวไมอ่ ยากทีจ่ ะกลืนอาหารกลืนน้ำ�รวม ทัง้ น้ำ�ลายตัวเอง ซึ่งเป็ นทีม่ าของคำ�วา่ “โรคกลัวน้ำ�” นอกจากนีเ้ มื่อผูป้ ่ วยหายใจเขา้ หรือมีลมมากระทบหนา้ กระทบกล้ า มเนื้ อ กระบั ง ลมและกล้ า มเนื้ อ ของกล่ อ ง เสียง ก็จะเกิดการแข็งเกร็งหดตัวผิดปกติ กอ่ ความเจ็บ ปวดเช่นกัน ทำ�ให้ไมอ่ ยากหายใจเขา้ ดูคลา้ ยคนกำ�ลัง สำ�ลักอากาศ และอาการอื่นๆทีอ่ าจพบได้ ไดแ้ ก่ เหงื่อ ออกมากผิดปกติ ขนลุกตัง้ น้ำ�ตาไหล มา่ นตาขยาย หัวใจเตน้ เร็ว หรือหัวใจเตน้ ผิดจังหวะ ความดันโลหิต สูง อาการเหลา่ นีเ้ กิดจากเชื้อเขา้ สูเ่ ซลลป์ ระสาทของ กา้ นสมอง จึงทำ�ให้ระบบประสาทอัตโนมัติ ทีค่ วบคุม โดยกา้ นสมองทำ�งานผิดปกติ อาการทั้งหมดนี้จะเป็ นอยูแ่ ค่ช่วงเวลาหนึ่งแล้วหยุดไป ผูป้ ่ วยจะสงบและหมดแรง ตอ่ มาอาการตา่ งๆขา้ งตน้ ก็ จะกลับมาอีก ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นเองหรือถูกกระตุน้ โดย เสียง แสง และการสัมผัส

เมื่อเขา้ สูไ่ ขสันหลังไดแ้ ลว้ ผูป้ ่ วยก็จะเริม่ แสดงอาการ (อาการ 2.2 กลุม่ กลา้ มเนื้อเป็ นอัมพาต (Paralytic) ในระยะกอ่ นเขา้ สูส่ มอง) ซึ่งระยะเวลาตัง้ แตร่ ับเชื้อจนกระทัง่ พบได้ 20% โดยผูป้ ่ วยในกลุม่ นีจ้ ะไมม่ อี าการแบบกลุม่ แสดงอาการแรกนีห้ รือเรียกวา่ ระยะฟั กตัว ใช้เวลาประมาณ 20 สมองอักเสบใหเ้ ห็น แตจ่ ะมีอาการกลา้ มเนื้อทัง้ ตัวออ่ น -90 วัน (แตเ่ คยมีรายงานวา่ ใช้เวลาถึง 19 ปี ก็มี) จากไขสันหลัง แรงแบบอัมพาตแทน แตป่ ระสาทรับความรูส้ กึ ยังคงปกติ เชื้ อ ก็ จ ะเดิ น ทางเข้า สู่ ส มองอย่า งรวดเร็ ว ในอั ต ราความเร็ ว ประมาณ 200 - 400 มม.ตอ่ วัน ดังนัน้ ยิง่ แผลอยูใ่ กลส้ มองเทา่ 3. ระยะสุดทา้ ย (Coma) ไมว่ า่ ผูป้ ่ วยจะมีอาการอยู่ ไหร่ ระยะฟั กตัวก็จะยิง่ สัน้ เทา่ นัน้ ในกลุม่ ไหน ในทีส่ ดุ ผูป้ ่ วยก็จะซึมลงเรื่อยๆจนถึงขัน้ โคมา่ เกิดภาวะหายใจลม้ เหลว ความดันโลหิตสูงมากหรือต่ำ� มาก หัวใจ เตน้ ไมเ่ ป็ นจังหวะ จนกระทัง่ หยุดเตน้ และเสีย ชีวติ (ตาย) เกือบ 100% โดยใช้เวลาประมาณ 10 วันนับ ตัง้ แตเ่ กิดอาการแรก (พบไดต้ งั้ แต่ 1 - 14 วัน) เชื้อไวรัสเมื่อเขา้ สูส่ มองแลว้ จะทำ�ให้สมองเกิดการอักเสบ ทำ�ให้ ผูป้ ่ วยมีอาการของสมองอักเสบ หลังจากนัน้ เชื้อโรคจะเดินทาง กลับเข้าสู่เส้นประสาทส่วนปลายอีกครั้งและเข้าสู่เนื้อเยื่อและ อวัยวะตา่ งๆรวมทัง้ กลา้ มเนื้อ ผิวหนัง ดวงตา ตับ ตอ่ มหมวก ไต หัวใจ และทีส่ ำ�คัญคือ ตอ่ มน้ำ�ลาย ทีไ่ วรัสสามารถแบง่ ตัว เพิม่ จำ�นวนไดม้ ากมาย ดังนัน้ การถูกสัตวก์ ัดจึงติดเชื้อไดจ้ าก เชื้อทีม่ ีอยูใ่ นน้ำ�ลายสัตวน์ นั่ เอง

สำ�นักข่าวมุสลิมไทย www.muslimthaipost.com เว็บไซต์มุสลิมทีมี่ ผู้เข้าชมมากทีสุ่ ด

อนึง่ สำ�หรับในสัตวอ์ าการจะคลา้ ยๆคนแตก่ ารดำ�เนิน ของโรคจะเร็วกวา่ และเสียชีวติ เร็วกวา่ ในคน (อ่านตอ่ ฉบับหนา้ ..)

หนังสือพิมพ์ มุสลิมไทยโพสต์ | ปีที่ 6 ฉบับที่ 55

16


17 15

Halal Startup

Halal Cosmetics 2018

ศูนยว์ ทิ ยาศาสตรฮ์ าลาล จุฬาลงกรณม์ หาวิทยาลัย จัด “โครงการอบรมพัฒนาผูป้ ระกอบการ เชิงปฏิบตั กิ ารกลุม่ ธุรกิจ SMEs ฮาลาลเพือ่ การสง่ ออกและนำ�เขา้ ” ปี ที่ 3 หรือ “HALAL Cosmetics 2018” ณ ชัน้ 8 อาคารเฉลิม ราชกุมารี 60 พรรษา ( อาคารจามจุรี 10 ) ซอยจุฬาฯ 12 จุฬาลงกรณม์ หาวิทยาลัย จากการไดร้ บั นโยบายจากรัฐบาลใหเ้ รง่ ผลักดันธุรกิจ SMEs ใหเ้ ป็นทีย่ อมรับในระดับสากล เนน้ ผลิตภัณฑท์ มี่ กี ารรับรองฮาลาลเป็นเป้าหมายหลักเพื่อเป็นโอกาสในการขยายตลาดและ การสง่ ออกของประเทศไทยไดม้ าก ในปี นกี้ จิ กรรมมีการเปลีย่ นแปลงกลุม่ ผูเ้ ขา้ อบรมใหเ้ จาะจง มากยิง่ ขึน้ ผูบ้ ริโภคจะเริม่ มองหาทางเลือกใหม่ ลดความนิยมจากแบรนดด์ งั แบบเดิม ดว้ ยการ มองหาแบรนดใ์ หมท่ มี่ คี วามเฉพาะ มีเอกลักษณ์ และไดร้ บั ความนิยมจากผูใ้ ชจ้ �ำ นวนมาก ดังนัน้ ศูนยว์ ทิ ยาศาสตรฮ์ าลาล จุฬาฯ จึงตระหนักถึงโอกาสในการทำ�การตลาดและตอ้ งการนำ� เสนอธุรกิจฮาลาลทีน่ อกเหนือจากอุตสาหกรรมอาหาร ในการอบรมเนน้ การพัฒนา 2 สว่ นหลัก คือ ดา้ นการตลาดทีจ่ ะใชก้ ลยุทธก์ ารรับรองฮาลาลเป็นกุญแจ สำ�คัญในการสง่ ออกสินคา้ ไปยังตา่ งประเทศ และอีกดา้ นหนึง่ คือการชว่ ยผูป้ ระกอบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ใหพ้ รอ้ มทีจ่ ะครอง ใจผูบ้ ริโภค หลักสูตรการอบรมรวมทัง้ สิน้ 30 ชัว่ โมง แบง่ เป็น การอบรมทฤษฎี 12 ชัว่ โมง และ workshop 18 ชัว่ โมง จาก กูรผู เู ้ ชีย่ วชาญในแตล่ ะสาขามาช่วยพัฒนาศักยภาพผูป้ ระกอบ การเพือ่ ผลักดันการสง่ ออกของกลุม่ ธุรกิจ Halal SMEs โดย โครงการจะจัดขึน้ ตลอดชว่ งเดือนมีนาคม 2561 โดยภายในยังได้ รศ.ดร.วินยั ดะหล์ นั ผูอ้ �ำ นวยการศูนย์ วิทยาศาสตรฮ์ าลาล จุฬาลงกรณม์ หาวิทยาลัย มารว่ ม บรรยายในหัวขอ้ “โอกาสในการทำ�ตลาดเครือ่ งสำ�อาง และ ผลิตภัณฑเ์ สริมอาหารฮาลาลทัง้ ในประเทศและตา่ งชาติ” และ คุณกรณ์ จาติกวณิช อดีตรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการคลัง ขึน้ บรรยายในหัวขอ้ “อนาคตเศรษฐกิจไทยกับการลงทุน”

รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน

หนังสือพิมพ์ มุสลิมไทยโพสต์ | ปีที่ 6 ฉบับที่ 55

กรณ์ จาติกวณิช

สำ�นักข่าวมุสลิมไทย www.muslimthaipost.com เว็บไซต์มุสลิมทีมี่ ผู้เข้าชมมากทีสุ่ ด


สวยลำ�้ ค่ากับผ้าไทย

สไตล์เจ้าสาวไทยมุสลิม

เสนห่ ์ของผา้ ไทยและชุดไทยพระราชนิยม ทีป่ ระยุกตเ์ ขา้ กับยุคสมัย โชวค์ วามงาม อยา่ งเลอคา่ โดยเฉพาะสำ�หรับงานพิธีหรือวาระพิเศษ ลา่ สุด โรงแรม อัล มีรอซ ฮาลาล โฮเต็ลแห่งแรกในประเทศไทย จัดกิจกรรม “เวดดิง้ แฟร์ เรด มี เลิฟ ยู” นำ�เสนอเท รนดช์ ุดเจ้าสาวไทยมุสลิม ทีส่ อดแทรกความงามอยา่ งมีคุณคา่ ของผา้ ไหมทอโดย ภูมิปัญญาไทย มาเติมความร่วมสมัยบนชุดเจ้าสาว เสริมความสงา่ และออร่าแกเ่ จ้า สาวในวันสำ�คัญ เพื่อร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงไว้ พร้อมจัดเวิร์คชอปแตง่ สวยเติมหลอ่ และกิจกรรมมากมาย ทีโ่ รงแรม อัล มีรอซ ถนนรามคำ�แหง ซอย 5 โรงแรมอัล มีรอซ กรุงเทพฯ ไดจ้ ัดงาน Al Meroz Wedding Fair 2018 ณ ห้อง แกรนดม์ ีรอซ ชัน้ 3 ตัง้ แตเ่ วลา 10.00 ถึง 20.00 น. ในวันหยุดสุดสัปดาห์ 3-4 มีนาคม 2561 ทีผ่ า่ นมา เพื่อให้ครู่ ักไดม้ าพบปะและพูดคุยกับผูเ้ ชีย่ วชาญ ไมว่ า่ จะ เรื่องชุดแตง่ งาน สตูดิโอช่างกลอ้ งสำ�หรับถ่าย Pre-Wedding หรือ Post-Wedding ร้าน Photobooth, Jewelry, Accessories การ์ดและของชำ�ร่วย โดยครัง้ นีโ้ รงแรม อัล มีรอซ ไดร้ ับการสนับสนุนจากร้านคา้ มากมาย เช่น Khamis Zain, Your Studio, Bazz Style Quoi Quoi, ANYA Wedding Invitation and Favor I-Magix Photobooth และอีกมากมาย ตบเทา้ เขา้ ร่วมเพื่อเสนอแพคเกจและราคาพิเศษให้กับ คูร่ ักทุกคู่ กิจกรรมในงานจัดขึ้นมากมาย เช่น เดินแฟชัน่ โชวช์ ุดแตง่ งาน สาธิตการแตง่ หนา้ จาก กูรูช่อื ดัง คุณอิทธิพล สุรี คลุมผมในสไตลต์ า่ งๆ กับช่างคลุมผมมืออาชีพ คุณติก๊ กี้ หรือ Tikky Manassaya ชมเแฟชัน่ โชวช์ ุดราตรีออกงานคูแ่ มล่ ูก แนะนำ�และสาธิต การทำ�เมนูอาหารสำ�หรับแมบ่ า้ นมือใหมจ่ ากเชฟโรงแรม อัล มีรอซ และอีกหนึ่ง ไฮไลทค์ ือคูร่ ักจะไดพ้ บกับโซน Photo Exhibition ของช่างภาพงานแตง่ งานมืออาชีพ หลากหลายทา่ น ให้ครู่ ักไดเ้ ดินชมแนวภาพตา่ งๆ และตัดสินใจไดอ้ ยา่ งงา่ ยดาย

สำ�นักข่าวมุสลิมไทย www.muslimthaipost.com เว็บไซต์มุสลิมทีมี่ ผู้เข้าชมมากทีสุ่ ด

หนังสือพิมพ์ มุสลิมไทยโพสต์ | ปีที่ 6 ฉบับที่ 55

16 18


19 15

หนังสือพิมพ์ มุสลิมไทยโพสต์ | ปีที่ 6 ฉบับที่ 55

สำ�นักข่าวมุสลิมไทย www.muslimthaipost.com เว็บไซต์มุสลิมทีมี่ ผู้เข้าชมมากทีสุ่ ด


หนังสือพิมพ์ มุสลิมไทยโพสต์ : คมความคิด เกาะติดสถานการณ์ อ่านมุสลิมไทยโพสต์

ปีท่ี 6 ฉบับที่ 55 | Tel. 081-854-5026 ,02-116-8134-5 E-mail : news.muslimthaipost@gmail.com Website : www.muslimthaipost.com FB Fanpage : www.facebook.com/muslimthaipost

www.muslim thaipost.com

สวยลำ�้ ค่ากับผ้าไทย

สไตล์เจ้าสาวไทยมุสลิม อ่านต่อหน้า 18

Muslim Thai Post No.55  

MuslimThaiPost It is a free Muslim newspaper. Thailand's number one established in 2011, affiliated with the Muslim News Agency. Targeted on...

Muslim Thai Post No.55  

MuslimThaiPost It is a free Muslim newspaper. Thailand's number one established in 2011, affiliated with the Muslim News Agency. Targeted on...

Advertisement