Page 1

หนังสือพิมพ์ มุสลิมไทยโพสต์ : คมความคิด เกาะติดสถานการณ์ อ่านมุสลิมไทยโพสต์

ปี ท่ี 3 ฉบับที่ 42 | Tel. 081-854-5026 , 02-116-8134-5 e-mail : news@muslimthaipost.com Website : www.muslimthaipost.com FB Fanpage : www.facebook.com/muslimthaiclub

อ่านต่อหน้ า 2

อ่านต่อหน้ า 7

www. mus l i mtha i pos t. c om

ก จ แ

ี ร ฟ


หนังสือพิมพ์ มุสลิมไทยโพสต์ | ปีท่ี 3 ฉบับที่ 42

บทความโดยนักวิชาการของ ศาสนาอิ สลามชาวตุรกี ฟัตฮุลลอฮฺ กูเลน ได้รบั การตีพิมพ์ใน Le Monde ในวันที่ 17 ธันวาคม 2558

นักวิชาการของศาสนาอิสลามชาวตุรกี ฟัตฮุลลอฮฺ กูเลน (ภาพโดย ซิฮาน)

ไม่มีคำ� ใดที่ จะสามารถกล่าวถึงความเสี ยใจอย่างสุดซึ้ง ของผมได้และการต่ อต้ านการเข่นฆ่ าอย่างโหดร้ายซึ่ งกระท�ำ การโดยกลุม่ ก่อการร้ายที่รจู้ กั กันในนามของ รัฐอิ สลามอิ รกั และ ลิแวนต์ (ISIL) ผมจะขอแบ่งปันความคับข้องใจอย่างลึกซึง้ ต่อมุสลิม จ�ำนวนกว่าพันห้าร้อยคนทัวโลกถึ ่ งเหตุการณ์ที่กลุ่มก่อการร้าย ได้ก่อให้เกิ ดขึน้ โดยอ้างอุดมการณ์ที่หลงผิดของพวกเขาว่าเป็ น ศาสนา เรามุสลิ มมีภารกิ จที่พิเศษไม่เพียงแค่สร้างความร่วมมือ ระหว่ า งเพื่ อ นมนุ ษ ย์ด้ ว ยกัน ในการป้ องกัน โลกของเราจาก หายนะจากการก่อการร้ายและความรุนแรงที่ สุดโต่งแต่เรายัง ต้องช่วยแก้ไขภาพลักษณ์ที่เสื่อมเสียของศาสนาของเราด้วย

ดูเหมือนจะเป็ นเรื่องง่ายนักในการที่จะแสดงอัตลักษณ์ ของ ตนเองในรูปแบบนามธรรมด้วยค�ำพูดและสัญลักษณ์ตา่ งๆ ซึง่ เป็นเพียง ภาพลักษณ์ภายนอกเท่านัน้ แท้จริงแล้วความเชือ่ ทีถ่ กู ต้องไม่ได้อยูท่ ่ี การแต่งตัวหรือสัญลักษณ์ตา่ งๆ แต่ความเชือ่ ทีถ่ กู ต้องคือการให้ความ ส�ำคัญต่อทุกศาสนาทัวโลกและใช้ ่ ชวี ติ ร่วมกันอย่างสันติตลอดจน เคารพในศักดิ ์ศรีความเป็นมนุษย์รว่ มกันทุกหมูเ่ หล่า เราต้องขอประณามอุดมการณ์ทไ่ี ด้รบั การเผยแพร่โดยผูก้ อ่ การร้าย และขอส่งเสริมความเชือ่ ของทุกฝา่ ยด้วยความชัดเจนของความเชือ่ มัน่ ไม่วา่ เราจะมีอตั ลักษณ์ทางชาติพนั ธุ์ เชือ้ ชาติหรือศาสนาใด มนุษยธรรม ทีเ่ รามีรว่ มกันอาจจะเสือ่ มถอยไปได้จากการกระท�ำอันปา่ เถือ่ นอย่างที่ ชาวฝรังเศสสู ่ ญเสียชีวติ จากเหตุการณ์ในกรุงปารีส รวมถึงชาวเลบานอน ทีน่ บั ถือศาสนาอิสลามนิกายชีอะห์ทเ่ี สียชีวติ ในกรุงเบรุต ตลอดจน ชาวอิรกั ทีน่ บั ถือศาสนาอิสลามนิกายซุนนียซ์ ง่ึ ได้เสียชีวติ จากน�้ำมือ ของผูก้ อ่ การร้ายดังกล่าว อารยธรรมของเราจะไม่มกี ารก้าวไปข้างหน้า หากเราไม่มกี ารดูแลทุกข์สุขร่วมกันซึ่งไม่ว่าจะต่างอัตลักษณ์ ทาง ศาสนาหรือชาติพนั ธุใ์ ด เราต้องเข้าใจความรูส้ กึ ของกันและกันด้วย ความเท่าเทียม ชาวมุสลิมต้องปฏิเสธและหลีกเลีย่ งทฤษฎีแนวความคิดดังกล่าว ั ไม่เพียงแค่การหลีกเลีย่ งการเผชิญหน้าแต่เราจะต้องร่วมกันแก้ปญหา ภายในชุมชนโดยการไม่ยอมรับลัทธิอ�ำนาจนัน้ ตลอดจนไม่ให้การ

สนับสนุ นการกระท�ำรุนแรงโดยการทารุณกรรมส่วนการเพิกเฉยต่อ เยาวชนหรือการไม่สนับสนุ นการศึกษารวมถึงความผิดพลาดในการ จัดหาสิทธิและเสรีภาพหลักนิตธิ รรมแก่ทุกคนและความผิดพลาดใน การยอมรับความเชื่อทีห่ ลากหลายในชุมชนของเราเป็ นต้นเหตุและ น�ำทางให้แก่ผทู้ ก่ี ำ� ลังหาทางเลือกใหม่ให้พวกเขาเองหรือไม่? โศกนาฏกรรมครัง้ ล่าสุดในกรุงปารีสยังคงเป็ นเครื่องเตือนใจ ต่อนักเทววิทยาและชาวมุสลิมธรรมดาทัวโลกให้ ่ ปฏิเสธและประณาม ่ การกระท�ำทีป่ าเถือ่ นทีเ่ กิดขึน้ ภายใต้ชอ่ื ของศาสนา อย่างไรก็ตามใน ช่วงเวลาวิกฤติเช่นนี้ การปฏิเสธและการประณามคงไม่เพียงพอ การ สรรหาผูก้ ่อการร้ายภายในสังคมมุสลิมควรจะได้รบั การขัดขวางและ ต่อสูจ้ ากการร่วมมืออย่างมีประสิทธิภาพของ ฝา่ ยบริหารของรัฐ ผูน้ �ำ ทางศาสนาและประชาสังคมเราจะต้องพยายามช่วยเหลือกันเพือ่ ทีจ่ ะ ั ยต่างๆ ทีค่ อยสนับสนุนการสรรหาผูก้ อ่ การร้าย ระบุถงึ ปจจั

เราจ�ำเป็ นต้องท�ำงานกับชุมชนเพือ่ ทีจ่ ะสร้างกรอบความคิดที่ จ�ำเป็ นส�ำหรับการระบุหาเยาวชนทีอ่ ยู่ในกลุ่มเสีย่ งเพือ่ ป้องกันพวก เขาออกจากการหาเส้นทางทีท่ ำ� ร้ายตัวเอง เพือ่ ช่วยเหลือครอบครัว ในการให้คำ� ปรึกษาและการให้บริการการช่วยเหลืออืน่ ๆ เราจะต้อง ส่งเสริมข้อตกลงของรัฐบาลทีเ่ ป็ นเชิงรุกและเป็ นเชิงบวกเพือ่ ทีม่ สุ ลิม ทีม่ สี ว่ นเกีย่ วข้องสามารถมาพบปะพูดคุยกันเรือ่ งมาตรการการปราบ ปรามการก่อการร้ายที่ถูกวางแผนขึน้ และจะได้แบ่งปนั ข้อคิดเห็น ต่างๆ เยาวชนของเราจะได้รบั การสังสอนเรื ่ อ่ งวิธกี ารในการสนับสนุน และการแสดงความไม่เห็นด้วยในรูปแบบทีเ่ ป็นประชาธิปไตยโดยการ รวมคุณค่าของประชาธิปไตยไว้ในหลักสูตรของโรงเรียนตัง้ แต่แรกเริม่ ซึง่ จะเป็นสิง่ ส�ำคัญในการสังสอนวั ่ ฒนธรรมของประชาธิปไตยในจิตใจ ของเยาวชนเหล่านัน้ จากผลกระทบของโศกนาฏกรรมดังกล่าว การโต้กลับอย่าง รุนแรงจึงได้ปรากฏขึน้ ความรูส้ กึ ของการต่อต้านมุสลิมและต่อต้าน ศาสนาเกิดขึน้ รวมถึงการปฏิบตั เิ รื่องความปลอดภัยของมุสลิมโดย รัฐบาลอาจจะได้รบั ผลกระทบตรงข้ามกับทีต่ งั ้ ใจเอาไว้ ประชาชนมุสลิม ในทวีปยุโรปต้องการอยูอ่ ย่างสงบสุขและสันติ ถึงแม้จะมีเหตุการณ์ท่ี ไม่สดู้ นี กั พวกเขาควรพยายามทีจ่ ะสร้างความสัมพันธ์กบั คนในท้องถิน่ และรัฐบาลมากขึน้ เพือ่ ช่วยหานโยบายทีค่ รอบคลุมในวงกว้างทีช่ ว่ ย ผสมผสานชุมชนของเขาให้ดขี น้ึ กับสังคมในวงกว้าง

มันเป็ นสิง่ ทีส่ ำ� คัญทีเ่ รามุสลิมจ�ำเป็ นต้องทบทวนความเข้าใจ ต่อศาสนาอิสลามอย่างรอบคอบและปฏิบตั ติ นตามเงือ่ นไขของศาสนา อิสลามและข้อบังคับในยุคสมัยของเราและความเข้าใจได้รบั การ ตระเตรียมจากประสบการณ์ทส่ี ำ� คัญในประวัตศิ าสตร์ นี่ไม่ใช่การ แตกแยกออกจากประเพณีวฒ ั นธรรมอิสลามทีส่ งสมกั ั ่ นมาแต่เป็นการ ตัง้ ค�ำถามอย่างชาญฉลาดเพื่อทีเ่ ราจะสามารถแน่ ใจในหลักค�ำสอน ทีแ่ ท้จริงของคัมภีรอ์ ลั กุรอานและประเพณีวฒ ั นธรรมของศาสดาที่ บรรพบุรษุ ชาวมุสลิมของเราพยายามทีจ่ ะเปิดเผยออกมา เราจ�ำเป็นต้องออกห่างจากข้อมูลทีไ่ ม่ได้ยดึ ตามหลักความจริง ของแหล่งข้อมูลทางศาสนาของเราทีถ่ กู น�ำมาใช้จากอุดมการณ์ทห่ี ลงผิด ั นักคิดชาวมุสลิมและปญญาชนควรจะกระตุ น้ แนวทางการศึกษาทีเ่ ป็น องค์รวมและพิจารณาค�ำพิพากษาทางกฎหมายในยุคกลางอีกครัง้ หนึ่งทีซ่ ง่ึ ได้เกิดจากความขัดแย้งทีไ่ ม่สน้ิ สุดทีข่ อ้ ผูกพันทางศาสนาจะ เกิดขึน้ พร้อมกันกับข้อผูกพันทางการเมืองอยูเ่ สมอ การยึดหลักความ ศรัทธานัน้ ควรจะต้องมีความแตกต่างจากการคิดว่าความคิดเห็น ของตนเองถูกต้อง มันเป็นไปได้และมีความจ�ำเป็นอย่างยิง่ ทีจ่ ะฟื้นฟู ความรูส้ กึ แห่งเสรีภาพในการคิดทีก่ ่อให้เกิดยุคฟื้นฟูใหม่ของศาสนา อิสลามในขณะทีย่ งั คงไว้ซง่ึ ลักษณะทางสังคมของศาสนานัน้ ในสภาพ แวดล้อมเช่นนัน้ เท่านัน้ ทีจ่ ะสามารถท�ำให้มสุ ลิมต่อสูก้ บั พฤติกรรมที่ หยาบคายและความรุนแรงอย่างสุดโต่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลกระทบของเหตุการณ์ทเ่ี กิดขึน้ และด้วยความร�ำคาญใจนี้ ผมได้เห็นถึงการกลับคืนมาของปญั หาของความขัดแย้งระหว่าง อารยธรรม ผมไม่ทราบว่าผูท้ ต่ี งสมมุ ั ้ ตฐิ านนัน้ สร้างมันขึน้ มาจากวิสยั ทัศน์ หรือความปรารถนา สิง่ ทีม่ นใจได้ ั่ คอื ในวันนี้ การกลับคืนมาของการ ใช้ถอ้ ยค�ำชักจูงโน้มน้าวช่วยเป็ นส่วนส่งเสริมความพยายามในการ สรรหาของเครือข่ายผูก้ อ่ การร้าย ผมอยากจะกล่าวอย่างชัดเจนว่าสิง่ ทีเ่ ราได้เป็ นพยานนัน้ ไม่ใช่ความขัดแย้งทางอารยธรรมแต่เป็ นความ ขัดแย้งของมนุษยธรรมด้วยความโหดเหีย้ มในอารยธรรมทีเ่ ราอยูร่ ว่ มกัน หน้าทีข่ องเราในฐานะของประชาชนมุสลิมคือการเป็นส่วนหนึ่ง ั ของการแก้ปญหาถึ งแม้วา่ เราจะมีความคับข้องใจก็ตามหากเราต้องการ ้ ทีจ่ ะปกปองชีวติ และเสรีภาพของพลเมืองชาวมุสลิมทัวโลกรวมถึ ่ ง ความสงบสุขและความสันติของมนุ ษย์ทุกหมู่เหล่าโดยไม่ค�ำนึงถึง ศาสนาของพวกเขาแล้วนัน้ เราจะต้องปฏิบตั ใิ นเวลานี้เพื่อที่จะแก้ ปญั หาคตินิยมสุดโต่งในทุกๆ มิตไิ ม่ว่าจะเป็ นทางการเมือง ทาง เศรษฐกิจ ทางสังคมและทางศาสนา โดยการสร้างตัวอย่างทีย่ ดึ หลัก ศีลธรรมผ่านทางชีวติ ของเรา โดยท�ำลายและออกห่างจากการตีความ ทีม่ คี วามคิดสุดโต่งจากแหล่งข้อมูลทางศาสนาต่างๆโดยการคอยระแวด ระวังเยาวชนของเราและโดยการรวมคุณค่าของประชาธิปไตยเอาไว้ ในการศึกษาแล้วเราจะสามารถต่อสูก้ บั ความรุนแรงและการก่อการ ั ร้ายรวมถึงแนวความคิดเผด็จการทีน่ �ำไปสูป่ ญหาเหล่ านัน้ ได้

2

ส�ำนักข่าวมุสลิมไทย www.muslimthaipost.com เว็บไซต์มสุ ลิมทีม่ ผี เู้ ข้าชมมากทีส่ ดุ


หนังสือพิมพ์ มุสลิมไทยโพสต์ | ปีท่ี 3 ฉบับที่ 42

ส�ำนักข่าวมุสลิมไทย www.muslimthaipost.com เว็บไซต์มสุ ลิมทีม่ ผี เู้ ข้าชมมากทีส่ ดุ

3


หนังสือพิมพ์ มุสลิมไทยโพสต์ | ปีท่ี 3 ฉบับที่ 42

พิธเี ปิดงานมุสลิมไทยแฟร์ (มุสลิม SMEs)

ปาฐกถาพิเศษ โดย ดร.สุรนิ ทร์ พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียน

ดร.วินยั ดะห์ลนั ประธานกล่าวเปิดและ พูดบรรยาย หัวข้อ “เปิดโลก SMEs Muslimthai”

สุดยอด SME ตีแตก โดย อ.ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย

อ.ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย เยีย่ มชมบูธ ไก่ยา่ งจีระพันธ์ การันตี ความอร่อย

Al Meroz Hotel จัดเลีย้ งต้อนรับ อ.ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย

ดร.อณัส อมาตยกุล บรรยาย "โอกาสทางธุรกิจมุสลิมไทย"

สินค้าจาก Covergirls by Alavear

แบรนด์ MR.ADAM

คุณวุฒวิ ยั หวังบู่ ตัวแทนกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม บรรยาย “อนาคตอัจย์ไทย”

อ.อารี อารีฟ จากสภาเครือข่ายช่วยเหลือ ด้ามนุษยธรรมส�ำนักจุฬาราชมนตรี ร่วมออกบูธ

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมออกบูธภายในงาน

บูธ สมาคมการค้านักธุรกิจไทยมุสลิม

บูธ Premier Voyage

แบรนด์ Skin Root

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมออกบูธภายในงาน

โรงแรมทีพ่ น่ี ้องมุสลิมภูมใิ จ AL MEROZ เปิดตัวครัง้ แรกภายในงาน

รถยนต์ MAZDA ร่วมออกบูธ บริการพีน่ ้องมุสลิมภายในงาน

healthfood สินค้าคุณภาพในเครือสหฟาร์ม

บริษทั อุตสาหกรรมนมไทย จ�ำกัด ร่วมออกบูธแสดงสินค้า

บะหมีก่ ง่ึ ส�ำเร็จรูป จายา ร่วมออกบูธ

ไก่ยา่ งจีระพันธ์ ร้านไก่ยา่ งทีไ่ ด้รบั รอง ตรา HALAL เจ้าแรก

บูธจาก โรงเรียนจินดามณี

Edupride group และ SEGi University ร่วมออกบูธ

คนเยอะพ่อค้า-แม่คา้ บอกปีหน้ามาออกงานอีก ^^

เบือ้ งหลังแห่งความส�ำเร็จ ทีมงาน “มุสลิมไทยโพสต์”

4

ส�ำนักข่าวมุสลิมไทย www.muslimthaipost.com เว็บไซต์มสุ ลิมทีม่ ผี เู้ ข้าชมมากทีส่ ดุ


หนังสือพิมพ์ มุสลิมไทยโพสต์ | ปีท่ี 3 ฉบับที่ 42

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎ ราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ เชิญแจกันดอกไม้พระราชทาน มอบแก่ ท่านจุฬาราชมนตรี

15 ธันวาคม 2558 เวลา 11.09 น. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ พล.อ.อ.เกษม อยูส่ ขุ หัวหน้าส�ำนักงานราชเลขานุการในพระองค์ เชิญดอกไม้ พระราชทานมอบให้ทา่ นจุฬาราชมนตรี (นายอาศิส พิทกั ษ์คมุ พล) ซึง่ ปว่ ยเข้ารับการรักษา ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

23-34 มกราคม 2559 "มหกรรมอาหาร วัฒนธรรม มุสลิม ครังที ้ ่ 6" ณ มูลนิธเิ พือ่ ศูนย์กลางอิสลามฯ เต็มอิม่ กับการแสดงทางวัฒนธรรม 4 ภาค เลือกซือ้ อาหาร ฮาลาล 4 ภาค สินค้า OTOP ร่วมฟงั การเสวนาทางวิชาการ สนุกสนาน กับกิจกรรมด้านสุขภาวะบริจาค ทุนการศึกษาให้ เด็กยากจนฯลฯ ------------------------------------------- 30 มกราคม 2559 "งานตัง้ ใจให้มสั ยิดกลาง จ.ชลบุร"ี ณมัสยิดกลาง จ.ชลบุร ี ขอเชิญร่วมงานการกุศลหารายได้สร้างอาคารอาบน�ำ้ ละหมาด ภายในงานพบกับการแสดงความสามารถของเยาวชน ร้านจ�ำหน่าย เครือ่ งแต่งกายร้านจ�ำหน่ายอาหารและเครือ่ งดืม่ พบการบรรยาย ศาสนะธรรม ฝา่ ยประชาสัมพันธ์ โทร 087-336-7946 ------------------------------------------- 3 กุมภาพันธ์ 2559 “งานมหกรรมอิ สลามศึกษาและ ภาษาอาหรับ มหาวิทยาลัยรังสิ ต” สถาบันวิทยาการอิสลามและอาหรับศึกษาและสาขาอิสลาม ศึกษาและภาษาอาหรับ ก�ำหนดจัดงานมหกรรมอิสลามศึกษา และภาษาอาหรับ มหาวิทยาลัยรังสิต (RSU Islamic Studies and Arabic Language Expo 2015) ณ ห้องประชุม 1-301 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิต เมืองเอก จ.ปทุมธานี พบกับการปาฐกถาพิเศษ โดย ดร.สุรนิ ทร์ พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการ อาเซียนการประกวดประสานเสียง ขับล�ำน�ำ (อะนาชีด) ระดับ ประเทศ การประกวดสุนทรพจน์ 2 ภาษา (ไทย-อาหรับ) การ ประกวดเปิ ดปทานุ กรมภาษาอาหรับ การประกวดวาดภาพ ระบายสี วิถอี สิ ลาม การประกวดเขียน (ค๊อต) ภาษาอาหรับ วิจติ ศิลป์ การประชุมทางวิชาการ ฯ ------------------------------------------- 11-12 มีนาคม 2559 "งานการกุศลน�้ำใสใจจริงสูม่ สั ยิด เนี ยะมะตุลลอฮ์” งานประจ�ำปีทเ่ี ราร่วมกันครัง้ ที่ 14 น�้ำใสใจจริงสูม่ สั ยิด เนียะมะตุลลอฮ์ ซ.ประชาอุทศิ 72 ในวันที่ 11-12 มีนาคม 2559 ฟรีรถบริการรับ-ส่ง (สุเหร่า อ.เซง) ซ.69 -------------------------------------------สนใจลงประกาศประชาสัมพันธ์ สามารถติดต่อได้ท่ี กองบรรณาธิการ หนังสือพิมพ์มสุ ลิมไทยโพสต์ โทร. 02-116-8134-5 แฟกซ์ 02-116-8136 อีเมล์ news@muslimthaipost.com

นาอีมร�ำลึก ปี 2559 พระนครศรีอยุธยา

กอจ.อยุธยา - 8 มกราคม 2559 คณะกรรมการอิสลามประจ�ำ มัสยิดญันนาตุล้ นาอีม พระนครศรีอยุธยา จัดงานน�้ำชาการกุศล “นาอีมร�ำลึก ปี 2559” เพือ่ หารายได้เป็นทุนสนับสนุนการจัดการ ศึกษาศาสานาอิสลามและปรับปรุงมัสยิด ท่านอิหม่ามอุสมาน สาสังข์ กล่าวว่า “การจัดงานในปีน้ี ได้รบั การสนับเป็ นอย่างดีจากส�ำนักงานคณะกรรมการอิสลาม ประจ�ำจังหวัดฯ นายกเทศมนตรีเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา องค์การบริการส่วนจังหวัดฯ” พร้อมได้เรียนเชิญ อ.ณรงค์ ขันทนิตย์ กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธี

สมาคมเพื่อสันติภาพน�ำเดินรณรงค์ “ยุติ ความรุนแรง สร้างพื้นที่ปลอดภัย” เนื่ องใน วันเด็กแห่งชาติ

โรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้ - 8 มกราคม 2559 สมาคมเพือ่ สันติภาพ ชายแดนใต้และองค์กรภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรม “พืน้ ทีป่ ลอดภัย หยุดความรุนแรงต่อเด็ก” เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติปี 2559 โดยการเดินรณรงค์ยุตคิ วามรุนแรงต่อเด็กและเยาวชนจาก ั วิทยาลัยเทคนิคปตตานี ผ่านถนนเจริญประดิษฐ์ เข้าสูห่ อประชุม ส�ำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) วิทยาเขต ั ปตตานี เพือ่ อ่านแถลงการณ์ของแต่ละองค์กร มีผเู้ ข้าร่วมประมาณ 500 คน โดยวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้เพือ่ เรียกร้องให้ยตุ กิ าร กระท�ำความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชน และเพือ่ สร้างพืน้ ทีป่ ลอดภัย แก่เด็กและเยาวชน ตลอดจนประชาชนผูบ้ ริสทุ ธิ ์ในพืน้ ทีจ่ งั หวัด ชายแดนภาคใต้ เพือ่ ส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิเสธความรุนแรง ทุกรูปแบบในเขตพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้ และเพือ่ ต้องการ ให้ประชาชนมีบทบาทและเล็งเห็นความส�ำคัญของกระบวนการ พูดคุยเพือ่ สันติสขุ

ไอแบงก์ ร่วมปันหนังสือให้นอ้ งเยาวชนชายแดนภาคใต้

ผูบ้ งั คับการกองบิน 5 เยี่ยมส�ำนักงานคณะ กรรมการอิสลามประจ�ำจังหวัดประจวบฯ

กอจ.ประจวบฯ - 6 มกราคม 2559 นาวาอากาศเอก สรวิชญ์ สุระกุล ผูบ้ งั คับการกองบิน 5 จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ พร้อมคณะเดินทาง เข้าเยีย่ มส�ำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจ�ำจังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ ในโอกาสนี้ อิหม่ามณัฐกิจ สมานมิตร หัวหน้าฝา่ ยวิชาการและ การเงิน ตัวแทนของคณะกรรมการอิสลามประจ�ำจังหวัดฯ พร้อม ด้วยคณะกรรมการอิสลามประจ�ำจังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์บางส่วน เข้าให้การต้อนรับ พร้อมบรรยายถึงการท�ำงานของคณะกรรมการอิสลาม ประจ�ำจังหวัดฯ โดยภาพรวมและได้รบั ความสนใจเป็นอย่างดี และ ได้สร้างความเข้าใจอันดีกบั องค์กรศาสนาและกองทัพโดยเฉพาะ ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดประจวบคีรขี นั ธ์

กอจ.สุราษฎร์ธานี เข้าศึกษาดูงาน ส�ำนักงาน คณะกรรมการอิสลามประจ�ำจังหวัดกระบี่

กอจ.กระบี - 10 มกราคม 2559 เวลา ณ ส�ำนักงานคณะกรรมการ อิสลามประจ�ำจงหวัดกระบี่ คณะกรรมการอิสลามประจ�ำจังหวัด โดย นายอัสนาวี มุครุ ะ ประธานกรรมการอิสลาม ร่วมต้อนรับคณะ ศึกษาดูงาน จากคณะกรรมการอิสลามประจ�ำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ฝา่ ยกิจสตรีและยาเสพติด จ�ำนวน 15 คน ต่อจากนัน้ ทางคณะ ได้เดินทางต่อไป ปอเนาะคลองก�ำ เพือ่ ศึกษาดูงานต่อในส่วนของ การใช้ศาสนบ�ำบัดในการรักษาผูต้ ดิ ยาเสพติด

สสม. เดินหน้ากิจกรรมทาสีกำ� แพงต้านบุหรี่ 4 มกราคม 2559 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) จัดกิจกรรม “แบ่งปนั หนังสือให้น้องเยาวชนจังหวัดชายแดนภาคใต้” น�ำโดย นายมนต์ชยั รัตนเสถียร กรรมการและรักษาการผูจ้ ดั การ พร้อม ด้วยผูบ้ ริหารระดับสูง และเพือ่ นพนักงานธนาคาร ร่วมบริจาคหนังสือ น่ าอ่านส�ำหรับน้องๆ เยาวชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ แบ่งเป็ น สารานุกรมไทยและพจนานุกรมส�ำหรับเยาวชน, แบบการเรียนระดับ ประถมศีกษา, สาระน่ารูอ้ าเซียน, หนังสือด้านศาสนา, หนังสือการ์ตนู เสริมทักษะ 2 ภาษา (ไทย-อังกฤษ) เป็นต้น ซึง่ ท่านผูบ้ ริหารและ เพื่อนพนักงานไอแบงก์ทุกท่านสามารถร่วมกันบริจาคหนังสือเพื่อ ั ความรูแ้ ละส่งเสริมการศึกษา เพือ่ ส่งมอบให้กบั สร้างการแบ่งปนองค์ ั ห้องสมุดอาคารตาดีกานูรลู้ ฮูดาบ้านบาเลาะ อ.สายบุร ี จ.ปตตานี และ ในพืน้ ที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้

17 ธันวาคม 2558 สสม.ภาคกลาง จัดกิจกรรมทาสีกำ� แพง ั่ ฝงตรงข้ ามก�ำแพงสถานีบริการน�้ำมัน ปตท.เพือ่ ทีจ่ ะท�ำให้ตลอด ั ่ นอาร์ตสตรีท ทีม่ กี ารทาสีกำ� แพงต้านบุหรี่ โดยใน ซอยสองฝงเป็ ครัง้ นี้ผเู้ ข้าร่วมกิจกรรมเป็นเยาวชน จ�ำนวน 100 คนจากเขต สวนหลวง ประเวศ พระโขนง บางนา ทีอ่ ยูใ่ นความดูแลของส�ำนักงาน คุมประพฤติสาขาศาลจังหวัดพระโขนง กระทรวงยุตธิ รรม

ส�ำนักข่าวมุสลิมไทย www.muslimthaipost.com เว็บไซต์มสุ ลิมทีม่ ผี เู้ ข้าชมมากทีส่ ดุ

5


หนังสือพิมพ์ มุสลิมไทยโพสต์ | ปีท่ี 3 ฉบับที่ 42

ศอ.บต.ติดตามความก้าวหน้า การด�ำเนินงานในนิคอุตสาหกรรม อาหารฮาลาล ปานาเระ ปั ตตานี

บคทความจาก : ฝา่ ยวิชาการและประชาสัมพันธ์ ชมรมคุม้ ครองผูบ้ ริโภคด้านฮาลาล จ.ยะลา โลกดุนยานี้ หากร้านของฉันไม่น�ำมาขาย ลูกค้าก็จะไปซือ้ ทีร่ า้ นอืน่ อยูด่ ี เพราะคิดอย่างนีก้ นั รูก้ นั บ้างหรือปา่ วว่าถึงไม่ใช่รสหมูกผ็ ลิตด้วยสายการ ผลิตเดียวกับรสหมูสบั ซึง่ ต้องราดน�้ำซุบไก่ลงในเส้นก่อน เข้าเครือ่ งทอด ด้วยน�้ ำมันแล้วเข้าเครื่องอบแห้งจากนัน้ ก็บรรจุเส้นบะหมีล่ งในซอง พร้อมเครือ่ งปรุงรส แต่รสชาติทแ่ี ตกต่างกันก็จะแยกไปบรรจุลงซองที่ แตกต่างกันพร้อมกับซองของเครือ่ งปรุงรส (Flavour) ชนิดต่างๆ ส่วนบะหมีร่ สหมูสบั นัน้ ผูผ้ ลิตจะใช้กลิน่ หมูสงั เคราะห์ (Artificial Flavour) แต่งรสแทนการใช้สารสกัดจากหมูจริงๆ แต่เครือ่ งปรุงรสไก่ ั นัน้ เขาใช้กลิน่ ทีส่ กัดจากเนื้อไก่จริงๆนะครับ ทีน่ ่าแปลกใจ คือปญหานี ้ เราจะพบเฉพาะในภาคใต้ซง่ึ มุสลิมเป็นคนส่วนมาก ทีอ่ าหารการกินที่ ั ฮาลาล หาซือ้ ได้งา่ ย แต่กลับไม่พบปญหามุ สลิม ขาย มาม่า ไวไว ในสังคม มุสลิมภาคเหนือ ภาคอีสาน หรือ กรุงเทพฯ ซึง่ อาหารการกินทีฮ่ าลาล ถ้าถามคนทีไ่ ม่ใช่มสุ ลิม คนส่วนใหญ่คงจะยกมือขึน้ ก็หากินยากกว่ามาก หรือเพราะว่าพวกเราไม่ชว่ ยกันแนะน�ำตักเตือน แต่ถา้ เป็นมุสลิม อาจจะมีบางคนเท่านัน้ ทีย่ กมือ ทีเ่ หลือหลายคน คงจะ (นาซีฮตั ) ซึง่ กันและกันครับ ไม่มนใจว่ ั ่ าตนเคยทานหรือไม่ เพราะคนสมัยนี้ ไม่ได้เลีย้ งสัตว์ปลูกพืช และประกอบอาหารทานเอง แต่เราทานอาหารทีผ่ า่ นกระบวนการผลิต (Process foods) เพือ่ ความสะดวกสบาย จึงไม่แน่ใจว่าอาหารทีท่ านเขา โดยทัวไปแล้ ่ วผูป้ ระกอบการต้องการผลิตสินค้าหรือบริการทีต่ รง ผสมอะไรลงไปบ้างส่วนใหญ่อาหารทีผ่ า่ นกระบวนการผลิต (Process ตามความต้องการของลูกค้าอยูแ่ ล้ว จึงไม่มเี หตุผลทีจ่ ะไปหลอกมุสลิม Foods) จะมีการใช้วตั ถุเจือปนในอาหาร (Foods Additives) หลายอย่าง กินหมู หรือกินของทีฮ่ ารอมเพราะมันเสีย่ งทีจ่ ะเสียชือ่ เสียงได้งา่ ยๆ ทีไ่ ม่ฮาลาล เช่น ใช้ กลิน่ ไก่ ไขมันหมู แอลกอฮอล์ หรือวัตถุตอ้ งสงสัย แต่กย็ งั มีผปู้ ระกอบการทีไ่ ม่ซอ่ื สัตย์เพราะอยากลดต้นทุนอยากมีกำ� ไร ั (ชุบฮัต) เช่น เจลาติน (Jelatine) คอลลาเจน (Collagen ) สารคงตัว มาก เพราะมุสลิมเรามีปญหาตามข้ อ 1 และ 2 จึงถูกหลอกกันง่ายๆ ้ (Emulsifier) หรือสารท�ำให้เป็นเนื้อเดียว (Stabilizer) ซึง่ วัตถุเจือปนนัน้ เพียงเขาแขวนปายทีห่ น้าร้านว่า “อิสลามทานได้” มุสลิมเราก็เข้าแถว อาจจะมาจากส่วนของหมู หรือส่วนของสัตว์ทไ่ี ม่ฮาลาลก็ได้ ตัวอย่าง ซือ้ กินกับเขาด้วย เช่น การผลิตขนมปงั เค้กหรือคุกกี้ จะมีการใช้เนยขาว (Shortening) ส่วนมุสลิมเราก็ผสมโรงมีสว่ นร่วมกับเขาด้วยการใส่หมวกกะปิ มาการีน หรือ SP ซึง่ อาจมาจากพืชหรือไขมันสัตว์ทฮ่ี ารอมก็ได้ ซึง่ เยาะเข้าไปนังกิ ่ นไก่ทอด KFC. ในห้างดัง ทังๆที ้ เ่ ขาก็ไม่มปี ้ ายบอกเลย กรณีวตั ถุเจือปนในอาหารทีน่ ่าสงสัย (ชุบฮัต) นัน้ อิลสามให้หลีกเลีย่ ง ว่าไก่ทอดเขานัน้ ฮาลาล ส่วนมุสลิมะฮ์กใ็ ส่ผา้ คลุมผม ขายของทีน่ ่าสงสัย ั บนั นี้ จ�ำนวนไม่น้อยทีต่ อ้ งทาน (ชุบฮัต) นัน้ จึงไม่แปลกทีเ่ ด็กๆเยาวชนมุสลิมเข้าไปอุดหนุนจนเต็มร้าน แต่เป็นเรือ่ งทีน่ ่าเศร้าทีม่ สุ ลิมในปจจุ อาหารปนเปื้อน สิง่ ฮารอมเพราะสาเหตุสำ� คัญ 3 ประการ คือ อีกกรณีหนึ่งคือหลอกโดยไม่ตงั ้ ใจ เช่น ผูผ้ ลิตเต้าหูป้ ลา ทีไ่ ด้

ค�ำถามนี้

3. “ถูกหลอก”

กรมประชาสัมพันธ์ - นายธีรวิทย์ เฑียรฆโรจน์ ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนัก สนับสนุนการผลิตและธุรกิจฮาลาลจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศูนย์อำ� นวย การบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้น�ำทีมนักธุรกิจรุน่ ใหม่จงั หวัด ชายแดนภาคใต้ (YES1 และ YES2) ลงพืน้ ที่ เยีย่ มชมและติดตาม ความก้าวหน้าการด�ำเนินงานในนิคมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล ั อ�ำเภอปานาเระ จังหวัดปตตานี หลังได้เริม่ ด�ำเนินการทดลองช�ำแหละ ไก่สดในนิคมฯ และส่งตลาดสดบริเวณใกล้เคียง วันละ 70-100 ตัว ไปแล้ว ตังแต่ ้ ชว่ งปลายเดือนธันวาคม 2558 ทีผ่ า่ นมา ส�ำหรับโรงเชือดไก่ คาดว่าจะแล้วเสร็จช่วงกลางเดือนมกราคม 2559 โดยผูแ้ ทนกลุม่ ั YES1 และ YES2 ซึง่ เป็นนักธุรกิจอ�ำเภอสายบุร ี จังหวัดปตตานี มี ความสนใจลงทุนสร้างโรงงานข้าวเกรียบ และจะน�ำข้อมูลแนวทาง การพัฒนานิคมฯ หารือกับกลุม่ นักธุรกิจรุน่ ใหม่จงั หวัดชายแดนภาคใต้ ทีส่ นใจ เพือ่ ร่วมลงทุนในนิคมฯ ต่อไป ทังนี ้ ้ นิคมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล อ�ำเภอปานาเระ จังหวัด ั ปตตานี แห่งนี้ ศูนย์อำ� นวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ได้ใ ห้ค วามช่ว ยเหลือ ดูแ ลพร้อ มแก้ไ ขปญั หาที่ดิน ในเขตนิ ค ม ั อุตสาหกรรมฮาลาล อ�ำเภอปานาเระ จังหวัดปตตานี ทีเ่ รือ้ รังมากว่า 10 ปี 165 ไร่เศษ จนส�ำเร็จ และมอบโฉนดทีด่ นิ ในเขตพืน้ ทีน่ คิ มฯ ช่วงกลางปี 2558 ทีผ่ า่ นมา โดยชาวบ้านพร้อมทีจ่ ะให้ความร่วมมือ กับภาครัฐในการเข้าไปพัฒนานิคมฯ เพือ่ สร้างงาน สร้างรายได้ สร้าง อาชีพและสัญลักษณ์ฮาลาลให้เกิดขึน้ ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้ ศอ.บต. จึงได้กำ� หนดแนวทางพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและวางกรอบ พัฒนานิคมฯ

ประกาศยกเลิกฮาลาล

ฝา่ ยกิจการฮาลาล ส�ำนักคณะกรรมการอิสลามแห่งประเทศไทย เรือ่ ง ยกเลิกหนังสือส�ำคัญให้ใช้เครือ่ งหมายรับรองฮาลาล (ฉบับที่ 21/2558) ตามทีฝ่ า่ ยกิจการฮาลาล คณะกรรมการอิสลามแห่ง ประเทศไทย ได้ให้การรับรองฮาลาลและอนุญาตให้ใช้เครือ่ งหมาย รับรองฮาลาลของสถานประกอบการในประเทศไทย ขณะนี้ มีสถานประกอบการทีไ่ ม่ประสงค์ขอใช้เครือ่ งหมายรับรองฮาลาล และสถานประกอบการทีไ่ ม่ปฏิบตั ติ ามระเบียบฯ รวมถึงเครือ่ งหมาย รับรองฮาลาล ดังนัน้ ทีป่ ระชุมฝา่ ยกิจการฮาลาล ครังที ้ ่ 21/2558 วันพุธ ที่ 9 ธันวาคม 2558 ได้พจิ ารณาแล้วมีมติยกเลิกหนังสือส�ำคัญ ให้ใช้เครือ่ งหมายรับรองฮาลาลของสถานประกอบการ ดังต่อไปนี้

1. “ความไม่ร”ู้

เพราะอาหารทีผ่ า่ นกระบวนการผลิต (Process Foods) ส่วนใหญ่ จะมีการเติมวัตถุเจือปน (Additives) ต่างๆ ซึง่ ผูค้ นส่วนใหญ่ ก็ไม่รวู้ า่ วัตถุเจือปนต่างๆ ทีเ่ ติมลงไปนัน้ ท�ำมาจากอะไร และส่วนใหญ่กจ็ ะมีชอ่ื เฉพาะทางวิทยาศาสตร์หรือรหัสทางวิทยาศาสตร์ (E-code) พออ่าน ฉลากเจอส่วนผสมทีม่ ชี อ่ื ภาษาอังกฤษก็คดิ ไปเองว่าคือสารเคมี หาก ั น�ำมาใช้กไ็ ม่น่าจะมีปญหาอะไร ยกตัวอย่างเช่น วัตถุเจืออาหาร รหัส E-471 (Mono and Diglycerides) ซึง่ เป็นกรดไขมันชนิดหนึ่งและเป็น ส่วนผสมของ โอวาเล็ต (OVALETT) , TBM อีซี 25 เค (EC25K) และ เอส พี (SP) ซึง่ ใช้ในวงการอุตสาหกรรมเบเกอรี่ ส�ำหรับการผสมลง ในแป้งทีท่ ำ� ขนมปงั ขนมอบ ขนมทีข่ น้ึ ฟูดว้ ยไข่ แต่เท่าทีผ่ เู้ ขียนลอง ส�ำรวจในร้านค้าขายส่ง SP. ในหาดใหญ่ พบว่าในฉลากสินค้าไม่มยี ห่ี อ้ ใด ทีม่ เี ครือ่ งหมายรับรองฮาลาล

2. “ไม่ สนใจในเรือ่ งฮาลาล” ั

ปจจุบนั มีมสุ ลิมจ�ำนวนไม่นอ้ ยทีย่ งั ไม่ให้ความส�ำคัญในเรือ่ งฮาลาล ฮารอม ตัวอย่างเช่น ร้านค้ามุสลิมจ�ำนวนไม่นอ้ ยทีย่ งั ขายบะหมีก่ ง่ึ ส�ำเร็จรูป ทีไ่ ม่ฮาลาล โดยความจริงแล้วผูผ้ ลิตบะหมีก่ ง่ึ ส�ำเร็จรูปเขาก็ไม่ได้บอกว่า สินค้าของเขาฮาลาลแต่เพราะมันเป็นยีห่ อ้ ดังทีข่ ายดี เช่น มาม่า หรือ ไวไว พ่อค้าแม่คา้ มุสลิมเราท�ำใจไม่ได้กบั ก�ำไรเล็กๆน้อยๆ ทีไ่ ด้รบั ใน

6

เครือ่ งหมายรับรองฮาลาลยีห่ อ้ ดังแห่งหนึง่ ในภาคใต้ เมือ่ ประมาณเดือน กันยายน พศ.2551 โรงงานได้ใช้วตั ถุเจือปน (Additives) จากยุโรป ซึง่ มีสว่ นผสมของหมูใส่ในผลิตภัณฑ์โดยทีไ่ ม่ได้ผา่ นการตรวจสอบก่อน เมือ่ มีหน่วยงานมาสุม่ ตรวจพบ DNA. หมูในผลิตภัณฑ์ ในเดือนตุลาคม 2551 ั แทนทีบ่ ริษทั จะมีการประกาศเรียกคืนผลิตภัณฑ์ทม่ี ปี ญหาทั งหมดทั ้ นที แต่กลับมีการเก็บคืนสินค้าเพียงบางส่วน โดยไม่มกี ารประกาศเรียกคืน สินค้าทัง้ หมดเพราะกลัวเสียชือ่ กัน (แต่ไม่กลัวบาปทีม่ สุ ลิมต้องกินหมู) จนกระทังถึ ่ งเดือนกุมภาพันธ์ 2552 ก็ยงั พบผลิตภัณฑ์ดงั กล่าววางขายใน ห้างดังกลางเมืองกรุงเทพฯ หรือเราต้องรีบปรับปรุงระบบการบริหาร จัดการตรวจรับรอง ฮาลาล ของเราให้มปี ระสิทธิภาพและรัดกุมกว่านี้ พีน่ ้องอ่านถึงตรงนี้แล้วก็อย่าเพิง่ เครียดนะครับ เพราะหากเรา ั พิจารณาให้ดๆี ปญหาต่ างๆข้างต้นแก้ไม่ยากเลยหากมุสลิมเราช่วยกัน เผยแพร่ความรูด้ า้ นฮาลาลให้แพร่หลาย และเกรงกลัวต่อบาป อย่าเห็นแก่ ผลประโยชน์เล็กๆน้อยๆในโลกดุนยา อินชาอัลลอฮ์ สังคมเราก็จะดีขน้ึ ในเร็ววัน หลักส�ำคัญคือให้ยดึ มันในฮาดิ ่ ษของท่านรอซูลลุ ลอฮ์ ทีว่ า่ “สิ่ งที่อนุมตั ิ (ฮาลาล) นัน้ ชัดแจ้ง สิ่ งที่ต้องห้าม (ฮารอม) ก็ชดั แจ้ง และสิ่ งที่คลุมเครือ (ไม่ชดั แจ้ง) ให้หลีกห่าง” และความจริงแล้วพระองค์อลั ลอฮ์ได้ทรงสร้างให้สรรพสิง่ ต่างๆ ส่วนมากในโลกนี้นนั ้ ฮาลาล (อนุมตั )ิ ให้แก่มนุษย์ในการใช้ประโยชน์ มีเพียงส่วนน้อยนิดเท่านัน้ ทีต่ อ้ งห้ามแก่มนุษย์ ซึง่ ส่วนน้อยทีต่ อ้ งห้าม แก่มนุษย์นนั ้ ก็ เพราะมันเสียหายหรือไม่เป็นประโยชน์นนั ้ เอง

1. บริษทั ที เอ็นดี ฟู้ ดส์ อิ นดัสตรีย์ จ�ำกัด ผลิตภัณฑ์ ผักกาดอง สาหร่ายปรุงรส หน่อไม่ปรุงรส และอืน่ ๆ ตรา ที เอ็น ดี เนือ่ งจาก ผูป้ ระกอบการผลิตผลิตภัณฑ์ทผ่ี ดิ ข้อก�ำหนด 2. บริษทั สุริยะผ้านวม จ�ำกัด ผลิตภัณฑ์ ผ้าห่มนอน หมอนนุ่น ผ้าปูทอ่ี น หมอนข้าง ทีน่ อน ตราสวีนเทิ น ตรากรีนเท็กซ์ และตรากูด๊ มอร์นิ่ง เนือ่ งจาก ผูป้ ระกอบการไม่ประสงค์ตอ่ อายุรบั รองฮาลาล 3. บริษมั บิลเลีย่ น ไอเดีย มาร์เก็ตติ้ ง จ�ำกัด ผลิตโดย บริษทั บี.บี โปรดิ วซ์ จ�ำกัด ผลิตภัณฑ์ น�ำ้ มันหอย น�ำ้ จิม่ ไก่ น�ำ้ จิม้ ปอเปีย๊ ะ ซอสพริก น�ำ้ จิม้ บ้วย ตรายัวร์เชฟ เนือ่ งจาก ผูว้ า่ จ้างขอยกเลิกการผลิตผลิตภัณฑ์ฮาลาล จึงเรียนให้ทราบโดยทัวกั ่ น ประกาศ ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2558 นายสมาน อาดัม รองประธานฝา่ ยกิจการฮาลาล ปฎิบตั หิ น้าทีแ่ ทน ประธานฝา่ ยกิจการฮาลาล คณะกรรมการอิสลามแห่งประเทศไทย

ส�ำนักข่าวมุสลิมไทย www.muslimthaipost.com เว็บไซต์มสุ ลิมทีม่ ผี เู้ ข้าชมมากทีส่ ดุ


หนังสือพิมพ์ มุสลิมไทยโพสต์ | ปีท่ี 3 ฉบับที่ 42

เมือ่ วันที่ 25-27 ธันวาคม 2558 ที่ผา่ นมา ทาง ศูนย์วิทยาการฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ได้จดั งาน THALAND HALAL ASSEMLY 2015 หรือ THA 2015 ณ ศูนย์ ประชุมแห่งชาติสิริกิต์ ิ โดยมี พลเอกธนะศักด์ ิ ปฏิมาประกร รองนายก รัฐมนตรีเป็ นประธานเปิดงาน มี รศ.ดร.วินยั ดะห์ลนั เป็ นผูก้ ล่าวรายงาน ในงานดังกล่าวมีผเู้ ข้าร่วมงานจากต่างประเทศ 40 ประเทศ มีการตกลง ความร่วมมือระหว่างองค์กร หรือ MRA จ�ำนวน 26 องค์กร จาก 26 ประเทศ

ินัย ดะห์ลนั ผูอ้ ำ� นวยการศูนย์ รศ.ดร.ว วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในฐานะประธานจัดงาน Thailand Halal Assembly 2015 กล่าวถึงผลสัมฤทธิ ์ของการจัดงาน ว่า... “คณะจัดงานฯ ได้ประชุมสรุปการท�ำงาน เห็นว่า เป็ นความ ส�ำเร็จครังใหญ่ ้ ของเรา โดยงานฮาลาลซึง่ เมือ่ ก่อนศูนย์วิทยาศาสตร์ ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็ นเจ้าภาพจัดเอง มา 7-8 ครัง้ ต่อมา คณะกรรมการกลางอิ สลามแห่งประเทศไทย และสถาบัน มาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย ได้เข้าร่วม จึงเปลีย่ นชื่อเป็ น Thailand Halal Assembly ในครังที ้ ่ผา่ นมา การจัดงานในชื่อ THA 2015 ในครังนี ้ ้ เป็ นการจัดครังที ้ ่ 2 โดยครังแรกจั ้ ดที่โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์เซ็นทรัลเวิลด์ แต่คราวนี้จดั ทีศ่ นู ย์ประชุมแห่งชาติ สิ ริกิต์ งานถือว่า ใหญ่กว่าคราวที่แล้ว แต่ใหญ่กว่าในบางรูปแบบ โดยงานครังที ้ ่จดั ที่เซ็นทาราแกรนด์มปี ัญหาการโหลดผลิตภัณฑ์ ทีน่ ำ� เข้ามาแสดงในงาน ตลอดจนการเข้าถึงพืน้ ทีท่ งผู ั ้ ร้ ว่ มงานและ ส�ำหรับประชาชนทัวไปค่ ่ อนข้างเข้ามาร่วมงานยากหน่อย” และว่า... “คราวทีแ่ ล้ว ถือว่าประสบความส�ำเร็จอีกด้านหนึ่ง เนื่องจาก นายกรัฐมนตรีเดินทางมาด้วยตัวเอง แต่มาคราวนี้นายกรัฐมนตรีไม่ได้ เดินทางมาเปิดงาน แต่ทา่ นก็เปิดโอกาสให้เราไปพบท่านทีท่ ำ� เนียบ รัฐบาล แสดงว่า ท่านให้ความส�ำคัญ ท่านยังอยูก่ บั พวกเรา แต่ให้เพือ่ นรัก ของท่าน พล.อ.ธนศักดิ ์ ปฏิมาปกรณ์ รองนายกรัฐมนตรี มาแทน ซึง่ เราก็ได้ประโยชน์เพิม่ ขึน้ ถ้าเป็นนายกฯ จะอยูก่ บั เราค่อนข้างสัน้ แต่ พล.อ.ธนศักดิ ์ อยูก่ บั เรา 2 ชัวโมง ่ 15 นาที นานมาก เดินชมเกือบทุกบูท”

รศ.ดร.วินยั กล่าวเพิม่ เติมอีกว่า... “ในส่วนของรูปแบบของงาน ก็ถอื ว่า ประสบความส�ำเร็จ เพราะมีคนเข้ามาร่วมงานเกินกว่าเป้าที่ ตัง้ ไว้ โดยผูเ้ ข้าชมงานทีข่ น้ึ ทะเบียนไว้ประมาณ 20,000 คน แต่คน จ�ำนนมากมาแล้วไม่ขน้ึ ทะเบียน คิดว่า มีคนมาร่วมงาน 40,000 คน ถือว่า เกินเป้าทีต่ งั ้ ไว้ งานทีก่ ำ� หนดไว้ 3 วัน ซึง่ ไม่เป็นทีร่ จู้ กั มาก่อน คาดว่า คนจะมาร่วมงานประมาณ 10,000 คน วันละ 3,000 - 4,000 คน แต่มากันวันละเป็นหมืน่ คน ถือว่าประสบความส�ำเร็จเกินทีเ่ ราได้ตงั ้ เป้าหมายเอาไว้” รศ.ดร.วินัย กล่าวต่อว่า ... ส�ำหรับเนื้อหาทางวิชาการในครัง้ นี้ ได้เนื้อหาเต็มที่ เพราะเป็นครัง้ ที่ เลขาธิการ SMIIC (สถาบันมาตรฐาน และมาตรวิทยา) ซึง่ เป็นหน่วยงานมาตรฐานของ OIC ได้รว่ มมือกับ หน่วยงานฮาลาลของประเทศไทย หน่วยงานนี้ทำ� หน้าทีใ่ นการออก มาตรฐานและออกแบบการตรวจวัดมาตรฐาน ต่อไปนี้จะมีบทบาท อย่างมากในการวางมาตรฐานฮาลาลของทัวโลก ่ ครัง้ นี้เลขาธิการมา ด้วยตัวเอง มาเพือ่ สร้างความร่วมมือกับเราและต้องการร่วมมือในมิตทิ ่ี เป็นรูปธรรมมากขึน้ และต้องการให้เราสมัครเป็นสมาชิกของเขา แม้วา่

ใน OIC เราเป็นประเทศผูส้ งั เกตการณ์ แต่ใน SMIIC เขาให้เราเป็น สุขภาพ 3.นิยมทานอาหารนอกบ้าน เพือ่ เสพอาหารและความบันเทิง บอร์ด ถือว่า ให้เกียรติเรามากทีเดียว ถือเป็นความส�ำเร็จ พร้อมๆ กัน ั ยความสะดวกในการเดินทางข้ามประเทศ ท�ำให้ตอ้ งการทาน ปจจั อาหารชาติอน่ื โดยเฉพาะกลุม่ ประเทศในตะวันออกกลาง ได้แก่ ประเทศ ซาอุดอี าระเบีย, สหรัฐอาหรับเอมิเรต, กาตาร์, บาห์เรน, คูเวต รวมไป ถึงตลาดทีม่ ปี ริมาณผูบ้ ริโภคสูง เช่น อินโดนีเซีย ส�ำหรับไทย การสนับสนุนของภาครัฐทีเ่ ห็นได้ชดั มี 2 ด้านคือ ด้านการส่งเสริมผูป้ ระกอบการร้านอาหารฮาลาล ในการปรับปรุงร้าน ให้ถูกต้องตามหลักศาสนาผ่านการตรวจรับรองจากคณะกรรมการ กลางอิสลามฯ โดยร่วมกับศูนย์วทิ ยาศาสตร์ฮาลาลโดยในปีนม้ี รี า้ นอาหาร มุสลิมจากทัวประเทศเข้ ่ าร่วมโครงการกว่า 3,500 ร้าน ข้อมูลของคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยเผยว่า ั บนั มีบริษทั ทีไ่ ด้รบั รองมาตรฐานอาหารฮาลาลกว่า 5,000 บริษทั ปจจุ รศ.ดร.วินยั กล่าวเพิม่ เติมอีกว่า... “ในแง่ของกิจกรรมภายในงาน เพิม่ ขึน้ จากปี 2554 ทีม่ สี ถานประกอบการในประเทศทีข่ อรับการ มีความหลากหลาย มีบทู จากต่างประเทศประมาณ 60 บูท จาก 30 รับรองฮาลาล 2,188 ราย หรือเพิม่ ขึน้ กว่าร้อยละ 40 ต่อปี โดยร้อยละ ประเทศ ถือว่า มีความเป็นนานาชาติมากขึน้ และทีเ่ ข้ามาประชุมทาง 90 เป็นธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้องกับอาหารและคาดว่าจะเติบโตต่อเนื่องร้อยละ วิชาการ ก็มาเข้าร่วมประชุม 47 ประเทศ ซึง่ นิตยสารต่างประเทศ ยก 20 ต่อปี ให้งานนี้เป็นงานฮาลาลทีย่ ง่ิ ใหญ่มาก หากเทียบกับหลายประเทศแล้ว แต่อาจไม่ถงึ ระดับงานของมาเลเซีย แต่เทียบกับงานทัวๆไปเราถื ่ อว่าใหญ่ นอกจากนีม้ ปี ระเทศทีม่ าร่วมลงนาม MOU จ�ำนวน 19 ประเทศ ปีทแ่ี ล้ว มีกว่า 20 ประเทศ ซึง่ ประเทศทีล่ งนามแล้ว ก็จะเดินทางมาร่วมแต่ไม่ ได้ลงนามอีก รวมทัง้ มีองค์กรตรวจรับรองจากต่างประเทศเข้าร่วมประชุม หลายประเทศ รศ.ดร.วินัย กล่าวเสริมว่า ... “ความส�ำเร็จอีกเรือ่ งหนึ่ง คือ การ ขับเคลือ่ นเรือ่ งเรือ่ งฮาลาลเพือ่ การท่องเทีย่ ว เพราะเราเห็นว่า ฮาลาล เพือ่ การท่องเทีย่ วโตขึน้ โดยเฉพาะในตลาดมุสลิม จะเห็นว่า เกาหลี ญีป่ นุ่ รุกตลาดท่องเทีย่ วฮาลาลมาก เรามีความพร้อมมากกว่าไม่ทำ� ก็ดู แปลกๆ แต่เราท�ำในมิตใิ หม่ๆ เช่นน�ำเสนอเรือ่ ง โรงแรมฮาลาล สปา ฮาลาล ฮาลาลรูท แผนทีแ่ ผนผัง ให้เห็นว่า ประเทศไทยมีความพร้อม ก้าวส�ำคัญของมุสลิมไทย ั บนั นัน้ คือ นักธุรกิจหรือผูป้ ระกอบการทีเ่ ป็น ในการต้อนรับนักท่องเทีย่ ว หลายประเทศให้การตอบรับ ซึง่ รองนายกฯ สิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ในปจจุ ได้กล่าวขอบคุณในความริเริม่ ทีท่ ำ� ให้ประเทศไทยมีชอ่ื เสียง” รศ.ดร.วินยั ชาวไทยมุสลิม ผูป้ ระกอบกิจการ SME ยังคงมีน้อย ทัง้ นี้จะเป็นว่า กล่าว และว่า อย่างไรก็ตาม การจะประเมินตัวเลขนักท่องเทีย่ วว่ามาก ศักยภาพของสินค้าทีผ่ ลิตโดยมุสลิมนัน้ ยังคงมีอยูม่ ากมายตามพืน้ ที่ ั ขึน้ แค่ไหน ท�ำได้ยาก ต้องยอมรับว่า การยอมรับว่า ปญหาของเราคื อ ต่างๆ ทังในส่ ้ วนกรุงเทพฯ เชียงใหม่ หรือในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้ การไม่มตี วั เลขว่ามีมสุ ลิมเข้ามากีค่ น รูแ้ ต่วา่ มาจากประเทศไหนแต่การ แต่กระนัน้ ภาครัฐบาลจ�ำเป็นจะต้องให้การสนับสนุนอย่างจริงจัง ร่วมไป ทีเ่ ราตัง้ ธีมงานเกีย่ วกับวัฒนธรรม-นวัตกรรมเพือ่ เศรษฐกิจฮาลาล ใช้ ถึงองค์กรทางด้านศาสนาด้วยก็เช่นเดียวกัน ไม่วา่ จะเป็นเครือข่ายมัสยิด ฮาลาลในการขับเคลือ่ นเศรษฐกิจถือว่า เรามาถูกทางแล้ว” รศ.ดร.วินยั ในชุมชน คณะกรรมการอิสลามประจ�ำจังหวัด รวมไปถึงคณะกรรมการ กล่าวทิง้ ท้าย กลางอิสลามแห่งประเทศไทย จ�ำเป็ นต้องเร่งลงมือ ผลักดัน ให้การ เป็นทีท่ ราบกันดีกว่าภายในปี 2563 ประเทศไทยตังเป ้ ้ าเป็น 1 ใน สนับสนุนสินค้าของมุสลิมให้มากขึน้ ในอนาคต ทังนี ้ เ้ พือ่ ว่า ผูป้ ระกอบการ 5 ของประเทศผูส้ ง่ ออกอาหารฮาลาลโลกทัง้ นี้โดยในปี 2557 ไทยรัง้ มุสลิมจักได้ขยายขีดความสามารถในการผลิตและพัฒนาสินค้าให้ อันดับที่ 10 มีมลู ค่าการส่งออกรวม 200,000 ล้านบาท หรือร้อยละ 22 ก้าวสูร่ ะดับประเทศและสากลในอนาคต เพือ่ เชือ่ มโยงไปสูป่ ระชาคม ของมูลค่าส่งออกอาหารโดยรวมขยายตัวร้อยละ 8 ต่อปี Dubai Chamber เศรษฐกิจอาเซียนได้นนั ้ เอง ประเมินมูลค่าตลาดฮาลาลโลก เฉพาะกลุม่ อาหารมีมลู ค่าประมาณ สิง่ ส�ำคัญองค์การหรือสถาบันการเงินควรเร่งให้การสนับสนุ น 1.1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ (ปี 2557) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20 ของ เอสเอ็มอี มุสลิม ด้วยการสนับสนุนเงินทุนในการพัฒนาสินค้าและระบบ มูลค่าการค้าอาหารของโลก คาดว่าในปี 2561 มูลค่าจะเติบโตเพิม่ ขึน้ การผลิต ทัง้ นี้รปู แบบกิจการของมุสลิมโดยส่วนมากจะไม่เกีย่ วข้องกับ เป็น 1.6 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ เงินทางด้านดอกเบีย้ ดังนัน้ สถาบันทางการเงินของไทยควรขยับขยาย ข้อมูลจากสถาบันอาหารระบุวา่ แนวโน้มผูบ้ ริโภคอาหารฮาลาล การปล่อยสินเชือ่ อุตสาหกรรมฮาลาลมากขึน้ เช่น สินเชือ่ เอสเอ็มอีใน ทีเ่ ปลีย่ นไป คือ 1.ผูบ้ ริโภคเน้นอาหารเพือ่ สุขภาพมากขึน้ เนื่องจาก การท�ำธุรกิจเกีย่ วกับอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลไทย เชือ่ ได้วา่ ธุรกิจ ประชากรโลกเริม่ เข้าสูภ่ าวะโรคอ้วน โดยเฉพาะกลุม่ ประเทศทีพ่ ฒั นาแล้ว ฮาลาลไทยมีโอกาสทีจ่ ะเติบโตแน่นอน 2.อาหารส�ำเร็จรูป หรือพร้อมทานในกลุม่ โปรตีน อาหารอินทรีย์ เพือ่

ส�ำนักข่าวมุสลิมไทย www.muslimthaipost.com เว็บไซต์มสุ ลิมทีม่ ผี เู้ ข้าชมมากทีส่ ดุ

7


หนังสือพิมพ์ มุสลิมไทยโพสต์ | ปีท่ี 3 ฉบับที่ 42

่ ่ ฝรังเศสจ่ อปิ ดมัสยิด 160 แห่งทัวประเทศ อ้างมีการคุตบะฮ์ท่ีส่งเสริมความเกลียดชัง หนึ่งในหัวหน้าอิหม่ามในฝรังเศส ่ เปิดเผยว่า ทางการฝรังเศส ่ อาจจะฉวยโอกาสจากการประกาศภาวะฉุกเฉิน เพือ่ ปิดมัสยิด 160 แห่ง ทัวประเทศ ่ โดยอ้างว่าเป็นแหล่งทีเ่ ผยแพร่คตุ บะฮ์ (เทศนาธรรม) ที่ ส่งเสริมแนวคิดสุดโต่ง ขณะนี้มสั ยิด 3 แห่งถูกปิดไปแล้ว ในขณะทีม่ ผี ู้ ถูกจับกุมแล้ว 9 คน และอีก 22 คน ถูกห้ามเดินทางออกนอกประเทศ อย่างไรก็ตาม ฮัสซัน เอล-อาลาวี (Hassan El Alaoui) อนุศาสนาจารย์ ซึง่ เป็ นผูร้ บั ผิดชอบในการแต่งตัง้ อิหม่ามในภูมภิ าค และในท้องถิน่ รวมทังเป็ ้ นผูป้ ระสานงานระหว่างอิหม่ามกับเจ้าหน้าทีร่ าชทัณฑ์ กล่าวกับ สือ่ อัลจาซีรา่ ว่า ตามตัวเลขของเจ้าหน้าที่ และจากการปรึกษาหารือกัน กับรัฐมนตรีกจิ การภายใน มัสยิดทีจ่ ะถูกปิดมีประมาณ 100-160 แห่ง ทัง้ นี้ มัสยิดหลายแห่งตัง้ ขึน้ โดยผิดกฎหมาย ไม่มใี บอนุญาต

ศาสนสถานแห่งแรกในเยอรมัน ที่ควบรวมระหว่าง 3 ศาสนา

ผูถ้ อื กรรมสิทธิ ์ของพืน้ ทีก่ ลางกรุงเบอร์ลนิ ทีเ่ คยเป็นทีต่ งั ้ โบสถ์ ทีส่ ร้างตัง้ แต่ศตวรรษที่ 13 แต่ถกู ท�ำลายลงในสมัยสงครามโลกครังที ้ ่1 มีความประสงค์จะสร้างศาสนสถานขึน้ ใหม่ แต่ตอ้ งการให้เป็นศาสนสถาน ของ 3 ศาสนา ยิว คริส และอิสลาม ซึง่ สร้างขึน้ เป็นแห่งแรกของโลก โดยจะเรียกชือ่ ว่า House of One ฟริธโจฟ ทิม (Frithj of Timm) โฆษกของศาสนสถาน House of One กล่าวว่า แนวความคิดในการสร้าง House of One คือ ความ ต้องการทีจ่ ะรวมผูค้ นในพืน้ ทีเ่ ข้าหากัน โดยไม่มกี ารกีดกันแบ่งแยก ทางศาสนา โดยก�ำหนดให้มพี น้ื ทีเ่ ฉพาะในการปฏิบตั ศิ าสนกิจของทัง้ 3 ศาสนา แยกออกจากกันบนชัน้ 2 ของอาคารทีม่ ที างเข้าแห่งเดียว อย่างไรก็ตาม House of One จะท�ำหน้าทีเ่ ป็นสัญลักษณ์ของ กรุงเบอร์ลนิ ซึง่ ในอดีตเคยเป็นสถานทีท่ ่ี อะดอล์ฟ ฮิตเล่อร์ ลงนามสัง่ ั บนั เบอร์ลนิ กลับกลายเป็นเมืองที่ ก�ำจัดชาวยิว 6 ล้านคน แต่ในปจจุ มีประชากรชาวยิวเพิม่ ขยายขึน้ อย่างรวดเร็วทีส่ ดุ ในโลก ยิง่ กว่านัน้ เยอรมันยังเป็นจุดหมายปลายทางทีผ่ อู้ พยพชาวมุสลิมจ�ำนวนมากมุง่ มาพ�ำนักอาศัยอีกด้วย

หญิงชาวซาอุดีฯ ร้อยละ 95 ติดเชื้อ HIV จากสามี

ซานาอ์ ฟิลมิ บัน (Sanaa Filimban) ผูอ้ ำ� นวยการโครงการ AIDS จากกระทรวงสาธารณสุขซาอุดอี าระเบีย เปิดเผยว่า ในปี 2014 ผูห้ ญิงซาอุฯ ประมาณ 80 คน ปรากฏอาการของการติดเชือ้ เอดส์ ใน จ�ำนวนนี้ เกือบทุกคนไม่เคยเดินทางออกนอกประเทศ และร้อยละ 95 ของผูป้ ว่ ยติดเชือ้ จากการร่วมเพศกับสามีของตัวเอง เริม่ พบผูต้ ดิ เชือ้ เอดส์ ในราชอาณาจักรซาอุดอี าระเบีย ในปี 1984 ั บนั เป็นเด็ก ซึง่ เกิด (พ.ศ. 2527) โดยร้อยละ 3 ของจ�ำนวนผูป้ ว่ ยปจจุ จากการดืม่ นมจากเต้าของแม่ทต่ี ดิ เชือ้ , ผูห้ ญิงซาอุฯ ทีต่ ดิ เชือ้ เอดส์ กับ ผูช้ ายซาอุฯ ทีต่ ดิ เชือ้ เอดส์ มีอตั รา 1:4, ร้อยละ 81 ของผูต้ ดิ เชือ้ ทังหมด ้ ในซาอุฯ มีอายุระหว่าง 15 – 49 ปี และมีเพียง 2 % เท่านัน้ ทีต่ ดิ เชือ้ เอดส์ จากการใช้เข็มฉีดยาเสพติด

โดนัลด์ ทรัมพ์ ผูส้ มัครชิ ง ปธน.สหรัฐฯ เสนอ “ควรจะสัง่ ห้ามมุสลิมเข้าประเทศโดยเด็ดขาด”

เดสทินี เวเลซ (Destiny Velez) นางงามเปอร์โต ริโก้ 2015 ทวีตข้อความโจมตี ไมเคิล มัวร์ (Michael Moore) นักสร้างหนังชาว อเมริกนั ทีอ่ อกมาต่อต้านความเห็นของนายโดนัลด์ ทรัมพ์ ผูส้ มัคร ชิงต�ำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐจากพรรครีพบั ลิกนั ทีก่ ล่าวในการ หาเสียงว่า ควรจะสังห้ ่ ามมุสลิมเข้าประเทศโดยเด็ดขาด เธอยังทวีตข้อความโจมตีมสุ ลิมว่า สร้างเหตุกอ่ การร้ายในประเทศ ทีบ่ ริสทุ ธิ ์เช่นสหรัฐอเมริกา และยังส่งข้อความไปสนับสนุนแผนห้าม มุสลิมเข้าประเทศของนายทรัมพ์อกี ด้วย เมือ่ สัปดาห์ทผ่ี า่ นมา นายไมเคิล่ มัวร์ ออกไปถือป้ายทีม่ ี ข้อความว่า #We Are All Muslim# อยูห่ น้าตึก ทรัมพ์ ทาวเวอร์ (Trump Tower) ในแมนฮัตตัน และชักชวนให้มกี ารติดแฮชแท๊ก ข้อความนี้ เพือ่ ประณามความคิดเห็นของนายทรัมพ์ นางงามเปอร์โต ริโก้ วัย 20 ปี ทวีตข้อความว่าเธอรูส้ กึ ขุน่ เคืองต่อการกระท�ำของมัวร์ ทีส่ นับสนุนกลุม่ คนทีม่ กี ารกระท�ำอันเป็น อันตราย และก่อการร้ายต่อสหรัฐฯ และดีแต่ทำ� สิง่ ทีเ่ ลวร้าย เธอยัง ทวีตข้อความโจมตีมสุ ลิม และอิสลามไปยังมัวร์ ผ่าน @MMFlint อีกหลายข้อความ อาทิ “สิง่ ทีม่ สุ ลิมท�ำก็มแี ต่ขายน�้ำมัน และท�ำร้ายประเทศสหรัฐฯ และประเทศอืน่ ๆ” “มุสลิมดีแต่สร้างมัสยิด ไม่ดำ� รงตนให้สมกับคุณค่าของชาว อเมริกนั ท�ำร้ายคนบริสทุ ธิ ์ ท�ำลายศิลปวัตถุโบราณ” “อย่าน�ำมุสลิมไปเปรียบเทียบกับยิว หรือคริสเตียน เพราะ ั อ่ งการก่อการร้าย” คัมภีรข์ องยิว/คริสเตียน ไม่มกี ารปลูกฝงในเรื “การก่อการร้ายส่วนมากมักจะเกีย่ วข้องกับศาสนา และชือ่ ของศาสนานัน้ ก็คอื อิสลาม” “ในกองทัพสหรัฐฯ มีทหารทีเ่ ป็นมุสลิม ฉันสงสัยว่าพวกเขา เข้ามารับใช้ชาติ หรือเพราะเห็นแก่เงินกันแน่” บัญชีทวิตเตอร์ของเดสทินี เวเลซ @MissAmerica_PR ถูก ปิดไปหลังจากทีเ่ ธอทวีตข้อความดังกล่าว แต่ขอ้ ความทีป่ ระณาม มุสลิมยังปรากฏในเว็ปไซต์ขา่ ว Latin Times อย่างไรก็ตาม มีการเผยแพร่ขอ้ ความเยาะหยันนางงาม เปอร์โต ริโก้ จากชาวเปอร์โต ริโก้เอง อาทิ “เธอไม่ใช่ตวั แทนของ พวกเรา” “น่าขยะแขยง” และ “นับเป็นความน่าอับอายอย่างยิง่ ต่อ การเผยแพร่ขอ้ ความแสดงความเกลียดชังออกมา” รายงานข่าวจากสือ่ Washington Times เปิดเผยว่า เดสทินี เวเลซ ถูกลดบทบาทในการร่วมกิจกรรมต่างๆ และภายหลังได้ม ี การลงค�ำขอโทษในหน้าเฟสบุก๊ Miss Puerto Rico Org (@Miss_ America_PR)

ชะฮาดะฮ์ทำ� เหตุ สัง่ ปิ ดโรงเรียนในเวอร์จิเนี ยหลังผูป้ กครองโวยให้ลกู คัดคอตอาหรับ หลังจากทีค่ รูในโรงเรียนแห่งหนึ่งในเวอร์จเิ นีย ให้การบ้านเด็ก นักเรียนด้วยการให้ลอกแบบลายคอตอาหรับ ความโกลาหล และขุน่ เคือง ก็เกิดขึน้ ทันที ถึงขนาดทีท่ างการเขตท้องถิน่ ออกุสต้า (Augusta County) ต้องสังปิ ่ ดโรงเรียนทุกแห่งเพือ่ ป้องกันเหตุรา้ ยทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ในวันศุกร์ ที่ 18 ธันวาคม ทีผ่ า่ นมา สาเหตุคอื ในตอนบ่ายวันที่ 17 ครูสอนวิชาภูมศิ าสตร์ ในโรงเรียน มัธยมริเวอร์เฮด (Riverheads High School in Staunton) สอนมาถึง บททีเ่ กีย่ วกับศาสนาส�ำคัญของโลก ซึง่ หนึง่ ในนัน้ คือศาสนาอิสลาม และ ได้ให้การบ้านเด็กนักเรียนไปคัดลอกลายค๊อตภาษาอาหรับ แต่ตวั อักษร ดังกล่าวกลายเป็นค�ำกล่าวปฏิญาณตนเข้ารับอิสลาม หรือ ชาฮาดะฮฺ หลังจากนักเรียนกลับถึงบ้าน ผูป้ กครองทีเ่ ห็นข้อความชาฮาดะฮฺตา่ ง หวาดกลัวว่า จะเป็นความพยายามทีจ่ ะยัดเยียดศาสนาอิสลามให้กบั ลูกๆ ของตน จึงพากันโทรศัพท์ และส่งอีเมลล์มายังโรงเรียนเพือ่ สอบถาม ภาษาอาหรับ ชือ่ Cheryl La Porte ไม่ได้เป็นผูเ้ ขียนลายนี้เอง แต่เธอ ในเรือ่ งนี้ บางคนถึงขนาดสังให้ ่ ทางโรงเรียนไล่ครูคนดังกล่าวออก น�ำมาจากหนังสือแบบฝึกหัดมาตรฐานของวิชานี้โดยตรง และเธอเพียง ครูทเ่ี ป็นผูส้ อนวิชาภูมศิ าสตร์ และให้การบ้านคัดลอกศิลปะคอต ต้องการให้นกั เรียนสอบผ่านในวิชานี้เท่านัน้

8

อย่างไรก็ตาม ฝา่ ยทีร่ บั ผิดชอบด้านการศึกษาของเขตท้องถิน่ ั ออกุสต้าได้ออกมาแก้ปญหาในเรื อ่ งนี้ โดยชีแ้ จงว่า ฝา่ ยการศึกษาจะ น�ำข้อความอืน่ มาให้นกั เรียนใช้คดั ลอกแทนในอนาคต ซึง่ ข้อความใหม่ จะไม่มคี วามหมายทีเ่ กีย่ วกับศาสนาเลย อีรคิ บอนด์ (Eric Bond) เจ้าหน้าทีด่ า้ นการศึกษาฯ ออกแถลงการณ์ ทีร่ ะบุวา่ ไม่มผี ใู้ ดพยายามทีจ่ ะเปลีย่ นศาสนาให้กบั ผูอ้ น่ื ทัง้ บทเรียน ในวิชานี้และวิชาอืน่ ใดในหลักสูตรภูมศิ าสตร์ ก็ไม่มเี นื้อหาในการปลูก ั ฝงความศรั ทธาในอิสลาม หรือศาสนาอืน่ ใด รวมทัง้ ไม่มกี ารร้องขอให้ นักเรียนละทิง้ ความศรัทธาเดิม หรือประกาศยอมรับในความเชือ่ อย่างอืน่ ถึงแม้ทางฝา่ ยการศึกษาฯ จะออกแถลงการณ์ชแ้ี จงแล้ว แต่ยงั คงมี ผูป้ กครองจ�ำนวนหนึง่ ทีย่ งั ยืนยันความคิดเดิม และประกาศจะไม่สง่ ลูก มาเรียนเนื่องจากกลัวว่าเด็กจะถูกเปลีย่ นให้ไปนับถืออิสลาม แต่ม ี นักเรียนเก่าของโรงเรียนนี้จำ� นวนหนึ่ง ออกมาแสดงการปกป้องครูคน ดังกล่าว และว่าความคิดของผูป้ กครองขัดกับตรรกะของความจริง และ เป็นการตืน่ กลัวเกินกว่าเหตุ

ส�ำนักข่าวมุสลิมไทย www.muslimthaipost.com เว็บไซต์มสุ ลิมทีม่ ผี เู้ ข้าชมมากทีส่ ดุ


หนังสือพิมพ์ มุสลิมไทยโพสต์ | ปีท่ี 3 ฉบับที่ 42

ส�ำนักข่าวมุสลิมไทย www.muslimthaipost.com เว็บไซต์มสุ ลิมทีม่ ผี เู้ ข้าชมมากทีส่ ดุ

9


หนังสือพิมพ์ มุสลิมไทยโพสต์ | ปีท่ี 3 ฉบับที่ 42

10

ส�ำนักข่าวมุสลิมไทย www.muslimthaipost.com เว็บไซต์มสุ ลิมทีม่ ผี เู้ ข้าชมมากทีส่ ดุ


หนังสือพิมพ์ มุสลิมไทยโพสต์ | ปีท่ี 3 ฉบับที่ 42

ส�ำนักข่าวมุสลิมไทย www.muslimthaipost.com เว็บไซต์มสุ ลิมทีม่ ผี เู้ ข้าชมมากทีส่ ดุ

11


หนังสือพิมพ์ มุสลิมไทยโพสต์ | ปีท่ี 3 ฉบับที่ 42

ส�ำนักข่าวมุสลิมไทย www.muslimthaipost.com เว็บไซต์มสุ ลิมทีม่ ผี เู้ ข้าชมมากทีส่ ดุ

12


หนังสือพิมพ์ มุสลิมไทยโพสต์ | ปีท่ี 3 ฉบับที่ 42

ไม่วา่ ใครจะวิพากษ์วิจารณ์ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ในฐานะจอมเผด็จการที่ใช้อำ� นาจเบ็ดเสร็จ เด็ดขาดในการปกครองประเทศด้วยวาทกรรมที่กล่าวว่า “ข้าพเจ้ารับผิดชอบแต่เพียงผูเ้ ดียว” แต่กย็ งั มี ผูค้ นอีกจ�ำนวนไม่น้อยที่ยงั ถวิลหาคนอย่าง จอมพลสฤษดิ์ ให้กลับมาปกครองประเทศไทยในยุคปัจจุบนั เพราะคนเหล่านัน้ มองว่าประเทศไทยในขณะนี้ เต็มไปด้วยความเหลวแหลก และเสื่อมโทรม ทัง้ ในด้าน วัตถุ คือ เศรษฐกิ จที่ตกต�ำ่ การเมืองที่ตึงเครียดแตกแยก ศีลธรรม จริยธรรมก็ตกต�ำ่ อย่างถึงที่สดุ ปัญหา คอร์รปั ชันที ่ ่ไม่มีทีท่าว่าจะทุเลาลงไปแม้จะมีความพยายามจะจัดการกับการคอร์รปั ชันอั ่ นเป็ นผลพวง มาจากรัฐบาลชุดก่อน แต่แผลของการคอร์รปั ชันที ่ ่เปิ ดกว้างในยุคนี้ ตลอดจนความกังขาของประชาชน เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น�้ำมัน หรือแม้แต่การตอกย�ำ้ ถึงปัญหาเขตแดนที่ยงั ไม่มี การสะสางกับประเทศเพือ่ นบ้านก็มเี สียงดังขึน้ และถีข่ นึ้

หลายฝา่ ยเห็นว่าราคาทีเ่ ราจะต้องสูญเสียไปกับสิทธิเสรีภาพ และประชาธิปไตยของปวงชนชาวไทย มันคุม้ ค่ากับการทีเ่ ราจะปฏิรปู ประเทศขึน้ ใหม่แล้วเดินหน้าต่ออย่างสง่าผ่าเผยในประชาคมอาเซียน หรือแม้แต่เป็นทีจ่ บั ตามองอย่างชืน่ ชมจากประชาคมโลก เราจึงจ�ำเป็น ต้องมีเผด็จการโดยจุดส�ำคัญอีกประการหนึ่งทีท่ ำ� ให้ตอ้ งย้อนร�ำลึกไป ถึงจอมพลสฤษดิก็์ คอื ท่านผูน้ ้เี ป็นผูท้ ไ่ี ด้ฟ้ืนฟูความเลือ่ มใสศรัทธาและ ยึดมันในสถาบั ่ นกษัตริย์ ด้วยการให้ความส�ำคัญต่อสถาบันกษัตริย์ ทัง้ ในฐานะทีเ่ ป็ นศูนย์กลางแห่งความจงรักภักดีของประชาชน และ เป็นแหล่งทีม่ าของความชอบธรรมทางการเมืองของรัฐบาล ในทาง กลับกัน การทีร่ ฐั บาลมีฐานะเป็นแขนขาในทางอาณาจักรของสถาบัน กษัตริย์ ซึง่ มีสถานะกึง่ สมมติเทพอันศักดิ ์สิทธิ ์ ท�ำให้รฐั บาลสมควร ได้รบั การเคารพและเชือ่ ฟงั จอมพลสฤษดิ ์จึงได้ฟ้ืนฟูประเพณีหลวง ั บนั ก็มที ศิ ทางไปในแนวเดียวกันทว่า ขึน้ อย่างมากมาย ซึง่ รัฐบาลปจจุ เลือกใช้วธิ กี ารต่างกันกล่าวคือ เน้นการใช้กฎหมายจัดการกับบุคคล ต่างๆโดยอ้างอิงสถาบันกษัตริย์ นันคื ่ อข้อกล่าวหาเรือ่ งการหมิน่ พระบรมราชานุภาพ เพือ่ สถาปนาความมันคงทั ่ ง้ สถาบันและหวังผล ั ให้รฐั บาลได้รบั ความไว้วางใจและเคารพเชือ่ ฟงจากประชาชนเช่ นกัน ผิดหรือถูกได้ผลหรือไม่ ยากทีจ่ ะสรุปให้ชดั เจนได้จากรัฐบาลนี้ เพราะเวลามันสัน้ แต่เราสามารถมองย้อนหลังไปศึกษาบทเรียนจาก จอมพลสฤษดิ ์ ธนะรัชต์ เพือ่ น�ำมาพิจารณาความเป็นไปได้ทจ่ี ะเกิดขึน้ ในอนาคตอันใกล้น้ี วันที่ 13 กันยายน พ.ศ.2500 จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ และ คณะนายทหาร 57 นาย ยืน่ ค�ำขาดให้รฐั บาลลาออกอย่างเป็ น ทางการ ภายหลังจึงเกิดการประท้วงของประชาชนครังยิ ้ ่งใหญ่เมือ่ วันที่ 15 กันยายน เพือ่ ขับไล่รฐั บาล ข้อหาส�ำคัญคือ การเลือกตัง้ ทีส่ กปรก การคอร์รปั ชันอย่ ่ างมโหฬาร และพล.ต.อ.เผ่า ศรียานนท์ ยังถูกกล่าวหาว่าท�ำการจาบจ้วงหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ จอมพลสฤษดิ ์ ก้าวขึน้ มามีอ�ำนาจในช่วงของการเปลีย่ นผ่าน ทางวัฒนธรรม ซึง่ ประชาชนมีความปนเปสับสนระหว่างระเบียบใหม่ แนวตะวันตกกับระเบียบเก่าแนวตะวันออก หรือแนวคิดระบบการเมือง แบบเสรีประชาธิปไตย กับระบบเดิมคือ สมบูรณาญาสิทธิราชย์ หรือ เจ้าขุนมูลนาย ส่วนระบบเศรษฐกิจแบบดัง้ เดิมทีอ่ งิ เกษตรกรรมทีม่ ี เจ้าทีด่ นิ เป็นหลัก ก็ถกู ท้าทายโดยระบบทุนนิยม ทีน่ �ำโดยชนชันพ่ ้ อค้า โดยเฉพาะกลุ่มพ่อค้าเชือ้ สายจีนทีเ่ ข้ามามีบทบาทในทางเศรษฐกิจ มากขึน้ ทางด้านวัฒนธรรม การไหลบ่าเข้ามาของวัฒนธรรม ประเพณี ตะวันตก ตลอดจนการเดินทางไปศึกษายังต่างประเทศ ก่อให้เกิด แนวคิดและพฤติกรรมใหม่ๆให้เกิดขึน้ ในสังคมไทย จอมพลสฤษดิ ์ จึง

13

พยายามให้เพือ่ นร่วมชาติมคี วามรูส้ กึ ว่า พวกเขามาจากไหน นันคื ่ อ การปลุกลัทธิชาตินยิ ม โดยเฉพาะในช่วงทีเ่ สียเขาพระวิหารให้เขมร ในทางตรงข้าม จอมพลสฤษดิ ์ กลับด�ำเนินการเปิดประเทศและ พัฒนาระบบเศรษฐกิจยุคใหม่ทใ่ี ห้ความส�ำคัญกับอุตสาหกรรมและ ั การส่งเสริมการลงทุนจากต่างชาติ ท�ำให้เกิดความขัดแย้งในปญหา การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และการกระจายโภคทรัพย์ ชาวนาชาวไร่ท่ี หวังว่าตนเองจะได้ลมื ตาอ้าปาก และผ่านพันจากถูกขูดรีดจากเจ้าทีด่ นิ กลับต้องมาเผชิญกับภาวะทางเศรษฐกิจทีต่ นเองตกเป็นเบีย้ ล่างอย่าง มาก และสูญเสียทีด่ นิ ของตนให้กบั นายทุนยุคใหม่ ความเหลือ่ มล�ำ้ ทาง รายได้ยงิ่ ถอยห่างขึน้ ไปเมือ่ เข้าสูย่ คุ พัฒนาสมัยใหม่ ตามแผนพัฒนา ั วย เศรษฐกิจแห่งชาติของ จอมพลสฤษดิ ์ กระแสชาตินยิ มถูกกลบฝงด้ การผนึกก�ำลังและผูกพันอย่างแน่นแฟ้นกับสหรัฐอเมริกา ทีเ่ ข้ามามี บทบาทอย่างสูงในประเทศไทยเพือ่ อาศัยเป็นป้อมปราการส�ำคัญ ใน การต่อต้านลัทธิคอมมิวนิสต์ท่แี พร่กระจายมาโดยอิทธิพลของจีน ทัง้ นี้ประเทศไทยได้รบั การช่วยเหลือทัง้ อาวุธ ยุทโธปกรณ์ ตลอดจน การเงินจากสหรัฐฯโดยการทุม่ เทให้กองทัพ ซึง่ ท�ำให้ผบู้ งั คับบัญชา ระดับสูงได้รบั ผลประโยชน์มหาศาล และท�ำให้มอี ทิ ธิพลในการควบคุม กองทัพ อันมีบทบาทส�ำคัญในการก�ำกับดูแลรัฐบาล และเข้าด�ำเนินการ ทางการเมืองการปกครองอย่างสิน้ เชิง ส่วนเงินช่วยเหลือทางเศรษฐกิจ จากสหรัฐฯก็เป็ นไปเพือ่ เปิ ดทางให้สหรัฐฯได้เข้ามามีบทบาทในทาง ปฏิบตั กิ ารต่างๆตามพืน้ ทีภ่ ายในประเทศ รวมทังการปฏิ ้ บตั กิ ารจิตวิทยา เพื่อต่อต้านการเผยแพร่ลทั ธิคอมมิวนิ สต์ท่ีมกี ารไหลบ่ าเข้ามาสู่ ประเทศไทยจากประเทศจีนผ่านประเทศเพือ่ นบ้านของไทย ด้วยความผูกพันทางทหารทีแ่ นบแน่นกับสหรัฐอเมริกา ในช่วง สงครามเย็นนี้ จอมพลสฤษดิ ์ จึงท�ำการปราบปรามผูม้ คี วามคิดต่าง อย่างรุนแรง โดยเฉพาะผูม้ แี นวคิดโน้มเอียงไปทางสังคมนิยม และ คอมมิวนิสต์ จนเกิดการกดดันให้มกี ารจัดตัง้ กองก�ำลังติดอาวุธของ พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย และขยายเขตปฏิบตั กิ ารในภาค อีสานและภาคใต้ตอนบนในทีส่ ดุ การต่อต้านแนวคิดคอมมิวนิสต์ทช่ี ใ้ี ห้เห็นถึงการกดขีข่ ดู รีดของ ระบอบทุนนิยม และปรากฏการณ์ของความเหลือ่ มล�ำ้ ทางชนชัน้ และ รายได้ ท�ำให้รฐั บาล จอมพลสฤษดิ ์ และผูส้ บื ทอดอ�ำนาจในระยะต่อมา คือ จอมพลถนอม กิตติขจร ต้องหันมาใช้ยทุ ธวิธเี ดิม คือ การเชิดชู สถาบันกษัตริยเ์ พื่อชีใ้ ห้เห็นว่าลัทธิคอมมิวนิสต์จะเป็ นอันตรายต่อ สถาบันอย่างยิง่ และจะล้มล้างสถาบัน ซึง่ เป็นการต่อสูท้ างความคิดที่ เป็นรูปธรรมทีส่ ดุ ในช่วง จอมพลสฤษดิ ์ และผูส้ บื ทอดอ�ำนาจจึงมีการ ส่งเสริมกิจกรรมต่างๆเพือ่ ให้เกิดการเข้าถึงประชาชนมากขึน้ อันเป็นการ ตอกย�ำ้ ให้เกิดการเทิดทูนจงรักภักดี ทัง้ นี้ สหรัฐอเมริกาก็ได้ให้การ สนับสนุนอย่างมาก ทัง้ ด้านงบประมาณและการใช้หน่วยงานยูซอมให้

เข้ามาช่วยในการเผยแพร่พระเกียรติคณ ุ และสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ อย่างไรก็ตามการพัฒนาประเทศของ จอมพลสฤษดิ ์ และผูส้ บื ต่ออ�ำนาจ นอกจากจะสร้างความเหลือ่ มล�ำ้ ในทางรายได้ให้กว้างขึน้ จากการเกิดชนชัน้ นายทุนยุคใหม่ แต่ในทางตรงข้ามก่อให้เกิดชนชัน้ เทคโนแครตทีม่ าจากพวกนักวิชาการในสาขาต่างๆ โดยเฉพาะนักวิชาการ ทีผ่ า่ นการศึกษาจากสถาบันชัน้ น�ำในต่างประเทศ เช่น สหรัฐฯ อังกฤษ ฝรังเศส ่ และเยอรมัน บุคคลเหล่านีใ้ นระยะต่อมาก็ได้นำ� แนวคิดทางการเมือง คือ การปกครองในระบอบประชาธิปไตยเข้ามาเผยแพร่ และกระจาย ไปยังสถาบันการศึกษาต่างๆ ในทางคูข่ นานก็มกี ารน�ำเอาความคิดใน แนวสังคมนิยม และคอมมิวนิสต์เข้ามาเผยแพร่ปนเปเข้ามาด้วย ทัง้ นี้ เพราะลัทธิประชาธิปไตยไม่สามารถให้คำ� ตอบในทางรูปธรรม ต่อระบบ เสรีนยิ มทีส่ ง่ เสริมให้เกิดทุนนิยมทีเ่ อารัดเอาเปรียบได้ยิง่ ความเหลือ่ มล�ำ้ ทางชนชัน้ เปิ ดกว้างเท่าไรแนวคิดสังคมนิยมก็ยงิ่ ได้รบั การยอมรับ มากขึน้ จนท�ำให้ จอมพลสฤษดิ ์และผูส้ บื ทอดอ�ำนาจต้องใช้การปราบปราม ทีร่ นุ แรงมากขึน้ แต่ความน่าเชือ่ ถือหรือความไว้วางใจของประชาชน ก็ยงิ่ ลดน้อยถอยลง โดยเฉพาะการแพร่กระจายของการคอร์รปั ชัน่ การใช้อำ� นาจทีไ่ ม่เป็นธรรม ระบอบสฤษดิ ์ จึงยิง่ ผุกร่อนมากขึน้ แม้จะ พยายามแอบอิงสถาบันต่างๆ รวมทัง้ สถาบันทางศาสนา ก็ไม่สามารถ หยุดยัง้ การเสือ่ มศรัทธาของประชาชนทีท่ รุดตัวลงไปเรือ่ ยๆได้ แม้วา่ เศรษฐกิจไทยจะดูเสมือนว่าเฟื่องฟูมากในสมัยทีเ่ ราเข้าไป มีสว่ นร่วมในสงครามเวียดนาม แต่ภาวะทางสังคม จริยธรรม และศีลธรรม กลับเสือ่ มโทรมอย่างเห็นได้ชดั เงินกลายเป็นตัวน�ำในการสร้างคุณค่า ทางสังคม ซึง่ เท่ากับไปตอกย�้ำให้มกี ารกอบโกยทุจริตคิดมิชอบกัน มากขึน้ โดยไม่คำ� นึงถึงการได้มาของเงิน ครันยุ ้ คหลังสงครามเวียดนาม ระบอบสฤษดิ ์ จึงยิง่ ผุกร่อนและพังทลายในยุค 14 ตุลาคม 2516 แต่ทว่า ผลพวงจากการน�ำกองทัพเข้ามามีบทบาททางการเมือง และการได้ลม้ิ รส ผลประโยชน์มหาศาล กลับกลายเป็นองค์ประกอบส�ำคัญทีท่ ำ� ให้กองทัพ ต้องเข้ามามีบทบาทในการยึดอ�ำนาจเป็ นระยะๆสลับกับการเลือกตัง้ ทีเ่ ข้าใจกันว่าเป็นระบอบประชาธิปไตย และเหตุของการยึดอ�ำนาจที่ อ้างๆกันก็ยงั คงเหมือนเดิม คือ การคอร์รปั ชันของนั ่ กการเมือง และ การกระท�ำเพือ่ ล้มล้างสถาบันกษัตริยแ์ ละนี่คอื บทเรียนและผลพวงที่ สืบต่อมาจากระบอบสฤษดิ ์นันเอง ่ ทีร่ า้ ยสุดและเป็ นปัญหาทีแ่ ก้ไม่ตก คือ การเป็ นสาเหตุทที่ ำ� ให้ คนในเครือ่ งแบบเข้าไปมีอิทธิ พลและส่วนร่วมกับอ�ำนาจมืดและ อิทธิพลเถือ่ น ตลอดจนเงินกูน้ อกระบบทีข่ ดู รีดและโหดเหีย้ ม อันเป็ น การบ่อนท�ำลายชาติ อย่างยิ่งยวด

ส�ำนักข่าวมุสลิมไทย www.muslimthaipost.com เว็บไซต์มสุ ลิมทีม่ ผี เู้ ข้าชมมากทีส่ ดุ


หนังสือพิมพ์ มุสลิมไทยโพสต์ | ปีท่ี 3 ฉบับที่ 42

การเลีย้ งดูลกู เป็ นหน้ าที่ความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่ พ่อแม่ควรกระตือรือร้นป้ องกัน ลูกไม่ให่หลงทาง นี่ เป็ นการท้าทายอันยิ่งใหญ่ในตัวของมันเอง และจะยากยิ่งเป็ นทวีคณ ู ส�ำหรับมุสลิมที่ต้องเลีย้ งลูกในสังคมที่ไม่ใช่อิสลาม ที่ซึ่งความกดดันของสังคมมักจะ กระทบต่อหลักการและอุดมคติ ของศาสนาอิ สลาม พ่อแม่สามารถรับมือกับ ปัญหาการเลีย้ งลูกได้ หากมีความพยายามอย่างมากที่จะกระท�ำตามกุรอานและซุนนะห์ ความรับผิดชอบในการเลีย้ งดูลกู เริ่มเมือ่ ผูช้ ายเลือกภรรยาของตน เพราะมันเป็ น เขียนโดย ฟารามาซ บิน มุฮมั หมัด เราะฮฺบรั ่ มาเลีย้ งดูลกู ของเขา ด้วยการเลีย้ งลูกตามกุรอานและซุนนะห์เป็ นความ ทีม่ า : หนังสือ “เลีย้ งลูกให้ถกู ทาง ตามค�ำสอนของอัลกุรอานและซุนนะฮฺ” การเลือกแม่เพือ พยายามที่ต้องท�ำงานร่วมกันเมือ่ เด็กเกิ ดมาแล้ว พ่อแม่ควรตัง้ ชื่อที่เป็ นมงคล และ แปลโดย ปาริตฉัตต์ ทรรศนะสฤษดิ ์ คัดลอกจากเว็บไซต์ islammore.com จัดท�ำอากีเกาะฮ์ให้แก่เขา พ่อแม่มหี น้ าที่ต้องสอนลูกตัง้ แต่เด็กๆ ถึงเรือ่ งพระเจ้า คือ เตา ฮีด (ความเป็ นหนึ่ งเดียวของพระผูเ้ ป็ นเจ้า) และชิ ริก (การตัง้ ภาคีกบั พระผูเ้ ป็ นเจ้า) ในท�ำนองเดียวกัน พ่อแม่ต้องคุยเรือ่ งเสาหลักแห่งอิ สลาม อีหม่าน และชีวิตที่ยิ่งใหญ่กว่า หลังวันสิ้นโลก เมือ่ ลูกอายุ 7 ขวบ พ่อแม่ควรต้องสอนให้ลกู ท�ำการ อาบน�้ำละหมาดและสอนว่าจะละหมาดอย่างไร เมือ่ ลูกอายุ 10 ขวบ พ่อแม่สามารถลงโทษเขาได้หาก เขาปฏิเสธทีจ่ ะละหมาด เป็นเรือ่ งส�ำคัญว่าผูป้ กครอง ั และการยกย่องลูกบ้าง ไม่ควร ควรสอนลูกด้วยปญญา เอาแต่ลงโทษหรือดุดา่ เพียงอย่างเดียว จุดประสงค์ของ การจัดระเบียบก็เป็ นการเตรียมพร้อมให้เด็กสนใจ อัลลอฮ์ เมือ่ เขาอายุมากขึน้ จะได้ไม่ตอ้ งเตือนให้ทำ� ละหมาดและหน้าทีอ่ น่ื ๆ พ่อแม่ควรอธิบายเรือ่ งการประพฤติ ตวั ในมัสญิด ด้วยควรสนับสนุนให้ลกู ท่องจ�ำกุรอานโดยเริ่ ม จากซูเราะฮ์สนๆ ั ้ โดยให้ทอ่ งเป็ นประจ�ำและเรียน หลักการท่องจ�ำไปพร้อมๆ กับการเข้าใจความหมาย ในเรือ่ งที่เขาเรียนรู้ เมือ่ ลูกเป็นหนุ่มสาวก็เป็นเรือ่ งจ�ำเป็นส�ำหรับเขาทีจ่ ะ ต้องถือศีลอดตลอดเดือนรอมฎอน เว้นแต่จะได้รบั การ ยกเว้นตามบทบัญญัตศิ าสนา นอกจากนี้ควรสอนให้ ลูกรูจ้ กั การออกซะกาตและการสร้างกุศล และถ้าเป็น ไปได้ พ่อแม่กน็ ่าจะพาลูกไปประกอบพิธฮี จั ญ์หรือ พิธอี มุ เราะฮ์ดว้ ย พ่อแม่ตอ้ งเตรียมพร้อมให้กบั ลูกตลอดชีวติ ในการที่ จะสอนพวกเขาว่า จะพัฒนาทัศนคติให้ได้รบั ชัยชนะ อย่างไร ท่านนบี ได้สอนถึงความส�ำคัญของความ ซือ่ สัตย์ จริงใจ ประพฤติดี และทัศนคติทด่ี ี พ่อแม่ ควรพยายามเต็มทีท่ จ่ี ะปลูกฝงั คุณสมบัตเิ หล่านี้ให้ แก่ลกู ๆ ของพวกเขา พ่อแม่ควรยับยังความโกรธของ ้ ตนและสอนให้ลูกหัดควบคุมอารมณ์ ด้วยเช่นกัน เด็กๆ ต้องการการสนับสนุนและความรัก พวกเขา ควรได้รบั การสอนให้อดทนและพยายามฝ่าฟนั อุปสรรคและการทดสอบ

ั ำสังพ่ ลูกๆ จะต้องถูกสอนให้เคารพเชือ่ ฟงค� ่ อแม่ของ พวกเขาในเรือ่ งทีถ่ กู ต้องทุกเรือ่ ง เด็กมุสลิมควรปฏิบตั ิ ต่อบุพการีของพวกเขาด้วยความเคารพ และดูแลเมือ่ พวกท่านเริม่ แก่ตวั เด็กๆ ควรเรียนรูท้ จ่ี ะขออภัยต่อ พ่อแม่ และขอให้พวกท่านขอดุอาอฺให้ พ่อแม่ไม่ควร สาปแช่งลูกเมือ่ โกรธ เพราะอัลลอฮฺอาจประทานสิง่ ที่ ขอก็ได้ และเด็กทุกคนควรได้รบั การสอนให้เคารพ ญาติของพวกเขา มุสลิมมีการเฉลิมฉลองได้ 2 เทศกาลเท่านัน้ คือ “วันอีดิลฟิ ตริ ” กับ “อีดิลอัฎฮา” วาระแห่งการ เฉลิมฉลองทีช่ าวมุสลิมไม่ได้รบั อนุญาต ได้แก่ การ เฉลิมฉลองทีท่ ำ� โดยคนต่างศาสนา มุสลิมควรหลีก เลีย่ งการกระท�ำตามจารีตของศาสนิกอืน่ อิ ส ลามมี ค �ำ สัง่ ว่ า ความต้ อ งการทางเพศจะ สนองตอบได้โดยผ่านการแต่งงาน ไม่ใช่ความ สัมพันธ์ทางเพศลับๆ ซึ่งไม่ถกู ต้อง พ่อแม่ควร สอนลูกตัง้ แต่อายุประมาณ 7-10 ขวบเรือ่ งความ เป็ นส่วนตัว เด็กๆ ต้องขออนุญาตก่อนเข้าห้อง นอนพ่อแม่ และเข้าได้เฉพาะเวลาที่ กำ� หนด เท่านัน้ พ่อแม่ควรอธิบายถึงเรือ่ งการปะปนระหว่าง ชายหญิ ง และความจ�ำเป็ นของ “ฮิ ญาบ” และ ผู้ปกครองจะต้ องยืนยันให้ มีการแต่ งตัวตาม แบบของอิ สลามในครอบครัวของพวกเขา

ั กประการหนึง่ ของเด็กวัยรุน่ คือ ความปรารถนา ปญหาอี อันรุนแรงและเต็มไปด้วยอารมณ์ในเรือ่ งดนตรี พ่อแม่ ควรอธิบายให้ลกู ทราบถึงจุดยืนของอิสลามในเรือ่ ง ดนตรีและการเต้นร�ำ และจัดหาทางเลือกใหม่ท่ี เหมาะสมให้แก่พวกเขาพ่อแม่ควรสนับสนุ นให้ลกู อ่านกุรอาน ซึง่ สามารถสร้างสันติและความสงบ ั ภายในจิตใจของเด็กได้ หรือให้ฟงอนาซี ด โดยเฉพาะอย่างยิง่ เด็กผูช้ ายควรเล่นกิจกรรมด้าน กีฬาต่างๆ เช่น ว่ายน�้ำ ขีม่ า้ ศิลปะแห่งการยิงปืน ศิลปะการป้องกันตัว ตกปลา ฯลฯ หลายโรงเรียนได้ เสนอกิจกรรมหลังเวลาเรียนทีเ่ ป็ นความสนุกและมี ประโยชน์ พ่อแม่ควรส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม ดังกล่าว

พ่อแม่ตอ้ งแน่ใจว่าลูกๆ ของพวกเขารูว้ า่ อาหารชนิดใด รับประทานได้หรือไม่ พวกเขาจะต้องสอนลูกๆ ให้ ล้างมือก่อนและหลังรับประทานอาหาร ให้ใช้มอื ขวา รับประทานอาหาร และกล่าว “บิ สมิ ลลาฮ์” ก่อน รับประทานอาหาร พร้อมทังกล่ ้ าว “อัลฮัมดุลิลลาฮฺ” เมือ่ รับประทานอาหารเสร็จ เด็กๆ จะต้องถูกสอน ให้รถู้ งึ อันตรายของยาเสพติดและอันตรายของบุหรี่ กับสุราด้วย

เมือ่ มีเรือ่ งเพศสัมพันธ์เข้ามาเกีย่ วข้อง วัยรุน่ มุสลิม ควรได้รบั การสังสอนเรื ่ อ่ ง “ฮะยาอ์ (ความละอาย)” เด็กทุกคนควรมีหอ้ งนอนเป็นสัดส่วน เด็กผูช้ ายและ ผูห้ ญิงต้องแยกนอนกันคนละห้อง พ่อแม่ควรห้าม ไม่ให้ลกู ดูรายการโทรทัศน์ทไ่ี ม่เหมาะสม และอ่าน หนังสือหรือนิตยสารเกีย่ วกับความรัก/กามารมณ์ ควรสอนลูกว่าโดยปกติในอิสลาม ความรักจะมาหลัง การแต่งงาน ควรป้องกันไม่ให้เรือ่ งความรักโรแมนติก และการอยู่กนิ ก่อนแต่งงานเกิดขึน้ กับลูก พ่อแม่ ต้องป้องกันไม่ให้ลกู คบเพือ่ นทีไ่ ม่มคี ณ ุ ลักษณะของ อิสลามและควรกวดขันเรือ่ งการแยกระหว่างชายและ หญิงทีผ่ า่ นวัยเจริญพันธุม์ าแล้ว

พ่อแม่ควรสอนให้ลกู ๆ ของพวกเขากล้าหาญและ ั เข้มแข็ง มันเป็นหน้าทีข่ องพ่อแม่ทจ่ี ะปลูกฝงความ รักต่อ “การญิ ฮาด” ในหัวใจของลูกๆ แต่ตอ้ งเตือน พวกเขาว่าอิสลามไม่อนุญาตให้ตอ่ สูเ้ พือ่ โอ้อวด เพือ่ ชือ่ เสียง เพือ่ ความภาคภูมใิ จ หรือเพือ่ ความเป็นชาติ นิยม แต่จดุ ประสงค์ทแ่ี ท้จริงของญิฮาด คือเพือ่ ท�ำให้ ศาสนาของอัลลอฮฺยงิ่ ใหญ่บนโลก ขันแรกมุ ้ สลิมต้อง เผยแพร่โดยการเป็ นตัวอย่างทีด่ แี ละชี้แจงต่อคน ต่างศาสนาให้เข้าใจศาสนาอิสลามอย่างแจ่มแจ้ง พ่อแม่ตอ้ งสอนลูกให้ทกั ทายแบบอิสลาม โดยกล่าวว่า “อัสลามุอะลัยกุม” ดังทีท่ า่ นนบี ได้สงไว้ ั ่ และพวกเขา จะต้องสอนว่า จะมีความเมตตาต่อเพือ่ นบ้านและให้ เกียรติตอ่ แขกอย่างไร

เด็กทีอ่ ยูใ่ นวัยหนุ่ มสาวควรได้รบั การแนะน�ำอย่าง เข้มงวด พ่อแม่ควรกระตุน้ ให้ลกู ขยันเรียนในโรงเรียน อย่างไรก็ตามพ่อแม่จะต้องอธิบายว่า การแสวงหา ความรูค้ วรเป็นไปเฉพาะเพือ่ อัลลอฮฺ ไม่ใช่เพือ่ โลกนี้ เพียงอย่างเดียว ควรหางานที่ “ฮะลาล” แม้วา่ อาจจะ ท�ำเงินได้น้อยกว่าก็ตาม เด็กหนุ่มสาวควรได้รบั ค�ำ แนะน�ำให้มกี ารเผยแพร่ศาสนาและเข้าร่วมกิจกรรม ของกลุม่ เยาวชนมุสลิมด้วยกัน ซึง่ มีอสิ ลามศึกษา การแข่งขันและการบริการชุมชน รวมถึงการออก ค่าย เล่นกีฬา และกิจกรรมกลางแจ้งชนิดอืน่ ๆ เด็กมุสลิมควรเตรียมพร้อมส�ำหรับการแต่งงาน ความสัมพันธ์ทางเพศก่อนแต่งงานไม่ได้รบั อนุญาต อย่างเด็ดขาด การจัดการแต่งงานอาจมีได้เมือ่ อายุ ยังน้อยแม้วา่ จะยังไม่ถงึ วัยหนุ่มสาวก็ได้ แต่หาก ไม่ได้รบั อนุญาตจากพ่อแม่หรือผูป้ กครอง การแต่งงาน ของผูเ้ ยาว์กไ็ ม่อาจเกิดขึน้ ได้ ในการเลือกคูช่ วี ติ หลัก ส�ำคัญควรอยูท่ ก่ี าร “ตักวา” แล้วจึงพิจารณาจาก ความสามารถในการเลีย้ งดูภรรยา ความพร้อมทาง ร่างกาย เรือ่ งทีน่ ่าสนใจของกันและกัน ความสัมพันธ์ ของครอบครัว ฯลฯ แม้วา่ พ่อแม่สามารถสนับสนุน ให้แต่งงานตัง้ แต่อายุยงั น้อยได้ แต่กไ็ ม่ควรบังคับ ให้ลกู สาวแต่งงานถ้าลูกไม่เต็มใจ

สรุปได้วา่ เป็นทีแ่ น่ชดั ว่า พ่อแม่มสุ ลิมต้องเผชิญกับความรับ ผิดชอบอย่างมากมายมหาศาล ในการเลีย้ งลูกให้เป็นไปตามหลักการ อิสลามในด้านความศรัทธาและความประพฤติทเ่ี หมาะสม และเป็น เรือ่ งส�ำคัญทีต่ อ้ งเข้าใจหลักการแห่ง “อะฮฺลสุ ซุนนะฮ์” ซึง่ ท่านนบี สรุปข้อควรประพฤติของชาวมุสลิมด้วยประโยคประโยคเดียวทีว่ า่ “อัลเอีย๊ ะฮ์ซาน ก็คอื การเคารพภักดีอลั ลอฮฺราวกับท่าน เห็นพระองค์ และแม้วา่ ท่านจะไม่เห็นพระองค์ แต่พระองค์ทรง เห็นพวกท่าน” (รายงานโดยมุสลิมและอะฮ์หมัด) พ่อแม่ควรแสดงให้ลกู เห็นถึงความมีสติมสี ำ� นึกต่ออัลลอฮ์ ในการกระท�ำทุกอย่างของพวกเขา ถ้าเด็กอยูด่ ้วยความเกรง กลัวและด้วยความหวังต่ออัลลอฮ์ ตลอดเวลา เขาก็จะไม่เข้า ไปเกีย่ วข้องกับการกระท�ำที่ฝ่าฝื น และแม้วา่ บางครังเขาจะตก ้ เป็ นเหยือ่ ของซัยตอนและไม่เชือ่ ฟังอัลลอฮ์ เป็ นบางโอกาส เขา ก็จะส�ำนึ กผิดต่อการกระท�ำที่แล้วมา เพือ่ ให้อลั ลอฮ์ ยกโทษให้ และโปรดปรานเขาต่อไปหากพระองค์ประสงค์ พูดให้ถงึ ทีส่ ดุ ก็คอื พ่อแม่มอี ทิ ธิพลมากทีส่ ดุ ต่อลูก และสิง่ แวดล้อมในบ้านก็มบี ทบาทส�ำคัญทีส่ ุดในการพัฒนาบุคลิกภาพ ของเด็ก เด็กอายุต่ำ� กว่า 12 ปี มักอยูบ่ า้ นร่วมกับพ่อแม่ประมาณ 95,000 ชัวโมง ่ และโรงเรียนเพียง 7,000 ชัวโมง ่ ดังนัน้ จึงจ�ำเป็นที่ พ่อแม่ตอ้ งเป็นตัวอย่างทีด่ ใี ห้แก่ลกู อย่างไรก็ตามพ่อแม่ต้องเข้าใจว่ามีหลายสิง่ หลายอย่างที่ พวกเขาไม่สามารถท�ำให้ลกู ได้ แต่ตอ้ งไม่ปล่อยให้ลกู โดดเดียวท่าม กลางอิทธิพลผิดๆ และจงมองว่าอิทธิพลผิดๆ เหล่านัน้ เป็นการทดสอบ ั ั เด็กต้องเผชิญปญหาคนเดี ย วบ้ า ง แต่ จ ากป ญหาเหล่ า นี ้ ค วามเข้ ม ั แข็งใหม่กจ็ ะเกิดขึน้ ในขณะเดียวกันพ่อแม่ควรหาวิธกี ารแก้ปญหา มาเสนอเด็ก สนับสนุนเด็ก และให้เขารูว้ า่ พ่อแม่เคียงข้างเขาเสมอ “คูม่ อื ในการน�ำชีวิตที่ดที ี่สดุ คือ อัลกุรอานอันประเสริฐ” “ครูที่เป็ นแบบอย่างที่ดีที่สดุ ส�ำหรับพ่อแม่ และลูก คือ ท่านศาสดามุฮมั หมัด” ขอความสันติสขุ และพรจากอัลลอฮ์ จงอยูก่ บั ท่าน ครอบครัว และสาวกผูส้ งู ส่งของท่าน และบรรดาผูท้ ป่ี ฏิบตั ติ ามพวกเขาในสิง่ ทีเ่ ป็นคุณธรรม

ส�ำนักข่าวมุสลิมไทย www.muslimthaipost.com เว็บไซต์มสุ ลิมทีม่ ผี เู้ ข้าชมมากทีส่ ดุ

14


โรคกระเพาะอาหาร เกิดจากอะไร โรคนีจ้ ริงๆ แล้วมีชอ่ื เต็มว่า โรคแผลในกระเพาะ อาหาร ซึง่ สาเหตุทท่ี ำ� ให้เป็นโรคกระเพาะก็มที งสาเหตุ ั้ ด้านร่างกาย อย่างเป็นคนขีโ้ รคอยูแ่ ล้ว อาจท�ำให้ความ สามารถในการป้องกันกรดน�้ำย่อยและเชือ้ แบคทีเรีย ในกระเพาะด้อยประสิทธิภาพลง เสีย่ งต่อโรคกระเพาะ ได้งา่ ย หรืออาจมีสาเหตุจากด้านจิตใจ มีความเครียด ความกังวลบ่อยๆ จนส่งผลให้กระเพาะสร้างกรดย่อย ออกมามากขึน้ จนอาจเป็นโรคเครียดลงกระเพาะ และสุดท้าย สาเหตุโรคกระเพาะทีม่ าจากการใช้ชวี ติ ในสังคมเร่งด่วน กินอาหารได้ไม่ตรงเวลา หรือบางมือ้ ก็ขา้ มไปซะเฉยๆ วิถชี วี ติ เช่นนี้กท็ ำ� ให้เสีย่ งต่อโรค กระเพาะอาหารมากเลยนะจะบอกให้ นอกจากนี้โรคกระเพาะอาหารยังเกิดขึน้ ได้ แม้ไม่มคี วามผิดปกติภายในกระเพาะอาหารเลย แต่เกิดขึน้ ได้จากการท�ำงานผิดปกติของส่วนกระเพาะ อาหารเอง เช่น การบีบตัวของกระเพาะกับล�ำไส้ไม่ ประสานกัน หรือจากสภาพกรดในกระเพาะทีม่ าก เกินไปแต่ไม่ทำ� ให้เกิดแผล ซึง่ สาเหตุเหล่านี้ทำ� ให้ผู้ ปว่ ยจ�ำนวนมากถึงร้อยละ 70-75 ต้องมาพบแพทย์

ประธานที่ ปรึกษา : ประเสริฐ มัสซารี บรรณาธิการอ�ำนวยการ : ฉัตรชัย ตะวันธรงค์ บรรณาธิการบริหาร : อรุณ วิทยานนท์ บรรณาธิการผูพ้ ิมพ์ผโู้ ฆษณา : บัญญัติ ทิพย์หมัด กองบรรณาธิการ : ปรางชมพู ยะรังวงษ์ แปล : สุธิรา วิยกาญจน์ ประสานงาน : ปาริชาต ฟิ นดี้ อาร์ตไดเร็คเตอร์ : อับดุลเลาะ เบ็ญฮาวัน สายตรงโฆษณา : 080-284-9000 เจ้าของ : บริษทั เอ็มเน็ต โซลูชั ่น จ�ำกัด 39/74 ซอยเคหะร่มเกล้า 82 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240 โทร : 02-116-8134-5 โทรสาร : 02-116-8136 Email : news@muslimthaipost.com Website : www.muslimthaipost.com , FB : muslimthaiclub พิมพ์ที่ : บริษทั แจ็ส เพอ-พริ้ น จ�ำกัด

อาการโรคกระเพาะอาหาร แบบนี้สใิ ช่ ! อย่างทีบ่ อกว่าคนส่วนใหญ่มกั คิดว่าอาการปวด ท้องของตัวเองอาจเป็ นสัญญาญของโรคกระเพาะ ถ้าอย่างนัน้ มาเช็กความชัวร์กนั ว่า คุณมีอาการอาการ ปวดท้องลักษณะดังนี้หรือเปล่า ? 1. ปวดท้องแบบจุก แสบ แน่นบริเวณเหนือ สะดือกลางท้องหรือบริเวณลิน้ ปี่ อาจปวดฉับพลัน หรือเป็น ๆ หาย ๆ ก็ได้ 2. รูส้ กึ ปวดท้องด้านขวาส่วนบนขณะหิวหรือ อิม่ ลักษณะอาการปวดยังพอทนไหว และเมือ่ ได้กนิ อาหารหรือยาลดกรดแล้วอาการปวดจะหายไป 3. ปวดท้องแบบแสบ และเจ็บบริเวณยอดอก หรือลิน้ ปี่ หลังกินอิม่ แล้ว หรือบางรายมีอาการปวด แสบไปทัวบริ ่ เวณช่องท้องและลิน้ ปี่ ไม่วา่ จะหิวหรือ รูส้ กึ อิม่ ก็ตาม 4. ปวดแน่นท้องกลางดึกหลังจากหลับไปแล้ว 5. ในรายทีอ่ าการรุนแรงอาจปวดท้องหนักมาก อาเจียน และถ่ายเป็นเลือดร่วมด้วย 6. บางคนอาจมีอาการก�ำเริบเวลากินยาแอสไพริน ยาแก้ปวดข้อ ดืม่ แอลกอฮอล์ กาแฟ ของมันๆ ของ หวานๆ อาหารทีย่ อ่ ยยาก หรือก�ำเริบในช่วงทีก่ นิ อาหาร ผิดเวลาหรือปล่อยให้หวิ นานๆ หรือเวลามีความเครียด ทว่าอาการปวดท้องบางทีกไ็ ม่ได้เป็นสัญญาณ โรคกระเพาะอาหารเสมอไป แต่อาการปวดท้องยังบอก อะไรกับเราได้หลายอย่าง ทีส่ ำ� คัญอาจเป็นสัญญาณ ของโรคอืน่ ๆ ได้ดว้ ย โดยนายแพทย์สริ วิ ฒ ั น์ อนันต พันธุพ์ งศ์ อายุรแพทย์โรคระบบทางเดินอาหารและ ตับ โรงพยาบาลบ�ำรุงราษฎร์ ได้อธิบายไว้วา่ โดย ทัวไปแล้ ่ วอาการปวดท้องสามารถจ�ำแนกตามบริเวณ ทีป่ วดได้เป็น 2 ส่วน คือ 1. ปวดท้องส่วนบน มีอาการปวดบริเวณเหนือ สะดือซึง่ อาจเกีย่ วข้องกับกระเพาะอาหาร ตับ ถุงน�้ำดี ม้าม หรือตับอ่อน

หนังสือพิมพ์ มุสลิมไทยโพสต์ | ปีท่ี 3 ฉบับที่ 42

ขอขอบคุณข้อมูลจาก คณะแพทยศาสตร์ ศิรริ าชพยาบาล โรงพยาบาลบ�ำรุงราษฎร์

โรคกระเพาะอาหาร โรคฮิตของคนในยุคนี้ อาการปวดท้องแบบไหนถึง เข้าข่ายโรคกระเพาะ วินิจฉัยง่ายๆ ด้วยตัวคุณเอง มีปจั จัยมากมายที่ทำ� ให้คนในยุคสมัยนี้ กินอาหารไม่คอ่ ยตรงเวลากันสักเท่าไร เมือ่ รูส้ กึ ปวดท้องทางด้านซ้ายหลายคนเลยเข้าใจว่าโดนโรคกระเพาะเล่นงานเข้าให้แล้ว ถ้าอย่างนัน้ อย่าให้อาการปวดท้องมัวสับขาหลอก มาเช็กให้ชดั กันไปข้างเลยดีกว่าค่ะว่า อาการโรคกระเพาะ จริงๆ แล้วต้องปวดท้องแบบไหนถึงใช่เป๊ ะ

2. ปวดท้องส่วนล่าง อาการปวดจะเกิดขึน้ บริเวณต�ำ่ กว่าสะดือ ซึง่ อาจมีสาเหตุจากความผิดปกติ ของล�ำไส้ใหญ่ ล�ำไส้เล็ก ไส้ตงิ่ ไต มดลูก หรือปีกมดลูก

นอกจากนี้อาการปวดท้องแบบรูส้ กึ จุกลิน้ ปี่ อาจไม่ได้หมายถึงโรคกระเพาะอาหารเสมอไป แต่ อาจเป็นสัญญาณของโรคดังต่อไปนี้ได้ดว้ ย > ตับอักเสบ มีอาการอ่อนเพลีย จุกแน่นลิน้ ปี่ ั ดีซา่ น (ตาเหลือง ตัวเหลือง ปสสาวะเหลื อง) อาจมี อาการเบือ่ อาหารร่วมด้วย และอาจมีอาการคล้าย ไข้หวัดน�ำมาก่อน > ตับแข็ง มีอาการจุกแน่นลิน้ ปี่ ดีซา่ น อาจมี ประวัตดิ ม่ื สุราจัดมานาน > นิ่ วในถุงน�ำ้ ดี มีอาการปวดบิดเกร็งเป็นพักๆ ตรงใต้ลน้ิ ปี่และใต้ชายโครงขวาหลังกินอาหารมันๆ เป็นบางมือ้ ในบางวัน บางครังอาจปวดรุ ้ นแรงจนแทบ เป็นลม นานครังละ ้ 30 นาที อาจมีอาการอาเจียนร่วมด้วย > ไส้ติ่งอักเสบระยะแรกเริ่ม มีอาการปวด รอบๆ สะดือเป็นพักๆ คล้ายท้องเสีย อาจเข้าห้องน�้ำ บ่อยแต่ถา่ ยไม่ออก หรือถ่ายแบบท้องเสีย ปวดนาน หลายชัวโมง ่ แล้วต่อมาจะย้ายมาปวดตรงท้องน้อย ข้างขวา แตะถูกหรือขยับเขยือ้ นตัวจะเจ็บ ต้องนอน นิง่ ๆ หากไม่รกั ษาจะปวดรุนแรงขึน้ นานข้ามวันข้ามคืน > โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ มีอาการจุกแน่น ตรงลิน้ ปี่และปวดร้าวขึน้ ไปทีค่ อ ขากรรไกร ไหล่ หรือ ต้นแขน นานครังละ ้ 2-5 นาที มักมีอาการก�ำเริบ เวลา ออกแรง เดินขึน้ บันได ท�ำอะไรรีบร้อน หลังกินข้าว อิม่ หลังอาบน�้ำเย็น มีอารมณ์เครียด หรือขณะสูบ บุหรี่ อาการจะปวดนานๆ ครัง้ เวลามีเหตุกำ� เริบดัง กล่าว บางคนอาจเข้าใจว่าเป็ นเพียงโรคกระเพาะ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ถ้ามีอาการก�ำเริบหลังกินข้าว ทัง้ นี้ผปู้ ว่ ยอาจมีประวัตสิ บู บุหรีจ่ ดั ขาดการ ออกก�ำลังกาย อ้วน เป็นเบาหวาน ความดันเลือดสูง หรือไขมันในเลือดสูง หรืออาจมีอายุมาก (ชายอายุ 45 ปีขน้ึ ไป, หญิงอายุ 55 ปีขน้ึ ไป) > มะเร็งตับ หรือมะเร็งกระเพาะอาหาร มี อาการอ่อนเพลีย เบือ่ อาหาร น�้ำหนัดลด จุกแน่นท้อง อาจมีคลืน่ ไส้อาเจียน ดีซา่ น อาเจียนเป็นเลือด ถ่าย อุจจาระด�ำ หรือหน้าตาซีดเซียวร่วมด้วย > โรคกรดไหลย้อน อาการจะคล้ายโรคกระเพาะ โดยมีอาการท้องอืดท้องเฟ้อ อาจมีอาการเจ็บคอ กลืน ล�ำบาก รูส้ กึ เหมือนมีกอ้ นอยูใ่ นล�ำคอ แสบลิน้ เรือ้ รัง จุกแน่นแถวๆ หน้าอก คล้ายอาหารไม่ยอ่ ย อาการนี้ มักจะเป็นมากขึน้ หลังอาหารมือ้ หลัก การโน้มตัวไป ข้างหน้า การยกของหนัก หรือการนอนหงาย

วิธีรกั ษาโรคกระเพาะ เมือ่ แพทย์ตรวจวินิจฉัยว่าเป็ นโรคกระเพาะ แพทย์จะให้กนิ ยาลดกรด หรือยารักษาแผลกระเพาะ อาหาร ติดต่อกันอย่างน้อย 4-8 สัปดาห์ รวมทัง้ ให้ ยาก�ำจัดเชือ้ แบคทีเรียในกระเพาะอาหาร ในกรณีท่ี ตรวจพบเชือ้ จากการตรวจส่องกล้องทางเดินอาหาร แต่หากสาเหตุเกิดจากโรคกระเพาะชนิดไม่ม ี แผล และมักเป็นๆ หายๆ แพทย์จะให้คำ� แนะน�ำ ในการหลีกเลีย่ งอาหารและสิง่ ทีท่ ำ� ให้อาการก�ำเริบ เช่น เลีย่ งของเผ็ด ของมัน เลิกสูบบุหรี่ ดืม่ สุรา รวม ทัง้ แนะน�ำให้ผอ่ นคลายความเครียด ออกก�ำลังกาย ทัง้ นี้ผปู้ ว่ ยควรรับประทานอาหารทีย่ อ่ ยง่าย อาหารอ่อนๆ ในช่วงท�ำการรักษา จนเมือ่ มีอาการดีขน้ึ แล้วจึงค่อยๆ กลับมารับประทานอาหารทีใ่ กล้เคียง ปกติได้ ทว่าสิง่ ทีต่ อ้ งระวังก็คอื โรคกระเพาะอาหารนี้ มักเป็นเรือ้ รัง เมือ่ รักษาแผลหายแล้วก็อาจกลับมาเป็น ซ�ำ้ ได้อกี หากปฏิบตั ติ วั ไม่ถกู ต้อง หรือยังไม่สามารถ ก�ำจัดเชือ้ แบคทีเรียในกระเพาะอาหารให้หมดไปได้

วิธีป้องกันโรคกระเพาะอาหาร ไม่อยากปวดท้องโรคกระเพาะ หรือไม่อยากกลับ มาเป็นอีก ต้องปรับเปลีย่ นพฤติกรรมเพือ่ ป้องกัน ตามนี้เลย 1. รับประทานอาหารจ�ำนวนน้อยๆ แต่ให้ บ่อยมือ้ ไม่ควรรับประทานจนอิม่ มากในแต่ละมือ้ 2. ทานอาหารให้ตรงเวลา หากหิวก่อนเวลา ให้ดม่ื น�้ำ 3. หลีกเลีย่ งอาหารรสเผ็ดจัด เปรีย้ วจัด ของ ดอง น�้ำอัดลม กาแฟ ของทอด ของมัน และของ ขบเคีย้ ว เพราะอาหารเหล่านี้จะท�ำให้น้�ำย่อยหลัง่ ออกมามากกว่าปกติ 4. งดสูบบุหรี่ และงดดืม่ สุรา หรือเครือ่ งดืม่ ที่ มีแอลกอฮอล์ทกุ ชนิด เพราะมีสว่ นกระตุน้ ให้กรดใน กระเพาะหลังออกมา ่ 5. งดการใช้ยาแก้ปวดแอสไพริน และยารักษา โรคข้อกระดูกอักเสบทุกชนิด ถ้าจ�ำเป็นต้องใช้ยากลุม่ นี้ควรปรึกษาแพทย์ 6. อย่าเครียด ให้หาวิธผี อ่ นคลายความเครียด และความวิตกกังวล รวมทัง้ พักผ่อนให้เพียงพอ 7. อย่านอนดึก พอยิง่ ดึกเราก็จะยิง่ หิว เพราะ กรดถูกหลังออกมาในท้ ่ องมากเกินไป ดังนัน้ ถ้าหิว เมือ่ ไรก็ให้เข้านอนไปเลย อย่าทานอาหาร 8. ออกก�ำลังกายอย่างสม�่ำเสมอ อาจจะเลือก การเดินเร็ว วิง่ เหยาะ ๆ ขีจ่ กั รยาน ว่ายน�้ำ เพือ่ ขจัด ความเครียด และยังช่วยให้รา่ งกายแข็งแรงด้วย โรคกระเพาะอาหารอาจไม่ใช่โรคอันตรายร้ายแรง แต่กเ็ ป็นโรคทีเ่ รือ้ รัง ทีส่ ำ� คัญรักษาให้หายขาดไม่ได้ ง่ายๆ ดังนัน้ การป้องกันตัวเองจากโรคกระเพาะด้วย การดูแลตัวเองให้ดนี ่าจะเป็นทางทีด่ ที ส่ี ดุ นะคะ

ส�ำนักข่าวมุสลิมไทย www.muslimthaipost.com เว็บไซต์มสุ ลิมทีม่ ผี เู้ ข้าชมมากทีส่ ดุ

15


หนังสือพิมพ์ มุสลิมไทยโพสต์ | ปีท่ี 3 ฉบับที่ 42

เชื่อว่าหลายคนต้องรู้จกั และเคยรับประทานเห็ดเป็ นแน่ เห็ด...จัดเป็ นพืชชนิ ดหนึ่ งที่นิยมน�ำมา ประกอบอาหาร มีหลากหลายชนิ ด มีทงั ้ ชนิ ดที่รบั ประทานได้และรับประทานไม่ได้ ซึ่งในเห็ดที่ น�ำมารับประทานได้นัน้ อุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลากหลายชนิ ด อีกทัง้ ยังมีประโยชน์กบั ร่างกายอย่างมาก และเห็ดที่เราน�ำมาเป็ นตัวอย่างให้ดนู ัน้ ล้วนแล้วแต่สามารถน�ำมาประกอบ อาหารเพือ่ เป็ นเมนูสขุ ภาพใช้ในการลดน�้ำหนัก แถมยังลดไขมัน ลดคลอเลสเตอรอลได้ดีทีเดียว ตามมาดูดีกว่าว่ามีเห็ดชนิ ดไหนบ้าง

1. เห็ดฟาง

เห็ดฟางสามารถน�ำมาประกอบอาหารได้หลากหลาย ชนิด ไม่วา่ จะเป็นต้ม ผัด และอีกสารพัดวิธี ซึง่ ใน เห็ดฟาง 100 กรัมนัน้ จะมีเพียง 35 กิโลแคลอรี่ เท่านัน้ อีกทัง้ ยังประกอบไปด้วย โปรตีน ไขมัน คาร์โบไฮเดรต แคลเซียม ฟอสฟอรัส ธาตุเหล็ก ไนอะซิน และวิตามินซี ซึง่ เห็ดฟางนัน้ มีสรรพคุณ ช่วยลดปญั หาเรื่องไขมันในเส้นเลือดได้ หากรับ ประทานเป็นประจ�ำก็จะท�ำให้กรดไขมันในเส้นเลือด ไม่สงู หรือต�่ำจนเกินไป เหมาะทีจ่ ะน�ำมารับประทาน เพือ่ ลดน�้ำหนักและคุมน�้ำหนักได้ดที เี ดียว

2. เห็ดหลินจือ

เป็นเห็ดทีม่ คี ณ ุ ค่าทางโภชนาการหลากหลายจัดเป็น ยาอายุวฒ ั นะ นิยมน�ำมาท�ำเป็นยาบ�ำรุงร่างกาย ซึง่ เห็ดหลินจือมีสรรพคุณมากมาย อาทิ มีสว่ นช่วยต่อ ต้านมะเร็ง, ช่วยลดความดันโลหิต, ลดไขมันในเลือด, ลดน�้ำตาลในเลือด, ควบคุมเบาหวาน และอืน่ ๆ

3. เห็ดหอม

เห็ดทีห่ ลายคนโปรดปราน นอกจากจะมีรสชาติอร่อย แล้วนัน้ ยังจัดได้วา่ เป็นยาอายุวฒ ั นะ ซึง่ ในเห็ดหอม มีกรดอะมิโนชือ่ eritadenine ทีส่ ามารถช่วยให้ไตย่อย คลอเลสเตอรอลได้ดี มีสารเลนติแนน (Lentinan) ที่ ช่วยกระตุน้ การท�ำงานของเซลล์ นอกจากนี้แล้วยัง ช่วยป้องกันและต่อต้านมะเร็งได้อกี ด้วย

4. เห็ดนางฟ้ า

เห็ดนางฟ้า 100 กรัม ให้พลังงานเพียง 35 กิโลแคลอรี ในเห็ดนางฟ้าประกอบไปด้วย โปรตีน, คาร์โบไฮเดรต แถมยังมีไขมันต�ำ่ มากๆ จึงไม่ทำ� ให้อว้ นอย่างแน่นอน

5. เห็ดนางรม

จัดเป็ นเห็ดตระกูลเดียวกันกับเห็ดนางฟ้าและเห็ด เปา่ ฮือ้ อุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุ อย่างเช่น โปรตีน, คาร์โบไฮเดรต, แคลเซียม, ฟอสฟอรัส, โปแทสเซียม, วิตามินบี 1, วิตามินบี 2 ฯลฯ มี สรรพคุณช่วยลดน�้ำหนักได้ดที เี ดียว

6. เห็ดเป่ าฮือ้

เห็ดเปา่ ฮือ้ ประกอบไปด้วย โปรตีน, ไขมัน, ไนอะซิน, คาร์โบไฮเดรต, แคลเซียม, ฟอสฟอรัส, ธาตุเหล็ก และวิตามินต่างๆ สามารถลดระดับน�้ำตาลในเลือด, ป้องกันท้องผูก รวมไปถึงช่วยป้องกันมะเร็ง

7. เห็ดกระดุม หรือ เห็ดแชมปิ ญอง

เห็ดทีม่ แี คลอรีต่ ่ำ� มาก 100 กรัม ให้พลังงานเพียง 16 กิโลแคลอรีเ่ ท่านัน้ เอง ในเห็ดดังกล่าวนี้ประกอบ ไปด้วย คาร์โบไฮเดรต, ไขมัน, ใยอาหาร, โปรตีน, แคลเซียม ฯลฯ ซึง่ เห็ดกระดุมหรือเห็ดแชมปิญอง ก็มสี รรพคุณลดไขมันในเส้นเลือดได้ไม่ตา่ งจากเห็ด ชนิดอืน่ ๆ อีกทัง้ ยังเป็นเห็ดทีเ่ หมาะกับผูห้ ญิงอย่าง มากเพราะสามารถช่วยป้องกันการเกิดมะเร็งเต้านม แถมยังมีสารเลนติแนน Lentinan ทีส่ ามารถต่อต้าน เนื้องอกและมะเร็งได้อกี หลายชนิดเลยทีเดียว

8. เห็ดหูหนู

เห็ดทีส่ ามารถหาซือ้ ได้งา่ ยตามท้องตลาดนิยมน�ำมา ประกอบอาหารหลากหลาย ซึง่ มีสรรพคุณช่วยลด ไขมันในเลือด ผูท้ ม่ี ไี ขมันในเลือดสูงเหมาะอย่างยิง่ กับเห็ดชนิดนี้

9. เห็ดยานางิ หรือ เห็ดโคนญี่ปนุ่

เป็นเห็ดอีกหนึ่งชนิดทีม่ รี สชาติอร่อย มีสรรพคุณ เด่นคือลดไขมันและคลอเลสเตอรอลในเลือด แถมยัง สามารถล้างพิษในตับและป้องกันมะเร็งได้อกี ด้วย

10. เห็ดเข็มทอง

สุดยอดเห็ดทีม่ เี ส้นใยอาหารสูงและเป็ นทีน่ ิยมของ คนรักสุขภาพ ซึง่ มีสรรพคุณช่วยลดไขมัน, ลด อาการท้องผูก, ลดน�้ำหนัก ฯลฯ ขอขอบคุณข้อมูลจาก ผูจ้ ดั การออนไลน์

ปรกติเวลาซือ้ ของมาก็จะเอามาวางๆ ไว้ในตูเ้ ย็น เนื้ อสดที ซ ่ ้ ือมาเป็ นแพค ควรแช่ไว้ใน เนย ชี ส ของประเภทนี้ไม่ตอ้ งการอุณหภูมทิ ่ี ในทีๆ่ เราคิดว่าเราหาง่าย และสะดวกทีส่ ดุ มาดูกนั ว่า ช่ อ งแช่ แ ข็ง ที่ม ีอุ ณ หภู ม ิต่� ำ สุ ด และอยู่ ด้ า นล่ า ง เย็นจัด ดังนัน้ สามารถเก็บไว้บริเวณประตูตเู้ ย็นได้เลย คุณจัดตูเ้ ย็นได้ถกู ต้องแล้วหรือยัง เพราะหากน�้ำบางส่วนหยดจะได้ไม่ปนเปื้อนกับสิง่ หลังเปิดใช้งานให้เก็บสิง่ เหล่านีไ้ ว้ในภาชนะสุญญากาศ อืน่ ๆ ในตูเ้ ย็น แล้วปิดให้สนิท

ไข่ เหมาะกับอุณหภูมทิ ม่ี คี วามสม�่ำเสมอ ไม่เย็น ผักสด อยูไ่ ด้นานขึน้ ในทีๆ่ มีความชืน้ เล็กน้อย เครือ่ งปรุงรส อย่างน�้ำส้มสายชูมกั จะมีสาร จนเกินไป ดังนัน้ ชัน้ กลางของตูเ้ ย็นควรเป็นบริเวณ ในลิน้ ชักเก็บผักเป็นทีๆ่ เหมาะสมส�ำหรับเก็บผัก กันบูดแบบธรรมชาติอยูแ่ ล้ว แต่พวกซอสมะเขือเทศ ทีเ่ ก็บไข่มากทีส่ ดุ และทีส่ ำ� คัญคุณไม่ควรแยกไข่ โดยคุณอาจให้ผกั นัน้ ยังอยูใ่ นถุงเดิม หรือใส่ถงุ ใหม่ มายองเนส น�้ำสลัด สามารถเก็บไว้บริเวณประตู ออกมาจากรังเก็บไข่ของมัน แล้วผูกแบบหลวมๆ ตูเ้ ย็นได้ ส่วนน�้ำมันมะกอก ผักดอง น�้ำมันพืชมัน สามารถอยู่ในตูก้ บั ข้าว แต่ถา้ เป็ นน�้ ำมันวอลนัท น�้ำมันงาของเหล่านี้ควรตัง้ ไว้ทป่ี ระตูตเู้ ย็น นม ควรวางไว้บริเวณชัน้ บนสุดของตูเ้ ย็น แต่ก็ ผลไม้ ควรอยูใ่ นต�ำแหน่งทีม่ คี วามชืน้ ต�่ำ โดย ควรอยูด่ า้ นในและหลังสุด เพราะเป็นทีๆ่ มีอณ ุ หภูม ิ คุณสามารถเก็บผลไม้ใส่ไว้ทงั ้ ถุงทีซ่ อ้ื มา และเมือ่ ต�่ำสุด หรือเย็นทีส่ ดุ นันเอง ่ จะทานหรือใช้งานให้น�ำไปล้าง ไม่ควรล้างก่อนแล้ว น� ำไปแช่ตูเ้ ย็นเพราะจะท�ำให้ผลไม้เกิดเชือ้ ราและ โยเกิรต์ ซอสครีม เก็บสิง่ เหล่านี้ไว้ทช่ี นั ้ แบคทีเรียได้งา่ ยขึน้ ด้านล่าง และวางในทีๆ่ สามารถมองเห็นได้อย่าง ชัดเจน เพือ่ เราจะได้รวู้ า่ มันหมดอายุเมือ่ ไร เนื้ อสด เก็บในช่องใส่เนือ้ สัตว์ดา้ นล่างทีไ่ ม่ลกึ มาก

น�้ำส้ม ถ้าเป็นน�้ำส้มสดให้เก็บไว้ชนั ้ เก็บด้านล่าง ส่วนน�้ ำส้มผ่านการพาสเจอร์ไรส์ให้เก็บไว้บริเวณ ประตูตเู้ ย็นได้ ทีมา: ่ http://home.sanook.com/6261/

ส�ำนักข่าวมุสลิมไทย www.muslimthaipost.com เว็บไซต์มสุ ลิมทีม่ ผี เู้ ข้าชมมากทีส่ ดุ

16


หนังสือพิมพ์ มุสลิมไทยโพสต์ | ปีท่ี 3 ฉบับที่ 42

เมือ่ วันศุกร์ ที่ 8 มกราคม 2559 พระเจ้าหลานเธอ พระองค์ เจ้าสิ ริวณ ั ณวรีนารีรตั น์ (ประสูติ: 8 มกราคม พ.ศ. 2530) ได้มกี าร จัดงานครบรอบวันประสูติ โดยในงานดังกล่าวมีการจัดธีมงาน เป็ น “SIRIVANNAVARI GAMES” ทัง้ นี้ มแี ขกผูม้ เี กียรติ เข้าร่วม งานอย่างมากมาย ทัง้ นักกีฬา นักแสดง และพระสหาย พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิ ริวณ ั ณวรีนารีรตั น์ ทรงเป็น นักกีฬาขีม่ า้ , นักออกแบบเสือ้ และอดีตนักกีฬาแบตมินตันทีมชาติไทย พระองค์ได้รบั การคัดเลือกให้เป็นนักกีฬาทีมชาติไทย ได้เป็นตัวแทน ประเทศไทยไปร่วมแข่งขันในการแข่งขันกีฬาแบดมินตันซีเกมส์ 2005 ประเภททีมหญิง ทีป่ ระเทศฟิลปิ ปินส์ โดยได้รบั รางวัลเหรียญทองและ อีกหลายรายการ นอกจากกีฬาแบดมินตัน พระองค์ยงั ทรงสนพระทัยกีฬาขีม่ า้ ตัง้ แต่พระชันษา 9 ปี ทรงเข้าร่วมการแข่งขันเอเชียนเกมส์ 2014 โดย เข้าแข่งขันกีฬาศิลปะการบังคับม้าประเภททีม ลงแข่งขันเมือ่ วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2557 อีกด้วย ในงานดังกล่าวมีการออกซุม้ จากร้านอาหารทีม่ ชี อ่ื เสียงในล�ำดับ ต้นๆของกรุงเทพฯ ทีไ่ ด้ผา่ นการคัดเลือก และไว้วางใจในความอร่อย สะอาด และคุณภาพดังเช่น ซุม้ อาหารจากโรงแรมโอเรียนเต็ล ขนมปงั จากร้านมนต์นมสด เสาชิงช้า ร้านส้มต�ำแซ่บวัน รัชดา หมีโ่ คราช ข้าว มันไก่ คุณสุมาลี และร้านไก่ยา่ ง จีระพันธ์ ร้านไก่ยา่ ง จีระพันธ์ ได้จดั ท�ำเมนู “ข้าวหมกไก่ ข้าวหมกเนื้อ และโรตี” เพือ่ ร่วมกิจกรรมในงานและใช้เลีย้ งต้อนรับแขกทีส่ ำ� คัญใน วันดังกล่าว พร้อมกันนัน้ ในการลงคะแนนโหวตร้านอาหารตบแต่งสวย ทีส่ ดุ ผลปรากฏว่า “ร้านไก่ยา่ ง จีระพันธ์ ได้รบั รางวัลตบแต่งร้าน สวยงามอีกด้วย”

17

ส�ำนักข่าวมุสลิมไทย www.muslimthaipost.com เว็บไซต์มสุ ลิมทีม่ ผี เู้ ข้าชมมากทีส่ ดุ


หนังสือพิมพ์ มุสลิมไทยโพสต์ | ปีท่ี 3 ฉบับที่ 42

วิทยา งามโขนง, เวธิต ลังเด๋ง, ทาร์ริก หมัดอะหลี

บริการครบวงจร

เคลือบฟิ ล์มแก้วแท้ ด้วยน�ำ้ ยาคุณภาพสูง

ULGLO ,TPS และ Brilra มาตรฐานจากญีป่ นุ ่ ใช้ผลิตภัณฑ์การเตรียมพืน้ ผิวระดับ High-End จาก SCHOLL CONCEPT ประเทศเยอรมัน ทีใ่ ช้ เตรียมผิวรถ Super Cars เช่น ปอร์เช่ เฟอรารี่ ลัมโบกิน่ี เบนซ์

ล้างสี ดูดฝุน่ ล้างเครือ่ งยนต์ ฉีดใต้ทอ้ ง รถยนต์ ขัด-เคลือบสี ซักเบาะ ฟอกพรม ขัดไฟหน้ารถยนต์ สตีมช่องแอร์ฆ่า เชือ้ โรค อบโอโซนขจัดกลิน่ ภายในรถยนต์ เคลือบกระจกรอบคันปอ้ งกันคราบน�ำ้ เกาะ

ติดตัง้ ฟิ ล์มรถยนต์คณ ุ ภาพสูง

บริการติดตัง้ ฟิลม์ คุณภาพระดับ Hi-End เช่น V-Kool, 3M Crystalline, Huper Optik ผลิตจากเทคโนโลยี "นาโนเซลรามิค" จากประเทศเยอรมัน ปอ้ งกันรังสีอนิ ฟาเรด DKR Car Concept ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 (ตรงข้ามซอยเฉลิมพระเกียรติ 74) ดีกว่าฟิลม์ ทัวไปถึ ่ ง 3 เท่า ทัศนวิสยั ในการ แขวง/เขต ประเวศ กทม. โทร. (ดีน) 089-500-1423 มองผ่านฟิลม์ คมชัดทังกลางวั ้ นและกลางคืน (กิร) 081-347-8487 (ริก) 083-311-5441 facebook : DKRCARCONCEPT รับประกันคุณภาพนานถึง 7 ปี

ชาญชัย อับดุลลอสุวรรณ กรรมการผูจ้ ดั การ

เติมแต่งบ้านสวยด้วยครัว FANARA ครัวปูนส�ำเร็จรูป กับดีไซน์ทเ่ี ลิศหรูหลากหลายสไตล์ ตอบสนองทุกการใช้งาน แข็งแรงด้วยโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและวัสดุชนเยี ั ้ ย่ ม หน้าบานไม้ยางพาราอบแห้งป้องกันเชือ้ รา ความชืน้ และง่าย ต่อการท�ำความสะอาด ในราคาสุดพิเศษและบริการให้คำ� ปรึกษา จัดวางรูปแบบให้สอดรับกับขนาดพืน้ ทีแ่ ละความต้องการ ควบคุมดูแลการติดตัง้ อย่างใกล้ชดิ จวบจนงานแล้วเสร็จ

สนใจแวะชมตัวอย่างได้ทโ่ี ชว์รมู ในโครงการ The Four ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 (ตรงข้ามซอยเฉลิมพระเกียรติ 74) แขวง/เขต ประเวศ กทม. โทร. 02-726-1192-3 จันทร์-เสาร์ 10.00-19.00 น. Facebook : FANARA KITCHEN Email : fanarakitchen@gmail.com

W Kitchen NEAluminium

ส�ำนักข่าวมุสลิมไทย www.muslimthaipost.com เว็บไซต์มสุ ลิมทีม่ ผี เู้ ข้าชมมากทีส่ ดุ

18


19

หนังสือพิมพ์ มุสลิมไทยโพสต์ | ปีท่ี 3 ฉบับที่ 42

ส�ำนักข่าวมุสลิมไทย www.muslimthaipost.com เว็บไซต์มสุ ลิมทีม่ ผี เู้ ข้าชมมากทีส่ ดุ


หนังสือพิมพ์ มุสลิมไทยโพสต์ : คมความคิด เกาะติดสถานการณ์ อ่านมุสลิมไทยโพสต์

ปี ท่ี 3 ฉบับที่ 42 | Tel. 081-854-5026 , 02-116-8134-5 e-mail : news@muslimthaipost.com Website : www.muslimthaipost.com FB Fanpage : www.facebook.com/muslimthaiclub

อ่านต่อหน้ า 17

รี

กฟ

แจ

www. mus l i mtha i pos t. c om

Muslim Thai Post No.42  

MuslimThaiPost It is a free Muslim newspaper. Thailand's number one established in 2011, affiliated with the Muslim News Agency. Targeted on...

Muslim Thai Post No.42  

MuslimThaiPost It is a free Muslim newspaper. Thailand's number one established in 2011, affiliated with the Muslim News Agency. Targeted on...

Advertisement