Page 1

หนังสือพิมพ์ มุสลิมไทยโพสต์ : คมความคิด เกาะติดสถานการณ์ อ่านมุสลิมไทยโพสต์

ปี ท่ี 3 ฉบับที่ 40 | Tel. 081-854-5026 , 02-116-8134-5 e-mail : news@muslimthaipost.com Website : www.muslimthaipost.com FB Fanpage : www.facebook.com/muslimthaiclub

อ่านต่อหน้ า 3

อ่านต่อหน้ า 7

อ่านต่อหน้ า 4

www. mus l i mtha i pos t. c om

ก จ แ

ี ร ฟ


หนังสือพิมพ์ มุสลิมไทยโพสต์ | ปีท่ี 3 ฉบับที่ 40

2

ส�ำนักข่าวมุสลิมไทย www.muslimthaipost.com เว็บไซต์มสุ ลิมทีม่ ผี เู้ ข้าชมมากทีส่ ดุ


หนังสือพิมพ์ มุสลิมไทยโพสต์ | ปีท่ี 3 ฉบับที่ 40

วันอาทิ ตย์ที่ 11 ตุลาคม 58 ได้มกี ารเปิ ดโรงงาน “สิ นธร มีท ซัพพลาย” ผูผ้ ลิตอาหารแปรรูป ฮาลาลรายใหญ่ทสี่ ดุ ของมุสลิม บริหารงานโดย คุณกิ ตติ ศกั ดิ์ บินซอและห์ และ คุณกัลยารัตน์ รัตนภิบาล โดยได้รบั เกียรติ จาก รศ.ดร.วินยั ดะห์ลนั ผูอ้ ำ� นวยการ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และรองประธาน คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย (กอท.) เป็ นประธาน ในพิ ธี พร้อมทัง้ เยี่ยมชมภายในโรงงาน ท่ามกลางบุคคลส�ำคัญ อาทิ ศ.ดร.อิมรอน มะลุลมี , ดร.อณัส อมาตยกุล, อดีต สส.สามารถ มะลุลมี และนาถยา แดงบุหงา, อดีต สก.นฤมล รัตนาภิบาล, อ.อะหมัด ขามเทศทอง, คุณไพศาลย์ พรหมยงค์, อ.สุชาติ สุวรรณดี ฯลฯ ตลอดจนแขกผูม้ เี กียรติพนักงานของบริษทั สินธร มีทซัพพลาย จ�ำกัด ร่วมแสดงความยินดีกนั อย่างพร้อมเพรียงกว่า 500 คน

สิ นธรกับเด็กก�ำพร้าจากมูลนิ ธิศรัทธาชน

คุณกิตติ ศกั ดิ์ บินซอและห์ ประธานบริษทั ฯ เผยว่า “จากเขียง เนื้อในตลาดบางกะปิ เราได้เติบโตมาอย่างต่อเนือ่ ง จนกลายเป็นโรงงาน ในปจั จุบนั ” เราสรรหาสิง่ ดีๆมาให้ลกู ค้าอยูเ่ สมอ ไม่วา่ จะเป็ นวัตถุดบิ ทีมี่ คณ ุ ภาพ และพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ ในการผลิตเพือให้ ่ ได้ผลิตภัณฑ์ ทีม่ คี ุณภาพและตรงต่อความต้องการของผูบ้ ริโภค โรงงานผลิตเนื้อ โคขุนของเราสามารถรองรับกับปริมาณการสังซื ่ อ้ ของลูกค้าได้ปริมาณ มากๆ ด้วยการควบคุมตามมาตรฐานสากล ลูกค้าจ�ำนวนมากทังภั ้ ตตาคาร ร้านอาหาร หรือโรงแรมชัน้ น�ำ จึงให้ความไว้วางใจในสินค้าของเรา” “นโยบายหลักทีส่ ำ� คัญของสินธรฯ คือการช่วยเหลือสังคมและ คุณสุรินทร์ มอบกระเช้าดอกไม้ ผูด้ อ้ ยโอกาสผ่านองค์กรการกุศลและมูลนิธติ า่ งๆ มุง่ เน้นในด้านกิจกรรม แก่ คุณกัลยารัตน์ รัตนภิบาล รศ.ดร.วินัย ดะห์ลนั ศาสนา เด็กก�ำพร้า-หญิงหม้ายและผูข้ าดโอกาสต่างๆ ดังนัน้ การด�ำเนิน คุณกิ ตติ ศกั ดิ์ บินซอและห์ ธุรกิจของเราจึงควบคูก่ บั การส่งเสริมกิจการทางศาสนา ความส�ำเร็จใน วันนี้ขอขอบคุณพีน้่ องมุสลิมทุกๆ คน และสินธรจะยึดมันในศาสนาของ ่ รศ.ดร.วินยั ดะห์ลนั กล่าวว่า “นับเป็นก้าวส�ำคัญของสินธรและ บริษทั สินธร มีท ซัพพลาย จ�ำกัด ผูผ้ ลิตและจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ อัลเลาะฮ์ในการด�ำเนินธุรกิจตลอดไป” รูส้ กึ ภูมใิ จทีมุ่ สลิมสามารถก้าวผ่านจากธุรกิจขนาดเล็ก เป็นธุรกิจขนาด จากเนื้อโคขุนคุณภาพเยีย่ ม ก่อตัง้ มากว่า 30 ปี โดยเน้นการผลิตตาม กลางได้สำ� เร็จ โรงงานสินธรแห่งนี้ ถือได้วา่ เป็นแบบอย่างทีส�่ ำคัญและ หลัก ศาสนาอิส ลามและปฏิบ ัติต ามศาสนบัญ ญัติอ ย่ า งเคร่ ง ครัด เป็นความภูมใิ จของมุสลิมไทยทัวประเทศ ่ เพราะนี้คอื โรงงานผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ตา่ งๆ จึงได้รบั การรับรองจากส�ำนักงานคณะกรรมการอิสลาม จากเนื้อทีดี่ ของมุสลิมไทย และสามารถเป็นต้นแบบโรงงานฮาลาล ให้ ประจ�ำกรุงเทพมหานคร เครือ่ งหมาย "ฮาลาล" พีน่ ้องมุสลิมได้ศกึ ษาเรียนรู้ พร้อมกันนัน้ จะเป็ นหน้าเป็ นตาให้กบั โดยโรงงานแห่งใหม่น้ี ตังอยู ้ ท่ ่ี ถนนศรีนครินทร์ 36 แขวงสวนหลวง ประเทศไทย ทีมี่ โรงงานฮาลาลถูกต้องตามหลักการศาสนบัญญัตแิ ละ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร มีพนักงานกว่า 150 คน ก�ำลังผลิต มาตรฐานสากลนัน้ เอง" สินค้ามากกว่า 20 ตัน/วัน โดยมีผลิตภัณฑ์ทห่ี ลากหลาย ไม่วา่ จะเป็น “มุสลิมไทยจ�ำเป็นจะต้องเปลียนวิ ่ ธคี ดิ และวิธปี ฏิบตั ใิ นการด�ำเนิน ประเภทของสด พร้อมปรุง และปรุงส�ำเร็จรูป อาทิ ไส้กรอก เบคอน ธุรกิจเพือให้ ่ กา้ วทันกระแสโลกธุรกิจ ผูป้ ระกอบการมุสลิมจ�ำนวนมาก โบโลนา ไส้กรอกอีสาน ไส้อวั ่ ลูกชิน้ เนื้อ ไก่เชียง และอืน่ ๆ อีกเกือบ มีความคิดว่า ถ้าเป็นมุสลิมธุรกิจทีด�่ ำเนินการนัน้ ฮาลาลแน่นอน แต่ 100 รายการ โดยเฉพาะอาหารพร้อมปรุงได้รบั การตอบรับอย่างดีมาก ความเป็นจริง เราผลิตสินค้าเพือให้ ่ ผอู้ นบริ ื ่ โภค (การจ�ำหน่าย) โดยเฉพาะ เพราะสามารถฉีกถุงปรุงอาหารในเวลาทีเ่ ร่งรีบได้อย่างทันอกทันใจ คุณกัลยารัตน์ รัตนภิบาล เผยว่า “โรงงานดังกล่าวเป็นโรงงาน ต่างศาสนิกหรือต่างประเทศ เครือ่ งหมายรับรองและมาตรฐานต่างๆ ั บนั ทีเ่ ร่งรีบในชีวติ ประจ�ำวัน แห่งที ่ 3 ซึง่ ได้มพี ฒั นาการตามล�ำดับอันเนือ่ งจากการตอบรับและความ จ�ำเป็นต่อการสร้างความเชือมั สะดวกสบาย สอดรับกับสถานการณ์ปจจุ ่ นในตั ่ วสินค้า ดังนัน้ การมีเครืองหมาย ่ เช่น เนือ้ หมัก ต่าง ๆ หรือแม้แต่น้ำ� ก๋วยเตีย๋ วทีป่ รุงส�ำเร็จรูปเพียงใส่เส้น ต้องการของลูกค้ามีจำ� นวนมากขึน้ ในทุกๆ ปีและสามารถตอบโจทย์ตาม รับรองฮาลาลและการได้รบั มาตรฐานต่างๆ ในการผลิตเป็ นเรือ่ งที ่ ั บนั ซึง่ สิงเหล่ ผัก เนื้อ ทานได้เลย นอกจากนี้ยงั ให้คำ� ปรึกษากับผูท้ จ่ี ะเปิดแฟรนไชส์ ความต้องการของลูกค้าทุกประเภท รวมถึงการแนะน�ำให้คำ� ปรึกษา ส�ำคัญอย่างยิงเป็ ่ นล�ำดับต้นๆ ในปจจุ ่ านี้จะผลักดันให้ธรุ กิจ ประเภทสเต็ก เบอร์เกอร์ในต้นทุนทีต่ ำ่� และบริหารจัดการได้อย่างง่ายดาย เกีย่ วกับต้นทุนในการด�ำเนินธุรกิจในรูปแบบต่างๆ ได้อย่างลงตัวและ ของมุสลิมไทยสามารถแข็งขันกับตลาดทัวไปได้ ่ เป็นอย่างดีเยียม” ่ และลงตัว ได้งา่ ยดายเข้ากับสถานการณ์ปจั จุบนั ทีห่ าบุคลากร พ่อครัวฝีมอื ดี ๆ ได้ยาก โรงงานแห่งใหม่นม้ี กี ำ� ลังและขีดความสามารถพร้อมทีจะเป็ ่ นโรงงาน สิ นธร มีท ซัพพลาย เป็นโรงงานผลิตภัณฑ์เนื้อทีม่ ขี นาดใหญ่ ั บนั นี้ นอกจากได้รบั รองเครือ่ งหมายฮาลาล ส่งออกสูป่ ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพราะได้มกี ารติดตัง้ เครืองจั ่ กร ทีส่ ดุ ของมุสลิมไทยในปจจุ การผลิตทีท่ นั สมัยถูกต้องตามมาตฐานสากล และพนักงานทุกคนจะ จากคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยแล้วนัน้ ยังได้รบั รอง ถูกอบรบเรืองฮาลาลและสุ ่ ขอนามัยเป็นส�ำคัญ เพือให้ ่ สนิ ค้าทีผลิ ่ ตออก GMP, HACCP และ อย. อีกด้วย ดังนัน้ ผูบ้ ริโภคจึงมันใจในการบริ ่ โภค ไปถูกต้องตามหลักการศาสนบัญญัติ นัน้ คือ “ฮาลาลตอยีบนั ” สินค้าต่างๆ ได้อย่างดียงิ่ พร้อมกันนัน้ ในขณะนี้กม็ คี วามพร้อมในการ ธุรกิจในเครือสินธรนัน้ ประกอบไปด้วย “ภัตตาคารสินธร” ซึงเป็ ่ น ผลิตสินค้า Original equipment manufacturer (OEM) “การผลิตสินค้า ห้องอาหารขนาดใหญ่ทสี ่ ดุ ของมุสลิมสามารถรองรับการจัดกิจกรรม ภายใต้การ อนุญาต โดยเจ้าของ brand สิ นค้า” ซึง่ ผูส้ ง่ ออกหรือ ต่างๆ ได้ “บุฟเฟต์เนื้ อกระทะ” รองรับลูกค้าประเภทกรุป๊ ทัวร์ มา ผูป้ ระกอบการทีส่ นใจสามารถติดต่อสอบถามได้ท่ี www.sinthornmeat.co.th เป็นคณะเพือที ่ จ่ ะมาสังสรรค์ในโอกาสต่างๆ ได้ในปริมาณกว่าพันคน และซุปเปอร์มาเก็ตทีจั่ ดจ�ำหน่ายสินค้าต่าง ๆ ของสินธร มีท ซัพพลาย พร้อมกันนี้ คุณกิ ตติ ศกั ดิ ์ บินซอและห์ และคุณกัลยารัตน์ ั ซึง่ มีผลิตภัณฑ์ทหลากหลาย ี่ รสชาติถกู ใจในราคาทีย่่ อมเยา ซึง่ ปจจุบนั รัตนภิบาล ขอขอบคุณท่านผูม้ เี กียรติ ทกุ ท่านทีไ่ ด้ให้เกียรติ สละ ตัง้ อยูท่ ถนนรามค� ี่ ำแหง (เยืองโรงพยาบาลรามค� ่ ำแหง) และในอนาคต เวลาอันมีคา่ มาร่วมงานเปิ ด โรงงานสินธร มีท ซัพพลาย กันอย่าง อันใกล้น้ีกจ็ ะเร่งเปิ ดจุดจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์สนิ ธรในภูมภิ าคต่างๆทัว่ เนื องแน่ นและขอบคุณพีน่ ้ องมุสลิมทุกท่านที ่ ประเทศ เพือให้ ่ พน้ี ่ องชาวไทยทัวทุ ่ กพืน้ ทีได้ ่ บริโภคสินค้าทีมี่ คณ ุ ภาพ ให้การสนับสนุนสิ นธรฯ ตลอดมา พร้อมกับอิม่ บุญไปกับสินธร เพราะเม็ดเงินทีได้ ่ มาส่วนหนึง่ จะน�ำไปใช้ จ่ายในหนทางศาสนา”

ส�ำนักข่าวมุสลิมไทย www.muslimthaipost.com เว็บไซต์มสุ ลิมทีม่ ผี เู้ ข้าชมมากทีส่ ดุ

3


หนังสือพิมพ์ มุสลิมไทยโพสต์ | ปีท่ี 3 ฉบับที่ 40

Mohammad Hadi Charkhandeh General Manager

เราตระหนักและห่วงใย มีความต้องการให้ผู้ บริโภค ได้รบั สารอาหาร เพือ่ เสริมสร้างภูม ิ คุม้ กันให่กบั ร่างกาย

Delster อย่างใด

จะไม่ทำ� ให้ทา่ นต้องผิดหวังแต่

Delster

ได้ทดลองวางจ�ำหน่ายตามร้าน ต่างๆ มากกว่า 2 เดือน แล้ว ได้มกี ารตอบรับ เป็นอย่างดี จากผูบ้ ริโภค บัดนี้ บริษทั ไทยฟูด เนทเวิรค์ จ�ำกัด จึงเล็งเห็น ถึง การขยายตัวของ ผลิตภัณฑ์ ไปสู่ ตลาด ทัวไป ่ และเพือ่ รองรับอัตราการขยายตัวอย่าง Delster คือ เครือ่ งดืม่ ทีส่ ามารถตอบโจทย์ รวดเร็ว และเพือ่ การให้บริการทางด้านสินค้า มุสลิมและบุคคลทัวไป ่ ในการห่วงใยสุขภาพ ไปในทิศทางเดียวกัน ภายใต้การด�ำเนินงานด้วยหลักการศาสนา อิสลาม นี่คอื นโยบายหลัก ของ “ไทยฟูด Delster ได้มแี ผนการผลิตในประเทศไทย เนทเวิรค์ “ “ฮาลาล จาก ส�ำนักจุฬาราชมนตรี” ภายในปี 2559 และกระจายสินค้าสูต่ ลาดอาเซียน คือ หน่วยงานหลัก ทีเ่ รา ให้ความส�ำคัญ ตาม หลักการศาสนาอิสลาม ทัง้ ตัวผลิตภัณฑ์ ดังนัน้ ทางบริษทั ฯ จึงเปิดโอกาศ ให้ทา่ นได้ ร่วมประกอบธุรกิจ กับเรา โดยเป็นตัวแทน และการด�ำเนินกิจการ จ�ำหน่ายอย่างเป็นทางการในแต่ละจังหวัด Delster คือตัวเลือกนึง ของ เครือ่ งดืม่ ้ ท้ า่ นใดสนใจได้โปรดติดต่อกลับมาเราพร้อม ประจ�ำวัน ทีม่ คี ณ ุ สมบัตทางโภชนาการสูง โดยมี ทังนี มอล์ทสกัด เป็นธัญพืชหลัก ทีม่ คี ณ ุ ประโยชน์ ทีจ่ ะรับขอ้เสนอของท่าน ในการก้าวไปด้วยกัน ่ ต่อร่างกายอย่างมากมาย อุดมไปด้วย วิตามิน บี อย่างมันคง

4

ส�ำนักข่าวมุสลิมไทย www.muslimthaipost.com เว็บไซต์มสุ ลิมทีม่ ผี เู้ ข้าชมมากทีส่ ดุ


หนังสือพิมพ์ มุสลิมไทยโพสต์ | ปีท่ี 3 ฉบับที่ 40

7-8 พฤศจิกายน 2558 ขอเชิ ญร่วมงาน รวมน�้ำใจสู่มิฟตาฮ์ 58 กรุงเทพฯ

ขอเชิญร่วมงาน “รวมน�้ำใจสูม่ ฟิ ตาฮ์ 58” เพือ่ หารายได้บำ� รุงการศึกษาและซ่อมแซมหอพักให้เช่าของ โรงเรียน ณ โรงเรียนมิฟตาฮุล้ อุลมู ดิ ดีนยี ะห์ (บ้านดอน) 100 ซอยพร้อมพรรค สุขมุ วิท 49 แขวงคลองตัน เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ในวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2558 โดยมีอาจารย์อาศิส พิทกั ษ์คมุ พล ท่านจุฬาราชมนตรี ประธานในพิธี อาจารย์ณรงค์ รัสมี นายกสมาคมศิษย์เก่า โรงเรียนมิฟตาฮ์ ประธานจัดงาน ั ชวนฟงการบรรยายศาสนธรรม โดย คณาจารย์ ผูท้ รงคุณวุฒแิ ละศิษย์เก่า ชมการแสดงความสามารถ ั บนั เพือ่ ศิษย์เก่า ช็อปร้านอาหารอร่อยเลิศ ของศิษย์ปจจุ และเสือ้ ผ้าหลากหลายสไตล์ ชิลด์กบั บรรยากาศ รุน่ พี่ พบรุน่ น้อง ร่วมเสวนาพบปะตามประสา “เด็กมิฟตาฮ์ รุน่ สูร่ นุ่ ”

ั อนี ช่วยเหลือเด็ก รายได้สง่ เสริมการศึกษาภาคฟรดู ก�ำพร้า และต่อเติมอาคารมัสยิดวันเสาร์ท่ี 28 พฤศจิกายน – วันอาทิตย์ท่ี 29 พฤศจิกายน 2558 ณ มัสยิดกุฎชี อ่ ฟ้า ต.คลองตะเคียน อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรี อยุธา บริจาคชือ่ บัญชี มัสยิดกุฎชี อ่ ฟ้า ธนาคารอิสลาม แห่งประเทศไทย สาขาพระนครศรีอยุธยา ประเภท ออมทรัพย์ เลขบัญชี 02-7-1-01088-6 สอบถาม รายละเอียดโทร. 086-7690923 อีหม่าม, 089-0345862 เลขา

29 พฤศจิกายน 2558 ณ มัสยิดเฟาซุลมูฮ่ าญีรนี (สุเหร่าใหม่ หน้าบริษทั อิตาเลียนไทย) สระบุรี

อิหม่าม คอเต็บ บิหลัน่ กรรมการ และปวงสัปปุรษุ มัสยิดเฟาซุลมูฮาญีรนี มีความยินดีขอเรียนเชิญท่าน เป็นเกียรติ และร่วมดืม่ น�้ำชาการกุศล งานหารายได้ ช�ำระหนี้คา่ ก่อสร้าง และต่อเติมอาคารมัสยิดทีย่ งั ไม่ 28-29 พฤศจิกายน 2558 ชมรมมุสลิม แล้วเสร็จ ครัง้ ที่ 1 ในวันอาทิตย์ท่ี 29 พฤศจิกายน มัสยิดกุฎีช่อฟ้ า อยุธยา 2558 เวลา 09.00 – 24.00 น. ณ มัสยิดเฟาซุลมูฮ่ า ้ ขอเชิญร่วมงาน “ชมรมมุสลิมมัสยิดกุฎชี อ่ ฟา” ญีรนี (สุเหร่าใหม่ หน้าบริษทั อิตาเลียนไทย) เลขที่ วันรวมพลังศรัทธา…ครบรอบ 40 ปี ช.ม.ช. เพือ่ หา 38/1 หมู่ 4 ต�ำบลหนองสรวง อ�ำเภอวิหารแดง จังหวัด

สระบุร ี 18150 ติดต่อสอบถามเพิม่ เติม อิหม่ามกอดี การท่องจ�ำกุรอ่าน เนื่องจากสถานทีเ่ รียนเดิมคับแคบ โทร. 087-9274830, อิหม่ามดาวูด๊ โทร. 084-3386310 ไม่สามารถรองรับนักเรียนทีเ่ ข้ามาเรียนทีเ่ พิม่ จ�ำนวน มากขึน้ ปจั จุบนั ทางโรงเรียนมีนักเรียนและครูท่ี 13 ธันวาคม 2558 เชิญร่วมงาน “รวมใจผูศ้ รัทธา รับผิดชอบกว่าหนึง่ ร้อยยีส่ บิ ชีวติ คณะกรรมการจึงมี สูย่ ามาอาตุล้ อิสลามชุมแพ ครังที ้ ่ 2” จ.ขอนแก่น มติเห็นควรให้สร้างอาคารชันเดี ้ ยว 1 หลัง โดยมีพน้ื ที่ มัสยิดยามาอาตุล้ อิสลามชุมแพ ขอเรียนเชิญ ภายในอาคาร 243 ตารางเมตร และอาคารส�ำนักงาน ท่านผูม้ เี กียรติรว่ มงาน “รวมใจผูศ้ รัทธาสูย่ ามาอาตุล้ อีกหนึง่ หลัง โดยตัง้ งบประมาณไว้ทงสิ ั ้ น้ 1 ล้านบาท อิสลามชุมแพ ครังที ้ ่ 2” เพือ่ หารายได้ซอ่ มแซม บูรณะ ขณะนี้ได้ดำ� เนินงานลุลว่ งไปแล้วกว่า 75% และงบ มัสยิด ทาสีสว่ นทีท่ รุดโทรมและเป็นทุนการศึกษาศาสนา ประมาณในการสร้างทีย่ งั จะต้องใช้ขาดไป ประมาณ แก่เยาวชน ในวันอาทิตย์ท่ี 13 ธันวาคม 2558 ณ 3 แสน 5 หมืน่ บาท จึงจะแล้วเสร็จ บริเวณหน้าอาคาร มัสยิดยามาอาตุล้ อิสลามชุมแพ สถานทีก่ อ่ สร้าง ตังอยู ้ เ่ ลขที่ 158 หมู่ 1 ต.ท่าศาลา เลขที่ 24/2 หมู่ 13 ถ.ส�ำราญวารี ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เลยหน้ามัสยิดอัล-อันซอรี เชียงใหม่ จ.ขอนแก่น 40130 ตัง้ แต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ประมาณ 50 เมตร จึงอยากขอความอนุเคราะห์จาก เวลาอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ตามสถานการณ์ พีน่ ้อง ร่วมกันสร้าง โรงเรียนท่องจ�ำกุรอ่าน แห่งนี้ ในงาน โทร.087-2383702, 083-4184622, ให้แล้วเสร็จสามารถสอบถามรายละเอียดได้ท่ี เมาลานา 087-2640996 อาลี ผอ.และผูก้ อ่ ตัง้ โรงเรียน มาดาราซา อาราเบีย ฮีบซุล กุรอ่าน ได้ทโ่ี ทร. 085-0337-200 และสามารถ ขอเชิ ญร่วมบริจาค สร้างอาคารเรียน โอนเงินผ่านบัญชีธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย นักเรียนฮาฟิ รกุรอ่านเชียงใหม่ สาขาเชียงใหม่ ชือ่ บัญชี "นายอาไถ่ อิปรา และนางสาว เนือ่ งด้วยมีความความจ�ำเป็นทีต่ อ้ งสร้างโรงเรียน น้อย สีแดง (มาดาราซา อาราเบีย ฮีบซุล กุรอ่าน) ฮาฟิร เพือ่ ขยายพืน้ ทีใ่ หม่และรองรับนักเรียนในด้าน เลขที่ บัญชี 543-1-18237-4

ผม นายธีระพล บูรณกร ได้กระท�ำการดูหมิ่น นายสมบัติ เศรษฐศุภางค์ โดยลงในสือ่ โซเชี่ยลเกีย่ วกับการแต่งตัง้ ต�ำแหน่ ง วลีของมัสยิดบ้านอู่ ดังนัน้ ผมจึงขอโทษ (มะอัฟ) ต่อนายสมบัติ เศรษฐศุภางค์ โดยผ่านหนังสือพิมพ์มสุ ลิมไทยโพส ณ ที่นี้

ประธานที่ ปรึกษา :

ประเสริฐ มัสซารี

บรรณาธิการอ�ำนวยการ :

ฉัตรชัย ตะวันธรงค์

บรรณาธิการบริหาร :

อรุณ วิทยานนท์

บรรณาธิการผูพ้ ิมพ์ผโู้ ฆษณา :

บัญญัติ ทิพย์หมัด

กองบรรณาธิการ :

ปรางชมพู ยะรังวงษ์

ทีอ่ ยูร่ ะหว่างการด�ำเนินการเสนอคณะรัฐมนตรีหรือการตรวจพิจารณาทบทวน ความเหมาะสมและความจ�ำเป็ นในการตรากฎหมายทีส่ อดคล้องกับนโยบาย รัฐบาล ซึง่ ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีน�ำโดยท่านวิษณุ เครืองาม รองนายก รัฐมนตรีได้ เชิญประชุมเพือ่ หารือเกีย่ วกับเรือ่ งดังกล่าวในวันจันทร์ท่ี 31 สิงหาคม 2558 และได้มกี ารยกร่างพระราชบัญยัตสิ ง่ เสริมกิจการฮัจย์ขน้ึ มาโดยมีสาระส�ำคัญ ทีป่ รับเปลีย่ นดังนี้ 1. โครงสร้างการบริหารกิจการฮัจย์ ให้อยูใ่ นความรับผิดชอบกระทรวง มหาดไทย เนื่องจากมีองค์กรและบุคคลากรในการก�ำกับอยูท่ กุ พืน้ ที่ 2. ให้เพิม่ เติมกรรมการทีม่ าประจ�ำหน่วยหรืองค์กรทีม่ บี ทบาทและภารกิจ เกีย่ วกับกิจการฮัจย์ได้แก่ ผูแ้ ทนท่านจุฬาราชมนตรี ศอ.บต. บริษทั การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน) และท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด (มหาชน) จากองค์ประกอบข้างต้น คณะกรรมการอิสลามแห่งประเทศไทยเห็นว่า ยังขาดผูแ้ ทนทีม่ คี วามส�ำคัญและเกีย่ วข้องโดยตรงกับผูแ้ สวงบุญคือผูป้ ระกอบการ คณะกรรมการอิสลามแห่งประเทศไทยได้สง่ หนังสือความเห็นให้เพิม่ ผูป้ ระกอบ การฮัจย์ จ�ำนวน 4 ท่าน เป็นคณะกรรมการต่อส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแล้ว โดยแบ่งตามภาค คือ ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคใต้ตอนบน และภาคใต้ตอนล่าง ส่วนประเด็นปญั หารทีส่ ำ� คัญของพรบ.ส่งเสริมกิจการฮัจย์คอื การทีท่ �ำให้ผู้ แสวงบุญได้รบั ประโยชน์สงู สุดในการเดินทางไปประกอบพิธฮี จั ย์ได้มตี วั แปร ทีส่ ำ� คัญไม่วา่ จะเป็นค่าใช้จา่ ยในการเดินทางทีส่ งู ขึน้ การดูแลและอ�ำนวยความ สะดวกรวมถึงขึน้ ตอนการท�ำเอกสารในการเดินทาง เป็นต้น จึงเป็นควรมีการ ั ปรับปรุงแก้ไขปญหาและอุ ปสรรคดังกล่าว โดยการเพิม่ หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง เข้ามามีสว่ นร่วมในการด�ำเนินกิจการฮจย์ดงั ก่าว เพือ่ ให้สอดรับกับสถานการณ์ ั บนั ในปจจุ ส่วนการน�ำเสนอข่าวผ่านสือ่ ต่างๆ กรณีเกีย่ วกับการบังคับให้ผปู้ ระกอบการ ฮัจย์คดิ อัตราค่าใช้จา่ ยในการแสวงบุญไม่เกิน 150,000 บาทนัน้ ไม่เป็นความจริง ผมขอชีแ้ จงว่า โครงการนี้เป็นโครงการทีอ่ หี ม่ามประจ�ำมัสยิด 4 อ�ำเภอของ จังหวัดสงขลา ประกอบด้วย อ�ำเภอนาทวี จะนะ เทพา สะบ้าย้อย ได้จดั ขึน้ โดยมีเป้าประสงค์เพิม่ โอกาศให้กบั ผูน้ �ำศาสนาใน 4 อ�ำเภอ ทีย่ งั ไม่เคยเดิน ทางไปประกอบพิธฮี จั ยได้มโี อกาศไปท�ำอิบาดะห์ทเ่ี ป็นรูก่ น่ อิสลามทีม่ สุ ลิมมี ความร้อมทางทุนทรัพย์ สุขภาพ และเวลาทีเ่ ป็นสิง่ จ�ำเป็นทีม่ สุ ลิมปฎิบตั ติ าม โครงการนีไ้ ด้จดั โควต้าให้กบั อิหม่าม คอเต็บ บิหลัน่ หรือกรรมกรอิสลามประจ�ำ มัสยิด 1 คน เก็บค่าใช้จา่ ยคนละ 150,000 บาท เป็นโครงการทีจ่ ดั ขึน้ โดยชมรม อิหม่ามในจังหวัดสงขลา ซึง่ เกีย่ วข้อกับพระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมกิจการฮัจย์ และ ผลกระทบต่อผูป้ รกอบการฮัจย์แต่อย่างใด จึงขอชีแ้ จงและท�ำความเาใจกับผู้ ประกอบการฮัจย์และพีน่ ้องมุสลิมให้ทราบโดยทัวกั ่ น

ด้วยการประชุมคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ครังที ้ ่ 5/2558 โดยท่านจุฬาราชมนตรีป็นประธานการประชุมมีมติคดั ค้านกรณีตงั ้ คณะท�ำงาน พิจารณากฎหมายเกีย่ วกับศาสนาอิสลาม จ�ำนวน 6 ฉบับ เนื่องจากร่างพระราช บัญญัตทิ งั ้ 6 ฉบับ ไม่ผา่ นการเห็นชอบจากองค์กรศาสนาทีเ่ กีย่ วข้อง ซึง่ อาจ ส่งผลให้เกิดความขัดแย้งให้กบั สังคมมุสลิมได้พระราชบัญญัตทิ น่ี �ำเสนอนัน้ มี พระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมกิจการฮัจย์นนั ้ ร่วมอยูด่ ว้ ย ซึง่ คณะกรรมการกลางอิสลาม แห่งประเทศไทย เห็นว่าพระราชบัญยัตสิ ง่ เสริมกิจการฮัจย์เป็นพระราชบัญญัติ ทีส่ ำ� คัญ ได้มกี ารประกาศใช้แล้วแต่ยงั มีขอ้ บกพร่องในการบริหารจัดการจึงควร มีการปรับปรุงบางส่วนเพือ่ ให้เพ่มศักยภาพในการท�ำงานได้ตรงตามเป้าหมาย ทีว่ างไว้ จึงได้สง่ หนังสือถึง ฯพณฯ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พิจารณาแก้ไขพระราชบัญยัดงั กล่าว ต่อมาคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมือ่ วันที่ 9 กรกฎาคม 2558 มีมติให้ทกุ กระทรวงไปร่างพิจารณากฎหมายในความรับผิดชอบ

พล.ต.ต. สุรนิ ทร์ ปาลาเร่ เลขาธิการคณะกรรมการอิสลามแห่งประเทศไทย

ส�ำนักข่าวมุสลิมไทย www.muslimthaipost.com เว็บไซต์มสุ ลิมทีม่ ผี เู้ ข้าชมมากทีส่ ดุ

แปล :

สุธิรา วิยกาญจน์

ประสานงาน :

ปาริชาต ฟิ นดี้

อาร์ตไดเร็คเตอร์ :

อับดุลเลาะ เบ็ญฮาวัน

สายตรงโฆษณา :

080-284-9000

เจ้าของ :

บริษทั เอ็มเน็ต โซลูชั ่น จ�ำกัด 39/74 ซอยเคหะร่มเกล้า 82 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240

โทร :

02-116-8134-5

โทรสาร :

02-116-8136

Email :

news@muslimthaipost.com

Website :

www.muslimthaipost.com , FB : muslimthaiclub

พิมพ์ที่ :

บริษทั แจ็ส เพอ-พริ้ น จ�ำกัด

ิก สมั ค รสมาช หนังสือพิมพ์มสุ ลิมไทยโพสต์ เป็ นประจ�ำทุกเดือน ช�ำระเงิ นโดย : โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิ ชย์ เลขทีบญ ั ชี 140-2-39431-0 ชือบั ่ ญชี บริษทั เอ็มเน็ต โซลูชนั ่ จ�ำกัด หรือ ช�ำระเงินเป็ นเงินสด ณ บริษทั เอ็มเน็ต โซลูชนั ่ จ�ำกัด 39/74 ซอยเคหะร่มเกล้า 82 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240 สอบถามการสมัครสมาชิก หรือ ติดต่อโฆษณา โทร. 080-284-8000 , 02-116-8134-5 E mail : news@muslimthaipost.com

5


หนังสือพิมพ์ มุสลิมไทยโพสต์ | ปีท่ี 3 ฉบับที่ 40

ผูว้ า่ ฯ ปั ตตานี สัง่ แก้ปัญหาพัฒนา ท่าเทียบเรือ รับการขยายตัวธุรกิจฮาลาล

ั ั ผูว้ า่ ฯ ปตตานี สังแก้ ่ ปญหาและพั ฒนาท่าเทียบเรือประมงให้ได้ มาตรฐานในระดับสากล รองรับการขยายตัวของธุรกิจฮาลาล ตามแผน พัฒนากลุม่ จังหวัดชายแดนใต้ ั 6 ตุลาคม 258 ณ ห้องประชุมศาลากลาง จ.ปตตานี นายวีรพงค์ ั แก้วสุวรรณ ผูว้ า่ ราชการ จ.ปตตานี เรียกประชุมปลัดจังหวัด นายอ�ำเภอ

ั เมืองปตตานี หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่ เข้าร่วมประชุม พร้อม สังการคณะท� ่ ำงานแก้ไขปญั หาและพัฒนาท่าเทียบเรือประมงปตั ตานี ขององค์การสะพานปลา ั นายวีรพงค์ แก้วสุวรรณ ผูว้ า่ ราชการ จ.ปตตานี กล่าวว่า ตามที่ แผนพัฒนากลุม่ จังหวัดภาคใต้ชายแดน พ.ศ.2557-2560 กลุม่ จังหวัด ภาคใต้ชายแดน ได้กำ� หนดยุทธศาสตร์ท่ี 4 ด้านฮาลาลไว้ 5 กลยุทธ์ ซึง่ กลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานเพือ่ รองรับ และสนับสนุนการ ขยายตัวของธุรกิจฮาลาลอย่างมีระบบเพือ่ น�ำไปสูร่ ะดับโลก โดยมีนโยบาย ั ทงระบบ พัฒนาท่าเทียบเรือขององค์การสะพานปลาประมงปตตานี ั้ เพือ่ บรรจุโครงการในแผนพัฒนากลุม่ จังหวัดภาคใต้ชายแดน ได้ให้สว่ น ราชการทีไ่ ปศึกษาดูงานที่ จ.ภูเก็ต เพือ่ น�ำมาพัฒนาท่าเทียบเรือฯ ให้ม ี มาตรฐานสากลต่อไป และขอให้รบี เสนอโครงการเพือ่ บรรจุในแผนพัฒนา ดังกล่าวในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ระยะเร่งด่วน หรือระยะยาวบรรจุ ในแผนพัฒนาปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564 ต่อไป

โอกาสดีๆ ร่วมโครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลด้านปศุสตั ว์

กรมปศุสตั ว์ ร่วมกับ คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ตรวจรับรองโรงฆ่าสัตว์และสถานทีจ่ ำ� หน่ายเนื้อสัตว์ให้ได้มาตรฐาน ฮาลาล สร้างความเชือ่ มันในสิ ่ นค้าประเภทเนื้อสัตว์ฮาลาลและความ ปลอดภัยต่อผูบ้ ริโภคทุกศาสนาทังภายในประเทศและต่ ้ างประเทศ อีกทัง้

เป็นการรองรับประชากรมุสลิมในอาเซียนกว่า 300 ล้านคน ในการส่งเสริม เศรษฐกิจและการท่องเทีย่ วของประเทศไทย โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาลด้านปศุสตั ว์เป็นโครงการที่ รองรับสถานการณ์ดงั กล่าว โดยกรมปศุสตั ว์รว่ มมือกับคณะกรรมการ กลางอิสลามแห่งประเทศไทยในการตรวจรับรองโรงฆ่าสัตว์และสถาน ทีจ่ ำ� หน่ายเนื้อสัตว์ให้ได้มาตรฐานฮาลาล เพือ่ ให้สร้างความเชือ่ มันต่ ่ อ ผูบ้ ริโภคมุสลิมทัง้ ภายในประเทศและต่างประเทศ ผูป้ ระกอบการทีม่ คี วามสนใจในการเข้าร่วมโครงการฯสามารถ ขอรายละเอียดและยืน่ ใบสมัครได้ทส่ี ำ� นักงานปศุสตั ว์จงั หวัดทัวประเทศ ่ และเพื่อเป็ นการส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาลของไทย กรมปศุสตั ว์ได้จดั งบอุดหนุ นให้แก่คณะกรรมการกลางอิสลามแห่ง ประเทศไทย เพือ่ ช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระค่าธรรมเนียมการตรวจ ประเมินตามมาตรฐานฮาลาลแก่สถานประกอบการทีเ่ ข้าร่วมโครงการฯ อีกด้วย

ส.มาตรฐานฮาลาลฯ ศูนย์ฮาลาลฯ จุฬา สกอท. จับมือดีเดย์ รับรองร้าน ่ อาหารฮาลาล 3,500 ร้าน ทัวประเทศ ดีเดย์แล้ว กับการอบรมผูป้ ระกอบการรับรองร้านอาหารมุสลิม ภายใต้โครงการให้การรับรองฮาลาลแก่ผปู้ ระกอบการรายย่อยร้าน อาหารฮาลาล 3,500 ร้าน ทัวประเทศ ่ เพือ่ รองรับ AEC รศ.ดร.วินยั ดะห์ลนั ประธานสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย และ ผอ.ศูนย์วทิ ยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า... “สถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย และ ศูนย์วทิ ยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย คณะกรรมการอิสลามประจ�ำจังหวัด 39 จังหวัด และธนาคารอิสลามแห่ง ประเทศไทย ได้รว่ มมือกันผนึกก�ำลังในการทีจ่ ะยกระดับผูป้ ระกอบการ ร้านอาหาร ให้ได้รบั การรับรองฮาลาลจ�ำนวน 3,500 ร้านทัวประเทศ ่

โดยเริม่ ดีเดย์ออกตรวจตราตามกระบวนการรับรองไปเมือ่ วันที่ 14 ตุลาคม 2558 ทีผ่ า่ นมา ในพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานครและกระบีเ่ ป็นการน�ำร่องแล้ว จะทยอยออกตรวจตราให้การอบรมและรับรองให้ครบ 39 จังหวัดภายใน สิน้ ปีนโ้ี ดยมีเป้าหมายร้านค้าทีจ่ ะต้องให้ผา่ นการรับรองจ�ำนวน 3,500 ร้าน” นายสติ ศังขวณิช ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ ฝา่ ยสินเชือ่ รายหย่อย ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย กล่าวต่อว่า... “ส�ำหรับคุณสมบัตขิ อง ผูข้ อสินเชือ่ จะต้องเป็นผูม้ สี ญั ชาติไทย และนับถือศาสนาอิสลาม จะต้อง มีอายุครบ 20 ปีบริบรู ณ์ อายุของผูข้ อสินเชือ่ เมือ่ รวมกับระยะเวลาผ่อน ช�ำระจะต้องไม่เกิน 65 ปี เป็นผูป้ ระกอบกิจการร้านอาหารมุสลิมมาแล้ว ไม่นอ้ ยกว่า 1 ปีขน้ึ ไป และต้องเป็นร้านค้ามุสลิมในประเทศทีเ่ ข้ารับการ ตรวจประเมินมาตรฐานร้านอาหารฮาลาลทีจ่ ากโครงการให้การรับรอง ฮาลาลแก่ผปู้ ระกอบการรายย่อย ร้านอาหารฮาลาล 3,500 ร้านทัวประเทศ ่ เพือ่ รองรับ AEC ซึง่ ผูป้ ระกอบการสามารถติดต่อขอรับการบริการโครงการ ได้ตามสถานทีเ่ ขารับการอบรมหรือส�ำนักงานสาขาทัวประเทศ” ่

งานแสดงสินค้าฮาลาลของไทย (Thai Halal Product Fair)

ระหว่างวันที่ 4-6 กันยายน 2558 สถานเอกอัครราชทูต ณ บันดาร์ เสรีเบกาวัน ได้จดั งานแสดงสินค้าฮาลาลของไทย (Thai Halal Product Fair) ขึน้ เป็นครังแรก ้ ทีศ่ นู ย์การค้า Times Square บันดาร์เสรีเบกาวัน โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ขยายโอกาสของผลิตภัณฑ์ฮาลาลของไทยใน ประเทศบรูไนฯ และแสดงให้ภาครัฐและเอกชนของบรูไนฯ ทราบถึงความ ก้าวหน้าของอุตสาหกรรมฮาลาลไทย มีผปู้ ระกอบการไทย 15 ราย ทีม่ ี สินค้าฮาลาลทีม่ คี ณ ุ ภาพมาจัดแสดงและขายสินค้า อาทิ ผลิตภัณฑ์ เวชส�ำอาง Skin Root ซอสปรุงรส อาหารแช่แข็ง คุกกี้ ขนมขบเคีย้ ว น�้ำพริก ผลิตภัณฑ์สปา โดยงานแสดงสินค้าฮาลาลไทยได้รบั ความสนใจ จากประชาชนบรูไนและชาวต่างชาติทอ่ี าศัยอยูใ่ นบรูไนฯ เป็นอย่างดี

6

ฝ่ ายกิ จการฮาลาล ส�ำนักคณะกรรมการอิ สลามแห่งประเทศไทย เรือ่ ง ยกเลิกหนังสือส�ำคัญให้ใช้เครือ่ งหมายรับรองฮาลาล (ฉบับที่ 16/2558) ตามทีฝ่ า่ ยกิจการฮาลาล คณะกรรมการอิสลามแห่ง ประเทศไทย ได้ให้การรับรองฮาลาลและอนุญาตให้ใช้เครือ่ งหมาย รับรองฮาลาลของสถานประกอบการในประเทศไทย ขณะนี้ มีสถานประกอบการทีไ่ ม่ประสงค์ขอใช้เครือ่ งหมายรับรอง ฮาลาลและสถานประกอบการทีไ่ ม่ปฏิบตั ติ ามระเบียบฯ รวม ถึงเครือ่ งหมายรับรองฮาลาล 1. บริษทั ไดมอนด์ โกลบอล บิสซิเนส จ�ำกัด - ผลิตภัณฑ์ กาแฟปรุงรสชนิดผง ตรา เอมเซเว่น คอฟฟี่ มิกซ์ 2. บริษทั ทีพอี าร์ กรุป๊ เน็ตเวริ ์ค - ผลิตภัณฑ์ กาแฟปรุงรสชนิดผง ตรา ไทยไท คอฟฟี่ 3. มีราจ ออดิโอ - ผลิตภัณฑ์ กาแฟปรุงรสชนิดผง ตรา มีราจ คอลลาเจน คอฟฟี่ 4. บริษทั บี โอ ไอ อินเตอร์เนชันแนล ่ จ�ำกัด - ผลิตภัณฑ์ กาแฟปรุงรสชนิดผง ตรา จอย พลัส คอฟฟี่ 5. บริษทั กิตติ ์พีรานัท จ�ำกัด - ผลิตภัณฑ์ เครืองดื ่ มน� ่ ้ ำสมุนไพร ตรา ซีบี เฮริ์บ 6. บริษทั พีพไี ลฟ์ เน็ตเวริ ์ค - ผลิตภัณฑ์ เครืองดื ่ มสมุ ่ นไพร กาแฟส�ำเร็จรูปชนิดผง ตราคาวตองทิ พย์ และตราสตาร์ทิพย์ คอฟฟี่ 7. ห้างหุน้ ส่วนสามัญ เทพาดล - ผลิตภัณฑ์ เครืองดื ่ มน� ่ ้ ำสมุนไพร ตราเทเบอร์รี่ และตราเทพา 8. บริษทั อีฟ บิวตีเ้ น็ทเวริ ์ค จ�ำกัด - ผลิตภัณฑ์ เครืองดื ่ มน� ่ ้ ำสมุนไพร ตราอีฟ เฮอร์เบิล้ ดริง้ ค์ และตราอาดัม เฮอร์เบิล้ ดริง้ ค์ 9. ห้างหุน่ ส่วนจ�ำกัด นะโม 3 จบ ส่งเสริม - ผลิตภัณฑ์ เครืองดื ่ มน� ่ ้ ำสมุนไพร ตราครุฑกิ นรี 5 ดาว 10. บริษทั เอฟแอนด์เอ็น แดรีส่ ์ (ประเทศไทย) - ผลิตภัณฑ์ กาแฟส�ำเร็จรูปชนิดผง ตราเอฟแอนด์เอ็น ครีเอชัน่ 11. บริษทั เบญจพันธ์พงศ์ จ�ำกัด - ผลิตภัณฑ์ กาแฟส�ำเร็จรูปชนิดผง ตรา 108 คัพส์ทรีอินวัน 12. บริษทั ไทยเฮลท์ จ�ำกัด - ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ตราซันคลาร่า 13. บริษทั เอฟแอนเอ็น ยูไนเต็ด จ�ำกัด - ผลิตภัณฑ์ ไอซ์คอนแฟคชัน่ 14. บริษทั นู้เดิล้ คิงส์ จ�ำกัด - ผลิตภัณฑ์ บะหมีและแผ่ ่ นเกีย๊ ว ตรา 999, ตรา AAA , ตราNDK และตรานก 15. บริษทั อินฟู๊ด โปรดักส์ จ�ำกัด - ผลิตภัณฑ์ คอลลาเจนผง 16. บริษทั 244 อินฟินติ ้ี จ�ำกัด - ผลิตภัณฑ์ ปลาหมึกแห้ง ตรา Doller 17. บริษทั โอแคร์ จ�ำกัด - ผลิตภัณฑ์ ข้าวสุขอบกรอบส�ำเร็จรูป 100% ตรา โอแคร์มลี 18. โรงงานมหาเย็นเภสัช - ผลิตภัณฑ์เครืองดื ่ มสมุ ่ นไพร ตราเทียนทองคู่ และตรานวโกลด์ 19. บริษั เจ๊บเซ่น แอนด์ แจ๊สเซ่น เคมีคอล (ที) จ�ำกัด - ผลิตภัณฑ์วตั ถุเจือปนอาหาร SIPERNAT 22 S BRAND, GENSWEET IGI-HF BRAND และอื่นๆ

ส�ำนักข่าวมุสลิมไทย www.muslimthaipost.com เว็บไซต์มสุ ลิมทีม่ ผี เู้ ข้าชมมากทีส่ ดุ


หนังสือพิมพ์ มุสลิมไทยโพสต์ | ปีท่ี 3 ฉบับที่ 40

• • • •

ดีเดย์ รับรองร้านอาหารฮาลาล 3,500 ร้าน ทัว่ ประเทศ วันแรกคนตรึมทะลุหอ้ ง ผูป้ ระกอบการมุสลิมกว่า 600 ราย แห่ลงทะเบียนรับรองมาตรฐานฮาลาลแห่ลงทะเบียนจนล้นห้องประชุมคลอง 9 เตรียมจัดรูทการท่องเทีย่ ว เพิม่ แอฟลิเคชัน่ ปักหมุดบอกพิกดั ร้านอาหารฮาลาล มัสยิด และสถานทีท่ อ่ งเทีย่ ว รับ AEC IBank ปล่อยสินเชือ่ เพิม่ ศักยภาพผูป้ ระกอบการสูงสุดหนึง่ ล้านบาทคิดก�ำไรเพียง4%เท่านัน้ ระยะเวลาช�ำระนานถึง 5 ปี

ผูส้ อ่ื ข่าวรายงานว่าเมือ่ วันที่ 21 ตุลาคม 2558 เวลา 08.00 น. ทีผ่ า่ นมา ผูป้ ระกอบการร้านอาหารในกรุงเทพมหานครประมาณ 600 กว่าราย ได้เริม่ ทยอยลงทะเบียน เพือ่ เข้ารับการอบรมตามโครงการ รับรองร้านอาหารทีผ่ ปู้ ระกอบการทีเ่ ป็นมุสลิม เพือ่ เข้าสูร่ ะบบการรับรอง ฮาลาลเพือ่ เพิม่ มูลค่าและค่านิยมผ่านเครือ่ งหมายฮาลาลประเทศไทย ณ ห้องประชุม ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ เขตหนองจอก กรุงเทพฯ โดยมี ดร.ผุสดี ตามไท กรุงเทพฯ เดินทางมา เป็นประธานในพิธเี ปิดงาน และมีนายอรุณ บุญชม ประธานคณะกรรมการ อิสลามประจ�ำกรุงเทพมหานคร กล่าวรายงาน โดยมีผปู้ ระกอบการให้ ความสนใจเข้ารับการอบรมประมาณ 600 คน จนเต็มห้องประชุมและ ล้นออกมาจากห้องประชุม

นายปรัชญา ฉิมวิเศษ รองผูอ้ ำ� นวยการสถาบันมาตรฐานฮาลาล แห่งประเทศไทย (สมฮท.) เปิดเผยกับมุสลิมไทยโพสต์วา่ ... “งานครังนี ้ ้ จัดโดยส�ำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจ�ำจังหวัดกรุงเทพมหานคร ส�ำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย สถาบันมาตรฐาน ฮาลาลแห่งประเทศไทย ศูนย์วทิ ยาศาตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และองค์กรภาคี เช่น กรุงเทพมหานคร และธนาคารอิสลามแห่ง ประเทศไทย โดยทาง สกอจ. กทม. ได้เชิญผูป้ ระกอบการจ�ำนวน 300 ร้าน ประมาณ 600 คน แต่เมือ่ เปิดให้ลงทะเบียนปรากฏว่ามีผปู้ ระกอบการ ให้ความสนใจกันอย่างล้นหลามลงทะเบียนวันนี้ จ�ำนวนมากมายประมาณ 635 ร้าน มีผปู้ ระกอบการเข้าร่วมรับการอบรมในครัง้ มากถึง 879 คน โดยประมาณ จนท�ำให้ทะลักล้นห้องประชุม เนื่องจากการอบรมเป็นการ จัดอบรมให้โดยไม่คดิ ค่าใช้จา่ ยอันใด หลังจากเสร็จสิน้ การอบรม เจ้าหน้าที่ ก็จะเริม่ เข้าไปตรวจสอบร้านค้า เพือ่ แนะน�ำและประเมินมาตรฐานฮาลาล ตามกระบวนการของฝา่ ยกิจการฮาลาลของ สกอจ.กทม.เมือ่ ผ่านการ การตรวจสอบกระบวนการผลิต การใช้วตั ถุดบิ ทาง สกอจ.กทม.ก็จะ ออกใบรับรองฮาลาล 2 ปี และ ทาง สกอท.ก็จะออกใบอนุญาตให้ใช้ เครือ่ งหมายฮาลาลสีเ่ หลีย่ มขนมเปียกปูนเป็นระยะเวลา 2 ปีโดยไม่ม ี ค่าใช้จา่ ยใดๆ ทัง้ สิน้ โดยค่าใช้จา่ ยทัง้ หมด ทาง สกอท.และสถาบัน มาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทยจะเป็นจัดหามาจากงบประมาณของรัฐ” พล.ต.ต.สุรนิ ทร์ ปาลาเร่ เลขาธิการคณะกรรมการอิสลามแห่ง ประเทศไทย กล่าวว่า... ประเทศไทยได้เปรียบตรงที่มีชยั ภูมิที่ตงั ้ อยูใ่ นศูนย์กลางของอาเซียน และชาวไทยเองก็ไปเปิ ดร้านอาหาร ในประเทศมาเลเซียเป็ นจ�ำนวนมาก และทาง กอท.ก�ำลังจะยก ระดับร้านอาหารฮาลาล 3,500 ร้านเพือ่ รองรับอุสาหกรรมการ ท่ องเที่ ยวที่ ไหลเวียนอยู่ในธุรกิ จการท่ องเที่ ยวอยู่ในปั จจุบนั ทางคณะกรรมการกลางอิ สลามแห่งประเทศไทยต้องการเข้าไป มีส่วนร่วมในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว จึงได้รบั ให้มกี ารอบรม ร้านอาหารมุสลิมตามโครงการนี้ รศ.ดร.วินยั ดะห์ลนั ประธานสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย และ ผอ.ศูนย์วทิ ยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า... “พวกเราชาวมุสลิมมักจะมีประเด็นค�ำถามอยูเ่ รือ่ ยๆ เกีย่ วร้านอาหาร ฮาลาล ทีม่ กั จะหากกันไม่เจอ ในกรณีชาวต่างประเทศทีม่ าเทีย่ วเมือง

ไทยก็จะยิง่ ซับซ้อนไปใหญ่ คนไทยจะเข้าใจว่าร้านอาหารฮาลาลคือ ร้านมุสลิม แต่คนต่างชาติเขาไม่คดิ อย่างนัน้ ร้านอาหารมุสลิมจะแค่เพียง ติดป้ายว่า อัลลอฮ์ มุฮมั มัด นัน้ พวกเขาจะไม่คอ่ ยมีความมันใจ ่ มี อิหม่ามในจังหวัดหนึง่ เปิดร้านอาหาร พอดีมที วั ร์จนี มาลงทีร่ า้ นของท่าน เขาขออาหารฮาลาล ท่านเป็นอิหม่ามและเปิดร้านมาทัง้ ชีวติ เขาก็ไม่ เชือ่ เพราะความเข้าใจของคนต่างชาติเขาจะคิดอีกแบบหนึ่ง ั ประเทศอินโดนีเซียเขามีปญหาในเรื อ่ งบะโซ่ ลูกชิน้ ชนิดหนึ่งที่ ไม่มกี ารรับรองฮาลาล มันจึงมีการปนเปื้อน เขาจึงเริม่ มีการวิจยั ใหม่ ประเทศของเราถึงแม้วา่ เราได้เริม่ ต้นช้าไปบ้าง แต่กย็ งั ดีกว่าทีย่ งั ไม่ได้ เริม่ ต้น เพราะฉะนัน้ การทีเ่ รามาเริม่ ต้นใหม่ดว้ ย การให้การอบรม ร้านค้าเพือ่ รับรองฮาลาล 3,500 แห่ง แม้จะไม่มากก็ถอื ว่าไม่น้อย เกิ นไป เรามีโรงงานที่จะต้องรับรองฮาลาลเป็ นแสนแห่ง แต่ที่มี การมาขอรับรองฮาลาล 3,600 แห่ง ซึ่งเรามีการรับรองฮาลาลมา 70 ปี แล้ว แต่เรามีการรับรองฮาลาลแค่เพียง 3,600 แห่ง แต่ปีนี้ ในปี เดียวเราให้การรับรองรวดเดียวถึง 3,500 แห่ง ซึง่ คณะกรรมการ อิ สลามแห่งประเทศไทยจะให้การรับรอง รศ.ดร.วินยั กล่าวต่อว่า... นอกเหนือจากนีท้ างสถาบันมาตรฐาน ฮาลาลยังจะจัดให้มรี ทู ฮาลาล เพือ่ รองรับนักท่องเทีย่ ว แบบกรุป๊ ทัวร์ มอเตอร์ไซค์ทม่ี าจากประเทศมาเลเซียและประเทศเพือ่ นบ้านอืน่ ๆ ที่ เขาขีม่ อเตอร์ไซค์มาท่องเทีย่ วในหาดใหญ่ กระบี่ ภูเก็ต เกาะสมุย และ เชียงใหม่ สถานทีท่ อ่ งเทีย่ วในประเทศไทยทุกอย่างดีหมด แต่หาร้าน ฮาลาล แทบไม่ได้เลย จะกินทีไ่ หนจะละหมาดทีไ่ หนก็ไม่ทราบ ก็เลย มาคิดว่าถ้าเกิดกรณีแบบนี้เราก็จะท�ำฮาลาลรูทตัง้ แต่ดา่ นสะเดา ขึน้ ไปเชียงใหม่ เชียงราย โดยมาทางสระบุร ี ไปโคราช จนไปสิน้ สุดทีอ่ ดุ ร ซึง่ ในไดเร็กทอรีข่ องเรานอกจากเราจะมีรา้ นอาหารแล้วเราก็มพี กิ ดั โดยเราจะมีแอพลิเคชัน่ ในแอพลิเคชันเราจะมี ่ พกิ ดั ของมัสยิด โดยจะ เป็นเรือ่ งของการใช้โมบายน�ำทาง จะมีเส้นรุง้ เส้นแวง และพิกดั ของ สถานทีท่ อ่ งเทีย่ วตลอดเส้นทางไม่วา่ จะเป็นวัด มัสยิด หรือโรงแรม ทีพ่ กั แก็ตเฮาส์ตา่ งๆเราจะมีบอกไว้ในแอพลิเคชัน่ ตลอดเส้นทาง ซึง่ ทาง สถาบันฯ จะเริม่ ลงไปส�ำรวจ ดร.ปกรณ์ ปรียากร ผูอ้ ำ� นวยการสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่ง ประเทศไทย กล่าวว่า... สถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย และ ศูนย์วทิ ยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ คณะกรรมการ กลางอิสลามแห่งประเทศไทย คณะกรรมการอิสลามประจ�ำจังหวัด 39 จังหวัด และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ได้รว่ มมือกันผนึกก�ำลัง ในการทีจ่ ะยกระดับผูป้ ระกอบการร้านอาหาร ให้ได้รบั การรับรองฮาลาล จ�ำนวน 3,500 ร้านทัวประเทศ ่ โดยภายใต้ภายใต้โครงการนีท้ างสถาบัน มาตรฐานฮาลและและ สกอท.ได้สร้างความเข้าใจไว้กบั ตัวแทนกรรมการ อิสลามประจ�ำจังหวัด ทัง้ 39 จังหวัดเป็นทีเ่ รียบร้อยไปแล้ว โดยได้เริม่ ดีเดย์ออกตรวจตราตามกระบวนการรับรองในวันที่ 14 ตุลาคม 2558 ทีผ่ า่ นโดยจะเริม่ ท�ำการรับรองในพืน้ ทีจ่ งั หวัดกรุงเทพมหานครและ กระบี่เป็ นการน� ำร่องแล้วจะทยอยออกตรวจตราให้การอบรมและ รับรองให้ครบ 39 จังหวัดภายในสิน้ ปีน้โี ดยมีเป้าหมายร้านค้าทีจ่ ะต้อง ให้ผา่ นการรับรองจ�ำนวน 3,500 ร้าน” และว่า

“การทยอยกันจัดการอบรมดังกล่าว จะมีการทยอยจัดการ อบรมในแต่ละภูมิภาคให้เข้าใจในหลักเกณฑ์ตามมาตรฐานร้าน อาหารฮาลาล จากนัน้ จะมีการตรวจประเมิน เพือ่ ออกใบรับรอง มาตรฐานฮาลาล เพือ่ ให้สอดคล้องเนื่ องในโอกาสครบรอบ 70 ปี ฮาลาลไทย พร้อมนี้ เพือ่ ด�ำเนิ นการตามนโยบายของรัฐบาลใน การกระตุ้นเศรษฐกิ จ ทางธนาคารอิ สลามแห่งประเทศไทยได้ให้ ความร่วมมือที่จะสนับสนุนทางการเงิ นแก่รา้ นอาหารที่เข้าร่วม โครงการนี้ ดว้ ย” นายสติ ศังขวณิช ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ ฝา่ ยสินเชือ่ ราย\ย่อย ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย กล่าวว่า... “ธนาคารอิสลามแห่งประเทศ ไทย ยังคงมุง่ เน้นในพันธกิจ ทีจ่ ะท�ำธุรกิจกับพีน่ ้องมุสลิมในประเทศ และธุรกิจต่างๆ ทีอ่ ยูร่ อบๆ พีน่ อ้ งชาวไทยมุสลิมทีเ่ ป็นธุรกิจฮาลาล หลัง จากทีเ่ ราได้กำ� หนดยุทธศาสตร์ปี 2558 หนึง่ ในแผนงานก็คอื โปรแกรม ฮาลาลเทรด ซึง่ เป็นโปรแกรมทีจ่ ะต้องสนับสนุนและเป็นโปรดแกรมที่ จะต้องสร้างพันธมิตรทางธุรกิจทีท่ จ่ี ะมาช่วยท�ำให้ตวั ธนาคารมีกำ� ไร มากยิง่ ขึน้ โครงการสินเชือ่ ยกระดับร้านอาหารมุสลิม เป็นโครงการ เพือ่ สนับสนุนผูป้ ระกอบการรายย่อยทีป่ ระกอบธุรกิจเกีย่ วกับอาหาร ภายใต้หลักการมุรอบาฮะฮ์ โดยมีกลุม่ เป้าหมายเป็นผูป้ ระกอบการ ร้านอาหารมุสลิมทัวประเทศ ่ ทีเ่ ข้ารับการตรวจประเมินผล มาตรฐาน ร้านอาหารทีผ่ ปู้ ระกอบการเป็นมุสลิม โดยเราให้สนิ เชือ่ สูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท โดยมีกำ� หนดระยะเวลาผ่อนช�ำระสูงสุด 5 ปี”

ผูส้ อ่ื ข่าวรายงานต่อไปอีกว่า...ในจ�ำนวนผูเ้ ข้าการอบรมโครงการ รับรองร้านอาหารทีผ่ ปู้ ระกอบการทีเ่ ป็นมุสลิม เพือ่ เข้าสูร่ ะบบการรับรอง ฮาลาลเพือ่ เพิม่ มูลค่าและค่านิยมผ่านเครือ่ งหมายฮาลาลประเทศไทย ครัง้ นี้ แบ่งเป็นเขตต่างๆ ใน กทม.ดังนี้ คือ เขตป้อมปราบศัตรูพา่ ย จ�ำนวน 4 ร้าน เขตตลิง่ ชัน จ�ำนวน 3 ร้าน เขตห้วยขวางจ�ำนวน 16 ร้าน เขตหนองจอก จ�ำนวน 130 ร้าน เขตสาทร จ�ำนวน 6 ร้าน เขตสายไหม จ�ำนวน 1 ร้าน เขตสะพานสูง จ�ำนวน 43 ร้าน เขตสวนหลวง จ�ำนวน 50 ร้าน เขตวังทองหลาง จ�ำนวน 5 ร้าน เขตวัฒนา จ�ำนวน 30 ร้าน เขตลาดพร้าว จ�ำนวน 3 ร้าน เขตลาดกระบัง จ�ำนวน 32 ร้าน เขตราชเทวี จ�ำนวน 32 ร้าน เขตมีนบุร ี จ�ำนวน 60 ร้าน เขตประเวศ จ�ำนวน 40 ร้าน เขต จตุจกั ร จ�ำนวน 11 ร้าน เขตบางซือ่ จ�ำนวน 11 ร้าน เขตบางคอแหลม จ�ำนวน 15 ร้าน เขตบางกะปิ จ�ำนวน 42 ร้าน เขตพระนคร จ�ำนวน 1 ร้าน เขตบางเขน จ�ำนวน 1 ร้าน เขตปทุมวัน จ�ำนวน 1 ร้าน เขตธนบุร ี จ�ำนวน 11 ร้าน เขตทุง่ ครู่ จ�ำนวน 11 ร้าน เขตทวีวฒั นา จ�ำนวน 3 ร้าน เขตดุสติ จ�ำนวน 3 ร้าน เขตดินแดง จ�ำนวน 8 ร้าน เขตคลองสามวา จ�ำนวน 53 ร้าน เขตคันนายาว จ�ำนวน 20 ร้าน ผลจากประเมินเบือ้ งต้น มีผปู้ ระกอบการร้านอาหารที่เข้ามารับการอบรบเพือ่ เข้าสู่ระบบ ฮาลาลในครังนี ้ ้จำ� นวน 635 ร้าน คิดเป็ นจ�ำนวนคนเข้ารับการอบรม จ�ำนวน 879 คน ทังที ้ จ่ ากการประมาณการณ์ของ สกอจ.กทม.ประมาณ การณ์วา่ จะมีผปู้ ระกอบการเข้ารับการอบรมในครังนี ้ แ้ ค่เพียง 300 ร้าน และ มีคนเข้ารับการอบรมแค่เพียง 600 คน ซึง่ ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ทไ่ี ม่ ั คาดฝนและมหั ศจรรย์มากๆ ทีผ่ ปู้ ระกอบการร้านอาหารในกรุงเทพมหานคร ในความสนใจในเรือ่ งฮาลาลและมาตรฐานฮาลาลในครัง้ นี้.

ส�ำนักข่าวมุสลิมไทย www.muslimthaipost.com เว็บไซต์มสุ ลิมทีม่ ผี เู้ ข้าชมมากทีส่ ดุ

7


หนังสือพิมพ์ มุสลิมไทยโพสต์ | ปีท่ี 3 ฉบับที่ 40

เจเน็ ต แจ๊กสัน เข้ารับอิสลามในที่สดุ เจเน็ต แจ๊กสัน (Janet Jackson) นักร้องสาววัย 49 ปี ซึง่ ก่อน หน้านี้ในปี 2012 ได้เข้าพิธแี ต่งงานกับมหาเศรษฐีมสุ ลิมชาวกาต้าร์ วิสซาม อัล มานา (Wissam Al Mana) วัย 40 ปี เข้ารับอิสลามแล้ว โดยมีรายงานว่า เธอก�ำลังพยายามอย่างเคร่งเครียดทีจ่ ะปรับเปลีย่ น การแต่งกาย และท่าเต้นส�ำหรับการรับงานแสดงคอนเสิรท์ ครังต่ ้ อๆ ไป โดย เจอร์เมน แจ๊กสัน (Jermaine Jackson) พีช่ ายของเธอ ได้เปลีย่ น มาศรัทธาในอิสลามก่อนหน้านี้หลายปี แหล่งข่าวยังกล่าวว่า เจเน็ต ใช้เวลาศึกษาเกีย่ วกับอิสลาม รวม ทัง้ บรรดามุสลิมผูเ้ ลือ่ มใสในศรัทธานี้ รายงานจากหนังสือพิมพ์ยงั เปิด เผยว่า เธอกล่าวค�ำว่า Insha Allah (หากเป็นพระประสงค์ของอัลเลาะฮ์) ในการกล่าวปิดการแสดงคอนเสิรท์ Unbreakable ทีเ่ ธอจะเดินทางไป แสดงทัวโลก ่

มหาเศรษฐีชาวอียิปต์ประกาศจะซื้อเกาะให้เป็ นที่พำ� นักของผูอ้ พยพที่สดุ Naguib Sawiris มหาเศรษฐีชาวอียปิ ต์ เสนอจะซือ้ เกาะนอก ั่ ชายฝงประเทศกรี ซหรืออิตาลี เพือ่ น�ำมาพัฒนา ให้เป็นทีอ่ ยูอ่ าศัย ของผูอ้ พยพหลายแสนคน ทีห่ นีภยั สงครามมาจากประเทศซีเรีย และประเทศอืน่ ๆ ซาวิรสี นักธุรกิจด้านโทรคมนาคมได้ประกาศผ่านทวิตเตอร์ ให้กรีซหรืออิตาลี ขายเกาะใดเกาะหนึง่ ให้แก่เขา เพือ่ เขาจะได้ประกาศ ให้เป็นพืน้ ทีอ่ สิ ระ โดยจะสร้างงานและให้ผอู้ พยพมาอยูอ่ าศัยเพือ่ สร้างประเทศใหม่ อย่างไรก็ตาม ซาวิรสิ ยอมรับว่า เป็นแผนทีท่ า้ ทายอย่างยิง่ โดยเฉพาะการโน้มน้าวให้ทงั ้ 2 ประเทศตกลงขายเกาะ รวมทัง้ การ ด�ำเนินงานด้านกฎหมายและระบบภาษี และเขายังแสดงความเห็น ว่าหากสิง่ นี้เป็นความจริงขึน้ มา ผูอ้ พยพทีม่ าพักอาศัยยังเกาะนี้จะ ได้รบั การปฏิบตั เิ ช่นเดียวกับมนุษย์ทเ่ี ท่าเทียมกัน ไม่ใช่ถกู ต้อน เหมือนฝูงสัตว์เช่นนี้

เบลเยี่ยมเปิ ดโรงเรียนอิสลามระดับมัธยมแห่งแรก โรงเรียนอิสลามระดับมัธยมแห่งแรกของประเทศเบลเยี่ยม เปิดท�ำการวันที่ 3 กันยายน 2558 ทีผ่ า่ นมา ท่ามการรอคอยอย่าง กระวนกระวายของนักเรียน ทีม่ คี วามหวังว่าจะศึกษาต่อในโรงเรียน แบบอิสลาม ระบบการศึกษาของเบลเยียมอนุมตั ใิ ห้เอกชนมุสลิมเปิดโรงเรียน โดยใช้หลักสูตรเดียวกับของกระทรวงศึกษาธิการ โดยอยูภ่ ายใต้การ ก�ำกับดูแลของทางการ โดยทางการจะเป็นผูจ้ า่ ยเงินเดือนให้กบั ครูทส่ี อน ในโรงเรียนนี้ดว้ ย โรงเรียนแบบอิสลามนี้จะมีการเรียนการสอนศาสนา และวัฒนธรรมแบบอาหรับ มีการสอนภาษาอาหรับ 2 ชัวโมงหลั ่ ง โรงเรียนเลิก ซึง่ ไม่ได้เป็นการบังคับ รวมทัง้ มีวนั หยุดในช่วงวันส�ำคัญ ทางศาสนาอิสลาม ในส่วนการเรียนการสอนวิชาอืน่ ๆ จะใช้ภาษาฝรังเศสเป็ ่ นภาษา หลัก เนือ่ งจากนักเรียนมุสลิมทีน่ ส่ี ว่ นมากมีเชือ้ สายโมร็อกโก และตูนเี ซีย

มุฟตีมาเลย์หนุนฟัตวาห้ามมัสยิด ใช้เครื่องขยายเสียง

ข่าวเว็ปไซท์ onislam.net ั ดาโต๊ะอัศรี ซัยนุ้ล อาบิดนี มุฟตีรฐั เปอร์ลสิ ออกมาหนุนฟตวา ห้ามมัสยิดใช้เครือ่ งขยายเสียง นอกเหนือจากการอะซาน โดยว่า จะเป็น การสร้างภาพลักษณ์ทไ่ี ม่ดตี อ่ อิสลามในการรบกวนความสงบของผูอ้ น่ื มุฟตีอาบิดนี ยังกล่าวว่า แท้จริงแล้ว ท่านศาสดา (ศ็อลฯ) ยังสนับสนุน ให้ชมุ ชนใช้ชวี ติ อย่างสงบ และให้นกึ ถึงจิตใจของผูอ้ น่ื เขายังได้ยกตัวอย่าง ว่า ในซาอุดอี าระเบียเอง ยังมีฟตั วาทีห่ า้ มการใช้เครือ่ งขยายเสียงใน วัตถุประสงค์อน่ื นอกเหนือจากการอะซาน ั ก่อนหน้านี้เมือ่ ต้นเดือนทีผ่ า่ นมา มุฟตีในปีนงั ได้ออกค�ำฟตวา ห้ามมัสยิดใช้เครือ่ งขยายเสียง ในการอัญเชิญพระมหาคัมภีรอ์ ลั -กุรอาน และการซิเกร ซึง่ จะเป็นการรบกวนผูท้ ก่ี ำ� ลังละหมาดและผูอ้ น่ื

8

มาลีวีเล็งขอให้ออกกฎหมายคุม้ ครอง ผูห้ ญิงคลุมฮิญาบ ชุมชนมุสลิมในประเทศมาลาวีกำ� ลังผลักดันให้มกี ารเพิม่ กฎหมาย เพือ่ ปกป้องสตรีทค่ี ลุมฮิญาบ ซึง่ ขณะนี้พวกเธอก�ำลังตกเป็นเหยือ่ ใน สังคม ทัง้ ในทีส่ าธารณะและทีท่ ำ� งาน Fatima Ndaila ฟาติมา เอ็นดัยลา ประธานองค์กรสตรีมสุ ลิมแห่งชาติ (MWO) กล่าวกับสือ่ ว่า มีรายงานมากมายว่าผูห้ ญิงทีค่ ลุมฮิญาบถูก ละเมิด ท�ำร้ายทังในสถานที ้ ท่ ำ� งานและตามท้องถนน เพราะไม่มกี ฎหมาย ส�ำหรับปกป้องพวกเธอ คาดว่าหากมีกฎหมายทีอ่ อกมาปกป้องโดย ั บนั ผูห้ ญิง เฉพาะแล้ว การท�ำร้ายผูห้ ญิงคลุมฮิญาบจะท�ำได้ยากขึน้ ปจจุ คลุมฮิญาบถูกมองว่าเป็นพวกล้าหลัง ซึง่ พวกเธอถูกบังคับให้ถอดฮิญาบ ขณะเมือ่ เข้าสัมภาษณ์งาน นับเป็นเรือ่ งทีท่ ำ� ให้อสิ ลามเป็นสิง่ ทีน่ ่าหัวเราะ เยาะในมาลาวี

ขวาจัดสวิสฯ พุง่ เป้าห้ามแต่งกายนิกอบ หลังชนะห้ามสร้างหออะซานในสวิสฯ กลุม่ นักการเมืองขวาจัดของสวิตเซอร์แลนด์ ซึง่ ในอดีตเคยเสนอ ห้ามการสร้างหออะซาน ได้ขยายเป้าหมายในการรณรงค์ ไปทีก่ าร ห้ามแต่งกายแบบคลุมหน้า (นิกอบ) โดยอ้างวัฒนธรรมของชาวสวิสฯ ทีไ่ ม่เคยปิดบังหน้าตา Walter Wobmann หัวหน้าพรรค Swiss People’s Party กล่าวว่า การคลุมหน้าเป็นสัญลักษณ์ของอิสลามแบบสุดโต่ง ซึง่ การรณรงค์ขอมติ ต่อสังคมครัง้ นี้ มีเหตุผลเพือ่ ปกป้องวัฒนธรรมของชาวสวิสฯ หากการ รณรงค์ได้รบั เสียงสนับสนุนเกิน 100,000 เสียง จะถูกจัดว่าเป็นเรือ่ งที่ อยูใ่ นความสนใจของประชาชน และจะน�ำไปสูก่ ารจัดลงประชามติตอ่ ไป หากการรณรงค์หา้ มแต่งกายแบบปิดหน้าในทีส่ าธารณะประสบความ ส�ำเร็จ จึงจะน�ำไปเพิม่ ในกฎหมายรัฐธรรมนูญเพือ่ บังคับใช้

ปฏิบตั ิการจองเวรล่าสุด จีนสัง่ ห้าม ชาวอุยกูรใ์ ช้ชื่อแบบมุสลิม Turakhan หญิงชาวอุยกูร์ ทีอ่ าศัยอยูท่ ่ี Hoten ในเขตปกครอง ั า ต�ำรวจมาถึงบ้านและสังให้ ตนเองซินเจียง เล่าให้สอ่ื วิทยุฟรีเอเซีย ฟงว่ ่ เปลีย่ นชือ่ ลูกสาวโดยด่วน อธิบายเพียงว่า ทางการสังห้ ่ ามใช้ชอ่ื แบบนี้ และไม่ตอ้ งถามค�ำถามโง่ๆ อย่างอืน่ ลูกสาวของเธอชือ่ Muslime ทางการออกออกประกาศรายชือ่ 22 ชือ่ ทีถ่ กู ห้ามน�ำไปใช้ตงั ้ ให้บตุ ร-หลาน โดยอ้างว่าเป็นมาตรการหนึ่งในการต่อต้านพวกสุดโต่ง ในจ�ำนวนนี้เป็นชือ่ แบบผูช้ าย 15 ชือ่ อาทิ บินลาเด็น, อับดุลอาซิส, ชัมซุดดีน เป็นต้น ส่วนชือ่ ผูห้ ญิงทีถ่ กู ห้าม อาทิ อะมานะฮ์, มุสลิมะ, อาอิชะฮ์, ฟาตีมะฮ์, คอดิยะฮ์ ทัง้ นี้ ได้มกี ารสังให้ ่ ลกู บ้าน และอิหม่าม ในเมือง Hoten รับรู้ ในรายชือ่ ทัง้ หมดทีถ่ กู สังห้ ่ ามแล้ว

ส�ำนักข่าวมุสลิมไทย www.muslimthaipost.com เว็บไซต์มสุ ลิมทีม่ ผี เู้ ข้าชมมากทีส่ ดุ


หนังสือพิมพ์ มุสลิมไทยโพสต์ | ปีท่ี 3 ฉบับที่ 40

ส�ำนักข่าวมุสลิมไทย www.muslimthaipost.com เว็บไซต์มสุ ลิมทีม่ ผี เู้ ข้าชมมากทีส่ ดุ

9


หนังสือพิมพ์ มุสลิมไทยโพสต์ | ปีท่ี 3 ฉบับที่ 40

10

ส�ำนักข่าวมุสลิมไทย www.muslimthaipost.com เว็บไซต์มสุ ลิมทีม่ ผี เู้ ข้าชมมากทีส่ ดุ


หนังสือพิมพ์ มุสลิมไทยโพสต์ | ปีท่ี 3 ฉบับที่ 40

H.E. Dato' Nazirah binti Hussain เอกอัครราชทูต มาเลเซีย ประจ�ำประเทศไทย เยีย่ มชมงาน

คุณนาตยา แดงบุหงา ร่วมกิจกรรมบนเวที

Premier Voyage Travel จัดทัวร์บนิ ลัดฟ้าสูป่ ระเทศอีหร่าน

มุสลิมไทยโพสต์ แจกทอง ร้านอาหาร

มุสลิมไทยโพสต์ แจกทอง ร้านเสือ้ ผ้า

มุสลิมไทยโพสต์ แจกทอง ผูม้ าเทีย่ วงาน

ั ้ อทอง “ชิ อนุชา ลังประเสริฐ ผูจ้ ดั การ พบนักปนมื ่ฝายบริหารศิลปิน บริษทั เวิรค์ พอยท์

กิจกรรมจาก Unity Channel ทีวเี พือ่ เอกภาพ

พบกับกิจกรรมชวนสนุกจาก PFP

พบกับกิจกรรมชวนสนุกจากเติมทิพ

พบกับ Almeroz

บูธแสดงสินค้ารุสกี

บูธแสดงสินค้าจายา

บูธแสดงสินค้าซันกรุป๊

บูธ สมาคมการค้านักธุรกิจมุสลิม

NUELOFAR HIJAB แบรนด์ฮญ ิ าบชัน้ น�ำ จากมาเลเซีย

บูธเครือ่ งดืม่ Emera

บูธข้าวสารคุณภาพ ตรา ปิ่นเงิน

บรรยากาศภายในงาน

ส�ำนักข่าวมุสลิมไทย www.muslimthaipost.com เว็บไซต์มสุ ลิมทีม่ ผี เู้ ข้าชมมากทีส่ ดุ

พบกับ สมาคมการค้านักธุรกิจมุสลิมไทย TMTA

11


หนังสือพิมพ์ มุสลิมไทยโพสต์ | ปีท่ี 3 ฉบับที่ 40

ทูตพาณิชย์มาเลเซีย เผย มาเลเซียมองไทยเป็ นพันธมิตรทาง การค้า เป็ นคูค่ า้ ไม่ใช่คแู่ ข่ง พร้อมคาดหวังความร่วมมือในการใช้ จุดแข็งระหว่างสองประเทศสินค้า ฮาลาลป้ อนตลาดโลก

ประเทศมาเลเซีย เป็ นประเทศเพือ่ นบ้านของประเทศไทยประเทศหนึ่ งที่มพี นื้ ที่ชายแดน ทังทางบกและทางทะเล ้ และเป็ นประเทศคูค่ า้ ของไทยทังการน� ้ ำเข้าส่งออกอยูใ่ นอันดับ 5 ของโลก ไทยกับมาเลเซียควรเป็ นพันธมิตรทางการค้าเพือ่ ร่วมกันใช้จดุ แข็งของประเทศร่วมมือกันป้ อน สินค้าฮาลาลสูต่ ลาดโลก และร่วมกันใช้สินค้าของกันและกันมากยิ่งขึน้ เพือ่ หนุนเสริมกันและกัน เนื่ องจากประเทศไทยและมาเลเซียมีชายแดนติดกัน และเป็ นประเทศที่อยูใ่ นประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน หรือ เออีซี. ไทยกับมาเลเซียจึงควรที่จะให้ความร่วมมือทางการค้ามากยิ่งขึน้

นายนิ คมัน ราฟาอี บินโมฮัมหมัด ซาฮาร์ ทีป่ รึกษาด้านการค้า และทูตพาณิ ชย์ สถานเอกอัครราชทูตมาเลเซีย กล่าว ต่อ นสพ. มุสลิมไทยโพสต์ ว่า.... หน่ วยงานของเราชื่อว่า Matrade สังกัด กระทรวงการค้าและอุตสาหกรรม หน้ าที่หลักของเราก็คอื ส่งเสริม การค้าและสิ นค้าของประเทศมาเลเซียมายังประเทศไทย นี่ คอื หน้ าที่หลักของหน่ วยงานของเรา ปีน้เี ป็นปีทม่ี าเลเซียได้เป็นประธานในการจัดประชุมประชาคม เศรษฐกิจอาเซียนหรือเออีซ.ี ทีจ่ ะมีการเริม่ ขึน้ ในต้นปีหน้านี้ เพือ่ ประสาน ความร่วมมือให้เกิดผลดีทส่ี ดุ ความส�ำคัญของเออีซกี ค็ อื เราพยายาม ทีจ่ ะส่งเสริมทางการค้าและการตลาดให้เป็นตลาดหนึง่ เดียว ทังด้ ้ านการ ลงทุนรวมไปถึงภาคการบริการ และขจัดเงือ่ นไขหรือข้อจ�ำกัดด้านการค้า และส่งเสริมสนับสนุนให้มกี ารซือ้ สินค้าในไทย รวมทัง้ เพือ่ ส่งเสริมใน เรือ่ งการค้าการลงทุนในภูมภิ าค 91.5% ในภูมภิ าคทีท่ ำ� การวัดและการซือ้ ขาย 463 ใน 560 สินค้า ในหมวดสินค้า ทีมกี ารส่งเสริมสนับสนุนทางการค้าในเดือนสิงหาคม ในปี 2558 ซึง่ เป็นนิมติ รหมายทีด่ วี า่ ความร่วมมือได้เกิดขึน้ เกือบ 100% ั แล้ว การขจัดปญหาต่ างๆ คิดว่าในสิน้ ปีนน้ี า่ จะอยูท่ ่ี 95% คงไม่ถงึ 100% แต่ถา้ ถึง 95% ก็ถอื ว่าสมบูรณ์แล้ว ั 97% ของบัญชีสนิ ค้าในภูมภิ าค ได้ถกู ขจัดปญหาออกไป ธุรกิจ บริการประมาณ 100% ทีไ่ ด้มกี ารส่งเสริมการลงทุน รวมทังการอ� ้ ำนวย ความสะดวกในด้านการบริการไฟแนนท์ดา้ นสินค้ามาตรฐานต่างๆ ตามทีไ่ ด้ตกลงกัน รวมถึงการเชือ่ มโยงเครือข่ายการค้าให้ครบวงจรไม่ ว่าจะเป็นการเปิดน่านฟ้าและการขนส่งทางน�้ำและสิทธิการบินต่างๆ ประเทศไทยเป็นคูค่ า้ อันดับที่ 5 ของโลกไม่วา่ จะเป็นการน�ำเข้า หรือส่งออกส�ำหรับประเทศมาเลเซียไทยเป็นคูค่ า้ ทีส่ ำ� คัญ ในระดับอาเซียนไทยเป็นคูค่ า้ อันดับที่ 2 รองจากประเทศสิงคโปร์ ในปีทผ่ี า่ นมาการค้าระหว่างไทยกับมาเลเซีย มีมลู ค่าทางการตลาดสูง ถึง 79,000 ล้านริงกิต หรือ ประมาณแปดแสนล้านบาท สินค้าส่งของของประเทศมาเลเซียล�ำดับที่ 1 คืออุปกรณ์ชน้ิ ส่วน อีเลคโทรนิค ล�ำดับที่ 2 เคมีภณ ั ฑ์ ล�ำดับที่ 3 คือกลุม่ พลังงาน ล�ำดับ ที่ 4 เป็นน�้ำมันปาล์ม ล�ำดับที่ 5 เป็นโลหะ ล�ำดับที่ 6 เป็นเครือ่ งจักร อุตสาหกรรม ส�ำหรับประเทศคูค่ า้ ทีเ่ ป็นประเทศทีม่ าเลเซียส่งออกสินค้าส่งออก มากทีส่ ดุ อันดับ 1 ของมาเลเซีย คือสิงคโปร์ 2.คือจีน 3.อเมริกา 4.ญีป่ นุ่ และ 5.คือประเทศไทย ในปีทแ่ี ล้วสินค้าส่งออกของประเทศมาเลเซีย เพิม่ ขึน้ อีก 1.7% ส�ำหรับปีนจ้ี ากต้นปีจนถึงเดือนมิถนุ ายนเพิม่ ขึน้ อีก 2.6% การค้าส่งออก เพิม่ ขึน้ อีก 1.6% สินค้าส่งออกของประเทศมาเลเซียมีมลู ค่าสูงถึง 21,000 ล้านริงกิต หรือประมาณ 2.2 ล้านล้านบาท สินค้าส่งออกทีเ่ พิม่ ขึน้ ส่วนใหญ่จะเป็น น�้ำมันดิบ อาหาร เครือ่ งจักร ชิน้ ส่วนเครือ่ งประดับ ส่วนใหญ่กจ็ ะเป็น โภคภัณฑ์ทใ่ี ช้ในโรงงานอุตสาหกรรม 78.2% เป็นชิน้ ส่วนอิเลคโทรนิค 31.5% น�ำ้ มันเชือ้ เพลิง 16.7% เคมีและอุตสาหกรรมเคมี 10.0% เครือ่ งจักร และส่วนควบ 6.4% โลหะและเครือ่ งมือ 4.4%

สินค้าหลักคือ เครือ่ งส�ำอาง และผลิตภัณฑ์เสริมความงาม และ บริการภาคขนส่งและส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง อุตสาหกรรมทีส่ ง่ เสริมโลกสีเขียว สินค้าทีเ่ ป็นส่วนเกีย่ วข้องกับชีวติ ประจ�ำวัน เช่น เครือ่ งแต่งกาย เสือ้ ผ้า เครือ่ งนุ่งห่มต่างๆ และสินค้าทีเ่ ป็นมูลค่าก็จะเป็นน�้ำมันเชือ้ เพลิงต่างๆ รวมไปถึงภาคการบริการ ยานยนต์ อาหารและเครือ่ งดืม่ และสินค้าฮาลาล ซึง่ สินค้าฮาลาลทัวโลกที ่ ม่ มี ลู ค่าสูงถึง 2.3 ล้านล้านยูเอสดอลล่าร์ เป็น ตลาดทีใ่ หญ่มากเพราะมุสลิมมีอยูท่ วโลกประมาณ ั่ 2,000 ล้านคน อาศัย อยูใ่ นเอเซียประมาณ 1 พันล้านคน สินค้าฮาลาลจึงเป็นสินค้าในตลาด ทีใ่ หญ่มากๆ ตลาดหนึ่งของโลก สินค้าฮาลาลไม่ได้มแี ค่เพียงอาหารอย่างเดียว แต่รวมไปถึงเครือ่ งใช้ ต่างๆ เครือ่ งแต่งกาย เครือ่ งส�ำอาง และผลิตภัณฑ์ถนอมผิวกาย โลจิสติกส์ ธุรกิจประกันภัยประกันชีวติ การเงินการธนาคาร สถาบันทางการเงิน ฮาลาลของมาเลเซียเป็ นสถาบันทางการเงินทีเ่ ป็ นชัน้ น�ำของโลกคาด ว่าจะโตได้อกี 20% ระหว่างธุรกรรมทางการเงินทีใ่ ช้คดิ ค�ำนวณด้วยดอกเบีย้ กับธุรกรรม ทางการเงินทีฮ่ าลาลไม่คดิ ดอกเบีย้ แต่ในเรือ่ งผลก�ำไรตอบแทนอัตราการ คิดค�ำนวณไม่เหมือนกัน ธุรกรรมทีค่ ดิ ดอกเบีย้ จะให้ผลตอบแทนทีไ่ ม่ แน่นอนขึน้ อยูก่ บั การขึน้ ลงของอัตราดอกเบีย้ แต่ธรุ กรรมการเงินทีฮ่ าลาล จะฟิกผลก�ำไรตายตัว ตามระยะเวลาทีไ่ ด้ตกลงกัน ส่วนเรือ่ งการค้าระหว่างชายแดนของประเทศมาเลเซียและไทย นัน้ มีความส�ำคัญต่อภูมภิ าคเพราะชายแดนทัง้ สองประเทศติดกัน การ มีชายแดนติดกันนี่จะส่งผลดีตอ่ การค้าให้กบั ทัง้ สองประเทศ 98% ของสินค้าทีอ่ ยูใ่ นข้อตกลงในภูมภิ าคอาเซียน ทีเ่ ราสามารถ ซือ้ ขายเป็นไปตามเงือ่ นไขและข้อตกลงกัน ตามบริเวณชายแดนก็ใช้ กฎและระเบียบเดียวกัน เพราะฉะนัน้ ในส่วนการค้าชายแดนก็สามารถ ใช้ผลประโยชน์จากตรงนี้ในการซือ้ ขายกันระหว่างทัง้ สองประเทศ ั เนื่องจากระบบเศรษฐกิจโลกในปจจุ บ น ั เกิ ด การชะลอตั ว และเป็น ไปอย่างกว้างขวาง ทังสองประเทศทั ้ งไทยและมาเลเซี ้ ยควรใช้ประโยชน์ ในการเป็ นประเทศในการเพิม่ อัตราและเพิม่ ปริมาณการซือ้ ขายการ แลกเปลีย่ นสินค้าให้มากขึน้ เพือ่ ทีจ่ ะผนวกส่งเสริมการค้าในภูมภิ าค ให้กว้างขวางมากยิง่ ๆ ขึน้ ไป มาเลเซียมีความเจริญก้าวหน้าทางด้าน เทคโนโลยี ไทยเองก็มคี วามหลากหลายทางด้านสินค้าและการผลิต ทังสองประเทศอาจจะผนวกก� ้ ำลังกัน และส่งเสริมกันและกันเพือ่ ทีจ่ ะได้ สินค้าทีแ่ ปลกใหม่ ไปสูต่ ลาดในพม่า ในลาว ในกัมพูชา หรือในภูมภิ าค ให้มากขึน้ บริษทั ไทยก็จะสามารถเสาะแสวงหาความร่วมมือกับบริษทั มาเลเซียให้มากขึน้ โดยเฉพาะการเข้ามาร่วมเป็ นผูแ้ สดงสินค้าใน เทศกาลงานแสดงสินค้าต่างๆ ทีม่ าเลเซียได้จดั ขึน้ งานเทรดแฟร์ทย่ี งิ่ ใหญ่

เกีย่ วกับฮาลาล คืองาน MIHAS อยากจะเชิญชวนผูป้ ระกอบงานทีเ่ ป็น ผูน้ �ำเข้าและส่งออกหรือผูท้ ต่ี อ้ งการจะซือ้ สินค้าไปร่วมงานในประเทศ มาเลเซียทีจ่ ะจัดขึน้ ในเดือนเมษายน ซึง่ โดยปกติกจ็ ะมีบริษทั ไทย 50-60 บริษทั ทีจ่ ะเข้าไป ในเดือนพฤศจิกายนนี้ทางมาเลเซียก็จะมีงานอีกงานคืองาน INTRADE ซึง่ เป็นงานทีเ่ กีย่ วกับผลิตภัณฑ์การใช้สอยในชีวติ ประจ�ำวัน ซึง่ ในปีน้มี ผี ทู้ ล่ี งทะเบียนร่วมงานแล้ว 30 บริษทั และในงาน MIHAS ก็ประมาณ 50 กว่าบริษทั ซึง่ ทางเราก็คาดหวังว่าอยากจะให้ผปู้ ระกอบการ ไปร่วมงานเพิม่ ขึน้ ทุกปี ซึง่ เราได้เชิญสือ่ ไปร่วมงานเพือ่ ท�ำการประชาสัมพันธ์ และเราได้ให้สทิ ธิให้กบั ผูป้ ระกอบการไทยด้วยการให้ทพ่ี กั ทีโ่ รงแรม ฟรีและมีรถรับส่ง จ่ายเฉพาะค่าเครือ่ งบินเท่านัน้ ใช้เวลาประมาณ 4 วัน 3 คืน โดยมีสายการบินให้เลือก 2 สายการบินคือ มาเลเซียแอร์ไลน์ และ แอร์เอเชีย โดยมีสายการบิน 7 ไฟท์ตอ่ วัน ส่วนแอร์เอเชีย 6 ไฟท์ตอ่ วัน ทุกวันนี้การเดินทางโดยเครือ่ งบินก็งา่ ยขึน้ สามารถบินไปกลับได้ ทุกวัน จึงสามารถเสาะแสวงหาพันธมิตรทางการค้าได้งา่ ยขึน้ ในส่วนของ มาเลเซียเองเราก็อยากเห็นสินค้าของมาเลเซียถูกขายในตลาดของไทย มากยิง่ ขึน้ อยากเห็นการลงทุนข้ามชายแดนมากขึน้ และทางกระทรวง พาณิชย์ของไทยก็ตอ้ งการจะส่งเสริมในลักษณะเดียวกันในไทย ซึง่ ทาง มาเลเซียก็ได้มกี ารจัดการน�ำนักธุรกิจมาเลเซียมาท�ำบิสสิเนสแมชชิง่ ซึง่ ผลตอบรับดีมาก ในส่วนของตลาดสินค้าฮาลาลประเทศมาเลเซียมีความคาด หวังว่าประเทศมาเลเซียและประเทศไทยน่ าจะได้ร่วมมือกันผลิต สินค้าฮาลาลเพือ่ ป้อนในกับตลาดโลกมุสลิมให้มากยิง่ ขึน้ โดยมาเลเซีย ไม่ได้มองประเทศไทยเป็นคูแ่ ข่งทางการค้า แต่มาเลเซียมองประเทศ ไทยเป็นคูค่ า้ และเป็นพันธมิตรทางการค้า ซึง่ น่าจะได้มาร่วมมือกันเพือ่ ผลิตสินค้าฮาลาลป้อนให้กบั โลกมุสลิมและไม่ใช่มสุ ลิมต่อไป มาเลเซียกับไทยน่ าจะจับมือกันเดินไปในทิศทางทางการค้า ให้มนั ดีขน้ึ โดยเฉพาะในตลาด เออีซ.ี ทีจ่ ะเกิดขึน้ ในปีหน้า น่าจะให้ ความร่วมมือให้มากยิง่ ขึน้ เพราะไทยกับมาเลเซียมีชายแดนติดกันและ ในส่วนของน่านน�้ำก็มที ะเลติดกัน การขนส่งน่าจะเป็นการช่วยลดต้นทุน ของการค้าระหว่างกัน และสองประเทศก็น่าจะได้รบั ประโยชน์มากขึน้ ในการทีจ่ ะได้รบั สินค้าระหว่างกัน และมีการค้าขายเพิม่ ขึน้ ซึง่ ทัง้ สอง ประเทศสามารถไปมาหาสูก่ นั ได้ตลอดเวลา เพราะวิถชี วี ติ และศิลป วัฒนธรรมของเราใกล้เคียงกัน ทังสองประเทศก็ ้ จะจะได้รบั ผลประโยชน์ ร่วมกันโดยเฉพาะบริษทั ไทยทีไ่ ปตัง้ อยูใ่ นมาเลเซียและบริษทั มาเลเซีย ทีม่ าตัง้ อยูใ่ นไทย ก็จะจะเป็นช่องทางในการประสานความร่วมมือได้ดี มากยิง่ ขึน้ ... นายนิคมัน กล่าวปิดท้าย

ส�ำนักข่าวมุสลิมไทย www.muslimthaipost.com เว็บไซต์มสุ ลิมทีม่ ผี เู้ ข้าชมมากทีส่ ดุ

12


หนังสือพิมพ์ มุสลิมไทยโพสต์ | ปีท่ี 3 ฉบับที่ 40

นับตัง้ แต่มรี ฐั ชาติเกิดขึน้ จีนก็เป็ นประเทศที่มพี นื้ ที่ขนาดใหญ่ และมีประชากรมากที่สดุ ในโลก ซึ่งประเทศที่มขี นาดใหญ่และ มีประชากรมากใกล้เคียงกับจีน ก็คอื อินเดีย และถ้า 2 ประเทศนี้ ไม่มเี ทือกเขาสูงหิมาลัยกัน้ แล้วไซร้ ก็คงเกิดสงครามขนาดใหญ่ จากความขัดแย้งของ 2 มหาอ�ำนาจในยุครัฐชาติแน่ นอน ในรัชสมัยหย่งเล่อ แห่งราชวงศ์หมิง พระองค์ได้มอบหมายให้ เจิง้ เหอ ออกส�ำรวจทางทะเลรวม 7 ครัง้ เป็นระยะเวลา 28 ปี โดยเดินทาง ท่องแดนมากกว่า 37 ประเทศ นับตัง้ แต่เดือนกรกฎาคม ค.ศ.1405 (พ.ศ.1948) หรือประมาณ 610 ปี มาแล้วซึง่ เป็นรัชสมัยของสมเด็จ พระธรรมราชาธิราช แห่งราชวงศ์อทู่ อง

เจิง้ เหอ เป็นผูบ้ ญ ั ชากองเรือทีเ่ รียกว่า “เป่ าฉวน” แปลว่า เรือ มหาสมบัติ เรือธงของเจิง้ เหอ ยาว 400 ฟุต ใหญ่กว่าเรือซานตานาเรีย ของโคลัมบัสทีย่ าวเพียง 85 ฟุต ถึง 5 เท่า ในการเดินทางครัง้ แรกนี้ มี เรือขนาดใหญ่ 60 ล�ำ ขนาดเล็ก 255 ล�ำ มีลกู เรือทัง้ หมด 27,870 คน ั ่ เกียน ผ่านไปยังอาณาจักรจามปา มะละกา โดยเดินทางเลียบชายฝงฟู ชวา สุมาตรา และแลมบรี ทางตอนเหนือสุมาตรา จากนัน้ เดินทางต่อ ไปยังเกาะลังกา กาลิกตั โดยมีวตั ถุประสงค์ คือ เจริญสัมพันธไมตรีกบั ประเทศต่างๆและมีการแลกเปลีย่ นค้าขายกัน อนึ่งในการเดินทางครัง้ ต่อๆมาก็มลี กั ษณะใกล้เคียงกันแต่เดินทางไกลขึน้ ไปถึงตะวันออกกลาง และแอฟริกา บางกระแสอ้างว่าไปถึงทวีปอเมริกาซึง่ ถ้าเป็ นอย่างนัน้ เจิง้ เหอก็ไปถึงก่อนโคลัมบัสเสียอีก

ในอาเซียนนีท้ ใ่ี ดทีม่ วี ฒั นธรรมทีไ่ ม่แข็งชาวจีนโพ้นทะเลก็จะผสม กลมกลืนวัฒนธรรมท้องถิน่ กับวัฒนธรรมจีน ทังนี ้ เ้ นื่องจากวัฒนธรรมจีน และอัตลักษณ์ของจีน มีความเข้มแข็งก็เลยครอบง�ำวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ ของคนท้องถิน่ อย่างชาญฉลาดในลักษณะความเป็นพีน่ อ้ งกัน ถึงขนาด สร้างมายาคติในทางประวัตศิ าสตร์ทเี ดียว แต่ถา้ ในประเทศทีม่ วี ฒั นธรรม ทีแ่ ข็ง หรือ มีอตั ลักษณ์ทเ่ี ข้มแข็งแม้มวี ฒั นธรรมไม่แตกต่างมาก อย่าง เวียดนาม ชาวจีนโพ้นทะเลก็จะจับกันเป็นกลุม่ ก้อน และครอบง�ำทาง เศรษฐกิจ เช่น ในมาเลเซียและอินโดนีเซีย จนกระทังเกิ ่ ดความขัดแย้งกับ ชนพืน้ เมืองและเกิดการจลาจลเข่นฆ่ากันขึน้ ซึง่ ในประเทศไทยก็เคย เกิดกบฏอัง้ ยีใ่ นสมัยรัชกาลที่ 5 มาแล้ว แต่หลังจากเหตุการณ์เหล่านัน้ ชาวจีนโพ้นทะเลก็ใช้นโยบายประนีประนอมมากขึน้ โดยเข้าร่วมทาง การเมือง หรือเข้ารับราชการมากขึน้ จนมีบทบาทสูงขึน้ ในการตัดสินใจ ทางการเมือง อย่างกรณีของมาเลเซีย และอินโดนีเซีย เป็นต้น แต่ของ ไทยนัน้ ได้ผสมกลมกลืนจนแยกเกือบไม่ออก แต่อย่างทีก่ ล่าวแต่ตน้ ก็คอื รุกคืบในการครอบง�ำทางวัฒนธรรม ทางความคิด ด้วยกระบวนการต่างๆ แม้แต่การใช้สอ่ื สนับสนุน แม้แต่ละครทีว ี ครันมาสู ้ ย่ คุ ใหม่ ทีจ่ นี มีนโยบายเปิดประเทศและใช้นโยบายเศรษฐกิจ 1 ประเทศ 2 ระบบ ของเติง้ เสีย่ วผิง ผูน้ �ำจีนท�ำให้จนี มีความเจริญรุด หน้าในทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วจนปจั จุบนั มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ เป็นอันดับ 2 จีนก็เริม่ ปรับบทบาทเป็นประเทศทีเ่ ริม่ รุกทางเศรษฐกิจ ด้วยการขยายการลงทุน การให้เงินช่วยเหลือหรือการร่วมมือในโครงการ ขนาดใหญ่ๆ กับประเทศต่างๆ ในอาเซียนและทัวโลก ่ ในกลุม่ อาเซียนนี้ จีนถือว่าเป็นเขตอิทธิพลของตน ซึง่ แนวคิดนี้สบื ทอดมาแต่ยคุ ราชวงศ์ ต่างๆ แล้ว อย่างเช่นในสมัยพ่อขุนรามค�ำแหงทีม่ บี นั ทึกว่าเราเคยส่ง ต้นไม้เงินต้นไม้ทองไปเจริญสัมพันธไมตรี แต่ทางจีนเข้าใจว่าเรายอม เป็นประเทศราช หรือประเทศในเขตอิทธิพลของจีน เป็นต้น

จะเห็นได้วา่ นับตัง้ แต่เป็นรัฐชาติเป็นต้นมา จีนมักจะไม่ใช้กำ� ลัง ทหารออกมายึดครองประเทศต่างๆนอกอาณาเขต ยกเว้นกรณีเวียดนาม ผลพวงจากการเดินทางและแวะตามเมืองท่าต่างๆก็มบี รรดา สาเหตุสำ� คัญอาจจะเป็นเพราะสภาพทางภูมปิ ระเทศไม่เอือ้ อ�ำนวย แต่จนี ลูกเรือและพ่อค้าทีต่ ดิ ขบวนเรือไปด้วยบางส่วน ลงไปตัง้ ถิน่ ฐานท�ำมา มุง่ ผนวกดินแดนทีอ่ ยูใ่ นพืน้ ทีๆ่ มีอาณาเขตติดต่อใกล้เคียง ง่ายต่อการ หากินและค้าขายแผ่ขยายชาติพนั ธุ์ โดยสมรสกันเองในหมูช่ าวจีน หรือ ควบคุม เช่น ทิเบต หรือ ตุรกีสถานตะวันออก ซึง่ ต่อมาคือ ซินเกียงนันเอง ่ สมรสกับคนในท้องถิน่ นัน้ ๆ จนเกิดเป็นชุมชนชาวจีนโพ้นทะเลทีก่ ระจาย ไปทัวโลก ่ โดยเฉพาะในภูมภิ าคอาเซียน

ยุคส�ำคัญยุค 2 ของจีนทีม่ กี ารอพยพออกนอกประเทศเป็นจ�ำนวน มากก็คอื ยุคสงครามในจีนสมัยปลายราชวงศ์เช็ง จนถึงสมัยทีพ่ รรค คอมมิวนิสต์จนี ได้ชยั ชนะปกครองประเทศจีน ท�ำให้จำ� นวนชาวจีนโพ้น ทะเลเพิม่ มากขึน้ ผูม้ กี ำ� ลังความสามารถก็มกั จะอพยพไปไกลจนถึง ยุโรปและอเมริกา ส่วนพวกทุนน้อย หรือผูใ้ ช้แรงงานประเภทเสือ่ ผืน หมอนใบก็อพยพใกล้หน่อยคืออยูแ่ ถบอาเซียน

13

แต่หลังจากการเปิดประเทศจีนเริม่ มีนโยบายในทางรุก โดยสังเกต ได้จากการปรับเปลีย่ นกองก�ำลังทางทะเล จากการตัง้ รับมาสูก่ ารรุก (Deep Blue Sea) เช่น การมีเรือบรรทุกเครือ่ งบิน และเรือด�ำน�้ำ ซึง่ แต่เดิมจะเป็นกองเรือรักษาชายฝงั ่ ท�ำให้จนี เริม่ เข้ามาครอบครองหมูเ่ กาะ สแปรตลีย์ และหมูเ่ กาะพาราเซล และเกิดความขัดแย้งกับบางประเทศ ในอาเซียน ในทางเศรษฐกิจการเข้ามาลงทุนขนาดใหญ่ เช่น การขนส่งทาง ราง เช่น รถไฟ รถไฟฟ้า รถไฟความเร็วสูง จีนได้ทำ� การรุกเข้าไปใน

ประเทศลาวและพม่า ด้วยการก่อสร้างเส้นทางคมนาคม โดยจีนเสนอ ให้ในลักษณะการช่วยเหลือ แต่มเี งือ่ นไขว่าต้องใช้ทนุ จีน เครือ่ งจักรจีน และคนงานจีน ซึง่ ท�ำให้จนี ต่อรองในลักษณะสิทธิสภาพนอกอาณาเขต คือ รัฐบาลท้องถิน่ จะด�ำเนินคดีกบั ชาวจีนเหล่านัน้ ไม่ได้ ต้องให้ทางการจีน เข้ามาด�ำเนินการ หรือมีสว่ นร่วมในการด�ำเนินการตามกระบวนการ ยุตธิ รรม ทีส่ ำ� คัญเมือ่ โครงการเหล่านัน้ ส�ำเร็จแล้ว ชาวจีนเหล่านัน้ ไม่ ยอมอพยพออก อาจจะอาศัยข้ออ้างเรือ่ งสัมปทาน หรือการซ่อมบ�ำรุง ก็แล้วแต่ ทัง้ นี้รฐั บาลท้องถิน่ ก็ไม่กล้าด�ำเนินการรุนแรง เพราะเกรงใจ จีนทีเ่ ป็นมหาอ�ำนาจและอยูต่ ดิ กัน จีนเรียกนโยบายนี้วา่ เป็นนโยบาย ชายขอบ ซึง่ ได้เกิดข้อพิพาทมาแล้วกับลาวและเมียนมาร์ บางกรณี เกิดจากการบุกรุกเข้ามาท�ำผิดกฎหมายในประเทศอื่นทางการจีนก็ เข้าแทรกแซง เช่น กรณีชาวจีนนับร้อยบุกรุกเข้ามาตัดไม้ทำ� ลายปา่ ใน เมียนมาร์ ครัน้ เมียนมาร์จดั การจับกุมและลงโทษหนัก จีนก็ทำ� การ ประท้วง และกดดันจนเมียนมาร์ตอ้ งถอย ส่วนลาวนัน้ 2 ข้างทางรถไฟ ั จากสิบสองปนนามาหลวงพระบาง 10 กิโลเมตร ตกเป็นเขตอิทธิพล ของจีนไปโดยปริยาย

ส่วนเรือ่ งโครงการใหญ่ๆ เช่น รถไฟความเร็วสูง หรือปานกลาง จีนก็ให้การสนับสนุนเป็นแพ็คเกจ คือให้กทู้ ำ� การก่อสร้างและส่งมอบใน ระยะเวลาทีต่ กลง ซึง่ นโยบายนีจ้ นี ใช้กบั ทุกประเทศ แต่เงือ่ นไขรายละเอียด จะแตกต่างกันออกไป แต่โดยปริยายจีนต้องการระบายพลเมืองของตน ทีม่ จี ำ� นวนมากให้ออกไปอยูใ่ นประเทศต่างๆ โดยเฉพาะในเขตอิทธิพล ของตน เช่น อาเซียน ทัง้ นี้นอกจากอิทธิพลในฐานะมหาอ�ำนาจแล้ว จีนยังมีทนุ ส�ำรองคือ ชาวจีนโพ้นทะเล ซึง่ มีอตั ลักษณ์ และเชือ้ ชาติท่ี ผูกพันกัน เช่น วัฒนธรรม หรือสายสัมพันธ์ของตระกูล คือแซ่นนเอง ั่ ซึง่ ถูกท�ำให้กระชับตัวมากขึน้ ด้วยการค้าขายและการลงทุนของจีนใน ภูมภิ าคนี้ ตัวอย่างส�ำหรับไทยก็คอื การค้าขายพืชผลทางการเกษตร ซึง่ แต่เดิมอยูใ่ นมือพ่อค้าคนจีนในประเทศไทย รวมทัง้ การค้าชายแดน แต่ตอนนี้ธรุ กิจการค้าเหล่านี้อยูภ่ ายใต้การก�ำกับของจีนโดยรัฐบาลจีน ให้การสนับสนุน ทัง้ นี้อาศัยสายสัมพันธ์กบั พ่อค้าชาวจีนในไทย กลับไปสูก่ ารขยายตัวทางทหารของจีนได้สร้างฐานทัพเรือทีศ่ รีลงั กา และด�ำเนินการท�ำนองเดียวกันทีส่ หี นุวลิ ล์ในกัมพูชา ส่วนทางเศรษฐกิจ จีนก็สนับสนุนให้ใช้เงินหยวนเป็นสือ่ กลางในการแลกเปลีย่ น และสร้าง ระบบการธนาคารมาแข่งกับ IMF และ WORLD BANK ทีอ่ ยูใ่ ต้อทิ ธิพล ของตะวันตก แต่การลงทุนกับจีนในโครงการใหญ่ๆ ประเทศไทยควรพิจารณา ถึงประเด็นทางการเมืองเหล่านีไ้ ว้ดว้ ย ในขณะทีเ่ งินกูจ้ ากจีนก็มดี อกเบีย้ สูงแถมระยะเวลาสัน้ สินค้าจากจีน เช่น รถไฟจะมีเทคโนโลยีทด่ี อ้ ยกว่า ญีป่ นุ่ และเยอรมัน ตลอดจนอายุการใช้งานจะสันกว่ ้ า การซ่อมบ�ำรุง สูงกว่าแม้จะมีราคาถูกก็ตาม ประเด็นส�ำคัญคือการต่อรองกับจีนนัน้ ควรท�ำในลักษณะกลุ่ม หรือ Multilateral เช่น ผ่านองค์การระหว่างประเทศ เพราะถ้าท�ำตัวต่อ ตัวเราจะเสียเปรียบมาก ในอนาคตผูเ้ ขียนเชือ่ ว่าความขัดแย้งระหว่าง ชาวจีนโพ้นทะเลในบางประเทศอาเซียนอาจทวีความรุนแรงมากขึน้ เช่น ในอินโดนีเซีย และมาเลเซีย และรัฐบาลจีน คงต้องเข้าแทรกแซง แน่นอน เพราะถือว่าตนเองมีหน้าทีต่ อ้ งให้ความคุม้ ครองคนเชือ้ ชาติ เดียวกัน โดยจีนใช้คำ� ว่าการให้ความเคารพของรัฐบาลท้องถิน่

ภาพ : แฟ้มไฟล์จากอินเตอร์เน็ต

บทความ/นานาทรรศนะโดย ศ.ดร. พล.ท.สมชาย วิรฬุ หผล

ส�ำนักข่าวมุสลิมไทย www.muslimthaipost.com เว็บไซต์มสุ ลิมทีม่ ผี เู้ ข้าชมมากทีส่ ดุ


หนังสือพิมพ์ มุสลิมไทยโพสต์ | ปีท่ี 3 ฉบับที่ 40

โดย อิ สมาอีล อบูบกั ร บทความจาก Islam House

อิสสลามให้ความส�ำคัญกับระบบเศรษฐกิจทีเ่ ป็ นส่วนหนึ่งของ วิถชี วี ติ อิสลามทีม่ คี วามสมบูรณ์และครอบคลุม กิจกรรมทางธุรกิจต่างๆ มีความส�ำคัญอย่างมากในระบบเศรษฐกิจ อัลเลาะห์ทรงบัญญัตไิ ว้ อย่างชัดเจนว่าทุกสรรพสิง่ ทีพ่ ระองค์ทรงสร้างในโลกนีเ้ พือ่ เป็นประโยชน์ และสร้างความสะดวกสบายแก่มวลมนุษย์ ในหลักการของอิสลาม การ ประกอบธุรกิจเป็นเครือ่ งมือทีช่ ว่ ยในการบรรลุเป้าหมายข้างต้น ท่าน ศาสนทูตมูฮมั มัด ได้กล่าวว่า "ผูใ้ ดที่ปลดเปลือ้ งทุกข์ใดๆ ของผูศ้ รัทธาคนหนึ่ งจากความ ทุกข์ยากในโลกดุนยา อัลเลาะห์จะปลดเปลือ้ งหนึ่ งความทุกข์ให้ กับเขาจากความทุกข์ยากทังหลายในอาคิ ้ เราะฮ์ และผูใ้ ดที่อำ� นวย ความสะดวกให้กบั ผูท้ ี่ลำ� บาก อัลเลาะห์จะทรงท�ำให้เขาพบความ สะดวกง่ายดายในดุนยาและอาคิ เราะฮ์” (มุสลิม) ั กฟี ายะฮ์ ทีม่ สุ ลิมคนหนึง่ อิสลามได้กำ� หนดให้การท�ำธุรกิจเป็นฟรดู ต้องปฏิบตั ิ และอิสลามได้ให้สญ ั ญาว่าผูท้ ำ� ธุรกิจจะได้รบั รายได้อย่าง มากมาย ดังนัน้ ธุรกิจจัดว่าเป็นเครือ่ งมือหรือแนวทางทีด่ ใี นการแสวงหา ทรัพย์สนิ สร้างสถานภาพทางสังคม และได้รบั การยอมรับ อัลเลาะห์ ทรงตรัสไว้ในอัลกุรอานความว่า “และอัลเลาะห์ได้อนุมตั ิ การค้าและห้ามดอกเบี้ย” (อัล-บากอเราะฮ์ 2:275) ท่านศาสนทูตมูฮมั มัด ได้กล่าวว่า “สูเจ้าจงมีสว่ นร่วมในธุรกิจ เพราะเก้าจากสิบส่วนของแหล่งรายได้มาจากกิจกรรมทางธุรกิจ” (หะดีษมุรสัล, ดู ตัครีจญ์ อัล-อิหย์ าอ์ ของ อัล-อิรอกีย์ 2/79) และท่านศาสนทูตมุฮมั มัด ได้ตอบค�ำถามเกีย่ วกับชนิดของงาน ทีด่ ที ส่ี ดุ ว่า “งานทีท่ ำ� ด้วยมือของพวกท่านเองและการซือ้ ขายทุกรูปแบบ ที่ถกู ต้องจะได้รบั ความโปรดปรานจากอัลเลาะห์” (รายงายโดย อัล-บัซซาร และ วินจิ ฉัยว่าเศาะฮีหโ์ ดย อัล-หากิม) อัลกุรอานได้กล่าวถึงผูท้ เ่ี ดินทางเพือ่ การค้าในอายะฮ์เดียวกับ ผูท้ ต่ี อ่ สูใ้ นหนทางของอิสลาม อัลเลาะห์ทรงตรัสไว้ความว่า “...และบางคนอืน่ ต้องเดินทางไปในดินแดนอืน่ เพือแสวงหา ่ ความโปรดปรานของอัลเลาะห์ และบางคนอืน่ ต่อสูใ้ นหนทางของ อัลเลาะห์...” (อัล-มูซซัมมิล 73: 20) จึงไม่เป็ นเรื่องทีน่ ่ าฉงนแต่อย่างใดหากทหารทีเ่ ข้มแข็งท�ำให้ อิสลามขยายกว้างไกลไปถึงตะวันออกกลาง ยุโรปตอนใต้ แอฟริกาเหนือ และส่วนหนึ่งของเอเซียกลาง ในขณะทีพ่ ่อค้าวาณิชมุสลิมสามารถ เผยแผ่อสิ ลามจนถึงคาบสมุทรมาลายู และส่วนหนึ่งของประเทศจีน ตอนเหนือ โดยอาศัยการค้าขายเป็นเครือ่ งมือทีส่ ำ� คัญ

ยุตธิ รรม และ ความดีงาม ซึง่ ผูซ้ อ้ื และผูข้ ายต้องได้รบั ผลประโยชน์และ ความพึงพอใจ ในขณะเดียวกัน ผูผ้ ลิต พ่อค้าคนกลาง และผูข้ าย ต้อง พยายามทีจ่ ะไม่ให้ผบู้ ริโภคขาดทุนอย่างเด็ดขาด การขาดทุนในทีน่ ้ี อาจจะเกิดจาก 1. ต้องซือ้ สินค้าทีพ่ วกเขาไม่ตอ้ งการ หรือไม่ตอ้ งการจ�ำนวนมาก 2. ต้องซือ้ เนื่องจากข้อเสนอทีว่ า่ สินค้ามีคณ ุ ภาพดีกว่า หรือราคาต�่ำกว่า 3. ต้องซือ้ เนือ่ งจากกลัวว่าสินค้าจะขาดตลาด หรือราคาจะสูงขึน้ ในอนาคต อันใกล้ แม้วา่ อิสลามได้ให้สญ ั ญาถึงผลประโยชน์มหาศาลทีน่ กั ธุรกิจที่ ประสบผลส�ำเร็จจะได้รบั แล้ว อิสลามได้ตกั เตือนถึงโอกาสมากมายที่ นักธุรกิจจะหลอกลวงลูกค้า ท่านศาสนทูตมุฮมั มัด ได้บอกเล่าและ จากการเกริ่นน�ำข้างต้น มุสลิมจึงจ�ำเป็ นต้องรูว้ า่ แนวคิดทาง ตักเตือนในเวลาเดียวกันว่า ธุรกิ จที่อิสลามได้ให้ไว้มอี ะไรบ้าง พร้อมทัง้ สามารถน�ำแนวคิ ด “จงออกห่างจากการน� ำเสนอทีไ่ ม่ถูกต้องในการซื้อขายด้วย ไปใช้ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ การชอบสาบานบ่อยๆ เนื่องจากมันจะท�ำให้เกิดการขายทีม่ ากขึน้ (ใน ระยะแรก)แต่จะท�ำให้ขาดทุนหลังจากนัน้ ” (มุสลิม)

แนวคิ ดทางธุรกิ จในอิ สลามที่สำ� คัญข้อแรก คือ

ธุรกิจมีบทบาททีส่ ำ� คัญทางเศรษฐกิจ สังคม และศาสนา นักธุรกิจ มุสลิมทีด่ ำ� เนินธุรกิจด้วยความซือ่ สัตย์ นอกจากจะได้รบั ความเจริญ งอกงามทางด้านเศรษฐกิจและท�ำให้สงั คมมีความสมักสมานสามัคคีแล้ว ยังท�ำให้เขาได้ใกล้ชดิ อัลเลาะห์มากยิง่ ขึน้ เพราะธุรกิจทีซ่ อ่ื สัตย์มสี ว่ น ช่วยให้อสิ ลามเป็นศาสนาทีส่ ามารถน�ำสูก่ ารปฏิบตั ิ มุง่ สูก่ ารพัฒนา และ ยุตธิ รรมทีย่ งยื ั ่ นส�ำหรับมนุษยชาติได้อย่างดีอกี ทางหนึ่ง

แนวคิ ดธุรกิ จอิ สลามข้อที่สอง

เป็นผลพวงมาจากแนวคิดข้อแรกนันคื ่ อ การท�ำธุรกิจเป็นการให้ บริการมวลมนุษย์ทส่ี ำ� คัญมาก ในธุรกิจอิสลามการแสวงหาก�ำไรต้อง มีสมดุลกับการให้บริการทีด่ มี ปี ระสิทธิภาพเป็ นทีเ่ ชื่อถือได้และเป็ น ประโยชน์ มีคณ ุ ภาพ และมีราคาทีเ่ หมาะสมแก่ผบู้ ริโภค แนวคิดการให้บริการในอิสลามมีความหมายมากกว่าความ จ�ำเป็นทีจ่ ะให้บริการผูบ้ ริโภค กิจกรรมธุรกิจในอิสลามยังต้องสร้างผล ประโยชน์อน่ื ๆอีก ดังจะกล่าวเป็นข้อๆ ต่อไปนี้ 1. สร้างโอกาสในการจ้างงานให้มากทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะมากได้ ไม่วา่ จะเป็นงาน ในต�ำแหน่ง ผูจ้ ดั การ เจ้าหน้าทีบ่ ริหาร และพนักงาน 2. สร้างช่องทางธุรกิจแก่ผทู้ ม่ี คี วามสามารถทางการค้า โดยเฉพาะอย่าง ยิง่ ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 3. ท�ำให้มกี ารบริจาคส�ำหรับผูย้ ากไร้ในชุมชน 4. ท�ำให้เกิดแหล่งทีม่ าของภาษีธรุ กิจและภาษีอน่ื ทีม่ คี วามจ�ำเป็นส�ำหรับ รัฐ เนื่องจากนักธุรกิจมุสลิมต้องจ่ายภาษีตา่ งๆ ด้วยความซือ่ สัตย์และ ตรงเวลา ธุรกิ จในอิ สลามมีพนื้ ฐานที่สำ� คัญ คือ 1. เป็นแหล่งทีม่ าของรายได้เพือ่ สร้างความสะดวกสบายแก่ชวี ติ ตัวเอง และครอบครัว 2. เป็นแนวทางในการจัดหาสินค้าทีผ่ บู้ ริโภคและสังคมต้องการ 3. เป็นเครือ่ งมือในการแลกเปลีย่ นสินค้าและการบริการทีเ่ ป็นประโยชน์ ต่อสังคม 4. ท�ำให้เกิดการสร้างงาน ดังทีไ่ ด้รบั การยอมรับกันโดยทัวไปว่ ่ าองค์การ ภาคเอกชนในเศรษฐกิจแบบตลาดเปิ ดสามารถสร้างงานได้มากกว่า องค์การภาครัฐ ในอิสลามนัน้ การหารายได้ดว้ ยความสามารถของตัวเอง นัน้ เป็นสิง่ ทีว่ าญิบ (จ�ำเป็น) เป็นหน้าทีท่ ต่ี อ้ งปฏิบตั ิ นันหมายความว่ ่ า เขาสามารถสร้างงานแก่คนในสังคม และจะได้รบั ความโปรดปรานจาก อัลเลาะห์ อีกด้วย 5. ธุรกิจสามารถสร้างโอกาสในการสร้างงานให้ตวั เอง ถ้าหากว่าเขา ผูน้ นั ้ มีความสนใจและพร้อมทีจ่ ะรับความเสีย่ งทีเ่ กิดขึน้ จากการประกอบ ธุรกิจได้ ดังนัน้ มุสลิมอาจสร้างงานให้ตวั เองด้วยการท�ำธุรกิจ และอัลเลาะห์ ได้สญ ั ญาทีจ่ ะให้ความส�ำเร็จแก่ทกุ คนทีท่ ำ� งานอย่างหนัก และมีความ พยายามในการประกอบอาชีพ

แนวคิ ดธุรกิ จอิ สลามที่สำ� คัญข้อที่สี่ คือ

ต้องมีความซือ่ สัตย์ในการท�ำการค้าทัง้ หมด ทัง้ นี้เพือ่ ทีจ่ ะได้รบั ความโปรดปรานจากอัลลอฮ์ ความซือ่ สัตย์ในการค้าขายเป็นสิง่ ทีม่ ี ความจ�ำเป็นทีจ่ ะท�ำให้การค้าขายนัน้ ๆ ผูซ้ อ้ื และผูข้ ายได้รบั ความพึง พอใจ และมีความเห็นชอบ

แนวคิ ดธุรกิ จอิ สลามข้อที่ห้า คือ

ค�ำกล่าวของศาสนทูต ทีว่ า่ “อัลลอฮ์ทรงเป็ นผูก้ ำ� หนดราคา” ผ่าน กลไกทางการตลาด ของอุปสงค์ และอุปทาน แนวคิดนี้เป็นทีย่ อมรับ ในโลกตะวันตกเช่นกัน อย่างไรก็ตามนักเศรษฐศาสตร์ตะวันตกเห็นพลัง ของอุปสงค์ และอุปทานผ่านทาง “มือที่มองไม่เห็น” อิสลามเห็นว่า นันเป็ ่ นความต้องการของอัลลอฮฺ ดังนัน้ การเข้าไปก้าวก่ายกลไกของ ตลาดและการแข่งขันอย่างเปิดเผยจึงไม่สามารถรับได้ในอิสลาม ด้วยเหตุนนั ้ อิสลามได้น�ำเสนอกรอบแนวคิดธุรกิจมานานกว่า 14 ศตวรรษ ในห้วงเวลาทีธ่ รุ กิจในโลกทีไ่ ม่ใช่มสุ ลิม ไม่มกี ารวางกฎเกณฑ์ เต็มไปด้วยการทุจริต การเอารัดเอาเปรียบซึง่ กันและกัน เป็นทีน่ ่าสนใจว่าหลังจากโลกตะวันตกได้มบี ทบาทในโลกธุรกิจ ั บนั ยัง และมีการน�ำเสนอแนวคิดทางธุรกิจอย่างมากมาย ธุรกิจในปจจุ เต็มไปด้วยการหลอกลวงและการเอารัดเอาเปรียบ ทัง้ ๆทีไ่ ด้มกี ารวาง กฏเกณฑ์ทเ่ี ข้มงวด เพราะแนวคิดธุรกิจของตะวันตกขาดความเข้าใจ ถึงจุดอ่อนและจุดแข็งของมนุษย์อย่างลึกซึง้ ธุรกิจของโลกตะวันตกตัง้ อยูบ่ นพืน้ ฐานของก�ำไรทางการเงินเป็นส�ำคัญ ธุรกิจอิสลามนัน้ ตังอยู ้ บ่ น พืน้ ของทังก� ้ ำไรทางการเงินและทางจิตวิญญาณ ธุรกิจตะวันตกให้ความ ส�ำคัญกับความซือ่ สัตย์และการบริการทีด่ ใี นระดับหนึ่ง ธุรกิจอิสลาม ตัง้ อยูบ่ นพืน้ ฐานความซือ่ สัตย์ทส่ี มบูรณ์ และการบริการทีด่ เี ลิศ

แนวคิดธุรกิจอิสลามเหมาะสมกับการแก้ปญ ั หา จริยธรรมธุรกิจของโลกปัจจุบนั นีเ่ ป็ นหนึง่ ในตัวชี้วดั ทีว่ า่ อิ สลามเป็ นศาสนาทีม่ พี ลวัต สามารถน�ำไปสู่ การปฏิ บตั ิ ได้จริง และมีความทันสมัยอยูเ่ สมอ หากว่ า แนวคิด ธุ ร กิจ อิส ลามได้ร ับ การปฏิบ ัติอ ย่ า งทัว่ ถึง แน่นอนทีเดียวมันจะท�ำให้เกิดความเจริญทางเศรษฐกิจ และทีส่ ำ� คัญ กว่านัน้ คือ ความสุขสันติของมนุษยชาติ เนื่องจากอิสลามสนับสนุน ให้มสุ ลิมท�ำธุรกิจอย่างจริงจัง และอาจเป็นสาเหตุให้มสุ ลิมใช้เวลา ทัง้ หมดของพวกเขาในการบริหารรธุรกิจ และแสวงหาก�ำไรและความ มังคั ่ ง่ จนเขาอาจลืมอัลลอฮฺ และท�ำให้เขาลืมหน้าทีข่ องเขาต่อลูกค้า ั และชุมชนโดยรวม อัลเลาะห์ ให้ความส�ำคัญกับปญหาดั งกล่าว ด้วย การสรรเสริญนักธุรกิจทีม่ คี วามยึดมันต่ ่ ออิสลามว่า

แนวคิ ดธุรกิ จอิ สลามข้อที่สาม “บรรดาชายผูท้ ีก่ ารค้าและการขายมิ ได้ทำ� ให้พวกเขาหัน ได้กแก่การท�ำให้เกิดความพึงพอใจและความเห็นชอบของทัง้ ห่างออกจากการร�ำลึกถึงอัลเลาะห์ และการด�ำรงละหมาด และ สองฝา่ ย ผูซ้ อ้ื และผูข้ าย การจ่ายซะกาต เพราะพวกเขากลัววันทีห่ วั ใจและสายตาจะเหลือก นันหมายความว่ ่ าทุกๆ การซือ้ ขายทีถ่ กู กฎหมายนัน้ ต้องมีความ ลานในวันนัน้ ” (อัล-นูร 24: 37)

ส�ำนักข่าวมุสลิมไทย www.muslimthaipost.com เว็บไซต์มสุ ลิมทีม่ ผี เู้ ข้าชมมากทีส่ ดุ

14


หนังสือพิมพ์ มุสลิมไทยโพสต์ | ปีท่ี 3 ฉบับที่ 40

แน่ แท้เราย่อมกลับคืนสู่พระองค์ ทีมา ่ : บีบซี .ี , เดอะ การ์เดีย้ น , ไทยรัฐ , มติชน , เพรสทีว ี , Facebook : Asrie Binabdullah และข่าวกรมประชาสัมพันธ์

(ศ็อลฯ) ยังคงต้องด�ำเนินต่อไป ส�ำหรับ กองบรรณาธิการ นสพ. มุสลิมไทยโพสต์ คงไม่มอี ะไรจะกล่าวมากไปกว่าค�ำว่า... อิ นนาลิ้ลลา วะอิ นนาอิ ลยั ฮี ่ รอญิ อนู แท้จริงเราเป็ นของอัลลอฮ์ และ ั ต่อจากหน้า 16 แต่ปญหาส� ำคัญทีท่ ำ� ให้ การค้นหา ในเบือ้ งต้นเป็นไปด้วยความ ล�ำบาก คือ เนื่องจากในช่วงเกิดเหตุมผี ู้ ประกอบพิธฮี จั ย์ จากทุกประเทศทัวโลก ่ เป็นจ�ำนวนมาก ต่างติดตามผูป้ ระสบภัย ของตนโดยมุง่ ไปทีเ่ กิดเหตุ สถานีตำ� รวจ และโรงพยาบาลในพืน้ ทีพ่ ร้อมกัน ประกอบกับเจ้าหน้าทีท่ กุ ฝา่ ยของ ซาอุดอิ าระเบีย ต่างมีความวุน่ วายในการ ให้ความช่วยเหลือผูป้ ระสบภัย เป็นเหตุ ให้ก ารบริก ารด้า นข้อ มูล ในช่ว งแรกมี น้อยมาก แต่เจ้าหน้าทีข่ องไทยทุกส่วน จากทุกหน่วยงาน ต่างได้รว่ มใจกันในการ ติดตามและก�ำหนดแนวทางในการค้นหา จนในทีส่ ดุ จึงสามารถพบผูป้ ระสบภัยที่ เสียชีวติ ได้รบั บาดเจ็บและสูญหายทังหมด ้ ได้ภายใน 48 ชัวโมง ่ นับจากการเกิดเหตุ และทีส่ ำ� คัญสุดประการหนึ่ง ทีท่ ำ� ให้การ ค้นหาไม่สามารถท�ำได้เร็วเท่าทีค่ วรจะเป็น คือ ผูไ้ ด้รบั บาดเจ็บไม่ได้สวมสร้อยแถบสี ธงชาติคล้องคอ เพือ่ แสดงตน แสดงสัญชาติ และผูป้ ระกอบการบางรายละเลยไม่จดั ท�ำ ก�ำไรข้อมือแสดงตนให้ผปู้ ระกอบพิธฮี จั ย์ ได้สวมใส่ ทัง้ ๆ ทีท่ างราชการได้กำ� ชับ อยูเ่ สมอ ให้ผปู้ ระกอบพิธฮี จั ย์ชาวไทย ทุกคน ต้องสวมใส่ตดิ ตัวตลอดเวลา เมือ่ ออกจากทีพ่ กั อย่างไรก็ตามส�ำหรับโศกนาฏกรรม ดังกล่าว จริงอยูแ่ ม้พน่ี ้องมุสลิมจะจะเชือ่ มันว่ ่ าเป็นตักดีดของอัลลอฮ์ หรือ กอฎอ กอฎัร อันเป็นกฎสภาวะทีพ่ ระองค์จะทรง ก�ำหนดเอาไว้แล้ว แต่ความบกพร่อง การ ไม่มแี ผนทีจ่ ะรองรับเหตุการณ์ทจ่ี ะเกิด กรณีฉุกเฉินแบบนี้ รัฐบาลซาอุดอิ าระเบีย ก็ไม่สามารถปฏิเสธความรับผิดชอบใน เรื่องความบกพร่องในการบริหารการ จัดการ แม้วา่ บรรดาฮุจญาตจะได้รบั ริสกี แห่งการเป็นชะฮีด หรือเป็นประจักษ์พยาน ในสถานภาพแห่ง “มรณะสักขี” แต่ทาง การซาอุดอิ าระเบียก็ตอ้ งสอบสวนสาเหตุ ในความบกพร่องและผิดพลาดทัง้ หมด ทีเ่ กิดขึน้ และจะต้องสอบสวนหาสาเหตุ แห่งความบกพร่องในการจัดการทัง้ หมด ไม่วา่ จะเป็นเหตุการณ์เครนล้มทับฮุจญาต ในมัสยิดอัลฮารอม หรือเหตุการณ์เหยียบ กันตายทีท่ งุ่ มีนา รัฐบาลซาอุดอิ าระเบีย จะต้องเยียวยาผูบ้ าดเจ็บและผูล้ ้มตาย ตามความเหมาะสม แม้วา่ ฤดูกาลฮัจย์ใน ครัง้ นี้จะท�ำให้เกิดโศกนาฏกรรม มีความ สูญเสียจ�ำนวนมากมาย แม้วา่ ฤดูกาลฮัจย์ ในครัง้ นี้จะท�ำให้เกิดการเมืองการเผชิญ หน้าระหว่างซาอุดอิ าระเบียกับอิหร่านจนท�ำ ให้เกิดสงครามข่าวลือจ�ำนวนมากมาย แม้วา่ ฮัจย์ครังนี ้ ้จะเกิดเหตุการณ์ทางการ เมืองในราชวงศ์ซาอุดอิ าระเบียให้คกุ รุน่ ต่อไปแต่ฮจั ย์กย็ งั ต้องด�ำเนินต่อไป พิธี กรรมอันศักดิ ์สิทธิที์ เ่ ป็ นแบบอย่างของ อิบรอฮีม (อ) อิสมาอีล (อ) และ มูฮมั มัด

15

ส�ำนักข่าวมุสลิมไทย www.muslimthaipost.com เว็บไซต์มสุ ลิมทีม่ ผี เู้ ข้าชมมากทีส่ ดุ


หนังสือพิมพ์ มุสลิมไทยโพสต์ | ปีท่ี 3 ฉบับที่ 40

โศกนาฏกรรมที่มกั กะฮ์และมีนา ท�ำให้ฮจั ย์ปีนี้ กลายเป็ น ฮัจย์เลือด หลังจากเครนได้ถกู ลมกรรโชกแรงพัดถล่มที่มสั ยิ ด อัลฮารอม ล้มทับฮุจญาตเสียชีวิตจ�ำนวน 313 คน และบาดเจ็บ จ�ำนวนมากมาย หลังจากเกิ ดโศกนาฏกรรมอันน่ าโศกเศร้า ที่ มัสยิ ดอัลฮารอมเพียงไม่นาน วันถัดมาก็เกิ ดเหตุการณ์ไฟไหม้ โรงแรมทีพ ่ กั ฮุจญาตทีเ่ ป็ นอาคาร 11 ชันโดย ้ เกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ ชัน้ ที่ 8 ท�ำให้มผี บู้ าดเจ็บจ�ำนวน 3 คน

หลังจากนัน้ ไม่นานก็เกิดเหตุการณ์เยียบกันตายทีถ่ นน 204 (เซากุล อาหรับ) เส้นทีจ่ ะเดินไปทุง่ มีนา มีรายงานหลายกระแสว่ามีเหตุการณ์ ทีท่ ำ� ให้ตน่ื ตระหนกและท�ำให้ฮจุ ญาตเหยียบกันตายประมาณ 769 ราย บางกระแสบอกว่าเหยียบกันตาย มากกว่า 1,000 คน นอกจากนี้ยงั มี กระแสข่าวจากกระทรวงสาธารณสุขของซาอุดอิ าระเบีย เผยยอดตัวเลข ผูเ้ สียชีวติ ในเหตุการณ์เส้นทางทีจ่ ะไปมีนา จ�ำนวน 4,173 คน ทางเว็บไซต์ กระทรวงสาธารณสุข แต่เว็บไซต์ดงั กล่าวก็ลบข้อมูลเหล่านี้ ในเวลา ต่อมาได้โพสผ่านทางทวิตเตอร์วา่ ข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริง จากรายงานของ บีบซี .ี ทางการซาอุดอิ าระเบียยังคงปฏิเสธรายงาน หลายชิน้ ทีอ่ า้ งว่ามีผเู้ สียชีวติ เกินกว่า 1,000 ราย จากการเหยียบกันตาย ในพิธฮี จั ย์ใกล้เมืองมักกะฮ์เมือ่ สัปดาห์ทผ่ี า่ นมา เจ้าหน้าทีไ่ นจีเรียรายหนึง่ กล่าวกับส�ำนักข่าว บีบซี .ี ว่าร่างผูเ้ สียชีวติ จ�ำนวน 1,075 ศพ ได้ถกู ส่งไปยังสถานทีเ่ ก็บศพหลายแห่งในเมืองเจดดาห์ เช่นเดียวกับเจ้าหน้าทีอ่ กี หลายประเทศทีอ่ า้ งว่าได้รบั ภาพของร่างผู้ เสียชีวติ ราว 1,090 ศพ ขณะทีต่ วั เลขผูเ้ สียชีวติ อย่างเป็นทางการของ

ซาอุดอิ าระเบียยังอยูท่ ่ี 769 ราย เจ้าหน้าทีซ่ าอุดอิ าระเบีย พยายามอธิบายว่า ภาพดังกล่าวเป็น ภาพของศพทีย่ งั ไม่ได้รบั การยืนยันอัตลักษณ์ซง่ึ เสียชีวติ ในช่วงเวลา เดียวกัน แต่มไิ ด้เสียชีวติ จากเหตุเหยียบกันตาย พล.ต.มันซูร์ อัล-เตอร์กี โฆษกของซาอุดอิ าระเบียกล่าวกับเอพี. ว่า ศพผูเ้ สียชีวติ หลายรายเป็นชาวต่างชาติทใ่ี ช้ชวี ติ อยูใ่ นซาอุดอิ าระเบีย และเข้าร่วมพิธฮี จั ย์โดยมิได้รบั อนุญาต และอีกหลายศพเป็นส่วนหนึ่ง ของผูเ้ สียชีวติ 109 รายจากเหตุเครนถล่มมัสยิดอัลฮารอมเมือ่ วันที่ 11 กันยายน 2558 ความสับสนในจ�ำนวนผูเ้ สียชีวติ จากเหตุการณ์เหยียบกันตาย เริม่ ต้นขึน้ หลังจาก รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของอินเดีย นางสุชมาสวาราช ได้ทวีตข้อความเมือ่ วันอาทิตย์ทผ่ี า่ นมาว่า ซาอุดิ อาระเบียได้เผยแพร่ภาพผูแ้ สวงบุญทีเ่ สียชีวติ รวม 1,090 ราย ซึง่ เจ้าหน้าที่ ของปากีสถานและอินโดนีเซียก็ยนื ยันว่าพวกเขาได้รบั ภาพลักษณะ เดียวกันนับพันรูป หลายประเทศวิจารณ์การท�ำงานของรัฐบาลซาอุดอิ าระเบียใน การจัดการอุบตั เิ หตุครัง้ นี้โดยเฉพาะอิหร่านคูแ่ ข่งร่วมภูมภิ าคทีต่ อ้ ง สูญเสียประชาชนกว่า 228 รายในเหตุการณ์น้ี

อย่างไรก็ดี นักวิชาการศาสนาทีอ่ าวุโสสูงสุดในซาอุดิอาระเบีย มุฟตีสงู สุดเชค อับดุล อาซิ ซ บิน อับดุลลอฮ์ อัช-เชค ได้ออกมา ปกป้ องเจ้าหน้ าที่โดยกล่าวว่า อุบตั ิ เหตุที่เกิ ดขึน้ "อยูเ่ หนื อความ ควบคุมของมนุษย์"

ในขณะทีเ่ ฟสบุค๊ ของฮุจญาตชาวไทยคนหนึง่ ชือ่ Asrie Binabdullah ทีไ่ ปร่วมประกอบพิธกี รรมในครังนี ้ ้ ได้อพั เดตสเตตัสเมือ่ วันที่ 24 กันยายน 2558 เวลา 14:22 น. ทีม่ กั กะฮ์วา่ ... “เกิดเหตุผปู้ ระกอบพิธฮี จั ย์แตกตืน่ เหยียบกันเสียชีวติ จ�ำนวนมาก จากเหตุการณ์ผปู้ ระกอบพิธฮี จั ย์จำ� นวน มากตืนตระหนกเหยี ่ ยบกันจนเป็นเหตุให้มผี เู้ สียชีวติ และได้รบั บาดเจ็บ จ�ำนวนมาก จากการติดตามตรวจสอบเบือ้ งต้นทราบว่าบริเวณทีเกิ ่ ดเหตุ เป็นเส้นทางถนนสายที ่ 204 ซึง่ ไม่ใช่เส้นทางหลักทีชาวไทยจะใช้ ่ เป็น เส้นทางไปขว้างเสาหินแต่อย่างใด ซึง่ จากการส�ำรวจเบือ้ งต้นกับทุก บริษทั ผูป้ ระกอบกิจการฮัจย์ยงั ไม่ได้รบั รายงานว่ามีผปู้ ระกอบพิธฮี จั ย์ ชาวไทยสูญหายจากเหตุการณ์น้แี ต่อย่างใด” และเขียนอีกว่า ส�ำหรับเหตุการณ์ในครัง้ นี้สนั นิษฐานว่ามาจากการทีผ่ ปู้ ระสบ เหตุมกี ารผลักดันกันมาจากทางด้านหลังเนือ่ งจากมีการหยุดพักของ ต้นขบวนจนเป็ นเหตุให้มกี ารล้มจนเหยียบกันเป็ นผลให้มผี บู้ าดเจ็บ และตายเป็นจ�ำนวนมาก เหตุสญ ู เสียในฮัจย์ทรุี ่ นแรงครัง้ นี้ไม่ใช่ครัง้ แรก แต่จะเป็นครัง้ ั สุดท้าย หรือไม่ ไม่มใี ครรู้ ความฝงใจในอดี ตความสูญเสียของฮัจย์ มีหลายเรืองทั ่ ง้ การเบียดเสียดเหยียบกันบนสะพานขว้างเสาหิน ไฟ ไหม้เต้นท์ทพัี ่ กในมีนา ไฟดับในอุโมงค์คนเดินลอดภูเขาจนเป็นเหตุ ั นความกลัวอยูใ่ นใจ ให้คนตายมากมายทัง้ สิน้ ล้วนฝงเป็ คนทีจะมาท� ่ ำฮัจย์จากทัวโลก ่ สิง่ เหล่านี้เป็นปมส�ำคัญและยิง่ มา มีเหตุเครนล้มทับผูค้ นในมัสยิดอัลฮารอมเมือ่ เร็วๆนี้คนยิง่ หวาดกลัว หนักเข้าไปอีก จึงไม่แปลกใจว่าท�ำไมวันนี้คนจึงแตกตืน่ เหยียบกันตายเกือบ พันบนถนนสาย 204 ทีทุ่ ง่ มีนา ทางการซาอุดอิ าระเบียใช้คนเป็นแสน ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ มีคอปเตอร์บนิ ตรวจการมากมายในช่วงฮัจย์ เงินพร้อม คนพร้อม เครืองมื ่ อพร้อม แล้วขาดอะไรอีก ทีจะสร้ ่ างความ ปลอดภัยให้มากกว่านี้ ... การจัดการ Asrie Binabdullah ยังอัพเดตอีกว่า... “กรณีไฟไหม้โรงแรมใน มักกะฮ์ตามนี้ ชัดเจนครับ แถลงข่าว เรืองไฟไหม้ ่ อาคารทีพั่ กผูแ้ สวงบุญ ในเมืองมักกะฮ์ ตามทีได้ ่ มขี า่ วไฟไหม้ อาคารทีพั่ กผูแ้ สวงบุญในเมือง มักกะฮ์ ประเทศซาอุดอิ าระเบีย ในช่วงเช้าวันที ่ 17 กันยายน 2558 นัน้ ส�ำนักงานกิจการฮัจย์ แห่งประเทศไทย ณ เมืองมักกะฮ์ ขอเรียนว่า อาคารทีพั่ กผูแ้ สวงบุญทีถู่ กไฟไหม้ เป็นอาคาร 11 ชัน้ ตัง้ อยูท่ ต�ี ่ ำบล อาซีซยี ะห์ อยูห่ า่ งจากมัสยิดอัลฮารอม ประมาณ 5 กิโลเมตร โดยไฟไหม้ ชัน้ ที ่ 8 ซึง่ เป็นอาคารทีพั่ กของผูแ้ สวงบุญ สัญชาติ อินโดนีเซีย อินเดีย และปากีสถาน ทีพ�่ ำนักและเดินทางมาจากประเทศอังกฤษ ไม่มผี แู้ สวงบุญ จากประเทศไทยพักอาศัยในอาคารดังกล่าวแต่ประการใด จากเหตุไฟไหม้ ทีเกิ ่ ดขึน้ ดังกล่าว ส่งผลให้มผี บู้ าดเจ็บ 3 ราย และไม่มผี เู้ สียชีวติ ศูนย์ ข้อมูลข่าวสารกิจการฮัจย์ ณ เมืองมักกะฮ์ ประเทศซาอุดอิ าระเบีย รายงาน ณ วันที ่ 18 กันยายน 2558 เวลา 15.00 น.”

ศูนย์ขา่ วฮัจย์ไทย กรมประชาสัมพันธ์ รายงานจากเมืองมักกะฮ์ ประเทศซาอุดอิ าระเบีย เตือนผูป้ ระกอบพิธฮี จั ย์สวมสร้อยแถบสีธงชาติ คล้องคอและก�ำไรข้อมือ เพือ่ แสดงตน-สัญชาติ จากอุบตั เิ หตุทค่ี าดไม่ถงึ เครนก่อสร้างล้มพังในมัสยิดอัลฮารอม เมืองมักกะฮ์ ประเทศซาอุดอิ าระเบีย เมือ่ เย็นวันศุกร์ทผ่ี า่ นมา เป็นผล ให้มผี เู้ สียชีวติ และบาดเจ็บจ�ำนวนมาก ในจ�ำนวนนัน้ มีผปู้ ระกอบพิธฮี จั ย์ ชาวไทยเสียชีวติ และได้รบั บาดเจ็บ ในการติดตามค้นหาผูป้ ระสบภัย ได้รบั ความร่วมมือจากผูป้ ระกอบกิจการฮัจย์ทกุ บริษทั ในการส�ำรวจ ยอดผูป้ ระกอบพิธฮี จั ย์ทส่ี ญ ู หายในเบือ้ งต้น เป็นไปด้วยความรวดเร็ว ท�ำให้สามารถจ�ำกัดการค้นหาได้อย่างชัดเจน อ่านต่อหน้า 15

ส�ำนักข่าวมุสลิมไทย www.muslimthaipost.com เว็บไซต์มสุ ลิมทีม่ ผี เู้ ข้าชมมากทีส่ ดุ

16


หนังสือพิมพ์ มุสลิมไทยโพสต์ | ปีท่ี 3 ฉบับที่ 40

ณ วันนี้ บนถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 โครงการ “The Four” ตังตระหง่ ้ าน อวดสายตาผูท้ ี่ผา่ นไปผ่านมาได้อย่างภาคภูมิใจกลายเป็ น Meeting Station ศูนย์รวมความรักแห่งใหม่ของมุสลิ มไทย เพราะที่นี่ก่อเกิ ดขึน้ ด้วยความรัก ความผูกพันระหว่างเพือ่ น 4 หนุ่ม 4 สไตล์ทสี่ งสมแน่ ั่ นแฟ้ นกันมาอย่างยาวนาน คุณวิทยา งามโขนง (ซอลาฮุซดีน), คุณชาญชัย อับดุลลอสุวรรณ (ยูซบุ ), คุณ เวธิ ต ลังเด๋ง (ซากิ ร) และคุณทาร์ริก หมัดอะหลี (ริก) เค้าทัง้ 4 ได้หล่อหลอม ความรัก ความถนัดเฉพาะทางเข้าด้วยกันได้อย่างกลมกลืน จนกลายเป็ นจุด นัดพบแห่งใหม่ที่อบอวลด้วยไอรักที่หลากหลาย... ดูแลรถทีค่ ณ ุ รักแบบครบวงจร : โดย วิทยา งามโขนง, เวธิต ลังเด๋ง, ทาร์ริก หมัดอะหลี บริการครบวงจร ล้างสี ดูดฝุน่ ล้างเครื่องยนต์ ฉีดใต้ทอ้ ง รถยนต์ ขัด-เคลือบสี ซักเบาะ ฟอกพรม ขัดไฟหน้ารถยนต์ สตีมช่องแอร์ฆา่ เชือ้ โรค อบโอโซนขจัดกลิน่ ภายในรถยนต์ เคลือบกระจกรอบคันป้องกันคราบน�้ำเกาะ เคลือบฟิลม์ แก้วแท้ดว้ ยน�้ำยาคุณภาพสูง ULGLO, TPS และ Brilra มาตรฐานจากญีป่ นุ่ ใช้ผลิตภัณฑ์การเตรียมพืน้ ผิวระดับ High-End จาก SCHOLL CONCEPT ประเทศเยอรมันทีใ่ ช้ เตรียมผิวรถ Super Cars เช่น ปอร์เช่ เฟอรารี่ ลัมโบกิน่ี เบนซ์ บริการติดตัง้ ฟิลม์ คุณภาพระดับ Hi-End เช่น V-Kool, 3M Crystalline, Huper Optik ผลิตจากเทคโนโลยี "นาโน เซลรามิค" จากประเทศเยอรมัน ป้องกันรังสีอนิ ฟาเรดดีกว่าฟิลม์ ทัวไป ่ ถึง 3 เท่า ทัศนวิสยั ในการมองผ่านฟิลม์ คมชัดทังกลางวั ้ นและ กลางคืน รับประกันคุณภาพนานถึง 7 ปี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติ ม : (ดีน) 089-500-1423 (กิร) 081-347-8487 (ริก) 083-311-5441 facebook : DKRCARCONCEPT

DKR Car Concept

ั จ่ ะมีรา้ นกาแฟน่ารักๆ เป็นของ ด้วยใจรักในการท�ำขนมและไฝฝ่ นที ตัวเอง พอโอกาสมาเยือนคุณสุพตั รา คะเต็บหมัด (มะห์) และคุณไพธิรา งามโขนง (แหวน) จับมือกันรังสรรค์เครือ่ งดืม่ สุดพิเศษอันเป็น Signature ของร้านชือ่ 6 o’clock coffee เป็นกาแฟร้อนแยกชัน้ ชาไทย 3 กษัตริย์ ช็อกมิน้ ช็อกโกฮอลิค และเมนูน้�ำสไตล์อติ าเลีย่ นโซดาให้เลือกอีก มากมาย นอกจากนี้ยงั เอาใจคนรักเค้กทีส่ องสาวลงมือกันรังสรรค์ Rainbow Crape Cake แป้งนุ่มทานคูก่ บั ซอสสตรอเบอรีฟ่ ินสุดๆ ช็อกโก้บาบาน่าเนื้อแน่นเต็มค�ำ เครปกล้วย นุ่มหอมหวานก�ำลังดี บานอฟฟี่ทใ่ี ครทานแล้วจะหลงรัก วอฟเฟิลสุดชิคหลากรสไอศกรีม ให้เลือก เมนูคลายร้อนเช่นไอศกรีมหลายรส, น�้ำแข็งใสเกล็ดหิมะ ของว่างเช่นปอเปี๊ยะทอดสูตรเด็ดของร้าน ไก่จอ๊ ไส้กรอกเฟรนช์ฟรายส์ มีเคาเตอร์บาร์ให้ลกู ค้ามองเห็นบรรยากาศภายนอกแบบชิวๆ หรือโซฟา ทีน่ งแล้ ั ่ วรูส้ กึ สบายและ wifi ฟรี ร้านเปิดบริการ 09.00-20.00 น. โทร. 089-813-9811, 081-848-9398 facebook : 6 o’clock coffee

ด้วยประสบการณ์การท�ำครัวปูนมานานนับสิบปี ของ คุณชาญชัย อับดุลลอสุวรรณ (ยูซบุ ) ได้พฒั นาจากรูปแบบทีต่ อ้ งใช้เวลาในการ เทหล่อซึง่ ต้องใช้เวลาติดตัง้ หลายวันสูง่ านส�ำเร็จรูปจากโรงงานที่ พร้อมประกอบได้ทนั ที ซึง่ นอกจากจะรวดเร็วทันใจแล้วยังมีความ แข็งแรงด้วยโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กซึ่งสามารถจะดีไซน์ ให้เข้ากับเฟอร์นเิ จอร์ครัวในแต่ละแบบแต่ละสไตล์ ไม่วา่ จะเป็น Vintage, English และ Toscany โดยใช้วสั ดุหน้าบานไม้ยางพารา อบแห้ง ป้องกันเชือ้ ราและความชืน้ ทังยั ้ งง่ายต่อการท�ำความสะอาด นอกจากนี้ยงั มีดไี ซเนอร์ชว่ ยวางรูปแบบครัวในแบบทีต่ อบสนอง ความต้องการและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามพื้นที่ของลูกค้า ตลอดจนให้คำ� ปรึกษาในการเลือกใช้วสั ดุและควบคุมดูแลงานติด ตัง้ จนแล้วเสร็จ พิเศษสุดกับโปรโมชันช่ ่ วงนี้ทงั ้ ลดทัง้ แถม สังท� ่ ำ ชุดครัว (โครงสร้างครัวปูน) วันนี้เพียง 3,900/ม. พร้อมรับเครือ่ งใช้ ไฟฟ้ากับไปใช้ทบ่ี า้ นได้เลย สนใจแวะชมตัวอย่างได้ทโ่ี ชว์รมู ในโครงการ The Four จันทร์-เสาร์ 10.00-19.00 น. โทร. 02-726-1192-3 Facebook : FANARA KITCHEN Email : fanarakitchen@gmail.com

ชาบูรสเริด่ โดย คุณวทัญญู มีลาภ (อุมรั ) และคุณพัฒธา เดโรจวัลย์ โดดเด่นด้วยน�้ำซุบให้เลือกถึง 3 แบบ แบบ Original (ไม่มสี ว่ นผสมของเนื้อสัตว์) แบบเกาหลี (ซุบน�้ำเข้มข้น) และแบบ ต้มย�ำแสนแซ่บ เฟ้นเลือกแต่เนือ้ วัวคัดพิเศษ เนือ้ ฮัมฉ�่ำนุม่ (ส่วนโหนก ติดมัน) จุม่ จิม้ น�้ำจิม้ สูตรเฉพาะ เน้นผักสด สะอาด ฮาลาล 100% มีให้เลือกทัง้ แบบเซ็ทหรือสังแยก ่ ราคาเริม่ ต้นที่ 179 บาท หรือ ท่านใดจะเปลีย่ นบรรยากาศเป็ นแบบปิ้ งย่างมีทงั ้ เซ็ทผักและเนื้อ ราคาเริม่ ต้นที่ 299 บาท หยุดทุกวันจันทร์ อังคาร-พฤหัส (11.00-20.00 น.) ศุกร์-อาทิตย์ (11.00-21.00 น.) โทรจองโต๊ะล่วงหน้าได้ท่ี 089-205-5523 , 086-543-5672 Facebook : Freya Shabu by Ik-feef at the 4

และเหนืออืน่ ใด ‘The Four’ คือศูนย์กลางแห่งความรักความผูกพันทีแ่ ต่ละครอบครัวจะแวะ เวียนมาสร้างความรักความอบอุน่ และใช้เวลาดีๆ ด้วยกัน เป็นทีท่ เ่ี พือ่ นสนิทมิตรสหายจะมาพบปะ สังสรรค์กระชับความสัมพันธ์หรือนัดหมายเจรจาธุรกิจพร้อมๆ กับสามารถทีจ่ ะดูแลรถทีค่ ณ ุ รัก หรือเลือกหาชุดครัวงาม ๆ ไป surprise คนทีบ่ า้ นได้ทเี ดียวเชียวล่ะ

‘The Four’

ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 (ตรงข้ามซอยเฉลิมพระเกียรติ 74) แขวง/เขต ประเวศ กทม.

ส�ำนักข่าวมุสลิมไทย www.muslimthaipost.com เว็บไซต์มสุ ลิมทีม่ ผี เู้ ข้าชมมากทีส่ ดุ

17


หนังสือพิมพ์ มุสลิมไทยโพสต์ | ปีท่ี 3 ฉบับที่ 40

วิทยา งามโขนง, เวธิต ลังเด๋ง, ทาร์ริก หมัดอะหลี

บริการครบวงจร

เคลือบฟิ ล์มแก้วแท้ดว้ ยน�ำ้ ยา คุณภาพสูง

ULGLO ,TPS และ Brilra มาตรฐานจากญีป่ นุ ่ ใช้ผลิตภัณฑ์การเตรียมพืน้ ผิวระดับ High-End จาก SCHOLL CONCEPT ประเทศเยอรมัน ทีใ่ ช้ เตรียมผิวรถ Super Cars เช่น ปอร์เช่ เฟอรารี่ ลัมโบกิน่ี เบนซ์

ล้างสี ดูดฝุน่ ล้างเครือ่ งยนต์ ฉีดใต้ทอ้ ง รถยนต์ ขัด-เคลือบสี ซักเบาะ ฟอกพรม ขัดไฟหน้ารถยนต์ สตีมช่องแอร์ฆ่า เชือ้ โรค อบโอโซนขจัดกลิน่ ภายในรถยนต์ เคลือบกระจกรอบคันปอ้ งกันคราบน�ำ้ เกาะ

ติดตัง้ ฟิ ล์มรถยนต์คณ ุ ภาพสูง

บริการติดตัง้ ฟิลม์ คุณภาพระดับ Hi-End เช่น V-Kool, 3M Crystalline, Huper Optik ผลิตจากเทคโนโลยี "นาโนเซลรามิค" จากประเทศเยอรมัน ปอ้ งกันรังสีอนิ ฟาเรด DKR Car Concept ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 (ตรงข้ามซอยเฉลิมพระเกียรติ 74) ดีกว่าฟิลม์ ทัวไปถึ ่ ง 3 เท่า ทัศนวิสยั ในการ แขวง/เขต ประเวศ กทม. โทร. (ดีน) 089-500-1423 มองผ่านฟิลม์ คมชัดทังกลางวั ้ นและกลางคืน (กิร) 081-347-8487 (ริก) 083-311-5441 facebook : DKRCARCONCEPT รับประกันคุณภาพนานถึง 7 ปี

เติมแต่งบ้านสวยด้วยครัว FANARA ครัวปูน ส�ำเร็จรูปกับดีไซน์ทเ่ี ลิศหรูหลากหลายสไตล์ ตอบ สนองทุกการใช้งานแข็งแรงด้วยโครงสร้างคอนกรีต เสริมเหล็กและวัสดุชนั ้ เยีย่ มหน้าบานไม้ยางพารา อบแห้งป้องกันเชือ้ รา ความชืน้ และง่ายต่อการท�ำความ สะอาด ในราคาสุดพิเศษและบริการให้คำ� ปรึกษา จัดวางรูปแบบให้สอดรับกับขนาดพืน้ ทีแ่ ละความ ต้องการควบคุมดูแลการติดตัง้ อย่างใกล้ชดิ จวบจน งานแล้วเสร็จ ชาญชัย อับดุลลอสุวรรณ กรรมการผูจ้ ดั การ

พิเศษสุดกับโปรโมชันทั ่ ง้ ลดทัง้ แถม สังท� ่ ำ ชุดครัว (โครงสร้างครัวปูน) วันนีเ้ พียง 3,900/ม. พร้อม รับเครือ่ งใช้ไฟฟ้ากับไปใช้ทบ่ี า้ นได้เลย สนใจแวะชม ตัวอย่างได้ทโ่ี ชว์รมู ใน โครงการ The Four จันทร์-เสาร์ 10.00-19.00 น. โทร. 02-726-1192-3 Facebook : FANARA KITCHEN Email : fanarakitchen@gmail.com

ส�ำนักข่าวมุสลิมไทย www.muslimthaipost.com เว็บไซต์มสุ ลิมทีม่ ผี เู้ ข้าชมมากทีส่ ดุ

18


19

หนังสือพิมพ์ มุสลิมไทยโพสต์ | ปีท่ี 3 ฉบับที่ 40

ส�ำนักข่าวมุสลิมไทย www.muslimthaipost.com เว็บไซต์มสุ ลิมทีม่ ผี เู้ ข้าชมมากทีส่ ดุ


หนังสือพิมพ์ มุสลิมไทยโพสต์ : คมความคิด เกาะติดสถานการณ์ อ่านมุสลิมไทยโพสต์

ปี ท่ี 3 ฉบับที่ 40 | Tel. 081-854-5026 , 02-116-8134-5 e-mail : news@muslimthaipost.com Website : www.muslimthaipost.com FB Fanpage : www.facebook.com/muslimthaiclub

อ่านต่อหน้ า 17

www. mus l i mtha i pos t. c om

รี

กฟ

แจ

Muslim Thai Post No.40  

MuslimThaiPost It is a free Muslim newspaper. Thailand's number one established in 2011, affiliated with the Muslim News Agency. Targeted on...

Muslim Thai Post No.40  

MuslimThaiPost It is a free Muslim newspaper. Thailand's number one established in 2011, affiliated with the Muslim News Agency. Targeted on...

Advertisement