Page 1

หนังสือพิมพ์ มุสลิมไทยโพสต์ : คมความคิด เกาะติดสถานการณ์ อ่านมุสลิมไทยโพสต์

ปีที่ 3 ฉบับที่ 38 | Tel. 081-854-5026 , 02-116-8134-5 e-mail : news@muslimthaipost.com Website : www.muslimthaipost.com FB Fanpage : www.facebook.com/muslimthaiclub

อ่านต่อหน้า 9

อ่านต่อหน้า 4

“หนึง่ ในความคาดหวังทีต่ อ้ งการแก้ปญ ั หาความยากจนของมุสลิมในประเทศไทย อีกทัง้ หาก พ.ร.บ. ดังกล่าวนีไ้ ด้ถกู ประกาศออกมาอย่างครบสมบูรณ์แบบ หน่วยงาน หรือองค์กรทีร่ บั ผิดชอบในเรือ่ งซะกาตก็ยงั สามารถรับเงินซะกาตจากต่างประเทศเพือ่ น�ำมาบริหารจัดการได้อกี ด้วย นีค้ อื ความหวังทีย่ งิ่ ใหญ่ภายใต้รฐั บาลชุดนี”้ อ่านต่อหน้า 7

www. mus l i mtha i pos t. c om

อ่านต่อหน้า 17

ก จ แ

ี ร ฟ


หนังสือพิมพ์ มุสลิมไทยโพสต์ | ปีที่ 3 ฉบับที่ 38

2

ส�ำนักข่าวมุสลิมไทย www.muslimthaipost.com เว็บไซต์มุสลิมที่มีผู้เข้าชมมากที่สุด


หนังสือพิมพ์ มุสลิมไทยโพสต์ | ปีที่ 3 ฉบับที่ 38

ส�ำนักข่าวมุสลิมไทย www.muslimthaipost.com เว็บไซต์มุสลิมที่มีผู้เข้าชมมากที่สุด

3


หนังสือพิมพ์ มุสลิมไทยโพสต์ | ปีที่ 3 ฉบับที่ 38

และแล้ววันเสาร์ที่ 26 กรกฎาคมทีผ่ า่ นมา คณะทัวร์ ทริป “เทีย่ วกับนุก๊ บุกตุรกี” ก็เหินฟ้ามุง่ หน้าสูต่ รุ กีดนิ แดนทีเ่ ปีย่ มไปด้วยมนต์ขลังแห่งเสน่ห์ และความสวยงาม ทริปนีน้ อกจากไฮไลท์คอื สถานทีเ่ ทีย่ วทีค่ ดั สรรอย่างเช่น เมืองชายทะเลสวยงามอย่าง “อันทาเลีย” “ปามุคคาเล่” และ “คัปปาโดเกีย” เมืองที่ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรม พระราชวังโดลมาบาชเช่ หรือทีพ่ เิ ศษสุดคือได้เข้าไปนัง่ จิบชา แชท แชะกับ มนุษย์ถำ�้ ในเมืองคัปปาโดเกียแล้ว ทริปนีย้ งั แสนจะอบอุน่ สะดวกสบายแบบ Exclusive Trip ระดับ Premium เริดหรูกบั การพักค้างในโรงแรมระดับ 5 ดาว ทุกคืน อิม่ อร่อยกับอาหารรสเลิศหลากหลายไม่วา่ จะเป็นอาหารพืน้ ถิน่ อาหาร บุฟเฟต์อนิ เตอร์เนชัน่ แนล และอาหารทะเล งานนีเ้ รียกน�ำ้ ตาจาก “นุก๊ สุทธิดา” ในวันสุดท้ายของทริปพร้อมกับเผยใจ นุก๊ : “นุก๊ รูส้ กึ ประทับใจมากๆ กับการมาเทีย่ วตุรกีครัง้ นีเ้ ป็นครัง้ แรก ก็ตนื่ ตา ตืน่ ใจในแต่ละทีท่ ี่ Premier Voyage พามา ขอบอกเลยว่าแต่ละทีเ่ ทีย่ ว คุม้ จริงๆ และก็เป็นครัง้ แรกทีม่ าเทีย่ วกับกรุป๊ ทีเ่ ป็นมุสลิม ล้วนๆ อย่างแรก คือทุกคนอบอุน่ เป็นกันเอง เจอกันวันแรกก็สนิทกันแล้ว ยิง่ ได้มเี วลา ดีๆ ด้วยกัน ตืน่ พร้อมกัน ทานอาหารด้วยกัน เทีย่ วด้วยกัน นุก๊ รูส้ กึ อบอุน่ และรูส้ กึ ผูกพันกันมากๆ อย่างทีส่ องคือ รูส้ กึ สบาย รีแลกซ์ ไม่ตอ้ ง คอยกังวลเรือ่ งจะต้องบริหารเวลาละหมาด ไม่ตอ้ งคอยระวังว่าอาหารนี้ จะฮาลาลหรือไม่ เพราะ Premier Voyage เค้าจัดเตรียมให้เราอย่าง เสร็จสรรพ เที่ยวแต่ล่ะวันไหลลื่น สนุกมากๆ ค่ะ ก็ต้องขอขอบคุณ Premier Voyage ทีจ่ ดั ทริปดีๆ อย่างนีใ้ ห้ เป็นความประทับใจทีน่ กุ๊ จะไม่มวี นั ลืมเลยค่ะ” นุก๊ สุทธิดากล่าวพร้อมกับหยาดน�ำ้ ตาทีเ่ อ่อล้น นัยน์ตาคมสวยคูน่ นั้ ติดตามรายละเอียดทริปพิเศษๆ ครัง้ ต่อไป “อิหร่าน” และ “ญีป่ นุ่ ” เร็วๆ นี้ โดย Premier Voyage เบอร์โทร. 02-463-2743 www.premirevoyagetravel.com facebook : premirevoyagetravel

คงไม่ใช่เรือ่ งง่ายๆ ทีผ่ ชู้ ายหนึง่ คน หรือผูห้ ญิง สักคน ทีป่ ระสงค์จะเลือกหาเสือ้ ผ้าทีถ่ กู ใจ ถูกรสนิยม ให้กบั ตัวเอง หรือให้กบั บุคคลทีค่ ณ ุ รัก ไม่วา่ จะเป็น คุณพ่อ คุณลูก หรือคุณหวานใจ ณ เวลานี้ มีรา้ น เสือ้ ผ้าแห่งหนึง่ ซึง่ ตระหนักรูใ้ นรสนิยมของลูกค้าได้มี การน�ำเสนอเครือ่ งแต่งกายให้กบั ลูกค้า ด้วยการเน้น ย�ำ้ บริบทและภาพลักษณ์ของผูส้ วมใส ว่า “จะต้อง ดูดี มีคณ ุ ค่า ถูกต้องตามหลักศาสนบัญญัต”ิ ภายใต้แบรนด์สนิ ค้าชือ่ ว่า “เอ็ม คาน” (MKHAN) เราจึงเรียกขานนามแห่งนีว้ า่ เป็น “จุดบรรจบของ ความภาคภูมใิ จเมือ่ ใส่เสือ้ ผ้า เอ็มคาน” มิลคานหรือ ธนวินท์ อะกุน ยาดา สุภาพบุรษุ ผูม้ จี ติ นาการ และเปีย่ มล้นด้วยรสนิยมแห่ง การแต่งกายตามแบบฉบับ มุสลิมรุน่ ใหม่ ผูม้ ากความ สามารถในการสือ่ สาร ด้วย 6 ภาษา ดังเช่น ไทย อังกฤษ อารบิค ฮินดี อุรดู และภาษา ท้องถิน่ ของบรรพบุรษุ

Pashto ได้ให้กำ� เนิดร้านเสือ้ ผ้าเพือ่ เอาใจมุสลิมรุน่ ใหม่ วันนีไ้ ด้เปิดร้านเสือ้ ผ้าแห่งใหม่ยา่ นล�ำสาลี รามค�ำแหง กรุงเทพฯ ด้ ว ยประสบการณ์ ก ารท� ำ งานในประเทศ มาเลเซีย สิงคโปร์ ฮ่องกง และมาเก๊า ผนวกการใช้ชวี ติ ในต่างแดนมาเป็นระยะเวลานาน เชือ่ มโยงกับสาย สัมพันธ์ของเพือ่ นฝูงในต่างประเทศอีกมากมาย จึง เป็นแรงบันดาลใจทีสำ� คัญยิง่ ในความประสงค์ทจี่ ะ ให้มสุ ลิมมีสทิ ธิใ์ นการสัมผัสเสือ้ ผ้า เครือ่ งแต่งกาย คุณภาพ ถูกใจทัง้ ผูซ้ อื้ และผูส้ วมใส่ อีกทัง้ จากพืน้ ฐาน ธุรกิจของครอบครัวทีเ่ ปิดร้านค้าขายเสือ้ ผ้าทีบ่ า้ นเกิด จังหวัดตรัง บวกกับประสบการณ์จากบริษทั น�ำเข้าส่งออก ทีเ่ คยท�ำทีส่ งิ คโปร์ จึงได้ตงั้ ธงสร้างแบรนด์ MKHAN ให้อยูใ่ นระดับ แถวหน้าของสังคมมุสลิม และเสริมสร้างแรงใจให้หนุม่ ๆ สาวๆ มุสลิมได้แต่งกายกันอย่างถูกต้อง ภาคภูมใิ จ ในการแต่งกายตามเอกลักษณ์ของมุสลิมนัน้ เอง

ปากีสถาน เน้นเสือ้ ผ้าราคาไม่แพง ดังนัน้ ร้าน MKHAN จึงเป็นศูนย์รวมของเสือ้ ผ้าจากหลายเชือ้ ชาติ เป็น ร้านเสือ้ ผ้าครบวงจร และ เป็นร้านจ�ำหน่ายชุดอิสลาม นานาชาติสำ� หรับทุกคนในครอบครัว พร้อมกันนั้นก�ำลังผลักดันการตลาดออกสู่ ต่างประเทศ และกลุม่ AEC ดังนัน้ เมือ่ แวะมาทีร่ า้ น ดังกล่าว ท่านจะพบกับเสือ้ ผ้าให้เลือกแทบทุกชนิด ปัจจุบนั เน้นชุดออกงานของสุภาพสตรี และของ สุภาพบุรษุ โต๊ป ชุดปากี ชุดราตรี ชุดแต่งงานของ บางเชือ้ ชาติ เช่น มาลายู อินโดนีเซีย ฮิญาบ หมวก โสร่ง สารบัน่ ผ้าลายทอง ผ้าบาติก ทัง้ ขายปลีกและส่ง ส่วนมากเป็นเสือ้ ผ้าน�ำเข้าของแท้จากประเทศต่างๆ ในแถบอาหรับ และจากประเทศเพือ่ นบ้านอาเซียน และรับตัด-ออกแบบชุดทีมขององค์กรต่างๆ ทัง้ ภาครัฐ และเอกชน ส่วนแผนในอนาคตคือการขยายไปท�ำ ชุดแต่งงานของมุสลิม ทัง้ ขายและให้เช่า รวมทัง้ การบริการครบวงจรในด้านเวดดิง้ การสัง่ ซือ้ สินค้าจาก MKHAN นอกจากจะท�ำ ผ่านทางหน้าร้าน และทาง Online แล้ว ขณะนีก้ ำ� ลัง พัฒนาช่องทางใหม่ ให้มกี ารสัง่ ซือ้ จัดส่งสินค้า และ

ธนวินท์ อะกุนยาดา

“ท�ำไมต้อง MKHAN”

เกีย่ วกับค�ำถามนี้ คุณฮุสนี (กี)้ วัฒนนนทนาท เผยว่า ตัวอักษรย่อ “M” คือ มุสลิมนี และมุสลิมะฮ์ ส่วนคานนัน้ เราโฟกัสกลุ่มคนที่นิยมชมชอบเสื้อผ้าจากอินเดีย-

4

เก็บเงินปลายทาง เพือ่ ความสะดวกของลูกค้าทีจ่ ะ ไม่ตอ้ งออกมาโอนเงินให้เป็นทีย่ งุ่ ยาก “เรียบหรู ดูดี สไตล์ MKHAN” คือสโลแกน ของร้าน สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลต่างๆ ได้ที่ หมายเลข 09-9214-5222, facebook : Milkhan Akunyada www.muslimkhan.com

ส�ำนักข่าวมุสลิมไทย www.muslimthaipost.com เว็บไซต์มุสลิมที่มีผู้เข้าชมมากที่สุด


หนังสือพิมพ์ มุสลิมไทยโพสต์ | ปีที่ 3 ฉบับที่ 38

การด�ำเนินทางสายกลางของมุสลิมกลุม่ น้อย ในอาเซียน : มุมมองของมิตหิ ลักเจตนารมณ์ แห่งกฏหมายอิสลาม รองปลัด สธ.ย�ำ้ มุสลิมะห์คลุมฮิญาบได้ เป็นไปตามระเบียบ สธ. นายสุรเชษฐ์ สถิตนิรามัย รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปฏิบตั ริ าชการแทน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ส่งหนังสือ ด่วนทีส่ ดุ ที่ สธ.๐๒๒๘.๐๑.๖/๒๘๘๗ ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เรือ่ งการแต่งกายของเจ้าหน้าทีท่ ปี่ ฏิบตั งิ านสาธารณสุข ถึงนายแพทย์สาธารณสุขทุกจังหวัด/ผูอ้ ำ� นวยการ รพ.ศูนย์/ รพ.ทัว่ ไปทุกแห่ง เรือ่ งการแต่งกายของแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร,พยาบาลและพนักงานผูช้ ว่ ย ว่าด้วยเครือ่ ง แต่งกายของเจ้าหน้าทีป่ ฏิบตั งิ านสาธารณสุข จ�ำนวน ๓ ฉบับ

ให้เจ้าหน้าทีส่ าธารณสุขทีเ่ ป็นมุสลิมสามารถแต่งกายโดย ใช้ผา้ คลุมฮิญาบตามระเบียบของกระทรวงสาธารณสุขได้ ประกาศโดยส�ำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ส�ำนักบริหารการสาธารณสุข และย�ำ้ ให้แจ้งแก่เจ้าหน้าที่ ให้ถอื ปฏิบตั ติ ามค�ำสัง่ นีอ้ ย่างเคร่งครัดด้วย จะเป็นพระคุณ ลงชือ่ นายสุรเชษฐ์ สถิตนิรามัย รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปฏิบตั ริ าชการแทน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

28 กรกฎาคม 2558 ท่านจุฬาราชมนตรี อาศิส พิทกั ษ์คมุ พล เป็นประธานเปิดการ บรรยาย เรือ่ ง “การด�ำเนินทางสายกลางของมุสลิมกลุม่ น้อยในอาเซียน : มุมมองของ มิตหิ ลักเจตนารมณ์แห่งกฏหมายอิสลาม” โดย ศาสตราจารย์ ดร.ยาซิร อูดะฮ์ ผูอ้ ำ� นวยการ สถาบันมะกอศิด กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร, โดยมี ผศ.วุฒศิ กั ดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค�ำแหง กล่าวให้การต้อนรับ, ดร.มูฮมั หมัดอิลยาส หญ้าปรัง อาจารย์ประจ�ำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง และรองผูอ้ ำ� นวยการสถาบัน วะสะฏียะฮ์เพือ่ สันติภาพและการพัฒนา ส�ำนักจุฬาราชมนตรี กล่าวรายงาน, นายกษิต ภิรมย์ อดีตรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการต่างประเทศ ให้เกียรติ ร่วมงาน โดยมีผสู้ นใจ เข้าร่วมรับฟังจ�ำนวนมาก ณ ห้องประชุมประมวล กุลมาตย์ อาคารหอประชุมพ่อขุน รามค�ำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง

วางรากฐานศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามจังหวัดนนทบุรีเฉลิมพระเกียรติ

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2558 ท่านจุฬาราชมนตรี อาศิส พิทกั ษ์คมุ พล เป็นประธานงานวางศิลารากฐานอาคารศูนย์บริหาร กิจการศาสนาอิสลาม ประจ�ำจังหวัดนนทบุรี เฉลิมพระเกียรติ โดยมี อาจารย์อบั ดุลฮากีม วันแอเลาะ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจ�ำ จังหวัดนนทบุร,ี นายกสมาคมคุรสุ มั พันธ์อสิ ลามแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, นายณรงค์ศกั ดิ์ เฉลิมเกียรติ รองผูว้ า่ ราชการ จังหวัดนนทบุร,ี นายอรุณ บุญชม ประธานคณะกรรมการอิสลาม ประจ�ำกรุงเทพมหานคร,รองประธานคณะผูท้ รงคุณวุฒจิ ฬุ าราชมนตรี, นายประสาน ศรีเจริญ รองประธานผูท้ รงคุณวุฒจิ ฬุ าราชมนตรี, พล.ต.ต.สุรนิ ทร์ ปาลาเร่ เลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลาม

แห่งประเทศไทย, คณะกรรมการอิสลามประจ�ำจังหวัดภาคกลาง 13 จังหวัด, คณะกรรมการบริหาร หัวหน้าหน่วยสอบ สมาคมคุรุ สัมพันธ์อสิ ลามแห่งประเทศไทย, หัวหน้าส่วนราชการ ในจังหวัด นนทบุร,ี คณะกรรมการอิสลามประจ�ำมัสยิดในจังหวัดนนทบุรี และ ทุกภาคส่วนมาร่วมงานวาง ศิลารากฐานศูนย์บริหารกิจการศาสนา อิสลามประจ�ำจังหวัดนนทบุรี เฉลิมพระเกียรติ ณ สถานทีก่ อ่ สร้าง ศูนย์บริหารฯ ตรงข้ามวิทยาลัยเทคโนโลยีอรั -รอบิตี้ โรงเรียนอิสลาม สัมพันธ์ ถนนราชพฤกษ์-กาญจนาภิเษก ต�ำบลละหาร อ�ำเภอ บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

สสจ.ปัตตานี จัดมหกรรม “ฮุจยาตปัตตานี สุขภาพดี เพือ่ ฮัจย์ทสี่ มบูรณ์” ปี58

อบจ.สมุทรปราการ น�ำแกนน�ำชุมชนมุสลิมในพืน้ ที่ ดูงาน ยาเสพติด เชียงใหม่ มุสลิมเชียงใหม่ - 24 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุม เอนกประสงค์ โรงเรียนจิตต์ภักดี มัสยิดอัต-ตักวา เชียงใหม่ ศูนย์ปฏิบต้ การป้องกันและปราบปราม ยาเสพติด องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทปราการ น�ำโดยนางวิภา สัมฟทธิ์ ผูป้ ระสานงานรายละเอียด โครงการ น�ำคณะผูเ้ ข้ารับการอบรมเข้าศึกษาดูงาน โครงการมัสยิดปลอดยาเสพติด จ�ำนวน 150 คน ที่ ชุมชนมุสลิมมัสยิดอัต-ตักวา เชียงใหม่ โดยมี อ.ชาญชัย (ยะฟัร) ศรีสมบัติ เป็นผูใ้ ห้คำ� บรรยายให้ ความรูแ้ ละต้อนรับคณะ ทัง้ นีด้ ว้ ยศูนย์ปฏิบตั กิ ารปองกันและปราบปราม ยาเสพติด องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ได้อนุมัติงบประมาณด�ำเนินโครงการมัสยิดปลอด

ยาเสพติดจ�ำนวน 2 รุน่ รุน่ นีเ้ ป็นรุน่ ที่ 2 โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อลดการแพร่ระบาดของาเสพติด ในชุมชนชาวมุสลิม โดยมัสยิดในศูนย์กลางในการ ด�ำเนินการป้องกันและหยุดยัง้ การแพร่ระบาดของ ยาเสพติดในชุมชนมุสลิม ให้ชาวมุสลิมได้มโี อกาส แสดงออกถึงเจตนารมณ์ในการต่อต้านยาเสพติด ชุมชนมุสลิมมัสยิดอัต-ตักวา เชียงใหม่ ถือได้ ว่า เป็นชุมชนมุสลิมในระดับต้นๆ ทีเ่ ป็นตัวอย่างใน การจัดการบริหารชุมชน ในทุกๆด้าน เป็นชุมชนที่ มีการอยูร่ ว่ มกันระหว่างศาสนา ถึง 4 ศาสนา แต่ก็ อยูร่ ว่ มกันอย่างสันติ ไม่มปี ญ ั หาในเรือ่ งยาเสพติด จึงเป็นชุมชนมุสลิมทีเ่ ป็นแบบอย่าง ในการน�ำตัวอย่าง ไปเพือ่ กลับไปพัฒนาชุมชนมุสลิมของตนเองต่อไป

กรมประชาสัมพันธ์ - นายลือชัย เจริญทรัพย์ รอง ผูว้ า่ ราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธเี ปิดงาน มหกรรม ฮุจยาตปัตตานี สุขภาพดี เพือ่ ฮัจย์ทสี่ มบูรณ์ ปี 2558 โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ และตัวแทนผู้ เดินทางไปประกอบพิธฮี จั ย์ในปีนี้ เข้าร่วมกิจกรรม กว่า 400 คน นายแพทย์ บรรเจิด สุขพิพฒ ั ปานนท์ นายแพทย์ สาธารณสุขจังหวัดปัตตานี กล่าวว่า แต่ละปี มีชาว ไทยมุสลิม เดินทางไปประกอบพิธฮี จั ย์ ทีซ่ าอุฯ ปีละ กว่า 13,000 คน ในปีนมี้ ชี าวมุสลิมในจังหวัดชายแดน ภาคใต้ กว่า 7,000 คน และเป็นชาวปัตตานี ประมาณ 2,000 คน ซึ่งในการเดินทางไปประกอบศาสนกิจ จะต้องเผชิญกับภูมอิ ากาศ ทีแ่ ตกต่างไปจากประเทศไทย เป็นภาวะอากาศทีร่ อ้ นจัด มีผค้ ู นแออัดหนาแน่น ท�ำให้ เกิดการเจ็บป่วยได้งา่ ย จากรายงานของส�ำนักงาน แพทย์เพือ่ กิจการฮัจย์ประเทศไทย ทีซ่ าอุฯ พบว่า

ส�ำนักข่าวมุสลิมไทย www.muslimthaipost.com เว็บไซต์มุสลิมที่มีผู้เข้าชมมากที่สุด

ในแต่ละปีมผี เู้ จ็บป่วยเข้ารับการรักษาอาการเจ็บป่วย กว่า 1 หมืน่ ราย ในส่วนของ จ.ปัตตานี ได้มกี ารด�ำเนินงานส่งเสริม การดูแลสุขภาพของผูเ้ ดินทางไปประกอบพิธฮี จั ย์ มาอย่างต่อเนือ่ ง ตัง้ แต่ปี 2551 ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้ผเู้ ดินทาง ไปประกอบพิธฮี จั ย์ได้มคี วามรู้ มีความเข้าใจในการ ดูแลสุขภาพที่ถูกต้อง เหมาะสม ทั้งก่อนเดินทาง ระหว่างท�ำพิธีฮัจย์ และหลังจากเดินทางกลับ ให้ ได้รับการตรวจสุขภาพอย่างต่อเนื่อง มีสุขภาพ แข็งแรง สามารถประกอบศาสนกิจท�ำฮัจย์ได้เต็มที่ ไม่เป็นผู้ที่แพร่เชื้อโรคและรับเชื้อโรคจากการอยู่ อาศัยหรือชุมนุมในช่วงประกอบพิธีฮัจย์กิจกรรม ครัง้ นี้ มีการจัดนิทรรศการ, การบรรยายการเตรียม ความพร้อมในการท�ำฮัจย์, เส้นทางสู่ฮัจย์, การ เสวนาแลกเปลี่ยนความรู้จากผู้ที่เคยเดินทางไป ประกอบพิธฮี จั ย์ เป็นต้น

5


หนังสือพิมพ์ มุสลิมไทยโพสต์ | ปีที่ 3 ฉบับที่ 38

สปช. มุสลิม ผลักดันฮาลาล บรรจุอยูใ่ นรัฐธรรมนูญ ให้เป็นวัฒนธรรมทีข่ ายได้

ผศ.ดร.นิรนั ดร์ พันทรกิจ สปช. ฝ่ายอืน่ ๆ ได้กล่าวถึงประเด็นที่ ถูกถามว่า เข้าไปเป็น สปช. แล้วสามารถท�ำอะไรให้กบั สังคมมุสลิม ว่า...“ตนถูกเลือกเข้าไปเป็นสมาชิกสภาปฏิรปู แห่งในฐานะประชาชน คนไทยคนหนึง่ แต่ในฐานะทีต่ นเป็นมุสลิมก็ทำ� ให้ตอ้ งแสดงบทบาท บางส่วน อย่างเช่นการอธิบายความให้เพือ่ น สปช. ด้วยกันในเรือ่ ง หลักการและนิตศิ าสตร์อสิ ลาม มีบางประเด็นทีต่ นได้ทำ� งานร่วมกัน กับ รศ.ดร.วินยั ดะห์ลนั สมาชิก สปช. มุสลิมอีกคนก็คอื ... เรือ่ งวัฒนธรรม ทีข่ ายได้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในช่องทางทีอ่ าจารย์วนิ ยั ถนัดอยูแ่ ล้ว

คือ ในเรือ่ งของฮาลาล ฮาลาลจึงได้รบั ความสนใจและยอมรับในสมาชิก สภาปฏิรปู แห่งชาติพอสมควร เพราะประเด็นนีห้ รือเรือ่ งนีม้ นั ไม่มใี คร จับขึน้ มา ในเรือ่ งวัฒนธรรมทีข่ ายได้ คือให้เขียนไว้ในรัฐธรรมนูญ ในลักษณะของการปฏิรปู ทีจ่ ะท�ำให้วฒ ั นธรรม โดยเฉพาะเรือ่ งของ ฮาลาล ให้เป็นทีย่ อมรับของประเทศ และส�ำหรับประเทศไทยนีเ่ ป็น เรือ่ งทีไ่ ด้รบั การยอมรับจากนานาชาติในเรือ่ ง การมีผลิตภัณฑ์ฮาลาล ทีใ่ หญ่พอสมควร ซึง่ บทบาทของอาจารย์วนิ ยั ทีไ่ ด้ทำ� มาก็เป็นทีย่ อมรับ ก็ได้ออกไปสูส่ งั คมโลก” และว่า “ฮาลาลจึงถูกใส่ไว้ในรัฐธรรมนูญในเชิงของค�ำว่า มีการปฏิรปู ในเรือ่ งของวัฒนธรรมให้มนั ขายได้ วัฒนธรรมของทุกๆ ศาสนาสามารถ ขายได้ อย่างเช่นวัฒนธรรมของเกาหลีนขี่ ายในเรือ่ งอาหาร หรือ อุตสาหกรรมภาพยนตร์อย่างเช่น เดจังกึม ฮาลาลก็เช่นกัน ถือว่าเป็น วัฒนธรรมทางด้านอาหาร และเครือ่ งอุปโภคบริโภคทีเ่ ป็นวัฒนธรรม ซึง่ เป็นจุดแข็งของชาวมุสลิมทีส่ ามารถขายได้” ผศ.ดร.นิรนั ดร์

อาหารฮาลาลได้รบั ความนิยมเพิม่ ขึน้ ในคาซัคสถาน

ความต้องการอาหารทีผ่ า่ นกระบวนการตรวจสอบฮาลาล มีมากขึ้นในคาซัคสถาน ท�ำให้อุตสาหกรรมอาหารฮาลาล ประสบความส�ำเร็จอย่างมากในช่วง 10 ปีทผี่ า่ นมา โดยอาหาร ฮาลาลได้รบั ความนิยมทัง้ ในหมูม่ สุ ลิมและต่างศาสนิก Marat Sarsenbayev ประธานสมาคมอุตสาหกรรมฮาลาล แห่งคาซัคสถาน (AHIK) กล่าวว่า ก่อนหน้าปี 2005 เรือ่ งของ ฮาลาลถูกมองข้ามไป แต่ขณะนีค้ าซัคสถานก�ำลังพัฒนาด้าน

ศูนย์วทิ ยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ (สนง.ปัตตานี) จัดกิจกรรม “ฮาลาลสัญจรวิถรี อมฎอน”

ศูนย์วทิ ยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ - เมือ่ วันที่ 6 กรกฎาคม 2558 ศูนย์วทิ ยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ (ส�ำนักงานปัตตานี) จัดกิจกรรม “ฮาลาลสัญจรวิถรี อมฎอน” ประจ�ำปี 2558 โดยเชิญคณะกรรมการ อิสลามประจ�ำจังหวัด หน่วยงานรัฐและเอกชนในพืน้ ทีจ่ งั หวัด ชายแดนภาคใต้ เพือ่ สร้างจิตส�ำนึกในการบริโภคอาหารฮาลาล และตอยยิบในเดือนอันทรงเกียรติ สร้างสัมพันธ์ทดี่ รี ะหว่าง องค์กรในการท�ำงานร่วมกัน และสร้างเครือข่ายในงานเพือ่ พัฒนา งานด้านวิทยาศาสตร์ให้มคี วามก้าวหน้าและมีประโยชน์แก่สงั คม มุสลิมต่อไป พร้อมรับฟังการเสวนา เรือ่ ง “ทัศนทางการแพทย์ โภชนาการ และมิตอิ สิ ลามกับการถือศิลอดตามแบบอย่างท่าน ศาสดามูฮมั มัด (ซ.ล.)” และละศิลอดร่วมกัน โดยมีผเู้ ข้าร่วม จ�ำนวน 120 คน ณ ปาร์ควิว รีสอร์ท จังหวัดปัตตานี

6

อุตสาหกรรมอาหารฮาลาลอย่างจริงจัง โดยมีบริษทั ทีด่ ำ� เนินการ ด้านอาหารฮาลาลเปิดใหม่ทกุ ปี ความต้องการบริโภคอาหารฮาลาลมีเพิม่ ขึน้ คูข่ นานไปกับ จ�ำนวนมุสลิมทีเ่ พิม่ ขึน้ เช่นกัน โดยปัจจุบนั มีรา้ นอาหาร ภัตตาคาร และร้านกาแฟผุดขึน้ มากมายในเมืองหลวง แอสตาน่า ต่างกับ เมือ่ 10 ปีทผี่ า่ นมาซึง่ มีอยูไ่ ม่กแี่ ห่ง ปัจจุบนั ในซุปเปอร์มาร์เก็ตมีเนือ้ ฮาลาลให้เลือกซือ้ หลาย ชนิด อาทิ เนือ้ ม้า เนือ้ วัว เนือ้ แกะ และเนือ้ อูฐ รวมทัง้ ไส้กรอก ต่างๆ และเนือ้ สัตว์ปกี จ�ำนวนบริษทั ทีท่ ำ� กิจการเกีย่ วกับเนือ้ สัตว์ฮาลาลเพิม่ ขึน้ อย่างก้าวกระโดด จากเพียง 8 แห่งในปี 2005 เป็น 587 แห่งในปี 2012 และโรงเชือดแบบฮาลาลก็มเี พิม่ ขึน้ เป็น 130 แห่ง ซึง่ แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของตลาดอาหาร ฮาลาล ซึง่ ทางรัฐบาลก�ำลังสนับสนุนให้ประชาชนท�ำธุรกิจฮาลาล ด้วยเช่นกัน

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ ผูป้ ระกอบการฮาลาล

มุสลิมเชียงใหม่ - ฝ่ายกิจการฮาลาล ส�ำนักงานคณะกรรมการกลาง อิสลามแห่งประเทศไทย สถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย ส�ำนักงานคณะกรรมการอิสลาม จังหวัดเชียงใหม่ และ ศูนย์ วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัด โครงการอบรม พัฒนาศักายภาพผูป้ ระกอบการฮาลาลในพืน้ ทีภ่ าคเหนือ โดยมีนายกวินธร วงค์ลอื เกียรติ์ ประธาน กอจ.ชม. กล่าว ต้อนรับ นายเสรี ล�ำ้ ประเสริฐ รองเลขาธิการ คณะกรรมการอิสลาม แห่งประเทศไทย (กอท.) กล่าวรายงาน พล.ต.ต.สุรนิ ทร์ ปาลาเร่ เลขาธิการ กอท.กล่าวเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษ โดยมีผู้ ประกอบการเข้าร่วมกว่า 350 คน การอบรมครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงคฺเ์ พือ่ ให้ผปู้ ระกอบการทีข่ อ รับรองฮาลาลได้มคี วามรูค้ วามเข้าใจในเรืองฮาลาล เนือ่ งจากปัจจุบนั อาลาลเป็นเรือ่ งทีท่ กุ หน่วยงานให้ความส�ำคัญกับสินค้าอาลาล ซึง่ มีแนวโน้มส่งออกมากขึน้ จนรัฐบาลให้ความสนใจและจัดเป็น ยุทธศาสตร์ของชาติและผลิตภัฒฑ์อาลาล ผูผ้ ลิตจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการผลิตอย่างถูกต้องตามหลักการ ศาสนาอิสลาม และตามข้อก�ำหนดของคณะกรรมการอิสลาม แห่งประเทศไทย

กระบีเ่ มืองแพะหนุนเลีย้ งทัง้ ระบบ รองรับอุตสาหกรรมฮาลาล สู่ AEC

I Bank ร่วมน�ำพาธุรกิจฮาลาลไทย มุง่ ไกลสูต่ า่ งแดนครัง้ ที่ 3

ระหว่างวันที่ 27 - 28 กรกฎาคม 2558ณ โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่ นายมนต์ชยั รัตนเสถียร กรรมการและรักษาการ ผูจ้ ดั การ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ให้เกียรติเป็นประธาน เปิดงานสัมมนาเชิงปฎิบตั กิ าร “I Bank ร่วมน�ำพา ธุรกิจฮาลาลไทย มุง่ ไกลสูต่ า่ งแดน”ครัง้ ที่ 3 พบกับกูรผู เู้ ชีย่ วชาญตัวจริง เสียงจริงใน หลากหลายด้านเสริมสร้างองค์ความรูใ้ ห้กบั ประกอบการในการผลักดัน สูเ่ ป้าหมายของการได้การรับรองมาตรฐานฮาลาล โดยทางธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย มุง่ หวังว่าผูท้ เี่ ข้าร่วม สัมมนาเชิงปฎิบตั กิ ารในครัง้ นี้ จะได้รบั การรับรองมาตรฐานฮาลาล เพือ่ ลุน้ เป็นผูแ้ ทนผูป้ ระกอบการฮาลาลของไทย เดินทางไปเปิดตลาด การค้าในกลุม่ ประเทศมุสลิมต่อไป

ผูจ้ ดั การ Online - จังหวัดกระบี่ เดินหน้าส่งเสริม กระบีเ่ มืองแพะ หนุน เลีย้ งแพะทัง้ ระบบรองรับอุตสาหกรรมฮาลาล สูป่ ระชาคมอาเซียน โดยมี เป้าหมายสร้างฝูงปูย่ า่ แพะเนือ้ พันธุด์ ี 100 แม่ ผลิตพ่อพันธุแ์ ม่พนั ธุแ์ พะ ให้ฟาร์มเครือข่าย 150 ตัวต่อปี นายณรงค์ เกิดศรี ปศุสตั ว์จงั หวัดกระบี่ เปิดเผยว่า ตามทีจ่ งั หวัดได้ ขับเคลือ่ น “12 วาระกระบี”่ เพือ่ การพัฒนาทีย่ งั่ ยืน โดยจุดเน้นหนึง่ ในวาระ “เกษตรก้าวหน้า อุตสาหกรรมสะอาด พลังงานทดแทน” คือมุง่ ส่งเสริม “กระบีเ่ มืองแพะ” โดยมอบหมายให้สำ� นักงานปศุสตั ว์จงั หวัดจัดท�ำยุทธศาสตร์ การพัฒนาแพะทัง้ ระบบ ซึง่ ในปี 2558 ส�ำนักงานปศุสตั ว์จงั หวัดกระบี่ ได้ ด�ำเนินโครงการเพิม่ ประสิทธิภาพกลุม่ ผูเ้ ลีย้ งแพะรองรับอุตสาหกรรมฮาลาล สูก่ ารเป็นประชาคมอาเซียน โดยจัดอบรมหลักสูตรพัฒนาอาชีพแปรรูปผลิตภัณฑ์แพะ เน้นให้ ความรูเ้ รือ่ งคุณภาพ การปรุงเมนูแพะ การแปรรูปหนังแพะเป็นผลิตภัณฑ์ ต่างๆ การจัดอบรมเพือ่ พัฒนาการเรียนรูเ้ รือ่ งการคัดเลือกสายพันธุแ์ พะทีด่ ี ซึง่ จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาการเลีย้ งแพะทีม่ คี ณ ุ ภาพ รวมทัง้ การจัด เสวนาเกษตรกรผูเ้ ลีย้ งแพะ การประกวดแพะ และจัดนิทรรศการเผยแพร่ ความรู้ นอกจากนี้ สถานีวจิ ยั ทดสอบพันธุส์ ตั ว์จงั หวัดกระบี่ ยังได้รบั จัดสรรงบพัฒนากลุม่ จังหวัดภาคใต้ฝง่ั อันดามัน ปี 2558 โครงการศูนย์รู้ ผลิตและขยายพันธุแ์ พะโดยฟาร์มเครือข่ายเพือ่ ผลิตอาหารฮาลาลรองรับ นักท่องเทีย่ ว จ�ำนวน 12 ล้านบาท

ส�ำนักข่าวมุสลิมไทย www.muslimthaipost.com เว็บไซต์มุสลิมที่มีผู้เข้าชมมากที่สุด


หนังสือพิมพ์ มุสลิมไทยโพสต์ | ปีที่ 3 ฉบับที่ 38

พ.ร.บ. ซะกาต เป็น พ.ร.บ. ทางการเงิน ทีร่ บั ผิดชอบและร่างคณะกรรมการปฏิรปู ระบบสวัสดิการ สังคมในวิถอี สิ ลาม ของสภาปฏิรปู แห่งชาติ โดยมี นายเทียนฉาย กีระนันทน์ ประธานสภาปฏิรปู เป็น ทีป่ รึกษาคณะกรรมการ มี นายแพทย์พลเดช ปิน่ ประทีป เป็นประธานกรรมการ นายนิรนั ดร์ พันทรกิจ เป็นรองประธานกรรมการ นายนิฟาริด ระเด่น อะหมัด เป็นโฆษกกรรมการ นายนิอาแซ ซีอเู ซ็ง นาง กูไซม๊ะวันซาฟีนะ๊ มนูญทวี นายทวีศกั ดิ์ หมัดเนาะ นายอับดุลเลาะ หนุม่ สุข นายวินยั ดะห์ลนั นายไพโรจน์ มินเด็น นายชัช หะซาเล็ม เป็นกรรมการ และมีนายอิศรา สันติศาสน์ เป็นกรรมการและเลขานุการ ท�ำไม พ.ร.บ. นีจ้ งึ แท้งก่อนน�ำเข้าสูก่ ารพิจารณาของสภาปฏิรปู แห่งชาติ เนือ่ งจากความขัดแย้ง ทางเทคนิคของคณะกรรมการปฏิรปู ระบบสวัสดิการสังคมในวิถอี สิ ลาม สภาปฏิรปู แห่งชาติทไี่ ม่เข้าใจ ในบทบาทของคณะกรรมการอิสลาม นีแ่ หละครับทีเ่ คยโดนล้มมาแล้ว ร่างเดียวกันเลย หลังจากทีก่ ฤษฎีกา ท�ำงานกันมาเป็นเดือนๆ เลย จนกระทัง้ ร่างกลายเป็นทีพ่ อใจของกฤษฎีกา แล้ว ก�ำลังจะส่งเข้า สนช.คนนีก้ เ็ ข้าไปล้ม เข้าไปชีห้ น้าผมกับคุณทวีศกั ดิ์ (หมัดเนาะ) ว่ามีความรูท้ างศาสนาแค่ไหน เป็นตัวแทนองค์กรศาสนา หรือเปล่าทีไ่ ด้มาท�ำเรือ่ งนี้ กฤษฎีกาตกใจเลยทีม่ สุ ลิมต้องมาทะเลาะ กันเอง ผมกับคุณทวีศักดิ์ ไม่ตอบสักค�ำ เรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2549 - 2550 ยุคนัน้ เป็นยุคของพลเอกสุรยุทธ์ จุลลานนท์ เป็น นายกรัฐมนตรี พลเอกสุรยุทธ์นใี่ ห้ฟาสท์แทร็กค์ (fast track) ปกติ กฎหมายต้องใช้กรรมการกลั่นกรอง แต่กฎหมายฉบับนี้ไม่ต้องเข้า กรรมการกลัน่ กรอง นายแพทย์พลเดช ปิน่ ประทีป รัฐมนตรีชว่ ยว่าการ โอกาสอันยิง่ ใหญ่ “ซะกาตจากต่างประเทศ” ข้อดีทสี่ ำ� คัญทีส่ ดุ คือ ซะกาตทีม่ าจากต่างประเทศ จากซาอุฯ จาก กระทรวงพัฒนาสังคมความมัน่ คงของมนุษย์นที่ มุ่ ไปทัง้ ตัวเลย” มาเลย์ จากบรูไน หรือประเทศอะไรต่างๆ ทีเ่ ขาอยากจะมาบริจาคช่วย มุสลิมในประเทศไทย ตอนนีจ้ ะเข้ามายากล�ำบากเพราะอเมริกาจ้องทีจ่ ะ ตรวจสอบ แต่พอเรามี พ.ร.บ. ซะกาต และองค์กรทีจ่ ะจดขึน้ ใหม่ มันจะ สามารถเป็นตัวแทนของประเทศไทยรับบริจาคจากซาอุฯ จากประเทศ อืน่ ๆ แล้วก็เอามา และสามารถตรวจสอบได้ ฝ่ายความมัน่ คงฯ และ ฝ่ายรัฐอื่นก็มีความมั่นใจในเรื่องเงินที่จะไหลเข้ามาจากต่างประเทศ คือมันมีแต่ได้ผลประโยชน์กจ็ ะเกิดขึน้ กับสังคมมุสลิมอย่างแน่นอน มาจดทะเบียนนีไ้ ด้ ถ้ากฎหมายนีอ้ อกมานี่ กองทุนซะกาตทีม่ อี ยูเ่ ดิมจะ เข้ามาจดทะเบียนกับกฎหมายนี้ก็ได้ หรือจะอยู่อย่างนั้นต่อไปก็ได้ ไม่บังคับ แต่ถ้าเข้ามาก็จะได้รับประโยชน์ มันก็มีระบบ อินเซ็นธีฟ (Incentive) 1.คุณจะได้รบั การรับรองสถานะ 2.คุณจะต้องเป็นนิตบิ คุ คล 3.คุณจะได้เชือ่ มโยงกับองค์กรอืน่ แต่ถา้ คุณไม่ยนิ ดีทจี่ ะเข้ามาก็ไม่มี ใครว่าอะไร ก็อยูไ่ ปอย่างนัน้ ต่อไปทัง้ นีห้ ากเป็นนิตบิ คุ คลระบบการบัญชี ก็จะต้องถูกต้อง ความโปร่งใสก็จะเกิดขึ้น ซึ่งเป็นไปตามหลักการ ศาสนบัญญัตนิ นั้ เอง

ซากาตแก้ปญ ั หาความยากจนของมุสลิมไทย

นายแพทย์พลเดช ปิน่ ประทีป เป็นประธานกรรมการปฏิรปู ระบบ สวัสดิการสังคมในวิถอี สิ ลาม สภาปฏิรปู แห่งชาติ กล่าวว่า...ประเด็นที่ 1 “ปัญหาความยากจนของมุสลิมต้องรีบเร่งแก้ปญ ั หา” จากการศึกษาพบว่า จากเดิมตัง้ แต่ 40-50% เป็นคนจน ลดลงมาทัง้ ประเทศเหลือแค่เพียง 9% อันนีห้ มายถึงว่าคนไทยโดยทัว่ ไปได้รบั ประโยชน์จากการแก้ปญ ั หา ความยากจน โดยผ่านแผนพัฒนาของรัฐบาลมาโดยตลอด แต่วา่ ส�ำหรับ ประชากรมุสลิมมันไม่เป็นอย่างนัน้ ในระยะเวลา 15 ปี ชาวไทยมุสลิม มีความยากจน 41% ลดลงมาเหลือแค่ 25% (ลดลงนิดเดียว) เมือ่ เทียบ กับความยากจนโดยรวมของประเทศซึง่ มีเหลือเพียงแค่ 9% เท่านัน้ ประเด็นที่ 2 ก็คอื มุสลิมมีทนุ ทางวัฒนธรรมตามวิถอี สิ ลามทีเ่ รียกว่า “ซะกาต” ซึง่ มุสลิมทีท่ รัพย์สนิ เขาจะต้องบริจาค 2.5% ของทรัพย์สนิ ทีถ่ อื ครองอยูใ่ นปีนนั้ “มีตวั กลางทีจ่ ะน�ำซากาตไปให้กบั คนยากคนจน” แต่ปญ ั หาทีผ่ า่ นมาคือในประเทศไทยไม่มกี ฎหมายรองรับ เพราะฉะนัน้ เรือ่ งซะกาตจึงเป็นไปตามยถากรรม เป็นการปฏิบตั ไิ ปตามหลักศาสนา ตามยถากรรมไม่มรี ะบบอะไรมาดูแล ต่างกับประเทศมุสลิมอย่างมาเลเซีย อินโดนีเซีย มีการเก็บซะกาตหน่วยงานรัฐจะเป็นคนเก็บ มันก็มคี วาม น่าเชือ่ ถือ บางคนก็บริจาคได้ แต่ของประเทศไทยความน่าเชือ่ ถือยังต�ำ่ นพ.พลเดช กล่าวต่อว่า...“ผมในฐานะคนนอก เรือ่ งนีม้ นั มีคณ ุ ค่า มาก เป็นความโชคดีของพีน่ อ้ งมุสลิมที่ เอกองค์อลั ลอฮ์ ทรงพระปรีชาญาณ พระองค์ทรงบัญญัตหิ ลักการนีข้ นึ้ มา เพือ่ บาลานซ์สงั คมให้มคี วามเป็น ธรรม ลดความเลือ่ มล�ำ้ มันตรงประเด็นในการแก้ไขปัญหาความยากจน มันทันสมัยและน�ำสมัย ซึง่ มันดีมากๆ"

คนกลาง คือกลไกส�ำคัญเรือ่ งซากาต

เมือ่ คนให้เจอกับคนรับ ท�ำให้คนให้รสู้ กึ เหนือกว่า และคนรับรูส้ กึ ต�ำ่ ต้อย “ค่าของความเป็นมนุษย์จะต่างกัน” แต่การทีม่ ตี วั กลาง คนให้ นีไ่ ม่ได้เจอกับคนรับหรอก แต่ให้ตามศรัทธา คนรับนีม่ ศี กั ดิศ์ รีกเ็ หมือนกับ เขาได้รบั เงินเหล่านีจ้ ากทางศาสนา อันนีเ้ ป็นหลักส�ำคัญถึงต้องมีตวั กลาง เพราะฉะนัน้ กองทุนซะกาตจึงต้องมีรฐั มารับรอง มีกฎหมายมารองรับ มันจะเป็นเครื่องมือแก้ไขปัญหาความยากจนในมือของมนุษย์เราได้ มุสลิม 700,000 คนทีอ่ ยูใ่ นข่ายความยากจน เพราะฉะนัน้ การทีเ่ ราจะ ออกกฎหมายฉบับนีจ้ งึ จ�ำเป็นและจะท�ำให้ระบบสวัสดิการสังคมในวิถี อิสลามมันได้ปฏิบตั จิ ริง กองทุนซะกาตนีม่ ี 3 ระดับ คือ ระดับที่ 1 คือ ระดับมัสยิด, ระดับที่ 2 คือ ระดับจังหวัด ก็คอื กรรมการอิสลามประจ�ำ จังหวัด ระดับที่ 3 คือ ระดับชาติ และมูลนิธ,ิ สมาคมฯ ของพีน่ อ้ งมุสลิม

เผยเส้นทาง พ.ร.บ. ซากาต

“สปช.นีม่ หี น้าทีแ่ ค่เพียง การออกแบบ การตรวจสอบ แล้ว ก็โหวตรับรอง เราไม่มหี น้าทีไ่ ปออกกฎหมาย ต้องส่งไปให้รฐั บาล รัฐบาลเขาจะไปเลือกอีกทีหนึง่ ถึงแม้วา่ เราไม่ผา่ นมติของ สปช. เราก็สง่ ไปให้รฐั บาลอยูด่ ี คือรัฐบาลสามารถหยิบทัง้ ทีผ่ า่ นโหวต ใน สปช.หรือไม่ผา่ นโหวตก็ได้” ความจริงร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ เกิดขึน้ จากงานวิจยั ของ ศ.ดร.อิศรา ศานติศาสน์ตอ้ งยอมรับว่าเป็นคนบุกเบิกเรือ่ งนี้ หลังจากท�ำวิจยั เรือ่ ง สุขภาวะวิถมี สุ ลิม “ซะกาตกับการแก้ไขปัญหาความยากจนในวิถี อิสลาม” หากสามารถผ่าน พ.ร.บ.ซะกาต ได้ จะสามารถส่งเสริมและ เปิดโอกาสให้องค์กรหรือชุมชนต่างๆ สามารถจัดตัง้ กองทุนซะกาตได้ และสามารถบริหารจัดการกองทุนให้มปี ระสิทธิภาพได้ อีกทัง้ ยังสามารถ จัดเก็บซะกาตได้ตามศักยภาพ และท�ำให้กองทุนซะกาตเป็นประโยชน์ สูงสุดต่อสังคมมุสลิมและประเทศชาติอกี ด้วย ถามว่าท�ำไม พ.ร.บ.ซะกาต จึงไม่ผา่ นสภา หลังจากทีป่ ระธาน สภาปฏิรปู แห่งชาติได้บรรจุวาระเรือ่ ง พ.ร.บ.ซะกาต แบบพิเศษเข้าสู่ สภาแล้ว เรือ่ งนีน้ า่ จะเป็นเรือ่ งการขัดข้องทางด้านเทคนิค ทีต่ า่ งฝ่าย ต่างไม่เข้าใจในบทบาทของกันและกัน ระหว่างผูย้ กร่าง และคณะกรรมการ อิสลามกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ด้วยปัญหาทางเทคนิคบางประการ ทีข่ าดการประสานงาน

รศ.ดร.วินยั ดะห์ลนั กล่าวว่า... เหตุผลประการใดว่าท�ำไมถึง ถอนนัน้ จากการตรวจสอบและได้คยุ กับเพือ่ นๆ ทีเ่ ป็น สปช.มุสลิม นิ อาแซ นิฟาริด และ อ.นิรนั ดร์ “เราต้องเข้าใจการท�ำงานของ สปช.ว่า การถอด ร่าง พ.ร.บ.นัน้ ประธาน สปช. หรือรองประธาน สปช. จะถอน ไม่ได้ตอ้ งผูเ้ สนอเป็นผูถ้ อนเพราะว่ามันได้ถกู บรรจุในมติไปแล้วนีค่ อื อันทีห่ นึง่ อันทีส่ องก็คอื ว่า สปช.นีม่ อี ำ� นาจเป็นฝ่ายวิชาการของ ครม.และ ก็ของ คสช. เราท�ำหน้าทีเ่ ป็นฝ่ายวิชาการหน้าทีข่ องเราก็คอื เป็นฝ่าย ศึกษาแล้วก็สง่ ข้อมูลในเชิงวิชาการ หากมีรา่ ง พ.ร.บ.ด้วยก็เสนอร่าง พ.ร.บ. ไปด้วย แล้วก็ครม.ก็จะน�ำเสนอให้ทาง สนช. ไปพิจารณาให้จดั ท�ำเป็น พ.ร.บ. ออกไป แม้วา่ จะมีการถอนออกไป แต่วา่ เนือ่ งจากมันได้ บรรจุอยูใ่ นวาระ ได้มกี ารศึกษาได้มกี ารจ่ายค่าศึกษาจ่ายค่าวิจยั กันไป เรียบร้อยแล้ว มีการร่าง พ.ร.บ. กันเสร็จเรียบร้อยแล้ว แม้จะถูกถอน ก็ยงั ถือว่าความสมบูรณ์ของการท�ำการศึกษานัน้ มันยังอยูค่ รบถ้วน เพียงแต่วา่ ไม่ผา่ นการพิจารณาของ สปช. เท่านัน้ เพราะฉะนัน้ มันก็จะ อีกแนวทางหนึง่ ซึง่ ทางสภา สปช.สามารถทีจ่ ะส่งรายงายฉบับนีเ้ ขา ไปสู่ ครม. ให้พจิ ารณาได้เช่นเดิม ผมจึงขอเรียนด้วยประสบการณ์ทผี่ มท�ำงานอยูใ่ น สปช.ว่า เรือ่ งนี้ นัน้ ไม่ได้มปี ญ ั หาอะไรมากมายขอให้ทกุ คนสบายใจได้ พ.ร.บ. ซะกาต ไม่ได้ถกู คว�ำ่ “เพราะมันยังไม่ได้หงาย” สปช. ไม่ได้มหี น้าทีใ่ นการ พิจารณาร่าง มันไม่ใช่หน้าทีข่ อง สปช. เพราะหน้าทีข่ อง สปช. คือ การ ศึกษา ศึกษาแล้วเห็นว่าดี มีประโยชน์ ก็จดั ส่งให้ ครม. โดยครม. จัด ท�ำเป็นร่างของครม.แล้วก็สง่ ให้ สนช.ไปออกเป็นมติของสภา อันนีค้ อื กระบวนการ ซึง่ ก็มอี ยูห่ ลายอัน แต่วา่ จนกระทัง้ บัดนีย้ งั ไม่มี พ.ร.บ. ใดของ สปช.ทีไ่ ด้ถกู ก�ำหนดออกมาเป็น พ.ร.บ. เลยแม้แต่ฉบับเดียว” รศ.ดร. วินยั กล่าว ท้ายทีส่ ดุ ร่าง พ.ร.บ.ซะกาต ยังคงเดินหน้าต่อไปตามกระบวนการ ซึง่ ได้รบั การคาดหวังว่าจะช่วยเยียวยาแก้ปญ ั หาความยากจนของชาว ศ.ดร.อิศรา ศานติศาสน์ กล่าวต่อประเด็นนีว้ า่ ... “ พ.ร.บ.นีเ้ คย ไทยมุสลิมได้เป็นอย่างดียงิ่ ทัง้ นีต้ อ้ งขอขอบคุณผูใ้ หญ่หลายๆท่านที่ ถูกล้มมาแล้วครัง้ หนึง่ ทีค่ ณะกรรมการกฤษฎีกา และคนทีล่ ม้ พ.ร.บ.นี้ ท�ำงานอย่างหนักหน่วงในการผลักดัน พ.ร.บ. ดังกล่าวนี้ และหวังเป็น ก็คอื มุสลิมทีเ่ ป็นตัวแทนขององค์กรศาสนาอิสลาม ตอนนัน้ องค์กรศาสนา อย่างยิง่ ว่า ร่าง พ.ร.บ.ซะกาต ดังกล่าวนีจ้ ะผ่านความเห็นชอบจากทุก ไม่วา่ จะเป็นคุณพิเชษฐ์ (สถิรชวาล) และจุฬาราชมนตรีกห็ นุนเต็มที่ และ ภาคส่วนและถูกประกาศใช้เป็น พ.ร.บ.ซะกาต ทีส่ มบูรณ์แบบต่อไปใน ก็สง่ ตัวแทนเข้าไป แต่ตวั แทนกลับไปพูดในนามของตัวเอง พ.ร.บ.เดียวกัน อนาคตกันใกล้นี้ อามีน..

ส�ำนักข่าวมุสลิมไทย www.muslimthaipost.com เว็บไซต์มุสลิมที่มีผู้เข้าชมมากที่สุด

7


หนังสือพิมพ์ มุสลิมไทยโพสต์ | ปีที่ 3 ฉบับที่ 38

ซาอุฯ เพิม่ ความสะดวกฮุจญาต ติด WiFi ทัว่ พืน้ ที่

นักเรียนมุสลิมมะห์เมืองมะกัน ได้รบั เลือกผูแ้ ต่งกายดีประจ�ำปี

อับรอ ชาฮีน Abrar Shahin นักเรียนระดับมัธยมปลายของโรงเรียน มัธยมคลิฟตัน Clifton High School ได้รบั เลือกเป็นผูแ้ ต่งกายดีเด่น โดยการโหวตคะแนน นับเป็นครัง้ แรกทีม่ สุ ลิมะฮ์ทคี่ ลุมฮิญาบ ได้รบั ต�ำแหน่งนี้ ชาฮิน กล่าวว่า เธอรูส้ กึ ประหลาดใจ แต่กย็ นิ ดีกบั ต�ำแหน่งทีไ่ ด้รบั ซึ่งก่อนหน้านี้เคยมีทั้งนักเรียนที่เป็นเชียร์ลีดเดอร์ หรือที่มีชื่อเสียง เป็นทีร่ จู้ กั ได้รบั ต�ำแหน่งนีส้ บั เปลีย่ นกันไป ซึง่ นับว่าครัง้ นีเ้ ป็นการฉีก แนว และท�ำลายความรูส้ กึ อคติทมี่ ตี อ่ นักเรียนทีค่ ลุมฮิญาบ การได้รบั ต�ำแหน่งนีเ้ หมือนฝันทีเ่ ป็นจริง และเธอจะพยายาม แก้ไขทัศนคติทไี่ ม่ถกู ต้องเกีย่ วกับการแต่งกายแบบอิสลามในสหรัฐ ฯ คุณครูสอน Lindsay Cinque ซึง่ เป็นทีป่ รึกษานักเรียนชัน้ ม.ปลาย กล่าวว่า โรงเรียนเข้าเช้ามาก ท�ำให้นกั เรียนส่วนใหญ่มกั จะสวม กางเกงวอร์ม หรือแต่งตัวตามสบายมาเรียน แต่ชาฮินเป็นคนทีแ่ ต่งกาย ได้เหมาะสมทุกวัน และเสือ้ ผ้าทีเ่ ธอเลือกสวมใส่ลว้ นแสดงถึงภาคภูมใิ จ ในตัวเอง การได้ตำ� แหน่งนีใ้ นท่ามกลางนักเรียนทัง้ หมด 800 คน แสดง ถึงการให้เกียรติอนั ยิง่ ใหญ่

ครูตา่ งศาสนิกร่วมถือศีลอด เพือ่ สร้างความตระหนักรูเ้ กีย่ วกับอิสลาม รอมฎอนที่ผ่านมา หลังจากที่ครูต่างศาสนิกได้รับทราบว่า ชุมชนมุสลิมในคาร์ดฟิ ฟ์ (เมืองหลวง เมืองทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ และมีประชากร มากทีส่ ดุ ของเวลส์) จัดเลีย้ งอาหารให้กบั คนไร้บา้ นตลอดทัง้ เดือน คณะครูตา่ งศาสนิกจ�ำนวนหนึง่ จึงได้ประกาศถือศีลอด 1 วัน เพือ่ สร้างความตระหนักรูเ้ กีย่ วกับอิสลาม และแสดงความชืน่ ชมต่อ ความพยายามในการท�ำความดีของชาวมุสลิม Andrew Bodgin ครูโรงเรียน Celtic English Academy ในพาร์ค เพลส เชือ่ ว่า การตัดสินใจท�ำกิจกรรมถือศีลอดจะช่วย เชือ่ มโยงนักเรียนทีเ่ ป็นมุสลิม ทัง้ ทีเ่ ป็นนักเรียนจากต่างชาติ และ นักเรียนมุสลิมในชุมชน โดยจะมีการรวบรวมเงินบริจาคเพือ่ ใช้ใน โครงการธนาคารอาหารด้วย

มุสลิมมะห์ถกู ปฏิเสธรับเข้าท�ำงาน เหตุผลง่ายๆ เธอไม่กนิ หมู

วิทยาลัยมุสลิมในอินเดียสัง่ ห้าม นักศึกษาแต่งกายไม่สภุ าพ บริษทั ในสิงคโปร์ปฏิเสธการสมัครงานในฝ่ายบริหารของ สาวมุสลิมเชือ้ สายจีน โดยอ้างว่า การทีเ่ ธอไม่กนิ หมูจะท�ำให้เกิด ปัญหากับเพือ่ นพนักงานคนอืน่ ๆ หากต้องไปร่วมงานเลีย้ งของ บริษทั ด้วยกัน Heidi Heng โพสต์ลงในเฟสบุ๊กของเธอว่า “เรื่องอาหาร กับหน้าทีก่ ารงานไม่เห็นจะเกีย่ วข้องกัน ฉันกินอาหารฮาลาล ส่วนคนอืน่ กินอาหารไม่ฮาลาล ก็เท่านัน้ ....แค่อยากได้ตำ� แหน่ง

ในปีการศึกษาใหม่นี้ วิทยาลัยสตรีมสุ ลิมได้ออกกฎระเบียบใหม่ ห้ามนักศึกษาสวมกางเกงยีนส์รดั รูป เลกกิง้ และเสือ้ เอวลอย ซึง่ ได้รบั การสนับสนุนจากบรรดาผู้ปกครองซึ่งต้องการให้บุตรหลานของตน แต่งกายสุภาพ อาจารย์ใหญ่ B Seethalakshmi กล่าวว่า ทีผ่ า่ นมาทุกปีกม็ กี าร ห้ามปรามด้วยวาจา แต่กย็ งั มีนกั เรียนทีฝ่ า่ ฝืนถึงจะไม่มากนัก ทางโรงเรียน เลยจ�ำต้องก�ำหนดให้สวมชุดแบบประเพณีทอ้ งถิน่ คือ เสือ้ ทีย่ าวถึง หน้าแข้ง เสือ้ นอก และกางเกงขายาว ตัง้ แต่วนั ที่ 8 กรกฎาคม ทีผ่ า่ นมา ส่วนนักเรียนทีส่ วมเครือ่ งแต่งกายแบบอิสลาม เช่น ฮิญาบ นิกอบ หรือมีผา้ คลุมผม ได้รบั อนุญาตให้เข้าศึกษาในโรงเรียนได้ โรงเรียนสตรี มุสลิมแห่งนี้ บริหารงานโดย สมาคมการศึกษามุสลิม (MES) แห่ง Nadakkavu ใน Kozhikode อย่างไรก็ตาม การตัดสินใจดังกล่าวได้รบั ทัง้ เสียงชืน่ ชม และเสียง ต่อต้านจากกลุม่ สิทธิสตรี ทีก่ ล่าวว่า ไม่อาจรับได้ทมี่ กี ารบังคับในการ แต่งกาย โดยไม่ควรมองว่าการแต่งกายในบางแบบนัน้ ดีกว่าในแบบอืน่ ๆ

8

Bandar Al-Khuzaim ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายศูนย์ขา่ วสารเทคโนโลยี ส�ำนักงานประธานฝ่ายกิจการมัสยิดศักดิส์ ทิ ธิท์ งั้ สอง กล่าวว่า ทาง ส�ำนักงานฯ ได้สงั่ ให้ตดิ WiFiบริเวณพืน้ ทีร่ อบมัสยิดฮะรอม เพือ่ ให้การเชือ่ มต่อสือ่ สารระหว่างเจ้าหน้าทีส่ ำ� นักงาน กับผูม้ าแสวงบุญ เป็นไปได้โดยง่าย ทัง้ นี้ ทางส�ำนักงานฯ จะใช้ชอ่ งทางนีใ้ นการส่ง ข้อความสัน้ ซึง่ เป็นค�ำแนะน�ำ และค�ำเตือนไปยังฮุตญาจ นอกจากนัน้ จะมีการจัดเตรียมบริการ Bluetooth ส�ำหรับผูท้ ี่ เดินตอว๊าฟ โดยจะเป็นการช่วยนับจ�ำนวนการเวียนรอบว่าถึงรอบ ทีเ่ ท่าใด บริการนีน้ ำ� เสนอจากศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย อุมม อัล-ฆูรอ ในมักกะห์ บริการใหม่อกี อย่างหนึง่ ส�ำหรับฮุจญาต คือ การเปิดให้ลง ทะเบียนส�ำหรับผูท้ ตี่ อ้ งการจะมาเอีย๊ ะติกาฟทีม่ สั ยิดฮะรอม ในภาษา ต่างๆ 6 ภาษา ได้แก่ อาระบิค อังกฤษ ฝรัง่ เศส อุรดุ เตอร์กชิ และ ฟาร์ซี รวมทัง้ การให้บริการลงทะเบียนส�ำหรับผูท้ ตี่ อ้ งการเข้าชมส่วน แสดงนิทรรศการ และโรงงานท�ำผ้าคลุมกะบะฮ์อกี ด้วย

งานในฝ่ายบริหาร แต่ไม่ได้กไ็ ม่เห็นเป็นไร...ท�ำไมต้องมาอ้าง เรือ่ งแบบนีด้ ว้ ย” ไฮดี้ เฮง ยืน่ สมัครงานทีบ่ ริษทั แห่งหนึง่ โดยติดรูปทีส่ วม ผ้าคลุมฮิญาบลงในใบสมัคร จึงท�ำให้เธอถูกเข้าใจผิดว่าไม่ได้มี เชือ้ สายจีน เจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ปฏิเสธใบสมัครของเธอ โดย อ้างว่า ทางบริษทั ต้องการรับพนักงานทีพ่ ดู ภาษาจีนได้ แต่เมือ่ ไฮดีอ้ ธิบายว่า เธอเป็นชาวจีนมุสลิมและพูดภาษาจีนได้ เจ้าหน้าที่ กลับถามอีกว่า เธอไม่กนิ หมูใช่หรือไม่ และอธิบายต่อว่า การ ต้องกินอาหารฮาลาลอาจจะท�ำให้เพื่อนร่วมงานไม่สะดวกใจ โดยเฉพาะเมือ่ ต้องไปร่วมงานเลีย้ งของบริษทั โพสต์ของไฮดี้ มีผคู้ ลิก๊ เข้าไปกด like แชร์ และแสดง ความคิดเห็นจ�ำนวนมาก โดยมีการประณามนโยบายของบริษทั และให้การสนับสนุนเธอ สามีของไฮดี้ Nazirul Rahim ยังได้ แชร์ขอ้ ความของภรรยา และให้ความเห็นว่า “เทรนด์ใหม่... มุสลิมท�ำงานในบริษัทที่เสิร์ฟหมูในงานเลี้ยงไม่ได้...สิงคโปร์ ต้องให้เหตุผลในเรือ่ งนี.้ ..ก�ำลังคิดว่าจะฟ้องร้องบริษทั ดีมยั้ ” ในสิงคโปร์มมี ลุ ลิมคิดเป็นประมาณ 14-15% ของจ�ำนวน ประชากรทัง้ ประเทศ

ผลส�ำรวจรัสเซีย: ต่อต้านการคลุมฮิญาบในโรงเรียน

Karina Pipiya นักสังคมวิทยาผูท้ ำ� การส�ำรวจกล่าวว่า สือ่ มัก จะเน้นข่าวทีเ่ กีย่ วกับการโจมตีของกลุม่ ติดอาวุธ ทีอ่ า้ งว่ากระท�ำการ ในนามของอิสลาม ในขณะทีไ่ ม่คอ่ ยได้ฉายภาพให้เห็นในสิง่ ดีๆ ที่ อิสลามมีอยู่ หากมีการน�ำเรือ่ งราวเกีย่ วกับอิสลามในอดีตมาเผยแพร่ ตัวเลขของผูท้ ไี่ ม่พอใจในการคลุมฮิญาบอาจลดน้อยลง ผลการส�ำรวจของศูนย์สำ� รวจอิสระ Levada เปิดเผยว่า ชาวรัสเซีย 3 ใน 4 คน ไม่เห็นด้วยกับการคลุมศีรษะของนักเรียน นักศึกษา ใน โรงเรียน และมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะในกรุงมอสโคว์ ผูไ้ ม่เห็นด้วย กับชุดแต่งกายแบบมุสลิม มีสงู ถึงร้อยละ 91 ในการส�ำรวจทัว่ ดินแดนรัสเซีย มีผเู้ ห็นด้วยว่า นักเรียนมุสลิม มอสโคว์เปิดเผยผลส�ำรวจชาวรัสเซียมีความไม่ชอบการคลุม ควรมีสทิ ธิเ์ ลือกสวมผ้าคลุมศีรษะไปโรงเรียน เพียงร้อยละ 18 ในขณะ ฮิญาบเพิม่ มากขึน้ ทัง้ นีก้ ลุม่ ทีส่ ำ� รวจได้ตำ� หนิสอื่ รัสเซียว่า ไม่ได้ให้ ทีม่ ผี ไู้ ม่เห็นด้วยกับการสวมผ้าคลุมไปโรงเรียนถึงร้อยละ 74 ข้อมูลทีเ่ พียงพอเกีย่ วกับอิสลามทีแ่ ท้จริง และยังมีการสร้างภาพว่า อนีง่ ผลการส�ำรวจครัง้ นีไ้ ด้จากการสอบถามผูใ้ หญ่ชาวรัสเซีย อิสลามเป็นศาสนาทีน่ า่ กลัว จ�ำนวน 800 คน ทัว่ ประเทศ

ส�ำนักข่าวมุสลิมไทย www.muslimthaipost.com เว็บไซต์มุสลิมที่มีผู้เข้าชมมากที่สุด


หนังสือพิมพ์ มุสลิมไทยโพสต์ | ปีที่ 3 ฉบับที่ 38

หากเราได้ศกึ ษาประวัตศิ าสตร์ไทยตัง้ แต่ ยุคอยุธยาในรัชสมัยพระเจ้าทรงธรรมมาจนถึง ยุครัตนโกสินทร์ฯในรัชการที่ 7 เราจะพบว่ามี บรรดาขุนนางมุสลิม ทีม่ าจากเปอร์เซีย มลายู จาม ชวา และออตโตมาน (มัวร์) ได้เข้าร่วมรับ ราชการในต�ำแหน่งขุนนางส�ำคัญต่างๆ และร่วม ต่อสูก้ อบกูเ้ อกราช ร่วมก่อร่างสร้างเมืองเคียงข้าง บรรพชนชาวสยามมาตลอดประวัตศิ าสตร์

บรรพชนเหล่านี้ อพยพมาเป็นข้ารับใช้ในพระเจ้าแผ่นดิน กรุงสยาม ตัง้ ยุคอยุธยาเรือ่ ยมาถึงรัตนโกสินทร์ จนได้ถกู บันทึก ไว้เป็นเกียรติประวัติ ในพงศาวดาร และประวัตศิ าสตร์แห่งชาติ ทัง้ ในรูปของจิตกรรมฝาผนังตามวัดวาอาราม ตามโบสถ์ วิหาร ต่างๆ ผ่านค�ำบอกเล่า ผ่านตัวหนังสือ ให้อนุชนรุน่ หลังได้ศกึ ษา เรียนรูไ้ ว้เป็นแบบอย่าง ในเวลาต่อมา ขุนนางมุสลิมทีโ่ ดดเด่นทีส่ ดุ ในรัชสมัยของพระเจ้ากรุงธนบุรี ก็ คือ หลวงนายศักดิ์ (หมุดหรือแขก) ทีร่ ว่ มรับใช้พระเจ้ากรุงธนบุรใี นการ กูช้ าติและร่วมก่อร่างสร้างเมือง ตัง้ แต่ครัง้ ทีท่ พั พระยาตากเข้าตีเมือง จันทบูร เมือ่ พระเจ้าตากสินมหาราชได้ปราบดาภิเษกเป็นพระเจ้ากรุง ธนบุรี พระองค์ได้ทรงพระราชทานบรรดาศักดิห์ ลวงนายศักดิ์ เป็น พระยายมราช และเป็นพระยาจักรีในเวลาต่อมา เจ้าพระยาจักรีศรีองครักษ์ (หมุดหรือแขก) มีชอื่ จริงว่า มะหะหมูด (มะห์มดู ) เป็นบุตรของพระยาลักษมณา (บุญยัง) กับหม่อมดาว เกิดเมือ่ พ.ศ. ๒๒๗๐ ในสมัยกรุงศรีอยุธยา ได้ถวายตัวรับราชการเป็นมหาดเล็ก ในสมัยสมเด็จพระเจ้าเอกทัศน์ ต่อมาได้รบั พระราชทานบรรดาศักดิเ์ ป็น หลวงนายศักดิน์ ายเวร หรือเรียกกันโดยทัว่ ไปว่า "หลวงนายศักดิ"์ พระยาลักษมณา (แม่ทพั เรือ) บิดาของหลวงนายศักดิ์ เป็นบุตร ของพระยาราชบังสัน (ฮะซัน) และฮะซันเป็นบุตรของสุลต่านสุไลมาน เจ้าเมืองนครสังงอรา (สงขลา-พัทลุง) ซึง่ เป็นมุสลิมเชือ้ สายเปอร์เซีย เจ้าพระยาจักรี มีบตุ ร ๓ คน คือ พระยายมราชเกษตราธิบดี (หมัดหรือจุย้ ), พระยาราชวังสัน (หวัง) ซึง่ เป็นคุณตาของสมเด็จ พระศรีสลุ าไลย (เจ้าจอมมารดาเรียม) พระบรมราชชนนี ใน พระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยูห่ วั และคนที่ ๓ คือ ลักษมณา ผูถ้ กู กองทัพเมืองนครศรีธรรมราชจับตัวไปในคราวทีเ่ จ้าพระยา จักรี (หมุด) ยกทัพ ไปตีเมืองนครศรีธรรมราชในปี พ.ศ. ๒๓๑๒ พระยาจักรี หรือ หลวงนายศักดิ์ เริม่ ต้นต่อสูเ้ คียงบ่าเคียงไหล่ กับพระยาตาก เมื่อครั้งที่พระยาตากยกทัพเข้าตีเมืองจันทบูร ท่านเป็นข้าหลวงคนหนึ่งที่ถูกส่งมาจากพระนครศรีอยุธยาเพือ่ มาเก็บส่วยอากรจากหัวเมืองตะวันออก เช่น ชลบุรี จันทบูร ฯลฯ และค้างอยูใ่ นจันทบูรเมือ่ ครัง้ ทีก่ รุงศรีอยุธยาถูกพม่าตีแตก หลังจากทีพ่ ระยาตากชนะศึกจันทบูร ท่านก็ได้รวบรวมเงิน ทีเ่ ก็บได้จากส่วย อากรจ�ำนวน 300 ชัง มามอบให้กบั พระยาตาก เพือ่ ใช้เป็นทุนทรัพย์ในการศึก และรวมถึงการต่อเรือรบ เพือ่ มุง่ หน้ากลับมากอบกูร้ าชธานีศรีอยุธยาให้หลุดพ้นจากเงือ้ มมือพม่า ในปีพทุ ธศักราช ๒๓๑๒ สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี ได้จดั ทัพเพือ่ ไปตีเมืองนครศรีธรรมราช และพระองค์ทรงโปรดให้ พระยาจักรี (หมุด) เป็นแม่ทพั ให้พระยายมราช พระยาศรีพพิ ฒ ั น์ และพระยาเพชรบุรี เป็น นายกองคุมทัพด้วยไพร่พล ๕,๐๐๐ คน มุง่ หน้าสูน่ ครศรีธรรมราช เมือ่ เจ้าพระยาจักรียกทัพมาถึง เมืองชุมพร และเมืองไชยา พวก กรมการเมืองก็เข้ามาอ่อนน้อมยอมตนโดยไม่ตอ้ งเสียเลือดเนือ้ แต่ครัน้ เมือ่ ยกทัพเข้าถึงเมืองนครศรีธรรมราช ทัพเจ้าเมืองนครตัง้ ทัพสกัด จึง

ได้เข้าตี แต่กไ็ ม่สามารถตีคา่ ยนครศรีธรรมราชได้ ซึง่ ในการรบพุง่ ครัง้ นัน้ ท�ำให้พระยาศรีพพิ ฒ ั น์ และพระยาเพชรบุรี ต้องเสียชีวติ ในสนามรบ จึงต้องถอยทัพ ออกมาตัง้ หลักทีเ่ มืองไชยา สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรเี มือ่ ทรงทราบข่าวการศึกไม่กา้ วหน้า พระองค์ จึงได้เรียกทัพที่พระองค์ส่งไปตีกัมพูชา จนได้เสียมราฐ พระตะบอง กลับมา และมีพระบัญชาให้กลับมาตีเมืองนครศรีธรรมราช เดือน ๘ ปี พุทธศักราช ๒๓๑๒ สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี พร้อม ด้วยกองทหาร ๑๕,๐๐๐ นาย ได้ยกทัพจากกรุงธนบุรี มุง่ หน้าไปยัง นครศรีธรรมราช แต่เมือ่ กองทัพเรือแล่นมาถึง หาดเจ้าส�ำราญ หัวเมือง เพชรบุรี ขบวนเรือก็ได้ถกู พายุ จนท�ำให้เรือบางส่วนในกองทัพเสียหาย ต้องหยุดซ่อม จากนัน้ พระองค์กท็ รงยกทัพไปเมืองไชยา ทรงทัพออกเป็น ๒ ส่วน โดยทัพบกให้พระยายมราชเป็นกองหน้า ส่วนเจ้าพระยาจักรี ให้เฝ้าเมือง พระยาพิชยั ราชาคุมทัพหลวงทางบก ส่วนพระองค์คมุ ทัพเรือ ด้วยพระองค์เอง โดยก�ำหนดให้เข้าตีเมืองนครศรีธรรมราชโดยพร้อม กันทัง้ ๒ ทาง ฝ่ายเจ้าเมืองนครศรีธรรมราชไม่รู้กลศึกของพระเจ้ากรุงธนบุรี คิดว่าคงยกมาทางบกเพียงทางเดียว จึงมิได้เตรียมการต่อสูท้ างเรือไว้ จึงท�ำให้กองทัพเรือของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี ยกทัพไปถึงปากพญา ปากน�ำ้ เมืองนครศรีธรรมราชอย่างง่ายดาย เมือ่ วันพฤหัสบดี เดือน ๑๐ แรม ๖ ค�ำ่ ปีฉลู พุทธศักราช ๒๓๑๒ ครัน้ เจ้าเมืองนครทราบข่าวก็ตกใจ สัง่ ให้อปุ ราชจันทร์หลานเขย รวบรวมคนมาตัง้ ค่ายคอยต่อสูท้ ที่ า่ โพธิ์ ห่างจากเมืองนครฯ ประมาณ ๓๐ เส้น (ประมาณ ๑ - ๑.๕ กม.) กองทัพหลวงเข้าตีคา่ ยท่าโพธิจ์ นแตก จับตัวอุปราชจันทร์ได้ พระยานครศรีธรรมราชทราบข่าวก็ไม่คดิ ต่อสู้ พาญาติวงศ์ตวั รอดทิง้ เมืองหนีไปหลบภัยทีเ่ มืองสงขลาและปตานีใน เวลาต่อมา

ภาพหัวเม็ดทรงมัณฑ์ ทีเ่ ป็นก�ำแพงวัดหงส์ฯ บางกอกใหญ่ ส่วนพระยายมราช ซึ่งเป็นกองหน้ายกมาทางบกเข้าตีข้าศึกที่ ท่าหมาก แล้วยกไปพบค่ายเมืองนครตัง้ อยูท่ หี่ วั ช้าง แต่ยงั ไม่ได้ทำ� การ ต่อสู้ เพราะทหารทางค่ายทราบว่าเมืองนครแตก ก็หนีไปหมด จึง ยกทัพไปสมทบกับสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี แต่กย็ งั ช้าไป ๘ วัน จึง ได้กราบทูลความผิดขอรับพระอาญา สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรที รง ภาคทัณฑ์ไว้ แล้วให้พระยาจักรี กับพระยาพิชยั ราชาตามจับตัวเจ้าเมือง นครศรีธรรมราชมาให้ได้

ภาพหัวเม็ดทรงมัณฑ์ ทีเ่ ป็นก�ำแพงมัสญิดต้นสน

ในวันศุกร์เดือน ๑๑ ขึน้ ๖ ค�ำ่ ปี พุทธศักราช ๒๓๑๒ สมเด็จ พระเจ้ากรุงธนบุรยี กทัพออกจาก เมืองนครศรีธรรมราชมายัง เมือง สงขลา ฝ่ายเจ้าพระยาจักรี กับพระยาพิชยั ราชา ไปถึงเมืองสงขลา ก่อนหน้าแล้ว ทราบว่า พระยาพัทลุง กับ หลวงสงขลาได้พาเจ้าเมือง นครศรีธรรมราชหนีลงใต้ ไปพึง่ พระยาตานี พระยาจักรีจงึ มีหนังสือแจ้งให้พระยาตานี ส่งตัวเจ้าพระยานคร กับพวกมาถวายสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี พระยาปัตตานีเกรงจะเดือด ร้อนจึง จับตัวเจ้าพระยานคร เจ้าพัด กับบุตรเขย เจ้าถลาง พระยาพัทลุง และหลวงสงขลา รวมทัง้ พรรคพวกส่งให้กองทัพ เจ้าพระยาจักรียกทัพ กลับเข้าเฝ้าสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรที เี่ มืองสงขลา พร้อมถวายข้าศึก ทีจ่ บั ได้ทงั้ หมด สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรไี ด้จดั เมืองสงขลา และพัทลุง เป็นทีเ่ รียบร้อยแล้ว จึงเสด็จย้อนกลับ มาทีน่ ครศรีธรรมราช หลังจากทรงเสด็จกลับกรุงธนบุรีแล้ว ทรงน�ำเชลยทั้งหมดให้ ลูกขุนพิจารณาโทษ ลูกขุนพิจารณาโทษประหารชีวติ กับเชลยทัง้ หมด แต่พระองค์ทรงเห็นว่าในยามทีบ่ า้ นเมืองแตก ต่างก็ตงั้ ตัวเป็นใหญ่ ที่ ต้องรบพุง่ กันจะเอาความผิดมิได้ อีกทัง้ เจ้าเมืองนครก็ออ่ นน้อมดี ควร ให้รบั ราชการใน แผ่นดินต่อไป ในระหว่างทีร่ บั ราชการทีอ่ ยูก่ รุงธนบุรี เจ้าเมืองนครได้ทำ� คุณงาม ความดีความชอบช่วยท�ำสงครามกับพม่า และเจ้าพระยานครได้ยกธิดา นามว่า ฉิม เป็นบาทบริจาริกาอีกด้วย จนเป็นทีไ่ ว้วางพระทัย จึงโปรด เกล้าฯ ให้กลับไปครองเมืองนครศรีธรรมราชในปี พุทธศักราช ๒๓๑๙ ได้รบั สุพรรณบัฏเป็น เจ้าพระยานครศรีธรรมราช (หนู) มีเกียรติเสมอ ยศเท่ากับเจ้าเมืองประเทศราช พระยาจักรีเป็นแม่ทพั คูพ่ ระทัยคนหนึง่ ทีร่ ว่ มรบเคียงบ่าเคียงไหล่ กับพระเจ้าตาก เป็นแม่ทพั ทีน่ ำ� ทัพตีเมืองกัมพูชา จนชนะหลายศึก ต�ำแหน่ง พระยาจักรี เป็น สมุหนายก อัครมหาเสนาบดีฝา่ ยพลเรือน ถ้าจะเทียบกับ ยุคปัจจุบนั ก็คอื รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทย คูก่ บั สมุหกลาโหม อัครมหาเสนาบดีฝา่ ยทหาร หรือรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงกลาโหม พระยาจักรี (หมุดหรือแขก) ถึงอสัญกรรมเมือ่ พ.ศ. ๒๓๑๗ แต่ หลักฐานทีเ่ ป็นหินอ่อนติดทีห่ ลุมฝังศพของท่านระบุวา่ เป็นปี ๒๓๑๔ แต่ขอ้ มูลจากหนังสือ "การเมืองไทยสมัยพระเจ้ากรุงธนบุร"ี ทีเ่ รียบเรียง โดย อ.นิธิ เอียวศรีวงศ์ มีขอ้ ความทีก่ ล่าวถึงปีอสัญกรรมและหลักฐาน ประกอบเกีย่ วกับการตัง้ ต�ำแหน่งพระยาจักรีในเวลาต่อมา จึงขอใช้ปี พ.ศ. ๒๓๑๗ เป็นปีทเี่ จ้าพระยาจักรี(หมุดหรือแขก)ถึงอสัญกรรม โดย ในวันฝังศพของท่านทีส่ สุ านของมัสยิดต้นสน สมเด็จพระเจ้าตากสิน มหาราชเสด็จด้วยพระองค์เองมาร่วมในพิธฝี งั ศพ และโปรดเกล้าฯ พระราชทานที่ดินเพิ่มเติมให้แก่มัสยิดต้นสนเพื่อขยายขอบเขตของ สุสานเพิม่ เติมด้วย พวกญาติพนี่ อ้ งสายเจ้าพระยาจักรี (หมุด) อยูใ่ กล้วดั หงส์ เรียก กันว่า "แขกแพ" ไม่หา่ งไกลจากวัดหนัง อันเป็นเขตทีอ่ ยูอ่ าศัยของ พวก ญาติพนี่ อ้ งพระยาพัทลุง (ขุน) ผูเ้ ป็นญาติสนิท โคลงยอพระเกียรติพ ระเจ้ากรุง ธนบุรีซึ่ง แต่ง โดยนายสวน มหาดเล็ก เมือ่ ปีพ.ศ. ๒๓๑๔ ได้กล่าวถึงเจ้าพระยาจักรี สมุหนายก ไว้ ตอนหนึง่ ว่า ฝ่ายหมูม่ ขุ มาตย์เฝ้า บริบาล ชาญกิจชาญรงค์ชาญ เลิศล้วน สมุหกลาโหมหาญ หาญยิง่ นายกยกพจน์ถอ้ ย ถีถ่ อ้ ยขบวนความ อ้างอิง: ภัทระ คาน. สุสานประวัตศิ าสตร์ 3 สมัย ใน มุสลิมมัสยิดต้นสน กับบรรพชนสามสมัย. กทม. จิรรัชการพิมพ์. 2544 เรียบเรียงโดย.กองบรรณาธิการ นสพ.มุสลิมไทยโพสต์

ส�ำนักข่าวมุสลิมไทย www.muslimthaipost.com เว็บไซต์มุสลิมที่มีผู้เข้าชมมากที่สุด

9


คุณบัญญัติ ทิพย์หมัด มอบเงินส่วนหนึง่ จากการจัดงานให้มลู นิธเิ พือ่ ศูนย์กลางฯ

คุณสามารถ มะลูลมี อดีต สส.พรรคประชาธิปตั ย์ เขตสวนหลวง ประธานจัดงาน

อาจารย์ซาฟีอี นภากร บรรยายพิเศษ คุณค่าของเดือนรอมฎอน

คุณบัญญัติ ทิพย์หมัด มอบของทีร่ ะลึก ให้อาจารย์ซาฟีอี นภากร

ขอขอบพระคุณ สถานีเพือ่ เอกภาพ unity channel ร่วมถ่ายทอดสดพิธเี ปิดงาน

การแสดงขับร้องอนาซีดเยาวชนจากโรงเรียนอัลอิสติกอมะฮ์

บรรยากาศภายในงาน

บรรยากาศภายในงาน

Australian Relief Organization มอบสิง่ ของ ให้บา้ นเด็กก�ำพร้าชัยยิดะฮ์ นะฟีซะฮ์ ซัม

ร้านจีระพันธ์มอบกิฟ๊ วอยเชอร์ ให้คณ ุ นุก สุทธิดา

ร้านจีระพันธ์มอบกิฟ๊ วอยเชอร์ให้คณ ุ มูซา วงศ์เสงีย่ ม ประธานสมาคมการค้านักธุรกิจไทยมุสลิม

บรรยายธรรมโดย อาจารย์อบูบกั ร ฉิมวิเศษ

กระทบไหล่กบั คุณอาอีชะห์ หรือ นุก สุทธิดา เกษมสันต์ ณ อยุธยา

Premier Voyage น�ำทัวร์บกุ ตุรกี กับนุก สุทธิดา

คุณทอจันทร์ ตัวแทนมุสลิมไทยโพสต์มอบของทีร่ ะลึก ให้คณ ุ นุก สุทธิดา

สนุกกับกิจกรรมบนเวที จาก PFP

ผูม้ าร่วมงานรับผงปรุงรสเติมทิพ กลับบ้าน

นึกจะเรียนต่อทีป่ ระเทศมาเลเซีย นึกถึง Edupride

รับของทีร่ ะลึกจาก คุณอลาเวีย แบรนด์ CoverGirls

สนุกกับกิจกรรมบนเวที กับ ฟิลลิปตะกาฟุล

10

บรรยากาศบนเวที

ส�ำนักข่าวมุสลิมไทย www.muslimthaipost.com เว็บไซต์มุสลิมที่มีผู้เข้าชมมากที่สุด


คุณทรงพจน์ เอกนิตภิ มู ิ ผูอ้ ำ� นวยการสถานี Unity Channel มอบของระลึก

เปิดตัวสมาคมการค้านักธุรกิจไทยมุสลิม

บูธสมาคมการค้านักธุรกิจไทยมุสลิม

เปิดตัวสมาคมการค้านักธุรกิจไทยมุสลิม

บูธผลิตภัณฑ์สมาร์ทอีท

บูธผลิตภัณฑ์บะหมีก่ งึ่ ส�ำเร็จรูปรุสกี

บูธผลิตภัณฑ์บะหมีก่ งึ่ ส�ำเร็จรูปจายา

บูธผลิตภัณฑ์ผงปรุงรสเติมทิพ

บูธผลิตภัณฑ์สาหร่ายโกริโกะ

บูธร้านไก่ยา่ งจีระพันธ์

บูธผลิตภัณฑ์จากปลาทะเล PFP

บูธผลิตภัณฑ์จากปลาทะเล PFP

บูธผลิตภัณฑ์ลกู ชิน้ เนือ้ วัวแท้ MR Halal

บูธ Unity Channel

บูธฟิลลิปตะกาฟุล

บูธ Edupride

บูธเวชส�ำอาง Cosmedo

บูธเวชส�ำอาง Skin Root

ร้าน Nada Reen ชุดเสือ้ ผ้าอินเดีย

ร้านเสือ้ ผ้า Nong

ร้าน อัลนูรจิวเวอรี

ร้านเสือ้ ผ้า กอเรีย

ร้านเสือ้ ผ้าอัล-ฟิรดาวส์

ร้าน Gaia Telekung ตะลากงน�ำเข้าจากประเทศอินโดนีเซีย

ร้านเสือ้ Aniga

บรรยากาศภายในงาน

ส�ำนักข่าวมุสลิมไทย www.muslimthaipost.com เว็บไซต์มุสลิมที่มีผู้เข้าชมมากที่สุด

11


หนังสือพิมพ์ มุสลิมไทยโพสต์ | ปีที่ 3 ฉบับที่ 38

สุวณีย์ ทิพย์หมัด เจ้าของบริษทั วิยะ อินเตอร์เครป 2003 จ�ำกัด และบริษทั วิยะ เครป โปรดักส์ จ�ำกัด

ใครจะคาดคิดว่าผูห้ ญิงตัวเล็กๆ ในชนบทคนหนึง่ ทีเ่ ติบโต ท่ามกลางความ “ขาด” หลายๆ สิง่ ในชีวติ แต่กลับสามารถสร้าง และเติมเต็มความสมบูรณ์แบบให้กบั ครอบครัวและชีวติ ผูอ้ นื่ อีกหลายๆ ชีวติ ได้ในวันนี้ จากจุดเริม่ ต้นทีแ่ สนจะล�ำบากทัง้ กายและใจ ขาด “แม่” ทีค่ อยชีแ้ นะน�ำทาง ธุรกิจขายเนือ้ วัว ของครอบครัวที่ดูจะขาดทุนมีหนี้สินล้นพ้นตัว “สุวณีย์ ทิพย์หมัด” หรือทีใ่ ครๆ เรียกเธอว่า “วิยะ” ลูกสาวคนขายเนือ้ แห่งต�ำบลพุมเรียง จ.สุราษฏร์ธานี จึงกลายเป็นหัวเรีย่ วหัวแรงส�ำคัญของครอบครัว แม้วา่ จะต้องระหกระเหินออกจากบ้านในช่วงเรียน มัธยมปลายด้วยเหตุจำ� เป็นบางประการ โดยไป เช่าบ้านอยูก่ บั เพือ่ นเรียนภาคค�ำ่ กลางวันวิง่ หา ตลาดขายเนือ้ ส่งเนือ้ ส่งเงินช่วยเหลือทางบ้าน

“ช่วงนั้นล�ำบากสุดๆ เพราะต้องรับผิดชอบ ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวและช่วยป๋าปลดหนี้ พยายามวิง่ หา ตลาดแต่สว่ นใหญ่เค้ามีขาประจ�ำอยูแ่ ล้ว เลยต้องมา ปรับเปลีย่ นหาจุดทีแ่ ตกต่างด้วยการมีบริการหัน่ ให้ ด้วย เลยขอแรงเพือ่ น ตี 3 ตี 4 ตืน่ มาหัน่ เนือ้ กันแยก เป็นถุงๆ แล้วขีร่ ถมอเตอร์ไซค์ของเพือ่ นตระเวนส่ง ท�ำท่าว่าจะดีกลับเจอปัญหาเหมือนเดิมเพราะร้านค้า ไม่จา่ ยเงินสด กว่าจะเก็บเงินได้ชา้ มาก เกิดปัญหาเดิม คือหมุนเงินไม่ทนั ไปเปิดตลาดแม่คา้ ทีม่ าจัดงานเดือน 11 ได้ออเดอร์เยอะเลยดีใจใหญ่ พองานเลิกแม่คา้ หนีหายหมดไม่ได้เงิน กลายเป็นว่าป๋าต้องมีปญ ั หา เพิม่ เพราะเรา กลัวป๋าคิดมากเลยไม่บอกแต่หาวิธี แก้ปญ ั หาเองด้วยการไปหาเนือ้ ไก่มาขายเพิม่ ท�ำ อย่างนีจ้ นเรียนจบค่ะ เรียนจบกลับมาอยูบ่ า้ น ยังคง หาตลาดให้ปา๋ ถึงแม้วา่ ส่วนใหญ่จะมีขาประจ�ำอยูแ่ ล้ว แต่กใ็ ช้ความต่างทีม่ เี นือ้ ไก่จดั ส่งด้วย ทิง้ เบอร์โทรศัพท์ ไว้เผือ่ ว่าสักวันหนึง่ เค้าจะนึกถึง มีลกู ค้าโทรมาจริงๆ แต่สงั่ น้อยแทบไม่คมุ้ ค่าส่ง แต่เรายึดหลักว่า ถ้ามีการ เริม่ ต้น ต้องมีวนั ต่อไป หลังจากนัน้ ก็ได้ออเดอร์เป็น ตัวเลยค่ะ” ก๊ะวิยะ เล่าด้วยน�ำ้ เสียงสดใสแววตาเปีย่ ม ไปด้วยความสุข แต่ดว้ ยใจทีส่ งสารวัวอยูเ่ ป็นทุน แทนทีเ่ ธอจะ ถือโอกาสนี้เร่งเปิดตลาดค้าเนื้อให้เติบโตยิ่งขึ้น กลับมองหาช่องทางการค้าใหม่ๆ จนกระทัง่ ได้เห็น ชาวประมงหาปูได้มาก จึงได้ปรึกษากับสามีคอื คุณ สุรยิ ะ เล่าเจริญ ทิง้ ตลาดเนือ้ หันมาขายปลาและอาหาร ทะเล แต่การกลับไม่ได้สวยงามอย่างที่คิดเพราะ ปัญหาอีกรูปแบบหนึง่ ก็ตามมาตัง้ แต่การรับซือ้ การ เก็บรักษาและการหาตลาด ปัญหาทีห่ นักหน่วงคือ ไม่สามารถจ�ำกัดปริมาณรับซือ้ ปูได้ มีเท่าไหร่ตอ้ ง รับหมดไม่เช่นนัน้ ชาวประมงจะไม่ขายให้อกี โดย เฉพาะช่วงภาวะปูลน้ ตลาดท�ำให้ตอ้ งเร่งหาตลาดต้อง ฝ่าฟันกับปัญหาที่ส่วนใหญ่จะมีคู่ค้าประจ�ำอยู่แล้ว แต่ด้วยการค้าขายที่ ยึดมั่นในความสัตย์ซื่อ รักษา สัจจะ หนึง่ ปีให้หลังจึงสามารถเปิดตลาดสร้างฐาน ลูกค้าได้มนั่ คงในระดับหนึง่ จึงเริม่ พัฒนาโรงงาน แปรรูปเนือ้ ปูเพือ่ แก้ปญ ั หาปูลน้ ตลาดและสร้างความ หลากหลายขยายฐานผูบ้ ริโภค พร้อมกับสร้างมาตรฐาน ในการแกะเนื้อปูเพื่อช่วยยืดอายุการเก็บรักษาใน นานขึน้ ทัง้ ยังได้ศกึ ษาเทคโนโลยีพาสเจอร์ไรซ์ ท�ำให้ ปูมีความสดใหม่ เนื้อหวานนุ่มและปลอดเชื้อโรค

นัน่ คือทีม่ าของการเปิดบริษทั เพือ่ การส่งออก ภายใต้ แบรนด์สยามเครป วิยะเครปโปรดักส์ และสวัสดีเครป ซึง่ แต่ละแบรนด์จะมีความแตกต่างทีเ่ กรดของเนือ้ ปู มาตรฐาน GMP และ HACCP ส่งไปยังฮ่องกง สิงคโปร์ อเมริกา ยุโรป และตะวันออกกลาง “ยิง่ เติบโตก็ยงิ่ ต้องพัฒนาตัวเอง ตอนนี้สร้างห้องเย็นเพื่อสต๊อคปู ท�ำโรงงานผลิตน�ำ้ แข็งคุณภาพสูงไว้ใช้เองและขาย ด้วย และสิง่ ทีภ่ มู ใิ จมากๆ คือเราสร้างธนาคารปูภายใต้ การดูแลของบริษัทเราเพื่ออนุรักษ์และแพร่พันธุ์ปู แอบกลัวลึกๆ อยูใ่ นใจว่าปูจะสูญพันธุเ์ พราะปูเลีย้ ง ไม่ได้ งานนีจ้ งึ เหมือนเราได้ตอบแทนธรรมชาติพร้อมๆ กับได้ดแู ลท้องถิน่ ของเราด้วยค่ะ” และอีกหนึ่งความภาคภูมิใจในวันนี้ของเธอ คือการเปิดร้านอาหารทะเล “ชาวเล ซีฟดู้ ส์” ของ ขวัญชิน้ ใหม่ ให้พนี่ อ้ งมุสลิมกรุงเทพฯ ได้ลมิ้ ชิมรสอาหาร ทะเลสดๆ ทีย่ กกันขึน้ มาตัง้ ตระหง่านย่านเกษตรนวมินทร์ “เป็ น อี ก ทางเลื อ กหนึ่ ง ของพี่ น ้ อ งมุ ส ลิ ม กรุงเทพฯ ทีจ่ ะได้มอี าหารทะเลสดๆ รับประทานกัน โดยไม่ตอ้ งเสียเวลาขับรถไปไกลๆ เรามีปสู ดๆ ให้ทาน และซือ้ กลับบ้านเก็บไว้ทานได้นานๆ นอกจากนีก้ ม็ ี ปลา กุง้ หอยโดยเฉพาะหอยนางรมตัวใหญ่ๆ สดๆ จาก สุราษฏร์ฯ ปรุงรสโดยแม่ครัวจากใต้ รับรองรสชาติ แซ่บโดนใจ ฮาลาลร้อยเปอร์เซ็นต์” มองย้อนกลับไปในอดีต จากชีวติ ทีต่ ดิ ลบสูภ่ าพ แห่งความเป็นจริงในปัจจุบนั หญิงแกร่งผูน้ ปี้ ฏิบตั ิ หน้าทีข่ อง “แม่” มาตลอดชีวติ ท�ำหน้าทีแ่ ทนผูเ้ ป็น แม่ทจี่ ากเธอไปตัง้ แต่ยงั เยาว์ดว้ ยการเคียงข้างทุกข์ สุขกับป๋า (คุณหมัดแล๊ะ ทิพย์หมัด) ดูแลเอาใจใส่ ปลูกฝังคุณธรรม ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างไม่ขาดตกบกพร่อง ให้แก่ลกู สาวทัง้ 4 คน “รอซีดะฮ์” “มารียา” “มาดีนะ๊ ” และ “ซารีนา่ ” แม้วา่ จะมีงานมากมายแต่ทกุ เย็น เธอต้องปลีกเวลาไปท�ำกับข้าวและใช้โอกาสนี้พูด คุยกับลูกๆ ก่อนกลับไปท�ำงานต่อจนดึกดืน่ และเป็น “แม่ทพั ” ของ พนักงานเกือบ 500 คน เพือ่ น�ำพา นาวาล�ำนี้ไปสู่จุดหมายและเติมเต็มความสมบูรณ์ ให้ กั บ ทุ ก ชี วิ ต ภายใต้ ก ารดู แ ลให้ ไ ด้ รั บ ความสุ ข สบายกันถ้วนหน้า แม้วนั นีภ้ าพแห่งความส�ำเร็จจะ ค่อยๆ ชัดเจนขึน้ ทีละน้อยๆ แม้วา่ ยังจะมีปญ ั หาอีก มากมายทีร่ อคอยให้แก้ไข แต่เชือ่ เหลือเกินว่าเธอจะ สามารถน�ำพานาวาชีวติ นีไ้ ปสูจ่ ดุ หมายทีง่ ดงามได้ ด้วยหนึง่ สมองสองมือและหัวใจทีก่ ล้าแกร่งของเธอ...

ร้านอาหาร ชาวเลซีฟดู้ ส์

85/10 ถนนประเสริฐมนูกจิ แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพฯ โทร. : 081-797-1122 , 093-741-3999 FB : ชาวเล ซีฟดู้ ส์ Website : www.viyacrabproducts.co.th GPS : 13.811304,100.666269

ส�ำนักข่าวมุสลิมไทย www.muslimthaipost.com เว็บไซต์มุสลิมที่มีผู้เข้าชมมากที่สุด

12


ร้านไม้ บ้านกาแฟ

เดิมเป็นร้านขายเฟอร์นเิ จอร์ และเครือ่ งประดับ บ้านทีเ่ ป็นของเก่า เปิดมาประมาณ 20 ปี แต่ คุณอารียา ใจอารีย์ เจ้าของร้านไม้ เป็นคนชอบ และหลงใหลในความหอมกรุ่นของกลิ่นกาแฟ รสชาติ ก็เลยคิดว่าไหนๆ ร้านอยูร่ มิ ถนนสาย หลักแล้ว ก็เลยเอาเครือ่ งเฟอร์นเิ จอร์และของเก่า ในร้านมาเป็นเครือ่ งประดับตกแต่งร้าน กลายเป็น ร้านไม้ บ้านกาแฟ นางนวลฉวี ภักดีผล (ดะห์) หรือ ฮามีดะฮ์ ผูจ้ ดั การ ร้านไม้ บ้านกาแฟ กล่าวว่า “ร้านเปิดมาแล้ว เป็นเวลา 3 เดือนเดือน ลูกค้าเริม่ รูจ้ กั ร้านมากขึน้ อาจจะรู้จักร้านผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น เฟสบุค๊ ไลน์ ทวิตเตอร์ ซึง่ เป็นช่องทางใหม่ของคนไทย ในการสือ่ สาร ทีช่ อบการเดินทางท่องเทีย่ วในโลก ออนไลน์ ท�ำให้ลูกค้าได้รู้จักร้านของเรา และมา อุดหนุนมากยิง่ ขึน้ หนึง่ เพราะติดใจในรสชาติกาแฟ ทีไ่ ม่เหมือนใครของทีน่ ี่ พอลูกค้าได้มาดืม่ แล้วติดใจ จึงแนะน�ำต่อๆ กันไป เลยค่อนข้างทีจ่ ะมีลกู ค้าเข้ามา ใช้บริการมากขึน้ และร้านเรายังให้บริการเป็นพิเศษ เสมือนลูกค้าคือญาติมติ ร และเป็นกันเอง เหมือนดืม่ กาแฟอยูใ่ นบ้าน เพราะการตกแต่งร้านซึง่ ตกแต่ง จากของเก่า ของโบราณ” คุณฮามีดะฮ์ กล่าวต่อว่า “โดยเฉพาะบรรดา ญาติๆ ที่มีคอเดียวกันหรือคนที่ชอบดื่มด�่ำรสชาติ พิศมัยในน�ำ้ ด�ำจากเมล็ดกาแฟ ลูกค้าทีม่ าดืม่ กินแล้ว พบว่ารสชาติอร่อยใช้ได้แล้วก็ถกู ปากราคาก็ไม่แพง”

“ส่วนเมล็ดกาแฟของร้านเป็นกาแฟคุณลุงที่ เป็นลูกค้าของร้านไม้ เฟอร์นเิ จอร์ ทีด่ ะห์ ไปเรียนมา ซึ่งลุงคนนี้เป็นคนหาเมล็ดพันธุ์กาแฟมาผสมโดย ใช้เมล็ดกาแฟอาราบีก้าผสมกับโรบัสต้า คั่วด้วย ความร้อนของไฟในสัดส่วนทีล่ งตัว จึงได้กาแฟที่ หอมกรุ่น รสชาติละมุนละไม ได้ดื่มด�่ำแล้วบวกกับ บรรยากาศตกแต่งของร้าน จะประทับใจ จนยากทีจ่ ะลืม” “เพราะคุณลุงเป็นคนทีช่ อบรสชาติกาแฟ และ เป็นคนทีช่ อบเดินทางท่องเทีย่ วจึงบินไปศึกษาเมล็ด พันธุก์ าแฟ ไม่วา่ จะเป็นทีโ่ ปแลนด์ ฮอลแลนด์ คอส ตาริกา้ บราซิล และอีกหลายประเทศทีเ่ ป็นทีร่ จู้ กั ใน เรือ่ งกาแฟ แล้วน�ำเมล็ดกาแฟจากทีต่ า่ งๆ มาผสม

หนังสือพิมพ์ มุสลิมไทยโพสต์ | ปีที่ 3 ฉบับที่ 38

ให้ถูกคอคนไทย ในสไตล์ที่คนไทยชอบ ซึ่งก็คือ รสชาติประมาณนี”้ นอกจากกาแฟยอดนิยมต่างๆ แล้ว เรายังมี กีวโี่ ซดา มรกตโซดา มรกตโซดานีเ่ ป็นซีเกรทเมนู น�ำ้ ส้มสีแสด นอกจากเครือ่ งดืม่ แล้วเรายังมีของว่าง จ�ำพวก โรตีแกงเขียวหวานเนือ้ พายผักโขม ทูนา่ พิซซ่าชีส กระทงทอง โรตีซอสเซส ขนมปังปิง้ เนย นมสด เหล่านีค้ อื ของหวานทีเ่ ป็นของอร่อยของทางร้าน ทีมงานทีม่ าช่วยขายในร้านมาท�ำด้วยใจ ไม่ ได้จา้ งมา ทุกคนเป็นพีน่ อ้ งลูกหลาน พอเป็นทีร่ จู้ กั มากขึน้ คนก็เริม่ ถาม ว่ามีขนมอะไรบ้าง มีขนมเค้ก ไหม? และตอนนีท้ างเราก็มขี นมเค้ก ให้ทานพร้อม

น�ำ้ ชาอีกด้วย นางอารียา ใจอารีย์ เจ้าของร้านไม้ บ้านกาแฟ กล่าวว่า... “จุดมุง่ หมายในการเปิดร้านกาแฟ คือเป็น คนทีช่ อบและหลงใหลกลิน่ กาแฟ ถ้าเห็นร้านกาแฟหรูๆ สวยๆ ทีไ่ หนก็จะชอบเข้าไปนัง่ ทัง้ ไปนัง่ ดืม่ กาแฟ และ ชืน่ ชมบรรยากาศของร้านกาแฟ จึงฝันอยากจะมีรา้ น กาแฟเป็นของตัวเอง เมือ่ ทุกอย่างลงตัว จึงออกแบบ ร้านตามคอนเซ็ปต์ในความฝันของตัวเอง จึงออกมา เป็นร้านอย่างทีเ่ ห็น ทุกๆ มุมของร้านกาแฟเราไม่ สงวนลิขสิทธิ์ ลูกค้าสามารถทีจ่ ะถ่ายรูปหรือเก็บภาพ ได้เลยทุกๆ มุม เพราะบางมุมได้ออกแบบให้เหมือน กับเราก�ำลังดืม่ กาแฟอยูใ่ นบ้านชองตัวเอง” และกล่าวเพิม่ เติมว่า... “เครือ่ งดืม่ ทีน่ ไี่ ม่วา่ จะ เป็นรสชาติของกาแฟ ขนมทีม่ อี ยูใ่ นร้าน ทุกๆ อย่าง ได้ถกู คัดสรรมาอย่างดี เพือ่ ทีจ่ ะได้ทานคูก่ บั เครือ่ งดืม่ ประเภทต่างๆ อย่างอร่อยเลิศรส ซึง่ ลูกค้าทีเ่ ข้ามาใน ร้าน ทุกคนพึงพอใจและให้กบั ยอมรับอีกทัง้ ยังชืน่ ชม ว่า กาแฟอร่อยแล้วขนมทีม่ าทานก็อร่อย ก็เชิญชวน ทุกๆ ท่าน จึงอยากเชิญชวนทุกท่านให้มาลองชิม ด้วยตัวเอง” หวังว่าเราจะไปลิม้ ลองดืม่ ด�ำ่ ก�ำซาบรสชาติกาแฟ ท่ามกลางบรรยากาศที่ดูขลังอลังการที่รายล้อมไป ด้วยเฟอร์นเิ จอร์เก่าๆ หรูๆ ของร้านไม้ บ้านกาแฟ กันนะครับ ร้านไม้ บ้านกาแฟ ตัง้ อยูท่ เี่ ลขที่ 911 ถ.พระราม 9 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 081 908 0313 (ติดกับร้านจีระพันธ์ พระราม 9)

นางนวลฉวี ภักดีผล (ดะห์) คุณอารียา ใจอารีย์ หรือ ฮามีดะฮ์ เจ้าของร้านไม้ ผูจ้ ดั การ ร้านไม้ บ้านกาแฟ

ตะวันนา สร้างตลาดส่งออกฮาลาลแห่งแรกหนึง่ เดียวของประเทศไทย พร้อมท�ำเลใหม่ ฮาลาลมาร์เก็ต และเป็นแหล่งท่องเทีย่ วแห่งใหม่ยา่ นบางกะปิ ผูค้ า้ ตบเท้าแห่จองตรึมด้วยความเชือ่ มัน่

เมือ่ วันที่ 28 กรกฎาคม 2558 ทีผ่ า่ นมา โครงการตะวันนา มาร์เก็ต เมืองแห่งสินค้าฮาลาล ได้เปิดจองบูธวันแรกส�ำหรับผูค้ า้ และผูป้ ระกอบการ ทีส่ นใจเช่าพืน้ ทีใ่ น ห้างตะวันนา มาร์เก็ต ซึง่ เป็นท�ำเล การค้าแห่งใหม่ บนถนนลาดพร้าว ย่านบางกะปิ กรุงเทพ มหานคร ที่ โรงแรมอเล็กซานเดอร์ ถนนรามค�ำแหง กรุงเทพมหานคร โดยมีผสู้ นใจเข้าจองพืน้ ทีอ่ ย่าง คึกคัก ตะวันนา มาร์เก็ต เป็นหนึง่ ในโครงการ “กลุม่ บริษทั ทีซซี แี ลนด์ จ�ำกัด” ลงทุนบนพืน้ ที่ กว่า 20 ไร่ ซึง่ ในอนาคตสามารถขยายได้ 30 ไร่ จะเนรมิตให้เป็นเมืองแห่งสินค้าฮาลาล หรือ เป็น แหล่งช้อบปิง้ สินค้าฮาลาล และ การส่งออกแห่ง แรกของประเทศไทย ในโอกาสนี้ ผูบ้ ริหารโครงการ ประกอบด้วย นาย นพปฎล ตัง้ นันทนานนท์ นายศรชัย หวังกิจเจริญสุข นายปฐมพงศ์ วิทยบ�ำรุง พร้อมด้วย นายตรี ตรีปจั ยากร ผูช้ ว่ ยผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ และ นายอนิรธุ สมุทรโคจร ทีป่ รึกษาโครงการ ร่วมต้อนรับผูค้ า้ และ ผู้ประกอบการ โดยมี นายพิเชษฐ สถิรชวาล อดีต เลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย อดีตผู้แทนการค้าไทย และ อดีตรัฐมนตรีหลาย กระทรวง มาเป็นประธานในพิธี ผู้บริหารโครงการร่วมให้ข้อมูล ระบุว่า ในปี

ฮาลาลให้มาสูง่ านสเตทโชว์หรืองานโรดโชว์ได้ ผูซ้ อื้ สามารถมาจัดงานทั้งฮอลล์หรือหมายความว่าทั้ง ศูนย์ของเราสามารถทีจ่ ะจัดให้มกี ารแมชชิง่ ระหว่าง บายเออร์พบเซลเลอร์ ทุกคนสามารถมาใช้พนื้ ทีท่ นี่ ี่ ได้ มันคือเอ็กซิบวิ ชัน่ ดีๆ เอง วันๆ หนึง่ ก็สามารถ ขายหรือกระจายสินค้าให้กบั ผูบ้ ริโภคตัวจริงได้ ใน อนาคตก็สามารถยกระดับเข้าสูก่ ารส่งออกได้ ซึง่ เราจะมีความร่วมมือระหว่างศูนย์บริการฮาลาลแห่ง ประเทศไทย เพือ่ เข้ามาช่วยพีน่ อ้ งทุกๆ ท่านในกรณี ที่ไม่มีความถนัดในการเข้าสู่กระบวนเซอร์ติฟาย เป็นต้น นัน่ คือภาพทีเ่ รามอง”

นายอนิรทุ ธิ์ สมุทรโคจร ทีป่ รึกษาโครงการ

นายพิเชษฐ สถิรชวาล ประธานในพิธี

2559 จะเริม่ เข้าสูเ่ วทีประชาคมอาเซียน (AEC) ประชาคม อาเซียนมีประชากรกว่า 600 ล้านคน ในจ�ำนวนนีม้ ี ประชากรทีเ่ ป็นชาวมุสลิมประมาณ 40% โดยเฉพาะ อย่างยิง่ ในประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย ในขณะที่ ในประเทศไทยประชากรมากกว่า 60 ล้านคน มีคน มุสลิมซึง่ เป็นอันดับสองของประเทศ นายตรี ตรีปจั ยากร ผูช้ ว่ ยผูอ้ ำ� นวยการฝ่าย พัฒนาธุรกิจ กล่าวว่า... “เรามองเห็นโอกาสทางธุรกิจ โอกาสของการลงทุนเพื่อรองรับความหลากหลาย ของประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะกรุงเทพมหานคร หากมองลงลึกในทางกายภาพพบว่าในพื้นที่เขต บางกะปิ เป็นพืน้ ทีท่ มี่ คี วามหลากหลายมีประชากร ที่นับถือศาสนาอิสลามอาศัยรวมกันที่นี่อย่างหนา แน่น ตลอดจนพืน้ ทีใ่ กล้เคียง มีนบุรี หนองจอก หรือ

นายตรี ตรีปจั ยากร ผูช้ ว่ ยผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

ประเวศ และอีกหลายพืน้ ที”่ นายตรี กล่าวต่อว่า... “จุดแข็งของเราอยูท่ ี่ โลเคชัน่ เพราะโลเคชัน่ ตรงนีเ้ ป็นโลเกชัน่ ทีด่ สี ำ� หรับ สินค้าประเภทนี้ ถามว่าสินค้าประเภทสินค้าฮาลาล คนส่วนใหญ่มองว่าเป็นสินค้าส�ำหรับมุสลิมที่มีอยู่ เป็นจ�ำนวนมาก จริงๆ แล้วไม่ใช่ สินค้าฮาลาลเป็นสินค้า ส�ำหรับมนุษย์ทกุ คน ตลาดตรงนีจ้ ะเป็นสถานทีส่ ำ� หรับ พีน่ อ้ งในจังหวัดชายแดนภาคใต้ตอนล่างและภาคใต้ ตอนบนจะได้มแี หล่งจ�ำหน่ายสินค้า ทีน่ จี่ ะเป็นสปริง ค์บอร์ดหรือศูนย์กลางส�ำหรับตลาดมุสลิม” และว่า... “ถ้าเราสามารถเชื่อมโยงการส่งออกสินค้า ฮาลาลทีเ่ ป็นวิสาหกิจชุมชนได้ รวมถึงสินค้าของ ผู้ป ระกอบการภาคอุต สาหกรรมถ้า เราสามารถ ท�ำได้ ก็จะเป็นช่องทางหนึง่ ในการยกระดับสินค้า

นายตรีกล่าวว่า... “จุดที่ 3 ซึง่ เรามองไกลมากกว่า นั้น นอกจากการส่งออกแล้วเรายังมองไปยังภาค การท่องเที่ยว เรามีการพูดคุยสร้างความร่วมมือ ระหว่างเรากับ ททท. เพือ่ ทีจ่ ะสร้างให้ตรงนีเ้ ป็น จุดหนึง่ ของการท่องเทีย่ ว เอาจุดนีม้ าเป็นพืน้ ทีท่ ี่ ถูกบรรจุอยูใ่ นแผนทีก่ ารท่องเทีย่ ว ของชาวไทย และชาวต่างชาติ ซึง่ ชาวต่างชาติหลายๆ คน ซึง่ ชาวต่างชาติเหล่านี้ไม่ใช่นักท่องเที่ยวจากภูมิภาค ตะวันออกกลางอย่างเดียว แต่หมายรวมไปถึงชาว ยุโรปและเพือ่ นบ้านในอาเซียนอีกด้วย เพราะมุสลิม นีก่ ระจายอยูท่ วั่ โลก ฝรัง่ เศสก็มมี สุ ลิม รัสเซียก็มี มุสลิม จีนก็มมี สุ ลิม นัน่ คือภาพทีจ่ ะเกิดขึน้ ทัง้ หมด ในสถานทีแ่ ห่งนี”้ นายตรีกล่าวทิง้ ท้าย

ส�ำนักข่าวมุสลิมไทย www.muslimthaipost.com เว็บไซต์มุสลิมที่มีผู้เข้าชมมากที่สุด

13


หนังสือพิมพ์ มุสลิมไทยโพสต์ | ปีที่ 3 ฉบับที่ 38

โดย ปริญญา ประหยัดทรัพย์

เราคงเคยได้ยนิ ค�ำว่า “สวรรค์นนั้ อยูใ่ ต้ฝา่ เท้าของ มารดา” แต่ทว่า.. ใครกันเล่าคือมารดาทีส่ รวงสวรรค์จะ ถูกวางไว้ใต้ฝา่ เท้าของเธอ แน่นอนว่าแม่ทดี่ นี นั้ ก็คอื ผูร้ ู้ หน้าที่อันพึงปฏิบัติต่อลูกน้อยของเธอ ในลักษณะอัน สมบูรณ์มากที่สุด แม่ที่ดีคือผู้รู้ถึงขนาดของความรับ ผิดชอบของตนเอง ในฐานะ “แม่มสุ ลิมะห์” ซึง่ ยังผลไป สูก่ ารผลิตเยาวชนรุน่ ใหม่ ทีม่ คี วามแข็งแกร่งทัง้ ในด้าน สรีระและจิตวิญญาณ มีประโยชน์ตอ่ สังคมและประเทศ ชาติบา้ นเมือง ดังกล่าว นอกเหนือไปจากความเอาใจใส่ ต่อเรือ่ งครอบครัว และสามีอนั เป็นทีร่ กั ยิง่ ของเธอ.. ถึงตรงนีเ้ กิดปุจฉาขึน้ มาว่า ศาสนาอิสลามได้วางแนวทางปฏิบตั ิ ตนไว้อย่างไรบ้าง..เพือ่ สตรีมสุ ลิมทีอ่ ยูใ่ นวัยของการเป็น “แม่คน” จักได้ ด�ำเนินและยึดถือเป็นแนวทางดังกล่าวเป็นครรลอง ในการปฏิบตั ภิ ารกิจ อันยิง่ ใหญ่นไี้ ด้อย่างสมบูรณ์แบบ ไม่เป็นทีน่ า่ สงสัยเลยว่าการทีพ่ ระองค์ อัลเลาะฮฺ โปรดประทานเกียรติ และสถานะอันสูงส่งให้แก่ผเู้ ป็นมารดา โดยก�ำหนดให้สรวงสวรรค์ ซึง่ เป็นความหวังอันสูงสุดของมนุษย์เราได้ อยูใ่ ต้ฝา่ เท้าของเธอนัน้ ก็ดว้ ยมูลเหตุแห่งบทบาทและความเสียสละ อันยิง่ ใหญ่ทเี่ ธอได้หยิบยืน่ แก่ลกู น้อยทัง้ หลายนัน่ เอง เพราะเมือ่ การ ปฏิสนธิ และการตัง้ ครรภ์ได้อบุ ตั ขิ นึ้ นัน่ ย่อมหมายความว่าบทบาท และความรับผิดชอบในฐานะ “แม่” ได้เริม่ ต้นขึน้ แล้ว ณ ทีต่ รงนี้

หากจะกล่าวกันในความเป็นจริงแล้ว ภาระหน้าทีแ่ ละความรับ ผิดชอบของผูท้ จี่ ะเป็นแม่คนเป็นมารดาผูบ้ งั เกิดเกล้า พึงหยิบยืน่ แก่ ลูกน้อยนัน้ เปิดฉากขึน้ ตัง้ แต่ชว่ งก่อนการแต่งงาน โดยเธอจะต้องเลือก คูค่ รองทีด่ ี (เข้าใจ - เคร่งครัดในเรือ่ งศาสนา และมีจรรยามารยาทจิตใจ งดงาม) เพือ่ จะได้พอ่ ทีด่ สี ำ� หรับลูกรัก เพราะผูเ้ ป็นพ่อนัน้ จ�ำต้องมีสว่ น ร่วมในการอบรมเลีย้ งดู กุลบุตร - กุลธิดา ด้วยเช่นกัน ในขณะทีพ่ ระองค์อลั เลาะห์ ซ.บ ทรงโปรดประทานให้มกี ารตัง้ ครรภ์ นีเ่ องคือหลักการเลีย้ งดูทารกแรกเกิด วัยดืม่ นมทีศ่ าสนาอิสลาม เกิดขึน้ สตรีมสุ ลิมะห์ผเู้ ริม่ ก้าวสูก่ ารเป็นแม่ทแี่ ท้จริงนีจ้ ะต้องตระหนัก ได้ใช้และชีถ้ งึ ความส�ำคัญของการดืม่ นมแม่ ซึง่ ถูกกล่าวไว้อย่างชัดเจน อยูเ่ สมอว่า เธอนัน้ ถูกใช้ให้ตามหลักศาสนบัญญัติ และตัวบทกฎหมาย ในพระบรมราชโองการแห่งพระองค์มาเป็นเวลานานถึง 1,400 กว่าปี ให้พทิ กั ษ์รกั ษาทารกทีอ่ ยูใ่ นครรภ์นนั้ จะเป็นการดีอย่างยิง่ ในการหลีก มาแล้ว และในวงการแพทย์ยคุ วิทยาการสมัยใหม่กไ็ ด้ยนื ยันอย่างแน่นอน เลีย่ งการท�ำงานหนักหรือต้องใช้แรงงานมากเกินไป เพราะอาจเป็นเหตุ ว่า น�ำ้ นมแม่นนั้ ไม่มอี ะไรจะมาเทียบเท่าได้เลยในส่วนของคุณค่าทาง ให้เกิดการ “แท้ง” หรืออย่างน้อยก็เกิดการกระทบกระเทือน ต่อทารกใน โภชนาการ และสารอาหารครบทุกหมวดหมูท่ ที่ ารกจะได้รบั น�ำ้ นมซึง่ ครรภ์ได้ ต้องระวังในเรือ่ งอาหารการกินทีอ่ าจเป็นอันตรายต่อเด็กในท้อง กลัน่ ออกมาจากอกอันอบอุน่ ของผูเ้ ป็นมารดา สูป่ ากน้อยๆ ของลูกรัก แม้กระทัง่ บางอย่างทีร่ บั ประทานเข้าไปในภาวะปกตินนั้ เป็นประโยชน์ น�ำ้ นมอันบริสทุ ธิป์ ราศจากเชือ้ โรคร้ายใดๆ ต่อร่างกาย แต่ในระยะตัง้ ครรภ์ไม่ควรบริโภคเข้าไปอาทิ เช่น ยาบาง ส�ำหรับปัจจัยประการหนึง่ ในการสร้างบุคลิกภาพของเด็กตัง้ แต่ ประเภท มีผหู้ ญิงจ�ำนวนไม่นอ้ ย “ติดบุหรี”่ ในช่วงตัง้ ครรภ์จะต้องตัง้ ใจ วัยเยาว์กค็ อื การท�ำให้เด็กเกิดความรูส้ กึ อบอุน่ และปลอดภัย ให้เขา เลิกอย่างเด็ดขาด หากต้องการให้ลกู น้อยเกิดมาในสภาพครบถ้วนสมบูรณ์ รูส้ กึ ว่าได้รบั ความเอาใจใส่โดยเฉพาะอย่างยิง่ จากผูเ้ ป็นแม่ ดังนัน้ สตรี อาการครบ 32 เหมือนเด็กทัว่ ๆ ไป ในส่วนของสุขภาพร่างกายและจิตใจ มุสลิมะฮฺทงั้ หลายขอจงระวังในเรือ่ งการใช้ความรุนแรง ป่าเถือ่ นและ จักต้องดูแลเอาใจใส่ให้อยูใ่ นสภาพดีเสมอและพึงระวังปริวติ กและอาการ หยาบคายในการปฏิบัติกับลูกที่ก�ำลังเจริญเติบโตและซึมซับความ เครียดต่างๆ เพราะเป็นทีแ่ น่ชดั ว่าทารกในครรภ์นนั้ จะได้รบั อิทธิพล รูส้ กึ ต่างๆ ได้เร็วกว่าช่วงวัยอืน่ ๆ แม่ทดี่ จี ะต้องมีความเอือ้ อาทร และ และผลกระทบจากสภาพจิตใจของผูเ้ ป็นแม่ดว้ ย อ้อมกอดอันอบอุน่ ส�ำหรับลูกน้อยของเธอ... หลังจากการคลอดลูก หน้าทีข่ องความเป็นแม่กา้ วเข้าสูช่ ว่ งต่อไป ในขณะทีล่ กู น้อยได้เริม่ เติบโตขึน้ เริม่ มีอาการเข้าใจและรับรูค้ ำ� ในช่วงนีจ้ ะต้องมีการกล่าวอะซานทีห่ ขู วา และกล่าวอิกอมะห์ ทีห่ ซู า้ ย พูดต่างๆ ของผูเ้ ป็นแม่ เราต้องท�ำให้ลกู อยูห่ า่ งไกลจากการฟังถ้อยค�ำ ของทารกแรกเกิด ตามด้วยการตัง้ ชือ่ ทีด่ ศี ริ มิ งคล การโกนผมไฟและ หรือภาษาทีห่ ยาบคายต่างๆ และในขณะเดียวกันสิง่ ทีล่ กู ควรได้ยนิ ได้ฟงั บริจาคทาน ในช่วงนีผ้ เู้ ป็นพ่อจะต้องมีสว่ นร่วมในการท�ำหน้าทีต่ า่ งๆ และได้เห็นนัน้ จะต้องเป็นสิง่ ทีท่ ำ� ให้เขารูส้ กึ ว่าเขาอยูท่ า่ มกลางครอบครัว เหล่านีด้ ว้ ย และทีส่ ำ� คัญอย่าได้หลงลืม การเชือดสัตว์พลีทานทีเ่ ราเรียกว่า มุสลิมทีด่ ี และสิง่ แวดล้อมทีง่ ดงาม แล้วอิสลามจะคงมัน่ คงอยูใ่ นหัวใจ “อากีเกาะห์” นั่นเอง เพราะเหล่านี้คือแบบฉบับและจริยวัตรท่านนบี ของลูกน้อย เขาจะถูกเลีย้ งดูดว้ ยจรรยามารยาทอันประเสริฐ รูจ้ กั สิง่ ที่ มูฮมั หมัด และเป็นพลีทานซึง่ จะติดตัวเด็กน้อยนัน้ ตลอดไป ดังทีท่ า่ น ฮาลาล (อนุญาต) และ ฮารอม (ต้องห้าม) มารดามุสลิมะห์ทรี่ กั และห่วงใย นบีมฮู มั หมัดกล่าวความว่า ลูกน้อยอย่างแท้จริง จะต้องสอนให้ลกู รูจ้ กั การเคารพภักดี ย�ำเกรงใน "เด็กทารกทุกคนนัน้ ถูกประกันไว้ดว้ ยอากีเกาะห์สตั ว์เชือด พระผูเ้ ป็นเจ้าและผลตอบแทนของการดังกล่าว สอนให้เขาได้รจู้ กั ว่าอะไร พลีทาน ซึง่ จะเชือดกันในวันที่ 7 หลังการคลอด ให้โกนผมไฟ และ คือการฝ่าฝืนต่อพระองค์อลั เลาะห์ และอะไรคือผลร้ายของการดังกล่าว ตัง้ ชือ่ ทีด่ ศี ริ มิ งคล" เมือ่ ลูกอายุได้ 7 ขวบ แม่ตามแบบฉบับของอิสลามจะต้องปฏิบตั ติ าม ค�ำสัง่ ใช้ของท่านนบีมฮู มั มัด ซึง่ ก�ำชับไว้ในเรือ่ งการเลีย้ งดูบตุ รในวัยนีว้ า่ ในช่วงวัยดืม่ นม ช่วงนีเ้ ป็นหน้าทีข่ องแม่อกี เช่นกัน ทีจ่ ะต้องเอาใจ "ท่านทัง้ หลายจงใช้ให้ลกู หลานท�ำการนมัสการการละหมาด ใส่ในเรือ่ งของความสะอาดและเรือ่ งการดืม่ นมของลูกน้อย ทีเ่ พิง่ จะถือ เมือ่ พวกเขาอายุได้เจ็ดขวบ จงท�ำโทษตีเมือ่ พวกเขาอายุได้สบิ ขวบ ก�ำเนิดเกิดมาลืมตาดูโลกเมือ่ ไม่นานมานี้ การให้ลกู ดืม่ นมจากธรรมชาติ หากพวกเขาทิง้ การละหมาด และจงแยกทีน่ อนของพวกเขา" คือการเลีย้ งดูเด็กในวัยนีท้ ถี่ กู ต้องและมีประโยชน์มากทีส่ ดุ ดังพระราช ในขั้นตอนนี้จะต้องให้ความสนใจต่อการอบรมสั่งสอนลูกรัก ด�ำรัสของพระองค์อลั เลาะห์ ทีว่ า่ "และบรรดามารดาทัง้ หลาย พวกเธอ ด้วยจรรยามารยาทแห่งอิสลาม อาทิเช่น การซือ่ สัตย์ การพูดความจริง จักต้องให้ลกู น้อยได้ดมื่ นมเป็นเวลา 2 ปีเต็ม" ค�ำว่าการดืม่ นมตาม และอืน่ ๆ ให้เขาได้คนุ้ เคยกับการด�ำเนินชีวติ อันถูกต้องในอิสลามตัง้ แต่ ธรรมชาตินี้ หมายถึงการให้ลกู ดืม่ นมของแม่นนั่ เอง เยาว์วยั อาทิเช่น เรือ่ งความสะอาด ความมีระเบียบวินยั และการปฏิบตั ิ ตนต่อผูอ้ นื่ ทีส่ ำ� คัญตัวผูเ้ ป็นแม่เองต้องเป็นตัวอย่างทีด่ ขี องลูกด้วย โดย จะต้องเคร่งครัดในเรื่องความซื่อสัตย์อย่าพูดเรื่องโกหกต่อหน้าลูก เพราะลูกจะจดจ�ำเป็นแบบอย่างและเข้าใจผิดคิดว่าเป็นเรื่องอนุญาต ให้กระท�ำได้ จนเกิดความเคยชินในทีส่ ดุ ปัญหาส�ำคัญอีกข้อหนึ่งซึ่งผู้เป็นแม่ในอิสลามพึงตระหนักให้ มาก คือ การถกเถียงและทะเลาะวิวาท ระหว่างสามีภรรยาต่อหน้าเด็ก สิง่ เหล่านีอ้ ย่าให้เกิดขึน้ เป็นอันขาด เพราะเหตุการณ์รนุ แรงเหล่านีจ้ ะ ปลูกฝังความส�ำนึกความรูส้ กึ ว่าขาดเสถียรภาพ และความปลอดภัย เข้าในจิตใจและติดไปกับเด็กอยูต่ ลอดเวลา และอาจท�ำให้เกิดผลร้าย ต่างๆ นานา ซึง่ บางครัง้ บางคราวอาจเป็นเหตุให้เกิดพฤติกรรมออก นอกลูน่ อกทาง ทัง้ นีเ้ พราะการไร้ความมัน่ คงของครอบครัวนัน่ เอง จากวัย “เด็กเล็ก” ก็จะก้าวสูช่ ว่ งซึง่ มีความส�ำคัญไม่ยงิ่ หย่อนไป กว่าช่วงอืน่ ๆ ก็คอื ช่วงวัยรุน่ แม่มสุ ลิมะห์พงึ ตระหนักอยูเ่ สมอว่าลูก ของเราทีอ่ ยูใ่ นวัยนีเ้ ขาเริม่ ก้าวเข้าสูช่ ว่ งของการ “บรรลุนติ ภิ าวะ” หรือ รูป้ ระสาแล้ว... เริม่ รูจ้ กั ความรับผิดชอบต่อตนเอง และการกระท�ำทุกอย่าง ของเขา ค�ำสัง่ ของแม่จะท�ำให้ลกู ในวัยนีร้ สู้ กึ ว่า “ถูกจ�ำกัดอิสระภาพ” ดังนัน้ พึงระวังอยูเ่ สมอในระยะนี้ แม่ตอ้ งท�ำตัวให้อยูใ่ นฐานะของเพือ่ น พยายามหลีกเลีย่ งจากการออกค�ำสัง่ ไม่วา่ จะเป็นการใช้หรือห้ามก็ตามที รับฟังค�ำพูดและความคิดเห็นของเขาโดยตลอด แม้วา่ เขาจะกระท�ำผิด ก็ตาม แล้วลูกน้อยของเราก็จะเกิดความวางใจ เชือ่ ใจ อ่อนน้อม คล้อย ตาม และยอมรับฟังค�ำตักเตือนของเราในทีส่ ดุ แม่ทเี่ ข้าใจและห่วงใยลูกอย่างแท้จริง จะต้องไม่ปล่อยปละละเลย หรือเข้มงวดในการควบคุมพฤติกรรมของลูกมากจนเกินไป แต่ทว่า ต้องให้เกิดความพอดี คอยติดตามดูความประพฤติอย่างใกล้ชดิ และ สม�ำ่ เสมอ ตลอดจนหมัน่ ตรวจสอบอยูเ่ ป็นประจ�ำ ในเรือ่ งการคบเพือ่ น ขอบคุณบทความดีดจี าก และทีข่ าดเสียมิได้กค็ อื พยายามให้ลกู ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ส�ำนักจุฬาราชมนตรี ด้วยการท�ำกิจกรรมทีด่ ี และสร้างสรรค์ตา่ งๆ

ส�ำนักข่าวมุสลิมไทย www.muslimthaipost.com เว็บไซต์มุสลิมที่มีผู้เข้าชมมากที่สุด

14


ประธานที่ปรึกษา :

ประเสริฐ มัสซารี

บรรณาธิการอ�ำนวยการ :

ฉัตรชัย ตะวันธรงค์

บรรณาธิการบริหาร :

อรุณ วิทยานนท์

บรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา :

บัญญัติ ทิพย์หมัด

กองบรรณาธิการ :

ปรางชมพู ยะรังวงษ์

แปล :

สุธิรา วิยกาญจน์

ประสานงาน :

ปาริชาต ฟินดี้

อาร์ตไดเร็คเตอร์ :

อับดุลเลาะ เบ็ญฮาวัน

สายตรงโฆษณา :

080-284-9000

เจ้าของ :

บริษัท เอ็มเน็ต โซลูชั่น จ�ำกัด 39/74 ซอยเคหะร่มเกล้า 82 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240

โทร :

ซีพเี อฟ เดินสายเยีย่ มผูส้ งู อายุ จ.ชุมพร

หนังสือพิมพ์ มุสลิมไทยโพสต์ | ปีที่ 3 ฉบับที่ 38

ศอ.บต.ร่วมกับสมาคมผูป้ ระกอบกิจการ ฮัจญ์ภาคใต้ และคณะกรรมการอิสลาม สงขลา ติวเข้มฮุจญาจเพือ่ เตรียมความ พร้อมไปประกอบพิธฮี จั ญ์ ณ ประเทศ ซาอุดอี าระเบีย

นายธนนท์ พรรพีพาส (แถวยืนกลาง) นายอ�ำเภอ ปะทิว จังหวัดชุมพร พร้อมด้วย นายเปรมศักดิ์ วนัชสุนทร (แถวยืนที่ 5 จากขวา) รองกรรมการผูจ้ ดั การอาวุโส บริษทั เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ำกัด (มหาชน) หรือ ซีพเี อฟ ร่วมกันมอบเครือ่ งอุปโภค-บริโภค และเบีย้ ยังชีพ ให้กบั ผูส้ งู อายุ ภายใต้ โครงการ “กองทุน ซีพเี อฟ คืนสุขผูส้ งู วัย” ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชุมพร ณ ศาลาประชาคม หมูท่ ี่ 1 ต�ำบลบางสน อ�ำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงพาณิชย์ เยีย่ มชมบูธ PFP ในงาน Southern International Trade Expo 2015

พลเอก ฉัตรชัย สาริกลั ยะ รัฐมนตรีวา่ การ กระทรวงพาณิชย์ ให้เกียรติเยี่ยมชมบูธ พีเอฟพี ในงาน Southern International Trade Expo 2015 ทีจ่ ดั ขึน้ ระหว่างวันที่ 23-26 กรกฎาคม 2558 โดย มีคณ ุ เอกกร ต้นทองอิงกานต์ ผูอ้ ำ� นวยการฝ่าย การตลาดและการขาย บริษทั พี.เอฟ.พี ผูน้ ำ� ด้าน การผลิตและจัดจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารทะเล แปรรูปแช่แข็งท�ำจากปลาทะเล (ฮาลาล) ให้การ ต้อนรับท่านรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงพาณิชย์ โดยงานในครัง้ นี้ พีเอฟพี มีกจิ กรรมต่างๆ มากมาย อาทิ การเจรจาธุรกิจ การจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ อาหารทะเลแปรรูปแช่แข็งในราคาพิเศษ การสร้าง มูลค่าเพิม่ เมนูอาหารจากผลิตภัณฑ์พเี อฟพี และ พิเศษสุดกับกิจกรรมการสาธิตการท�ำเมนูอาหาร โดย เชฟบุญเชิด ศรสุวรรณ เชฟทีป่ รึกษาด้านโภชนาการ ของพีเอฟพี

โครงการสุขภาพดีทงั้ 5 ประการ มหัศจรรย์แห่งน�ำ้ พลังแห่งชีวติ

02-116-8134-5

โทรสาร :

02-116-8136

Email :

news@muslimthaipost.com

Website :

www.muslimthaipost.com , FB : muslimthaiclub

พิมพ์ที่ :

บริษัท แจ็ส เพอ-พริ้น จ�ำกัด

สมัครสมาชิก หนังสือพิมพ์มสุ ลิมไทยโพสต์ เป็นประจ�ำทุกเดือน

ช�ำระเงินโดย : โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขทีบญ ั ชี 140-2-39431-0 ชือ่ บัญชี บริษทั เอ็มเน็ต โซลูชนั่ จ�ำกัด หรือ ช�ำระเงินเป็นเงินสด ณ บริษทั เอ็มเน็ต โซลูชนั่ จ�ำกัด 39/74 ซอยเคหะร่มเกล้า 82 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240 สอบถามรายละเอียดเกีย่ วกับ การสมัครสมาชิก หรือ ติดต่อ โฆษณา โทร. 080-284-8000 , 02-116-8134-5 E mail : news@muslimthaipost.com

29 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมส�ำนักงานคณะกรรมการ อิสลามประจ�ำจังหวัดสงขลา ถนนลพบุรรี าเมศวร์ ต�ำบลคลองแห อ�ำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายขวัญชาติ วงศ์ศภุ รานันต์ รองเลขาธิการศูนย์อำ� นวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็น ประธานเปิดการอบรมผูไ้ ปประกอบพิธฮี จั ญ์ ประจ�ำปี 2558 ของ จังหวัดสงขลา จ�ำนวนกว่า 1,000 คน โดยศูนย์อำ� นวยการบริหาร จังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกับ ส�ำนักงานคณะกรรมการอิสลาม ประจ�ำจังหวัดสงขลา และสมาคมผูป้ ระกอบกิจการฮัจญ์ภาคใต้ จัดขึน้ เพือ่ เตรียมความพร้อมให้แก่ฮจุ ญาจทีจ่ ะเดินทางไปประกอบ พิธฮี จั ญ์ ณ ประเทศซาอุดอี าระเบีย ให้มคี วามรูเ้ กีย่ วกับฮัจญ์ มับรูรและการปฏิบตั ศิ าสนกิจทีส่ ำ� คัญ การเดินทาง วิธกี ารใช้ชวี ติ ประจ�ำวันในประเทศซาอุดอิ าระเบียตลอดจนน�ำการคุณค่าฮัจญ์ มาใช้ประโยชน์ ซึง่ มีคณะวิทยากรผูท้ รงคุณวุฒิ เจ้าหน้าที่ ศอ.บต. ผูป้ ระกอบกิจการฮัจญ์ ผูแ้ ทนกระทรวงสาธารณสุข ร่วมเป็นวิทยากร บรรยายให้ความรูใ้ นครัง้ นี้ นายขวัญชาติ วงศ์ศภุ รานันต์ รองเลขาธิการศูนย์อำ� นวยการ บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ กล่าวว่า ต้องแสดงความยินดีกบั ผูไ้ ปประกอบพิธฮี จั ญ์ในจังหวัดสงขลาในปีนี้ ทีจ่ ะได้ไปประกอบ พิธฮี จั ญ์ ณ นครมักกะห์ ประเทศซาอุดอี าระเบียเป็นครัง้ แรกใน ชีวติ สมดังเจตนารมณ์ทแี่ ต่ละท่านได้ตงั้ ใจใว้วา่ จะเดินทางไปปฏิบตั ิ ศาสนกิจประการที่ 5 ตามทีศ่ าสนาอิสลามบัญญัตอิ ย่างครบถ้วน สมบูรณ์ ซึง่ ทาง ศอ.บต. มีนโยบายให้องค์กรทางศาสนาได้มี บทบาทอย่างส�ำคัญในกิจการด้านศาสนา รวมทัง้ เรือ่ งฮัจญ์ให้ ส�ำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจ�ำจังหวัดเป็นศูนย์กลาง ในการอบรมผู้ไปประกอบพิธีฮัจญ์และศูนย์ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ ฮัจญ์ประจ�ำจังหวัด ตลอดจนช่วยเหลือ ดูแลให้ความคุม้ ครอง ผูไ้ ปประกอบพิธฮี จั ญ์ไม่ให้ถกู เอารัดเอาเปรียบ และได้รบั การ บริหารอย่างเป็นธรรมตามกรอบทีศ่ าสนาอิสลามก�ำหนด

โรงแรม นูโว ซิตี้ คว้ารางวัล Certificate of Excellence 2015 จาก Trip Advisor โครงการสุขภาพดีทงั้ 5 ประการ สนับสนุน โดย อ.เกรียงศักดิ์ มณีใส CEO บริษทั เหิงจี อินเตอร์เนชัน่ แนล จ�ำกัด ภายในงาน อ.เกรียงศักดิ์ ได้กล่าวถึงความลับในการที่ผู้คนจะสร้างชีวิตให้ ประสบความส�ำเร็จทัง้ 5 ประการให้เป็นจริงได้ อย่างไร อันได้แก่การมีสขุ ภาพร่างกายทีด่ ,ี การมี สภาพจิตใจทีม่ คี วามสุข, การมีครอบครัวทีอ่ บอุน่ และเข้าใจกัน, การมีหนทางในการสร้างความร�ำ่ รวย

และมัง่ คัง่ และ การได้รบั การยอมรับโดยการท�ำ ประโยชน์เพือ่ สังคม ภายในงานได้รบั ความสนใจจากผูค้ นหลาย ช่วงวัย และขอแสดงความยินดีกบั ท่านผูโ้ ชคดีที่ ได้รับรางวัลเครื่องปรับโมเลกุลน�้ำพลังแม่เหล็ก และผลิตภัณฑ์บำ� รุงผิวในครัง้ นีด้ ว้ ยค่ะ สนใจเข้า ร่วมงานครัง้ ต่อไป ติดต่อคุณพรทิพย์ โทร. 091-732-6805 ค่ะ

บริษทั อุตสาหกรรมนมไทย จ�ำกัด ร่วมสนับสนุนกิจกรรม Bike for MOM ปัน่ เพือ่ แม่

กิจกรรม Bike for MOM ปัน่ เพือ่ แม่ กิจกรรม เพือ่ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ พิ์ ระบรม ราชินนี าถ เนือ่ งในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนม พรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคมโดยจัดขึน้ เมือ่ วันที่ 16 สิงหาคม ทีผ่ า่ นมาโดยทางบริษทั อุตสาหกรรม นมไทยได้มอบน�ำ้ ดืม่ ตรามะลิ มูลค่า 50,400 ขวด โดยมีคณ ุ เจษฎา หักพาล ผจก.ผลิตภัณฑ์เป็นตัวแทน มอบให้กบั ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รมต.ส�ำนักนายก รัฐมนตรี และปลัดส�ำนักนายกรัฐมนตรี รับมอบ ณ ตึกสันติไมตรี ท�ำเนียบรัฐบาล เมือ่ วันทึ่ 7 สิงหาคม ทีผ่ า่ นมา

ภาพจากซ้ายไปขวา : คุณอาดัม ผดุงศิลป์ รองผูจ้ ดั การทัว่ ไป โรงแรมนูโว ซิตี้ และ คุณพนิดา นานา ผูอ้ ำ� นวยการและผูจ้ ดั การทัว่ ไปโรงแรมนูโว ซิตี้

นักเดินทางทั่วโลกพร้อมใจกันโหวตและรีวิวให้โรงแรม นูโว ซิตี้ คว้ารางวัลอันทรงเกียรติจากเว็บไซต์ทอ่ งเทีย่ ว Trip Advisor ให้โรงแรมได้รบั รางวัล Certificate of Excellence 2015 Trip Advisor ซึง่ ถือว่าเป็นทีภ่ าคภูมใิ จและยืนยันในมาตรฐานด้าน การบริการและการด�ำเนินงานของทางโรงแรมได้เป็นอย่างดี

ส�ำนักข่าวมุสลิมไทย www.muslimthaipost.com เว็บไซต์มุสลิมที่มีผู้เข้าชมมากที่สุด

15


หนังสือพิมพ์ มุสลิมไทยโพสต์ | ปีที่ 3 ฉบับที่ 38

แม้วา่ ชือ่ เสียงประเทศไทยในเวทีโลก ช่วง รัฐบาลทหารนีจ้ ะไม่คอ่ ยมีเครดิตเท่าไร ไหนจะ ถูกเล่นงานว่าไม่เป็นประชาธิปไตย ไหนจะถูก เล่นงานเรือ่ งการค้ามนุษย์ แถมยังมีเรือ่ งการ ส่งตัวอุยกูรใ์ ห้จนี ผูเ้ ขียนมองว่ามันก็เป็นเรือ่ ง ธรรมดาของการเมืองระหว่างประเทศ เพราะ เราเอนเอียงมาข้างจีน จึงเป็นธรรมดาทีจ่ ะถูก กดดันจากอีกฟากหนึง่ คือ ค่ายตะวันตก แต่ที่ เราไม่ควรจะเสียสัมพันธ์กค็ อื กลุม่ ประเทศอาเซียน ของเรา และ กลุม่ ประเทศไม่ฝกั ใฝ่ฝา่ ยใด (NAM) และกลุ่มประเทศมุสลิม แต่เราก็ดูจะไม่ค่อย กระตือรือร้นเท่าไรที่จะกระชับความสัมพันธ์ เหล่านี้

แม้ในศตวรรษนีก้ ย็ งั มีการผลิตและสะสมอาวุธดังกล่าว และมีการกล่าว อ้างว่าได้มกี ารทดลองใช้กบั มนุษย์เป็นระยะๆ เช่น แอนแทรกซ์ อีโบลา เมอร์ส และ ซาร์ส แม้แต่ HIV ก็มกี ารกล่าวหาว่าเกิดจากการจงใจแพร่ เชื้อโรคเพื่อท�ำลายทรัพยากรมนุษย์อันเป็นฐานรากของความมั่นคง ของชาติศตั รูอกี ด้วย ดังนัน้ นอกจากจะรณรงค์ให้ขจัดอาวุธนิวเคลียร์แล้วประเทศไทย ควรจะชูประเด็นให้มีการยกเลิกการผลิตและการใช้อาวุธเคมีชีวภาพ ซึง่ โดยทัว่ ไปคือการท�ำสงครามเชือ้ โรค ซึง่ หากแพร่กระจายออกไปก็ ยังมีประเทศอีกเป็นจ�ำนวนมากทีไ่ ม่สบายใจอย่างมาก ต่อการแข่งขัน จะเป็นมหันตภัยส�ำหรับมนุษยชาติอย่างยิง่ กันมีอาวุธนิวเคลียร์ของมหาอ�ำนาจและบางประเทศ เพราะมันเท่ากับ เป็นการถูกข่มขู่จากประเทศเหล่านั้น และเป็นการสุ่มเสี่ยงที่ตนเอง กลับเข้าสู่ประเด็นอีกประเด็นที่ประเทศไทยใช้ในการหาเสียง อาจจะได้รบั เคราะห์กรรมไปด้วย หากเกิดสงครามนิวเคลียร์ เป็นคณะมนตรีความมั่นคงแบบไม่ถาวร คือ แนวคิดแบบเศรษฐกิจ พอเพียง ซึง่ ความจริงแล้วไม่ใช่ความคิดใหม่ ศาสดาทัง้ หลายไม่วา่ จะเป็น พระพุทธเจ้า พระเยซูคริสต์ และพระศาสดามูฮมั หมัด ต่างก็ให้มนุษย์ รูจ้ กั พอเพียงในการกิน การใช้ และยุตกิ ารล้างผลาญทรัพยากรธรรมชาติ อันเกิดจากลัทธิทนุ นิยมทีไ่ ด้พฒ ั นามาใช้ระบบบริโภคนิยม เพือ่ กระตุน้ ดีมานด์จนมีผลท�ำให้นายทุนใหญ่ๆตักตวงกอบโกยความมั่งคั่งอย่าง มหาศาล แต่ผลทีเ่ กิดขึน้ จากการท�ำลายทรัพยากรธรรมชาติ ก็ทำ� ให้เรา เกิดภัยพิบตั จิ ากภัยธรรมชาติเป็นการตอบแทน ไม่วา่ จะเป็นน�ำ้ ท่วมใหญ่ ลมพายุขนาดมหึมา แผ่นดินไหว ฝนแล้ง อากาศแปรปรวน เป็นต้น ดังนัน้ ด้วยการชูประเด็นโลกปราศจากอาวุธนิวเคลียร์ ประเทศไทย ก็น่าจะได้รับคะแนนสนับสนุนจ�ำนวนมาก แต่ก็ต้องตระหนักว่าเวที สหประชาชาตินั้นมีก็คือเวทีการเมืองของโลก จึงต้องขึ้นกับว่าเรามี บารมีทางการเมืองมากพอไหม เรามีเพือ่ นเท่าไร และเรามีมหาอ�ำนาจ สนับสนุนบ้างหรือไม่ ในบางกรณีกต็ อ้ งมีการแลกเปลีย่ นผลประโยชน์ ต่างตอบแทนกัน แต่ไม่วา่ เราจะได้ตำ� แหน่งในคณะมนตรีความมัน่ คง ในปี 2017 หรือไม่ การประกาศตัวลงสมัครครัง้ นีเ้ ราก็ได้สร้างชือ่ เสียง และเป็นการทดสอบศักยภาพของเราด้วยในขณะเดียวกัน

อนึ่งอาวุธนิวเคลียร์แม้จะเป็นอาวุธร้ายแรงท�ำลายล้างสูง แต่ ต้องอาศัยเทคโนโลยีขั้นสูงและใช้ทุนจ�ำนวนมาก หลายประเทศเลย หันมาพัฒนาอาวุธเคมีชวี ภาพ เพราะใช้ทนุ น้อยกว่า และคล่องตัวกว่า ในการใช้ จนมีบางคนกล่าวว่ามันเป็นอาวุธท�ำลายล้างสูงของคนจน กล่าวคือขบวนการก่อการร้ายอาจน�ำมาใช้ในการก่อการร้ายได้สะดวกกว่า ใช้ทนุ น้อยกว่า แต่กอ็ ย่างว่า ประเทศมหาอ�ำนาจทีท่ ำ� ตัวเป็นผูพ้ ทิ กั ษ์โลก แต่กม็ พี ฤติกรรมแบบปีศาจคาบคัมภีร์ คือประเทศเหล่านัน้ ต่างก็มกี าร พัฒนาอาวุธเคมีชวี ภาพกันทัง้ นัน้ และก็เคยน�ำไปใช้กนั อย่างถ้วนหน้า พล.ท. ศ.ดร.สมชาย วิรฬุ หผล เช่น รัสเซีย ใช้ในเชชเนีย หรือใช้กบั ม้งทีช่ ว่ ยสหรัฐฯ รบกับฝ่ายคอมมิวนิสต์ ในลาว สหรัฐฯใช้สารเคมีฝนเหลืองในเวียดนาม ยุโรปส่งเสริมอิรกั ใช้ อย่างไรก็ตามต้องขอชืน่ ชมว่ารัฐบาลนี้ ซึง่ อาจจะสืบสานงานจาก อาวุธเคมีในการรบกับอิหร่าน จีนใช้สารเคมีจดั การกับกบฏอุยกูรใ์ น รัฐบาลทีผ่ า่ นมา 2-3 รัฐบาล ในเรือ่ งการต่างประเทศคือ เราประกาศ ซินเจียง ญีป่ นุ่ ใช้สงครามเชือ้ โรคกับคนจีนในช่วงสงครามโลกครัง้ ที่ 2 ตัวเดินหน้าสมัครเข้าชิงเก้าอี้ในคณะมนตรีความมั่นคงประเภทไม่ เยอรมันใช้กา๊ ซมัสตาร์ดในสงครามโลกครัง้ ที่ 1 ถาวรทีม่ อี ยู่ 15 ทีน่ งั่ และจุดยืนอันหนึง่ ทีเ่ ราใช้หาเสียงคือ การรณรงค์ ให้โลกปราศจากอาวุธนิวเคลียร์ กับแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงส�ำหรับ คนทัง้ โลก แต่เราก็คงต้องฝ่าฟันต่อสูอ้ ย่างหนักหน่วง ทัง้ จากคูแ่ ข่งขัน และแรงเสียดทานจากมหาอ�ำนาจทัง้ หลาย ประเด็นแรก คือ เรือ่ งอาวุธนิวเคลียร์เพราะประเทศมหาอ�ำนาจ บิก๊ ไฟว์ในคณะมนตรีความมัน่ คง ต่างก็มอี าวุธนิวเคลียร์ทงั้ นัน้ นีย่ งั ไม่นบั รวม อิสราเอล (นักล็อบบี)้ เกาหลีเหนือ อินเดีย ปากีสถาน ซึง่ ประเทศเหล่านีค้ งไม่ยอมถอดเขีย้ วเล็บเพือ่ เอาไว้ขม่ ขูค่ นอืน่ และแม้วา่ อาวุธประเภทนีจ้ ะต้องใช้เทคโนโลยีขนั้ สูง และต้นทุนแพง แต่อกี หลาย ประเทศก็คงอยากจะมีกนั เพือ่ เอาไว้ตอ่ รองกับประเทศอืน่ ๆเพราะต่าง ก็ไม่ไว้ใจกันและกัน และแม้จะมีขอ้ ตกลงห้ามใช้อาวุธเคมีชวี ภาพเมือ่ ปี ค.ศ.1925 ที่ แต่ในประเด็นนีป้ ระเทศไทยเราเคยท�ำส�ำเร็จมาแล้วเมือ่ ปี 1995 กรุงเฮก และ ปีค.ศ.1972 ทีว่ อชิงตัน แต่กไ็ ม่สามารถหยุดยัง้ ประเทศ ทีม่ กี ารลงนามร่วมกันทีใ่ ห้อาเซียนเป็นเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์ ทัง้ หลายโดยเฉพาะมหาอ�ำนาจในการสร้างและสะสมอาวุธมหาประลัย อย่างไรก็ตามแม้วา่ ข้อเสนอให้โลกปราศจากอาวุธนิวเคลียร์จะ เคมีชวี ภาพ ในช่วงศตวรรษที่ 20 มีคนตายกว่า 500 ล้านคนด้วยเชือ้ โรค มีแรงเสียดทานจากมหาอ�ำนาจและประเทศที่มีอาวุธนิวเคลียร์ แต่ก็ แต่ในจ�ำนวนนีม้ หี ลายแสนหรือเกือบล้านตายเพราะอาวุธเคมีชวี ภาพ

อนึง่ เมือ่ 3-4 ทศวรรษมานีไ้ ด้มนี กั คิดชาวตะวันตกชือ่ ชูมคั เกอร์ ได้น�ำเสนอแนวคิดในแนวเศรษฐกิจพอเพียง โดยเขียนหนังสือ ชื่อ “Small Is Beautiful” (เล็กๆคือความสวยงาม) ดังนัน้ ประเทศ ก�ำลังพัฒนาทัง้ หลายย่อมจะให้การสนับสนุนแนวคิดนี้ เพราะได้ ตระหนักแล้วว่าไม่อาจไล่ทันประเทศพัฒนาได้ ยิ่งเทคโนโลยี ก้าวหน้าเท่าไร ช่องว่างระหว่างประเทศร�่ำรวยและประเทศไม่ ร�่ำรวยยิ่งกว้างออกไปทุกที นอกจากนี้ในประเทศพัฒนาแล้ว ช่องว่างอันเดียวกันนีก้ ย็ งิ่ ถ่างออกไปทุกที จนท�ำให้เกิดปัญหาทาง สังคม เช่น ปัญหาอาชญากรรมร้ายแรงขึน้ มากมาย จึงมีประชากร หัวก้าวหน้าในประเทศเหล่านีใ้ ห้การสนับสนุนแนวคิดเศรษฐกิจ พอเพียงกันมากขึน้ นอกจากนีย้ งั มีตวั อย่างจากประเทศภูฏานที่ ใช้วธิ วี ดั ทางความสุขของประชากรทีเ่ รียกว่า “Gross Domestic Happiness” ท�ำให้หลายประเทศเริม่ ทบทวนวิธกี ารพัฒนาประเทศ ของตนเองมากขึน้ แต่ที่ผู้เขียนอยากเห็นก็คือประเทศไทยควรจะเป็นแบบ อย่างในการน�ำเอาระบบเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้อย่างเต็มรูป แบบ ไม่ใช่เพียงมาสร้างภาพ และชีช้ วนให้คนยากจนด�ำเนินชีวติ อย่างพอเพียงแต่เพียงด้านเดียว แต่คนร�ำ่ รวยก็ตอ้ งรูจ้ กั พอเพียง และตอบแทนบุญคุณแผ่นดินด้วยแนวคิดพอเพียง อย่างน้อย เพือ่ แสดงว่าพอเพียงก็ขอให้เสียภาษีให้ครบถ้วน ไม่ใช่คอยหนี ภาษีแล้วอย่างนีจ้ ะเรียกว่าพอเพียงอย่างไร นีข่ นาดประเทศไทย ยังไม่ได้ขยับอัตราภาษีแบบก้าวหน้าจริง หรือ เก็บภาษีทรัพย์สนิ ภาษีทดี่ นิ อย่างทีค่ วรจะท�ำยังขนาดนี้ ถ้ารัฐบาลปรับโครงสร้าง ภาษีใหม่ คงจะหนีกนั อีกโกลาหลทีเดียว ดังนัน้ หากจะให้ประเทศอืน่ ๆ เขาเห็นด้วยและศรัทธาในตัวเรา จนถึงขัน้ ออกเสียงสนับสนุนเรา เราก็ตอ้ งท�ำตัวอย่างให้เป็นรูปธรรมจริง ไม่ใช่แค่สร้างภาพโฆษณากันอย่างทีเ่ ป็นอยู่ เอาล่ะมันมาถึงเพียงนีก้ ็ ต้องขอเชียร์ให้ประเทศไทยประสบความส�ำเร็จในการเข้าเป็นสมาชิก ในคณะมนตรีความมัน่ คงในครัง้ นี้ เพราะมันหมายถึงเกียรติภมู ขิ องชาติ อย่างส�ำคัญทีเดียว

ส�ำนักข่าวมุสลิมไทย www.muslimthaipost.com เว็บไซต์มุสลิมที่มีผู้เข้าชมมากที่สุด

16


17

หนังสือพิมพ์ มุสลิมไทยโพสต์ | ปีที่ 3 ฉบับที่ 38

บริษทั แฟชัน่ ฟูด้ จ�ำกัด ขอแนะน�ำผลผลิตจากนวัตกรรมใหม่ ใช้เทคโนโลยีญปี่ นุ่ ในการผลิต “บะหมีอ่ บแห้งโชกุน” สามารถใช้ แทนเส้นหมีส่ ดทัว่ ไปได้ “ปกติการซือ้ เส้นสดๆ มาใช้ อาจจะมีปญ ั หาในเรือ่ งการเก็บ เก็บไว้ ได้ไม่นานเสีย่ งต่อการบูดเสียหรือขึน้ รา บะหมีอ่ บแห้งโชกุน ผลิตขึน้ มาเพือ่ แก้ปญ ั หานีเ้ พราะเก็บได้นาน 1 ปี โดยไม่ตอ้ งแช่เย็น ปราศจาก สารกันบูด ใช้วตั ถุดบิ ชัน้ ดี ไม่ใส่ไข่ ไม่มคี ลอเรสเตอรอล และไม่ใส่ ผงชูรส สะดวก รวดเร็ว ไม่ยงุ่ ยากอย่างทีค่ ดิ แค่ตม้ หรือลวกในน�ำ้ เดือด 1 นาทีครึง่ เส้นจะเหนียวนุม่ หนึบ สะเด็ดน�ำ้ แล้วน�ำไปปรุงตามทีต่ อ้ งการ” คุณพิสษิ ฐ์ เตียวรภาคิน ผูจ้ ดั การผลิตภัณฑ์และผูจ้ ดั การภาค บริษทั แฟชัน่ ฟูด้ จ�ำกัด น�ำเสนอข้อเด่นของบะหมีอ่ บแห้งโชกุน และวันนี้ บริษทั แฟชัน่ ฟูด้ จ�ำกัด ไม่หยุดนิง่ ทีจ่ ะพัฒนาต่อไปเพือ่ ตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยผลิตบะหมีอ่ บแห้งเส้นหยก ใช้ แทนเส้นบะหมีห่ ยกทัว่ ไป ปราศจากสารกันบูด ปราศจากไขมัน ลวกเร็ว เส้นเหนียวนุม่ ใช้สธี รรมชาติจากผงใบเตย ไม่ตอ้ งล้างแป้งออก เส้นไม่อดื รับประทานได้ทกุ เพศทุกวัย ดีตอ่ สุขภาพ

บริษทั แฟชัน่ ฟูด้ ส์ จ�ำกัด 105/4 หมู่ 6 ถ.เพชรเกษม ต.คลองใหม่ อ.สามพราน จ.นครปฐม 93110 โทร. 034 -324-777 , 034-473-6 Website : www.ff.co.th

ยุคสมัยทีใ่ ครๆ ก็เร่งรีบ จะท�ำอะไรก็ตอ้ งแข่งกับเวลาจนบางครัง้ อาจไม่มเี วลาหุงหาท�ำอาหาร ขอแนะน�ำ ‘SMART EAT’ อาหาร พร้อมทาน ทางเลือกใหม่ทใี่ ห้คณ ุ อิม่ อร่อยระดับเชฟปรุงได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ครบถ้วนด้วยคุณค่าของสารอาหารและรสชาติทจี่ ดั จ้านถูกปาก คนไทย ใช้สว่ นผสมจากธรรมชาติ (Natural Ingredient), ใช้นำ�้ มันร�ำข้าว, ไม่ใช่ผงชูรสและวัตถุกนั เสีย เก็บได้ยาวนานถึง 18 เดือน โดยไม่ตอ้ ง แช่ตเู้ ย็น ผลิตภายใต้การควบคุมการผลิตตามมาตรฐานสากลและ ได้รบั การรับรองมาตรฐานฮาลาล หลากรสหลายสไตล์มใี ห้เลือกอร่อย ตามใจชอบกับ 6 เมนูยอดฮิต ไก่ผดั กะเพรา เห็ดผัดน�ำ้ มันหอย สตูวไ์ ก่ ไก่ผดั เขียวหวาน แกงมัสมัน่ ไก่ ไก่กระเทียมพริกไทย

สมาร์ทอีท ไก่กระเทียมพริกไทย เนือ้ ไก่นมุ่ ชิน้ พอดีคำ� หอม กระเทียมพริกไทย เพียงฉีกซองอุน่ ในไมโครเวฟ 40 วินาที รับประทานคู่ กับข้าวสวยร้อนๆ ก็อร่อยระดับเชฟง่าย ๆ ด้วยตัวเอง ‘SMART EAT’ มีจำ� หน่ายที่ Big C, Lotus, Tops, The Mall, Foodland และ ห้างสรรพสินค้าชัน้ น�ำทัว่ ไป OCTA FOODS COMPANY LIMITED 99/222 ถนนนนทรีย์ , ยานนาวา, กรุงเทพฯ 10120 Tel: 02 681 2088 ext. 306 Mobile: 085-075-8800 Fax: 02 681 2089 Website: www.octafoods.com

ส�ำนักข่าวมุสลิมไทย www.muslimthaipost.com เว็บไซต์มุสลิมที่มีผู้เข้าชมมากที่สุด


หนังสือพิมพ์ มุสลิมไทยโพสต์ | ปีที่ 3 ฉบับที่ 38

ส�ำนักข่าวมุสลิมไทย www.muslimthaipost.com เว็บไซต์มุสลิมที่มีผู้เข้าชมมากที่สุด

18


19

หนังสือพิมพ์ มุสลิมไทยโพสต์ | ปีที่ 3 ฉบับที่ 38

ส�ำนักข่าวมุสลิมไทย www.muslimthaipost.com เว็บไซต์มุสลิมที่มีผู้เข้าชมมากที่สุด


หนังสือพิมพ์ มุสลิมไทยโพสต์ : คมความคิด เกาะติดสถานการณ์ อ่านมุสลิมไทยโพสต์

ปีที่ 3 ฉบับที่ 38 | Tel. 081-854-5026 , 02-116-8134-5 e-mail : news@muslimthaipost.com Website : www.muslimthaipost.com FB Fanpage : www.facebook.com/muslimthaiclub

อ่านต่อหน้า 12

รี

กฟ

แจ

www. mus l i mtha i pos t. c om

Muslim Thai Post No.38  

MuslimThaiPost It is a free Muslim newspaper. Thailand's number one established in 2011, affiliated with the Muslim News Agency. Targeted on...

Muslim Thai Post No.38  

MuslimThaiPost It is a free Muslim newspaper. Thailand's number one established in 2011, affiliated with the Muslim News Agency. Targeted on...

Advertisement