Page 1

หนังสือพิมพ์ มุสลิมไทยโพสต์ : คมความคิด เกาะติดสถานการณ์ อ่านมุสลิมไทยโพสต์

ปีที่ 3 ฉบับที่ 36 | Tel. 081-854-5026 , 02-116-8134-5 e-mail : news@muslimthaipost.com Website : www.muslimthaipost.com FB Fanpage : www.facebook.com/muslimthaiclub

อ่านต่อหน้า 2

อ่านต่อหน้า 7

www. mus l i mtha i pos t. c om

ก จ แ

ี ร ฟ


หนังสือพิมพ์ มุสลิมไทยโพสต์ | ปีที่ 3 ฉบับที่ 36

คุณพรชัย ปุตตธรรมกุล ผูจ้ ดั การฝ่ายขาย บริษทั เอฟ-พลัส จ�ำกัด

ชั่วโมงนี้พี่น้องมุสลิมทั่วประเทศโดยเฉพาะคุณแม่บ้านคง ไม่มใี ครไม่รจู้ กั “เติมทิพ” ผงปรุงรสทีไ่ ด้รบั การรับรองตราฮาลาล ภายใต้รูปซองสีเหลืองสดใส หนึ่งในกลุ่มผู้น�ำผงปรุงรสส�ำหรับ กลุม่ มุสลิมทีไ่ ด้รบั ความนิยมสูงสุดในปัจจุบนั วัดได้จากผลการ ตอบรับอย่างล้นหลามในทุกครัง้ ที่ “ผงปรุงรส เติมทิพ” มาร่วม ออกบูธกับ มุสลิมไทยโพสต์ รวมถึงบูธงานมุสลิมอืน่ ๆ และจ�ำนวน สินค้าที่วางจ�ำหน่ายในตลาดมุสลิมทั่วประเทศ วันนี้ผู้สื่อข่าว มุสลิมไทยโพสต์ จึงขอบุกสัมภาษณ์ คุณพรชัย ปุตตธรรมกุล ผูจ้ ดั การฝ่ายขาย บริษทั เอฟ-พลัส จ�ำกัด ว่ามีเคล็ดลับในการ สร้างความส�ำเร็จอย่างไรถึงท�ำให้ “ผงปรุงรส เติมทิพ” เข้าไปอยู่ ในใจแม่บา้ นมุสลิมได้จนถึงทุกวันนี้ คุณพรชัย เริม่ ต้นจากการเล่าถึงความเป็นมาว่า บริษทั เอฟ-พลัส จ�ำกัด ก่อตัง้ ขึน้ เมือ่ ปี พ.ศ. 2543 จากความมุง่ มัน่ ทีต่ อ้ งการเป็น หนึง่ ในผูน้ ำ� กลุม่ ผลิตภัณฑ์ผงปรุงรสและเครือ่ งปรุงรส ซึง่ ปัจจุบนั สินค้าของบริษทั ฯ ประกอบไปด้วยผลิตภัณฑ์ตา่ งๆ ได้แก่ ผงปรุงรส, น�ำ้ ก๋วยเตีย๋ วส�ำเร็จรูป, น�ำ้ มะนาว, น�ำ้ จิม้ สุก,ี้ ซอสหมักนุม่ , น�ำ้ เชือ่ ม เครือ่ งเทศต่างๆ และผงชูรส เพือ่ รองรับความต้องการสินค้าจาก กลุม่ ผูบ้ ริโภคทุกช่องทางจากทัง้ ภายในและต่างประเทศ

เนือ่ งจากบริษทั ได้เล็งเห็นถึงตลาดสินค้าฮาลาลทีม่ คี วามส�ำคัญและเติบโต ขึน้ อย่างมาก บริษทั จึงได้ออกผลิตภัณฑ์ “ผงปรุงรส เติมทิพ” เพือ่ เจาะกลุม่ พีน่ อ้ ง มุสลิม โดยผลิตภัณฑ์เติมทิพของเราได้รบั การรับรอง เครือ่ งหมายมาตรฐานฮาลาล จากคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยรวมถึงได้การรับรองมาตรฐาน GMP (Good Manufacturing Practice) และ HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) ซึง่ เป็นมาตรฐานการผลิตและควบคุมทีท่ วั่ โลกให้การยอมรับ เพือ่ สร้างความเชือ่ มัน่ ในคุณภาพของผลิตภัณฑ์วา่ อยูใ่ นระดับมาตรฐานสากลและถูก ต้องตามหลักศาสนาอิสลาม ปัจจุบนั ผงปรุงรสเติมทิพ มีทงั้ หมด 4 รสชาติ ได้แก่ รสไก่ทมี่ ยี อดขายเป็น อันดับ 1, รสเนือ้ , รสต้มย�ำ, และล่าสุดคือรสปลา(Ikan Bilis) นอกจากนีบ้ ริษทั ฯ ยังมี ผลิตภัณฑ์อนื่ ๆทีไ่ ด้ตราฮาลาลรับรอง ได้แก่ “อากาเนะ” ผงชูรสแท้ 100%, น�ำ้ มะนาว “ฟ้าไทย”, น�ำ้ จิม้ ไก่ “ฟ้าไทย” เพือ่ เป็นทางเลือกทีห่ ลากหลายให้กบั พีน่ อ้ งมุสลิม

2

Certification : HALAL

Certification: HACCP

Certification : GMP

The Central Islamic Committee of Thailand

Campden&Chorleywood Food Research Association Group (England)

National Food Institute (Thailand)

By:

By:

ส�ำนักข่าวมุสลิมไทย www.muslimthaipost.com เว็บไซต์มุสลิมที่มีผู้เข้าชมมากที่สุด

By:


หนังสือพิมพ์ มุสลิมไทยโพสต์ | ปีที่ 3 ฉบับที่ 36

เพราะทางบริษทั ฯ ให้ความส�ำคัญกับการวิจยั และพัฒนาสินค้าอย่างต่อเนือ่ ง น�ำเทคโนโลยีการผลิตทีท่ นั สมัย เพือ่ ให้ได้มาซึง่ สินค้าทีส่ ามารถตอบสนองความ ต้องการของลูกค้าทีห่ ลากหลาย อีกทัง้ เรายังใส่ใจและให้ความส�ำคัญกับการตรวจสอบ คุณภาพ ซึง่ เริม่ ตัง้ แต่กระบวนการคัดสรรวัตถุดบิ ทีม่ คี ณ ุ ภาพจนกระทัง่ ผลิตออกมา เป็นสินค้าส�ำเร็จรูป รวมถึงกลยุทธ์การตลาดและการขายทีใ่ ห้ความส�ำคัญกับผูบ้ ริโภค อย่างจริงใจและเข้าถึง ท�ำให้ “ผงปรุงรส เติมทิพ” สามารถสร้างยอดขายเติบโต อย่างต่อเนือ่ ง โดย คุณพรชัย อธิบายว่า “แรกเริม่ ทีเ่ ราออกวางจ�ำหน่ายผงปรุงรสเติมทิพ เรายังไม่มงี บการตลาดในการสนับสนุน หน้าทีห่ ลักในการแนะน�ำผลิตภัณฑ์จงึ เป็น ของพนักงานขายทุกคนในสมัยนัน้ เราเลือกวิธกี ารขายและแนะน�ำเติมทิพอย่าง เข้าถึงตัวผูบ้ ริโภค ทัง้ ร้านค้าโชว์หว่ ย ตลาดสด ร้านอาหาร ทัว่ ทุกพืน้ ทีไ่ ล่ตงั้ แต่ ตลาดสดหน้าถนนหลักจนไปถึงร้านรายทางตามตรอกซอกซอย และเข้าเยีย่ มร้านค้า อย่างต่อเนือ่ ง มีการแกะซองผงปรุงรสให้รา้ นค้าและแม่ครัวชิมรสชาติเพราะเรา มั่นใจในรสชาติและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่มีจุดเด่นคือส่วนผสมของเนื้อสัตว์ และเครือ่ งเทศทีเ่ ป็นวัตถุดบิ หลักเยอะ มีกลิน่ หอม และก็ได้ผลตอบรับเป็นอย่างดี จากลูกค้า”

“ด้วยคุณภาพของผลิตภัณฑ์ จึงท�ำให้ผงปรุงรสเติมทิพ เริม่ เติบโตและค่อยๆ เป็นทีร่ จู้ กั ในวงกว้างอย่างต่อเนือ่ ง เพราะลูกค้า เริ่มติดใจในรสชาติจึงเริ่มกลับมาซื้อซ�้ำกับพนักงานขายโดยตรง หรือเรียกหาจากร้านค้าต่างๆ ใกล้บา้ น ทีส่ ำ� คัญคือการช่วยกันบอกต่อ ว่าผงปรุงรสเติมทิพนั้นใช้แล้วช่วยเพิ่มรสชาติให้อาหารอร่อยขึ้น สามารถน�ำไปประกอบอาหารได้หลากหลายทัง้ ผัด ต้ม หมัก ย�ำ ทอด อาจเป็นเพราะหนึ่งในข้อปฏิบัติของพี่น้องมุสลิมที่กล่าวว่า “จงให้เพือ่ นบ้านมีอาหารกินอย่างทีเ่ รามี” จากการสอบถามลูกค้า เติมทิพส่วนใหญ่จงึ บอกว่า เค้าซือ้ ไปท�ำอาหารแล้วอร่อยจึงบอกต่อ ให้เพือ่ นบ้านหรือคนในครอบครัวลองซือ้ มาท�ำ หรือลูกค้าทีเ่ ป็นกลุม่ ร้านค้าเช่น ร้านไก่ทอด ก็บอกว่าใช้เติมทิพเราแล้วสะดวก ไม่ตอ้ ง ปรุงเพิม่ ท�ำขายแล้วคนกินติดใจ เป็นต้น ... (ถึงตรงนี้ คุณพรชัย กล่าวเสริมว่า ร้านไก่ทอดบังมีนหาดใหญ่ทเี่ ป็นข่าวโด่งดังในช่วง ปลายปีทแี่ ล้ว กับวลีสดุ ฮิตทัว่ ประเทศว่า “เหนียวไก่หาย” นัน้ ก็ เป็นลูกค้าของผงปรุงรสเติมทิพรสไก่มาเป็นเวลานานแล้ว) ท�ำให้ จากกลยุทธ์คอ่ ยๆ แทรกซึมแบบป่าล้อมเมืองในช่วงแรกนัน้ กลาย เป็นทุกพื้นที่ของพี่น้องมุสลิมในปัจจุบันให้การตอบรับเติมทิพ เป็นอย่างดีทงั้ 3 จังหวัดชายแดนใต้ทมี่ อี ตั ราประชากรมุสลิมหนา แน่นทีส่ ดุ รวมถึงจังหวัดอืน่ ๆ ในภาคใต้ ภาคตะวันออก กรุงเทพฯ ปริมณฑล และจังหวัดอืน่ ๆ นอกจากนีเ้ รายังมีการวางจ�ำหน่ายผง ปรุงรสเติมทิพรสชาติไก่ในห้างแม็คโครทัว่ ประเทศ และวางจ�ำหน่าย เติมทิพรสชาติอนื่ ๆในห้างแม็คโคร 9 สาขาทีภ่ าคใต้เพือ่ เพิม่ ความ สะดวกในการซือ้ ให้พนี่ อ้ งมุสลิม

“ตอนนีเ้ ราเริม่ ท�ำการประชาสัมพันธ์และการตลาดอย่างต่อเนือ่ ง โดยเริม่ จากการจัดตัง้ หน่วย PC ส่งเสริมการขายทีจ่ ะออกบูธชิมสินค้า โดยแจกชิมอาหารที่ปรุงจากผงปรุงรสเติมทิพให้พี่น้องมุสลิมได้ ทดลองชิมสินค้าก่อนตัดสินใจซือ้ , การท�ำสือ่ P.O.P. ประชาสัมพันธ์ เช่น Banner โปสเตอร์, การลงโฆษณาในหนังสือและนิตยสารสิง่ พิมพ์ ต่างๆ, การจัดท�ำกิจกรรมตกแต่งร้านค้าสวยงามให้กบั ร้านค้าทีอ่ ดุ หนุน ผงปรุงรสเติมทิพ, รวมทัง้ การออกบูธแนะน�ำสินค้าในอีเวนท์ตา่ งๆ ทีเ่ จาะกลุม่ เป้าหมายทีเ่ ป็นกลุม่ มุสลิมโดยตรงอย่างต่อเนือ่ ง อาทิเช่น งานเมาลิดกลางและ HALAL EXPO ทีถ่ อื เป็นการจัดงานมุสลิมที่ ใหญ่ทสี่ ดุ ในประเทศ ณ ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ, งานมหกรรมท่องเทีย่ วชายแดนใต้, งานอิดลิ้ แฟร์, งานรอมฎอน เป็นต้น และมีการลงสือ่ โฆษณาทางวิทยุและทาง TVC เฉพาะกลุม่ เพื่อขยายฐานลูกค้าให้ครอบคลุมทั่วประเทศ รวมทั้งเพื่อรองรับ การเปิดตลาดก้าวเข้าสูป่ ระตู AEC ในปีหน้าด้วย

แน่นอนว่าการก้าวเข้าสู่ AEC หรือกลุม่ ประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียนในปีหน้านั้น คุณพรชัยมองว่าเป็นโอกาสดีของสินค้าใน กลุม่ มุสลิมโดยตรง เพราะอินโดนีเซีย มาเลเซีย และบรูไนล้วนเป็น ตลาดที่มีศักยภาพและเต็มไปด้วยประชากรมุสลิม และผงปรุงรส เติมทิพมีตราฮาลาลที่เป็นจุดแข็งของผลิตภัณฑ์ในการส่งออกอยู่ แล้ว ปัจจุบนั ผงปรุงรสเติมทิพมีลกู ค้าจากมาเลเซียเดินทางมาซือ้ สินค้าทีร่ า้ นค้าในสงขลา ถ้าเราก้าวสู่ AEC เต็มรูปแบบก็จะขยาย ตลาดได้กว้างขึน้ จึงเป็นโอกาสอันดีทแี่ บรนด์ฮาลาลในประเทศไทย ไม่ควรปล่อยให้หลุดมือไป นอกจากนีจ้ ากการพยายามของภาครัฐทีจ่ ะส่งเสริมและผลักดัน ให้อาหารฮาลาลไทย ก้าวเข้าสู่อุตสาหกรรมอาหารมุสลิมโลกใน ช่วงที่ผ่านมาทั้งที่ตลาดในแถบตะวันออกกลาง ตลาดยุโรปหรือ ในโซนรัสเซียก็เป็นตลาดอนาคตที่บริษัทต้องเริ่มปรับตัวเองเพื่อ เตรียมความพร้อมในการท�ำธุรกิจโดยเฉพาะในเรือ่ งของภาษา

คุณพรชัย ได้ให้แนวคิดหลักในการท�ำงานว่า “บริษทั ของเรา มีการเติบโตอย่างช้าๆ แต่เราเติบโตด้วยความมัน่ คงยัง่ ยืน หรือที่ เรียกว่า “ช้าแต่ชวั ร์” ซึง่ การจะเติบโตอย่างยัง่ ยืน ในทีน่ ไี้ ม่ใช่แค่ยอดขาย หรือวัดจากผลก�ำไรเพียงอย่างเดียว แต่ตอ้ งรวมถึงผลตอบแทนที่ ลูกค้าทุกคนจะได้รับจากผลิตภัณฑ์ของเราด้วยทั้งความพึงพอใจ ในรสชาติ คุณภาพของสินค้าในราคาทีเ่ หมาะสม เพราะทีผ่ า่ นมา เรา ยึดหลัก “ความจริงใจ” ให้กบั ลูกค้ามาตลอด ท�ำให้บริษทั ฯ สามารถ อยู่ได้จนถึงทุกวันนี้ การเติบโตที่ยั่งยืนนั้นบริษัทฯจะอยู่ด้วยตัว คนเดียวไม่ได้ แต่ต้องค�ำนึงถึงลูกค้าและสังคมด้วย ซึ่งตรงกับ บทบัญญัตทิ พี่ นี่ อ้ งมุสลิมยึดถือคือ ห้ามการฉ้อฉลทรัพย์สนิ ของผูอ้ นื่ หรือเอาประโยชน์จากผูอ้ นื่ โดยมิชอบ “การท�ำงานทีน่ เี่ น้นการสร้างความสัมพันธ์กบั ลูกค้ามากกว่า การขายทีเ่ น้นแต่แสวงหาก�ำไร ขายแต่ผลิตภัณฑ์ราคาถูก จึงไม่ แปลกใจที่พนักงานขายรู้จักและสนิทสนมกับเจ้าของร้านเหมือน ญาติพนี่ อ้ ง บางครัง้ ราคาเราสูค้ แู่ ข่งทีจ่ ดั รายการให้ขอ้ เสนอทีถ่ กู กว่าไม่ได้ แต่ลกู ค้าก็ยงั กลับมาซือ้ ผลิตภัณฑ์ของเรา นอกจาก ปัจจัยเรือ่ งรสชาติของเราแล้ว เป็นเพราะลูกค้าผูกพันกับเรา รักเรา จาก “ความจริงใจ” ทีเ่ ราให้กบั ลูกค้ามาตลอด ไม่เลือกว่าจะเป็น ลูกค้ารายเล็กหรือรายใหญ่ ส�ำหรับเรา “เน้นใส่ใจให้บริการและ ดูแลลูกค้าในทุกๆราย” ที่นี่เราสอนพนักงานทุกคนแบบนี้และ ถือเป็นหลักปฏิบตั ใิ นการท�ำงาน นอกจากการท�ำงานอย่างเต็มที่ ซือ่ ตรง สุจริต บางครัง้ เวลาเราไปจัดกิจกรรมสะสมซองผลิตภัณฑ์ สินค้าของบริษทั ฯเพือ่ แลกของรางวัลก็ดี หรือเพือ่ จับฉลากชิงโชค ก็ดี ร้านค้าเล็กๆบางร้านทีซ่ อื้ ขายกับเรามานานอาจมียอดสะสมไม่ถงึ เราก็ยังให้ของรางวัลสมนาคุณพิเศษเพื่อตอบแทนที่ลูกค้าให้การ สนับสนุนเรามาตลอด หรือเวลาลูกค้ามีปัญหาเรื่องการสั่งสินค้า โทรมาหาพนักงานขาย 2-3 ทุม่ เราก็จะช่วยประสานต่อให้ทนั ที”

สอบถามข้อมูลเพิม่ เติม : บริษทั เอฟ-พลัส จ�ำกัด ทีอ่ ยู่ : 58/3 หมู่ 6 ถ.พระประโทน-บ้านแพ้ว ต.ตลาดจินดา อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110 โทรศัพท์ : 034-981-555, 092-937-0093 (ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์) เวลาท�ำการ : จันทร์-เสาร์ เวลา 08:00-17:00 น. เว้นวันหยุดราชการ www.f-plus.co.th

ส�ำนักข่าวมุสลิมไทย www.muslimthaipost.com เว็บไซต์มุสลิมที่มีผู้เข้าชมมากที่สุด

3


หนังสือพิมพ์ มุสลิมไทยโพสต์ | ปีที่ 3 ฉบับที่ 36

คุณวรวัฒน์ ไตรรัตน์ ผูจ้ ดั การแผนกอาหารและเครือ่ งดืม่ โรงแรมซีนทิ

ประธานที่ปรึกษา :

ประเสริฐ มัสซารี

บรรณาธิการอ�ำนวยการ :

ฉัตรชัย ตะวันธรงค์

บรรณาธิการบริหาร :

อรุณ วิทยานนท์

บรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา :

บัญญัติ ทิพย์หมัด

กองบรรณาธิการ :

ปรางชมพู ยะรังวงษ์

แปล :

สุธิรา วิยกาญจน์

ประสานงาน :

ปาริชาต ฟินดี้

อาร์ตไดเร็คเตอร์ :

อับดุลเลาะ เบ็ญฮาวัน

สายตรงโฆษณา :

080-284-9000

เจ้าของ :

บริษัท เอ็มเน็ต โซลูชั่น จ�ำกัด 39/74 ซอยเคหะร่มเกล้า 82 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240

โทร :

วันนี้ ทีมงานมุสลิมไทยโพสต์ พามาชิมติม่ ซ�ำ ทีห่ อ้ งอาหารห้องอาหารโอเอซิส อยูช่ นั้ ใต้ดนิ โรงแรม ซีนทิ สุขมุ วิท กรุงเทพฯ เป็นโรงแรมระดับ 4 ดาว เปิดให้บริการมาร่วม 20 ปี ทางคุณวรวัฒน์ ไตรรัตน์ ผูจ้ ดั การแผนกอาหารและเครือ่ งดืม่ ของโรงแรมซีนทิ ได้เล่าให้กบั ทีมงานฟังว่า ในช่วงแรกๆ ลูกค้าของ โรงแรมจะเป็นชาวต่างชาติทมี่ าใช้บริการและส่วน ใหญ่จะเป็นชาวยุโรป หลังจากนัน้ มีนกั ท่องเทีย่ วจาก ตะวันออกกลางเพิม่ มากขึน้ เพราะโรงแรมอยูใ่ กล้กบั โรงพยาบาลบ�ำรุงราษฎร์ ซึง่ จะได้ลกู ค้าทีม่ าจาก ตะวันออกกลาง ทีม่ าพักรักษาตัวทีโ่ รงพยาบาล บ�ำรุงราษฎร์ เนือ่ งจากโรงแรมอยูใ่ นย่านมุสลิม และคน มุสลิมจะมาพักทีน่ เี่ ยอะ ทางโรงแรม จึงมีนโยบายว่า น่าจะมีอาหารที่แปลกใหม่ส�ำหรับคนไทยมุสลิม

บ้าง เลยคิดถึง “ติม่ ซ�ำ” ซึง่ ทางห้องอาหารท�ำมาได้ สักระยะหนึ่งแล้ว แต่ยังไม่ได้ท�ำประชาสัมพันธ์ อย่างเป็นทางการส่วนมากลูกค้าจะบอกกันปาก ต่อปากเสียมากกว่า ติม่ ซ�ำของห้องอาหาร โอเอซิส ท�ำวันต่อวัน ไม่มกี ารแช่แข็งและเป็นสูตรแท้ๆ จากฮ่องกง โดย เชฟชาวฮ่องกงคนแรกของโรงแรมได้ถา่ ยทอดไว้ ให้ มีการพัฒนาฝีมอื และเปลีย่ นมาใช้วตั ถุดบิ ที่ ถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลามทุกประการ โดย เชฟมุสลิมของโรงแรม (เชฟฮาริส) ได้มเี มนูแนะน�ำ ได้แก่ เมนูตมิ่ ซ�ำ ทีม่ กี ว่า 20 รายการส่วนทีจ่ ะขอ แนะน�ำคือ ขนมจีบกุง้ ซึง่ ขนมจีบกุง้ ของเราจะใช้ เป็นกุ้งล้วนๆ อีกเมนูหนึ่งคือขาแกะตุ๋นโดยเชฟ ชาวเลบานอนใช้เวลาตุน๋ นานกว่า 6-8 ชัว่ โมง และ

ใช้เครือ่ งเทศทีไ่ ม่มากจนเกินไป จนท�ำให้เกิดกลิน่ ฉุนได้ เหมาะส�ำหรับคนไทย ทีไ่ ม่ชอบกลิน่ เครือ่ งเทศมาก โดยใช้ขาแกะที่น�ำเข้าจากนิวซีแลนด์ อีกเมนูที่ แนะน�ำ และเป็นทีร่ จู้ กั กันมากคือซาโมซ่า ซึง่ ทาง โรงแรม จะท�ำใหม่ สดทุกวัน และทางห้องอาหาร โอเอซิส ให้บริการอาหารอาหรับทุกประเภท ไม่วา่ จะเป็น ข้าวหมก นาน อาหารว่างทีท่ ำ� จากถัว่ บด สลัด และซุปสไตล์อาหรับ ฯลฯ ทางมุสลิมไทยโพสต์จงึ อยากแนะน�ำพีน่ อ้ ง มุสลิมทีอ่ ยากทานติม่ ซ�ำด้วยความมัน่ ใจ เชิญได้ที่ ห้องอาหารโอเอซิส โรงแรมซีนทิ ชัน้ ใต้ดนิ เปิด บริการตัง้ แต่เวลา 11.00-24.00 น. บริการติม่ ซ�ำ ระหว่างเวลา 11.00-14.00 น. หรือ สามารถโทร สัง่ จองได้ที่ 02-655-4999 ต่อ 1963 ทุกวัน

02-116-8134-5

โทรสาร :

02-116-8136

Email :

news@muslimthaipost.com

Website :

www.muslimthaipost.com , www.facebook.com/muslimthaiclub

พิมพ์ที่ :

บริษัท แจ็ส เพอ-พริ้น จ�ำกัด

เชฟฮาริส

สมัครสมาชิก

หนังสือพิมพ์มุสลิมไทยโพสต์ เป็นประจ�ำทุกเดือน

ช�ำระเงินโดย :

โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขทีบญ ั ชี 140-2-39431-0 ชือ่ บัญชี บริษทั เอ็มเน็ต โซลูชนั่ จ�ำกัด หรือ ช�ำระเงินเป็นเงินสดโดยตรง ณ บริษัท เอ็มเน็ต โซลูชั่น จ�ำกัด 39/74 ซอยเคหะร่มเกล้า 82 แขวง/เขต สะพานสูง กรุงเทพฯ 10240 สอบถามรายละเอียดเกีย่ วกับการสมัคร สมาชิก หรือ ติดต่อโฆษณา โทร.

080-284-8000, 02-116-8134-5

E mail : news@muslimthaipost.com

4

ส�ำนักข่าวมุสลิมไทย www.muslimthaipost.com เว็บไซต์มุสลิมที่มีผู้เข้าชมมากที่สุด


หนังสือพิมพ์ มุสลิมไทยโพสต์ | ปีที่ 3 ฉบับที่ 36

นายกฯ ให้เกียรติเปิดบูท PFP งาน THAIFEX 2015

พลเอก ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเปิดบูท กลุม่ บริษทั พี.เอฟ.พี. ในงานแสดงสินค้าอาหาร 2558 หรืองาน THAIFEX - World of Food Asia 2015 โดยมี นาย ทวี ปิยะพัฒนา (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานกรรมการบริหาร กลุม่ บริษทั พี.เอฟ.พี. ให้การต้อนรับ โดยงาน ในครัง้ นี้ พีเอฟพี มีกจิ กรรมมากมาย อาทิ การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ การเจรจาธุรกิจ การจ�ำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแปรรูปแช่แข็ง ในราคาพิเศษ และพิเศษสุดกับกิจกรรมการสาธิตการท�ำเมนูอาหาร จากพีเอฟพี โดยเชฟบุญเชิด ศรสุวรรณ เชฟทีป่ รึกษาด้านโภชนาการ ของพีเอฟพี และเชฟรุน่ ใหม่ไฟแรง เชฟอิก๊ บรรณ บริบรู ณ์ เมือ่ วันที่ 20 - 24 พฤษภาคม 2558 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1 อิมแพค เมืองทองธานี โซน Sea Food

ผูแ้ ทนฯ เปิดโครงการสัมมนา คณะกรรมการอิสลามประจ�ำจังหวัดฯ

ส�ำนักจุฬาฯ - 16 พฤษภาคม 2558 นายอรุณ บุญชม ผูแ้ ทนจุฬาราชมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาคณะกรรมการอิสลามประจ�ำจังหวัด ทัว่ ราชอาณาจักรประจ�ำปี 2558 ซึง่ จัดขึน้ ระหว่างวันที่ 16-19 พฤษภาคม 2558 โดย กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ณ โรงแรมชาลีนา่ หัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย หรือ ไอแบงก์ จัดกิจกรรมจับ สลากรางวัล ภายใต้โครงการส่งเสริมการตลาดบัญชีเงินฝากอัล-ฮัจย์ มุง่ หวังขยายฐานลูกค้ามุสลิม และเสริมสร้างความสัมพันธ์ทดี่ รี ะหว่าง ลูกค้ากับธนาคาร นายมนต์ชยั รัตนเสถียร กรรมการและรักษาการผูจ้ ดั การ ธนาคาร อิสลามแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า “ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย หรือ ไอแบงก์ ได้จดั กิจกรรมส่งเสริมการตลาดส�ำหรับบัญชีเงินฝาก อัล-ฮัจย์ ซึง่ เป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ซึง่ ใช้หลักมุฎอเราะบะฮ์ หรือ เป็นหลักการร่วมลงทุน โดยมุง่ หวังทีจ่ ะขยายฐานลูกค้ามุสลิมตาม พันธกิจ และส่งเสริมให้ลกู ค้ามุสลิมได้ออมเงินอย่างถูกต้องตามหลัก ศาสนาหรือหลักการเงินชะรีอะฮ์ดว้ ย ธนาคารจึงได้จดั กิจกรรมจับสลากรางวัล ภายใต้โครงการส่งเสริม การตลาดบัญชีอัล-ฮัจย์ เพื่อคืนก�ำไรให้กับลูกค้า จ�ำนวนทั้งสิ้น 4 รางวัล รางวัลละ 180,000 บาท รวมมูลค่าทัง้ สิน้ 720,000 บาท โดย มอบเป็นแพ็กเกจเดินทางไปเข้าร่วมพิธฮี จั ย์ ณ ประเทศซาอุดอิ าระเบีย ซึง่ ถือเป็นพิธที สี่ ำ� คัญอันศักดิส์ ทิ ธิข์ องชาวมุสลิมทัว่ โลก โดยบัญชีเงิน รับฝากอัล-ฮัจย์ มีเงือ่ นไขในการเปิดบัญชีขนั้ ต�ำ่ จ�ำนวน 500 บาท ขึน้ ไป สามารถฝากได้ไม่จำ� กัดจ�ำนวนครัง้ และจ�ำนวนเงิน โดยผูฝ้ าก จะได้รับผลตอบแทนตามสัดส่วนที่ได้ตกลงกับธนาคาร ซึ่งเงินฝาก อัล-ฮัจย์ นี้ เป็นโครงการเพือ่ การส่งเสริมและสนับสนุนการออมเงิน เพือ่ เดินทางไปประกอบพิธฮี จั ย์ โดยจะมีการจ่ายผลตอบแทนทุก 6 เดือน เพื่อความโปร่งใสและสร้างความมั่นใจให้กับผู้ฝากเงินบัญชี อัล-ฮัจย์ ในการจัดกิจกรรมการจับสลากรางวัลในครัง้ นี้ ธนาคารจึง ได้เรียนเชิญ อาจารย์ อรุณ บุญชม ผูท้ รงคุณวุฒจิ ฬุ าราชมนตรีและ ประธานคณะกรรมการด�ำเนินรายการและตัดสินฯโครงการส่งเสริม การตลาดและบัญชีอลั ฮัจย์ ไอแบงก์ ดร.อณัส อมาตยกุล ทีป่ รึกษา ธนาคาร และผูบ้ ริหารระดับสูงของธนาคาร เป็นผูจ้ บั สลากรางวัล โดยมี

อ.สุธรรม บุญมาเลิศ เลขานุการจุฬาราชมนตรี เป็นผูแ้ ทนจุฬาราชมนตรี ดร.วรวิทย์ บารู อดีตวุฒสิ มาชิก และผูแ้ ทนกรมการปกครอง รวมถึง สือ่ มวลชนแขนงต่างๆ มาร่วมเป็นสักขีพยานในกิจกรรมครัง้ นีด้ ว้ ย โดย ผลการจับสลากรางวัล ธนาคารจะมีหนังสือแจ้งไปยังผูท้ ไี่ ด้รบั รางวัล และจะประกาศรายชือ่ บนเว็บไซด์ของธนาคาร www.ibank.co.th โดยลูกค้าจะต้องติดต่อขอรับรางวัลดังกล่าวภายใน 30 วัน หลังจาก วันทีม่ กี ารจับสลากรางวัล ซึง่ หากไม่มกี ารติดต่อภายในระยะเวลาที่ ก�ำหนด ธนาคารจะให้สทิ ธิกบั ผูท้ มี่ รี ายชือ่ ส�ำรองตามล�ำดับต่อไป หลังจากทีธ่ นาคารได้เปิดตัวโครงการส่งเสริมการตลาดบัญชี อัล-ฮัจย์ ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2553 ถึงเดือนเมษายน 2558 ที่ผ่าน มานี้ พบว่ามีลกู ค้าให้ความสนใจมาฝากเงินในบัญชีอลั -ฮัจย์กบั ธนาคาร มากขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง โดย ณ เดือนเมษายน 2558 ธนาคารมีจำ� นวน บัญชีอลั -ฮัจย์ จ�ำนวนทัง้ สิน้ 5,800 บัญชี คิดเป็นยอดเงินฝากทัง้ สิน้ 122 ล้านบาท โดยเชือ่ มัน่ ว่าบัญชีอลั -ฮัจย์ จะได้รบั ความนิยมจาก ลูกค้ามุสลิมต่อไปในอนาคตอย่างแน่นอน ทัง้ นี้ ธนาคารหวังว่า การจัดกิจกรรมดังกล่าวจะเป็นส่วนหนึง่ ในการเพิ่มโอกาสให้พี่น้องชาวมุสลิมได้เข้าร่วมประกอบพิธีฮัจย์ และได้รบั ความไว้วางใจจากลูกค้ามุสลิมในการใช้บริการทางการเงิน ต่อไป นายมนต์ชยั กล่าวทิง้ ท้าย รายชือ่ ผูไ้ ด้รบั รางวัลโครงการส่งเสริมการตลาดบัญชีอลั ฮัจย์ ดังนี้ 1. นางบังอร การพงศรี สาขาพระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 2. นางอุไรวรรณ ชุมนุมพันธ์ สาขามาบุญครอง จ.กรุงเทพฯ 3. นายธนิต จุลพันธ์ สาขาเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 4. นางสาวซูไรดา เจาะซามะ สาขาปาลัส จ.ปัตตานี สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ที่ ฝ่ายกิจการฮัจย์และอุมเราะห์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย โทร. 02-650-6999 ต่อ 5152-3 หรือ Call Center โทร 1302

ส.สตรีไทยมุสลิมฯ มอบทุนการศึกษา แก่เยาวชนในการอุปการะของสมาคม

18 พฤษภาคม 2558 แผนงานสร้างสุขมุสลิมไทย มูลนิธสิ ร้างสุข มุสลิมไทย จัดเวทีการลงนามบันทึกความร่วมมือ (MoU) และเวที แลกเปลีย่ นความคิดเห็น เพือ่ ก�ำหนดกิจกรรมในการเลิกบุหรี่ ภายใต้ โครงการ “เลิกบุหรีเ่ ริม่ ทีบ่ า้ น” ณ ห้องกลางชน ชัน้ 8 โรงแรม ซีเอส จังหวัดปัตตานี ทัง้ นีไ้ ด้มกี ารลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ หน่วยงานทัง้ หมด 4 ฝ่าย ประกอบด้วย แผนงานสร้างสุขมุสลิมไทย มูลนิธสิ ร้างสุขมุสลิมไทย สาธารณสุขจังหวัดในสามจังหวัดชายแดน ภาคใต้ คณะกรรมการอิสลามประจ�ำจังหวัดในสามจังหวัดชายแดน ภาคใต้ และเครือข่ายเภสัชกรรมเพือ่ ควบคุมยาสูบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการด�ำเนินงานใน ชุมชนและสังคม เพือ่ แสดงเจตนารมณ์อนั มุง่ มัน่ และความตัง้ ใจร่วมกัน ในการด�ำเนินงานเพือ่ ลออัตราการบริโภคบุหรีแ่ ละผลิตภัณฑ์ยาสูบใน สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมุง่ หวังให้คนในชุมชนและสังคมได้มี ส่วนร่วมในการด�ำเนินการ อีกทัง้ ให้ตระหนักถึงความส�ำคัญของการ รณรงค์และประชาสัมพันธ์เรื่องพิษภัยของบุหรี่และผลิตภัณฑ์ยาสูบ ให้ปรากฏเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน

ศ.ดร.จรัญ มะลูลมี ได้รบั โปรดเกล้า ผูแ้ ทนฯ เปิดโครงการสัมมนา ในต�ำแหน่งศาสตราจารย์ และยกย่อง คณะกรรมการอิสลามประจ�ำจังหวัดฯ เป็น กีรตยาจารย์ ม.ธรรมศาสตร์ สถาบันเอเซียศึกษา จุฬาฯ - 12 พฤษภาคม 2558 นายประสาน ศรีเจริญ 5 พฤษภาคม 2558 อดีต ส.ส.สามารถ มะลูลมี นายกสมาคม ศิษย์เก่าอิสลามศรีอยุธยา กรรมการสมาคมฯ และสมาชิก ร่วมกันจัดงาน เพือ่ แสดงความยินดีและเป็นเกียรติกบั ศาสตราจารย์ ดร. จรัญ มะลูลมี เนือ่ งในโอกาสทีไ่ ด้รบั โปรดเกล้าในต�ำแหน่ง ศาสตราจารย์ และได้รบั การยกย่องเป็นกีรตยาจารย์ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ ห้อง อาหารโซเฟีย ถนนรามค�ำแหง ซอย 5 กรุงเทพฯ ทัง้ นี้ ในงานดังกล่าว มีแขกผูม้ เี กียรติทงั้ ทีเ่ ป็นศิษย์เก่า อศอ. และเพือ่ นพ้อง น้อง พี่ จาก วงการต่างๆ มาร่วมแสดงความยินดีคบั คัง่

ผูแ้ ทนจุฬาราชมนตรี ร่วมงานเสวนาทางวิชาการ เรือ่ งชาวไทยมุสลิม ใต้รม่ พระบารมี : สายสัมพันธ์แห่งสายน�ำ้ ณ มัสยิดกมาลุล้ อิสลาม จัด โดย ศูนย์มสุ ลิมศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร โดยส�ำนักงานเขตคลองสามวา เขตมีนบุรี เขตหนองจอก และมัสยิดกมาลุล้ อิสลาม มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ถ่ายทอดข้อมูล ความรูเ้ กีย่ วกับความสัมพันธ์และพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ ทีม่ ตี อ่ มุสลิมในแผ่นดินไทยนับตัง้ แต่อดีตจนถึงปัจจุบนั สูพ่ นื่ ทีท่ มี่ ชี าวไทย มุสลิมอาศัยอยูอ่ ย่างหนาแน่นในกรุงเทพมหานคร

ส�ำนักข่าวมุสลิมไทย www.muslimthaipost.com เว็บไซต์มุสลิมที่มีผู้เข้าชมมากที่สุด

5


หนังสือพิมพ์ มุสลิมไทยโพสต์ | ปีที่ 3 ฉบับที่ 36

ประกาศ ส�ำนักคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย เรือ่ ง ยกเลิกหนังสือส�ำคัญให้ใช้เครือ่ งหมายรับรองฮาลาล (ฉบับที่ 8/2558)

จากการเพิม่ ขึน้ ของนักศึกษามุสลิมทีม่ คี วามต้องการอาหาร ฮาลาล และห้องปฏิบตั ลิ ะหมาด มหาวิทยาลัยในเกาหลีหลายแห่ง เริม่ สนองตอบความต้องการนี้ โดยมีบริการอาหารฮาลาล และเปิด ห้องส�ำหรับละหมาดในหลายวิทยาเขต หนังสือพิมพ์ The Hankyoreh ได้สมั ภาษณ์นกั ศึกษามุสลิม ในมหาวิทยาลัย Sejong ซึง่ กล่าวว่า ต่อไปนีเ้ ขาสามารถละหมาดได้ ในสถานทีท่ สี่ งบ เนือ่ งจากมีการจัดห้องละหมาดขนาด 73 ตารางเมตร ไว้ทชี่ นั้ ใต้ดนิ ของหอพักรวม ห้องดังกล่าวปูพรมเต็มพืน้ ที่ และมีการ แบ่งแยกพืน้ ทีส่ ำ� หรับชาย-หญิง รวมทัง้ มีเครือ่ งขยายเสียงส�ำหรับ การอ่านอัลกุรอานด้วย Sejong ไม่ใช่มหาวิทยาลัยแรกทีจ่ ดั ห้องละหมาดส�ำหรับนักศึกษา มุสลิม โดยในปี 2010 มหาวิทยาลัย Kookmin ได้จดั ท�ำห้องละหมาด

ขนาด 40 ตารางเมตร ส�ำหรับนักศึกษามุสลิมจ�ำนวน 86 คน โดย ตัง้ ชือ่ ห้องว่า Saudi Club ในมหาวิทยาลัย Kyung Hee ก็เช่นกัน โดยทีน่ มี่ นี กั ศึกษา มุสลิมประมาณ 60 คน ส่วมมหาวิทยาลัย Sungkyunkwan ซึง่ มี นักศึกษาจากประเทศมุสลิมศึกษาอยูป่ ระมาณ 170 คน ก็ได้จดั ท�ำ ห้องละหมาดพิเศษใต้อาคารหอพักรวม ตัง้ แต่ปี 2013 เช่นเดียวกับ มหาวิทยาลัย Hanyang ซึ่งมีนักศึกษาจากประเทศมุสลิมมากถึง 250 คน และทีม่ ากทีส่ ดุ ดูเหมือนจะเป็นมหาวิทยาลัย Seoul National University ซึง่ มีนกั ศึกษามุสลิมประมาณ 1,000 คน จาก 80 ประเทศ ส�ำหรับอาหารฮาลาลในมหาวิทยาลัยซึง่ มีราคาเพียงประมาณ 3,000 วอน สามารถหาซื้อรับประทานได้ในมหาวิทยาลัย เช่น Hanyang ซึง่ จัดครัวอาหารฮาลาลแยกต่างหากตัง้ แต่ปี 2013 ทัง้ ที่ วิทยาเขต Seoul และ Ansan ส่วนในมหาวิทยาลัยสตรี Ewha มีการจัดแบ่งส่วนของห้อง ละหมาด มาท�ำห้องอาบน�ำ้ และครัวฮาลาลด้วย มหาวิทยาลัย Sejong เพิง่ เริม่ เปิดบริการอาหารฮาลาลในปีนี้ เช่นเดียวกับมหาวิทยาลัย Sun Moon ซึ่งแม้จะก่อตั้งโดยโบสถ์ Unification แต่กย็ งั มีการบริการอาหารฮาลาลปีนเี้ ช่นกัน จากข้อมูลของสหพันธ์มสุ ลิมเกาหลี ซึง่ ก่อตัง้ ในปี 1967 มุสลิม ในเกาหลีใต้มปี ระมาณ 120.000-130,000 คน ซึง่ รวมทัง้ ทีเ่ ป็นชาว เกาหลี (ประมาณ 45,000 คน) และทีเ่ ป็นคนต่างชาติ ซึง่ ส่วนมามี เชือ้ สายปากีสถานและบังคลาเทศ

ศาลเนเธอร์แลนด์พพิ ากษาให้โรงเรียนสอนท�ำอาหารต้องจ่ายเงิน ชดเชยให้นกั เรียนมุสลิมจ�ำนวน 40,000 โครน หรือประมาณ 210,000 บาท จากกรณีทที่ างโรงเรียนบังคับให้ชมิ หมู จนท�ำให้เธอจ�ำใจต้องเลิกเรียนไป หนังสือพิมพ์รายวัน Politiken ของเนเธอร์แลนด์ รายงานว่า เหตุเกิด ทีโ่ รงเรียนสอนท�ำอาหาร Holstebro Culinary School โดยผูส้ อนสัง่ ให้ มุสลิมวัย 24 ทีม่ าเรียนท�ำอาหาร ชิมอาหารทีเ่ ธอปรุงขึน้ เอง ซึง่ มีสว่ นผสม ของหมูและไวน์ สือ่ ยังรายงานว่า ข้อก�ำหนดให้ผเู้ รียนท�ำอาหารต้องชิม อาหารทีต่ นเองปรุงขึน้ เป็นข้อก�ำหนดซึง่ เพิง่ มีขนึ้ ใหม่เมือ่ เร็วๆ นี้

หลังจากที่จ�ำนวนนักศึกษามุสลิมมีเพิ่มมากขึ้น มหาวิทยาลัยโซเฟีย ในกรุงโตเกียว ได้เริม่ เปิดขายอาหาร กลางวันแบบฮาลาล เพือ่ ความสะดวกสบายและโล่งใจ ของนักศึกษาและครู-อาจารย์ทนี่ บั ถือศาสนาอิสลาม ทั้งนี้ อาหารฮาลาลมีวางขายในร้านสะดวกซื้อ ซึง่ นักศึกษามุสลิมสามารถสอบถามเพือ่ นชาวญีป่ นุ่ หรือ คนขายเพือ่ ความแน่ใจ ซึง่ แม้อาหารฮาลาลจะมีราคา แพงกว่าอาหารทัว่ ไป แต่อาหารทีข่ ายในมหาวิทยาลัย ก็นบั ว่าราคายังถูกกว่าทีอ่ นื่ โครงการบริหารอาหารฮาลาลในมหาวิทยาลัย โซเฟีย วิทยาเขตโยซึยะ ในชิโยดะ วอร์ด เริม่ ขึน้ เมือ่ 16 เมษายน ทีผ่ า่ นมา โดยจัดบริการวันละ 150 ชุด มี ราคาระหว่าง 240-500 เยน อาหารมีหลากหลายนับ ตัง้ แต่ แฮมเบอร์เกอร์ ไก่ทอด จนถึง ข้าวแกงกะหรี่ อาหารฮาลาลยังเป็นที่ชื่นชอบของนักศึกษาชาวญี่ปุ่น ทัว่ ๆ ไปด้วย การตัดสินใจเปิดบริการอาหารฮาลาลเริ่มขึ้น ตัง้ แต่ปที ผี่ า่ นมา หลังจากทีม่ หาวิทยาลัยตกลงใจทีจ่ ะ ท�ำโครงการรับนักศึกษาแลกเปลีย่ น กับ 4 ประเทศใน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มหาวิทยาลัยโตเกียว นับเป็นแห่งแรกที่ริเริ่ม โครงการสั่งเนื้อฮาลาลเข้ามาใช้เป็นทางเลือกในการ ประกอบอาหาร ในปี 2510 (พ.ศ. 2553) หลังจากนั้น มหาวิทยาลัยอีก 4 แห่ง ได้ดำ� เนินรอยตาม เดือนมกราคม ปีทผี่ า่ นมา มหาวิทยาลัย ยามานิชิ ได้เพิม่ บริการอาหาร ฮาลาลในเมนูดว้ ย

6

รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมธุรกิจสินค้าฮาลาลไทย เพื่อพัฒนาให้ ประเทศไทยติด 1 ใน 5 อันดับของโลกในฐานะผูส้ ง่ ออกสินค้าฮาลาลภายใน ปี 2563 โดยเน้นการสร้างภาพลักษณ์และนวัตกรรมใหม่ๆ ให้แก่สนิ ค้า 3 กลุม่ คือ อาหาร เครือ่ งนุง่ ห่ม เครือ่ งส�ำอางและผลิตภัณฑ์สปา ตลอดจน ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานฮาลาล นอกจากนี้ รัฐบาลจะเร่งประชาสัมพันธ์ตรารับรองฮาลาลไทย และสนับสนุน ให้ภาคเอกชนเข้าร่วมงานแสดงสินค้าแฟชั่นมุสลิมในประเทศตุรกีและ อินโดนีเซีย เนือ่ งจากเป็นงานใหญ่ทมี่ ผี เู้ ข้าร่วมงานจากหลากหลายประเทศ ทั่วโลก ทั้งนี้ คาดว่าในปี 2558 มูลค่าการส่งออกสินค้าฮาลาลจะอยู่ที่ 6,100 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือขยายตัว ร้อยละ 5.1 ร่วมเดินหน้าประเทศไทย กับส�ำนักโฆษก ส�ำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตร

ระหว่างวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2558 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ สถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย ส�ำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลาม ร่วมจัดนิทรรศการงานในงาน THAIFEX - World of Food Asia 2015 ทีจ่ ดั ขึน้ โดยกรมส่งเสริมการค้า ระหว่างประเทศ ร่วมด้วยหอการค้าไทยและโคโลญเมสเซ พร้อมโชว์สดุ ยอด อุตสาหกรรมอาหารของไทยและต่างประเทศ ณ อาคาร Challenger 1-3 และ Impact Forum Hall 9 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี

ตามทีก่ จิ การฝ่ายฮาลาล คณะกรรมการอิสลามแห่ง ประเทศไทย ให้การรับรองฮาลาลและอณุญาติให้ใช้เครือ่ งหมาย รับรองฮาลาลของสถานประกอบการในประเทศไทย ขณะนีม้ ี สถานประกอบการที่ไม่ประสงค์ใช้เครื่องหมายรับของฮาลาลและ สถานประกาอบการทีไ่ ม่ปฏิบตั ติ ามระเบียบฯ รวมถึงละเมิดเครือง หมายรับรองฮาลาล ดังนัน้ ทีป่ ระชุมฝ่ายกิจการฮาลาล ครัง้ ที่ 9/2558 วันจันทร์ ที1่ 1 พฤษภาคม 2558 ได้พจิ ารณาแล้วมีมติยกเลิกหนังสือส�ำคัญ ให้ใช้เครือ่ งหมายรับรองฮาลาลของสถานประกอบการ ดังต่อไปนี้ 1. ฮารีณา่ ฮาลาลฟูด๊ (บิก๊ ซี สาขากระบี)่ ผลิตภัณฑ์ ครัวฮาลาล เนือ่ งจากผูป้ ระกอบการไม่ประสงค์ตอ่ อายุรบั รองฮาลาล 2. ร้านเจ้มาลี ผลิตภัณฑ์ เม็ดมะม่วงหิมพานต์อบ ตราเจ้มาลี เนือ่ งจากไม่ตอ่ อายุภายในก�ำหนด 60 วัน 3. ร้านกะฉ๊ะโภชนา ผลิตภัณฑ์ อาหารและเครือ่ งดืม่ เนือ่ งจากสถานประกอบการปิดกิจการ 4. ครัวลัดดา ผลิตภัณฑ์ อาหารและเครือ่ งดืม่ เนือ่ งจากสถานประกอบการปิดกิจการ 5. ร้านข้ามต้มฮาลาล ผลิตภัณฑ์ ข้ามต้มกุย๊ เนือ่ งจากสถานประกอบการปิดกิจการ 6. กลุม่ แปรรูปอาหารและส่งเสริมอาชีพพัฒนาชุมชน ผลิตภัณฑ์ (แยมแตงโม,แยมมะละกอ, แยมสับปะรด และแยมมะขาม) เนือ่ งจากผูป้ ระกอบการไม่มกี ารผลิตสินค้าดังกล่าวแล้ว 7. กลุม่ เกษตรกรบ้านกลาง ผลิตภัณฑ์ (น�ำ้ มะพร้าว, วุน้ มะพร้าว และเฉาก๊วย) เนือ่ งจากสถานประกอบการปิดกิจการ 8. บริษทั ชนิดา ฟูด้ ส์ จ�ำกัด ผลิตภัณฑ์ (สาหร่ายทะเลยอบกรอบ และขนมคุก้ กี)้ , เครือ่ งหมายการค้า (ตราโนริตะ, ตราซีเอฟวินนี,่ ตราลิดเติล้ คิวปิด) สาเหตุเนือ่ งจากสถานประกอบกรไม่ทำ� ตามระเบียบฯ 9. บริษทั เอบี เวิลด์ ฟูด้ ส์ เอเซีย จ�ำกัด ผลิตภัณฑ์ อาหารส�ำเร็จรูปเครือ่ งหมายการค้า ("Indian Curry Paste Product (Patak's)" Brands, "Blue Dragon Brand") เนื่องจากสถานประกอบการผลิตสินค้าลดลงจึงต้องการลดต้นทุน การผลิต 10. บริษทั ฟาดิลา จ�ำกัด ผลิตโดย บริษทั ทิพยเกียรติ์ จ�ำกัด ผลิตภัณฑ์ (คอลเจนจากปลา และกระเทียม) เนือ่ งจากผูป้ ระกอบการไม่ดำ� เนินการผลิตสินค้าแล้ว 11. บริษทั เอมี่ ริซอร์สเซส จ�ำกัด ผลิตโดย บริษทั ทิพยเกียรติ์ จ�ำกัด ผลิตภัณฑ์ (น�ำ้ มันปลา, น�ำ้ มันร�ำข้าว และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร น�ำ้ มันงาม่อน) เนือ่ งจากผูป้ ระกอบการไม่ดำ� เนินการผลิตสินค้าแล้ว 12. บริษทั เนเจอร์ เอ็กซ์เพิรซ์ จ�ำกัด ผลิตโดย บริษทั ทิพยเกียรติ์ จ�ำกัด ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตราเนอเจอร์ เอ็กซ์เพริท์ เนือ่ งจากผูป้ ระกอบการไม่ดำ� เนินการผลิตสินค้าแล้ว 13. บริษทั สิรวิ รรณาดา จ�ำกัด ผลิตโดย บริษทั ทิพยเกียรติ์ จ�ำกัด ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เนือ่ งจากผูป้ ระกอบการไม่ดำ� เนินการผลิตสินค้าแล้ว 14. บริษทั ซาลเมค เพาเวอร์ จ�ำกัด ผลิตโดย บริษทั ทิพยเกียรติ์ จ�ำกัด ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร, ตรา ไรซ์ ทิพย์ เนือ่ งจากผูป้ ระกอบการไม่ดำ� เนินการผลิตสินค้าแล้ว 15. บริษทั แอตแลนติก ฟูดส์ จ�ำกัด ผลิตภัณฑ์ ข้าวโพดคัว่ (Popcorn) เนือ่ งจากสถานประกอบการไม่ปฏิบตั ติ ามมติของฝ่ายกิจการฮาลาล จึงประกาศให้ทราบโดยทัว่ กัน ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2558 นายสมาน อาดัม รองประธานฝ่ายกิจการฮาลาล คณะกรรมการอิสลามแห่งประเทศไทย

ส�ำนักข่าวมุสลิมไทย www.muslimthaipost.com เว็บไซต์มุสลิมที่มีผู้เข้าชมมากที่สุด


หนังสือพิมพ์ มุสลิมไทยโพสต์ | ปีที่ 3 ฉบับที่ 36

ปมแชร์ตวั๋ เครือ่ งบิน 400ล้าน ท�ำมุสลิมตะลึงทัง้ เมือง นายสุภาพ เรืองปราชญ์ เป็นทีร่ จู้ กั อย่าง กว้างขวางในต�ำแหน่งผูอ้ ำ� นวยการสถานีโทรทัศน์ ยาตีมทีวี และตัวแทนผูเ้ สียหาย คดีแชร์ตวั๋ เครือ่ งบิน เผยหลังจากการถูกหลอกให้รว่ มลงทุนในธุรกิจ จ�ำหน่ายตัว๋ เครือ่ งบิน จากห้างหุน้ ส่วนจ�ำกัดสมายล์ ทราเวล ซึง่ มีทตี่ งั้ อยูใ่ นจังหวัดยะลา หลังจากได้ เข้ายื่นหนังสือร้องขอความเป็นธรรมจากศูนย์ ด�ำรงธรรม ศอ.บต. เมือ่ วันที่ 22 พฤษภาคม ที่ ผ่านมา ห้างหุน้ ส่วนจ�ำกัดสมายล์ทราเวล ซึง่ ได้ หลอกลวงให้ตนและพวกเข้าร่วมลงทุนในธุรกิจ จ�ำหน่ายตัว๋ เครือ่ งบิน แต่ในภายหลังผูช้ กั ชวน แสร้งท�ำเป็นวิกลจริต ท�ำให้ผู้เสียหายสูญเงิน เกือบ 400 ล้านบาท

ล�ำดับเหตุการณ์สำ� คัญ

นายสุภาพ เรืองปราชญ์ หรือ อัชอารีย์ ได้เปิดเผย กับมุสลิมไทยโพสต์วา่ ...“ได้รจ้ ู กั กับนางสาวต่วนซารานี เจะอูเซ็น ผูบ้ ริหาร หจก.สมายแทรเวล จากการแนะน�ำ ของเพือ่ นเมือ่ ประมาณ 2 ปีทแี่ ล้ว บอกว่าน้องเขา บริการดี เพราะตนและทีมงานยาตีมทีวตี อ้ งเดินทาง ขึ้นลงใต้บ่อยตนก็เลยลองใช้บริการ ซึ่งน้องเขาก็ บริการดีจริงๆ รูจ้ กั กันประมาณ 2 ปีเขาก็เริม่ มาชักชวน ให้มาร่วมลงทุนกับบริษทั ของเขาทีก่ ำ� ลังเติบโตเร็ว มากใน จ.ยะลา ด้วยเหตุผลว่าจังหวัดยะลาเป็นจังหวัด ทีอ่ ยูใ่ นกลุม่ 3 จชต.จึงได้รบั การผ่อนปรนในเรือ่ งของ ภาษีบางอย่าง และอีกอย่างเขาบอกว่าเขาเคยไป ฝึกงานกับหน่วยงานราชการ กับดีเอสไอท�ำให้เขาได้ รูจ้ กั กับผูห้ ลักผูใ้ หญ่และมีคอนเนคชัน่ ในหน่วยงาน ราชการต่างๆ และเป็นคนใจบุญช่วยเหลือสังคม เขา ก็มาคุยกับเราว่ามาช่วยกัน ตอนแรกผมก็บอกว่าผม ไม่มเี งิน ลองคุยกับสหกรณ์ดู เพียงแต่สหกรณ์จะมี รายละเอียดเยอะ วันหนึง่ เขาได้โทรมาหาบอกว่าอาจารย์ มีสกั 4 แสนไหม? แล้วจะแบ่งก�ำไรให้เท่านัน้ เท่านี้ โดยการน�ำเงินมาลงทุนต่อครั้งจะได้ก�ำไรจ�ำนวนที่ มากพอ เขาไม่ได้บอกว่าเป็นเปอร์เซ็นต์ แต่เมือ่ โอน เงินไปแล้ว เมื่อครบเวลาตามก�ำหนดเขาก็จ่ายผล ตอบแทนมาในวงเงินทีม่ ากพอดู ก็เริม่ ทีจ่ ะมีทำ� กัน ต่อไปเรือ่ ยๆ จากหลักแสนก็กลายเป็นหลักล้าน พอ หลายล้านตนก็ไม่มเี งินแล้ว จึงเริม่ ชวนเพือ่ น ชวนคู่ ค้าทีเ่ ราพอจะไว้ใจกันได้ ก็เริม่ ท�ำมา ซึง่ มันก็ได้เงิน คืนมา เพียงแต่ลกั ษณะของเขานีพ่ อเขาโอนเงินมา แทนทีเ่ ราจะได้มโี อกาสใช้เงิน เขาก็จะน�ำเสนอต่อเนือ่ ง ไปอีก ซึง่ ส่วนใหญ่กจ็ ะเป็นในลักษณะของหน่วยงาน ราชการทีจ่ ะไปดูงานต่างประเทศ” นายสุภาพ กล่าวต่อว่า...“หลังจากลงทุนไป แล้วมันก็เริม่ มีการลงทีม่ ากขึน้ ๆ จึงได้ไปชวน ผูห้ ลักผูใ้ หญ่ซงึ่ ตรงนีก้ อ็ ยากจะแก้ขา่ วทีบ่ อกว่า ตนเอาเงินของเด็กก�ำพร้า (มูลนิธศิ รัทธาชน) เงินของประชาชนไปลงทุนนี่ ขอบอกว่าไม่เป็น ความจริงนะเพราะไม่มเี งินเหล่านัน้ แม้แต่บาท เดียว เงินเหล่านีเ้ ป็นเงินส่วนตัว และเป็นเงิน ของเพือ่ น พี่ และญาติๆ เท่านัน้ เอง”

เมือ่ น�ำ้ เริม่ แห้ง ตอเริม่ ผุด

นายสภาพ กล่าวต่ออีกว่า... “มีอยูค่ รัง้ หนึง่ มีคน มาติดต่อทีต่ นว่า ท�ำไมตนจึงไม่โอนเงินมาเสียที ตน จึงได้ถามว่า คุณเป็นใคร เขาก็บอกว่าเขาก็ทำ� ธุรกิจ นีก้ บั นางสาวต่วนซารานี เจะอูเซ็น เหมือนกัน และ น.ส.ต่วนซารานี บอกว่าเงินอยูท่ ตี่ น พอซักกันไป ซักกันมาจึงได้รวู้ า่ เราต่างถูกหลอกเหมือนกัน โดย คนๆ นีเ้ ขาเป็นคนทีอ่ ยูใ่ น จ.ยะลา พอความแตกเรา ก็ได้ลงไปยะลาเพือ่ สอบถามว่ามันเกิดอะไรขึน้ ทีเ่ รา เข้าใจว่าเป็นการลงทุนขายตัว๋ เครือ่ งบินนี่ ทีแ่ ท้แล้ว มันคืออะไร หลังจากได้ถาม น.ส.ต่วนซารานี เขาก็

ไม่ตอบและแสดงอาการชักเลย คือออกอาการชักกะตุก เลย เราก็เลยรีบน�ำตัวส่งโรงพยาบาล ทางคุณหมอที่ รพ.เขาบอกว่าไม่ได้เป็นอาการชักจริงๆ แต่เป็นการ แกล้งท�ำ ท�ำให้เราได้รวู้ า่ มีคนอีกหลายกลุม่ ทีไ่ ด้รว่ ม กันท�ำธุรกรรมแบบนีก้ บั เขา แล้วโดนเขาหลอกนีอ่ กี หลายกลุม่ เราเพิง่ จะมารูจ้ กั ในวันทีค่ วามจริงมันปรากฏ รวมกันไปรวมกันมาทีย่ อดเงินทีส่ ญ ู หายโดยไม่รวม กับก�ำไรทีอ่ ปุ โลกน์ประมาณ 300 ล้านบาทปลายๆ (เกือบ 400 ล้านบาท)” นายสภาพ กล่าวต่อไปอีกว่า... “เขาท�ำธุรกรรม กับผมนีเ่ ขาก็บอกว่าหน่วยงานทางใต้มาซือ้ ตัว๋ เครือ่ งบิน ราคาถูกของเขา ของดิวกับ สสส.ดิว กับ ศอ.บต. กับ ศูนย์ราชการนราธิวาส แต่กบั ผูร้ ว่ มทุนทาง 3 จชต. เขาก็จะบอกว่า ทีก่ รุงเทพฯ นีม่ อี าจารย์สภุ าพเป็น หุน้ ส่วนธุรกิจ โดยใช้ขอ้ มูลของผูร้ ว่ มทุนทัง้ สองกลุม่ น�ำ ไปหลอกสลับไปมา หลังจากทีเ่ ขาผัดผ่อนมีการผิดนัด มากขึน้ ผูร้ ว่ มลงทุนทางใต้เขาก็เลยโทรมาหาตน ก็ เลยท�ำให้รวู้ า่ ทางโน้นก็ถกู หลอก ตนก็ถกู หลอก” นายสุภาพ กล่าวเพิม่ เติมอีกว่า... “ต่อกรณี ทีม่ กี ารกล่าวหาว่าตนกับพวกฉ้อโกงนัน้ ตนงงมาก กับข้อกล่าวหานี้ เพราะตนเป็นผูเ้ สียหาย ตนจะไป แจ้งความท�ำไม? หากตนเป็นคนฉ้อโกง การออก มาเปิดเผยกับสื่ออย่างนี้ตนก็เปลืองตัว แต่ความ เสียหายจ�ำนวนระดับร้อยล้านนี่ มันจะต้องต่อสู้ ใน ขณะทีค่ นก�ำลังเดือดร้อนได้ไปเรียกร้องให้เขาชดใช้ นี่ เขาบอกว่าเงินเขาไม่มแี ล้ว เขาบอกว่าให้ไปแจ้ง ความเอา และหลังจากได้มกี ารพูดคุยกันหลายครัง้ ครัง้ ล่าสุดนีเ่ ขาก็ยนื ยันว่าโครงการต่างๆ ทีเ่ ป็นการ ดูงานนีเ่ ขาโกหกทัง้ หมด แต่เงินนีไ่ ม่เหลือแล้ว เพราะ เงินนีถ่ กู โยกไปโยกมาระหว่างคนกลุม่ นัน้ กลุม่ นี้ ” อลาวีแฉเงินไม่ได้หายไปไหน ยังอยูใ่ นระบบอยูท่ คี่ น 3 คน นายอลาวี มะดิง หุน้ ส่วนผูถ้ อื หุน้ ห้างหุน้ ส่วน จ�ำกัด สมายล์แทรเวล สามีของ น.ส.ต่วนซารานี ได้ เปิดเผยกับพิธกี รผูด้ ำ� เนินรายการ ไวท์แชนแนล ว่า... ตนมีหนุ้ 10% ส่วนภรรยาเป็นผูถ้ อื หุน้ 90% ภรรยา เป็นผูบ้ ริหาร ซึง่ ตนไม่ได้ยงุ่ เกีย่ วด้วยในช่วงระยะหลัง หจก.นีจ้ ดั ตัง้ มาเมือ่ ประมาณปี 2554 ปัญหาทัง้ หมด เกิดจากภรรยามีอาการไม่ปกติ มีความคิดแบบมโน ว่าจะมีโครงการใหญ่ๆ มากมาย จึงได้ไปยืน่ ข้อเสนอ ให้กบั ผูม้ งุ่ หวังให้มาร่วมลงทุนจ�ำนวนมากมาย แล้ว เสนอว่าจะให้กำ� ไรแบบมหาศาล ซึง่ ทีจ่ ริงแล้วโครงการ ทั้งหลายที่ภรรยาของตนมโนขึ้นมาต่างๆ นั้นมัน ไม่เคยมี นีค่ อื ข้อสรุปทีต่ นสรุปในวันนี้ คือเป็นเรือ่ งของ การเอาเงินมาหมุน แต่ไม่มขี อ้ เท็จจริงอยูใ่ นโครงการ ดังกล่าวด้วยการเอาเงินของนาย ก. มาให้นาย ข. จากนัน้ ก็เอาเงินของนาย ค. มาให้นาย ก. หมุนอยูอ่ ย่างนี้ หลังจากเรือ่ งแดงขึน้ มานายสุภาพ ซึง่ เป็น ผูอ้ ำ� นวยการสถานีโทรทัศน์ยาตีมทีวี ซึง่ เป็นผูร้ ว่ ม ลงทุนในโครงการที่ภรรยาของตนมโนขึ้นมาก็มาที่ บ้าน หลังจากภรรยาของตนเห็นนายสุภาพก็สลบไป โดยนายสุภาพได้มาบอกกับตนว่า ภรรยาของตนเป็น หนีน้ ายสุภาพ 300 กว่าล้าน รายอืน่ อีก 60 ล้าน ตน ได้ยนิ เข้าก็ตกใจมากและได้สอบถาม เงินทัง้ หมดหาย ไปไหน “เงินทัง้ หมดก็หมุนอยูใ่ นผูร้ ว่ มทุน” นายสุภาพ เอาเอกสารมาให้ภรรยาของตนเซ็นต์โดยไม่มพี ยานว่า ภรรยาของตนเป็นโดยยอมลดหนีใ้ ห้เหลือ 200 กว่าล้าน แต่พอมาสรุปอีกทีโดยให้เซ็นต์รบั สภาพหนีป้ ระมาณ 150 กว่าล้าน อีกเจ้าก็ 80 ล้าน กับอีกเจ้าหนึง่ คือ 60 ล้าน นายอลาวี กล่าวตัง้ แต่เมือ่ 1 ปีทผี่ า่ นมาภรรยา ของตนขายตัว๋ ไม่มกี ำ� ไร ขาดทุนทุกครัง้ และนาย สุภาพก็ไปเช็คแล้วว่าโครงการต่างๆ ไม่เคยมีจริงๆ หลังจากสรุปเรื่องทั้งหมดมันก็เป็นไปตามที่ภรรยา ของตนทีบ่ อกว่า เป็นการเอาเงินคนโน้น มาหมุนให้ กับคนนี้ ไม่มธี รุ กิจหรือโครงการนีอ้ ยูจ่ ริง และมีการ ไกล่เกลีย่ แล้วว่า เงินทัง้ หมดมันไม่ได้มากมายอะไร

แต่เป็นเพียงการรวมเงินทีโ่ อนกันไปกันมา แล้วน�ำมา รวมกัน คือเป็นแค่เพียงการโอนกันไปโอนกันมา เท่านัน้ ไม่มธี รุ กิจจริงๆ โดยสรุปคือ ผูร้ ว่ มลงทุนได้ สรุปร่วมกันหลังจากทีไ่ ด้มกี ารไกล่เกลีย่ กันว่า ผูร้ ว่ มทุน ทีไ่ ด้เงินไปแล้วเกินจากเงินทีล่ งทุนลงไป ให้นำ� เงิน ส่วนเกินทีไ่ ด้จากการลงทุนมาเฉลีย่ กับผูท้ ยี่ งั ไม่ได้” ส�ำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ประมวลผลสรุปได้วา่ การทีห่ ลายคนหลายฝ่ายโจมตีวา่ มีการน�ำเงินของ มูลนิธศิ รัทธาชนหรือเด็กก�ำพร้าหรือเงินยาตีม ทีวีมาใช้ในการร่วมลงทุนแชร์ตั๋วเครื่องบินนั้น “ไม่เป็นความจริงเลยแม้แต่นอ้ ย” จึงอยากให้สงั คม ได้รบั รูค้ วามจริง ส่วนเงินอยูท่ ไี่ หน ใครโดนต้มหรือ ใครโดนหลอก ขอให้โปรดติดตามการตรวจสอบของ ดีเอสไอ.เป็นส�ำคัญและหากมีผลประกาศก็จะได้ ทราบโดยทัว่ ถึงกัน และหวังเป็นอย่างยิง่ จากกรณี ดังกล่าวนี้จะเป็นอุทาหรณ์สอนใจให้กับอีกหลายๆ คนในการตัดสินใจลงทุนธุรกิจอะไรก็แล้วแต่ การจะ ได้กำ� ไรง่ายๆเยอะๆนัน้ โปรดพึงระวังให้มากนัน้ เอง

กองทุน TMTV จะรอดหรือจอด ส�ำหรับกรณีของคุณสมพร หลงจิ บรรณาธิการ นิตยสาร MTODAY กับนายสง่า หรือ ฟูอาด อยูเ่ ป็นสุข ผู้อ�ำนวยการสถานีโทรทัศน์ TMTV สานเสวนา ประเด็นพิพาทกรณีการน�ำเสนอข่าวของเว็บไซด์ และโลกออนไลน์อย่างสุดมันที่มีการขุดคุ้ยข้อมูล ของกองทุน TMTV ว่ามีแนวโน้มทีจ่ ะเสีย่ งส�ำหรับผู้ ลงทุน โดยทางนายบัญญัติ ทิพย์หมัด บรรณาธิการ นพส.มุสลิมไทยโพสต์ เป็นเจ้าภาพในการจัดเสวนา ดังกล่าว ณ ห้องอาหารจีระพันธ์ ถนนพราม 9 แขวง สวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 31 ก.ค. 2558 ทีผ่ า่ นมาก็ดำ� เนินงานผ่านไปด้วยดี (มีการถ่ายทอดสดผ่าน TMTV สูส่ ายตาประชาชน ทัว่ ประเทศ) เป็นการซัก-ถาม-ตอบประเด็นข้อสงสัยในกองทุน ดังกล่าว ว่าการลงทุนอะไรบ้าง มีผลประกอบการ ก�ำไรขาดทุนอย่างไรในการด�ำเนินการ ซึง่ ด�ำเนินการ เสวนาโดยนายราญาอี ธนชยางกูร ซึง่ รายการดังกล่าว ก็จบลงด้วยดี โดยสรุปความได้วา่ “กองทุนดังกล่าวก็ยงั คง เดินหน้าต่อไป ซึง่ การระดมทุนเป็นลักษณะตะกร้า (เอาเงินมากองรวมกัน) และผูบ้ ริหารโครงการก็จะ น�ำเงินดังกล่าวไปบริหารจัดการเองตามเห็นสมควร และเช่นเดียวกันผู้บริหารก็มีอ�ำนาจที่จะปรับปรุง หรือเปลีย่ นแปลงโครงการทีด่ ำ� เนินอยูใ่ ห้สอดคล้อง กับสถานะการณ์ทั้งนี้เพื่อให้ได้ก�ำไรตามเป้าหมาย ทีว่ างไว้ ดังนัน้ ผูร้ ว่ มลงทุน (ผูท้ นี่ ำ� เงินเข้ากองทุน) ควรศึกษาอย่างละเอียดถี่ถ้วนก่อนน�ำเงินเข้าร่วม ลงทุน” และโปรดระลึกอยูเ่ สมอว่า “การลงทุนตามหลัก มุฎอเราะบะฮ์นนั้ ” เป็นการลงทุน 2 ฝ่าย คือฝ่าย เจ้าของเงินทุนและฝ่ายผูเ้ ชีย่ วชาญ (ผูบ้ ริหารเงินทุน) ด�ำเนินธุรกิจที่ไม่ขัดหลักศาสนาอิสลามหรือหลัก ชะรีอะห์ โดยมีการแบ่งผลก�ำไรตามอัตราส่วนทีต่ กลง กันเช่น 50:50, 70:30 หรือ 80:20 เป็นต้นในกรณีที่ ขาดทุน เจ้าของทรัพย์หรือเงินทุนต้องยอมรับการ ขาดทุ น ในส่ ว นของเงิ น ทุ น ฝ่ า ยเดี ย วขณะที่ ผู ้ เชีย่ วชาญรับผิดชอบหรือขาดทุน ในส่วนทีไ่ ม่ได้รบั ค่าตอบแทนจากการบริหารจัดการและเสียต้นทุน ของเวลาและแรงทีล่ งทุนไปในการบริหารจัดการ ดังนัน้

ส�ำนักข่าวมุสลิมไทย www.muslimthaipost.com เว็บไซต์มุสลิมที่มีผู้เข้าชมมากที่สุด

เจ้าของเงินทุน โดยทัว่ ไปมักจะต้องการสัดส่วนจาก ก�ำไรมากกว่าเพือ่ มาชดเชยความเสีย่ งในกรณีทขี่ าดทุน” ดังนัน้ ท่านเจ้าของเงินทุน จ�ำเป็นจะต้องศึกษา อย่างละเอียดถีถ่ ว้ นของทีจ่ ะร่วมลงทุน มิใช่วา่ จะหลับหู หลับตาเชือ่ ค�ำพูดแสนหวานหอม “ก�ำไร ก�ำไร ไม่ขาดทุน แน่นอน” “ซึง่ ความเป็นจริงแล้วนัน้ “การท�ำธุรกิจยิง่ เสีย่ งมาก ยิง่ ได้กำ� ไรมาก และไม่มกี ารท�ำธุรกิจอะไร ทีไ่ ม่มคี วามเสีย่ ง” ทัง้ นีค้ าดว่าส่วนกองทุน TMTV จะด�ำเนินการต่อไปอย่างไรนัน้ ในอนาคตเชือ่ ว่าจะ มีการปรับปรุงด้วยการน�ำมืออาชีพมาดูแลโครงการ ต่างๆ และจะมีการประชาสัมพันธ์โครงการเพือ่ ให้ สาธารณะชนได้รบั ทราบโครงการเป็นระยะต่อไป

เรือ่ งราวทัง้ หมดไม่วา่ จะกรณีของแชร์ตวั๋ เครือ่ งบิน หรือกรณีของกองทุน TMTV ส�ำหรับมุสลิมไทยโพสต์ คงไม่อาจการันตีวา่ ใครผิดใครถูก ก็ตอ้ งว่ากันไป หลักฐานและประจักษ์พยาน เช่นกรณีการปัน่ ราคา ตัว๋ เครือ่ งบินท�ำให้ตลาดปัน่ ป่วน เกิดความเสียหาย ทางเศรษฐกิจอย่างเป็นวงกว้าง อย่าหลงกลการ ชักชวนหรือเชิญชวนให้รว่ มน�ำเงินมาลงทุนหมุนเวียน เงินระยะสัน้ ทีบ่ อกว่าสามารถท�ำไรต่อครัง้ ได้ประมาณ 20-30 เปอร์เซ็นต์จากคนรูจ้ กั หรือญาติเพราะแช์ลกู โซ่ ประเภทแชร์เลี้ยงวัว แชร์หุ้นส่วนโรงแรม แชร์การ ท่องเทีย่ ว และในกรณีแชร์ตวั๋ เครือ่ งบินในครัง้ นีน้ บั ได้วา่ เป็นกรณีศกึ ษาได้ดี ว่าธุรกิจใดก็ตามทีส่ ามารถ ท�ำก�ำไรได้ถงึ 20-30% ต่อครัง้ นัน้ ให้สนั นิษฐานก่อนว่า เป็นการหลอกลวงและเป็นแชร์ลกู โซ่ ในกรณีของกองทุน TMTV นักลงทุนจะต้อง ใช้วจิ ารณญาณในการลงทุน จะต้องตรวจสอบทีม่ า ของธุรกิจการด�ำเนินธุรกิจ การเสียภาษีของธุรกิจที่ ลงทุน ผลประกอบการทีผ่ า่ นมาในการลงทุน ก่อนที่ จะตัดสินใจลงทุน ความเป็นมืออาชีพในการบริหาร กองทุน...หากไม่เช่นนั้นก็จะเป็นการลงทุนที่หาย เหมือนกับกับลงทุนซื้อโซ่มาผูกลิง...คือหายไปทั้ง โซ่ทั้งลิงผู้ลงทุนควรท�ำการตรวจสอบและติดตาม การท�ำงานของผู้บริหารเงินทุนอย่างใกล้ชิดและ กล้าทีจ่ ะสอบถาม-เปิดเผย ความไม่ชอบมาพากลที่ เกิดขึน้ ให้กบั ผูล้ งทุนรายอืน่ ๆด้วย แต่กระนัน้ การน�ำ ข้อมูลอันเป็นเท็จไปเปิดเผยก็ถอื เป็นการใส่รา้ ยต่อ ผูอ้ นื่ อย่างไร้แรงเช่นกัน จึงต้องพึงระวังอย่างมากนัน้ เอง ส�ำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์จงึ วินวอนของดุอาอ์ ว่า...ขอให้กองทุน TMTV จงมีการบริหารจัดการอย่าง มืออาชีพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ เพือ่ ทีส่ าธารณชน จะได้ไว้วางใจบรรดาโต๊ะครูได้ต่อไป...และเพื่อที่ กองทุนนีจ้ ะได้ดำ� เนินธุรกิจอย่างยัง่ ยืนถาวรต่อไป... ส�ำหรับสือ่ มวลชนก็จงท�ำหน้าทีใ่ นการตรวจสอบใน เรือ่ งราวต่างๆอย่างตรงไปตรงมา กล้าทีจ่ ะเปิดเผย กล้าทีจ่ ะพูด กล้าทีจ่ ะสะท้อนความเป็นจริงในทุกภาคส่วน ใครท�ำดีเราก็ควรชืน่ ชม ใครท�ำไม่ดี หลอกลวงสังคม หน้าทีข่ องสือ่ มวลชน ก็จงตีแผ่ และควรยับหยัง่ พฤติกรรม ดังกล่าวนีอ้ ย่างสิน้ เชิง ท้ายทีส่ ดุ สังคมมุสลิมยังต้องการความสามัคคี เป็นส�ำคัญ เพือ่ เป็นก�ำลังขับเคลือ่ นสังคม เศรษฐกิจ และประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้ามากยิง่ ขึน้ เพือ่ ลูก หลานจะได้กนิ ดี อยูด่ ี มีศาสนาในหัวใจกันทุกๆคน หมายเหตุ! ส�ำหรับรายละเอียดอย่างครบถ้วนของ ทัง้ สองข่าวดังกล่าวสามารถอ่านได้ในเว็บไซต์ www.muslimthaipost.com “คมความคิด เกาะติดสถานการณ์ อ่านมุสลิมไทยโพสต์”

7


หนังสือพิมพ์ มุสลิมไทยโพสต์ | ปีที่ 3 ฉบับที่ 36

Alyaoum 24 เปิดเผยว่า จะมีการเปิดร้าน ‘Halal Sex Shop’ ในมักกะฮ์เร็วๆ นี้ แต่ไม่ได้มกี ารลง ในรายละเอียดถึงก�ำหนดเวลาทีแ่ น่นอน Abdelaziz Aouragh อับเดลอาซิส เอาราจฮ์ เจ้าของ ธุรกิจ กล่าวว่า สินค้าทีม่ ขี ายในร้านล้วนแล้วแต่เป็นสินค้า ทีถ่ กู ต้อง และได้รบั การอนุมตั ิ halal และกลุม่ เป้าหมายคือ บรรดาคูผ่ วั -เมีย ทีต่ อ้ งการเพิม่ ความแปลกใหม่ น่าตืน่ เต้น ส�ำหรับชีวติ คู่ เอาราจฮ์ กล่าวว่า สินค้าของเขาไม่ได้เป็นประเภท ตุก๊ ตายาง แต่จะเป็นประเภททีใ่ ช้ในการกระตุน้ ความรูส้ กึ รวมทัง้ การปรับสภาพแวดล้อมในห้องนอนให้เหมาะกับ กิจกรรมทีม่ คี วามสุข คาดว่าจะมีสินค้าเกี่ยวกับความรื่นรมย์ทางเพศ

มุสลิมเมืองมะกัน ฟืน้ ฟูความนิยม กินเนือ้ แกะในสหรัฐฯ

วัฒนธรรมทีผ่ สมผสานและเศรษฐกิจทีฝ่ ดื เคือง ส่งให้ความนิยม รับประทานเนือ้ แกะเป็นอาหารเย็นของชาวอเมริกนั ค่อยๆ เลือนหาย ไปในช่วงไม่กปี่ ที ผี่ า่ นมา แต่ลกู ค้าทีเ่ ป็นมุสลิมและชาวลาตินอเมริกนั เป็นกลุ่มลูกค้าที่มาช่วยปลุกกระแสการรับประทานเนื้อแกะให้กลับ มาใหม่ A.J. Nelson ผูเ้ ลีย้ งปศุสตั ว์ และเป็นอดีตนาวิกโยธินผ่านศึกจาก อิรกั ปัจจุบนั เป็นหนึง่ ในผูบ้ ริหาร Cactus Hill Ranch ซึง่ ตัง้ อยูใ่ กล้ วินเซอร์ ในโคโรราโด กล่าวว่า ท�ำการตลาดมุง่ กลุม่ ลูกค้าชาวมุสลิม และ อเมริกนั เชือ้ สายเม็กซิกนั เท่านัน้ หากต้องการขายจ�ำนวนมากขึน้ ก่อนหน้านี้ เนือ้ แกะท้องถิน่ ของสหรัฐฯ ได้สญ ู เสียตลาดให้กบั การน�ำเข้าเนือ้ แกะจากออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ในสหรัฐมีการเชือด แกะปีละประมาณ 100,000 ตัว ซึง่ รัฐทีท่ ำ� อุตสาหกรรมหลักเกีย่ วกับ เนือ้ แกะ เนือ้ แพะ คือ โคโลราโด ไอโอวา มิชแิ กน และนิวเจอร์ซี โดยเจ้าของคอกเลีย้ งแกะ และผูค้ า้ ปลีกเชือ่ ว่า แกะส่วนมาก ถูกส่งไปยังโรงเชือดฮาลาลของมุสลิม

คนงานชาวจีน 600 คน เข้ารับอิสลามในซาอุฯ

หนังสือพิมพ์ Sabq ของซาอุฯ รายงานว่า คนงานและวิศวกร ชาวจีน 600 คน ทีท่ ำ� งานสร้างทางรถไฟสาย Holy Rituals Train เข้ารับอิสลามทีม่ กั กะฮ์ หลังจากได้เรียนรูเ้ กีย่ วกับหลักการอิสลาม จากเจ้าหน้าทีใ่ นหน่วยงาน Taneem Da’wah แหล่งข่าวเปิดเผยว่า อุละมะอ์ของหน่วยงานดะอ์วะอ์ ได้จดั ท�ำแผนในการอบรมศาสนาแบบเร่งรัดในเวลา 12 ชัว่ โมง แก่กลุม่ มุสลิมใหม่ชาวจีน ซึง่ ก่อนหน้านีไ้ ด้มกี ารเชิญวิศวกรและผูน้ ำ� ทีมคนงาน มาร่วมในกิจกรรมเยี่ยมเยียนและพบปะ เป็นเวลาหลายเดือน ติดต่อกัน รวมทัง้ ได้มกี ารแจกหนังสือทีแ่ นะน�ำเกีย่ วกับอิสลามเป็น ภาษาจีน รวมทัง้ มีการสาธิตการสอนอิสลามทีบ่ ริสทุ ธิใ์ ห้ดว้ ย มีรายงานข่าวก่อนหน้านีว้ า่ มีชาวจีนมาเข้ารับอิสลามจ�ำนวน 500 คน จากการที่มีการเผยแพร่พิธีศพอันเรียบง่ายของกษัตริย์ อับดุลเลาะฮ์ บิน อับดุลอาซิซ ซึง่ ท�ำให้คนทัว่ โลกรูส้ กึ ประทับใจ โครงการรถไฟฟ้าทีก่ ำ� ลังก่อสร้างในซาอุดอี าระเบีย ซึง่ เชือ่ ม ระหว่างมักกะฮ์ กับสถานทีป่ ระกอบพิธี ณ ทุง่ อารอฟะฮ์ และมุซดาลิฟะ ในมีนา ได้รบั การตัง้ ชือ่ ว่า ทางรถไฟสาย Holy Rituals Train

สเปนไม่สง่ เสริมอิสลามศึกษาในโรงเรียน อิสลามศึกษาในโรงเรียนของสเปนยังเป็นเรือ่ ง ห่างไกลเหมือนความฝัน ทัง้ ๆ ทีม่ จี ำ� นวนมุสลิมสเปน เข้าเรียนในโรงเรียนจ�ำนวนมาก แต่รอ้ ยละ 90 ของ เยาวชนมุสลิมเหล่านัน้ ไม่อาจเข้าถึงการศึกษาอิสลาม แม้หลักสูตรจะผ่านการอนุมตั จิ ากรัฐบาลแล้ว ส�ำนักข่าว Anadolu รายงานอ้างข่าวทีต่ พี มิ พ์โดย สมาพันธ์ชมุ ชนอิสลามในสเปน (UCIDE) เปิดเผยว่า มีครูสอนอิสลามศึกษาเบือ้ งต้นเพียง 2 คน ในขณะที่ 9 ใน 10 ของครูสอนอิสลามศึกษาไม่ได้รบั การจ้างงาน UCIDE รายงานว่า มีการเปิดการเรียนการสอน อิสลามศึกษาระดับประถมศึกษา เฉพาะโรงเรียนทีอ่ ยู่

8

ในเขตอันดาลูเซีย อะราก้อน Basque County เกาะคานารี และ เมืองทีเ่ ป็นเขตปกครองตนเอง Ceuta และ Melilla เฉพาะใน Basque County มีนกั เรียนมุสลิม กว่า 6,065 คน ในจ�ำนวนนี้ 5,032 เป็นชาวต่างชาติ ส่วนทีเ่ หลือ 1,033 คนเป็นชาวสเปน ในขณะทีม่ คี รู สอนอิสลามศึกษาเบือ้ งต้นเพียง 2 คน มุสลิมในสเปนคิดเป็นร้อยละ 3.8 ของจ�ำนวน ประชากรทัง้ ประเทศ ในจ�ำนวนนี้ ร้อยละ 40 เป็นชาว สเปน และร้อยละ 60 เป็นผูอ้ พยพ ทีส่ ว่ นมากมาจาก โมร็อกโก รองลงมาเป็นชาวปากีสถาน เซเนกัล ซึง่ มัก จะอาศัยในเมืองบาร์เซโลน่า วาเลนเซีย และโลโกรโน่

ประมาณ 18 ชนิด วางขายในร้านทีก่ ำ� หนดจะเปิดในมักกะฮ์ ซึง่ สินค้าเหล่านีผ้ ลิตจากบริษทั Beate Uhse ในเยอรมัน ซึง่ เป็นบริษทั ใหญ่และเป็นทีร่ จู้ กั แห่งหนึง่ ในยุโรป เขากล่าวว่า “ภาพผูห้ ญิงสวมบุรก้าท�ำงานงกๆ ใน ครัว เป็นภาพทีส่ ร้างขึน้ เพือ่ ให้เกิดความเข้าใจผิด ในอิสลาม มีความรักและการมอบความเคารพ ให้เกียรติแก่สตรี” ร้านของเขายังให้ความสนใจในความรู้สึกของผู้หญิง รวมทัง้ ในการให้ขอ้ มูล ความรู้ และค�ำตอบเกีย่ วกับเรือ่ ง ทางเพศทีม่ ผี ถู้ ามมาบ่อยครัง้ ทัง้ นี้ เขาได้ให้สมั ภาษณ์กบั ส�ำนักข่าว AFP เมือ่ ปีที่ ผ่านมาว่า เขาได้ปรึกษาอุละมะอ์ในซาอุฯแล้ว และได้รบั การ อนุญาตให้เปิดร้านขายสินค้าทีส่ ง่ เสริมความรืน่ รมย์ทางเพศ ซึง่ จะช่วยพัฒนาความสัมพันธ์ให้กบั ชีวติ คูข่ องผัว-เมียได้

นักบอลมุสลิมทีม Fiorentina บริจาคให้มสั ยิด

Mohamed Salah มูฮมั มัด ซอและฮ์ กองหน้าทีม Fiorentina บริจาคเงิน 60,000 ยูโร ให้กบั ชุมชนมุสลิมในเมืองฟลอเรนซ์ แคว้น ทัสคานี ประเทศอิตาลี เพือ่ ใช้ในการซ่อมแซมมัสยิด เว็บไซต์ Calico Mercato รายงานว่า เงินบริจาคดังกล่าวจะน�ำไป ใช้ในการพัฒนามัสยิด และศูนย์อสิ ลามในฟลอเรนซ์ ซึง่ อยูท่ างตะวันตก ของประเทศ มูฮมั มัด นักเตะชาวอียปิ ต์ ย้ายจากทีมเชลซีของอังกฤษ มาอยู่ กับทีมฟีโอเรนตินา่ และได้ทำ� ผลงานยอดเยีย่ มในการยิง 9 ประตู ใน การแข่งขันลีกอิตาเลีย่ น และ อีก 2 ประตูในการแข่งขันลีกอืน่ ในการ แข่งขัน 12 แมทช์ทผี่ า่ นมา ประธานสมาพันธ์-องค์กรชุมชนอิสลามในอิตาลี เปิดเผยว่า ในเดือนกุมภาพันธ์ ทีผ่ า่ นมา เมือ่ ซอและฮ์เดินทางมาถึงอิตาลี เขาถาม หาทีต่ งั้ มัสยิดเป็นอันดับแรก และการก้มสุญดู ทุกครัง้ หลังจากยิงประตู ได้ เป็นการแสดงภาพลักษณ์ทแี่ ท้จริงของอิสลาม ในความนอบน้อมถ่อมตน ซึง่ ห่างไกลจากสิง่ ทีส่ อื่ ป้ายสีวา่ อิสลามข้องเกีย่ วกับการก่อการร้าย

เปิดแสดงคัมภีรโ์ ตราห์ อายุ 2,000 ปี ในเยรูซาเล็ม จะมีการเปิดแสดงบัญญัติ 10 ประการ ฉบับ สมบูรณ์แบบ ทีเ่ ก่าแก่ทสี่ ดุ ในโลก และสิง่ ของหายาก ทีล่ ำ�้ ค่าอืน่ ๆ ทีพ่ พิ ธิ ภัณฑ์ในเยรูซาเล็ม ต้นฉบับม้วนคัมภีรท์ เี่ ขียนด้วยมืออายุประมาณ 2,000 ปีนี้ ถูกค้นพบในถ�ำ้ ใกล้ทะเลเดดซี ทางตะวันออก ของเยรูซาเล็ม โดยเป็นหนึง่ ในบรรดาคัมภีรท์ เี่ ก่าแก่ ทีส่ ดุ ในโลก ทีค่ น้ พบในบริเวณเดียวกัน และไม่เคย น�ำออกแสดงต่อสาธารณชนในอิสราเอล หรือทีใ่ ดๆ ในโลกมาก่อน และเนือ่ งจากเป็นคัมภีรท์ เี่ ก่าแก่และ เปราะบาง จึงจะเปิดแสดงเพียง 2 สัปดาห์ ก่อนจะน�ำ กลับไปเก็บในสถานทีค่ วบคุณอุณหภูมิ และแสงดังเดิม นิทรรศการ A Brief History of Humankind

ส�ำนักข่าวมุสลิมไทย www.muslimthaipost.com เว็บไซต์มุสลิมที่มีผู้เข้าชมมากที่สุด

จัดแสดงสิง่ ของเก่าแก่ 14 ชิน้ รวมทัง้ คัมภีรด์ งั กล่าว ซึง่ เป็นหลักการแรกเริม่ ของศีลธรรมทีเ่ กิดขึน้ ในโลก และพัฒนามาเป็นกฎหมายจนถึงปัจจุบนั สิง่ ของอืน่ ๆ มีอาทิ เครือ่ งมือโบราณทีใ่ ช้ลา่ ช้าง เมือ่ 1.5 ล้านปีมาแล้ว กระโหลกของชนยุคเก่าแก่ทสี่ ดุ ทีพ่ บถูกฝังอยู่ เคียวอายุ 9,000 ปี ซึง่ แสดงถึงการ เปลีย่ นแปลงจากยุคล่าสัตว์มาเป็นการเพาะปลูก และ ทัง้ หมดถูกขุดพบในแผ่นดินเยรูซาเล็ม ส่วนสิง่ ของ ที่ขอยืมมาจากพิพิธภัณฑ์อื่นๆ อาทิ แผ่นหินอายุ 5,000 ปี ยุคเมโสโปเตเมีย และเหรียญเก่าอายุ 2,700 ปี ซึง่ เคยใช้ในดินแดนทีป่ จั จุบนั เป็นประเทศตุรกี รวมทัง้ เอกสารลายมือเขียนของแท้ของอัลเบิรท์ ไอน์สไตน์ เป็นต้น


หนังสือพิมพ์ มุสลิมไทยโพสต์ | ปีที่ 3 ฉบับที่ 36

ส�ำนักข่าวมุสลิมไทย www.muslimthaipost.com เว็บไซต์มุสลิมที่มีผู้เข้าชมมากที่สุด

9


หลังจากล้วงลึกโพสต์ดงั ทีแ่ ชร์กนั ว่อนและได้รบั การยืนยันอย่างหนักแน่นถึงการได้รบั การรับรองมาตรฐานฮาลาลอย่างถูกต้อง จากคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย โดยผ่านทางคณะกรรมการอิสลามประจ�ำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มุสลิมไทยโพสต์ ก็ได้รบั เชิญจาก คุณสุดถนอม กรรณสูต รองกรรมการผูจ้ ดั การ และ คุณเจษฎา หักพาล ผูจ้ ดั การผลิตภัณฑ์ให้ไปเยีย่ มเยียนโรงงานผลิต ทีน่ คิ มอุตสาหกรรมบางปะอิน ซึง่ ก็ได้รบั การต้อนรับอย่างอบอุน่ จากคุณอดิศร์ ตัง้ ไพบูลย์ ผูอ้ ำ� นวยการโรงงาน และ คุณธวัชชัย อุยสุย รองผูอ้ ำ� นวยการโรงงาน พาชมขัน้ ตอนการผลิตพร้อมอธิบายอย่างละเอียดทุกขัน้ ตอน คุณอดิศร์ : “เมือ่ ปี 2554 โรงงานเราถูกน�ำ้ ท่วมหนัก กว่าจะได้เดินสาย การผลิตใหม่กป็ ลายปี 2555 เปลีย่ น เครือ่ งจักรใหม่ 100% เนื่องจากเราผลิตอาหารจะมีความเสี่ยงไม่ได้ โรงงาน เราผ่านมาตรฐาน GMP, HACCP และมาตรฐานฮาลาล โดยมีคณะกรรมการอิสลามประจ�ำจังหวัดพระนครศรี อยุธยามาให้คำ� แนะน�ำและตรวจเช็คทุกจุด ทางโรงงาน เรามีคณะทีป่ รึกษาทีม่ าจากคณะกรรมการอิสลามฯ จังหวัด 3 ท่าน ซึง่ ก็จะมาตรวจเช็คกระบวนการผลิตทุกเดือนครับ”

คุณอดิศร์ ตัง้ ไพบูลย์ ผูอ้ ำ� นวยการโรงงาน

คุณธวัชชัย : “เรือ่ งฮาลาลนี่ เรามีการดูแลฮาลาลตัง้ แต่ตน้ ทางถึงปลาย ทางเลย เพราะก่อนจะเข้าสูไ่ ลน์ผลิต ฝ่ายวิจยั และพัฒนา จะคัดเลือกผูส้ ง่ มอบโดยตรวจเช็ควัตถุดบิ ก่อนว่าตรงตาม มาตรฐานทีก่ ำ� หนดไว้มยั้ มี Certificate ต่างๆรับรองมัย้ โดยเฉพาะ Certificate รับรอง ฮาลาล ซึง่ ทุกรายการที่ จะอนุญาตให้ใช้ตอ้ งได้รบั การรับรองฮาลาล หากวัตถุดบิ MTP : ตัวไหนไม่มกี ารรับรองก็จะส่งทางคณะกรรมการอิสลาม กลางประจ�ำจังหวัดเพือ่ ส่งตรวจที่ Lab ของศูนย์วทิ ยาศาสตร์ ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และแต่ละขัน้ ตอนการ คุณอดิศร์ : ผลิตเราก็จะมี QC ตรวจสอบคุณภาพทุกขัน้ ตอน เมือ่ ผลิต เสร็จทุกล็อตการผลิต QC จะสุม่ น�ำไปตรวจอีกด้วยครับ”

คุณธวัชชัย อุยสุย รองผูอ้ ำ� นวยการโรงงาน

MTP :

มีการก�ำหนดการล้างเครือ่ งจักรยังงัยบ้างคะ?

คุณอดิศร์ : “เรามี ก� ำ หนดโปรแกรมการล้ า งเครื่ อ งจั ก รตามข้ อ ก�ำหนดของเครือ่ งจักรแต่ละชุด ซึง่ ก�ำหนดตามชัว่ โมง การท�ำงานของเครือ่ งจักร และทุกสัปดาห์จะมีการล้างใหญ่ เรียกว่า Big Cleaning ครับ” ภาวิน บูและ คณะกรรมการอิสลาม ฯ พระนครศรีอยุธยา

10

อยูใ่ น List ทีไ่ ด้รบั อนุญาตจาก อย. และ กรมปศุสตั ว์ โรงงานเรามีการจัดวางสถานีกาวดักหนู 3 ชัน้ รอบก�ำแพง โรงงาน รอบนอกอาคารและภายในอาคาร เราจะ ไม่ใช้ลกั ษณะของเหยือ่ พิษภายในอาคารโรงงานและมี ผังระบุตำ� แหน่งของสถานีกาวไว้อย่างชัดเจน บริษทั ฯ Pest Control จะเข้ามาตรวจเดือนละ 3 ครัง้ และจะมี Service ใหญ่เดือนละครัง้ แต่ประการส�ำคัญคือเราต้อง ดูแลเรือ่ งสุขาภิบาลโรงงานให้ดี ไม่วา่ จะเป็นเรือ่ งของการ ก�ำจัดขยะ ต้องไม่มขี ยะสะสมและไม่มเี ศษอาหาร ในส่วน ของการป้องกันแมลงเรามี Double Door ทุกทางเข้า Process และท�ำประตูแบบ Inter Lock คือเปิดเข้ามา อีกประตูจะยังไม่เปิด และจะมีการวางไฟดักแมลงติด ไว้เพือ่ กันแมลงเล็ดลอดเข้ามาครับ” ได้ยนิ คนพูดหลายคนหลายครัง้ แล้วว่า นมข้นหวาน ต้องมะลิ เพราะอะไรคะ? (หัวเราะ) “คงเป็นเพราะว่า เราใช้นมจริงๆ ครับ เป็นนมผง ขาดมันเนย แล้วยังเติมคุณค่าด้วยวิตามิน A B D ทัง้ ยัง เป็นทีย่ อมรับและไว้วางใจมานานกว่า 50 ปีครับ” การมาเยือนโรงงานอุตสาหกรรมนมไทยซึ่งผลิตนม มะลิครัง้ นี้ อิม่ อกอิม่ ใจและอิม่ อร่อยด้วยกาแฟเย็นแก้วโต เข้มข้น หวานมัน ชืน่ ใจคลายร้อนอย่าบอกใครเชียว... ไหนๆ ก็มาถึงอยุธยาแล้วก็ขอสยบข่าวลือด้วยการแวะ เข้าไปขอค�ำยืนยันจากส�ำนักงานคณะกรรมการอิสลาม ประจ�ำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสักนิด ได้พบกับคุณ ภาวิน บูและ ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์และดูแลเรือ่ ง ของฮาลาล

ภายในโรงงานโล่งโปร่งและสะอาดสะอ้าน วัตถุดบิ ถูกจัด เก็บอย่างเป็นสัดเป็นส่วน ห้องผสมวัตถุดบิ ถูกจัดแยก และอนุญาตให้เข้าเฉพาะพนักงาน ทีม่ หี น้าทีเ่ กีย่ วข้อง คุณภาวิน : “โรงงานเค้าค่อนข้างละเอียดด้วยซ�ำ้ ไป แม้กระทัง่ ตอนช่วง เท่านั้น การท�ำโรงงานผลิตอาหารต้องระมัดระวังเป็น น�ำ้ ท่วมหนัก สลากปิดผลิตภัณฑ์เค้าเหลือเยอะ เพราะ พิเศษโดยเฉพาะสัตว์พาหะต่างๆ อาทิ หนู และแมลงสาบ ผลิตไม่ได้เค้าก็ยงั มาแจ้งกับเรา เค้าไม่เคยท�ำอะไรโดย พลการ ทางเราตัง้ คณะทีป่ รึกษาโรงงานของเค้า ก็จะเข้า คุณธวัชชัย : “ตามระบบมาตรฐาน GMP มีบังคับในเรื่องของการ ไปตรวจโรงงานเค้าทุกเดือน ไปดูการจัดเก็บ ขบวนการ ควบคุมก�ำจัดสัตว์ทเี่ ป็นพาหะ ในเรือ่ งของ Pest Control ผลิตตัง้ แต่ Input ถึง Output ทุกปีกจ็ ะมีการจัดอบรม บริษทั ทีเ่ ราเลือกคือต้องได้รบั การขึน้ ทะเบียนสามารถ พนักงานให้เข้าใจในเรือ่ งของฮาลาล หลังจากน�ำ้ ท่วม ครอบครองวัตถุอนั ตรายในการป้องกันสัตว์พาหะ เจ้าหน้าที่ ฟืน้ ฟูโรงงานใหม่ สัง่ เครือ่ งใหม่เข้ามา ทางเราก็เข้าไป ที่จะเข้าท�ำการบริการต้องมีใบรับรองในการผ่านการ Audit ใหม่ทกุ จุด ผลิตภัณฑ์ทกุ ตัวของเค้าผ่านการรับรอง ฝึกอบรมด้านงานดังกล่าว และ List สารเคมีทใี่ ช้กต็ อ้ ง มาตรฐานฮาลาลครับ”

ส�ำนักข่าวมุสลิมไทย www.muslimthaipost.com เว็บไซต์มุสลิมที่มีผู้เข้าชมมากที่สุด


คุณสุดถนอม กรรณสูต รองกรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั อุตสาหกรรมนมไทย จ�ำกัด

งานแสดงสินค้าอาหาร 2558 ซึง่ จัดขึน้ ในระหว่างวันที่ 20 - 24 พฤษภาคมทีผ่ า่ นมา “นมมะลิ” เป็นอีกผลิตภัณฑ์หนึง่ ทีไ่ ด้เข้าร่วม งานอย่างยิง่ ใหญ่อลังการงานสร้างแบบจัดเต็ม มุสลิมไทยโพสต์ เองได้มโี อกาสแวะเวียนไปเยีย่ มเยียนชม แชะ ชิม อิม่ อร่อยกับ นมขาวๆ ทัง้ หวาน ทัง้ มัน สบโอกาสได้พบกับคุณสุดถนอม กรรณสูต รองกรรมการผูจ้ ดั การคนเก่ง บริษทั อุตสาหกรรมนมไทย จ�ำกัด ผูผ้ ลิตนมตรามะลิ นมตราเบิดวิงซ์ และผลิตภัณฑ์นมเนยตราออร์คดิ จึงได้ขอเจาะลึกแผนการตลาดทีว่ าดหวังไว้ในปีนเี้ ลยไปจนถึงปีหน้า คุณสุดถนอม : “ขอพูดถึงตลาดส่งออกนะคะ จากปีทแี่ ล้ว มาจนถึงตอนนีด้ า้ นการส่งออกเราโตขึน้ ประมาณ 50% คาดว่า สิน้ ปีนจี้ ะโตขึน้ 80% แผนบุกตลาดใน 2 ปีนเี้ ราเน้นทีเ่ บิดวิงซ์ และจะโฟกัสทีต่ ลาดอินโดจีน และ AEC โดยจัดกระบวนทัพลงลุย พืน้ ทีจ่ ริงๆ จังๆ เพราะทีผ่ า่ นมาเราขาดเจ้าหน้าทีป่ ระสานงานใน พืน้ ที่ ช่วงนีเ้ ลยเตรียมการจัดทัพ ปรับปรุงระบบและวิธกี ารทีจ่ ะ กระจายผลิตภัณฑ์ของเราให้มากขึน้ เรามองว่าจุดแข็งของเรา คือคุณภาพของสินค้าและราคาทีเ่ หมาะสม ตลาดทีม่ อี ยูต่ อนนี้ คือตามแนวชายแดนแถบแม่สอด แม่สาย ครึง่ ปีหลังนีจ้ ะเข้าไป เปิดตลาดในย่างกุง้ ซึง่ ผลิตภัณฑ์ของเราเป็นทีร่ จู้ กั และเชือ่ มัน่ ในคุณภาพของสินค้าอยูแ่ ล้ว เค้าเรียกเราว่า นมนก (หัวเราะ) ไม่วา่ จะเป็นผูบ้ ริโภคหรือร้านขายชา กาแฟ ซึง่ มีอยูเ่ ยอะในพม่า แต่กลยุทธของเราคือเราจะเข้าไปเติมเต็มจุดที่เราขาดไป คือ การให้การดูแล สร้างสัมพันธภาพกับผู้บริโภคให้ได้มากที่สุด ไม่ใช่แค่ขาย Wholesale อย่างเดียว แต่เราจะเข้าไปเสริมสร้าง ความรูค้ วามเข้าใจในการใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ของเราได้ อย่างไรบ้าง เช่น เอาไปท�ำอะไรได้บา้ ง เอาไป Match กับอะไร แล้วจะอร่อย คือสร้างความหลากหลายในการบริโภคผลิตภัณฑ์ อย่างจุดเด่นของนมข้นจืดเบิดวิงซ์ของเราคือถ้าผสมไปใน ชาแล้ว นมเราจะไม่กลบกลิน่ ชา แต่จะท�ำให้รสกลมกล่อมขึน้ เพราะจะไปขับรดชาติของชาออกมา สีสนั ก้อจะสวยงาม นีค่ อื สิง่ ทีเ่ ราจะท�ำในปีนกี้ บั ปีหน้าค่ะ”

ส�ำนักข่าวมุสลิมไทย www.muslimthaipost.com เว็บไซต์มุสลิมที่มีผู้เข้าชมมากที่สุด

11


หนังสือพิมพ์ มุสลิมไทยโพสต์ | ปีที่ 3 ฉบับที่ 36

โครงการสลามัตชายแดนใต้ เป็นโครงการทีจ่ ดั ขึน้ โดย สนง. ททท. นราธิวาส ครัง้ นีเ้ ป็นการจัดครัง้ ที่ 2 โดย ททท. นราธิวาส และพันธมิตร จัดโปรแกรมทัวน์นำ� เทีย่ ว ภายใต้ชอื่ "เส้นทางท่องเทีย่ วตามรอยอารยะธรรมอิสลามชายแดนใต้" เพือ่ ส่งเสริมให้เกิดการเดินทางไปท่องเทีย่ วในพืน้ ที่ 3 จังหวัด ชายแดนใต้และน�ำเสนอความน่าสนใจของเส้นทางการ ท่องเทีย่ วทีม่ ปี ระวัตศิ าสตร์แห่งความหลากหลายจากอดีตมา จนถึงปัจจุบนั โดยน�ำนักท่องเทีย่ วจากกรุงเทพฯ และปริมณฑล มาสัมผัสดินแดนอารยะธรรมอิสลามชายแดนใต้ตามสถานที่ ท่องเทีย่ วต่างๆ เช่น มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี, วังยะหริง่ จังหวัดปัตตานี, ศาลาดูดวงจันทร์จงั หวัดยะลา, มัสยิดกรือเซะ, ตลาดน�ำ้ ปัตตานี, เกาะยาว,สุไหงโก-ลก และฝัง่ ลันตูปนั ยัง กลันตัน, ทะเลหมอกทีอ่ ยั เยอร์เวง เบตง และเขตแดนมาเลเซีย เป็นต้น ซึง่ การเดินทางครัง้ นี้ จัดขึน้ ในวันที่ 1-6 พฤษภาคม 2558 โดยมีนกั ท่องเทีย่ วจากกรุงเทพฯ และปณิมณฑลกว่า 200 ชีวติ ร่วมเดินทางสัมผัสเส้นทาง ปัตตานี-นราธิวาสยะลา-เบตง โดยได้การรับรองการเดินทางจาก นายอะหมาน หมัดอะดัม ผอ. ททท. นราธิวาส ทีไ่ ด้รว่ มเดินทางและอ�ำนวย ความสะดวกให้กบั นักท่องเทีย่ วตลอดเส้นทาง

นายสิทธิชยั ศักด์ดา รอง ผวจ. นราธิวาส

มีการจัดงานเลีย้ งต้อนรับที่ โรงแรมอิมพิเรียล นราธิวาส ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2558 โดยมีนายสิทธิชยั ศักด์ดา รอง ผวจ. นราธิวาส มาร่วมงานจัดเลีย้ งและกล่าวต้อนรับ ทางคณะผูร้ ว่ มเดินทางในวันดังกล่าวอีกด้วย น.ส.พัชรี โพธิโ์ ซ๊ะ หนึง่ ในจ�ำนวนนักท่องเทีย่ วผูร้ ว่ ม เดินทางมาในทริปดังกล่าวกล่าวว่า... “ตอนแรกทีม่ านีห่ นู ไม่กลัวอะไร เพราะอยากมาอยูแ่ ล้ว เพือ่ นทีเ่ คยมาก็กลับไป เล่าเป็นสียงเดียวกันว่า ทีน่ ไี่ ม่นา่ กลัว และดีมากเลยน่ะมีของกิน อร่อยและเยอะมาก คนทีน่ นี่ า่ รัก และหนูกม็ คี วามเข้าใจเป็น

ทุนเดิมอยูแ่ ล้ว แต่กอ็ าจจะมีเพือ่ นทีบ่ า้ นเป็นห่วงนิดหนึง่ ว่า มาแล้วมันจะอันตรายหรือเปล่า หนูกบ็ อกให้เขาสบายใจว่า หนูมากับทัวร์ เขามีการดูแลและมีการคุม้ กันอย่างแน่นหนา ไว้ใจได้และไม่มปี ญ ั หาอะไร ทีค่ ดิ ว่าจะได้มาเจอคือการได้ มาสัมผัสกับคนทีน่ ี่ ได้มาทานอาหารพืน้ เมืองปักษ์ใต้ ได้ เห็นได้มาในทีๆ่ เราอยากมา ถ้าเรามาเองเราคงท�ำไม่ได้ แต่เมือ่ เขาพามาหรือมากับทัวร์ทกี่ จ็ ะสะดวกกว่าเพราะหนู อยากเห็นสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วของทีน่ มี่ ากๆ เลย” คิดว่าทัวร์กรุป๊ นีก้ บั เงินทีจ่ า่ ยไปคุม้ ค่ากันไหม? “คุม้ มากค่ะ ถือว่าเราได้มาช่วยในเรือ่ งกระตุน้ เศรษฐกิจของพี่ น้องทีน่ จี่ ริงๆ แล้วเราน่าจะจ่ายเยอะกว่านีเ้ สียด้วยซ�ำ้ แต่ ทัวร์กรุป๊ นีเ้ หมือนกับการเปิดทางให้เราได้มา แล้วก็ให้เรากล้า ทีจ่ ะมาในครัง้ ต่อๆ ไป แล้วก็เป็นการช่วยให้ทนี่ มี่ คี นมาเทีย่ ว เยอะและท�ำให้เศรษฐกิจของทีน่ ดี่ ขี นึ้ เพือ่ ทีพ่ วกเขาจะได้ มีกำ� ลังใจทีจ่ ะต่อสูต้ อ่ ไป” และว่า “เคยมีเพือ่ นทีร่ จู้ กั กันใน กรุงเทพฯ เขาบอกว่าอยูป่ ตั ตานี ยะลา นราธิวาส แต่กเ็ ป็น ความรูท้ ไี่ ด้ยนิ มาแบบผิวเผินแต่ไม่รวู้ า่ ในความเป็นจริงมัน ขนาดไหน เคยมีเพือ่ นทีอ่ ยูเ่ บตง นีถ่ า้ กลับไปคงจะรูส้ กึ ตืน่ เต้น มากๆ เมือ่ กลับไป หนูจะได้บอกกับเขาว่า โห้เบตงสวยมาก เลยนะ หลังจากกลับไปจากทีน่ ี่ ความรูส้ กึ มันคงอีกอย่าง เมือ่ ได้เจอกับเพือ่ นทีอ่ ยูเ่ บตงอีกครัง้ ”

มาเทีย่ วทีน่ ปี่ ระทับใจอะไรมากทีส่ ดุ “สิง่ ทีป่ ระทับใจ อันดับหนึง่ คือ ทะเลหมอก อัยเยอร์เวง สองชอบแหลมตาชี หนูได้ไปทีแ่ หลมตาชี สวยงามมาก ทีแ่ หลมแห่งนีม้ ปี า้ ย เขียนว่า อรุณรุง่ ลับฟ้าทีแ่ หลมตาชี ซึง่ หมายถึงเวลาดวง อาทิตย์ขนึ้ เราก็สามารถมองเห็นดวงอาทิตย์ขนึ้ ได้ทแี่ หลม ตาชี และเวลาดวงอาทิตย์ตกดินเราก็สามารถมองเห็นได้ที่ แหลมตาชี ซึง่ แหลมตาชีจะเป็นแหล่งท่องเทีย่ วอีกแห่งหนึง่ ของปัตตานีทจี่ ะเปิดขึน้ ในอนาคต ทางการท่องเทีย่ วแห่ง ประเทศไทยได้ไปเซอร์เวย์เพือ่ เปิดเส้นทางการท่องเทีย่ ว หนูได้มโี อกาสไปเทีย่ วด้วยกับทริปนี้ ซึง่ ประทับใจมาก และคิดว่าในอนาคตจะมาทีน่ อี่ กี ครัง้ นางยุพาวรรณ สุภกิตติมณีกลุ เจ้าของบริษทั สเปด เคมีคอล (ประเทศไทย) จ�ำกัด กล่าวว่า... “ตอนแรกก็กลัว

เหมือนกัน แต่เพือ่ นๆ บอกว่าปลอดภัย แต่หลังจากมาสัมผัส ตัวเองและครอบครัวก็พบว่าไม่มอี ะไร สนุกดี แต่ถา้ ถามว่า ตรงไหนดีบา้ ง มันก็ดที กุ ที่ ดีหมด บอกไม่ถกู แต่สงิ่ ทีป่ ระทับใจ ทีส่ ดุ ก็คอื ทะเลหมอกทีอ่ ยั เยอร์เวง เบตง จ.ยะลา สวยมาก จึงอยากจะบอกว่าภาคใต้ยงั มีทปี ลอดภัยมาได้ เพราะเราไป มาแล้ว มาได้คะ่ ไม่มอี ะไร ไม่มปี ญ ั หา เพราะเรามาท่องเทีย่ ว

มาเทีย่ วกันให้เยอะๆ จะได้ชว่ ยคนในภาคใต้ คนภาคใต้นา่ สงสาร การค้าแย่หมด ถ้าไม่มคี นมาก็ยงิ่ แย่ มาเทีย่ วกัน เยอะๆ เราคนไทยต้องช่วยคนไทย เพราะการมาเทีย่ วทีน่ ี่ ก็ถอื ว่าช่วยแล้ว เพราะมันคือการกระจายรายได้ นายชาญวิทย์ อัศวชนะการ ประธานกรรมการ บริษทั สเปดเคมีคอล (ประเทศไทย) จ�ำกัด กล่าวว่า... ตนรู้สึกมี ความสุขมากที่ได้เดินทางท่องเที่ยวมากับทริปซาลามัต ชายแดนใต้ ของ ททท. ครัง้ นี้ ภาคใต้อากาศดี ตนและครอบครัว ทีม่ าทริปนี้ เห็นว่าเป็นทริปทีม่ รี าคาย่อมเยาไม่แพง โดยปกติ พนักงานบริษทั ก็มาส่งสินค้าใน 3 จชต. ทุกเดือน ตนได้ สอบถามลูกน้อง พบว่าทีน่ ไี้ ม่มอี ะไร ไม่ตอ้ งกลัว ทัวร์ทมี่ า ก็บริการดี ใครอยากมาเทีย่ วก็ลงมาได้ ทีน่ ปี่ ลอดภัยไม่มี อะไร ไม่ตอ้ งกลัวเราแค่สร้างความดี การมาทีน่ กี่ เ็ ป็นการช่วย ชาวบ้านให้มชี วี ติ ทีด่ ขี นึ้ ท�ำให้เกิดเศรษฐกิจทีด่ ขี นึ้ จะท�ำให้ พวกเขามีกำ� ลังใจจะยืนหยัดต่อสูต้ อ่ ไป” ประธานกรรมการ บริษทั สเปดเคมีคอล (ประเทศไทย) จ�ำกัด การท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย สนง.นราธิวาส มีโครงการ ดีๆ ทีน่ า่ ชืน่ ชม คือ งานมหกรรมท่องเทีย่ วชายแดนใต้ และ ซาลามัตชายแดนใต้ ส�ำหรับซาลามัต ปีนพี้ งึ่ จะจัดขึน้ เป็น ปีแรก ทัง้ นีไ้ ด้รบั การตอบรับเป็นอย่างดีเยีย่ ม โดยคาดว่า โครงการดีๆ ดังกล่าวนีจ้ ะได้รบั การสนับสนุนให้จดั ขึน้ ต่อไป เพือ่ สร้างความสุข ให้เกิดขึน้ ในชายแดนใต้ของไทยนัน้ เอง

ส�ำนักข่าวมุสลิมไทย www.muslimthaipost.com เว็บไซต์มุสลิมที่มีผู้เข้าชมมากที่สุด

12


สืบเนือ่ งจากมีการโพสต์ภาพส�ำคัญ แสดง พฤติกรรมทีไ่ ม่เหมาะสมต่อ ฯพณฯ จุฬาราชมนตรี คาสนามบิน แหล่งข่าวเผยภาพดังกล่าวในไลน์ พร้อมข้อความทีส่ ดุ ทิม้ แทงบาดหัวใจมุสลิมไทย ทุกคนว่า “จนท.สนามบิน ไม่ให้เกียตริตอ่ จุฬาราชมนตรี ท�ำให้เสือ่ มเสียภาพลักษณ์ผน้ ู ำ� สูงสุดของมุสลิมไทย” โดยภาพดังกล่าว เป็นลักษณะท่านจุฬาฯ นัง่ บนรถเข็นและมีพนักงานของสนามบินใช้เครือ่ งมือ ตรวจผ้าสาระบัน (ผ้าโพกศีรษะ) ของท่านจุฬาฯ โดย ในภาพดังกล่าวเป็นเจ้าหน้าทีผ่ ชู้ าย ซึง่ หากเป็นเจ้า หน้าทีผ่ หู้ ญิงจะท�ำให้เสือ่ มเสียมากยิง่ ขึน้ กว่านี้ แหล่งข่าวเผย “อยากให้ทมี งานจากส�ำนักจุฬา ราชมนตรีประสานต่อทุกๆ สนามบินของประเทศ ใน ทุกๆ ครัง้ ทีจ่ ฬุ าฯเดินทางเพือ่ ประสานงาน ดูแล เช่น เดียวกันเจ้าหน้าทีข่ องคณะท�ำเนียบรัฐบาล โดยหาก มีประสานก่อนล่วงหน้า ก็จะมีเจ้าหน้าทีค่ อยดูแลและ มีบริการเป็นอย่างดีไม่เป็นเช่นเหตุการดังกล่าว” ท่านจุฬาราชมนตรีคอื ผูน้ ำ� ทางศาสนาสูงสุดของ มุสลิมไทย (เทียบได้ดงั สมเด็จพระสังฆราช คือประมุข แห่งคณะสงฆ์ซงึ่ พระมหากษัตริยไ์ ทยทรงสถาปนา)

ท�ำไมปล่อยให้เกิดเหตุการณ์อนั สะเทือนใจเช่นนี้ จึงอยากเรียนให้คณะท�ำงานหรือผูท้ เี่ ดินทาง กับท่านจุฬาราชมนตรี ได้ตระหนักในหน้าทีแ่ ละจง รักษาเกียรติของท่านจุฬาฯ ไว้ดว้ ย ทัง้ นีเ้ พราะภาพ ดังกล่าวนี้ จะสร้างความเสือ่ มเสียเป็นอย่างยิง่ ต่อผู้ พบเห็น เป็นอย่างมากในสายตาของต่างศาสนิกและ มุสลิมทัง้ ในประเทศ อีกทัง้ มุสลิมต่างประเทศ... จุฬาราชมนตรีเป็นผู้น�ำสูงสุดกิจการศาสนา อิสลามในประเทศไทย และเป็นต�ำแหน่งฝ่ายมุสลิม ให้ขอ้ ปรึกษาด้านศาสนาอิสลามพระมหากษัตริย์ และ รัฐบาลไทย ทัง้ นีป้ จั จุบนั ต�ำแหน่งดังกล่าว จุฬาราชมนตรี อาศิส พิทกั ษ์คมุ พลได้รบั พระบรมราชโองการแต่ง ตัง้ เมือ่ วันที่ 6 มิถนุ ายน พ.ศ. 2553 ในเวลาต่อมาคณะท�ำงานโดย นายอธิวัฒน์ พิทกั ษ์คมุ พล (ลูกชาย) ท่านจุฬาราชมนตรีได้เปิด เผยว่า จากภาพถ่ายทีป่ รากฏ ขอชีแ้ จงดังนี้ 1. เหตุการณ์ใ นภาพเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 58 ซึง่ ท่านจุฬาฯมีกำ� หนดการเดินทาง ไปปฏิบตั ภิ ารกิจนจังหวัดภูเก็ต และ จังหวัดพังงา 2. จากภาพทีเ่ ห็นไม่ปรากฎคณะทีต่ ดิ ตามท่าน จุฬาฯ อยูใ่ กล้ๆ เนือ่ งจากการผ่านช่องทางในการตรวจ

เนเธอร์แลนด์เธอใช้ความพยายามในการเรียนของ เธออย่างหนักหลายปี จนได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึง่ ของสถาบันการบิน อัมสเตอร์ดมั ฟอร์ด อ๊อกฟอร์ด Amsterdam’s Oxford Aviation Academy ใน หลักสูตรทฤษฎีฮฟู ด็อป ในเนเธอร์แลนด์ ซึง่ เป็น หลักสูตรเดียวกับหลักสูตรการฝึกอบรมในประเทศ สหรัฐอเมริกา และเบลเยีย่ ม มารียมั กลายเป็นผูห้ ญิงคนทีส่ องในประวัตศิ าสตร์ โมร็อกโกทีเ่ ข้าสูว่ งการการบิน หลังจากทีโ่ มร็อกโก และอาหรับได้รบั ใบอนุญาตนักบินในปี 1950

Myriam Adnani มารียมั อัดนานี อาจกลาย เป็นนักบินหญิงมุสลิมคนแรกในยุโรปเนื่องจาก เธอเพิง่ จบหลักสูตรการศึกษาทีช่ ว่ ยให้เธอกลาย เป็นนักบินพาณิชน์ “หลังจากผ่านไปเกือบ 2 ปี ฉันได้เสร็จสิน้ ทัง้ หลักสูตรทีจ่ ะกลายเป็นนักบินพาณิชย์ จาก ทฤษฎีในการฮูฟด็อป บินในสหรัฐอเมริกา และ ประเทศเบลเยียม และแน่นอนสุดท้ายบนเครือ่ ง บินโบอิง้ 737 ฉันรูส้ กึ มีความสุขมาก” มารียมั เป็นชาวโมร็อกโก ทีเ่ กิดในประเทศ

ให้นกั ศึกษายุง่ เกีย่ วในกิจกรรมด้านศาสนา Li Chenzi เจ้าหน้าทีข่ องมหาวิทยาลัยปฏิเสธ ว่าไม่มกี ารบังคับนักศึกษาให้ถอดผ้าคลุมผม แต่ นักศึกษา 1 ในจ�ำนวน 9 คน ได้ให้สมั ภาษณ์เปิด เผยเรื่องนี้กับสื่อทางการ Global Times โดยว่า มีการห้ามนักศึกษามุสลิมทุกเชือ้ ชาติคลุมศีรษะ ไม่วา่ จะเป็นชาวอุยกูร์ คาซัค หรือ ชาวมุสลิมหุย เจ้าหน้าทีร่ ะบุวา่ ค�ำสัง่ มาจากกระทรวงศึกษาธิการ นับตัง้ แต่ประธานาธิบดีจนิ้ ผิง ขึน้ เป็นผูน้ ำ� เมือ่ กว่า 2 ปีทผี่ า่ นมา มีความพยายามทีจ่ ะควบคุม คตินยิ มอย่างเข้มงวดในมหาวิทยาลัย แต่ยงั ไม่ เคยมีการออกกฎระเบียบห้ามคลุมฮิญาบมาก่อน ซีอาน เป็นเมืองใจกลางประเทศจีน ทีม่ ี ประชากรมุสลิมหุยอาศัยอยูป่ ระมาณ 50,000 คน โดยส่วนมากจะอยู่ล้อมรอบมัสยิดกลาง ซึ่งเป็น มัสยิดทีเ่ ก่าแก่ และมีชอื่ เสียงมากทีส่ ดุ ในประเทศ ทัง้ นี้ ในเขตปกครองตนเองซินเจียง ทางการสัง่ ห้ามการคลุมศีรษะในทีส่ าธารณะ ตัง้ แต่เมือ่ ต้นปี ทีผ่ า่ นมา

เกิดความขัดแย้งใน มหาวิทยาลัย Shaanxi Normal University ใน เมืองซีอาน หลังมีการ ออกกฎระเบียบใหม่ ห้ามนักศึกษาหญิงคลุม ฮิญาบในวิทยาเขต เมือ่ ต้นเดือนพฤษภาคมทีผ่ า่ นมา โดยก่อน หน้านีเ้ มือ่ เดือนเมษายนนักศึกษาหญิง 9 คน ถูก สัง่ ให้ถอดฮิญาบออกโดยไม่มกี ารแจ้งเตือนล่วงหน้า ในขณะเดียวกันเมือ่ เดือนทีผ่ า่ นมานักศึกษาชาย คนหนึง่ ถูกกล่าวหาว่า ท�ำการเทศนาสัง่ สอนโดยผิด กฎหมาย หลังจากมีผเ้ ู ห็นว่า เขาอ่านคัมภีรอ์ ลั กุรอาน ในระหว่างดื่มกาแฟในคาเฟ่ทีเรีย หลังจากการ ประกาศกฎระเบียบใหม่ไม่นาน นักศึกษาต่างสอบ ถามเรือ่ งนีก้ นั อย่างแพร่หลาย จนเจ้าหน้าทีข่ อง มหาวิทยาลัยต้องเขียนตอบค�ำถามขึน้ เว็ปไซต์ ว่า ทางมหาวิทยาลัยยอมรับในขนบธรรมเนียม แต่ สุดท้ายแล้ว ทีส่ ำ� คัญคือ ทางมหาวิทยาลัยไม่อนุญาต

13

หนังสือพิมพ์ มุสลิมไทยโพสต์ | ปีที่ 3 ฉบับที่ 36

วัตถุสงสัยของผูต้ ดิ ตามท่านจุฬาฯ ต้องใช้ชอ่ งทางปกติ ร่วมกับผูโ้ ดยสารทัว่ ไป ส�ำหรับท่านจุฬาฯจะใช้ชอ่ ง ทางส�ำหรับผูท้ ใี่ ช้รถเข็น ซึง่ เวลาดังกล่าวมีผโู้ ดยสาร ค่อนข้างหนาแน่นในระหว่างการผ่านการ scan วัตถุ สงสัย จึงท�ำให้ผตู้ ดิ ตามฯคลาดเคลือ่ นกับท่านจุฬาฯ เพียงเล็กน้อย 3. กรณีการเดินทางไปปฏิบตั ภิ ารกิจของท่านจุฬาฯ ขอเรียนแจ้งว่าส�ำนักจุฬาฯ จะแจ้งก�ำหนดการการ เดินทางของท่านจุฬาฯ ให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องทราบ ทุกครัง้ 4. กรณี จนท. ดูแลรักษาความปลอดภัยทีท่ า่ อากาศยานสุวรรณภูมิ ใช้เครือ่ งตรวจโลหะต้องสงสัย ตรวจร่างกายท่านจุฬาฯเกินความพอดีและไม่เหมาะสม คณะผูต้ ดิ ตามจะเข้าไปท�ำความเข้าใจกับ จนท.ผูต้ รวจ ทุกครัง้ และทางส�ำนักจุฬาฯก็เคยมีหนังสือแจ้งไปยัง ผอ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรณี จนท. มีการตรวจ ร่างกายท่านจุฬาฯเกินความเหมาะสม ซึง่ ทราบว่า จนท. ทีม่ หี น้าทีต่ รวจวัตถุตอ้ งสงสัย ในสนามบินสุวรรณภูมไิ ม่ได้เป็น จนท.ของท่าอากาศ ยานสุวรรณภูมิ แต่เป็น จนท.ของบริษทั ทีด่ แู ลรักษา

ความปลอดภัยที่เป็นคู่สัญญากับท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ มีการหมุนเวียนการท�ำงานกันอยูต่ ลอด ซึง่ อาจท�ำให้ขาดความเข้าใจในการปฏิบตั ทิ เี่ หมาะสม และขาดการการสื่อ สารกั น ระหว่ า งผู ้ บริ ห ารกั บ ผูป้ ฏิบตั งิ าน สุดท้ายต้องขอขอบคุณทุกท่านทีม่ คี วามห่วงใย และปราถนาดีหากมีการมีความบกพร่องประการใด ในฐานะรองเลขานุการจุฬาราชมนตรี ต้องน้อมรับ ความผิดผลาดทีเ่ กิดขึน้ และพร้อมน�ำข้อเสนอแนะ จากทุกท่านไปปรัปปรุงแก้ไขในการท�ำงานต่อไป จากข้อความดังกล่าวข้างต้น ก็เป็นอีกหนึง่ ปัญหาที่ จนท. ท่านดังกล่าว รวมไปถึงผูเ้ จ้าหน้าทีผ่ ู้ เกีย่ วข้องในบริเวณดังกล่าวนัน้ และผูจ้ ดั การในภาค ส่วนเครือ่ งแสกนจ�ำเป็นจะต้องได้รบั การอบรมอย่าง เข้มงวดในการท�ำความรู้จักบุคคลส�ำคัญในภาค ศาสนาไม่ว่าจะเป็นพุทธ อิสลาม หรือศาสนาอื่นๆ ก็ตาม ไม่ใช้เพียงแต่สนใจเฉพาะนักการเมืองหรือ ดาราเท่านัน้ ทัง้ นีเ้ หตุการณ์ดงั กล่าวควรเป็นบทเรียน อันส�ำคัญต่อเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนในการบริการ บุคคลส�ำคัญระดับประเทศต่อไป เพือ่ เสริมจุดแข็ง ของการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยนัน้ เอง

ฮิญาบ คือการแต่งกายทีศ่ าสนาอิสลามบังคับส�ำหรับสตรีมสุ ลิม เพือ่ เป็นการป้องกัน พวกเธอไม่ให้เกิดการเกีย้ วพาราสีและถูกรบกวนจากบรรดาบุรษุ ทีไ่ ม่มคี วามรับผิดชอบ ดังนัน้ การคลุมฮิญาบ (ศรีษะ) จึงมีไว้เพือ่ ปกป้องเกียรติภมู คิ วามมีศกั ดิศ์ รีของสตรี และ การคลุมฮิญาบก็มไิ ด้เป็นอุปสรรคต่อการเคลือ่ นไหว หรือประกอบกิจการอะไรเลย การคลุมฮิญาบมิใช่จะมีแต่เพียงในศาสนา อิสลามเท่านั้น แต่มีในศาสนาคริสต์อีกด้วย ซึง่ จะเห็นว่าแม่ชชี าวคริสต์แต่งกายคลุมศรีษะ และ ปกปิดร่างกายอย่างมิดชิด จะเปิดเฉพาะใบหน้า และฝ่ามือเท่านัน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ขณะท�ำการ สวดมนต์ ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้มีบทบัญญัติใน คัมภีรไ์ บเบิล้ นอกจากนัน้ จะเห็นว่าภรรยาของ ผูน้ ำ� ชาติตะวันตก หรือบรรดาดาราทีม่ ชี อื่ เสียง ก็มกี ารคลุมศรีษะในขณะเข้าเฝ้าพระสันตะปาปา อิสลามไม่ได้เป็นศาสนาทีจ่ ำ� กัดสิทธิของสตรี ในด้านการศึกษา แต่ในทางตรงกันข้ามอิสลามยัง ส่งเสริม อีกทัง้ ยังก�ำหนดให้เป็นหน้าทีท่ งั้ หญิงและ ชายในการใฝ่หาความรู้ดังที่ศาสดามูฮัมหมัด ซ.ล. ได้กล่าวว่า "การศึกษาความรูน้ นั้ เป็นหน้าทีเ่ หนือ มุสลิมทัง้ ชายและหญิง" ประวัติศาสตร์อิสลามได้จารึกผลงานของ บรรดาสตรีมสุ ลิมทีโ่ ดดเด่นในสาขาวิชาต่างๆ เช่น วิทยาศาสตร์ ศาสนา วรรณกรรม เป็นต้น เมือ่ ครัง้ ที่ ศาสดามูฮมั หมัด ซ.ล. แต่งงานกับท่านหญิงฮับเซาะ นัน้ นางยังอยูใ่ นระหว่างการศึกษา การอ่าน การเขียน ท่านศาสดาจึงบอกให้ อัลชาฟ์ อัลอาดาวี เป็นผูส้ อน วิชาการเขียนและการอ่านให้กับนางอีกด้วย ส่วน ท่านหญิงอาอีซะฮ์ ก็เป็นอีกผูห้ นึง่ ทีม่ คี วามรูค้ วาม สามารถทางด้านศาสนาอย่างดี ยิง่ กว่าผูอ้ นื่ หลายคน ในสมัยศาสดา ซึง่ เป็นเรือ่ งทีท่ ราบกันดีในหมูส่ าวก ของท่านศาสดา และท่านยังสัง่ เสียบรรดาสาวกของ ท่านด้วยตัวเองว่า ให้สอบถามหรือหาความรู้เรื่อง ราวที่เกี่ยวกับศาสนาได้จากตัวท่านหญิงอาอิซะฮ์ นอกจากวิชาความรู้ทางด้านศาสนาแล้ว นางยังมี ความรูค้ วามเชีย่ วชาญด้านวรรณคดี ประวัตสิ าสตร์ ของเผ่าพันธ์อาหรับ ซึง่ ถือว่าเป็นสาขาวิชาทีส่ ำ� คัญ

ในสมัยนัน้ อีกด้วย

อิสลามมิได้หา้ มสตรีประกอบอาชีพ เธอย่อมมีสทิ ธิท์ จี่ ะท�ำงานเมือ่ มีความต้องการ และการเลือกประเภทของงานทีเ่ หมาะสม กับประสบการณ์ความสามารถ และคุณวุฒิ ของเธอ นอกจากนัน้ อิสลามก็มไิ ด้หา้ มสตรี ท�ำการศึกษาและประกอบอาชีพ

ในสมัยทีศ่ าสดายังมีชวี ติ อยูน่ นั้ มีสตรีทมี่ บี ทบาท ส�ำคัญในกองทัพ โดยท�ำหน้าทีใ่ ห้การรักษาพยาบาล ทหาร ผูบ้ าดเจ็บ นอกเหนือจากการปรุงอาหารให้ เหล่าทหารหาญทีท่ ำ� การสูร้ บอีกด้วย อย่างไรก็ดีจะต้องแยกแยะกฏหมายอิสลาม ซึง่ ปกป้องและคุม้ ครองความมีศกั ดิศ์ รี ความปลอดภัย ของสตรีออกจากจารีต ประเพณีที่มีมาในยุคก่อน อิสลาม ประเพณีดงั กล่าวนัน้ กีดกันมิให้ผหู้ ญิงได้รบั การศึกษาหรือมีสว่ นร่วมในการประกอบกิจการใดๆ อันทีจ่ ริงแล้วอิสลามให้เกียรติแก่สตรี และให้พวก เธอเสรี และเสริมสร้างบุคคลิกภาพของตนเอง เพือ่ ทีจ่ ะได้อบรมดูแลบุตร ธิดา ได้อย่างถูกวิธี ทัง้ นีส้ ตรี จะได้มบี ทบาทในการร่วมพัฒนาสังคมต่อไปตลอดกาล

ส�ำนักข่าวมุสลิมไทย www.muslimthaipost.com เว็บไซต์มุสลิมที่มีผู้เข้าชมมากที่สุด


หนังสือพิมพ์ มุสลิมไทยโพสต์ | ปีที่ 3 ฉบับที่ 36

ค�ำถามทีห่ ลายคนต้องการค�ำตอบคือ จิตส�ำนึกทีด่ คี อื อะไร?

จิตส�ำนึกเป็นพฤติกรรมทีบ่ คุ คลแสดงออกซึง่ เกีย่ วข้องกับหน้าที่ ภาระรับผิดชอบและการท�ำงาน ดังทีเ่ ราได้ยนิ ค�ำพูดเหล่านีบ้ อ่ ยครัง้ เช่น จิตส�ำนึกของความเป็นครู จิตส�ำนึกของการเป็นพลเมืองดี การมีจติ สาธารณะ จิตส�ำนึกของการเป็นคนดี จิตส�ำนึกรักสิง่ แวดล้อม ฯลฯ ดังนัน้ จิตส�ำนึกจึงเกีย่ วข้องกับคุณธรรมและจริยธรรมของบุคคล ค�ำพูดเช่นนีแ้ สดงให้เห็นถึงความต้องการของสังคมและองค์กรให้สมาชิกและผูร้ ว่ มงานมีจติ ส�ำนึกทีด่ ใี นการปฏิบตั หิ น้าที่ มีจริยธรรมในการปฏิบตั งิ าน มีความซือ่ สัตย์สจุ ริต มีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินยั ช่วยเหลือเกือ้ กูล มีเมตตาธรรมกรุณาธรรม มีความอดทน เศรษฐกิจพอเพียง มีความเสียสละ รูจ้ กั ให้อภัย การทีบ่ คุ คลจะมีคณ ุ ธรรม มีจติ ส�ำนึกทีด่ ี จ�ำเป็น จะต้องมีการอบรมสั่งสอนหรือซึมซับประสบการณ์ จากศาสนา ครอบครัวทีด่ ี และสังคมโดยรอบทีด่ ี และ ผ่านกระบวนการท�ำความดีจนติดเป็นนิสยั การทีจ่ ะ ท�ำให้จติ ส�ำนึกเกิดขึน้ เองย่อมเป็นไปได้ยาก ศาสนาอิสลามมุง่ มัน่ ให้ผนู้ บั ถือศาสนานีแ้ ละ ประชาชนทัว่ ไป โดยเป็นผูท้ มี่ คี ณ ุ ธรรมจริยธรรม ดัง จะเห็นได้วา่ โครงสร้างของศาสนาอิสลามมี 3 ประการ คือ การศรัทธาซึง่ เป็นการเชือ่ มันภายในหัวใจ ศาสน บัญญัติ เป็นการปฏิบตั ติ ามกฎบัญญัติ เพือ่ เป็นการ เคารพภักดีและรักษาระเบียบวินัย คุณธรรม เป็น การตระหนักมัน่ ในการท�ำความดี หลักทัง้ 3 ประการ นีม้ คี วามผูกพันกัน ดังจะเห็นได้จากศาสนบัญญัติ ประการต่าง ๆ เช่น การละหมาด การจ่ายซะกาต การถือศีลอด การประกอบพิธฮี จั ญ์ นอกจากจะ ต้องปฏิบัติโดยถูกต้องตามบัญญัติแล้วจะต้องมีผล ทางด้านจริยธรรมด้วย อัลเลาะห์ ซ.บ. ตรัสถึงเป้าหมายของการถือศีลอด ไว้วา่ “เพือ่ สูเจ้าทัง้ หลายจะย�ำเกรง” (อัลบะกอเราะฮ์ :183) เป้าหมายของอายะฮ์นคี้ อื การถือศีลอดมิใช่ เป็นเพียงการอดอาหาร เครือ่ งดืม่ การข้องแวะทาง เพศในช่วงระยะเวลาทีถ่ อื ศีลอดเท่านัน้ หากแต่ผล ของการถื อ ศี ล อดจะต้ อ งสะท้ อ นออกถึ ง ผลทาง จริยธรรมด้วย กล่าวคือ

1. ความซือ่ สัตย์ตอ่ ตัวเองระหว่างการถือศีลอด 5. การช่วยเหลือเกือ้ กูล ภายใต้การก�ำกับของอัลเลาะห์ ซ.บ. ทัง้ ทีล่ บั การถือศีลอดมิได้มีเป้าหมายให้ผู้ถือศีลอด และทีเ่ ปิดเผย เพราะว่า ระหว่างการถือศีลอด เขา ได้สมั ผัสความหิวโหยแต่เพียงผูเ้ ดียวเท่านัน้ หาก สามารถที่จะแอบดื่มน�้ำหรือรับประทานอาหารได้ แต่จ�ำเป็นจะต้องสะท้อนออกให้เป็นสภาพความ ขณะอยูต่ ามล�ำพัง แต่ดว้ ยความซือ่ สัตย์ตอ่ ตัวเอง ทุกข์ยากของบรรดาผูด้ อ้ ยฐานะว่าเขาเหล่านัน้ ต้อง และการก�ำกับของอัลเลาะห์ ซ.บ. ท�ำให้เขาระงับที่ ลิม้ รสความหิวโหยอย่างไร ในเมือ่ เขารูซ้ งึ้ ถึงความ จะละเมิดบัญญัตกิ ารถือศีลอด ด้วยสภาพเช่นนีจ้ งึ เป็น หิวโหยดังกล่าวความรู้สึกภายในจิตใจของเขาที่ การปลูกฝังจิตส�ำนึกให้บคุ คลมีความซือ่ สัตย์ในการ แสดงออกคือ การมีความรูส้ กึ ร่วมกับความหิวโหย ใช้ชีวิตประจ�ำวันและการท�ำงานตามหน้าที่รับผิด ของบรรดาผูด้ ว้ ยฐานะเหล่านัน้ ท�ำให้จติ ใจมีความ ชอบ ไม่ฉอ้ ฉล บิดพลิว้ ตบัดสัตย์ คดโกงต่อบริษทั รู้สึกเห็นอกเห็นใจพวกเขาจึงน�ำมาซี่งการเอื้อเฟื้อ และองค์กร ท�ำให้สามารถยกระดับจริยธรรมของ เผือ่ แผ่ การช่วยเหลือเกือ้ กูล การโอบอ้อมอารีย์ แบ่ง บุคคลให้สงู ขึน้ และเป็นการปลูกฝังจิตส�ำนึกทีด่ แี ก่เขา สรรส่วนหนึง่ จากสิง่ ทีม่ อี ยูใ่ ห้แก่พวกเขา เพือ่ แสดงออก ถึงการมีนำ�้ ใจและความเป็นพีน่ อ้ งร่วมสังคมมนุษย์ 2. ความรับผิดชอบ ด้วยกัน การถือศีลอดฝึกหัดให้บคุ คลมีคามรับผิดชอบ ต่อปัญหาและอุปสรรคในการด�ำรงชีวิตหรือปัญหา รักษาเวลา เพราะการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนของ อืน่ ใดทีถ่ าถมเข้ามาในชีวติ พร้อมกับหาทางแก้ไข ศาสนาอิสลามค่อนข้างนานถึงหนึง่ เดือน ก�ำหนดเวลา ปัญหาดังกล่าวโดยสันติวธิ ี โดยวิธที ถี่ กู ต้องชอบธรรม มีความแน่นอน มีบญ ั ญัตคิ อ่ นข้างเข้มงวด ผูใ้ ดสามารถ มิใช่ดว้ ยการใช้วธิ ที จุ ริตหรือวิธที ชี่ วั่ ร้าย ขณะเดียวกัน ผ่านการทดสอบจากการถือศีลอดได้ จะท�ำให้เขา การถือศีลอดสัง่ สอนให้บคุ คลมีความอดกลัน้ ควบคุม สามารถใช้ประโยชน์ไปในการสร้างจิดส�ำนึกต่อการ อารมณ์มีให้แสดงความโมโหฉุนเฉียวระงับจิตใจมิ มีความรับผิดชอบในการปฏิบตั หิ น้าที่ รวมทัง้ การ ให้ฟุ้งซ่าน ขจัดความวิตกจริตอันอาจจะเกิดขึ้น บัญญัติอิสลามก�ำหนดให้บุคคลต้องถือศีลอดเมื่อ รักษาเวลาและการตรงต่อเวลาด้วย เขาบรรลุศาสนภาวะและมีสติสมั ประชัญญะ จึงเท่ากับ เป็นการหล่อหลอมจิตส�ำนึกที่ดีให้บุคคลรู้จักความ 3. ความอดทน ประโยชน์ประการหนึง่ ทีไ่ ด้จากการถือศีลอด อดทนตัง้ แต่เยาวัย คือ การปลูกฝังความอดทนให้แก่บคุ คลในการเผชิญ 4. เศรษฐกิจพอเพียง อิสลามใช้ให้บรรดามุสลิมมีความประหยัดใน การใช้จา่ ย โดยให้บญ ั ญัตกิ ารถือศีลอดให้เป็นแนวทาง ในการปฏิบตั ิ จากการรับประทานอาหาร 3 มือ้ และ รับประทานของจุกจิกเกือบตลอดวันมาเป็นการรับประทาน อาหารเพียง 2 มือ้ พร้อมกับงดการบริโภคสิง่ อืน่ ระหว่าง มือ้ อาหาร การถือศีลอดจึงเป็นการสร้างวินยั ในการ ใช้จา่ ย สร้างวินยั ในการรับประทานอาหาร จะน�ำมาซึง่ การดูแลสุขอนามัยให้แก่ตวั เอง ไม่เป็นโรคอันเกิดจาก การรับประทานอาหาร เช่น โรคอ้วน โรคไขมัน โรค เบาหวาน เป็นต้น และไม่ใช้จา่ ยทรัพย์สนิ ไปในหนทาง ทีไ่ ร้ประโยชน์ อัลเลาะห์ ซ.บ.ตรัสว่า “และสูเจ้าทัง้ หลาย จงกิน จงดืม่ และจงอย่าฟุม่ เฟือย แท้จริงพระองค์ ไม่ทรงรักบรรดาผูฟ้ มุ่ เฟือย” (อัลอะอ์รอ้ ฟ:31)

6. การให้อภัยกัน วิสยั ของมนุษย์ทวั่ ไปมีการปฏิบตั ถิ กู ต้อง แต่ก็ ไม่บริสทุ ธิจ์ ากความผิดพลาด ความผิดพลาดทีเ่ กิดขึน้ บางครัง้ ก็เป็นส่วนเฉพาะตัวเอง และบางครัง้ ความ ผิดพลาดเป็นการคุกคามต่อผูอ้ นื่ เดือนรอมฎอนเป็น เดือนแห่งการประกอบความดี การสร้างความสันติสขุ สร้างความสามัคคีปรองดองกัน ส่วนหนึง่ จากปัจจัย ทีจ่ ะท�ำให้สงิ่ เหล่านีเ้ กิดขึน้ ก็คอื การขจัดข้อขัดแย้ง กรณีพพิ าท และความไม่เข้าใจกัน โดยการหาทาง ประนีประนอม การให้อภัย บรรดามุสลิมจะใช้ชว่ ง เดือนรอมฎอนในการปฏิบตั คิ วามดีรว่ มกัน ปรับความ เข้าใจกัน อันเป็นมูลเหตุนำ� สังคมสูค่ วามผาสุข

สังคมจะมีความสันติสขุ มีความอบอุน่ มีความ สามัคคีปรองดองได้ สมาชิกในสังคมจะต้องมีจติ ส�ำนึก ทีด่ ี ดังนัน้ จึงสมควรทีเ่ ราจะฉวยโอกาสในช่วงเดือน รอมฎอนนีส้ ร้างจิตส�ำนึกทีด่ กี นั เถิด

ส�ำนักข่าวมุสลิมไทย www.muslimthaipost.com เว็บไซต์มุสลิมที่มีผู้เข้าชมมากที่สุด

14


พี.เอฟ.พี. ผูผ้ ลิต และจัดจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ อาหารทะเลแปรรูปแช่แข็ง ก้าวสูก่ ารด�ำเนิน ธุรกิจปีที่ 30 พร้อมชูแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ อย่างต่อเนือ่ ง ตอบสนองการเติบโตของตลาด อาหารทะเลแปรรูปแช่แข็ง รุกขยายช่องทาง การจ�ำหน่ายในระดับสากล รองรับตลาดด้าน อาหารฮาลาล ผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพเพือ่ ผู้ สูงอายุ และการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เน้นสร้างคนและการพัฒนา R&D คุณทวี ปิยะพัฒนา ประธานกรรมการ บริหาร กลุม่ บริษทั พี.เอฟ.พี. ผูน้ ำ� ด้านธุรกิจ อาหารแปรรูปแช่แข็งจากปลาทะเลครบวงจร ผูผ้ ลิต และจัดจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารพร้อม ปรุง และอาหารพร้อมทาน ทีท่ ำ� จากเนือ้ ปลาบด แช่แข็ง ภายใต้ตราสินค้า พีเอฟพี : PFP และ สโลแกน อร่อยง่ายๆ...ท�ำจากปลาทะเล เปิดเผย ถึงทิศทางธุรกิจในปี 2558 ว่า “ตามนโยบาย ของบริษทั ทีจ่ ะต้องเติบโตให้ได้ถงึ ร้อยละ 15 การทีจ่ ะได้รอ้ ยละ 15 ของเราก็คอื การตลาด ภายในประเทศ ซึง่ ในระยะ 2 ปีทผี่ า่ นมา ทาง ฝ่ายการตลาด ได้ขยายตลาดให้กว้างมากขึน้ มุ่งเน้นสร้างการรับรู้ เพื่อให้ผู้บริโภคจดจ�ำ แบรนด์ของ พีเอฟพี ส่วนตลาดต่างประเทศนัน้ เรามุง่ เน้นเจาะตลาดใหม่ๆ ไม่วา่ จะเป็นการ เจาะตลาดในกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง รวมถึงในทวีปยุโรป และสหรัฐอเมริกา” กลุม่ บริษทั พี.เอฟ.พี. มีสว่ นแบ่งทางการ ตลาดของผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแปรรูปแช่แข็ง ประมาณ 38% คุณทวี กล่าวต่อว่า “เรายังเป็น ผูน้ ำ� ในกลุม่ ผลิตภัณฑ์แปรรูปแช่แข็งจากปลา ทะเล โดยกลุม่ ลูกค้าหลักจะเป็นกลุม่ ภัตตาคาร ลูกค้าทัว่ ไป และร้านอาหารชัน้ น�ำของไทย นอกจากนี้บริษัทยังมีสัดส่วนการผลิตเพื่อ

จัดจ�ำหน่ายในประเทศ 60% และอีก 40% ส�ำหรับการส่งออกไปต่างประเทศ และสิง่ ที่ ผมภูมใิ จมากทีส่ ดุ คือ เราเป็นผูผ้ ลิตเต้าหูป้ ลา เป็นเจ้าแรกของโลกอีกด้วย” “ในด้านการส่งออกนัน้ เรามุง่ มัน่ พัฒนา ผลิตภัณฑ์ให้ความส�ำคัญกับกลุม่ ผูบ้ ริโภคใน ประเทศมุสลิม เพือ่ รองรับการเติบโตตลาดด้าน อาหารฮาลาล เราได้พฒ ั นาผลิตภัณฑ์ให้สอด คล้องกับความต้องการของแต่ละประเทศเป็น หลัก รวมถึงการค�ำนึงถึงคุณภาพทีไ่ ด้มาตรฐาน โดยใช้เครือ่ งมือการผลิตทีไ่ ด้มาตรฐานระดับ โลก ตลาดตะวันออกกลางนัน้ เราเป็นเจ้าแรกๆ ทีเ่ ริม่ บุกตลาดด้านอาหารแปรรูปแช่แข็ง ประเทศ ทีเ่ ราท�ำการตลาดส�ำเร็จแล้ว เช่น จอร์แดน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เป็นต้น ซึง่ ตอนนีเ้ รา ต้องท�ำงานหนักขึน้ เพือ่ ขยายตลาดให้ทนั ตามความต้องการของแต่ละประเทศ” ส่วนการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ในปีนี้ คุณทวีกล่าวว่า “บริษทั มีความ พร้อมมานานแล้ว เนือ่ งจากบริษทั ได้มกี ารส่ง ออกไปจ�ำหน่ายในกลุ่มประเทศอาเซียนอยู่ แล้ว โดยในปี 2557 เราเป็นเจ้าแรกๆ ทีบ่ กุ เข้าไป ขายทีช่ ายแดน บุกมานานแล้วด้วย โดยเฉพาะ ในกลุม่ ประเทศ CLMV ท�ำให้แบรนด์ PFP เป็น ทีร่ จู้ กั ในเขตเพือ่ นบ้าน ในประเทศมาเลเซีย

ดร.วิน อุดมรัชตวนิชย์ ประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร บลจ.วรรณ กล่าวว่า ปัจจุบนั ช่องทางการ ออมและการลงทุนตามศาสนาอิสลามค่อนข้าง จ�ำกัด โดยค่อนข้างกระจุกตัวอยูใ่ นการฝากเงิน ในธนาคารพาณิชย์ อย่างเช่น ธนาคารอิสลาม แห่งประเทศไทย ท�ำให้ บลจ.วรรณ ได้พจิ ารณา เพิ่มทางเลือกการลงทุนให้กับกลุ่มผู้ลงทุนที่ ต้องการช่องทางการลงทุนที่ถูกต้องตามหลัก ศาสนา โดยเน้นการคัดเลือกหลักทรัพย์ทผี่ า่ นการ พิจารณาจากคณะกรรมการชะรีอะห์ ซึง่ ประกอบ ด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ได้แก่ อ.อรุณ บุญชม ผูท้ รงคุณวุฒสิ ำ� นักจุฬาราชมนตรี ประธานคณะ กรรมการชะรีอะห์/ ดร.อนัส อมาตยกุล ประธาน ที่ปรึกษาด้านชะรีอะห์ ธนาคารอิส ลามแห่ง ประเทศไทย และ ดร.มานพ อาดัม หัวหน้าสาขา วิชาภาษาอาหรับ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

สิงคโปร์ ถือว่าเราประสบความส�ำเร็จเป็นอย่างดี ฟิลปิ ปินส์ และอินโดนีเชียเรามีการเติบโตขึน้ ซึง่ ยุทธศาสตร์ในการท�ำงานตลาดต่างประเทศ เรามุง่ เน้นไปยังหัวเมืองใหญ่ๆ ท�ำการตลาด เชิงลึกมากขึน้ พัฒนาลูกค้าตามเมืองต่างๆ เพือ่ ให้ผบู้ ริโภคได้เข้าถึง และเกิดความใกล้ ชิดผลิตภัณฑ์ของเราได้มากขึน้ ” คุณทวี กล่าวเสริมอีกว่า “ในอนาคต เราวางแผนทีจ่ ะขยายธุรกิจ โดยตัง้ ฐานการผลิต ในประเทศเพือ่ นบ้าน เช่น ประเทศอินโดนีเชีย เพิม่ ช่องทางการจ�ำหน่ายมากขึน้ เพือ่ บุกตลาด ผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลอีกทางหนึ่งด้วย ส่วนประเทศเวียดนามก็เป็นประเทศทีเ่ ศรษฐกิจ ก�ำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง และก�ำลังการซื้อ ของผูบ้ ริโภคก็เพิม่ สูงขึน้ จึงเป็นอีกหนึง่ ประเทศ ทีน่ า่ สนใจในการลงทุนพัฒนาธุรกิจของเรา” “ในส่วนของการพัฒนาธุรกิจ ในพี.เอฟ.พี. เรามุง่ เน้นพัฒนาคนเป็นอันดับ 1 เราใช้เงินใน การพัฒนาคนเป็นอันดับที่ 1 อันดับที่ 2 ก็คอื การพัฒนาและวิจยั ผลิตภัณฑ์ ทรัพยากรบุคคล เป็นสิง่ ทีเ่ ราค�ำนึงมากทีส่ ดุ มีความส�ำคัญเป็น อย่างยิง่ ในการด�ำเนินธุรกิจ เพราะว่าคนเป็น จุดเริม่ ต้นของเทคโนโลยีตา่ งๆ ซึง่ เราให้ความ ส�ำคัญต่อทรัพยากรบุคคลทุกระดับ ได้มกี าร จัดตัง้ โครงการโรงเรียนในโรงงาน โดยความ ร่วมมือกับวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ซึง่ เป็น การศึกษาด้านอาชีวะ ระบบทวิภาคี เพือ่ ท�ำการ เรียนการสอนในระดับ ปวส. อีกด้วย” คุณทวี กล่าวเพิม่ เติม คุณทวีกล่าวปิดท้ายว่า “นโยบายหลักของ บริษทั ทีร่ กั ษาไว้ตลอด 30 ปี ทีไ่ ม่เคยเปลีย่ น แปลง คือการรักษาคุณภาพ และรสชาติ ของ ผลิตภัณฑ์ ให้มมี าตรฐานทีด่ มี าโดยตลอดอย่าง สม�ำ่ เสมอ รวมทัง้ ให้การสนับสนุน การช่วยเหลือ ชุมชน และให้ความส�ำคัญในการตอบแทนสังคม และสิง่ แวดล้อม มาโดยตลอด”

ขณะทีด่ า้ น ดร.อนัส อมาตยกุล ประธาน ที่ปรึกษาด้านชะรีอะห์ ธนาคารอิสลามแห่ง ประเทศไทย ได้กล่าวถึงการลงทุนตามหลัก ศาสนาอิสลามปัจจุบนั ยังมีขอ้ จ�ำกัดบางประการ ส่งผลให้ผทู้ นี่ บั ถือศาสนาอิสลามอาจไม่สามารถ ลงทุนในหุน้ ทีเ่ ข้าข่ายต้องห้ามได้ เนือ่ งจากมี หลักการลงทุนแตกต่างไปจากศาสนาอืน่ ๆ เช่น

หนังสือพิมพ์ มุสลิมไทยโพสต์ | ปีที่ 3 ฉบับที่ 36

เมือ่ เร็วๆ นี้ ดร.พสุ โลหารชุน (คนกลาง) อธิบดีกรมโรงงาน อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วย มร.อัทสุฮโิ ร เมโนะ (ที่ 2 จากซ้าย) ผูอ้ ำ� นวยการส่วนจัดการด้านสารฟลูออไรด์ กระทรวง เศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรมของประเทศญีป่ น่ ุ ร่วมกันเปิดตัว โครงการสนับสนุนด้านเทคนิคแก่ผผู้ ลิตเครือ่ งปรับอากาศของ ประเทศไทยในการเปลีย่ นผ่านสูก่ ารใช้สารท�ำความเย็นรุน่ ใหม่ R32 ทีเ่ ป็นมิตร กับสิง่ แวดล้อม โดยภายในงานมีพธิ ลี งนามความ ร่วมมือในการฝึกอบรมการใช้สารท�ำความเย็นรุน่ ใหม่ให้กบั ผูผ้ ลิต เครือ่ งปรับอากาศของประเทศไทยระหว่าง มร. ชินยะ โอคาดะ (ที่ 3 จากซ้าย) ส่วนบริหารอาวุโส ความรับผิดชอบต่อสังคม และ ศูนย์สงิ่ แวดล้อมโลก บริษทั ไดกิน้ อินดัสทรีส้ ์ จ�ำกัด ในฐานะผูน้ ำ� ในการเปลีย่ นสูก่ ารใช้สารท�ำความเย็น R32 เป็น รายแรก และ นายกิตติพงศ์ บุญยิง่ (ซ้ายสุด) ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายสินเชือ่ องค์กร ชุมชน ธนาคารออมสิน ในฐานะหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบในการจัดสรร เงินสนับสนุนจากธนาคารโลก โดยมีผบ้ ู ริหารระดับสูงจากหน่วยงาน ภาครัฐร่วมเป็นสักขีพยาน งานเปิดตัวโครงการฯ ดังกล่าว สืบเนือ่ งจากการทีธ่ นาคารโลก ได้มอบเงินสนับสนุนให้แก่ประเทศไทยด�ำเนินการโดยกระทรวง การคลังและกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมด้วย กระทรวงเศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรมของประเทศ ญี่ปุ่นเพื่อสนับสนุนด้านเทคนิคให้กับกลุ่มผู้ผลิตเครื่องปรับ อากาศในประเทศไทยรวมทัง้ สิน้ 12 ราย ส�ำหรับน�ำไปใช้ในขัน้ ตอน การเปลีย่ นผ่านจากสาร HCFC (R22) ทีท่ ำ� ลายชัน้ โอโซนสูก่ ารใช้ สารท�ำความเย็น HFC (R32) ตามทีก่ องทุนพหุภาคี (MLF) ได้ อนุมตั แิ ละก�ำหนดให้ประเทศไทยใช้สารท�ำความเย็นใหม่ซงึ่ ไม่ ท�ำลายโอโซนส�ำหรับธุรกิจระบบปรับอากาศและยังวางแผนให้ บริษทั ผูผ้ ลิตเครือ่ งปรับอากาศทีเ่ ข้าร่วมโครงการทัง้ 12 ราย ระงับ การผลิตเครือ่ งปรับอากาศทีใ่ ช้สารท�ำความเย็น HCFC (R22) ภายในปี 2560

การห้ามลงทุนในหลักทรัพย์ทดี่ ำ� เนินธุรกิจเกีย่ ว กับดอกเบีย้ (Riba) รวมถึงหุน้ จากบริษทั ทีม่ รี ายได้ จากดอกเบี้ย / การห้ามลงทุนที่เกี่ยวข้องการ การพนัน (Maisir) เช่น การเล่นไพ่ หรือธุรกิจ พนันต่างๆ เช่น บริษทั ล็อตเตอรีอ่ อนไลน์ บริษทั ที่ให้บริการเครื่องเล่นเสี่ยงโชค หรือการกระท�ำ ใดๆ ก็ตามทีไ่ ม่ได้ผา่ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลมาก่อนหน้า และห้ามลงทุนธุรกิจทีข่ ดั ต่อหลักศาสนาอิสลาม เช่น ธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้องกับสุรา สิง่ มึนเมา สุกร คาราโอเกะ คาสิโน เป็นต้น รวมทัง้ ห้ามลงทุนที่ เกีย่ วข้องกับความไม่แน่นอน (Gharar) การลงทุนในกองทุนรวมเป็นทางเลือกหนึง่ ในการลงทุนตามหลักศาสนาโดยใช้หลักการ แต่งตัง้ ตัวแทนหรือวะกาละห์ (Wakalah) ในการ บริหารจัดการกองทุน โดยแต่งตัง้ ผูจ้ ดั การกองทุน หรือบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมเป็น ตัวแทนของนักลงทุนในการบริหารจัดการกองทุน แทนผูถ้ อื หน่วยลงทุน โดยตัวแทนจะได้รบั ผล ตอบแทนเป็นค่าจ้างในการบริหารจัดการโดย กองทุนหรือบริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม จะน�ำเงินไปลงทุนเฉพาะหลักทรัพย์ที่ถูกต้อง ตามหลักชะรีอะห์ทคี่ ณะกรรมการชะรีอะห์รบั รอง แล้วเท่านัน้ ดร.วิน อุดม รัชตวนิชย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า “จากแนวคิดการลงทุนตามหลักศาสนาดังกล่าว ท�ำให้ บลจ.วรรณ เสนอขายกองทุนเปิด วรรณ กองทุนคุณธรรม (ชะรีอะห์) 6 ฟันด์ ในระหว่าง

วันที่ 18-26 พ.ค. 2558 เพือ่ เพิม่ ทางเลือกการ ลงทุนให้แก่ผทู้ นี่ บั ถือศาสนาอิสลามและนักลงทุน ทั่วไปที่ต้องการลงทุนตามหลักศาสนาอิสลาม โดยมีเป้าหมายเลิกโครงการที่ 6% ภายในเวลา 12 เดือน ซึง่ กองทุนนี้ จะคัดเลือกหุน้ ในตลาด หลักทรัพย์ฯ ทีเ่ ข้าข่ายการลงทุนและได้รบั การ ยอมรับจากคณะกรรมการทางชะรีอะห์ โดยจะ จัดพอร์ตการลงทุนโดยผสมหุ้นขนาดใหญ่ที่มี ปัจจัยพื้นฐานดีและมีแนวโน้มให้ผลตอบแทน ดีกว่าตลาดประมาณ 10-15 หลักทรัพย์ หรือ ประมาณ 60% ของพอร์ตการลงทุน เพือ่ ให้ผล ตอบแทนทีด่ ใี นช่วงทีต่ ลาดหุน้ ปรับตัวขึน้ ขณะ ที่ลงทุนในหุ้นขนาดกลางและเล็กอีกประมาณ 5-10 หลักทรัพย์ หรือประมาณ 40% ของพอร์ต การลงทุนทีม่ ี

ส�ำนักข่าวมุสลิมไทย www.muslimthaipost.com เว็บไซต์มุสลิมที่มีผู้เข้าชมมากที่สุด

15


หนังสือพิมพ์ มุสลิมไทยโพสต์ | ปีที่ 3 ฉบับที่ 36

ชีค้ มุฮมั มัด บิน รอชีด Sheikh Mohammed bin Rashid รองประธานาธิบดี และผูค้ รองนคร ดูไบ แห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ กล่าวว่า ภาระกิจ สูด่ าวอังคารของเอมิเรตส์จะด�ำเนินต่อไป เพือ่ ความหวังของประเทศภูมิภาคอาหรับ และ โลกมุสลิม และเป็นความเหมาะสมทีจ่ ะให้ชอื่ ปฏิบตั กิ ารนีว้ า่ “ความหวัง” ภาระกิจนีส้ อื่ ถึงความส�ำคัญ 3 ประการ คือ เพือ่ โลก : ในฐานะทีค่ รัง้ หนึง่ อารยธรรมอาหรับ เคยมีบทบาทส�ำคัญในการเผยแผ่ความรู้ต่อ มนุษยชาติ และนีจ่ ะเป็นอีกครัง้ ทีบ่ ทบาทนัน้ จะ กลับมา ประการที่ 2 เพือ่ พี-่ น้องชาติอาหรับ : เพือ่ แสดงให้เห็นว่า ไม่มสี งิ่ ใดทีจ่ ะเป็นไปไม่ได้ และชาวอาหรับสามารถแข่งขันกับชนชาติอื่น

ในการแสวงหาความรู้ และประการที่ 3 ส�ำหรับ ใครก็ตามทีบ่ ากบัน่ เพือ่ ให้ถงึ จุดทีส่ งู สุด : ขอจง อย่าตีกรอบให้กับความทะเยอทะยานของตัว เอง แล้วท่านจะทะยานถึงอวกาศได้ในทีส่ ดุ Dr. Khalifa Al Rumaithi ประธานองค์กร อวกาศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ กล่าวว่า เอมิเรตส์ ต้องการสือ่ ให้โลกได้รบั รูผ้ า่ นทางโครงการนีว้ า่ ประเทศน้องใหม่เช่นเอมิเรตส์ ก็สามารถร่วม แบกรับปัญหาที่เกิดขึ้นกับจักรวาลนี้ และร่วม รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นพร้อม กับประเทศอืน่ ๆ และเมือ่ ใดก็ตามทีช่ าวอาหรับ ได้รบั โอกาส ก็สามารถท�ำในสิง่ ทีต่ อ้ งการเพือ่ ประโยชน์แก่จกั รวาลนีไ้ ด้เช่นกัน

คองโกประกาศห้ามปิดหน้าเลียนแบบฝรัง่ เศส

เมืองผูด้ ี เตรียมตัง้ มัสยิด เฉพาะสตรี เลียนแบบ LA

กลุ่มมุสลิมะฮ์ในอังกฤษประกาศแผนตั้ง มัสยิดเฉพาะสตรีแห่งแรกขึน้ เลียนแบบมัสยิด เฉพาะสตรีทมี่ กี ารก่อตัง้ ขึน้ ในลอส แองเจอลิส สหรัฐอเมริกา ก่อนหน้านี้ สือ่ The Telegraph & Argus รายงาน อ้างค�ำกล่าวของ Bana Gora ประธานผูบ้ ริหาร สภามุสลิมสตรี ซึง่ กล่าวว่า จุดประสงค์ในการท�ำ “โครงการมัสยิดแบรดฟอร์ด – Bradford Mosque Project” ก็เพือ่ สร้างมัสยิดเฉพาะส�ำหรับสตรี ที่ บริหารโดยสตรีเท่านัน้ เนือ่ งจากได้ศกึ ษาราย ละเอียดเกีย่ วกับมัสยิดในท้องถิน่ พบว่าการบริการ ต่างๆทีม่ สั ยิดมีให้บางครัง้ ไม่เอือ้ ส�ำหรับสตรี ในประเทศจีนมีมสั ยิดเฉพาะสตรี (Nusi) ซึง่ มี อิหม่ามและสมาชิกทัง้ หมดเป็นผูห้ ญิง โดยไม่อนุญาต ให้ผชู้ ายเข้ามาปะปนเลย มีการสัง่ สอนและอบรม ผูห้ ญิงเพือ่ ท�ำหน้าทีอ่ หิ ม่าม ซึง่ มีจำ� นวนไม่มากนัก ใน 2-3 ปีทผี่ า่ นมา มีความพยายามทีจ่ ะก่อตัง้ มัสยิดส�ำหรับเฉพาะผูห้ ญิงขึน้ ในอินเดีย และอิหร่านด้วย

มุสลิมอินเดีย หันกลับมานับถืออิสลาม หลังถูกหลอกเข้าพิธฮี นิ ดู

ครอบครัวชาวอินเดียในเมืองอัครา ในรัฐ อุตรประเทศ ทางตอนเหนือของอินเดีย ได้หนั กลับ มายังศาสนาเดิม หลังถูกกลุม่ ชาวฮินดูหวั รุนแรง หลอกล่อให้เข้าสูพ่ ธิ ี Ghar Wapsi ซึง่ หมายถึง การกลับสูศ่ าสนาดัง้ เดิมของบรรพบุรษุ ทัง้ นี้ เมือ่ เดือนธันวาคม ปีทผี่ า่ นมา สมาชิก 17 คนของครอบครัวเราะฮ์มดั ในหมูบ่ า้ น Mahuar Lathia ได้ถกู หลอกล่อให้เข้าพิธี Ghar Wapsi โดยมีการสัญญาว่าจะมอบทีด่ นิ และให้งานท�ำเป็น เครือ่ งตอบแทน แต่เมือ่ ได้ทราบถึงข้อเท็จจริง ครอบครัวดังกล่าวต้องการกลับมาเป็นมุสลิมดังเดิม ทางหมูบ่ า้ นจึงได้ปรึกษากับผูน้ ำ� มุสลิม และก�ำหนด จัดพิธเี ข้ารับอิสลามอีกครัง้ หลังการละหมาดบ่าย วันศุกร์ ที่ 1 พฤษภาคม ทีผ่ า่ นมา ในพิธดี งั กล่าว นอกจะมีการอ่านคัมภีรอ์ ลั กุรอาน และกล่าวชะอาดะฮ์ใหม่แล้ว ยังมีการจัด พิธนี กิ ะฮ์ใหม่ให้กบั คูส่ มรสเดิม ทีต่ อ้ งแยกทางกัน หลังจากทีอ่ กี ฝ่ายหนึง่ ไปเข้าศาสนาฮินดูดว้ ย

รัฐบาลสาธารณรัฐ Congo-Brazzaville ใน แอฟริกากลาง ออกประกาศสัง่ ห้ามผูห้ ญิงแต่งกาย แบบปิดหน้า ทัง้ บุรก้าและนิกอบ ในทีส่ าธารณะ โดยอ้างว่าเพื่อป้องกันการก่อเหตุร้ายจากผู้ไม่ ประสงค์ดี ทีใ่ ช้เสือ้ ผ้ามาอ�ำพรางในการก่อเหตุ ช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา มุสลิมจากสาธารณรัฐ แอฟริกากลางหลัง่ ไหลเข้ามาในคองโกเป็นจ�ำนวน

สื่ออังกฤษ Daily Mail รายงานเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม ว่า มีผเ้ ู ห็น ลินด์เซย์ โลแฮน ดาราดัง ผูม้ พี ฤติกรรมฉาวโฉ่ เดินออกจากอาคารในนิวยอร์ก ที่เธอเข้าไปท�ำงานบริการสังคมตามค�ำสั่งศาล โดยมีอลั กุรอานเล่มโตอยูใ่ นวงแขน โลแฮน ถูกศาลตัดสินลงโทษ ให้ทำ� กิจกรรม บริการสังคมเป็นเวลา 125 ชัว่ โมง ในปี 2012 จาก คดีขบั รถโดยประมาทขาดความยัง้ คิด และกล่าว เท็จต่อเจ้าพนักงานต�ำรวจ โดยศาลสัง่ ให้บำ� เพ็ญ ประโยชน์โดยช่วยงานในศูนย์เด็กเล็ก ในบรูค๊ ลิน ก่อนหน้านี้ มีรายงานจากสือ่ หลายครัง้ ว่า โลแฮน เป็นผูม้ คี วามสนใจศึกษาค้นคว้าเกีย่ วกับ ศาสนาต่างๆ เธอเกิดในครอบครัวแคธอลิก และ ตอนเด็กๆ ก็เคยมีคนเห็นว่าเธอห้อยเครือ่ งหมาย กางเขนทีค่ อ แต่ชว่ งหลังๆ เธอก็ใส่เครือ่ งราง Kabbalah ของชาวยิวทีข่ อ้ มือด้วยเช่นกัน ในช่วงปี 2012 มีรายงานว่า เธอเข้าร่วมกับ กลุม่ Courtney Loves ทีท่ ำ� กิจกรรมร้องเพลง ของศาสนพุทธ แต่ภาพทีเ่ ห็นล่าสุดนีแ้ สดงว่า เธอก�ำลังสนใจศึกษาอิสลาม เมื่อปี 2014 ที่ผ่านมา โลแฮน ท�ำซีรี่ย์ เรือ่ งราวเกีย่ วกับชีวติ ของเธอ กับ Oprah Winfrey เจ้าของรายการทอล์คโชว์ชอื่ ดัง และเธอได้บอก กับ Winfrey ว่า เธอเป็นคนทีฝ่ กั ใฝ่ในทางศาสนา และยิง่ เวลาผ่านเนิน่ นานไป ความฝักใฝ่นกี้ ย็ งิ่

มาก ซึ่งเป็นผลมาจากการเกิดสงครามล้างแค้น ระหว่างกลุม่ พันธมิตร Seleka ซึง่ เป็นมุสลิม กับ กลุม่ นิยมคริสเตียน ถึงแม้ในคองโก-บราซซาวิลล์ จะยังไม่เคย ปรากฏว่ามีการก่อเหตุรุนแรงขึ้นเหมือนเช่นใน ประเทศแคเมอรูนทีอ่ ยูใ่ กล้กนั แต่กลับเป็นประเทศแรก ทีป่ ระกาศห้ามการแต่งกายแบบปิดหน้าในทีส่ าธารณะ ทัง้ นี้ สตรีมสุ ลิมในสาธารณรัฐคองโก-บราซ ซาวิลล์ สามารถแต่งกายแบบปิดหน้าได้เฉพาะใน บ้าน และในศาสนสถาน อนึง่ รัฐบาลยังประกาศห้ามมุสลิมจากประเทศ อื่นเข้ามาพ�ำนักอาศัยในมัสยิด ซึ่งจะมีผลกระทบ อย่างมากต่อมุสลิมทีอ่ พยพหลบภัยมาจากสาธารณรัฐ แอฟริกากลาง ซึง่ อาศัยมัสยิดเป็นทีพ่ กั พิงชัว่ คราว

น่าสน...ฮัจญ์ราคาประหยัด เริม่ ต้น 2 หมืน่ กว่าๆ

กระทรวงกิจการฮัจญ์ ของซาอุดีอาระเบีย ประกาศก�ำหนดราคาฮัจญ์แบบประหยัดส�ำหรับปีนี้ แล้ว โดยราคาอยูร่ ะหว่าง 3,000-5,000 รียลั หรือ ระหว่างประมาณ 28,000-50,000 บาท และได้แจ้ง แก่บริษทั ท้องถิน่ ทีจ่ ดั แพ๊คเกจฮัจญ์ราคาถูกทัง้ 72 แห่ง ให้ถอื ตามการก�ำหนดราคาดังกล่าว โดยทางกระทรวง ได้กำ� หนดพืน้ ทีแ่ คมป์เป็น A1-A2 ถึง B-C-D1-D2 และ E ตามล�ำดับราคาไว้ ทัง้ นี้ ทางกระทรวงฮัจญ์ระบุวา่ บริษทั อาจเก็บ ค่าโดยสารรถไฟฟ้าขบวน Al-Mashaer เพิม่ อีก 250 รียัล และแคมป์ที่จัดให้ผู้แสวงบุญพักในมีนา และ อารอฟะฮ์ จะมีบริการครบทุกอย่าง ทัง้ อาหาร 3 มือ้ น�้ำดื่ม เครื่องดื่มร้อน-เย็น บริการทางการแพทย์ การรักษาความปลอดภัย และบริการท�ำความสะอาด ตลอด 24 ชัว่ โมง ส่วนรถโดยสารทีจ่ ะใช้ขนส่งผู้ แสวงบุญจะต้องเป็นรุน่ ทีไ่ ม่เก่ากว่า ปี 2006 อีกประการหนึง่ อาหารทีบ่ ริษทั จัดให้ผแ้ ู สวงบุญ กินระหว่างอยูท่ ี่ มุซดาลิฟะฮ์ตอ้ งเป็นอาหารแบบแห้ง เท่านัน้

ตร.หญิงสหรัฐ ฯ โดนปฏิเสธเพราะฮิญาบ แคนาดาอ้าแขนต้อนรับ

ทวีขนึ้ เรือ่ ยๆ เธอรูส้ กึ สัมผัสได้ไม่วา่ จะโดยการ สวดภาวนา หรือการท�ำสมาธิ ว่า ในโลกนีย้ งั มี อ�ำนาจทีย่ งิ่ ใหญ่อกี มากมายทีเ่ หนือกว่าเธอ และ ว่า เธอได้รบั การประสาทพรและเป็นผูโ้ ชคดี ที่ ได้รบั พรสวรรค์เพือ่ แบ่งปันให้กบั ผูอ้ นื่ ก่อนหน้านี้ เป็นทีร่ กู้ นั ว่า โลแฮน วัย 28 ปี เป็นคนติดเหล้า และชอบรวมกลุม่ อยูก่ บั พวกทีม่ ี พฤติกรรมแปลกประหลาด และเมือ่ เร็วๆ นี้ เธอ ได้กล่าวว่า เธอตัง้ เจตนาทีจ่ ะเริม่ กระบวนการ ขับล้างพิษทางอารมณ์ เลิกดืม่ ของมึนเมาและ เลิกออกเดทเสียที

ส�ำนักงานต�ำรวจเอ็ดมอนตัน ในแคนาดา อ้าแขน รับต�ำรวจหญิงมุสลิมสหรัฐฯ ให้ยา้ ยไปท�ำงาน หลังจาก มีขา่ วว่า ส�ำนักงานต�ำรวจรัฐโอไฮโอ ไม่อนุมตั ใิ ห้ คลุมฮิญาบกับชุดเครือ่ งแบบ สือ่ The Columbus Dispatch รายงานเรือ่ งราว ของ อิสมาฮาน อิสเซ่ IsmahanIsse ชาวอเมริกัน เชื้อสายโซมาเลีย วัย 29 ปี ซึ่งต้องการท�ำงานเป็น ต�ำรวจ แต่ตดิ ปัญหาตรงทีเ่ ธอคลุมฮิญาบ และส�ำนักงาน ต�ำรวจโอไฮโอทีเ่ ธอไปสมัครไว้ระบุวา่ หากต้องแต่ง เครือ่ งแบบต้องถอดฮิญาบออก นายสิบต�ำรวจ มาร์ค ฟาร์เนล Mark Farnell แห่งกรมต�ำรวจแอดมอนตัน แคนาดา ได้ทราบเรือ่ งนี้ จึงเสนอความคิดว่า ให้อสิ มาฮานมาท�ำงานทีน่ ี่ เนือ่ งจาก ทีแ่ อดมอนตัน ได้มกี ารออกแบบเครือ่ งแบบต�ำรวจ ทีม่ ฮี ญ ิ าบไว้เรียบร้อยแล้ว ในกรณีนี้ หากอิสมาฮานตกลงรับข้อเสนอ เธอ จะได้รบั เอกสิทธิใ์ นการเป็นผูอ้ ยูอ่ าศัยถาวรในแคนาดา ซึ่งเธอสามารถยื่นขอได้โดยอาศัยหน้าที่การงานที่ เธอต้องมาท�ำทีน่ ี่

ส�ำนักข่าวมุสลิมไทย www.muslimthaipost.com เว็บไซต์มุสลิมที่มีผู้เข้าชมมากที่สุด

16


คุณกนก ฤาชาฤทธิ์ (คุณพ่อ)

คุณวัฒนพร กับคุณแม่ คุณจุลวี รรณ ฤาชาฤทธิ์

30 กว่าปีมาแล้ว ทีค่ รอบครัวหนึง่ หอบหิว้ กันขึน้ มาจาก ชุมพร เพือ่ ลงหลักปักฐานท�ำมาหากินในกรุงเทพมหานคร เริม่ ต้นจากขายผัก ขายผลไม้ แล้วก็ขยับขยายมาขายน�ำ้ พริกแกง “เริม่ จากคุณยายครับ น�ำ้ พริกฝีมอื คุณยายสูตรชุมพร มีแม่คา้ มารับไปขายตามตลาดทัว่ กรุงเทพฯ คงเคยเห็นกันนะครับทีอ่ ยูใ่ น กะละมังและพูนขึน้ มาเหมือนภูเขาน่ะ (หัวเราะ) แรก ๆ ก็ขายวันละ ไม่กรี่ อ้ ยโล เดีย๋ วนีก้ นกวรรณน�ำ้ พริกแกงครองตลาด 90% ในกลุม่ ตลาดสด ตอนนีผ้ ลิตวันละ 6-7 ตัน ขายทัว่ กรุงเทพและปริมณฑล ครับ” คุณวัฒนพร ฤาชาฤทธิ์ ลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของคุณกนก และคุณจุลวี รรณ เจ้าของ บริษทั กนกวรรณ ฟูด้ โปรดักส์ จ�ำกัด เล่าถึงจุดเริม่ ต้นของธุรกิจ “ประมาณ 7 ปีทแี่ ล้ว เริม่ มองตลาดทีม่ นั กว้างขึน้ เช่นอุตสาหกรรม อาหาร และตลาดต่างประเทศ เลยสร้างโรงงานเพิม่ ขึน้ อีก 1 โรงงาน พร้อมกับแตกไลน์โปรดักส์ให้มากขึน้ ปัจจุบนั นีเ้ รามีโปรดักส์ 4 กลุม่ กลุม่ แรกเป็นเครือ่ งแกง อย่างแกงเขียวหวาน ต้มย�ำ ต้มข่า กลุม่ ที่ สองเป็นพวก Seasoning sauce และ Powder อย่างผงหมักไก่ ผง ท�ำแหนม ซอสอบวุน้ เส้น ซอสเนือ้ อบ ซอสพริกไทยด�ำ ซอสผัดฉ่า กลุม่ ทีส่ ามเป็นพวกน�ำ้ จิม้ น�ำ้ จิม้ ไก่ น�ำ้ จิม้ ซีฟดู้ น�ำ้ จิม้ บ๊วย น�ำ้ จิม้ ของเราจะต่างกับเจ้าอืน่ ๆ คือเราใช้พริกสด เพราะฉะนัน้ จะมีกลิน่ หอมมาก และกลุม่ ทีส่ เี่ ป็นพวกของทอด เช่น หอมเจียว กระเทียมเจียว” แม้จะใช้เวลาเพียงไม่กปี่ ใี นการสร้างยอดขายไต่สหู้ ลักร้อยล้าน ก็ตาม แต่กต็ อ้ งผ่านเรือ่ งหินๆ มากมาย โดยเฉพาะคุณวัฒนพรเอง

คุณจุลวี รรณ ฤาชาฤทธิ์

“ผมไม่เคยคิดเลยว่าตัวเองจะมาท�ำธุรกิจนีท้ งั้ ๆ ทีเ่ กิดและเติบโต มากับมัน ผมจบด้านการโรงแรม จริงๆ แล้วอยากท�ำงานด้านธุรกิจ บันเทิงหรือไม่ก็เป็นครู ตอนนั้นคุณแม่ให้ผมไปช่วยออกบู๊ธที่ ต่างประเทศ แรกๆ ผมก็แค่คดิ ว่าไปต่างประเทศโพสต์เฟสบุค๊ มาอวด เพือ่ นแค่นกี้ เ็ ท่แล้ว แต่พอไปหลายๆ ครัง้ เริม่ คลุกคลีกบั งาน ได้พบ เจอลูกค้า โดยเฉพาะอย่างยิง่ เห็นทีมงานท�ำงานกัน เห็นเค้าเหนือ่ ย เห็นเค้ามีความมุง่ มัน่ แล้วเราจะไม่จริงจังไม่ได้แล้ว ก็เริม่ ต้นตัง้ ใจ เรียนรู้ โชคดีทไี่ ด้ทมี งานมืออาชีพ คอยถ่ายทอดประสบการณ์ของเค้า ให้เรา ท�ำให้เราได้ประสบการณ์และเรียนรูไ้ ปพร้อมๆ กับทีมงาน อันที่จริงการเริ่มต้นธุรกิจของเรายังขาดประสบการณ์และความรู้ เยอะมาก มีทงั้ เรือ่ งดีและเรือ่ งไม่ดี ได้คณ ุ พ่อ คุณแม่คอยให้กำ� ลังใจ และถ่ายทอดประสบการณ์เป็นระยะๆ บางครัง้ ก็มที อ้ บ้าง เลยแอบ ไปท�ำธุรกิจส่วนตัว ไปท�ำอาหารคลีน ก็ทงั้ หนักทัง้ เหนือ่ ยไม่แพ้กนั ท�ำให้คดิ ถึงคุณพ่อ คุณแม่ ผมเกิดมาในช่วงทีพ่ วกเราจน เห็นท่าน ท�ำงานหนักมาตลอด เราน่าจะกลับไปช่วยท่าน ก็เลยยูเทิรน์ กลับมา อีกครัง้ คราวนีม้ าแบบเต็มรูปแบบทัง้ ใจและกาย วางทุกอย่างเป็น ระบบมากขึน้ เอาประสบการณ์เก่าๆ มาเป็นบทเรียน” ปัจจุบนั ในห้างสรรพสินค้าหรือซุปเปอร์มาร์เก็ต ทัง้ ในประเทศ และต่างประเทศจะเห็นแพ๊คเกจน�ำ้ พริกแกงทีด่ โู ดดเด่นทันสมัย แต่ มีเอกลักษณ์ความเป็นไทยอย่างชัดเจน ภายใต้แบรนด์กนกวรรณ และสโลแกนสัน้ ๆ ว่า “ต�ำนานความอร่อยแท้เมนูไทย” วางจ�ำหน่าย อย่างแพร่หลาย “จุดเด่นของผลิตภัณฑ์เราคือ คุณภาพและรสชาติ เรียกได้วา่ รสเข้มเต็มเครือ่ งเทศสูตรต�ำหรับไทยแท้ เราใช้ความจริงใจควบคุม

หนังสือพิมพ์ มุสลิมไทยโพสต์ | ปีที่ 3 ฉบับที่ 36

คุณวัฒนพร ฤาชาฤทธิ์ Sale & Marketing Director

การผลิตทุกขัน้ ตอน ไม่ใส่วตั ถุกนั เสีย ไม่มผี งชูรส เก็บได้นาน มีโรงงาน ระดับมาตรฐานสากลขนาดใหญ่ 2 แห่ง สามารถรองรับการผลิตได้ มากกว่า 10 ตันต่อวัน ได้รบั มาตรฐานการผลิต GMP, HACCP และ BRC ครับ” ไม่เพียงแต่จะได้รบั ความนิยมเฉพาะในประเทศไทยเท่านัน้ แต่ กนกวรรณ ฟูด้ โปรดักส์ ยังก้าวเข้าสูม่ าตรฐานโลกด้วยการ ส่งออกกว่า 30 ประเทศในหลายทวีป อาทิ AEC, China, Japan, HongKong, Taiwan, Poland, Ukraine, Russia, UK, Ireland, East EU 9 ประเทศ และอืน่ ๆ ใช่วา่ ทุกคนจะได้ทำ� ในสิง่ ทีช่ อบ ขอเพียงให้ชอบในสิง่ ทีท่ ำ� ตัง้ ใจเรียนรูแ้ ละพัฒนาอย่างไม่รจู้ บ ความส�ำเร็จย่อมไม่ไกลเกินเอือ้ ม ทายาทหนุ่มผู้นี้ก�ำลังซึมซับและเกี่ยวเก็บประสบการณ์รอบกาย เพือ่ น�ำพานาวาธุรกิจทีส่ งั่ สม และสืบทอดภูมปิ ญ ั ญาอันล�ำ้ ค่าจาก บรรพบุรษุ สูเ่ วทีโลก เพือ่ แสดงถึงเอกลักษณ์ของอาหารไทยได้อย่าง สง่างามสมภาคภูมิ

บริษทั กนกวรรรณ ฟูด้ โปรดักส์ จ�ำกัด 256 หมู่ 6 ซ.เพชรเกษม 95 ถ.เพชรเกษม อ้อมน้อย กระทุม่ แบน จ.สมุทรสาคร 74130 โทรศัพท์ 02-813-7655, 02-813-8950-2 โทรสาร 02-813-8954 www.kanokwan.co.th

ส�ำนักข่าวมุสลิมไทย www.muslimthaipost.com เว็บไซต์มุสลิมที่มีผู้เข้าชมมากที่สุด

17


หนังสือพิมพ์ มุสลิมไทยโพสต์ | ปีที่ 3 ฉบับที่ 36

หลายครัง้ หลายคราทีพ่ ยายามจะเจาะลึกเปิดใจ ทีมผูบ้ ริหารคาร์แคร์ชอื่ ดัง ‘Klean Square’ ท�ำยังงัย้ ถึงอยู่ยั้งยืนยงเป็นปึกแผ่นแน่นหนามาร่วม 30 ปี อัลฮัมดุลลิ ลา... วันนีส้ บโอกาสพร้อมพรัง่ ถึง 3 ท่าน ฮัจยีอารีย์ โตตะเคียน ประธานกรรมการบริหาร ได้กรุณาแนะน�ำให้เรารูจ้ กั ฮัจยีสรุ นิ ทร์ บินซอและฮ์ รองประธานและ CEO พร้อมด้วยอาจารย์วลั ลีพนั ธุ์ ปาทาน รองประธานและรอง CEO แต่ทราบว่ายัง มีอกี 1 ท่าน คือ ฮัจยะห์วลั ลภา บินซอและฮ์ รอง ประธาน ซึง่ ติดภารกิจส�ำคัญ

อารีย์ โตตะเคียน ประธานกรรมการบริหาร

“เราเริม่ ธุรกิจนีเ้ มือ่ ประมาณ 30 ปีทแี่ ล้ว โดยกลุม่ เครือญาติ และสหายสนิท ตอนนัน้ คนทีเ่ ป็นแกนหลักส�ำคัญคือ รอฮีมะฮุลลอห์ ฮัจยีรอฟิกซ์ หรือ คุณสุรพล บินซอและฮ์ ต่อมาปี 2553 ท่านได้ กลับไปสูค่ วามเมตตาของพระองค์ อัลเลาะฮ์ (ซบ.) ยิง่ ท�ำให้กลุม่ เรา ต้องผนึกก�ำลังกันแน่นแฟ้นมากขึน้ ขณะนีศ้ นู ย์บริการของเรามีถงึ 78 ศูนย์ ทัว่ ประเทศ ทุกภูมภิ าคเกือบทุกจังหวัด ติดอยูก่ บั ห้าง สรรพสินค้าเท่านัน้ ไม่มี Stand Alone มีผอู้ ำ� นวยการเขต 22 คนที่ จะควบคุมดูแลศูนย์ทกุ ศูนย์ในการให้บริการ มีลกู ค้า VIP มากกว่า 300,000 รหัส จากบัตร Smart Purse ซึ่งเป็นพันธมิตรกันมากว่า 6 ปี มีพนักงานทีม่ ปี ระสิทธิภาพและเข้าใจเข้าถึงในธุรกิจการให้บริการ กว่า 900 คน มีระบบระเบียบการบริหารจัดการมาตรฐานสากล มี คณะผูบ้ ริหารทีข่ บั เคลือ่ นอย่างมีทศิ ทางและมีเป้าหมายทีช่ ดั เจน มี จุดเด่นภาพลักษณ์และเอกลักษณ์ของเราเอง และประการส�ำคัญ คือเรามีการปรับองค์กรและพัฒนาให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ ของโลกปัจจุบนั โดยเลือกใช้เทคโนโลยีบางอย่างเข้ามาเสริมให้เกิด ประโยชน์สงู สุดในองค์กรของเรา” ฮัจยีสรุ นิ ทร์ CEO คนเก่งเปิดฉาก ทักทายให้เราคลายสงสัย เชือ่ จริงๆ เลยว่าทีน่ เี่ ค้าท�ำงานกันเป็นทีมจริงๆ เพราะยังไม่ทนั ทีเ่ ราจะเอ่ยปากถามต่อ อาจารย์ วัลลีพนั ธุ์ ก็เสริมทันที “การบริหารงาน เป็นองค์ความรูซ้ ึ่งจะสมบูรณ์ได้ตอ้ งใช้ทงั้ ศาสตร์และศิลป์รปู แบบ การบริหารงานของเรานอกจากจะมี Organization Chart ทีช่ ดั เจน แบ่งหน้าทีก่ นั ท�ำอย่างสอดคล้องเอือ้ ต่อกันแล้ว คณะผูบ้ ริหารของ เรายังเน้นและให้ความส�ำคัญในหลายๆ ประการคือ ประการแรก “สนับสนุนศูนย์ทุกมิติ” ส�ำนักงานใหญ่จะประกอบด้วยฝ่ายต่างๆ ซึง่ จะสนับสนุนการท�ำงานของทุกศูนย์ในทุกมิติ ประการทีส่ องคือ

สุรนิ ทร์ บินซอและฮ์ รองประธานกรรมการและ CEO

“เอกลักษณ์ทชี่ ดั เจน” เรามีผลิตภัณฑ์ของเราเองมากกว่า 10 ชนิด ที่ Import วัตถุดบิ บางตัวมาจากเยอรมันและมาผลิตเองซึง่ จะใช้ใน ศูนย์เราเท่านัน้ ลูกค้าทีม่ าใช้บริการคาร์แคร์ของเราจะประทับใจกับ ความฉ�ำ่ เป็นเงาวาว ซึง่ จะบอกต่อๆ กันไป เรามีศนู ย์ทมี่ เี อกลักษณ์ ในรูปแบบและมาตรฐานเดียวกันทุกศูนย์ สวยงามทัง้ ทีต่ งั้ อยูภ่ ายนอก และภายในห้างสรรพสินค้า ประการต่อไปคือ “ภาพลักษณ์ของบุคลากร” บุคลากรคือหัวใจส�ำคัญในการให้บริการ เราจึงมีการพัฒนาบุคลากร ของเราอย่างเข้มข้นในทุกระดับ ทัง้ เรือ่ งของการแต่งกายซึง่ จะแตก ต่างกันตามต�ำแหน่งหน้าที่ บุคลิกภาพ และให้เข้าใจถึงนโยบาย ทิศทาง และวิธปี ฏิบตั อิ ย่างชัดเจน ถ้าพนักงานได้มกี ารตกผลึกทางความคิด ร่วมกันเค้าก็จะท�ำงานได้อย่างถูกต้องบนบรรทัดฐานเดียวกัน” “สิง่ ทีล่ กู ค้าต้องได้รบั หลังจากใช้บริการคือ ความพึงพอใจสูงสุด” ฮัจยีอารีย์ ประธานกรรมการบริหารกล่าวย�ำ้ “เราจึงมี Call Center เพือ่ เป็นกระจกสะท้อนปัญหา พัฒนาบริการ 30 ปีมาแล้วเราอยูไ่ ด้ อย่างมัน่ คงเพราะเราท�ำธุรกิจแบบนุม่ นวล ค่อยๆ ก้าว มีหา้ งสรรพ สินค้าหลายๆ ทีม่ าติดต่อให้เราไปเปิด บางท่านก็ถามว่าจะขยายไป ประเทศใกล้เคียงมัย้ ตอนนีย้ งั ก่อน ต้องพัฒนาทัง้ 78 ศูนย์ของเรา ให้แข็งแกร่งและดีทสี่ ดุ พนักงาน 900 กว่าคนเค้าฝากอนาคตไว้กบั เรา เราต้องดูแลเค้าให้ดที สี่ ดุ ทัง้ ความเป็นอยูแ่ ละคุณภาพชีวติ เรามีกองทุน เพือ่ เป็นสวัสดิการให้กบั พนักงาน 2 กองทุน คือ กองทุนสงเคราะห์บตุ ร ให้การดูแลช่วยเหลือสนับสนุนการศึกษาของบุตรพนักงานทุกคน อีกกองทุนหนึง่ คือ กองทุนให้ยมื โดยไม่มดี อกเบีย้ เพือ่ ตัดปัญหา พนักงานเราไปกูห้ นีน้ อกระบบด้วยเหตุนเี้ ราจึงมีพนักงานทีอ่ ยูก่ บั เรามากกว่า 16 ปีขนึ้ ไปค่อนข้างเยอะ นอกจากภารกิจทีจ่ ะต้องเสริม ทัพภายในของเราให้แกร่งกล้าแล้ว ขณะเดียวกันเราก็มองออกไปยัง

วัลลีพนั ธุ์ ปาทาน รองประธานกรรมการและรอง CEO

วัลลภา บินซอและฮ์ รองประธาน

สังคมภายนอก เราจะท�ำอะไรให้กบั สังคมทีเ่ ราอยูไ่ ด้บา้ ง ทีผ่ า่ นมาก็มี ร่วมสร้างมัสยิดบ้าง โรงเรียนสอนศาสนาบ้างโดยไม่ประสงค์ออกนาม” ด้วยการสัง่ สมประสบการณ์มาอย่างยาวนานร่วม 30 ปี จนเรียก ได้วา่ เก๋าเกม มองปัญหาได้อย่างทะลุปรุโปร่งและคลายปมได้อย่าง ตรงจุด กอปรด้วยการน�ำเทคโนโลยีมาใช้ร่วมกับการบริหารงาน บริหารคน สามารถลดช่องว่าง ลดปัญหา ลดค่าใช้จา่ ย แต่กระนัน้ ก็ ตามทีกย็ งั คงเห็นความส�ำคัญของการพบปะพูดคุยกันอย่างสม�ำ่ เสมอ นอกเหนือจากการประชุมประจ�ำทุกเดือนแล้ว คณะกรรมการบริหาร ยังคงต้องออกไปเยีย่ มเยือนแต่ละศูนย์โดยเฉพาะศูนย์ตา่ งจังหวัด เพือ่ รับทราบปัญหา และให้กำ� ลังใจกับพนักงานระดับปฏิบตั กิ ารอย่าง ทัว่ ถึง และก่อนทีบ่ ทสัมภาษณ์จะจบลง ท่านประธานอารียไ์ ด้กล่าว ทิง้ ท้ายอย่างน่าประทับใจ “เราไม่สนใจคูแ่ ข่ง เพราะเราไม่แข่งกับใคร เราไม่เคยเหลียวหลัง เพือ่ จะดูวา่ มีใครตามเรามาบ้าง หรือคอยกังวลว่าใครก�ำลังจะหายใจ รดต้นคอเรา ทุกวันนีเ้ ราแข่งกับตัวเอง มองไปข้างหน้า...แล้วท�ำให้ ดีทสี่ ดุ ”

นีแ่ หล่ะ! มืออาชีพเค้าท�ำกันแบบนีน้ เี่ อง...

KLEAN SQUARE CORPORATION (THAILAND) CO.,LTD. 9 ศรีนครินทร์ 45 ถนนศรีนครินทร์ หนองบอน ประเวศ กทม. 10250 โทรศัพท์ 02 7202058-9 แฟกซ์ 02 7202057

ส�ำนักข่าวมุสลิมไทย www.muslimthaipost.com เว็บไซต์มุสลิมที่มีผู้เข้าชมมากที่สุด

18


19

หนังสือพิมพ์ มุสลิมไทยโพสต์ | ปีที่ 3 ฉบับที่ 36

ส�ำนักข่าวมุสลิมไทย www.muslimthaipost.com เว็บไซต์มุสลิมที่มีผู้เข้าชมมากที่สุด


หนังสือพิมพ์ มุสลิมไทยโพสต์ : คมความคิด เกาะติดสถานการณ์ อ่านมุสลิมไทยโพสต์

ปีที่ 3 ฉบับที่ 35 | Tel. 081-854-5026 , 02-116-8134-5 e-mail : news@muslimthaipost.com Website : www.muslimthaipost.com FB Fanpage : www.facebook.com/muslimthaiclub

อ่านต่อหน้า 18

อ่านต่อหน้า 12 อ่านต่อหน้า 10

รี

กฟ

แจ

www. mus l i mtha i pos t. c om

Muslim Thai Post No.36  

MuslimThaiPost It is a free Muslim newspaper. Thailand's number one established in 2011, affiliated with the Muslim News Agency. Targeted on...

Muslim Thai Post No.36  

MuslimThaiPost It is a free Muslim newspaper. Thailand's number one established in 2011, affiliated with the Muslim News Agency. Targeted on...

Advertisement