Page 1

หนังสือพิมพ์ มุสลิมไทยโพสต์ คมความคิด เกาะติดสถานการณ์ อ่านมุสลิมไทยโพสต์ | ปีที่ 1 ฉบับที่ 8 | Tel. 080-284-8000 e-mail : news@muslimthaipost.com

CEO Interview

People Focus

www.muslimthaipost.com

ก จ แ

ี ร ฟ


02

หนังสือพิมพ์ มุสลิมไทยโพสต์ | ปีที่ 1 ฉบับที่ 8

ส�ำนักข่าวมุสลิมไทย www.muslimthaipost.com เว็บไซต์มุสลิมที่มีผู้เข้าชมมากที่สุด


หนังสือพิมพ์ มุสลิมไทยโพสต์ | ปีที่ 1 ฉบับที่ 8

03

โดยห้างดังกล่าว ได้ดำ� เนินการสัง่ โรงงานผูผ้ ลิตสินค้า (ต้นต�ำหรับ หรือเจ้าของสินค้า) ซึง่ ได้รบั ตรารับรองฮาลาล นัน้ ผลิตสินค้าชนิด เดียวกัน และน�ำโลโก้ (เฮาส์แบรนด์) พร้อมเครือ่ งหมายรับรองฮาลาล มาติดในฉลาก โดยในความเป็นจริงแล้ว สินค้าหนึง่ รายการหรือหนึง่ ผลิตภัณฑ์ จะต้องมีเครือ่ งหมายฮาลาล ทีต่ า่ งกันออกในแต่ละรายการ

House Brand เฮาส์แบรนด์ คืออะไร

รอมฎอนปีนสี้ งั คมมุสลิมไทย มีอะไรใหม่เปลีย่ นแปลงพอสมควรเลย เช่นเดียวกัน หนังสือพิมพ์มสุ ลิมไทยโพสต์ ก็มกี ารปรับปรุง เพิม่ เติมความเข้มข้นให้มากขึน้ ตามล�ำดับ สิง่ ทีโ่ ดดเด่นเหนือใครของ นสพ.มุสลิมไทยโพสต์ คือ เราแจกฟรี มีเท่าไหร่กห็ มด ดังนัน้ นสพ.มุสลิมไทยโพสต์ จึงต้องแบกรับภาระความหวังของสังคมมุสลิมไว้พอสมควร แน่นอนว่า เมือ่ เรายืนอยูบ่ นทีส่ งู การทีเ่ ราจะด�ำรงต�ำแหน่งนีไ้ ว้ให้ได้นานทีส่ ดุ คือ การปรับปรุงและมุง่ เน้นคุณค่า ของหนังสือพิมพ์ ทีมงานผูบ้ ริหารจึงน้อมรับค�ำชีแ้ นะจากผูห้ ลักผูใ้ หญ่ และท่านผูอ้ า่ น โดยน�ำค�ำกล่าวเหล่านัน้ มาปรับปรุง หนังสือพิมพ์ให้โดนใจกลุม่ ผูบ้ ริโภคให้มากขึน้ ตามล�ำดับ ดีใจ อันดับที่ 1 : คนเข้า 50,000 คนต่อวัน

ส�ำนักข่าวมุสลิมไทย www.muslimthaipost.com ก�ำลังมาแรงมาก ล่าสุดมีผเู้ ข้าชมเว็บไซต์กว่า 50,000 คนต่อวัน และล�ำดับสูงทีส่ ดุ ในปีนี้ คือ ติด TOP 10 เว็บข่าวของเมืองไทย และอยูอ่ นั ดับที่ 85 จากเว็บไซต์ ทีจ่ ดั ล�ำดับของ ศูนย์วจิ ยั นวัตกรรมอินเทอร์เน็ตไทย ทีม่ เี ว็บไซต์ทวั่ ฟ้า เมืองไทยจัดล�ำดับเกือบ 20,000 เว็บไซต์ โดยทางทีมงานทีท่ ำ� หน้าที่ ดูแลเว็บไซต์กว่า 10 ชีวติ ก็กำ� ลังคิดค้นหรือสร้างโปรแกรมทีน่ ำ� สมัย โดยคาดว่าปลายปีนี้ หากเป็นความประสงค์ของพระองค์อลั เลาะห์ ซ.บ. บวกความความตัง้ ใจดีของคณะท�ำงาน ซึง่ ไม่ใช่เรือ่ งยากเลยที่ มุสลิมไทย จะได้มเี ว็บไซต์ทมี่ ผี เู้ ข้าชมวันละเป็น 100,000 คน

ดีใจ อันดับที่ 2 : จะ 100,000 Fan page แล้ว

Social network ทีน่ ยิ มกันมากสุดตอนนีค้ อื เฟสบุคส์ ซึง่ พีน่ อ้ งมุสลิม ติดกันงอมแงม ยิง่ กว่าอ่านอัลกุรอานกันอีก แต่กระนัน้ www.facebook.com/ muslimthaiclub ก็มี แฟนเพจ เกือบ 100,000 คนแล้ว ซึง่ ในขณะนี้ หากเปรียบเทียบในสังคมโซเชียลเน็คเวิรค์ มุสลิมไทยแล้ว เรามี แฟนเพจมากทีส่ ดุ แน่นอนว่า จะท�ำให้ชอ่ งทางการกระจายข่าวทีร่ วดเร็ว และเข้าถึงคนสังคมออนไลน์ได้อย่างทันใจ โดยข่าวทีม่ กี ารอ่านสุดสุด คือ 40,000 คน และคลิก Like กว่า 5,000 ครัง้ พร้อม share กว่า 2,000 คนด้วยกัน

ดีใจอันดับที่ 3 งานปอเนาะบ้านตาลส�ำเร็จลุลว่ งเกินคาด

กระผมเองในสถานะประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ เมือ่ ได้เห็นคนร่วมงาน อย่างล้นหลาม ห้องชาเลนเจอร์เมืองทองมันแคบมาก ก็อดปลืม้ น�ำ้ ตา ไหลแทน ท่านเจ้าของงาน ดร.สุรนิ ทร์ พิศสุวรรณ เลขาธิการอาเซียน มิได้ ซึง่ งานนีต้ วั ท่านเอง และทีมงานหลายๆคนท�ำงานกันอย่างหนัก หน่วงมาก ผลส�ำเร็จจึงปรากฏออกมาอย่างทีเ่ ห็นกัน (ภาพด้านใน)

ดีใจ อันดับที่ 4 CP ยอมจ่ายค่าชดเชย 20 ล้าน

เรือ่ งใช้ตราฮาลาลปลอม ข่าวว่า สินค้า CP ฮาลาลจริงๆ แต่ดนั หมกเม็ด ประมาณว่า ขอตราฮาลาล 5 สินค้า แต่ทะลึง่ ไปติดให้กบั สินค้าอืน่ ด้วย (สินค้าทีไ่ ม่ได้ขอตรา) ท�ำให้โดนจับได้คาหนังคาเขา งานเข้า ท้ายทีส่ ดุ เลย เลยกลายเป็นตัวอย่างเชือดไก่ ให้ลงิ ดู ต้องจ่ายเช็ค 20 ล้านบาท (คน ออนไลน์ บอกว่ามันน้อยไป ขาใหญ่ระดับ CP ต้องร้อยล้าน)

ดีใจ อันดับที่ 5 สุดยอดละครสอนชีวติ

ประธานที่ปรึกษา : ประเสริฐ มัสซารี บรรณาธิการอ�ำนวยการ : ฉัตรชัย ตะวันธรงค์ บรรณาธิการบริหาร : อรุณ วิทยานนท์ บรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา : บัญญัติ ทิพย์หมัด กองบรรณาธิการ : จงกล พรหมจรรย์ พิสูจน์อักษร : ปรางชมพู ยะรังวงษ์ แปล : สุธิรา วิยกาญจน์ อาร์ตไดเร็คเตอร์ : อับดุลเลาะ เบ็ญฮาวัน ประสานงาน : จงกล พรหมจรรย์ สายตรงโฆษณา : 080-284-8000 เจ้าของ : บริษัท เอ็มเน็ต โซลูชั่น จ�ำกัด

340 ลาดพร้าว 112 วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทร : 02-514-0593, 02-935-3583 แฟกซ์ : 02-538-4214 Email : news@muslimthaipost.com Website : www.muslimthaipost.com , www.facebook.com/muslimthaiclub พิมพ์ที่ : นัทชา พริ้นติงค์

หมายถึงตราสินค้าของห้างค้าปลีกที่น�ำมาวางขายแข่งกับตรา สินค้าอืน่ ๆทัว่ ไป เช่น Aro Q-Biz ของห้างแมคโคร หรือ Supersave Tesco ของห้างเทสโก้โลตัส ซึง่ จริงๆแล้วห้างพวกนีไ้ ม่ได้ผลิตเองหรอก แต่ อาศัยว่าตัวเองมีปริมาณการขายทีม่ าก สามารถบีบคอผูป้ ระกอบการ ค้าปลีกจ้างซัปพลายเออร์ผลิต ซึง่ อาจจะลดคุณภาพนิดหน่อยเพือ่ ให้ได้ ราคาถูกลงมา บางครัง้ จะพบว่าผลิตทีเ่ ดียวกับสินค้าแบรนด์ระดับดังๆ แต่ขายถูกกว่า ซึง่ ห้างเหล่านีผ้ ลิตสินค้ามาก็เพือ่ เอาใจกลุม่ รากหญ้าที่ นิยมของถูกนัน้ เอง หากลูกค้าติดใจสินค้าเฮาส์แบรนด์ ย่อมต้องกลับมาซือ้ ทีห่ า้ งนัน้ เพียงแห่งเดียว เนือ่ งจากสินค้าเฮาส์แบรนด์มกั วางจ�ำหน่ายเฉพาะในร้าน หรือเครือข่ายกิจการเท่านัน้ ไม่มจี ำ� หน่ายตามท้องตลาดทัว่ ไป ปัจจุบนั สินค้าเฮาส์แบรนด์ทผี่ ลิตส่วนใหญ่ อาศัยช่องว่างเหล่านี้ ใช้กลยุทธเรื่องราคา (อาจจะลดคุณภาพสินค้านิดหน่อยซึ่งแทบจะ ไม่ตา่ งกัน) เสนอสินค้าราคาถูกกว่า สินค้ายีห่ อ้ ชัน้ น�ำทัว่ ไป เฉลีย่ ประมาณ ร้อยละ 10-20% อีกทัง้ สินค้าเฮาส์แบรนด์ ไม่มงี บการตลาด ไม่ตอ้ ง สร้างแบนด์อมิ เมจ ทีพ่ เิ ศษยิง่ กว่านัน้ คือ ต�ำแหน่งในการวางสินค้า จะเป็น ต�ำแหน่งทีโ่ ด่ดเด่น ท�ำให้ผบู้ ริโภคจ�ำนวนไม่นอ้ ย นิยมสินค้าเหล่านี้ สินค้าเฮาส์แบรนด์ทกี่ ลุม่ ผูป้ ระกอบการค้าปลีก ใช้เป็นยุทธศาสตร์ เพื่อเพิ่มยอดขายส่วนใหญ่เป็นสินค้าอุปโภคบริโภค ไม่ว่าจะเป็น อาหารแห้ง เครือ่ งเขียน เครือ่ งใช้สว่ นตัว เครือ่ งดืม่ เป็นต้น ผูป้ ระกอบการ ทีม่ สี นิ ค้าเฮาส์แบรนด์ ดังเช่น เทสโก้ โลตัส ซูเปอร์เซ็นเตอร์ บิก๊ ซี ซูเปอร์ เซ็นเตอร์ คาร์ฟรู ์ ไฮเปอร์มาร์เก็ต และแม็คโคร บริษทั ศูนย์วจิ ยั กสิกรไทย จ�ำกัด รายงานว่า - เทสโก้ โลตัส ท�ำยอดขายจากสินค้า เฮาส์แบรนด์ประมาณร้อยละ 3 ของยอดขายรวม หรือประมาณ 1,200 ล้านบาทต่อปี ด้วย ยีห่ อ้ ซูเปอร์เซฟ - คาร์ฟรู ส์ ร้างรายได้จากสินค้าเฮาส์แบรนด์ภาย ใต้ยหี่ อ้ คาร์ฟรู ์ ฮาร์โมนี เฟิรส์ ไลน์ และบลูสกาย ประมาณร้อยละ 5 จากยอดขายทัง้ ปี หรือ ประมาณ 700-1,000 ล้านบาท ปัญหาทีเ่ กิดขึน้ ภายใต้ เฮาส์แบรนด์ ส�ำหรับผูบ้ ริโภคมุสลิม คือ ห้างดังเหล่านัน้ เมือ่ น�ำสินค้ามาวางขายเป็นยีห่ อ้ ของตัวเอง แต่ไม่ขอ เครือ่ งหมายรับรองฮาลาล โดยอ้างว่า “ซัปพลายเออร์ หรือผูผ้ ลิตมีตรา รับรองฮาลาลแล้ว” ซึง่ เป็นสิง่ ทีผ่ ดิ พลาดอย่างยิง่ เพราะการทีส่ นิ ค้าเฮาส์แบรนด์ ไปกดดันลดต้นทุนผูผ้ ลิต ให้ตำ�่ ลง เพือ่ หวังจะทีจ่ ะขายในราคาต�ำ่ กว่ายีห่ อ้ ดัง อาจจะลดหรือปรับเปลีย่ น วัตถุดบิ บางตัว ดังนัน้ เฮาส์แบรนด์ ก็จำ� เป็นจะต้องมีการตรวจสอบ ส่วนผสม และกรรมวิธกี ารผลิต ว่าถูกต้องตามหลักการศาสนบัญญัตหิ รือไม่ พร้อมขอรับเครือ่ งหมายรับรองฮาลาลใหม่ดว้ ย โดยตามกฏระเบียบของ ฝ่ายฮาลาล สินค้าถึงแม้ผลิต-ใช้วตั ถุดบิ จากโรงงานเดียวกัน แต่เป็นอีก ยีห่ อ้ หนึง่ ก็จำ� เป็นต้องขอเครือ่ งหมายรับรองแยกกันต่างหากออกไป

เดือนรอมฏอน นีเ้ ลย รายการทีวรี อมฏอนไนท์ ช่องโมเดิรน์ ไนท์ ทีใ่ ครๆ ต้องดู ใครๆต่างพูดถึง ทัว่ บ้านทัว่ เมือง ว่าเป็นละครชีวติ ทีน่ า่ ชม น่าติดตาม เป็นอย่างยิง่ เป็นการสร้างปรากฏการณ์ครัง้ ส�ำคัญมาก ทางเจ้าของรายการ คุณอรุณ วิทยานนท์ บอกว่าเหนือ่ ยมาก กว่าจะได้ละครเรือ่ งนีม้ าฉาย ี ารตรวจสอบเบือ้ งต้น ในเมืองไทย ลุน้ ปีหน้าจะท�ำละครแบบนีเ้ อง พีน่ อ้ งมุสลิมไทย ให้กำ� ลังใจ วิธก ให้ดเู ลขฮาลาลในฉลาก หากสินค้าชนิดเดียวกัน ประเภทเดียวกัน คนเก่งท�ำงานกันนะครับ (ช่องโมเดิรน์ ไนน์ เวลา 3.30-4.30 น. ทุกวัน) เลขฮาลาลของเฮาส์แบรนด์ ตรงกันกับสินค้าต้นฉบับ (ทีผ่ ลิตโดย ซัพพลายเออร์) ให้สนั นิฐานได้เบือ้ งต้นว่าเป็น “ตราฮาลาลปลอม”

ทีก่ ล่าวมาข้างต้นเป็นเรือ่ งทีน่ า่ ดีใจ ซึง่ เรือ่ งบางเรือ่ งก็จะมีภาคต่อไป ดังเช่นวงการฮาลาลในบ้านเรา ต้องติดตามอย่ากระพริบตา โดยเฉพาะ เรือ่ ง สินค้าปลอมฮาลาลจ�ำพวก เฮาส์แบนด์ ซึง่ ผูท้ เี่ กีย่ วข้องก�ำลังรวบรวม หลักฐาน และกรรมการกลางชุดนีเ้ อาจริงกับพวกปลอมฮาลาล หากถึง เวลา AEC จริงๆ สังคมมุสลิมไทยจะปรับตัวหรือจะเปลีย่ นแปลงอย่างไร โปรดติดตามในหนังสือพิมพ์มสุ ลิมไทยโพสต์ อย่าพลาดแม้แต่เล่มเดียว ซึ่งช่องทางการส่งข่าวมายังหนังสือพิมพ์มุสลิมไทยโพสต์สามารถ ฮาลาลเฮาส์แบรนด์ ท�ำได้หลายช่องทางดัง เช่น www.muslimthaipost.com, กรณี สินค้าประเภท เฮาส์แบรนด์ ในห้างดัง ทัว่ ประเทศ ปลอมตรา www.facebook.com/muslimthaiclub, ฮาลาล แหล่งข่าวกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า email: news@muslimthaipost.com หรือติดต่อตามทีอ่ ยูด่ า้ นล่าง ขณะนีไ้ ด้มกี ารตรวจจับสินค้ายีห่ อ้ ชือ่ ดัง ปลอมแปลงตราและเครือ่ งหมาย ข่าวแต่ละข่าวทีส่ ง่ มายังมุสลิมไทยโพสต์ คาดว่าการรับรูไ้ ม่นา่ จะต�ำ่ กว่า ฮาลาล หลายรายการ ในห้างชือ่ ดัง แสนคนอย่างแน่นอน เราพร้อมรับใช้ทกุ ๆคนและสังคมอย่างเต็มก�ำลังครับ

ส�ำหรับผู้สนใจรับหนังสือพิมพ์ มุสลิมไทยโพสต์ เป็นประจ�ำทุกเดือน สมัครเป็นสมาชิกในราคาเพียงเล่มละ 25 บาท (ค่าบริการจัดส่งถึงที่) พิเศษ! สมัครสมาชิก 1 ปี เพียง 250 บาทเท่านั้น ช�ำระเงินโดย : โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 140-2-39431-0 ชื่อบัญชี บริษัท เอ็มเน็ต โซลูชั่น จ�ำกัด

สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครสมาชิก หรือ ติดต่อโฆษณา โทร. 080-284-8000 e-mail : sale@muslimthaipost.com

สมัครสมาชิกหนังสือพิมพ์ มุสลิมไทยโพสต์ กรุณากรอกรายละเอียดตัวบรรจงเพื่อความสะดวกในการจัดส่งหนังสือพิมพ์ ชื่อ-สกุล ................................................................................ ชื่อบริษัท/หน่วยงาน/สถาบัน ...................................................................................... ที่อยู่ .............................................................................................................................................................................................................................. ...................................................................................................................................................................... รหัสไปรษณีย์ ........................................ โทรศัพท์ ...................................................... โทรสาร ...................................................... อีเมล์ ..................................................................................

ส�ำนักข่าวมุสลิมไทย www.muslimthaipost.com เว็บไซต์มุสลิมที่มีผู้เข้าชมมากที่สุด


04

หนังสือพิมพ์ มุสลิมไทยโพสต์ | ปีที่ 1 ฉบับที่ 8

ดร.วั ล ลภ สุ ว รรณดี รองผู ้ ว ่ า ราชการ กรุงเทพมหานคร เป็นประธานการเปิดตัว “หนังสือ แบบเรียนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาแบบบูรณาการ อิสลาม ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ พลศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ.2551” และส่ ง มอบหนั ง สื อ แบบเรี ย นให้ แ ก่ ผู ้ บ ริ ห าร โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โรงเรียนเอกชน มุสลิมและโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม พืน้ ที่ กรุงเทพมหานคร และพืน้ ทีใ่ กล้เคียง 30 แห่ง โดยมี นายอรุณ บุญชม ผูแ้ ทนจุฬาราชมนตรี และตัวแทน จากหน่วยงานด้านการศึกษา ร่วมเป็นสักขีพยาน รศ.ดร.อิศรา ศานติศาสน์ ผูจ้ ดั การแผนงาน สร้างเสริมสุขภาวะมุสลิมไทย เปิดเผยว่า แบบเรียน ดังกล่าวได้จดั ท�ำขึน้ ทัง้ หมด 6 เล่ม โดยแบ่งเป็น 4 ช่วงชัน้ คือ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 1-3 , 4-6, ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 และ 4-6 ซึง่ พร้อมจะน�ำไปใช้ ในโรงเรียนที่มีนักเรียนนับถือศาสนาอิสลามเป็น

บริษทั บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ�ำกัด (บสก.) แต่งตัง้ นายบรรยง วิเศษมงคลชัย ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ และประธานคณะกรรมการจัดการ บสก. พร้อมทัง้ แต่งตัง้ นายสมพันธ์ เอีย่ มรุง่ โรจน์ ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ บสก. มีผล ตัง้ แต่วนั ที่ 6 กรกฎาคม 2555 เป็นต้นไป พร้อมเดินหน้าผลักดันองค์กรให้กา้ วสู่ การเป็นบริษทั มหาชนในอนาคต

นายสมพันธ์ เอีย่ มรุง่ โรจน์

นายบรรยง วิเศษมงคลชัย

นายสุเมธ มณีวฒ ั นา กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ�ำกัด (บสก.) เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริษทั บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ�ำกัด เมือ่ วันที่ 6 กรกฎาคม 2555 ได้มมี ติแต่งตัง้ นายบรรยง วิเศษมงคลชัย ด�ำรง ต�ำแหน่งกรรมการ แทนนายสามารถ บูรณวัฒนาโชค และแต่งตัง้ นายสมพันธ์ เอีย่ มรุง่ โรจน์ ด�ำรงต�ำแหน่ง กรรมการ แทนนายสุวรรณ ด�ำเนินทอง ซึง่ ครบวาระ การด�ำรงต�ำแหน่งไปเมือ่ ช่วงเดือนมิถนุ ายน 2555 ทีผ่ า่ นมา โดยให้มผี ลตัง้ แต่วนั ที่ 6 กรกฎาคม 2555 เป็นต้นไป นอกจากนัน้ ทีป่ ระชุมคณะกรรมการยัง ได้มมี ติแต่งตัง้ นายบรรยงให้ดำ� รงต�ำแหน่งประธาน คณะกรรมการจัดการอีกต�ำแหน่งหนึง่ ด้วย นายบรรยง วิเศษมงคลชัย มีความรูด้ า้ นบริหาร จัดการสินทรัพย์ดอ้ ยคุณภาพ เคยด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ ผูจ้ ดั การใหญ่ของ บสก. และผูเ้ ชีย่ วชาญพิเศษด้าน การบริหารจัดการสินทรัพย์ดอ้ ยคุณภาพ ขณะที่ นายสมพันธ์ เอีย่ มรุง่ โรจน์ มีความรูค้ วามเชีย่ วชาญ

ในสายงานด้านการบริหารเงิน การลงทุน ปัจจุบนั ด�ำรงต�ำแหน่งรองกรรมการผูจ้ ดั การ ธนาคารเพือ่ การส่งออกและน�ำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) นายสุเมธ กล่าวเพิม่ เติมว่า การเข้ามา ด�ำรงต�ำแหน่งของ นายบรรยง วิเศษมงคลชัย และนายสมพันธ์ เอีย่ มรุง่ โรจน์ จะเป็นการเสริม ความแข็งแกร่งของคณะกรรมการ บสก. ทีม่ อี ยูเ่ ดิม และทุกท่า นต่ า งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเกือบครบทุกด้านให้สมบูรณ์ มากยิง่ ขึน้ และเป็นโอกาสดี เพราะเป็นช่วงเวลาที่ บสก. ก�ำลังเตรียมการในการจัดจ้างบริษทั ทีป่ รึกษา ทางการเงินเข้ามาศึกษาความเป็นไปได้ และความ เหมาะสมในการแปรสภาพเป็นบริษทั มหาชน และ น�ำหุน้ ของ บสก. เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย ความรู้ความเชี่ยวชาญและ ประสบการณ์ของกรรมการใหม่ทงั้ 2 ท่าน จะ ยิง่ ท�ำให้ บสก. เพิม่ โอกาสในการท�ำธุรกิจมาก ยิง่ ขึน้ ท�ำให้ บสก. มีความแข็งแกร่ง รวมทัง้ ยัง สามารถด�ำรงบทบาทหลักในการบริหารจัดการ และแก้ไขสินทรัพย์ดอ้ ยคุณภาพ ในระบบ สถาบันการเงินอย่างต่อเนือ่ งต่อไปในอนาคต

ส่วนใหญ่ รวมถึงโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ทัว่ ประเทศ โครงการผลิตแบบเรียนวิชาสุขศึกษาและ พลศึกษาแบบบูรณาการวิถอี สิ ลามฯ ได้ดำ� เนินการ ตามแผนปฏิบตั งิ านระยะ 3 ของแผนงานสร้างเสริม สุขภาวะมุสลิมไทยปี 2552-2555 โดยมูลนิธสิ ร้าง สุขมุสลิมไทย ได้รบั การสนับสนุนจาก ส�ำนักงาน กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดย วัตถุประสงค์การจัดงานครัง้ นี้ เพือ่ เปิดตัวหนังสือ แบบเรียนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาแบบบูรณา การอิสลามฯ ซึง่ รศ.ดร.อิบรอฮีม ณรงค์รกั ษาเขต และคณะฯ เป็นผูย้ กร่าง อีกทัง้ เป็นการเปิดเวทีแลก เปลีย่ นของตัวแทนจากเครือข่ายส่วนใหญ่ และ องค์กรทีเ่ กีย่ วข้อง ในเขตพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานคร และพืน้ ทีใ่ กล้เคียง ทัง้ นีม้ ลู นิธสิ ร้างสุขมุสลิมไทย ยังมีโครงการทีจ่ ะ ผลิตแบบเรียนบูรณาการอิสลามฯ ในวิชาอืน่ อีกด้วย

คมนาคมเร่งเวนคืนทีด่ นิ 200 ไร่ เพือ่ สร้างศูนย์เปลีย่ นถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้า ทีเ่ ชียงของ บิก๊ คมนาคมไทย-จีน เร่งหารือโครงข่ายงานก่อสร้างถนน-สะพาน-ท่าเรือ พืน้ ทีภ่ าคเหนือเชือ่ มโยงท่าเรือแหลมฉบังเพือ่ ลดต้นทุนโลจิสติกส์ ผอ.การท่าเรือไทย ยันความพร้อมรับมือการขนส่งสินค้าเชิงพาณิชย์ทที่ า่ เรือเชียงแสน 2 ถือฤกษ์ 12/12/2012 นี้ ส่วนการเปิดอย่างเป็นทางการทาบยิง่ ลักษณ์กดปุม่ มิ.ย. ปี 56 นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ รัฐมนตรีวา่ การ กระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่าจากการหารือกับ นายลี เซง หลิน รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงคมนาคม ของจีน ทีป่ ระชุมร่วมกับฝ่ายไทยทีจ่ งั หวัดเชียงราย พร้อมกับติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้าง สะพานข้ามแม่นำ�้ โขงแห่งที่ 4 โครงการท่าเรือเชียงแสน แห่งที่ 2 เมือ่ ช่วงสัปดาห์ทผี่ า่ นมาว่าขณะนีภ้ าพรวม ของการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมทัง้ ถนนสาย R3 และ ถนนในไทย สะพานข้ามโขงแห่งที่ 4 หรือท่าเรือเชียงแสน แห่งที่ 2 มีความคืบหน้าไปมากสามารถเชือ่ มโยง กันได้มากขึ้นเพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงการขนส่ง สินค้าและผู้โดยสารไปสู่ท่าเรือแหลมฉบังและจุด ต่างๆได้งา่ ยและรวดเร็วขึน้ ทัง้ นี้ คาดว่าจะใช้งบประมาณ 1,500 ล้านบาท (งบผูกพัน 3 ปี พ.ศ.2556-2558) และใช้พนื้ ทีเ่ พือ่ โครงการนีป้ ระมาณ 200 ไร่ทจี่ ะเวนคืนมาพัฒนา โดยเป็นพืน้ ทีม่ เี อกสารสิทธิป์ ระมาณ 20% ส่วนใหญ่ เป็ น พื้ น ที่ ใ นเขตส� ำ นั ก งานการปฎิ รู ป ที่ ดิ น เพื่ อ เกษตรกรรม (สปก.) โดยขณะนีอ้ ยูร่ ะหว่างการออก พรฎ.เวนคืน อย่างไรก็ตาม การพัฒนาศูนย์เปลีย่ นถ่ายรูปแบบ การขนส่งสินค้าทีเ่ ชียงของจะท�ำให้ประตูการขนส่ง กลายเป็นประตูการค้า และประตูเศรษฐกิจในอนาคต ผลทีจ่ ะได้รบั ไม่วา่ จะเป็น เกิดกิจกรรมการค้าและ การลงทุนในบริเวณเชียงของทีไ่ ม่ใช่เพียงการขนส่ง ผ่านพืน้ ที่ นอกจากนัน้ จะเป็นการสร้างโอกาสและ ภูมิคุ้มกันให้แก่ผู้ขนส่งภายในประเทศของไทยใน การแข่งขันกับผูข้ นส่งทางถนนระหว่างประเทศของ ประเทศเพือ่ นบ้าน การเป็นต้นแบบในการพัฒนาและ บริหารโครงสร้างพื้นฐานด้านการค้าและการขนส่ง เพื่อน�ำไปประยุกต์ใช้ในประตูการขนส่งอื่นของ ประเทศ และยังจะเป็นพืน้ ฐานส�ำหรับการสร้างเส้นทาง

นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ

ขนส่งตามแนวเหนือใต้ เพือ่ รองรับการขยายตัวทาง เศรษฐกิจและการค้าระหว่างสาธารณรัฐประชาชน จีน อินเดีย ตะวันออกกลาง แอฟริกา และยุโรป โดยจะท�ำให้ประเทศไทยได้ประโยชน์จากกิจกรรม ทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการขนส่งทางถนน ระหว่างประเทศ และจะมีประโยชน์ทางอ้อมในด้าน การก่อให้เกิดการจ้างงานและการกระจายรายได้ สูพ่ นื้ ทีใ่ กล้เคียง อีกทัง้ ยังเป็นการกระตุน้ ให้ผป้ ู ระกอบการ ขนส่งของไทยให้มีความกระตือรือร้นที่จะพัฒนา ความรูค้ วามสามารถเพิม่ ขึน้ เพือ่ ให้สามารถแข่งขัน ในตลาดที่จะเปิดกว้างขึ้นจากการเป็นประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน

ส�ำนักข่าวมุสลิมไทย www.muslimthaipost.com เว็บไซต์มุสลิมที่มีผู้เข้าชมมากที่สุด


หนังสือพิมพ์ มุสลิมไทยโพสต์ | ปีที่ 1 ฉบับที่ 8

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย หรือ ไอแบงก์ จัดโครงการ “รอมฎอนสัมพันธ์” เดินสายเลีย้ ง ละศีลอดพีน่ อ้ งมุสลิมทัว่ ทุกภูมภิ าค พร้อมออก ผลิตภัณฑ์เงินฝากประจ�ำ “Ramadan Offer” เงินฝากประจ�ำ 3 เดือน ให้ผลตอบแทนสูงถึง 3.25 % ดร.อดิศกั ดิ์ อัสมิมานะ กรรมการธนาคารอิสลาม แห่งประเทศไทย ในฐานะประธานการจัดงานเลีย้ ง ละศีลอดให้กบั สือ่ มวลชนมุสลิม กล่าวว่า ในเดือนรอมฎอน ซึง่ เป็นเดือนอันประเสริฐ ทางธนาคารจึงขอถือโอกาส อันดีนจี้ ดั เลีย้ งละศีลอดให้กบั พีน่ อ้ งสือ่ มวลชนมุสลิม เพือ่ กระชับความสัมพันธ์อนั ดี และขอบคุณพีน่ อ้ ง สื่อมวลชนทุกท่านที่ได้หึความอนุเคราะห์ในการ ประชาสัมพันธ์ขา่ วสารของธนาคารเป็นอย่างดี และ ขอวิงวอนพระผูเ้ ป็นเจ้าได้โปรดประทานพรอันประเสริฐ ประทานความผาสุกแด่พี่น้องสื่อมวลชนทุกท่าน ตลอดจนมี ค วามมั่ น คงในวิ ถี อิ ส ลามและประสบ ความส�ำเร็จในสิง่ ทีป่ รารถนาทุกประการ ด้าน หม่อมราชวงศ์ ศศิพฤนท์ จันทรทัต กรรมการและรักษาการผู้จัดการธนาคารอิสลาม แห่งประเทศไทย กล่าวว่า ไอแบงก์ เป็นสถาบันการเงิน

ทีใ่ ห้ความส�ำคัญต่อการด�ำเนินธุรกรรมทางการเงิน และกิจกรรมต่างๆ ภายใต้หลักศาสนาอิสลาม ซึง่ สอดคล้องกับวิถีชีวิตของพี่น้องมุสลิมอย่างแท้จริง ในโอกาสเดือนรอมฎอนซึง่ เป็นเดือนอันทรงเกียรติ ที่พี่น้องมุสลิมทั่วโลกถือเป็นเดือนแห่งการกระท�ำ

ความดีอนั ประเสริฐในการปฏิบตั ศิ าสนกิจ และละศีลอด ร่วมกัน ไอแบงก์จงึ ได้จดั โครงการรอมฎอนสัมพันธ์ขนึ้ เพือ่ ร่วมสนับสนุนกิจกรรมส�ำคัญทางศาสนา และส่งเสริม การท�ำความดีของพีน่ อ้ งมุสลิม โดยในปี 2555 ธนาคาร ได้สนับสนุนงบประมาณและการจัดเลี้ยงละศีลอด

05

ให้กบั พีน่ อ้ งมุสลิมทุกภูมภิ าค เพือ่ ส่งเสริมการปฏิบตั ติ น ตามหลักศาสนาและเป็นการเชือ่ มความสัมพันธ์ระหว่าง ธนาคารกับชุมชน โดยได้เดินสายจัดเลีย้ งละศีลอด ให้กบั พีน่ อ้ งมุสลิมตัง้ แต่สนิ้ เดือนกรกฎาคมทีผ่ า่ นมา นอกจากนี้ ธนาคารยังได้ออกผลิตภัณฑ์เงินฝาก ประจ�ำ “Ramadan Offer” เงินฝากประจ�ำ 3 เดือน ให้ผลตอบแทนสูงสุด 3.25% พิเศษส�ำหรับพีน่ อ้ งมุสลิม พียงเปิดบัญชีเงินฝาก Ramadan Offer คูก่ บั เงินฝาก อัล-ฮัจญ์ ในช่วงเดือนรอมฎอน รับของสมนาคุณ ผ้าปูละหมาดได้ทนั ทีทไี่ อแบงก์ทกุ สาขา ส�ำหรับพีน่ อ้ งมุสลิมทีต่ อ้ งการร่วมบริจาคเงิน ช่วยเหลือพีน่ อ้ งมุสลิมทีย่ ากไร้ สามารถโอนเงิน เข้าบัญชีซะกาต ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขาคลองตัน เลขทีบ่ ญ ั ชี 001-1-03879-9 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง ให้บริการลูกค้าทุกศาสนา ส�ำหรับลูกค้าทีส่ นใจผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคาร สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิม่ เติมได้ที่ Call Center 1302 หรือสาขาของธนาคารทั่วประเทศ ... ธนาคารของคุณ...อุ่นใจเมื่อใช้ไอแบงก์

สคบ. สุดทนผูป้ ระกอบการสร้างบ้านขีฉ้ อ้ เรียก 2 สมาคมรับสร้างบ้าน แจงสัญญามาตรฐานป้องหรือเอาเปรียบผูบ้ ริโภค ก่อนยกร่างสัญญาว่าจ้าง สร้างบ้านเป็นสัญญาควบคุมด้าน ส.ไทยรับสร้างบ้าน ชูสองมือเชียร์ แถม เสนอใช้กฎหมายภาษีเล่นงาน เพือ่ ขจัดเหลือบออกจากวงการสร้างบ้าน นายสิทธิพร สุวรรณสุต นายกสมาคม ไทยรับสร้างบ้าน เปิดเผยว่า เมือ่ เร็วๆ นีต้ นเองใน ฐานะตัวแทนสมาคมไทยรับสร้างบ้าน (THCA) และ ตัวแทนจากสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน ได้เข้าหารือ และชีแ้ จงต่อคณะอนุกรรมการยกร่างสัญญารับจ้าง สร้างบ้าน ตามทีส่ ำ� นักงานคุม้ ครองผูบ้ ริโภคหรือ สคบ.แต่งตัง้ ขึน้ โดยตนได้อธิบายถึงสาระส�ำคัญใน สัญญามาตรฐานของสมาคมไทยรับสร้างบ้าน ตาม ทีส่ มาชิกทุกรายใช้ปฏิบตั กิ นั อยูใ่ นปัจจุบนั ว่ามีทมี่ า และหลักเกณฑ์การก�ำหนดรายละเอียดในสัญญา อย่างไร ทัง้ นีม้ ปี ระเด็นส�ำคัญๆ ตามทีป่ ระชุม สอบถามและขอความเห็นจากทัง้ 2 สมาคมว่า หาก สคบ.จะก�ำหนดข้อความหรือบังคับเงื่อนไขบาง กรณีไว้ในสัญญาฯ สมาชิกสมาคมจะสามารถน�ำไป ปฏิบตั ไิ ด้หรือไม่ ยกตัวอย่างเช่น โดยในเนื้อหาขอให้ระบุในสัญญาให้เริ่มนับ ตัง้ แต่ “วันทีเ่ ซ็นสัญญา” ได้หรือไม่ ซึง่ สมาคมฯ “เห็นด้วย” เพราะปัจจุบนั ก็ใช้ปฏิบตั อิ ยูแ่ ล้ว ในขณะที่ อุปนายกสมาคมฝ่ายกฎหมาย ตัวแทนสมาคมธุรกิจ รับสร้างบ้าน ระบุ “ไม่สามารถปฏิบตั ไิ ด้” เพราะลักษณะ ธุรกิจของสมาชิกมีความแตกต่างกัน ประการถัดมา กรณีผรู้ บั จ้างก่อสร้างล่าช้ากว่าสัญญา ทางสมาคม ไทยรับสร้างบ้านได้เสนอว่า ควรก�ำหนดค่าปรับให้ เหมาะสมกับค่าเสียโอกาส และเพือ่ ความยุตธิ รรมต่อ ผูบ้ ริโภค โดยชีใ้ ห้เห็นถึงสัญญามาตรฐานของสมาคม ธุรกิจรับสร้างบ้าน ระบุคา่ ปรับไว้ “ร้อยละ 0.05 ของ เงินค่าก่อสร้างงวดงานทีเ่ หลือ โดยปรับเป็นรายวัน” ซึง่ หากดูเผินๆ อาจคิดว่าเป็นตัวเลขทีส่ งู กว่าสัญญา รับเหมาก่อสร้างทัว่ ไป หรือสัญญาของสมาคมไทย รับสร้างบ้าน ทีร่ ะบุไว้ “ร้อยละ 0.01 ของค่างานก่อสร้าง ทัง้ หมดตามสัญญา หรือไม่ตำ�่ กว่าวันละ 400 บาท” ตัวอย่างเช่น ราคาบ้าน 2 ล้านบาท เหลือเงินงวดสุดท้าย 5 เปอเซ็นต์ เป็นเงิน 100,000 บาท ฉะนั้นหากค่าปรับร้อยละ 0.05 ต่อวันของเงิน ค่าก่อสร้างงวดงานทีเ่ หลือ จะเท่ากับวันละ 50 บาทหรือเดือนละ 1,500 บาท ในขณะทีห่ ากคิดค่าปรับร้อยละ 0.01 ต่อวันของค่างานก่อสร้างทัง้ หมด จะเท่ากับวันละ 200 บาท หรือ 6,000 บาทต่อเดือน หรือใช้เกณฑ์ขนั้ ต�ำ่ วันละ 400 บาทต่อวันก็จะเท่ากับ 12,000 บาทต่อเดือน ซึง่ สมาคมฯ เห็นว่าสมเหตุสมผลกว่า

นอกจากนี้ ทางสมาคมฯ เสนอว่า เรือ่ งการ รับประกันคุณภาพ ซึง่ เห็นว่าการสร้างบ้านหลังหนึง่ มีมลู ค่าสูงนับล้านบาท ฉะนัน้ การรับประกันสินค้า จึงควรมากกว่า 1 ปีหรืออย่างน้อย 2 ปี เหมือนเช่น ธุรกิจรถยนต์ทปี่ จั จุบนั รับประกันนานถึง 3 ปี ทัง้ นี้ สมาคมฯ พบว่าการรับประกันทัว่ ไปในสัญญารับจ้าง สร้างบ้านของบริษทั รับสร้างบ้าน ส่วนใหญ่กำ� หนด ไว้แค่ 1 ปีเท่านัน้ จึงเสนอว่าควรเพิม่ ระยะเวลารับ ประกันเป็น 2 ปี นายสิทธิพร กล่าวเสริมว่า ตนเองยังได้เสนอ ข้อมูลและความเห็นให้ทปี่ ระชุมฯ ทราบว่า จากการ ตรวจสอบเชิงลึกต่อกรณีขอ้ พิพาท ระหว่างบริษทั รับสร้างบ้านกับผูบ้ ริโภคทุกรายนัน้ สมาคมฯ พบว่า เมื่อผู้วา่ จ้างช�ำระเงินค่าก่อสร้างให้แก่ผู้รับจ้างหรือ บริษทั รับสร้างบ้านแล้ว ปรากฏว่าไม่มกี ารออกใบเสร็จ รับเงินและใบก�ำกับภาษีใดๆ มีแต่เอกสารว่าได้รบั เงินแล้วเท่านัน้ ซึง่ แสดงให้เห็นว่าผูร้ บั จ้างเจตนา หลบเลีย่ งภาษี เพือ่ หวังท�ำก�ำไรเพิม่ ด้วยการไม่นำ� ส่ง ภาษีแก่รฐั หรืออาจเป็นการสมยอมกันของทัง้ สองฝ่าย เพื่อท�ำให้ราคารับจ้างสร้างบ้านต�่ำลง สมาคมฯ จึงเสนอให้ทาง สคบ. เชิญตัวแทนจากกรมสรรพกร เข้าร่วมเป็นคณะอนุกรรมการยกร่างสัญญาฉบับนีด้ ว้ ย เพื่อจะได้ช่วยวางกรอบสัญญาให้สามารถควบคุม เรือ่ งนี้ และใช้กฎหมายภาษีจดั การกับผูป้ ระกอบการ ทีเ่ อาเปรียบผูบ้ ริโภค ซึง่ เรือ่ งนีค้ ณะอนุกรรมการจะ ประชุมพิจารณาขัน้ ต่อไป อย่างไรก็ดี สัญญาควบคุมรับจ้างสร้างบ้าน ทาง สคบ. เพิง่ จะเริม่ ต้นการยกร่างเท่านัน้ ซึง่ ยังต้อง ผ่านกระบวนการพิจารณาและรับฟังความเห็นอีก หลายขัน้ ตอน ระหว่างนีผ้ บู้ ริโภคทีจ่ ะเลือกสร้างบ้าน กับผูป้ ระกอบการายใด จึงต้องมีความระมัดระวัง และอย่าเลือกเพราะราคา โดยเฉพาะราคาทีล่ ดลง เพราะว่าข้อเสนอให้หลบเลีย่ งภาษี มิฉะนัน้ อาจตก เป็นเหยือ่ ของผูป้ ระกอบเจ้าเล่หเ์ หล่านี้

ส�ำนักข่าวมุสลิมไทย www.muslimthaipost.com เว็บไซต์มุสลิมที่มีผู้เข้าชมมากที่สุด

นายสิทธิพร สุวรรณสุต


06

หนังสือพิมพ์ มุสลิมไทยโพสต์ | ปีที่ 1 ฉบับที่ 8

ในโลกแห่งยุคกระแสโลกาภิวตั น์ในเชิงธุรกิจ ทีม่ กี ารติดต่อประสานงานให้มปี ระสิทธิภาพ จ�ำเป็น อย่างยิง่ ทีจ่ ะต้องมี Partner หรือพันธมิตรทางธุรกิจ ที่จะเข้ามาช่วยเหลือในเรื่องต่างๆ ในรูปแบบ “น�ำ้ พึง่ เรือ เสือพึง่ ป่า” ท�ำให้ธรุ กิจสามารถเดินหน้า และเติบโตต่อไปได้ อีกทัง้ ยังช่วยลดค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิน จ�ำเป็นลงอีกด้วย ทัง้ นี้ ในเรือ่ งของผลประโยชน์ แน่นอนว่าทั้งสองฝ่ายจะต้องได้แบบยุติธรรม หรือทีเ่ รียกว่า “Win Win” นัน่ เอง

เช่นเดียวกับ สายการบินมาฮานแอร์ ซึง่ เป็นสายการบิน เอกชนทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ของประเทศอิหร่าน ก็ใช้กลยุทธ์ดงั กล่าว ด้วยการให้ บริษทั มาย เอวิเอชัน่ จ�ำกัด เข้ามาบริหารจัดการ การตลาดในประเทศไทย ผ่านการบริหารดูแลโดย คุณโกสล สุรนิ นั ทน์ กรรมการผูจ้ ดั การ ของบริษทั ซึง่ มีประสบการณ์ การบริหารงานด้านสายการบินมากว่า 30 ปี และวันนีท้ มี งาน มุสลิมไทยโพสต์ ได้มโี อกาสมานัง่ จับเข่าคุยถึงทีม่ าของบริษทั ภาพรวมของตลาดสายการบินในประเทศอิหร่าน ตลอดจน ปัจจัยต่างๆ ทีม่ ผี ลกระทบต่อสายการบินในประเทศไทย ซึง่ มี ความน่าสนใจกับธุรกิจนีไ้ ม่นอ้ ยทีเดียว

ส�ำนักข่าวมุสลิมไทย www.muslimthaipost.com เว็บไซต์มุสลิมที่มีผู้เข้าชมมากที่สุด


หนังสือพิมพ์ มุสลิมไทยโพสต์ | ปีที่ 1 ฉบับที่ 8

อยากให้ฉายภาพลักษณ์ของ “มาย เอวิเอชัน่ ” มีความน่าสนใจ มากน้อยเพียงใด มาย เอวิเอชั่น เป็นบริษัทที่รับบริหาร จัดการด้านการตลาดและขาย รวมทัง้ บริหารจัดการ ด�ำเนินงานธุรกิจให้กบั สายการบินต่างๆ โดยดูแลในเรือ่ ง การตลาดในประเทศไทย ก่อตัง้ บริษทั เมือ่ วันที่ 4 มกราคม 2008 จากการรวมตัวกันระหว่างเพือ่ นๆ ทีม่ ปี ระสบการณ์ การท�ำงานในอุตสาหกรรมสายการบินไม่นอ้ ยกว่า 30 ปี ปัจจุบนั เราได้รบั ความไว้วางใจจากสายการบิน มาฮานแอร์ ซึง่ เป็นสายการบินเอกชนของประเทศอิหร่าน ให้ทำ� หน้าทีบ่ ริหารและดูแลการตลาดในประเทศไทย

เราบริหารจัดการการตลาดให้กับมาฮานแอร์ โดยมีตัวแทนจากมาฮานแอร์มาดูแลเรื่องผลประโยชน์ ด้วยจุดเด่นทีเ่ รามี คือ ทีมผูบ้ ริหารทีม่ าจากเอเย่นต์ และแอร์ไลน์ซึ่งท�ำงานอยู่ในสายธุรกิจการบินอยู่แล้ว และตอนนั้นทางมาฮานแอร์เองก็ต้องการบริษัทที่มี ประสิทธิภาพมาช่วยบริหารงานและมาติดต่อเรา จึงได้ มีโอกาสร่วมงานกับมาฮานแอร์ จากเดิมมีเทีย่ วบินเพียง 2-3 เทีย่ วต่อสัปดาห์ ปัจจุบนั เพิม่ ขึน้ เป็น 11 เทีย่ วต่อ สัปดาห์ ทีท่ ำ� การบินระหว่างกรุงเตหราน เมืองหลวงของ อิหร่าน มายังกรุงเทพฯ และเพิม่ อีก 2 เทีย่ วบิน ระหว่าง กรุงเตหรานกับภูเก็ต ต่อสัปดาห์ โดยมี มาย เอวิเอชัน่ ช่วยโปรโมทและช่วยดูแลเรือ่ งบริหารการตลาด

“เราตัง้ ใจทีจ่ ะเป็นตัวแทนของสาย การบิน เนือ่ งจากสายการบินดังกล่าว ไม่คุ้นเคยกับตลาดทางแถบเอเชีย ซึ่ ง ต้ อ งยอมรั บ ว่ า พฤติ ก รรมของ คนเอเชียแตกต่างจากตลาดบ้าน เขาอย่างสิน้ เชิง ตลาดในประเทศ อิหร่านจะไม่เหมือนในประเทศไทย โดยปกติแล้วพฤติกรรมของคนใน แถบเอเชียมักจะใช้หลักการน�ำเอา Know Who มาใช้กอ่ น Know How ซึ่งสวนทางกับทางตะวันตกที่จะใช้ Know How มาก่อน และการเป็น บริษทั ตัวแทนจะต้องมีความเป็นกลาง ในการด�ำเนินการทางธุรกิจระหว่าง สายการบินกับเอเย่นต์ต่างๆอย่าง ยุตธิ รรม ไม่อย่างนัน้ จะเกิดความ ขัดแย้งทางธุรกิจในภายหลัง เพราะ จะมีในเรือ่ งของผลประโยชน์เข้ามา เกี่ยวข้อง และถ้าเราท�ำได้จะส่งผล ให้สายการบินอืน่ มาใช้บริการกับเรา ท�ำให้เราสามารถเข้าหาและบริหาร งานให้เขาได้ทกุ บริษทั สามารถ เจรจากับเอเย่นต์ไหนๆก็ได้ เพราะ เราไม่ใช่คแู่ ข่งของเขา ณ ขณะนีเ้ รา เริ่มที่มาฮานแอร์ก่อน โดยมีผมท�ำ หน้าที่ MD อยูบ่ ริษทั นี้ และทางหุน้ ส่วน อีกหลายคนก็จะคอยช่วยสนับสนุน อย่างเต็มที่ เรามีการประชุมร่วมกัน ทุกเดือนเพื่อให้นโยบายสามารถ เดินหน้าต่อไปได้ มีการติดต่อประสานงาน กับทางมาฮานแอร์อย่างเป็นระบบจาก ทีเ่ ราสร้างผลงานให้เห็น ท�ำให้ทางเขา เชื่อมั่นในการท�ำงานของเรามาก เพราะนอกเหนื อ จากการบริ ห าร งานให้เขาแล้ว เรายังให้คำ� แนะน�ำ ในเรือ่ งการท�ำการตลาด ท�ำหน้าทีเ่ ป็น ที่ปรึกษาอย่างเต็มความสามารถ เลยก็วา่ ได้”

“ปัจจุบนั ประเทศอิหร่านเริม่ เปิด ประเทศมากขึ้น เป็นช่วงเวลาที่ดีที่ ไทยควรจะใช้โอกาสนี้เข้าไปเจรจา การค้า โดยเฉพาะอยากให้ทางภาครัฐ ได้เล็งเห็นถึงความส�ำคัญในเรื่อง การท่องเทีย่ ว เพราะถือว่าธุรกิจด้านการ ท่องเทีย่ วจะสามารถดึงเม็ดเงินเข้าสู่ ประเทศได้ เพราะประเทศอิหร่านมี ความพร้อมในเรือ่ งทรัพยากรหลายอย่าง ทัง้ น�ำ้ มัน ความเจริญทางด้านเทคโนโลยี และอืน่ ๆ”

จากจุดเริม่ ต้นจนถึงปัจจุบนั “มาย เอวิเอชัน่ ” มีผลงานให้กบั ทางมาฮานแอร์อย่างไรบ้าง อย่างที่กล่าวมาข้างต้นว่า หลังจากที่เรา เข้ามาช่วยในเรื่องการบริหารด้านการตลาดให้กับ มาฮานแอร์ จากทีม่ เี พียง 2-3 เทีย่ วต่อสัปดาห์ ปัจจุบนั เราสามารถเพิม่ เทีย่ วบินให้กบั เขามากถึง 13 เทีย่ วบิน ต่อสัปดาห์ แต่สำ� หรับในปีนี้ เรามาเจอปัญหาในเรือ่ งของ การเมือง ทีท่ างประเทศอิหร่านถูก Sanction โดยทาง ตะวันตก ซึ่งผมมองว่าไม่ควรน�ำเรื่องของการเมือง มาเกีย่ วพันกับการท�ำธุรกิจ เพราะทีผ่ า่ นมา ประเทศไทย เสียโอกาสดีๆ ไปหลายครัง้ ท�ำให้เกิดผลกระทบหลายอย่าง ท�ำให้ส่งผลต่อจ�ำนวนนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางไป ท่องเทีย่ วระหว่าง 2 ประเทศ ซึง่ ถ้ามองจากก�ำลังซือ้ ของประชากรในประเทศอิหร่านจะเห็นว่ามีมาก แต่จากข่าวทีก่ ระพือโหมจากชาติตะวันตกตลอดเวลา ท�ำให้คนไทยมองว่าประเทศอิหร่านเป็นประเทศ ก่อการร้าย ซึง่ จริงๆ แล้วมันไม่ใช่ คนอิหร่านนัน้ มี มิตรไมตรี อัธยาศัยดีกบั แขกทีม่ าเยือน ประเทศอิ ห ร่ า นมี ค วามโดดเด่ น ในเรื่ อ ง ทรัพยากรทางธรรมชาติ มีสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วทาง ธรรมชาติ รวมทัง้ สถานทีท่ อ่ งเทีย่ วทางวัฒนธรรมที่ น่าสนใจหลายแห่ง คนไทยส่วนใหญ่จะคิดว่าประเทศ อิหร่านเป็นดินแดนทะเลทรายเหมือนกับประเทศใน กลุม่ อาหรับ แต่จริงๆแล้วไม่ใช่ อิหร่านมีฤดูกาล 4 ฤดู เหมือนประเทศในแถบยุโรป หน้าหนาวมีหมิ ะตก ในส่วนของวัฒนธรรมของคนในประเทศอิหร่านก็มี ความคล้ายคลึงกับวัฒนธรรมของไทยเราค่อนข้างมาก ไม่วา่ จะเป็น อัธยาศัยใจคอ การใช้ชวี ติ รวมทัง้ ความ เป็นอยู่ เมือ่ ก่อนคนไทยอาจจะยังไม่เข้าใจ แต่เมือ่ ได้มาสัมผัสจึงได้รู้ อีกทัง้ ในเรือ่ งของความสัมพันธ์ ระหว่างอิหร่านกับไทยทีม่ มี าช้านานราว 500 กว่าปี มาแล้ว ตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เริม่ จากประชาชนประเทศอิหร่านเดินทางเข้ามาใน เมืองไทยท�ำธุรกิจในเรือ่ งการค้าขาย และเราก็รบั เอาวัฒนธรรมบางอย่างของเขามา หรือแม้กระทัง่ ในเรือ่ งของอาหารการกินบางอย่าง ของใช้ การท�ำ บ้านทรงไทยเราก็ได้ Know How ของเขามาเช่นกัน รวมทัง้ ต้นไม้อย่างกุหลาบ เราก็นำ� มาจากเขาแล้วก็ ยังเรียกชือ่ ทับศัพท์วา่ กุหลาบ เป็นต้น

07

แผนการบริหาร My Aviation ในอนาคต เราท�ำธุรกิจทีอ่ ยูใ่ นวงการท่องเทีย่ ว และ ขนส่งสินค้าทางอากาศ จึงต้องเฝ้าจับตาดูภาวะการณ์ ตลาดและเศรษฐกิจในช่วงนี้ อย่างใกล้ชดิ เนือ่ งจากใน ปัจจุบนั มีการแข่งขันทีค่ อ่ นข้างสูง จากสภาวะเศรษฐกิจ ในแถบยูโรโซนและอเมริกาทีถ่ ดถอย ซึง่ ท�ำให้เกิด ผลกระทบกับธุรกิจของสายการบินที่บินเข้ามาใน ประเทศไทยเป็นอย่างมากด้วย โดยเฉพาะด้านการขนส่ง สินค้าทางอากาศ ซึง่ เป็นเหตุทำ� ให้เกิดการแข่งขันกัน ในด้านราคา (Price war) ระหว่างสายการบินต่างๆ เพือ่ ความอยูร่ อดในการท�ำธุรกิจ ท�ำให้ผลการประกอบการ ลดลง ส่วนด้านผูโ้ ดยสารก็มผี ลกระทบมากเช่นกัน โดยเฉพาะผู้โดยสารที่เดินทางมายังประเทศไทย จากยุโรปและอเมริกา ดังนัน้ การวางแผนงานต่างๆจึงต้องมีการปรับตัว อยูต่ ลอดเวลาให้ทนั กาล จะใช้การวางแผนเป็น 3 ขัน้ ตอน คือ ระยะสัน้ ระยะกลาง ระยะยาว จะมาดูตลาดแบบ รายไตรมาสไม่ได้แล้วในตอนนีแ้ ผนระยะสัน้ เราต้อง ปรับตัวตามสถานการณ์ตลาดให้ทนั เวลา เพราะใน ภูมภิ าคเอเชียมีการเปลีย่ นแปลงทีค่ อ่ นข้างเร็วมาก ส่วนระยะกลางและระยะยาวเราต้องดูผลของแผน ระยะสัน้ ก่อนว่าเป็นอย่างไร จึงจะวางและก�ำหนด ทิศทางต่อไปได้

“การท�ำงานในปัจจุบันจ�ำเป็น อย่ า งยิ่ ง ที่ จ ะต้ อ งมี หุ ้ น ส่ ว นหรื อ พันธมิตรทางธุรกิจ ซึง่ จะสามารถ ช่วยเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกันได้ การท�ำธุรกิจแบบฉายเดีย่ วในตอนนี้ มักได้รับผลกระทบค่อนข้างเยอะ ดังนัน้ การท�ำงานอย่างพึง่ พาอาศัยกัน สร้างเครือข่ายพันธมิตร (Networking) ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ มีความเสมอภาคและ ยุตธิ รรม มีรปู แบบการท�ำงานทีช่ ดั เจน แบบ Win-Win มักจะประสบความส�ำเร็จ มากกว่าท�ำธุรกิจแบบพึง่ ตนเอง”

ส�ำนักข่าวมุสลิมไทย www.muslimthaipost.com เว็บไซต์มุสลิมที่มีผู้เข้าชมมากที่สุด


08

หนังสือพิมพ์ มุสลิมไทยโพสต์ | ปีที่ 1 ฉบับที่ 8

กอท.เปิดโครงการ มัสยิดเฉลิมพระเกียรติฯ

เมือ่ วันที่ 31 ก.ค. 55 เวลาประมาณ 18.00 น. น.ส.ยิง่ ลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานงานเลีย้ งละศีลอด เดือนรอมฎอน ประจ�ำปีฮจิ เราะห์ศกั ราช 1433 โดยมีคณะ รัฐมนตรี สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร สมาชิก วุฒสิ ภาผูแ้ ทนเอกอัครราชทูตมุสลิมประจ�ำ ประเทศไทย คณะกรรมการกลางอิสลาม แห่งประเทศไทย ผูแ้ ทนองค์กรมุสลิมแห่ง ประเทศไทย และบุคคลส�ำคัญทางศาสนา อิสลามในจังหวัดภาคเหนือและภาคใต้ เข้าร่วม งานเลีย้ งละศีลอดอย่างคับคัง่ ณ ตึกสันติไมตรี ท�ำเนียบรัฐบาล

กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ระดมหน่วยงาน ข้าราชการต่างๆ กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ประธานกรรมการอิสลามประจ�ำจังหวัดอิหม่าม อาสาสมัคร ต�ำรวจชุมชนประจ�ำมัสยิดต่างๆทัว่ ประเทศ เข้าร่วมประชุม เกีย่ วกับก�ำหนดวันเปิดโครงการ มัสยิดเฉลิมพระเกียรติ ปลอดยาเสพติด 84 พรรษาเทิดไท้องค์ราชัน ครัง้ ที่ 3 เมือ่ วันจันทร์ที่ 16 ก.ค. 2555 ทีผ่ า่ นมา ณ.ศูนย์บริหาร กิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ คลอง 9 เขตหนองจอก กรุงเทพฯ

ศูนย์กลางอิสลามฯ เลีย้ งละศิลอด นายจุลพงษ์ โนนศรีชัย รมช.กระทรวงการ ต่างประเทศ และ รองศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ ปรียากร ประธานมูลนิธเิ พือ่ ศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยและ คณะกรรมการมูลนิธเิ พือ่ ศูนย์กลางฯ เป็นเจ้าภาพร่วมจัด งานเลีย้ งละศิลอดคณะทูตานุทตู โดยมี ฯพณฯ จุฬาราชมนตรี ร่วมเป็นเกียรติในงาน และร่วมด้วย พลเอกสนธิ บุญรัตนกลิน นายวันมูฮำ� มัดนอร์ มะทา นายอารีย์ วงศ์อารยะ พร้อมด้วย นักวิชาการ อิหม่าม รวมไปถึงแขกผูเ้ กียรติอย่างคับคัง่ เมือ่ วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2555 ทีผ่ า่ นมา ณ ศูนย์กลาง อิสลามแห่งประเทศไทย คลองตัน กรุงเทพฯ

ส.ศิษย์เก่าจิตต์ภกั ดี จัดโครงการสัญจร เยีย่ มเยียนพีน่ อ้ งมุสลิม เดือนรอมฎอน

อินนาฯ อ.การีม เสียี ชีวติ อย่างสงบ

อ.อับดุลการีม วันแอเลาะ รองจุฬาราชมนตรี เสียชีวติ อย่างสงบ ณ โรงพยาบาลรามค�ำแหง เมือ่ วันที่ 28 กรกฎาคม 2555 ทีผ่ า่ นมา ด้วยโรครุมเร้า เบาหวาน ความดันโลหิตสูง รวมไปถึงโรคหัวใจ หลังเข้ารักษา อาการป่วยเป็นโรคหัวใจล้มเหลว รวมอายุได้ 64 ปี

พีดเี ฮ้าส์ ขยายสาขากระบี่

ศูนย์กลางอิสลามฯ - นายวิรฬ ุ เตชะไพบูลย์ รัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวงการคลัง เยีย่ มชมห้องวิทยุ มูลนิธเิ พือ่ ศูนย์กลางอิสลามฯ โดยมี รศ. ดร. ปกรณ์ ปรียากร ประธาน มูลนิธฯิ นายนิติ ฮาซัน นายสามารถ ทรัพย์พจน์ กรรมการมูลนิธฯิ และนายโยธิน ยะก๊บ ผูด้ แู ลห้องวิทยุ พร้อมทีมงาน ร่วมให้การต้อนรับ เมือ่ วันที่ 3 สิงหาคม 2555 ทีผ่ า่ นมา ณ ห้องจัดรายการวิทยุ มูลนิธเิ พือ่ ศูนย์กลางอิสลามฯ

มุสลิมเชียงใหม่ - สมาคมศิษย์เก่าจิตต์ภก ั ดี (อัต ตักวา) จัดโครงการ เชียงใหม่ สัญจร บรรยายศาสนาและ ร่วมละศีลอดกับพีน่ อ้ งมุสลิม มัสยิดอัล-ฟัฏริ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ซึง่ ปีนี้ เป็นปีแรกทีท่ างสมาคมได้จดั เวที บรรยายสัญจร ขึน้ เพือ่ สร้างความสัมพันธ์ เยีย่ มเยือนพีน่ อ้ ง ในพืน้ ทีจ่ งั หวัด เชียงใหม่

ส.น.ท. ร่วมประชุม UN Asian and Pasific Meeting in Support of Israeli-Palestinian Peace ชมรมสือ่ มุสลิมเชียงใหม่ น�ำโดย นายอาหลี หมาดโหยด น.ส.วิจติ รา สุจริต แห่งวิทยุชมุ ชนมัสยิดอัต-ตักวา เชียงใหม่ นายชุมพล ศรีสมบัติ ตัวแทน ชมรมสือ่ มุสลิมเชียงใหม่ เข้าร่วมรับฟัง

คุณพิศาล ธรรมวิเศษ รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร และผูบ้ ริหารระดับสูง บริษทั พีดเี ฮ้าส์ คอร์ปอเรชัน่ จ�ำกัด เจ้าของและผูบ้ ริหารสิทธิแ์ ฟรนไชส์รบั สร้างบ้าน พีดเี ฮ้าส์ ได้รว่ มลงนามในสัญญากับ คุณพีรชั ศักดิ์ ชุณหรัชพันธุ์ กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั กระบี่ โฮม บิลเดอร์ จ�ำกัด หรือ ศูนย์รบั สร้างบ้าน พีดเี ฮ้าส์ สาขากระบี่ ทัง้ นีก้ ารขยายสาขา ดังกล่าวก็เพือ่ เป็นการขยายตลาด และการให้บริการ สร้างบ้านของ พีดเี ฮ้าส์ ให้ครอบคลุมพืน้ ทีท่ วั่ ประเทศ มากยิง่ ขึน้ จัดขึน้ ณ ส�ำนักงานใหญ่ บริษทั พีดเี ฮ้าส์ คอร์ปอเรชัน่ จ�ำกัด เมือ่ เร็วๆ นี้

การสนทนา 5 ปี สือ่ สาธารณะกับ สังคมไทย...แล้วไงต่อ? เมือ่ วันที่ 6 สิงหาคม 2555 ทีผ่ า่ นมา ณ ศูนย์ ทรัพยากรเรียนรูศ้ ริ นิ ธร มหาวิทยาลัย พายัพ เชียงใหม่ - Muslimchiangmai

สมาคมนิสติ นักศึกษาไทยมุสลิม ได้รบั เชิญจาก UN's Committee on the Exercise of the Inalienable Rights of the Palestinian People ให้เข้าร่วมการประชุม โดยหัวข้อหลักของการประชุมครัง้ นี้ คือความพยายาม ในระดับนานาชาติในการจัดการกับอุปสรรคในการ แก้ไขปัญหาระหว่างสองประเทศ-บทบาทของผูด้ ำ� เนินการ ภาครัฐและไม่ได้สงั กัดภาครัฐในเอเชียและแปซิฟกิ

ส�ำนักข่าวมุสลิมไทย www.muslimthaipost.com เว็บไซต์มุสลิมที่มีผู้เข้าชมมากที่สุด


หนังสือพิมพ์ มุสลิมไทยโพสต์ | ปีที่ 1 ฉบับที่ 8

09

PFP รับรางวัล อย. ควอลิตี้ อวอร์ด 2012

งาน วันเด็กก�ำพร้า ครัง้ ที่ 14 วันผูศ้ รัทธา หลัง่ น�ำ้ ใจ ณ ราชมังคลากีฬาสถาน สนามกีฬา หัวหมาก โดยงานนีเ้ ป็นงานใหญ่ทจี่ ดั ขึน้ เป็น ประจ�ำทุกปีของมูลนิธศิ รัทธาชนเพือ่ การศึกษา และเด็กก�ำพร้า เพือ่ หารายได้ในการด�ำเนินงาน ช่วยเหลือเด็กก�ำพร้าของมูลนิธฯิ งานวั น เด็ ก ก� ำ พร้ า ปี นี้ ไ ด้ รั บ เกี ย รติ จ าก ฯพณฯ อาศิส พิทกั ษ์คมุ พล จุฬาราชมนตรี ในฐานะ ประธานกิติมศักดิ์ เข้าร่วมงานพร้อมให้โอวาทแก่ คณะท� ำ งานและมอบของรางวั ล ให้ กั บ เยาวชน ก�ำพร้าที่ชนะการประกวดสุนทรพจน์ พร้อมกันนี้ ยังได้รบั เกียรติจาก ฯพณฯ ดร.สุรนิ ทร์ พิศสุวรรณ เลขาธิการอาเซียน เป็นประธานในพิธี งานวันเด็กก�ำพร้าในปีนี้มีการแจกทุนและ เลีย้ งอาหารให้กบั เยาวชนก�ำพร้ากว่า 2,000 คน และมี ผูม้ จี ติ ศรัทธาเข้าร่วมงานอย่างคับคัง่ อนึง่ งานเด็ก ก�ำพร้าในปีนไี้ ด้รบั บริจาคเพือ่ ช่วยเหลือเด็กก�ำพร้า เป็นเงินทัง้ สิน้ 6,100,000 บาท พร้อมมีการเปิดตัว สหกรณ์ศรัทธาชน เพือ่ เป็นทางเลือกให้กบั มุสลิมใน การด�ำเนินธุรกรรมทางการเงิน ทัง้ นีน้ โยบายหลักของ สหกรณ์แห่งนี้ก็ยังคงเป็นการสนับสนุนและสร้าง รายได้ให้กบั พีน่ อ้ งหญิงม่ายและเด็กก�ำพร้านัน้ เอง

ทวี ปิยะพัฒนา ประธานกรรมการบริหารกลุม่ บริษทั PFP ผูน้ ำ� ด้านอาหารแปรรูปจากปลาทะเลแช่แข็ง แบรนด์ “PFP” รับมอบรางวัล อย.ควอลิตี้ อวอร์ด 2012 ด้านอาหาร จาก นายแพทย์สรุ วิทย์ คนสมบูรณ์ รัฐมนตรีชว่ ยว่าการ กระทรวงสาธารณสุข ซึง่ เป็นรางวัลทีม่ อบให้กบั สถานประกอบการ ทีผ่ ลิตผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ ทีม่ กี ารด�ำเนินงานอย่างมีคณ ุ ภาพ มีจริยธรรม และประกอบการด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ในงาน อย.ควอลิตี้ อวอร์ด 2012 ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพฯ เมือ่ เร็วๆ นี้

รมต. สาธารณสุข เปิดครัวฮาลาล โรงพยาบาลลาดบัวหลวง

มุสลิม อยุธยา ดอทคอม - นพ.สมพงษ์ บุญสืบชาติ

เมือ่ วันที่ 5 สิงหาคม 2555 เวลา 17.00 - 20.00 น. ส�ำนักจุฬาราชมนตรี ร่วมกับ ส�ำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่ง ประเทศไทย ได้มกี ารจัดงานเลีย้ งละศีลอด ประจ�ำปีฮจิ เราะห์ศกั ราช 1433 ณ ห้องประชุม ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ คลองเก้า โดยในงานดังกล่าว ให้มอบความไว้วางใจให้ ห้องอาหารโซเฟีย รามค�ำแหง ซอย 5 เป็นผูท้ ำ� หน้าทีจ่ ดั อาหาร ต้อนรับตลอดงาน

นายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะ ผูบ้ ริหารและเจ้าหน้าทีใ่ นสังกัดส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัด พระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับ นายวิทยา บุรณศิริ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงสาธารณสุข ในโอกาสประธาน เปิดครัวฮาลาลต้นแบบ ณ โรงพยาบาลลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การเคหะฯ จัดประกวดวาดภาพ สนับสนุนเยาวชนใส่ใจสิง่ แวดล้อม

เมือ่ วันที่ 10 กรกฎาคม 2555 การเคหะแห่งชาติ (กคช.) จัดโครงการประกวดวาดภาพ “ชุมชนสดใสใส่ใจสิง่ แวดล้อม” เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้มีโอกาสแสดงความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ กล้าคิด กล้าแสดงออก รวมทัง้ ใช้เวลาให้เกิด ประโยชน์ ตลอดจนเห็นความส�ำคัญของความรักความผูกพัน และความเอือ้ เฟือ้ ต่อกันในชุมชนและสังคมโดยส่วนรวม โดยมีนายวิฑรู ย์ เจียสกุล ผูว้ า่ การการเคหะแห่งชาติ เป็นประธานในพิธี ณ การเคหะแห่งชาติ ส�ำนักงานใหญ่

เพือ่ พีน่ อ้ งโรฮิงยา

ชมรมมุสลิม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดกิจกรรม “รอมฎอนสัมพันธ์ ครัง้ ที่ 6” ชมรมมุสลิม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดกิจกรรม รอมฎอนสัมพันธ์ ครัง้ ที่ 6 โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้พนี่ อ้ ง นักศึกษาชาวมุสลิมจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ได้มโี อกาส มาร่วมละศีลอดและรับฟังบรรยายศาสนธรรม โดยมี นักศึกษามุสลิมจากสถาบันต่างๆ มาเข้าร่วมกว่า 700 คน เมือ่ วันที่ 26 กรกฎาคม 2555 ทีผ่ า่ นมา ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

แกนน�ำนักศึกษาชุมนุมเรียกร้องความเป็นธรรม เพื่อพี่น้องโรฮิงยาโดยกลุ่มนักศึกษาร่วมกับสมาคม ชาวโรฮิงยาในประเทศไทยได้ยนื่ หนังสือผ่านรัฐบาลไทย ไปยังผูน้ ำ� พม่า ในโอกาสการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของ พล.อ. เต็ง เส่ง ผูน้ ำ� สูงสุดของรัฐบาลทหารพม่า เมือ่ เช้า วันที่ 23 กรกฎาคม 2555 ทีผ่ า่ นมา ณ ท�ำเนียบรัฐบาล

ส�ำนักข่าวมุสลิมไทย www.muslimthaipost.com เว็บไซต์มุสลิมที่มีผู้เข้าชมมากที่สุด


10

หนังสือพิมพ์ มุสลิมไทยโพสต์ | ปีที่ 1 ฉบับที่ 8

เมือ่ วันที่ 17 กรกฏาคม 2555 อ.สมาน มาลีพนั ธ์ รองประธานคณะกรรมการอิสลามแห่งประเทศไทย ผูท้ รงคุณวุฒสิ ำ� นักจุฬาราชมนตรี ประธานกรรมการ บริหาร วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ (www.sasana.ac.th) เป็นประธานในพิธี งานต้อนรับ เดือนรอมฏอน จังหวัดกระบี่ ปี 2555 โดยงาน ต้อนรับเดือนรอมฏอนเกิดขึน้ จากความร่วมมือของ ประชาชนและหน่วยงานรัฐบาลของจังหวัดกระบี่ เพือ่ นสร้างประโยชน์ให้กบั ชุมชนมุสลิม ในงานดังกล่าว อ.สมาน มาลีพนั ธ์ ได้มปี าฐกถา พิเศษ ในหัวข้อเรือ่ ง การเตรียมตัวต้อนรับเดือน รอมฏอน ทัง้ นีม้ มี สุ ลิมจากจังหวัดกระบีเ่ ข้าร่วม รับฟังกว่า 1,000 คน อีกทัง้ กิจกรรมในวันดังกล่าว นายประสิทธิ โอสถานนท์ ผูว้ า่ ราชการจังหวัดกระบี่ ได้มอบผลอินทผลัม และเงินสนับสนุนกิจกรรม จ�ำนวนกว่า 500,000บาท อีกด้วย

ส�ำนักข่าวมุสลิมไทย www.muslimthaipost.com เว็บไซต์มุสลิมที่มีผู้เข้าชมมากที่สุด


หนังสือพิมพ์ มุสลิมไทยโพสต์ | ปีที่ 1 ฉบับที่ 8

11

เมือ่ วันที่ 18 กรกฎาคม 2555 ณ อาคาร ชาเลนเจอร์ อิมแพค เมืองทองธานี โรงเรียน ประทีปศาสน์ (ปอเนาะบ้านตาล) จัดงานเฉลิมฉลอง ครบรอบ “72 ปี ปอเนาะบ้านตาล” ครัง้ ยิง่ ใหญ่ โดยระดมองค์ ก รเครื อ ข่ า ยจากภาครั ฐ ภาค เอกชนและภาคประชาชน จัดประชุมวิชาการ ระดับอาเซียน “เส้นทางมุสลิมไทยสูป่ ระชาคม อาเซียน” เพือ่ ออกแบบประชาคมมุสลิมในการ เตรี ย มความพร้ อ มเข้ า สู ่ ป ระชาคมอาเซี ย น หรือ ASEAN Community (AC) จะเน้นไปทีง่ าน ด้านการศึกษา โดยได้รบั พระมหากรุณาธิคณ ุ จาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯทรงเป็นองค์ประธานในพิธี เปิดอีกด้วย บรรยากาศภายในงาน ประกอบด้วย ช่วงที่ 1 การเสวนา เรือ่ ง “สุขภาวะสูอ่ มุ มะฮ์ (ประชาชาติ) ทีเ่ ข้มแข็ง” ช่วงที่ 2 การเสวนา ระดับนานาชาติเรือ่ ง “Unity for Peace” ช่วงที่ 3 Dinner Talk ในหัวข้อ “ความท้าทายของกระแส โลกาภิวตั น์ตอ่ ประชาคมมุสลิม ปี พ.ศ 2558” โดย 1. ดร.มหาเธร์ บิน โมฮัมหมัด อดีตนายกรัฐมนตรี สหพันธรัฐมาเลเซีย 2. ดร.สุรนิ ทร์ พิศสุวรรณ เลขาธิการอาเซียน พร้อมทัง้ การแสดงต่างๆ อันตืน่ ตาตืน่ ใจ - ข้อมูลเพิม่ เติม www.mybantan.org

ส�ำนักข่าวมุสลิมไทย www.muslimthaipost.com เว็บไซต์มุสลิมที่มีผู้เข้าชมมากที่สุด


12

หนังสือพิมพ์ มุสลิมไทยโพสต์ | ปีที่ 1 ฉบับที่ 8

จากกรณีทมี่ ขี า่ วครึกโครมในสือ่ มวลชนมุสลิมถึงบริษทั เจริญโภคภัณฑ์ จ�ำกัด (มหาชน) หรือ ซี.พี. ถูก ยาคูลท์ ขอยกเลิก ฮาลาล มี ส ่ ว นผสมที่ ต ้ อ งห้ า ม-ผิ ด หลั ก การ คณะตรวจการฮาลาล เข้าจับกุมผลิตภัณฑ์ 6 รายการ ประกอบด้วย ไก่ยา่ งเทอร์รยิ ากิ ไก่นวิ ออลินส์ ไก่ยา่ งเกาหลี ศาสนาอิเหตุ สลาม (ฮาราม) สืบเนือ่ งจากมีผลิตพันธ์ ไก่อบบาบีควิ ไก่ยา่ งพร้อมน�ำ้ จิม้ แจ่ว และไก่ยา่ งซอสญีป่ นุ่ โดยผลิตภัณฑ์ดงั กล่าว ไม่ได้ขอรับรองฮาลาล สินค้าเครือ่ งดืม่ ยีห่ อ้ ดังของเมืองไทย “ยาคูลท์” ขอ ยกเลิกเครือ่ งหมายฮาลาล สร้างความตกใจเป็น แต่นำ� เครือ่ งหมายฮาลาลมาติดทีต่ วั ผลิตภัณฑ์ (ปลอมแปลงเครือ่ งหมายรับรองฮาลาล) ตามทีเ่ สนอข่าวไป อย่ างมากกับ กลุม่ ผูบ้ ริโภคมุสลิม ก่อนหน้านี้ พร้อมมีการนัดเจรจาเกีย่ วกับความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ โดยทีผ่ า่ นมา ทาง ซี.พี. ยังไม่ยอมรับผิด ท�ำให้การเจรจาในครัง้ นัน้ ล้มเหลวและยังหาข้อสรุปไม่ได้

ล่าสุด เมือ่ วันที่ 16 กรกฎาคม 2555 ทาง ซี.พี. ได้ แจ้งความประสงค์และขอระงับข้อพิพาทหรือยอมความ โดยได้ยนื่ ค�ำขอรับรองฮาลาลและขอใช้เครือ่ งหมาย รับรองฮาลาลต่อคณะกรรมการกลางอิสลามแห่ง ประเทศไทยและคณะกรรมการอิ ส ลามประจ� ำ จังหวัด โดยจะด�ำเนินการตามระเบียบและข้อบังคับ ของคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยที่ เกีย่ วข้องกับการด�ำเนินการกิจการฮาลาลอย่างถูกต้อง พร้อมทัง้ ยินยอมจ่ายค่าสินไหมทดแทนค่าเสียหาย แหล่งข่าว กรรมการกลางฯ เผยกับผูส้ อื่ ข่าว มุสลิมไทย ว่า ตามทีบ่ ริษทั ซีพเี อฟ (ประเทศไทย) จ�ำกัด มีการเอารูปรอยประดิษฐ์เครือ่ งหมาย รับรองฮาลาลของคณะกรรมการกลางอิสลาม แห่งประเทศไทย ปรากฏแสดงลงบนผลิตภัณฑ์ อาหารบางผลิตภัณฑ์ได้วางจ�ำหน่าย เสนอ จ�ำหน่ายหรือมีไว้เพื่อจ�ำหน่ายโดยไม่มีเจตนา กระท�ำผิด ซึง่ ฝ่ายตรวจการผลิตภัณฑ์ฮาลาล ได้ตรวจพบเมือ่ วันที่ 7 มิถนุ ายน 2555 ทีบ่ ริษทั ซีพเี อฟ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน) เลขที่ 20/2 หมู่ 3 ถนนสุวนิ ทวงค์ แขวงแสนแสบ เขต มีนบุรี กรุงเทพฯ และทีบ่ ริษทั ปิตเิ ซ็นเตอร์ ห้องเย็น จ�ำกัด เลขที่ 9/9 หมู่ 3 อ.วังน้อย จ.พระนครศรี อยุทธยานัน้ จึงมีความประสงค์ขอประนีประนอม ยอมความ ดังนี้ 1.ขอยืน่ ขอรับรองฮาลาลและขอใช้เครือ่ ง หมายรับรองฮาลาลต่อคณะกรรมการกลางอิสลาม แห่งประเทศไทยและหรือคณะกรรมการกลาง อิสลามประจ�ำจังหวัด 2.จะด�ำเนินการตามระเบียบและข้อบังคับ ของคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ทีเ่ กีย่ วข้องกับการด�ำเนินกิจการฮาลาลให้ถกู ต้อง 3.ให้คา่ สินไหมทดแทนและค่าเสียหายเป็น จ�ำนวนเงิน 20,000,000 บาท (ยีส่ บิ ล้านบาท) กับ คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย โดยผูม้ อี ำ� นาจด�ำเนินการเจรจา ไกล่เกลีย่ ประนี ประนอมการระงับข้อพิพาทตามค�ำสัง่ คณะ กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ทัง้ นี้ คาดว่าหากการด�ำเนินการเป็นไป ด้วยดี ก็จะมีการแถลงข่าวทีเ่ กิดขึน้ อย่างเป็น ทางการอีกครัง้

จากกรณีดังกล่าวได้กลายเป็นกรณีศึกษา ด�ำเนินการด้วยความโปร่งใส ต้องมีเอกสารอ้างอิง ของคณะกรรมการตรวจการฮาลาล และกลายเป็น ทีถ่ กู ต้องและชัดเจน ประเด็นที่จุดประกายถึงความเอาจริงเอาจังของ คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ฝ่าย กิจการฮาลาล ทีจ่ ะต้องลุกขึน้ ปัดฝุน่ กฎระเบียบและ มาตรการทีช่ ดั เจนและเข้มงวดขึน้ เพือ่ สร้างบรรทัดฐาน ความเป็นเอกภาพและความถูกต้องตามหลักศาสนา เพราะทีผ่ า่ นมามักจะได้รบั การร้องเรียนจากผูป้ ระกอบการ หรือพีน่ อ้ งมุสลิมเกีย่ วกับการปลอมแปลง สวมสิทธิ์ ใช้ตราฮาลาล ฯลฯ เป็นจ�ำนวนมาก

รัศมี ด�ำชะไว รองเลขาธิการคณะกรรมการ กลางอิสลามแห่งประเทศไทย ในฐานะรองประธานฝ่าย กิจกรรมฮาลาล กล่าวว่า ปัจจุบนั มีผป้ ู ระกอบการจ�ำนวน ไม่น้อยที่ยังไม่เข้าใจและขั้นตอนเรื่องการขอตรา ฮาลาล โดยมีการน�ำตราฮาลาลไปติดผลิตภัณฑ์ โดยไม่ได้รบั อนุญาต ซึง่ ในส่วนของคณะกรรมการ อิสลามแห่งประเทศไทย ได้มกี ารวางแผนทีจ่ ะท�ำงาน ให้รดั กุมยิง่ ขึน้ และท�ำให้เห็นเป็นรูปธรรมมากขึน้ จากกรณีของ ซี.พี. ทีผ่ า่ นมาทางฝ่ายฮาลาล ต้องการเจรจาให้ได้ขอ้ ตกลงทีช่ ดั เจน เพราะหากยัง ปล่อยเรื่องไว้นานจะท�ำให้องค์กรศาสนาเกิดความ เสียหาย ทัง้ นี้ ทาง ซี.พี. ได้มขี อ้ สรุปทีจ่ ะขอยอมความ และจ่ายชดเชยค่าเสียหายให้กบั องค์กรเป็นจ�ำนวนเงิน 20 ล้านบาท ซึง่ เงินจ�ำนวนดังกล่าวส่วนหนึง่ จะน�ำ ไปเป็นค่าใช้จา่ ยแก่หน่วยงานต่างๆ ในองค์กร อีก ส่วนจะน�ำมาพัฒนาและช่วยเหลือสังคม “วันนีเ้ ราท�ำงานโดยเพิม่ ความเข้มงวดใน เรือ่ งของกฎระเบียบมากขึน้ มีคณะกรรมการ ตรวจการท�ำหน้าทีต่ รวจฮาลาล ผูป้ ระกอบการ ทีท่ ำ� การปลอมแปลง หรือท�ำไม่ถกู ต้อง ซึง่ แตกต่าง จากเดิมที่เราไม่มีคณะกรรมการตรวจการจน ได้รบั การร้องเรียนอยูบ่ อ่ ยครัง้ ” นายรัศมีกล่าวด้วยว่า นับจากนีท้ างการท�ำงาน ของคณะกรรมการตรวจการฝ่า ยฮาลาลจะต้อง

“รัฐบาลจะต้องลงมาช่วยเหลือเราบ้าง องค์กรเราไม่ได้รบั การสนับสนุนตรงนีเ้ ลย วันนี้ ผมของบประมาณจากรัฐบาลปีนที้ ราบว่าอนุมตั ิ มาแล้ว 30 ล้านบาท ซึ่งจริงๆ แล้วเราขอปีละ 100 กว่าล้านบาท เพือ่ จะน�ำมาพัฒนาเรือ่ งฮาลาล เกีย่ วกับเรือ่ งการเก็บค่าธรรมเนียม หากรัฐบาล เล็ ง เห็ น ความส� ำ คั ญ และอนุ มั ติ ง บประมาณ สนับสนุนเพียงพอ เราก็จะได้สง่ เสริมผูป้ ระกอบการ โดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมกับผูป้ ระกอบการ วันนี้ เราส่งเสริมเขาไม่ได้เพราะเราไม่มคี า่ ใช้จา่ ย วันนี้ ภาครัฐต้องสนับสนุนเพราะเราส่งเสริมอาชีพ ส่งเสริมธุรกิจ ส่งเสริมการค้า ภาครัฐก็ได้ภาษี ตรงนัน้ เพราะฉะนัน้ ภาครัฐต้องมาดูแลเราด้วย ถามว่าต้องใช้งบประมาณเท่าไรในการพัฒนา กรรมการกลางทุกจังหวัดทัว่ ประเทศ คิดว่าประมาณ 300 กว่าล้านบาท ปัจจุบนั มีผปู้ ระกอบการขอตรา ฮาลาล 3,600 ราย ” นายรัศมีกล่าว

จากการทีส่ ำ� นักงานคณะกรรมการกลาง อิสลามแห่งประเทศไทย ได้มกี ารประกาศยกเลิก เครือ่ งหมายรับรองเครือ่ งดืมยีห่ อ้ งดัง “ยาคูลท์” ท�ำให้ประชาชนมุสลิม ตัง้ ค�ำถามมากมายว่า ยกเลิก ฮาลาล ด้วยเหตุผลอะไร/ไม่ฮาลาลจริงหรือป่าว ทัง้ นีย้ งั มีอกี หลายคน ทีก่ ล่าวว่า “ถึงแม้ไม่มี ตราฮาลาล ก็ยงั คงดืม่ อยู”่ หรือ “มัน่ ใจเครือ่ งดืม่ นี้ มุสลิมน่าจะรัปทานได้” อ.สมาน อาด�ำ ซึง่ เป็นคณะท�ำงานของฝ่าย กิจการฮาลาล กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ได้เปิดเผยถึงทีม่ าของการยกเลิกเครือ่ งหมายฮาลาล ไว้อย่างชัดเจน “เหตุกรณียาคูลท์ยกเลิกการใช้ เครือ่ งหมายฮาลาล ซึง่ สินค้าทีข่ อรับรองเครือ่ งหมาย ฮาลาลนัน้ จะต้องมีการตรวจสอบอย่างละเอียด และถูกต้องตามหลักการศาสนบัญญัติ โดยเฉพาะ อย่างยิง่ ส่วนผสมหรือวัตถุดบิ ทุกรายการ ต้องถูกต้องตามหลักการอิสลาม หรือฮาลาล ทัง้ หมดทุกรายการ” “เมือ่ เป็นเช่นนี้ ทางสินค้ายีห่ อ้ ดัง ยาคูลท์ เกรงว่าวัตถุดบิ บางรายการไม่ฮาลาล ตามหลักการ อิสลาม ทางบริษทั ฯ จึงขอยกเลิกเครือ่ งหมาย ตัง้ แต่วนั ที่ 1 กค 2555 เรือ่ ยไป จึงเรียนให้รบั ทราบ โดยทัว่ กัน” หวังเป็นอย่างยิง่ ว่า พีน่ อ้ งมุสลิมทุกๆท่านที่ ได้รับทราบข่าวคราวจะช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้ บุคคลทีใ่ กล้ชดิ ได้รบั ทราบข้อมูลกันต่อไป

ส�ำนักข่าวมุสลิมไทย www.muslimthaipost.com เว็บไซต์มุสลิมที่มีผู้เข้าชมมากที่สุด


หนังสือพิมพ์ มุสลิมไทยโพสต์ | ปีที่ 1 ฉบับที่ 8

ดัง่ ค�ำกล่าวทีว่ า่ “เส้นทางความส�ำเร็จนัน้ มักไม่ได้โรยไปด้วยกลีบ กุหลาบ หากแต่มนั คือขวากหนามทีม่ าทดสอบจิตใจเราว่าจะสามารถ เดินฝ่ามันไปได้หรือไม่” กับระยะเวลา 3 ปี ทีผ่ ช้ ู ายคนนี้ “อิบรอเฮ็ง เจะอาลี” CEO แห่งค่าย ดีอาร์เอส กรุ๊ป ได้บุกเบิกสร้างโครงการปัตตานีเพลส ทีร่ วบรวมเอาทีอ่ ยูอ่ าศัยไม่วา่ จะเป็น คอนโดมิเนียม โฮมออฟฟิศ และ ศูนย์การค้า Wau Bulan Mall เข้ามาไว้เป็นหนึง่ เดียว กลายเป็นอาณาจักร แห่งความเพียบพร้อมทีโ่ ดดเด่นแห่งเดียวในปัตตานี และภาคใต้ เพือ่ รองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจทีจ่ ะเกิดขึน้ ในอนาคต

อิบรอเฮง เจะอาลี CEO บริษทั ดีอาร์เอส กรุป๊ จ�ำกัด

การท�ำงานทีต่ อ้ งพบกับอุปสรรคนานับปการ บนสถานการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดน ภาคใต้ การต่อสูก้ บั ความเชือ่ มัน่ ของนักลงทุน และ เหล่าสถาบันการเงินทีย่ งั คงกังวลกับผลกระทบ ทีจ่ ะตามมา จนต้องชะลอการตัดสินใจในเรือ่ ง การให้งบประมาณสินเชือ่ เพือ่ ลงทุน ความไม่ เชื่อมั่นของประชาชนทั่วไปในเรื่องความไม่ ปลอดภัยหากต้องเดินทางเข้าสูพ่ นื้ ที่ เป็นต้น จึงนับเป็นปัญหาและอุปสรรคเรียกว่า “ใหญ่หลวง” นักต่อการท�ำธุรกิจในพืน้ ทีด่ งั กล่าว แต่อปุ สรรคและปัญหาดังกล่าว ไม่ได้ทำ� ให้ “อิบรอเฮ็ง” เกิดความท้อแท้จนต้องพับเก็บโปรเจ็ค ยักษ์ให้กลายเป็นเพียงอากาศธาตุ เขากลับตัง้ หน้า ตัง้ ตาและตัดสินใจทีจ่ ะท�ำโครงการในบ้านเกิดของเขา และต้องการเปลี่ยนความคิดของคนภายนอกว่า จังหวัดปัตตานีไม่นา่ กลัวอย่างทีค่ ดิ วันนีโ้ ครงการปัตตานีเพลสได้ถกู เนรมิตให้เห็น เป็นรูปเป็นร่างอย่างมีสเต็ปขัน้ ตอน อย่างโครงการ โฮมออฟฟิศหนึง่ ในสามโครงการของปัตตานีเพลส ได้สร้างแล้วเสร็จและโอนแล้ว 100 % คอนโดมิเนียม คืบหน้าแล้วกว่า 90 % และศูนย์การค้า Wau Bulan Mall เดินหน้าไปแล้วกว่า 70 % โครงการปัตตานีเพลส เป็นโครงการทีม่ ากกว่า ธุรกิจ ในโครงการปัตตานีเพลส เจตนารมณ์แรกเริม่ เพือ่ สร้างศูนย์ตวิ ทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ในภาคใต้เพือ่ ไม่ให้เด็ก นักเรียนใน 5 จังหวัด ต้องไปเรียนพิเศษ เสาร์-อาทิตย์ และปิดเทอมทีห่ าดใหญ่และกรุงเทพฯ (สยามสแควร์ วิสทุ ธานี อืน่ ๆ) นัน้ คือ โครงการปัตตานี เพลส จะเป็น แหล่งช่วยแก้ไขปัญหาสังคม รวมทัง้ การแก้ไขปัญหา ทางการศึกษา แต่ดว้ ยเนือ้ ทีก่ ว่า 10 ไร่ คุณอิบรอเฮ็ง ได้วางโครงการที่สมบูรณ์แบบทั้งด้านที่พักอาศัย, ธุรกิจ และศูนย์การค้า Wau Bulan Community Mall เป็น Commucial Center รองรับนโยบาย ของ AEC ทีเ่ ป็นการค้าเสรีในอาเซียน และจะเป็น Land Mark ทีส่ วยงามแห่งหนึง่ ในจังหวัด

“ธุรกิจในเครือของดีอาร์เอส กรุป๊ โดยเฉพาะ ดีอาร์เอส พร็อพเพอร์ตี้ ซึง่ ดูแลโครงการอสังหาฯ เป็นส่วนใหญ่ โดยยังคงจุดแข็งของบริษทั และ ปรัชญาการท�ำงาน 4 เรือ่ ง คือ 1.ท�ำธุรกิจโดยยืนอยูบ่ นหลักการของศาสนา คือ มีคณ ุ ธรรม (Moral) ไม่ขดั กับหลักการอิสลาม และน�ำผลก�ำไรตอบแทนคืนให้สงั คม 2.ท�ำธุรกิจบนพืน้ ฐานของ Corporate Social Responsibility (CSR) ผลก�ำไรคืนสูผ่ ถ้ ู อื หุน้ อย่างน้อย 5% ต้องคืนให้สงั คมก่อนปันผลก�ำไรให้ผถู้ อื หุน้ 3.Education ท�ำธุรกิจต้องอิงกับการศึกษา การเรียนรู้ เช่น โครงการคอนโดมิเนียมต้องมี ห้องสมุด แม้แต่สวนส่วนกลางก็ตอ้ งเท�ำให้เกิด การเรียนรู้ ตามหลักการของศาสนาอิสลามที่ บอกว่าต้องเรียนรูอ้ ยูต่ ลอดเวลา 4.Innovation หรือนวัตกรรมการก่อสร้าง โดยน�ำเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการพัฒนา โครงการ ตามปรัชญาทีว่ า่ รูปแบบตัวอาคาร องค์ประกอบของโครงการ ไม่วา่ จะเป็น สระว่ายน�ำ้ ฟิตเนส ร้านอาหาร สปา โดยเน้นความเป็นอัตลักษณ์ ของท้องถิน่ ให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ของคนในพืน้ ที่ เน้นอาคารประหยัดพลังงาน ลดโลกร้อน คน อยูส่ บาย รูปแบบการจัดเฟอร์นเิ จอร์มคี วามคงทน เราจะจัดโปรดักส์ทถี่ อื ว่าเป็นนวัตกรรมทุกครัง้ โดยท�ำการศึกษารายละเอียดให้มากทีส่ ดุ โดย

13

ไม่ได้หวังผลก�ำไรมาก จะเห็นว่าทุกโครงการของ ดีอาร์เอสพัฒนาจะสามารถตอบโจทย์ความ ต้องการได้เลย กลับบ้านได้พกั ผ่อน มีศนู ย์กลาง สระว่ายน�ำ้ ฟิตเนส ห้องสมุด มีหอ้ ง Relax มี ห้องอาหาร ทุกโครงการจะเป็นอย่างนัน้

แต่ความส�ำเร็จทัง้ หมดจะเกิดขึน้ ไม่ได้ หาก ขาดองค์ประกอบส�ำคัญขององค์กร “อิบรอเฮ็ง” บอกว่า ดีอาร์เอส กรุป๊ โชคดีทมี่ ี Teamwork ในการท�ำงาน มีความเป็นพีน่ อ้ งและทุกคนล้วนเป็นคนทีม่ คี ณ ุ ธรรม ถึงแม้วจ่ ะมีความหลากหลายด้านศาสนา โดยพนักงาน ดีอาร์เอสฯ จะมีพนักงานทัง้ ศาสนาพุทธ อิสลาม คริสต์ และซิกส์ ในองค์กร เขาไม่ได้มองพนักงานเป็นเพียงแค่ ผูร้ ว่ มงานเท่านัน้ หากแต่มองเป็นคนเก่าแก่ทรี่ ว่ มงาน กันมาช้านาน และทุกคนล้วนมีสว่ นร่วมกับการท�ำงาน ไม่เว้นแม้แต่สถาบันการเงิน ลูกค้า ผูร้ บั เหมา ร้านขายของ ฯลฯ ทุกคนล้วนเป็นเจ้าของและเป็นหุน้ ส่วนบริษทั ในระดับความรับผิดชอบทีต่ า่ งกัน เขาเคารพในแนวคิด และเปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนแสดงความเห็นได้ อย่างเต็มที่ “เรามีกลุม่ ท�ำงาน 3 กลุม่ คือ 1.Operation เช่น งานก่อสร้าง ออกแบบตัวอาคาร 2.กลุ่ม การตลาดและขาย และกลุม่ Financial 3.กลุม่ งาน จะมีการสือ่ สารของเขา ตอนนีเ้ ราไลน์ มีอเี มลล์กรุป๊ โทรศัพท์ เราใช้เทคโนโลยีเต็มที่ เรามีระบบ Network Communication ในองค์กร และทุกคนจะต้องมี Public Mind ทีไ่ ม่ใช่แค่จติ สาธารณะด้านนอก คนทีอ่ ยูใ่ นองค์กรจะต้องมี Human Duration จึงต้องมีนำ�้ ใจในการท�ำงาน สิง่ ทีเ่ ราท�ำอยูต่ อนนี้ เราได้แก้ไขปัญหาและอุปสรรคมากมายตลอด 3 ปี ทีเ่ ราท�ำงานทีป่ ตั ตานีทา่ มกลางปัญหาของ ความมัน่ คง ถ้าเราไม่มคี ณ ุ ธรรม ไม่มี Public Mind เราคงไม่มาถึงวันนีไ้ ด้ โดยได้รบั ความอนุเคราะห์ จากลูกค้า” “เราเน้นทุกโปรดักส์ทที่ ำ� จะต้องตอบสนอง โจทย์ความต้องการของลูกค้า ทัง้ ฟังก์ชนั่ ใช้สอย ความทันสมัย และต้องไม่ตกยุค อย่างศูนย์การค้า Wau Bulan Mall ต้องตอบโจทย์ดว้ ยว่ามัน คือ Community Mall มันเป็นสังคม เป็น Land Mark ในปัตตานี ทีม่ มี ลู ค่าโครงการ 600 ล้านบาท โดยตัง้ เป้ารับรูร้ ายได้ประมาณ 1,200 ล้านบาท / ปี ” ส�ำหรับโครงการปัจจุบนั ทีก่ ำ� ลังเปิดตัวล่าสุด “คุณอิบรอเฮ็ง” ได้เปิดตัวโครงการ Pattani Park ปัตตานี เยือ้ ง Big C ปัตตานี ซึง่ เป็นโครงการทาวน์โฮม จ�ำนวน 33 ยูนติ และคอนโดมิเนียม พืน้ ทีโ่ ครงการ กว่า 6.5 ไร่ โดยแบ่งพืน้ ทีส่ ว่ นกลาง 2 ไร่ ส�ำหรับ ท�ำคลับเฮ้าส์ มีฟติ เนส สปา สระว่ายน�ำ้ และสวน สาธารณะ มูลค่าโครงการ 250 ล้านบาท และโครงการ Auda Place หนองจอก บนเนือ้ ที่ 30 ไร่ เป็นโครงการบ้านเดีย่ ว ขนาด 200-240 ตร.ม. ทีด่ นิ 100 ตร.ว. โดยเป็น Commercial Special Zone มีหา้ งโลตัสเอ็กซ์เพรส และยังมีทาวน์โฮม โดยมี พืน้ ทีส่ วน 3 ไร่ ท�ำเป็นคลับเฮ้าส์ สระว่ายน�ำ้ พืน้ ที่ ส่วนกลาง มูลค่าโครงการประมาณ 300 ล้านบาท คุณอิบรอเฮ็ง และ บริษทั ดีอาร์เอสฯ เป็นหนึง่ ใน บริษทั ฯ ทีพ่ ร้อมทีจ่ ะน�ำธุรกิจ โดยไม่ได้ทำ� เพือ่ ก�ำไรสูงสุดแต่ ตอบแทนให้สงั คม และการให้ผมู้ ี ส่วนร่วมในการท�ำงาน (Stake Holder) ได้แก่ ลูกค้า พนักงาน สถาบันการเงิน ผูร้ บั เหมา สังคม อืน่ ๆ มีสว่ นทีไ่ ด้ประโยชญน์รว่ มกัน

ส�ำนักข่าวมุสลิมไทย www.muslimthaipost.com เว็บไซต์มุสลิมที่มีผู้เข้าชมมากที่สุด


14

หนังสือพิมพ์ มุสลิมไทยโพสต์ | ปีที่ 1 ฉบับที่ 8 อาคาร IB Gold IB Place Hatyai

DRS Group ผู้บุกเบิกพัฒนา โครงการอสังหาฯ ยักษ์ใหญ่ของภาคใต้ โชว์ศกั ยภาพเดินหน้าพัฒนาโครงการ คุณภาพเยีย่ ม Pattani Place ล่าสุด ความคืบหน้าห้าง Wau Bulan Mall คืบหน้า 52 % พืน้ ทีข่ ายให้เช่า ขายแล้ว 65 % คาดส่งมอบพืน้ ทีต่ กแต่งร้านค้า ต้นเดือน พ.ย.55 พร้อมเปิด Grand Opening 23 ธ.ค.55 ขณะที่ โครงการ IB Place หาดใหญ่ อาคาร C ก่อสร้าง แล้วเสร็จ 100% ทีเ่ หลือคือเดินสาย ไฟฟ้า -ประปา มัน่ ใจภายใน 2 เดือนครึง่ โครงสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ 100 % พร้อมเปิดให้เข้าอยู่ ธ.ค.55 แน่นอน

นายวศวรรษ สายท่าเสา Vice President (MKT) บริษทั ดีอาร์เอสฯ

นายวศวรรษ สายท่าเสา Vice President ( MKT) บริษทั ดีอาร์เอส พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด กล่าวถึง ภาพรวมการตลาดของบริษทั ว่า บริษทั ฯมีนโยบาย การตลาดในเรือ่ งการท�ำ White Project หรือ “โครงการสีขาว” พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ 2 ประเภท คือ บ้าน และคอนโดมิเนียม และ Community Mall ในรูปแบบทัง้ ขายและให้เช่า ปัจจุบนั มีโครงการทีบ่ ริษทั ได้พฒ ั นา ได้แก่ 1.โครงการปัตตานีเพลส แบ่งเป็น โฮมออฟฟิศ คอนโดมิเนียม และศูนย์การค้า Wau Bulan Mall ขณะนีข้ ายพืน้ ทีใ่ ห้เช่าแล้ว 65% ของพืน้ ที่ 6,900 ตร.ม. คาดส่งมอบพืน้ ทีต่ กแต่งร้านค้าต้นเดือน พ.ย. 2555 นี้ และพร้อมเปิด Grand Opening 23 ธ.ค. 2555 นี้ 2.โครงการ IB Place หาดใหญ่ ท�ำยอดขายแล้ว 100% ความคืบหน้าด้านการก่อสร้าง ขณะนี้ อาคาร C

คุณลินดา เบญจคาร Sale Director บริษทั ดีอาร์เอสฯ

คุณลินดา เบญจคาร Sale Director บริษทั ดีอาร์เอส พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด กล่าวถึงกิจกรรม CSR ของบริษทั ว่าทีผ่ า่ นมาบริษทั ได้นำ� ผลก�ำไรจากการท�ำ ธุรกิจส่วนหนึง่ มาตอบแทนสังคม ไม่วา่ จะเป็น การ บริจาคเงินให้กบั มอ.หาดใหญ่, การสนับสนุนทีมฟุตบอล หาดใหญ่ FC และร่วมแจกรางวัลฟุตบอลยูโร, บริจาค งบประมาณ 2.5 ล้านบาท ร่วมสร้างมัสยิดในมหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ และยังมีแผนการน�ำผลก�ำไรจากการท�ำ ธุรกิจจัดโครงการรักบ้านเกิด ด้วยการให้หวั หน้าชุมชน คัดเลือกเยาวชน จ�ำนวน 40 คนเข้าร่วมโครงการ และตั้งเป็นกองทุนเพื่อการศึกษา และทุกอาทิตย์ จะน�ำนักศึกษามาอบรมเพือ่ ให้เข้าโครงการ ตัง้ เป้าหมาย ให้เรียนวิชาชีพเฉพาะ โดยช่วยเหลือเป็นทุนการศึกษา จนจบหลักสูตร และหลังจากเรียนจบก็ให้นกั ศึกษา เหล่านีก้ ลับบ้านไปพัฒนาบ้านเกิดของตนเอง ทัง้ นี้ หากมีมลู นิธหิ รือองค์กรอืน่ ๆ จะขอมีสว่ นร่วมในการท�ำ ประโยชน์เพือ่ สังคม ทางบริษทั ก็ไม่ได้ปดิ กัน้ แต่ อย่างใด นอกจากนี้ ยังมีจำ� นวนบุคลากรทีส่ ามารถ รองรับดูแล

อาคารศูนย์การค้า Wau Bulan Community Mall

ด�ำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ 100 % 3.โครงการ Pattani Park ปัตตานี แบ่งเป็นคอนโด มิเนียม จ�ำนวน 45 ยูนติ ขนาด 28 ตร.ม.ขึน้ ไป ขนาด 1-2 ห้องนอน ราคาเริม่ ต้นที่ 930,000 บาท และทาวน์โฮม มีให้เลือก 2 แบบ ทั้งแบบ A และ B ราคาเริ่มต้นที่ 3.6 ล้านบาท พร้อมด้วยสิง่ อ�ำนวยความสะดวก เช่น คลับเฮ้าส์ สระว่ายน�ำ้ สปา บนท�ำเลทีโ่ ดดเด่นใกล้ Big C ปัตตานี โดยจะเริม่ Pre Sale ในวันที่ 1 กันยายน 2555 นี้ 4.โครงการ The Grand IB หาดใหญ่ คอนโด มิเนียม 25 ชัน้ พร้อมสิง่ อ�ำนวยความสะดวก และ Community Mall 5.Auda Place หนองจอก บนเนื้อที่ 30 ไร่ เป็นโครงการบ้านเดีย่ ว ขนาด 200-240 ตร.ม. ทีด่ นิ 100 ตร.ว. โดยเป็น Commercial Special Zone มี ห้างโลตัสเอ็กซ์เพรส และยังมีทาวน์โฮม โดยมีพนื้ ทีส่ วน 3 ไร่ ท�ำเป็นคลับเฮ้าส์ สระว่ายน�้ำ พื้นที่ส่วนกลาง ราคาเริม่ ต้นที่ 3.2 ล้านบาท มูลค่าโครงการประมาณ 300 ล้านบาท เริม่ เปิดขายวันที่ 8-9 กันยายน 2555 นี้ “เรามีเป้าหมายที่จะสร้างแบรนด์ของ ดีอาร์เอส ให้มคี วามแข็งแกร่ง พัฒนาโครงการ ทีอ่ ยูอ่ าศัยโดยเน้นจับกลุม่ ลูกค้าทัง้ 3 กลุม่ คือ ระดับล่าง-กลาง-บน โดยจะใช้โลเกชั่นเป็นตัว ก�ำหนดนโยบายทางการตลาด ทัง้ นี้ เราต้องการ ทีจ่ ะพัฒนาโครงการให้ครอบคลุมกลุม่ เป้าหมาย โดยไม่ทงิ้ เรือ่ ง White Project นัน่ คือการพัฒนา โครงการตามหลักการทางศาสนานัน่ เอง” อาคาร IB b IB Place Hatyai

นายธีรภัทร สงประเสริฐ Construction Manager บริษทั ดีอาร์เอสฯ

ในส่วนของความคืบหน้าโครงการ Pattani Place นายธีรภัทร สงประเสริฐ Construction Manager บริษทั ดีอาร์เอส พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด กล่าวว่า ขณะนี้ ก�ำลังขึน้ โครงสร้างชัน้ 4 ของตัวศูนย์การค้า Wau Bulan Mall พร้อมทัง้ ก�ำลังด�ำเนินการติดกระจกรอบตัวห้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในสิน้ เดือนสิงหาคม 2555 นี้ ทางด้านโครงการคอนโดมิเนียม IB Place หาดใหญ่ นายธีรพัฒน์กล่าวว่า ขณะนีอ้ าคาร IB Gold โครงสร้างและ ก่ออิฐแล้วเสร็จ 100% และเดินสายไฟฟ้า ประปาด�ำเนินการ แล้วประมาณ 50 % อาคาร IB B โครงสร้างก่ออิฐ ก�ำลัง จะถึงชัน้ 7 เดินสายไฟฟ้าและประปาถึงชัน้ ที่ 5 แล้ว อาคาร IB C ก�ำลังวางพืน้ ในชัน้ ที่ 5 เดินสายไฟฟ้า และประปาถึงชัน้ 3 คาดว่าภายใน 2 เดือนครึง่ โครงสร้างจะแล้วเสร็จทุกอาคาร และพร้อมให้ลกู ค้า ทีจ่ องเข้าอยูไ่ ด้ในเดือนธันวาคม 2555 อย่างแน่นอน

นางสาวยสุตมา เฉิดจินดา Markerting manager บริษทั ดีอาร์เอสฯ

เกี่ ย วกั บ โปรโมชั่ น ของทั้ ง สองโครงการ นางสาวยสุตมา เฉิดจินดา Markerting manager บริษทั ดีอาร์เอส พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด กล่าวว่า ขณะนี้ ทัง้ 2 โครงการมีลกู ค้าให้ความสนใจจองเต็มแล้ว 100% และในส่วนของโครงการ Pattani Park ปัตตานี ขณะนี้ มีโปรโมชัน่ ฉลองเปิดตัวโครงการ ด้วยการ แถม เครือ่ งใช้ไฟฟ้า ไม่วา่ จะเป็น ทีวี ตูเ้ ย็น เครือ่ งท�ำน�ำ้ อุน่ และไมโครเวฟ พร้อมส่วนลดอืน่ ๆ อีกมากมาย สนใจสามารถเยีย่ มชมห้องตัวอย่าง หรือ สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ที่ โทร. 081-738-3684 (คุณลินดา), 089-894-7413 (คุณมามา), 081-748-1188 (คุณอุสนา) และ 081-989-8044 (คุณตาล)

ส�ำนักข่าวมุสลิมไทย www.muslimthaipost.com เว็บไซต์มุสลิมที่มีผู้เข้าชมมากที่สุด


หนังสือพิมพ์ มุสลิมไทยโพสต์ | ปีที่ 1 ฉบับที่ 8

15

เมือ่ เอ่ยถึงเจ้าต�ำหรับเครือ่ งเทศคุณภาพในประเทศไทยแบรนด์ “อินเดียน ช้อยส์” ของ บริษทั อินเตอร์ เฮิรบ์ จ�ำกัด เชือ่ ได้เลยว่า จะต้องคุน้ หูและเคยเห็นตามห้างสรรพสินค้าทัว่ ไปอย่างแน่นอน ด้วยแพ็คเกจทีเ่ ป็นเอกลักษณ์บวกกับคุณภาพของเครือ่ งเทศแท้ 100 % จนท�ำให้ใครหลายคนต่างติดอกติดใจ จนต้องหาซือ้ ไปใช้ ปรุงอาหารทีบ่ า้ นแทบทุกครัวเรือน

อับดุลฮาลีม (อดุลย์) เดชเลย์ กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั อินเตอร์ เฮิรบ์ จ�ำกัด ผูบ้ ริหาร ผูม้ วี สิ ยั ทัศน์กว้างไกลทีม่ คี วามฝันต้องการให้ผลิตภัณฑ์เครือ่ งเทศซึง่ เป็นธุรกิจหลักของบ้าน ได้รบั การยอมรับ และนิยมใช้กนั อย่างแพร่หลายทัว่ ประเทศ ภายใต้ชอื่ บริษทั อินเตอร์ เฮิรบ์ จ�ำกัด อับดุลฮาลีม เท้าความว่า อินเตอร์ เฮิรบ์ เริ่มจดทะเบียนการค้ามาตั้งแต่ปี 2550 โดยก่อน หน้านีค้ รอบครัวของเขาได้ทำ� ธุรกิจเกีย่ วกับเครือ่ งเทศ มาช้านาน โดยถือเป็นตระกูลทีท่ ำ� การค้าเกีย่ วกับ เครือ่ งเทศมาก่อน กอปรกับอุปนิสยั ส่วนตัวเป็นคน ชอบท�ำอาหาร และมีฝมี อื ในด้านการท�ำอาหาร แบบอิสลามอยูแ่ ล้ว มีการเดินทางไปยังสถานทีต่ า่ งๆ ตลอดเวลา ท�ำให้ตอ้ งการวัตถุดบิ ทีม่ คี ณ ุ ภาพมาใช้

ในการท�ำอาหาร ซึง่ ในบางท้องทีไ่ ม่มี ในขณะที่ ครอบครัวก็ผลิตเครือ่ งเทศส่งไปยังหัวเมืองต่างๆ ทัง้ อยุธยา ชลบุรี เชียงใหม่ ตรัง นราธิวาส และ ตลาดใหญ่ใน กทม. อยูแ่ ล้ว โดยส่งขายครัง้ ละ 50100 กิโลกรัม จึงมีแนวคิดทีจ่ ะกระจายผลิตภัณฑ์ สินค้าออกไปทัว่ ๆ ประเทศ จึงเริม่ ปรึกษาเอเจนซี่ พร้อมกับศึกษาข้อมูลรายละเอียดการกระจาย สินค้าออกสูผ่ บู้ ริโภคอย่างต่อเนือ่ ง

หลังจากทีไ่ ด้ปรึกษารวมทัง้ ศึกษาการตลาดจึง ตกผลึกทางความคิดของการพัฒนาสินค้านั่นคือ การสร้าง “แบรนด์” ให้กบั สินค้า โดย อับดุลฮาลีม ต้องการที่จะให้เครื่องเทศเป็นสินค้าที่ผู้คนทั่วไป สามารถใช้ได้ โดยไม่เจาะจงแต่เฉพาะมุสลิมเท่านัน้ เขาจึงร่วมกันกับทีมงานคิดชือ่ แบรนด์ตา่ งๆ ทีเ่ มือ่ ฟังแล้วมีความเป็นกลาง และบ่งบอกถึงความเป็น เครือ่ งเทศคุณภาพชัน้ หนึง่ “เราระดมความคิดกันในเรื่องการตั้งชื่อ แบรนด์ โดยค้นหาถึงทีม่ าทีไ่ ปรวมไปถึงจุดเด่นของ ตัวผลิตภัณฑ์ ด้วยการคิดถึงต้นก�ำเนิดเครือ่ งเทศ มาจากแหล่งไหนจนได้ค�ำตอบนั่นคือประเทศ อินเดียตอนใต้ เป็นต้นก�ำเนิดเครือ่ งเทศคุณภาพ ของโลก จึงได้คำ� ว่า “อินเดียน” จากนัน้ เราจึง หาค�ำที่มาต่อท้ายที่มีความหมายและเมื่อฟัง แล้วกลายเป็นค�ำทีค่ นุ้ หู เราจึงมองถึงแนวทาง ของเชฟทีป่ ระกอบอาหาร คือ เวลาทีเ่ ขาจะสร้าง แบรนด์ขนึ้ มามักจะลงท้ายด้วยค�ำว่า “ช้อยส์” เราจึงน�ำเอาค�ำว่า “อินเดียน” มาผสมกับค�ำว่า “ช้อยส์” จึงกลายมาเป็นแบรนด์ “อินเดียนช้อยส์” ในปัจจุบนั ” หลังจากทีไ่ ด้ชอื่ แบรนด์แล้ว สิง่ ต่อมาที่ อับดุลฮาลีม มองต่อก็คอื “สโลแกน” โดยใช้ประโยคทีว่ า่ “แล้วคุณ

จะรูว้ า่ เครือ่ งเทศทีด่ เี ป็นอย่างไร” เพือ่ สร้างจุดเด่น และความน่าค้นหาของตัวสินค้า ทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ ในส่วน ของ “แพ็คเกจจิง้ ” ส�ำหรับบรรจุผลิตภัณฑ์กม็ คี วาม ส�ำคัญไม่ยงิ่ หย่อนไปกว่ากัน ซึง่ กว่าจะได้รปู แบบ บรรจุภณ ั ฑ์ทมี่ คี วามสวยงาม และรายละเอียดของ ผลิตภัณฑ์ ไม่วา่ จะเป็น รูปแบบโลโก้ ตัวหนังสือ สีสนั ของตัวหนังสือและบรรจุภณ ั ฑ์ ล้วนมาจากก�ำลัง ความคิดของทีมงานที่มีเพียงไม่กี่ชีวิต ท�ำให้วันนี้ “อินเดียน ช้อยส์” กลายเป็นผลิตภัณฑ์ทมี่ ขี ายตาม ท้องตลาดทัว่ ไปทัว่ ทุกภาคของประเทศ มีขายตาม ห้างสรรพสินค้าชัน้ น�ำ ไม่วา่ จะเป็น ห้างเทสโก้โลตัส กว่า 100 สาขา ท็อปส์ แม็กแวลู้ สหฟาร์ม ตัง้ ฮัว่ เส่ง โตคิว สหกรณ์กรุงเทพ อ�ำพรอยุธยา ริมปิงเชียงใหม่ ซุปเปอร์ซีปภูเก็ต คลังพลาซ่าโคราช ยงสงวน อุบลราชธานี ฯลฯ เป็นต้น ตลอดระยะเวลา 5 ปีแห่งความส�ำเร็จดังกล่าว อับดุลฮาลีม บอกว่าใช่วา่ จะได้มาง่ายดายนัก มีหลาย ครัง้ ทีง่ านออกมาไม่สำ� เร็จ และต้องเอากลับมาปรับปรุง แก้ไขและพัฒนาอยูบ่ อ่ ยครัง้ แต่สงิ่ ทีท่ ำ� ให้ทมี งาน ไม่รสู้ กึ ย่อท้อและเหน็ดเหนือ่ ยกับการท�ำงานนัน่ ก็คอื “ความเข้าใจ” และ “ก�ำลังใจ” ทีไ่ ด้จากผูบ้ ริหารคนนี้ เพราะเขาคิดว่าการท�ำงานของ อินเตอร์ เฮิรบ์ เป็น การท�ำงานอย่างมีสเต็ปขัน้ ตอน

การบริหารงานของ อับดุลฮาลีม จะเป็นในลักษณะ การดูแลแบบพีน่ อ้ ง มองทุกคนเป็นสมาชิกในครอบครัว ให้ทมี งานท�ำงานสบายๆ สามารถแสดงออกทางความคิด ได้อย่างเต็มที่ ในการท�ำธุรกิจก็ไม่ได้พงุ่ เป้าไปทีผ่ ล ก�ำไรเพียงอย่างเดียว เขาเน้นการท�ำงานในลักษณะ ทีไ่ ม่กดดัน เคารพความคิดและการตัดสินใจของทีม งานจึงไม่แปลกใจเลยว่า อินเตอร์ เฮิรบ์ จะเดินทาง มาไกลและประสบความส�ำเร็จอย่างเช่นทุกวันนี้ “ในการท�ำงาน เราจะท�ำงานร่วมกันเป็น เหมือนพีน่ อ้ ง เราเน้นเรือ่ งของบุคลากร เป็นหลัก ส�ำคัญ และคิดเสมอว่าไอเดีย หรือแนวคิดของคน ในองค์กรคือสิง่ ทีส่ ำ� คัญ การน�ำเอาความคิดของ ทุกคนในองค์กรมาคิดวิเคราะห์รว่ มกันผ่านการ ประมวลจนตกผลึกได้ผลลัพธ์ทดี่ อี อกมา มีการ ร่วมท�ำกิจกรรมทางสังคม ท�ำอย่างไรให้ผคู้ นรูจ้ กั สิ่งที่ส�ำคัญคือ ความมั่นใจในตัวสินค้าของเรา เราต้องการจุดชนวนความคิดให้กบั คนรุน่ หลัง ทีไ่ ม่ได้มปี จั จัยจ�ำนวนมาก ให้มคี วามคิดในเรือ่ ง ของโอกาส เมือ่ มีแบรนด์ มีแพ็คเกจจิง้ ทีส่ วยงาม วางในต�ำแหน่งทีด่ อี ย่างลงตัว เป็นการเพิม่ มูลค่า ซึง่ ถือว่าส�ำคัญมาก ผลิตภัณฑ์สนิ ค้าทุกชิน้ ล้วนใส่แนวคิดทัง้ หมด เรามีทมี งานทีช่ ว่ ยกันคิด ช่วยกันสร้าง ทัง้ คิดแพ็คเกจ การตลาด” สิง่ ที่ อับดุลฮาลีม ต้องการจะบอกอีกข้อนัน่ คือ เขาท�ำธุรกิจโดยน�ำเอาหลักการของศาสนาอิสลาม เข้ามาใช้ เพราะเขาต้องการแสดงให้เห็นสังคมมุสลิม หรือสังคมทัว่ ไปได้เห็นว่า มุสลิมก็สามารถบริหารจัดการ ธุรกิจจนประสบความส�ำเร็จและสมบูรณ์แบบได้ โดยไม่ตอ้ งทุม่ งบประมาณมากมายในการลงไปเสีย่ ง กับตลาด เพียงแค่ทำ� หน้าทีข่ องตนทีร่ บั ผิดชอบให้สดุ ความสามารถ ท�ำงานเป็นทีม ให้ความรักและให้เกียรติ เพือ่ นร่วมงาน มองทุกคนเป็นพีน่ อ้ ง เป็นสมาชิกใน ครอบครัว ร่วมกันสร้าง ร่วมกันท�ำ ถ้าส�ำเร็จก็เจริญ เติบโตไปด้วยกัน

“ทัง้ หมดทีก่ ล่าวมา อยากจะให้นกั ธุรกิจมุสลิม ทุกท่านสามารถลุกขึน้ มาพัฒนาสินค้า และลดความ กดดัน โดยยึดหลักการทีว่ า่ ถ้าส�ำเร็จไม่ใช่เรา เป็น พระเจ้าให้ ไม่สำ� เร็จก็พระเจ้าให้ ท�ำให้ทกุ ครัง้ ที่ เราล้มเหลวก็สามารถทีจ่ ะยืนได้ และสามารถ ปลอบใจหรือให้ก�ำลังใจกับเพื่อนร่วมงานได้ ทัง้ หมด ทัง้ หมดจึงบอกว่า 5 ปีจงึ มายืนอยูจ่ ดุ ตรง นีไ้ ด้ ต้องลงลึกถึงรายละเอียด ส�ำคัญคือ ฟังความคิด คนรอบข้าง ให้เกียรติซงึ่ กันและกัน เราก็จะได้ คุณภาพของงานในทุกเรือ่ ง ในการท�ำงานเรา จะไม่พดู ถึงความซือ่ สัตย์ เพราะอย่างทีบ่ อกว่า เมือ่ เรามอบถึงอัลเลาะห์ ซ.บ. สิง่ เหล่านีจ้ ะต้อง เป็นสิง่ ทีเ่ ราต้องท�ำอยูแ่ ล้ว วันนีค้ นทีเ่ ก่งมีเยอะ แต่สงิ่ ทีข่ าดคือคุณธรรม และคนหนึง่ ทีเ่ ขาจะมี คุณธรรมก็คอื คนทีร่ จู้ กั กับพระเจ้าอย่างแท้จริง เพียงแค่ทำ� อย่างเต็มทีเ่ พราะทัง้ หมดอยูท่ อี่ ลั เลาะห์ ซ.บ. เราจะท�ำอะไรทุกอย่างจะออกมาสมบูรณ์ทงั้ หมด ไม่วา่ จะเป็น การกิน การนอน การเดิน การนัง่ การด�ำเนินชีวติ อยูก่ บั ครอบครัว อยูก่ บั สังคม ทุกอย่างจะสวยงามถ้าเราท�ำตามแบบอย่างของ ท่านศาสดามูฮำ� หมัด ซ.ล. เพราะอิสลามวางแบบ อย่างมา 1,400 กว่าปี ในรูปแบบทีส่ วยแล้ว เป็น กฎหมายและเป็นรัฐธรรมนูญเดียวทีไ่ ม่ถกู ฉีกใน อิสลาม อัลกุรอานไม่เคยถูกท�ำร้าย เพราะอัลกุรอาน ถูกวางแบบอย่างอย่างถูกต้องจนถึงวันสุดท้าย” “วันนีห้ ากเราทุกคนทีเ่ ป็นมุสลิมสามารถทีจ่ ะ ด�ำเนินธุรกิจตามแบบอย่างทีศ่ าสดาท�ำ ตามแบบ อย่างทีอ่ สิ ลามวางไว้ได้รบั ความส�ำเร็จแน่นอน และ ไม่ใช่เพียงแค่สำ� เร็จในเรือ่ งของทรัพย์สนิ ทีม่ ากขึน้ หรือความใหญ่โตของบริษทั แต่เป็นความส�ำเร็จ ของบริษทั เพือ่ นร่วมงาน เป็นความส�ำเร็จของ ครอบครัว และเป็นความส�ำเร็จของคนมุสลิมด้วย วันนีม้ สุ ลิมสามารถไปยืนอยูค่ กู่ บั ธุรกิจของคน ทีไ่ ม่ใช่มสุ ลิมในรูปแบบทีเ่ ป็นของคนอิสลาม”

ส�ำนักข่าวมุสลิมไทย www.muslimthaipost.com เว็บไซต์มุสลิมที่มีผู้เข้าชมมากที่สุด


16

หนังสือพิมพ์ มุสลิมไทยโพสต์ | ปีที่ 1 ฉบับที่ 8

ส�ำนักข่าวมุสลิมไทย

เมื่อต้นปีที่ผ่านมามีการถกเถียงกันถึงการหาวิธีปลูกฝังนิสัย รั ก การอ่ า นในหมู ่ เ ยาวชนอาหรับ หลังจากมูลนิธิ Arab Thought Foundation’s Fikr เปิดเผยรายงานการพัฒนาด้านวัฒนธรรมประจ�ำปี ครัง้ ที่ 4 เมือ่ เดือนมกราคมทีผ่ า่ นมา ซึง่ ระบุวา่ เยาวชนอาหรับใช้เวลา ในการอ่านหนังสือเฉลีย่ ปีละ 6 นาที เมือ่ เปรียบเทียบกับเยาวชนใน ตะวันตกทีอ่ า่ นหนังสือเฉลีย่ ปีละ 12,000 นาที

ส�ำนักข่าวมุสลิมไทย Amal Mohammed Banouna ศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัย Umm al-Qura University ในมักกะฮ์ เปิดเผย ผลการศึกษาวิจยั ทีร่ ะบุวา่ กว่าร้อยละ 90 ของผูป้ กครอง และครูในราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียสนับสนุน การเรียนการสอนวิชาเพศศึกษาในโรงเรียนของรัฐ อาจารย์อามัล กล่าวว่า เด็กในวัย 3-8 ปี มีพฒ ั นาการ ในความอยากรูอ้ ยากเห็นเกีย่ วกับเรือ่ งเพศ โดยมีการตัง้ ค�ำถามกับผูป้ กครอง และส�ำรวจอวัยวะต่างๆ ของตัวเอง รวมทัง้ แสวงหาความรูจ้ ากโลกรอบๆ ตัวเองด้วย ซึง่ บางครัง้ ค�ำถามทีเ่ ด็กๆ ถามออกมาอย่างไร้เดียงสาอาจท�ำให้ผใู้ หญ่ ต้องรูส้ กึ กระอักกระอ่วนใจ ทัง้ นี้ อาจารย์อามัลเคยท�ำงานวิจยั ด้านเด็กมาแล้วเมือ่ ครัง้ เรียนระดับปริญญาโทที่ Hull University ประเทศอังกฤษ ซึง่ งานวิจยั ของเธอได้รบั การยอมรับในทีป่ ระชุมนักวิจยั ใน อังกฤษ และผลงานดังกล่าวจะถูกน�ำเสนอในทีป่ ระชุมนานาชาติ ด้านการศึกษาปฐมวัยทีจ่ ดั ขึน้ ทีโ่ ปรตุเกสในปีนี้ การวิจัยครั้งนี้เริ่มจากการเก็บข้อมูลในกรุงริยาด และเจดดะห์ โดยการสอบถามประชาชน 500 คน และมี การสัมภาษณ์ผปู้ กครอง ครู และผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการศึกษา ปฐมวัย ซึง่ พบว่า ร้อยละ 47 ของผูเ้ ป็นบิดากล่าวว่ารูส้ กึ ยาก ทีจ่ ะตอบค�ำถามเกีย่ วกับเรือ่ งเพศทีล่ กู ถาม และประมาณ ร้อยละ 87 กล่าวว่า รูส้ กึ กระอักกระอ่วนอย่างมากเมือ่ ลูกถาม ค�ำถามเกีย่ วกับเรือ่ งเพศ จนท�ำให้พยายามเลีย่ งทีจ่ ะตอบ ค�ำถามโดยท�ำเป็นไม่สนใจ ทัง้ นี้ ควรมีการจัดอบรมให้ทงั้ ผูป้ กครองและครู ทราบถึงวิธกี ารทีจ่ ะรับมือกับค�ำถามเหล่านี้ อย่างไรก็ตาม ในปี 2553 หนังสือพิมพ์อาหรับนิวส์ เคยตีพมิ พ์รายงานทีค่ ล้ายๆ กันนี้ ซึง่ ระบุวา่ ร้อยละ 80 ของ พ่อ-แม่ชาวซาอุดเี้ ห็นด้วยกับการสอนเพศศึกษาในโรงเรียน และร้อยละ 40 ของพ่อชาวซาอุดบี้ า่ ยเบีย่ งทีจ่ ะตอบปัญหา ประเภทนี้ ในครัง้ นัน้ Mohammed al-Sheddi สมาชิกสภาชูรอ และคณะกรรมาธิการด้านสิทธิมนุษยชน กล่าวว่า ควรให้ ความรูก้ บั เด็กๆ เท่าทีจ่ ำ� เป็น เพือ่ ให้เขาสามารถปกป้องตัวเอง จากการถูกละเมิด และความรูจ้ ะท�ำให้เขาสามารถแยกแยะ ระหว่างความถูก-ผิด รวมทัง้ การตกเป็นเหยือ่ ของการล่อลวง

รายงานดังกล่าวยังระบุวา่ ชาวอาหรับแต่ละคนอ่าน หนังสือเฉลีย่ ปีละ 1/4 หน้า ในขณะทีช่ าวอเมริกนั อ่านหนังสือ เฉลีย่ ปีละ 11 เล่ม และชาวอังกฤษอ่านหนังสือเฉลีย่ ปีละ 7 เล่ม หลังเปิดเผยรายงานดังกล่าว มีการแสดงความคิดเห็น ทัง้ ทีต่ งั้ ข้อสงสัยผ่านทางสือ่ สังคม เช่น ทวิตเตอร์ อาทิ แนะน�ำ ให้เร่งสนับสนุนการใช้ E-Books เพือ่ สร้างนิสยั รักการอ่านในหมู่ เยาวชนระดับอุดมศึกษา บางคนโทษว่าสาเหตุทเี่ ด็กไม่อยาก อ่านหนังสือ มาจากการจัดสภาพแวดล้อมทีไ่ ม่เหมาะสมกับ การศึกษาเล่าเรียน รวมทัง้ ทีค่ รอบครัวไม่เห็นความส�ำคัญในการ พาลูกๆ ไปห้องสมุด และมีความเห็นพ้องต้องกันว่า ครอบครัว ชาวอาหรับไม่คอ่ ยพาลูกๆไปห้องสมุด โดยส่วนมากจะใช้เวลา ร่วมกันในการดูโทรทัศน์ และแสดงความคิดเห็นเกีย่ วกับรายการ โทรทัศน์ตา่ งๆ มากกว่า ทางด้านนักศึกษามหาวิทยาลัยหลายคนยอมรับว่า นิสยั รักการอ่านเพิง่ เกิดขึน้ เมือ่ พวกเขาได้เข้าเรียนระดับอุดมศึกษานีเ่ อง ทัง้ นีเ้ พราะต้องค้นคว้าข้อมูลในการท�ำรายงาน และได้พบว่า เมือ่ ได้อา่ นมากขึน้ ก็ยงิ่ ได้รบั ความรู้ และรูส้ กึ ตัวว่าฉลาดมากขึน้ ในเดือนเมษายน ปี 2554 มีการเปิดเผยรายงานทีส่ ำ� รวจ โดย Maktoob Research ของ Yahoo! ฉบับหนึง่ โดยสอบถาม ผูเ้ ข้าร่วมโครงการจ�ำนวน 3,667 คน ซึง่ ร้อยละ 65 ของจ�ำนวนนี้

ส�ำนักข่าวมุสลิมไทย หน่วยต�ำรวจของอิสราเอลรายงานว่า มุสลิม ปาเลสไตน์จากเขตเวสต์แบงก์ เกือบ 100,000 คน หลั่งไหลเข้าไปยังบริเวณมัสยิดอัล-อักซอ เขตเมืองเก่าเยรูซาเล็ม เพือ่ ร่วมกันละหมาด ในวันศุกร์แรกของเดือนรอมฎอน Micky Rosenfeld โฆษกต�ำรวจอิสราเอลระบุวา่ มี ชาวมุสลิมเรือนแสนเดินทางไปนมาซที่ เทมเพิล่ เม้าท์ (Temple Mount) อารามส�ำคัญอันดับ 2 ของยิวทีถ่ กู ท�ำลายไปแล้วโดยชาวโรมัน และเชือ่ ว่ามีรากฐานอยูใ่ ต้ อัล-อักซอปัจจุบนั แต่ไม่มรี ายงานความไม่สงบเกิดขึน้ ต�ำรวจและทหารอิสราเอลออกข้อก�ำหนดแก่มสุ ลิม ในเวสต์แบงก์ ทีจ่ ะเดินทางเข้าไปนละหมาดทีอ่ ลั -อักซอ โดยอนุญาตให้เข้าไปได้เพียงวันละ 5,000 คน แต่มกี าร

เป็นผูม้ อี ายุตำ�่ กว่า 25 ปี พบว่า 1 ใน 5 ของผูเ้ ข้าร่วมในการส�ำรวจ อ่านหนังสือเป็นประจ�ำ และ 1 ใน 3 ของผูร้ ว่ มการส�ำรวจแทบ จะไม่ หรือไม่เคย อ่านหนังสือเพือ่ ความบันเทิง การส�ำรวจดังกล่าวยังแสดงตารางเปรียบเทียบพฤติกรรม การอ่านทีค่ ล้ายคลึงกัน ในหมูป่ ระเทศสมาชิกสันนิบาตอาหรับ ซึง่ พบว่า สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ อยูอ่ นั ดับ 5 ซึง่ มีผบู้ รรยาย สรรพคุณตัวเองว่าเป็นผู้อ่านหนังสือเป็นประจ�ำเพียงร้อยละ 22 ส่วน 4 อันดับน�ำ คือ บาห์เรน อียปิ ต์ โมร็อกโก และอิรกั การขาดโอกาสในการศึกษาในประเทศอาหรับทีย่ ากจน เป็นปัจจัยหนึง่ ทีท่ ำ� ให้คา่ เฉลีย่ ปรากฏผลออกมาต�ำ่ มาก ผลส�ำรวจ ของสันนิบาตอาหรับเปิดเผยว่า ชาวตะวันออกกลางประมาณ 100 ล้านคน หรือประมาณ 1 ใน 3 ของประชาชนในตะวันออกกลาง ต้องแสวงหาการศึกษาเล่าเรียนด้วยความยากล�ำบาก และอีก 1 ปัจจัยทีท่ ำ� ให้การอ่านในกลุม่ ชาวอาหรับลดน้อยลง ก็คือ ชาวอาหรับรุ่นใหม่เลือกอ่านหนังสือภาษาอังกฤษมาก Noura Farouq ครูในเอมิเรตส์เปิดเผยกับสือ่ เมือ่ เดือนเมษายน ทีผ่ า่ นมาว่า ตลอด 20 ปีของการมีอาชีพครู เธอพบว่านักเรียน ให้ความส�ำคัญกับการศึกษาภาษาอาหรับลดน้อยลง โดย ครอบครัวสนับสนุนให้เรียนภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นเพื่อผล ประโยชน์ในด้านการงานอาชีพ

ผ่อนปรนให้นำ� ครอบครัวเข้าไปได้ดว้ ย ยกเว้นชาย ชาวปาเลสไตน์ทมี่ อี ายุตำ�่ กว่า 40 ปี ยังคงถูกห้าม มิให้เข้าไปในบริเวณนี้ โฆษกของหน่วยงานทีจ่ ดั การเกีย่ วกับกิจการ พลเรือนปาเลสไตน์เปิดเผยว่า ปีนอี้ สิ ราเอลคืนภาษี และค่าระวางสินค้าให้กบั หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบของ ปาเลสไตน์กอ่ นเวลาทีก่ ำ� หนด นับว่าเพือ่ แสดงมิตรไมตรี เนือ่ งในโอกาสเดือนรอมฎอน โดยเงินภาษีทคี่ นื มา จ�ำนวน 40 ล้านดอลล่าร์ เมือ่ วันที่ 18 ก.ค. เป็นเงินเดือน ประจ�ำเดือนกรกฎาคม ทีจ่ ะต้องน�ำไปจ่ายให้กบั เจ้าหน้าทีป่ าเลสไตน์ ซึง่ ตามปกติแล้วเงินก้อนนี้ กว่าจะได้รับก็ต้องประมาณกลางเดือนสิงหาคม ตามข้อตกลงสันติภาพเฉพาะกาล อิสราเอลต้อง จ่ายคืนภาษีและรายได้ศลุ กากรให้กบั ทางการ

ส�ำนักข่าวมุสลิมไทย ในความเป็นเอกภาพทีม่ ใี ห้เห็นไม่บอ่ ยนัก ระหว่างศาสนิกชนของศาสนาอิสลาม ยิว และคริสต์ ในยุโรป ในการรวมตัวเพือ่ ต่อต้านการบังคับใช้ ตามค�ำพิพากษาของศาลในเมืองโคโลจญ์ ของ เยอรมัน ทีต่ ดั สินห้ามการขลิบปลายอวัยวะเพศ ทารกชาย ว่าเป็นการคุกคามเสรีภาพในการปฏิบตั ิ ตามความศรัทธา ถึงแม้คำ� พิพากษาดังกล่าวจะมีผล บังคับใช้เฉพาะในเขตทีก่ ำ� หนดก็ตาม แพทย์ได้ออกมาเตือนในเรือ่ งนีว้ า่ การห้าม ขลิบปลายอวัยวะเพศ อาจมีผลท�ำให้เกิดความเสีย่ ง ต่ออันตราย เนือ่ งจากเป็นการบีบบังคับให้มกี ารลักลอบ ท�ำในสถานทีอ่ าจจะไม่ปลอดเชือ้ เพราะการขลิบปลาย อวัยวะเพศทารกเป็นขนบธรรมเนียมทางศาสนาซึง่ ไม่อาจละทิง้ ได้

ส�ำนักข่าวมุสลิมไทย www.muslimthaipost.com เว็บไซต์มุสลิมที่มีผู้เข้าชมมากที่สุด


หนังสือพิมพ์ มุสลิมไทยโพสต์ | ปีที่ 1 ฉบับที่ 8

17

ส�ำนักข่าวมุสลิมไทย

Robert F. Shedinger หัวหน้าแผนกศาสนศึกษา และอาจารย์สอนวิชาศาสนา ใน วิทยาลัยลูเธอร์ รัฐไอโอวา สหรัฐอเมริกา ตัง้ ค�ำถามในบทน�ำของหนังสือเล่มใหม่ทเี่ ขาเขียนว่า “พระเยซูเป็นมุสลิมหรือไม่?” ค�ำตอบของค�ำถามนี้ ที่เขาคิดว่าถูกต้อง คือ “ใช่” ย้อนกลับไปในปี พ.ศ. 2544 นักศึกษามุสลิม คนหนึง่ ในชัน้ เรียนวิชาศาสนาอิสลามตัง้ ข้อสงสัยกับ อาจารย์เชดดิงเกอร์วา่ เหตุใดอิสลามทีอ่ าจารย์สอน จึงไม่เหมือนกันเลยกับอิสลามทีเ่ ธอรูจ้ กั มาตัง้ แต่เล็ก แต่นอ้ ย การตัง้ ข้อสงสัยในทัศนะเกีย่ วกับอิสลามของเขา กลับเป็นแรงจูงใจให้เชดดิงเกอร์หนั กลับไปทบทวนเรือ่ ง ศาสนานี้ และวิธที เี่ ขาจะน�ำมาประยุกต์กบั การสอน เชดดิงเกอร์ได้ตงั้ ข้อถกเถียงว่า ถ้าพิจารณาถึง การที่อิสลามเป็น “กระบวนการเพื่อสร้างความ ยุติธรรมในสังคม” แล้ว สิ่งนี้ดูจะเข้ากันได้ดีกับ สถานะของพระเยซูคริสต์ ซึ่งเขากล่าวในการให้ สัมภาษณ์สำ� นักข่าว Fox News ว่า เขาได้พจิ ารณา ทบทวนถึงความหมายที่แท้จริงของอิสลาม และ

ส�ำนักข่าวมุสลิมไทย นับเป็นครัง้ แรกทีก่ เู กิล จัดรายการเกีย่ วกับ อิสลามในเดือนรอมฎอนออกทางสือ่ สังคมในสังกัด เนือ่ งในโอกาสเดือนรอมฎอน กูเกิลได้ทำ� การเปิด ช่อง YouTube และ Google+ เพือ่ ชาวมุสลิม โดยจะมีถา่ ยทอดสดการละหมาดประจ�ำวันจาก นครมักกะฮ์ และ รายการพิเศษเกีย่ วกับศาสนา อิสลาม รวมทัง้ หนังซีรยี่ อ์ าหรับ ในช่อง YouTube 2 ช่อง โดยเจ้าหน้าทีข่ องกูเกิลรายงานในบล็อกว่า จะมีรายการโชว์ตา่ งๆ กว่า 50 รายการทีม่ ใี ห้ชม พร้อมๆ กับทีฉ่ ายทางโทรทัศน์ดว้ ย นอกจากนี้ มุสลิมยังสามารถเปิดดูรายการ ท�ำอาหาร ซึง่ จะมีเมนูตา่ งๆ หลากหลาย โดยฝีมอื ของ เชฟคนดังทีเ่ ป็นทีร่ จู้ กั ซึง่ ผูช้ มสามารถเตรียมเมนู ละศีลอดจากรายการท�ำอาหารที่เปลี่ยนไปทุกวัน ช่อง Google+ ยังมีรายการเกีย่ วกับสุขภาพทีจ่ ะมี แพทย์มาแนะน�ำเคล็ดลับและความรู้ เกีย่ วกับการ รับประทานอาหารเพื่อสุขภาพในเดือนรอมฏอน รายการแสดงความสามารถด้านบทกวี ถกปัญหา ศาสนา และการแสดงความคิดเห็นของดาราเกีย่ วกับ รายการศาสนาทีช่ นื่ ชอบอีกด้วย

เมือ่ วันที่ 12 กรกฎาคม ทีผ่ า่ นมา แรบไบยิว ในยุโรป 12 คน รวมตัวกันต่อต้านค�ำพิพากษาของ ศาลเมืองโคโลจญ์ ทีป่ ระกาศเมือ่ เดือนมิถนุ ายน และจัดประชุมร่วมในเมืองสตุต๊ การ์ท ชักชวนผูน้ ำ� มุสลิม และคริสเตียนร่วมต่อต้านในสัปดาห์ต่อมา ในขณะทีผ่ น้ ู ำ� ชาวยิวในเยอรมันวางแผนเสนอกฎหมาย อนุญาตการขลิบปลายอวัยวะเพศ เพือ่ ป้องกันมิให้ เกิดข้อโต้แย้งจากกลุม่ อืน่ ๆ Angela Merkel นายก รัฐมนตรีเยอรมันก็ออกมาแถลงปกป้องสิทธิของ ชาวยิว และมุสลิมในเรือ่ งนีอ้ ย่างทันควัน อย่างทีท่ ราบกันว่า เยอรมันมีความอ่อนไหว เกีย่ วกับประเด็นของชาวยิว เนือ่ งจากมีประวัตศิ าสตร์ ของการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในสมัยฮิตเลอร์ แรบไบ Pinchas Goldschmidt แห่งรัสเซียกล่าวว่า การกระท�ำ ต่อชุมชนยิวครัง้ นีน้ บั เป็นตัวอย่างล่าสุดทีส่ หภาพยุโรป

พยายามออกกฎหมายลิดรอนสิทธิ์ของผู้ที่ไม่ได้ นับถือศาสนาคริสต์ โดยเหตุการณ์กอ่ นหน้าเกิดขึน้ กับ ชาวมุสลิม ทัง้ การห้ามสร้างหออาซานในสวิต การ ห้ามแต่งกายแบบคลุมหน้าในฝรัง่ เศสและเบลเยีย่ ม และการพยายามห้ามการเชือดสัตว์แบบฮาลาล และโคเช่อร์ ในเนเธอร์แลนด์ สาเหตุเริม่ ต้นของเรือ่ งนีเ้ ริม่ จากที่ แพทย์ใน เมืองโคโลจญ์ ได้รบั เด็กชายมุสลิมทีเ่ ลือดออกไม่หยุด เพราะการท�ำสุนตั เข้ารักษาพยาบาล หลังจากนัน้ แพทย์ได้แจ้งต�ำรวจ ซึง่ น�ำเรือ่ งนีข้ นึ้ สูข่ นั้ ตอนในชัน้ ศาล จนมีการออกค�ำพิพากษาดังกล่าว แต่ศาลได้ออก มาแถลงภายหลังว่า ค�ำพิพากษานีไ้ ม่ได้หา้ มการท�ำ สุนตั โดยเด็ดขาด เพียงแต่ตอ้ งการให้พอ่ -แม่ชะลอ การท�ำสุนตั ไว้จนกว่าเด็กจะมีอายุมากขึน้ เท่านัน้

ได้ข้อสรุปว่าอิสลามสร้างความเป็นธรรมในสังคม ซึ่งเมื่อน�ำมาเปรียบเทียบกับสิ่งที่พระเยซูเทศนา ในยุคศตวรรษแรกแล้ว น่าจะสรุปได้วา่ พระเยซูนา่ จะ เป็นมุสลิมมากกว่า ในหนังสือเล่มดังกล่าว อาจารย์เชดดิงเกอร์ ยังกล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างชาวคริสต์และมุสลิม และสิ่งที่ทั้ง 2 ศาสนิกสามารถกระท�ำร่วมกันเพื่อ จรรโลงความยุติธรรมในสังคมโลกด้วย มุสลิมเชือ่ ว่า ศาสนาอิสลามเป็นความดัง้ เดิม ทีเ่ กิดมาคูก่ บั โลกมนุษย์ แต่นกั ประวัตศิ าสตร์เชือ่ ว่า พระเยซูคริสต์เกิดก่อนช่วงเวลาที่ศาสดามูฮัมหมัด (ซ.ล.) ได้รับวะฮีย์ตามที่ระบุไว้ในคัมภีร์อัลกุรอาน กว่า 600 ปี

ส�ำนักข่าวมุสลิมไทย หลังจากมีการเปิดตัวนิทรรศการ Handicraft Forum การแสดงศิลปหัตถกรรมในนครเจดดะห์ ของประเทศซาอุดอิ าระเบีย เพือ่ ส่งเสริม และสร้าง แรงจูงใจให้สตรีดำ� เนินธุรกิจเกีย่ วกับศิลปหัตถกรรม และสินค้าทีเ่ ป็นเอกลักษณ์ของท้องถิน่ โดยนิทรรศการ ดังกล่าวมีนกั ธุรกิจหญิงหน้าใหม่รว่ มออกบูธ ประมาณ 150 คน และยังมีครอบครัวทีด่ ำ� เนินกิจการเกีย่ วกับ ศิลปหัตถกรรมอีก 40 ครอบครัว รวมทัง้ โรงงาน ของภาครัฐอีก 20 แห่งและองค์กรการกุศลอีก 10 องค์กร เข้าร่วมการจัดนิทรรศการในครัง้ นีด้ ว้ ย โดยมีโต้โผใหญ่ คือ คณะกรรมาธิการด้านการ ท่องเทีย่ วและการจัดการโบราณสถานของซาอุดี้ นิทรรศการ Handicraft Forum ดังกล่าว ถือ เป็นการเปิดโอกาสให้ผหู้ ญิงซาอุดที้ ไี่ ม่มงี านท�ำ ได้มี แนวคิดในเชิงธุรกิจโดยอาศัยงานด้านศิลปะท้องถิน่ ทีจ่ ะท�ำให้พวกเธอเป็นทีย่ อมรับในสังคม โดยสิง่ ของ ที่ น� ำ มาแสดงในนิ ท รรศการครั้ ง นี้ มี ทั้ ง ที่ เ ป็ น ผ้ า ทอมือ งานปักผ้า ชุดอาบายะห์ งานเพ้นท์เฮนน่า อาหารตามประเพณีทอ้ งถิน่ การจัดดอกไม้ เครือ่ งหอม และสินค้าจ�ำเป็นในบ้านต่างๆ ปัจจุบนั ทางการซาอุดจี้ ดั งานนิทรรศการ และ งานแสดงต่างๆ ขึน้ บ่อยครัง้ ทัง้ นีเ้ พราะรัฐบาลหวัง จะสนับสนุนสตรีในท้องถิ่นให้ลงทุนและประกอบ อาชีพในสิง่ ทีพ่ วกเธอถนัด ด้วยความมุง่ มัน่ ตัง้ ใจ

ส�ำนักข่าวมุสลิมไทย ในส่วนของนโยบายการห้ามขายและบริโภคเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ ในสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วในเดือนรอมฎอน ถูกขยายเพิม่ ออกไปในช่วงเทศกาล ทางศาสนาอืน่ ๆ ด้วย ทัง้ นี้ มุนรี ฺ ฟาฆรีย์ รัฐมนตรีกระทรวงการท่องเทีย่ ว ให้เหตุผลว่า เพือ่ มิให้กระทบกระเทือนความรูส้ กึ ของมุสลิม โดยนโยบาย ดังกล่าวถูกก�ำหนดใช้ในช่วงวันปีใหม่อสิ ลาม ค�ำ่ คืนแห่งอิสเราะฮฺและเมีย๊ ะรอจ วันเมาลิดนบี และวันแห่งอารอฟัต ด้วย ด้านส�ำนักข่าวตะวันออกกลางรายงานอ้างค�ำพูดของรัฐมนตรี กระทรวงการท่องเทีย่ ว ทีย่ นื ยันว่า การฝ่าฝืนข้อก�ำหนดดังกล่าว อาจมีผลให้ สถานทีน่ นั้ ๆ ถูกสัง่ ปิดด�ำเนินการได้ ซึง่ ก่อนหน้านีใ้ นสมัยของอดีตประธานาธิบดี ฮุสนี มุบารัก มีการห้ามขายและบริโภคเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์เฉพาะในช่วง เดือนรอมฎอนเท่านัน้ แต่รฐั มนตรีกระทรวงการท่องเทีย่ ว ได้รบั ค�ำแนะน�ำ จาก ส.ส.ชารีฟ อิสมาอีล ให้เพิม่ ขยายการใช้ขอ้ ก�ำหนดห้ามดังกล่าวในวันส�ำคัญ ทางศาสนาอืน่ ๆ ด้วย ซึง่ ท่านรัฐมนตรีได้ทำ� ตามค�ำสัง่ ทันทีโดยไม่รงั้ รอ

ส�ำนักข่าวมุสลิมไทย www.muslimthaipost.com เว็บไซต์มุสลิมที่มีผู้เข้าชมมากที่สุด


18

หนังสือพิมพ์ มุสลิมไทยโพสต์ | ปีที่ 1 ฉบับที่ 8

AQ Home บริษทั รับสร้างบ้านน้องใหม่ น�ำเสนอแบบบ้านสไตล์ Modern ทันสมัย เหมาะกับครอบครัวรุน่ ใหม่ จ�ำนวน 3 แบบ

AQ-1107

- บ้านชัน้ เดียว - 2 ห้องนอน 1 ห้องน�ำ้ - พืน้ ที่ ใช้สอย 88 ตร.ม. ขนาดทีด่ นิ กว้าง 16.00 x ลึก 13.00ม. เหมาะส�ำหรับทีด่ นิ 52 ตารางวา แนวคิดการออกแบบและจุดเด่น แบบบ้านชัน้ เดียว ออกแบบโดย ค�ำนึงถึง และลักษณะเด่นของตัวบ้านไทย ภาคเหนือมาพัฒนา ให้สอดคล้องกับวิถี ชีวติ ของผูอ้ ยูอ่ าศัยในปัจจุบนั พืน้ ทีใ่ ช้สอย กะทัดรัดและเน้นประโยชน์สงู สุดทัง้ ฟังก์ชนั่ การใช้งานเหมาะส�ำหรับครอบครัวขนาดกลาง

AQ-1112

- บ้าน 2 ชัน้ - 3 ห้องนอน 2 ห้องน�ำ้ จอดรถ 2 คัน - พืน้ ทีใ่ ช้สอย 146 ตร.ม. ขนาดทีด่ นิ กว้าง 13.00 x ลึก 13.00 ม. เหมาะส�ำหรับทีด่ นิ 43 ตารางวา แนวคิดการออกแบบและจุดเด่น แบบบ้าน 2 ชัน้ สไตล์ Contemporary ด้วยแนวความคิดที่เน้นประโยชน์สูงสุด ทัง้ ฟังก์ชนั่ การใช้งานและการอาศัยอยูจ่ ริง สร้างความต่อเนือ่ งของพืน้ ทีใ่ ช้สอยชัน้ บน และชัน้ ล่างเชือ่ มโยงทุกชีวติ ในครอบครัว เข้าด้วยกัน ซึง่ ประกอบไปด้วยห้องนอนถึง 3 ห้องนอน จัดวางอย่างลงตัว พืน้ ทีใ่ ช้สอย ไม่คบั แคบอีกทัง้ การใช้งานในพืน้ ทีช่ นั้ ล่าง ยังกว้างขวาง ยืดหยุน่ เหมาะกับความเป็น บ้านทีอ่ บอุน่ ของครอบครัวยุคใหม่ ท�ำให้ ทุกคนในบ้านสามารถรับรูถ้ งึ ความสุขกับ การใช้พนื้ ทีท่ กุ ตารางเมตรได้อย่างคุม้ ค่า

AQ-1116

- บ้าน 2 ชัน้ - 3 ห้องนอน 2 ห้องน�ำ้ จอดรถ 2 คัน - พืน้ ทีใ่ ช้สอย 116 ตร.ม. ขนาดทีด่ นิ กว้าง 16.00 x ลึก 15.00 ม. เหมาะส�ำหรับทีด่ นิ 60 ตารางวา แนวคิดการออกแบบและจุดเด่น บ้าน 2 ชัน้ เล่นระดับ สไตล์ ModernContemporary บ้านหลังขนาดย่อมที่ จัดสรรพื้นที่ภายในให้มีมิติขึ้นด้วยการ เล่นระดับพืน้ ส่วนชานพักใช้ประโยชน์ เป็นห้องนอน หรือสามารถปรับเปลีย่ น ไปตามความเหมาะสม แบ่งสัดส่วนการ ใช้งานชัดเจนโดยเป็นส่วนตัวในชั้นบน และส�ำหรับครอบครัวในชัน้ ล่าง แนวคิด ในการวางตัวอาคารเป็นรูปตัว T ท�ำให้ ไม่ทบึ ตัน ลมพัดผ่านช่องเปิดได้สะดวก ประหยัดพลังงาน อีกทัง้ การตกแต่ง ภายนอกเรียบง่าย แต่มคี วามสวยงาม ลงตัวของเส้นสายและมิติ เหมาะส�ำหรับ ครอบครัวยุคประหยัด

ท่องเทีย่ วมุสลิมเข้าสูย่ คุ เฟือ่ งฟู หลังผูเ้ ชีย่ วชาญเผยจ�ำนวนนักท่องเทีย่ วมุสลิมทัว่ โลก มีจ�ำนวนเพิ่มสูงขึ้น พบมาเลเซียเป็นประเทศที่นักท่องเที่ยวมุสลิมนิยมไปมากที่สุด ปลุกกระแสผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมและอาหารฮาลาลในไทยให้มีการตื่นตัว รองรับตลาดนักท่องเทีย่ วมุสลิมทีจ่ ะแห่แหนเดินทางท่องเทีย่ วมากขึน้ ส�ำนักข่าวไทย รายงานข่าวจากผูเ้ ชีย่ วชาญเผยว่า ธุรกิจการ ท่องเทีย่ วโลกเริม่ เตรียมตัวรับกระแสการท่องเทีย่ ว ของชาวมุสลิมที่ คาดว่าจะคึกคักอย่างมากในช่วง ทศวรรษหน้า ขณะทีท่ า่ อากาศยานสุวรรณภูมิ เป็นท่าอากาศยานในประเทศทีไ่ ม่ใช่มสุ ลิมเอือ้ ต่อ ชาวมุสลิมมากทีส่ ดุ ในโลก บริษทั เครสเซนเทรทติง จ�ำกัด ผูป้ ระกอบการ ด้านการท่องเทีย่ วตามหลักอิสลามในประเทศสิงคโปร์ และ บริษทั ดีนาร์สแตนดาร์ด ในประเทศสหรัฐอเมริกา ติดตามตลาดมุสลิมส�ำรวจใน 47 ประเทศ พบว่า นัก ท่องเทีย่ วชาวมุสลิมใช้จา่ ยเงินเพิม่ ขึน้ มากกว่าอัตรา เฉลีย่ ของโลก และคาดว่ายอดการใช้จา่ ยจะเพิม่ ขึน้ จาก 126,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 3.9 ล้านล้านบาท) เมือ่ ปี 2554 เป็นปีละ 192,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 5.95 ล้านล้านบาท) ภายในปี 2563 นักท่องเทีย่ ว จาก 6 ประเทศริมอ่าวเปอร์เซีย คือ บาห์เรน คูเวต โอมาน กาตาร์ ซาอุดีอาระเบีย และ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เป็นกลุม่ ทีใ่ ช้จา่ ยเงินมากทีส่ ดุ ถึง ร้อยละ 37 ของยอด ใช้จา่ ยของนักท่องเทีย่ วชาวมุสลิมทัง้ หมดเมือ่ ปีกอ่ น ทัง้ ทีม่ ปี ระชากรเพียงร้อยละ 3 ของชาวมุสลิมทัว่ โลก

ำ� รวจ ...ผลการสกาศยาน า พบวา่ ทา่ อขิ องไทยเปน็ สวุ รรณภมู านในประเทศ ย ทา่ อากาศ มิ ทเี่ ปน็ มติ รตอ่ ไมใ่ ชม่ สุ ล ลมิ มากทสี่ ดุ ชาวมสุ ในโลก...

ผลการส�ำรวจพบด้วยว่า มาเลเซีย เป็นประเทศ ที่ นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวมุ ส ลิ ม นิ ย มไปเที่ ย วมากที่ สุ ด เนื่องจากค่า ใช้จ่ ายไม่สูงและเป็นประเทศมุสลิม ขณะทีป่ ระเทศท่องเทีย่ วทีไ่ ม่ใช่มสุ ลิมอย่างไทยและ ออสเตรเลีย ก็เริม่ ค�ำนึง ถึงความต้องการของนักท่องเทีย่ ว มุสลิม อาหารฮาลาลเป็นสิ่งที่นักท่องเที่ยวมุสลิมให้ ความส�ำคัญมากทีส่ ดุ รองลงไปคือ มัสยิด ห้องละหมาด ตามท่าอากาศยานและโรงแรม สปาแบบมุสลิม ผลการ ส�ำรวจพบว่า ท่าอากาศยานสุวรรณภูมขิ องไทยเป็น ท่าอากาศยานในประเทศไม่ใช่มุสลิมที่เป็นมิตรต่อ ชาวมุสลิมมากทีส่ ดุ ในโลก รายงานฉบับเดือนมีนาคมของดิอีโคโนมิสต์ อินเทลลิเจนซ์ยนู ติ ระบุวา่ จ�ำนวนชาวมุสลิมมีถงึ 1,800 ล้านคนทัว่ โลกเป็นโอกาสให้แก่ธรุ กิจหลากหลาย ประเภทตัง้ แต่อาหาร การเงิน เวชภัณฑ์ แฟชัน่ ไป จนถึงการท่องเที่ยวมีแนวโน้มการเติบโตเพิ่มสูงขึ้น ในขณะที่จ�ำนวนกว่าครึ่งของชาวมุสลิมทั่วโลกอายุ ไม่ถงึ 24 ปีมกี ารศึกษาดี

*** 27-31 สิงหาคม 2555 ส�ำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 12 เปิดสอบเทียบความรูอ้ สิ ลามศึกษา ตามหลักสูตรอิสลามศึกษา พุทธศักราช 2546 ครัง้ ที่ 2/2555 ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น ระดับอิสลามศึกษาตอนกลาง และระดับอิสลามศึกษาตอนปลาย ผูส้ นใจสอบเทียบความรูอ้ สิ ลาม ยืน่ ค�ำร้องด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 27-31 สิงหาคม ณ ส�ำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ก�ำหนดสอบเทียบความรู้ อิสลามศึกษา ระหว่างวันที่ 17-18 กันยายน 2555 ณ ส�ำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 12 จังหวัดยะลา สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม 089-6548048 *** 1 กันยายน 2555 เวลา 10.00 น. ขอเชิญร่วมงาน วางฐานรากมัสยิดกลางจังหวัดมุกดาหาร เพือ่ หารายได้สมทบทุนมัสยิด ณ สถานทีก่ อ่ สร้าง ซอยแสงอรุณ 1 อ�ำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม 081-987-8567 *** 1 กันยายน 2555 เวลา 13.00 - 22.00 น. คณะกรรมการมัสยิดดารุล้ มูฮายีรนี (กม.12) ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติและดืม่ น�ำ้ ชาการกุศลเพือ่ หารายได้เป็นค่าใช้จา่ ยในการจัดกิจกรรมของมัสยิดและเป็นทุนการศึกษา ณ มัสยิดดารุล้ มูฮายีรนี (กม.12) เลขที่ 7 หมู9่ ต�ำบลอ่าวน้อย อ�ำเภอเมือง ประจวบคีรขี นั ธ์ *** 4-8 กันยายน 2555 องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับส�ำนักคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ก�ำหนดจัดงานภูเก็ตอันดามันฮาลาลเพือ่ การท่องเทีย่ ว โดยแบ่งเป็น 2 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมจัดสัมนาและนิทรรศการ ในวันที่ 4-6 กันยายน 2555 ณ โรงแรมรอยัล พาราไดซ์ สปา จังหวัดภูเก็ต และกิจกรรมการจัดงานแสดงสินค้าฮาลาล ในวันที่ 7-8 กันยายน 2555 ณ บริเวณสนามชัย จังหวัดภูเก็ต *** 5-9 กันยายน 2555 ศูนย์วทิ ยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญร่วมงาน Hasib 2012 การประชุมวิชาการนานาชาติดา้ นวิทยาศาสตร์ฮาลาลธุรกิจ และ งานแสดงสินค้านานาชาติ ผลิตภัณฑ์ฮาลาลสามเหลีย่ มเศรษฐกิจทีส่ ำ� คัญ ณ โรงแรม ซีเอส ปัตตานี สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม 02-218-1053-4 *** 7-9 กันยายน 2555 กระทรวงพาณิชย์รว่ มกับส�ำนักงาน พาณิชย์จงั หวัดเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมงาน ย่านการค้าพาณิชย์ชมุ ชนมุสลิม บ้านฮ่อ ถนนฮาลาล (Halal Street 2012) ณ ชุมชนมัสยิดบ้านฮ่อ ถนนเจริญประเทศ ซอย1 เพือ่ กระตุน้ การค้าและการลงทุนจังหวัดเชียงใหม่ ในด้านอาหารฮาลาล สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม 05-324-1404-5 ***

ส�ำนักข่าวมุสลิมไทย www.muslimthaipost.com เว็บไซต์มุสลิมที่มีผู้เข้าชมมากที่สุด


หนังสือพิมพ์ มุสลิมไทยโพสต์ | ปีที่ 1 ฉบับที่ 8

ส�ำนักข่าวมุสลิมไทย www.muslimthaipost.com เว็บไซต์มุสลิมที่มีผู้เข้าชมมากที่สุด

19


muslimthaipost vol.08  

มุสลิมไทยโพสต์ : CP จ่าย 20 ล้าน สังเวยฮาลาลปลอม

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you