Page 1

Got i Muslimiinta Qiyamka Horukaca (MPV) 2015 Warbixin ku aaddan Dib-u-eegid Xilliyeedka Guud ee

Soomaaliya

Profile for Muslims for Progressive Values

MPV 2015 Warbixin ku aaddan Dib-u-eegid Xilliyeedka Guud ee Soomaaliya  

This stakeholder report references Shari’a, international human rights law, and the Provisional Federal Constitution of Somalia (PFC) to con...

MPV 2015 Warbixin ku aaddan Dib-u-eegid Xilliyeedka Guud ee Soomaaliya  

This stakeholder report references Shari’a, international human rights law, and the Provisional Federal Constitution of Somalia (PFC) to con...