Page 1


Welkom bij HERCULES Stevig – degelijk – innovatief Deze drie krachtlijnen bepalen het design, de ontwikkeling en de wereldwijde distributie. HERCULES staat voor intelligente statiefoplossingen, die perfect inspelen op de noden van muzikanten, 100% betrouwbaar zijn en zo eenvoudig kunnen worden opgesteld dat je meer aandacht kunt besteden aan het belangrijkste: jouw muziek. De statieven van HERCULES worden in ISO 9001-gecertificeerde fabrieken gemaakt. Zo ben jij er zeker van dat dit echte kwaliteit is. Praktisch in de studio, handig voor livegebruik, te gek voor thuis. HERCULES Stands.

1


4

Gitaren

26

Blaasinstrumenten

Microfoons

Keyboards

Bodemstatieven

Houtblaasinstrumenten

Rechte statieven

X-vormige statieven

Compacte statieven

Koperblaasinstrumenten

Boomstatieven

Z-vormige statieven

iStand Wandhouders

2

20

12

Keyboardbank


Inh o ud

30

34

36

Partituren

Licht en speakers

Strijkinstrumenten

Lessenaars

Speakerstatieven

Viool/altviool

Pupiters

Lichtstatieven

Cello

3


Auto Grip-systeem (AGS) Het begon allemaal met het AGS-systeem. Dát was namelijk de eerste gepatenteerde innovatie van HERCULES. Hoewel al vaak gekopieerd, werd het tot nu toe door niemand geëvenaard. Een statief van HERCULES met Auto Grip-systeem is bijna zo veilig als de koffer van het instrument.

De intelligente zwaartekrachtsluiting van het AGS garandeert een optimale veiligheid voor akoestische en elektrische gitaren en bassen. Het Auto Gripsysteem beveiligt het instrument met behulp van twee sluitingen, die tijdens het inhangen automatisch dichtklappen. Om te verwijderen hoef je het instrument maar licht op te tillen. De AGS-houder opent zich dan naar boven toe en gaat open.

Er zijn geen onderdelen, die los kunnen komen, geen stang die je met de hand moet sluiten. Alle raakvlakken zijn voorzien van een schuimrubberbekleding zonder verzachter – zo kan er niets met de gevoelige nitrovernissen gebeuren.

4


Gr o ndstatieven vo o r g itaa r

Topseller

HC C-G -G G SS-414B - 41 4 4B Heet Het et mee meest me eest es vve es verkochte errkkko occhtte gitaarstatief gitaaars ars rstat taa ief van vaan HERH R CUL CU ULES. UL S. V Vo orz or rzzie ien vvan an eeen en va astzi tzi tz z tte t nd AGS AGS,, CULES. Voorzien vastzittend oe oer o erd er rde deg geli eell jk j en n met ett eenkele nkel kel ele le handgrepen h dgre hand r pen en n klaar kl k aar a oerdegelijk voor vvoo oo or geb g gebruik. ebrruikk. eb • • • • •

IInstelbare nsttelb lb bar are ho h oogt gtte: e: 95 95~115 115 115 5cm cm hoogte: 95~115cm G ewiccht ew cht: 1,9 ,9 9kg Gewicht: 1,9kg D iiam am meete ter aaan an dee g ro ond: d: 331cm d: 1cm Diameter grond: M axx. b elasttiin ng: 115kg 5 5kg kg Max. belasting: A ffm metin ting gen n in geek eklap l pt: 71c 11ccm x 15 5,5c ,5cm m Afmetingen ingeklapt: 71cm 15,5cm

Je hoeft Je hoe oeftt de d comforthendel comfor com for o the thende ndell m nde maar aar ar in n te drukken wijzidru rukken kkeen om om de de hoogte hoog hoog gte te te kunnen kun unnen un nen ne e w wi jzi zgen. gen en Kies Kies de gewenste gewen ge wen enste ste te hoogte hoogt h ho og ogt ogte g e een n llaat aat de d he del weer hen weeer los. w los o . Meer os Meer hoef h ef je nie ho n iet tee doen doen n hendel niet o met he om hett sstatief tat atief ief eef te t kunnen k nne ku n nw werken. erk rkken. De veiligheidspen vei ghei hee dsp dspen en bin binnen bi binnenin e in n voo voorko voorkomt omtt zelfs ze fs zel e verschuiven ersc rschuiven ven va vvan n zzware ware instrumenten. wa insttrum rument entten. en het

HC-GS-415B H HC - S-G S 41 415B 5B Dankzij D k ij h hett plooibare l ib Auto A t Grip-systeem Gi t kan k hijij nog eenvoudiger worden vervoerd dan de HC-GS-414B. • • • • •

Instelbare hoogte: 96~115cm Gewicht: 2kg Diameter aan de grond: 31cm Max. belasting: 15kg Afmetingen ingeklapt: 73,2cm x 11,5cm

Klapbaar AGS

5


Gron d stat i ef voor gi ta a r

HC H C-GS-432B Het He Het et A Au Auto utto o Gr G Gri Grip-systeem ri rip p-s -ssyst syst yysstee eem eem m ga garandeert aran ran ndee deert de rt een een n veilige veili ve ililige llige opberging o opb op p pb ber eerg rrg ging in ng van ng van drie va d drrrie ie gi gitaren itar ttaren n of of bassen. bas b assse seen sen n. De De pootconstructie poo ootconst ootco oo tco tco on nst sttruc ructi ru tie iee staat staatt bo st borg orrg g voor vo oor een oo een rotsvaste ro rot ottsva o svv sste tee opstelling. gebruik instrumenops pstel ps t lllin tell iin ng. O Oo Ook ok bi ok bij g bij eb ebr brru uiikk van uik vaan ttwee weee w wee ee iin nsstr tru umeenn tten en n no nog og rrotsvast. ots tssva vas asst. t • • • • •

IInstelbare nsttelb ns llb bare are ho ar hoogte: oog ogt ogt g e: 90, 9 90,5cm~113cm 5cm cm m~11 ~113cm 3ccm m Gewicht: 2,6kg G ew ew ewi wiicht cht:: 2 ,6k ,,6 6kg kg Diameter grond: D iiaamete iam am mete terr aan te aan an de de gro rond: d: 37 d: 37cm cm m Max. M ax. be belasting: elas la tin ing: ng: 20k 20kg kg Afmetingen A Afme meetin tinge gen g en in iingeklapt: inge nge gekklap gek apt: ap t: 76c 76cm 6ccm x 11 111,5cm 1,5c 1,5c ,5cm 5ccm

De Au Aut AutoGrip-houders uttoGr Grrip ipp-houder p houder hou d s kunn de kkunnen u en unn en wor w worden orrden den de n ingeklapt ingek inge in gek ge eklap la t en kli kl kken n automatisch auto utom mattiscch vast mat vvast. a . as ast klikken

Rugsteunen Ru Rug gsste stteeune unen n ttraploos rap ra rap apllo loo oos oo ins instelbaar stel teelb e bbaa a r aa Trekk de Tr Tre d sstang tang tan gu uit itt en e plo plooi looii het h t ge geheel eheel heeeeel same hee ssamen ame amen men voo oorr het hett tra transp nspor nsp or . ort voor transport.

HC-GS-422B H HC-G C - S-42 2B B De hoo De hoogte oogte oo gte va van n de de rugs rrugsteunen ugsteu ugs teu eu unen nen ka kkan n ttraploos rap raploo aploo loos worden der w orden en n in iingesteld.in ges esstee d.i estel d.in de d er Höh Höhee vverstellen. e tel ers tellen len en.

Zoa Zoals oals ls mod m model e HCel HC-GS-432B, HC GSS-432 432B, B, maar geschik geschikt hikkt vvoor oor tweee gita tw twe gitaren/bassen. itaren ren/baasse ssen. n. • • • • •

6

Inst Instelbare stelb elbare a hoogt hoogte: og g e: 90 9 90,5 90,5cm~113cm ,5cm m~11 ~113cm 3cm Gewicht: 2,6kg G ewichtt: 2,6k 2 ,6kg g Diameter grond: D ia ete iam e r aan de gro ro ond nd 37cm nd: belasting: 20kg M x be Max. belas l tin las t g: 20k 0kkg Afmetingen ingeklapt: A fmetin fme ti g gen en in ingek gekklapt: 776cm x 11,5cm


Gr o ndstatief vo o r g itaa r

HC-GS-454B 455 4B 4 De FLEX Stand m met et zij zijn inn nieuwe, ieuwe, ie ieu we Vwe V V-vormige vo ormig migee Auto Grip-systeem eem is ges g geschikt e chiktt vvoor oor h halzen alzen alz n met een breedte van 28mm~54mm. Hijj iiss te va n2 8mm~54 8mm ~54mm. ~54 m Hi mm. H dus de ideale kandidaat an and ndida daaat voo vvoorr nylo nylongitaren lo ongi ngitar taren tar e en en 5-/6-snarige bassen. asse sen. se en.

H C - G S - 4 1 22B HCB Dankzi Dankzij zijj de de iinst instelbare nstelb bar are ree rugsteun rug rru gsteun is dit geschikt statieff teve ttevens evens eve ns ges g gesc eschi chikt voo chikt voorr iinstrumenten nstrumenten met ett eee een n aasymmetrische symmet symmet sym etris rissche h bo bodyv bodyvorm. dyvorm. • • • • •

Inst IInstelbare nstelb elbare ar hoogt hoogte: gte: e: 85, 85,5~1 85,5~107,5cm 5 07, 5~1 07,5 5cm Gewicht: G Gewi ewicht cht:: 1,7kg 1 Diameter D Diam mete eterr aan aan dee grond: d: 32 332cm 2cm m Max be Max. b belasting: lasting: g: 15 15kg Afmetingen ingeklapt: 71cm A fmetin fme tingen gen ingek kla lapt: 71c cm x 15 15,5cm

• Speciaal voorr ny nylon nylongitaren longit lon g areen en git n 5-/6-snarige b bassen as en ass • Hoogte: 95~118,5cm 118,5 11 8,5 , cm m • Gewicht: 1,9kg kg g • Diameter aan n de gro grond: nd: d 31 331cm cm m • Max. belasting: ng: g 15k 15kg g • Afmetingen ingeklapt: ngeklap gekklap apt: t:: 74 x 119cm 9cm 9cm

Speciaal voor klassieke gitaren en 5-/6-snarige bassen

HC-GS-405B HC De los l opgehangen middelste buis absorbee ee lichte schokken en stoten, die in het beert liv ivec iv e ec livecircuit nu eenmaal onvermijdelijk zijn. G Ge Ges c Geschikt voor akoestische en elektrische g git a gitaar/bas. • • • • •

IInstelbare n hoogte: 85,5~107,5cm Gewicht: 1,7kg G Diameter D i aan de grond: 32cm M Max. belasting: 15kg Afmetingen A Af f ingeklapt: 71cm x 15,5cm

7


Compact gi taar stat i ef

H C - G S - 4 0 1B De ministatieven voor akoestischee gitaar gittaa gi aaar van HERCULES zijn verrassend eenvoudig env nvvou n oud ud u dig ig te te vervoeren. • Gewicht: 0,9kg • Diameter aan de grond: 23cm • Afmetingen ingeklapt: 28,5cm x 10, 10 10,5cm 0,,5cm 5ccm 5cm

HC-GS-402B HC C -G G Zoals l model mo HC-GS-401B, maarr voo m maa voor elektrische gitaar. •G Gewi Gewicht: ewich h 0,9kg • Diam Diameter amet et aan de grond: 23cm ingeklapt: • Afmetingen Afmeti 28,5cm x 10,5cm

8


iSta nd vo o r g itaa r

HC-GS-602B HC C-GS Zoals mod Zoals Zoa model mo o HC-GS-601B, maarr voor ma maa voor o elektrische gitaar. oo • • • •

Houderlengte: 4,9cm Houd H ouder oud er erl Gewicht: G ewicht ew ewi cht h 0,9kg Diameter D Diam iamete ia iam et aan de grond: 29 x 23cm et SSamengeplooid: ameeng g 20,5cm

H C - GS - 6 0 1B De iStand voor akoestische gitaar arr paart een innovatieve vorm aan dito functies. tiees. Dankzij de compacte afmetingen past hij in nn nagenoeg agenoeg elk accessoirevak van een gitaarbag. Err zijn geen g. E scherpe hoeken die uw instrument ent nt kunnen beschadigen. Wie had er ooit gedacht eda dacht dat hett opstellen en opbergen van een gitaarstatief git fun kan zijn? • • • •

Houderlengte: 13cm Gewicht: 0,9kg Diameter aan de grond: 29 x 23cm Samengeplooid: 20,5cm

Klein, Kl K l compact, coole look. De iStand past zonder meer in een gigbag.

9


Gitaa r Tr av L i te • Acce s s oi res

HC - GS - 3 0 1 B TravLite – geen onnodige ballast! Het statief past in het partituurvak van de gigbag en kan met één hand worden opgesteld. Voor akoestische gitaar. • • • •

HC-GS-302B Zoals model HC-GS-301B, maar voor elektrische gitaar.

Hoogte: 25cm Gewicht: 0,9kg Max. belasting: 10kg Afmetingen ingeklapt: 30 x 24,5cm

• • • •

Hoogte: 25cm Gewicht: 0,9kg Max. belasting: 10kg Afmetingen ingeklapt: 30 x 24,5cm

De technisch perfecte TravLite gitaarstatieven kunnen erg compact worden samengeplooid en zijn dus eigenlijk onmis onm m sbaaar a vo voor orr rei eizen zeende zen de muzikanten. m onmisbaar reizende

Voor ak. gitaren

Voor el. gitaar

H C - G S - 303B Statief voor folkinstrumenten in TravLite avLi vL tee banjo ba jo, jo o, uitvoering. Bedoeld voor ukelele, banjo, mandoline enz. • • • •

10

Hoogte: 25cm Gewicht: 0,9kg Max. belasting: 10kg m Afmetingen ingeklapt: 27 x 26cm

Voor uke ukelele, banjo, mandoline enz.


Gitaa r Wandh o uder

Met draaikoppeling De draaiende koppeling laat –zelfs bij asymmetrische headstocks– een optimale schikking van de instrumenten toe. Het Auto Grip-systeem voorkomt alvast dat het instrument uit de houder valt. Het schuimrubber zonder verzachter voorkomt schade aan de afwerking.

H C - GS P- 2 8 W B

HC-GSP-39WB

Met korte arm, voor brede halzen en houten plaat incl. schroeven voor de montage.

Met metalen plaat, incl. schroeven voor de montage.

H C - GS P- 3 8 W B

HC-GSP-39SB

Met korte arm, houten plaat incl. schroeven voor de montage.

Korte arm voor de installatie in profielwanden.

Met kantelbare houder Dankzij een draaiend gewricht kan het instrument frontaal of “in profiel” worden opgehangen. Het Auto Grip-systeem voorkomt alvast dat het instrument uit de houder valt. Het schuimrubber zonder verzachter voorkomt schade aan de afwerking.

H C - GS P- 4 0 W B Met lange arm, geleverd met schroeven voor de wandmontage.

H C - GS P- 4 0 B Met lange arm, voor de montage in geperforeerde wanden.

H C - GS P- 4 0 H B Lange arm, montage in draadwanden.

11


“EZ-Safe” systeem De “EZ-Safe” statieven van HERCULES zijn voorzien van talrijke intelligente en handige functies voor een veilige steun van uw waardevolle instrumenten.

Samenplooibare houdersteun De plooibare steun is voorzien van schuimrubber zonder verzachter. Wanneer je hem uitklapt, klikt hij veilig vast. Voor het transport kan hij verrassend compact worden samengeplooid.

Instelbare houdersteun

Alt-/tenorsaxofoon De onderste steun heeft een kipstand voor een alt- of tenorsaxofoon en is voorzien van schuimrubber zonder verzachter.

Instelbare houdersteun

Baritonsaxofoon De onderste steun heeft een kipstand en kan snel op de gewenste hoogte worden ingesteld.

Kantelbare poten De poten van de statieven kunnen rond de stand worden geschikt. Dit laat het gebruik van verschillende statieven naast elkaar toe zonder de opstelling in het gedrang te brengen.

Jürgen Wieching, Albie Donnelly, Mike Rafalczyk – De “Killerhorn”-sectie van Albie Donnelly’s SUPERCHARGE.

12


Houtblaasinstrumenten

HC-DS-531B Sopraansaxofoon aa ans nsax sax a of o oon • Gewicht: wich wi ch : 0 cht 0,6kg ,6k 6 g 6kg 6k • Afmetingen meti et nge ngen en ingeklapt: ing nge g klaapt: 32 x 9cm 9cm cm

H C - DS - 5 3 0 B Alt- of tenorsaxofoon xof ofoo oon • Gewicht: 1,1kg • Afmetingen ingeklapt: lap pt: t: 31 x 14cm

Klikt tijdens de opstelling automatisch vast. Voor de afbraak moet je het statief naar boven trekken om het samen te plooien.

HC-DS-535B HC-D HC -DS-D S 53 S535B 5B B Baritonsaxofoon Ba Bari arito rito tons nsax ns a of ax ofoo o n •H Hoogte: oog o ogte: e: 63,5~87,5cm 6 ,5~ 63 5~87, 5~ 87 5cm 87, • Afme Afmetingen A f ti fme tin i gen en in iingeklapt: geklap gek lap lla apt: t: 48 48 x 18cm cm m • Gewi Gewicht: G ew w cht cht:: 2,1k 2,1kg 2 ,1kg ,1k g

H C - DS - 5 3 2 B Combistatief ef vo voor oor al oor altltt of tenorsaxofoon foon n en n flu uit it of klarinett • Gewicht: 1,1kg 1kg • Afmetingen ingeklapt: n inge geeklap ek pt:: 31 x 14cm

13


Houtblaasinstrumenten

HC - D S - 5 3 7 B Dubbelstatief voor alt-/tenorsaxofoon • Gewicht: 1,8kg • Afmetingen ingeklapt: 39 x 15cm m • Kantelbare poten voor smalle orkestputten or o kes estp es estpu tpu pu p uttte tten

De onderste ondeers ond rsste te ste st steun tteun un h hee he heeft eeft ee ft een een n kki kipstand ip psst pst stand and an nd vo voo oor een oo een n aalt al llt- of of ttenorsaxofoon. en eeno n nor no orsax rrsssaaxof rsa xo xo offo oo oon on. O on ok h ok hijijij hi voor altOok voo vvo oorz rzi zziieen n va vaan van n sc sschuimrubber chu huim hui mru mr ru rubbe bbe bb ber zzonder ber on ond nder nd er iss voorzien vveeerrza ver zac ach ac htte hte t r. r. verzachter.

HC-DS-538B HC HC-D C -D SS-53 538B 8B Combistatief Comb Co bis ista tati tief ef vvoo voor oor sopraan-, alt- en tenorsaxofoon, flui fl uit een uit ui n klarine klarinet nett • Gewicht: 2,1kg • Afmetingen ingeklapt: 39 x 15cm • Kantelbare poten voor smalle orkestputten

14


Houtblaasinstrumenten

H C - DS - 5 4 0 B Fluit- of klarinetstatief tstatief • • • •

Gewicht: 0,5kg apt: 18,5 x 9cm Afmetingen ingeklapt: Kantelbare poten n schuimrubber Conus voorzien van zonder verzachter • Conus verwijderbaar ar voor een eenvoudig transport

HC-DS-560B H HC -D D SS - 56 S-56 560B 0 0B Basklarinetstatief B Ba ask s la sk l rine n tssta ne ati t ef e • • • •

Gewicht: G e cht ewi ch : 2 2,2kg ,2 g ,2k H oogte: oog o te: e: 63~73cm 6 ~73 63 73cm c Hoogte: A fm fme m tin ti gen in iingek geklap gek eklap apt: t 69 t: 6 x 115cm 5cm Afmetingen ingeklapt: SSteunhouder St eunhou eun hou o der vo oo orzzien va vvan n sschuimc imchu im voorzien ru rub b zo ber zonde nde deer vverzachter erzzach achter ter rubber zonder

H C - DS-640B S-64 0 B Deluxestatief tatief voor fluit of klarinet net • Gewicht: t: 0,5kg • Afmetingen gen ingeklapt: 23 x 9cm m • Kantelbare are poten

H C-DS-543B Combistatief voor fluit, klarinet en piccolo • • • •

Gewicht: 0,7kg Afmetingen ingeklapt: klap lapt: t 211 x 15cm 15cm 5cm Kantelbare poten n Conus voorzien van van sschuimrubber va ch chu h im imrubb ubber er zonder verzachter err

15


Houtblaasinstrumenten

HC - D S - 4 3 1 B

HC-DS-432B

TravLite statief voor altsaxofoon.

TravLite statief voor tenorsaxofoon.

Ultra compact opplooibaar Transport in de beker van het instrument.

Ultra compact opplooibaar Transport in de beker van het instrument.

• • • •

Gewicht: 0,37kg Hoogte: 29cm eklap ek eklap lap pt: 27 27, 2 77,,5 x 7, 77,5cm 5cm 5c 5 cm Afmetingen ingeklapt: 27,5 gr g rond d:: d Diameter aan dee gro grond: 22cm

Transport in de beker van het instrument

• • • •

Gewicht: 0,4kg Hoogte: 35cm Afmetingen ingeklapt: 34 x 7,5cm Diameter aan de g grond: 26cm

Nieuw

H C - DS - 4 40B 0B B TravLite statief vvoor oo o or kl kklarinet. lar rin neett. Innovatief, ultra compact mp paact plooibaar pac plooiba loo oo oib ib iba baar ar statief. sta tatie ta ti f. ti Transport in de beker err va van nh het ett ins iinstrument. in n tru trrumen meent. me t. Inc Inclusief nclus nc lussief ieff ie transportétui. • • • •

Gewicht: 0,1kg Hoogte: 17cm Afmetingen ingeklapt: klap ap pt: t: 10 110, 10,6 0,6 6 x 5, 5 5,5cm ,5cm 5cm Diameter aan de gro grond: 12cm gr ro ond nd: d 112 2cm cm

Transport in de beker van het instrument.

16


Koperblaasinstrumenten

HC-D DS S - 5 1 0B S-5 0B Statief atief voor trompet of bugel • • • •

G Gewicht: ewicht ewi c :0 0,6kg ,6kg ,6 Afmetingen A fm tin fme t gen n in iingeklapt: geklapt: 33 x 9cm Kant antelb elbare poten Kantelbare Conus voorzien van schuimrubber zonder verzachter • Conus verwijderbaar verwi rw jderbaar voor een eenvoudig eenvou oudig g transport

HC-DS-513B Combistatief voor trompet/cornet of bugel • • • • • •

Gewicht: 1,2kg Afmetingen ingeklapt: 32 x 19cm Kantelbare poten 2 conussen voor trompet/cornet 1 conus bugel Conus voorzien van schuimrubber zonder verzachter

H C - DS-520B Trombonestatief Dit trombonestatief is voorzien van een “EZ-Top-Bracket” ophanging voor een stevige en veilige houvast van het instrument. Met behulp van de schroef kan de ophanging aan de binnen- en buitensteunen van de coulisse worden aangepast. • Gewicht: 1,6kg • Afmetingen ingeklapt: 78,5 x 11,5cm • “EZ-Top-Bracket” ophanging

“EZ-Top-Bracket” ophanging Hang het instrument langs de buizen van de coulisse in het statief. De breedte van de houder kan op het instrument worden afgestemd.

17


Koperblaasinstrumenten

HC - D S - 4 1 0 B

HC-DS-420B HC-DSS-42 S4 0B 42 B

TravLite tee sstatief t tie ta ief voo voor oor oo r trompet et of of bbugel ug u geell

TravLite stand voo voor or tr ttrombone tro rom ombo bon n

Ultra compact mpac pacct o pa opplooibaar pplo pp ppl oo ooi oibaa baar aaar rt iin rt n de be eke kerr van ker nh het et et Transport beker en nt. Inc clus lu usi tr usief ranspo ans nsp po por ortét or téééttui. ui.i instrument. Inclusief transportétui. • Gewicht: htt: 0,3 0 0,3kg ,3k ,,3 3 g • Afmetingen tin ingen gen en ingek ingeklapt: gek eklap kla lapt: lap apt:: 18 8 x 7cm 7cm m ete tteer aaan an de gr an g gro r nd: nd d 17 d: 117cm m • Diameter grond:

Transport in de beker van het instrument.

HC - D S - 5 5 0 B Statief voor hoorn • • • •

Gewicht: 0,5kg Afmetingen ingeklapt: 18,5 x 9cm Kantelbare poten Steunen voorzienvan schuimrubber zonder verzachter • De poten klikken tijdens de opstelling automatisch vast • Eén deel, compleet inklapbaar • Neemt weinig ruimte in

18

Ultra com compact mpac p t oppl o opplooibaar pplooi ppl ooiibaar baa b aar instruTransport r in de d be beker beker err va van n het h ins str ment. Inc Inclusief nclus lu u ief ef tr ttransportétui. ans nspor n portét ttét étui. • • • •

Gewi Gewicht: wicht cht ht:: 0 0,9kg ,9 ,9k 9 g Hoogte: Hoog oog og gte te: e: 87 e: 8 87cm 7cm m Afmetingen Afm fm metin metin ngen ge in ingek ingeklapt: geklap ge gek lap ap pt: t 62 2 x 11,6 111,6cm 1,6cc Diameter D iam ia am mete eter aan et aan an de de gro g grond: rond: d: 28 28cm cm

Transport Tra r nsport in de bbeker van het instrum instrument.


Koperblaasinstrumenten

HC-DS-551B HC-D HC C --D D SS 55551B 5 1B Sousafoonstatief So ou ussaf afoo oons oo nsstati ta atief tiieff • G Gewi Gewicht: ewicht ewi wicht c : 4,7k 4,7kg 4 ,7k 7kg g • Afme Afmetingen A fme fmetin metin in ngen n ingeklapt: in ngek g lap pt: 86 x 24cm 24 m 24c Plooibare • Plooi P lo barre steun steu steu teun n voorzien voor voor oorzie z n vvan zie an schuimrubber sch c uim u rrub bber er zonder z nde zo nderr verz vverzachter eerz r ach achte tee • D Dee steun steu teun teu n klikt klikkt automatisch auto auto tomat mat a isc is h vvast ast • V Volledig o edi oll ed d g inklapbaar ink nklapb baar a • Ru Rust R st op p drie dr e poten dri pote pote ott n voor voor oo ee een n maximale maxim m ma xim male lee st sstabiliteit abilit abi llitteit e

H C - DS S -5 - 5 52B 52B Statief voor tuba, bariton- en althoorns • • • •

Hoogte: 91,5x107,5cm Gewicht: 4,8kg Afmetingen ingeklapt: 53 x 27cm Stevig statief voor instrumenten met verschillende afmetingen • Steunen voorzien van schuimrubber zonder verzachterr • Volledig inklapbaar • Rust op drie poten voor een maximale stabiliteit

Opstelling Stap 1 De poten van het statief attieff ui u uitittplooien en met de schroef ch hrroe oef klemzetten. Stap 2 De ingeplooide instrumentru umen me tsteunen naar een horizonorr zon ori zontale positie verschuiven. v . ve ven De onderste steun klikt likt automatisch vast.

S Stap 3 Zet de bovenste steun Z un n recht. recht re recht cht. SStel de twee steunen n vervolvver ervol vo ogens op een voor het g et instruins nstru tru ument geschikte lengte m te in in. n.

19


“Quik-N-EZ” systeem Supereenvoudige en snelle hoogteregeling en opstelling. Typisch HERCULES, zou je kunnen zeggen. Je hoeft maar twee handen vrij te hebben: druk op de hendel, stel de hoogte in, laat los – KLAAR! Binnen enkele seconden ben je aan het spelen. Quik-N-EZ Met één hand in de hoogte verstelbaar Traploze instelling van de hoogte – supersnel en met maar één hand. Pak gewoon de “Quik-N-EZ” hendel vast, stel de gewenste hoogte in, laat los – en klaar is Kees! Eenvoudiger en sneller kan gewoon niet.

Quik-N-EZ Adapter voor microfoonklemmen De “Quik-N-EZ” adapter voor microfoonklemmen kan met behulp van een hendel binnen enkele seconden op een microfoonboom worden geïnstalleerd. Past ook op booms van andere fabrikanten.

“Quik-N-EZ” boom Traploze standaardinstelling voor de boomlengte en de hoek. Met de snelspansluiting kan de boom in een mum van tijd worden verwijderd, zodat het statief als rechte microfoonstand kan worden gebruikt.

EZ Clutch De “EZ Clutch” hoogteverstelling is de laatste nieuwe HERCULES-innovatie. Snel – traploos – veilig!

Tobias Sammet – EDGUY/AVANTASIA, Foto: Thorsten Dörr

20


Micr o fo o nstatieven R ech t

Nieuw

HC-M HC -M M SS-501B - 50 5 01B 1B Recht Rech Re chtt mi ch m microfoonstatief cr rof o oo oons n ta ns ati tief ef Klassieke Kla assiiekee co constructie onst sttruc r tie ru t met ti meet 3 po poten oten en en nieuwe nie uwe we ge gepatenteerde g p enteer pa pat entteer eerde dee ““EZ EZ Cl Clutc Clutch” utch” utc t h” h hoogteregeling. hoo oogte oogte gtereg regeli reg eliliing.

HC C-MS-60 -M M S- 660 601B 1B Rechtt mi m microfoonstatief crof cr ofoo o nssta t ti tief eff Klassiekke Klassieke ke constructie const co nstruc nst ruc uctie tie met met 3 poten po oten n en e gepate ente nt erd erdee hoogteregeling. hoog oogter ogter terege eg lin ege ng. g gepatenteerde

• • • • • •

IInstelbare nst sttelb elbaree hoogte: ho hoogt ogtee: 96~168cm ogt 96~168 96~ 168cm m Gewicht: G Gewi ew cht ewi cht: 2,4k 2,4kg ,4kg ,4k g Diameter Diam D iam a ete eterr aaan an n de d grond: gron nd: 34cm cm ““Quik-N-EZ” “Qui Q k-N Qui Qu k-N-EZ -EZ EZ”” snelspanner snel sne ne spa paanner ne “EZ EZ ZC Clutch” lutch ch”” h ch hoogteverstelling oog og gtev tee errstel tel e lin el li g Stevig Ste t vig ig g drukgegoten drukg dr u ego uk ukg e ten n aluminiumvoetallumi miniu niumvo niu mvo oett stuk stu tuk

• • • • •

Instelbare hoogte: 103~168cm Instel lbaree ho oogt ogt g e: 103 gt 0 ~16 ~168cm 8cm 8cm Gewicht: 2,7kg Gewic chtt: 2 ,7kkg g Diameter D iamete ett r aaan an de grond: an gro r nd: 34 334cm cm m “Qui Quiik-N k -EZ kEZ” ssnelspanner EZ” neelspa nel spanne spa nerr ne “Quik-N-EZ” “Quik-N-EZ” “Quik k-N-N-EZ” EZ” sy EZ syste systeem ste teem em m voo voorr de de iinstelnsttelnst l ling m met et één é h éé ha hand and d • Stevi Stevig evig evi g druk d drukgegoten rukge ruk geeeg g egote oten ote n aaluminiumvoetlu ini lum in n um umv mvvoe oe oet stuk

EZ Clu Clutch Cl tcch tch Dee “EZ “E Cl Clutc Clutch” utch” utc h” hoo hoogteverstelling oogte gttever gte erste s llililing ste ng is de HERCULES-innovatie. d nieuwe nie ieuwe uwe w HE H HERCU ERCU ULE ES-in - nov o ati at e. e. Sne Snel n l – tr traploos trapl ap oos o – veilig!!

H C - M S - 2 0 11B B Recht microfoonstatief met ronde, zware gegoten steunpoot en gepatennteerde hoogteverstelling. • • • • • •

Instelbare hoogte: 102~168cm Gewicht: 4,7kg Diameter aan de grond: 12,5cm “Quik-N-EZ” snelspanner “Quik-N-EZ” systeem voor instelling met 1 hand Rond voetstuk dat maar weinig plaats inneemt

21


Mi cr ofo o n stat ie v e n Re cht

HC - M S - 4 0 1 B De extreem platte en kantelbare ntel tee bar telbar b e poten pote ote t n van ten van an het Transformer microfoonstatief laten oo oonst onst sttati a eff lat at a en aten en een een n stevige opstelling op podia, dia d iaa, iin n orke o orkestputten, rke kestp kestp ke sttp putt ttten, en, en oefenruimtes en studio’ss toe. to oeee.. Voor Voorr een Vo Voo een en nog no og o grotere flexibiliteit kan d dee hele worden hele lee st sstand tand an nd wo w rde rden den gekanteld. • • • • •

Hoogte: 103~168cm Gewicht: 3,6kg Diameter aan de grond: 37cm nd:: 37 nd 7ccm m “Quik-N-EZ” snelspanner nne nn n r “Quik-N-EZ” systeem vvoor oor o iin or instelling nsst ste te t lli lliing ng me met m eett één hand • Transformer-pootconstructie str t uc tr uct ccttiee • Instelbaar onder een h hoek van 45°~90° oekk va an 4 5°~ °~~9 °~90° 90°° • Draaibare poten voor op ops opstelling psstel t lin te liliing o ling op p nauw n nauwe auw uw we plaatsen

Transformer-pootconstructie

HC - M S - 3 0 0 B “Transformer Junior” – perfect geschikt voor dee microfoonafname van drums en gitaarversterker, er, maar er maar maa aar ar kan kkaan ook als bureaustatief dienen. De kantelbare poten teen passen pas aass ssseen n zelfs tussen de drumstatieven en andere voorwerpen. weerp rp pen e en. • • • • • • • •

22

Hoogte: 31,5~47,5cm Gewicht: 1,0kg Diameter aan de grond: 17cm “Quik-N-EZ” snelspanner “Quik-N-EZ” hoogteverstelling Transformer-pootconstructie Neemt weinig ruimte in Draaibare poten voor de opstelling op nauwe plaatsen laaat aaaattsen sen se en

HC-M HC H C S-100B B Statief St Sta ta voor alle “laag bij de grondse” microfoontoe e toepassingen. • • • • • •

IInstelbare n hoogte: 28~44,5cm Gewicht: 1,6kg G Diameter aan de grond: 8cm D ““Quik-N-EZ” snelspanner ““Quik-N-EZ” hoogteverstelling Rond voetstuk dat maar weinig plaats inneemt R


Micr o fo o nstatieven Bo o m

Topseller

H C - MS M S - 6 31 3 1B B Dee top ttopseller opsel se ler van HERCULES. M Mic Microfoonstatief rofoon rof oo statief met boom, die via een ssnelspanner sne sn lspann lsp an er kan worden gemonteerd, pluss “Qu p plu ““Quik-N-EZ” Quik-N-EZ” adapter voor microfoonklem. foo fo onkl nklem. e

EZ Z Clu Clutch Cl l tch h “ Cl C utc t h”” h oogte gtt verste teelliing De “EZ Clutch” hoogteverstelling is de d llaatste aatst tst s e nieu n nieuwe ieuwe we HER HERCULESRCUL U ESES inn nova o tie ov iee. SSnel n – tra nel tr plo loos os – veilig! vveil e ig eil ig! innovatie. traploos

Quik-N-EZ •Q uik-Nuik N EZ H Ho Hoogteverstelling oogt o everstelling met één hand Hoogte: •H oo te: 111,5~168cm oog Boom: • Bo B oo 77,5cm oom: Gewicht: • Ge G ew cht: 3,5kg ewi

Nieuw

HC-M HC C -M SS-53 S-531B 5 1B 53 B “Quik-N-EZ” “Q “Qu Quiki N-E ikN-EZ” Z boom boom Traploze Traplo Tra p zee sta plo standa standaardinstelling nda d ard dins nstellin nstel tel elllin ng voor v rd voo vo dee b boomlengte oomlen oom len engte gtee en dee ho h hoek. ek. ek k Met M t de d snelspansluiting snels sn elspan els paa slu pan luiti lu it ng ng kan ka de d boom boo oo om in in eeen e mum va en van an ttijd ijd dw wo worden rde d n verwijderd, verrwij verwij wijder derd, der d, zodat zod od datt het statief s ati st a ef at als microfoonstand als rechte recht re chte m cht icrofo icr ofo f ons nstan tand tan d kan kan an worden wor orde d gebruikt. g bru ge b ikt br ktt.

Microfoonstatief M Mic rof ofoon of oon nsta s tieef m st met e boo et boom, o m, m die vi viaa een een sne sneln l-spanner spa p nne pa nnerr kkan a word an wor worden rden gemonteerd, gemontee ge teerd, tee rd, d klassieke klass ssiek ss iek ekee constructie con onstr on str truct ucctie uct i (3 pot ie poten) poten), en , nie en) n nieuwe ie we gepate ie ieu gepatenteerde ente nteerd erdee erd “EZ Z Cl C Clutch” utch” utc h hoo hoogte hoogteregeling. gte g t regeling. • • • • • • •

Inst IInstelbare nstelb nst el are elb a ho hoogt hoogte: ogte: ogt e: 104 1104,5~168cm ,5~168 ,5 ,5~ 168cm 168 c cm Gewicht: G Gewi ewi w cht cht:: 3,2k 33,2kg ,2kg ,2k g Diameter D Diam iamete iam terr aan te aan de gro grond: nd nd: n d 34 334cm cm B oomlen oom omlen lengte gte:: 778cm gte 8c 8cm Boomlengte: “Quik-N-EZ” “Qui Quik-N Qui k-N-EZ k-N -EZ E ” snel ssnelspanner nel ne elsp spa p nn nne n r ““EZ EZ Clu Clutch Clutch” t ”h tc hoogteverstelling oogtevverstel oog t lin te ng SStevig Ste t vig dr drukg drukgegoten ukg kgego ego goten ten al alumi aluminiumvoetstuk uminiu umi niumvo niu mvoets mvo etstuk ets tuk u uk

23


Microfo Mi cr ofo on o n stat ie v e n Boom

H C -M - M S - 5 440B 0B 0B Microfoonstatief Mi M icr icr rof o oo ons nsta stat tattiieff ta me bo me met boom om o m en e “Q “Qu “Quik-N-EZ” Q ik-N-E N-E NN N-EZ” -E EZ” ada aadapter da dapte ptter pte p voo oo or eeen een n mi m mic ro rof ofoon oo kle oo klleem voor microfoonklem •Q Quik-N-EZ uik u ikk-N-NN EZ NEZ Hoogteverstelling Ho H ogt og gtteve g vveerrst sttell elling el lllin ing ng me ng m met ett één ééén n han h ha hand. d. Hoogte: 111,5~168cm •H oogte: oo oog te: ee:: 11 111, 11,5 11,, ~1 ~16 116 68cm cm cm •B oo o oom o : 77,5cm 77,5 7 5cm 7,5cm m Boom: •G ew ewi wicht icht chtt: 33,5kg ,5 g ,5k ,5 Gewicht:

Quik-N-EZ-boom Qui Q Qu uik-N k-N-EZ -N-EZ EZ Z-bo bo oom m T Tra rraaplo ozee standaardinstelling ssta t nda daard ard ardins rd din ins nssttel n teeel ellin lllin ing Traploze voor voo oor or de de boomlengte boom o le len engte en ngte gtte t en en de de ho h hoek. oeek ek. kk.. Met ett de de snelspansluiting sn nels elspa el pan p pa a sslu an sluiti uiti iting ting ng kan kan de ka de boom worden boo oo om snel sne nel eel wo worde orde rd den verwijderd, de vverw errw erw wijiijd jjd der erd rrd d, zodat zod od daatt het hee st h stati statief tati atief at ef als alls ls re rrechte recht ech chtte microf mic offoo o oon oonsta onsta taand tand nd kkan an fu funge nge ng geere g ren e . microfoonstand fungeren.

HC-M HC -M M SS S-120B 122 0B 0B Microfoonstatief Micr Mi crof crof cr o oo oons nsta t ttiief ta Laa g met Laa Laag met e uit uittre uittrekbare tre reekba kb re re boom. bo m. boo m. Met Met “Quik-N-EZ” “Qu uiikk N-E N-EZ” adapter N-EZ” ada ad d pte ptterr voor voor ge gebruik ebru bruik ikk m ee me met een en m microfoonklem, icrrofo oonk on nklem lem,, rond rond nd voetvoeetvo etet stuk stu t k vvoor tu oo een oor eeen optimale opti ptimal pt malee stev sstevigheid. tevvigh ghe gh heei eid id. • • • • •

24

Hoogte: H oogte: oog o te: e:: 440mm 44 40 0m 0mm m Boom: B o :4 oom 400~800mm 00 00~ 0~800 0~800 0~ 800mm mm m Gewicht: G eewi ew wich cht ht: 3,0k h 33,0kg ,0kg “Quik-N-EZ” “Qui Q k-N Qui k-N-EZ -N-EZ -EZ”” snelspanner snelspa sn spanne nnerr Stevig St tevi evv g rond rond n voetstuk vo voe oets tstuk tuk dat dat maar maarr weinig wei inig n p plaats pl laaa aat ats in iinneemt nne neemt emt


Microfoonstatieven • Booms • Accessoires

H C - M SB-1 S B -100B 00B M Miniboom inibo boom om m met et “Q “Quik “Quik-N-EZ” Qui uik ik-Nk-N N-EZ EZ” snelspanner. E • LLengte: eng ngte te: 4 41cm cm

HC-M HC -M M SB S SB-300B -33 000 B Lange Lang La ngee bo ng boom oom m met “Q “Quik-N-EZ” “Quik uik-Nuik -N-EZ -NEZ snelspanner. EZ” ssnels elspan p ner pa pan er er. • Leng LLengte: e te: eng t 78cm 78 8cm

HC-M HC -M M SB SB-400B B -4 -400 4 000 B Lange La ang ngee bo boom oom om meet met et “Quik-N-EZ” “Quik “Q uik uik-Nikk-N-EZ” -NN EZ” Z sn snelspanner. nels lspan spa pan p a ner err. • LLengte: Leng eng gte: 78 78~12 ~122cm ~12 2cm m 78~122cm •U itttrek rekbaa re ba r b Uittrekbaar

H C - M H -100B

HC-M H-101B

Microfoonklem

Microfoonhouder

met “Quik-N-EZ” snelspanner. Past op alle microfoonstatieven van HERCULES en op de meeste statieven van andere merken. • Voor microfoons met een diameter van 20~35mm

met “Quik-N-EZ” snelspanner. Past op alle microfoonstatieven van HERCULES en op de meeste statieven van andere merken. • Voor microfoons met een diameter van 20~35mm

25


“EZ-LOK” systeem Superieure kwaliteit, lange levensduur en een supereenvoudige opstelling en afbraak dankzij het “EZ-LOK” systeem. Keyboardstatieven van HERCULES vormen de perfecte “onderbouw” voor jouw waardevolle instrumenten. Openen, laten vastklikken – klaar!

EZ-LOK-sluiting De “EZ-LOK” sluiting is een handige nieuwigheid van HERCULES. Klap het keyboardstatief tot bij de laagste positie uit en schuif het vervolgens weer naar de gewenste hoogte. Het statief klikt dan automatisch in één van de 5 mogelijke standen vast.

EZ-LOK-bovenstuk Til de arm op tot in de gewenste positie – de “EZ-LOK” beveiliging klikt automatisch vast. Om te verwijderen, de arm optillen en vervolgens inklappen.

26


Keyboardstatief X-vormig

H C - K S -110B Keyboardstatief met enkelvoudige oudi dige di ge steunbalk met EZ-LOK • • • • • •

Hoogte: 53~99cm Gewicht: 3,7kg Max. belasting: 80kg Afmetingen ingeklapt: 103,3 x 49,8 49,8cm 8cm m Buisdiameter: 2,54cm anden en n “EZ-LOK” systeem met 5 klikstanden

H C - K S -120B Keyboardstatief mett dubbele steu steunbalk unb bal a k met me EZ-LOK • • • • •

Hoogte: 53~99cm Gewicht: 5,4kg g Max. belasting: 100kg 03,3 x 51,5cm Afmetingen ingekl.: 103,3 et 5 klikstanden n “EZ-LOK” systeem met

HC-KS-240B HC-K HC -K SS 244 0B Keyboardstatief met dubbele steunbalk met EZ-LOK en bovenstuk voor bijkomend keyboard • • • • • • •

Hoogte: 53~99cm Hoogte bovenstuk: 30 of 39cm Hoek van het bovenstuk: 70° of 90° Gewicht: 10kg Max. belasting: 110kg Afmetingen ingeklapt: 103,3 x 51,5cm “EZ-LOK” systeem met 5 klikstanden Beveiliging van het bovenstuk Het bovenstuk kan naar binnen en buiten worden gedraaid. De veiligheidsschroef zorgt voor de stabiliteit en kan met een lange hefboom worden ingesteld.

27


Z-vormig keyboardstatief

HC - K S - 4 1 0 B Keyboardstatieven met AutoLock en steunen voor bijkomend keyboard • • • • • • •

Hoogte: 60,5~93cm Hoogte bovenstuk: 16,5~38cm cm cm Hoek van het bovenstuk: 70°° off 90 90° 9 0° Gewicht: 10,8kg Max. belasting: 130kg Afmetingen ingeklapt: 68,5 x 58 5 58cm 8ccm m AutoLock-systeem

AutoLock-systeem Trek het complete klemsysteem naar mn aa aar d dee gewenste hoogte – en het AutoLockoLo oL ockkoc ock ksysteem zit meteen muurvast. Om het AutoLock-systeem weer er llos os te t zetten hoef je maar de hendel in drukken. n tee dru d dr rukke ru kken.. kk

Beveiligingspennen De beveiligingspennen aan dee ssteunen tteeu teu un nen ne een n en de de poten laten een snelle en veilige gee op g o opstelling/afstteelli st lllling/ ng//afng/afaffbraak toe. Je hoeft de steunen een poten maar np po ote ote teen ten n ma m maa aar ar zo ver uit te klappen tot de pennen nn n nen en vvas va vastklikas asttkl kklik ikk ken. Voor de afbraak druk je d dee p pennen enneen en enn n in in en en klap je de steunen en poten zo o vve ver er iin n tot tott d dee pennen opnieuw vastklikken.

Instelbare rubberen poten Fijninstelling van de hoogte

28

“EZ-LOK” bovenstuk Na het instellen van de gewenste hoek klikt de “EZ-LOK” beveiliging vast.

De instelba instelbare stopper kan verschillende afmetingen k op ve versc rschille worden wor den afgestemd. a


Keyboardstatief Z-vormig • Keyboardbank

H C -K S-400B B Keyboardstatieven n Me Met Au A AutoLock, toLock toL ockk, ook geschikt voor stagepiano’s gep e ian ep iano’s o met o’s met naalss mix mixers e s.. ers gewogen klavier evenals mixers. • • • • •

Hoogte: 60,5~93cm m Gewicht: 8kg Max. belasting: 130kg kg pt: 68, 68,5 68 5 x 54 54cm 5 cm m Afmetingen ingeklapt: AutoLock-systeem

Details en kenmerken zoals oals oa ls HCHC-KS-410B. C KSKS 410 410B. B.

H C - K B - 2 00B Keyboardbank • • • • •

Zitvlak: 60cm x 32cm Gewicht: 7,4kg Max. belasting: 150kg “EZ”-hoogteregeling: 60, 58, 56, 53cm Fijnregeling van de hoogte via microinstelling • Comfortabele, dik gepolsterde erde zit • Neemt weinig transportruimte mte in • Plat inklapbaar -instelling Micro-instelling ro-instelling De micro-instelling n nauwkeulaat een stelling van de rige instelling tee hoogtee toe. De hoogte aximaal 8cm kan maximaal n gewijzigd. worden

“EZ”-hoogteverstelling “EZ”-h “EZ -hoog -h oogtev oog tevver tever e Het interne Het in nter e nee vee ersy rs ste tte veersysteem laat een ssnelle sne lll wijziging lle wijzi z ging zi g vvan an d de hoogte toe. Dru ru uk de de hendel hend en el n aa binnen om Druk naar tus u se sen de vi vier err zit zithoo hoo h oog te kiezen. tussen zithoogtes

29


“Quik-N-EZ” systeem De lessenaars van HERCULES zitten boordevol innovatieve details. Naast het gepatenteerde “Quik-N-EZ” instellingssysteem bieden ze een kantelvoorziening zonder schroeven en een inklapbare partituursteun, die je tevens op een tafel kunt zetten.

Over de “Quik-N-EZ” snelspanner De installatie van de partituursteun op de stand verloopt dankzij de snelspanner snel en probleemloos.

De “Quik-N-EZ” hoogteregelaar (met één hand instelbaar!) garandeert een snelle en eenvoudige instelling van de gewenste hoogte. Je hoeft geen enkele schroef los te draaien. Het inwendige sluitingssysteem zorgt ervoor dat de stand op de ingestelde hoogte vastklikt.

30


Lessenaa r

H C - B S -100B Klassieke lessenaar • • • • • •

Partituursteun: 53,5x29,3cm Hoogte: 69~123cm Gewicht: 1,45kg Afmetingen ingeklapt: 66,8 x 11cm Extra stevige, inklapbare partituursteun • Hoekgewricht • Hoogte-instelling met sluitmechanisme chanism me • Stevige poten met instelbare hoek

Partituursteun Pa a Extra Ext xtra r stevige ra steevig vige ige cco constructie o voor de stabiliteit van de partituursteun. v d va

Hoogte-instelling e-instelling ng g et statief kkan an n tra tr r plo l os De hoogte van het traploos et mechanisme mechanissme me bin binne ne in nen n worden ingesteld. Het binnenin g in de gekoz o en positie. oz pos ositi siti itie. e. e. houdt de stand stevig gekozen

Over O Ove rh het ett hoe hoekge hoekgewricht kgeewri wricht cht htt Voo o r het het instellen ins nstel tellen tel len en va vvan nd g s e ho st o hoef Voor dee gewenst gewenste hoek j geen je geeen schroeven g schr hroev hr oeven oev e los en os en we w weer er vas vastt ttee draaien. partituursteun blijft gewoon onder De par partit tii uur tit u ste t un nb bli bl lliijft jft ge gewoo w no woo wo nd de nd ge gek gekozen oze zeen hoek hoekk st sstaan. taan aan. D Dee sstabiliteit tabili tab ilitei ilili tei eitt vvan het gewricht worden gew e ric icht kan ech icht eechter ec chteer word ord orden den bijgeregeld. bijjger ge e

Instelling De grip van het sluitingsmechanisme kan rden op de voorkeur van de gebruiker worden afgestemd. Wanneer je het statief compleet pleet laat neerdalen, zie je onderaan een gele le instelschroef. Door deze in wijzerszin te draaien raaien zet je het mechanisme los. Draai hem tegen ten. de wijzers in om het weer vast te zetten.

31


L e sse n a a rs

HC - B S - 4 1 1 B Lessenaar met geperforeerde de pa ppartituursteun art rti tiittuu tuurs uurs uu rste steun teeu un n • • • • • • • • • •

Partituursteun: 48 x 34,5cm Hoogte: 81~120cm Gewicht: 3,7kg Afmetingen ingeklapt: 91 x 21,5cm cm cm “Quik-N-EZ” systeem voor de instelling nsste n tellin tel ellllin in ng met met e één ééén ha hand nd nd “Quik-N-EZ” snelspanner tuu uur uu urrste u stteun steun n va vvan an al lumi um m niu i m iu Inklapbare geperforeerde partituursteun aluminium Hoekgewricht ekk (90 (9 °~7 °~ °~7 ~75 5°°) 5°) °) Statief met instelbare hoek (90°~75°) Kantelbare poten, en n die weinig ruimte innemen

Inklapbare partituursteun n De partituursteun van stevig g en licht aluminium kan zeerr compact worden samengeplooid. Hij klikt automatisch vast en n voorkomt op die manier datt de steun tijdens het transport rt rt openvalt. Om te openen hoef je maar op een knop te drukken.

Stangsluiting bij opengeklapte pte te le les lessenaar. sse s naa a rr.. aa

Over het hoekgewricht wenstte h we oe oek Voor het instellen van de gewenste hoek n weer w er vast we wee vaast stt te t hoef je geen schroeven los en bli lliijft ft ge g ewoo woon oo on draaien. De partituursteun b blijft gewoon an. D an ta ililitei tab liitei eeit onder de gekozen hoek staan. Dee sstab stabiliteit n bijgeregeld, b jge bi jg gereg r geld eld el ld d, van het gewricht kan worden indien nodig. De partituursteun kan tevenss o op p eeen een n bureau worden geplaatst.

32

Draaibare poten en kantelba kantelbaar aar statief Voor eeen Voor e nóg grotere flexibiliteit en exibilitei exib t t kan de stand in een ho hoek ek van 90°~75° 90°~7 90 °~75° 5° wor worden d geplaatst. poten en kun kunnen nen ev evene eneens ens ro rond nd het statief De pot eveneens worden wor den ge geschikt. gesch schikt ikt.. Voor Voor de afbraak afbra af braak ak hoef je de veilig vei veiligheidsgrendel lighei heidsg dsgren rendel del maar maar omh omhoog oog te trekken.


Lessenaa r s

H C --BS-40 B S -401B 1B Lessenaar naar met gesloten partituur partituursteun u steun ur n • • • • • • • • • •

Partituursteun: ituursteun: 48 x 34,5cm Hoogte: gte: 81~120cm Gewicht: wicht: 3,8kg Afmetingen etingen ingeklapt: 91 x 21,5cm “Quik-N-EZ” ik-N-EZ” systeem voor instelling met et 1 hand hand and “Quik-N-EZ” ik-N-EZ” snelspanner apbare partituursteun van aluminium Inklapbare Hoekgewricht kgewricht Statief ef met instelbare hoek (90°~75°) Kantelbare telbare poten, die weinig ruimt ruimte te iinnemen nne n men

Detailss en functies zoals HC-BS-411B.

H C-BS-403B B S-- 40 3B 3 Lessenaar naa ar me met et g gesloten esl slot otten e ppartituursteun arttitu ar tuur rst s eu eun n Detailss en n func ffuncties unc nctie tie ies zoal zoals oa s H oal HC-BS-401B, C-BS-4 C-B S 401B 01B, m 01 maar aar a “klassiek” ek”” voet ek vvoetstuk oetstu oet s k (3 stu (3 pote p poten) ote oten) t n))

33


“Quik-N-EZ” systeem De speaker- en lichtstatieven van HERCULES werden speciaal ontwikkeld voor een eenvoudige opstelling en afbraak op podia waar de plaats krap is. De aluminiumstatieven zijn enerzijds verrassend licht en anderzijds bijzonder stevig. Dankzij de snufjes van het “Quik-N-EZ” systeem is alles in een mum van tijd opgesteld en afgebroken. Quik-N-EZ AutoLock Door het klemzetten van de AutoLock-beveiliging wordt de telescoopbuis geblokkeerd en kan dus niet neerzakken, hoewel de buis nog steeds verder kan worden uitgetrokken. Om de telescoopbuis weer te laten neerdalen hoef je de beveiliging maar te openen.

De “Quik-N-EZ” handkruk Dankzij de mechanische overbrenging worden er tijdens het draaien aan de handkruk twee telescoopbuizen tegelijk opgetild. Op die manier kan één persoon er snel voor zorgen dat de speakers en het licht op de juiste hoogte staan.

34


Podiumstatieven voor speakers en licht H C -S S - 4 0 0 B AutoLock-luidsprekerstatief ieef Opstelling • Beveiliging op “gesloten” zetten ten • Luidspreker op de gewenste hoogte zette zetten. teen. • Installeer de klemsplitpen, wanneer nneer de speaker de gewenste hoogte heeft. Afbraak • Om de speaker weer te laten zakken verw verwijder rw rwijd wijd ijder je de klemsplitpen en zet je de beveiliging w weer eer op “open”. • • • • • • • • • • •

Hoogte: 117~210cm Gewicht: 3kg Diameter aan de grond: Ø 150cm 0cm Max. belasting: 45kg Uittrekbare buis: Ø 3,5cm Incl. installeerbaar bovenstuk met Ø §3,8cm Quik-N-EZ AutoLock Stevige metalen steunbuizen Stangen van licht aluminium Versterkte draagkracht Klemsplitpen

H C -SSHC -SS-700B Luidsprekerstatief met handkruk Luidsprek Stevige drie driedelige constructie voor een eenvoudig ttransport en een optimale stevigheid, bijk bijkomende interne beveiliging. • • • • • • • • • •

Hoogte: 1115~218cm Gewicht: 5,8kg Diameter aan de grond: Ø 150cm Max. bela belasting: 45kg Uittrekba Uittrekbare buis: Ø 3,5cm Incl. insta installeerbaar bovenstuk me mett Ø §3 §3,8cm “Quik-N-EZ” handkruk “Quik-NStevige m metalen steunbuizen Stangen vvan licht aluminium Versterkte draagkracht dankzij dubbele steunbuizen s

HC-LS-700B HC C -LL SS-70 700 0B 0 SSpotstatief met handkruk Stevige driedelige constructie voor een eenvoudig transport en een optimale stevigheid, bijkomende interne beveiliging. • • • • • • • • • •

Hoogte: 164~350cm Gewicht: 10,4kg Diameter aan de grond: Ø 184cm Max. belasting: 45kg “Quik-N-EZ” handkruk Stevige metalen steunbuizen Stangen van licht aluminium Versterkte draagkracht dankzij dubbele steunbuizen Metalen balk voor de spot incl. schroeven Beveiligingsklem voor een snelle opstelling & afbraak

Hoog draagvermogen dankzij dubbele steun

35


AutoGrip-systeem (AGS) Het AutoGrip-systeem (AGS) van HERCULES garandeert een rotsvaste steun van de instrumenten, die dus niet uit de stand kunnen vallen. De statieven werden zo lang getest tot de ingenieurs zeker wisten dat ze zonder meer “on the road” kunnen gaan. Het AutoGrip-systeem is eenvoudig te bedienen en bijzonder veilig. Het schuimrubber zonder verzachter heeft geen nadelige invloed op de lak.

De intelligente AGS-zwaartekrachtsluiting garandeert een optimale veiligheid dankzij een automatisch sluitende grendel voor strijkinstrumenten. Er zijn geen onderdelen, die los kunnen komen, geen stang die je met de hand moet sluiten. Alle raakvlakken zijn voorzien van een schuimrubberbekleding zonder verzachter – zo kan er niets met de gevoelige nitrovernissen gebeuren. Om het instrument te verwijderen hoef je het maar op te tillen, omdat het AutoGrip-systeem zich dan opent.

36


Instrumentstatieven Strijkinstrumenten

H C - DS - 5 7 1 BB BB Vakje voor het hars

Viool/altviool vioo oll o • • • •

Hoogte: 44 44,5~82cm 4 ,5~~82 82cm m Gewicht: 0,8kg, 0,8kkg, g, Diameter aan aan de de grond: grron nd:: 25cm, Afmetingen 45,5 en ingekl.: ing ng gekl..: 4 5,5 5 x 8,5cm

Strijkstokhouder

H C -DS-580B Cello • • • • •

Voor cello Hoogte: 104~126cm Gewicht: 2,2kg, Diameter aan de grond: 45cm, Max. belasting: 15kg

Wij zijn niet aansprakelijk voor druk- of zetfouten. Opmerking: Scheikundige reacties kunnen leiden tot het verkleuren ll instrumenten i t t te t voorkomen. k D lt b tt geen verzachter. ht Uit Ui uitvoerige it i tests t t is i gebleken bl k dat d t ze Alle HERCULES-statieven zijn voorzien van polsters zonder verzachter om schade aan uw waardevolle Deze polsters bevatten de finish van de instrumenten niet aantasten. Desondanks is het mogelijk dat bepaalde laksoorten (bv. nitrocellulose) eventueel toch reageren. Dit houdt meestal verband met factoren zoals de omgevingstemperatuur, de luchtvochtigheid en het gewicht van het instrument. Hiervoor wijzen we elke aansprakelijkheid af. Nóg veiliger dan op een HERCULES-statief ligt uw instrument alleen in de bijbehorende koffer. Deze laatste blijft uiteraard de beste oplossing voor de langdurige opberging.

37


Jouw HERCULES-dealer

HERCULES Distributie in de Benelux: MUSIK MEYER GmbH • Postfach 1729 • 35007 Marburg

Hercules Catalogus Benelux  

Hercules Catalogus Benelux

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you