{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

JAARREKENING 2015 Stichting Euro+ Songfestival


Aan bestuur en directie van Stichting Euro+ Songfestival

Amsterdam, 30 maart 2016 Betreft: jaarrekening 2015

Geacht bestuur, beste directie, Ingevolge uw opdracht hebben wij, aan de hand van de door ons gevoerde administratie en de verdere door u verstrekte gegevens, de jaarrekening 2015 van Stichting Euro+ Songfestival samengesteld. Wij vertrouwen erop hiermee aan de opdracht te hebben voldaan. Indien nodig zijn wij graag bereid nadere toelichting te verstrekken. Administratiekantoor Stichting ASK,

Elsbeth Hulst directeur


de balans

ACTIVA

31-12-2015

31-12-2014

vorderingen nog te ontvangen subsidies debiteuren omzetbelasting overige vorderingen overlopende activa

75.000 90.750 5.024 9.789 631

95.000 7.550 21.188 1.753 50

totaal vorderingen

181.194

125.541

totaal liquide middelen

58.746

81.213

totale ACTIVA

239.940

206.754

liquide middelen

PASSIVA

31-12-2015

31-12-2014

eigen vermogen algemene reserve bestemingsreserve FCP 2009-2012 bestemmingsreserve Music Generations bestemmingsfonds FCP bestemmingsfonds Rotterdam Festivals

77.623 4.055 27.500 14.366 16.934

76.994 0 17.500 9.351 10.916

totaal eigen vermogen

140.478

114.761

crediteuren

99.462

91.993

totale PASSIVA

239.940

206.754

kortlopende schulden

jaarrekening 2015 Stichting Euro+ Songfestival - 1 -


de exploitatierekening

BATEN

begroting FCP

2015

directe opbrengsten deelnemersbijdragen publieksinkomsten sponsorinkomsten overige inkomsten producties directe opbrengsten

0 7.350 0 4.431 11.781

indirecte inkomsten

TOTAAL OPBRENGSTEN

bijdragen uit private middelen bijdragen van particulieren bijdragen van bedrijven totale bijdragen van private fondsen overige bijdragen uit private middelen bijdragen uit private middelen subsidies en bijdragen uit publieke middelen subsidie FCP incidentele subsidie provincies subsidie Rotterdam Festivals incidentele subsidies gemeenten overige bijdragen uit publieke middelen subsidies en bijdragen uit publieke middelen TOTAAL DER BATEN

2014

0 2.900 0 0 2.900

0 800 5.000 0 5.800

0

0

0

11.781

2.900

5.800

0 0 136.500 6.750 143.250

0 0 62.500 70.000 132.500

0 0 46.472 0 46.472

62.500 12.500 75.000 20.000 0 170.000

62.500 0 75.000 16.300 1.556 155.356

62.500 0 76.500 23.000 0 162.000

310.387

305.400

214.272

jaarrekening 2015 Stichting Euro+ Songfestival - 2 -


de exploitatierekening

LASTEN

begroting FCP

2015

beheerlasten beheerlasten personeel beheerlasten materieel totaal beheerlasten

34.587 25.964 60.551

104.295 120.635 224.930

TOTAAL DER LASTEN

SALDO uit gewone bedrijfsvoering

2014

34.500 26.400 60.900

89.500 175.300 264.800

93.004 98.602 191.606

285.481

325.700

257.941

24.906

-20.300

-43.669

rentebaten bijzondere baten

811 0

0 0

953 0

EXPLOITATIERESULTAAT

25.717

-20.300

-42.716

-5.015 -6.018 -4.055 -10.000

75.700 0 0 0

12.738 15.591 18.443 10.000

629

14.055

activiteitenlasten activiteitenlasten personeel activiteitenlasten materieel totaal activiteitenlasten

bestemmingsfonds FCP bestemmingsfonds R'dam Festivals correctie bestemmingsreserve FCP 2009-2012 correctie bestemmingsreserve Music Generations mutatie ALGEMENE RESERVE

20,14% 24,16%

jaarrekening 2015 Stichting Euro+ Songfestival - 3 -

55.400

29,17% 35,70%

29.907 36.428 66.335


grondslagen van waardering en resultaatbepaling

balans De vorderingen, de schulden, de liquide middelen en de overlopende activa en passiva zijn opgenomen tegen nominale waarden. De materiële vaste activa worden vanaf de activeringsgrens van € 2.500 in de balans opgenomen. De aanschaffingen onder deze activeringsgrens worden in het jaar van aanschaf ten laste van het resultaat gebracht. Voor de gehanteerde afschrijvingspercentages wordt verwezen naar de toelichting op de balans.

resultatenrekening De personeelskosten, de bureaukosten, de productiekosten, de inkomsten en de bijdragen worden toegerekend aan de periode waarin deze baten en lasten betrekking hebben.

continuïteit Op 31 december 2016 eindigt het huidige kunstenplan. Op 29 januari 2016 is een aanvraag voor het nieuwe kunstenplan 2017 - 2020 ingediend bij Gemeente Rotterdam en op 25 februari 2016 bij het Fonds voor Cultuurparticipatie. Het uitgangspunt is dat er een structurele subsidie voor 2017 – 2020 zal worden toegekend. De grondslagen zijn dan ook op continuïteitsbasis opgenomen.

jaarrekening 2015 Stichting Euro+ Songfestival - 4 -


toelichting op de balans

ACTIVA

31-12-2015

31-12-2014

nog te ontvangen subsidies Nationaal Comité 4 en 5 mei Stichting Het Nieuwe Stadsweeshuis Prins Bernhard Cultuurfonds VSBfonds Vlaams-Nederlands Huis De Buren RCOAK Sluyterman van Loo Rotterdam Festivals

3.500 2.000 15.000 0 2.000 20.000 17.500 15.000

0 0 7.500 25.000 0 10.000 0 52.500

totaal nog te ontvangen subsidies

75.000

95.000

borgsommen nog te ontvangen rente overige nog te ontvangen bedragen

0 811 8.978

0 953 800

totaal overige vorderingen

9.789

1.753

631

50

kas ING 9637023 ING vermogen spaarrekening

235 4.820 53.691

120 8.871 72.222

totaal liquide middelen

58.746

81.213

overige vorderingen

overlopende activa vooruit betaalde bedragen

liquide middelen

jaarrekening 2015 Stichting Euro+ Songfestival - 5 -


toelichting op de balans

PASSIVA

31-12-2015

31-12-2014

algemene reserve algemene reserve begin boekjaar mutatie algemene reserve

76.994 629

62.939 14.055

totaal algemene reserve

77.623

76.994

beginstand 1 januari mutatie boekjaar

0 4.055

18.443 -18.443

totaal bestemmingsreserve FCP 2009-2012

4.055

0

beginstand 1 januari mutatie boekjaar

17.500 10.000

27.500 -10.000

totaal bestemmingsreserve Music Generations

27.500

17.500

beginstand 1 januari mutatie boekjaar

9.351 5.015

22.089 -12.738

totaal bestemmingsfonds FCP

14.366

9.351

beginstand 1 januari mutatie boekjaar

10.916 6.018

26.507 -15.591

totaal bestemmingsfonds Rotterdam Festivals

16.934

10.916

bestemmingsreserve FCP 2009-2012

bestemmingsreserve Music Generations

bestemmingsfonds FCP

bestemmingsfonds Rotterdam Festivals

jaarrekening 2015 Stichting Euro+ Songfestival - 6 -


toelichting op de balans

PASSIVA, vervolg

31-12-2015

31-12-2014

crediteuren crediteuren nog te betalen kosten

22.654 76.808

23.122 68.871

totaal crediteuren

99.462

91.993

niet in de balans opgenomen verplichtingen Er zijn geen niet in de balans opgenomen verplichtingen.

jaarrekening 2015 Stichting Euro+ Songfestival - 7 -


toelichting op de exploitatierekening

BATEN

2015

2014

publieksinkomsten kaartverkoop optredens

0 7.350

800 0

totaal publieksinkomsten

7.350

800

symposium overige inkomsten

653 3.778

0 0

totaal overige inkomsten producties

4.431

0

VSBfonds Prins Bernhard Cultuurfonds Nederlands-Vlaams Huis De Buren Stichting Het Nieuwe Stadsweeshuis Skanfonds Vfonds RCOAK Sluyterman van Loo 4 en 5 mei comité

45.000 15.000 2.000 2.000 0 20.000 10.000 17.500 25.000

25.000 2.500 0 0 -1.028 0 10.000 0 10.000

totaal totale bijdragen van private fondsen

136.500

46.472

Hanzehogeschool Groningen Hogeschool van Amsterdam

5.000 1.750

0 0

totaal overige bijdragen uit private middelen

6.750

0

62.500

62.500

Stadsdeel Nieuw West Deelgemeente Prins Alexander

15.000 1.300

23.000 0

totaal incidentele subsidies gemeenten

16.300

23.000

1.556

0

overige inkomsten producties

totale bijdragen van private fondsen

overige bijdragen uit private middelen

subsidie FCP subsidie FCP basis

incidentele subsidies gemeenten

overige bijdragen uit publieke middelen Europees Platform

jaarrekening 2015 Stichting Euro+ Songfestival - 8 -


toelichting op de exploitatierekening

LASTEN

2015

2014

beheerlasten personeel projectleiding / organisatie assistentie

30.000 4.587

25.752 4.155

totaal beheerlasten personeel

34.587

29.907

huisvesting bureaukosten

8.252 17.712

12.817 23.611

totaal beheerlasten materieel

25.964

36.428

kosten partnerorganisaties / samenwerking kosten vrijwilligers honoraria projectleiding activiteiten

44.885 11.477 30.135 17.798

45.210 7.589 25.252 14.953

subtotaal Music Generations

104.295

93.004

totaal activiteitenlasten personeel

104.295

93.004

uitvoeringskosten workshops, masterclasses en productie vrij coaching en overdracht communicatie en pr evaluatie

60.215 2.910 25.314 32.196

30.750 15 41.357 21.500

subtotaal Music Generations productiekosten Turkije overige productiekosten

120.635 0 0

93.622 4.793 187

totaal activiteitenlasten materieel

120.635

98.602

De kosten van de productieleiding en assistentie zijn als volgt verdeeld: 50% beheer 25% activiteiten algemeen 12,5% organisatie Rotterdam 6,25% organisatie Amsterdam 3,125% organisatie Groningen 3,125% organisatie Arnhem en overige gemeenten beheerlasten materieel

activiteitenlasten personeel Music Generations

activiteitenlasten materieel Music Generations

WNT Het honorarium voor Conny Groot voor de functie van coördinator, projectontwikkelaar en uitvoerder voor de periode vanaf januari tot en met december 2015 bedroeg € 60.000. Er zijn geen onkostenvergoedingen.

jaarrekening 2015 Stichting Euro+ Songfestival - 9 -


overzicht Music Generations conform fondsbegroting

BATEN

2015

1. Music Generations a. vrijval OCW/FCP b. bestuursreserve 2. Meerjarige subsidieprogramma's a. Fonds voor Cultuurparticipatie 3. Fondsen a. VSB fonds b. Prins Bernard Cultuurfonds c. V-Fonds d. Landelijk comité 4/5 mei e. RCOAK f. Sluyterman van Loo g. Beste buren programma h. Overige fondsen (oa lokaal) 4. Sponsoren (bedrijven) a. Theater De Meervaart b. Koos Ockeloen repertoire onderzoek c. Theater Zuidplein d. 24 uur Cultuur, Rotterdam e. Prins Claus Conservatorium f. Hogeschool van Amsterdam 5. Lokale partners en overheden a. Rotterdam (R'dam Festivals) b. Rotterdam Festivals c. Amsterdam (stadsdeel, Meervaart) d. Groningen en Friesland e. Arnhem (gemeente) 6. Wervingsacties (vrijwillige bijdragen) a. concerten en optredens TOTAAL BATEN

2014

begroting 2014-2015

totaal

18.443 0

0 0

18.443 0

18.000 30.000

62.500

62.500

125.000

125.000

45.000 15.000 20.000 25.000 10.000 17.500 2.000 2.000

25.000 0 0 10.000 10.000 0 0 0

70.000 15.000 20.000 35.000 20.000 17.500 2.000 2.000

70.000 15.000 20.000 35.000 20.000 17.500 14.000 10.800

0 0 0 0 5.000 1.750

5.000 0 0 0 0 0

5.000 0 0 0 5.000 1.750

10.000 5.000 1.500 1.500 7.500 2.500

75.000 0 15.000 0 0

76.500 0 23.000 2.500 0

151.500 0 38.000 2.500 0

150.000 20.000 40.000 17.000 5.000

5.850

800

6.650

1.000

320.043

215.300

jaarrekening 2015 Stichting Euro+ Songfestival - 10 -

535.343

636.300


overzicht Music Generations conform fondsbegroting

LASTEN

2015

1. ORGANISATIEKOSTEN / OVERHEAD a. Projectleiding € b. Advies en ondersteuning c. Kantoorkosten (huur, internet, telefonie etc.) d. Porti e. Administratie en zakelijke leiding ASK f. Accountantsverklaring subtotaal

30.000 4.587 9.520 503 11.191 4.750 60.551

2. KOSTEN PARTNERORGANISATIES / SAMENWERKING a. Organisatiekosten Rotterdam € 32.573 b. Organisatiekosten Amsterdam 4.334 c. Organisatiekosten Groningen 4.617 d. Organisatiekosten Arnhem en ov. gemeenten 3.362 subtotaal 44.886 3. VRIJWILLIGERS a. Vergoedingen b. Trainingen c. Overige subtotaal

11.477 0 0 11.477

2014

25.753 4.155 23.063 0 11.916 1.450 66.337

55.753 8.742 32.583 503 23.107 6.200 126.888

50.000 18.000 28.800 5.350 24.000 2.000 128.150

20.995 13.414 10.801 0 45.210

53.568 17.748 15.418 3.362 90.096

40.000 22.000 17.500 5.000 84.500

7.588 0 0 7.588

19.065 0 0 19.065

13.500 2.000 1.000 16.500

25.000 8.400 64.500 7.525 8.500 7.000 40.000 44.500 7.500 12.000 4.500 15.000 11.000 0 255.425

4. UITVOERINGSKOSTEN WORKSHOPS & MASTERCLASSES & PRODUCTIE VRIJHEID a. audities en workshops € 8.887 € 10.232 € 19.119 b. masterclasses 4.171 3.710 7.881 c. concerten en muziektheater landelijke tournee 37.993 15.217 53.210 d. optredens/workshops Bevrijdersspoor 1.290 0 1.290 e. trainingsweekenden 1.636 493 2.129 f. toneelbeeld, film en foto 3.300 248 3.548 g. projectleiding 17.798 14.953 32.751 h. muzikaal leider 25.328 23.251 48.579 i. muzikale arrangementen 0 0 0 j. regisseur 4.807 0 4.807 k. scenarioschrijver 0 2.000 2.000 l. namen voor hoogtepunten 0 m. reiskosten deelnemers en vrijwilligers 1.001 850 1.851 n. Beste Buren 1.937 0 1.937 subtotaal 108.148 70.954 179.102 5. COACHING & OVERDRACHT a. handboeken & procedures b. workshops & trainingen c. reiskosten d. uitvoering & advies subtotaal

0 0 0 2.910 2.910

0 0 0 15 15

0 0 0 2.925 2.925

1.500 2.500 1.225 10.000 15.225

6. COMMUNICATIE & PR a. Drukwerk t.b.v flyers, promotiemateriaal etc. € b. Website c. Promotie lokale en landelijke producties subtotaal

4.919 1.386 19.009 25.314

7.770 9.505 24.082 41.357

12.689 10.891 43.091 66.671

14.000 11.500 50.000 75.500

7. EVALUATIE a. Toekomstscenario en symposium b. Extern subtotaal

20.665 11.531 32.196

17.500 4.000 21.500

38.165 15.531 53.696

42.500 18.500 61.000

TOTAAL LASTEN RESULTAAT MUSIC GENERATIONS

begroting 2014-2015

totaal

285.482

252.961

538.443

636.300

34.561

-37.661

-3.100

0

jaarrekening 2015 Stichting Euro+ Songfestival - 11 -


toelichting afwijkingen begroting en resultaat

In 2014-2015 wordt het project Talent voor Vrijheid gerealiseerd. In dit rapport zijn twee verschillende begrotingen opgenomen, FCP 2015 en Fondsbegroting 2014-2015. Hieronder worden de verschillen tussen de realisatie en de Fondsbegroting toegelicht. Er is voor gekozen om vooral met de grotere fondsen samen te werken in de financiering van TALENT VOOR VRIJHEID in combinatie met symposium over Superdiversiteit en Leeftijd. De redenen daarvoor zijn: 1.Het programma met lokale partners is gezien het thema van 70 jaar bevrijding en wat deze voor de diversiteit aan Nederlanders behelst, landelijk van karakter. 2. De stadsdelen zijn opgeheven en opgegaan in gebiedscommissies die nog moeilijker dan de voorafgaande bestuursvorm zijn te benaderen voor lokale samenwerking. Hoewel deze in Amsterdam NW wel goed functioneert gedurende 3 jaar door wederzijds investeren. Het team van MusicGenerations is lean en mean en concentreert zich op wederkerigheid waar deze voor lange termijn van betekenis is. 3. Voor 2016 investeert MusicGenerations in relaties met provinciale centra voor de kunst en bijbehorende financieringsmogelijkheden zoals deze eerder in Drenthe succesvol bleek bij het werken met de vluchtelingen in AZC Oranje. De vrijwillige bijdragen zijn hoger dan begroot gezien het sterk inhoudelijke en idealistische karakter van TALENT VOOR VRIJHEID, waardoor mensen met plezier meer bijdragen. De kosten voor vrijwilligers zijn hoger dan begroot omdat we met meer mensen meer, masterclasses en concerten hebben gedaan dan begroot. De kosten voor een aantal van de workshops, communicatie en PR zijn lager dan begroot omdat: a. er veel belangstelling was vanuit partnerinstellingen waardoor de kosten voor workshopleiders lager uitvielen, huur niet werd doorberekend en ook een deel van de PR door hen werd opgepakt. b. evaluatie, coaching en overdracht zijn aan elkaar verwante kosten omdat het resultaat van de evaluatie en bijhorend symposium en publicatie de basis vormen van de overdracht aan samenwerkende locaties. Inhoudelijk is deze volgens plan uitgevoerd. Dat de kosten hiervoor in 2015 lager uitvallen dan begroot is omdat het symposium later in het jaar is gehouden (november) dan gepland. Ook de doorstart van MusicGenerations in het werken met vluchtelingen op meerdere locaties verandert het karakter van de overdracht naar partners die leeftijds- en culturele diversiteit in brede zin tot doelstelling hebben. Dit komt met het wat lagere dekkingsplan dan voorzien goed uit.

jaarrekening 2015 Stichting Euro+ Songfestival - 12 -


OVERIGE GEGEVENS

jaarrekening 2015 Stichting Euro+ Songfestival - 13 -


resultaatbestemming

Het resultaat over 2015 bedraagt € 25.717. Conform de richtlijnen van FCP en Rotterdam Festivals wordt een evenredig deel toegevoegd aan het bestemmingsfonds FCP (€ 5.015) en het bestemmingsfonds Rotterdam Festivals (€ 6.018). Uit de bestemmingsreserve FCP 2009-2012 werd in 2014 € 18.443 onttrokken. Dit was ten onrechte € 4.055 te hoog. Dit is in 2015 gecorrigeerd. Aan de bestemmingsreserve Music Generations wordt € 10.000 toegevoegd. Het saldo dat hierna ontstaat wordt toegevoegd aan de algemene reserve (€ 629). EXPLOTATIERESULTAAT

bestemmingsfonds FCP bestemmingsfonds Rotterdam Festivals bestemmingsreserve FCP 2009-2012 bestemmingsreserve Music Generations mutatie algemene reserve

25.717 -5.015 -6.018 -4.055 -10.000

629

jaarrekening 2015 Stichting Euro+ Songfestival - 14 -


prestatieoverzicht

2015 aantal activiteiten

aantal activiteiten

begroting * aantal activiteiten

audities, workshops en masterclasses op 2 nieuwe locaties aantal deelnemers

8 453

8 200

audities, workshops en masterclasses op 4 bestaande locaties aantal deelnemers

20 400

16 400

optredens en concerten verspreid over 30 locaties aantal deelnemers

25 230

50 210

coachingworkshops/bijeenkomsten i.h.k.v. overdracht MG aantal deelnemers

3 275

5 25

* de activiteiten zijn begroot voor 2 jaar, 2015-2016

jaarrekening 2015 Stichting Euro+ Songfestival - 15 -

Profile for Music Generations

Jaar  

Jaarrekening 2015

Jaar  

Jaarrekening 2015

Advertisement