{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

JAARREKENING 2016 Stichting Euro+ Songfestival


Aan bestuur en directie van Stichting Euro+ Songfestival

Amsterdam, 30 maart 2017 Betreft: jaarrekening 2016

Geacht bestuur, beste directie, Ingevolge uw opdracht hebben wij, aan de hand van de door ons gevoerde administratie en de verdere door u verstrekte gegevens, de jaarrekening 2016 van Stichting Euro+ Songfestival samengesteld. Wij vertrouwen erop hiermee aan de opdracht te hebben voldaan. Indien nodig zijn wij graag bereid nadere toelichting te verstrekken. Administratiekantoor Stichting ASK,

Elsbeth Hulst directeur


de balans

ACTIVA

31-12-2016

31-12-2015

vorderingen nog te ontvangen subsidies debiteuren omzetbelasting overige vorderingen overlopende activa

34.500 0 6.857 379 1.660

75.000 90.750 5.024 9.789 631

totaal vorderingen

43.396

181.194

totaal liquide middelen

162.592

58.746

totale ACTIVA

205.988

239.940

liquide middelen

PASSIVA

31-12-2016

31-12-2015

eigen vermogen algemene reserve bestemmingsreserve Music Generations - Talent voor Gastvrijheid bestemmingsfonds FCP bestemmingsfonds Rotterdam Festivals

42.499 27.500 14.297 0

63.235 * 27.500 32.809 * 16.934

totaal eigen vermogen

84.296

140.478

crediteuren overlopende passiva

69.462 52.230

99.462 0

totaal kortlopende schulden

121.692

99.462

totale PASSIVA

205.988

239.940

* correctie i.v.m. reactie op verantwoording 2014 en 2015 van FCP kortlopende schulden

jaarrekening 2016 Stichting Euro+ Songfestival - 1 -


de exploitatierekening

BATEN

begroting FCP

2016

directe opbrengsten deelnemersbijdragen publieksinkomsten sponsorinkomsten overige inkomsten producties directe opbrengsten

0 12.461 0 0 12.461

indirecte inkomsten

TOTAAL OPBRENGSTEN

begroting R´dam

0 2.000 0 0 2.000

0 7.350 0 4.431 11.781

0

0

0

0

2.000

11.781

0 0 30.000 0 30.000

0 0 19.000 0 19.000

0 0 18.000 0 18.000

0 0 136.500 6.750 143.250

subsidies en bijdragen uit publieke middelen subsidie FCP regulier € subsidie FCP project incidentele subsidie provincies subsidie Rotterdam Festivals incidentele subsidies gemeenten overige bijdragen uit publieke middelen subsidies en bijdragen uit publieke middelen €

62.500 23.000 0 75.000 0 0 160.500

62.500 0 0 75.000 0 10.000 € 147.500

21.000 0 0 75.000 0 0 96.000

62.500 0 0 75.000 16.300 1.556 155.356

TOTAAL DER BATEN

190.961

€ 177.500

117.000

310.387

bijdragen uit private middelen bijdragen van particulieren bijdragen van bedrijven totale bijdragen van private fondsen overige bijdragen uit private middelen bijdragen uit private middelen

0 0 0 0 0

0

12.461

2015

jaarrekening 2016 Stichting Euro+ Songfestival - 2 -


de exploitatierekening

LASTEN

begroting FCP

2016

beheerlasten beheerlasten personeel beheerlasten materieel totaal beheerlasten

31.800 34.639 66.439

101.815 79.268 181.083

TOTAAL DER LASTEN

SALDO uit gewone bedrijfsvoering

begroting R´dam

30.250 18.900 49.150

11.000 8.000 19.000

45.250 97.600 € 142.850

67.500 30.500 98.000

104.295 120.635 224.930

247.522

€ 192.000

117.000

285.481

-56.561

-14.500

0

24.906

rentebaten bijzondere baten

379 0

0 0

0 0

811 0

EXPLOITATIERESULTAAT

-56.182

-14.500

0

25.717

0 0 0 0

0 0 0 0

-5.015 -6.018 -18.443 -10.000

-14.500

-13.759

activiteitenlasten activiteitenlasten personeel activiteitenlasten materieel totaal activiteitenlasten

bestemmingsfonds FCP 32,73% € bestemmingsfonds R'dam Festivals 39,28% bestemmingsreserve FCP 2009-2012 bestemmingsreserve Music Generations - Talent mutatie ALGEMENE RESERVE

2015

18.512 16.934 * 0 0 -20.736

* Minder dan het percentage omdat bestemmingsfonds niet negatief kan zijn.

jaarrekening 2016 Stichting Euro+ Songfestival - 3 -

0

20,14% 24,16%

34.587 25.964 60.551


grondslagen van waardering en resultaatbepaling

balans De vorderingen, de schulden, de liquide middelen en de overlopende activa en passiva zijn opgenomen tegen nominale waarden. De materiële vaste activa worden vanaf de activeringsgrens van € 2.500 in de balans opgenomen. De aanschaffingen onder deze activeringsgrens worden in het jaar van aanschaf ten laste van het resultaat gebracht. Voor de gehanteerde afschrijvingspercentages wordt verwezen naar de toelichting op de balans.

resultatenrekening De personeelskosten, de bureaukosten, de productiekosten, de inkomsten en de bijdragen worden toegerekend aan de periode waarin deze baten en lasten betrekking hebben.

continuïteit Op 31 december 2016 eindigde het huidige kunstenplan. Op 29 januari 2016 is een aanvraag voor het nieuwe kunstenplan 2017 - 2020 ingediend bij Gemeente Rotterdam en op 25 februari 2016 bij het Fonds voor Cultuurparticipatie. Beide aanvragen zijn afgewezen. EURO+ Songfestivals wordt gecontinueerd op basis van projectsubsidies. De grondslagen zijn op continuïteitsbasis opgenomen.

jaarrekening 2016 Stichting Euro+ Songfestival - 4 -


toelichting op de balans

ACTIVA

31-12-2016

31-12-2015

nog te ontvangen subsidies Nationaal Comité 4 en 5 mei Stichting Het Nieuwe Stadsweeshuis Prins Bernhard Cultuurfonds Vfonds Vlaams-Nederlands Huis De Buren RCOAK Sluyterman van Loo Rotterdam Festivals

0 2.000 0 10.000 0 7.500 0 15.000

3.500 2.000 15.000 0 2.000 20.000 17.500 15.000

totaal nog te ontvangen subsidies

34.500

75.000

nog te ontvangen rente overige nog te ontvangen bedragen

379 0

811 8.978

totaal overige vorderingen

379

9.789

1.660

631

kas ING zakelijke rekening ING vermogen spaarrekening

617 32.016 129.959

235 4.820 53.691

totaal liquide middelen

162.592

58.746

overige vorderingen

overlopende activa vooruit betaalde bedragen

liquide middelen

jaarrekening 2016 Stichting Euro+ Songfestival - 5 -


toelichting op de balans

PASSIVA

31-12-2016

31-12-2015

algemene reserve algemene reserve begin boekjaar mutatie algemene reserve

63.235 -20.736

76.994 -13.759

totaal algemene reserve

42.499

63.235

beginstand 1 januari mutatie boekjaar

27.500 0

17.500 10.000

totaal bestemmingsreserve Music Generations - Talent voor Gastvrijheid

27.500

27.500

beginstand 1 januari bestemmingsfonds 2009-2012 mutatie boekjaar

32.809 0 -18.512

9.351 18.443 5.015

totaal bestemmingsfonds FCP

14.297

32.809

bestemmingsreserve Music Generations - Talent voor Gastvrijheid

bestemmingsfonds FCP

Wanneer FCP er mee instemt wil EURO+ dit bedrag graag inzetten voor het project Talent voor Gastvrijheid. Dit project vindt plaats in 2016-2017. Voor dit project heeft FCP een projectsubsidie toegekend van € 70.000. Ook andere fondsen hebben voor dit project bedragen toegezegd. EURO+ wil het resterende bedrag van het bestemmingsfonds FCP graag aan dit project besteden.

bestemmingsfonds Rotterdam Festivals beginstand 1 januari mutatie boekjaar

16.934 -16.934

10.916 6.018

totaal bestemmingsfonds Rotterdam Festivals

0

16.934

crediteuren nog te betalen kosten

6.183 63.279

22.654 76.808

totaal crediteuren

69.462

99.462

52.230

0

crediteuren

overlopende passiva vooruit ontvangen bedragen

niet in de balans opgenomen verplichtingen Er zijn geen niet in de balans opgenomen verplichtingen.

jaarrekening 2016 Stichting Euro+ Songfestival - 6 -


toelichting op de exploitatierekening

BATEN

2016

2015

publieksinkomsten optredens

12.461

7.350

symposium overige inkomsten

0 0

653 3.778

totaal overige inkomsten producties

0

4.431

VSBfonds Prins Bernhard Cultuurfonds Nederlands-Vlaams Huis De Buren Stichting Het Nieuwe Stadsweeshuis Oranjefonds Vfonds RCOAK Sluyterman van Loo 4 en 5 mei comité

0 0 0 0 500 10.000 7.500 0 0

45.000 15.000 2.000 2.000 0 20.000 10.000 17.500 25.000

totaal totale bijdragen van private fondsen

18.000

136.500

Hanzehogeschool Groningen Hogeschool van Amsterdam

0 0

5.000 1.750

totaal overige bijdragen uit private middelen

0

6.750

Stadsdeel Nieuw West Deelgemeente Prins Alexander

0 0

15.000 1.300

totaal incidentele subsidies gemeenten

0

16.300

0

1.556

overige inkomsten producties

totale bijdragen van private fondsen

overige bijdragen uit private middelen

incidentele subsidies gemeenten

overige bijdragen uit publieke middelen Europees Platform

jaarrekening 2016 Stichting Euro+ Songfestival - 7 -


toelichting op de exploitatierekening

LASTEN

2016

2015

beheerlasten personeel projectleiding / organisatie assistentie

30.000 1.800

30.000 4.587

totaal beheerlasten personeel

31.800

34.587

huisvesting bureaukosten

7.680 26.960

8.252 17.712

totaal beheerlasten materieel

34.640

25.964

kosten partnerorganisaties / samenwerking kosten vrijwilligers honoraria projectleiding activiteiten

56.305 23.035 20.674 1.801 101.815

44.885 11.477 30.135 17.798 104.295

totaal activiteitenlasten personeel

101.815

104.295

uitvoeringskosten workshops, masterclasses en productie vrij coaching en overdracht communicatie en pr evaluatie

70.491 966 7.811 0

60.215 2.910 25.314 32.196

totaal activiteitenlasten materieel

79.268

120.635

beheerlasten materieel

activiteitenlasten personeel

activiteitenlasten materieel

WNT Het honorarium voor Conny Groot voor de functie van coördinator, projectontwikkelaar en uitvoerder voor de periode vanaf januari tot en met december 2016 bedroeg € 60.000. Er zijn geen onkostenvergoedingen.

jaarrekening 2016 Stichting Euro+ Songfestival - 8 -


overzicht Talent voor Gastvrijheid conform fondsbegroting

Het project Talent voor Gastvrijheid loopt over 2 jaar, 2016-2017. In dit overzicht zijn de opbrengsten en kosten opgenomen die in 2016 gemaakt zijn. De overige opbrengsten en kosten komen in 2017.

BATEN

begroting 2016-2017

2016

Eigen bijdrage Structurele middelen t.b.v. Seminar contacttheorie en gastvrijheid Eigen bijdrage / bestuursreserve subtotaal Fondsen Fonds voor Cultuurparticipatie Oranjefonds VSB fonds V fonds RCOAK Sluyterman van Loo Dioraphte KANS subtotaal Gemeente en Provincie Gemeente Rotterdam Provincie Drenthe Gemeente Amsterdam subtotaal TOTAAL BATEN

0 0 0

15.000 14.028 29.028

23.000 0 0 10.000 7.500 0 0 0 40.500

70.000 40.000 48.000 14.500 15.000 17.500 25.000 15.000 245.000

75.000 0 0 75.000

53.000 25.000 15.000 93.000

115.500

jaarrekening 2016 Stichting Euro+ Songfestival - 9 -

367.028


overzicht Talent voor Gastvrijheid conform fondsbegroting

LASTEN

begroting 2016-2017

2016

Personeel projectleiding landelijke coordinatie projectleider Amsterdam projectleider Rotterdam projectleider Drenthe projectleider Brabant administratiekantoor artistiek leider ondersteuning medewerker Music Generations regie en samenstelling subtotaal Activiteiten productie Philemon en Baucis ontmoetingen en workshops masterclasses Muziekverhalen lokale concerten subtotaal Publiciteit drukwerk en vormgeving website PR en communicatie subtotaal Evaluatie interviews en dataverzameling seminar, onderzoek en presentatie in boekvorm subtotaal Seminar locatie, plenair en subzalen catering werving, aanmelding, communicatie personeel seminar subtotaal TOTAAL LASTEN RESULTAAT TALENT VOOR GASTVRIJHEID

jaarrekening 2016 Stichting Euro+ Songfestival - 10 -

16.222 3.010 14.826 3.811 0 4.167 13.347 11.132 0 66.515

36.000 20.520 23.958 17.280 8.640 7.380 33.000 14.700 10.080 171.558

26.228 8.430 918 10.206 45.782

27.280 52.080 20.000 37.400 136.760

1.890 0 1.458 3.348

8.000 4.200 19.200 31.400

0 0 0

9.720 9.000 18.720

0 0 0 0 0

1.400 2.120 2.970 2.100 8.590

115.645

367.028

-145

0


OVERIGE GEGEVENS

jaarrekening 2016 Stichting Euro+ Songfestival - 11 -


resultaatbestemming

Het resultaat over 2016 bedraagt € 56.182 negatief. Conform de richtlijnen van FCP en Rotterdam Festivals kan een evenredig deel onttrokken worden aan het bestemmingsfonds. Aangezien het berekende evenredige deel van het resulaat hoger is dan het bestemmingsfonds Rotterdam Festivals valt dit bestemmingsfonds geheel vrij. Het saldo dat hierna ontstaat wordt onttrokken aan de algemene

EXPLOTATIERESULTAAT

bestemmingsfonds FCP bestemmingsfonds Rotterdam Festivals mutatie algemene reserve

-56.182 18.512 16.934

-20.736

jaarrekening 2016 Stichting Euro+ Songfestival - 12 -


prestatieoverzicht

2015 aantal activiteiten

2016 aantal activiteiten

audities, workshops en masterclasses op 2 nieuwe locaties aantal deelnemers

8 453

14 150

22 603

8 200

audities, workshops en masterclasses op 4 bestaande locaties aantal deelnemers

20 400

20 155

40 555

16 400

optredens en concerten verspreid over 30 locaties aantal deelnemers

25 230

26 150

51 380

50 210

coachingworkshops/bijeenkomsten i.h.k.v. overdracht MG aantal deelnemers

3 275

18 209

21 484

5 25

aantal activiteiten

TOTAAL

* de activiteiten zijn begroot voor 2 jaar, 2015-2016

jaarrekening 2016 Stichting Euro+ Songfestival - 13 -

begroting * aantal activiteiten

Profile for Music Generations

Jaarrekening 2016 def  

Jaarrekening 2016 def

Jaarrekening 2016 def  

Jaarrekening 2016 def

Advertisement