{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

JAARREKENING 2014 Stichting Euro+ Songfestival


Aan bestuur en directie van Stichting Euro+ Songfestival

Amsterdam, 27 maart 2015 Betreft: jaarrekening 2014

Geacht bestuur, beste directie, Ingevolge uw opdracht hebben wij, aan de hand van de door ons gevoerde administratie en de verdere door u verstrekte gegevens, de jaarrekening 2014 van Stichting Euro+ Songfestival samengesteld. Wij vertrouwen erop hiermee aan de opdracht te hebben voldaan. Indien nodig zijn wij graag bereid nadere toelichting te verstrekken. Administratiekantoor Stichting ASK,

Elsbeth Hulst directeur


de balans per 31 december 2014

ACTIVA

31.12.14

31.12.13

vorderingen nog te ontvangen subsidies debiteuren omzetbelasting overige vorderingen overlopende activa

95.000 7.550 21.188 1.753 50

€ 125.947 3.905 0 2.056 303

totaal vorderingen

€ 125.541

€ 132.211

totaal liquide middelen

totale ACTIVA

€ 206.754

€ 230.977

31.12.14

31.12.13

liquide middelen

PASSIVA

81.213

98.766

eigen vermogen algemene reserve bestemmingsfonds FCP 2009-2012 bestemmingsreserve FCP 2009-2012 bestemmingsreserve Music Generations bestemmingsfonds FCP bestemmingsfonds Rotterdam Festivals

76.994 0 0 17.500 9.351 10.916

62.939 0 18.443 27.500 22.089 26.507

totaal eigen vermogen

€ 114.761

€ 157.478

crediteuren belastingen en premies

91.993 0

69.638 3.861

totaal kortlopende schulden

91.993

73.499

totale PASSIVA

€ 206.754

kortlopende schulden

jaarrekening 2014 Stichting Euro+ Songfestival - 1 -

€ 230.977


de exploitatierekening

BATEN

begroting FCP

2014

directe opbrengsten deelnemersbijdragen publieksinkomsten sponsorinkomsten overige inkomsten directe opbrengsten

0 800 5.000 0 5.800

indirecte inkomsten

TOTAAL OPBRENGSTEN

bijdragen uit private middelen bijdragen van particulieren bijdragen van bedrijven totale bijdragen van private fondsen overige bijdragen uit private middelen bijdragen uit private middelen

0 5.950 0 29.250 35.200

0

5.800

0 0 46.472 0 46.472

begroting R´dam

0 0 0 0 0

900 6.757 0 0 7.657

0

0

0

35.200

0

7.657

0 0 34.500 0 34.500

0 0 90.000 5.000 95.000

0 1.716 87.800 0 89.516

2013

subsidies en bijdragen uit publieke middelen subsidie FCP € 62.500 subsidie Rotterdam Festivals 76.500 overige bijdragen uit publieke middelen 23.000 subsidies en bijdragen uit publieke middelen€ 162.000

62.500 75.000 76.000 € 213.500

62.500 75.000 30.500 € 168.000

62.500 75.000 14.816 € 152.316

TOTAAL DER BATEN

€ 283.200

€ 263.000

€ 249.489

€ 214.272

jaarrekening 2014 Stichting Euro+ Songfestival - 2 -


de exploitatierekening

LASTEN

begroting FCP

2014

beheerlasten beheerlasten personeel beheerlasten materieel totaal beheerlasten

€ €

29.907 36.428 66.335

€ €

44.500 15.500 60.000

begroting R´dam

€ €

2013

30.000 25.220 55.220

€ €

0 14.608 14.608

activiteitenlasten activiteitenlasten personeel activiteitenlasten materieel totaal activiteitenlasten

93.004 98.602 € 191.606

84.400 214.500 € 298.900

€ 118.500 122.280 € 240.780

42.924 103.780 € 146.704

TOTAAL DER LASTEN

€ 257.941

€ 358.900

€ 296.000

€ 161.312

SALDO uit gewone bedrijfsvoering

-43.669

-75.700

-33.000

88.177

rentebaten bijzondere baten

953 0

0 0

0 0

2.152 0

EXPLOITATIERESULTAAT

-42.716

-75.700

-33.000

90.329

12.738 15.591 0 18.443 10.000 0 0 0 0

75.700 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 18.443 14.557 0 0 0 0

-22.089 -26.507 18.443 -18.443 -27.500 0 0 0 0

14.055

0

14.232

bestemmingsfonds FCP bestemmingsfonds R'dam Festivals bestemmingsfonds FCP 2009-2012 bestemmingsreserve FCP 2009-2012 bestemmingsreserve Music Generations bestemmingsfonds FCP correctie bestemmingsfonds SoZaWe bestemmingsreserve Euro+ Songfestival bestemmingsreserve Symposium mutatie ALGEMENE RESERVE

29,17% 35,70%

jaarrekening 2014 Stichting Euro+ Songfestival - 3 -

0

25,05% 30,06%


grondslagen van waardering en resultaatbepaling

balans De vorderingen, de schulden, de liquide middelen en de overlopende activa en passiva zijn opgenomen tegen nominale waarden. De materiĂŤle vaste activa worden vanaf de activeringsgrens van â‚Ź 2.500 in de balans opgenomen. De aanschaffingen onder deze activeringsgrens worden in het jaar van aanschaf ten laste van het resultaat gebracht. Voor de gehanteerde afschrijvingspercentages wordt verwezen naar de toelichting op de balans.

resultatenrekening De personeelskosten, de bureaukosten, de productiekosten, de inkomsten en de bijdragen worden toegerekend aan de periode waarin deze baten en lasten betrekking hebben.

jaarrekening 2014 Stichting Euro+ Songfestival - 4 -


toelichting afwijkingen begroting en resultaat

In 2014-2015 wordt het project Talent voor Vrijheid gerealiseerd. In dit rapport zijn drie verschillende begrotingen 2014 (FCP, Rotterdam en Fondsbegroting) opgenomen.

Hieronder worden de verschillen tussen de realisatie en de Fondsbegroting toegelicht. De begrote bijdrage van het Prins Bernard Cultuurfonds is wat later gekomen dan verwacht. Deze zal nu in 2015 worden opgenomen. De bijdragen ten behoeve van Groningen en Friesland blijven achter bij de begroting. We hopen deze in 2015 alsnog te kunnen realiseren. De kantoorkosten zijn hoger dan begroot door de niet begrote automatiseringskosten (â‚Ź 3.770).

De uitvoeringskosten workshops & masterclasses & productie Vrijheid zijn lager dan begroot omdat de voorbereiding iets langzamer op gang komt dan verwacht. In 2015 zullen deze kosten alsnog gemaakt worden. Voor de kosten coaching en overdracht geldt hetzelfde.

Al met al kan worden geconcludeerd dat het project volgens planning verloopt. De kosten die nog niet zijn gemaakt zullen in 2015 alsnog worden gemaakt.

jaarrekening 2014 Stichting Euro+ Songfestival - 5 -


toelichting op de balans

ACTIVA

31.12.14

31.12.13

nog te ontvangen subsidies VSBfonds Kf. Hein Fonds Prins Bernhard Cultuurfonds VSBfonds Lignac Noord-Brabant Europees Platform RCOAK Sluyterman van Loo Rotterdam Festivals

0 0 7.500 25.000 0 0 0 10.000 0 52.500

8.000 2.500 36.000 20.000 0 0 4.447 20.000 20.000 15.000

totaal nog te ontvangen subsidies

95.000

€ 125.947

borgsommen nog te ontvangen rente overige nog te ontvangen bedragen

0 953 800

1.106 676 274

totaal overige vorderingen

1.753

2.056

50

303

kas ING 9637023 ING vermogen spaarrekening

120 8.871 72.222

120 2.100 96.546

totaal liquide middelen

81.213

98.766

overige vorderingen

overlopende activa vooruit betaalde bedragen

liquide middelen

jaarrekening 2014 Stichting Euro+ Songfestival - 6 -


toelichting op de balans

PASSIVA

31.12.14

31.12.13

algemene reserve algemene reserve begin boekjaar mutatie algemene reserve

62.939 14.055

48.707 14.232

totaal algemene reserve

76.994

62.939

beginstand 1 januari mutatie boekjaar

0 0

18.443 -18.443

totaal bestemmingsfonds FCP 2009-2012

0

0

beginstand 1 januari mutatie boekjaar

18.443 -18.443

0 18.443

totaal bestemmingsreserve FCP 2009-2012

0

18.443

beginstand 1 januari mutatie boekjaar

27.500 -10.000

0 27.500

totaal bestemmingsreserve Music Generations

17.500

27.500

beginstand 1 januari mutatie boekjaar

22.089 -12.738

0 22.089

totaal bestemmingsfonds FCP

9.351

22.089

beginstand 1 januari mutatie boekjaar

26.507 -15.591

0 26.507

totaal bestemmingsfonds Rotterdam Festivals

10.916

26.507

bestemmingsfonds FCP 2009-2012

bestemmingsreserve FCP 2009-2012

bestemmingsreserve Music Generations

bestemmingsfonds FCP

bestemmingsfonds Rotterdam Festivals

jaarrekening 2014 Stichting Euro+ Songfestival - 7 -


toelichting op de balans

PASSIVA, vervolg

31.12.14

31.12.13

crediteuren crediteuren nog te betalen kosten

23.122 68.871

30.905 38.733

totaal crediteuren

91.993

69.638

0

3.861

belastingen en premies omzetbelasting

niet in de balans opgenomen verplichtingen Er zijn geen niet in de balans opgenomen verplichtingen.

jaarrekening 2014 Stichting Euro+ Songfestival - 8 -


toelichting op de exploitatierekening

BATEN

2014

2013

publieksinkomsten kaartverkoop optredens

800 0

0 6.757

totaal publieksinkomsten

800

6.757

TR Partners VSBfonds Prins Bernhard Cultuurfonds Codarts Corendon Skanfonds Kf. Hein Fonds RCOAK Sluyterman van Loo 4 en 5 mei comité

0 25.000 2.500 0 0 -1.028 0 10.000 0 10.000

0 20.000 26.000 1.800 0 0 0 20.000 20.000 0

totaal overige bijdragen uit private middelen

46.472

87.800

62.500

62.500

0

14.816

overige bijdragen uit private middelen

subsidie FCP subsidie FCP basis

overige bijdragen uit publieke middelen Europees Platform

jaarrekening 2014 Stichting Euro+ Songfestival - 9 -


toelichting op de exploitatierekening

LASTEN

2014

2013

beheerlasten personeel projectleiding / organisatie assistentie

25.752 4.155

0 0

totaal beheerlasten personeel

29.907

0

huisvesting bureaukosten

12.817 23.611

6.911 7.697

totaal beheerlasten materieel

36.428

14.608

kosten partnerorganisaties / samenwerking kosten vrijwilligers honoraria projectleiding activiteiten

45.210 7.589 25.252 14.953

subtotaal Music Generations projectleiding stagiairs

93.004 0 0

0 40.549 2.375

totaal activiteitenlasten personeel

93.004

42.924

uitvoeringskosten workshops, masterclasses en productie vrij coaching en overdracht communicatie en pr evaluatie

30.750 15 41.357 21.500

subtotaal Music Generations productiekosten Nu of Nooit productiekosten Turkije overige productiekosten

93.622 0 4.793 187

20.704 57.987 24.949 140

totaal activiteitenlasten materieel

98.602

€ 103.780

De kosten van de productieleiding en assistentie zijn alsvolgt verdeeld: 50% beheer 25% activiteiten algemeen 12,5% organisatie Rotterdam 6,25% organisatie Amsterdam 6,25% organisatie Groningen beheerlasten materieel

activiteitenlasten personeel Music Generations

activiteitenlasten materieel Music Generations

WNT Het honorarium voor Conny Groot voor de functie van coordinator, projectontwikkelaar en uitvoerder voor de periode vanaf januari tot en met december 2014 bedroeg € 51.500. Er zijn geen onkostenvergoedingen. jaarrekening 2014 Stichting Euro+ Songfestival - 10 -


overzicht Music Generations conform fondsbegroting

BATEN

2014

1. Music Generations a. vrijval OCW b. bestuursreserve 2. Meerjarige subsidieprogramma's a. Fonds voor Cultuurparticipatie

begroting

0 0

18.000 30.000

62.500

62.500

0 25.000 0 0 10.000 10.000 0 0 0

3. Fondsen a. VSB fonds b. Prins Bernard Cultuurfonds c. V-Fonds d. Landelijk comité 4/5 mei e. RCOAK f. Sluyterman van Loo g. Beste buren programma h. Overige fondsen (oa lokaal) 4. Sponsoren (bedrijven) a. Theater De Meervaart b. Koos Ockeloen repertoire onderzoek c. Theater Zuidplein d. 24 uur Cultuur, Rotterdam e. Prins Claus Conservatorium f. Hogeschool van Amsterdam 5. Lokale partners en overheden a. Rotterdam (R'dam Festivals) b. Rotterdam Festivals c. Amsterdam (stadsdeel, Meervaart) d. Groningen en Friesland e. Arnhem (gemeente) 6. Wervingsacties (vrijwillige a. concerten en optredens TOTAAL BATEN

5.000 0 0 0 0 0

5.000 0 0 1.500 0 0

76.500 0 23.000 2.500 0

75.000 0 20.000 12.000 0

800

0

215.300

jaarrekening 2014 Stichting Euro+ Songfestival - 11 -

25.000 15.000 0 10.000 10.000 0 0 0

284.000


overzicht Music Generations conform fondsbegroting

LASTEN 1. ORGANISATIEKOSTEN / OVERHEAD a. Projectleiding b. Advies en ondersteuning c. Kantoorkosten (huur, internet, telefonie etc.) d. Porti e. Administratie en zakelijke leiding ASK f. Accountantsverklaring subtotaal 2. KOSTEN PARTNERORGANISATIES / SAMENWERKING a. Organisatiekosten Rotterdam b. Organisatiekosten Amsterdam c. Organisatiekosten Groningen subtotaal 3. VRIJWILLIGERS a. Vergoedingen b. Trainingen c. Overige subtotaal

2014

25.753 4.155 23.063 0 11.916 1.450 66.337

20.995 13.414 10.801 45.210

20.000 10.000 10.000 40.000

7.588 0 0 7.588

6.000 1.000 500 7.500

12.500 4.200 16.125 2.150 1.000 1.500 15.000 26.000 0 4.000 2.000

4. UITVOERINGSKOSTEN WORKSHOPS & MASTERCLASSES & PRODUCTIE VRIJHEID a. audities en workshops € 10.232 b. masterclasses 3.710 c. concerten en muziektheater landelijke tournee 15.217 d. optredens/workshops Bevrijdersspoor 0 e. trainingsweekenden 493 f. toneelbeeld, film en foto 248 g. projectleiding 14.953 h. muzikaal leider 23.251 i. muzikale arrangementen 0 j. regisseur 0 k. scenarioschrijver 2.000 l. namen voor hoogtepunten m. reiskosten deelnemers en vrijwilligers 850 subtotaal 70.954 5. COACHING & OVERDRACHT a. handboeken & procedures b. workshops & trainingen c. reiskosten d. uitvoering & advies subtotaal 6. COMMUNICATIE & PR a. Drukwerk t.b.v flyers, promotiemateriaal etc. b. Website c. Promotie lokale en landelijke producties subtotaal 7. EVALUATIE a. Toekomstscenario en symposium b. Extern subtotaal

begroting

25.000 10.000 14.400 350 12.000 61.750

3.500 87.975

0 0 0 15 15

0 0 525 5.000 5.525

7.770 9.505 24.082 41.357

8.000 10.000 25.000 43.000

17.500 4.000 21.500

17.500 2.500 20.000

TOTAAL LASTEN

252.961

265.750

RESULTAAT MUSIC GENERATIONS jaarrekening 2014 Stichting Euro+ Songfestival - 12 -

-37.661

18.250


overzicht Music Generations conform fondsbegroting

RESULTAAT MUSIC GENERATIONS Turkije programma overige projecten Skanfonds rente

-37.661 -4.793 -187 -1.028 953 -42.716

EXPLOITATIERESULTAAT

jaarrekening 2014 Stichting Euro+ Songfestival - 13 -


OVERIGE GEGEVENS

jaarrekening 2014 Stichting Euro+ Songfestival - 14 -


resultaatbestemming

Het resultaat over 2014 bedraagt -/- € 42.716. Conform de richtlijnen van FCP en Rotterdam Festivals wordt een evenredig deel ontrokken aan het bestemmingsfonds FCP (€ 12.738) en het bestemmingsfonds Rotterdam Festivals (€ 15.591). Uit de bestemmingsreserve FCP 2009-2012 wordt € 18.443 onttrokken. Aan de bestemmingsreserve Music Generations wordt € 10.000 onttrokken. Het saldo dat hierna ontstaat wordt toegevoegd aan de algemene reserve (€ 14.055).

EXPLOTATIERESULTAAT

bestemmingsfonds FCP bestemmingsfonds Rotterdam Festivals bestemmingsfonds FCP 2009-2012 bestemmingsreserve FCP 2009-2012 bestemmingsreserve Music Generations bestemmingsreserve Symposium mutatie algemene reserve

-42.716 12.738 15.591 0 18.443 10.000 0

14.055

jaarrekening 2014 Stichting Euro+ Songfestival - 15 -


prestatieoverzicht

2014 aantal activiteiten

aantal activiteiten

kenningsmakingdagen, workshops en masterclasses deelnemers

2013 aantal activiteiten

43

26

17

752

800

150

2 20

1 150

2 12

0 0

1 150

0 0

22 226 15.482

8 105

23 45 41.000

4 30

10 75

8 50

Europese uitwisseling deelnemers

Symposium Groningen deelnemers

concerten deelnemers bezoekers

begroting * aantal activiteiten

Landelijke en Europese productie deelnemers

* de activiteiten zijn begroot voor 2 jaar, 2013-2014

jaarrekening 2014 Stichting Euro+ Songfestival - 16 -

Profile for MusicGenerations

Euro cjr 2014  

Euro cjr 2014  

Advertisement