Musicfest 2022 - Rhaglen yr Ŵyl

Page 1


Yn sgil y diffeithw ch diw ylliannol a achosw yd gan y pandem ig C ovid, ‘rw yf w rth fy m odd i fedru eich croesaw u’n ôl i Aberystw yth ar gyfer M usicfest 2022. Hon fydd fy ngŵ yl olaf fel C yfarw yddw r Artistig. M ew n gw eithred o herfeiddiw ch, gobaith ac optim istiaeth, a gyda diolch i noddw r preifat hael, bydd ein cyngerdd agoriadol yn nodw eddu’r G erddorfa Ffilharm onig Frenhinol o dan arw einiad Alpesh C hauhan a’n cyfaill ffyddlon ac artist presw yl, y sielydd G uy Johnston, a fydd yn chw arae C oncerto Sielo angerddol Elgar. Bydd G uy yn aros ym laen am ychydig o ddyddiau i chw arae triaw dau gyda’r ffliw tydd geinw ych Karen Jones a’r pianydd arobryn Edw ard Le ung ac i ym uno â phedw araw d Sacconi yn hw yrach yn yr w ythnos ar gyfer perfform iad o Bum aw d Llinynnol Schubert. Bydd Pedw araw d Sacconi yn chw arae darn hyfryd gan Jonathan D ove a berfform w yd ganddynt am y tro cyntaf yn eu cyngerdd i ddathlu eu 20fed benblw yd d yn Neuadd W igm ore. Bydd y Sacconis hefyd yn ym uno â m i am berfform iad o bum aw d clarinet new ydd gan John Pickard. Ar y Nos Fercher byddant yn ym uno â Phedw araw d Solem ar gyfer yr W ythaw d gorfoleddus gan M endelssohn m ew n rhaglen a fydd hefyd yn nodw eddu pum aw d fiola gan M ozart a darn gan Rebecca C larke ar gyfer fiola a chlarinet, er cof am Peter Kingsw ood, chw araew r y fiola ac ym ddiriedolw r ac aelod Bw rdd M usicfest, a fu farw yn ystod y flw yddyn aeth heibio. M ae uchafbw yntiau eraill yn cynnw ys perfform iad au gan Bedw arw d Solem gyda’r gantores/gyfansoddw raig Ayanna W itter -Johnson m ew n rhaglen yn dw yn y teitl ‘Arbrofion’ ac yn eu ha il b erfform ia d, yn ogysta l â p hed w a raw d new yd d gan y cyfansoddw r C ym reig John M etcalf, byddant hefyd yn perfform io ‘C hanson Perpétuelle’ ga n C ha usson a ‘D over Bea ch’ ga n Sa m uel Ba rb er gyd a ’r p ia nyd d Sim on Lane a’r m ezzo-soprano Alm aenaidd w ych M aria Hegele, a fydd hefyd yn rhoi cyngerdd am ser cinio ar D dydd Iau 28 a i n ac yn agor cyngerdd ola’r ŵ yl gydag aria M ozart, ‘Parto, Parto!’ o’r op era La C em enza d i Tito. Bydd ein hartistiaid ac hyfforddw yr llinynnol adnabyddus Sigyn Fossnes a Kari Ravnan o Norw y, gyda’r chw araew r fiola G raham O ppenheim er a’r pianyddion Sim on Lane ac Anya Fadina, yn cyflw yno rhaglen o bew araw dau piano gan Richa rd Strauss a D vorak. Rhaid i m i hefyd sôn am ddatganiadau am ser cinio gan y sacsoffonydd Kyle Horch, y clarinetydd Anthony Friend a’r pianydd arobryn C ym reig ifanc Tom os Boyles, a fydd yn cyfosod Preliw diau gan D ebussy a Rachm aninov yn ei raglen. Bydd y cyngerdd olaf ar Nos Sadw rn 30 a i n yn cynnw ys gw aith gan M ozart yn unig: yn ogysta l â ‘Pa rto, Pa rto!’ ceir p erfform ia d o’r C oncerto Ffliw t a Thelyn gyd a ’r ffliw tyd d Karen Jones a’r delynores ryngw ladol, C atrin Finch (a fydd yn olynydd i m i fel C yfarw yddw raig Artistig) ac m i fyddaf i yn dod â’r cyngerdd i ben gyda’r C oncerto C larinet bendigedig m ew n A. Edrychaf ym laen yn faw r at eich croesaw u i G anolfan y C elfyddydau Aberystw yth ar gyfer rhai o’n cyngherddau. Nodw ch hefyd fod M usicfest yn cynnw ys ein Hysgol H af gyda chyrsiau m ew n C yfansoddi, Arw ain, Addysgu Lleisiol, Llais C lasurol, Feiolin, Fiola, Sielo, Sacsoffon, Trw m ped a C hlarinet. M ae Bw rsarïau hael od d i w rth ‘G yfeillion M usicfest’ a r ga el a r gyfer m yfyrw yr m ew n a d d ysg la w n-am ser.

David Campbell

2


DYDD SADWRN, 23 GORFFENNAF 2022 CYNGERDD GALA AGORIADOL 7.00PM NEUADD FAWR, CCA Cerddorfa Ffilharmonig Frenhinol gyda Guy Johnston sielo Alpesh Chauhan arweinydd ____

Felix Mendelssohn Agorawd i A Midsummer Night’s Dream Edward Elgar Concerto Sielo yn E leiaf, Op. 85 Johannes Brahms Symffoni Rhif 4 yn E leiaf, Op. 98 Tocynnau ar gael: £25.00 / £23.00 Manylion llawn ar gael yma: musicfestaberystwyth.org.uk

‘Rydym wrth ein bodd yn lansio ein Gŵyl ac Ysgol Haf Ryngwladol 2022 gyda’n digwyddiad mwyaf uchelgeisiol hyd yma. Mae’r Gerddorfa Ffilharmonig Frenhinol, un o gerddorfeydd blaenllaw Llundain, yn agor yr ŵyl gyda chyngerdd o gampweithiau clasurol o dan arweiniad arweinydd ifanc sy’n dod i’r amlwg, Alpesh Chauhan. Ym mis Mai 2022 cyhoeddwyd bod Alpesh wedi derbyn gwobr y Critigyddion Cerddoriaeth Eidalaidd am Arweinydd Gorau’r Flwyddyn. Yn ddyn ifanc yn ei 30au, mae eisoes yn swyno cerddorion ledled y byd ac mae’n fraint fawr i’w groesawu i Aberystwyth. Mae’r Gerddorfa yn anelu at gyfoethogi bywydau trwy brofiadau cerddorfaol o’r safon uchaf sy’n gynhwysol yn eu hapêl, ac mae’n gyffrous iawn i fedru cyflwyno dau o brif gampweithiau’r byd cerddoriaeth glasurol mewn cyngerdd yma yng Nghanolfan y Celfyddydau Aberystwyth. Ymunir â ni gan un o sielyddion Prydeinig mwyaf cyffrous ei genhedlaeth sy’n ffefryn gan Musicfest, Guy Johnston, ar gyfer campwaith dwys Elgar, ei Goncerto Sielo, gyda 4edd Symffoni Brahms yn dilyn. Efallai bod y symffoni hon yn un ddibynnol a chyfarwydd ar raglannei cyngerdd ond gwrandewch arni gyda chlustiau ffres, gan ei bod yn cynnwys rhai o ddarnau cerddoriaeth mwyaf teimladwy, tywyll a dwfn y bedwaredd ganrif ar bymtheg.

3


DYDD SUL, 24 GORFFENNAF 2022 CANEUON A SONATAS AR GYFER Y SACSOFFON 1.00PM NEUADD FAWR, CCA

Kyle Horch sacsoffon alto Anya Fadina piano ____ Sergei Prokofiev Cinq Melodies, Op. 35 Eduard Tubin Sonata Albert Wood Potts Lyric Etude Rhif 1 Lawson Lunde Sonata Tocynnau ar gael: £10.00 / £8.00 Manylion llawn ar gael yma: musicfestaberystwyth.org.uk

6.30PM NEUADD FAWR, CCA CYNGERDD ARDDANGOS DONIAU | Llinynnau Rhif 1 Perfformiadau solo dethol o Gwrs Llinynnau Musicfest Mynediad AM DDIM

MARTINŮ, POULENC & WEBER 8.00PM NEUADD FAWR, CCA

Karen Jones ffliwt Guy Johnston sielo Edward Leung piano ____ Rhaglen i gynnwys: Carl Maria von Weber Triawd Ffliwt yn G leiaf, Op. 63 Malcolm Triawd Ffliwt Martinů, H. 300 Tocynnau ar gael: £20.00 / £18.00 Manylion llawn ar gael yma: musicfestaberystwyth.org.uk

4


DYDD LLUN, 25 GORFFENNAF 2022 DEUAWD MAWREDDOG

1.00PM NEUADD FAWR, CCA Anthony Friend clarinet Edward Leung piano ____ Carl Maria von Weber Concertant deuawd mawreddog Op. 48 Johannes Brahms Sonata yn F leiaf, Op. 120, Rhif 1 Germaine Tailleferre Arabesque Francis Poulenc Sonata ar gyfer Clarinet a Phiano Tocynnau ar gael: £10.00 / £8.00 Manylion llawn ar gael yma: musicfestaberystwyth.org.uk 2.30PM NEUADD FAWR, CCA DOSBARTH MEISTR | Sielo

6.30PM NEUADD FAWR, CCA CYNGERDD ARDDANGOS DONIAU | Llinynnau rhif 2

Guy Johnston (sielo) a Simon Lane (piano) yn arwain dosbarth meistr ar gyfer myfyrwyr sielo Dosbarth Llinynnau Ysgol Haf Musicfest

Perfformiadau solo dethol o Gwrs Llinynnau Musicfest

Mynediad AM DDIM

Mynediad AM DDIM

ARBROFION ARBROFION

8.00PM NEUADD FAWR, CCA Pedwarawd Solem gydag Ayanna Witter-Johnson cyfansoddwraig, sielo a llais ____ Ludwig van Beethoven Grosse Fuge, Op. 133 Béla Bartók Pedwarawd Llinynnol Rhif 3, SZ. 85 Ayanna Witter-Johnson Gwaith Newydd (Perfformiad cyntaf yng Nghymru) Tocynnau ar gael: £20.00 / £18.00 Manylion llawn ar gael yma: musicfestaberystwyth.org.uk 5


DYDD MAWRTH, 26 GORFFENNAF 2022 Dosbarth Meistr Pumawd Clarinet Myfyrwyr o Gwrs yr Ysgol Haf yn perfformio symudiadau o’r repertoire ar gyfer clarinet a llinynnau gyda Phedwarawd Sacconi. Tocynnau ar gael: £5.00 / £4.00 Manylion llawn ar gael yma: musicfestaberystwyth.org.uk

6.30PM NEUADD FAWR, CCA CYNGERDD ARDDANGOS DONIAU | Llinynnau Rhif 3 Perfformiadau solo dethol o Gwrs Llinynnau Musicfest Mynediad AM DDIM

ER COF AM PETER KINGSWOOD 8.00PM NEUADD FAWR, CCA Pedwarawd Sacconi a Phedwarawd Solem gyda David Campbell clarinet ____ Bridge Galarnad ar gyfer dwy fiola . Wolfgang Amadeus Mozart Pumawd yn G leiaf, K.516 Rebecca Clarke Preliwd, Allegro a Phastorale ar gyfer fiola a chlarinet Felix Mendelssohn wythawd yn Eb, Op. 20 Tocynnau ar gael: £20.00 / £18.00 Manylion llawn ar gael yma: musicfestaberystwyth.org.uk

6


DYDD MERCHER, 27 GORFFENNAF 2022 PIANO À DEUX

1.00PM NEUADD FAWR, CCA Libby Burgess, Anya Fadina piano ____ Mae dau o bianyddion preswyl Musicfest yn cymryd at y llwyfan yn y cyngerdd amser cinio hwn ar gyfer pedair llaw. Rhaglen i’w chyhoeddi yn fuan. Tocynnau ar gael: £10.00 / £8.00 Manylion llawn ar gael yma: musicfestaberystwyth.org.uk

6.30PM NEUADD FAWR, CCA CYNGERDD ARDDANGOS DONIAU | Llinynnau Rhif 4 Perfformiadau solo dethol o Gwrs Llinynnau Musicfest Mynediad AM DDIM

ON THE STREETS AND IN THE SKY 8.00PM NEUADD FAWR, CCA Pedwarawd Sacconi gyda David Campbell clarinet a Guy Johnston sielo ____ Jonathan Dove On the streets and in the sky John Pickard Pumawd Clarinet ‘Night-Spells’ (Perfformiad cyntaf yn y Byd) Franz Schubert Pumawd Llinynnau yn C fwyaf, D 956 Tocynnau ar gael: £20.00 / £18.00 Manylion llawn ar gael yma: musicfestaberystwyth.org.uk

7


DYDD IAU, 28 GORFFENNAF 2022 ALL YOU WHO SLEEP TONIGHT 1.00PM NEUADD FAWR, CCA

Maria Hegele mezzo-soprano Libby Burgess piano ____ Robert Schumann Dichterliebe Benjamin Britten Detholiad o Folk Songs Jonathan Dove Caneuon Dethol o All You who sleep tonight Rebecca Clarke The Seal Man

Tocynnau ar gael: £10.00 / £8.00 Manylion llawn ar gael yma: musicfestaberystwyth.org.uk 6.30PM NEUADD FAWR,CCA Ensemble Chwyth Musicfest O dan arweiniad ein Cyfarwyddwr Artistig David Campbell mae’n bleser croesawu’n ôl ensemble chwyth yr ŵyl ar gyfer cyngerdd yn cynnwys Serenâd yn E-fflat Mozart ar gyfer wythawd chwyth. Mynediad AM DDIM

PEDWARAWD

TRANSFIGURED NIGHT

8.00PM NEUADD FAWR, CCA

10.00PM NEUADD FAWR,CCA

Sigyn Fossnes feiolin Graham Oppenheimer fiola Kari Ravnan sielo Anya Fadina piano Simon Lane piano ____

Llinynnau Sinffonia 1 o dan arweiniad Toby Purser mewn cyngerdd hwyr a gyflwynir yn y tywyllwch ____

Richard Strauss Pedwarawd Piano yn C leiaf Antonín Dvořák Pedwarawd Piano Rhif 2 yn Eb fwyaf, Op. 87

Arnold Schoenberg Verklärte Nacht Mynediad AM DDIM

Tocynnau ar gael: £20.00 / £18.00

8


DYDD GWENER, 29 GORFFENNAF 2022 ARDDANGOS DONIAU ARTISTIAID IFANC 1.00PM NEUADD FAWR, CCA Tomos Boyles piano ____ Frédéric Chopin Polonaise-fantaisie yn A-fflat fwyaf, Op. 61 Claude Debussy Preliwdiau Llyfr II; Rhifau 2, 3, 5, 8, 12 Dmitri Shostakovich Preliwd a Ffiwg yn D leiaf, Op 87 No. 24 Tocynnau ar gael: £10.00 / £8.00 Manylion llawn ar gael yma: musicfestaberystwyth.org.uk

6.30PM NEUADD FAWR, CCA

CYNGERDD ARDDANGOS DONIAU | Llinynnau Rhif 5 Perfformiadau solo dethol o Gwrs Llinynnau Musicfest Mynediad AM DDIM

TOWARDS SILENCE 8.00PM NEUADD FAWR, CCA Maria Hegele mezzo-soprano David Campbell clarinet Simon Lane piano Pedwarawd Solem ____ John Metcalf Pedwarawd Llinynnol ‘Towards Silence’ Johannes Brahms (tr. Reitmann) 5 Ophelia-Lieder (ar gyfer llais gyda phedwarawd llinynnol) Ernest Chausson Chanson Perpétuelle, Op. 37 Samuel Barber Dover Beach ar gyfer llais a phedwarawd llinynnol Richard Blackford Pumawd Clarinet, ‘Full Moon’ Tocynnau ar gael: £20.00 / £18.00 Manylion llawn ar gael yma: musicfestaberystwyth.org.uk 9


DYDD SADWRN, 30 GORFFENNAF 2022 9.00AM STIWDIO GRON CYNGERDD ARDDANGOS DONIAU | Llinynnau a Cherddoriaeth Siambr Perfformiadau dethol o Raglenni Llinynnau a Cherddoriaeth Siambr Ysgol Haf Musicfest Mynediad AM DDIM

10.00AM NEUADD FAWR, CCA CYNGERDD ARDDANGOS DONIAU gyda SINFFONIA 1 Gweithiau a ysgrifennwyd gan fyfyrwyr ar y cwrs cyfansoddi o dan arweiniad myfyrwyr ar y cwrs arweinyddion, gyda chyflwyniad gan y cyfarwyddwyr John Pickard a Toby Purser Mynediad AM DDIM 1.30PM STIWDIO GRON CYNGERDD ARDDANGOS DONIAU | Llais Clasurol

12.00PM STIWDIO GRON CYNGERDD ARDDANGOS DONIAU | Sacsoffonau

Perfformiadau dethol o Ddosbarth Lleisiol Ysgol Haf Musicfest, gyda’r Cyfarwyddwyr Veronica Veysey-Campbell a John Flinders

Perfformiadau dethol gan fyfyrwyr Cwrs Sacsoffon Ysgol Haf Musicfest Mynediad AM DDIM

Mynediad AM DDIM

ARDDANGOS DONIAU ARTIST IFANC 6.30PM NEUADD FAWR, CCA

Mae’n bleser gennym wahodd enillydd Cystadleuaeth Cerddorion Ifanc Dyfed 2022, y delynores Annest Davies, i Aberystwyth i roi cyngerdd byr Mynediad AM DDIM

MOZARTFEST MOZARTFEST

8.00PM NEUADD FAWR CCA Catrin Finch telyn Karen Jones ffliwt Maria Hegele mezzo-soprano David Campbell clarinet Sinffonia 1 gyda Toby Purser arweinydd ____ Mozart ‘Parto, parto’ o La Cemenza di Tito Mozart Concerto Ffliwt a Thelyn Mozart Concerto Clarinet yn A, K.622

Tocynnau ar gael: £25.00 / £23.00

10


Ymunwch â ni Rhestr prisiau tocynnau ar gyfer tocynnau a sut i ddod o hyd i ni TOCYNNAU Pas yr Ŵyl Pas Cynnar a brynir cyn 1 Gorffennaf

£200.00 £180.00

Pas cyngherddau’r hwyr Cyngherddau cerddorfaol Cyngherddau’r hwyr Cyngherddau amser cinio

£150.00 £25.00 (£23.00) £20.00 (£18.00) £10.00 (£8.00)

Gweler manylion llawn o’r rhaglen ar wefan Musicfest: www.musicfestaberystwyth.org. Gweler manylion am brisiau’r tocynnau hefyd ar y wefan neu gallwch archebu trwy system tocynnu Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth. Pris Pas am yr Ŵyl gyfan yw £200 gyda Phas Cynnar a brynir cyn 1 Gorffennaf yn £180, sy’n arbediad sylweddol i fynychwyr brwd yr Ŵyl. SUT I GYRRAEDD YMA Lleolir Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth ar ganol Campws Penglais y Brifysgol, uwchben tref Aberystwyth, sydd wedi ei leoli ar yr A487 tua’r gogledd allan o’r dref ar Riw Penglais. Mae manylion llawn y campws ar brif wefan y Brifysgol www.aber.ac.uk.

11


Registered Charity No. 1184328

12


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.