__MAIN_TEXT__

Page 1

MEMÃ’RIA 2011

MUSEU DELS SANTS


Número 178 del Registre de Museus de Catalunya

Museu membre integrant de la Xarxa de Museus de les Comarques Gironines

El Museu dels Sants d’Olot neix amb la voluntat de presentar la producció d’imatgeria religiosa, una indústria típica de la ciutat. Així mateix vol ampliar la seva mirada a la resta d’oficis artesans i dedicar una especial atenció a la cultura popular i tradicional.


Fundació Museu dels Sants d’Olot

0.

Memòria 2011

BALANÇ 2011

Aquesta memòria presenta detalladament les activitats que s’han realitzat al Museu dels Sants d’Olot durant l’any 2011. Es fan evidents la quantitat d’accions que s’han dut a terme i els serveis que s’han ofert des del Museu als ciutadans en base a les línies estratègiques marcades en el Pla director . A continuació esmentem les principals accions realitzades per la Fundació i el Museu, i la seva valoració. Aquest any cal destacar, per sobre de totes les activitats dutes a terme per la institució, haver aconseguit el número de registre de museus de la Generalitat de Catalunya. Després de més d’un any d’intensos treballs tècnics i administratius, el Museu dels Sants ha estat registrat amb el número 178 del Registre de Museus de Catalunya, segons la resolució signada pel Conseller de Cultura, Ferran Mascarell, publicada al DOGC el dia 27 d’octubre de 2011. Al llarg d’aquest any quatre exposicions temporals han omplert la segona planta del Museu. La primera en relació amb la Mostra de Pessebres a Olot 2010-2011 amb el nom de Nàufrags del Naixement a partir d’un projecte de cooperació entre Olot, la República Dominicana i Haití. La segona va recórrer la tècnica i trajectòria de l’escultor Lambert Escaler, la tercera va ser una exposició sobre l’evolució dels vitralls a occident i vinculada a un taller de creació de vitralls realitzat en el propi museu el mes de juliol, i la darrera exposició, relacionada amb la Mostra de Pessebres a Olot, on es van exposar les peces més rellevants de la col·lecció de Joaquim Renart. Les activitats que s’han organitzat al llarg de l’any han tingut molt bona acceptació per part del públic, sobretot les Nits al Museu, dins les activitats de la Cua del Drac. Es van programar dos concerts, la presentació de l’últim disc d’Eduard Canimas i el concert de Katroi Ensemble. També creiem destacable l’impacte que aquest any ha tingut el Museu en els mitjans de comunicació, a partir de notes de premsa i contactes amb diferents productores i canals de televisió, pensem que s’ha de seguir en aquesta línia ja que la Fundació no compta amb els recursos econòmics suficients per a la realització d’una estratègia

3


Fundació Museu dels Sants d’Olot

Memòria 2011

publicitària. És per aquesta raó que s’ha continuat treballant conjuntament sota la marca Museus d’Olot per tal d’optimitzar recursos econòmics i humans. Pel que fa a la dotació pressupostària del Museu, deixant a part l’aportació que anualment fa l’Ajuntament d’Olot, i que suposa el 90% del total, s’han demanat diferents subvencions a la Diputació de Girona i a la Generalitat de Catalunya, així com a entitats financeres. Pel que fa referència al número de visitants, en el còmput general s’ha observat un augment significatiu de visitants. Pensem que la principal causa d’això és l’aposta ferma per una programació de qualitat, vinculada a l’estratègia planificada en el Pla director. Com es pot observar, els mesos en els quals hi ha hagut activitats, ja siguin conferències, concerts o visites guiades, s’ha augmentat en visitants, en contra del que passa els mesos sense activitat. Per tant creiem que el Museu ha de ser un centre generador d’activitat cultural per a la ciutat.

4


Fundació Museu dels Sants d’Olot

Memòria 2011

1.La Fundació 1.1.

EL PATRONAT DE LA FUNDACIÓ

Durant l’any 2011 el Patronat de la Fundació Museu dels Sants d’Olot s’ha reunit dues vegades. La sessió es van celebrar els dies 5 de maig i 19 de novembre. A la sessió del 5 de maig es van tractar els següents temes: -

Presentació de la memòria i aprovació del tancament econòmic de l’exercici 2010.

-

1.2.

Presentació de les principals activitats previstes per l’any 2011.

PERSONAL

L’any 2011 es va contractar Èlia Teis Segura com a tècnic del Museu dels Sants amb l’objectiu de donar suport a la preparació de la Mostra de Pessebres a Olot.

2.El Museu 2.1.

ORGANITZACIÓ INTERNA 2.1.1. Formació del personal del Museu 5


Fundació Museu dels Sants d’Olot

NOM

CURS

Memòria 2011

DATA/ES

ORGANITZACIÓ

Eduard Bech

La comunicació low cost al món local

6 de maig

Museu d’Història de Catalunya

Eduard Bech

Giroscopi cultural

1 de juny

Casa de Cultura de Girona

Eduard Bech

Moviments d’obres d’art

Del 6 al 8 de juliol

Museu de Montserrat

Eduard Bech

Seminari Internacional sobre autentificació de les obres d’art i mesures contra la seva falsificació.

22 de juliol

Teatre-Museu Dalí

2.1.2. Servei d’atenció al visitant i manteniment Les tasques del servei d’atenció al visitant i manteniment de les instal·lacions del Museu dels Sants han estat les habituals: -

Obertura i tancament del Museu

-

Preparació d’activitats puntuals del Museu (inauguracions, conferències...)

-

Manteniment de les sales d’exposició

-

Elaboració i buidatge d’enquestes als visitants

-

Suport al muntatge i desmuntatge d’exposicions temporals (pintura de parets, peanyes...)

-

Gestió de la botiga del Museu (vendes, proveïdors...)

-

Informació i atenció al visitant

-

Elaboració del dossier de premsa

-

Gestió de reserves per a grups

-

Suport al tècnic del Museu

2.2.

EXPOSICIÓ PERMANENT 2.2.1. Accions de millora de l’exposició permanent

6


Fundació Museu dels Sants d’Olot

Memòria 2011

L’any 2010 es va començar a treballar en la redacció del pla museològic i museogràfic de la primer planta del Museu. L’objectiu d’aquesta acció era la de tenir un document amb una proposta que fes de la primera planta del Museu un espai amb un discurs vinculat a la resta de les instal·lacions. Es va demanar que fos una intervenció que respongui a criteris didàctics i d’accessibilitat. Aquest projecte es va poder iniciar a partir de l’atorgament de la subvenció destinada a l’execució d’obres i l’adquisició d’equipaments per a museus del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya. Els treballs de redacció del pla es van encarregar a Núria Serrat, professional de l’àmbit de la museologia i l’educació. Aquest any l’empresa encarregada de fer el pla ha entregat el document final que ha de permetre en un futur procedir a la redacció del projecte executiu i a la realització de les obres.

2.2.2. Registre de Museus de la Generalitat de Catalunya L’any 2010 es varen iniciar els tràmits necessaris per tal que el Museu dels Sants tingués el seu propi número en el Registre de Museus de Catalunya. Fins al moment es compartia el número amb el Museu Comarcal de la Garrotxa, essent el Museu dels Sants una extensió del Comarcal. Durant l’any 2010 es va presentat la documentació sol·licitada pel departament de Museus de la Generalitat i es va fer una primera visita a les instal·lacions per part del responsable de la Secció de Gestió i Coordinació Museística, Sr. Joan Rosàs i Sra. Montserrat Puertas. El mes de juliol del 2011 el Museu dels Sant d’Olot ha entrat oficialment al Registre de Museus de la Generalitat de Catalunya amb el número 178. Per a poder optar al número de registre es van haver de fer alguns canvis en l’exposició permanent del Museu, com canviar les cartel·les de les peces que no tenien la informació bàsica necessària, i imprimir el Llibre de Registre amb totes les peces degudament inventariades. 2.3.

EXPOSICIONS TEMPORALS 2.3.1. Mostra de Pessebres 2010-2011 7


Fundació Museu dels Sants d’Olot

Memòria 2011

Nàufrags del Naixement Inauguració: 3 de desembre del 2010 Clausura: 9 de gener del 2011 Disseny/muntatge: Lola Solanilla El Museu dels Sants va tornat a ser, un any més, una de les seus de la Mostra 20102011 de Pessebres a Olot. Es va inaugurar el divendres 3 de desembre del 2010 amb la passejada oficial amb els representants de l’ajuntament d’Olot seguidament de l’encesa de llums de Nadal. L’exposició “Nàufrags dels Naixement”, una mostra dels treballs que es realitzen a Miches (República Dominicana), i que s’emmarcaven cooperació

en amb

el

Projecte la

de

República

Dominicana i Haití Imaginería religiosa: Olot-República Dominicana-Haití engegat durant l’any 2010. Aquest projecte de cooperació te la voluntat analitzar la diversitat creativa al voltant de la imatgeria religiosa, posar en valor la tradició artesanal/productiva i reconèixer l’aportació històrica artística dels mestres artesans i la importància de la transmissió d’aquests coneixements a joves artesans que comencen i busquen en aquest món una mitjà de vida. Imatgeria religiosa: Olot-República Dominicana-Haití neix de l’observació de les diferències i de les connexions de les diferents formes d’expressió de l’art i al voltant de la imatgeria religiosa. Les peces, vingudes de la República Dominicana, eren un exemple del tipus de talla de fusta que es produeix a la ciutat de Miches, al Centro Cultural Cayuco, un espai d’integració per a joves en risc d’exclusió social que utilitza la fusta per a la representació d’imatgeria religiosa. Aquesta exposició es va produït conjuntament amb l’empresa de serveis educatius i culturals Educ’Art. 8


Fundació Museu dels Sants d’Olot

Memòria 2011

2.3.2. Lambert Escaler i Olot. Entre la tradició i el Modernisme Dates: del 25 de març de 2011 al 17 de juliol de 2011 Comissari: Juan Carlos Bejarano Disseny: Espai Androna Disseny gràfic: Estudi de disseny Nifava La proposta del Museu dels Sants va ser produir una exposició sobre l’obra de Lambert Escaler. A nivell biogràfic o artístic no s’ha pogut demostrar la relació entre l’artista i la ciutat d’Olot, però l’ombra de la seva obra arriba des de Barcelona a Olot en forma d’influència estilística a tallers com Ars Nova. La tècnica emprada per Lambert Escaler a l'hora de produir les seves peces es basava en la reproducció en sèrie mitjançant la utilització d'un motlle, que després es policromava. Aquest caràcter més comercial que artístic de la seva obra -basat en la seriació- l'aproxima a la manera de fer dels tallers de la ciutat d’Olot. L’objectiu d’aquesta exposició és presentar la figura de Lambert Escaler, posar en relació les tècniques de producció de l’artista amb les dels tallers i posar en relació l’estètica emprada en alguns tallers amb l’estètica de Lambert Escaler L’exposició va ser una bona oportunitat per contemplar part de la producció d’aquest polifacètic artista que es dedicà a cultivar les arts plàstiques i la literatura, però que també dedicà part del seu temps a la cultura popular, dissenyant figures de pessebre, capgrossos...

Es

van

poder veure trenta peces procedents de diferents institucions i col·leccions particulars. Fulletó de l’exposició

Interior de l’exposició

Relació de peces exposades : 9


Fundació Museu dels Sants d’Olot

Memòria 2011

- La fugida d’Egipte, Associació de pessebristes. Barcelona. -Bust de Manola Consorci del patrimoni de Sitges Paisatge, - Paisatge, Reproducció BAD de La Jardinera de la pedrera Maria Dolors Cubí (col·lecció particular). - Flors i papallones, Passigolles Carme Gassó (col·lació particular). - Retrat del Sr. Subirachs, La inspiració, Maleïna (Versió inacabada), L’ofrena. Fundació de les Arts i els Artistes - El petó perdut, Ajuntament de Castelldefels - Reproducciones artísticas con barro policromado, El ingenio. Biblioteca de Catalunya - Plenitud, L’ofrena (Jardinera), Cap triomfant, Deessa, Floràlia. Museu del Modernisme Català. - La il·lustració catalana, Catalunya, sobreporta, Plafó flora, Maleïna. Àgueda Romañà (col·lecció particular) - Portacalendari de la revista Cu-Cut!. Llibreria Rouse. (Barcelona) - Part d’una maqueta escenogràfica per una representació de l’òpera de Verdi, Figura corpòria per a una obra teatral. Boulevar dels Antiquaris. - El Mercat de Teheran: Dos hebreus, Escena de barberia. Museu Etnològic - La Serenitat, Museu Abelló (Molins de Rei) - La Vella, model num.27. Ajuntament de les Planes d’Hostoles - Ars Nova. Escultura decorativa. Museu dels Sants d’Olot

2.3.3. Vitralls. L’art del vidre, la llum i el color Dates: del 2 de setembre de 2011 al 15 de novembre de 2011 Continguts: Museu dels Sants 10


Fundació Museu dels Sants d’Olot

Memòria 2011

Disseny gràfic: Dummiesgraphic Aquest exposició inaugurada a principis de setembre s’ha dissenyat i creat a partir del taller Vitralls: Taller d’iniciació a la producció de vitralls, que es va desenvolupar en el Museu els dissabtes de juliol de la mà del mestre artesà Joan Serra de l’Art del vitrall de Sabadell. L’espai expositiu estava dividit en dos apartats clarament diferenciats. Un primer espai aprofundia amb els continguts històrics de l’art del vitrall i presentava la seva evolució història seguint un eix cronològic que començava el segle IX, amb el primer vitrall antropomorf documentat i acabava amb l’últim vitrall inaugurat a la ciutat de Girona l’any 2011, el vitrall de Sean Scully a la Catedral de la ciutat. La segona part es dedicà al procés de fabricació artesanal d’un vitrall seguint la tècnica de l’emplomat. Un reportatge fotogràfic fet durant el taller que es va celebrar al Museu va servir d’eix explicatiu a les diferents fases de producció. Finalment, es presentaven els treballs fets en el taller. Cal destacar l’activitat pedagògica que s’ha desenvolupat expressament per aquesta exposició. Una activitat familiar, adreçada a nens entre 4 i 10 anys on es podia crear, un vitrall amb papers de colors.

Fulletó de l’exposició

Interior de l’exposició

2.3.4 Mostra de Pessebres 2011-2012 El pessebre de la col·lecció Renart Dates: del 2 de desembre de 2011 al 8 de gener de 2012

11


Fundació Museu dels Sants d’Olot

Memòria 2011

Continguts: Museu dels Sants Disseny: Museu dels Sants i Teresa Muela Pagès Un any més el Museu dels Sants ha estat seu de la Mostra de pessebres a Olot. La proposta s’ha centrat amb les peces de la col·lecció Renart, que van ser donades al museu fa anys i amb les quals s’han volgut articular dos espai, un que presenta una selecció de peces destacades, i un altre que contextualitza les peces en el seu espai “natural” un pessebre, que s’ha encarregat de dissenyar la pessebrista olotina Teresa Muela i Pagès.

Pessebre de l’exposició. Disseny de Teresa Muela.

2.3.5 - Capgrossos, pigues i berrugues. Figueres, Olot, Vic i els seus esparriots. Desenvolupament de la primera fase de l’exposició itinerant “Capgrossos, pigues i berrugues. Figueres, Olot, Vic i els seus esparriots”, que ha inclòs la redacció dels continguts i la conceptualització del disseny. Aquesta mostra es podrà veure durant l’any 2012 a les ciutats Figueres, Olot i Vic, i també visitarà el Palau Moja de Barcelona el mes de febrer. 2.4.

ACTIVITATS CULTURALS

El Museu dels Sants aquest any ha programat diferents actes amb la voluntat de desenvolupar la missió i els objectius generals plantejats en el Pla estratègic.

12


Fundació Museu dels Sants d’Olot

Memòria 2011

2.4.1 TALLERS 2.4.1.1.- Vitralls: Taller d’iniciació a la producció de vitralls Data: dissabtes de juliol Horari: de 10 a 14 h Professor: Art del vitrall. Joan Serra Assistents: 10 Lloc: Aula pedagògica Preu: 150€ L’objectiu del taller va ser el de donar a conèixer l’art de crear vitralls a parit de l’aprenentatge de la manipulació dels materials necessaris per arribar a crear un vitrall a través de la tècnica de l’emplomat. El taller es va desenvolupar els dissabtes del mes d’agost a l’aula pedagògica del museu seguint les diferents fases de producció que implica la tècnica del vitrall. Amb el resultat d’aquest taller es va poder fer l’exposició al mateix Museu, “Vitralls, l’art del vidre, la llum i el color” inaugurada el 2 de setembre fins al 15 de novembre exposant els resultats artístics del taller, així com també fotografies del procés de creació a més d’una explicació històrica de l’evolució dels vitralls.

Imatges del taller de vitralls al Museu dels Sants

2.4.1.2.- Tallers de Nadal de l’Associació d’Hostalatge de la Garrotxa. Mostra de Pessebres a Olot 2011 Data: 6 de desembre de 2011 Imparteix: Associació d’Hostalatge de la Garrotxa

13


Fundació Museu dels Sants d’Olot

Memòria 2011

Assistents: 40 nens + 40 adults Lloc: Aula pedagògica del Museu dels Sants Aquest any la Mostra de Pessebres a Olot i l’Associació d’Hostalatge de la Garrotxa han col·laborat conjuntament per a realitzar dues activitats celebrades en la Seu del Museu dels Sants d’Olot. Aquests dos tallers gastronòmics es varen realitzar el dimarts 6 aprofitant la celebració de la Fira del Pessebre a la ciutat. El primer es va programar de 11h a 12h sota el nom de Dolços de Nadal per a nens i nenes, estava enfocat al públic infantil d’entre 4 i 12 anys i la participació va ser immillorable. Es van elaborar diversos postres a partir de la utilització de productes locals i de qualitat. El segon taller anava dirigit a un públic adult i es va programar de les 18h a les 17h sota el nom de Aperitius de Nadal per quedar bé també amb una molt alta participació.

2.4.2.- CONFERÈNCIES 2.4.2.1.- El temps del Modernisme. Data: 14 de maig de 2011. 19h. Amb motiu del Dia Internacional dels Museus Ponent: Miquel Pujadó (doctor en filologia catalana i cantautor) Assistents: 23 Lloc: Sala d’exposicions temporals del Museu dels Sants d’Olot Preu: Gratuït Temàtica: conferència i recital de poesia centrat en el Modernisme. Es van recitar pomes de Joan Maragall, Apel·les Mestre entre altres i es va parlar sobre l’estètica i la producció artística de l’època. Amb motiu del dia Internacional dels Museus.

2.4.2.2.- Imatgeria popular en l’obra de Lambert Escaler Data: 4 de juny. 19h Ponent: Jan Grau (Tècnic del CPCPTC)

14


Fundació Museu dels Sants d’Olot

Memòria 2011

Assistents: 9 Lloc: Sala d’audiovisuals del Museu dels Sants d’Olot Temàtica: Activitat inclosa en l’exposició “Lambert Escaler i Olot. Entre la tradició i el Modernisme”. El convidat va ampliar la informació sobre el taller “El Ingenio” que va regentar durant anys Lambert Escaler, i que era propietat de la seva família.

2.4.2.3.- Pot el cinema filmar allò invisible? La complicada relació entre les pel·lícules i el misteri de la transcendència Data: 10 de juny. 19h Ponent: Àngel Quintana (professor titular d’Història del cinema a la UdG) Assistents: 17 Lloc: Orfeó Popular Olotí Preu: Gratuït Temàtica: Com el cinema ha tractat la relació amb la divinitat i amb aspectes transcendents com la mort, la resurrecció... Després de la conferència es projectà la pel·lícula Thérèse d’Alain Cavalier (1986). Amb col·laboració amb l’Orfeó Olotí i el Cineclub Olot.

2.4.3. - CONCERTS El Museu dels Sants va col·laborar amb les activitats d’estiu organitzades sota el nom de La Cua del Drac amb dues propostes musicals coordinades pel Museu, que es van oferir els dos últims dijous del mes de juliol.

2.4.3.1.- Eduard Canimas. Sagrat Cor Data: 21 de juliol. 22.30h Assistents: 132 Lloc: Terrassa del Museu. A causa de la pluja trasllat al Pati de Hospici d’Olot Preu: Gratuït

15


Fundació Museu dels Sants d’Olot

Memòria 2011

Intèrprets: Marc Clos bateria i percussions, Manel Vega baix i contrabaix, Míriam Encinas flautes, dilruba i percussions, David Ibáñez guitarres, ukelele, banjo i lap steel, Eduard Canimas veu i guitarra Presentació del nou disc Sagrat Cor. La música, la poesia i totes les formes i extensions possibles de l’art no s’han d’explicar; s’hi penetra, se senten, commouen i palpiten o bé, simplement, se’n viu al marge. Eduard Canimas suggereix, transporta, suscita i degusta les sangs que han engendrat algun trajecte decididament viscut.

2.4.3.2.- Katroi Ensemble Data: 28 de juliol. 22.30h Assistents: 106 Lloc: Terrassa del Museu. A causa de la pluja trasllat al Pati de Hospici d’Olot Preu: Gratuït Intèrprets:

Xavi

Molina

tenora,

Albert

Comaleras saxo, Francesc Ubanell guitarra, Lluís Subiranas contrabaix, Marc Clos bateria & percussions. Música tradicional en clau de jazz. Katroi Ensemble neix de la proposta del Museu del Sants a la productora Fila6 de dedicar a la música tradicional un dels espectacles del cicle Nits al Museu. La reinterpretació en clau de jazz del ball dels Gegants d’Olot, entre altres cançons d’arrel popular, els ha valgut ser finalistes del IV Concurs de Maquetes Sons de la Mediterrània, organitzat per la Fira Mediterrània, el Centre Artesà Tradicional i el Grup Enderrock. Katroi Ensemble ofereix una fusió entre la tradició d’aquest racó del Mediterrani i el llenguatge jazzístic, a través d’un repertori estrictament tradicional.

2.4.4.- PRESENTACIONS 2.4.4.1.- Presentació del pessebre de la Pilarín Bayés Data: 5 de desembre de 2011 Ponent: Pilarín Bayés Assistents: 64 Lloc: Botiga del Museu dels Sants 16


Fundació Museu dels Sants d’Olot

Memòria 2011

Preu: Gratuït Temàtica: Es va presentar un pessebre dissenyat per la il·lustradora catalana realitzat pel taller de l’Art Cristià d’Olot.

2.4.5.- ACTIVITATS SANT LLUC. (Organitza: Museu dels Sants d’Olot i Ajuntament d’Olot Institut de Cultura de la ciutat d’Olot. Col·labora: Ajuntament d’Olot, Institut Municipal de Promoció de la ciutat i diputació de Girona)

Fins al 15 de novembre Sorteig. Vine al Museu i descobreix Olot sobre dues rodes: En visitar el Museu dels Sants el visitant podia omplir una butlleta amb les seves dades i entrar en un sorteig d’una ruta en segway pel centre d’Olot i un àpat al restaurant Europa per a dues persones. Activitat familiar. Envitralla’t!: Dins l’exposició Vitralls: l’art del vidre, la llum i el color emplaçada al Museu dels Sants era possible de realitzar, en l’espai pedagògic del museu, un vitrall amb papers de colors amb l’ajuda d’un adult. Una activitat adreçada a nens i nens d’entre 4 i 10 anys. Activitat gratuïta.

15,16,17 d’octubre Activitat familiar. Sant Lluc s’ha amagat al Museu dels Sants, ens ajudes a trobar-lo?:

17


Fundació Museu dels Sants d’Olot

Memòria 2011

Durant els dies de Sant Lluc, en el Museu dels Sants d’Olot es va realitzar un joc de pistes per arribar a trobar la imatge de sant Lluc amagada en una de les sales del Museu. Els participants gaudien d’un obsequi en acabar l’activitat. Activitat gratuïta.

Del 15 al 23 d’octubre Dibuixos mai vistos als Museus d’Olot: Als Museu Comarcal de la Garrotxa, a la Casa Museu Can Trincheria i al Museu dels Sants d’Olot es va poder veure dibuixos per primera vegada exposats al públic. En el Museu dels Sants es va poder veure tres dibuixos de: Joan Miró, Josep Guinovart i Ricard Opisso. L’exposició va ser una iniciativa de l’Institut Municipal de Promoció de la ciutat i dels Museu d’Olot. Activitat gratuïta.

Fins al 18 de desembre Cada diumenge es va poder gaudir d’entrar gratuïtament al Museu dels Sants, juntament amb la possibilitat de realitzar una visita guiada gratuïta a les 12h.

2.4.6. ACTIVITATS EDUCATIVES L’any 2011 s’ha continuat amb l’oferta educativa iniciada el 2010, destinada a les escoles que estan interessades en realitzar alguna activitat al Museu dels Sants. Actualment s’ofereixen les següents activitats. -

Descobreix el Museu dels Sants: és una visita guiada a les instal·lacions del Museu que s’adapta al nivell dels escolars depenent del seu curs. És l’activitat més sol·licitada per les escoles.

-

La Faràndula. Gegants, Nans i Cavallets : A partir de material audiovisual es pretén presentar als estudiants una visió dels diferents elements de la faràndula, relacionant-los amb la música i les danses que els caracteritzen.

-

Què és de qui?: A partir de diferent material es treballa què és la iconografia i per a què serveix.

2.4.7.- Activitats Familiars 18


Fundació Museu dels Sants d’Olot

Memòria 2011

El Museu ha ofert a les famílies activitats lúdiques i a la vegada educatives per a desenvolupar de forma autònoma (sense necessitat d’un educador) a les exposicions temporals. És el segon any que s’ha ofert al públic una activitat d’aquestes característiques i considerem que ha tingut molt bona acollida. Creiem que s’ha de continuar oferint aquest tipus d’activitat per tal que la gent de la ciutat s’acostumi a visitar el Museu de forma periòdica per a realitzar-hi diferents activitats cada vegada.

2.4.7.1.- Envitralla’t Dates: del 2 de setembre al 15 de novembre Lloc: Sala Pedagògica Dirigit a: nens d’entre 4 i 10 anys Preu: Gratuït Activitat familiar que es va produir per a l’exposició Vitralls, l’art del vidre la llum i el color. L’activitat consistia en seguir els passos marcats en una cartolina per arribar a desenvolupar un propi vitrall a partir de papers de colors. La guia amb informació històrica sintetitzada i amb els passos a seguir era lliurat des del servei d’atenció al visitant el material. Al pujar a l’exposició en la Sala Pedagògica els nens es trobaven el material necessari per la realització del vitrall. Amb l’ajuda d’un adult, tallaven/punxaven la cartolina, enganxaven els papers de colors i tancaven la cartolina obtenint un vitrall pels dos costats.

2.5.

EMPRESES I ENTITATS COL·LABORADORES

L’any 2011 el Museu dels Sants ha estat en contacte amb diferents entitats locals i empreses per tal d’establir vincles de col·laboració per a la realització d’activitats. S’ha col·laborat amb les següents empreses, entitats i ens municipals: 1. Agrupació Sardanista Olot 2. Ajuntament d’Olot. Àrea de Joventut 3. Arxiu Municipal 4. Associació d’Hostalatge de la Garrotxa 5. Associació Cultural i Divulgativa Gironina 6. Diputació de Girona 7. Generalitat de Catalunya 19


Fundació Museu dels Sants d’Olot

Memòria 2011

8. Biblioteca Marià Vayreda 9. Educ’Art 10. Aventura Natura 11. Escola Municipal d’Expressió 12. Fundació d’Estudis Superiors d’Olot (FES) 13. Institut de Cultura de la Ciutat d’Olot (ICCO) 14. Orfeó Popular 15. Televisió de Catalunya 16. Turisme d’Olot 17. Universitat de Girona (UdG)

2.6.

COMUNICACIÓ I DIFUSIÓ 2.6.1. Accions de promoció i difusió

-

2 presentacions del Museu a equipaments turístics de la Garrotxa

-

Entrada gratuïta el primer diumenge de cada mes

-

Tiquet Museu: reducció en el preu de l’entrada a diferents museus de la Garrotxa.

-

Descompte en comprar entrada pels tres museus de la ciutat d’Olot

-

Amb motiu de la Fira de Sant Lluc entrada gratuïta

-

50% de descompte als socis d’Òmnium Cultural

-

50% de descompte a les parelles lingüístiques

-

50% de descompte al membres del T3sC

-

Entrada lliure als Amics del MNAC

-

Entrada lliure als membres de l’Associació de Museòlegs de Catalunya

-

Entrada lliure als membres de la Asociación Española de Museólogos

-

Entrada lliure als membres de l’ICOM

20


Fundació Museu dels Sants d’Olot

Memòria 2011

2.6.2. Impacte en els mitjans de comunicació 2.6.2.1. Premsa DATA

PUBLICACIÓ

ARTICLE

17 de febrer

La Comarca

Pròrroga de l’exposició “Nàufrags del naixement”

10 de març

Bonart actualitat

Olot: Lambert Escaler en el Museu dels Sants

31 de març

La Comarca d’Olot

Olot va acollir les X Jornades d’interpretació del patrimoni

31 de març

La Comarca d’Olot

Inaugurada l’exposició de Lambert Escaler

Abril

El Plafó

Lambert Escaler i Olot. Entre la tradició i el modernisme

15 d’abril

La Vanguardia, Girona

Passos amb segell olotí. La indústria de la imatgeria religiosa, la més genuïna d’Olot, està en plena decadència

15 d’abril

La Vanguarida, Girona

L’Obra de Lambert Escaler, al Museu dels Sants d’Olot

Abril-maig

VIQOLOT

El Museu dels Sants: quan l’artesania es converteix en art

13 de maig

La Vanguardia

La memòria dels museus

20 de maig

La Garrotxa

El director de Promoció de la Cultura visita Olot

23 de maig

www.gegants.cat

Lambert Escaler i Olot. Entre la tradició i el modernisme

26 de maig

La Comarca d’Olot

Catàleg digital de l’exposició de Lambert Escaler i Olot

26 de maig

La Comarca d’Olot

Els museus i col·leccions de Catalunya van rebre 21,7 milions de visites, el 2010

Juny

L’Avenç

Lambert Escaler i Olot. Entre la tradició i el modernisme

2 de juny

La Comarca d’Olot

Taller de vitralls al Museu dels Sants

2 de juny

La Comarca d’Olot

Xerrada sobre la família Escaler i la imatgeria festiva

4 de juny

La Comarca d’Olot

Activitats amb motiu del dia Internacional dels Museus

9 de juny

La Comarca d’Olot

Xerrada a càrrec d’Àngel Quintana i projecció del film Thérèse

21


Fundació Museu dels Sants d’Olot

Memòria 2011

10 de juny

El Punt diari

Una conferència i la projecció de “Thérèse”, a Olot

10 de juny

El Mercat

Conferència d’Àngel Quintana a l’Orfeó

10 de juny

Diaridegirona.cat

Pot el cinema filmar allò invisible?

29 de juny

El Punt

El Museu dels Sants mostra obres de Lambert Escaler

7 de juliol

La Comarca d’Olot

El Museu dels Sants ja consta registrat per la Generalitat

12 de juliol

www.teleprensa.es

El Museu dels Sants d’Olot ja consta al registre de museus

14 de juliol

La Comarca d’Olot

Concert d’Eduard Canimas a “Nits al Museu”

21 de juliol

La Comarca d’Olot

Concert de Katroi ensemble a “Nits al Museu”

28 de juliol

La Comarca d’Olot

Joan Montero i Arcas, Tallista i pessebrista excepcional

28 de juliol

La Comarca d’Olot

L’entorn d’aquest museu de la imatgeria religiosa suggereix una “santa “neteja.

1 de setembre

La Comarca d’Olot

Exposició sobre vitralls al Museu dels Sants

13 d’octubre

La Comarca d’Olot

Anunci- Joc de pistes per Sant Lluc + Sorteig d’un passeig en segway+ àpat a l’Europa

14 d’octubre

La Garrotxa

Faldó- Joc de pistes per Sant Lluc + Sorteig d’un passeig en segway+ àpat a l’Europa

1 de novembre

Diari de Girona

La continuïtat del Museu dels Sants perilla pels pressupostos

1 de novembre

Elbouilamula.bolgspot.com El Museu dels sants en perill

1 de novembre

El Punt Avui

El Museu dels Sants d’Olot no se’n surt i podria tancar

3 de novembre

El Punt Avui

Un estudi revela que quan el Museu dels Sants d’Olot es va obrir ja era deficitari

9 de novembre

Diari de Girona

Cada visitant del Museu dels Sants costa 30 euros a l’Ajuntament d’Olot

11-17 de novembre

Timeaout

Ser sant no és tan fàcil...

19 de novembre

El Punt Avui

L’ajuntament d’Olot no pot tancar el Museu dels Sants encara que vulgui

24 de novembre

La Comarca d’Olot

L’Ajuntament aprova el pla de racionalització del TPO, El Museu dels Sants no es pot tancar

22


Fundació Museu dels Sants d’Olot

Memòria 2011

5 de desembre

El Punt Avui+

El PSC promou el Museu dels Sants d’Olot

7 de desembre

La Comarca

El Pessebre de la Pilarín, 100% artesà i d’Olot

9 de desembre

Diari de Girona

El portaveu del PSC posa fullets als cotxes pel Museu dels Sants d’Olot

16 de desembre La Garrotxa

El PSC promou el Museu dels Sants entre els turistes

16 de desembre

El taller de l’Art Cristià d’Olot fa realitat un pessebre de l’artista Pilarín Bayés

La Garrotxa

Rodes de premsa Des del Museu dels Sants es va convocar una roda de premsa a l’Ajuntament d’Olot, per tal d’informar als mitjans de comunicació sobra La Mostra de Pessebres a Olot, les seves seus i les diferents activitats relacionades. DATA

ARTICLE

24 de novembre

2.6.2.2.

Mostra de Pessebres a Olot 2011-2012

Ràdio

Entrevistes: DATA

EMISSORA

PROGRAMA

Mostra de Pessebres a Olot 2011-2012

1 de desembre Radio Olot 21 de desembre

INFORMACIÓ

Secció Museus de Catalunya

Radio Canet

Explicació del museu

Publicitat: DATA

EMISSORA

ACTIVITAT

Maig

Ràdio Olot

Xerrada – concert El temps del Modernisme

Juny

Ràdio Olot

Xerrada Àngel Quintana

juliol

Ràdio Olot

Concerts “Nits al Museu”

23


Fundació Museu dels Sants d’Olot

2.6.2.3.

Memòria 2011

Televisió

DATA

CANAL

PROGRAMA

INFORMACIÓ

30 de març

TV3

Telenotícies migdia

2 de juny

Olot TV

MAC,Magazine Actualitat Taller de Vitralls Cultural- Marc Planagumà

9 de setembre Olot TV

Exposició Lambert Escaler

MAC, Magazine Actualitat Nits al Museu Cultural- Marc Planagumà

4 d’octubre

Canal Blau de Vilanova i la Geltrú

Gaudeix la festa

Exposició temporal faràndula

6 d’octubre

Olot TV

MAC, Magazine Actualitat Exposició Vitralls Cultural- Marc Planagumà

2.6.3. Comunicació compartida Museus d’Olot Amb l’objectiu d’optimitzar energies i recursos humans, els tres museus de la ciutat treballen sota una mateixa marca, Museus d’Olot. D’aquesta manera, el tècnic de cada museu té una responsabilitat compartida amb la resta. La tècnic del Museu dels Volcans és responsable dels Serveis Pedagògics dels Museus d’Olot, el tècnic del Museu Comarcal és responsable de conservació i el tècnic del Museu dels Sants és responsable de comunicació. En aquest sentit des del Museu s’ha treballat bàsicament en tres línies: -

Imatge corporativa: amb l’objectiu de comunicar de la millor manera possible els Museus d’Olot i cada una de les institucions que el formen, s’ha treballat en el procés de creació de la imatge corporativa que ha de posar en relació de forma gràfica els Museus d’Olot.

-

Web 2.0: amb l’objectiu de captar nous públics potencials per a les activitats i a la vegada obrir una finestra a la participació ciutadana, els Museus d’Olot han seguit treballant en el perfil a la xarxa social Facebook, iniciat l’any 2010. Aquesta web es va activar el mes d’agost del 2010, i a dia d’avui compta amb 1350 amics.

2.7.

CONVENIS I SUBVENCIONS

2.7.1. Convenis de col·laboració 24


Fundació Museu dels Sants d’Olot

Memòria 2011

DATA

COL·LABORADOR

CONVENI

2011

Ajuntament d’Olot

Les parelles lingüístiques tenen dret a un 50% de descompte en l’entrada a tots els Museus de la ciutat.

2011

Voluntariat per la Llengua1

2 x 1 en les entrades als Museus d’Olot

2011

Fundació Bosch i Gimpera

Lliurament de la redacció del Pla Museològic de la primera planta del Museu dels Sants

Octubre 2011. Sant Lluc

Aventura natura

Vine al Museu i descobreix Olot sobre dues rodes. Passeig amb segway pel centre d’Olot

2.7.2. Subvencions INSTITUCIÓ

CONCEPTE

Ajuts a la Xarxa de Museus. Diputació de Girona. Departament Funcionament, de Cultura i Mitjans de comunicació activitats, obres i equipaments Pla museològic 2ª Generalitat de Catalunya. Cultura planta. (Subvenció bianual) 2.8.

IMPORT SOL·LICITAT

IMPORT CONCEDIT

24.998,46€

24.000€

8.365€

4.182€ al 2011

ESTADÍSTIQUES DE VISITANTS

2.8.1. Evolució de visitants 2011 A continuació es pot veure una gràfica amb l’evolució del número d’usuaris que han visitat el Museu dels Sants durant l’any 2011. Es tracta d’una gràfica de xifres absolutes que reflecteix tots els usuaris sense separarlos segons la seva visita, inclou visitants individuals i en grup de l’exposició permanent i temporal, usuaris d’activitats didàctiques, familiars, culturals, conferències, etc. Com es pot observar no hi ha una evolució constant, si no que el número de visitants és molt variable. Les variacions que s’observen responen bàsicament a l’activitat generada pel Museu. Els mesos que s’ha ofert activitat s’han acostat al Museu més visitants. Aquesta

1

Servei de Català d'Olot i la Garrotxa, el Centre de Formació d'Adults de la Garrotxa, Omnium Cultural, el Pla de Ciutadania i Immigració, Creu Roja i el Pla de Desenvolupament Comunitari

25


Fundació Museu dels Sants d’Olot

Memòria 2011

afirmació es fa evident els mesos de juliol i de desembre, moment en què el Museu ha ofert més activitats culturals. nombre de visitants 1205

539

De s

em

br e

br e ve m

tu br e

No

Se

Oc

Ag os t

l Ju lio

Ju ny

M a ig

M

Ab ril

ar ç

r

te m br e

345

226

Fe br e

837

693

642

505

486

977

882

878

Ge ne r

Evolució del número de visitants durant l’any 2011

2.8.2. Comparativa entre els anys 2010-2011 A continuació es pot veure una gràfica que indica la comparació entre el número de visitants del 2010 i la del 2011. Com es pot observar en la comparativa, hi ha hagut un augment considerable del número de visitants durant l’any 2011. 2010

2011

se m De

ve

m

br

br e

e

e br No

tu Oc

m te Se

Ag

os

br e

t

l Ju lio

y Ju n

ai g M

ri l Ab

ç ar

re

r M

Ge

ne

r

1400 1200 1000 800 600 400 200 0 Fe b

1400 1200 1000 800 600 400 200 0

Comparativa 2010-2011. (2010 total visitants: 6160/ 2011 total visitants:

2.8.3. Visitants segons tipologia

26


Fundació Museu dels Sants d’Olot

Memòria 2011

A continuació es detallen els visitants del Museu segons hagin fet la seva visita amb grup organitzat o no. Mes

General Grups Total

Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre TOTAL %

377 186 246 473 404 411 595 304 452 688 370

109 40 259 405 238 282 287 57 87 289 467

General

486 226 505 878 642 693 882 361 539 977 837

Grupal

800 700 600 500 400 300 200 100

ve m br e De se m br e

br e

No

tu Oc

st

m br e Se te

Ag o

l lio Ju

ny Ju

aig M

il Ab r

ar ç M

er Fe br

Ge ne r

0

Gràfica comparativa entre visites grupals i visites individuals durant l’any 2011

2.8.4. Visitants segons tipologia de grups 27


Fundació Museu dels Sants d’Olot

Memòria 2011

A continuació es detallen els visitants del Museu segons la tipologia de grup, siguin grups d’adults, de jubilats o d’estudiants.

Grups Grups Grups Total adults jubilats estudiants Grups Gener 59 50 60 169 Febrer 0 0 40 40 Març 0 259 0 259 Abril 0 359 47 406 Maig 0 159 79 238 Juny 48 185 49 282 Juliol 0 257 30 287 Agost 0 57 0 57 Setembre 8 79 0 87 Octubre 0 249 40 289 Novembre 19 178 270 467 Desembre TOTAL % % % % % Mes

Grups adults

Grups jubilats

Grups estudiants

br e No ve m br e De se m br e

tu Oc

br e m

st

Se te

Ag o

l lio Ju

ny Ju

ai g M

Ab ril

ar ç M

Fe br er

Ge ne r

400 350 300 250 200 150 100 50 0

Gràfica comparativa entre visites grupals d’adulta, de jubilats i d’estudiants durant l’any 2011

2.9.

PERFIL DEL VISITANT

28


Fundació Museu dels Sants d’Olot

Memòria 2011

L’any 2010 el Museu va iniciar una recollida de dades dels visitants amb l’objectiu de conèixer el seu perfil. S’han elaborat dos tipus d’enquestes, una que es fa a tots els visitants en el moment d’adquirir el tiquet d’entrada (en el cas de visites múltiples només es preguntava a una persona), a qui es pregunta el lloc de procedència i la via de coneixement de l’existència del Museu, i la segona, més aprofundia (se selecciona aleatòriament a les persones a qui es fa l’enquesta) que dibuixa un perfil que analitza diferents aspectes del visitant. A continuació es presenten els resultats de les dues enquestes. 2.9.1. Estadística del lloc de procedència Inici de recollida de dades: 2 de gener.

13%

12% 12%

1%

OLOT 8%

COMARCA GIRONA CATALUNYA ESPANYA ESTRANGER

54%

2.9.2. Com ha conegut el Museu? EL CONEIXIA OF.TURISME

3% 9%

4%

INTERNET

0% 34%

5%

PREMSA PUBLICITAT PERNOCTA CONEGUTS CASUALITAT

18% 2%

8%

1% 1%

15%

MOSTRA MUSEUS ALTRES NS/NC

.

2.9.3. Estadística del perfil de visitant 29


Fundació Museu dels Sants d’Olot

Memòria 2011

Gènere:

46% H D 54%

Transport utilitzat:

2% 0% 10%

5% Cotxe Bus A peu Bici NS/NC 83%

Nivell d’estudis acabats:

5%

14% Bàsics Mitjans Superiors

51%

30%

NS/NC

Pernoctacions a la Garrotxa:

30


Fundació Museu dels Sants d’Olot

Memòria 2011

1% 46%

SI NO NS/NC

53%

Allotjament utilitzat2:

3% 34% 40%

Hotel Hostal Alberg Altres NS/NC

1%

2

22%

Altres significa sobretot cases de turisme rural.

31

Profile for Museus d'Olot

Memòria museu sants 2011  

Memòria d'activitats del Museu dels Sants d'Olot de l'any 2011

Memòria museu sants 2011  

Memòria d'activitats del Museu dels Sants d'Olot de l'any 2011

Advertisement