Page 1

Fundació Museu dels Sants d’Olot

Memòria 2010

MEMÒRIA 2010

MUSEU DELS SANTS

3


Fundació Museu dels Sants d’Olot

Memòria 2010

Número 178 del Registre de Museus de Catalunya

Museu membre integrant de la Xarxa de Museus de les Comarques Gironines

El Museu dels Sants d’Olot neix amb la voluntat de presentar la producció d’imatgeria religiosa, una indústria típica de la ciutat. Així mateix vol ampliar la seva mirada a la resta d’oficis artesans i dedicar una especial atenció a la cultura popular i tradicional.

4


Fundació Museu dels Sants d’Olot

0.

Memòria 2010

BALANÇ 2010

Aquesta memòria presenta detalladament les activitats que s’han realitzat al Museu dels Sants d’Olot durant l’any 2010. Es fan evidents la quantitat d’accions que s’han dut a terme i els serveis que s’han ofert des del Museu als ciutadans en base a les línies estratègiques marcades en el Pla director redactat aquest mateix any, aprovat pel consell executiu de la Fundació Museu dels Sants d’Olot, però pendent d’aprovació per part del Patronat. A continuació esmentem les principals accions realitzades per la Fundació i el Museu, i la seva valoració. La Fundació Museu dels Sants va treballar des de finals del 2009 i fins el febrer del 2010 en la incorporació d’un nou tècnic del Museu. El tècnic va iniciar les seves tasques el mes de març. Tot el personal del Museu ha participat en diferents cursos de formació, s’ha pogut comprovar durant l’any que els cursos s’han aprofitat i que els continguts adquirits s’han pogut aplicar en el dia dia de la institució. Al llarg de l’any s’ha recollit la documentació necessària per tal de poder comptar amb un número propi en el Registre de Museus de la Generalitat de Catalunya, i es va rebre la visita del responsable de la Secció de Gestió i Coordinació Museística, que va fer una primera visita per comprovar l’esta de les instal·lacions. Al llarg de l’any quatre exposicions temporals han omplert la segona planta del Museu. Dues van coincidir amb la Mostra de Pessebres a Olot i tractaren aquesta temàtica, una altra va fer un repàs a l’obra de l’escultor Joaquim Claret, i l’última fou una mostra fotogràfica que il·lustrava el projecte de recuperació de la memòria oral que es va iniciar a finals de l’any 2009. Les activitats que s’han organitzat al llarg de l’any han tingut molt bona acceptació per part del públic, sobretot les Nits al Museu, que es van oferir coincidint amb les activitats de la Cua del Drac i que van omplir l’aforament del Museu. El segon dia, coincidint amb el concert de Gospel, una vuitantena de persones no van poder accedir a la Terrassa per veure el concert per qüestions de seguretat, ja que s’havien omplert totes les localitats.

5


Fundació Museu dels Sants d’Olot

Memòria 2010

També creiem destacable l’impacte que aquest any ha tingut el Museu en els mitjans de comunicació, a partir de notes de premsa i contactes amb diferents productores i canals de televisió, pensem que s’ha de seguir en aquesta línia ja que la Fundació no compta amb els recursos econòmics suficients per a la realització d’una estratègia publicitària. És per aquesta raó que s’ha començat a treballar conjuntament sota la marca Museus d’Olot per tal d’optimitzar recursos econòmics i humans. Pel que fa a la dotació pressupostària del Museu, deixant a part l’aportació que anualment fa l’Ajuntament d’Olot, i que suposa el 90% del total, s’han demanat diferents subvencions a la Diputació de Girona i a la Generalitat de Catalunya, així com a entitats financeres. Pel que fa referència al número de visitants, en el còmput general s’ha observat una petita davallada. La diferència més significativa l’hem de buscar en el número de grups de persones de la tercera edat. També s’ha d’esmentar l’exposició de pessebres familiars que hi ha haver el 2009 i que va suposar un allau de visites a l’exposició temporal. Com es pot observar en el número de visitants per mes, els mesos en els quals hi ha hagut activitats temporals, ja siguin conferències, concerts, visites guiades... s’ha augmentat en visitants, en contra del que passa els mesos sense activitat. Per tant creiem que el Museu ha de ser un centre generador d’activitat cultural per a la ciutat.

6


Fundació Museu dels Sants d’Olot

Memòria 2010

1. La Fundació

1.1.

EL PATRONAT DE LA FUNDACIÓ 7


Fundació Museu dels Sants d’Olot

Memòria 2010

Durant l’any 2010 el Patronat de la Fundació Museu dels Sants d’Olot s’ha reunit una vegada. La sessió es va celebrar el dia 20 d’abril i els temes a tractar van ser: -

Presentació de la memòria i aprovació del tancament econòmic de l’exercici 2009.

-

Presentació del nou tècnic del Museu dels Sants.

-

Encàrrec de les tasques a desenvolupar per part del nou tècnic

-

Presentació de les principals activitats previstes per l’any 2010.

1.2.

CONSELL EXECUTIU DE LA FUNDACIÓ

Durant l’any 2010 el Consell Executiu de la Fundació s’ha reunit en dues ocasions. La primera sessió va ser el dia 26 de juny amb motiu de la presentació, per part de la direcció dels Museus d’Olot i del tècnic del Museu dels Sants, del Pla director i del Pla estratègic a tres anys, amb voluntat de treballar conjuntament per en la seva correcció. La segona sessió va ser el dia 2 de setembre amb motiu de l’aprovació del Pla director i del Pla estratègic a tres anys. 1.3.

PERSONAL

L’any 2010 s’ha contractat Eduard Bech i Vila com a tècnic del Museu dels Sants i responsable de comunicació dels Museus d’Olot, amb una jornada laboral a temps complert de 40 hores setmanals. Així mateix, també s’ha comptat amb els serveis professionals d’Èlia Teis durant dos mesos a l’estiu (juliol i agost) a través d’un conveni de pràctiques amb la Universitat de Girona. Les hores totals de dedicació han estat 200, i ha desenvolupat tasques de suport tècnic en el desenvolupament d’activitats pedagògiques, coordinació d’exposicions i actes culturals realitzats al Museu durant aquest període de temps.

8


Fundació Museu dels Sants d’Olot

Memòria 2010

2. El Museu

2.1.

ORGANITZACIÓ INTERNA

2.1.1.

Formació del personal del Museu

9


Fundació Museu dels Sants d’Olot

NOM

Memòria 2010

CURS

DATA/ES

ORGANITZACIÓ

Lluís Sualis

Curs de socorrisme i primers auxilis

22 d'abril

Prevemont

Eduard Bech

Institucions culturals 2,0?

13 de maig

Citilab Cornellà de Llobregat

Eduard Bech

Reunions eficaces

24 de maig

Consell Comarcal de la Garrotxa

Teresa Muela

Curs de socorrisme i primers auxilis

7 de juny

Prevemont

Miquel Oliveras Curs de socorrisme i primers auxilis

7 de juny

Prevemont

Miquel Oliveras

Programar per competències en activitats

del 5 al 9 de juliol

FES

Eduard Bech

Giroscopi Cultural 2010

30 de setembre i 1 d'octubre

Casa de Cultura. Diputació de Girona

Eduard Bech

Conocer al público

19 d'octubre

ICRPC i Universitat de Girona

Teresa Muela

Curs de francès. Nivell avançat

inici 16 novembre

ICCO

2.1.2. Servei d’atenció al visitant i manteniment Les tasques del servei d’atenció al visitant i manteniment de les instal·lacions del Museu dels Sants han estat les habituals: -

Obertura i tancament del Museu

-

Preparació

d’activitats

puntuals

del

Museu

(inauguracions,

conferències...) -

Manteniment de les sales d’exposició

-

Elaboració i buidatge d’enquestes als visitants

-

Suport al muntatge i desmuntatge d’exposicions temporals (pintura de parets, peanyes...)

-

Gestió de la botiga del Museu (vendes, proveïdors...)

-

Informació i atenció al visitant

-

Elaboració del dossier de premsa

-

Gestió de reserves per a grups

-

Suport al tècnic del Museu

10


Fundació Museu dels Sants d’Olot

2.2.

Memòria 2010

EXPOSICIÓ PERMANENT

2.2.1. Accions de millora de l’exposició permanent Aquest any s’ha començat a treballar en la redacció del pla museològic i museogràfic de la primer planta del Museu. L’objectiu d’aquesta acció és la de tenir un document amb una proposta que faci de la primera planta del Museu un espai amb un discurs vinculat a la resta de les instal·lacions. S’ha demanat que sigui una intervenció que respongui a criteris didàctics i d’accessibilitat. Aquest projecte s’ha pogut iniciar a partir de l’atorgament de la subvenció destinada a l’execució d’obres i l’adquisició d’equipaments per a museus del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya. Els treballs de redacció del pla s’han encarregat a Núria Serrat, professional de l’àmbit de la museologia i l’educació. 2.2.2. Registre de Museus de la Generalitat de Catalunya S’han iniciat els tràmits necessaris per tal que el Museu dels Sants tingui el seu propi número en el Registre de Museus de Catalunya. Fins al moment es compartia el número amb el Museu Comarcal de la Garrotxa, essent el Museu dels Sants una extensió del Comarcal. Durant l’any 2010 s’ha presentat la documentació sol·licitada pel departament de Museus de la Generalitat i s’ha fet una primera visita a les instal·lacions per part del responsable de la Secció de Gestió i Coordinació Museística, Sr. Joan Rosàs. És previst que el segon trimestre del 2011 s’obtingui el nou número del Museu. Per a poder optar al número de registre s’han hagut de fer alguns canvis en l’exposició permanent del Museu, com canviar les cartel·les de les peces que no tenien la informació bàsica necessària, i imprimir el Llibre de Registre amb totes les peces degudament inventariades. 2.3.

EXPOSICIONS TEMPORALS

2.3.1. Mostra de Pessebres 2009-2010 Inauguració: 4 de desembre de 2009 11


Fundació Museu dels Sants d’Olot

Memòria 2010

Clausura: 10 de gener de 2010 Un any més la segona planta del Museu dels Sants es va convertir en una seu més de la Mostra de Pessebres a Olot. En aquesta edició es va poder veure una mostra de pessebres familiars. Es van convidar a diferents famílies a participar en la creació de pessebres de caràcter tradicional. La iniciativa va ser molt ben acollida pel públic. 2.3.2. Joaquim Claret. Escultor de la Mediterrània Inauguració: 6 de març Clausura: 27 de juny Comissari/a: Cristina Rodriguez Samaniego Disseny/muntatge: Manel Quintana L’exposició respon a la voluntat del Museu dels Sants de difondre l’obra dels artistes que van treballar en els tallers de la ciutat. Aquesta mostra feia un repàs cronològic a la vida de l’artista a través de la seva producció artística. Cristina Rodriguez Samaniego, doctora en història de l’art per la Universitat de Barcelona, en va ser la comissària. Rodriguez Samaniego va dedicar el tema de la seva tesi doctoral a Joaquim Claret, és per tant una de les especialistes més importants en l’obra d’aquest artista camprodoní. A partir d’aquesta exposició la família de l’artista ha fet una donació al Museu Comarcal de la Garrotxa d’un total de 40 peces de diferents materials, terracota, guix i bronze.

2.3.3. De mà en mà. Testimonis del passat, artesans del present Inauguració: 9 de juliol Clausura: 21 de novembre

12


Fundació Museu dels Sants d’Olot

Memòria 2010

Comissari/a: Anna Pons Disseny/muntatge: Pau Llimona Aquesta exposició és el resultat d’un treball de recuperació de la memòria oral que es va iniciar a finals del 2009 per part de la fotògrafa olotina Anna Pons. L’objectiu d’aquest projecte era recollir el màxim de testimonis d’artesans possible que haguessin treballat en els tallers de la ciutat per tal que expliquessin la seva experiència laboral. Juntament als testimonis dels artesans es va realitzar un reportatge fotogràfic que il·lustrava els tallers del segle XXI. Els visitants de l’exposició podien sentir, a través d’uns auriculars, un resum de les entrevistes que es van fer, també es va editar un audiovisual en el qual els artesans

explicaven

les

seves

experiències. Per a la producció d’aquesta mostra s’ha rebut una subvenció del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya de 1.050,00€. 2.3.4. Mostra de Pessebres 2010-2011 Inauguració: 3 de desembre del 2010 Clausura: 9 de gener del 2011 Disseny/muntatge: Lola Solanilla El Museu dels Sants ha tornat a ser, un any més, una de les seus de la Mostra de Pessebres a Olot. Aquest any la instal·lació ha estat “Nàufrags dels Naixement”, una mostra dels treballs que es realitzen a Miches (República Dominicana), i que s’emmarca en el Projecte de cooperació amb la República Dominicana i Haití que s’ha engegat aquest any i que desenvoluparem més extensament en l’apartat d’activitats. Les peces, vingudes de la República Dominicana, són un exemple del tipus de

13


Fundació Museu dels Sants d’Olot

Memòria 2010

talla de fusta que es produeix a la ciutat de Miches, al Centro Cultural Cayuco, un espai d’integració per a joves en risc d’exclusió social que utilitza la fusta per a la representació d’imatgeria religiosa. Aquesta exposició s’ha produït conjuntament amb l’empresa de serveis educatius i culturals Educ’Art. 2.4.

ACTIVITATS

2.4.1. Activitats culturals El Museu dels Sants aquest any ha programat diferents actes amb la voluntat de desenvolupar la missió i els objectius generals plantejats en el Pla estratègic. 2.4.1.1.

Cursos, jornades i conferències

Icones bizantines Data: del 24 de juliol a l’1 d’agost Professor: Giancarlo Pellegrini Assistents: 12 Lloc: Aula pedagògica Preu: 385€ Temàtica: Taller de creació d’icones bizantines amb la tècnica tradicional, impartida per un dels professors més reputats en aquesta matèria, Giancarlo Pellegrini, de l’Studio Iconografico Labarum Coeli de Bologna. Dracs i dinosaures Data: 15 d’octubre Ponent: Begonya Poza Assistents: 26 persones Lloc: Sala audiovisual Preu: Gratuït Temàtica: relació entre la mitologia dels dracs de diferents faràndules catalanes, i representacions de diferents països estrangers com ara Àustria, i les troballes de fòssils de dinosaures.

14


Fundació Museu dels Sants d’Olot

Memòria 2010

Taller amb l’Escola Municipal d’Expressió Data: del 25 al 29 d’octubre Assistents: 53 alumnes de l’Escola Municipal d’Expressió Lloc: Aula educativa i sales del Museu Temàtica: Taller de ceràmica amb l’objectiu de produir una figureta de pessebre. Totes les figures fetes durant el curs es van exposar a l’entrada del Museu durant la Mostra de Pessebres a Olot. Es tracta d’una col·laboració entre el Museu dels Sants i l’Escola Municipal d’Expressió d’Olot. A Sants i a minyons no els prometis si no els dons Data: 20 de novembre Ponent: Salvador Alsius Assistents: 66 persones Lloc: Primera planta Preu: Gratuït Temàtica: procés de gestació i producció del llibre del ponent Hem perdut l’oremus. Repàs a frases fetes i dites populars que tenen el seu origen en referents culturals de la tradició cristiana, referents que avui s’estan perdent i amb ells el coneixement del significat de moltes expressions quotidianes, com ara “plorar com una Magdalena”.

Els Santos de Palo de la República Dominicana Data: 17 de desembre. (Jornada de dol a la ciutat d’Olot)

15


Fundació Museu dels Sants d’Olot

Memòria 2010

Ponents: Mireia Tresserras, Genaro Reyer, Abril Troncoso i Jean- Marcel Sene Assistents: 17 persones Lloc: Sala audiovisual Preu: Gratuït Temàtica: Presentació del projecte de cooperació amb la República Dominicana i Haití i els seus agents participants. 2.4.1.2.

Reconeixement institucional

Data: 21 de juliol Lloc: Palau de Pedralbes de Barcelona El Museu dels Sants amb l’objectiu de difondre l’ofici artesà que es desenvolupa en els tallers de sants de la ciutat, va presentar a Artesania de Catalunya del Departament d’Innovació, universitats i empresa de la Generalitat de Catalunya la documentació necessària per tal que el Sr. Ramon Duran fos reconegut amb la insígnia de Mestre Artesà en l’ofici d’imatger. La sol·licitud va ser aprovada i el dia 21 de juliol li feia entrega de la insígnia al Sr. Duran l’Honorable Senyor Josep Huguet Biosca, conseller d’Innovació, Universitats i Empresa, en un acte al Palau de Pedralbes de Barcelona. 2.4.1.3.

Concerts

El Museu dels Sants va col·laborar amb les activitats d’estiu organitzades sota el nom de La Cua del Drac amb dues propostes musicals coordinades pel Museu i produïdes per l’empresa Fila 6, de Girona, que es van oferir els dos últims dijous del mes de juliol.

Naad. L’essència del so Data: 22 de juliol Assistents: 112 persones Lloc: Terrassa del Museu 16


Fundació Museu dels Sants d’Olot

Memòria 2010

Preu: Gratuït Intèrprets: Véu, Maria Teresa Noguera. Moviment, Èlia Genís. Piano, Marta. Sunyer. Guitarra i arranjaments musicals, Francesc Ubanell. Flauta i arranjaments musicals, Albert Comaleras. Contrabaix, LLuís Subiranas. Percussions, Jordi Rallo. Five in Gospel Data: 29 de juliol Assistents: 126 persones Lloc: Terrassa del Museu Preu: Gratuït Intèrprets: Messosoprano, Laia Badrenas. Soprano, Sandra S. Sangiao. Contralt, Georgina Blanch . Tenor, Jordi Miquel Vida. Baríton i direcció, Ramon Escalé. 2.4.1.4.

Presentacions

Cartell Festes del Tura L’Àrea de Joventut de l’Ajuntament d’Olot va fer la presentació del cartell de les Festes del Tura a les instal·lacions del Museu, demanant si seria possible que els gegants de la ciutat custodiessin la taula d’autoritats. L’acte es va desenvolupar a la terrassa del Museu i va reunir 82 persones, que van veure com l’alcalde de la ciutat, Sr. Lluís Sacrest i l’artista Rafel Griera, artífex del cartell, descobrien el disseny que anunciava les Festes del Tura de l’any 2010.

2.4.2. Activitats Educatives L’any 2010 s’ha modificat l’oferta educativa destinada a les escoles que estan interessades en realitzar alguna activitat al Museu dels Sants. Actualment s’ofereixen les següents activitats.

17


Fundació Museu dels Sants d’Olot

-

Memòria 2010

Descobreix el Museu dels Sants: és una visita guiada a les instal·lacions del Museu que s’adapta al nivell dels escolars depenent del seu curs. És l’activitat més sol·licitada per les escoles.

-

La Faràndula. Gegants, Nans i Cavallets : nova activitat de l’any. A partir de material audiovisual es pretén presentar als estudiants una visió dels diferents elements de la faràndula, relacionant-los amb la música i les danses que els caracteritzen.

-

Què és de qui?: nova activitat de l’any. A partir de diferent material es treballa què és la iconografia i per a què serveix.

2.4.3. Activitats Familiars El Museu ha ofert a les famílies activitats lúdiques i a la vegada educatives per a desenvolupar de forma autònoma (sense necessitat d’un educador) a les exposicions temporals. Aquest any ha estat la primera vegada que s’ha ofert al públic una activitat d’aquestes característiques. Tot i no haver tingut una afluència de públic notable, considerem que s’ha de continuar oferint aquest tipus d’activitat per tal que la gent de la ciutat s’acostumi a visitar el Museu de forma periòdica per a realitzar-hi diferents activitats cada vegada. Quin és quin? Activitat familiar que es va produir per a l’exposició “Joaquim Claret. Escultor de la Mediterrània (1979-1964)”. L’activitat pretenia presentar els diferents materials que utilitzava l’escultor Joaquim Claret per a realitzar les seves obres escultòriques, i que els usuaris identifiquessin les obres amb el seu material. Dates: del 15 de maig al 27 de juny Assistents: 18 persones. Preu: Gratuït Taller Santos de Palo Taller familiar emmarcat en el Projecte de cooperació amb la República Dominicana i Haití. L’activitat pretenia presentar el projecte de cooperació, l’activitat artesanal de producció d’imatgeria religiosa de Miches (República

18


Fundació Museu dels Sants d’Olot

Memòria 2010

Dominicana) i la relació entre la religió cristiana i el vudú a partir del sincretisme religiós. Dates: 11 i 18 de desembre Assistents: 10 Preu: 3€ 2.4.4. Dia Internacional dels Museus “Joaquim Claret. Escultor de la Mediterrània (1979-1964)”. Visita guiada amb la comissària de l’exposició, Cristina Rodriguez. Data: 15 de maig Assistents: 10 Preu: Gratuït 2.5.

EMPRESES I ENTITATS COL·LABORADORES

L’any 2010 el Museu dels Sants ha estat en contacte amb diferents entitats locals i empreses per tal d’establir vincles de col·laboració per a la realització d’activitats. S’ha col·laborat amb les següents empreses, entitats i ens municipals: 1. Agrupació Sardanista Olot 2. Ajuntament d’Olot. Àrea de Joventut 3. Arxiu Municipal 4. Associació d’Hostalatge de la Garrotxa 5. Associació Cultural i Divulgativa Gironina 6. Diputació de Girona 7. Generalitat de Catalunya 8. Biblioteca Marià Vayreda 9. Educ’Art 10. Escola Municipal d’Expressió 11. Fundació d’Estudis Superiors d’Olot (FES) 12. Institut de Cultura de la Ciutat d’Olot (ICCO) 13. Olot Fotografia 14. Orfeó Popular

19


Fundació Museu dels Sants d’Olot

Memòria 2010

15. Televisió de Catalunya 16. Turisme d’Olot 17. Universitat de Girona (UdG) 2.6.

COMUNICACIÓ I DIFUSIÓ

2.6.1. Accions de promoció i difusió -

Setmana dels barbuts. Entrada gratuïta a tots aquells que duien barba

-

2 presentacions del Museu a equipaments turístics de la Garrotxa

-

Setmana Santa i Christus. Col·laboració amb l’Orfeó Popular Olotí

-

Entrada lliure amb el Plafó. Col·laboració amb l’ICCO

-

Entrada lliure als participants al 47è Aplec Sardanista d’Olot. Col·laboració amb l’Agrupació Sardanista d’Olot

-

Entrada lliure als participants de la 10ª Assemblea de la Unió de Pagesos a Olot.

-

50% de descompte als socis d’Òmnium Cultural

-

50% de descompte a les parelles lingüístiques

-

50% de descompte al membres del T3sC

-

Entrada lliure als Amics del MNAC

-

Entrada lliure als membres de l’Associació de Museòlegs de Catalunya

-

Entrada lliure als membres de la Asociación Española de Museólogos

-

Entrada lliure als membres de l’ICOM

-

Entrada lliure als participants de les XIX Jornades d’Història de l’Educació. Col·laboració amb la FES.

2.6.2. Impacte en els mitjans de comunicació 2.6.2.1. Premsa DATA

PUBLICACIÓ

ARTICLE

20


Fundació Museu dels Sants d’Olot

Memòria 2010

1 de març

El Plafó

Joaquim Claret. Escultor de la Mediterrània

6 de març

El Punt

Exposició de Claret al Museu dels Sants

11 de març

La Comarca

Inaugurada l’exposició d’obres de Joaquim Claret

12 de març

Diari de Girona

Olot reivindica l’escultor Joaquim Claret

23 d’abril

Catalogne (França)

Joaquim Claret

29 d’abril

La Comarca

Activitats Familiars al Museu dels Sants

30 d’abril

La Garrotxa

El Museu dels Sants i el dels volcans ofereixen Activitats familiars

22 de maig

L’Eco de Sitges

Un escultor de Camprodon

2 de juny

Diari de Girona

Pla, Rodoreda i Rusiñol es passen al 2.o

3 de juny

El Punt

Marià Vayreda, al mapa literari català

25 de juny

La Garrotxa

Reconeixen la trajectòria de l’imatger garrotxí Ramon Duran

8 de juliol

La Comarca

Exposició “De mà en mà...” al Museu dels Sants

9 de juliol

El Punt

Les últimes veus dels Sants

15 de juliol

La Comarca

Inaugurades les exposicions de l’ICCO incloses a Olot Fotografia

15 de juliol

La Comarca

La setmana vinent començarà “Nits al Museu”

15 de juliol

LaGarrotxa.info

Avui es presenta el cartell de Festes del Tura i part de la programació

16 de juliol

Diari de Girona

Olot presenta el cartell de Rafel Griera per a les Festes de Tura

23 de juliol

La Garrotxa

Presenten el cartell de Festes del Tura 2010

29 de juliol

La Comarca

El conseller Huguet lliura a Ramon Duran el diploma de Mestre Artesà en l’ofici d’imatger

29 de juliol

La Comarca

Programació de les “Nits als Museus” per als propers dies

29 de juliol

La Comarca

Giancarlo Pellegrini imparteix un curs d’iconografia al Museu dels Sants

21


Fundació Museu dels Sants d’Olot

Memòria 2010

29 de juliol

Naciodigital.cat

Gospel al museu

29 de juliol

El Punt

Five in Gospel actua avui a la Cua del Drac

3 d’agost

El Punt

Olot, ple de fotos

5 d’agost

Diari de Girona

Olot recupera la memòria dels treballadors del sector de la imatgeria

23 de setembre

La Comarca

Els Museus d’Olot estrenen Facebook

1 de setembre

El Plafó

Dracs i dinosaures al Museu dels Sants

14 d’octubre

La Comarca

Xerrada sobre “Dracs i dinosaures” al Museu dels Sants

15 d’octubre

La Garrotxa

Xerrada sobre Dracs i dinosaures

18 d’octubre

Diari de Girona

Olot comença Sant Lluc amb una xerrada sobre Dracs i dinosaures

4 de novembre

La Comarca

Col·laboració entre el Museu dels Sants i l’Escola Municipal d’Expressió

5 de novembre

La Garrotxa

Els alumnes de l’EME creen el seu pessebre

20 de novembre El Punt

Alsius tracta avui dels sants, al Museu dels Sants

25 de novembre La Comarca

Xerrada interessantíssima de Salvador Alsius

3 de desembre

La Garrotxa

Exposició a Olot sobre els sants de la República Dominicana i Haití

9 de desembre

La Comarca

Taller sobre “Santos de Palo”

13 de desembre

El Punt (contraportada)

No tots els sants són d’Olot

16 de desembre La Comarca

Conferència sobre “Los Santos de Palo”

23 de desembre La Comarca

Taller de “Santos de Palo” a l’EME

Rodes de premsa El Museu dels Sants ha convocat tres rodes de premsa a les seves instal·lacions per tal d’informar el mitjans de comunicació de diferents activitats.

22


Fundació Museu dels Sants d’Olot

Memòria 2010

DATA

ARTICLE

11 de març

Exposició de Joaquim Claret. Escultor de la Mediterrània

26 d’abril

Presentació de les activitats familiars del Museu dels Volcans i del Museu dels Sants

14 de juny

Presentació de les activitats de la Cua del Drac

2.6.2.2.

Ràdio

Entrevistes: DATA

EMISSORA

PROGRAMA

INFORMACIÓ

Serveis informatius. Cultura.

Presentació exposició “De mà en mà”

29 de novembre Catalunya Ràdio

Serveis informatius. Cultura.

Presentació “Nàufrags del naixement” i projecte de cooperació. (Eduard Bech)

10 de desembre Ràdio Olot

Informatiu tarda. Agenda cultural

“Nàufrags del naixement” (Mireia Tresserras)

7 de juliol

Ràdio 4 RNE

Publicitat: DATA

EMISSORA

ACTIVITAT

juliol

Ràdio Olot

Concerts “Nits al Museu”

Octubre

Ràdio Olot

Xerrada Dracs i dinosaures

Novembre

Ràdio Olot

Xerrada Salvador Alsius

2.6.2.3. DATA

Televisió CANAL

PROGRAMA

INFORMACIÓ

23


Fundació Museu dels Sants d’Olot

Memòria 2010

Maig

Olot TV

MAC. Magazine Actualitat Cultural

Activitats familiars i exposicions temporals

20 de maig

TV3

Telenotícies migdia. Tancament

Exposició Joaquim Claret

9 d’agost

TV3

Telenotícies migdia. Cultura

Taller d’icones bizantines i exposició “De mà en mà”

Octubre

Xarxa Comunicàlia1

Transversal

Presentació del Museu

5 de novembre

Canal33

GR. Camí de Sant Jaume

Museu i tallers de sants

16 de novembre TV3

Divendres

Com es fa un sant?

Desembre

Xarxa Comunicàlia2

GPS

“Nàufrags del naixement”

Del 6 al 10 de desembre

Olot TV

MAC. Magazine Actualitat Cultural

Mostra de pessebres i “Nàufrags del naixement”

Telenotícies migdia. Cultura

Exposició “Nàufrags del naixement” i Taller “Santos de Palo” escolar

21 de desembre TV3

Publicitat: El mes de març es va gravar un espot de televisió amb la productora Zeba Produccions per tal de fer difusió del Museu a través del canal local, Olot TV. 2.6.3. Comunicació compartida Museus d’Olot Amb l’objectiu d’optimitzar energies i recursos humans, els tres museus de la ciutat s’han unit sota una mateixa marca, Museus d’Olot. D’aquesta manera, el tècnic de cada museu té una responsabilitat compartida amb la resta. La tècnic del Museu dels Volcans és responsable dels Serveis Pedagògics dels Museus d’Olot, el tècnic del Museu Comarcal és responsable de conservació i el tècnic del Museu dels Sants és responsable de comunicació. En aquest sentit des del Museu s’ha treballat bàsicament en tres línies: -

Pla de comunicació: s’han iniciat les converses amb els diferents tècnics i amb la direcció per assentar les bases del que ha de ser el pla dels Museus

1

Canal 10 Empordà, Canal Català Girona-Pla, Canal Català Maresme, Canal Català Vallès Oriental, Canal Taronja Bages, Canal Taronja Osona, El Vendrell TV, ETV Llobregat-TV, Lleida TV, Molins de Rei TV, TV de Cambrils, TV de Manresa, TV del Ripollès, TV Sant Cugat, Vídeo Ascó TV 2 Televisió del Ripollès es va encarregar de la producció.

24


Fundació Museu dels Sants d’Olot

Memòria 2010

d’Olot, que ha d’establir les línies estratègiques de comunicació a nivell d’activitats però també a nivell corporatiu. -

Imatge corporativa: amb l’objectiu de comunicar de la millor manera possible els Museus d’Olot i cada una de les institucions que el formen, s’ha iniciat el procés de creació de la imatge corporativa que ha de posar en relació de forma gràfica cada museu. Per això s’han contractat els serveis d’una empresa de disseny gràfic (Lamosca) que després d’una anàlisi de la situació actual de les imatges de cada museu, de les seves necessitats, dels seus objectius, de les seves col·leccions i activitats... ha presentat una proposta que en aquests moments ha estat aprovada pels tècnics de cultura de l’Ajuntament, i està pendent d’aprovació per part de la regidoria per a començar a ser aplicada.

-

Web 2.0: amb l’objectiu de captar nous públics potencials per a les activitats i a la vegada obrir una finestra a la participació ciutadana, els Museus d’Olot han desenvolupat un perfil a la xarxa social Facebook. Aquesta web es va activar el mes d’agost, i a dia d’avui compta amb 634 amics.

2.7.

CONVENIS I SUBVENCIONS

2.7.1. Convenis de col·laboració DATA

COL·LABORADOR

CONVENI

2010

Ajuntament d’Olot

Les parelles lingüístiques tenen dret a un 50% de descompte en l’entrada a tots els Museus de la ciutat.

Primer semestre

FES

Coordinació del curs “Icones bizantines” amb Giancarlo

2010

Voluntariat per la Llengua3

2 x 1 en les entrades als Museus d’Olot

Novembre 2010

Fundació Bosch i Gimpera

Redacció del Pla Museològic de la primera planta del Museu dels Sants

2.7.2. Subvencions INSTITUCIÓ

CONCEPTE

IMPORT SOL·LICITAT

IMPORT CONCEDIT

3

Servei de Català d'Olot i la Garrotxa, el Centre de Formació d'Adults de la Garrotxa, Omnium Cultural, el Pla de Ciutadania i Immigració, Creu Roja i el Pla de Desenvolupament Comunitari

25


Fundació Museu dels Sants d’Olot

Memòria 2010

Generalitat de Catalunya. Exposició “De mà en Artesania mà”

5.250€

1.050€

Generalitat de Catalunya. Pla museològic 1ª Cultura planta

8.365€

8.365€

2.8.

ESTADÍSTIQUES DE VISITANTS

2.8.1. Evolució de visitants 2010 A continuació es pot veure una gràfica amb l’evolució del número d’usuaris que han visitat el Museu dels Sants durant l’any 2010. Es tracta d’una gràfica de xifres absolutes que reflecteix tots els usuaris sense separar-los segons la seva visita, inclou visitants individuals i en grup de l’exposició permanent i temporal, usuaris d’activitats didàctiques, familiars, culturals, conferències, etc. Com es pot observar no hi ha una evolució constant, si no que el número de visitants és molt variable. Les variacions que s’observen responen bàsicament a l’activitat generada pel Museu. Els mesos que s’ha ofert activitat s’han acostat al Museu més visitants. Aquesta afirmació es fa evident els mesos de juliol i de desembre, moment en què el Museu ha ofert més activitats culturals. 1400 1187 1200 1000

885

800 600

615

570

551 395

400

461

440

372 263

221

210

200

re De

se

mb

re mb ve No

re Oc tu b

br e

os t

t em Se

Evolució del número de visitants durant l’any 2010

Ag

li ol Ju

ny Ju

ig Ma

ril Ab

rç Ma

r br e Fe

Ge

ne

r

0

2.8.2. Comparativa entre els anys 2009-2010 A continuació es pot veure una gràfica que indica la comparació entre el número de visitants del 2009 i la del 2010. 26


Fundació Museu dels Sants d’Olot

Memòria 2010

Com es pot observar de la comparativa, hi ha hagut una reducció del número de visitants durant l’any 2010.

2009

e

e m se De

ve

m

br

br

e No

O

c tu

br

br m te Se

Ag

Ju

os

t

e

l li o

ny Ju

g ai M

ri l Ab

ç ar M

er br Fe

G

en

er

2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0

2010

2.8.3. Visitants segons tipologia A continuació es detallen els visitants del Museu segons hagin fet la seva visita amb grup organitzat o no.

Mes Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre

General Grups Total 519 101 270 233 233 202 734 440 207 248 353 775

32 120 125 139 327 61 151 0 3 367 108 412

551 221 395 372 560 263 885 440 210 615 461 1187

27


Fundació Museu dels Sants d’Olot

Memòria 2010

4315 70%

TOTAL %

1845 6160 30% 100%

1400 1200 1000 800 600 400 200

General

m es e D

ov e

m

br

br

e

e

e N

O

ct

ub r

br e te m Se

Ag

Ju

lio

os t

l

ny Ju

ai g M

Ab

ril

ç ar M

er br Fe

G

en

er

0

Grups

2.8.4. Visitants segons tipologia de grups A continuació es detallen els visitants del Museu segons la tipologia de grup, siguin grups d’adults, de jubilats o d’estudiants.

Mes Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre

Grups Grups Grups Total adults jubilats estudiants 21 15 7 11 8 0 0 0 0 40 0

10 55 13 78 166 61 60 0 3 181 0

1 50 105 50 153 0 91 0 0 146 108

32 120 125 139 327 61 151 0 3 367 108

28


Fundació Museu dels Sants d’Olot

Memòria 2010

Desembre TOTAL %

0 102 6%

0 627 34%

412 412 1116 1845 60% 100%

450 400 350 300 250 200 150 100 50

Grups adults

2.9.

Grups jubilats

m es e D

N

ov e

m

br

br

e

e

e ub r ct O

te m

br e

os t Se

Ag

l lio Ju

ny Ju

ai g M

ril Ab

ç ar M

er br Fe

G

en

er

0

Grups es tudiants

PERFIL DEL VISITANT

L’any 2010 el Museu ha iniciat una recollida de dades amb l’objectiu de conèixer el perfil del visitant. S’han elaborat dos tipus d’enquestes, una que es fa a tots els visitants en el moment d’adquirir el tiquet d’entrada (en el cas de visites múltiples només es preguntava a una persona), a qui es pregunta el lloc de procedència i la via de coneixement de l’existència del Museu, i la segona, més aprofundia (se selecciona aleatòriament a les persones a qui es fa l’enquesta) que dibuixa un perfil que analitza diferents aspectes del visitant. A continuació es presenten els resultats de les dues enquestes. 2.9.1. Estadística del lloc de procedència Inici de recollida de dades: 6 de març.

29


Fundació Museu dels Sants d’Olot

Memòria 2010

13%

14%

3%

8%

11%

51%

OLOT

COMARCA

GIRONA

CATALUNYA

ESPANYA

ESTRANGER

2.9.2. Estadística del perfil de visitant Gènere:

43%

57%

Home

Dona

Transport utilitzat:

30


Fundació Museu dels Sants d’Olot

6%

Memòria 2010

4% 0%3%

87%

Cotxe

Bus

A peu

Bici

NS/NC

Nivell d’estudis acabats:

6%

9%

36%

49%

Bàsics

Mitjans

Superiors

NS/NC

Pernoctacions a la Garrotxa:

3%

49%

48%

SI

NO

NS/NC

31


Fundació Museu dels Sants d’Olot

Memòria 2010

Allotjament utilitzat4:

9%

26%

45%

18% 2%

Hotel

Hostal

Alberg

Altres

NS/NC

2.10. PRESSUPOST I EXECUCIÓ 2010

DESPESES Pressupost PERSONAL i SS Seguretat social DESPESES ESTRUCTURA Neteja edifici Serveis professionals independents Assegurança Material Oficina Despeses suministraments i altres Manteniment i conserv. edifici Dietes i desplaçaments Altres despeses

4

Executat

2010 110.000

2.010,00 104.022,05

7.000

6.694,44

5.000 1.500 1.000 2.000 5.000 600 0

3.726,89 230,35 885,84 252,53 4.553,96 332,74 765,75

Altres significa sobretot cases de turisme rural.

32


Fundació Museu dels Sants d’Olot

DESPESES ACTIVITATS Expos.temporals Serveis educatius Cost productes venuts Cursos i activitats Activitats de promoció IVA Suportat no deuible TOTAL DESPESES

Memòria 2010

8.400 1.000 6.000 1.500 6.000 0

13.683,15 1.735,06 2.891,81 652,94 3.281,77 4.584,11

155.000

148.293,39

Pressupost 2010 5.000 12.000 8.000 10.000

Executat 2.010 3.124,15 6.683,23 1.936,48 12.050,00

120.000

120.000,00

155000

143.793,86

95,67%

INGRESSOS

Entrades Vendes botiga Ingressos visites guiades i cursos Subvencions administracions Aportació Ajuntament d'Olot

TOTAL INGRESSOS

92,77%

33

Profile for Museus d'Olot

Memòria Museu Sants 2010  

Memòria d'activitats del Museu dels Sants d'Olot de l'any 2010

Memòria Museu Sants 2010  

Memòria d'activitats del Museu dels Sants d'Olot de l'any 2010

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded