Page 63

22 Xemeneia del molí de l’Amat Localització: riu Ripoll (riba esquerra, davant de Can Puiggener i del sector de la Clota) Data de construcció: ca. 1941 Alçada: 12,94 m Enginyer: Arnau Izard i Llonch (?) La xemeneia es conserva escapçada pel coronament i amb la part superior del cos malmesa, i s’aixeca, separada del conjunt industrial, a la part alta del tal·lús est. Aquest molí es va vaporitzar l’any 1882, però la xemeneia original no s’ha conservat. La xemeneia actual és posterior, i molt probablement es va projectar vers el 1941. L’establiment industrial actual, molt transformat, encara està en funcionament.

P E P P S : 322 Descripció: Xemeneia constituïda per un cos de forma cilíndrica de planta circular, que s’eleva sobre una base prismàtica. El cos té la figura d’un cilindre, molt esvelt, realitzat amb maons aplantillats, excepte a la part de la base, on es veu un revestiment de maons posats verticals que continuen el diàmetre interior de la xemeneia. La part superior, a més d’haver perdut el coronament, es presenta avui completament esbaldregada. La base és constituïda per un prisma de base quadrada, coronat per una senzilla cornisa que forma una motllura escalonada mitjançant la volada de maons de pla, un en el primer esglaó i dos en el segon. Aquesta base és molt esvelta, ja que té la mida del costat molt poc més ample que el diàmetre del cos de la xemeneia. La unió d’aquesta base amb el cos de la xemeneia es realitza amb la intersecció d’aquest amb una piràmide de poca alçada i que té de planta el coronament de la base. En una de les cares d’aquesta base hi ha la porta d’accés a dins de la xemeneia, sota la qual hi podem observar una altra obertura, que dóna a una cambra inferior a la qual connecta el conducte de fums. Aquestes obertures tenen la llinda en arc rebaixat, el de la porta superior, amb maons disposats a sardinell, i el de l’obertura inferior, amb maó pla, que és la prolongació de la volta de la cambra inferior. Aquesta xemeneia es troba molt allunyada de la caldera amb la base situada a un nivell molt més elevat, ja que aprofita la proximitat del marge de l’espadat per guanyar alçada i es connecten mitjançant un conducte que transcorre, en gran pendent, per sota terra.

>

<

Profile for museuhistoriasabadell

Les xemeneies conservades, una a una  

Inventari Sabadell 2010

Les xemeneies conservades, una a una  

Inventari Sabadell 2010

Advertisement