Page 1

MUSEU DE MINIATURES I MICROMINIATURES BESALÚ

Heu vist mai 12 camells caminant pel trau d’una agulla? ¿Sabéis que existen veleros más pequeños que una ala de mosquito? Is possible to find Pinocchio and Geppetto inside a pistachio?

Tot això i molt més al Museu de Miniatures i Microminiatures de Besalú. No us ho perdeu! 1


MIQVÉ

SINAGOGA

PONT ROMÀNIC, S.XII

HOSPITAL ST. JULIÀ ESGLÉSIA ST.VICENÇ

BESALÚ

ESGLÉSIA ST. PERE

CASA CORNELLÀ

Perpignan

.

Girona-Besalú..........31 Km Barcelona-Besalú....130 Km Perpinyà-Besalú.......85 Km

MUSEU DE MINIATURES I MICROMINIATURES BESALÚ és una de les viles més fascinants de la Catalunya medieval, tant per la seva monumentalitat com per la singularitat. Presenta un ric patrimoni del qual cal destacar el Pont romànic del s. XII, el Monestir de St. Pere, l’Església de St. Vicenç, l’Hospital de St. Julià i el Call Jueu amb el Miqvé i les restes arqueològiques de la Sinagoga. BESALÚ es una de las villas más fascinantes de la Catalunya medieval, por su monumentalidad y singularidad. Presenta un rico patrimonio del cual destaca su Puente románico del s. XII, el Monasterio de St. Pere, la Iglesia de St. Vicenç, el Hospital de St. Julià y el Barrio Judío con el Miqvé y parte de la estructura de la Sinagoga.

2

BESALÚ is one of the most fascinating towns of mediaeval Catalonia, both for its monumental architecture and its unique qualities. It has a rich heritage that includes the 12thcentury Romanesque bridge, the monastery of Sant Pere, the church of Sant Vicenç, the hospital of Sant Julià and the Jewish Quarter (Call) with the mikveh and the archaeological remains of the synagogue. Ses monuments et sa singularité font de BESALÚ une des villes les plus fascinantes de la Catalogne médiévale. Elle présente un riche patrimoine dont il faut citer le pont roman du xiie siècle, le monastère de Sant Pere, l’église de Sant Vicenç, l’hôpital de Sant Julià et le quartier juif avec le miqvé et les restes archéologiques de la synagogue.


PRESENTACIÓ / PRESENTACIÓN / INTRODUCTION / PRÉSENTATION Ens complau presentar-vos , l’únic i més variat museu de MINIATURES, MINIMINIATURES i MICROMINIATURES d’Espanya. Un món màgic i fantàstic on trobarem l’art de l’impossible. La instal·lació museística ha estat concebuda amb un plantejament totalment innovador i didàctic, tant en el disseny i acoloriment de les diferents sales, com en els recursos expositius, en especial pel que fa a la concepció de les vitrines, els sistemes d’il·luminació i els aparells òptics per a l’observació de les obres. El Museu, a més, disposa d’una sala multifuncional per realitzar-hi diferents exposicions temporals afins al contingut museístic i altres activitats culturals. Nos complace presentarles , el único y más variado museo de MINIATURAS, MINIMINIATURAS y MICROMINIATURAS de España. Un mundo mágico y fantástico dónde lo imposible se hace realidad. La instalación museística ha sido proyectada con un planteamiento totalmente innovador y didáctico, tanto en el diseño y el cromatismo de las diferentes salas, como en los recursos expositivos, especialmente en la concepción de las vitrinas, los sistemas de iluminación y los instrumentos ópticos para la observación de las obras. El Museo, además, dispone de una sala multifuncional para realizar diferentes exposiciones temporales afines al contenido museístico y otras actividades culturales. We are pleased to introduce you to , the most complete and varied museum of MINIATURES, MINIMINIATURES and MICRO-MINIATURES in Spain, a magic and fantastic world where you’ll discover the art of the impossible. The museum was designed with a completely innovative and educational approach that influenced the design and colours of the different rooms as well as the exhibition resources, especially with regard to the display windows, the lighting systems and the optical devices for viewing the works. Moreover, the museum has a multi-purpose room to host different temporary exhibitions with content similar to that of the museum and other cultural activities. Nous avons le plaisir de vous présenter , le seul et plus varié musée de MINIATURES d’Espagne. Un monde magique et fantastique où vous trouverez l’art de l’impossible. L’installation muséale a été conçue dans une approche absolument innovante et didactique, aussi bien dans le design et la couleur de ses salles que dans les ressources destinées aux expositions, notamment la conception des vitrines, les systèmes d’éclairage et les appareils optiques pour observer les pièces. En outre, le musée possède une salle multifonctionnelle pour accueillir des expositions temporaires affines au contenu du musée et d’autres activités culturelles.

MUSEU DE MINIATURES

1 Cúria Reial. 2 Hospital de St. Julià. 3 Monestir de St. Pere. 4 Casa Cornellà. 5 Església St Vicenç. 6 Miqvé. 7 Pont fortificat. 8 Ruïnes arqueològiques. 9 Col·legiata Sta Maria. 10 Plaça Llibertat. 11 Església St. Martí. 12 Sinagoga. 13 Portal de Pere IV. 14 Passeig fluvial. 15 Antic molí fariner.

3

7. Pont fortificat


ORÍGENS / ORÍGENES / ORIGINS / ORIGINES Orígens del Museu

ORÍGENES DEL MUSEO

L’origen del Museu es troba en la vocació i la formació artística de joier i col·leccionista del seu creador, Lluís Carreras. El gust pel treball ben fet, delicat i minuciós, i l’interès des de molt jove per les peces petites l’han portat a tenir una interessant col·lecció de miniatures i microminiatures. Més de 5.000 peces elaborades per artistes russos, mexicans, xinesos, francesos, italians, belgues, anglesos, espanyols... A partir del 1999, en considerar el valor artístic de la seva col·lecció, va creure que seria molt interessant museïtzarla, a fi de poder mostrar-la al públic. Des d’aleshores tots els seus esforços van estar dirigits a projectar el Museu. El lloc oportú era Besalú, un municipi que presenta una gran riquesa patrimonial, històrica i artística, i alhora amb una situació geogràfica excel·lent. L’edifici adient per ubicar el Museu, és la casa coneguda com a Cal Coro, situada en el lloc on antigament hi havia l’abadia de Sant Pere. Un espai que presentava les condicions idònies, a més de ser un edifici de gran interès arquitectònic, d’estil racionalista. Durant un llarg temps s’hi va realitzar un gran treball de restauració, respectant l’estil original, i d’adequació a unes condicions expositives i de conservació apropiades per les peces. L’antiga fàbrica tèxtil ha esdevingut un espai museístic de 400 m que respecta totes les condicions de seguretat, conservació i accessibilitat necessàries per poder gaudir de la col·lecció.

Los orígenes del Museo se encuentran en la vocación y la formación artística de joyero y coleccionista de su creador, Lluís Carreras. El gusto por el trabajo bien hecho, delicado y minucioso, y su interés desde muy joven por las piezas pequeñas le ha llevado a reunir una interesante colección de miniaturas y microminiaturas, más de 5.000 creaciones elaboradas por artistas rusos, mejicanos, chinos, franceses, italianos, belgas, ingleses, españoles... A partir del 1999, la cantidad y la calidad de los fondos de su colección le llevaron a plantearse la necesidad de mostrarla al público de forma permanente. Desde entonces todos sus esfuerzos estuvieron dirigidos a proyectar el Museo. El lugar oportuno era Besalú, municipio que presenta una gran riqueza patrimonial, histórica y artística y, a la vez, una excelente situación geográfica. El edificio apropiado para ubicar el Museo, es la casa conocida como Cal Coro, situada en el lugar dónde antiguamente había la abadía de Sant Pere. Este edificio presentaba las condiciones idóneas para albergar esta exposición, además de ser en si mismo de gran interés arquitectónico por su estilo racionalista. Durante largo tiempo se realizaron en él labores de restauración, respetando su estilo original, y adecuándolo a unas condiciones expositivas y de conservación de las piezas apropiadas para una colección tan singular. Esta antigua fábrica textil se ha convertido en un espacio museístico de 400 m. que respeta todas las condiciones de seguridad y accesibilidad necesarias para su disfrute.

4


ORIGINS OF THE MUSEUM

ORIGINES DU MUSÉE

The museum originated in the calling and artistic training of its creator, the jeweller and collector Lluís Carreras. His taste for well done, delicate and meticulous work and an interest in small pieces going back to childhood led him to amass an interesting collection of miniatures and microminiatures: more than 5,000 pieces created by artists from Russia, Mexico, China, France, Italy, Belgium, England, Spain and more. Considering the artistic value of his collection, in 1999 he started to believe that it could be quite interesting to put it in a museum so he could display it to the general public. From then on, all his efforts were aimed at making this museum a reality. And the right place was in Besalú, a town with a very rich historical and artistic heritage in addition to its excellent location. The building chosen to host the museum is the house known as Cal Coro, located where the old abbey of Sant Pere used to stand. The conditions at this place, a building of great architectural value in a rationalist style, were ideal and it was subject to much renovation work for a long time to make it suitable for displaying and conserving the pieces while respecting the original style. The old textile factory was turned into a 400-m2 space that respects all the conditions of safety and accessibility necessary for enjoying the collection.

Le musée prend ses origines dans la vocation et la formation artistique de son créateur, Lluís Carreras, joaillier et collectionneur. Son goût du travail bien fait, délicat et minutieux et son intérêt, dès sa jeunesse, pour les petites pièces l’ont conduit à rassembler une belle collection de miniatures et micro miniatures. Plus de 5000 pièces élaborées par des artistes russes, mexicains, chinois, français, italiens, belges, anglais, espagnols… À partir de 1999, vu la valeur artistique de sa collection, il a pensé qu’il serait intéressant de la réunir dans un musée afin de la montrer au public. Dès lors, tous ses efforts se sont concentrés sur la conception du musée. Le lieu idéal était Besalú, une localité possédant une grande richesse patrimoniale, historique et artistique qui présente en même temps une situation géographique excellente. L’édifice le plus approprié au musée était la maison connue sous le nom de Cal Coro, sise à l’endroit où se trouvait jadis l’abbaye de Sant Pere. Un espace qui présentait les conditions idéales et un grand intérêt architectural, de style rationaliste. Un long travail de restauration y a été entamé, en respectant le style original, ainsi que d’adéquation aux conditions d’exposition et de conservation appropriées aux pièces. L’ancienne usine textile est devenue un espace muséal de 400 m qui respecte toutes les conditions de sécurité, conservation et accessibilité nécessaires pour profiter de la collection.

5


LA COL·LECCIÓ / LA COLECCIÓN / THE COLLECTION / LA COLLECTION LA COL·LECCIÓ El Museu presenta un conjunt de magnífiques obres d’un gran valor artístic i especialment d’una gran dificultat tècnica, amb un alt nivell d’habilitat i creativitat, característiques que donen singularitat a les peces. Més de 2.000 peces de diverses temàtiques realitzades per artistes de diferents països del món, són presentades al llarg de tres espais expositius que són, al mateix temps, tres nivells d’observació: una primera sala de miniatures, una segona de miniminiatures i una tercera de MICROMINIATURES.

LA COLECCIÓN El Museo presenta un conjunto de magníficas obras de gran valor artístico y especialmente de una enorme dificultad técnica, con un alto nivel de habilidad y creatividad, características que dan singularidad a las piezas. Más de 2.000 piezas de diversas temáticas realizadas por artistas de diferentes países del mundo, son presentadas a lo largo de tres espacios expositivos que suponen al mismo tiempo tres niveles de observación: una primera sala de miniaturas, una segunda de miniminiaturas y una tercera de MICROMINIATURAS.

The collection The museum offers a series of magnificent works of great artistic value and especially of technical difficulty, with a high level of skill and creativity – characteristics that make the pieces unique. More than 2,000 pieces fashioned on different themes by artists from different countries around the world are shown in three exhibition spaces that also provide three levels of observation: a room with miniatures, a second room with mini-miniatures and a third one with MICRO-MINIATURES.

La collection Le musée présente un ensemble de magnifiques pièces d’une grande valeur artistique et notamment d’une grande difficulté technique, avec un fort niveau d’expertise et de créativité, des caractéristiques apportant une singularité aux pièces. Plus de 2000 pièces de différents thèmes réalisées par des artistes de différents pays du monde sont présentées dans trois espaces d’exposition qui sont en même temps trois niveaux d’observation : une première salle de miniatures, une deuxième de mini miniatures et une troisième de MICRO MINIATURES.

6


SALA / ROOM / SALLE

1

Escenes en miniatura A la primera sala, s’exposa un conjunt de comerços a escala 1:12, que reuneixen al seu interior més de 2.000 peces. Cadascuna de les escenes ha estat composada per un artista, el qual ha seleccionat diferents objectes realitzats per més de 20 miniaturistes. Hi ha botigues que reuneixen més de 300 peces en un espai màxim de 45 x 35 x 27 cm. El visitant s’endinsarà a diferents mons de distintes èpoques, contemplant una farmàcia del s. XIX, una perruqueria dels anys vint, una botiga de queviures...

Escenas en miniatura En la primera sala, se exponen una serie de comercios a escala 1:12, que reúnen en su interior más de 2.000 piezas. Cada escena ha sido compuesta por un único artista que ha seleccionado diferentes objetos realizados por hasta 20 miniaturistas. Hay tiendas que reunen más de 300 piezas en su espacio máximo de 45 x 35 x 27 cm. El visitante se adentrará en diferentes mundos de distintas épocas, contemplando una farmacia del s. XIX, una peluquería de los años veinte, una tienda de ultramarinos...

ROOM 1: Scenes in miniature The first room displays a series of shops at 1:12 scale that contain more than 2,000 pieces altogether. Each of these scenes was composed by an artist who selected different objects made by more than 20 miniaturists. There are shops that contain more than 300 pieces in a maximum space of 45 x 35 x 27 cm. Visitors will be immersed in different worlds and different eras, including a 19th-century chemist’s, a hairdresser’s from the 1920s, a grocery store, etc.

SALLE 1 : Scènes en miniature La première salle présente un ensemble de commerces à l’échelle 1:12, qui réunissent à l’intérieur plus de 2000 pièces. Chacune des scènes a été composée par un artiste qui a choisi des objets réalisés par plus de 20 miniaturistes. Certaines des boutiques réunissent plus de 300 pièces dans un espace maximum de 45 x 35 x 27 cm. Le visiteur pénètrera dans des mondes de différentes époques en contemplant une pharmacie du xixe siècle, un salon de coiffure des années 20, un magasin d’alimentation…

7


SALA / ROOM / SALLE

2

SALA 2: Miniminiatures A la segona sala, amb l’ajuda d’una lupa incorporada a l’interior de cadascuna de les vitrines, es poden contemplar diverses obres de diferents temàtiques: un circ en plena actuació, un elefant equilibrista a la punta d’una agulla, en Pinotxo i en Gepeto dins una clova de pistatxo... Totes elles són de cent a cinc-centes vegades més petites que a la realitat. Estan realitzades amb diferents materials i procediments artístics, des de la talla d’os, la pintura sobre vidre, els palets de fusta esculpits i policromats... són veritables treballs de precisió i domini tècnic, alhora que mostren una acurada i estètica composició.

SALA 2: Miniminiaturas En la segunda sala, con la ayuda de una lupa incorporada en el interior de cada vitrina, se pueden contemplar varias obras de diferentes temáticas: un circo en plena actuación, un elefante equilibrista en la punta de una aguja, Pinocho y Gepeto dentro una cáscara de pistacho... Todas ellas son de cien a quinientas veces más pequeñas que en la realidad. Están realizadas con diferentes materiales y técnicas artísticas: huesos tallados, palillos esculpidos y policromados, vidrios pintados... son verdaderos alardes de precisión y dominio técnico, a la vez que muestran una esmerada y estética composición.

ROOM 2: Mini-miniatures In the second room, visitors can use the magnifying glass built into each display window to view different works on different themes: a circus in the middle of a performance, a tightropewalking elephant on the point of a needle, Pinocchio and Geppetto inside a pistachio shell… and all of them are five hundred times smaller than in real life. They were made using different materials and artistic procedures, such as bone carvings, painted glass and carved polychrome wood tablets that make for genuine treasures of technical precision and mastery in careful and aesthetic compositions.

SALLE 2 : Mini miniatures Dans la deuxième salle, nous pouvons contempler, à l’aide d’une loupe incorporée dans chaque vitrine, des œuvres de différents thèmes : un cirque en pleine représentation, un éléphant équilibriste sur la pointe d’une aiguille, Pinocchio et Gepetto dans la coque d’une pistache… Toutes ces pièces sont de cent à cinq cent fois plus petites que la réalité. Elles sont élaborées dans différents matériaux et selon des procédés artistiques variés allant de la taille d’os et la peinture sur verre aux palettes de bois sculptées et polychromes… Un travail de précision et de maîtrise technique accompagné d’une composition soignée et esthétique.

8


SALA / ROOM / SALLE

3

SALA 2: MICROminiatures A la tercera sala s’entra en el món de l’impossible, el de les microminiatures, creacions fins a cent mil vegades més petites que a la realitat. Les peces només es poden observar amb l’ajut de microscopis construïts i adaptats especialment a cadascuna d’elles. El visitant quedarà meravellat en contemplar un comboi viatjant per l’espai a través del forat d’una agulla de cosir i una caravana de camells passejant pel trau d’una altra agulla, un conjunt de joies damunt una grana de poma i, fins i tot, la torre Eiffel damunt una llavor de rosella.

SALA 2: Microminiaturas En la tercera sala se entra en un mundo imposible, el de las microminiaturas, creaciones hasta cien mil veces más pequeñas que en la realidad. Las piezas solamente se pueden observar con la ayuda de microscopios construidos y adaptados especialmente para cada una de ellas. El visitante quedará encantado al contemplar un convoy viajando por el espacio dentro del ojo de una aguja de coser o una caravana de camellos paseando por el ojo de otra aguja, un conjunto de joyas sobre una pepita de manzana e, incluso, la torre Eiffel construida sobre una semilla de amapola.

ROOM 3: Micro-miniatures The third room houses the impossible world of micro-miniatures, which can be up to one hundred times smaller than in real life. The pieces can only be seen with the help of microscopes built and adapted especially for each one. Visitors will be amazed as they see a convoy travelling through space within the eye of a sewing needle and a camel caravan passing through the eye of another needle, a set of jewels atop an apple seed and even the Eiffel Tower on a poppy seed.

SALLE 3 : Micro miniatures Dans la troisième salle nous pénétrons dans le monde de l’impossible, celui des micro miniatures, des créations jusqu’à cent mille fois plus petites que la réalité. Les pièces ne peuvent être observées qu’à l’aide de microscopes construits et adaptés spécialement à chacune des œuvres. Le visiteur sera émerveillé en contemplant un train voyageant dans l’espace à travers le chas d’une aiguille à coudre et une caravane de chameaux passant aussi par le trou d’une aiguille, un ensemble de bijoux sur un pépin de pomme et même la tour Eiffel sur une graine de coquelicot.

9


GALERIA D’IMATGES / GALERÍA DE IMÁGENES / IMAGE GALLERY

SALA ROOM

1

Farmàcia antiga s. XIX. Magnífica farmàcia de finals del s. XIX. Presenta un mobiliari de fusta de perer amb un gran treball de talla en els motius d’ornamentació. Un centenar de pots de farmàcia de porcellana i de vidre bufat. Farmacia antigua s. XIX. Magnífica farmacia de finales del s. XIX. Presenta un mobiliario de madera de peral con un gran trabajo de talla en los elementos de ornamentación. Un centenar de botes de farmacia de porcelana y de vidrio soplado.

Botiga de roba interior “Picardies”. Comerç d’estil francès

Tienda de lencería “Picardies”. Comercio al estilo francés,

on s’hi ven tot tipus de peces delicades de roba interior.

dónde se puede comprar todo tipo de piezas delicadas de

Rellotgeria Rigau. Gran quantitat de rellotges de pared, de

lencería.

sobretaula... Amb exquisides decoracions (sobre metall, o

Relojería Rigau. Gran cantidad de relojes de pared, de so-

de fusta policromada...).

bremesa... Con exquisitas decoraciones (sobre metal, o de

Casa de porcellanes. Peces refinades, unes decorades

madera policromada...).

amb blau, altres d’estil oriental: vaixelles, plats, gerros...

Casa de porcelanas. Piezas refinadas, unas decoradas en

Perruqueria anys 20. Una perruqueria amb tots els aparells

azul, otras de estilo oriental: vasijas, platos, jarrones...

dels anys 20, a més d’una extensa col·lecció de perfums,

Peluquería años 20. Una peluquería con todos los artilugios

mostres de tinys...

de los años 20, además de una extensa colección de perfu-

Tienda Mixta “Candelaria”. Més de 200 variats i acolorits

mes, muestras de tintes...

objectes d’origen mexicà.

Tienda Mixta “Candelaria”. Más de 200 variados y colorea-

Botiga de roba de nens. En ella es pot trobar roba molt pe-

dos objetos de origen mejicano.

tita de ganxet, ossets de peluix, biberons, joguines... Tot per

Tienda para el bebé. En ella se puede encontrar ropa hecha

a nens.

a ganchillo, ositos de peluche, biberones, juguetes... Todo lo necesario para el bebé.

10


GALERIA D’IMATGES / GALERÍA DE IMÁGENES / IMAGE GALLERY

SALA ROOM

2/3

Mida real Pinotxo i Gepeto. Gepeto construint a Pinotxo en el seu taller, ben equipat, dins d’una clova de pistatxo. Mosaic St. Pere del Vaticà. Més de 500 peces formen un magnífic mosaic que representa la plaça de St. Pere del Vaticà (Roma). Arca de Noè. Una arca realitzada amb mitja clova de nou espera a un munt d’animals: girafes, cavalls, zebres...que s’hi enfilen conduïts per en Noè. Circ. Una preciosa carpa presenta una gran troupe: trapezistes, pallassos, un elefant, un dromedari...Comença l’espectacle! Elefant equilibrista. Un gran elefant s’aguanta damunt de la seva pota esquerra a la punta d’una agulla mentre sosté amb la trompa una pilota vermella. Tabaqueres. Ampolletes de vidre de color que serveixen per contenir tabac. Presenten elegants escenes pintades per dins amb un pinzell d’un sol pèl. Casa “Old Lady”. Una bonica façana de 3 cm. s’obre per convidarnos a entrar i veure l’interior de la casa: la sala amb el sofà, els banys, el paper de les parets, les llums... No hi falta cap detall de decoració. Calacas. Treball minuciós de talla sobre os, representant calacas (esquelets). Són de l’artista mexicà Roberto Ruiz.

Pinocho y Gepeto. Gepeto construyendo a Pinocho en su taller, bien equipado, dentro de una cáscara de pistacho. Mosaico St. Pedro del Vaticano. Más de 500 piezas forman un magnífico mosaico que representa la plaza de S. Pedro del Vaticano (Roma). Arca de Noé. Un arca realizada con media cáscara de nuez recibe a muchos animales: jirafas, caballos, cebras...que suben a ella conducidos por Noé. Circo. Una preciosa carpa presenta una gran troupe: trapecistas, payasos, un elefante, un dromedario... Comienza el espectáculo! Elefante equilibrista. Un gran elefante se sostiene sobre su pata izquierda en la punta de una aguja, sujetando con la trompa una pelota roja. Tabaqueras. Botellitas de vidrio de color que sirven para contener tabaco. Presentan elegantes escenas pintadas en el interior con un pincel de un solo pelo. Casa “Old Lady”. Una bonita fachada de 3 cm. se abre para invitarnos a entrar y ver el interior de la casa: el salón con el sofá, los baños, el papel de las paredes, las lámparas... Calacas. Trabajo minucioso de escultura sobre hueso, representando calacas (esqueletos). Son del artista mejicano Roberto Ruiz.

Mida real

La Torre Eiffel. Construïda damunt una llavor de rosella, 100.000 vegades més petita que a la realitat. Conjunt de collaret i arracades. Collaret de perles d’atzabeja i ònix i unes arracades a joc realitzades damunt la meitat d’una grana de poma. Caravana de camells. Una caravana de 12 camells, a diferent pas, dirigint-se a un oasi ple de palmeres, en el trau d’una agulla. El Pont de Besalú. Pintura a l’oli del singular pont pintat amb un pinzell d’un sol pèl de pestanya, al cap d’una agulla. Tren. Un tren complet, amb la màquina i el maquinista, el furgó del carbó i 6 vagons, en el trau d’una agulla. La Sagrada Família. La Sagrada Família totalment acabada, pintada a l’oli damunt el cap d’una agulla. Papir “Hator”. El papir més petit del món amb un precís dibuix de la deessa Hator acompanyat de jeroglífics. Flor i perla. Una joia de 1,5 mm representant una bonica flor esculpida i cisellada en or damunt d’una perla cultivada.

La Torre Eiffel construida sobre una semilla de amapola, 100.000 veces más pequeña que en la realidad. Conjunto de collar y pendientes. Collar de perlas de azabache y ónix y pendientes a juego realizados sobre la mitad de una pepita de manzana. Caravana de camellos. Una caravana de 12 camellos caminando, a diferente paso, en dirección a un oasis lleno de palmeras, en el ojo de una aguja. El Puente de Besalú. Pintura al óleo del singular puente pintado con un pincel de un pelo de pestaña, sobre la cabeza de un alfiler. Tren. Un tren completo, con la máquina y el maquinista, el furgón del carbón y 6 vagones, en el ojo de una aguja. La Sagrada Familia. La Sagrada Familia, aquí ya finalizada, pintada al óleo sobre la cabeza de un alfiler. Papiro “Hator”. El papiro más pequeño del mundo con un preciso dibujo de la diosa Hator rodeado de elaborados jeroglíficos. Flor y perla. Una joya de 1,5 mm. representando una flor esculpida y cincelada en oro sobre una perla de cultivo.

11


RECULL DE PREMSA

12


RECULL DE PREMSA

13


RECULL DE PREMSA

del Mercado del Arte

14


15


Mida real

Mida real

Mida real

Plaça Sant Pere, 15 - 17850 Besalú (Catalunya, ESPANYA) Tel. +34 972 591 842 - info@museuminiaturesbesalu.com

www.museuminiaturesbesalu.com 16

INFORMATION BOOK MUSEUM  

INFORMATION BOOK MUSEUM

INFORMATION BOOK MUSEUM  

INFORMATION BOOK MUSEUM

Advertisement