Page 1

delf is een uitgave van Museum Prinsenhof delft, archief delft, archeologie delft en de gemeentelijke adviseurs Monumenten, in samenwerking met de Historische vereniging delfia Batavorum en de vereniging vrienden van het Prinsenhof.

Jaargang 16 • nr. 4 • winter 2014 • € 4,75

Delf Cultuurhistorisch magazine voor Delft

ontzield gebeente relikwieën vereerd in delft “rare jongens die romeinen” rituelen in de polder Christo Sacrum Zoekend naar balans tussen God en verlichting

Wat de mens bezielt


Adressen en openingstijden Museum Prinsenhof Delft Postbus 78, 2600 ME Delft Telefoon 015 260 2358 Sint-Agathaplein 1 www.prinsenhof-delft.nl Studiezaal Archief Delft Oude Delft 169, 2611 HB Delft Telefoon 015 260 2358 Dinsdag t/m donderdag 9.00-17.00 uur www.archief-delft.nl Adviseurs Monumenten Postbus 53, 2600 AB Delft Westlandseweg 40, Delft Telefoon 14015 www.delft.nl/monumenten Archeologie Delft Postbus 78, 2600 ME Delft Kluizenaarsbocht 7, Delft Telefoon 015 219 7178 www.archeologie-delft.nl Historische Vereniging Delfia Batavorum Secretariaat: Oranje Plantage 39, 2611 TK Delft Telefoon 015 2144574 www.delfia-batavorum.nl

van de redactie

4

inHOud

Het huis van

Afbeeldingen cover Voorkant Interieur van het kerkgebouw van Christo Sacrum, circa 1810, toegeschreven aan Isaäc van Haastert. (B&G) Achterkant Titelblad van het kaartboek van het leprooshuis, opgesteld vanaf 1611. (B&G) 2 Delf

winter 2014

vaste rubrieKen 2

adressen en openingstijden

De redactie wenst u veel leesplezier.

3

van de redactie

8

Kort nieuws

8

recent verschenen

Bethanyen

in dit nuMMer

de rol van het

4

stadsbestuur in de

Het huis van Bethanyen de rol van het stadsbestuur in de zorg

13

zorg voor leprozen

voor leprozen 10 Hoe kwam je in delft op het pluche?

Ontzield

23

gebeente

(Oude) verkiezingsregels voor het stadsbestuur 13 ontzield gebeente

de verering

Aanwinst

van relikwieën

de verering van relikwieën in delft 17 Christo Sacrum

drie delftse in delft

zoekend naar balans tussen god en verlichting

herinneringsborden 20 een fabrieksparkje op proef

Vereniging Vrienden van het Prinsenhof Secretariaat: Sint-Agathaplein 1, 2611 HR Delft Telefoon 015 260 2358 www.prinsenhof-delft.nl Disclaimer De redactie van Delf heeft haar uiterste best gedaan om alle rechthebbenden van gepubliceerde afbeeldingen te achterhalen. Mocht u desondanks in dit blad beelden tegenkomen waarvan u de rechthebbende bent en heeft de redactie u geen toestemming voor het tonen gevraagd, neemt u dan contact met ons op.

Wat bezielde de redactie om voor deze Delf het thema ‘Wat de mens bezielt’ te kiezen? Een antwoord op deze vraag vindt u niet in dit nummer, maar de auteurs laten u aan de hand van zeer uiteenlopende onderwerpen meenemen in de gedachtewereld van vroegere bewoners van Delft. U gaat zelfs terug naar de tijd dat onze contreien bewoond werden door de Romeinen. Wat kwamen archeologen te weten over hoe zij afscheid namen van hun doden? In de Middeleeuwen kregen leprozen in Delft van het stadsbestuur een onderkomen in het huis van Bethanyen. Welke gedachten zaten daarachter? De Stichting Kerkelijk Erfgoed Delft is bezig met een inventarisatie van relikwieën die het bezit zijn van de oudkatholieke kerk. Wat bezielde de middeleeuwers om stukjes van lichaamsdelen van martelaren naar Delft te halen? En hoe ging dat eraan toe? Welke gedachten zaten er achter de benoeming van stadsbestuurders in de zeventiende eeuw? In 1797 stichtten enkele jonge mannen uit de Waalse gemeente in Delft het godsdienstig genootschap Christo Sacrum dat niets met die gemeente te maken had. Wat beoogden zij? De filosofie achter Van Markens Agnetapark kreeg al eerder vorm in een ‘proefparkje’. Waar lag dat en hoe zag dat eruit? De antwoorden op deze vragen leest u in de Delf die voor u ligt.

een agnetapark avant la lettre 24 “rare jongens die romeinen”

17

Christo Sacrum

verborgen rituelen in de Harnaschpolder

zoekend naar balans tussen god en verlichting

20

Een fabrieksparkje op proef

23 aanwinst

Ontvang Delf 4x per jaar voor € 16,50 e-mail delfabonnees@delft.nl telefoon 015-260 23 58

27 Colofon

een agnetapark avant la lettre

winter 2014

Delf 3


daan van LeeUWen

er zijn verscheidene

Het leprooshuis in de achttiende eeuw;

uitbeeldingen van

penseel en pen door abraham rademaker,

de lofprijzing door

ca. 1730. (B&G)

de geestelijke in het leprooshuis bij de stadsbrand van delft in 1536; dit aquarel

In het midden van de veertiende eeuw werd buiten de

dateert uit de achttiende eeuw. (B&G)

stadsmuren van Delft een klein ziekenhuis gesticht. Het huis, beheerd door het stedelijke patriciaat, werd een onderkomen voor de stadsleprozen. De leprozen moesten, volgens gebruiken die terug gaan tot de Bijbelse wetten uit het oude testament, buiten de gemeenschap worden geplaatst om in afzondering en isolatie te leven. De bouw van de leprozerie past in de ontwikkeling van Delft als stad, die in de late Middeleeuwen welvaart, uitbreiding en groei kende. In deze tijd ontstonden er in de stad, onder toeziend oog van het stedelijke patriciaat, diverse specialistische zorginstellingen.

de rOl van Het stadsbestuur in de zOrg vOOr lePrOzen

Het huis van Beth anyen I

n het graafschap Holland ontstonden in de tweede helft van de veertiende eeuw leprooshuizen, waarvan dat in Delft één van de eerste was. Van de twaalf grote leprooshuizen in Holland is alleen van Delft een naam bekend: ‘Bethanyen’. In het reglement en charters van 1445 werd de naam voor het eerst gebruikt. Het leprooshuis ontleende zijn naam aan het Bijbelse Bethanië, een kleine plaats op de zuidoostelijke helling van de Olijfberg en de woonplaats van Simon, die aan lepra leed. Ongeveer in de tijd dat het leprooshuis werd gesticht beleefde Delft een periode van welvaart. Delft groeide aan het einde van de veertiende eeuw en het begin van de vijftiende eeuw enorm. Het ontwikkelde zich, samen met Dordrecht, Haarlem en Leiden, tot één

4 Delf

winter 2014

van de vier hoofdsteden van het graafschap, gevolgd door de steden Alkmaar, Amsterdam, Rotterdam en Schiedam. Delft werd een bron van aantrekkingskracht voor handelaren van buitenaf en arbeidskrachten van het platteland, waardoor het bevolkingsaantal binnen de stadsmuren sterk toenam. Door de groei van Delft in de veertiende en vijftiende eeuw ontwikkelde zich binnen de stadsmuren een stedelijke cultuur, die voornamelijk gevoed werd door het geld van het patriciaat. Dit stedelijk patriciaat bestond uit succesvolle handelaren, rijke ambachtslieden en andere vermogenden die betrokken waren bij de belangrijkste neringen binnen de stad. Deze macht zou de basis worden van een zelfbesturende stad binnen het graafschap. Met de stedelijke wetten

en keuren van de stedelijke elite en de privileges die zij met de graaf overeenkwamen, werden met name de belangrijkste economische pijlers in de stad versterkt; de bierbrouwerij, de handel en de wolnijverheid. Dit was ook in het voordeel van de machthebbers, die voor een belangrijk deel in die takken van bedrijvigheid werkzaam waren. Deze gemeenschap van vermogende stedelingen was vanaf de veertiende eeuw een maatschappelijke kracht van betekenis. Dit patriciaat had Delft stevig in zijn greep en controleerde het dagelijkse leven in de stad. De stevige greep hield ook in dat er controle werd gehouden over de diverse bevolkingsgroepen. De kleine toplaag maakte lokale wetten en keuren en controleerde naast de economische instellingen zoals gilden, culturele en sociale instellingen van armen- en

ziekenzorg. Een voorbeeld van een dergelijke sociale instelling was het leprooshuis, op een steenworp afstand gelegen van de stad. Het sociaal-cultureel motief

Wie verantwoordelijk was voor de stichting is onduidelijk, maar de stadsbestuurders van Delft voelden zich wel verplicht om zicht te houden op het beheer van het huis. Dat gold zowel het beheer van het vermogen en de administratie daarvan, als de veiligheid van de stadsbewoners en het welzijn van de leprozen. Hoewel de zorg voor leprozen het secundaire doel van de leprozerie was. Het isoleren van de ziekte was altijd het eerste doel geweest. Het motief van het stedelijke patriciaat om een greep op de gemeenschap van individuele zieken te krijgen,

was gebaseerd op twee pijlers. De eerste was een een aantal charitatieve initiatieven, zoals het sociaal-cultureel motief en de tweede was een leprooshuis. Onder vermelding van de intenties religieus motief. Het sociaal-cultureel motief van vroomheid namen zij het beheer van de bestond uit het streven naar een stedelijke leprozerie op zich. Het stedelijk leprooshuis was solidariteitsvorm. Dit streven naar solidariteit opgericht in een periode waarin er sprake was lijkt op een paradox, omdat het stadsbestuur van een explosieve toename van gespecialiseerde hiertoe bevolkingsgroepen van elkaar wilde sociale instellingen. Dit zien we ook bij andere scheiden. Maar die onderverdeling en de wil om Hollandse steden terug. greep te houden op bevolkingsgroepen waren Het religieus motief bepalend voor de stedelijke maatschappij. Het religieuze leven in Delft was sterk verDoor bepaalde bevolkingsgroepen een plaats weven met het stedelijke leven. Het stedelijk aan te wijzen binnen de stedelijke samenleving leven kan gekarakteriseerd worden als nieuw werd het leven in de stad georganiseerd. en vooruitstrevend, maar De controle over de ruimte was essentieel voor het Leprozen wonen niet aan de andere kant bleef het vanaf het begin ondergescheppen en de instandhouding van leefbare inter- binnen stadsmuren dompeld in een religieuze traditie. Het was dan ook ne verhoudingen. De posieen religieus motief dat, naast het sociaaltie van patriciërs, ambachtslieden, handelaren, armen, wezen en zieken werd zo bepaald. cultureel motief om controle te houden op de De wens van de stedelijke elite om de bevolleprozen, als reden werd gebruikt voor het in kingsgroepen te controleren, resulteerde in stand houden van het leprooshuis. De harmo- > winter 2014

Delf 5


Kaart uit het kaartboek van het leprooshuis, opgesteld vanaf na opheffing van het leprooshuis werd op het terrein de buitenplaats

1611. evenals andere sociale of religieuze instellingen verwierf

In 1940 werd de pleisterlaag van het achterhuis tijdelijk ver-

reineveld gevestigd, voor een deel in de oude gebouwen. rond 1875 kwam

het leprooshuis giften, ook in de vorm van onroerend goed.

wijderd. de ontlastingsbogen boven de vensters maken duidelijk

hier de Buitensociëteit reineveld. Het lagere achterhuis met gepleisterde

deze werden opgetekend in dit register met landmeterstekenin-

esyas Tomasz. was volgens de meesters van de Sint-Jacobskapel niet

dat het een deel van het zestiende-eeuwse leprooshuis betrof.

gevel was in oorsprong een deel van het leprooshuis. (B&G)

gen. op deze kaart staat het leprooshuis zelf afgebeeld. (B&G)

besmet met lepra en kreeg dus een ‘schoonbrief ’ mee. (ad)

december 1941, Fotograaf onbekend. (B&G)

nieuze samenwerking tussen de stedelijke en geestelijke cultuur zorgde voor een stimulans om instituten voor armen- en ziekenzorg in het leven te roepen en te beheren, waarvan leprozenzorg een voorbeeld is. Het patriciaat stimuleerde het ideaal van de als stad organisch christelijke homogeniteit, gebonden door verlossing, welvaart en naastenliefde. Gedeelde vroomheid, als onderdeel van de gedeelde solidariteit, zorgde voor een stedelijke cultuur en iedere poorter vormde daar een onderdeel van. De stedelijke kerk zag de zorg voor armen en zieken, zoals leprozen, als een taak van de gehele gemeenschap. Het was een heilige taak voor alle christenen binnen de stad. Het principe dat de zorg van leprozen van de stad een taak was van iedere christen, kwam in de laatmiddeleeuwse samenleving gelijk te staan met het streven naar vroomheid. Wie om Godswil een leproos hielp, deed hiermee een daad van liefdadigheid. Het goed onderhouden van een leprooshuis was in deze context een groots, vroom gebaar. De ‘vroomheid door liefdadigheid’ werd aangespoord door het argument van beloning, waarbij gelovigen in ruil voor goede daden op aarde beloond werden met een plek in het hiernamaals. 6 Delf

winter 2014

Wie in zijn leven zich bekommerde om zijn zieke naasten, zou beloond worden met een goed, eeuwig leven in de hemel. Om zijn zielenheil veilig te stellen kon de poorter bijvoorbeeld aalmoezen geven, een deel van zijn erfenis aan de zieken schenken of een deel van zijn land doneren aan het lokale leprooshuis. Het archief van het stedelijke leprooshuis van Delft beschikt over diverse overdrachtsregelingen waarbij een stedeling een perceel aan het huis schonk of verkocht, waardoor het huis met de renten de onkosten van de leprozenzorg kon dekken. Er werd een overzicht gemaakt in een kaartboek met landmeterstekeningen van de landerijen en percelen die tot de eigendom van het leprooshuis behoorden. Deze renten zouden uitgroeien tot een belangrijke inkomstenbron van het huis. Na de stichting van het leprooshuis kwam het beheer van het huis in handen van het stadsbestuur dat die leproosmeesters aanstelde. Het bestuur stelde ook reglementen op voor inwonende leprozen en bepalingen voor opname van nieuwe bewoners. In principe werden alleen stedelijke leprozen opgenomen in de leprozerie, omdat in heel Holland dakloze lepralijders en pseudo-leprozen rondzwierven. Maar met sommige ambachten in de buurt

was overeengekomen dat zij hun leprozen naar Delft mochten sturen. Naast de regelingen omtrent de toelating waren er ook strikte bepalingen over het bedelen van de leprozen. Het aantal bedelplaatsen, de bedeltijden en de vrije toegang tot de stad werden aan banden gelegd en er werd een kledingvoorschrift uitgegeven. De leprozerie in de stedelijke samenleving

Het huis van Bethanyen lag een paar honderd meter ten noorden van de stadsmuren, aan de Haagweg, recht tegenover het Haantje. Ter plaatse van het leprooshuis werd in de achttiende eeuw de Buitenplaats Reineveld aangelegd, opgevolgd door de Sociëteit Reineveld, die in 1890 op zijn beurt plaats maakte voor een machinefabriek met die naam. Het leprooshuis zou ‘ziekenhuis’ genoemd worden en een nieuw thuis vormen voor iedere stedeling die besmet was geraakt met lepra. Met de ziekte lepra (Mycobacterium leprae) wordt een lichamelijke aandoening bedoeld die erg besmettelijk is en wordt gedefinieerd als een chronische infectieziekte die voornamelijk de huid en het zenuwweefsel aantast. Doordat de bacterie via niezen of hoesten kan worden

overgedragen, kan de ziekte zich verspreidden te ontlenen is aan de kijk op leprozen die binnen gemeenschap, stad en land. Alleen in er bestond in de Middeleeuwen. Ze werden gebieden waar mensen mobiel zijn en dicht op beschouwd als zondaars, die als boetedoening elkaar leven, kan lepra de kans krijgen zich te met lepra gestraft werden. Het huis had ook verspreiden en meerdere slachtoffers te maken. een eigen kapelaan. Dit blijkt uit een gravure Het is aannemelijk dat de ziekte in Europese van de grote brand van Delft in 1536. In deze gebieden alleen voorkwam waar er sprake was gravure is te zien dat een vrouw aanklopt bij van een (relatief) hoge bevolkingsdichtheid, de kapel van het leprooshuis. De vrouw sprak migratie en urbanisatie. Een vergelijking met tot de kapelaan van het ‘laserushuys’: ‘Delft gebieden waar nu lepra brant!’, de kapelaan antnog voorkomt laat zien woordde: ‘God sy gelooft’. Een vuilbrief dat mobiliteit de belangHij beschouwde de brand als bedelvergunning blijkbaar als een straf voor rijkste factor is van de verspreiding van de ziekte. de zondaars van Delft. De stadsleprozerie lag nog binnen het Delftse De leprozerie lag aan een van de belangrijkste rechtsgebied, zodat het namens de stad toegangswegen tot de stad. Daarnaast stroombestuurd kon worden. Het complex bestond de de drukbevaren Vliet en leprozen konden op uit een aantal onderkomens, de kapel, gewijd deze wijze aalmoezen vragen aan passerende aan St. Jacob en een aantal erven. De kapel stedelingen of reizigers, te land of te water. speelde een belangrijke rol in het leven van de De isolatie van leprozen, volgens Bijbelse leprozen omdat zij er volgens de reglementen traditie, is dus in middeleeuws perspectief verplicht waren meerdere malen per dag te vrij relatief te noemen. Aan het einde van de bidden. Een groot deel van het dagelijks leven Middeleeuwen zou er, op last van het stadsvan de leproos stond in teken van God, met bestuur, om het stedelijke leprooshuis een de bijbehorende rituelen en verplichtingen, muur worden gebouwd. Met de bouw hiervan zoals in de Middeleeuwen gebruikelijk was. raakte de leprozengemeenschap veel sterker Het is aannemelijk dat deze verplichte devotie geïsoleerd. Maar dat wilde niet zeggen dat de

patiënten voor de rest van hun leven opgesloten zaten. Dirck van Bleyswijck meldt in de Beschrijvinge der Stadt Delft (1667) dat hij zich nog wel herinnert zo iemand op straat gezien te hebben. De ziekte kwam toen blijkbaar nog heel weinig voor. Mensen die van besmetting verdacht waren gingen naar de meesters van de Sint-Jacobskapel buiten Haarlem. Daar werd vastgesteld of iemand werkelijk lepra had. Als het dat niet was, kreeg hij een ‘schoonbrief’ mee. Anders werd het een ‘vuilbrief’, die tevens diende als bedelvergunning. Vuilbrieven waren een geliefd handelsobject... De instelling werd in 1614 ondergebracht bij de Kamer van Charitate. Dat was een armenzorginstelling, aanvankelijk voor alle behoeftige Delftenaren, die door de diaconie van de Gereformeerde kerk en het stadsbestuur gezamenlijk bestuurd werd. Op dat moment waren er niet veel bewoners meer, waarschijnlijk nog geen tien. De Charitaatmeesters kregen het bestuur van het leprooshuis toegewezen en ook de beschikking over de goederen en fondsen. De Kamer van Charitate heeft tot diep in de negentiende eeuw bestaan Daan van Leeuwen is docent geschiedenis winter 2014

Delf 7


recent

KOrt

verschenen Het universum van Pierre van Hauwe In Bezeten van muziek verdiept Trudy van der Wees zich in het fenomeen Pierre van Hauwe (1920-2009). Het resultaat van haar archiefonderzoek en interviews is een genuanceerd beeld van een reus van daadkracht, maar ook van een beschadigde man, die zijn toevlucht zocht in de muziek. Het boek is echter meer dan een beknopte biografie, het geeft een boeiend tijdsbeeld en weerspiegelt de ontwikkeling van het Nederlandse muziekonderwijs door de jaren heen. Duizenden Delftenaren zijn met hem opgegroeid. Hij leerde hen zingen, muziek maken en muziek waarderen en hij richtte in 1946 het beroemde Delfts Madrigaalkoor op, waarmee hij door Europa toerde. Hij leidde vanaf 1956 tot begin jaren zeventig de befaamde Volkszangdagen en gaf vanaf 1960 vorm en inhoud aan het Delftse muziekonderwijs op de Delftse lagere scholen en de Stedelijke Muziekschool. Onder zijn leiding maakte het naoorlogse Delft op cultureel gebied een enorme inhaalslag. Ineens liep Delft niet meer achter op het gebied van muziekonderwijs, de stad werd trendsetter. Van Hauwe raakte in de jaren zestig onder invloed van Carl Orff en Zoltán Kodály. Hij combineerde hun ideeën over muziekonderwijs in een muziekmethode, ‘Spelen met muziek’, die hij tot ver over onze landsgrenzen verspreidde. Trudy van der Wees, Bezeten van Muziek. Cicero publiciteit, Delft 2014, 123 pag. rijk geïll. ISBN 978-90-9028283-1, prijs: € 19,95.

nieuws Lezingen Delfia Batavorum in 2015 Delfia Batavorum bestaat 80 jaar en viert dat onder meer met speciale lezingen in het lustrumjaar 2015. De onderwerpen sluiten aan bij één of meer vensters uit de Canon van Delft. De sprekers belichten de onderwerpen niet alleen vanuit een historisch perspectief maar werpen ook een blik op het heden of op de toekomst. Hieronder vindt u de voorlopige planning bij het maken van dit nummer. Kijk voor de actuele gegevens van plaats, tijd en kosten op www.delfia-batavorum.nl Half januari 2015 Van Kromme Lijn tot Spoortunnel

Twee sprekers nemen u mee naar 1847 en 2008. In 1847 werd de spoorlijn Den Haag – Rotterdam in gebruik genomen. Dat jaar moest de trein korte tijd een lus maken om een laantje heen, waarvan de onteigeningsprocedure nog liep. Een van de eigenaren van dat laantje was de heer Van Wickevoort Crommelin. De omleiding werd ‘De Kromme Lijn’ genoemd, een naam met een dubbele betekenis. Toen de verkeersdrukte op de kruisingen toenam werd het spoorviaduct aangelegd. In 2008 startte de aannemerscombinatie CrommeLijn de aanleg van de spoortunnel. Kijk voor de sprekers en de datum op www.delfia-batavorum.nl Donderdag 19 februari De Harnaschpolder: wonen aan en op het water

Water is in de omgeving van Delft altijd een onlosmakelijk onderdeel van het landschap geweest. In de Harnaschpolder zijn bij archeolo8 Delf

winter 2014

gisch onderzoek nederzettingen uit de Romeinse tijd aangetoond. De lokale bewoners behoorden tot het stamgebied van de Cananefaten en woonden op de vruchtbare oeverwallen van het krekensysteem van de Gantel. Om de gronden rondom hun nederzettingsterreinen te ontwateren, legden ze begin tweede eeuw een grootschalig verkavelingssysteem aan. De Gemeente Delft stelde in de Harnaschpolder waterkavels beschikbaar voor de realisatie zes waterwoningen. Daarin komen innovatieve technieken samen met eigentijdse architectuur. Sprekers: Jean Paul Bakx, archeoloog; Rutger de Graaf, directeur DeltaSync; Marga Vintges, bewoonster van een waterwoning in de Harnaschpolder. Dinsdag 10 maart Literaire Salon

In de 80ste Boekenweek organiseert Boekhandel De Omslag een speciale Literaire Salon ter gelegenheid van het 80-jarig bestaan van Delfia Batavorum. Spreker is letterkundige en cultuurhistoricus Herman Pleij. www.deomslagdelft.nl Vooraankondiging

In april: een lezing Delft op de kaart bij de gelijknamige tentoonstelling in Museum Het Prinsenhof. In september: een Pecha Kucha-avond: Delftenaren worden uitgenodigd om een minilezing te houden bij één van de vensters van de Canon van Delft. Iedere spreker krijgt zes minuten en veertig seconden en mag twintig dia’s vertonen. I.s.m. Museum Het Prinsenhof en Vrienden van Het Prinsenhof.

Plaquette Frans van Hasselt In het boek van Onno Sinke, Loyaliteit in Verdrukking: De Technische Hogeschool Delft tijdens de bezetting, dat in 2012 is verschenen, wijst de schrijver er op dat in het monumentale TH-gebouw, waar vroeger de afdeling Weg en Waterbouw in was gehuisvest, niets meer herinnert aan de eerste massale staking tijdens de bezetting. Vierenzeventig jaar later is dat gemis goed gemaakt. Op 2 september jl. is, voor het gebouw, in het bijzijn van burgemeester G.A.A. Verkerk een plaquette onthuld, opdat deze dappere daad van verzet niet vergeten wordt. Het initiatief voor de plaquette komt van Mevrouw Raya Faludi.

Delft op de Kaart in het Prinsenkwartier In het voorjaar van 2015 opent Museum Prinsenhof Delft de eerste tentoonstelling in het nieuwe ‘Prinsenkwartier’. In deze tentoonstelling staan heden en verleden van Delft centraal. Aan de hand van oud en nieuw kaartmateriaal worden verschillende Delftse gebeurtenissen, personen, ambachten en gebouwen letterlijk op de kaart gezet. De rode draad door de tentoonstelling is de Kaart Figuratief van Delft uit 1675-1678 van Dirck Evertsz. van Bleyswijck. Dit is de meest betrouwbare plattegrond van Delft voordat het kadaster ontstond, en die bovendien in Delft vervaardigd is. Op de kaart zijn alle belangrijke gebouwen, zoals kerken, stadspoorten en waltorens ingetekend. Hij geeft een goed beeld van de zeventiende eeuwse stad. Het formaat van de plattegrond is 90 bij 126 cm en hij bestaat uit vier kaartdelen. De zeer zeldzame eerste druk van deze kaart is recent gerestaureerd en gedigitaliseerd en is speciaal voor deze tentoonstelling tijdelijk te bezichtigen. In de tentoonstelling brengen nieuwe digitale middelen de Kaart Figuratief tot leven. Hierdoor waant de bezoeker zich in de stad van de zeventiende eeuw, en maakt hij en reis door de tijd terug naar de eenentwintigste eeuw. Hoe zag de stad er vroeger uit en wat is daar nu nog van te zien? Met een reproductie van de Kaart Figuratief in de hand kan de bezoeker na het bekijken van de tentoonstelling de stad met andere ogen gaan ontdekken.

Niet lezen als u geen vriend wilt worden Museum Prinsenhof heeft de vaste opstelling gewijzigd. En hoe! Geen wonder dat er in het afgelopen half jaar een hoog aantal bezoekers zijn geweest. 96% van hen geeft aan dat zij het museum aanraden bij familie, en vrienden. Voor u, lezer van Delf, is dit een goed moment om u aan te sluiten bij de Vereniging Vrienden van het Prinsenhof (VVP). Hiermee betuigt u uw steun aan dit prachtige Delftse museum, draagt u bij aan de verwerving of restauratie van objecten en steunt u het tot stand komen van bijzondere tentoonstellingen. VVP-leden krijgen: - gratis toegang tot het Museum Prinsenhof Delft; - uitnodigingen voor openingen, tentoonstellingen en bijeenkomsten in het museum; - exclusief toegang tot lezingen en excursies; - 10% korting in de museumwinkel (m.u.v. boeken); - een maandelijkse nieuwsbrief van Museum Prinsenhof Delft; - het cultuurhistorisch magazine Delf (1 exemplaar per adres). Vriend worden kan per e-mail: vriendenvanhetprinsenhof@gmail.com, of schriftelijk: Vereniging Vrienden van het Prinsenhof, p/a St.Agahaplein 1, 2611 HR Delft. Het lidmaatschap kost € 50 per jaar. kaartje blanco def.ai

07-09-2008

- Advertentie -

10:40:28

winter 2014

Delf 9


Gerard van roon

D

e officiële regels van de stad waren vastgelegd in zogeheten privileges en in keuren, oftewel stedelijke verordeningen. Een voorbeeld daarvan is de ‘keure omtrent ‘t verkoopen van brood’ uit 1694. En de keur op de dienstboden uit 1682, waarin de regels voor ‘koetsiers, knegts, dienstmaagden, minnens ende andere bedienden’ waren vastgelegd. De magistraat had het recht om zulke keuren uit te vaardigen. Daarnaast beschikte de stad over privileges, voorrechten, die de graven van Holland in de loop van de tijd had uitgegeven. Samen vormden die privileges een soort grondwet van de stad. Er was bijvoorbeeld in opgenomen welke personen en colleges de stad bestuurden en hoe die formeel werden gekozen. Het was voor de tijdgenoot vanzelfsprekend dat die personen en colleges alleen mannen waren; vrouwen hadden geen bestuursfuncties in de stad. Vastgelegd was dat niet: het privilege uit 1477 droeg het stadsbestuur bijvoorbeeld op aan veertig persoonen en liet hun geslacht dus in het midden. Toch bleven vrouwen uitgesloten van het bestuur; mannen ging over de publieke ruimte, vrouwen over het huishouden.

Poorters

Alleen mannen dus; maar ook weer niet alle Delftse mannen konden tot de selecte groep van stadsbestuurders worden toegelaten. Een andere belangrijke voorwaarde was dat zij ten minste vijf jaar poorter moesten zijn. De term komt van het Middelnederlandse woord port of poort, dat haven(stad) of stad betekent. Het poorterschap van de stad kun je het beste vergelijken met het lidmaatschap

Waarom doen we de dingen zoals we ze doen? Bijvoorbeeld omdat het volgens de regels is. In ons leven hebben we immers de hele dag door te maken met regels en wetten: van de overheid, de woningbouwvereniging, het museum dat we bezoeken, enzovoorts. Maar lang niet alles wat wij normaal vinden is opgeschreven in regels. Integendeel, sommige normen zijn zo vanzelfsprekend, dat we er niet meer bij nadenken - buitenlanders moeten daaraan altijd wennen. Met zulke verwarring kijken historici soms ook terug op de zeventiende en achttiende eeuw. Aan welke (on)geschreven regels moest je in die tijd bijvoorbeeld voldoen om in het Delftse stadsbestuur te komen?

‘krijgsraad’ van

Hoe kwam je in Delft op het pluche? van een vereniging. Poorters maakten echt deel uit van een stadsgemeenschap. Zij mochten bijvoorbeeld een ambacht uitoefenen dat onder een van de gilden viel, zoals het bakkersgilde en het brouwersgilde. Bekender is het Sint Lucasgilde, waarvan in de zeventiende eeuw de schilders Carel Fabritius en Johannes Vermeer lid waren. Poorters mochten in eerste instantie alleen worden berecht voor de stedelijke rechtbank. Zij hadden daarbij bovendien een sterkere positie dan niet-poorters. Kwamen zij buiten de stad in problemen, dan kregen zij tot op zekere hoogte juridische hulp van het stadsbestuur. Tegenover deze rechten stonden plichten: poorters moesten bijvoorbeeld

jaarlijkse verkiezingen van magistraten. (ad) winter 2014

daadwerkelijk in de stad wonen. Wanneer de schuttersofficieren hen aanwezen, moesten zij lid worden van de schutterij, die de stad bewaakte en zo nodig verdedigde of de openbare orde handhaafde. Een Delftenaar kon het poorterschap erven, en wie langer dan vijf jaar in de stad had gewoond, kon zich inkopen. Dat kostte eenmalig drie gulden. In de late zeventiende eeuw deden gemiddeld negen mensen per jaar dat, vooral kooplieden, vissers en schippers. Leeftijd en familieband

Delftse mannen die poorter waren en die in het stadsbestuur wilden, moesten aan nog enkele voorwaarden voldoen. Bijvoorbeeld de eis dat zij dertig jaar of ouder moesten zijn. Die regel was niet heel strikt; een tijdgenoot schreef

officieren van het Witte vendel van de delftse schutterij; 1648, door Jacob Willemsz. delff.

(Oude) verKiezingsregels vOOr Het stadsbestuur

Pagina uit de ‘Mijcedulle’, register van

10 Delf

Particuliere

(MPd)

dat de minimumleeftijd in de praktijk al was gezakt naar 29 jaar en 9 maanden. Ook is er een voorbeeld bekend waarin 29 jaar en 3 maanden voldoende bleek te zijn - precies de leeftijd van dertig min de periode van een zwangerschap. Om de invloed van regentenfamilies te beperken, waren zonen en broers van zittende stadsbestuurders van sommige functies uitgesloten. Die regel gold weer niet voor zwagers en schoonzonen. De stadsbestuurder met een of meer dochters kon dus tóch met een naast familielid in het bestuur komen. Een huwelijkspolitiek, zoals dat dan heet, was tegelijkertijd de oplossing voor jongere zoons van regenten: omdat zij niet de positie van hun vader konden overnemen zoals de oudste zoon, werden zij vaak gekoppeld aan regentendochters in andere steden.

Samenwerkingsverbanden tussen stadsbestuurders

Zulke verhoudingen maken het opletten geblazen voor de historicus die de verbanden tussen de regentenfamilies van een stad in kaart wil brengen. Hij kan niet alleen op namen afgaan, maar moet ook de huwelijksbanden onderzoeken. Zeker ook omdat de banden tussen neven en nichten in verschillende graden voor moderne begrippen hecht waren. Daar komt nog bij dat er in veel steden sprake van was dat families overeenkomsten sloten om bijvoorbeeld onderling banen te verdelen. Samen moesten zij dan wel een meerderheid hebben in het stadsbestuur. Niet altijd trokken stadsbestuurders gezamenlijk op vanwege een begeerte naar lucratieve banen; soms speelden ook politieke overtuigingen mee, zoals oranjegezindheid.

In het Delftse stadsbestuur van de late zeventiende eeuw waren er in elk geval veel gelegenheidsgroepen. Waarschijnlijk speelden daarin voor stadsbestuurders veel meer overwegingen mee die voor een historicus lastig te achterhalen zijn, zoals persoonlijke, ideële, lokale, regionale en/of internationale belangen. Schutters voor de beveiliging

Verder was het voor kandidaat-stadsbestuurders verplicht ten minste vier jaar lid te zijn geweest van de schutterij. De stad liet de schutterij voor het laatst uitrukken in de oorlog in en na het Rampjaar 1672. De Republiek der Verenigde Nederlanden werd toen aangevallen door Engeland en Frankrijk, met hulp van de Duitse staten Munster en Keulen. Vooral in 1673 ontstond een probleem door de > winter 2014

Delf 11


GerrIT verHoeven

Wapens van burgemeesteren, oudburgemeesteren en schepenen in de jaren 1665 en 1667. ets, vervaardiger onbekend. (B&G)

oproep. 450 Delftse mannen had het gewestelijke bestuur nodig om in te zetten in voor de verdediging van Holland: Delft zou grote groepen van voornamelijk ambachtslieden om de beurt wekenlang moet missen. De stad telde weliswaar zo’n 25.000 mensen, maar de poorters/schutters vormden daarin wel de ruggengraat. Het dagelijks leven in de stad zou hiervan op z’n minst hinder ondervinden. Binnen de schutterij leidden deze plannen dan ook tot flinke spanningen. De oplossing vond de stad in de werving van beroepssoldaten om de schutters te vervangen. Alleen gereformeerden

Wie aan alle eerdergenoemde voorwaarden voldeed, kreeg nog te maken met de vraag naar zijn geloof; bestuurders waren gereformeerd als lid of als toehoorder. De gereformeerden vormden in de Republiek een publieke kerk. Dat betekende dat alleen deze kerk openbaar was en deels met overheidsgeld werd betaald. Zo ontvingen de zes Delftse predikanten gelden uit de belastingopbrengsten. Daar stond tegenover dat het stadsbestuur zich bijvoorbeeld bemoeide met de beroeping van nieuwe predikanten. Ook de jaarlijkse lijst van nieuwe ouderlingen en diakenen ging voor goedkeuring langs de burgemeesters. Hoewel de precieze verhouding in Delft onbekend is, vormden de gereformeerden in de Republiek toch zeker geen meerderheid. Omstreeks 1700 was volgens schattingen hooguit de helft van de bevolking gereformeerd. Een deel daarvan was daadwerHet stadhuis van achteren gezien, pen in zwart en penseel in kleuren, achttiende eeuw. (B&G) 12 Delf

winter 2014

kelijk lidmaat, anderen bezochten de diensten als toeschouwer. Ter vergelijking: naar schatting veertig procent van de bevolking was katholiek en zo’n tien procent bestond uit andere protestantse groepen, zoals de lutheranen, de doopsgezinden en de remonstranten. Iedereen kandidaat

Wie aan alle voorwaarden had voldaan, kon op de stembriefjes van de stadsbestuurders komen. Een verkiezingsreglement ontbrak, althans, voor zover bekend. De gang van zaken was zoals het al sinds de vijftiende eeuw ging. Allerlei eisen waren blijkbaar zo vanzelfsprekend, dat niemand het erover hoefde te hebben. Zo konden stadsbewoners zich niet kandideren. Iedereen die aan de voorwaarden

voldeed, was verkiesbaar. Verder hadden niet de stadsbewoners het recht om te kiezen, ook niet de poorters, maar alleen de stadsbestuurders zelf. Zij vulden de lege plekken op die in hun midden waren ontstaan door overlijden of vertrek van een van hen. Hun benoeming was weliswaar voor het leven, maar in de achttiende eeuw ontstond de gewoonte onder heren van zeventig jaar en ouder om terug te treden en plaats te maken voor een zelfgekozen opvolger; mits de rest van het stadsbestuur wilde meewerken. De stadsbestuurders werden met briefjes opgeroepen om naar de verkiezingsvergadering te komen. Die briefjes waren heel kort. Ze bevatten lang niet alle instructies waaraan de kiezer zich moest houden. De eisen over leeftijd, het lidmaatschap van de schutterij en natuurlijk het geloof van de kandidaten waren bij de stadsbestuurders kennelijk genoeg bekend. Op het briefje stond dus slechts: denk erom dat alleen mensen verkiesbaar zijn die vijf jaar of langer poorter zijn en van wie er niet al een vader, zoon of broer in ons midden is. Kortom, wie aan alle geschreven en ongeschreven voorwaarden voldeed, de juiste familiebanden had en ook bekend genoeg was bij de zittende stadsbestuurders, die maakte een goede kans

Delft herbergt vele schatten, dat is bekend. En toch kom je af en toe iets tegen waar je nog geen weet van had. Dat geldt bijvoorbeeld voor de verzameling relikwieën ofwel relieken in de oudkatholieke kerk op het Bagijnhof. In een nis onder het hoogaltaar staan enkele dozen met menselijke botjes, sommige prachtig ingepakt en versierd. Wat bezielde degenen relikwie van Sint etherius, echtgenoot van Sint

die dit ontzielde gebeente verzamelden en zelfs vereerden?

Ursula, patroonheilige van de nieuwe Kerk.

Ontzield gebeente

de verering van reliKwieËn in delFt

Gerard van Roon is is historicus en is werkzaam als historisch onderzoeker bij de Tweede Kamer relikwie van de gezellen van Sint Hippolytus, patroonheilige van de oude Kerk.

H

et christendom ontstond in de Romeinse tijd, tegen de verdrukking in. Martelaren voor het geloof, die vooral in Rome waren omgebracht, werden vereerd als heiligen. Hun voorspraak werd ingeroepen om gebeden tot God kracht bij te zetten. De christelijke liturgie werd aanvankelijk uitgevoerd boven hun graven. Toen het christendom eenmaal in de openbaarheid kon worden beleden en overal kerken verrezen, werden stukjes van hun gebeente onder het altaar geplaatst of ingemetseld in de altaarsteen. Behalve Romeinse martelaren werden ook missionarissen die bij de verbreiding van het christendom omkwamen, beschouwd als heiligen - denk maar aan Bonifatius, die in 754

bij Dokkum werd vermoord. Hetzelfde gold voor mensen die een uitzonderlijk vroom leven hadden geleid, zoals Lidwina van Schiedam, overleden in 1433. Zo breidde het aantal heiligen en relikwieën zich gestaag uit. Omdat ook voorwerpen die met de heilige in contact waren geweest, als zodanig werden beschouwd, konden er zelfs relieken bestaan van Christus en Maria, hoewel hun lichaam na hun dood was opgenomen in de hemel. Vereringswaardig waren dus ook het hemd van Maria in Aken, haar gordel in Maastricht, de lijkwade van Christus in Turijn en stukjes van het Heilig Kruis, verspreid over de hele wereld. De Oude en de Nieuwe Kerk in Delft hadden in de Middeleeuwen tientallen altaren met evenzoveel ingemetselde, dus onopvallende relikwieën. Andere werden juist wel getoond, gevat in gouden en zilveren monstransen

en schrijnen, vaak betaald door parochianen. Zo verrichtten zij een ‘goed werk’, dat hun zielenheil ten goede kwam en bovendien hun aanzien in de stad vergrootte. Voor de kerken was pracht en praal ook belangrijk, in de eerste plaats tot lof van God en zijn heiligen. Maar ook omdat er bezoekers op afkwamen, uit devotie of nieuwsgierigheid. Belangrijk was dat zij kaarsen kochten of geld in het offerblok deponeerden. Vroomheid en prestige, bewondering en financiële belangen droegen allemaal bij aan de belangstelling voor relikwieën. Relikwieënjacht

In het begin van 1459 schreven de pastoor en de kerkmeesters van de Oude Kerk aan paus Pius II dat hun kerk niet onderdeed voor een kathedraal, maar slechts weinig >

Houten kist met relikwieën. winter 2014

Delf 13


Links: Briefje met aantekening dat bijbehorende relikwieën zijn

Links: Blikken doos met relikwieën.

geschonken door

rechts: detail van

Sasbout vosmeer.

antependium van

rechts: relikwieën-

stof afkomstig uit de

kistje, bekleed met rood fluweel.

oude Kerk.

relikwieën bezat. Zij kregen toestemming om van elders heilig gebeente over te brengen naar Delft. De kerkmeesters stuurden een zware delegatie op pad. Willem Obrecht, prior van het klooster Sion, Jan Sonck, priester in de Oude Kerk, en de ervaren stadsbestuurder Pijn Albrechtsz. trokken naar Keulen. Daar lagen de resten van Sint Hippolytus, aan wie de Oude Kerk was gewijd, en vele andere heiligen. Op 16 januari 1461 werden de nieuwe relikwieën ingehaald met een processie. De bisschop van Utrecht en de paus verhoogden de feestvreugde door de verlening van aflaten: wie de relieken vereerde en financieel bijdroeg aan hun versiering, mocht verkorting van zijn straffen in het hiernamaals tegemoet zien. In 1465 kreeg de Delftse goudsmid Gerrit Jansz. opdracht voor een kostbare schrijn voor de relieken van Sint Hippolytus. Voor de bewaring en de uitstalling van deze en andere reliekhouders werd een speciale kapel gebouwd aan de zuidzijde van het schip. Volgens de kroniek van de Nieuwe Kerk waren de nieuwe relikwieën eigenlijk voor beide kerken bestemd, maar zouden ‘die in d’Oude Kerck’ tegen de afspraken in alles voor zichzelf hebben gehouden. Dit bericht lijkt ingegeven door afgunst, want er is geen enkele aanwijzing dat de Nieuwe Kerk betrokken is geweest bij de expeditie naar Keulen. De schade werd ingehaald met hulp van ‘guede vrienden’, zodat op 12 november 1462 relikwieën van de patrones Sint Ursula en andere heiligen plechtig konden worden ingehaald. Een van de spectaculairste aanwinsten was een vinger van Maria Magdalena. Goudsmid Claes Hessel vervaardigde een zilveren arm waarin hij dit prestigieuze kleinood verwerkte, en nog een 14 Delf

winter 2014

aantal andere reliekhouders. In de noordelijke dwarsbeuk werd een met tralies beschermde kapel gemaakt om alles veilig en toch zichtbaar te kunnen plaatsen. Net als in de Oude Kerk werd de aantrekkingskracht vergroot door aflaten voor de vereerders, onder meer van paus Paulus II. Hoe de Nieuwe Kerk aan de relikwieën was gekomen, vertelt de kroniekschrijver niet. Misschien waren zij wel gekocht van de hierin altaarsteen van het Jozef-altaar in de Maria van Jessekerk. de relikwie is ingemetseld en afgedekt met een verzegeld strookje perkament.

gespecialiseerde handelaar Symon Hollender. Die legde in 1469 voor het Keulse stadsbestuur een verklaring af over zijn negotie, vermoedelijk om zich vrij te pleiten van een beschuldiging dat hij vervalsingen had verkocht. Hij vertelde dat hij tweemaal in Delft was geweest en daar een kist vol relieken aan de man had gebracht. Van fraude was volgens hem geen sprake: alles was keurig voorzien van certificaten van echtheid. Of hij hiermee wegkwam is helaas niet bekend. Het is overigens niet zeker dat hij zijn handel sleet aan de Nieuwe Kerk, want ook andere instellingen bezaten relikwieën. Zo kon het Oude Gasthuis pronken met een zilveren monstrans met een tand van Sint Apollonia, de heilige die werd aangeroepen bij gebitsproblemen. Zelfs particulieren verzamelden relikwieën. Aleid van Borselen had al omstreeks 1414 drie rijk versierde ‘cassen’ met reliekjes van liefst 123 vrouwelijke heiligen aan de Nieuwe Kerk geschonken. Bijgeloof?

In de zestiende eeuw werd de traditionele godsdienstige praktijk in zijn fundamenten aangetast. Kerkhervormers stelden dat de hemelse zaligheid uitsluitend kon worden bereikt via het geloof, de bijbel en de goddelijke genade. Er was dus geen ruimte voor de verering van heiligen en hun materiële overblijfselen. Sterker nog: dat was bijgeloof, omdat beelden en vooral relikwieën werden gebruikt als amulet of tovermiddel. In 1566 vernielden beeldenstormers alles wat riekte naar heiligenverering, ook omdat de pracht en praal waarmee die gepaard ging, symbool

stond voor de volgens hen corrupte katholieke kerk. Toen de calvinisten in 1573 de Delftse parochiekerken in handen kregen, was het eerste wat zij deden het verwijderen van altaren, relikwieën, beelden, schilderingen en dergelijke. Alles wat afleidde van wat voor hen de kern van het geloof was, moest wijken. Niet het hoogaltaar met het gebeente van de patroonheilige was het belangrijkste inventarisstuk, maar de preekstoel waar vanaf het evangelie werd verkondigd. Ondergronds

De katholieken probeerden te redden wat er te redden was en hun godsdienstoefeningen doorgang te laten vinden in het verborgene. De pastoors van de Oude en de Nieuwe Kerk vestigden zich in schuilkerkjes op het Bagijnhof. Ook toen andere priesters, zoals jezuïeten en later franciscanen, zich in Delft vestigden, beschouwden zij en hun opvolgers zich als de rechtstreekse voortzetters van de traditie. Dat werd nog eens extra benadrukt in het begin van de achttiende eeuw, toen zich een scheiding voltrok tussen de rooms-katholieken en de zogeheten jansenisten, nu de oudkatholieken. De kerkjes op het Bagijnhof behoorden tot de laatste stroming en fuseerden uiteindelijk. In 1743 werd de huidige kerk gebouwd en hier zijn wat interessante overblijfselen van de ooit zo rijke inventaris van de middeleeuwse parochiekerken bewaard. Zo is er een prachtig liturgisch gewaad met rijk borduurwerk, waaronder afbeeldingen van heiligen, uit de vijftiende eeuw. Een donkerrood antependium, een doek die de onderzijde van het hoogaltaar

bedekt, is volgens de overlevering afkomstig uit de Oude Kerk. Hierachter bevindt zich een kleine ruimte waarin enkele houten kistjes en blikken dozen staan. Die zitten vol met botjes, sommige redelijk intact en herkenbaar, andere niet meer dan onooglijke splinters. De grote vraag is natuurlijk: zijn dit relikwieën uit de Oude en de Nieuwe Kerk, die in de vijftiende eeuw met zoveel moeite zijn verworven? Zijn hiervoor gelovigen van heinde en verre toegestroomd, uit vrome overtuiging of wereldse nieuwsgierigheid – of beide? Het antwoord is misschien teleurstellend: we weten Kistje met relikwieën uit het Sint Ursulaklooster.

het niet. Of liever: nog niet. Het materiaal is zo kwetsbaar dat het nauwelijks te hanteren is. Om het te kunnen onderzoeken, moet het eerst worden geconserveerd en geïnventariseerd. De Stichting Kerkelijk Erfgoed Delft beraadt zich op mogelijkheden om zo’n project ter hand te nemen, maar daar is tijd en geld voor nodig. Wat al wel vaststaat, is dat niet alles afkomstig kan zijn uit de middeleeuwse parochiekerken van Delft. Er zitten namelijk notities bij over schenkingen van relikwieën, onder meer door Sasbout Vosmeer. Deze Delftenaar werkte tot zijn dood in 1614 in opdracht van de paus aan het organiseren van de katholieke missie in de calvinistische Nederlanden. Hij stuurde onder meer uit Keulen relikwieën naar zijn vaderstad, waarschijnlijk ter vervanging van wat was vernield of ontvreemd. Ook de zeventiende-eeuwse pastoor Schadé verzamelde relieken, zo blijkt uit diverse lijstjes, maar zonder diepgravend onderzoek kan niet worden uitgemaakt naar welke botten deze aantekeningen verwijzen. In één geval is dat echter wel duidelijk: een houten kistje met een glazen deksel bevat een aantal vastgezette botfragmenten en een aangehecht papiertje waarop staat dat de inhoud afkomstig is uit het Delftse Sint Ursulaklooster. Dat is opgeheven in 1573, dus van deze kleine verzameling relikwieën mogen we aannemen dat zij behoort tot het middeleeuwse kerkelijk erfgoed van Delft Gerrit Verhoeven is historicus en antiquair alle foto’s zijn gemaakt door rob van Soldt, Stichting Kerkelijk erfgoed delft winter 2014

Delf 15


- Advertenties -

BaS van der WULP

zOeKend naar balans tussen gOd en verlicHting

Christo Sacrum In december 1797 zag het godsdienstig genootschap Christo Sacrum het levenslicht. In een poging de onrustige kerkelijke gemoederen tot bedaren te brengen, pookten een paar mensen deze juist flink op.

I

n de laatste jaren van de achttiende eeuw gebeurden er bijzondere dingen in de Nederlanden en dus ook in Delft. In 1795 werd de Prins van Oranje verjaagd. Het land werd omgevormd van de statenbond Republiek der Verenigde Nederlanden naar de Bataafse Republiek, gebaseerd op de waarden van de Franse Revolutie (vrijheid, gelijkheid en broederschap) >

De leukste boekhandel van Delft

vooraanzicht van het kerkje circa 1810 in penseel, potlood en gallusinkt, toegeschreven aan Isa채c van Haastert. Schenking: Johannes rein ter Molen. Beeldmateriaal geleverd door Johannes rein ter Molen. 16 Delf

winter 2014

winter 2014

Delf 17


Links: Lithografie

werden de statuten gedrukt (‘Gronden en wetten’). Het genootschap wilde een broederschap zijn, waarin leden uit alle (protestantse) kerken èn mensen die zich niet (meer) aan een kerk verbonden voelden welkom waren. Men had de overtuiging dat de verschillende religieuze overtuigingen de eenheid van het geloof niet hoefden te belemmeren en dat deze ervaring enorm bevrijdend zou zijn. Anderzijds hield het genootschap vast aan het diepe christelijke besef dat de mens van nature zondig is en afhankelijk blijft van de genade van God, zoals dat in de bijbel geschreven staat.

van een portret van Jacob Hendrik onderdewijngaart Canzius, circa 1810. vervaardiger onbekend. (B&G) rechts: Isaäc van Haastert staande aan tafel met zijn ouders en zijn zus Maria, geschilderd circa 1770 door Hieronymus Lapis. origineel in particu-

Een andere richting

liere collectie. (B&G)

Toch nam de geschiedenis van Christo Sacrum een andere wending, mogelijk onder invloed van de vijandige houding van zowel de Waalse als de Nederlandse gereformeerde gemeenten, die het genootschap als een kerkgenootschap zagen en geen dubbellidmaatschap accepteerden. Vooral de leden die in die beide kerken ouderling of diaken waren, werden met kerkelijke tuchtmaatregelen onder druk gezet; in de Oude en de Nieuwe Kerk nog meer dan in de Waalse gemeente.

en deze nieuwe republiek werd in 1798 een eenheidsstaat. Onder het nieuwe bewind raakte de aloude Gereformeerde Kerk zijn bevoorrechte positie kwijt en sindsdien kregen alle kerken dezelfde rechten. Van de ongeveer 14.000 Delftenaren was de gereformeerde groep, inclusief de Waalse Kerk, het grootst met ongeveer 8.800 zielen, de rooms-katholieken waren in aantal de helft kleiner en de overige kerkgenootschappen varieerden in grootte tussen enkele tientallen en ongeveer 800 (Lutherse Kerk). Met die gelijkstelling van de godsdiensten brak een periode aan van rivaliteit, met name tussen gereformeerd en katholiek. Blik buiten de kerk

Op de avond van eerste kerstdag 1797 kwamen enkele leden van een club diakenen en ouddiakenen, overwegend jonge mannen, uit de kleine Waalse gemeente bij elkaar om een genootschap op te richten, dat – heel merkwaardig - niets met de Waalse gemeente of met maatschappelijke ondersteuning te maken had. Daarom wilden de leden dat genootschap ook geheim houden. Het doel was om algemene waarden van het christelijk geloof in samenhang te brengen met de rede, het belang van de natuurwetenschappen, politieke ideeën en andere zaken die met de Verlichting samenhangen. Al die zaken bleven echter ondergeschikt aan Gods woord. Het doel van het genootschap was om de verschillende kerken in liefde en eendracht samen te brengen en de rol van het heersende rationalisme te verkleinen. De op18 Delf

winter 2014

richters wilden aanvankelijk dus niet een nieuw kerkgenootschap beginnen maar een plaats bieden waar christenen buiten de muren van hun eigen kerk medechristenen konden ontmoeten in het gemeenschappelijke van hun geloof.

bedrijf was geen lang leven beschoren. Andere prominenten waren de lakenfabrikant Pieter Maas, de medicus en latere hoogleraar Michiel J. Macquelijn en de stadsontvanger Van der Colff. Dilemma’s, tegenstand en bloei

Dat het initiatief uit de hoek van de Waalse gereformeerde gemeente kwam, was niet zo merkwaardig. Vergeleken bij de grote Nederlandse gereformeerde zustergemeente was het karakter minder orthodox. Veel leden behoorden tot de voornaamste inwoners van de stad; de Franse taal was immers chic, de Franse cultuur superieur aan de Hollandse. Een van de voormannen van het genootschap was de veelzijdige kunstenaar Isaäc van Haastert (1753-1834), schilder en dichter. Hij was van jongs af aan al gefascineerd door de natuur in al zijn facetten en een Twee mannen bevlogen verzamelaar van kunst en opgezette dieren, microscopen enz. Zijn fascinatie en kennis bracht hij over op mr. Jacob Hendrik Onderdewijngaart Canzius (1771-1838), een Oranjegezinde advocaat en notaris die tot 1795 deel uitmaakte van de stedelijke elite. Vanaf zijn jeugd had hij aan de lippen van Van Haastert gehangen, die hem inwijdde in de bijzonderheden van religie en natuur. Gekwetst door de afzetting van zijn vader in dat jaar als burgemeester en uit aanhankelijkheid met het Oranjehuis, weigerde hij ieder openbaar ambt. Hij zette een grote instrumentmakerij op met dertig werknemers, verdeeld over zeventien werkplaatsen. Dit

Eind 1800 waren er zo’n dertig leden, afkomstig uit de lutherse, remonstrantse, waalse en gereformeerde kringen. Er waren ook enkele rooms-katholieken bij. Hoewel het genootschap dus geheim heette, was het bestaan er van algemeen bekend. Maar omdat na drie jaar van de overige inwoners niemand wist wat dit clubje beoogde, ging de geruchtenmachine werken. De bevolking kon opeens een logische auteur bedenken voor anonieme traktaatjes die verspreid werden. Dat bracht in december 1800 een deel van het bestuur op het standpunt dat men op dragen een kerk korte termijn naar buiten moest treden en aldus werd besloten in een bestuursvergadering. Twee bestuursleden en medeoprichters die het daarmee oneens waren, Michiel van Hoecke en de secretaris Jan van Koetsveld, trokken daaruit hun conclusies en verlieten het genootschap; de laatste deed dat in een stevige brief, waarin hij het ook op de persoon van Canzius gemunt had. Evengoed werd het besluit uitgevoerd met een brochure van de hand van Onderdewijngaart Canzius, waarin hij de denkbeelden doelstelling van Christo Sacrum uiteen zette en het jaar erop

En ondanks het voornemen om niet een zelfstandig kerkgenootschap te stichten, werd er wel een kerkje gebouwd, aan de zuidzijde van het Rietveld en was de omvorming in gang gezet van een vertrouwelijk interkerkelijk clubje naar een kerkgenootschap, waar kinderen (in totaal 26) gedoopt werden en het avondmaal werd gevierd. De bouwkosten van het neoclassicistisch kerkje werden gedragen door Onderdewijngaart Canzius en er was plaats voor meer dan driehonderd gelovigen. Dat ging niet zonder slag of stoot en bij de eerste eredienst op 5 maart 1802 bleek een flinke politiebescherming nodig om ‘het graauw’, dat met plundering en moord dreigde op afstand te houden. De donderpreken van de Waalse en Nederlandse gereformeerde predikanten tegen leden van Christo Sacrum zullen aan die stemming zeker bijgedragen hebben. Onderdewijngaart Canzius en Isaäc van Haastert waren de vaste voorgangers, hoewel geen van beiden een theologische scholing hadden. Zij beiden hebben ook alle kinderen gedoopt en het Avondmaal bediend. De laatste doop vond plaats in 1811. In dat jaar waren er

ongeveer tachtig leden en daarmee was Christo Sacrum groter dan de Remonstrantse gemeente. De grootste bloei van het genootschap viel in de jaren 1802-1808. Daarna zakte het kerkelijk leven in, mede door de vele afwezigheid van Onderdewijngaart Canzius vanaf 1811. Van Haastert was toen de enig overgebleven voorganger en hij gold als minder welbespraakt dan zijn vroegere leerling. Dr. Macquelijn bedankte in 1815 schriftelijk voor het lidmaatschap. Hij had geconcludeerd dat het genootschap geen toekomst had. Want hij zag al enige jaren hoe het verval had ingezet en dat het genootschap ook nergens anders in het land wortel had weten te schieten.

kabinet en bibliotheek en machines vormden de basis van dit nieuwe museum. Maar in 1830 begon de Belgische Opstand en enkele jaren later kwam Canzius volledig berooid en teleurgesteld terug. Hij heeft nooit enige schadevergoeding ontvangen. Van Haastert, zijn bevlogen maar beperkte mede-voorganger, overleed in 1834. De financiën van het genootschap kwamen al jaren niet meer rond. Pas in 1838 besloten de mede-oprichters Maas, Van der Colff en Van den Boogaard het gebouw te verkopen. Op de dag van de overdracht aan aannemer Metzelaar overleed Onderdewijngaart Canzius. Aan een bijzonder initiatief van een paar mannen, vaak nog geen dertig jaar oud, kwam zo enkele decennia later een einde

Jubileum en afloop

Niettemin vierde Christo Sacrum begin maart 1822 zijn zilveren jubileum alsmede het twintigjarig bestaan van het kerkje, in de volksmond ‘Kris-Kras’ genoemd. Deze jubileumviering met Onderdewijngaart Canzius als voorganger, was heel bijzonder en de zittende bestuursleden waren lyrisch over het succes. Want de uitnodiging was aangenomen door diverse landelijke besturen van kerkgenootschappen: de Remonstrantse Broederschap, de secretaris van de Lutherse Synode, de Doopsgezinde Gemeenten en de secretaris van de Nederlandse Hervormde Kerk, ze waren er allemaal. Alleen de rooms-katholieke geestelijkheid had niet gereageerd, evenmin trouwens als enige plaatselijke kerkelijke gemeenschap. Het feestelijke jubileum kon niet verhullen dat dr. Macquelijn gelijk had met zijn diagnose van de toestand van Christo Sacrum. De viering was feitelijk een laatste opflakkering. Het genootschap ging als een kaars uit, waarbij opnieuw de frequente afwezigheid van Onderdewijngaart Canzius een rol zal hebben gespeeld. Hij was in 1826 door koning Willem I benoemd tot directeur van het Rijksmuseum van kunst en volksvlijt in Brussel. Zijn eigen

Bas van der Wulp is Publieksarchivaris

Boven: restant van het kerkgebouw, circa 1925. In 1938 werd ook dit laatste bouwdeel gesloopt. Fotograaf onbekend. (B&G) onder: Wandstuk voor boven het altaar, een gezamenlijk werkstuk van Isaäc van Haastert (tekenaar) en Canzius onderdewijngaart (graveur).( B&G) winter 2014

Delf 19


WIM Weve

Bouwkundige tekeningen van de woningen werden in 1881 opgenomen in de publicatie van van Marken, La question ouvrière à la fabrique de levure et d’alcool. (B&G)

een agnetaParK avant la lettre

Een fabrie ksparkje op proef D

e fabriek die Van Marken in 1869 had opgericht groeide in de jaren daarna sterk en bood aan steeds meer arbeiders werkgelegenheid. Hij was de eerste fabrieksdirecteur in ons land, die wilde dat zijn arbeiders een beter leven en een betere leefomgeving kregen dan toen gebruikelijk was, en die bezielende gedachte ook in de praktijk bracht. Hij had de diepste overtuiging dat de industrieel van zijn tijd een serieuze missie had te vervullen. Hij was in Europa niet de enige met dergelijke filantropische ideeën. Die hadden in Frankrijk al eerder ingang gevonden bij enkele fabrikanten, zoals Jean Baptiste Godin, eigenaar van een metaalbedrijf dat bekend is van de fabricage van kachels. In Frankrijk waren al in de negentiende eeuw bij enkele grote industrieën woongebieden gesticht, met voor die tijd keurige arbeiderswoningen met een tuintje of in een groene omgeving. Men duidde ze aan als arbeiderssteden (cités ouvrières), al kan men vanwege De directeur van de Nederlandse Gist- en Spiritusfabriek, hun omvang beter spreken van tuindorpen. Het grootste, dat in 1853 was gesticht voor textielarbeiders, bevond zich bij Mulhouse. J.C. van Marken, stichtte bij zijn fabriek het bekende AgnetaIn Frankrijk was een vereniging opgericht ‘ter bevordering van de studie van de verschilpark. Dit fraaie woonwijkje voor zijn arbeiders ligt ten westen lende methodes om het personeel te laten deelnemen in de welvaart van de onderneming’. van de spoorlijn. De eerste woningen verrezen er in 1884. De vereniging was bestemd voor directeuren en eigenaren van bedrijven en ondernemingen. Weinigen weten dat Van Marken al vier jaar eerder arbeidersHet lidmaatschap kostte 20 franc per jaar, een bedrag waar een modale arbeider enkele weken woningen bij de fabriek had laten bouwen. Ze stonden aan de voor moest werken. In 1881 was Van Marken lid geworden en hij had enkele bijeenkomsten andere zijde van het spoor aan de rand van het fabrieksterrein bijgewoond. Hij had daarbij ook over zijn eigen ideeën en reeds gerealiseerde initiatieven en maakten deel uit van een ‘proef-Agnetaparkje’. gesproken en was zo enthousiast geworden dat hij die op papier zette om ze met de leden van de vereniging, maar ook met andere industriëlen, te delen. Hij publiceerde ze nog dat zelfde jaar, uiteraard in de Franse taal, onder de titel La question ouvrière à la fabrique Neerlandaise de levure et d’alcool; essai de solution pratique (Het arbeidersvraagstuk in de Nederlandse Gist- en Spiritusfabriek; 20 Delf

winter 2014

verhandeling over een praktische oplossing). In die publicatie gaat Van Marken in op allerlei ‘sociale’ voorzieningen voor de arbeider zoals ouderdomspensioen, ziekengeld, spaarmogelijkheden, ongevallenverzekering en brandverzekering. Alles met rekenvoorbeelden erbij hoe groot de premies voor de verschillende leeftijdscategorieën zouden zijn. Het is interessant te zien dat een jongen van veertien jaar per week 4 gulden ontving en een arbeider van zestig jaar 12 gulden. Van Marken dacht ook aan de intellectuele ontwikkeling van zijn personeel. Hij schrijft dat hij al had gezorgd voor een bibliotheek met boeken, tijdschriften en kranten en in 1881 vier lezingen had georganiseerd over wetenschappelijke en literaire onderwerpen. Het gebouw waarin de bibliotheek was ondergebracht en waarin lezingen konden worden gegeven stond aan de rand van het fabrieksterrein langs de spoorlijn. Daar had hij in 1880 ook enkele arbeiderswoningen laten bouwen. Betere arbeiderswoningen

Van Marken had geconstateerd dat zijn arbeiders problemen hadden met het betalen van woninghuur, vooral in het begin, maar ook in de eerste jaren daarna. In zijn publicatie schrijft hij dat hij in 1880 op het fabrieksterrein op kosten van de onderneming vier woningen voor opzichters had laten bouwen. Ze stonden aan de rand van het fabrieksterrein, langs de spoorlijn. Ze waren bereikbaar vanaf een zijstraatje van de Noordelijke Avenue, de weg die vanaf de Lepelbrug langs de fabriek liep en met een spooroverweg aansloot op de Laan van Altena. De woningen waren opgezet als twee blokjes van een verschillend type, elk met twee woningen onder een kap. Het type I had een hoog middendeel met de nok haaks op de straat en opzij lagere zijvleugels evenwijdig aan de straat. Het iets grotere type II had juist in het midden een deel met de nok evenwijdig aan de straat en op de uiteinden links en rechts een deel haaks op de straat. Elke woning had beneden een grote woonkamer met bedden in een alkoof, een kleine salon, een toilet, een keuken en een keldertje voor de opslag van kolen, >

Boven: de woningen uit 1880 gezien vanaf de overweg tussen de Laan van altena en de noordelijke avenue. Foto Henri de Louw 1881. (B&G) onder: Het speeltuintje tussen de twee blokjes woningen. Foto Henri de Louw 1881. (B&G) winter 2014

Delf 21


Aanwinst aardappelen en andere etenswaren. Boven hadden de woningen een opslagzolder en twee slaapkamers zodat jongens en meisjes gescheiden konden slapen. De woningen hadden gevels in schoon metselwerk in een romantische landelijke classicistische stijl en een tuintje. Elk blokje leek op het eerste gezicht een kleine villa, maar bevatte dus twee arbeiderswoningen. De woningen, vooral het type II, achtte Van Marken bijzonder geschikt voor grote gezinnen. Hij legde in een voetnoot aan de Franse lezer uit dat de arbeidersgezinnen in Nederland vrij groot waren en dat er onder zijn personeel gezinnen waren van twaalf personen, maar dat het gemiddelde aantal kinderen per gezin vier bedroeg. Van de huizen plaatste Van Marken een foto en bouwkundige tekeningen in zijn boek. Of de fraai aangelegde tuinen die op de tekeningen bij de huizen zijn te zien ook werden gerealiseerd is overigens zeer de vraag. De bouw van de woningen kostte, zonder de grond, 3000 gulden. De huur voor de woningen type I bedroeg per jaar 150 gulden, en voor de woningen type II 180 gulden. Dat betekende dat ze te duur waren voor de ‘lagere’ arbeiders, want voor hen waren in de stad huren van 80 tot 100 gulden per jaar gebruikelijk. Van Marken had inmiddels ten westen van de spoorlijn een terrein gekocht om daar een groter woonwijkje te bouwen, het latere Agnetapark. De meeste huizen die hij daar wilde bouwen moesten eenvoudiger en goedkoper zijn.

de villa, gezien vanuit het noordoosten vanaf de noordelijke avenue. Geheel rechts is een rand van een fabrieksgebouw te zien. Foto Henri de Louw 1881. (B&G)

Interieur van de bovenverdieping van de villa.

gedacht dat het om woningen in het Agnetapark zou gaan. De Villa diende voor recreatie en geestelijke ontwikkeling van zijn personeelsleden, voor de ontwikkeling van hun onderlinge samenhorigheid. Zij, hun echtgenoten en hun kinderen boven de zestien jaar hadden er toegang toe, doordeweeks van 17.00 tot 22.00 uur en op zondagen van 14.00 tot 22.00 uur. Er was een kegelbaan, een biljartzaal en een bibliotheek. Men kon er dammen, domino spelen en kaarten. Er werden voordrachten gehouden en met behulp van een door Van Marken aangeschafte toverlantaarn kon men er aan de hand van geprojecteerde plaatjes een denkbeeldige wereldreis maken. De wanden waren bovendien ter lering en vermaak versierd met historische gravures en diploma’s en medailles die de fabriek had ontvangen. Er werd onder meer koffie en thee verkocht en, geserveerd in pullen van Delfts aardewerk, goed bier. Bij mooi weer kon men daarvan genieten in de tuin waarvoor dan terrasmeubilair werd opgesteld.

Afgaande op afbeeldingen lijkt de Villa kort na de bouw vergroot te zijn, maar na 1914 werden de functies van de Villa overgenomen door het toen gebouwde, nog grotere ontspanningsgebouw De Tent in het Agnetapark. De Villa, mogelijk nog als schaftlokaal in gebruik gebleven, en de erbij staande woningen werden uiteindelijk rond 1930 afgebroken om uitbreiding van de fabriek en de fabriekssporen mogelijk te maken. De bewoners van de huizen zullen toen zijn verhuisd Wonen en welzijn naar het Nieuwe Park dat in 1929 was Het ging Van Marken dus om goede de villa, in vergrote vorm rond 1900 gezien vanaf de spoorzijde. uitgebreid. De afbeeldingen van het woningen maar ook om het welzijn Fotograaf onbekend. (B&G) verdwenen ‘mini-Agnetaparkje’ maken van de bewoners. Er kwam tussen de duidelijk dat het, zonder de naam twee huizenblokjes een kleine speelAgneta te hebben gedragen, model stond voor het latere ‘echte’ Agnetapark tuin voor de kinderen. Voor de volwassenen kwam er bij de overweg een en dat Van Marken het gebruikte om zijn denkbeelden in zijn boek uit 1881 ontspanningsgebouw dat door zijn verschijningsvorm de Villa werd te illustreren en die internationaal bij andere industriëlen te promoten genoemd. Die naam zorgde later voor het misverstand dat foto’s ervan de villa zouden tonen waarin Van Marken woonde. Ook van de afbeelWim Weve is bouwhistoricus dingen van de in 1880 gebouwde woningen werd vaak ten onrechte 22 Delf

winter 2014

Fotograaf onbekend. (B&G)

SUZanne KLUver

drie delftse herinneringsborden Museum Prinsenhof Delft heeft deze zomer haar collectie twintigsteeeuws aardewerk verrijkt met drie herinneringsborden van De Porceleyne Fles (1653 – heden). Deze Delftse plateelfabriek produceerde vanaf haar oprichting het bekende Delfts blauw. In 1876 kwam de plateelfabriek in handen van de vooruitstrevende Joost Thooft (1844 –1890). Kunstenaars werden aangetrokken om naast het traditionele blauwwitte aardewerk ook nieuwe decoraties, glazuren en vormen te ontwikkelen. De borden werden samen aangeboden op een veiling en zijn vanwege hun connectie met de Delftse geschiedenis en kunstenaar Leon Senf een aanvulling op de collectie keramiek. Alle drie de borden dateren uit het eerste kwart van de twintigste eeuw. Het bord dat gemaakt is ter herinnering aan de bouw van het Vredespaleis in Den Haag heeft een decoratie in rood, blauw en turkoois met een zwaard in het midden. Over het gevest hangen een maretak en een olijftak en op het gevest zitten twee duiven met het jaartal 1913. De duiven en de takken zijn bekende vredessymbolen. Het zwaard symboliseert de rechtspraak. De kleurencombinatie en het randdecor doen denken aan de decoratiestijl die bekend staat als Oud Perzisch. De hoofdontwerper van De Porceleyne Fles, Leon Senf (1860-1940), bestudeerde voor de ontwikkeling van dit decortype verschillende collecties keramiek uit het Nabije en Verre Oosten in binnen- en buitenland. Het is herkenbaar aan kleurgebruik en decoratie. Vooral de decoraties van het Turkse Iznik aardewerk werden gebruikt als inspiratiebron. Naast het Oud Perzisch ontwikkelde Senf ook het Nieuw Perzisch. Deze laatste onderscheidde zich onder andere door het gebruik van de kleur rood. Ook bij het D.S.C. bord is de Oud Perzische stijl zichtbaar in de randdecoratie en de tekening op het plat. Het object is gemaakt ter ere van het dertiende lustrum van het Delftse Studenten Corps (D.S.C.) in 1913. De letters S. A. d. G. staan voor Sjah Abbas de Grote. Het thema van het lustrum was namelijk de intocht in 1619 van deze Perzische sjah in diens hoofdstad Isfahan. De Oud Perzische stijl sloot hier dus perfect bij aan. Het ontwerp op dit bord is hoogstwaarschijnlijk van de hand van Leon Senf zelf. Het merkteken met drie puntjes wijst op zijn signatuur, waar normaliter ook nog een ruitvorm omheen staat.

Het is mogelijk dat het ontwerp door iemand anders is uitgevoerd. Het VOC-bord heeft een decoratie van een schip met Nederlandse vlag op zee, geflankeerd door twee stadswapens met daarboven de tekst ‘1619 mei 1919 VOC’. Op de rand is in turkoois de zin aangebracht: ‘De cost gaet voor de baet uit 1598’. Dit bord is gemaakt ter ere van 300 jaar betrekkingen tussen Batavia, hoofdstad van het toenmalige Nederlands-Indië, en Zuid-Holland. De band wordt uitgedrukt door het stadswapen van Batavia met de krans en het zwaard en het gele wapen met de Nederlandse rode leeuw van Zuid-Holland. De letters VOC en het getoonde schip herinneren aan de Verenigde Oost-Indische Compagnie (1602-1799) die vanaf de vroege zeventiende eeuw handel dreef in Azië. Het jaartal 1598 verwijst mogelijk naar de zogeheten Tweede Schipvaart van de Oude Compagnie (een voorloper van de VOC). Suzanne Kluver is jr.-conservator bij Museum Prinsenhof Delft winter 2014

Delf 23


Jean-PaUL BaKX

Archeologen vinden vaak sporen en vondsten die ze niet kunnen verklaren.

“Rare jongens die Romeinen”

verbOrgen rituelen in de HarnascHPOlder

Dit soort zaken wordt, al dan

of een overblijfsel van een

Het zijn juist deze attributen die de archeoloog gebruikt om het verleden te reconstrueren en proberen te verklaren wat mensen heeft bewogen in hun keuze. Als we er van uitgaan dat rituelen vaak volgens strikte regels worden uitgevoerd, kunnen patronen herkenbaar worden. Dit biedt de mogelijkheid om materiële resten als speciale deposities van rituele handelingen te herkennen en dus te onderscheiden van afval. Aan de hand van drie opgegraven Romeinse voorbeelden in de Delftse regio is te zien hoe deze speciale deposities er uit kunnen zien. Door deze sporen en vondsten te analyseren, kan (in omgekeerde volgorde) worden achterhaald welk ritueel er aan ten grondslag lag.

religieuze handeling (of zoals

Begravingen

niet terecht, al snel als ritueel bestempeld. Vaak leidt dit tot jarenlange discussies over of het nu gaat om simpel afval

De meest tot de verbeelding sprekende sporen zijn menselijke begravingen. In de Harnaschpolder zijn tot nu toe twee crematiegraven van een kind en een volwassene, en één lijkbegraving van een jongeman aangetroffen. Beide crematiegraven bevatten grafgiften, zoals serviesgoed en meegegeven dierenbotten, terwijl de lijkbegraving geen bijgaven had.

archeologen het noemen: een rituele depositie)? Met name voor de perioden waar geen of

Links: Lijkbegraving van een jongeman. (archeo)

nauwelijks geschreven bronnen

onder: de achterwaarts gekromde ligging van de hond onder de weefgewichten. (archeo)

bestaan, is de religieuze belevingswereld van vroeger ongrijpbaar. In de Harnasch-

N

u zijn er natuurlijk duidelijke voorbeelden van rituele deposities, zoals de grafgiften die worden polder, aan de westkant van Delft, zijn de afgelopen jaren veel meegegeven bij de begrafenis van mensen. Maar er zullen ook genoeg sporen of sporen uit de Romeinse tijd gevonden. Daar zitten ook veel vondsten zijn die door ons niet als ‘speciaal’ worden (h)erkend, en vroeger toch onderdeel vreemde vondsten bij die als ritueel kunnen worden beschouwd. zijn geweest van een rituele handeling. De discussies hierover hebben er onder andere toe geleid dat archeologen nu denken dat binnen kleinschalige samenlevingen de bestaanseconomie niet los gezien kan worden van religie en rituelen. Zoals het oogsten van gewassen en het slachten van vee een direct verband heeft met het vieren van een feest. Maar wat is nu eigenlijk een ritueel? Een ritueel bestaat uit een serie handelingen die gezien wordt als een gebruik en bepaald zijn door achtergrond, traditie en cultuur. Belangrijke momenten in het leven zijn vaak de aanleiding, zoals geboorte, huwelijk en de dood. De uitingen van rituelen hebben verschillende verschijningsvormen en komen tot uitdrukking in bijGeverfde beker met voorbeeld zang en dans, eten en drinken en vasten en slachten. Vaak worden crematieresten van een deze handelingen herhaald en vormen zij een herkenbaar patroon, waarbij baby. (archeo) uiterlijke kenmerken en bepaalde attributen een belangrijke rol spelen. 24 Delf

winter 2014

Er zijn meerdere graven en grafvelden bekend in de regio, maar het aantal begraven individuen ligt veel lager dan het aantal mensen dat in dit, in de Romeinse tijd relatief dichtbevolkte, gebied moet hebben geleefd. Een ander opvallend verschijnsel is het aantal lijkbegravingen dat in de regio is teruggevonden. In het noordwestelijke deel van het Romeinse Rijk kwam tot diep in de derde eeuw crematie namelijk veel vaker voor dan lijkbegraving. Deze vorm van het dodenbestel was dan ook het meest gangbaar. Lijkbegraving komt in de Romeinse samenleving wel voor, maar wordt volgens Romeins gebruik voornamelijk toegepast bij pasgeborenen (tandeloze kinderen). Zij werden vermoedelijk nog niet als volwaardig lid van de samenleving gezien. In de Delftse regio is de categorie baby- en kinderbegravingen in grafvelden relatief groot, maar op nederzettingsterreinen juist klein. Bovendien worden ook begravingen van volwassen individuen én crematies van zeer jonge kinderen aangetroffen. Een mogelijke verklaring voor deze afwijkingen is het bestaan van een lokale traditie die overeenkomt met de tradities in de noordelijke kuststreek, buiten de grenzen van het Romeinse Rijk. Deze gedachte wordt gesterkt door de overeenkomsten tussen het handgevormde aardewerk uit beide regio’s. Vergelijkend onderzoek van niet-gecremeerde graven in het kust- en rivierengebied in West- en Noord-Nederland laat zien dat deze graven inderdaad overeenkomsten hebben, op zowel de grafvelden als binnen nederzettingen. Zo zijn ze nagenoeg allemaal vondstloos. Dit staat in schril contrast tot de crematiegraven die bekend zijn van zowel de grafvelden als van nederzettingsterreinen. Net als de vondst uit de Harnaschpolder bestaat de meerderheid van de lijkbegravingen in nederzettingen uit hurkbegravingen. Er was echter geen voorkeur voor een bepaalde oriëntatie van het lichaam. Bovendien lijken de meeste van de begravingen doelbewust nabij of onder een gebouw, of in of naast een erfsloot te zijn geplaatst. Een mogelijke verklaring is dat het stichtersgraven, huisoffers of andere rituele begravingen waren. Dierbegravingen

Behalve begravingen van mensen worden er op nederzettingsterreinen regelmatig deposities van dierlijke resten aangetroffen. Wat opvalt is de grote variëteit daarbinnen; wat meteen het individuele karakter ervan duidelijk maakt. Complete dierbegravingen komen het meeste voor. Daarnaast worden ook veel schedels gevonden, al dan niet in combinatie met losse (onderste) ledematen. Vooral dierlijke resten op een huiserf worden vaak geïnterpreteerd als slachtafval. Dat dit niet zo hoeft te zijn, blijkt uit de vondst van een onthoofdlammetje dat samen met een concentratie aardewerk was begraven. Het lag in een greppeltje bij de ingang van het huiserf en de boerderij. Er kon worden vastgesteld dat het greppeltje een latere toevoeging was, waarmee de toegang tot het huiserf en de boerderij ‘afgesloten’ werd. Speciale begravingen van dierlijke resten in huis- en perceelgreppels > winter 2014

Delf 25


depositie van de 79 weefgewichten met op de voorgrond de daaronder gelegen hond en overige vondsten. (archeo)

worden, net zoals menselijke begravingen, vaak in verband gebracht met huisoffers of verlatingsrituelen. De vondst van het lammetje zou hier een nieuwe fase in de levensloop van het huis kunnen symboliseren. Behalve rituele deposities in sporen van huizen worden ook dierlijke resten gevonden in speciaal voor het ritueel gegraven kuilen of greppels. Opvallend binnen deze groep zijn de gearrangeerde deposities, waarbij met opzet bepaalde elementen aan de bijzetting zijn toegevoegd of juist weggelaten. Een duidelijk voorbeeld hiervan is de vondst van 79 bij elkaar geplaatste weefgewichten in een kuil. Onder de weefgewichten lag, op de bodem van de kuil, het skelet van een hond. Deze hond lag in een vreemde houding: met de kop en staart in een achterwaartse kromming, volledig naar elkaar toe gebogen. Een verklaring hiervoor is dat de poten bij elkaar zijn gebonden en/of dat het dier in een zak is begraven. Een dergelijke hoeveelheid weefgewichten is in de regio nog nooit eerder aangetroffen. De combinatie van de twee roept een associatie op met het houden van schapen en de productie van wol. De hond stond hierbij symbool als hoeder en drijver van de kudde. Cultusplaats

Cultusplaatsen worden veel minder vaak gevonden dan de eerder genoemde, aparte begravingen. In tegenstelling tot de eenmalige actie bij de begraving van mensen en dierlijke resten, is een cultusplaats voor een langere periode in gebruik geweest. Omstreeks 120 na Chr. wordt op één van de nederzettingen in de Harnaschpolder zo´n inheemse cultusplaats aangelegd. De indeling van deze strucrechts: Lay-out van de cultusplaats met de verspreiding van het vondstmateriaal. (archeo) onder: Gereconstrueerde situatie van het opnieuw in gebruik nemen van het erf rond 150 na Chr. met de begrafenis en de in aanbouw zijnde boerderij. (archeo)

tuur bestaat uit drie greppels die samen een rechthoekige ruimte omsluiten, waarvan de oostelijke zijde open is. Daarbinnen liggen vijf kortere greppels die ook een rechthoekige structuur vormen. De greppels hebben niet de vorm van een gebouwplattegrond. Er zijn wel overeenkomsten met andere structuren elders in de regio, die zijn geïnterpreteerd als zogenaamd openluchtheiligdom. De karakteristieken komen niet altijd overeen, en de interpretatie hangt vaak samen met de bijbehorende vondsten. In het geval van de cultusplaats in de Harnaschpolder valt direct de grote hoeveelheid aardewerk op. Uit een vergelijking met de huisgreppels van het zelfde nederzettingsterrein, blijkt dat de structuur niet verschilt van normaal huisafval. Er is echter wel een verschil zichtbaar in de verspreiding van het vondstmateriaal. Terwijl er bij de huisgreppels meer sprake is van een gelijkmatige verspreiding, is bij de afwijkende structuur juist sprake van een duidelijke concentratie in één greppel. En meer opvallend is wel dat ondanks intensief puzzelwerk, er van al dat scherfmateriaal geen enkele complete aardewerkvorm viel te maken. Dit in tegenstelling tot het aardewerk uit de huisgreppels, waarvan de scherven zelfs tot bijna complete potten konden worden gepuzzeld. Tussen de concentratie handgevormd aardewerk bevonden zich ook een aantal complete handgevormde keramische objecten, zoals drie spinstenen, een vijftal knikkers en een compleet miniatuurpotje. Dergelijke objecten worden over het algemeen vaker aangetroffen bij inheems-Romeinse nederzettingen, maar het is opvallend dat hier juist het merendeel in de cultusplaats is aangetroffen. De concentratie vondsten bevatte ook meerdere bronzen objecten. Het gaat om de fragmenten van twee armbanden, een riemverdeler voor paardentuig, een munt en twee mantelspelden. De munt en één van de armbanden lijken opzettelijk te zijn verbogen. Ook in de overige greppels van de cultusplaats zijn nog een aantal opvallende vondsten gedaan, zoals een compleet weefgewicht, een ondersteboven

geplaatste, complete wrijfschaal, een runderschedel met verschillende botten uit de onderpoten van tenminste twee runderen en een fragment van een aan de binnenzijde gebrand kelkbakje. Dergelijke bakjes worden ook elders in Europa in verband gebracht met rituele handelingen. Al deze zaken samen lijken de suggestie van een rituele functie voor deze omgreppelde ruimte te bekrachtigen. Probleem blijft dat de betekenis van deze rituelen archeologisch niet is te duiden. Gelet op de gebruiksduur van de structuur, circa dertig tot vijftig jaar, weerspiegelen de vondsten vermoedelijk meerdere (en verschillende) rituele handelingen die op verschillende tijdstippen zijn uitgevoerd. Hierbij kan men denken Vreemde aan het bereiden van rituele maaltijden, zoals wellicht blijkt uit het aandeel verbrand bot dat is aangetroffen. vondsten Deze elementen waren juist van die delen van het dierlijk skelet die uitermate geschikt zijn voor consumptie. Hoewel niet is te achterhalen welke vormen van het handgevormd aardewerk actief bij de rituele handelingen werden gebruikt, heeft het er alle schijn van dat deze als onderdeel van het ritueel bewust kapot zijn gemaakt. Net zoals de verbogen munt en armband lijkt ook het aardewerk hier als mogelijk offer onbruikbaar te zijn gemaakt.

Delf is een uitgave van Museum Prinsenhof Delft, Archief Delft, Archeologie Delft en de gemeentelijke Adviseurs Monumenten, in samenwerking met de Historische Vereniging Delfia Batavorum en de Vereniging Vrienden van Het Prinsenhof.

Betekenis

Druk Quantes Grafimedia, Rijswijk (ZH)

Welke betekenis deze bijzondere vondsten hebben gehad, en aan wie of wat de ‘offers’ werden gebracht, is vaak niet meer te achterhalen. In een aantal gevallen kunnen de deposities van dierlijke resten wellicht worden geassocieerd met de slachtperiode, rond het begin van november. Dit was een belangrijke periode, waarin de bewoners van de nederzetting zich klaar maakten voor de winter. In kleinschalige samenlevingen worden dergelijke hoogtepunten in het jaar gemarkeerd door rituelen en gezamenlijke feesten. In tegenstelling tot de resten van vee zijn honden en paarden in de Romeinse tijd geen vleesleveranciers en dus niet als voedseloffer te beschouwen. Het begraven van deze dieren kan om emotionele redenen zijn gedaan. Uit diverse perioden zijn echter voorbeelden te vinden van de hond als offerdier, waarbij ook een verbinding wordt gemaakt met de slachttijd. Speciale deposities worden vaak ook in verband gebracht met huisoffers of verlatingsrituelen. In dat kader past wellicht ook de hurkbegraving van de jongeman uit de Harnaschpolder. Na een periode van dertig tot vijftig jaar waarin op het erf van de nederzetting geen bewoning meer heeft plaatsgevonden, wordt rond 150 na Chr. een nieuwe boerderij opgericht. Rond die tijd wordt in de noordoosthoek van het erf een jongeman begraven die tot dezelfde familie behoord kan hebben die aan het einde van de eerste eeuw op hetzelfde erf heeft gewoond. De kinderen van deze familie hebben in de eerste helft van de tweede eeuw vermoedelijk op één van de andere nederzettingen in de Harnaschpolder een huiserf betrokken, waarna hun kinderen (vierde generatie) rond 150 na Chr. op hun beurt weer terugkeren naar de oorspronkelijke plek waar hun overgrootouders de nederzetting hebben gesticht. Deze doelbewuste depositie lijkt een directe verwijzing naar de vooroudercultus en kan mogelijk worden gezien als een stichtersgraf. Met deze begraving werd de familierelatie tussen de voormalige bewoners, de nieuwbouw en herinname van het erf onderstreept

Hoofdredactie Bas van der Wulp en Wim Weve Redactie Annika Hendriksen, Steven Jongma, Henk Verbruggen (Vereniging Vrienden van het Prinsenhof) en Willy Claassen (Delfia Batavorum) Bureauredacteur Marion van Drunen Redactieadres Oude Delft 169, 2611 HB Delft delfredactie@delft.nl Vormgeving Basisontwerp: Jacques Overtoom (bno), Mitzi Tabernal Vormgeving en opmaak: Mitzi Tabernal, Cojota Concept + Design, Haarlem

Losse nummers € 4,75 Jaarabonnement € 16,50 Informatie abonnementen en adreswijzigingen Telefoon 015 260 2358 E-mail: delfabonnees@delft.nl Post: Museum Prinsenhof, Postbus 78, 2600 ME Delft Verklaring van afkortingen die in Delf worden gebruikt AD Archief Delft Archeo Archeologie Delft B&G Collectie Beeld en Geluid van Archief Delft MPD Museum Prinsenhof Delft MD Adviseurs Monumenten LvM Collectie Museum Lambert van Meerten MN Collectie Museum Nusantara ISSN 1569-4488 © Het Prinsenhof Niets van de uitgave mag worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de redactie.

Adviseurs Monumenten

Jean-Paul Baxk is arceheoloog bij Archeologie Delft 26 Delf

winter 2014

winter 2014

Delf 27


Het volgende nummer van delf kunt u begin maart verwachten. Het thema is: Te wapen!

9 771569 448008

42014

Delf 2014-4: Wat de mens bezielt  
Delf 2014-4: Wat de mens bezielt  

Delf is een full-colour, informatief, cultuurhistorisch magazine voor alle Delftenaren met interesse in de monumenten en de museale kunst in...

Advertisement