Page 1

.

i ,' ì

r-; \_7 | ovorìnlH uber


coNÌElilPohallEA

íÈBVEDUC ôa

lVcCetrc

l9 9 6 Museude AÍe Conïemporôneo. Fortolezo de SÒoTogo ^io s -lole .r-n no . Moclerro

pQ b>


7-

ll' lì r t ! lir ir f Í) 1 ) r ) al l,/rrseJd,- A. e Carì ,ÁrÌ,porô|or Fodo.--2.d,- !ja! Tcrglt,,ÁLrr. Ì',/Lrs,oLt .re Jtrìa fìO Al ar'ì1.r.1 .arofcapfclJnd(jÍên1e o fir.rr.cii,- seroLr ,os1o. A Ì-rsLrarrdcde dos l\.1!-d,r,-n:es,:eiala al a.rrd.r or ìcllìïegeogaarljao JÍ- ir.ralaraiear\,.:,fc arcÇ.'o ale!.n m!.ìdo aalìsÍttidc o pilf ' I dc boff--ro do hofrzonre. enlerìdda corÌìo InorllefÌr ft,-rlardorc o! af cldoro ( l.rfosa 1--msdo c fotfrroaoÌlìo cs cs rcrf-:gÊ foliiororf c.trlsifL-r nalo rf.argens de |ìós Ex:1e LrmoorgarÏfoaiÇÕoc nrenlcccr.pe os ng esesoo .ingo .lo sé.! c XX Êm reo tcr pe?Le|]ol r[)()f ta]m,onÏos de vogers. qL-]ese revecrfcrÍ-, OLrofelçcl , ópimos,-sp,-hoscle .rrroclerzcçÔoclesses cdslcrse dcs eslfulurosmanlo s q!e 1ì-onsg)dom O Musor ii-- Arl--Corrlempofôreoien.ìpfocurodova orzcrf,d noÍrz(]rìrio os s,o!sesparaos p.rfl.r.rcf Íre|lle arpeleaiveis, os cie uma Fodcezc do SéaJo )V , a arl-ôaonï,-mpoúrr,Õo p.Ì1uqlesc desde.s or-ìosó0 oié oos d os de h.rle EsleMlscu, pcro c éÌrralar.rpresenlcrÇao dcrssuosco eoÇÒes, lefn r.'r z.r I Ê tì.5qoÊs Ìeíìpofóf os,q|]er d,- ardstcspodugueses,qL.],ô. esl|t]lìgelos,qua oluciefÍl o dr.rf!rn eaquo(jrarmerlodo,: movÌ nerl|s ,êlendêrìcalscdislacrscorìlempofôneos Coycrnrl Hubefnao -Áum eslfcrrg,o fo Vveu ro ho dcrVlcrderrcr eccm eo aonslfuíuurf pessoaissfaìomundo d,o rÍroal,-rnque f flo onos cl,-d sïônco ojudoromcrsedmenLrr A Mcdc rr:de G ovcrlr Huberé um ccso Ò porïe un-crclutênlccrctverìlufcl A exp,-rmerì aìÇ.rcerìqucnlo o.1o p ós1ao,lfar-ìsÍormcndoclsmeraìórcsefrì rcrzÒes oblearïvars dc cfcÇOo C)D reclorclo Mlseu lronasao Aniórìo Code SoJSr]


O Lrl-al a rì!llr,prr:[r r]Tn É c--,rsrrr,'i,. -osarlaf laroraia ca as':óslco: e do s.rc atoÇÒo. tJa: seLts-Ììeas,o 1êm :ob dr--iarzê o m,è.rm. iJ|]of .i. rao só !,êf rf.r: .r/fì..i f :lLl n,o,ì1ospfóLrros PoL-raas Onr c pr rr,. rir v,oz.ìre v lfrLrir f-a! da G a\,cnn HlbÊi a fiìefiìó'o I rÊçrL 1Ìda!rÊ,en1,a aJJeaarìf ÍTìe e a de Lrm eraorìlcrrì,on1a A b,-,-zo ala tfobir f a :obr,- a cor ,o a hormon ar alarscofiìp.-]: Çar,os, ! i r.rçrao !ìo a. r.raIr arar! i lo le ÇLr.qu,d,oxarrr'lrra.! rlaJ3sar é. em pr,llìefa rloÌ ,Êduz r r , rfì

rJrì- n rn-fl

fetl,-alal!r, a]|ra-J!er--lecï-oo i--xilera'r.r ir aia au tos acrlemp aÇao Lra]|taro afraafrlarrÌeflasvsucrs\,yda5 ear.. porìLrsdean,onìc. aerìLìgtitÍc:.iros lonrllem po sarlerìs s,-f,-s,ol-,1-Õatas de be cs do nrLr-ìdoal|]e .ar: e m, rd--a,-rr f os irz,-fÌr sef'1| arll-o-s Ììas farz,of fellealr !1o ,- r,óauorlrcfaropri:.--Traief, it vr/ aaa na hof, faìars Õ,êLrn-oauitc rìune ro Só qLr-È.15v-r7ç5,; f3ds ,- lo f rìrmas pr,-:os d--rì1fod0 h! .1,-aiirae,...i serl TtIt:é. o ,- tìi) !e.l a),.Tìilf

AssIn iraonleaeacm eslas tabarnos co C li,lnn Hubef aL-e,o cotÌìo U sses,blsao Ìr ila derïro do ugrr qL]eé c 1ec (c ve c) c :rJarf ìar.1,-.ì --{]f.r ,- fesio,rÍroslcrÌìLr,Áf Or

l"/lcr.r Va hc aia Cosla


Ì.,ri,r.r r. sïn t.ìrl2al ,rr.


e.. aarrnsTa5Ă?1150.rrn


Ìe.n..r rn 5ï.r5arirlìcrÌì


e.rn.o ,ĂŒrsri 5a\5il.r-i


fear'.r.-rrr' : .r fテ考r!:r.r'n


NÕoé por oaarsoque pcrrecepteÍert ar1écnccr mlslo que donì no peflufllodoTOlnenïe, e onde bLocosde codos,por vezesobslroclos,de desenho,de cot, se nd ssoaorn do fofogrcfo dcrljgurarhumcrncr,cle objeclos nosló g aos, como cofeïose rueos desedcrs, oL-lclpodrecraenïo, fc ncs crcoicos,aosaosde conoos que se nÒosobem cÕnslrLtÇÒo um grupo humcno crovodÒno levecruzeto alosquolfo quoclfonles,e e nÍm quclselltu ïcr o mogenl dcr cruz que songfcr,imenscl, bem crocenÏfo de ll ocos que se inlefpenelrorf e escofreÌ.rlde mogens e Ínemóros guofdaclos e perd das poro denlro, pÕrc mo dcrspo crvtosde urìì Requem pe os Boleos E erïÒo eslosimcgensemlem nÒosó uz,rrrossons,Õsde todclsesscslnguosem que o ccnlo dos grondes on rÍìclis Govon|.ì Huber morcr,sonsque nos comovenì cor-Tro mor rhos o gerÍìdo dos honìens -ê BendÌo c1 hc que o encr:ntoucromctno mcf Õ mensdÒo que e e ïrÕuxedcs mo|.ìlonhcrs,como se o seu ltobc ho fosseuÌTroimp clcl/evodo, dlra lodo oo oulto dos deÍrilose do deslo Ëuropa.técn co m/sir. que hó que sovot do pfo iferoÇÒo nsgrìÍcôncio Mor o Veho clclCo5lc


..1:.'/:2

' 't:/1 ..:

:


,:a: air 'lr r . lĂŹ5ra:r.


' ĂŠ. ..r.r i :, n 5r}r : iri: r 1l


alariì aar

ÌaLr r..r r. sLr5-ìr5al,rr.


tr,L.Lr

:rpcsçÕesfd r.lLros po F.rncho ltól Ìerlrr l'"4Jn.r : ç71 ajoefe Dcl]schlqlüfcfr l9i3 GqeÌe Poellerüfcfì !j;i5 lìoele3 Ì\il.roglirl.Jì aìriere ll,f/ \/!/csrBcfn jousorìrìe 197ó GoercRlc1C1 lç17 Goerc Sgrslerìk,. ef Büloclì GoercS l\4oarg Zufcll llarerc Rorcnbcç Net'!Yodl Itl8 Slclllc|& PorÌnef Zlrch vofk Go,ofe Rosenberg Ne\,,/ 9/9 Sfoppng Ce|]el Spi er]boch Cq,.re Kl|l$sl!befì Kir:fì.rch1 lç8C G.rlüc or. PolzEgscu WohrìbedodAG /ürch l9El Lìo-ofe Roserlgor erlÌfÌrrì S1oCïhcobf5l G! en lç83 GclereSqrsl,.rìle ef Bülc]ch Goefe Hcrwk fe lvlüncherì I ç84 Af Go eL. L|l Lerìz,ofìe de Goef e cni PQi(Si Gr ,.n Gclef e \rvuschellef ( oierì 1935 Gclefe alosmc[,]ünclìerì aioel e A[ ]-. Bclse lç8ó Gc1-^f e Nev--rg--11!f ch GoereÌwererbod Luze|r

I çô7 Go üc Se.,lonnJ rn :ç83 Go ere V Cl,qri.h llslef KLIìs./-o|e I Ref arclìReroch lq39 Oaref e Ì\.r-of-..l bi) d Llzefrl Cl] efe aatniÍìc|cr lurch

Goerely'uscheger ltulerì CoercRerrbforìo Sïugofl l9ç0 AfiCoefe Lo Lefuefhe ie V,ri_.h kln Ge_-f_-ale_v.,. Gcrefe Ì\,/lühie Jorìen Ga,.f1,. WefdPcvion Zürch l99l Goerie/Lrf l'"4ürL lug Go,-fÌeGolli e.J(e ef G ollÍcldcn G0iere lìosegEPonÍesrt] lçç2 GC1 efe Lü.]n B.rse Oclefe Cevo1.{/e zlcrl I çç3 Gar e Wus.h egef l(oicn --r Gt]ef e lvlühe JoneÌGoef e \,í,o|erìiro d LLrze|rì Goefe zJfÌrürlzllg lçç4 Artcclefe o cnzehede I ch Go-ore aoÌTrr.refc c ZLr JoüSl 1995 Goefe orìì Goler O.ref e [,/lühe .]oe.r Gclq c acvoWeiÌlon Goere GollÍ ed Keef GolÍe de.ì l9çó Goefe A&Alúfch

r

r l r vr

r ll2 l.Ìr ( Ì.l Ìr ( r 0/Lr r ì t/t ÌV!s.lrd.: \rJrìieflh!f l!80 Cc1efe ^i.r FeCr.eer "/cnlobe 1983 fle-nhr|rslürch ç88 Af Bose 199! Ad Bose I tçl Aft Be!-1993 Gc e|eaonr.nercc lürch ÌfobohosOfóicosl9E3199ó Aflel!rdì Orgrìa Gfaíklürch r|esseSlLrlJgod lvlorìLrs AflesDeuÌschord A & A Zrnioh Fr lbf! 7üfrch RepfesercrÇõoerÌìaoeaÇóes B{rrÍre lirf arh SBG BofcoLeLr Züfch Bol.]coSBS Gerìe\,e Bo|ìcoS["4Züfch Seg!fosVlq 1üfch Seguros HeveïoS1G! erì Ì\ilu|lcipo de lüf ch ÌVL.r. cipo de S1Gq en Ì'"4urì cípo de G olíe derr Kockfef,,vee D-olrlsclì ord FÍÍro SlfelFfebLrfll lrecllo p nÌurosem nì!Ìí] s e feevo! Esco0 de G olle de. KòckfeM/efk-o D-o!lsah of ai NosploìBossefscoÍ ÌfObohos,oÌ.r'r coscspq. cuofer


1939 I945 1956-59 196.}ó7 1967 I983-91 19919ó

NosceLrem Cosle leïo d Ofba, 11óo Nacono dade SuÇq Vo lo coÍn os pois pafo a SuiÇo FrequenloBelosAdes em Sl Gollen Vve no Moclercl Reg|eSS{l Ò SuiÇÕ ExposÇÒesregulofesno SuiÇo e no Eslrongero EdÇÒesLilogfótcos EsÌesonos forom consclgÍodoscrobfos ^ô^^^^ô.

^mô^.Á ô.

^-

^,ô Ã .

Acrilicose Técnico M slo. ExecLrlopintufo erf Mufo s e EsculuÍl

!


Fologrofo HeinzBouÍÌonn ExecuçÕoGfóf co Govonni Huber AtelierJofdim Texos FrqnciscoC ode Souso Mo o Ve ho do Costo Apo os

g"t%/

--4L** Í

JARDIM

oZus"smr @

.&


I

', 4

---=.=-

'-

'

Giovanni Huber