Page 1

0ilherto Reis Escultura totograĂ?ia VĂ­deo


0ilherto Beis Escultura fotograÍia Vídeo

Mn*u & Aitê Contemporânêâdo Fua.hâÌ PoÍála d€ Sãoïâgô


0 limite daluz s0Dcertas modiÍìcações e conrempoÌineado run.lì,|/ rotu Ìerpo'àhrmc $ siuam entre 'ìuê ìs99r ?oo1 estrìtum, rorogrànrêÍidú. e'âÒ i nsu fr . o8objedG trd i utidi(x. Pqqw, poi E^5. quse $ desiÍuÀm da sìâs quxliddcl dt óbj.dd raudG PeÌr ak e pde

scsunõi,tumúrri asÌiasd. apr hh a,E é. de iní.ìo, odênnoco!úDk. .ebemos(nìesno qnando uni luz

NrÀ5 só deiní.io Depss

per

nes'i o+c rÈvrnncacD,,Jí Nio seìa HisróÍìa",e{uìrum / inÍrLtr Ì0q9) qnÊt$. si E pk s E e.ani sm o de r nm r!ìnpadâprcrn{re sohÍe ção rudocn\úrno5 PaÌr um senridoqu scu envioa rmâ xcrjvidâdep.!.cp unà ,tp,esenaçà! noìdÀ koÌa{ìa e, kmbén. fpïrdx PâdÀqk râno . inigqomPe a s Nãoé rre.úo reoütrâ

da objcdo ìim

m obÈ(

-ourô"dr Ìqq9ou<,noa{lueesiánasdìÌrm,Ánbr-d.'d-,p-, qur ss imasemde án,rn6 dê nnâ aum ,e!M qk s;!â c que fi! p{ adisD r dc un ã |o m â âr úi {i. a. É râmpadãde fÌrqrílsimã potèncir n  nR didèrriâ, rcno oblec@noo e ,/4 pó!én dà conÍn,çro de rm rìodeto que k rp'ldksÒb mútdplõ

bl


modo,há qLc h h Ì dâ . oD pIexi dade L$e tinir rEduz*c nr hjpóre do atoÍa de nmi nar hulEi. Nsb nrúsibitidadeimêdúú k Ei súurr a cfs: percptiq de ün! .braì .henmâUnarêâlid:deno!â.ap dadeãnró,omaqucjá nãô põ5r maispr aqüeleqre did,. É asom bhl prse&r exkrDre enre a oi,a propdb e aquelê que ã r@ dé dr un tusuÌ€do Dk'mmàE ndo que Pode P, d'dr !o monob em q( .oi apúda ou, ê.do, dar tuB!, r ourÀ cone x*r, a auh, ponror {g.omérico, d. põúdr, innìadoresdc uuus < cdadoâ auróÌoft! íú.cpív., ou náo dc agir segundom p.in.ipio ds pÌakr/despruer. sesnndocondj çõa de p.sibilidade queji nào pcn.nan b .ájrrb d, ,4 aprsÍado, TrÀgô iqui údâ ah *pú.ìc de qE6q propdi.ionak â..!ca da crp_ bçào dô ôbj(b r.ôdrc pdqf, ún,o Dumjas! (c ìeÌ u,ì objecro dâ rrte e senPre Jogâr) i a ane tcú consico uma ceÍr nanein dê orhar e, 50be n *pó. â cenãde umjosoâ!dsq,a id r qud.mdtôsd qfjo8., de I que a Íà ane raìâ .os de ,n nündD quê tocarí âqui . âÌén, oB sobr. sâgcmpof 4s4undô

. dc prc\ãr .on

.3 s.B abtd^ 4 aauÌtdd?,to j.Ea.

03 vídcG "Não TêEaú, kmr ) e . DoÌ a D*nhÒ" em3) dào.nos Ì

deu e trLgirë ÍÌo bonem) p.ftoÍe

J :a.oBi. r r osu LsjÍ d -nhP à turéna de eusez .on que uauna:

ant nenk pra o conhtc

da ausê,câ e un humen| do 5om q!. ,çpq dulqão dc !m ondltdóno .ôniínuo. RdÒi, (cb,tr",io, n." 5, 1ôo, x p FnF d. uha mnda dicibr, snrido quc FeÍpNr, dcsde Biìì viota ou carÌ,

tal


lrD,*ìì 4ui cs\r.rFacúri.a . c$- ìhhd d. iô$ 'i. ií múüm4 .,D,.M,oqu, nro c que nanràÌ o Purs d. um E

k p,,in

stu".

quôe senprê p.didõ, quc aduânì :ôbe u m rquitibno. pmsaDdeqgài qtremesp!Í! e sú nrulo de nn P rÌì14

uDìirFio de ÌÌ'2,rluÌrto

Íiôde,ràrcio (a PópÌii úsuìidrdc ,pórcseddjtôD.io), à qu$.ãoGqua. ridxdepcrceptirr loDn,ndHe .oE uDr qú{nidade prihcnr: nnra dc c Ìila que peÍe.!ì a um PutuEenre Íú( a 4ui sn .Nãorcmra. rs Ís oo rrbdo À Espêrâque r Dôr , onrmP.nD.id4le: na àP{o(,a i,ìinkmrPlo <jatido de Bldra e rn

É

".^

rcío, ri

d*Ehd"

..po rN ãr doli ó r n,a pr.Eqs.

Áqusle qrc

ium soxrh. dc madei'ã,qrc é coiçì nenhumà,qrc ó cohaloDens çdprz de despoÌ.úi da exkraDcia.o inìrgi Dundo, cnqranro rôdoc qnàtqucÌpfl son4.D pe.a poÍ au.ên.ir. ìr\ntiÌ é iá ur! Erbo ,ìu. sc conlusâ ìnìda. rÌsuéÌì Lxire. quiìo que êsp.n é a êlfcmjdãde dô (úrrinô)

pdas.âs

ruzne umx.iDdciã. Di

Í!l


do,êu manb s.guindo o .onrodo dã süa smbn.

Dqle modo .!niq

!!ú

Dibubdè é {ui, n.sÈ víde6 de citb.tu pais, r pcaona$m de iMulhel (roo5). DisbnciNc d! Ìtr o*on wex4 (no enhb, .la é, na quê k ape(ebe do Fu reÍr . do s.u poÌânea da sqünda crcm MuDdiat, der s.ktrõ, de n drd td rnh oì dc ,rr.., oÌ dê quaÌquer injgcn mnim dÀ reJsêo.ia, pâ.à s htrfoÌ sio. Talvà €obBivent .uD oo! .!a. amenra dd edifrcis quc a inãsem masb em irri Lurls no Mundo à qrc . ô tupo d.s mesna ncsâ. ap'ode a arb do dcenho, nãô !o canrômo de ìn .ô+o amada, D* d€ um trw ,ìü. &rira sb, ê 6E rmpo. e luz d dr ohscuftcinìenb PeÌPAsâ

a pcÍcepçâo d6ú Eutb.4 de Dibu6dès, sepâB o unìÌeno d, ina. gâfr, prR dcpois ô ìn.eÍosãr.oD @dG os se$ scntidos É um dìrum e 5e pbnuDciar rn ãrãa c de Írzer ! sr,perrris. A inagtn _ ó re diftiÌ .ria!_ìhe un .orspondelc quc nào üE dc una d.ôàrcaçio ftpr*nuda peta op.jqà p.ìa e .oDplc. dc €m r%o, na cm rebli,n

o deselhona imagenapâccccano unh tinsuryenquê!o! poder.\ãr rlém d8r mesmaÊta d. video. o dscnho qÌe pros.ide nuD rrzèr c des|ed d€ nNcN ôn sc fraÍra ê ôEi aueìandô{s, ìhespermitca prsnF. É uE pbces$

".-em

e

prosesóbrepoÍGpLnos,aquiìoqu. nô!é dadaem.Mülher. sô,np.s *x'c umr frcntcià cm que s (co.)fund.n, em quc se nntu.dú € rse é um do! aspecrosquc me parecêc.nút na ob,ì dc cib€ro Rcú p-la Ldo d.i qod. p-lo id.

od tp

a qv

dcnddldcs.

t6l

t dt | -de a 4p4' i ^,a, " rof sjrbiose, a imaSêm de


ll-: '1'* .:'.'"''""-' fgaÌc mrFmenG

d

a hudaçu

!'lo +" r'

. Àd n

': è

p

ex

i

:"'"",'"'b.ro o Prnp!ô erhdnleno,

.o

: -1 t ': - . "' da d'm.1 5õ g

J$' '

!"*a'

::"'"'

ItÈ

1, r ! t ] ] ?i

d' cì'b"'

R"

r : . n)

. .."..",",í,,", -.,.".",n. "",."._ Pú scna, a, tiro ( at,tud ú h (

::: l:'r'"'"1"r"*' . rú,

(k%l

E Dio s'ia difiil drir a dei$ dc úmÂartc rnì inascD, 9nê

p t r+ r - m o.p r. . d f n,, \ :o.,.,ru.,. r-i. a u , . * , . p", \u prra,

c a $a rsària,

" . . , o r. "

Òn o I Dì'ìhâronúde,qu,lquerEproduda


ô Flgi.À dc unâ dÀ p.çs n.re caúÌoso. D:ss: is.múÈ GÍo, oo bàbâlììa grínco mN ddpôJâdo que en.ontE .6.'

om o cu

que encenr r mqsi, d, vidã c a *pmde . @rcq! nçr eD bdnlPo'te nnn esprço PCF cordn d ido. m uito àlén. Âo Pêla .Tinha tHcn Pa$lscE da o/iira dmctu ón o d.üìrdl I EE Dar u dsgo, e d$Peú os que doncm , sr dc siúPÌes Íio condur.Í Nio ó e deo oocnkd, Íúm ô céu. FiÌma um rmp! Ícal,.onì x imaseE a lu.gir dcpcndcdÀ pNibiÌìdads que a salaordd seenconft orilcc. \â.xpc B, no cintro dc Anê Modcrnr dx Fundaçào cuì sildo /-r'l,6.r".çn (,gsst no Pcque.o éflrn, no chto, Ô benkian "ÉsútÌr No!a" moíEva uÍo Pí$r@ . Ô. ãliõB qn. PNrllm snpt tô.âu o pukar de uma $a!h Penso 5uìrÊ. cÁM. à noi@ 'lue Íj nÍsir na rotuÌez! dc siô Tiaga En renFo irrìndo Gorìô conÌé:n r uo! c!rêlâ) o video dalnúí o PrÈ.r dr um puìs

luEioso

uma eíÌeh, EcsEo èiì Plem dii.

o pulsrÌ $âda .oÌiiso un con.c dn rida dc uú suiejro,na íD !d mça {ìe .E!ftlâ

NoÌ:' ou do csf'Prè

â úrkiaria dsÉ objccb ôbÈdo e o &'d'dd d4rìd ' posihilnado por esres don ÌcÍbos Í.prcs.úa{e a Nô recâDisno eÍruru.a da prìsào e pereoce i ãb objedo à íu côNnação. ão rcu cooscsa' er r idcú dc dcti,ÌiMdo Nnto .nqunb PrcP6k d objedo $1,.ôno rnâ pre$io ca$d, n6rn i su'se â er!trua rttrèp.íence a údJlj N& s/i, Pãúa (nnüro, ( ì003). úo dual lârìPâdd de néon aü|

t3l

Don


(urì climapróÍimo do que Podqn ììt, No 6nxÌ dc ({dx sequerqr''uDL o que ouvii lob un súu de n'á'7nh .xpúçio do u'nr ou mar rc/as xbsonu (de rnFn' unì.ínÍuÌi rlllluse (ou e|guc',io pa,a oldêDrr çio quxse sqìatio, na nedìda c Ddlo.txdo), qft rom.cc uDr old deuEìÌtdúbplnolni,^dmi

a Pc({ nm ÌusÍ aPerõ irdniado nio palúveÌ dc ümx âfl ìnÍ ìâção d c etreÍs ia a qte sosàrir dc chamd eD!!

'r -" .'l ..o o c l u..a"l t

bxírc d. üúporLdc chrmo'Ìrhc 'lii

ni cnlurgeí, rqMndo d segr'in@,

"".p..a--"t.*-.*-.-'

lr r,ú ça h.aú.dunt"

ÌÈ.F P

cioDd qüe percoriì ,oda a crçì e kds

o! quc porera cidülanm Não

r. * L, a i, ' ' " -. " " ".. -.., - " m.Íulrn

uoc P'ttnb,.haE

pr'âent{

roedcio, Dàp'rl)lcxi-

o r.nóncno de PcfuPrividadcq

o i-4.-" *a "r,4. " +. '* a; Dêni! de um.aNa dê h'z (Ìtox2oo.m). luphnìeDrc ru'n ..Ìú' liqnido dê Ègoì.s {adEit qu. tqìlìr ãa a

homeD

'uì

caDntú irnÈF

r' '-bÔ /t '31\" " " r Àbrío prerãção dos $sredos Hetm 6 r.íe uE dr.o cqn Pndo quc s ' dc pNos que Ì resì*Ô d. nolnÊrú,

t!l


qL'. penúr

Q"e rxn'tui! opq nr opò. âo cu(o da à.onrceri 7jsÌìan.rb anl, k,ìá sido prôdub dr lnaça oem s.qnef n ómcnrareanè.Ìci q\ia r um reüiúlio Ì(ensa de pô$ibidorcbdeb.bdc'UmgnidcJâfuli

o hôÌ,gm, o deN Hom$

(dc\t s

sândirúi de oüo cr malrÍa (rqL 05 poÍ âìgÌÌmrèDpo.5e Ìhe dilpúivc de uD ridèo (r psragenÌ rdoz Ì1a' nuvo\ .. z4t4 que ten lobE a mesã a nnìrb de .\'ulbcr sio d< qgnçr equiÌooda qrc enc (nú), eìrãÒ5abcnos{ìtres pâs! DrBo I imcÍio'rMo tag. azurde eroipon a narutzâ p.rrqud aÌrnçÀ é engrDdoÌa e nào pÀú do no$a própno snÌemaviút, que se chânr indi!íduo, $jeito, Hdh6. DÌbuhíLÀ Nsr ,d,r'edc bem e dc rìì Hglmer qk dilerenF hz nos dias üe?:"roè,.u ede turo\ (e r,ú trtrìârè, dc er6 Íútrì, Ìos scns Pm$!, PoÍ um soprô miuìôdeaL Náo Pr$a dg um rcb ngrú ún-.ore! (cóô5) ou de qurtqucÌ dess ouró ái-o,ts de "ouÍo"

rn bda r M íãstÌidade, HdnÀ p.,ì(m6

ioua um i,Ìtrginado pÌosrcdir

nd brith4 do uÌú ÌiqL

do coDo (..úo seo coço rôíc fon.odeáiuÌe).

part.cqucÌ.!lecebeÍ


.óúico.

rcn a ro4r (roda € n.nhuma) de ünì rb.ntô de ádôÊ. Tado, d. ìuz, dcsônL..idÕ su .ônhecido.

1ãi xpetccer d.s.nhilô. D*ênhâr o ieu cofuomo sobre o üdÌo da .aüa âzul quê ô.ôoriT. f, aPrende!o d

om rorognha. ïÌ& fórnú trú dpúco. Exc.pro o típrico 9ue á de 1909, À dhniêr úo dc rôr,'. a5 5ü Gú a mãior o ìinitr da ',lox,4on â3. como qu. na p,!.Ìm de um, l4jo dâ tru sqr qu,r ror a sa d$.ìda sobre ã pelicula, ô 3cu môdo de 56 presen@é a tom4 é o objedo: man châ d. lu sbr. o .êg.o quc bo (Tnbarho que podemc aplonna,r sob a i.renô d. ìorì25ë 3uõ dife. renç8, dc rocs luninGs que M roso qne s. podem rca io rcnpo dsã exFoliçâo, noJeu de paune, cm cdPô d, .to qLe n" Ío osE6ád pÒr d. n.buìqìdld€ e d. desverrmenh que soía de .onpamr À óhpc .içõ6 m$i.ais d. ìonguísima exrcnsia dõ si,ìfô.iÀ d. HênÍ! cóÍècki, e L{,3d o/rbl! de EiJìôjL,hii Ì!rhÍ.âB ou ao .Ení.n, d. roÍo qu. knpE cn.onm na Tú.íriçôê! dc B(h de crõ'sr (ura. Mas romn I (pr.feÌia dizer voÌumrniar, pok a paÌÀvm, pôr.ô hc iDpoq que .ão exis6, rem mais o semido de apadêr únb nárico) que me ì.q,ãm à obm de Michâl Rome,: Mêsno qne .rB rl8,n snenG o cãúder de unâ Pb.jecç Âgláçâo dc ludim€nã! úda mot. pam senânif6drisôbrc ô rundô ã s!â repdcÍriçãô lrPôndn.ar dese nhã.üdência dc co! pârdi.ur* i.rôm.! quê ììuôinú o mundo m * ,iâi: .$e5 !àÒ Àp{do! a que ohedecnm $* lobsntìa. Nels inadim niG in\eiÉú quc aceden rcs rc

t'

'l


encryir qN vkirdÌnêr'csc!ô likÌúÌ em s.,ìuênks PULõA,€m .E*relr N Ri dnÍ'|rcÍ no objecro negro.

.,,-

"..

DePon,Por um r4o de icmpa, d ciiâ.Álua,pÌena. p'!l{haìuzd.$u.í.ulo de imasen absÌÌÌo. E roSo dêíc P

j. ,. , 0,. '" '., ' ", " " ". " ".n"" a.ãmamfoc}aenì t npô

ros,Da rogôo tumo Nobce o Decr dâ üoFhno runa'rPrfe.e que re3r "quando a armlsd6 rniú,i! c do Ìm Íá que.ui.d (nduE õ ndoPh no

.Funo rü" qúirdc Dó5nio con bsna,i mAâ dÌ idi. tú dsjanen a hu $paãdà da .tüidad€ da lÌn? lrs PaÌávft dêJôndhm sú.r: "so?àvr dc pèr f. ià 5r úde de. on o e d. esp i'ìiso! d(hqdos ou serctos t ..l nno

Io^o Mrcu.L r.rNÁN D* JoRcE


I4.'tõ.! (ohdE (,r

'iÍio)

xD Ì!du!oÌ.sr@.(PoRÌo)

ús Já úo !b prcciG unhbs_

,'

Iiiúhántu@!

cr'ija tr.@nih Mjêúìsd

0d. idr M(hr.Ei) , Mieih,

rt? Fë1id erhd@ -.tr

ir, ri ô üÈióia.. , Libâ

ús aurqE

i he!iú!?r

rndhuÉ

t

rrue

r-j da Àbhâ, ulba

'31

Boja Lub


I4dÌúr tdiiúri! Íd{ço)

rtn JáDno.iopEüq.múb

- ca

mú Jádo n rqur- L FèrciJr hrys &. ü5k

ÚnÂágu.ob€ootiiuúcrcmd

o!tu rúidFdú t!t!qro) 1d5 Prcjftb abiri.o eh o c.ntu cdbnr dr Brua,l{rbrBj. GbJoâo rrú (dho da cnÉ è ri& bb r@4 hi.!büuid,o ph o6m rra Íôô | ú! cdrc ú cqqâ núo sàÍüd r ún4ôô ddl-

Pblcb

sb

!{(ári@ de rs?@ hdi@ .h .oLboEr.ô coq M.tr múu

rdr PhJftb ãúrìÒ r corpô d! tu uítulidrd. dd &06, pônb ÈrsdÀ d6a4uìebi

1dr P4j(b

dq 4E

aú!ú(ô eu o.diícb

e5È jdo hõ

rnè !.hô.

sedrc

da \ôdrônc _ p:iqw hF, r.i,hô4 ú ô|aÚ4:.rôoo4u'hbP6i€.

d! súE ÓÌpseuUlg.ndudoHÀPide

xm hj..6 d! Fan o 6eurc Nbü@ pm ehb4io 'u duçfuòMolees:l6c|@r.v.l ,i daiÂadq dq eÌqúhJoio Md

t4l

dô piqjdro !. hq


kú p:isrúbJoão con6 & srE ê rqu

NunoÈrnd e üqúrc.6Je

snôs

100r Èqjsro üú!ú.ô ph o orcu& j6b d. pr8tuE & Hidênü

Mçtu

4.'p6ô

pÌ @nüÈ pd â lhho4io & po uiÍid4 cdnìhi da.Íqnhá hò.

d ftqdÈca p:râsiúb be NoÍon c dô !,qui@Jdo

rc coicue

puJálih5

eôÌqEJoh:nM

soôe,

Òo cìobâr. BoÌhi,

id e (...)u&poDb!,suìF. d.e\q|,nll]u.onn-À4u. È.6s Irâ. c (...)éFnb,Áuú PéfrioFE(!8bqeod.uriü|drràoPlma.nÈpâGunabombloc plúa.m.rquldapú:gllbhbsrabk_6!oediR@d'

Í' 5 l


tfbu Ru do PoÍâo d€ fiáô Tiâgo_ runchãÌ T.Ì.?9r 21 5340 r*49t â r3 5 4 3 ResiãoÁúónômâ d1 Mdein se.rhria Règio'5r do TuÍimo e ô üó Dircção rú8iô.al d6 ÁÃütrr6 c'túi

c.nb

d€ Á.b Môd.mi di FundaçãocarouG Cúhè.ljr, e € Pedb c-D.. Dr I..b€Ì cone ?ú,1 I-. Bemi, Mmucl de Fri6, oÍnFio Feftn4 Fiìipe r€úào e oligúi ProduçõeE.

kqdopldanP6oiPg@Flo|ihF...fu\


tfr{/

,-

wt

tl:

Gilberto Reis  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you