Page 1

fazer falar o desenho andrébanha joão tengarrinha jorge Íeijão Ìuís nobre nuno Ìranco paulo tuna rui carvalho

juàu Inieüclhrnandú jorge


FazerfaÌar o desenho

,4uitopo(o uiÍá os s*ê aÈÈtãspÍe5ertesisb erposì!ão dê fiiãl de ,007, no ,4seu dê A do tun.hí FoÌtôlêã de são liàqo Ìeisarinhâ,JoÍqèreüáo,LuisNotê çú pdhêires dêste!ãtinú fÌe_ Ìuia e Rli câNaLho.0s quèiban ã n*íâ *.ola dêãd, é un no momêib en quêlh4 eÍreü * biogÉfrasrepareiiã dê$easpedo,quênáohe pare.e!nlitô âglun' extênsão eintuìtosimàqiiádoi Ásrús rclàçósde@nhêcimèíto iatìsr e de!ãbalhoçsuün dmúho 0sçB tBbãthdêstã de*â sìtlação. opordo+ê êntrcsi, dêroÍmãã que quãIqud tìnhã. on ! m, dê qrupo,çF n rê.idã.onoespiÍìto aa erèdivapÌesêiça,AlqúBd€tesiii õ {d cÍeÍ*. ôutos rÍáo já màis. êítanto @tu de quêìodossoubênn,de modobên dÈ soübdam apErêrbÍoinürÍv€I.0q!ê mep:rc.err ô quë$bjaznipátje d0deaiho,enqunb imetrotÉbalho pàdÍãoque oEanüa unã espe.ìficìdáde anistiu em si pãn a mama,.omofin. Não.omoumi üâ pÍêpaÍatõiã piibn, ã *dttüÊ, o údeoo! qlatq ìanto, ds.i $be c $tê ôrtisbs o joso dâ una fóülLa


rmportNà,io homeitoèm quedêtúmìneì .omoúino lìmib (p4eido nõ salff mt4 dô msu), a edção dê4 d6shos (aseremehoLdmádotdenrod rêdidâsdê 100r100cm. Prebidicomo láir.r osdàdosdês$joqoo .oifrcnto ertrc duã.tenpohlìdades: ã dosÍificìo (tâlvu) provãwL - o qüt quõê hdos Íon h6 - do tedrc dà Êprcsnbtão € a d. dktdhlição de êiêÍqìâ do humãio qle 5upôea nrupção d: üdã do àúd .omovàtoÍde (heÍói, na ipeÌÍcie derênhãdã.Dôisopúsenns. Ruì cãruãtho aLtercu deimêdütonáosôâsmedidsd0 pèpÊt, !b rrra, íê: dos4 desnrìos de 100:100, un úni.odeç Nã0lhes foì dìtô,poÌnin, qle à impostão de100x1oo davadiÌêito ã coi!á-Ígum€nbção, mõ êlesdsumìEma sã patudojoqoêtodoso sanhanm, pois, PeÍhan*eBm desdeiiicio,5i4 dsenhos-20dê5êíhos del@xloo.mé (0m medidú!n po(o dìwGas.flàinüâbitì, 5 derêihos ddê d€s êíÕftar umüdÍo.om:dode400.mdeompÌido, Ìúiâ, qúe eddaib s tjíhá ìntãrcsàdo pelãmêdidã id.jal pra doü dsenh6 supGmenbre' ã.ôboupd tÍ& bàLhaÍ 0 hÌritóÍjodos1001100.m. Nosu @ij!rtohnd 29derihG enotduÉdos. Ìodosem.ãirãdênâdeÍa.on a resmãcotoÊção, slvo osderenhÕs dêrêíg inhã,que te.êdìzéÍ,.0hãLqum h!no,,qu€a de.isãode RuìcãÍího ç fi.oudevêndo aosêrtidoautononist. d: i$ ilhamráI, .omosê'ãactudo, emrehçãoâ tuuloTunã,o dÈêÍ(PaB .á doJliÌãomãidãnosquê.á enão).)A.reÍqàm, dequç todot mãjrdaênhos (ia capetã, e dlasirÍàLiçõês deLúís Nob€e nardrascêtasdôúnimopiso,deJorgê feijão).

Denidãí* Á,ã,oipJd?wu41é0ss0) irsiriê irmè tuÈ diçãonã0imediabdodê5ênho. tuúà iôitê nào podeçião olhÍ d ãsÌ d motivdereÍioÍ, poÍ issoo desenhãdo nôtivo.RetaÍda sêmpê: re1,çãÕ èirrc o des€nho êa


:r ij.ôçã odo1B ço'cÌêìoq@ 6têm si dã (m6n4 máo (e dáq,ãte quen{e$aaamâiteà.oidu4, daidolúsaÍã um: duplì.:ção rendivâ,.unã.ondìção doq€ío Gnt, tìm) e a !m pÍo.uadêh: rbma(ã'ísrjó)esüvel,Gpaz d€ finr o nuo ìnfrido do pd.êprivel, ràa talaÌo dês.iho:queüdã umdordeserho! sêjãên si nesmoumanànireftção.0uênoslBsa e*ê desêiho !n Íaç0 Íêpresd:tw da suapÍópn: nat!rea, quêé narérìâqle se fis m naÈ sbtÍ deuma*tuËo. ktes daênho' ap*r d; aa çpanqãd,ÍànrpoÊan ospmpósÂGÍtados pelãimô9inàçiôsombda ê pêropodddeübição(pÌìmêire dêquemd6enh0úe dèsequida quêsufÍui),poÌ dáquele úmãibÌçàôbÍuÌaejnfindan.ntê disposb ã 5éÍmodeLidã porq!ênà ontempb.o@ pfopi.ieàquêLê outrodseiho una êneqü in.om.ìentê, quècoÈàalsuhÃp.dee quê tldo s dispôê ã paÍtilhâí0u ãquetè ourb,qre soburã 6pé.iedeiispinção íbib, iivoo uhãideiãdeqrcd,.r, bdãüà,oquenosédãdoàvsnãopa$adeoLoÍidãr màF ch*, dema$a dsoÍsàiüàdedêtìik, delÌbsêüode. (rnámeidàündaiantodê mdarm supêrfi.ie do pãpê(. írrìnentos.dhodetéúìcú.ono de.oicepi@&àções. Hãistes d*enhos,io púe$o das .0idusão, nas5uõ dìfêrenças ústit! stàdode.onÍiêicià,natmlmerteinpèrtuito .omohdè peÌmd*€ (àçmê Lhrçà deiodaà .onrcìàn.ièhunm4 u rinquì'vêl,quê é obsturce iáo ç dêE à suàfomubção enquib de.êího, àor! daênvdün b3.!rc.imsto(!ha da!roÍmõdâ.laÍjfiGção), e$ê inpuGoinulíapõsável á prc.ença d0su pópÍio.nèdoíunâ pulàiçãque*pode e habft!àtdo nuido


I

(

l

I


j

r.i

s(hwêÈ+@rír, a0


t5


n ĂŒqmr un 0!*j! m, ad


Ì7


\J


.a


ll

端;

-lI


.t3


25

e ^

$ edneìEdF4co hdddüd ÀónF

ÈddF!

ru *+h'é

. urli (eD), ^ne

eúds5 Gdqie), e,

4Ú6 2e5

6 já dÈbrts,

sn

fedÍ (ou d!mdí) õ híêÍà hst* {e

bno Goooó o 6FF & rnà $ki:) qÌb qrÍo ê àbedoG! r Lia), 66. *

ro b;tóio

*eç'4@0aGob

kuèm+e Frcqc c

É$brcFFrohúLho ilê nú 4resib ru Éoüka esõ

m b*ibnsb

de prcj€dú! e Púmo


dmur d mro (rder a0), ard ô hih. hF.kõè h4dôn5 Gd!<:o! {qom hiÈnF. uúG, ,65j 1/õÈ dore ^tu rFi(õ!! ohr, (*qx)! h.i* tu.e. 6 rúe. !úa. ú!r pí4ô kr{ d, erw ir4

on.rc!o püdÍêGdo*! 4ràiò

tu8lr Ír!tu ç{q ^Dn

rnbâhô:{À!EÈs é quõ€@mo

I...l.o Lo4o6 &qrro, mj !

aro hdot.. I 4do Pso Fã úe o d 0 efúo

G! o Íio & e!Ìho m eúbE ú€ eso! nuno

FE É dorb dê@€ma !ná ã hei a i Ìid&ê (@bo @sô 0$!'à!âLhôü€e!màDrcltçd€tmkdú.jë,d€

tranïse kheú. eE r, n, tu, tv ttuetuÀtda) a @ao de nrtõìã dü! G+ì pnsiÈt +! rBrc

Ídçiode!màih4em

PEb,lo'ror un râço qrba o si6b

ópdej 4re

!m iljmìb


hÍs

!n sK!ús (fBF), !í 4r.

rdodá dtrné! hddd{

sr ! hbbr

!m ârúr

r sL 6 va

sú r*ú rr.é, Gibii a et kL (rDr), $b ! $di!n &'Gí4srnndÍo,,@4Péúbêl!./qdEò'!r'IÚ4

e çúu{rdo&

PÉnú

(r4üúrçãq),ao.

^h!o

Èsbs5i Fbrõ

& J.Ee teijão @! e

m4 s€ F, w45 $ {j€ib ! !n iiho e ftfiô!nnëiredenâidtiG'oortqdjdsf'FGo!âÉt

Fúo d€ nahial ónô a úibs (ô1e0,à.dlilr e pustic) 4 o . 6hô Ddftàn dô íjô

€ en o FPt I...1Àibs, Èddo ã Eu pthm o nan psíd o ttoìto jireb È. wÒçb /trÈsrbdo e un <po t...1Rêóúê@!m stid.d 0 6Lá6 de ro4e r€ü;o asihm unâ t ,4 @€ Fr4r núebô, Õii4linsb dermú4olio@). epo +e ien€e en ems pìdói@suí rrcj€dod: Gde d.) üe, +pó lma


ÌàÍ4 n usú (oid.nE. hhsì,

eFíí.!!

èd 4

hdrsúó; (!rqio):e&truy,

eFíÍõ!5 6trdÈ'

G!L(';q): /.

yb'dd rtúqdd e'(6

4 dtuh D3 . so;úin

d€irciid)eú! mme.búc5h!mr.

a Fôr e újldc dêsôjiô5 d! uLoí sêEì@hi, (.d4 úwus@J, Õijrd h6o(rmb6ôoitr. brÌíbJ ê 6 f€im (rmã ÕeF

Ln4ãoe pbrc5Gsunìdc Èmbómm iftnâ{)@mo ÍDofrê


n&4 !r vlnd (rniÉ),tn !er' vh. hüü: m tuddr' híi 2ôo'.Lún@ü(oLdn i'htr:q diíÊ, rsB, ro3; Èrdo ftlF / udE d

ii+rbdônqná6a

1..ì úmaFieFn

Èoj€dâdosm diúidâ; mDs +€ Ì?* ê.ì(fwúçõ6*tão@mPÁarcdesde do (pd denplq ro @ãe n,Po tonãdo Fb didíliee â I Ftípdõ), Fd€m6EÍ!n 4uìmd @*.+€d(á. DíF (edú.FÍniLno) euneenorebú. 5b@ (.ã íàÍeiF

de ourú Ò4s)

$ trd:

de

a um ab

óere@Ìh*r mnoç€s*s€$!

umidbção (dehrédbÌ)


!a

-.,iy

rÃr. i|Fri

I .J é ds Íihe5

Èã edtrri

ae.

rrol&

cõq {d;or r4

p dà i€moda eê .ôõho

. Fb er!trq),

ü rÈr

!hà rebGo

íJ5 ,",4 dê fu' ;e e! d! !m jêÍ {iituÍdo

0n ü6

qcbâb, ruesbjàzn ÈóDÍt* FF' a ÀDÊçút .n 6ú e núê ú ln aúúo tun EÈ € i!rccdo he4ú{

às. & dìmúd$Edvot

ea b! do@rpemdb

*FjtrcrcnàpbF.ção:obigodas resdrírn e"êE h4b, esi pévìàd dbr ú .idãdêôre üw ê tBüal,ri(ã ìoE de rh dh) FE

0dúd€{ô'ofu,?4ere'loeteÉj'oFlãçb' !,iço ! r€mbâido.ç dã dfri €n aê ô íÈru .ô;&iie

ì


rr@i.&! tdúdr' hn; s, .ud.L ,m,

b' Gdnos (Bnd Íb), ac, obír Ír, rtúr d

6Dn66

aoHhr

Ciqio):

ulhr Úsc: R4E á!ç!o (z!D), Grd

& idhd@ eon ! qb

tuE

@Éeo à mìr ;iúa

fo'mr d€ eÍ(e.

a +e abjd à prúuêi

Án6@@' hnéÌide5, +Ído ms sÉe

iúircilnrtgd!q!Úliãíaciom|id

disju4ãoQm€hart€; +€ dmdnnc

odõ s$ dLj!(es ronâmummao hçÈáwLdeúüd (êl) Íutid.d€ ãdtr hm@Êt dãredr& (o @êiã0 qe úro jlstìs ou msnô ô ámo,n:o jÉdt* mmohLo) ú eÚê o aóe' dâ rpii'do Gre @Í R! Ldo nee e*iiàdêiD), o cnhh. d afr


fov DKC.f..9*, *J N*

'.,,*-

Fazer falar o desenho:Vários Artistas  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you