a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 1

mm

ti C f ^ A V ô O ^ C i ^ B O S

Älf.

mm

'V O N •

t\f\y^

BÇJSII


«

4 .4

^

%

.

.

« •

-'^¡^kirHGcfeôi' '

• V.. i

i v ^ i

w'

• T-

'

r

m •

- T f t i t i i w i i ^ rfffiV > ¿

f

'

T

i

f

'

>

'

u.


' .

V '

: ' - Jv,

' '

'

- ^

^

'' -

^

'

^

-

'

í ' "

, , „ 1 1 1

.

- V -

*

.

• .

I

• V /

. I

.

' '

il

• '

'

•*•


I®*

**îJ

m

i

« k X lu • • î i *

ám

m

-ni^

üh'l

I.WFH'ñb o P o O OO WANDBÇI1ANG o ^O o

I«j

O

o

- ;1

!


m

—T—;

r^

r ^

'• -V V^hflklTHGCRL^CH' • • •

«

0

a

r w / w MokR

• •

.

• .

0

©

im:-

. «

•..•VCRL'SÖ iüilii

6CRIACR y. CS WICM.-'WIPZÍG-


•rLm-

•Mi


«

o

«

Ea DILQUEltE 0 !' •* '!Vm . ' kíTHGCRlftCH ' i 0 m m ® i X •

i

IIIPPPS^BIIIPIPPBIF^

mmmmmmmm

r--

o

mm. •

0

0

í

r

UI//IV III

-G^SCTzüCH

•VtRL'SG

GCSCHVzT

iàLààèà

r ^ . ÓCRL'^CH

C2 WICKl- U I P Z I 6 - .

^


* •

/ »

• » •• "

• • ,^ •

'm-m

.J

pifí iiiifìfiffìnM áT^- • • • •

•• - ' . • ^ i

"• ,

^v

* v^« ' Î j*

-

¿^jvwenú-*

-


^ySTH^Ô


òbitQUfeiLÉ©

o

0

»

«

O

ù

«

ù

V-nfikiïHGÇRL^^CH «

'

»

9

0 FO^ra 0 ! m r^r^omiOH nokR v2) «

C

o

7

•i-

p, M


BOD^NB^LÍ^G

mwM


,

'

. •

<' .. .

.

.

.»V- .

-

.

,

*

-

• f

'

>

V

• •

- •

.

>

-

• •

-

.

.

.

.

Í

. •

. -,

-

0blbQÜElLE0 •

0 •

' •

.0 *

R ' ^nmTTHGCRL^CH •

mm O O

•.

*

• «

®

»

6Ç.$^T2ÛCH GCSCHVZT-

«

0 e

•VÇRIA6

(STRL^CH V. C E / W I € M - LCIPZI6--


«

. >

"• f• •I

—^ ^ t T \ X .

* t - V V X / X i ViXU^JV ^ 1 . M

-

r

Cy

Ï

1 ,»

.

• . •

• f r , " ..••

•'

«

o .

•.


P I ©11 1

¡^

K

——>

imi \V/Ai 0 n

& ®J

.V

m E)

I s

1

®

Isil

im


rtfrrair-" 111 III â&#x20AC;¢ |-


...

imVmfT^^ mmfm' "

'VU

B^úvii •fi«

rii*-''


.VçRtA6.

^ Ç R L ^ C H V Ç S WI€»1-tCiPZI6-

, •

*


l i Til " i T ' I f r ' ^ifjiMiiiT- I f ^ i a r i i m i i o ^ ^

IÎI

TìmV


B^KRUSATé-ó^'Pé

//,/ ^ ì•\ \VV/ fVf / r/ X/ / ^ v ^ \ \ / / / / s V \ \'/ i n/ / /

\\ ! /

// .

/

^

/

^ /

/•

/ yy

/

/'X/ V \\ \v-v\ 1 / //MA^• // / ^ ^ v/ / -/ / • . H' / r^.//^-^ \4 \ // y '

^

/

• • • ' /A \ \ ve • ^ '/ ! / t/ / ' A \ ! / 1/ /


.: 1 i '

I*'I

• •

. .

i

«

X .

"

• •

:

• . ' V *

Ì

i, •

\ '

'

-

M

r ^

Ttífí^í .


• * - - r A. - .y • •. -. .

'f^,-

.

* .

-

».-i. •••

Í V«- -i

M h- ri -v


JSC«-,: V. ^Viyv

T* N"''::

v

^^ .ri «

I*;

if

.

*

vi':.

Í.

«« *

"


©DltOyEjfeE

mnm 'M V^to^inAH

m M-

• **

í

0

*

-

» M f l H M H M H K I i B m i M l i i ^ M M i M l i l ^ ^ .

•ôÇ-SÇ.TzJCH^GÇSCHViT«,

.

'

'

.

\

. .

. /

'

.

" /

'

»VCRL'VíS

v. C S

WI€KÍ -

.


«

-

o

o

m DILQUElkE a 0o O I « d Otf 9 • » o ü • 9 V-rOÑPJTHGeRl » d ft * 0 ííCH 9 • 9 « o • • 6O

¿.mm ^ 4

m

o

o

c

O.

O

O

e

o «

o

o

Yi\om«HnokR E )

o

o.

o

o

r- G ' ÇSCTzUCH 6ÇSCHV2T

o

o

Q

o

o

. •V€RL\Ö ' . ÔÇRL ^îC ' H v: C2 WÇ I H- LÇP IZKS-


O'

Ir

«

e . *

••»

a

9

«

» , « «

a

o

o

o

o

O,

O

O

o

TO

5

W

i ^ vG^S^TÍÜÍM.O^SCHVÍJ . < .

ñ

o

k

R

o

( 2 1

•V€RW6

f^. GCRL^CH w. G» WI€M-X<IPZI6-


"

.

-

. '

R

*

.

_ ,

»

• '

0

\

1

^

,

»

.

»

*

^

.

.

.

• «

<

'm

m

'

'

»

*

«

ft

«

V-'V

4 \

A

..

. .6ÇSOT2EÎCH ÖCSCHWT • Í? ' . - • V • \

^v-

v

-m

•* - '

<

H.

.

»

' . -

• -..T. •-'•^ABÍ-


¿ P It' ni

5 r»

-h

-

•i-;«»«-

OLWEBKR : ::

Ii i

í r p .V -ííÍ V


•rt'

m ir

• •

•œllïi I^MKriOKl íiMr

íV - ^ ^

\

!

-"

t

© • •T ' I

m

0«.

IH m mi m 'm* j | IL jte ÎL j | IL j | iL j | IS. j i s j l ^

• I I I I r i I ini

Mk^ïm!

m'y-m y m m - • -

tí. f.

' * ' . X > V ' ^^ ' ' " ^ / • • " * - «

• ' m'- m'


«

é

• «

0 #

• -• •

0

0

*

o

rara »

.»V

0

mkR (2) •

o

^

. A*-' »

èéRL^QHV'cs

LÇiP^IG


* • •' HÇRÎiuiéçiÇfeB^H • •* • • • • •• » 'frOÑPGTTHGCRlí^CH

m

w o m Ñ H n• o k• R A Eo l

ô Ç S l T z U O i 6ÇSChV/zT'

0

•VCRL'\6

GÇRU^CH v.-CS.


IPIL

daaÉiteüiÉi


IP j J j:r t

É m Q y a k E © -t

V. r. upOfiKf HGCRl^CH ' • '

»

VKó"l9mH mkR &

ffi

*

.H

,

o

f ^

â

fi^

â

m

lili â . â

m

vcíÍLÁú '

rt

-sí^

• 4., 'wiewjfX^cífzió-

h


>"

o

# - •• •

4

» • • • Myci mmm

V-nÑKT ÍH (3eRL^CH « •

«

k I•

nokR

I

«tv

*

mi

.

C

ôtRL^QÎ v.CS \VÍ€K1-LÇÎPZiS- ^


ít i *•* ^ A

^

m

* > '. vnftKi rfeRL^cH '•' • • • • • •

E)

nokR 0 \

si - V «

Y • -

V

v

.

- .'

S

;


"•H»

òWé:

itym %'M


*•

• « t

.

-.' •

iâi

* - •

»

« •

' * V

-^tiiifiiiiiiiiri

^ .•

.

•« ^

m

» - . 1

.V

h

hff^W^^^^^a^ä^-^^^


.•

-À-

'AHI-;

• ' '•*

> •JLi 5


•S -V

W

rw

ir^V^r^VJf

^ ^

, « 1.

M.ff "Ay V

». »

I .

A'"*

-

*

' « » o.

.4.


BCNJIR^OiKC-

'h^^OSJOdl: VON'/^AP^TIN OtPMi^CJ-l


DIE QUELLE. Herausgegeben von Martin G e r 1 a c h.

Buchschmuck und Flächenmuster von M A X B E N I R S C H K E . Veilag M. Gerlaoh Sc Co., Wien u. Leipzig-

Gesetxllch gesobtitzt.

Wien. IX Wahringerstrasae &0.

it m


.lu


DIE QUELLE.

Herausgegeben von ^Jartin Gerlaob. Buchschmuck und Flächen muster von M A X B E N I R S C H K E . Verlag M. Gerlacb & Co., Wien u. Leipzig. Wlea, IX. WähriDgerstrasse 50

Gesetzlich gesctiUtzi.

*

)r

mäk

iWI

iM


.

.s.


DIE QUELLE.

Herausgegeben von Martin Oerlacb.

Buchschmuck und Flächenmuster von MAX BENIRSCHKE.

Gesetzlich Verlag M. GerlaohftCo..Wten u. Leipzig. geacbUtst Wien. IX. WährlDgerstrasae 60.


mW àmmë I»


DIE QUELLE. Herausgegeben von Martin G e r l a c b .

Buchschmuck und Flächenmuster von M A X B E N I R S C H K E . Verlag M. Gerlaob & Co., Wien u. Leipzig,

Geaetzlloh geschützt.

Wien, IX. WähriDgerstraase 50.

iBI


DIE QUELLE. Herausgegeben voo I/artin O e r l a c b. Buchschmuck und Flächcnmustf r von M A X B E N I R S C H K E .

GesetKlioh

Verlag M. Gerlach 4 Co.,Wien u. Leipzig.

geschützt.

Wien. IX. Wahringerstrasse 50.

iM dlhiii*


DIE QUELLE. Herausgegebeo von Martin G e r l a o h .

Buchschmuck und Flächenmuster von M A X B E N I R S C H K E .

oeaeuuch

Verlag U. Gerlsush & Co.,Wien u. Leipzig.

geschützt.

Wien. I X Währlngerstrasae 50.

sei


í

*

-

^

> L'


DIE QUELLE. Herausgegeben von Martin Ger lach.

Buchschmuck und Flächcnmuster von MAX BENIRSCHKE.

Gesetzlich Verlag M. Gerlach tc Co.. Wienu.Leipzig. teachUtzt. Wies, IX. Wäbringerstrasse 50-

m


-21

Ii«


•s

DIE QUELLE. Herausgegeben von Martin Oerlaob. Buchschmuck und Flächenmuster von M A X B E N I R S C H K E . Verlag U.Gerlacb ftCo .Wlen u. Leipzig.

Oesetslioh geBohUtxt.

Wien, IX. Wäbrlngerstr&sse SO.

m m

üftaii


WÃ&#x201A;VAVAVan

\Q\m


DIE QUELLE. Herausgegeben von Martin O e r l a c b .

Buclisciimock und Flächen muster von M A X B E N I R S C H K E . Verlag M. Gorlach & Co. Wien u. Leipzig.

Qeaetsiicb geschützt.

Wien, IX. Wä&rlDgerstrasse 60.

m


-I

•ti

.•i

I

I 4


DIE QUELLE. Herausgegeben von Martin O e r 1 a o h.

Buchschmuck und Flächenmuster von M A X B E N I R S C H K E . Verlag M. Oerlaob Sc Co .Wien u. Leipsig.

Gesetzlich gesohützt.

Wien. IX Wäbringeratrasse öO.

m


mmmÂť

mmmm


DIE QUELLE.

Herausgegeben von Martin Q e r 1 a o h.

Buchschmuck und Flächenmuster von MAX BENIRSCHKE.

Gesetzlloh Verlag M. QerlachftCo^Wlen u. Leipzig, geschtitzt. Wies, IX Währlngeratrasse 50.

W is


A WW DIE QUELLE. Herausgegeben TOC Martin G e r l a o b .

Buchschmuck und Flächenmuster von M A X BENIRSCHKE. Verlag M. Gerlach äe Co., W i e n u. Leipzig.

Oeaetzlioh gesotaUtit

Wien, I X . WähringerBtrasse 50.

iM •^iüiA'i


DIE QUELLE.

Herausgegeben von Martin Oer lach.

Buchschmuck und Flächenmuster, von MAX BEMRSCHKE.

Gesetzlich Verlag M. Gerlach & Co., Wien u. Leii^zi« gescbtitzt. Wien, IX. Wänrtngeratraise 50.


DIE QUELLE.

Herausgegeben von Marlin Gerlaeb.

Buchschmuck und Flächenmuster von MAX BENIRSCHKE.

Oesetzlich geacbtttxt Verlag M. Gerlacb & Co., Wien D. Leipzig Wien. IX. Wäbrmgerstrasse 50-

iis]


1

• I

Ì Í


DIE QUELLE. Herausgfgeben von Martin Oerlaob.

Bochschmock ond Fiächenmustff von MAX BENIRSCHKE.

Gesetilioh Verlag M.Oeriacb&Co .Wien u. Leipzig. gascbUtzt. Wien. IX. Währingerstrasse 50.

m


Sal ^^^BÊiâ^SÊ&Mm^^ ra J

t^ìBìBìiì^r'nrff^ritÉ^iir^"'^


o

DIE QUELLE. Herausgegeben Lvon Martin O e r 1 a o h.

Buchschmuck und Flächenmuster von M A X B E N I R S C H K E . Verlag M. Gerlach & Co.. Wien u. Leipsi«.

Gesetzlich geaohiitzt.

Wien, IX. WÄhringeratrasse 50.

ili]


1 M

^^ /


»• t'

I

'

'{

. ' f

V.

DIE QUELLE. Heraaegegeben von Uanin Gerlaob.

Buchschmuck und Flächenmuster von MAX BENIRSCHKE.

GeietzUoh Verlag M. Gerlach & Co.. Wien u. Leipzig. gesobUUt. Wien, IX. WäbrlngerstraMe 50.

MSI


f-.-f

" i

4 ú -JÍ


y-

DIE QUELLE. Herausgegeben von Martin Oer la oh.

Buchschmuck und Flächenmuster von MAX BENIRSCHKE.

Oesetzliob Verlag M. Oer lach & Co., W ien u Leipzig.geBchUtzt Wien, IX. WähringerBtrasse 50.

*

.

.


DIE QUELLE. Herausgegeben Ton Martin G e r l a o h .

Buchschmuck und Flächenmuster von M A X B E N I R S C H K E . Verlag M. Oerlach äe Co^ Wien u. Leipzig.

Geietslloh gesohtitzt.

Wien, IX. WährlDgeratrasse 50.

M


Ã&#x153; ri


DIE QUELLE. Herausgegeben von Martin Oerlaob.

Buchschmock und Flächenmuster von MAX BENIRSCHKE. Verlag M. Gerlaob & Co.. Wienu.Leipzlg. Wien. IX. WährlngerstraBBe 50-

Gesetzlich geschützt

Hil


IV s0


DIE QUELLE. Herausgegeben von Martin Gerla oh.

Buchschmuck und Flächenmuster von MAX BENIRSCHKE.

Gesetzlioh Verlag M. Ger lach Se Co. Wien u. Leipzig.gf schützt. Wien. IX Währingerstrasse 50


DIE QUELLE.

Herausgegeben TOQ Martin Oerlaoh.

Buchschmuck und Flächen muster von MAX BENIRSCHKE. OesetzUoh Verlag M.Oerlach & Co.,Wien tL Leipzig. geschützt Wien, IX. WährlngerstrasBe 60.


DIE QUELLE. HerauBgegeben TOO Martin G e r l a o b .

Buchschmuck und Flächenmuster von M A X B E N I R S C H K E . Verlag M.GerlacbA;Co..Wlen u. Leipzig. Wien, I X . WäbringeratrMfle 50.

GeBetzlioh gescbUtst.


rfc- • 'a.-..-

y: ; •./•'-i-


DIE QUELLE. Her&UBgege ben von Martin Q e r 1 a o b.

Buchschmuck und Flächenmuster von M A X B E N I R S C H K E . Verlag M. OerlactaftCo.. Wienu. Leipzig.

QesdtzUch geschlitzt

Wien, IX Wabrlngerstrasse 50.

iM


r

s r''

t

V


DIE QUELLE. Herausgegeben von Martin G e r 1 a c h,

Buchschmuck und Flächenmuster von MAX BENIRSCHKE. Gesetslich

Verlag M. Oerlacb & Co .Wien u. Leipzig.gesobUtzt. Wien, IX Währingeratrasse &o.

m


M

ï

fú) iiiiir


DIE QUELLE. H e r a u 3 g e g « b d i i v o n M a r t i n G o r 1 a o h.

Buchschmuck und Flächen muster von M A X B E N I R S C H K E . V e r l a g M . G e r l a c h it Co., W i e n u, L e i p z i g . Wien, I X

QesetzlioV) geschützt

Währingerstrasse 50.

a


m y

DIE QUELLE. Herausgegeben von Martin Oer lach.

Buchschmuck und Flächcnmustcr von MAX BENIRSCHKE. Verlag M. Gerlach & Co.. Wien u-LeipziKWien, IX- WähringerstrasBe 50

Gesetsllch geschützt

m .»«¿»uw

Wk.i

im


DIE QUELLE. H e r a u s g e g e b e n von

Uartlq^aerlach.

Buchschmuck und Flächenmuster von M A X B E N I R S C H K E . Verlag M. Gerlach ± Co.,Wien u. Leipiig.

Oesetzlloh geschützt.

Wien, I X W ä h r l D g e r s t r a u e 5 0

n

mi


A -

'

¿•Ti.

• y •

•»

J?'

f-T'.-


r

DIE QUELLE. Herausjegebea von Martin O e r l a c h .

Buchschmuc^rc und Flachenmuster von M A X B E N I R S C H K E . Verlag M. Gerlacb & Co, Wien u. Leipzig.

GeeetzUch geajbtitzt.

Wien, IX. WIlirLngarstraaae 60.

H


"fr

â&#x20AC;¢F ,

tn j s

>

r-'-'

sii _

W'^vtC'


DIE QUELLE. Herausgegeben von Martin Oerlacb.

Buchschmuck und FIächcnmust«r von MAX BENIRSCHKE.

Gesetzlich Verlag M. Qerlach Sc Co. Wien u. Leipzig.geschützt. Wien, IX. WäbringerstraBse 60.

ü

iSÜlb

'OA


Profile for Museu del Disseny de Barcelona

Flächenschmuck de Koloman Moser  

Recull de temes i motius de disseny tèxtil i ornaments editat el 1902 que forma part del singular fons Rigalt i Granell.

Flächenschmuck de Koloman Moser  

Recull de temes i motius de disseny tèxtil i ornaments editat el 1902 que forma part del singular fons Rigalt i Granell.

Advertisement