Page 1

E du ar dCamps

n Ăş m1 2_mai g2 01 1

n o t i c i a r i mu s eu Gu i s s on a


Edi t a:

Mus eudeGui s s onaEduar dCamps CT i nt ,2 25210Gui s s ona,L l ei da T el .973551414 mus eu@gui s s ona. cat

Redacci ó: J os epRos L aur aPui g

F ot ogr af i a:

L aur aPui g Car meCamps( j or nadapor t esober t es )

Di s s eny: L aur aPui g

Di pòs i tL egal L 7002011

Cor r ecci ó CPNLl aS egar r a

f i r aMoi à


L aT ei x oner adeMoi Ă F ot o:L aur aP.

Unmai gdef i r es


T ar r aco Vi va

Est r act at ambé d’ un es paiper i nt er canvi ari nf or maci ós obr e el t r ebal lil esr eal i t at sde mus eusi i ns t i t uci onsambl ess evesapor t aci onsa l ’ àmbi tde l a di vul gaci ó hi s t òr i ca.Un es paiperconèi x er , ai x ímat ei x ,l esdi ver s espubl i caci onsd’ hi s t òr i a,naci onal sii nt er naci onal s ,quepodem t r obaren el mer cat .


Moi à


Bus ca’ nst ambéal f acebooki al t wi t t er

www. mus eudegui s s ona. cat


L onesi L ED


L esI es s ot abl et s


1.Mos t r a de l ’ apl i caci ó.Una vi s i ó aèr i a del par cambel spunt sdes t acat s ,di vi di t sperl es di f er ent set apes( f undaci ó,es pl endor ,decadènci a,obl i ti r ecuper aci ó)onespotes col t ar l ’ àudi o. 2.Z onaconcr et a,r emar cada,ambàudi o.

* Apl i caci ódi s poni bl eperAndr oi di I pod.

Es peci f i caci onst ècni ques

1

2

ElZ T EV9ésbas t antl l eugeril es s evesdi mens i onss ón190×115× 5, 12mm i pes a403gr ams .L acober t af r ont alésde vi dr e.A par t del s cont r ol s t àct i l s t í pi cs d' Andr oi ds ot al apant al l a,enel s l at er al s podem t r obar bot ons d' ences a ivol um,por tmi cr oUS B peracàr r egai dades ,unaent r adad' àudi oJ ackde3. 5mm idos pet i t sal t aveus .L a pant al l a de l ' Z T EV9ésde 7pol z adest àct i l s amb una r es ol uci ó de800×480 pí x el s .


L ’ audi ovi s ual deL ès bi a.


S er vi l · l aPr aepus aal as evaf i l l aL ès bi a, d’ onz eanysideumes os :haes t atent er r adaaquí . Perquèel sf at shanvol gutcr earal gunescos est an her mos es ,s ienshan d’ ar r abas s ardes pr ésal l òquehanf et perl anos t r af el i ci t at ? Per òcom quecal obei rl al l ei del sf at s , ves s em l l àgr i mesperundeur equeno haur i ad’ és s erel nos t r e. Fot ogr amesdel ’ audi ovi s ual

El l aambpr ouf ei nesnohavi aar r i bata dues vegades s i s anys ;encar a no havi a ves s att ot esl ess evesl l àgr i mes quedui a a di nss euipodi a,pert ant , és s erpl or adaencar améspel ss eus . “Es t al vi euvos d’ es t ar t r i s t os per s empr e més ,par esmeus ,idei x eude mol es t ar encar a més el s meus Manes . ” “Hem pos ataques t ai ns cr i pci ó,cons ol delnos t r e dol or .Quiho l l egei x i .Que di guienveual t a:quel at er r a ets i gui l l euger a. ”

A mésésuna f or ma de donar vi da a l espedr es ,unespedr es– l esdel ’ ant i gaci ut atr omanade I es s o–demésde2000anys ,per ò quer es t eni mpr egnadesdevi da a pens ardel a di s t ànci at empor al . Usi nvi t em,benavi at ,aconèi x er l ’ audi ovi s ual del aL ès bi a!


Vcur sd’ ar queol ogi a


podr andemanaruncer t i f i catacr edi t at i u. T r ans f er ènci a,concept e:Mat r i cul a alV cur s d’ ar queol ogi aaGui s s ona. I ngr és :L aCai x a.21000121950200145604 T r ans f er ènci ai nt er naci onal ,concept e:Mat r i cul a V cur sd’ ar queol ogi a a Gui s s ona.I ngr éscodi

S wi f t :CAI XES BBXXXcodiI BAN ES 80–2100– 0121–950200145604

Di r ect or sdel Cur s Dr .J os epGui t ar t .Cat edr àt i cd’ Ar queol ogi a.Depar t amentCi ènci esde l ’ ant i gui t at .Uni ver s i t at Aut ònomadeBar cel ona Dr .J oaqui m Per a.Pr of es s ort i t ul atd’Ar queol ogi a.Depar t amentCi ènci esde l ’ ant i gui t at .Uni ver s i t atAut ònomadeBar cel ona

S ecr et ar i adel cur si i nf or maci ó: Mus eudeGui s s ona c/T i nt225210Gui s s ona( L l ei da) t el f .973551414 Emai l .pat r onat @gui s s ona. cat Or gani t z a:


Pr ei ns cr i pci óf i nsel 18dej unyde2011

DADESPERS ONAL S Nom _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 rCognom _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2nCognom _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Da t adeNa i xe me nt_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Adr e ç a_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Ci ut a t_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Coma r c a_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ T e l è f on _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Ema i l_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ DADESACADÈMI QUES Ni ve l ld’ e s t udi s_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ De pa r t a me nt_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Uni ve r s i t a t_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ I di ome squedomi na _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Adj unt a rCur r i c ul um Vi t a e( i nc l oe nte xpe di e nta c a dè mi c )


Por t esober t es El di s s abt e14demai gesva r el i t z ar una j or nada de por t esober t esa l esobr es del Mus eui el Par c.

F ot ogr af i a:Car meCamps


f ot o:Car meCamps

Èxi tdel a Jor nada depor t esober t esa l es obr esdelPar cAr queol ògi c ialMus eude Gui s s ona Eduar d Camps .

Aques t aj or nada,t ambé,ha s er vi tal s t ècni csdelmus eu percompr ovarel f unci onament de l ’ i t i ner ar ide vi s i t a pr opos atalpar c ar queol ògi c,l ’ úsde l est aul est àct i l sambi nf or maci ódel sdi f er ent spunt sd’ i nt er èsdel par c ar queol ògi c,l as ens aci ó delnou gr af i s anovai l •l umi naci ódel mus eu, ElMus eudeGui s s onavaor gani t z arunaj or nada me,del as ens aci ódel anovaaudi ovi s ual ,et c. depor t esober t esal esobr esquedesdel des em- l br ede2009,elPat r onatd’ Ar queol ogi a deGui s t à pr evi s tenel spr oper sdi esobr i rel s onaes t àpor t antat er meenel par car queol ògi c Es eua pet i t sgr upsr epr es ent ant sdel ienl a pl ant a bai x a del ’ edi f i cidel aF as s i na per mus di f er ent spúbl i csal squal spoti nt er es s ar : i ns t al •l arel mus eu. es col ar s ,t er cer aedat ,pr of es s i onal sdel r i moni ,et c.Amb l a vol unt at de En aques t aj or nada,173 per s onesvan poder pat ovarl ess ens aci onsir eacci ons compr ovardepr i mer amàel canvi quehacom- compr d ’ a q u e s t v i s i t a n t s i a c o n s e g u i r i n f o r ma por t atel pr oj ect ed’ adequaci ódel par car queoó que per met iaj us t ar ,en aques t a l ògi cdel aci ut atr omanadeI es s oi del mus eude ci as ef i nalde l esobr es ,di f er ent spar àGui s s ona Eduar d Camps .Un pr oj ect e que ha f r escom l ai l •l umi naci ó,l ’ úsde l es compt at amb elf i nançament delpr ogr ama met aul et est àct i l s ,l ’ i t i ner ar i . . .Unesdades F EDER 20072010 de l a Uni ó Eur opea, de t er vi rpermi l l or arels er vei l ’ Aj unt amentdeGui s s ona,del esi ns t i t uci onsque quehandes Mus eudeGui s s ona had’ of er i ra f or menelPat r onatd’ Ar queol ogi a deGui s s ona i queel v i l a t a n s , t u r i s t e s i v i s i t a n t s . del ’ obr as oci al deCat al unyaCai x a. Eldi s s abt e 14 de mai g,elMus eu de Gui s s ona Eduar dCampsesvas umaral esact i vi t at squeel s di f er ent smus eusor gani t z avenambmot i udel Di a I nt er naci onaldel s mus eus ,ique aques t any es t avadedi catal smus eusi l amemòr i a.


T ar r acoVi va

NOTICIARI 12  

El Noticiari del Museu de Guissona

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you