Page 58

Vigo, Soriano, Carreras, Aymerich, Carrillo, Font, Masalles & Ninot

56

Anthericum liliago L. Des de l’estatge submontà fins al subalpí. 800–2200 m. Indrets pedregosos i assolellats ( Ononidetalia striatae, Xerobromion erecti, Aphyllanthion,...). C .

Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. Estatges montà i subalpí. (1200) 1500– 1940 m. Herbassars nitròfils (Onopordetalia ) i comunitats de megafòrbies ( Adenostylion alliariae ). R .

L.

(L.) Hoffm.

Anthoxanthum odoratum L. Des de l’estatge submontà fins al subalpí. 1100–2000 m. És present en una gran diversitat de pastures mesòfiles i també en boscos poc densos, preferentment en sòls poc o molt àcids. C.

Anthyllis montana L. Freqüent des de l’estatge submontà fins al subalpí, localment penetra a l’alpí. 800– 2500 m. Pastures seques sobre calcàries amb sòl superficial (Ononidion striatae, Festucion scopariae, Aphyllanthion ) i, en general, en llocs rocosos o pedregosos. CC.

L. L.

Anthriscus caucalis M. Bieb. Només l’hem observat al Vilar, sobre Guardiola de Berguedà, en ambients ruderals, a 850 m. RRR.

Anthyllis vulneraria L. subsp. forondae (Sennen) Cullen Des de l’estatge submontà fins al subalpí. 850– 1960 m. Pastures xeròfiles o mesòfiles (Aphyllanthion, Xerobromion erecti, Bromion erecti). C.

M. Bieb.

L. subsp.

(Sennen) Cullen

Monografies del Museu de Ciències Naturals volume 1 pp 1-224  

ISSN: 1695-8950 Flora del Parc Natural del Cadí-Moixeró i de les serres veïnes By: J. Vigo, I. Soriano, J. Carreras, P. Aymerich, E. Carril...

Monografies del Museu de Ciències Naturals volume 1 pp 1-224  

ISSN: 1695-8950 Flora del Parc Natural del Cadí-Moixeró i de les serres veïnes By: J. Vigo, I. Soriano, J. Carreras, P. Aymerich, E. Carril...

Advertisement