Page 162

Vigo, Soriano, Carreras, Aymerich, Carrillo, Font, Masalles & Ninot

160

Gymnocarpium robertianum (Hoffm.) Newman Estatges montà i subalpí. 1280–2250 m. Tarteres i pedrusques calcàries (Thlaspietalia), sobretot als llocs obacs. C.

Helianthemum apenninum (L.) Mill. subsp. apenninum Sobretot a l’estatge submontà. 740–1360 (1750) m. Pastures seques en sòls pedregosos, preferentment sobre margues (Aphyllanthion). R. Només l’hem observat a la conca del Llobregat–Cardener. CG87 (Vives, 1964).

(Hoffm.) Newman

Gypsophila repens L. Sobretot als estatges subalpí i alpí, tot i que sovint baixa al montà seguint el curs dels torrents. 1200–2500 m. Pastures pedregoses de l’alta muntanya (Seslerietalia coeruleae) i també pedruscalls (Iberidion spathulatae). C a RR, segons sectors.

(L.) Mill. subsp.

Helianthemum nummularium (L.) Mill. Des de l’estatge submontà fins a l’alpí. 720– 2450 m. Pastures mesòfiles o xeròfiles molt diverses (Brometalia erecti, Aphyllanthion, Ononidion striatae,…). CC.

L.

Hedera helix L. Estatge submontà. 720–1360 m. Boscos i arbredes més o menys humits, sobretot d’arbres caducifolis i d’alzines ( Querco– Fagetea, Quercetea ilicis). CC a la conca del Llobregat, RR a la resta.

L.

(L.) Mill.

Helianthemum oelandicum (L.) Dum. Cours. Des de l’estatge submontà fins a l’alpí. 720– 2560 m. Pastures seques en indrets pedregosos ( Aphyllanthion, Xerobromion erecti, Ononidion striatae, Festucion scopariae). CC. Al territori hi ha almenys dues races d’aquesta planta: la subsp. italicum (L.) Ces. és la corrent en zones baixes i mitjanes, mentre que a l’alta muntanya hi viu la subsp. alpestre (Jacq.) Ces. No es pot excloure, d’altra banda, que la subsp. incanum (Willk.) G. López també hi sigui present, en particular en àrees de clima continental dels sectors CSW i CNW.

Monografies del Museu de Ciències Naturals volume 1 pp 1-224  

ISSN: 1695-8950 Flora del Parc Natural del Cadí-Moixeró i de les serres veïnes By: J. Vigo, I. Soriano, J. Carreras, P. Aymerich, E. Carril...

Monografies del Museu de Ciències Naturals volume 1 pp 1-224  

ISSN: 1695-8950 Flora del Parc Natural del Cadí-Moixeró i de les serres veïnes By: J. Vigo, I. Soriano, J. Carreras, P. Aymerich, E. Carril...

Advertisement